Nasz Racibórz 49-2022 [713]

Page 1

Racibórz

TO NIE MICHAŁ KĘDZIERSKI MIAŁ ZGINĄĆ!

Kolejna odsłona procesu Radosława Ś

Była konkubina Radosława Ś. wniosła do sądu o zwolnie nie jej ze składania zeznań. 49-latka tłumaczyła, że nie chce tego robić jako matka syna oskarżonego. Sąd - tłumacząc to możliwym konfliktem sumienia - przychylił się do wniosku.

Zeznawał natomiast jej obecny, 68-letni partner. Znał się z Radosławem Ś. już wcześniej. Byli na "ty", ale bez bliższych

relacji koleżeńskich. Kiedy związał się z 49-latką sytuacja stała się napięta. - Chciałem go skrzywdzić – nie krył oskar żony podczas śledztwa. Treść tych wyjaśnień odczytano na początku procesu.

Racibórz

długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP.

Miłość jest najważniejsza. Złote gody w Raciborzu

Pobicie w mieszkaniu przy Mikołaja. Sprawcy przyszli po pakunek z amfetaminą

We wtorek 29 listopada około godziny 22:35 do dyżur nego raciborskiej komendy wpłynęła informacja, z któ rej wynikało, że kilka minut wcześniej w jednym z miesz kań przy ulicy Mikołaja pobi to 24-letniego mężczyznę. Dy żurny na miejsce interwencji skierował patrol z prewencji.

Mundurowi potwierdzili fakt pobicia. Jak wstępnie ustali li, dwaj oprawcy wtargnęli do mieszkania 24-latka po czym go pobili i uciekli.

Do akcji przystąpili raci borscy kryminalni, którzy traf nie wytypowali, a następnie na terenie miasta, 30 listo pada i 1 grudnia, zatrzymali

dwóch mężczyzn związanych z przestępstwem. Agresorami okazało się dwóch mieszkań ców Raciborza w wieku 25 i 39 lat. Obaj trafili do policyjnego aresztu. Tu też wyjaśniła się przyczyna napaści na 24-let niego poszkodowanego.

Złote gody w raciborskim USC obchodzili: Krystyna i Edward Wieliczkowie, Ma ria i Jerzy Wanglorzowie, An na i Stefan Suscy, Maria i Aloj zy Suchankowie, Władysława i Tadeusz Sieradzcy, Elżbieta

i Antoni Pacharzynowie oraz Krystyna i Janusz Lochowie. Dostojnym jubilatom gratulu jemy i życzymy kolejnych dłu gich lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym.

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE!
REKLAMA DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2 REKLAMA
Wydanie bezpłatne 09 grudnia 2022 Rok XV, nr 49 (713) www.naszraciborz.pl
Racibórz » Raciborscy kryminalni zatrzymali dwóch sprawców podejrzanych o naruszenie miru domo wego oraz pobicie 24-letniego mieszkańca Raciborza. Ponadto jeden z nich związany jest udzieleniem dużej ilości narkotyków. Sprawcom grozi nawet do 8 lat pobytu w więzieniu.
fot. KPP
» 5 grudnia w Rybniku odbyła się kolejna, piąta już rozprawa w procesie Radosława Ś., oskarżonego o zabójstwo Michała Kędzierskiego. Potwierdziło się to, o czym mówiono chwilę po tragedii. Ś. szukał w rejo nie Chełmońskiego konkubenta byłej partnerki - matki jego syna.
REKLAMA
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2 » 7 grudnia siedem par odebrało z rąk pre zydenta Raciborza medale za

Pobicie w mieszkaniu przy Mikołaja. Sprawcy przyszli po pakunek z amfetaminą

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Jak ustalili kryminalni po wodem najścia na mieszkanie i pobicia był zamiar odebra nia pozostawionego tam kilka dni wcześniej pakunku. Dzięki wnikliwości operacyjnych po licjantów, udało się rozwiązać zagadkę, co cennego znajduje się w pozostawionym depozy cie. Były to narkotyki. Policjanci zabezpieczyli 9 240 działek diler skich amfetaminy.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie budził wątpliwo ści prokuratury, która wystąpiła z wnioskiem o areszt tymcza sowy. 25 i 39-latkowi przedsta wiono zarzut naruszenia miru domowego i pobicia. Dodatko wy zarzut usłyszał 25-latek tj.

Mężczyźni naj

bliższe trzy miesiące spędzą w izolacji. Teraz grozi im na wet do 8 lat pobytu w więzieniu. (kpp)

Racibórz » TAURON nabył projekt farmy wiatrowej o łącznej mocy 33 MW. In westycja jest zlokalizowana w okolicach Raciborza. Energetyczny lider planuje rozpocząć budowę jeszcze w tym roku, a pierwsza energia elektryczna popłynie z farmy w pierwszej połowie 2024 roku. Chodzi o tereny w rejonie Sławikowa i Mo dzurowa w gminie Rudnik.

TAURON wybuduje pod Raciborzem pierwszą farmę wiatrową na Śląsku

Racibórz » Dziś jeszcze bankowiec, a od nowego roku właścicielka agencji evento wej Artegoma wygrała, 05.12., konkurs na najlepszy raciborski biznesplan.

Noemi Broża z najlepszym biznesplanem

Konkurs po raz kolejny zorganizował Raciborski In kubator Przedsiębiorczości z ramienia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS. Fundatorem głównej nagrody – 5000 zł jest miasto. Do fina łowej rozgrywki dopuszczono pięć z dwunastu propozycji biz nesowych.

