Nasz Racibórz 48-2022 [712]

Page 1

Wydanie bezpłatne

02 grudnia 2022

Rok XV, nr 48 (712) www.naszraciborz.pl

Racibórz » - Groźby i uporczywe

STALKING W RACIBORZU. 40-LATEK

z zarzutami za nękanie i groźby!

- Przestępstwo stalkingu zostało określone w art. 190. a ko deksu karnego. Polega ono na uporczywym nękaniu innej oso by, co wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność. Z taką formą przestępstwa stosowanego przez 40-latka wobec poszkodo wanej i członków jej rodziny zetknęli się raciborscy policjanci. 38-letnia kobieta i jej rodzina była nękana przez podejrzane go w okresie od października do 25 listopada bieżącego roku. Z relacji zgłaszającej wynikało, że jej znajomy wysyłał wiado mości, w których groził jej i jej rodzinie pozbawieniem życia.

Tym razem, po zatrzymaniu 25 listopada na terenie Raci borza, raciborscy śledczy i prokurator nie mieli wątpliwości, że dopóki 40-letni mężczyzna nie zostanie odizolowany, nie za kończy nękania poszkodowanej rodziny. Śledczy zgromadzi li materiał dowodowy, z którym zapoznał się raciborski sąd, wydając decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Przestępstwo nękania zagrożone jest karą nawet 8 lat pobytu w więzieniuczytamy w komunikacie. (kpp)

Padła propozycja, by uruchomić na powrót lodowisko Piastor na Ostrogu

Doniesienia z grudnia 2018 r. wskazują, że z uruchomieniem Piastora - z powodu ciepłej zi my - były problemy. OSiR jed nak je pokonał, a raciborzanie mogli korzystać z obiektu o po wierzchni 1800 m kw. (30x60 m). Ma nowe bandy i podwójny wy miennik płaszczowo-rurowy od powiedzialny za mrożenie, spro wadzony w 2015 r. ze Szwecji.

Piastor jest dużo większy niż sezonowe lodowiska rozkładane na płycie raciborskiego Rynku

(w tym roku 600 m kw.). Kosztują rocznie około 300 tys. zł.

Radni Mirosław Lenk i Piotr Klima uważają, że lodowisko na Rynku to zła lokalizacja. Nie dość, że dużo mniejsze od Pia stora, to jeszcze uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Tego roczne usytuowane wykluczyło też funkcjonowanie ogródków, w tym igloo Braxtonu.

Racibórz » Do tego tragicznego w skutkach zdarze nia doszło w poniedziałek, 28 listopada, około godziny 22.00 w jednym z mieszkań w budynku wielorodzin nym przy ulicy Warszawskiej.

Czad w mieszkaniu przy Warszawskiej.

Nie żyje 14-latka

Zgłoszenie o znalezieniu w łazience nieprzytomnej 14-latki wpłynęło do Powiato wego Stanowiska Kierowa nia o godzinie 22.09. Na miej sce skierowano dwa zastępy PSP. Po dojeździe na miejsce zespół ratownictwa medycz nego prowadził już resuscy tację krążeniowo-oddecho wą poszkodowanej. Obecny na miejscu lekarz pogotowia poinformował dodatkowo, że ściągany będzie śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratun kowego. W związku z tym dwa dodatkowe zastępy OSP zosta ły zadysponowane na stadion przy ulicy Wyszyńskiego. Za daniem strażaków było przy gotowanie i oświetlenie miej sca lądowania.

Strażackie czynności na miejscu zdarzenia polega ły na dokonaniu pomiarów. Urządzenia pomiarowe, przy otwartych w lokalu oknach, już w przedpokoju wskazały stężenie tlenku węgla rzędu 120 PPM. W trakcie działań ratowniczych okazało się, że

z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych śmigłowiec nie podejmie lo tu. W związku z tym odwoła no zastępy zabezpieczające lądowisko.

Niestety, mimo usilnych starań ratowników medycz nych i trwającej ponad go dzinę reanimacji, nie udało się uratować 14-latki. Lekarz pogotowia stwierdził zgon. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było uwolnienie się tlenku węgla z gazowego ogrzewacza wody w łazience.

- W obliczu tego tragiczne go zdarzenia raciborscy stra żacy po raz kolejny apelują, by wyposażać swe mieszkania w czujki tlenku węgla. Są one swoistymi domowymi straż nikami bezpieczeństwa, które niejednokrotnie potrafią ura tować zdrowie, a nawet życie - powiedział bryg. Roland Ko tula, dowódca Jednostki Ra towniczo-Gaśniczej w PSP Racibórz.

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE!
REKLAMA REKLAMA
Racibórz » Ostatni raz lodowisko Piastor przy Zamkowej uruchomiono w grudniu 2018 r. Na ostatniej sesji opozycyjni wobec prezydenta radni wnioskowali, by uruchomić je ponownie, a do tego zadaszyć. To miałoby być tańsze rozwiązanie niż budowa nowego obiektu.
fot. K. Kubik
nękanie, to zarzuty, jakie usłyszał 40-letni mężczyzna, którego zatrzymali raciborscy policjanci. Sprawca groził i stosował tzw. stalking wobec 38-letniej znajomej oraz członków jej rodziny. Przestępstwa te zagrożone są karą 8 lat więzienia. Raciborski sąd zadecydował, że sprawca musi zostać odizolowany - podała raciborska komenda.
(greh)
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2

Padła propozycja, by uruchomić na powrót lodowisko Piastor na Ostrogu

Jak tłumaczył wiceprezydent Dominik Konieczny, władzom zależy, by rynek zimą ożywić, a lodowisko - jak zapewniałświetnie się do tego nadaje.

Radni opozycji są jednak zda nia, że lepszym rozwiązaniem było ponowne uruchomienie idodatkowo, wzorem rybnickiej

ślizgawki - zadaszenie Piastora. Jest zaplecze, parking - prze konywali. Powołali się na infor mację dyrektora OSiR-u, Pawła Króla, który tak odpowiedział ze szłej zimy na pytanie, dlaczego nie uruchamia lodowiska przy Zamkowej?

- W odpowiedzi na pytanie in formujemy, że Lodowisko "Pia stor" w ostatnich latach nie zo

stało uruchamiane ze względu na: ƒ funkcjonowanie w okresie zi mowym przenośnego lodowi ska na Rynku, ƒ warunki pogodowe, któ re utrudniają prawidłowe funkcjonowanie lodowiska, co z kolei powoduje znacz ny wzrost kosztów mroże nia płyty.

