Nasz Racibórz 3-2023 [718]

Page 1

Wydanie bezpłatne

20 stycznia 2023 Rok XVI, nr 3 (718) www.naszraciborz.pl ISSN: 1689-5606

Wiceminister Michał Woś, posłanka Gabriela Lenartowicz oraz Konrad Jarzyński, dyrektor częstochowskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wzięli dziś udział w spotkaniu z rolnikami ziemi raciborskiej. Temat dotyczył podziału ziemi Skarbu Państwa, dzierżawionej obecnie przez spółkę Agromax.

Temat z inicjatywy obecnego na zamku radnego powiatowego Łukasza Mury, szefa komitetu rolników, przy wsparciu w ostatnim czasie wiceministra Wosia, omawiany jest od ponad dwóch lat. W tym roku w czerwcu kończy się dzierżawa na rzecz spółki Agromax, więc rolnicy indywidualni chcą uzyskać dostęp do państwowego areału. Odbyło się szereg spotkań, w Raciborzu i stolicy, na których jasno wyartykułowano postulaty. Jak się okazuje, zostały wysłuchane, a do podziału przeznaczono 2480 ha na terenie lewobrzeżnych, żyznych gmin Krzanowice, Krzyżanowice i Rudnik, całość tego, co dzierżawi teraz Agromax (spółka ma ok. 200 ha na własność, w tym

Racibórz » Plany są ambitne, ale pieniędzy na razie nie ma. Jest za to za wysoka temperatura latem, potrzeba zazielenienia i poprawy estetyki.

siedzibę w Wojnowicach). Tak duży zasób zostanie poddany ponownej restrukturyzacji.

17.01. na zamku zaprezentowano koncepcję podziału. W III i IV kwartale zaplanowano 106 przetargów ograniczonych ofertowych (punktowych) na areały od 15 do 25 ha. Jeden rolnik będzie mógł wygrać tylko w jednym przetargu. W przypadku gruntów zagospodarowanych przez ośrodki produkcji rolnej w Bojanowie (266 ha) i Tworkowie (116 ha) będą to przetargi nieograniczone. Tu mogą wystartować również firmy.

Ziemia przejdzie w posiadanie nowych dzierżawców na przełomie roku, po zakończonych zbiorach. W maju przyszłego roku będą mogli wystąpić o dopłaty. - To rozwiązania zgodne z oczekiwaniami – podkreśla radny Mura.

Na zamku pojawiło się około dwustu rolników. Tylu może być zainteresowanych zagospodarowaniem ziemi Skarbu Państwa. (waw)

Racibórz » W 2022 r. było 1,4 mln zł, w tym roku 800 tys. zł, choć prezydent ma nadzieję, że w ciągu roku uda się zwiększyć pulę i ogłosić konkurs. Wnioski tymczasem opiewają na ponad 3 mln zł.

Kluby wnioskują o ponad 3 mln zł. Do podziału tylko 800 tys. zł

Ze względu na przesunięcie uchwalenia budżetu na styczeń, rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej objętych „Programem współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” zostało przesunięte na koniec miesiąca.

Do podziału jest 800 tys. zł, tymczasem - jak wynika z odpowiedzi na interpelację radnej Anny Szukalskiej - łączna kwota wynikająca ze złożonych wniosków to 3 116 267,96 zł. Same LKS-y wnioskują o 460 493 zł, zaś miejska spółka Unia Racibórz sp. z o.o. o 651 600 zł.

Racibórz » Poprzednia dyrektor przeszła na emeryturę. W pierwszym naborze udało się wyłonić następczynię.

- W wyniku naboru, na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Zespołu Żłobków w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9 wybrano Katarzynę Żelazkopodał urząd 16 stycznia.

Jak czytamy w uzasadnieniu, wzięto pod uwagę spełnienie wymagań niezbędnych określonych na stanowisku pracy, posiadane doświadczenie zawodowe, przedstawioną koncepcję funk-

cjonowania i rozwoju Zespołu Żłobków w Raciborzu oraz prezentację podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Poza placówką przy Słonecznej w skład Zespołu wchodzi też nowy żłobek przy Bielskiej. Katarzyna Żelazko ma na koncie kierowanie żłobkiem w Marklowicach.

Przedstawieniem sprawy na ostatnie komisji finansów zajął się Piotr Glapa, naczelnik Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Racibórz.Potrzeba przebudowy rynku wyszła z różnych kierunków – od mieszkańców i przedsię-

biorców. Ostatnia przebudowa miała miejsce dość dawno, bo w końcówce lat 90. Od tego czasu powstało jednak wiele lokali gastronomicznych. Upływający czas od modernizacji zrobił jednak swoje i w wielu miejscach doszło do

degradacji – mówił naczelnik Glapa.

Urzędnik odniósł się także do informacji, jakie wpływają od mieszkańców korzystających z płyty rynku w ciepłe dni. - Mamy sygnały, że w letnie dni temperatura jest bardzo wyso -

ka, więc należałoby teren zazielenić. Próbowaliśmy już to zrobić w minionym roku roślinami wieloletnimi, ale wiemy już, że nie przyniosło to oczekiwanego efektu – stwierdził.

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE!
REKLAMA REKLAMA 32 417 28 75 603 783 383 Racibórz ul. Warszawska 7a z tyłu marketu E.Leclerc pon. - śr.: 9 - 18 czwartek: 9 - 17 piątek: 9 - 15 BEZBOLESNE LECZENIE znieczulenie komputerowe NOWOCZESNE LECZENIE KANAŁOWE • RENTGEN CYFROWY www.pietrzykowski.info DOWIEDZ
SIĘ WIĘCEJ NA STR. 4
14 MILIONÓW ZŁOTYCH - tyle ma kosztować przebudowa raciborskiego Rynku i okolic
» Rolnicy indywidualni z powiatu raciborskiego od lat walczyli o dostęp do państwowej ziemi. W tym roku staną przed szansą dzierżawy ogromnego areału. ROLNICY ZIEMI RACIBORSKIEJ ROZBILI BANK. Zyskali dostęp do ponad 2100
Powiat
ha gruntów
(w)
(w)
fot. Robert Ambroziewicz
Zespół Żłobków w Raciborzu ma nową dyrektor

Czy można było uniknąć kolejnego remontu Bosackiej i wycinki drzew na Rybnickiej?

dzenia przebudowy ulic Bosackiej i Rybnickiej w Raciborzu informuję, co następuje: 1. zakres przebudowy drogi wojewódzkiej nr 935 został ustalony we wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, złożonym do Banku Gospodarstwa Krajowego w sierpniu 2021 r. Zgodnie z warunkami konkursu, po złożeniu wniosku i przyznaniu wstępnej promesy, nie ma możliwości zmiany zakresu prowadzonych prac inwestycyjnych. W związku z powyższym przebudowa ul. Bosackiej na odcinku od ul. Jana do ul. Cygarowej musi być przeprowadzona zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową oraz wnioskiem o dofinansowanie.

krótki, projektant w otrzymanym zleceniu ze strony Miasta Racibórz ma za zadanie jedynie wydzielenie odcinków podlegających przebudowie oraz aktualizację uzgodnień i kosztorysów. Dalej idąca ingerencja w przyjęte rozwiązania projektowe jest na obecnym etapie realizacji niemożliwa także z tego względu, iż istniejące zadrzewienia kolidują z zaprojektowanymi sieciami: teletechniczną, elektroenergetyczną oraz wodociągową.

Wobec powyższego z przykrością stwierdzam, iż nie jest możliwe uczynienie zadość Pana prośbie.

Pierwotna wartość projektu: 19 000 000 zł

• Wartość dofinansowania z Polskiego Ładu: 18 050 000 zł

Zapytanie z 31.03.2022 Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Posła na Sejm RP Michał Wosia

Dzięki znacznemu zaangażowaniu programów rządowych i wojewódzkich, Racibórz nadrabia lata stagnacji w obszarze inwestycji. Tylko w ostatnim czasie Zarząd Dróg Wojewódzkich sfinalizował budowę Ronda Zamkowego oraz przebudowę części ul. Bosackiej, oddał do użytku obwodnicę, czy przebudowuje drogę DW 935 - wylotówkę Raciborza

w stronę Rybnika. PKP PLK przygotowuje wielomilionowe inwestycje na linii kolejowej 151 z nowymi stacjami i w dworzec. Dzięki 75% dofinansowania z rządowego programu „Maluch+” powstał raciborski żłobek. Możemy mówić o miliardowym wsparciu, którego Racibórz w swojej najnowszej historii jeszcze nie widział. W związku z przyznanymi Raciborzowi 18 mln zł rządowej dotacji na przebudowę ul. Rybnickiej zwracam się z prośbą o:

1) analizę konieczności prowadzenia przebudowy od ul. Jana do wiaduktu kolejowego. Ten odcinek był niedawno remontowany, a rosnące koszty realizacji inwestycji sprawiają, że 18 mln zł na przebudowę całego planowanego odcinka z pewnością będą niewystraczające. W opinii wielu Raciborzan wystarczająca będzie przebudowa ul. Rybnickiej na odcinku od wiaduktu kolejowego;

2) zachowanie istniejących przy ul. Rybnickiej drzew. Wy-

daje się konieczna analiza istniejącego projektu i dokonanie możliwych korekt, by ponad stuletni drzewostan zachować w krajobrazie miasta.

Z powołaniem na Ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 2021 poz. 2054) proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi.

Odpowiedź prezydenta Dariusza Polowego z 06.05.2022

Odpowiadając na pismo dotyczące sposobu przeprowa-

Racibórz » Racibórz wzbogacił się o czterech nowych mieszkańców! To rodzina Kobelskich z Kazachstanu.

2. Miasto Racibórz zakładało przebudowę drogi w oparciu o istniejącą dokumentację projektową pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 odcinek do skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w Raciborzu w km 0+000 do granicy miasta Rybnika w km 19+680 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”, wykonaną na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. W związku z faktem, iż termin ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych jest bardzo

• Poziom dofinansowania: 95%

• Wkład własny: 950 000,00 zł Wartość zadania po przetargu: • wykonawstwo 22 577 487,83 zł brutto

• usługi inżyniera kontraktu 414 510,00 zł brutto

Dopłata z budżetu miasta wyniosła blisko 4 mln zł.