O główne trofeum - poza Noemi Brożą - walczyli także: Nadia Długosz (Dusiek Art, grafiki kolekcjonerskie, nagro da 500 zł), Patryk Goły (Ball Ma sters, indywidualne treningi pił karskie, nagroda 1000 zł i dwa lata darmowego Internetu od OstrogNet), Kinga Piechaczek (mobilna opieka nad seniorami, nagroda film promocyjny) i Zo fia Stachera (Runa tatuaże han dpoke, nagroda 1000 zł).

Najlepszy pomysł wybrali członkowie komisji: wicepre zydent Dawid Wacławczyk, pre zes Raciborskiej Izby Gospo darczej Tadeusz Ekiert i nie gdysiejsza laureatka konkursu, dziś właścicielka firmy Creati va Julia Parzonka. Ich obrady poprzedziły krótkie prezenta cje autorów biznesplanów oraz odpowiedzi na pytania.

Finał zorganizowany z Pubie Raciborska Piwnica był także okazją do uhonoro

wania uczniów biorących udział w szkolnych konkursach bizne sowych. Wyróżniono prace: Poli Kury i Julii Gorczowskiej (myj nia dla psów), Piotra Szczuc kiego (renowacja samocho dów), Joanny Lipińskiej i Lu

kasa Zemboka (aplikacja game pal), Zofii Stachery i Pauliny Węgrzen (aplikacja garnuszek) oraz Zofii Zarówny (warsztaty gotowania kuchni wegańskiej).

Racibórz » Kornickie Eko-Okna i raciborski Tokai Cobex znalazły się w rankingu przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita.

- W ostatnich miesiącach przyspieszyliśmy realizację za łożeń Zielonego Zwrotu TAU RONA. Oddajemy do użytku re alizowane w ostatnich latach in westycje i rozpoczynamy budo wę kolejnych farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Wraz z pro jektem w Raciborzu w budo wie mamy trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 110 MW i dwie fotowoltaiczne o łącznej mocy niemal 150 MW - mówi Paweł Szczeszek, prezes Gru py TAURON.

- W 2025 roku planujemy dysponować 1600 MW zain stalowanymi w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a w 2030 roku 3700 MW. Będzie to stanowić ok. 80 proc. całego miksu wytwórcze go Grupy - dodaje prezes TAU RONA.

TAURON rozpocznie budo wę swojej dwunastej farmy wia trowej w tym roku. Będzie to jednak pierwsza tego typu in westycja zlokalizowana w wo jewództwie śląskim. Instalacja o łącznej mocy 33 MW będzie

składać się z 15 turbin, każda o mocy 2,2 MW. Prąd popłynie z niej już w połowie 2024 roku i pokryje zapotrzebowanie 28 tys. gospodarstw domowych. Inwestycję realizuje spółka TAURON Zielona Energia, któ ra odpowiada w Grupie TAU RON za przygotowanie inwesty cji OZE, akwizycje projektów, a także prowadzi nadzór inwe stycyjny nad farmami fotowol taicznymi i lądowymi farmami wiatrowymi.

- To już piąta farma wiatro wa budowana przez TAURON Zielona Energia. Jako spółka deweloperska, czekamy w dal szym ciągu na liberalizację ustawy 10H, bez czego dalsza realizacja Zielonego Zwrotu TAURONA będzie utrudniona. Kontrolowany rozwój energe tyki wiatrowej może być odpo wiedzią na rosnące ceny energii elektrycznej i wzmacnianie nie zależności energetycznej Pol ski - mówi Wojciech Więcławek, prezes zarządu TAURON Zie lona Energia.

Powołanie spółki odpowie dzialnej za rozwój nowych mocy zainstalowanych w OZE wynika bezpośrednio z założeń Zielone go Zwrotu TAURONA.

(inf. prasowa spółki)

Ranking 500 największych polskich firm. Dwie z powiatu raciborskiego

W rankingu nie ma już Ra fako, w poprzednich latach na wysokich pozycjach w związ ku z przekroczeniem miliarda złotych sprzedaży. Najwyżej, na 199 pozycji, są Eko-Okna (2,85 mld zł sprzedaży '21, wzrost 40,39 rok do roku, 177,8 mln zł zysku).

Co ciekawe, kornicki gigant

wyprzedził Henkel Polska sp. z o.o. z zakładem w Raciborzu. Polska odnoga niemieckie go koncernu zajęła 293 miej sce (2,07 mld zł sprzedaży, 9,51 proc. wzrost rok do doku, 37,9 mln zł zysku).

Na 495 miejscu jest Tokai COBEX Polska sp. z o.o. (daw ny ZEW). Spółka ma siedzibę

w Raciborzu, a ponadto zakład w Nowym Sączu. Osiągnęła 1,23 mld zł przychodów (24,36 proc. wzrostu rok do roku) oraz 295 mln zł zysku netto, co wskazuje na dużą rentownością biznesu kontrolowanego obecnie przez Japończyków. (red.)

To nie Michał Kędzierski miał zginąć! Kolejna odsłona procesu Radosława

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

68-latek miał z Radosła wem Ś. kilka starć słownych. Opisał sytuację z ul. Słowac kiego, w której mogło dojść do bójki obu panów. Ś. zauważył samochód świadka, zawrócił, podjeżdżając pod klatkę scho dową bloku, gdzie ten miesz ka, zwyzywał go, ale gdy do strzegł, że 68-latek ma pałkę i gaz, i ruszył w jego stronę, wskoczył do samochodu i od jechał.