Racibórz » Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu będą przez 24 go dziny obecni w Pietrowicach Wielkich. Zlikwidowany ponad dekadę temu poste runek wraca w nowym miejscu - budynku centrum społeczno-kulturalnego.

To pewne na 100 proc.

Do Pietrowic Wielkich wraca posterunek policji

Miejsce pod posterunek udostępniła gmina, w którejjak mówił wójt Andrzej Waw rzynek - wkrótce rusza grupa robocza ds. przygotowania sie dziby policji. Zacznie działać najpóźniej w drugim kwartale 2023 r. Na początku będzie tu dwóch dzielnicowych, docelo wo trzynastu policjantów pre wencji z kierownikiem na cze le. Posterunek zostanie pod porządkowany bezpośrednio komendzie powiatowej.

Zielone światło do jego utworzenia zapaliło MSWiA, komenda główna i wojewódz ka, zapewniając jednocześnie wzmocnienie kadrowe raci borskiego garnizonu.

O powstaniu posterunku poinformowano, 25.11., na krótkim briefingu z udziałem wiceministra Michała Wosia. Za pomoc i wsparcie w sta raniach dziękowali mu wójt i komendant KPP Racibórz, nadkom. Marek Ryszka. - To wzmacnianie przez Zjedno czoną Prawicę Polski lokal nej - podkreślał wiceminister, dodając, że obecny rząd na

prawia to, co zepsuła poprzed nia ekipa.

Pietrowice Wielkie wal czyły najpierw o utrzymanie w 2011 r. posterunku, a potem jego przywrócenie. Teraz po mogła też obecność Eko-O kien. Jak mówił wójt, spółka zatrudnia blisko 11 tys. osób, więcej niż gmina ma miesz kańców. - To 32 linie autobu sowe, 1300 samochodów cię żarowych tygodniowo, 4000 pracowników na dobę dojeż

dżających do pracy własnymi środkami komunikacji - dodał komendant.

Pietrowice Wielkie obsłu guje obecnie - z poziomu ko mendy przy Bosackiej - jeden dzielnicowy. Dojazd z komisa riatu z Krzyżanowic (24 km) zajmuje przepisowo 25 minut, z Raciborza (11,2 km) około 14 minut.

(waw)

Racibórz » Ma to być jedna z atrakcji szykowanego na zamku powiatowego jarmar ku. Karuzela to efekt współpracy ratusza i starostwa. Miasto dało na ten cel 100 tys. zł. Samorządy czekają na fachowców, którzy określą, gdzie młyn może stanąć.

Przed świętami w Raciborzu STANIE DIABELSKI MŁYN

Przez ostatnie dwa lata dia belski młyn dostępny był na ryb nickim rynku. W tym roku, jak zdradził na sesji Rady Powia tu starosta Grzegorz Swoboda, będzie w Raciborzu, choć nie wskazano dokładnej lokalizacji. Mógłby stanąć na zamku, gdzie w dniach 15-18 grudnia odbędzie się bożenarodzeniowy

jarmark, ale powiat widziałby go na Rynku, aby - jak przekonywał starosta - wspomóc działających tu restauratorów. Kolejna pro pozycja - ustalona z prezyden tem - to teren przy Matce Polce. Jak usłyszeli radni, do Ra ciborza przyjedzie ekipa, która określi, gdzie bezpiecznie może stanąć konstrukcja. Korzysta

nie z atrakcji ma być darmowe. Jarmark na zamku bę dzie w tym roku skromniejszy, a przez to tańszy. Nie pojawią się gwiazdy. Na scenie wystą pią lokalni artyści. Miejscowe firmy i koła gospodyń wiejskich są zainteresowane stoiskami. (waw)

Przy niesprzyjających wa runkach (wyższe temperatury, deszcz, wiatr) obecny system nie pozwala na optymalne przygoto wanie płyty lodowiska i powodu je czasowe zamknięcie obiektu dla użytkowników. W przypadku braku lodowiska przenośnego lodowisko "Piastor" było urucha miane pomimo przynoszonych strat, ale w obecnej sytuacji jest

to nieuzasadnione. Z perspek tywy czasu decyzja ta wydaje się słuszna. W ostatnich latach warunki pogodowe nie sprzy jały ciągłemu funkcjonowaniu lodowiska, a pogody takie jak w ostatnim czasie (powyżej 5 st. C) zmuszałyby nas jako za rządcę do czasowego zamknię cia lodowiska - pisał Król.

- Piastor jest niesprawny. Nie

chcę tutaj na ten temat dysku tować ani rozwijać tego wątku. Proszę to przyjąć - oświadczył na ostatniej sesji wiceprezydent Konieczny.

Lodowisko na Rynku, zgod nie z umową z wykonawcą, ma działać przy temperaturze do 10 st. C.

Racibórz » Oferty projektantów przyjmowane są do 19 grudnia tego roku. Celem jest budowa 120 mieszkań.

SIM Śląsk Południe rusza z projektem budynków mieszkaniowych dla

SIM Śląsk Południe to spół ka, której celem jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach naj mu zgodnie z przepisami usta wy o społecznych inicjatywach mieszkaniowych (SIM). Wspól nikami są: Bielsko-Biała, Czer wionka-Leszczyny, Jastrzębie -Zdrój, Kuźnia Raciborska, Wi sła, Strumień, Rydułtowy, Knu rów, Radlin oraz Krajowy Zasób Nieruchomości. Źródłami fi nansowania są m.in. preferen cyjny kredyt udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowe

Kuźni Raciborskiej

go do wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia oraz wsparcie finansowe ze specjalnie powo łanego Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla wszystkich gmin.

Przetarg dla Kuźni Racibor skiej dotyczy wykonania wielo branżowej dokumentacji pro jektowej i kosztorysowej dla budowy 6 budynków mieszkal nych wielorodzinnych. Mają po wstać z pełną infrastrukturą oraz wewnętrzną komunikacją z dwoma podjazdami od ul. Sło necznej i od ul. Bema.

Budynki zaprojektowano ja ko 4-kondygnacyjne, z podpiw niczeniem przeznaczonym na komórki lokatorskie oraz po mieszczenia techniczne. W su mie powstanie 120 mieszkań. Każdy budynek będzie zawie rał 20 mieszkań, z jedną klatką i windą. Budynki zostaną wyko nane w technologii drewnianej, szkieletowo-modułowej, nato miast podpiwniczenie w kon strukcji żelbetowej.

Racibórz » 40 tys. zł na pomoc rzeczową Ukraińcom z partnerskiego miasta Ho rishni Plavni przekaże powiat raciborski.