Rodzina z Kazachstanu zamieszkała w Raciborzu

- Rodzina Kobelskich (Alexey z żoną Yeleną, córką Margaritą i synem Markiem) przyjechała do nas z Kazachstanu. Członkowie ww. rodziny zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia. Minister Spraw Wewnętrznych udzielił zgody na wydanie decyzji o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu repatriacji, skutkującej nabyciem obywatelstwa polskiego z chwilą przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej - informuje Urząd Miasta.

Zmiany prawne z ostatnich lat i polityka rządu RP wobec repatriantów mieszkających w krajach byłego ZSRR, sprawiła, że ilość osób chcących powrócić do Polski zwiększa się. Proces uzyskania dokumentów repatriacyjnych jest teraz prostszy dla naszych rodaków ze wschodu. Jednak realizacją zadania zajmuje

się samorząd, w tym wypadku Urząd Miasta Racibórz.

Prezydent Dariusz Polowy wspólnie z swoim zastępcą Dawidem Wacławczykiem jesienią 2021 roku podjęli szereg działań, aby sprowadzić Raciborza jedną rodzinę. Proces jest dość czasochłonny, a składa się na niego: wybór rodziny, wybór mieszkania, pozyskanie funduszy na jego remont i wyposażenie, prace wykończeniowe, organizacja dokumentów (tłumaczenia aktów chrztu i ślubu, wyrobienie dowodów osobistych, nadanie numerów PESEL itp.) i sam przyjazd rodziny z Kazachstanu do Polski. Na kompleksowy remont i wyposażenie mieszkania Miasto Racibórz pozyskało aż 145 tysięcy złotych ze środków Wojewody Śląskiego, dzięki czemu miasto nie poniosło żadnych wydatków z budżetu własnego.

Nad wszystkimi sprawami organizacyjnymi czuwali: Ewa Zalewska, pełniąca w roku 2022 funkcję naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich (pozyskała środki na przygotowanie lokalu i koordynowała całe przedsięwzięcie; obecnie opiekę nad rodziną sprawuje naczelnik Adrianna Polok), Ewa Hac (naczelnik Wydziału Lokalowego), Roksana Pytlik (w roku 2022 kierowała raciborskim OPS, który wyposażył mieszkanie w meble i sprzęty) oraz Andrzej Migus, dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków (przygotowanie lokalu tj. prace remontowe i wykończeniowe).

20 grudnia 2022 rodzina przyleciała do Polski. W tym tygodniu rodzinę odwiedzili włodarze w towarzystwie tłumaczki. Rozmawiali o wrażeniach i spostrzeżeniach rodziny po wprowadzeniu

się do nowego mieszkania, o planach na przyszłość i możliwościach wsparcia rodziny.

- Są szczęśliwi i bardzo wdzięczni za wszelką okazaną im pomoc. Jak mówią, poczuli się

jak u siebie w domu od pierwszego dnia. Ich 10-letnia córka chodzi już do SP18, a 4-letni syn czeka na wskazanie przedszkola. Po załatwieniu wszystkich formalności rodzice będą mogli pod-

jąć pracę. Wkrótce rozpoczną też kurs języka polskiego - dodaje ratusz.

2 » Aktualności Piątek | 20 stycznia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com
Racibórz » Kwestia ta była przedmiotem zapytania poselskiego i odpowiedzi prezydenta. Modernizacja Bosackiej od Jana do wiaduktu i Rybnickiej do mostu na Uldze prowadzona jest przez miasto, a finansowana z Polskiego Ładu.
Opr. w
(um) fot. UM Racibórz

Racibórz » Siedem nowych Programów dofinansowania znajdzie się w ofercie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2023 roku. Na ich uruchomienie Fundusz przeznaczy ponad 30 mln zł. Nie zabraknie oczywiście też tych najbardziej sprawdzonych Programów jak Zielona Pracownia, ale również Programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowanych przez katowicki Fundusz jak Czyste Powietrze czy Ciepłe Mieszkanie. W 2022 roku WFOŚiGW w Katowicach udzielił łącznie ponad 850 mln zł dofinansowania na działania związane z ochroną środowiska w województwie śląskim.

30 mln zł na nowe programy Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

– Wraz z nowym rokiem nadchodzą nowe perspektywy rozwoju. Za sprawą kolejnych projektów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach chcemy nadal efektywnie działać i wspierać wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska w naszym regionie. Tylko w ubiegłym roku w województwie śląskim przeznaczono na ten cel miliony złotych. To ogromna kwota, która pozwoliła naszym mieszkańcom oraz różnym placówkom i instytucjom, w tym szkołom czy strażakom, na wdrożenie zmian przyjaznych środowi-

sku – mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

- Jesteśmy cały czas w kontakcie ze wszystkimi grupami społecznymi. Obserwujemy, rozmawiamy i na bieżąco monitorujemy jakie jest zapotrzebowanie na dofinansowanie zadań dotyczących ochrony środowiska. A jako Fundusz jesteśmy po to, żeby te działania wspierać finansowo, stąd nowe Programy – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Jednym z nich jest konkurs „Ekopracownia pod chmurką”, z łącznym budżetem w wyso -

kości 2 mln zł, skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Jego celem jest utworzenie przestrzeni przeznaczonej do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii, geologii itp. w szkołach podstawowych oraz szkołach średnich. Poza tym programem kontynuowane są programy „Zielona Pracownia_Projekt”, którego nabór kończy się 3 lutego 2023 roku, oraz „Zielona Pracownia”. Podobnym programem, ale skierowanym do gmin jest „Zielona przestrzeń”. To po -

mysł na utworzenie terenów zieleni służących dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów, zwiększając zaangażowanie społeczności lokalnej. Budżet na ten program to 5 mln zł. Program „Zielono-niebieska infrastruktura” to z kolei propozycja, która ma na celu podnieść poziom ochrony przed skutkami zmian klimatu poprzez zwiększenie retencji wód opadowych i roztopowych oraz zastosowanie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań służących ograniczeniu zużycia wody, przeciwdziałaniu suszy, zatrzymaniu wody deszczowej w miejscu opadu, w tym rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury. Na ten cel Fundusz przeznaczy aż 10 mln zł w tym 5 mln zł w formie dotacji.

7 mln zł zostanie przeznaczone na program „Poprawy Jakości Powietrza w województwie śląskim – odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej”. Dofinasowana zostanie wymiana nieefektywnego źródła ciepła opalanego węglem oraz zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w tym pomp ciepła, kotłów na biomasę i fotowoltaiki .

Poszerza się w tym roku oferta dla strażaków. Już nie tylko dofinansowanie do zakupu wozów bojowych czy sprzętu pożarniczego, a także wsparcie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ale także dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń środowiska. To program „Bezpieczny Strażak”. W programie „Eko Remiza” strażacy z OSP mogą sięgnąć po środki na kompleksową termomodernizację strażackich remiz, które w niektórych miejscowościach są w opłakanym stanie.

Program „Przydomowa oczyszczalnia” w ubiegłym roku pojawił się w ofercie WFOŚiGW w Katowicach jako Pilotaż. Okazało się, że program cieszy tak dużym zainteresowaniem, że budżet przeznaczony na ten cel został wyczerpany już w ciągu niespełna dwóch miesięcy. To program skierowany do właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości położonych na terenach województwa śląskiego, na których nie funkcjonuje i nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Dofinansowane zostanie zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie więcej niż 7,5 m3/d. Fundusz przeznaczył na ten cel 4 mln zł, ale biorąc pod uwagę zainteresowanie istnieje możliwość zwiększenia tej puli środków.

Łącznie na nowe programy uruchamiane w 2023 roku WFOŚiGW w Katowicach przeznaczy ponad 30 mln zł.

W 2022 roku Fundusz na ochronę środowiska w województwie śląskim udzielił łącznie ponad 850 mln zł dofinansowania. Zdecydowana większość środków, to programy NFOŚiGW realizowane przez WFOŚiGW w Katowicach. Najwięcej środków, bo ponad 542,1 mln zł, pochłonął program Czyste Powietrze. To Program, który jest przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła wynoszą do 66 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 tys. zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub do 135 tys. zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Do tego dochodzi dodatkowo dofinansowanie audytu energetycznego do 100 proc. (maksymalnie 1,2 tys. zł). Drugi pod względem wydatkowania środków jest program Ciepłe

Mieszkanie, na którego realizację Fundusz w ubiegłym roku przeznaczył 63,9 mln zł. To z kolei jest Program dla gmin, które następnie będą ogłaszać nabór na swoim terenie dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. W przypadku najbardziej zanieczyszczonych gmin dotacja może wynosić do 17,5 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 26,9 tys. zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i do 39,9 tys. zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Budżet dla całej Polski to 1,4 mld zł, z czego niemal 125 mln zł zarezerwowane jest dla województwa śląskiego. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zakończył pierwszy nabór wniosków w tym programie. Dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie ma otrzymać 28 gmin. Łączna kwota dofinansowania to blisko 113 mln zł. Najwięcej środków, bo ponad 19 mln zł ma otrzymać gmina Bielsko-Biała, a także Zabrze, Bytom i Chorzów –po ponad 11 mln zł.

- Dzięki tym środkom w prawie 5 tys. mieszkań wymienione zostaną źródła ciepła na bardziej ekologiczne i przyjazne środowisku. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo praktycznie wyczerpaliśmy pulę środków przeznaczonych na województwo śląskie w programie Ciepłe Mieszkanie – mówi Tomasz Bednarek.

2023 rok jest rokiem jubileuszu 30-lecia Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska w Katowicach. Fundusz powstał w 1993 roku. Jest publiczną instytucją finansową, realizującą politykę ekologiczną województwa śląskiego.

Piątek | 20 stycznia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com WFOŚiGW « 3
Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
(WFOŚiGW) fot. M. Cichy/WFOŚiGW fot. M. Cichy/WFOŚiGW

Piątek | 20 stycznia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Plany są ambitne, ale pieniędzy na razie nie ma. Jest za to za wysoka temperatura latem, potrzeba zazielenienia i poprawy estetyki.