Relacje z synem Radosła wa Ś. świadek opisał jako do bre. To on miał ostrzec part nera swojej matki przed wła snym ojcem 4 maja 2021 roku.

Tragicznego 4 maja oskar żony przyjechał pod blok swo jej byłej partnerki. Potem ją śledził. Na Chełmońskiego szukał jej konkubenta. Tu in terweniował śp. asp. Michał Kędzierski.

Przed sądem zeznawali też właściciel domu w Siemoni, który wynajmował Radosław

Ś., prowadząc tam uprawę ko nopi indyjskich oraz świadko wie strzelaniny.

Kolejna odsłona trwają cego od lipca procesu i prze słuchania świadków w lutym. Radosław Ś., przypomnijmy, odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu dożywocie. Czytaj także: To nie byłem ja! Wstąpił we mnie diabeł. Ruszył proces w sprawie zabójstwa asp. Mi chała Kędzierskiego

2 » Aktualności Piątek | 09 grudnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com
udzielenia dużej ilości narko tyków. W piątek 2 grudnia racibor ski sąd przychylił się do złożo nego wniosku.
Ś
(w)
(w)
fot. Tauron fot. Tauron

Racibórz » Już od stycznia mieszkańcy mogą się spodziewać utrudnień na Łąkowej, Kolejowej i Ocickiej. Starostwo rusza z pracami wartymi ponad 14,22 mln zł. Co dokładnie będzie robione - o tym w krótkim materiale wideo.

W Starostwie podpisano umowy na remonty ważnych dróg w Raciborzu

7 grudnia w Starostwie Po wiatowym starosta Grzegorz Swoboda, wicestarosta Marek Kurpis w obecności radnego powiatowego Tomasza Cofa ły podpisali umowy na remont dróg powiatowych. Pieniądze udało się pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych.

Remont drogi na Ocicach, w tym tzw. księżycówki do DW 416

Zadanie podzielono na dwie części. Pierwsza od skrzyżo wania z ul. Węgierską do dział ki nr 106 (tzw. wąskie gardło, odcinek 929,3 mb), druga od działki nr 59 do drogi woje wódzkiej nr 416 Racibórz-Pie trowice Wielkie-Kietrza (odci nek 737,2 mb). To podniesienie standardu drogi, nazywanej obecnie księżycówką. Umoż liwi ona rozładowanie ruchu, kierując część pojazdów przez Ocice. Zadanie jest finanso wane ze środków Rządowe go Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku dla województwa śląskiego. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. Zadanie

ma się zakończyć w ciągu 340 dni od podpisania umowy.

Oferty złożyły cztery firmy. Powiat ma na zadanie 5,57 mln zł. Oferta PZD opiewa na 5,43 mln zł.

Remont Kolejowej, Łąko wej i ronda na pl. Konstytucji 3 Maja

ƒ od Placu Konstytucji 3 Maja (ronda wraz z dojazdami) ulicą Łąkową do ul. Gwiaź dzistej ƒ od ul. Księdza Stanisława Staszica do rejonu skrzy żowania z ul. Sejmową, na długości liczonej w osi dro gi 615m (długość wraz z do jazdami na rondzie wynosi ok. 715 m).Zakres zadania obejmuje m.in.: ƒ przebudowę konstruk cji drogi powiatowej z wy mianą warstw podbudów pod jezdnią i wykonaniem nowej nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych na odcinkach ulic Łąkowej i Kolejowej, ƒ częściową przebudowę układu drogowego ronda

na Placu Konstytucji 3 Maja polegającą na powiększeniu wysp azylu przy przejściach dla pieszych, zwiększeniu pierścienia przejazdowe go ronda i wykonaniu po wierzchni najezdnych, ƒ wymianę nawierzchni z mas mineralno-bitumicz nych na rondzie i dojazdach do ronda, ƒ przebudowę i wykona nie chodników szerokości 1,5m i 2,0m o nawierzchni z kostki brukowej betono wej wzmocnionej na kra wędziach krawężnikami i obrzeżami z zachowaniem miejsc postojowych szero kości 2,50m o nawierzchni z kostki brukowej betono wej wzdłuż ul. Opawskiej, ƒ wykonanie ścieżek rowe rowych szerokości 2,0m o nawierzchni z masy mi neralno–bitumicznej o kra wędziach wzmocnionych obrzeżami, ƒ przebudowę zjazdów indy widualnych i wlotów skrzy żowań z drogami,

ƒ

remont istniejącego odwod nienia drogi polegający na wymianie istniejących ko lektorów kanalizacji desz czowej, zabudowie nowych wpustów deszczowych wraz z przykanalikami i zabudo wie nowych studni rewizyj nych,

ƒ częściową przebudowę sie ci gazowej na ul Łąkowej, ƒ budowę kanału technolo gicznego w ciągu odcinka ul. Kolejowej, ƒ przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z zabudo wą nowych latarni doświe tlenia przejść dla pieszych.

OFIARY PRZEMOCY DOMOWEJ NIE SĄ SAME. ZOBACZ, GDZIE ZGŁOSIĆ SIĘ PO POMOC!

Tylko w tym roku z bezpłatnej pomocy Funduszu Sprawiedliwości skorzystało ponad 11 tysięcy osób dotkniętych przemocą domową. Każdy, kto doświadcza takiej przemocy, może się zgłosić po pomoc do placówek finansowanych przez Fundusz Sprawiedliwości. Zatrudnieni tam specjaliści oferują wsparcie prawne, psychologiczne i materialne.