Powiat raciborski pomoże Ukraińcom. Radny Frączek mówił o prawdzie

Na wsparcie zgodę dali rad ni powiatowi. Jak przekony wał starosta Grzegorz Swo boda, jest ono bardzo potrzeb ne. Chodzi m.in. o opatrunki czy żywność o długim okresie trwałości. Jak dodał, proble mem może być dostawa da rów. Niewielu przewodników decyduje się na świadczenie usług na Ukrainie, a jeśli już, to stawki są bardzo wysokie.

Radny Ryszard Frączek, badacz polskich Kresów, wska zał, że pomoc powinna trafić do polskich placówek kościel nych albo zarządzanych przez

Polaków, bo to daje gwaran cję, że dotrze do najbardziej potrzebujących, a nie np. na handel.

Prawicowy radny poruszył kwestie rozrachunku z bole sną polsko-ukraińską histo rią oraz ukraińskich nacjonali stów spod znaku Bandery. Mó wił, że na zachodniej Ukrainie, gdzie często gości, wciąż moż na odczuć nienawiść wobec Polaków, która doprowadziła do masowych mordów na na szych rodakach. Sam – jak do dał – był wyzwany niedawno od Lacha.

– Musimy żyć w prawdzie – dodał, tłumacząc, że miał potrzebę wypowiedzenia się w tym temacie. - Co innego hi storyczne zaszłości, a co in nego pomoc ludziom – uznał radny PO, Piotr Olender. Je go zdaniem taka dyskusja na sesji Rady Powiatu nie powin na mieć miejsca. Przeciwnego zdania był Frączek. – To, gdzie o tym mamy rozmawiać? W re stauracji? – ripostował. – Kła mią, kłamią, kłamią, a mimo to im pomożemy – uznał.

2 » Aktualności Piątek | 02 grudnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com
(waw)
(w)
(waw) WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl REKLAMA: e-mail: reklama@naszraciborz.pl tel. 605 685 485 Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl.

Racibórz » - Czy fotowoltaika w przedsiębiorstwie się opłaca? To pytanie, które nurtuje wielu przedsiębiorców, pojawiło się w wystąpieniu prezesa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Tomasz Bed narek był gościem panelu dyskusyjnego „Kryzys energetyczny a społeczna go spodarka rynkowa” w trakcie IV Energetyczne Forum Gospodarki pn. "Źródła energii w dobie kryzysu i ich finansowanie" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Patronami Forum byli m.in. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Eko-wieści z województwa śląskiego

- Uczniowie z Zespół Szkół w Szczekocinach mogą już ko rzystać z nowoczesnych pomo cy dydaktycznych i multimediów w nowej pracowni, Zielonej Pra cowni. Została dofinansowana ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo darki Wodnej w Katowicach.

- Las Murckowski, jeden z dwóch rezerwatów przyrody zlokalizowanych w Katowicach, zostanie powiększony o ponad 40 ha. Nowa powierzchnia wy niesie 141,56 hektarów i rezer wat będzie składał się z 3 czę ści. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w tej sprawie wejdzie w życie na początku grudnia. Każdy z frag mentów rezerwatu otoczony zo stanie strefą ochronną tzw. otu liną, której łączna powierzchnia stanowi 256,06 ha. Powiększenie Lasu Murckowskiego to efekt postulatów społeczników i le śników oraz wielomiesięcznej pracy przyrodników z RDOŚ w Katowicach.

- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach poinfor mował, że 13 października tego roku, pod numerem A/1057/2022, do rejestru zabytków nierucho mych województwa śląskiego został wpisany park pałacowy

usytuowany w Krzyżanowi cach. Drzewostan parku obej muje wiele przyrodniczych pe rełek. Część z nich to dodatkowo osobliwości na skalę krajową ze względu na rzadko uprawiane gatunki czy formy. W regionie Raciborza panuje osobliwy kli mat, dociera tu bowiem przez Bramę Morawską cieplejsze i wilgotne powietrze z regionu śródziemnomorskiego. Udaje się więc uprawiać gatunki, któ re w rejonach położonych dalej na północ przemarzają zimą lub nie osiągają takiego wieku i im ponujących rozmiarów jak tutaj.

ZMIANA POZIOMU DOFINANSOWANIA w programie Mój Prąd

W związku z sytuacją go spodarczą, w tym wysoką in flacją, a także kryzysem ener getycznym w Europie, zosta nie zwiększone dofinansowa nie w ramach Programu Mój Prąd (MP4 – nabór wniosków trwający od dnia 15.04.2022 r.) o 2 tys. zł, do 6 tys. lub 7 tys. zł (w przypadku przedsięwzięć z dodatkowymi elementami) oraz magazynów energii do 16 tys. zł, a więc: ƒ W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwo ta dofinansowania wynie sie do 50% kosztów kwali fikowanych nie więcej niż 6 tys. zł; ƒ W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroin stalacji PV wraz z maga zynem energii dofinanso

wanie wyniesie:

od 15.12.2022 r.

• do mikroinstalacji do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł; • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifiko wanych nie więcej niż 16 tys. zł.

Dofinansowanie do maga zynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS nie ulega zmia nie.

Wnioskodawcy, którzy otrzymali już wypłatę dofi nansowania w ramach MP4 w poprzedniej wysokości nie będą musieli składać nowego wniosku.

Dla wypłaconych już wnio sków koszty kwalifikowane zo staną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przy sługiwać będzie zwiększo

ny poziom dofinansowania wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dota cją a dotacją jaką otrzymał by Wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

Powyższe zmiany wyma gają zmiany w dokumentach Programu Mój Prąd, prosimy zatem o cierpliwość i wyrozu miałość. O kolejnych szcze gółach będziemy informować w następnych komunikatach.

Nabór wniosków w ra mach Programu Prioryteto wego Mój Prąd Część 1) Pro gram Mój Prąd na lata 20212023 (MP4) trwający od dnia 15.04.2022 r. został przedłużo ny do 31.03.2023 r. (eco)

Racibórz » W dniach 07-09 listopada, Ewa Klimaszewska - architekt miejski oraz Justyna Szyndler - inspektor ds. funduszy z Wydziału Rozwoju, wzięły udział w piątej wizycie studyjnej w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast. W Poznaniu spotkali się przedstawiciele 10 miast Sieci Miast Zielonych, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Banku Światowego.