14 MILIONÓW ZŁOTYCH

- tyle ma kosztować przebudowa raciborskiego Rynku i okolic

Piotr Glapa przedstawił także założenia konkursu na aranżacje rynku. - Planowaliśmy ogłosić ten konkurs już w styczniu, ale ze względu na nieuchwalenie budżetu, nie został ogłoszony. Stanie się tak po zabezpieczeniu odpowiednich środków. Dlaczego w ogóle konkurs? Jest to spowodowane tym, że wielu mieszkańców ma swoją własną koncepcję na to miejsce. Nie chcieliśmy się więc ograniczać do koncepcji pojawiających się w głowach urzędników. Konkurs pozwoli na osiągnięcie pewnego konsensusu i zadowoleniu większej grupy mieszkańców, bo jak wia-

domo wszystkich mimo wszystko zadowolić się nie da – kontynuował naczelnik komunalki.

- Temat jest niezwykle ważny i ciekawy. Nasz rynek z pewnością wymaga jakichś ingerencji. Strona od strony ulicy Rzeźniczej jest dość mocno zniszczona. Myślę, że jest to spowodowane instalowaniem różnych rzeczy, jak lodowiska – mówił przewodniczący Mirosław Lenk.

Jako pierwsza do dyskusji zgłosił się radna Anna Szukalska. - Płyta rynku powinna być chroniona i nie powinny się tam pojawiać takie instalacje jak lodowisko. Czy do urzędy wpływa-

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Podmiejskiej

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w obrębie Miedonia, w rejonie ul. Podmiejskiej stanowi teren użytkowany rolniczo. Jej otoczenie to grunty rolne.

2. Oznaczenie geodezyjne Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie numerami 28/1 k.m. 1 obręb Miedonia o powierzchni 0,2188 ha w kompleksie z działką nr 28/2 k.m. 1 obręb Miedonia o powierzchni 0,0112 ha Łączna powierzchnia kompleksu wynosi 0,2300 ha.

3. Numer księgi wieczystej GL1R/00021319/9

4. Forma zbycia nieruchomości Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej

5. Cena wywoławcza 21 000,00 zł

6. Termin i miejsce przetargu 9 marca 2023r. Godz. 12.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium 2100,00 zł winno być uznane na rachunku gminy do 2 marca 2023r.

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009r. nieruchomość zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi, teren ten oznaczony został symbolem Z3 (Tereny zieleni pozostałej przeznaczenie dominujące),R1 (Tereny rolne przeznaczenie równorzędne), nadto teren znajduje się w strefie objętej zakazem zabudowy (przeznaczenie niedopuszczone). W ewidencji gruntów i budynków działka nr 28/1 k.m. 1 sklasyfikowana jest klasą bonitacyjną jako łąki trwałe ŁIV.

ły informacje, że są jakieś zniszczenia? - pytała radna, twierdząc, że jakiekolwiek zniszczenia nie są sprawą normalną.

- Jeśli chodzi o tymczasowe lodowiska są one umiejscawiane przez OSiR. Mój wydział na tym terenie jedynie sprząta i dba o utrzymanie terenu przed i po. Czy trzeba doprowadzić teren do poprzedniego stanu? Oczywiście że tak – odparł P. Glapa.

- Wspominał pan, że konkurs zostanie ogłoszony po przyjęciu budżetu. Proszę powiedzieć, czy są zapisy odpowiednie w budżecie? - dociekała radna Szukalska. - Przewidujemy kwotę

75 tys. złotych na organizację konkursu, które są zapisane. Nie ma jednak zapisanych kwot na nagrody – odparł naczelnik Wydziału Komunalnego.

- Jaką kwotę zamierza się przeznaczyć na remont całego rynku, i skąd by miały pochodzić? - dopytywała radna A. Szukalska. - Jest to kwota 14 mln złotych, ale proszę zauważyć, że nie dotyczy ona jedynie samego rynku, ale i dróżek do niego prowadzących i placu Dominikańskiego. W kwocie zawarte są także fundusze na wymianę sieci kanalizacyjnej, energetycznej i innych. Kwota jest znaczna i nie wyobrażam sobie,

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Podmiejskiej

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O

PRZETARGU

1. Położenie i opis nieruchomości Nieruchomość położona jest w obrębie Miedonia, w rejonie ul. Podmiejskiej stanowi teren użytkowany rolniczo. Jej otoczenie to grunty rolne.

2. Oznaczenie geodezyjne Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie numerami 30/1 k.m. 1 obręb Miedonia o powierzchni 0,2592 ha w kompleksie z działką nr 30/2 k.m. 1 obręb Miedonia o powierzchni 0,0108 ha. Łączna powierzchnia kompleksu wynosi 0,2700 ha

3. Numer księgi wieczystej GL1R/00021319/9

4. Forma zbycia nieruchomości Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej

5. Cena wywoławcza 24 000,00 zł

6. Termin i miejsce przetargu 9 marca 2023r. Godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium 2400,00 zł winno być uznane na rachunku gminy do 2 marca 2023r.

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009r. nieruchomość zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi, teren ten oznaczony został symbolem Z3 (Tereny zieleni pozostałej- przeznaczenie dominujące),R1 (Tereny rolne- przeznaczenie równorzędne), nadto teren znajduje się w strefie objętej zakazem zabudowy (przeznaczenie niedopuszczone). W ewidencji gruntów i budynków działka nr 30/1 k.m. 1 sklasyfikowana jest klasą bonitacyjną jako łąki trwałe-Ł III, IV, natomiast działka nr 30/2 k.m. 1 sklasyfikowana jest klasą bonitacyjną jako łąki trwałe-Ł IV.

by obyło się bez zaangażowania środków zewnętrznych. Na ten moment nie ma jednak żadnego konkretnego programu – odpowiedział naczelnik.

Głos zabrał radny Piotr Klima. - Jestem zbulwersowany, zresztą nie po raz pierwszy. Gdy się coś planuje, powinno się wiedzieć, ile to będzie kosztowało. Jest to dla mniej sprawa niesamowita. Robimy straszne murale, a nie potrafimy odmalować ścian kamienic. Kto za to wszystko zapłaci? Mieszkańcy? Niech prezydent za swoje pomysły płaci ze swoich środków. Tym też powinna się zająć prokuratura i będę wnioskował, by Rada Miasta skierowała stosowny wniosek do tej instytucji – stwierdził radny-aptekarz.

Do dyskusji, za zgodą przewodniczącego, dołączył Marek Labus, który odniósł się to sprawy rynku. - Pod płaszczykiem przełożenia całego Rynku chce się ukryć konieczne naprawy. Zapadają się ciągi komunikacyjne, odwodnienie, a świąteczny wystrój zeszłoroczny to ja

już przemilczę, było naprawdę wstrętnie, a na płycie plątanina kabli. Jeśli macie tak robić, to może nie róbcie wcale – stwierdził raciborski lekarz laryngolog, po czym opuścił posiedzenie, spiesząc do pacjentów. Z Markiem Labusem zgodził się częściowo przewodniczący komisji. - W zeszłym roku lodowisko zostało pozostawione samo sobie przez miesiąc, bo musiał się roztopić lód. To co się ukazało po jego rozebraniu, to był obraz nędzy i rozpaczy. Nie wiemy jednak, co się będzie działo po rozebraniu obecnego lodowiska. Mówił pan o modernizacji. Mieszkam w Raciborzu od 1981 roku i wtedy rynek wyglądał inaczej niż obecnie. W czasach powojennych było to miejsce targowe. Nasz w latach 80. był węzłem komunikacyjnym, zatrzymywały się autobusy, parkowały samochody. Z czasem jednak stał się placem spotkań, spacerów. Następnie powstały ogródki, co jest oczywiście świetną modą. Zagościły na raciborskim rynku bardzo

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Piotrowskiej

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Położenie i opis nieruchomości Nieruchomość położona jest w obrębie Miedonia, w rejonie ul. Piotrowskiej, stanowi teren użytkowany rolniczo. Jej otoczenie to grunty rolne.

2. Oznaczenie geodezyjne Działka oznaczona numerem 306/134 k.m. 6, obręb Miedonia, o powierzchni 0,2479 ha

3. Numer księgi wieczystej GL1R/00014529/2

4. Forma zbycia nieruchomości Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej

5. Cena wywoławcza 27 000,00 zł

6. Termin miejsce przetargu 2 marca 2023r. Godz. 13.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium 2700,00 zł winno być uznane na rachunku gminy do 23 lutego 2023r.

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009r., działka zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi teren ten oznaczony został symbolem Z3 (Tereny zieleni pozostałej- przeznaczenie dominujące),R1 (Tereny rolne- przeznaczenie równorzędne), nadto teren znajduje się w strefie objętej zakazem zabudowy (przeznaczenie niedopuszczone). W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest klasą bonitacyjną jako łąki trwałe-Ł III, IV.

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 216, tel. 32 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 216, tel. 32 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 216, tel. 32 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl

4 » Aktualności
OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE

mocno. Jeśli coś zmienimy, to będzie to po prostu inny, nowy ład, przystosowany do obecnej mody. Ewentualna modernizacja powinna być poprzedzona szeroką dyskusją, by wiedzieć w jakim kierunku iść. W wielu miastach brakuje w takich miejscach zieleni, u nas także. Dla mnie to jest jednak istotne, żeby do konkursu iść z jakimś przekazem. Mówimy, że to będzie kwota 14 mln i dobrze, że jest ograniczenie. Zwykle beneficjentami takich konkursów są studenci, a ci miewają nieograniczoną wyobraźnię. A jeśli chcemy, by jednak coś powstało, to musi to być realne do wykonania – mówił sternik komisji.

- Temat jest poruszany od dłuższego czasu. Na pewno nie mówimy o żadnej rewolucji, choć dla niektórych pewno taką ona będzie. Wielu zapyta, czemu ogródki są takie nierówne. Wynika to z tego, że płyta rynku jest nierówna i restauratorzy muszą budować platformy. Na tym miejscu, by rozwiązanie powstało w formie konkur-

su bym nie skreślał, szczególnie, że kwota 14 mln złotych na całą inwestycję łącznie z instalacjami, nie jest kwotą wygórowaną. Myślę, że prezydent Wacławczyk będzie na sesji, więc będzie mógł zdecydowanie bardziej rozwiać wątpliwości – odparł P. Glapa.

