Page 12

Aktualności

» 12

Piątek, 2 sierpnia h 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Raciborska PWSZ dostała zgodę

na prowadzenie studiów magisterskich DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Nadanie takich uprawnień Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu – jedynej uczelni w regionie - wpisuje się w potrzeby młodzieży mieszkającej w Raciborzu i w jego okolicach, gdyż daje jej możliwość podjęcia studiów blisko miejsca zamieszkania. Fakt ten zyskał także społeczną aprobatę - poparcie jakiego PWSZ udzieliły lokalne władze samorządowe Miasta Racibórz i Powiatu Raciborskiego. Umożliwienie podejmowania przez młodzież studiów z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w PWSZ w Raciborzu i podniesienie poziomu ich kształ-

cenia w większym stopniu zapewni absolwentom możliwość podjęcia pracy zawodowej, a dzieciom satysfakcję z procesu uczenia się. Wpisuje się także w Strategię Zrównoważonego Rozwoju - priorytetowego projektu cywilizacyjnego, realizowanego przez władze centralne Polski. Jednym z atutów kształcenia przyszłych nauczycieli na jednolitych studiach magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest zaplanowana kadra, o której pomyślano w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Są to osoby posiadające, oprócz stosownego dorobku naukowego, także

znaczny dorobek dydaktyczny: odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zdobyte poza szkolnictwem wyższym, a związane z realizowanym (dawniej bądź obecnie) zawodem nauczyciela – praktyka. Ponadto zaplanowano zatrudnienie dwóch samodzielnych pracowników naukowych z tytułem profesora – specjalistek w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej ze Słowacji, wpisując się w ten sposób w sugerowaną w Ustawie 2.0 strategię umiędzynarodowienia uczelni, będącą, w myśl słów wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego - Jarosława Gowina - główną siłą napędową rozwoju szkolnictwa wyższego

na świecie. Panie Profesor złożyły oświadczenie, iż przydzielone im zajęcia realizować będą w języku polskim. Jednolite, stacjonarne studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym trwają pięć lat – 10 semestrów, w tym 6 miesięcy praktyk w przedszkolu i klasach początkowych. Ich oferta edukacyjna jest atrakcyjna poznawczo i skoncentrowana na studencie – jego cechach osobowościowych oraz przygotowaniu go do wykonywania zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego i klas początkowych (zawiera przedmioty służące rozwojowi osobowości

Zarządzanie i inżyniera produkcji - nowy kierunek w raciborskiej PWSZ REKLAMA

Racibórz » Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał decyzję o nadaniu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na profilu praktycznym na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji”. Uczelnia już prowadzi rekrutację na ten kierunek. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest nowoczesnym kierunkiem studiów skonstruowanym w oparciu o nauki o zarządzaniu oraz kompetencje inżynierskie. Istotnym elementem programu kształcenia jest dodatkowy moduł zajęć z języków obcych w zakresie specjalistycznego języka biznesowego oraz języka technicznego. Program kształcenia dla kierunku ZiIP zbudowano w taki sposób, aby łącząc wiedzę menedżerską z elementami wiedzy inżynierskiej dać zdecydowanie większe możliwości absolwentom na rynku pracy. Dodatkowo tak skonstruowany program jest równocześnie odpowiedzią na wymagania wielu pracodawców, którzy poszukują menedżerów posiadających umiejętności techniczne lub inżynierów znających problemy zarządzania. Interdyscyplinarność kierunku daje absolwentom gruntowne i staranne wykształcenie przygotowujące do podjęcia pracy w dowolnych przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych, pozwalając jednocześnie na swobodne nawiązanie współpracy na wszystkich szczeblach zarządzania w organizacjach zarówno z konstruktorami,