RACIBÓRZ W SIECI MIAST ZIELONYCH

W trakcie spotkania zapre zentowane zostały przykłady inwestycji z wykorzystaniem NBS (Nature Based Solution), czyli rozwiązań opartych na przyrodzie, które są opłacal ne, korzystne ekologicznie, eko nomicznie i społecznie. Do roz wiązań NBS zalicza się m.in. łąki kwietne, parki kieszonko we, ogrody deszczowe. Roz wiązania NBS pomagają tak że tworzyć przyjazną dla czło wieka i środowiska przestrzeń, a także wspierają adaptację do zmian klimatu. Omawiano również zagadnienia związa ne z ekologiczną i zrównowa żoną gospodarką przyrodniczą w miastach. Przedstawione zo stały ponadto przykłady zielo nej rewitalizacji, renaturyzacji, naturalne place zabaw, ogrody pływające.

Uczestnicy wizyty studyj nej odwiedzili między innymi pierwszy miejski las kieszon kowy w Polsce na terenie no woczesnego osiedla mieszka niowego wybudowanego przez prywatnego inwestora. Przed

sięwzięcie zrealizowane zosta ło przy współpracy z Miastem Poznań oraz Kasprem Jaku bowskim, architektem krajo brazu, edukatorem, aktywistą miejskim, a także współzało życielem i prezesem Fundacji Dzieci w Naturę. Przykłady na turalnej rewitalizacji i renatu ryzacji zaprezentowane zostały na bulwarach nad Wartą. In westycję współfinansowaną ze środków UE zrealizowało Mia sto Poznań przy szerokich kon sultacjach społecznych.

W Sieci Miast Zielonych uczestniczą przedstawiciele miast: Gdańsk, Kostrzyn nad Odrą, Lublin, Międzyrzec Pod laski, Racibórz, Ruda Śląska, Słupsk, Uniejów, Żory oraz Ży rardów.

Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) jest jednym z projektów strategicznych zaproponowa nych w krajowej Strategii Odpo wiedzialnego Rozwoju - kluczo wym dokumencie w zakresie kształtowania polityki państwa w okresie średnio i długookre sowym. PIM finansowany jest

przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Partne rem merytorycznym projektu jest Bank Światowy.

Celem Sieci Miast Zielonych jest wspieranie miast uczestni czących w projekcie we wdraża niu rozwiązań na rzecz klimatu,

przyczynianie się do zwiększe nia odporności miast na eks tremalne zjawiska pogodowe jak huragany, deszcze nawalne, powodzie i susze oraz odpowia danie na wyzwania społeczne i środowiskowe. PIM realizo wany jest w grupach tematycz

nych, w skład których wchodzi po dwóch przedstawicieli każ dego miasta (zespół projekto wy). Zadaniem każdego uczest nika Sieci podczas cyklicznych warsztatów jest wypracowanie konkretnych rozwiązań doty czących zrównoważonego i zin

tegrowanego rozwoju miasta w zakresie tematycznym Sieci, zaś podsumowaniem spotkań i wypracowanych rozwiązań bę dzie dokument Miejska Inicja tywa Działania (MID).

Piątek | 02 grudnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com WFOŚiGW « 3
Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
(um)
fot. UM Racibórz

Racibórz » Raciborska policja przechwyciła dużą ilość substancji psychoaktywnej. Przy zatrzymanych 33i 35-latku zabezpieczono ponad 71 gramów substancji psychotropowej α-PiHP. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty.

Groźna substancja psychoaktywna w Raciborzu. DWIE OSOBY ZATRZYMANE

α-PHiP stwarza wysokie ryzy ko przedawkowania i śmierci. Stosowana samodzielnie, jak i w skojarzeniu z innymi sub stancjami α-PHiP była przy czyną poważnych zatruć, a na wet zgonów. Ta silnie uzależ niająca substancja przybiera głównie postać proszku, krysz tałów.

wej, problemy z oddychaniem, duszność, zgon.

Od 27 listopada można pobrać węgiel w Raciborzu. ZNANA JEST CENA

22 listopada około godziny 21.00 mundurowi z wydziału prewencji zatrzymali na Ryb nickiej dwóch mężczyzn w wie ku 33 i 35 lat. Posiadali znacz ną ilość narkotyków. Policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 71 gramów substancji psychotro powej α-PiHP.

Mężczyźni trafili do policyj nego aresztu. Od raciborskich śledczych usłyszeli zarzuty po siadania narkotyków. Obu gro zi nawet do 3 lat pobytu w wię zieniu. Prokurator, na wnio sek raciborskich śledczych, wobec 33-letniego podejrza nego zastosował dodatkowo dozór policyjny i poręczenie majątkowe.

Główny Inspektor Sani tarny ostrzegał już w lipcu: od kilku miesięcy obserwuje się niepokojący wzrost liczby

identyfikacji na polskim ryn ku niebezpiecznej substancji α-PHiP (α-pirolidynoizoheksa nofenon), spotykanej także pod nazwami α-PiHP, 4-Me-PVP, 4'M-PVP, „Funky”, „A-PiHP”.

Ten syntetyczny katynon jest sklasyfikowany jako no wa substancja psychoaktywna (NPS) i zawarty w załączniku nr 3 do rozporządzenia Mini stra Zdrowia z dnia 17 sierp nia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoak tywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 406 ze zm.).

Związek jest analogiem substancji psychotropowych α-PVP i α-PHP (grupa II-P). Ze względu m.in. na opóź nione działanie w porówna niu do ww. α-PVP, substancja

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie In formacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj Położenie Tryb Nieruchomość lokalowa Lokale mieszkalne: • ul. Batorego 4/1, ul. Ogrodowa 23/9, bezprzetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawio nym prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68.

wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

Rodzaj Położenie Tryb

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

• dz. 35/6, 35/10 oraz 35/11 obręb Gąski, ul. Nadbrzeżna, bezprzetargowy

wykazy nieruchomości przeznaczonych do zamiany: Rodzaj Położenie Tryb Nieruchomość gruntowa

• dz. 148 k.m. 9 obręb Ostróg – przy ul. Królewskiej (zamiana z osobą fizyczną)

U osoby po zażyciu α-PHiP mogą wystąpić: nadmierne po budzenie, halucynacje, uroje nia, psychozy, bezsenność, brak łaknienia i pragnie nia, nudności, światłowstręt, szczękościsk, zaburzenia pra cy serca (arytmie), przyśpie szenie pracy serca (tachykar dia), zwężenie naczyń krwio nośnych (wazokonstrukcja), podwyższenie ciśnienia tęt niczego, ból w klatce piersio

Główny Inspektor Sani tarny przypomina o niebez pieczeństwie związanym z użyciem nowych narkoty ków (zwanych popularnie „do palaczami”). Takie produkty są oferowane w postaci m.in. proszku, kryształów, znaczków, tabletek lub liquidów do pale nia. Nie posiadają one gwa rancji składu i ilości substan cji czynnej, co istotne, mogą za wierać niezadeklarowane i nie bezpieczne zanieczyszczenia, które zwiększają ryzyko wystą pienia poważnych zatruć, a na wet zgonów. Zażywanie ich to narażanie się na utratę zdro wia lub życia.