- Cały czas zadaję sobie pytanie, czy nam jest potrzebna gruntowna modernizacja rynku i czy koniecznie w formie konkursu. Może ktoś obeznany w temacie powinien nam to uzmysłowić. Czy naprawdę, by uporządkować trzeba gruntownie przebudowywać? Chciałbym jednak, by pan przekazał naszą krótką wymianę zdań prezydentom – powiedział przewodniczący na zakończenie wymiany zdań z naczelnikiem Piotrem Glapą.

Do dyskusji dołączył radny Piotr Klima. - Na pewno mamy świadomość końca kadencji. Nie jestem więc pewien, czy zaczynanie czegoś na końcu kadencji, a potem wieszanie tego na szyi innym, jest nie na miejscu. Myślę, że raciborzanie wi-

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Piotrowskiej

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w obrębie Miedonia, w rejonie ul. Piotrowskiej, stanowi teren użytkowany rolniczo. Jej bezpośrednie otoczenie stanowią grunty rolne. Zbywany teren posiada dostęp do drogi publicznej od strony ul. Piotrowskiej, za pośrednictwem dróg gruntowych, złożonych z kompleksu działek drogowych stanowiących własność Gminy Miasta Racibórz.

2. Oznaczenie geodezyjne Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 344/129 k.m. 6 obręb Miedonia o powierzchni 0,2971 ha

3. Numer księgi wieczystej GL1R/00014529/2

4. Forma zbycia nieruchomości pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż działki gruntu

5. Cena wywoławcza 28 000,00 zł

6. Termin i miejsce przetargu 7 marca 2023r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium 2800,00 zł winno być uznane na rachunku gminy do 28 lutego 2023r.

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009r., działka zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi teren ten oznaczony został symbolem R1 (Tereny Rolne). W ewidencji gruntów i budynków teren sklasyfikowany jest klasą bonitacyjną jako rola- RIIIa. Ustalenia z zakresu przeznaczenia oraz przynależności do stref opisywanego terenu zawarte zostały w tekście przywołanej wyżej uchwały.

dząc podejście obecnych władz do wielu problemów będą chcieli zmiany. Zamiast przebudowywać rynek, może należałoby zastanowić się nad budową toalet w mieszkaniach miejskich. Wielu ludziom to uwłacza, że nie mają takowej. Z tej całej przebudowy może być wielki krach! Proponuję więc odstąpić do tego pomysłu! - mówił racja. Radny Marian Czerner wyraził zaniepokojenie brakiem finansowania w oparciu o środki zewnętrzne. - Martwi mnie to, że nie ma takich. Poszukajmy teraz innych głównych celów ważnych dla miasta. Rynek nie musi być taką strefą. Budujemy za grube pieniądze tężnie na Warszawskiej. Myślę, że nie pozostaje mi nic innego jak przychylić się do słów radnego Piotra Klimy. W pierwszej kolejności powinniśmy się zająć poprawą zdrowia jego mieszkańców poprzez likwidację kopciuchów. Jeszcze nie dawno walczyliśmy o to, by Racibórz był zeroemisyjny, a tak naprawdę nic z tym nie robimy – stwierdził.

- Także przychylam się do tego, by wycofać środki przeznaczone na konkurs, a skupić się na pozyskaniu jakiegoś opracowania mówiącego o kosztach doprowadzenia rynku do stanu używalności bez gruntownej przebudowy i skupienia się na gastronomii, a nie rynku jako strefie rekreacyjnej – stwierdził Mirosław Lenk.

Na zakończenie do dyskusji dołączył radny Leon Fiołka.Proszę zwrócić uwagę, że w zeszłym roku przyjęliśmy strategię rozwoju Raciborza do roku 2030. I tam właśnie rynek zapisany jest nie tylko jako strefa gastronomiczna, ale i rekreacyjna – mówił rajca. Dodał także, że pofałdowania rynku spowodowane są dużą ilością wykopanych kanałów pod rynkiem i uzupełnienie ubytków nieodpowiednimi materiałem. - Pamiętam, że na rynek dojeżdżałem autobusem i takie rzeczy się nie działy – stwierdził.

(greh)

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Lasakach , stanowiącej część nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działki

• nr 327/3, 328/3, a.m.1, obręb Lasaki o łącznej powierzchni 1,2178 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00050980/5.

Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330.

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonego w Raciborzu przy ul. Opawskiej nr 72a/3

lp. WYCIĄG

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/

został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Makowie, stanowiącej nieruchomość, oznaczoną geodezyjnie jako działka • nr 182, a.m.7, obręb Maków, o powierzchni 0,1230 ha , dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00052039/8

Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330.

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonego w Raciborzu przy ul. Opawskiej nr 93/6

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Położenie i opis nieruchomości ul. Opawska nr 93/6 II piętro, pokój z aneksem kuchennym, przedpokój i łazienka o powierzchni użytkowej 36,85m2; przynależna piwnica o powierzchni 2,31 m2

2. Oznaczenie geodezyjne działka oznaczona nr 789/156 k. m. 10 Racibórz o powierzchni 0,0580 ha

3. Numer księgi wieczystej GL1R/00032701/4

4. Forma zbycia nieruchomości drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5. Cena wywoławcza 120,000.00 zł

6. Termin miejsce przetargu 22 lutego 2023r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium 12 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 15 lutego 2023r.

Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Położenie opis nieruchomości ul. Opawska 72a/3 I piętro, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i komórka o powierzchni użytkowej 63,31m2; przynależna piwnica o powierzchni 10,36 m2

2. Oznaczenie geodezyjne działka oznaczona nr 3350/194 k. m. 2 Racibórz o powierzchni 0,0596 ha

3. Numer księgi wieczystej GL1R/00034949/8

4. Forma zbycia nieruchomości pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5. Cena wywoławcza 230,000.00 zł

6. Termin i miejsce przetargu 22 lutego 2023r. godz. 13.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium 23 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 15 lutego 2023r.

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

PREZYDENT

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonego w Raciborzu przy ul. Szewskiej nr 2/4

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Położenie opis nieruchomości ul. Szewska nr 2/4 I piętro, 3 pokoje, 2 przedpokoje, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 76,70 m2;

2. Oznaczenie geodezyjne działki oznaczone : nr 2665/67, nr 2666/67, nr 2667/67, nr 2566/67, nr 2568/67, nr 4781/67 i nr 4783/67 k. m. 4 Racibórz o powierzchni łącznej 0,0551 ha

3. Numer księgi wieczystej GL1R/00029794/8

4. Forma zbycia nieruchomości pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5. Cena wywoławcza 270,000.00 zł

6. Termin i miejsce przetargu 22 lutego 2023r. godz. 12.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium 27 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 15 lutego 2023r.

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy usługowej

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy usługowej

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

Piątek |
Aktualności « 5
20 stycznia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE

Dlaczego przy wiadukcie na Ostrogu nie działa sygnalizacja? JEST ODPOWIEDŹ ZARZĄDCY

- Mam pytanie, czy mogą Państwo ustalić powód niedziałających świateł na zjeździe z obwodnicy Raciborza na Ostrogu? Już od kilku tygodni ciągle miga żółte światło. Zjazd z obwodnicy w godzinach szczytu to nie lada wyzwanie - zapytał nasz Czytelnik Mateusz. Mamy odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, któremu podlega obwodnica.

- Sygnalizacja jest wyłączona, ponieważ nie funkcjonowała adekwatnie do potrzeb użytkowników. W skrócie rzecz ujmując, projektant założył większy ruch z obwodnicy niż ten z którym rzeczywiście mamy do czynienia. W związku z tym podjęliśmy decyzję o jej tymczasowym wyłączeniu i zleceniu nowego projektu w oparciu o pomiary rzeczywistego natę-

żenia ruchu z każdego z kierunków. Nowy projekt jest już gotowy. Jego zatwierdzenie przez marszałka województwa jako organ zarządzający ruchem i wdrożenie nowej sygnalizacji powinno się zakończyć na początku kwietnia - odpowiedział nam Ryszard Pacer, rzecznik prasowy ZDW Katowice.

Racibórz » Policjanci zatrzymali 57-letniego mieszkańca powiatu raciborskiego, który wtargnął do mieszkania 27-letniego mężczyzny i groził mu przy użyciu noża. Prokurator wydał zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego i kontaktowania się z nim. Za popełnione przestępstwo w więzieniu może spędzić nawet dwa lata.

Wtargnął do mieszkania z nożem. GROZIŁ POZBAWIENIEM ŻYCIA

- W niedzielę około godziny 11.00 dyżurny otrzymał zgłoszenie, że na klatce schodowej w jednym z bloków w Raciborzu trwa awantura. 57-letni mężczyzna wtargnął do mieszkania 27-latka, a potem na klatce schodowej słownie i przy użyciu noża groził mu pozbawieniem życia. Pod

wskazany adres dyżurny natychmiast skierował policyjny patrol. Mundurowi zastali agresora na klatce schodowej i błyskawicznie go zatrzymali. Mężczyzna był pijany, w organizmie 2,4 promila alkoholu i trafił na izbę wytrzeźwień. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Prokurator wydał mu

zakaz kontaktowania i zbliżania się do pokrzywdzonego. O jego dalszym jego losie zadecyduje sąd. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 2 lat więzienia - informuje komenda.

Racibórz » Od lutego 2023 r. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci więcej za pobyt pacjenta w szpitalu. Chodzi o stopniowe dochodzenie do pełnej stawki za dobę hospitalizacji, już od pierwszego dnia pobytu w placówce. Lecznica w Raciborzu przy obecnym poziomie finansowania zakłada w tym roku około 10 mln zł straty.

(w)

CZUJESZ STRACH, NIE WALCZ!

Tomasz Adamek w Raciborzu

Tomasz Adamek, były zawodowy mistrz świata organizacji International Boxing Federation (IBF) i International Boxing Organization (IBO) w wadze junior ciężkiej oraz World Boxing Council (WBC) w wadze półciężkiej, medalista mistrzostw Europy amatorów, międzynarodowy mistrz Polski przyjechał do Raciborza w ramach programu BOX FOR LIFE 2023.

