__MAIN_TEXT__

Page 2

Aktualności

»2

Piątek, 30 października #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Odeszli znani i szanowani raciborzanie DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Doskonały fachowiec, świetny nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń fryzjerek i fryzjerów, osoba ciepła, życzliwa, pomocna – tak wszyscy wspominają zmarłą w wieku 66 lat śp. Mariannę Korzonek, żonę p. Bernarda, mamę Marzeny Korzonek, prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu. Pani Halinka, bo tak się do niej zwracano, pochodziła z Rydułtów. Od 1980 r. tworzyła z mężem siłę i markę salonu Olymp, najpierw przy Leczniczej, potem przy Solnej.

Aktywna do ostatnich dni, w salonie oraz w Cechu Rzemiosł Różnych. Jej odejście, 27 października w raciborskim szpitalu, to niepowetowana strata. 28 października w wieku 59 lat odszedł dr Norbert Mika, wybitny raciborski historyk-mediewista, nauczyciel (SP 15, SP 18), wychowawca, dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Augustyna Weltzla, autor licznych publikacji, w tym książkowych, samorządowiec, radny powiatowy, a także przewodniczący Rady oraz członek zarządu Powiatu Raciborskiego. Został zapamiętany jako fa-

chowiec - oświatowiec, dociekliwy naukowiec, życzliwy kolega i przyjaciel. Zmarł w szpitalu w Głubczycach. Rodzinom zmarłych składamy najszczersze kondolencje. Jako Halinka (tak nazywali ją najbliżsi i współpracownicy) dała się poznać jako doskonały fachowiec, nauczyciel i wychowawca, człowiek życzliwy i pomocny. Rodzinie, szczególnie p. Bernardowi i Marzenie Korzonek, składamy najszczersze kondolencje. Odszedł także Wiktor Bugla, wychowawca, nauczyciel,

prozaik, poeta i tłumacz, ojciec byłego wiceprezydenta Raciborza Krzysztofa Bugli. Urodził się 4 października 1930 roku w Radlinie. Ukończył Rybnickie Gimnazjum, a następnie filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Blisko 30 lat pracował jak nauczyciel - wychowawca w Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Głuchych w Raciborzu. Dał się poznać jako człowiek, skromny, wrażliwy i życzliwy.

Koronawirus przeszkodził

w organizacji wielkiego JARMARKU NA ZAMKU Racibórz » Imprezę o randze wojewódzkiej zaplanowano na 6-13 grudnia na zamkowym dziedzińcu. Miały być topowe gwiazdy sceny rozrywkowej, szereg atrakcji dla dzieci oraz stoiska. Niestety, epidemia przekreśliła te plany.

Starosta Grzegorz Swoboda Marszałkowskiego w Katowina posiedzeniu zarządu powia- cach, Związku Gmin i Powia(w), (RF) tu z 6 października przedstawił tów Subregionu Zachodniego plany dotyczące zorganizowa- z siedzibą w Rybniku, Browania Jarmarku Bożonarodzenio- ru Zamkowego w Raciborzu, wego na Zamku Piastowskim Agencji Promocji Ziemi Raciw Raciborzu o zasięgu woje- borskiej i Wspierania Przedsięwódzkim w dniach 6-13 grudnia biorczości na Zamku Piastow2020 r. Do przedsięwzięcia mia- skim w Raciborzu oraz Biura ło się włączyć kilka podmiotów Obsługi Starosty. gospodarczych z terenu powia- W trakcie spotkania podtu oraz Urząd Marszałkowski jęta została jednogłośnie deWojewództwa Śląskiego w Ka- cyzja o przełożeniu organizaRacibórz » Osoba skierowana na test wykrywający koronawirusa obowiązana jest poddać się kwarantannie – przesądzono w rozporządze- towicach, a także Związek Gmin cji jarmarku na kolejny rok, ze niu Rady Ministrów. Rozwiązanie ma chronić przed ewentualną transmisją wirusa od osób podejrzanych o zakażenie - wskazał w komenta- i Powiatów Subregionu Zachod- względu na stan epidemii oboniego Województwa Śląskiego wiązujący na obszarze kraju. rzu dla PAP rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. z siedzibą w Rybniku. Bogaty Jednocześnie postanowiono program miał ściągnąć do mia- o powołaniu zespołu, którego Przepis taki znalazł się się kwarantannie. Zakaz opusz- sem SARS-CoV-2, od dnia uzy- miętajmy, że dziś spośród osób sta licznych turystów. Kolejnym zadaniem będzie zorganizowaw opublikowanym w Dzienni- czania miejsca kwarantanny al- skania pozytywnego wyniku kierowanych na test przez leka- krokiem mają być zamkowe tar- nie jarmarku. Stosowne dziaku Ustaw 23 października roz- bo izolacji w warunkach domo- testu diagnostycznego w kie- rza POZ duży odsetek testów gi turystyczne, promujące Kra- łania przygotowawcze będą porządzeniu Rady Ministrów wych ulega zawieszeniu na czas runku SARS-CoV-2, jest podda- potwierdza zakażenie. Obje- inę Górnej Odry. podejmowane już w tym roku w sprawie ustanowienia okre- udania się do miejsca pobra- na obowiązkowej izolacji w wa- cie kwarantanną chroni więc 12 października odbyło się - podało starostwo. ślonych ograniczeń, nakazów nia materiału biologicznego do runkach domowych, chyba że współobywateli” – powiedział spotkanie, w którym wzię(w) i zakazów w związku z wystą- diagnostyki laboratoryjnej oraz została skierowana do izolato- PAP rzecznik resortu zdrowia li udział przedstawiciele Depieniem stanu epidemii. powrotu do miejsca odbywania rium lub poddana hospitalizacji. Wojciech Andrusiewicz, który partamentu Turystki Urzędu W rozporządzeniu przesą- kwarantanny albo izolacji w wa„To stricte prewencyjny prze- sam przebywa aktualnie na KONDOLENCJE dzono, że osoba skierowana runkach domowych. pis, który ma uchronić przed kwarantannie po stycznością do diagnostyki laboratoryjW rozporządzeniu zapisa- możliwą transmisją wirusa od z osobą zakażoną. nej w kierunku wirusa SARS- no również, że osoba, u której osób podejrzanych o zakażeWyrazy głębokiego współczucia i żalu -CoV-2 jest obowiązana poddać stwierdzono zakażenie wiru- nie i skierowanych na test. Pa-

