Page 6

Aktualności

»6

Inicjatywa sołecka 2019. Podpisano umowy

Stało się to 8 sierpnia w raciborskim starostwie. Podpisy złożyli wójtowie i burmistrzowie z powiatów raciborskiego, wodzisławskiego oraz rybnickiego. Ponad 227 tys. złotych zł trafi do 5 gmin powiatu raciborskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Ze środków skorzysta 13 sołectw, którym przyznano dofinansowanie do realizacji projektów na jakich najbardziej zależało mieszkańcom. Powstaną m.in. zielone strefy aktywności, chodniki, ogrodzenia, wiata przystankowa, odremontowana zostanie zabytkowa sikawka konna czy zorganizowane zostaną zawody strażackie. W uroczystym podpisaniu umów z włodarzami gmin naszego powiatu (Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Pietrowice Wielkie, Rudnik), które odbyło się w starostwie powiatowym w Raciborzu, uczestniczyła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Michał Woś – minister ds. pomocy humanitarnej, pomysłodawca inicjatywy. Wszystkich zebranych przywitał gospodarz powiatu - starosta Grzegorz Swoboda i pogratulował im pomysłów. W wydarzeniu uczestniczyli także Ewa Lewandowska członkini zarządu powiatu, oraz dyrektorzy wydziału merytorycznego UM Województwa Śląskiego. Nie mogło zabraknąć sołtysów poszczególnych sołectw, którzy towarzyszyli wójtom i burmistrzom. Ponadto podpisano także umowy z samorządami powiatu wodzisławskiego i rybnickiego. Łącznie do trzech powiatów z budżetu województwa trafi ponad 540 tys. - Bardzo nas cieszy zainteresowanie konkursem. Chcemy te środki kierować bezpośrednio do ludzi, bo to sołtysi najlepiej wiedzą, czego potrzebują mieszkańcy – podkreślała Beata Białowąs, członek zarządu województwa. Dodała, że zawsze jest jej miło wracać na ziemię raciborską, bowiem współpracowała z tutejszymi pracodawcami przez blisko 20 lat i docenia inicjatywy, pracowitość i społeczne zaangażowanie oraz gościnność. Spotkanie rozpoczęto od uroczystego podpisania umowy pomiędzy powiatem raciborskim a Śląskim Urzędem Marszałkowskim dotyczącej współfinansowania budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Mowa o blisko kilometrowym odcinku drogi powiatowej w Bieńkowicach (ul. Bojanowska), która będzie realizowana w partnerstwie z gminą Krzyżanowice. Wartość dofinansowania to 248 750 tys. zł i stanowi 49 % wartości całego zadania. Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” ma na celu umożliwienie mieszkańcom wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa śląskiego na przedsięwzięcia i zadania, które służą rozwojowi lokalnych społeczności. W tym roku pula środków na wydatki związane z konkursem została ustalona na poziomie 4,5 mln zł. W ramach przeprowadzonego naboru udział w konkursie wzięły 104 gminy (z 17 powiatów). Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 338 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na łączną kwotę 10,8 mln zł. Sejmik Województwa Śląskiego udzielił 238 zadaniom pomoc finansową w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 4,5 mln zł na realizację zadań wybranych w ramach konkursu. Pomoc została udzielona 84 gminom województwa śląskiego. O pomoc finansową ze środków budżetu województwa w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośredREKLAMA

Piątek, 16 sierpnia h 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com nictwem gmin. Limit pomocy finansowej dla gminy wynosił 60 tys. zł. Do konkursu nie mogły być zgłaszane zadania, których realizacja była współfinansowana ze środków zewnętrznych (np. funduszy UE, krajowych itp.) za wyjątkiem funduszu sołeckiego, którego środki mogły być łączone w celu realizacji przedsięwzięć.

3.

Beneficjenci z powiatu raciborskiego (gmina, zadanie, wartość inwestycji, kwota dofinansowania)

4.

ƒƒ KRZANOWICE MORAVIA Zagospodarowanie terenu przy izbie regionalnej w Krzanowicach 50 000,00 zł 25 000,00 zł  ƒƒ KRZANOWICE BOJANÓW Budowa chodnika łączącego ulicę Borucką z ul. Raciborską w Bojanowie 40 000,00 zł 17 500,00 zł  ƒƒ KRZYŻANOWICE ROSZKÓW I ZABEŁKÓW Renowacja miejsc pamięci upamiętniających Powstania Śląskie 97 043,56 zł 47 551,00 zł  ƒƒ KUŹNIA RACIBORSKA TURZE Ogrodzenie Rodzinnego Parku Rekreacji i Czynnego Wypoczynku 20 800,00 zł 16 640,00 zł  ƒƒ KUŹNIA RACIBORSKA RUDA KOZIELSKA Budowa ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w Rudzie Kozielskiej 29 181,00 zł 23 344,80 zł  ƒƒ PIETROWICE WIELKIE LEKARTÓW Likwidacja starej fontanny oraz zagospodarowanie terenu poprzez ustawienie małej architektury wraz z oświetleniem na terenie zielonego centrum Lekartowa 12 200,00 zł 6 000,00 zł  ƒƒ PIETROWICE WIELKIE KORNICE Zagospodarowanie zielonej strefy aktywności społecznej w tym postawienie tablicy pamiątkowej i zakup wyposażenia i dokonanie nasadzeń 12 200,00 zł 6 000,00 zł  ƒƒ PIETROWICE WIELKIE ŻERDZINY Budowa chodnika przy ul. Widokowej w Żerdzinach 72 500,00 zł 36 000,00 zł  ƒƒ PIETROWICE WIELKIE GRÓDCZANKI Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Gródczankach 25 000,00 zł 12 000,00 zł  RUDNIK GAMÓW Kompleksowa renowacja zabytkowej sikawki konnej połączona z wystawą o godowianach w I Powstaniu Śląskim 16 000,00 zł 8 000,00 zł  ƒƒ RUDNIK BRZEŹNICA Pierwsze Dożynki Gminne w Gminie Rudnik z rekonstrukcją akcji powstańczej 30 000,00 zł 15 000,00 zł  ƒƒ RUDNIK ŁUBOWICE Wymiana wiaty przystankowej w Łubowicach 10 000,00 zł 8 000,00 zł  ƒƒ RUDNIK SŁAWIKÓW Druhowie i druhny czyli Gminne Zawody strażackie OSP 7 500,00 zł 6 000,00 zł