W projekt, stawiający sobie za cel zwalczanie uzależnień XXI w. - używek, depresji i uzależnienia od social mediów, za-

angażowany jest Andrzej Kuc, kierownik internatu przy Adamczyka, niegdyś zapaśnik Unii Racibórz, medalista mistrzostw Polski, dwukrotny laureat nagrody Ministra Sprawiedliwości za osiągnięcia w pracy z trudną młodzieżą. Trójkę z Adamkiem uzupełnia jeszcze ks. Michał Olszewski, sercanin. W raciborskim poprawczaku Adamek spotkał się z młodzieżą oraz miejscowymi pasjonatami pięściarstwa. Dużo mówił o wierze. - Zedrzesz kolana na modlitwie, będziesz najsilniejszy na świecie - przekonywał.

Podkreślał znaczenie siły ciosu i techniki, diety i stałego wysiłku oraz snu. Wspominał walki.

Boi się tylko Boga, trochę żony. - Przed wyjściem na ring nie można odczuwać strachuostrzegał. - Inaczej zrobisz sobie krzywdę - dodał.

Pięściarski champion skracał dystans z tymi, którzy przyszli na spotkanie. Pozował do zdjęć, rozmawiał. Z poprawczaka pojechał na spotkanie do więzienia (waw)

NFZ

będzie płacił

więcej za pobyt w szpitalu. W Raciborzu zakładają stratę

- Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za pobytu w szpitalu od pierwszego dnia. Dotychczas do trzeciego dnia hospitalizacji, rozliczanej wybraną Jednorodną Grupą Pacjentów, szpital otrzymywał połowę stawki za hospitalizację. Pełna stawka była wypłacana od trzeciego dnia hospitalizacji. Ten mechanizm ogranicza sytuacje, w których pacjent jest hospitalizowany, a nie było to konieczne, ponieważ problem zdrowotny, z którym trafił do szpitala, mógł być rozwiązany w trybie ambulatoryjnym (świadczenie medyczne mogło być udzielone w AOS zamiast w warunkach szpitalnych). Teraz stawki za pierwsze dni pobytu w szpitalu wzrosną. Ulepszony mechanizm zapewni więc, że placówka otrzyma dodatkowe fundusze, a dyrektorzy szpitali zyskają większą

elastyczność w zarządzaniu ruchem pacjentów - informuje NFZ.

Od lutego 2023 r. NFZ zwiększy stawkę za pierwsze dni hospitalizacji. Podwyżka będzie stopniowa. W rezultacie:

- za przyjęcie i wypis pacjenta ze szpitala w tym samym dniu, NFZ zapłaci ok. 50% pełnej stawki za hospitalizację

- w kolejnych dniach hospitalizacji stawka będzie stopniowo rosnąć, co 17%, tak aby trzeciego dnia hospitalizacji osiągnąć 100%.

To rozwiązanie było oczekiwane przez dyrektorów szpitali. - Przewidujemy, że dzięki podwyżce stawek za pierwsze dni hospitalizacji, pacjenci jeszcze szybciej otrzymają fachową pomoc. Dzięki temu pacjenci będą mogli być wypisani ze szpitala wcześniej, a tym

samym placówki będą mogły przyjąć więcej chorych. Zmiany korzystnie wpłyną również na sytuację ekonomiczną szpitali, które z jednej strony zwiększą przychody, a z drugiej obniżą koszty – zaznacza Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzięki wyższym stawkom za hospitalizację do szpitali w ciągu roku trafi dodatkowo co najmniej 200 mln zł.

Plan finansowy szpitala w Raciborzu zakłada na ten rok blisko 110 mln zł przychodów.

Po uwzględnieniu wzrostów kosztów z tytułu wynagrodzeń czy usług firm zewnętrznych, założono około 10 mln zł. Lecznica liczy jednak na zwiększenie poziomu dofinansowania ze strony NFZ.

6 » Aktualności Piątek | 20 stycznia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com
fot. Robert Ambroziewicz Racibórz » 46-letni góral z Żywca, były zawodowy mistrz świata, gościł, 18.01., w Raciborzu. Odwiedził zakład poprawczy na Płoni i osadzonych przy Eichendorffa.
(w)
(w)
Dyrektor Ryszard Rudnik

TU NA RAZIE JEST ŚCIERNISKO, ale będzie San Francisco [INTERWENCJA]

- Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. Mieszkańcy ul. ks. Prałata Bernarda Gadego wnioskują o drogę dojazdową do posesji aż 12 lat. Miasto kolejny raz nie przewiduje realizacji, przy gotowym projekcie. A ile lat musiały wnioskować sarny, zające i kuropatwy, mieszkańcy nowo powstałej drogi w szczerym polu, w niedalekiej odległości, bo 150 metrów od ul. ks. Prałata Bernarda Gadego. Skąd ta niemoc na wykonanie drogi dojazdowej na ul. Gadego - pyta nasz Czytelnik (imię i nazwisko do wiadomości redakcji).

Korespondencja wpłynęła na naszą skrzynkę 13 listopada. Wczoraj, 18.01., po przypomnieniu, Urząd Miasta przysłał na stanowisko w tej sprawie.

- Przytoczona w zapytaniu zrealizowana inwestycja, czyli droga dojazdowa do gruntów

rolnych – boczna ul. Opawskiej do ul. Bojanowskiej realizowana była w ramach zadania „Modernizacja – przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, na wniosek rolników. Zakres robót obejmował wykonanie drogi w dwóch odcinkach, o nawierzchni asfaltowej (od ul. Opawskiej do przepompowni gazu – 330 m) i nawierzchni z tłucznia kamiennego (do końca opracowania - 660 m). Zadanie to dofinansowane zostało środkami budżetu województwa śląskiego, które przewidziane były na realizację budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w związku z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 293/313/VI/2022 w sprawie finansowania środkami budżetu województwa śląskiego prac w zakresie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Bojanowskiej

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w obrębie Sudół, w rejonie ul. Bojanowskiej, stanowi teren użytkowany rolniczo. Jej otoczenie to grunty rolne.

2. Oznaczenie geodezyjne Działka oznaczona numerem 271 k.m. 1, obręb Sudół, o powierzchni 0,5764 ha

3. Numer księgi wieczystej GL1R/00004623/8

4. Forma zbycia nieruchomości drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej

5. Cena wywoławcza 46 000,00 zł

6. Termin i miejsce przetargu 23 lutego 2023r. Godz. 11.00 w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium 4600,00 zł winno być uznane na rachunku gminy do 16 lutego 2023r.

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009r. działka nr 271 k.m.1 zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi, teren ten oznaczony został symbolem R1 (Tereny rolne). W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest klasą bonitacyjną jako rola -R IIIa, RIVa, RIIIb.

rolnych. W związku z tym, środki pozyskane przez Miasto Racibórz na tę konkretną inwestycję nie mogły być wykorzystane na inny cel.

Przebudowa ul. Gadego na odcinku od posesji nr 20 do 28 musiałaby objąć wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz nawierzchni drogowej. Taka inwestycja wiąże się z dużym kosztem realizacji, przez co takie zadanie nie zostało ujęte w budżecie Miasta Racibórz. Miasto zdaje sobie sprawę z potrzeb remontowych rzeczonej drogi i rozważa możliwości pozyskania zewnętrznych środków na zrealizowanie tej inwestycji w przyszłości, przy jak najmniejszym własnym wkładzie finansowym - czytamy w korespondencji z ratusza. (w)

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Kwiatowej

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w obrębie Miedonia, w rejonie ul. Kwiatowej stanowi teren użytkowany rolniczo. Jej otoczenie to grunty rolne

2. Oznaczenie geodezyjne Działka oznaczona numerem 359 k.m. 2, obręb Miedonia, o powierzchni 0,4382 ha

3. Numer księgi wieczystej GL1R/00007949/0

4. Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej

5. Cena wywoławcza 44 000,00 zł

6. Termin miejsce przetargu 7 marca 2023r. Godz. 12.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium 4400,00 zł winno być uznane na rachunku gminy do 28 lutego 2023r.

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009r. działka zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi, teren ten oznaczony został symbolem R1 (Tereny rolne). W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest klasą bonitacyjną jako rola klasy II, IIIa, IIIb.

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Bojanowskiej

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Położenie opis nieruchomości Nieruchomość położona jest w obrębie Studzienna, w rejonie ul. Bojanowskiej stanowi teren użytkowany rolniczo. Jej otoczenie to grunty rolne.

2. Oznaczenie geodezyjne Działka oznaczona numerem 121/69 k.m. 1, obręb Studzienna, o powierzchni 0,1630 ha

3. Numer księgi wieczystej GL1R/00038799/9

4. Forma zbycia nieruchomości drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej

5. Cena wywoławcza 13 500,00 zł

6. Termin i miejsce przetargu 2 marca 2023r. Godz. 12.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium 1350,00 zł winno być uznane na rachunku gminy do 23 lutego 2023r.

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009r. działka zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi, teren ten oznaczony został symbolem R1 (Tereny rolne). W ewidencji gruntów budynków zbywany teren sklasyfikowany jest klasą bonitacyjną jako rola-R IIIa,RIIIb.

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 216, tel. 32 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 216, tel. 32 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl

Piątek | 20 stycznia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Aktualności « 7
Racibórz » Mieszkańcy ul. ks. Gadego na Ocicach od dwunastu walczą o nową drogę. Jak na razie bez efektu. Niedaleko ich domów powstała nowiutka jezdnia, ale w polu.
OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
fot. Czytelnik

Racibórz » Wartość wyposażenia i sprzętu zakupionego przy wsparciu Funduszu Sprawiedliwości to 19 209,06 zł.

Ochotnicy z Owsiszcz i Chałupek DOSTALI NOWY SPRZĘT

Na sprzęt dla OSP Owsiszcze oraz OSP Chałupki złożyły się hełmy, rękawice, ubiór Nomex, motopompa szlamowa i detektor napięcia prądu przemiennego. W uroczystym przekazaniu wziął udział wi -

ceminister Michał Woś i wójt Grzegorz Utracki, a także prezes gminne OSP Walter Bożek i komendant gminny Krystian Jobczyk.