Pani Agnieszka ma 38 lat. Jest matką czwórki dzieci. Od lat doświadczała przemo cy ze strony nadużywającego alkoholu męża, który wszczy nał awantury domowe, bił ją oraz groził pozbawieniem ży cia. W efekcie, pani Agniesz ka od ponad roku leczy się na depresję, która jest bez pośrednio spowodowana za chowaniem męża.

W końcu kobieta odważyła się poprosić o pomoc i zgłosi ła się do placówki finansowa nej przez Fundusz Sprawie dliwości, którego Dysponen tem jest Minister Sprawiedli

wości Zbigniew Ziobro. Pani Agnieszka otrzymała bez płatną pomoc prawną, dzię ki której nie musiała już dłu żej żyć pod jednym dachem z mężem-agresorem-alkoho likiem. Pani Agnieszka otrzy mała też wsparcie material ne w postaci bonów żywno ściowych i towarowych, które mogła przeznaczyć na zakup odzieży, obuwia i środków czystości. Doradca zawo dowy pomógł jej w wyborze kierunku dalszego rozwoju, a dzieci otrzymały wsparcie w nauce oraz sfinansowanie pobytu na koloniach. Ze środ ków Funduszu Sprawiedliwo ści otrzymała też dopłatę do leków, które przyjmowała w związku z depresją.

Pomoc realna i potrzebna

Takich historii jest bar dzo wiele.

W Polsce – według poli cyjnych statystyk – każde go roku przemocy domowej doświadcza aż ćwierć milio na osób, w większości kobiet, dzieci czy osób starszych. W rzeczywistości pokrzyw

dzonych może być jeszcze więcej, ponieważ ofiary czę sto boją się sprawców prze mocy, z którymi mieszkają pod jednym dachem. Obawia ją się także reakcji rodziny oraz wstydzą przed znajomy mi – unikają więc zgłaszania przypadków przemocy orga nom ścigania.

Sytuacja zmieniła się po wejściu w życie ustawy an typrzemocowej, która ukró ciła bezkarność oprawców i –między innymi – dała możli wość Policji oraz Żandarme rii Wojskowej wydania zakazu zbliżania się ich do miejsc za mieszkania ofiar, co daje po krzywdzonym czas na pod jęcie innych działań. W tym czasie często pokrzywdzeni trafiają właśnie do placówek Funduszu Sprawiedliwości

– Widzimy pozytywne zmiany po wprowadzeniu pierwszej ustawy antyprze mocowej przed dwoma la ty. Poziom bezpieczeństwa ofiar przemocy domowej znacząco wzrósł. Pokazują to liczby. Około 10 procent policyjnych interwencji, skutkuje natychmiastowym

wdrożeniem zakazu zbliża nia się sprawcy do miesz kania pokrzywdzonego. To również prawie 6 tysię cy spraw, a przede wszyst kim kilka tysięcy osób, któ re dzięki temu skutecznym reformom poczuły się bez pieczne. To prawdziwy po wód do satysfakcji – komen tuje Marcin Romanowski, wi ceminister sprawiedliwości.

Obecnie procedowana jest nowelizacja ustawy, jeszcze bardziej rozszerzająca po moc dla osób doświadczają cych przemoc domową. To wciąż jedno z przestępstw najczęściej zgłaszanych do placówek funduszu. Od stycz nia tego roku z pomocy sko rzystało ponad 11 tysięcy osób dotkniętych przemocą domową, znacząca większość zgłosiła się osobiście, ponad 600 – za pośrednictwem ca łodobowej Linii Pomocy Po krzywdzonym.

- Naszym celem jest stwo rzenie takiego systemu, który będzie gwarantował sprawne wsparcie osób po krzywdzonych przestęp stwem. Wsparcie musi być

odpowiednio dobrane do in dywidualnych potrzeb – jest to przede wszystkim wspar cie prawne, psychologicz ne, medyczne, materialne – wyjaśnia Marcin Roma nowski, wiceminister spra wiedliwości. – To pomoc, co warto podkreślić, w ca łości finansowana przez Fundusz Sprawiedliwości, na który składają się sami przestępcy. Fundusz rozpo rządza pieniędzmi, które są dy zasądzają od sprawców przestępstw, czyli pochodzą one z kieszenie ludzi, którzy wyrządzili krzywdę innym. Teraz te środki służą temu, by czynić dobro, między in nymi właśnie w placówkach Funduszu Sprawiedliwości.

W specjalistycznych pla cówkach, pokrzywdzeni i ich rodziny mogą skorzy stać z całkowicie bezpłatnej pomocy prawnej, psycho logicznej oraz materialnej. Specjaliści tam zatrudnieni pomagają w różnych spra wach, takich jak pisanie pism i wniosków urzędowych, zna lezienie bezpiecznego schro nienia, uzyskanie dofinanso

Przebudowa odcinka od Staszica do Sejmowej ma po trwać 240 dni, całość zadania rok. Przetarg wygrało Przed siębiorstwo Usług Technicz nych INFRAGO z kwotą 8 654 380,65 zł.

wania do przekwalifikowania zawodowego itp. Z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości fi nansowany może być zakup ubrań oraz środków czysto ści.

Od 2019 roku ze wsparcia Funduszu Sprawiedliwości wsparcie otrzymało ponad 192,6 tys. osób!

