Page 8

KOMPETENCJE

»8

Śląskie inwestuje w talenty

Region » Rozpoczęto realizację V edycji projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, który wspiera uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języków obcych nowożytnych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych. Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – V edycja oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji. Stypendia w wysokości 5 000,00 zł udzielane będą na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020. Stypendium w ramach projektu otrzyma 625 uczniów. Termin naboru został wyznaczony na okres od 23 września 2019 r. do 25 października 2019 r. REKLAMA

Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium i spełniający kryteria określone w Regulaminie mogą składać wnioski (wraz z załącznikami) osobiście lub wysłać na adres: ƒƒ Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice; ƒƒ Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała; ƒƒ Kancelarii Międzywydziało-

wego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa. Datą złożenia wniosku o przyznanie stypendium jest data wpływu wniosku do jednego z miejsc wskazanych powyżej. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania stypendiów wnioski złożone po 25 października 2019 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:

Piątek, 27 września f 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

a. uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa śląskiego; b. uzyskanie średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych na poziomie co najmniej 5,33, tj. obligatoryjnie z matematyki i jednego z języków obcych nowożytnych oraz jednego wybranego przez ucznia/uczennicę pozostałego przedmiotu z grupy określonych w § 1 pkt 12 Regulaminu; c. uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,25. Średnia zostanie zweryfikowana na podstawie wszystkich ocen wyszczególnionych na świadectwie szkolnym wydanym na zakończenie roku szkolnego 2018/2019; d. niepobieranie innego stypendium przyznanego za wyniki w nauce, finansowanego ze środków publicznych, o sumarycznej wartości w skali roku szkolnego przewyższającej 1240,00 zł. Stypendium może uzyskać

jedynie osoba, która bezwarunniu niepełnosprawności; kowo spełnia wszystkie kryte- c. niepobieranie stypendium ria wskazane powyżej. Lista w ramach poprzednich edyrankingowa, po zatwierdzeniu cji projektu Śląskie. Inweprzez Zarząd Województwa stujemy w talenty, tj. w laŚląskiego, zostanie opublikotach szkolnych: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 oraz wana w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Ślą2018/2019; d. status rodziny wielodzietnej skiego. ucznia/uczennicy ubiegająDodatkowe punkty można cego/ej się o stypendium. zdobyć spełniając co Uczniowie zakwalifikowani najmniej jedno z kryteriów do udziału w projekcie, przez dodatkowych: cały okres pobierania stypena. uzyskanie w okresie dwóch dium (tj. od września 2019 r. do lat szkolnych poprzedzają- czerwca 2020 r.) podlegają opiecych rok szkolny 2019/2020, ty- ce dydaktycznej sprawowanej tułu laureata lub finalisty kon- przez nauczycieli, pedagogów kursu o zasięgu co najmniej szkolnych lub doradców zawowojewódzkim lub olimpiady/ dowych, zatrudnionych w ich turnieju co najmniej II stop- szkołach. Zgodnie z postanonia. W ramach ocenianego wieniami obecnie obowiązująkryterium honorowane będą cego Regulaminu przyznawawyłącznie osiągnięcia w kon- nia stypendiów, jeden opiekun kursach, olimpiadach lub tur- może objąć opieką dydaktyczną niejach związanych z przed- nie więcej niż siedmiu uczniów. miotami matematycznymi, Dokumenty niezbędne do przyrodniczymi, językowy- ubiegania się o pomoc stypenmi (w zakresie języków ob- dialną to: Wniosek o przyznacych nowożytnych) lub ICT; nie stypendium, Plan Rozwoju b. posiadanie przez ucznia/ Ucznia oraz świadectwo szkoluczennicę ubiegającego/ą ne wydane na zakończenie roku się o stypendium aktualnego szkolnego 2018/2019. orzeczenia o niepełnosprawslaskie.pl ności lub orzeczenia o stop-

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 38-2019-[552]  

Nasz Racibórz 38-2019-[552]  

Advertisement