(waw)

W gminie Krzanowice powitano małego Aleksandra

Dzisiaj, 17.01, burmistrz Andrzej Strzedulla powitał pierwszego nowonarodzonego mieszkańca Gminy Krzanowice. Aleksander przyszedł na świat 5 stycznia. Podczas odwiedzin burmistrz wręczył młodym rodzicom list gratulacyjny, a dla małego Aleksandra przekazał symboliczny upominek.

- Z radością i nadzieją witam małego mieszkańca naszej gminy. Wierzę, że gmina Krzanowice będzie dobrym miejscem do nauki, rozwoju i wzrastania waszego syna. Jako samorząd robimy wszystko, aby stworzyć

jak najlepsze warunki dla najmłodszych, bo widzimy w nich olbrzymi potencjał - dodał burmistrz.

Rodzicom gorąco pogratulował narodzin dziecka, życząc, by ich syn wzrastał w miłości i był dla nich powodem do dumy każdego dnia.

- Aleksander to niezwykle spokojne i grzeczne dziecko. Jak do tej pory słodko przesypia noce - mówi tata. Daje tym samym świeżo upieczonym rodzicom odpoczynek.

(UM)

Do trzech razy sztuka. Firmy

P R Z E T A R G

OGŁOSZENIE

Krzyżanowice, dnia 20.01.2023 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice obejmującego obszar położony w sołectwie Bieńkowice przy ulicy Myśliwskiej 1) W związku z art. 17 pkt. 13 na podstawie art. 17 pkt. 9 i pkt.11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z poźn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice obejmującego obszar położony w sołectwie Bieńkowice przy ulicy Myśliwskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 stycznia 2023r. do 20 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice; w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 lutego 2023 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice o godz. 16.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi, zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 2 ustawy, można składać w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: infrastruktura@ krzyzanowice.pl oraz w sposób dotychczasowo przyjęty tj. za pośrednictwem platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, a także adresu zamieszkania lub siedziby wnoszącego uwagę, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2023 r.

rzuciły

się na zlecenie ratusza

W pierwszym przetargu nie było ani jednego oferenta, a w drugim jedyny wykonawca zażądał więcej niż 253 tys. zł, które planował przeznaczyć na to ratusz. W trzecim oferentów było aż dziewięciu.

- Na rynku usług budowlanych panuje kryzys, firmy szukają zleceń i są skłonne zawierać umowy po cenach znacznie niższych niż w zeszłym rokusłyszymy w ratuszu.

Przedmiotem zamówienia jest "Ekologiczny ogród zabaw Leśne Ludki" - projekt Przedszkola nr 23 z ul. Mysłowickiej, który zdobył 917 głosów w VI edycji raciborskiego budżetu obywatelskiego i - bagatela - 255 tys. zł. Starali się o to rodzice i kadra.

Oferty w trzecim przetargu złożyło aż dziewięć firm, w tym nawet z Inowrocławia. Najdroższa opiewa na 337 581,42 zł. Najtańsza Piotra Rostka z Raciborza, która zmieściła się w zakładanej przez urząd kwocie, na 252 159,31 zł, ale przy najkrótszym okresie gwarancji. Otwar-

cie ofert nastąpiło 16 stycznia. Nie ma jeszcze rozstrzygnięcia.

Przewidziano następujące prace:

- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej pod nawierzchnię ze zrębków oraz zgromadzenie jej w pobliżu celem utworzenia górki nad przepustem;

- korytowanie pod nowe nawierzchnie;

- wykonanie nawierzchni mineralno-epoksydowej, przepuszczalnej wraz z podbudową;

- wykonanie nawierzchni utwardzonej kostki brukowej betonowej wraz z podbudową;

- montaż urządzeń małej architektury, urządzeń zabawowych oraz altany.

- uporządkowanie terenu.

W katalogu urządzeń znalazły się: altana drewniana, „małpi gaj” z drewna robinii akacjowej (pajęczyna, ścianka sprawnościowa, most linowy, grzybki z liną, drabinka), mini-tunel, kopuła, przepust, ławki. (waw)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3, ogłasza przetarg nieograniczony dn. 30.01.2023r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokali:

1. w Raciborzu przy ul. Podwale 5/14 o pow. 38,52 m2

1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c. oraz piwnica, położone na IV piętrze w budynku 4p. cena wywoławcza 133 280,00 zł. , wadium 13 300,00 zł. Przetarg o godz. 10.00.

2. w Raciborzu przy ul. Wojska Polskiego 7b/1 o pow. 64,05 m2

3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., piwnica oraz loggia, położone na parterze w budynku 4p. cena wywoławcza 242 865,00 zł. , wadium 24 300,00 zł. Przetarg o godz. 10.20.

3. w Raciborzu przy ul. Lotniczej 61/15 o pow. 36,35 m2 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., piwnica oraz loggia, położone na IV piętrze w budynku 4p. cena wywoławcza 114 240,00 zł. , wadium 11 400,00 zł. Przetarg o godz. 10.40.

Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją: poz. 1-2 tel. 32/ 415 26 07 • poz. 3 tel. 32/ 415 29 62

Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokali ustalonych w drodze przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto: Bank Spółdzielczy nr : 42 8475 0006 2001 0014 3329 0001.

Wpłata powinna być zaksięgowana na koncie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokali z przetargu bez podania przyczyny. Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr.: 32/ 415 45 76 wew. 341 lub 303

2) Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice obejmującego obszar położony w sołectwie Bieńkowice przy ulicy Myśliwskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz dokonanymi opiniami i uzgodnieniami, Z przedmiotową dokumentacją można zapoznać się w dniach od 30 stycznia 2023r. do 20 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Wójta Gminy Krzyżanowice na zasadach i w terminie określonym powyżej dla projektu planu.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po 7 marca 2023 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag wniosków jest Wójt Gminy Krzyżanowice.

Informuję, że Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Krzyżanowice z siedzibą w Krzyżanowicach, przy ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice, adres e-mail: ug@krzyzanowice.pl. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest na stronie BIP Urzędu Gminy Krzyżanowice w zakładce RODO oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanowice.

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Mikołaja 9a, tel. +48 509 505 765, sekretariat@naszraciborz.pl

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66 e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

REKLAMA: e-mail: reklama@naszraciborz.pl tel. +48 605 685 485

8 » Aktualności Piątek | 20 stycznia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com
OGŁOSZENIE Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl. Racibórz » Mieszkaniec Borucina, syn Kingi i Wojciecha, to pierwsze dziecko urodzone w tym roku w gminie Krzanowice. fot. UG Krzyżanowice fot. UM Krzanowice

OGŁOSZENIA DROBNE

DLA DOMU

Usługi elektryczne, montaż wideodomofonów, alarmy.

Wykonujemy: instalacje elektryczne, odgromowe, fotowoltaiczne. Monitoring, alarm, wideodomofony, napędy do bramy oraz usługi rtv-sat. Wykonamy dla Ciebie pomiary elektryczne. MP-ELEKTRO 509653167. tel. kom.: 509653167. e-mail: mp_elektro@o2.pl. www. mpelektro.com.pl.

Usługi remontowe

Oferujemy usługi remontowo-wykończeniowe: glazura i terakota; szpachlowanie malowanie; ściany działowe GK, sufity podwieszane; podłogi; kafelkowanie; inne prace wykończeniowe . tel.: 697465402. tel. kom.: 609286462.

AUTO-SKUP SRC.TEL.530-312-312 ZŁOMOWANIE 24H/7 DNI skup-samochodów / skupujemy wszelkie samochody każdy stan każda marka, rozbite, skorodowane, niesprawne, bez pełnej dokumentacji, także z problemami prawnymi, oraz samochody nierejestrowane w RP. także bez OC bez przeglądu, po zmarłych bez podziału spadku masz problem zadzwoń jesteśmy aby pomagać dojedziemy załatwimy bez marudzenia w miłej atmosferze gotówka 24h.TEL.500-714-151. tel.: 501-525-515. tel. kom.: 788-971-788. e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl.

NIERUCHOMOŚCI

Kupię

PRACA

Operator automatycznej linii montażu elektroniki

Obsługa automatycznej linii do montażu elektroniki, analiza oraz przygotowanie dokumentacji technologicznej, wzrokowa i automatyczna kontrola jakości produkowanych podzespołów, montaż ręczne lutowanie, realizacja planu produkcyjnego. Wymagania: Wykształcenie minimum średnie techniczne (mile widziane elektroniczne lub mechatroniczne), obsługa komputera, pakietów MS Office, zdolności manu. tel. kom.: 601990334. e-mail: biuro@siltegro.com.

Praca Euro Labora

EURO LABORA RACIBÓRZ – Austria, Niemcy, Holandia, Szwajcaria - już od 10 lat pomagamy znaleźć najlepszą pracę! zadzwoń: 32/417 20 56. praca@euro-labra.com; www.euro-labora. com (cert nr 14601). tel.: 32 417 20 56. Ekologia s. 3 cała

FINANSE

Przenosimy kredyty bankowe i pozabankowe do tanich banków. Łączymy wszystkie zobowiązania w jeden kredyt z ratą przyjazną do spłaty. Możliwość dobrania gotówki! Łączymy do 250 tys. PLN Konsolidacja Kredytów i Pożyczek w 3 prostych krokach ! . tel. kom.: 730809809. e-mail: pgf.biuro@wp.pl.

Zwrot podatku - Czechy, Niemcy, Holandia, Austria!|Odzyskaj swój podatek z zagranicy –zwrot podatku z Czech, Niemiec, Austrii, Holandii. Zadzwoń: 730 023 043; 730 024 045 lub uzupełnij: – oddzwonimy do Ciebie!

MOTORYZACJA

SKUP AUT RACIBÓRZ TEL: 692 191 585 - ZŁOMOWANIE| Firma kupi każde auto bez wyjątku! Złomowanie nawet do 1500zł za tonę pojazdu. Kupujemy samochody w każdym stanie, z każdego rocznika. Zapewniamy dojazd do klienta, gotówkę od ręki. Wystawiamy wszystkie niezbędne dokumenty do wyrejestrowania pojazdu w wydziale komunikacji firmach ubezpieczeniowych. Pracujemy 7 dni w tygodniu, działamy w całym powiecie raciborskim okolicach.. tel.: +48692191585. tel. kom.: 692 191 585. e-mail: Skup.samochodow.raciborz@interia.pl.