Gdzie szukać pomocy?

Żeby skorzystać ze wspar cia wystarczy zgłosić się do jednej z ponad 300 punktów uruchomionych w całej Pol sce, które świadczą pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzi nom. Można przyjść osobi ście, wysłać maila albo za dzwonić. Wszystkie potrzeb ne informacje, w tym adresy i kontakty są dostępne na in teraktywnej mapie www.fun duszsprawiedliwosci.gov.pl/ pl/znajdz-osrodek-pomocy/ Działa też ogólnopolska i całodobowa Linia Pomo cy Pokrzywdzonym pod nr 222 309 900, można również wysłać maila na: info@nu mersos.pl

Piątek | 09 grudnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Aktualności « 3
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
(red.)

Racibórz » Matka gorączkującego dziecka nie mogła dodzwonić się do przychod ni rodzinnej. Ponieważ temperatura ciała jej syna przekraczała 39 stopni, a stan dziecka wciąż się pogarszał, wybrała się z nim do placówki. Personel medyczny odmówił pomocy matce i dziecku, uzasadniając to brakiem wolnych terminów u lekarza rodzinnego. Skierował matkę do placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Sprawa trafiła do Rzecznika Praw Pacjenta, który stwierdził naru szenie praw pacjenta.

Czy przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej może odesłać dziecko z gorączką?

- Działanie przychodni by ło nieprawidłowe. Przychodnia powinna poinformować matkę o zasadach rejestracji, ocenić stan zdrowia dziecka i umożli wić rejestrację dziecka na wizy tę. Przychodnia nie może rów nież odsyłać pacjenta, by skorzy stał z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - informuje Rzecznik Praw Pacjenta.

Rzecznik zalecił tej przychod ni opracowanie odpowiednich procedur oraz zmian w regu laminie organizacyjnym, które zapobiegną takim sytuacjom w przyszłości. Zalecił także prze szkolenie personelu tak, aby wie dział, jak postępować i pomagać pacjentom w podobnych sytu acjach.

Zgodnie z prawem, placówka podstawowej opieki zdrowotnej, który zawarła umowę z Narodo

wym Funduszem Zdrowia, ma obowiązek rejestrować pacjen tów na wizyty lekarskie w dniu zgłoszenia. Może to być tak że inny dzień, ale musi być za wsze uzgodniony z pacjentem. W przypadku, gdy placówka ma problem z przyjęciem wszyst kich oczekujących pacjentów np. z powodu dużej liczby zapi sanych osób, powinna określić odpowiedni sposób postępowa nia, w którym zostanie ustalona kolejność wizyt u lekarza.

Lekarze powinni starannie wykonywać swoje obowiązki. Również punkt rejestracji pa cjentów. powinien starannie re alizować swoje zadania, zapisu jąc pacjentów do lekarza i usta lając godziny przyjęcia każdej osoby.

Przychodnie POZ powinny tak zorganizować swoją pracę,

aby pacjenci mogli zarejestro wać się do lekarza osobiście, te lefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej lub np. drogą ma ilową czy online. Rejestracja pa cjentów powinna odbywać się za wsze na tych samych zasadach i bez żadnych ograniczeń, nieza leżnie od tego w jaki sposób pa cjent zapisuje się do przychodni. Placówki POZ są czynne po niedziałku do piątku, w godzi nach 8:00-18:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pra cy. Jeśli stan zdrowia pacjenta tego wymaga, wizyta u lekarza rodzinnego odbywa się w dniu zgłoszenia, zgodnie z harmono gramem pracy danej przychodni. W innych przypadkach termin ten jest uzgadniany indywidu alnie z pacjentem.

Racibórz » Nadmorskie terytorium Raciborza w Gąskach to blisko 80 arów terenu tuż nad brzegiem Bałtyku, kupionego w latach 90. pod stałą bazę wypoczynkową dla dzieci i młodzieży. Grunt zyskał ostatnio na wartości.

Ratusz wydzierżawi miejską działkę nad Bałtykiem

Raciborskie obozy organizo wano jeszcze w latach 90. nie tylko w Pleśnej, ale również w oddalonych o kilka kilome trów Gąskach niedaleko Sar binowa. Pleśna była dla har cerzy, Gąski dla pozostałych uczniów raciborskich szkół. Kiedy skończyła się umowa dzierżawy gruntu w Gąskach, zaprzestano organizowania tam obozu. Podjęto jednak pró bę budowy stałej bazy eduka cyjnej, nie tylko pod letni wy poczynek, ale także zimowe zielone szkoły. Kupiono teren

(trzy działki o powierzchni 0,77 ha przy ul. Nadbrzeżnej) i na tym się skończyło. Budowy ni gdy nie podjęto. Miasto uzna ło, że taniej kupować miejsca pod zielone szkoły w prywat nych ośrodkach niż budować i utrzymywać własny.

W zeszłym roku władze poddały pod dyskusję pomysł sprzedaży terenu i przeznacze nie dochodu na modernizację bazy w Pleśnej. Radni nie za palili jednak zielonego światła.

Z końcem listopada pre zydent podpisał zarządzenie

w sprawie oddania nierucho mości w dzierżawę na okres do 3 lat z miesięczną stawką czyn szu 5144,83 zł, celem użytkowa nia części terenu obejmujące go działkę o powierzchni 800,00 m² z przeznaczeniem utworze nia tymczasowych miejsc po stojowych wraz z niezbędną ko munikacją oraz utrzymywania pozostałego obszaru (teren zie lony) w należytym porządku tj. z zachowaniem wymogów pra widłowej gospodarki. (red.)