(kpp, w)

- Jedną z najniższych cen w regionie i najszybszy dostęp do węgla mają mieszkańcy Raci borza - zapewnia Urząd Miasta. Od 7 listopada w Urzędzie Miasta Racibórz można składać wnio ski o zakup preferencyjny dla go spodarstw domowych na zakup węgla. Do tej pory wpłynęło 260 wniosków. Są one weryfikowane pod kątem wypłacenia dodatku węglowego oraz wpisu Central nej Ewidencji Emisyjności Bu dynków. Pierwsze odpowiedzi do wnioskujących zostały już wysto

sowane, a w każdym pozytywnie rozpatrzonym wniosku znajduje się nr konta bankowego, na który należy wpłacić wskazaną kwotę. Po wpływie środków w wysokości 1650 zł za tonę oraz pobrania po twierdzenia przelewu można po brać węgiel ze Spółdzielni Usług Rolniczych i Środowiskowych, zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Źródlanej 1. Kolejne dostawy węgla będą realizowane według potrzeb po nowym roku.

Racibórz » Niebezpieczne zdarzenie drogowe miało miejsce w sobotę, 26 listopada, około godziny 21:15 przy ulicy Reymonta w Raciborzu.

Pijany obywatel Ukrainy w BMW ściął latarnię na Odrostradzie

BMW kierowane przez 27-letniego Ukraińca na łuku drogi wypadło z jezdni i ude rzyło w latarnię znajdującą się między pasami drogowymi. Na miejsce skierowano dwa za stępy PSP. Strażackie działa nia polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora oraz uprzątnięciu jezdni po zakończonych działa niach. Dodatkowo wezwane zo stało także pogotowie energe tyczne, którego zadaniem było zabezpieczenie uszkodzonej la tarni. Straty materialne oszaco wano na kwotę 15 000 złotych.

- Sprawcą zdarzenia był 27-letni obywatel Ukrainy, któ ry nie dostosował prędkości do

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

warunków panujących na dro dze, wypadł z jezdni i uderzył w latarnię. Za spowodowanie kolizji został ukarany manda tem karnym - informuje nad kom. Mirosław Szymański ofi cer prasowy KPP w Raciborzu. Nie był to jednak koniec kło potów 27-latka. - Po przebada niu na alkomacie okazało się, że kierujący BMW był pod wpły wem alkoholu. Badanie ujawni ło zawartość około jednego pro mila. Nie posiadał także upraw nień do kierowania pojazdami. Za tę część przewinień odpowie przed sądem - dodał rzecznik raciborskiej policji.

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Skłodowskiej-Curie nr 27/4 lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O

PRZETARGU

Numer księgi wieczystej GL1R/00028338/7

Wadium 8 800,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 28 grudnia 2022r. 8. Przeznaczenie w miejsco wym planie zagospodaro wania przestrzennego tereny zabudowy mieszkaniowej ,wielorodzinnej 9. Miejsce wywieszenia ogło szenia o przetargu tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

bezprzetargowy

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

i miejsce przetargu

stycznia 2023r. godz. 13.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

Wadium 9 900,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 28 grudnia 2022r. 8. Przeznaczenie w miejsco wym planie zagospodaro wania przestrzennego tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej 9. Miejsce wywieszenia ogło szenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

4 » Aktualności Piątek | 02 grudnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Raciborzu przy ul. Stalmacha nr 1/1a lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 1.
nieruchomości ul.
2 2. Oznaczenie
3.
4. Forma
drugi,
5.
7.
Położenie i opis
Stalmacha nr 1/1a parter, dwa pomieszczenia użyt kowe i wc o powierzchni użytkowej 31,65m
geodezyjne działka oznaczona nr 1516/176 k. m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0481 ha
Numer księgi wieczystej GL1R/00035418/4
zbycia nieruchomości
publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprze daż lokalu
Cena wywoławcza 88 000,00 zł 6. Termin i miejsce przetargu 4 stycznia 2023r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Położenie i opis nieruchomości ul. Skłodowskiej-Curie nr 27/4 I piętro, 1 pokój, kuch nia, przedpokój i wc o powierzchni użytkowej 32,74 m2
Oznaczenie geodezyjne działka oznaczona nr 3087/63 k. m. 2 Racibórz o powierzchni 0,0997 ha
Forma zbycia nieruchomości drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprze daż mieszkania
Cena wywoławcza 99 000,00 zł
Termin
4
7.
OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
(um)
(red.)

DLA DOMU

Szybki i profesjonalny montaż Mebli w do brej cenie

Szybki I profesjonalny montaż Mebli różnych pro ducentów kupionych w różnych sklepach meblo wych stacjonarnych czy on-lain oraz Renowacja i naprawa mebli zużytych w dobrej cenie zapra sza. tel.: 538330899. tel. kom.: 538330899. e-mail: sebatyna3012@gmail.com.

USŁUGI BUDOWLANE

Usługi budowlane.

Firma oferuje: usługi budowlane, budowę budyn ków od podstaw, remonty zewnętrzne, adaptację strychów, kafelkowanie, montaż okien, drzwi, karton-gips.. tel. kom.: 604 761 326.

Firma oferuje: pokrycia dachowe, dachówka, blachodachówka, blacha trapez, steropapa, papa termozgrzewalna, gont papowy, obróbki blacharskie, kominy, ciesielka dachowa.. tel. kom.: 696 248 329.

FINANSE

POŻYCZKI - SZYBKO Z KOMORNIKIEM

POŻYCZKI - SZYBKO Z KOMORNIKIEM tel. 32-260-00-33, 516-516-611, Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o

Usługi finansowe

Konsolidacja do 200 tys. Jedna rata zamiast wielu. Bank odmówił Ci kredytu, nie wiesz gdzie szukać pomocy? Masz kilka kredytów, a wysokość rat przekracza Twoje możliwości fi nansowe? Wiele rat zamienimy w jedną, z moż liwością dobrania dodatkowej gotówki !!! Do 200 tys. PLN . Zamienimy Twoje raty kredytu w jedną przyjazną do spłaty z dodatkową go tówką na dowolny cel! Czas, na kredyt ze sta łym oprocentowaniem. tel. kom.: 730809809. e-mail: pgf.biuro@wp.pl.

