Page 1

ෛමතී භාවනාව 1. මම... ෛවර නැත්ෙතක් ෙවම් වා! තරහ නැත්ෙතක් ෙවම් වා! ඊර්ෂා නැත්ෙතක් ෙවම් වා! දුක් පීඩා නැත්ෙතක් ෙවම් වා! සුව ෙසේ ජීවත් ෙවම් වා! ශාන්ත සුවයට පත් ෙවම් වා! 2. මා ෙමන් ම... ෙම් අසපුෙව් /නිවෙසේ සිටින සියළුම සත්වෙයෝ... ෛවර නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! තරහ නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! ඊර්ෂා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! දුක් පීඩා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! සුව ෙසේ ජීවත් ෙවත් වා! ශාන්ත සුවයට පත් ෙවත් වා! 3. ෙම් ගෙම් සිටින සියළුම සත්වෙයෝ... ෛවර නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! තරහ නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! ඊර්ෂා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! දුක් පීඩා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! සුව ෙසේ ජීවත් ෙවත් වා! ශාන්ත සුවයට පත් ෙවත් වා!

4. ෙම් නගරෙය් සිටින සියළුම සත්වෙයෝ... ෛවර නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! තරහ නැත්ෙතෝ ෙවත් වා!

ඊර්ෂා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! දුක් පීඩා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! සුව ෙසේ ජීවත් ෙවත් වා! ශාන්ත සුවයට පත් ෙවත් වා!

5. ෙම් පළාෙත් සිටින සියළුම සත්වෙයෝ... ෛවර නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! තරහ නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! ඊර්ෂා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! දුක් පීඩා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! සුව ෙසේ ජීවත් ෙවත් වා! ශාන්ත සුවයට පත් ෙවත් වා!

6. ෙම් රෙට් සිටින සියළුම සත්වෙයෝ... ෛවර නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! තරහ නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! ඊර්ෂා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! දුක් පීඩා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! සුව ෙසේ ජීවත් ෙවත් වා! ශාන්ත සුවයට පත් ෙවත් වා!

7. ෙම් ෙලෝකෙය් සිටින සියළුම සත්වෙයෝ... ෛවර නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! තරහ නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! ඊර්ෂා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! දුක් පීඩා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! සුව ෙසේ ජීවත් ෙවත් වා! ශාන්ත සුවයට පත් ෙවත් වා!

8. සියළුම සත්වෙයෝ... ෛවර නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! තරහ නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! ඊර්ෂා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! දුක් පීඩා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා!


සුව ෙසේ ජීවත් ෙවත් වා! ශාන්ත සුවයට පත් ෙවත් වා!

9. තැති ගන්නා වූ සියළුම සත්වෙයෝ... ෛවර නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! තරහ නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! ඊර්ෂා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! දුක් පීඩා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! සුව ෙසේ ජීවත් ෙවත් වා! ශාන්ත සුවයට පත් ෙවත් වා!

10. තැති ෙනො ගන්නා වූ සියළුම සත්වෙයෝ... ෛවර නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! තරහ නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! ඊර්ෂා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! දුක් පීඩා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! සුව ෙසේ ජීවත් ෙවත් වා! ශාන්ත සුවයට පත් ෙවත් වා!

11. මහා සිරුරු ඇති සියළුම සත්වෙයෝ ද... දිග සිරුරු ඇති සියළුම සත්වෙයෝ ද... මධම සිරුරු ඇති සියළුම සත්වෙයෝ ද... කුඩා සිරුරු ඇති සියළුම සත්වෙයෝ ද... ෛවර නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! තරහ නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! ඊර්ෂා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! දුක් පීඩා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! සුව ෙසේ ජීවත් ෙවත් වා! ශාන්ත සුවයට පත් ෙවත් වා!

12. ෙපෙනන්නා වූ සියළුම සත්වෙයෝ ද... ෙනො ෙපෙනන්නා වූ සියළුම සත්වෙයෝ ද... ෛවර නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! තරහ නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! ඊර්ෂා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! දුක් පීඩා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! සුව ෙසේ ජීවත් ෙවත් වා! ශාන්ත සුවයට පත් ෙවත් වා!

13. දුර සිටින්නා වූ සියළුම සත්වෙයෝ ද... ළඟ සිටින්නා වූ සියළුම සත්වෙයෝ ද... ෛවර නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! තරහ නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! ඊර්ෂා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! දුක් පීඩා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! සුව ෙසේ ජීවත් ෙවත් වා! ශාන්ත සුවයට පත් ෙවත් වා!

14. කිසිෙවක් කිසිෙවකු ට ෛවර ෙනොකරත් වා! කිසිෙවක් කිසිෙවකු ට අවමන් ෙනොකරත් වා! කිසිෙවක් කිසිෙවකු ට හිංසා ෙනොකරත් වා! සියල්ෙලෝ ම සියල්ලන් ෙග් ම සැප කැමති ෙවත් වා! එක දරුවකු ඇති මවක ෙසේ සියළුම සත්වයන් ෙකෙරහි අපමණ ෙමත් සිත පතුරත් වා!