Racibórz » W piątek 2 grudnia w 77. roku życia i 52. roku kapłaństwa zmarł ks. Kazimierz Kopeć.

Zmarł były proboszcz w Raciborzu-Brzeziu

Urodził się 22 stycznia 1946 w Zabrzegu. Święcenia

kapłańskie przyjął 8 kwietnia 1971 w Katowicach. Posługę wikariacką pełnił w parafiach w: Przyszowicach, Zawodziu, Ochojcu, Żorach. W 1980 ro ku, jako wikary żorskiej pa rafii Świętych Apostołów Fi lipa i Jakuba otrzymał pole cenie wybudowania kościoła na osiedlu. 13 grudnia 1981 erygowano parafię św. Stani sława Biskupa i Męczennika w Żorach, a ks. Kopeć został jej pierwszym proboszczem. W 1984 roku otrzymał nomi

nację na proboszcza w Mar klowicach i pozostawał tu do 2002 roku. W 2000 roku przy znano mu tytuł "zasłużone go dla Marklowic", a 29 maja 2003 decyzją Rady Gminy zo stał Honorowym Obywatelem Marklowic. W 2002 roku zo stał proboszczem parafii św. Apostołów Mateusza i Macie ja w Brzeziu nad Odrą. W 2011 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Żorach.

4 » Aktualności
REKLAMA
Piątek | 09 grudnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com
(red.)
Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz
redaktor
32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl REKLAMA: e-mail: reklama@naszraciborz.pl tel. 605 685 485 Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl.
WYDAWCA:
Wawoczny prezes zarządu,
naczelny tel. +48

FINANSE

POŻYCZKI - SZYBKO Z KOMORNIKIEM

POŻYCZKI - SZYBKO Z KOMORNIKIEM tel. 32-260-00-33, 516-516-611, Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o

MOTORYZACJA

AUTO-SKUP SRC.24H.TEL.501-525-515

ZŁOMOWANIE AUT

Skup-samochodów / skupujemy wszelkie sa mochody każdy stan każda marka, rozbite, sko rodowane, niesprawne, bez pełnej dokumenta cji, także z problemami prawnymi oraz samo chody nierejestrowane w RP także bez OC bez przeglądu, po zmarłych bez podziału spadku masz problem zadzwoń jesteśmy aby pomagać dojedziemy załatwimy bez marudzenia w miłej atmosferze gotówka 24h.TEL.500-714-151. tel.: 530-312-312. tel. kom.: 788-971-788. e-ma il: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl.

SKUP AUT RACIBÓRZ TEL:

– ZŁOMOWANIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

jącej się firmie. rekrutacja@pivexin-tech.pl, 606605416, 324123022, www.pivexin-tech.. tel. kom.: 606605416.

Specjalista ds. IT i marketingu

Zatrudnimy osobę do działu IT z zakresem dzia łań w obszarze marketingu online. Zakres obo wiązków: bieżące utrzymanie funkcjonowania infrastruktury IT firmy, konfiguracja programów CRM dostępnych w firmie, administracja lokalnej sieci, obsługa stron www e-sklep, mile widziane zainteresowanie marketingiem online. Oferuje my ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie. Rekrutacja@pivexin-tech.pl, 661349364, 324123022, www.pivexin-tech.pl.

RÓŻNE

Sprzedam orzechy włoskie, łuskane

Orzechy są słodkie i jasne, tegoroczne z własnego ogrodu. Polecam.. tel. kom.: 694239688. e-mail: latosgosia@wp.pl

692 191 585

Firma kupi każde auto bez wyjątku! Złomo wanie nawet do 1500 zł za tonę pojazdu. Ku pujemy samochody w każdym stanie, z każ dego rocznika. Zapewniamy dojazd do klien ta, gotówkę od ręki. Wystawiamy wszystkie niezbędne dokumenty do wyrejestrowania pojazdu w wydziale komunikacji i firmach ubezpieczeniowych. Pracujemy 7 dni w tygo dniu, działamy w całym powiecie raciborskim i okolicach.. tel.: +48692191585. tel. kom.: 692 191 585. e-mail: Skup.samochodow.ra ciborz@interia.pl.

SKUP-AUT SRC.TEL.530-312-312 ZŁO

MOWANIE KASACJA24H

Skup-samochodów / skupujemy wszelkie sa mochody każdy stan każda marka, rozbite, skorodowane, niesprawne, bez pełnej doku mentacji, także z problemami prawnymi oraz samochody nierejestrowane w RP, także bez OC bez przeglądu, po zmarłych bez podziału spadku masz problem zadzwoń jesteśmy aby pomagać dojedziemy załatwimy bez marudze nia w miłej atmosferze gotówka 24h.tel.500714-151. tel.: 501-525-515. tel. kom.: 788-971788. e-mail: autodemont@wp.pl. www.au todemont.pl.

NIERUCHOMOŚCI

Kupię dom/Mieszkanie/Kamienicę

Kupię dom/Mieszkanie/Kamienicę - do ew. remontu. Gotówka. Pow.: 35- 60 m2. Do 10 km od Raciborza. telefon: 32 414 90 79, kon takt@pc-service.pl. tel.: 32 414 90 79. e-mail: kontakt@pc-service.pl.