KOMPUTERY

DMSERWIS - Profesjonalna Naprawa Kom puterów

Oferuje usługi serwisowe komputerów sta cjonarnych i laptopów z dojazdem do klienta. Usterki każdego typu. Pracuje na najwyższej jakości sprzęcie. Wieloletnie doświadczenie. Szybka diagnostyka i naprawa. Wypracowane najskuteczniejsze rozwiązania. Rzetelność, su mienność i uczciwe podejście. Oferuję także pomoc techniczną dla Seniorów. Zapraszam do kontaktu: Tel: 731 510 433, tel. kom.: 731 510 433. e-mail: danielmrozowicz@gmail.com. www.dmserwis.info.

MOTORYZACJA

AUTO-SCHROT SRC,24H.TEL.501-525-515

ZŁOMOWANIE AUT.

Skup-samochodów / skupujemy wszelkie samo chody każdy stan każda marka, rozbite, skoro dowane, niesprawne, bez pełnej dokumentacji, także z problemami prawnymi, oraz samochody nierejestrowane w RP. także bez OC bez prze glądu, po zmarłych bez podziału spadku masz problem zadzwoń jesteśmy aby pomagać do jedziemy załatwimy bez marudzenia w miłej atmosferze gotówka 24h.tel.500-714-151. tel.: 788-971-788. tel. kom.: 530-312-312. e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl.

SKUP AUT RACIBÓRZ // ZŁOMOWANIE

TEL: 692 191 585

Firma kupi każde auto bez wyjątku! Złomowanie nawet do 1500zł za tonę pojazdu. Kupujemy sa mochody w każdym stanie, z każdego rocznika. Zapewniamy dojazd do klienta, gotówkę od ręki. Wystawiamy wszystkie niezbędne dokumenty do wyrejestrowania pojazdu w wydziale komu nikacji i firmach ubezpieczeniowych. Pracujemy 7 dni w tygodniu, działamy w całym powiecie raciborskim okolicach.. tel. kom.: 692 191 585.

przeglądu, po zmarłych bez podziału spadku masz problem zadzwoń jeste śmy aby pomagać dojedziemy załatwimy bez marudzenia w miłej atmosferze gotówka 24h. tel.: 788-971-788. tel. kom.: 500-714-151. e-ma il: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl.

NIERUCHOMOŚCI

Kupię dom/Mieszkanie/Kamienicę

Kupię dom/Mieszkanie/Kamienicę - do ew. re montu. Gotówka. Pow.: 35- 60 m2. Do 10 km od Raciborza. telefon: 32 414 90 79, kontakt@ pc-service.pl. tel.: 32 414 90 79. e-mail: kon takt@pc-service.pl.

PRACA

Praca Euro Labora Racibórz

Praca Euro Labora. Euro Labora Racibórz – Au stria, Niemcy, Holandia, Szwajcaria - już od 10 lat pomagamy znaleźć najlepszą pracę! zadzwoń: 32/417 20 56 praca@euro-labra.com; www.eu ro-labora.com (cert nr 14601).

Specjalista ds. techniczno-handlowych

Zatrudnimy osobę do działu techniczno-produk towego. Praca związana z doradztwem technicz nym w zakresie powierzonych grup produkto wych, dobór podzespołów z asortymentu firmy dopasowanych do potrzeb klienta. Wymagania: znajomość j. angielskiego, prawo jazdy kat. B, wykształcenie średnie lub wyższe, zapał do pra cy i nauki. Oferujemy ciekawą pracę w dyna micznie rozwijającej się firmie. rekrutacja@pi vexin-tech.pl, 606605416, 324123022, www. pivexin-tech.. tel. kom.: 606605416.

Specjalista ds. IT i marketingu Zatrudnimy osobę do działu IT z zakresem dzia

Starosta Raciborski wykonujący zadanie z zakresu admini stracji rządowej odwołuje pierwszy przetarg ustny nieogra niczony w celu sprzedaży nieruchomości położonej w rejonie ulic Rybnickiej i Piaskowej w Raciborzu

Starosta Raciborski podaje do publicznej wiadomości, iż odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony, który miał odbyć się dnia 14 grudnia 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu, w celu sprzedaży nieruchomości położonej w Raci borzu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 475/127, a.m. 14, obręb Ostróg, o pow. 0,5524 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1R/00056206/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, jako własność Skarbu Państwa. Powodem odwołania przetargu jest powzięcie informacji o planowanym przeznaczeniu części działki nr 475/127 pod projektowaną budowę drogi wojewódzkiej nr 935 relacji Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku.Informacja o odwołaniu przetargu zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Po wiatowego w Raciborzu, jak również na stronie internetowej: www.bip.powiatraciborski.pl. Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Staro stwaPowiatowegozsiedzibąwRaciborzuprzyPlacuStefanaOkrzei4 orazpodnumerem telefonu 324597355.

łań w obszarze marketingu online. Zakres obo wiązków: bieżące utrzymanie funkcjonowania infrastruktury IT firmy, konfiguracja programów CRM dostępnych w firmie, administracja lokalnej sieci, obsługa stron www e-sklep, mile widziane zainteresowanie marketingiem online. Oferujemy ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się fir mie. Rekrutacja@pivexin-tech.pl, 661349364, 324123022, www.pivexin-tech.pl.

Firma OMAN z Pawłowa zatrudni oso bę do pracy

Firma OMAN z Pawłowa zatrudni osobę do pracy na stanowisko pracownika biurowego do działu księgowości. Zakres obowiązków: wprowadzanie danych do systemu księgowe go, wystawianie dokumentów księgowych. Wymagania: umiejętność obsługi komputera, znajomość programów typu; Word, Excel, zaan gażowanie i odpowiedzialność. Doświadczenie nie jest wymagane. CV należy wysłać na adres mail. e-mail: biuro@oman.pl. www.oman.eu