Osoba skierowana na test w kierunku

koronawirusa obowiązana jest poddać się kwarantannie

z powodu śmierci

Zakażeń w powiecie raciborskim JEST WIĘCEJ NIŻ POKAZUJĄ DANE Racibórz » Przyznała to na sesji miejskiej (28.10.) Karina Talabska, szefowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu. Jej podwładni nie są w stanie przerobić wszystkich danych. Do poniedziałku 17 z nich przebywało na kwarantannie. Kolejno wracają do pracy. Ostatnie dni to „duży nawał i przyrost wniesień dodatnich” - mówiła radnym Karina Tabalska, prosząc, by z Sanepidem REKLAMA

kontaktować się w ważnych sprawach, nie błahych, najlepiej drogą e-mailową. - Moce przerobowe maleją - mówiła

KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W CENTRUM RACIBORZA  889620494

W Y D A W C A : Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. / tel. +48 32 415 18 66 e-mail: sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny / prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66 / e-mail: redakcja@naszraciborz.pl R E K L A M A : Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

szefowa PSSE. Na odpowiedź, niestety, trzeba czekać... kilka dni. Jednocześnie apelowała o wyrozumiałość. Sanepid pracuje teraz na jedną zmianę, w tym w weekendy. Stacja wnioskuje o wsparcie kadrowe, minimum 8 osób, m.in. do Wojsk Obrony Terytorialnej. Przyjmie każdego na wolontariat, nawet radnych. Zgłosiła się radna Anna Szukalska. - Unikajmy zgromadzeń! – apelowała dyrektor. Jak dodała, coraz liczniejsze ogniska koronawirusa są w ca-

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.

łym mieście, nie tylko szkołach (w Raciborzu np. SP 13, 15, 18, przedszkola 3, 10, 11, 24). Zakażenia są wśród pensjonariuszy DPS-ów, ponadto w MOW Rudy czy w poprawczaku. Mimo, że zdalnie uczą szkoły ponadpodstawowe oraz klasy IV-VIII, wydano już 48 opinii nt. zdalnego nauczania w klasach młodszych. Dodała, że Sanepid już nie wydaje decyzji co do kwarantanny (zmieniły się też zasady kierowania na nią). Informacje pracodawcom przekazuje ZUS. - Nie jesteśmy cudotwórcami - tak skomentowała dyrektor słowa radnego Stanisława Borowika, którego zdaniem Sanepid powinien robić więcej, m.in. w obszarze ratowania pensjonariuszy DPS przy pl. Jagiełły. Uznała jego słowa za życzeniowe, wskazując, że laboratoria badające wymazy wykorzystują maksimum swoich mocy. Radni zadawali dyrektor PSSE szereg pytań o tryb postępowania. W przypadku kontaktu z lekarzami POZ padł z jej strony apel o „wytrwałość w dzwonieniu”. Szefowa PSSE mówiła, że trzeba się cieszyć, że jakikolwiek kontakt z lekarzami jest, bo ta grupa jest najbardziej narażona na zakażenia. (w)

Mamy Pani Sędzi Marzeny KORZONEK Prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu składa Michał Woś Wiceminister Sprawiedliwości REKLAMA

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 42-2020-[606]  

Nasz Racibórz 42-2020-[606]  

Advertisement