ekonomistami, technologami, informatykami oraz innymi specjalistami. Absolwenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji pierwszego stopnia profilu praktycznego, posiadają wiedzę matematyczną, podstaw statystyki i badań operacyjnych, fizyczną i chemiczną pozwalającą na zrozumienie praw i zjawisk wykorzystywanych w projektowaniu i eksploatowaniu urządzeń technicznych. Znają różnorodne techniki wytwarzania w zakresie technologii maszyn. Mają wiedzę z zakresu zarządzania systemami produkcyjnymi i eksploatacyjnymi. Znają techniki i metody projektowania, nadzorowania i doskonalenia tych systemów. Absolwenci identyfikują i analizują podstawowe koszty systemów wytwarzania, w tym koszty jakości oraz potrafią rozwiązać typowe problemy zarządzania w systemach produkcyjnych. Ponadto posiadają umiejętności menedżerskie oraz potrafią wykazywać się przedsiębiorczością i innowacyjnością w realizacji projektów zawodowych. Absolwenci znają język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, potrafią również posługiwać się językiem angielskim

biznesowych i znają słownictwo języka używanego w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Absolwenci kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posługują się również drugim językiem obcym nowożytnym w stopniu komunikatywnym. Są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwenci są również przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach wykorzystujących inżynierię produkcji, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się inżynierią produkcji, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. W pierwszych dwóch latach (4 semestry) studia odbywają się według wspólnego, obowiązkowego programu, a począwszy od piątego semestru następuje indywidualizacja programu studiów wyrażająca się wyborem specjalności. Wyboru specjalności studenci dokonują w semestrze czwartym. Wybierając jedną z nich studenci wybierają specyficzne dla tej specjalności przedmioty. W przypadku wyboru Logistyki i spedycji są to między innymi następujące przedmioty: logi-

dzieci). W trosce o satysfakcję z procesu studiowania i efektywność podejmowanych działań jużm na pierwszym semestrze zaplanowano dla studentów zajęcia do wyboru: z zakresu technik uczenia się lub pracy na rzecz własnego rozwoju, a na ostatnim – przedmiot pn. personalizacja procesu kształcenia nauczycieli, który umożliwi studentom dokonanie autodiagnozy w zakresie przygotowania do podjęcia pracy zawodowej, swoich kompetencji pedagogicznych. Przewidziano w nim także indywidualne doradztwo metodyczne dla każdego studenta z uwzględnieniem wymagań w zakresie obowiązującego awansu zawodowego nauczycieli. Studiowaniu na prognozowanym kierunku sprzyja także posiadana przez PWSZ baza lokalowa oraz inne obiekty, które cały czas ulegają modernizacji i relokacji pomieszczeń tak, by sprzyjały studiowaniu, procesowi komunikowania się z kadrą dydaktyczno – naukową

(obecnie trwają prace nad wyodrębnieniem pionu pomieszczeń przeznaczonych dla pedagogiki). Posiadane kwalifikacje będą uprawniały absolwenta do zatrudnienia w przedszkolach i w klasach I-III szkoły podstawowej – w placówkach publicznych, niepublicznych i społecznych. Studia skierowane są zarówno do absolwentów szkół średnich, którzy zdali maturę lub maturę międzynarodową, jak i do osób czynnych zawodowo, które podejmują studia w różnym celu np.:nabycia nowych kwalifikacji, prowadzących do rozszerzenia swoich kompetencji zawodowych czy też rozwijania pasji lub talentów. Od kandydatów oczekuje się wiedzy i umiejętności na poziomie szkoły średniej. Rekrutacja została już rozpoczęta.

styka w przedsiębiorstwie, podstawy zarządzania łańcuchem dostaw, eksploatacja maszyn i systemów transportowych. Natomiast w przypadku specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem i jakością jest to blok przedmiotowy zarządza-

nie jakością, zarządzanie dokumentacją techniczną, normalizacji i standaryzacja oraz niezawodność maszyn.

(w), pwsz

PWSZ

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 30-2019-[544]  

Nasz Racibórz 30-2019-[544]  

Advertisement