Sprzedam mieszkanie

Sprzedam mieszkanie w Wojnowicach- ul. Szpi talna. 4 pokoje, kuchnia, łazienka, wc + garaż murowany. Mieszkanie ma w sumie 74,3 mkw. Cena do uzgodnienia.. tel. kom.: +48667022358. e-mail: anna.zwierzyna@onet.eu

PRACA

Praca

Praca Euro Labora. Euro Labora Racibórz –Austria, Niemcy, Holandia, Szwajcaria - już od 10 lat pomagamy znaleźć najlepszą pracę! zadzwoń: 32/417 20 56 praca@euro-labra. com; www.euro-labora.com (cert nr 14601).

Specjalista ds. techniczno-handlowych

Zatrudnimy osobę do działu techniczno-pro duktowego. Praca związana z doradztwem technicznym w zakresie powierzonych grup produktowych, dobór podzespołów z asorty mentu firmy dopasowanych do potrzeb klien ta. Wymagania: znajomość j. angielskiego, prawo jazdy kat. B, wykształcenie średnie lub wyższe, zapał do pracy i nauki. Oferuje my ciekawą pracę w dynamicznie rozwija

wielorodzinnej 9. Miejsce wywieszenia ogło szenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro 10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

Piątek | 09 grudnia |
Aktualności « 5
www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com
Euro Labora Racibórz
GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc) Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 REKLAMA USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej Racibórz ul. Kasprowicza 1 Tel. 32 724-24-20 tel. mob: 604-347-669 www.usg-raciborz.pl REKLAMA Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. OGŁOSZENIA DROBNE PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Skłodowskiej-Curie nr 19/9 lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 1. Położenie i opis nieruchomości ul. Skłodowskiej-Curie nr 19/9 II piętro, 1 pokój, kuch nia, przedpokój i wc o powierzchni użytkowej 32,79 m2 2. Oznaczenie geodezyjne działka oznaczona nr 3087/63 k. m. 2 Racibórz o powierzchni 0,0997 ha 3. Numer księgi wieczystej GL1R/00028338/7 4. Forma zbycia nieruchomości drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprze daż mieszkania 5. Cena wywoławcza 90 000,00 zł 6. Termin miejsce przetargu 11 stycznia 2023r. godz. 11.00 w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6 7. Wadium 9 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 4 stycznia 2023r. 8. Przeznaczenie w miejsco wym planie zagospodaro wania przestrzennego tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej 9. Miejsce wywieszenia ogło szenia o przetargu tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu
10. Miejsce
Miasta Racibórz, II piętro
publikacji ogłoszenia o przetargu Biuletyn
OGŁOSZENIE
ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Pracy nr 9/8 lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 1. Położenie i opis nieruchomości ul. Pracy nr 9/8 II piętro, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 31,68 m2 przynależna piwnica o powierzchni 1,31 m2 2. Oznaczenie geodezyjne działka oznaczona nr 545/117 k.m.11 Racibórz o powierzchni 0,2982 ha 3. Numer księgi wieczystej GL1R/00033001/4 4. Forma zbycia nieruchomości pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprze daż mieszkania 5. Cena wywoławcza 120 000,00 zł 6. Termin miejsce przetargu 11 stycznia 2023r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul.
6 7. Wadium 12 000,00 zł winno być uznane na
najpóźniej w
4 stycznia
8. Przeznaczenie w miejsco wym planie zagospodaro
przestrzennego tereny
Króla Stefana Batorego
rachunku gminy
dniu
2023r.
wania
zabudowy mieszkaniowej,
OGŁOSZENIE REKLAMA REKLAMA REKLAMA

11.12 (NIEDZIELA) GODZ. 16.00

RCK RDK, UL. CHOPINA 21 ,,MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU – PADA ŚNIEG, IDĄ ŚWIĘTA’’

RCK wspierając rozwój mu zycznych zdolności dzieci zaprasza na kolejny koncert w cyklu „Maluchy w krainie dźwięku” zatytułowany „Pa da śnieg, idą święta” . "Maluchy w krainie dźwięku" cieszą się niezmienną sym patią publiczności, która systematycznie i liczne uczestniczy w kolejnych koncertach. W grudniu motywem przewodnim muzycznej podróży będzie zima i nadchodzący magiczny czas świąt. Zapraszamy do zaakcentowania zimowo-świątecznego klimatu elementami ubioru, np. mikołajową czapką. W pełną zabawy muzyczną podróż zabierze milusińskich skrzypaczka, pedagog i animatorka kultury - Dorota Banaś oraz muzycy "Maluchów w krainie dźwięku".

*Bilety w cenie : 15,- (dzieci), 25,- (dorośli)

15.12 (CZW.) GODZ.18.00 | KINO PRZEMKO, UL. LONDZINA 38 ENNIO – SEANS FILMOWY

W RAMACH XXXV – LECIA DKF

PULS

„Ennio" jest żywiołowym por tretem geniusza, nakreślonym przez wiernego przyjaciela

i znakomitego reżysera. Giuseppe Tornatore zaprasza nas w wyjątkowo osobistą podróż po prywatnym i artystycznym życiu wspaniałego kompozytora. Wstęp wolny

16.12 (PIĄTEK) GODZ.17.00

RCK RDK, UL. CHOPINA 21 RACIBORSKA

GALA KULTURY I WOLONTARIATU 2022 ORAZ KONCERT CHARYTATYWNY DLA RACIBORSKIEGO HOSPICJUM

Serdecznie zapraszamy Państwa na Galę Kultury i Wolontariatu oraz na koncert charytatywny Judyta Pisarczyk & Paweł Kacz marczyk Trio. Wydarzeniu towarzyszyć będzie kiermasz oraz zbiórka pieniężna

18.12 (NIEDZIELA) GODZ.16.00

RCK DK STRZECHA, UL. LONDZINA 38 KRÓLOWA ŚNIEGU – SPEKTAKL

lendarzowy eleganckie gale sylwestrowe. Co roku widownia gromadzi miłośników dobrej muzyki, którzy cenią sobie wy soką jakość artystyczną i klasę. W sylwestrową noc wybrzmią m. in. najpiękniejsze melodie operetki, musicalu, filmu a także polskie i światowe standar dy muzyki rozrywkowej.