15. වාඩි වී සිටින විට ද... සක්මන් කරන විට ද... සැතපී සිටින විට ද... ෙනො නිදා සිටින විට ද... අපමණ ෙලස ෙමත් සිත පතුරත් වා...

18. නැෙගනහිර දිසාෙව් සිටින්නා වූ අපමාණ සත්වෙයෝ...

සියළුම සත්වෙයෝ... ෛවර නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! තරහ නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! ඊර්ෂා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! දුක් පීඩා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! සුව ෙසේ ජීවත් ෙවත් වා! ශාන්ත සුවයට පත් ෙවත් වා!

19. නැෙගනහිර අනු දිසාෙව් සිටින්නා වූ අපමාණ සත්වෙයෝ...

16. උතුරු දිසාෙව් සිටින්නා වූ අපමාණ සත්වෙයෝ...

20. දකුණු දිසාෙව් සිටින්නා වූ අපමාණ සත්වෙයෝ...

ෛවර නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! තරහ නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! ඊර්ෂා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! දුක් පීඩා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! සුව ෙසේ ජීවත් ෙවත් වා! ශාන්ත සුවයට පත් ෙවත් වා!

ෛවර නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! තරහ නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! ඊර්ෂා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! දුක් පීඩා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! සුව ෙසේ ජීවත් ෙවත් වා! ශාන්ත සුවයට පත් ෙවත් වා!

ෛවර නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! තරහ නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! ඊර්ෂා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! දුක් පීඩා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! සුව ෙසේ ජීවත් ෙවත් වා! ශාන්ත සුවයට පත් ෙවත් වා!

ෛවර නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! තරහ නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! ඊර්ෂා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! දුක් පීඩා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! සුව ෙසේ ජීවත් ෙවත් වා! ශාන්ත සුවයට පත් ෙවත් වා!

17. උතුරු අනු දිසාෙව් සිටින්නා වූ 21. දකුණු අනු දිසාෙව් සිටින්නා වූ අපමාණ සත්වෙයෝ... අපමාණ සත්වෙයෝ... ෛවර නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! තරහ නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! ඊර්ෂා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! දුක් පීඩා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! සුව ෙසේ ජීවත් ෙවත් වා! ශාන්ත සුවයට පත් ෙවත් වා!

ෛවර නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! තරහ නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! ඊර්ෂා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! දුක් පීඩා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! සුව ෙසේ ජීවත් ෙවත් වා! ශාන්ත සුවයට පත් ෙවත් වා!


22. බටහිර දිසාෙව් සිටින්නා වූ අපමාණ සත්වෙයෝ... ෛවර නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! තරහ නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! ඊර්ෂා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! දුක් පීඩා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! සුව ෙසේ ජීවත් ෙවත් වා! ශාන්ත සුවයට පත් ෙවත් වා!

26. ෙම් දස දිසාෙව් සිටින්නා වූ පමණ කළ ෙනොහැකි සියළුම සත්වෙයෝ ෛවර නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! තරහ නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! ඊර්ෂා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! දුක් පීඩා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! සුව ෙසේ ජීවත් ෙවත් වා! ශාන්ත සුවයට පත් ෙවත් වා!

23. බටහිර අනු දිසාෙව් සිටින්නා වූ අපමාණ සත්වෙයෝ... 27. සියළුම සත්වෙයෝ ෛවර නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! ෛවර නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! තරහ නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! තරහ නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! ඊර්ෂා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! ඊර්ෂා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! දුක් පීඩා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! සුව ෙසේ ජීවත් ෙවත් වා! දුක් පීඩා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! ශාන්ත සුවයට පත් ෙවත් වා! සුව ෙසේ ජීවත් ෙවත් වා! ශාන්ත සුවයට පත් ෙවත් වා! 24. උඩ දිසාෙව් සිටින්නා වූ අපමාණ සත්වෙයෝ... සාදු! සාදු! සාදු! ෛවර නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! තරහ නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! ඊර්ෂා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! දුක් පීඩා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! සුව ෙසේ ජීවත් ෙවත් වා! ශාන්ත සුවයට පත් ෙවත් වා!

25. යට දිසාෙව් සිටින්නා වූ අපමාණ සත්වෙයෝ... ෛවර නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! තරහ නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! ඊර්ෂා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! දුක් පීඩා නැත්ෙතෝ ෙවත් වා! සුව ෙසේ ජීවත් ෙවත් වා! ශාන්ත සුවයට පත් ෙවත් වා!

Maithree Bhavanava  
Maithree Bhavanava  

Maithree Bhavanva (mahaggatha & appamana chethovimukthi)...