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rokowań

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

Piątek | 02 grudnia | www.naszraciborz.pl,
www.naszrybnik.com Aktualności « 5
www.naszwodzislaw.com,
GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc) Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 REKLAMA USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej Racibórz ul. Kasprowicza 1 Tel. 32 724-24-20 tel. mob: 604-347-669 www.usg-raciborz.pl REKLAMA Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. OGŁOSZENIA DROBNE REKLAMA e-mail: Skup.samochodow.raciborz@interia.pl. SKUP AUT SRC. 24H.TEL.530-312-312 zło mowanie legal Skup-samochodów do złomowania nawet 1500 zł/ skupujemy wszelkie samochody każdy stan każda marka, rozbite, skorodowane, niesprawne, bez pełnej dokumentacji, także z problemami
oraz samochody
RP
bez OC bez
prawnymi
nierejestrowane w
także
PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ zaprasza do rokowań na sprzedaż mieszkania położonego w Raciborzu przy ul. Ocickiej nr 30/3 lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 1. Położenie i opis nieruchomości ul. Ocicka nr 30/3 I piętro, 2 pokoje, kuchnia, przedpo kój i łazienka o powierzchni użytkowej 52,10 m2 przyna leżna piwnica o pow. 13,65 m2 2. Oznaczenie geodezyjne działka oznaczona nr 395/58 k. m. 5 Racibórz o powierzchni 0,0972 ha 3. Numer księgi wieczystej GL1R/00002477/5 4. Forma zbycia nieruchomości rokowania na sprzedaż mieszkania 5. Cena wywoławcza do rokowań nie niższa niż 120 000 zł 6. Termin i miejsce rokowań 4 stycznia 2023r. godz. 12.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6 7. Zaliczka 12 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 28 grudnia 2022r. 8. Przeznaczenie w miejsco wym planie zagospodaro wania przestrzennego tereny zabudowy
9. Miejsce
o
tablica
10. Miejsce
REKLAMA
mieszkaniowej, wielorodzinnej
wywieszenia ogło szenia
rokowanich
ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro
publikacji ogłoszenia o rokowaniach Biuletyn
OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE

3.12 (SOBOTA) GODZ.17.00 | RCK RDK, UL. CHOPINA 21 PROMOCJA ALMANACHU PROWINCJONALNEGO NR 36

Nowemu numerowi Almanachu patro nuje z okładki Torre del Mangia, wie ża ratuszowa ze Sieny, symbol dumnej i niezależnej republiki… Napaść Rosji na Ukrainę trwa, ale życie toczy się da lej. Nasz półrocznik przynosi przykłady nowej twórczości literackiej z Raciborza, Polski i Czech.

Gościem specjalnym wieczoru będzie WOJCIECH KASS - poeta, eseista, dyrek tor Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Pra niu na Mazurach. Oprawa muzyczna: KAROLINA ŚLEZIAK (wokal), BARTOSZ KALICKI (piano). Wstęp wolny.

6.12 (WTOREK) GODZ.18.00 | RCK RDK, UL. CHOPINA 21 DZIADEK DO ORZECHÓW - ROYAL LVIV BALLET

,,Dziadek do orzechów" to największy fenomen sztu ki baletowej, który już od ponad stu lat niezmiennie zachwyca publiczność ca łego świata. Widowisko na najwyższym poziomie artystycz nym zapewnia fenomenalny zespół tancerzy Royal Lviv Ballet.  Bilety w cenie 130,- 120,- 110-,

11.12 (NIEDZIELA) GODZ.16.00 | RCK RDK, UL. CHOPINA 21 ,,MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU – PADA ŚNIEG, IDĄ ŚWIĘTA’’

RCK wspierając rozwój muzycznych zdolności dzieci zaprasza na kolejny koncert w cyklu „Maluchy w krainie dźwięku” zaty tułowany „Pada śnieg, idą święta”. "Maluchy w krainie dźwięku" cieszą się niezmienną sym patią publiczności, która systematycznie i liczne uczestniczy w kolejnych koncertach. W grudniu motywem przewodnim muzycznej podróży będzie zima i nadchodzący magiczny czas świąt. Zapraszamy do zaakcentowania zimowo-świą tecznego klimatu elementami ubio ru, np. mikołajową

AROMATYCZNA KARKÓWKA

Składniki dania:

• 1 kg karkówki

• 4 cebule

• garść suszonych grzybów (wcześniej namoczonych)

• 150 ml. czerwonego wytrawnego wina

• 1 łyżkę masła olej do smażenia sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Karczek pokroić w grube plastry, lekko posolić i podsmażyć na niewielkiej ilości oleju, następnie wyjąć. Na tą samą patelnię dodać masło i zrumienić lekko posiekaną cebulkę. Dodać namoczone i posiekane grzyby, włożyć plastry mięsa z powrotem, podlać winem i wodą z moczenia grzybów. Dusić do miękkości aż do częściowego odparowania sosu, następnie doprawić solą i pieprzem, na końcu można sos za gęścić łyżeczką mąki rozprowadzoną w niewielkiej ilości wody www.smakiweroniki.pl

Piątek |
www.naszrybnik.com 6 » Rozrywka
02 grudnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com,
milusińskich skrzypaczka, pedagog i animatorka kultury - Do rota Banaś oraz muzycy "Maluchów w
dźwięku". *Bilety w cenie: 15,- (dzieci), 25,- (dorośli) 15.12 (CZW.) GODZ.18.00 | KINO PRZEMKO, UL. LONDZINA 38 ENNIO – SEANS FILMOWY W RAMACH XXXV – LECIA DKF PULS „Ennio" jest żywiołowym portretem ge niusza, nakre ślonym przez wiernego przy jaciela i znako mitego reżyse www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury
Giuseppe Tornatore zaprasza nas w wyjątkowo osobistą podróż po prywatnym i artystycznym życiu wspaniałego
wolny
GODZ.17.00 | RCK RDK, UL.
21 RACIBORSKA
czapką. W pełną zabawy muzyczną podróż zabierze
krainie
ra.
kompozytora. Wstęp
16.12 (PIĄTEK)
CHOPINA
GALA KULTURY I WOLONTARIATU 2022 ORAZ KONCERT CHARYTATYWNY DLA RACIBORSKIEGO HOSPICJUM
Barnaby. *Bilety w cenie : 20,- (dzieci), 25,- (do rośli) ...................................................................... *Honorowane raciborskie
: ,,Se nior 60+’’,
RCK
programie. REKLAMA
Serdecznie zapraszamy Państwa na Galę Kultury i Wolon tariatu oraz na koncert charytatywny. Judyta Pisarczyk & Paweł Kaczmarczyk Trio. Wydarzeniu towarzy szyć będzie kiermasz oraz zbiórka pienięż na na rzecz racibor skiego hospicjum św. Józefa. Wstęp wolny 18.12 (ND.) GODZ.16.00 | RCK DK STRZECHA, UL. LONDZINA 38 KRÓLOWA ŚNIEGU – SPEKTAKL Spektakl pacynkowy dla dzieci i doro słych w wykonaniu Teatru
karty
,,Rodzina+’’
zastrzega sobie prawo do zmian w

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

Racibórz » Wieloletni kierownik restauracji Racibor ska zmarł w sobotę, 26 listopada, w wieku 68 lat.