SKUP-AUT RACIBÓRZ TEL.530-312-312

ZŁOMOWANIE 24H

skup-samochodów / skupujemy wszelkie samochody każdy stan każda marka, rozbite, skorodowane, niesprawne, bez pełnej dokumentacji, także z problemami prawnymi, oraz samochody nierejestrowane w RP. także bez oc bez przeglądu, po zmarłych bez podziału spadku masz problem zadzwoń jesteśmy aby pomagać dojedziemy załatwimy bez marudzenia w miłej atmosferze gotówka 24h.tel.500-714-151. tel.: 501-525-515. tel. kom.: 788-971-788. e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl.

AUTO-SKUP SRC,24H.TEL 501-525-515

ZŁOMOWANIE KASAC

Skup-samochodów / skupujemy wszelkie samochody każdy stan każda marka, rozbite, skorodowane, niesprawne, bez pełnej dokumentacji, także z problemami prawnymi, oraz samochody nierejestrowane w rp. także bez oc bez przeglądu, po zmarłych bez podziału spadku masz problem zadzwoń jesteśmy aby pomagać dojedziemy załatwimy bez marudzenia w miłej atmosferze gotówka 24H.TEL.500-714-151. tel.: 530-312-312. tel. kom.: 788-971-788. e-mail: autodemont@ wp.pl. www.autodemont.pl.

GMINY KRZYŻANOWICE podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Rada Gminy Krzyżanowice, na sesji w dniu 24 listopada 2022 r., uchwaliła zmianę studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice (tekst jednolity) – uchwała Nr XLIX/70/2022 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 listopada 2022 r.;

2) do uchwalonego dokumentu – zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice (tekst jednolity) zostały załączone przez Wójta Gminy Krzyżanowice:

a) pisemne uzasadnienie, zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone, w związku z udziałem społeczeństwa, (sporządzone zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Dz.U.2022.1029, ze zm.),

b) pisemne podsumowanie, zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski oraz propozycje dotyczące metod częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu, (sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Dz.U.2022.1029, ze zm.).

Z treścią uchwalonego, przez Radę Gminy Krzyżanowice, dokumentu – zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice (tekst jednolity), o którym mowa w punkcie 1 niniejszego ogłoszenia oraz z treścią uzasadnienia podsumowania, o których mowa w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanowice, 47– 450 Krzyżanowice, ul. Główna 5, w Referacie Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 10, w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Wójt Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47 – 450 Krzyżanowice.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Krzyżanowice. Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem http://www.bip. krzyzanowice.pl/main/rodo.html.

Leczenia zabiegowe ŻYLAKÓW KOŃCZYN DOLNYCH z zastosowaniem lasera wewnątrzżylnego Leczenie PAJĄCZKÓW ŻYLNYCH i ŻYŁ SIATKOWATYCH laserem kosmetycznym i metodą skleroterapii ◦ Małoinwazyjne metody LECZENIA ŻYLAKÓW ODBYTU (technika Barrona, skleroterapia, laser)

◦ LECZENIE PRZEWLEKŁEGO BÓLU na tle chorób zwyrodnieniowych i pourazowych z zastosowaniem fali uderzeniowej ESWT LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH (owrzodzenia żylne, stopa cukrzycowa) LECZENIE PODOLOGICZNE (paznokcie wrastające - modzele, nagniotki) Laparoskopowe operacje KAMICY PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO Leczenie zabiegowe ZMIAN SKÓRNYCH, ZNAMION, BLIZNOWCÓW

OPERACJE PLASTYCZNE POWŁOK BRZUSZNYCH z usunięciem nadmiaru tkanek

◦ Zabiegowe leczenie ZESPOŁÓW CIEŚNI NADGARSTKA

OPERACJE PRZEPUKLIN z wszczepem sztucznych protez powięzi metodą laparoskopową lub tradycyjną

ZABIEGI ONKOLOGICZNE z powodu nowotworu skóry z zastosowaniem technik chirurgii plastycznej

DIAGNOSTYKA DOPPLEROWSKA przepływów naczyniowych w tętnicach i żyłach, USG STAWÓW

ZABIEGI PODAWANIA OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO w chorobach zwyrodnieniowych stawów, stanach pourazowych oraz trudno gojących się ranach oraz ze wskazań kosmetologicznych

PUNKCJE CIENKO I GRUBO IGŁOWE sutka, tarczycy, węzłów chłonnych i innych tkanek

ZABIEGI Z ZAKRESU MEDYCYNY ESTETYCZNEJ z zastosowaniem komórek macierzystych fibryny i osocza bogato-płytkowego: rewitalizacja skóry twarzy i innych okolic, brak napięcia skóry, zmarszczki starzenie się skóry dłoni, regeneracja owłosienia głowy

Zabiegi te wykonuje specjalistka chirurgii ogólnej Ewa Białoskórska

Piątek | 20 stycznia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Aktualności « 9
GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc) Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 REKLAMA USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej Racibórz ul. Kasprowicza 1 Tel. 32 724-24-20 tel. mob: 604-347-669 www.usg-raciborz.pl REKLAMA Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni
do wtorku do 18.00.
Wiśniowska PRYWATNIE WYKONYWANE ZABIEGI www.lazarz-raciborz.com.pl ul. Chodkiewicza 23, 47-400 Racibórz +48 32 419 08 88 leczenie@lazarz-raciborz.com.pl SPECJALISTYCZNE CENTRUM LECZENIA RAN Lecznica imienia ŚWIĘTEGO ŁAZARZA REKLAMA REKLAMA OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 20.01.2023 roku. Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U.2022.1029, ze zm.), 1) WÓJT
OGŁOSZENIE REKLAMA
32 414
Mieszkanie - centrum Raciborza Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe w Raciborzu, ulica Ogrodowa. 4 piętro w 4 piętrowym bloku. 45
dom/Mieszkanie/Kamienicę - do ew. remontu. Gotówka. Pow.: 35- 60 m2. Do 10 km od Raciborza. telefon:
90 79, kontakt@pc-service.pl. tel.: 32 414 90 79. e-mail: kontakt@pc-service.pl.
m2 plus balkon typu loggia i piwnica. Czynsz ok 750 (dla 3 osobowej rodziny) Cena 220 tyś. . tel. kom.: 733 122 737. e-mail: karo.aren@gmail.com.
POŻYCZKI - SZYBKO Z KOMORNIKIEM tel. 32-260-00-33 516-516-611 Pośrednik CDF S.C.firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o REKLAMA

które realizujemy z Středisko volného času Opava. Wstęp wolny

26.01 (CZWARTEK) GODZ.17.00 RCK KINO PRZEMKO, UL. LONDZINA 38 ,,SOLIDARNOŚĆ W RACIBORZU’’ odc.0 - ,,Jak zachować pamięć o Solidarności ?’’, odc.1 - ,,Sztafeta pokoleń’’ Wstęp bezpłatny

26.01 (CZWARTEK) GODZ.18.00 RCK KINO PRZEMKO, UL. LONDZINA 38 IO – SEANS FILMOWY W DKF PULS Oglądany z perspektywy zwierzęcia, świat wydaje się tajem-

zagadką.

ŚLĄSKIE NIEBO

Składniki ciasta:

250 gr suszonych owoców(śliwki bez pestek, morele, jabłka)

800 gr mięsa peklowanego lub wędzonego (użyłam wędzonej polędwicy)

• 2 łyżki masła masła

• 1 kopiasta łyżka mąki

• 1 łyżka soku z cytryny

• sól, cukier, pieprz

Sposób przygotowania:

Owoce zalać 0,5 litrem wody i odstawić na całą noc. Do mięsa wlać około dwóch litrów (tyle aby mięso był całe zakryte) i gotować około 1 godziny,po czym dodać namoczone suszone owoce (wraz z płynem po namoczeniu) i razem całość gotować do miękkości mięsa. Wszystko odcedzić zostawiając wywar. Z masła i mąki zrobić zasmażkę rozprowadzoną wywarem z gotowania,po czym dodać odcedzone owoce. Całość doprawić cukrem, i sokiem z cytryny Mięso pokroić na plastry i polać sosem (Zamiast zasmażki można potrawą zagęścić powidłami śliwkowymi).

www.smakiweroniki.pl

Johanna Straussa jak również Emmericha Kalmana, Franza Lehara, Paula Abrahama. Bilety w cenie 80,-

• 5.02 godz. 15.00 i 18.30 – GOŁO I WESOŁO – spektakl. Obsada: Katarzyna Ptasińska, Sebastian Cybulski/Maciej Mikołajczyk, Wojciech Solarz/Maciej Mikołajczyk, Michał Lesień-Głowacki/ Maciej Mikołajczyk, Michał Meyer/Maciej Mikołajczyk, Marek Kaliszuk, Piotr Zelt/ Maciej Mikołajczyk

• 17.02 godz. 19.00 – JEZIORO ŁABĘDZIE - balet w wykonaniu ROYAL UKRAINIAN BALLET z Charkowa

• 25.02 godz. 18.00 - KSIĘŻNICZKA CZARDASZA - operetka w wykonaniu Teatru Muzycznego Arte Creatura

UWAGA !