Na scenie wystąpią charyzmatyczni soliści, którzy swoimi występami każdorazowo zdobywają serca i gorący aplauz na scenach całego kraju: Olivia Ohl-Szulik (sopran), Moni ka Biederman-Pers (sopran), Tomasz Jedz (tenor), Michał Musioł (tenor) oraz Piotr Karzełek (baryton). Muzykę dopeł ni atrakcyjna choreografia oraz taniec w wykonaniu duetu Julia Kulawik i Przemysław Łamacz.

Ponadczasowe kompozycje zabrzmią brawurowo w nowych aranżacjach i wykonaniu znakomitego zespołu muzycznego pod kierownictwem Mariusza Dubrawskiego – pianisty, kom pozytora i aranżera, który przez ostatnie kilkanaście lat kon certował z Ireną Santor.

Przewodnikiem przebojowej muzycznej nocy będzie ujmujący humorem i sceniczną osobowością - Michał Musioł.

*Bilety w cenie 160,- (do 30 XII), 180,- (31 XII)

*Honorowane raciborskie karty : ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina+’’ RCK zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

CIASTO NA

MLECZKU KOKOSOWYM

Sposób przygotowania:

Blaszkę o wymiarach 23 cm x 33 cm (lub mniejszą) wyłożyć papierem pergaminowym, następnie na dnie ułożyć her batniki. Żółtka utrzeć z cukrem pudrem na puszystą masę. Do utartych żółtek wlać mleczka kokosowe, po czym wsypać wiórki i budynie. Całość lekko zmiksować, następnie dodać ubite na sztywno z dwoma łyżkami cukru białka. Wszystko delikatnie i krótko zmiksować mikserem na małych obrotach. Masę wlać delikatnie na herbatniki i włożyć do piekarnika nagrzanego do 180 °C na 60 minut (grzanie górne i dolne). Studzić w wyłączonym piekarniku. Wystudzone ciasto posy pać cukrem pudrem.

www.smakiweroniki.pl

Piątek | 09
www.naszrybnik.com 6 » Rozrywka
grudnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com,
na rzecz raciborskiego hospicjum św. Józefa. Wstęp wolny
w cenie : 20,- (dzieci), 25,- (do rośli) 31.12 (SOBOTA) GODZ.22.00 RCK RDK, UL. CHOPINA 21 SYLWESTROWA REWIA PRZEBOJÓW Tradycją Raciborskiego Centrum Kultury są kończące rok ka www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury
Spektakl pacynkowy dla dzieci i doro słych w wykonaniu Teatru Barnaby. *Bilety
Tym razem przerobiłam tradycyjne ciasto na jogurtach greckich nazywanym oszukanym sernikiem. Nie dodawałam żad nego tłuszczu, a jogurty zastąpiłam mleczkiem kokosowym. Ciasto podczas pieczenia się rozwarstwia tworząc warstwę z budyniem i kokosem. Składniki dania:
150 g herbatników typu petitki
3 puszki mleczka kokosowego (każda po 400 ml)
REKLAMA
3 suche budynie śmietankowe 6 średnich jajek 100 g wiórek kokosowych
1 szklanka cukru pudru 2 łyżki cukru (do usztywnienia piany)

Zmiana na stanowisku nadleśniczego w Rudach

Marcin Fischer, dotąd ko mendant posterunku Stra ży Leśnej i rzecznik praso wy rudzkiego Nadleśnictwa, pełni obecnie obowiązki nad leśniczego.

Od lata 2020 r. nadleśnic twem kierował Witold Wito sza z Nadleśnictwa Strzelce Opolskie po tym jak odwołano wieloletniego nadleśniczego Roberta Pabiana. Lasy Pań stwowe nie komentują decyzji personalnych.

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie In formacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są:

wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

Rodzaj Położenie Tryb Nieruchomość gruntowa dz. 540/10 i 887/10 obręb Starawieś – ul. Bohaterów Westerplatte 7, • dz. 4964/103 k.m. 4 obręb Racibórz –PL. Dworcowy, dz. 836/184 i 837/184 k.m. 11 obręb Racibórz –u zbiegu ulic Opawskiej i Ogrodowej, • dz. 204/2, 206/2 i 207/2 k.m. 3 ob ręb Studzienna

bezprzetargowy

wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

Rodzaj Położenie Tryb Nieruchomość gruntowa

• dz. 942/74 i dz. 943/74 k.m. 10 obręb Racibórz – u zbiegu ulic Słowackiego, Matejki i Żeromskiego, (wniesienie w formie aportu do RTBS)

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Ra ciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68.

Piątek | 09 grudnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Rozrywka « 7 REKLAMA REKLAMA U Pana Darka w Sowie KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30 REKLAMA REKLAMA
bezprzetargowy OGŁOSZENIE
8 » Aktualności Piątek | 09 grudnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com