Smutne wieści ze Społem. Zmarł Jan Kuchciński

Śp. Jana Kuchcińskiego (ur. 09.01.1954) znało wielu ra ciborzan, dla których Racibor ska była miejscem wesela i in nych imprez rodzinnych. To jed na z postaci mocno wpisanych w krajobraz miasta ostatnich de kad. Pracę w Społem rozpoczął w 1972 r. jako kelner. Był w PSS zaopatrzeniowcem, a przede wszystkim kierownikiem Jubi latki, Opawskiej, Wiedeńskiej, w latach 1980-1982 oraz od 1990 r. Raciborskiej. Trzy lata temu

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

przeszedł na emeryturę, spędza jąc ostatni zawodowych okres w administracji PSS Społem.

zaprasza do rokowań na sprzedaż mieszkania położonego w Raciborzu przy ul. Odrzańskiej nr 8a/8 lp. WYCIĄG

Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Położenie i opis nieruchomości ul. Odrzańska nr 8a/8 II piętro, 1 pokój, kuchnia, przed pokój i łazienka o powierzchni użytkowej 32,73 m2 przy należna piwnica o pow. 7,13 m2

2. Oznaczenie geodezyjne działka oznaczona nr 3926/21 k. m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0400 ha

3. Numer księgi wieczystej GL1R/00030831/0

4. Forma zbycia nieruchomości rokowania na sprzedaż mieszkania

5. Cena wywoławcza do rokowań nie niższa niż 110 000 zł

6. Termin miejsce rokowań 4 stycznia 2023r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Zaliczka 11 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 28 grudnia 2022r.

8. Przeznaczenie w miejsco wym planie zagospodaro wania przestrzennego tereny zabudowy usługowej

9. Miejsce wywieszenia ogło szenia o rokowanich tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o rokowaniach

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rokowań

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

Piątek | 02 grudnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Rozrywka « 7 REKLAMA REKLAMA
REKLAMA REKLAMA
U Pana Darka
OGŁOSZENIE
(red.)

Racibórz » Chodzi o 0,63 ha terenu przy SP 15, tam gdzie obecnie znajdują się kor ty tenisowe.

Raciborski TBS ma przejąć tereny przy Słowackiego

Prezydent wniósł pod obra dy Rady Miasta projekt uchwa ły w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w formie apor tu do Raciborskiego Towarzy stwa Budownictwa Społeczne go Sp. z o.o. (RTBS) w Racibo rzu, prawa własności działek gruntu, położonych w Racibo rzu u zbiegu ulic Słowackiego, Matejki i Żeromskiego.

RTBS to spółka kontrolo wana przez miasta, zajmująca się budową mieszkań komunal nych, m.in. przy przejazdowej.

Wskazany w projekcie teren przeznaczono w planie prze strzennym pod budownictwo wielorodzinne. Taką też inwe stycję planuje tu RTBS.

- Spółka wyraziła akces na bycia nieruchomości w formie wkładu niepieniężnej (aportu). Wskazano, iż wniesienie apor tu w postaci przedmiotowego terenu, zapewni spółce nowe tereny, na których będzie mo gła realizować inwestycje, zgod ne z jej przedmiotem działania, a Gminie osiągnięcie celu w po

staci zabudowy wolnych tere nów, zwiększenie ilości nowych mieszkań oraz rozwój budow nictwa mieszkaniowego w mie ście Racibórz. Spółka wskaza ła również o zaobserwowanym sporym zainteresowaniu tego typu formą budownictwa, za równo w zakresie najmu lokali realizowanych w formule To warzystwa Budownictwa Spo łecznego, jak i osób spełniają cych kryteria przyznania lokali komunalnych - czytamy w uza sadnieniu do uchwały.

Racibórz » Na spotkanie z politykiem PO, byłym ministrem spraw zagranicznych oraz członkiem Rady Polityki Pieniężnej zapraszają przewodniczący Raciborskiej Izby Gospodarczej Roman Majnusz i posłanka Gabriela Lenartowicz.

Dariusz Rosati odwiedzi Racibórz

Spotkanie odbędzie się 7 grudnia o godzinie 17:00 w sa li bankietowej Hotelu Racibor (wejście od ul. Ludwika). - Za proszenie jest dedykowane wszystkim chętnym, którym bliskie są tematy związane z polityką makroekonomicz

ną, integracją europejską, fi nansami i handlem między narodowym.

Dariusz Kajetan Rosati (ur. 8 sierpnia 1946 w Radomiu ja ko Gaetano Dario Rosati) –polski ekonomista i polityk, profesor nauk ekonomicznych,

minister spraw zagranicznych (1995–1997), członek Rady Po lityki Pieniężnej (1998–2004), poseł do Parlamentu Europej skiego VI i VIII kadencji, poseł na Sejm VII i IX kadencji.

(red.)

Racibórz » Wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nasze miasto otrzymało w drugiej, konkursowej edycji programu „Zielony Transport Publiczny” (ZTP). Decyzja zapadła w marcu.

Sześć elektrycznych autobusów ma trafić do Raciborza

- Lada dzień ma nastą pić podpisanie umowy - mó wił na środowej sesji wi ceprezydent Dominik Ko nieczny, pytany przez rajców o nowe pojazdy. Obecna flota miejskiego PK to w większo ści czeskie wozy z SOR Lib chavy, pozyskane przez po przednie władze miasta. Ma

ją już swoje lata i przebiegi. Projekt zgłoszony przez Ra cibórz do programu NFOŚiGW wart jest 17,5 mln zł, a kwota dotacji to 10 264 227 zł. Pienią dze mają wystarczyć na sześć autobusów elektrycznych i sta cje ładowania w bazie PK przy ul. Adamczyka. Wiceprezydent Konieczny

tłumaczył, że po podpisaniu umowy ruszy procedura prze targowa. Ta potrwa około dwa miesiące. Realizacja zleceniaprzy obecnych możliwościach fabryk - będzie możliwa w 2024 r. Wtedy też miasto musi zabez pieczyć finansowanie zakupu.

8 » Aktualności Piątek | 02 grudnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA Racibórz 47-400 | ul. Odrzańska 3/19 | 32 415 85 63 | 519 892 313 Do każdego wydanego 1000 zł na zakupy w naszym salonie biżuteria srebrna o wartości conajmniej 70 ZŁ W PREZENCIE Nieograniczona ilość prezentów do jednego zakupu: • 5000 zł - 5 prezentów • 3000 zł - 3 prezenty 10 % rabatu dla wszystkich klientów SUPER PROMOCJE! REKLAMA
(w)