Zaplanowany na 3 lutego koncert ART MUSIC TRIO z przyczyn niezależnych przez RCK i organizatora zostaje odwołany. Zwrot biletów tylko taką drogą jaką zostały zakupione. Za utrudnienia przepraszamy

*Honorowane raciborskie karty : ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina+’’

RCK zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Piątek | 20 stycznia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com 10 » Rozrywka
RCK
38
/ DŁUGIE NOCE NA BOŻE
-
Zapraszamy na raciborską odsłonę projektu NA VÁNOCE DLÚHÉ NOCE / DŁUGIE NOCE NA BOŻE NARODZENIE. Koncert czeskich i polskich kolęd zaprezentują zespoły folklorystyczne z Opawy, wokalistki z RCK oraz Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” im. Joli Rymszy. Będzie to kolejne działanie w ramach czesko-polskiego projektu z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia (CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/000),
22.01 (NIEDZIELA ) GODZ. 17.00
DK STRZECHA, UL. LONDZINA
NA VÁNOCE DLÚHÉ NOCE
NARODZENIE
KONCERT
i akompaniament: Marceli Reszka.
wolny 28.01 (SOBOTA) GODZ.18.00 RCK RDK, UL. CHOPINA 21 OPERETKA & MUSICAL – BAŚŃ DLA DOROSŁYCH Za sprawą wspaniałych artystów przeniosą się Państwo do cudownego i wyjątkowego świata Operetki i Musicalu, pełnego miłości, czułości, wzruszeń, namiętności, gorących pocałunków... www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury Usłyszycie Państwo najpiękniejsze i najznakomitsze melodie muzycznego króla walca
……………………………………………………………………
niczą
IO, szary osiołek o melancholijnych oczach, spotyka na swojej drodze ludzi dobrych i złych, doświadcza radości i bólu. Jego losem rządzi przypadek, który w sekundę zmienia szczęście w rozpacz, a smutek w nieoczekiwaną błogość. Ale IO ani na chwilę nie traci swojej niewinności. *Bilety w cenie 10,27.01 ( PIĄTEK) GODZ. 18.00 RCK DK STRZECHA, UL. LONDZINA 38 KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK W WYKONANIU CHÓRU BEL CANTO Prowadzenie
Wstęp
REKLAMA

OGŁOSZENIE

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonego w Raciborzu przy ul. Opawskiej nr 93/7

lp. WYCIĄG

Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Położenie opis nieruchomości ul. Opawska nr 93/7 II piętro, 1 pokój, pokój z aneksem kuchennym, przedpokój i łazienka o powierzchni użytkowej 61,29 m2 przynależne piwnice o powierzchni: 2,71 m2 i 2,77 m2

2. Oznaczenie geodezyjne działka oznaczona nr 789/156 k. m. 10 Racibórz o powierzchni 0,0580 ha

3. Numer księgi wieczystej GL1R/00032701/4

4. Forma zbycia nieruchomości drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5. Cena wywoławcza 190,000.00 zł

6. Termin i miejsce przetargu 22 lutego 2023r. godz. 11.00 w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium 19 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 15 lutego 2023r.

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy usługowej

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO

SPRZEDAŻY:

Rodzaj Położenie Tryb

Nieruchomość gruntowa dz. 355/142 k.m. 9 - obręb Płonia, dz. 347/65 w kompleksie z 346/65 k.m. 4 – obręb Płonia, dz. 383/8, dz. 382/8, 384/8, dz. 385/8 i dz. 387/8 - wszystkie działki k.m. 4 – obręb Płonia, dz. 242 w kompleksie z dz. 243 k.m. 1 – obręb Sudół,

przetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68.

Zatrudnimy w branży:

elektrycznej

metalowej

metalowej

budowlanej

budowlanej

produkcyjnej

produkcyjnej www.union-montage.pl Numer certyfikatu: 10487

Piątek | 20 stycznia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Rozrywka « 11 REKLAMA REKLAMA U Pana Darka w Sowie KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 9.00-17.00
9.00-13.00 REKLAMA REKLAMA PRACA
·
·
·
·
·
·
·
·
sobota w Austrii i w Niemczech DLA KOBIET I MĘŻCZYZN
Union Montage PL Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 11 | Racibórz e-mail: union.montage@poczta.fm tel.: 519 671 857 | 501 572 191 Union Montage PL Sp. z o.o. Wojska Polskiego 11 | Racibórz e-mail: union.montage@poczta.fm tel.: 519 671 857 | 501 572 191 Zatrudnimy w branży:
elektrycznej
PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ
PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

» 31.

zakończenie

w woj. śląskim.

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Raciborzu [PROGRAM]

OLIMPIJSKIM MECZEM SIATKÓWKI o godzinie 10:00 w Powiatowym Centrum Sportu. Przeciwko drużynie olimpijczyków, w skład której wejdą Monika Brzostek, Ryszard Wolny i Le-

szek Olszewski, zagrają drużyny: miasta, powiatu, Klub Siatkarski Racibórz i KS Krzanowice. Wydarzenie urozmaicą mażoretki że stowarzyszenia Źródło. Drużynę olimpijską poprowadzi Jakub Michalak. Moż-

na wylicytować miejsce w tej ekipie na Allegro (6 miejsc w drużynie do licytacji).

Działania na raciborskim rynku rozpoczniemy od 12:30, gotowaniem żurku w kuchni polowej przez REMIGIUSZA

RĄCZKĘ dla raciborzan. Szefa kuchni będą wspierać uczniowie gastronomika CKZiU nr 1 w Raciborzu. Tradycyjnie nie zabraknie pokazów strażackich. W tym roku najmłodsi będą mogli wcielić się w strażaków i próbować gasić pożary.

W naszej dziecięcej strefie WOŚP-owej przewidziane są występy najmłodszych z raciborskich przedszkoli oraz ZPiT Mała Strzecha, a także zumba dla dzieci i z dziećmi, którą poprowadzi Joanna Dudkiewicz. W strefie rękodzielniczej działać będą: Magdalena Maurer, Aleksandra Micher, Agata Kręć oraz Dariusz Skowyra vel Anton odbijając na prasie koszulki z logo WOŚP-u a także Agnieszka Patalong, tworząca razem z dziećmi WOŚP-owe serduszka z pianki kreatywnej.

Od 14:00 zapraszamy na pokaz freestylera footbolowego DAWIDA KRZYŻOWSKIEGO, który na największych międzynarodowych zawodach w trikach z piłką nożną Red Bull w Brazylii doszedł aż do ćwierćfinału. Będzie można też postrzelać do specjalnej bramki Dawida, mierzącej siłę naszej stopy.

Nie zabraknie również ekipy z KS Breaking Mateusza Siepetowskiego z pokazami tanecznymi.

Jak co roku będą z nami Drengowie znad Górnej Odry, którzy zbudują małe obozowisko na raciborskim rynku, w którym nie tylko będzie można się ogrzać przy wspólnym ogniu, ale zobaczyć jak pracuje snycerz, a także jak walczą dzielni wojowie.

Od 16:00 rozpoczniemy część koncertową występem zespołu COAST PATROL, którzy zafundują nam porządną dawkę popu i rocka.

Potem przyjdzie czas na LICYTACJE ZE SCENY, które poprowadzą Anna Kokolus- szefowa sztabu WOŚP z wiceprezydentem Miasta Racibórz Dawidem Wacławczykiem. Między pierwszą a drugą częścią licytacji zapraszamy na rozgrzewkę zumbą ponownie prowadzonej przez Joannę Dudkiewicz.

Muzyczną gwiazdą wieczoru będzie zespół POGWIZDANI, który zaserwuje nam sporą dawkę humoru i największe przeboje zagrane na góralską nutę. Na zakończenie tradycyjnie ŚWIATEŁKO DO NIEBA w formie występu TEATRU OGNIA „Enigma”. Przez cały dzień będzie można wpisywać się do bazy DKMS- bazy dawców szpiku kostnego.

Liczenie pieniędzy odbywać się będzie w siedzibie Banku Spółdzielczego w Raciborzu, dokąd wolontariusze (ok. 140

osób) oraz firmy i instytucje (40 podmiotów) będą oddawać puszki.

Przez cały czas można LICYTOWAĆ NA ALLEGRO sukcesywnie wystawiane przez nas przedmioty. Na chwilę obecną mamy ich ok. 60. Wystarczy wejść na stronę: https://allegro. pl/uzytkownik/wospraciborz i wybrać coś dla siebie: od wyjazdu na via ferraty w Dolomity po piękne rękodzieło, usługi be-

auty, sesje fotograficzne, biżuterię, miejsce w drużynie siatkarskiej, treningi personalne, zestawy kolekcjonerskie produktów raciborskich firm, bony podarunkowe oraz gadżety WOŚP-owe. Licytacje potrwają do 29 stycznia 2023 (godziny zakończenia od 18:00 do 22:30).

Zapraszamy do naszej wspólnej WOŚP-owej orkiestry!

PROGRAM 31. FINAŁU WOŚP RACIBÓRZ, 29.01.2023

Powiatowe Centrum Sportu

10:00- 12:00 olimpijski mecz siatkówki

Raciborski Rynek

12:30 – 17:00 Remigiusz Rączka gotuje dla raciborskiego WOŚP-u

13:00 – 15:00 pokazy OSP Racibórz: pokazy sprzętu strażackiego, gaszenie mini-pożaru przez najmłodszych, zwiedzanie wozów strażackich

13:00 – 14:00 dziecięca strefa WOŚP - występy dzieci na scenie - zumba kids - strefa rękodzielnicza oraz manufaktura WOŚP-owych koszulek

14:00 – 15:00 triki piłkarskie Dawida Krzyżowskiego oraz mierzenie siły strzału stopy

15:00 – 15:30 pokazy breakingowe

13:00 –16:00 obozowisko Drengów znad Górnej Odry: pokazy walk, ognisko, pokazy snycerskie

16:00 koncert zespołu Coast Patrol (pop/rock)

16:45 licytacje cz.1

17:15 rozgrzewka zumbą

17: 35 licytacje cz.2

19:00 koncert zespołu POGWIZDANI (pop-folk)

20:30 światełko do nieba z Teatrem Ognia Enigma

Ponadto:

12:00–16:00 DKMS - rejestracja w bazie szpiku kostnego

13:00 – 20:00 Strefa chillout’u. Coś do kawy i herbaty

Bank Spółdzielczy w Raciborzu, ul. Klasztorna 3 - Rozliczanie skarbonek

Licytacje na Allegro do 29.01.2023:

https://allegro.pl/uzytkownik/wospraciborz

Kontakt ze Sztabem WOŚP Racibórz: Raciborskie Centrum Kultury, tel. 32 412 32 40

Anna Kokolus- szef sztabu WOŚP Racibórz

Magdalena Sommer- koordynator wolontariuszy

https://www.facebook.com/wosp.raciborz

12 » Aktualności Piątek | 20 stycznia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com
REKLAMA
Racibórz Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za 2 tygodnie, na ferii Podobnie jak w latach ubiegłych Sztab WOŚP Racibórz mieszczący się w Raciborskim Centrum Kultury przygotował dla naszych mieszkańców szereg atrakcji. Rozpoczynamy fot. mat. prasowe RCK