RACIBÓRZ Racibórz będzie miał architekta przestrzeni Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. architektury i przestrzeni miasta. To nowe stanowisko utworzone w ramach Wydziału Inwestycji i Urbanistyki. W uzasadnieniu zarządzenia o zmianach w strukturze organizacyjnej magistratu prezydent podał, że służyć one będą realizacji zamierzeń inwestycyjnych, wpływających na rozwój i kształtowanie przestrzeni miasta. – Osoba na tym stanowisku będzie prowadziła szeroko rozumianą politykę przestrzenną Raciborza. Jej rolą będzie pomoc w wypracowaniu i przyjęciu takich rozwiązań, aby wpisywały się one w estetykę przestrzeni publicznej miasta – tłumaczy prezydent Dariusz Polowy. Główne zadania na tym stanowisku to:  1. Opracowywanie na potrzeby inwestycyjne koncepcji funkcjonalno-przestrzennych dla dróg, terenów zieleni oraz inwestycji kubaturowych;  2. Współpraca ze wszystkimi wydziałami urzędu zlecającymi sporządzenie projektów dotyczących inwestycji miejskich m.in. REKLAMA

5. 6. 7. 8.

w zakresie uwarunkowań architektonicznych niezbędnych do uwzględnienia na etapie przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udział w opiniowaniu rozwiązań przedkładanych przez wykonawcę; Współpraca z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Wydziałem Rozwoju w zakresie przygotowywania dla terenów miejskich ofert inwestycyjnych;  Opiniowanie koncepcji i opracowań urbanistycznych i architektonicznych przedkładanych Prezydentowi, dotyczących zamierzeń inwestycyjnych o istotnym znaczeniu dla miasta;  Prowadzenie analiz dotyczących możliwości inwestycyjnych miasta, prowadzenie konsultacji społecznych;  Inicjowanie i przeprowadzanie konkursów urbanistyczno-architektonicznych dla inwestycji miejskich w celu wyłonienia najlepszych rozwiązań;  Prowadzenie spraw w zakresie sytuowania reklam i małej architektury;  Prowadzenie spraw związanych z estetyką miasta. 

Osoby zainteresowane pracą na tym stanowisku prosimy o składanie ofert w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz (ul. Króla Stefana Batorego 6), w terminie do 23.08.2019 r. lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu). Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie BIP urzędu miasta. UM Racibórz

W Raciborzu owocują...bananowce

Klimat się ociepla więc i bananowce mają u nas lepsze warunki do wegetacji. Na tak zwanej wielkiej górce w Brzeziu z powodzeniem rosną już dziewięć lat. Pani Jadwiga miała 70. urodziny, kiedy jej mieszkający w Niemczech syn Andrzej, z powodzeniem rozwijający za zachodnią granicą swe hobby związane z uprawą bananowców, zasadził przed rodzinnym domem w Raciborzu Brzeziu przywiezione w doniczce jedno drzewko odmiany Musa. Po dziewięciu latach jest ich już dwanaście i trzymają się mocno na południowym zboczu tzw. wielkiej górki. To rejon ulic Pod Lipami, Olszynkowej i Wysokiej. To zarazem jedno z najciekawszych miejsc do obserwacji doliny Odry na wysokości Raciborza, dobrze nasłonecznione i przewietrzone. Bananowiec rosnący przed domem p. Jadwigi, która wkrótce będzie obchodzić 80. urodziny, wymaga dużej ilości wody i wspomagaczy. Owocuje, ale ze względu na krótkie lato, nie wydaje w pełni dojrzałych owoców. Z końcem października jest obcinany do 50 cm i zabezpieczany na zimę. Każdy pęd chowany jest w specjalnej rurce, do tego okładany liśćmi orzecha i chowany pod skrzynią ze styropianu. Dzięki temu nie przemarzają. Odsłaniane są od kwietnia aż do ustąpienia przymrozków. Zawiązki owoców pokazują się w lipcu.

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 32-2019-[546]  

Nasz Racibórz 32-2019-[546]  

Advertisement