Page 1

Piątek, 6 maja » www.naszraciborz.pl

REKLAMA

XVI Eko-Wystawa – Ciepło Przyjazne Środowisku

Będzie wał chroniący Kuźnię Raciborską Bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu na granicy województw śląskiego i opolskiego poświęcone było kolejne spotkanie, tym razem w Opolu, wojewodów Jarosława Wieczorka i Adriana Czubaka. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele samorządu wojewódzkiego w Opolu, starostwa raciborskiego oraz gmin Kuźnia Raciborska i Bierawa, a także Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych obu województw. Mieszkańcy leżących na granicy województw śląskiego i opolskiego gmin Kuźnia Raciborska i Bierawa są zagrożeni ryzykiem powodzi z powodu dziury w linii zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Problem jest nagłaśniany od ubiegłego roku, kiedy to w granicach województwa śląskiego lewostronna część planu zabezpieczenia Doliny Górnej Odry została wykonana (w przypadku podwyższonego poziomu rzeki grozi cofką

na tereny województwa śląskiego). Rozwiązaniem tej sytuacji będzie budowa wałów na styku województwa śląskiego i opolskiego na terenie gminy Bierawa. Podczas spotkania uzgodniono harmonogram działań. Najpierw powstać ma odcinek poprzecznego wału przeciwpowodziowego o długości ok. 150 m, co pozwoli na zamknięcie wałów chroniących gminę Kuźnia Raciborska. Przetarg na opracowanie dokumentacji został rozpisany, otwarcie ofert nastąpi 6 maja, termin opracowania dokumentacji – 30 listopada 2016 r., realizacja – czerwiec-grudzień 2017 roku. W drugim etapie inwestycji powstanie odcinek wałów o długości ok. 2,5 km, chroniący miejscowość Dziergowice. Realizacja tego etapu nastąpi między czerwcem 2018 r. a sierpniem 2019 roku. W tym samym terminie planowana jest budowa 4 km wałów chroniących Bierawę. ŚUW


XVI Eko-Wystawa – Ciepło Przyjazne Środowisku

Radni o zabudowie północnej pierzei Rynku

Co na to inwestor?

– Czy panu, architektowi, podoba się budynek, który postawiono na Rynku? – takie pytanie usłyszał 27 kwietnia wiceprezydent Wojciech Krzyżek z ust radnego Marka Rapnickiego. – Osobiście mi się nie podoba – przyznał zastępca prezydenta. Jednak wygląd budynku nie zależy od nas, a jego projekt zaakceptował wojewódzki konserwator zabytków. Co na to inwestor? Kiedy obiekt będzie otwarty? Sprawa zabudowy południowej pierzei Rynku od samego początku budziła wśród mieszkańców kontrowersje. Teraz, gdy coraz bliżej do końca budowy, głosy krytyki nie milkną. Chodzi nie tylko o sam kształt, ale i o to, że zasłania widok mieszkańcom okolicznych bloków. – Kiedyś, niestety czy stety, istniała instytucja miejskiego architekta. Wszystkie projekty w czasie uzyskiwania pozwoREKLAMA

lenia na budowę musiały uzyskać jego akceptację. Obecnie pozwolenie uzyskuje się w starostwie powiatowym, a tam sprawdza się tylko, czy wszystko jest zgodne z prawem – tłumaczył wiceprezydent Krzyżek. – Czy mi się kubatura budynku na Rynku podoba? Nie, ale to moje prywatne zdanie. Nie będę się też wypowiadał, czy podobają mi się kubatury innych budynków. O dopuszczeniu do realizacji projektu na Rynku zadecydował Wojewódzki Konserwator Zabytków i tylko on ma możliwość ingerencji w plany budowy – wyjaśniał Wojciech Krzyżek. Z wiedzy wiceprezydenta wynika, iż z trzech różnych projektów wybrano właśnie ten. – Wojewódzki konserwator zabytków ma komisję, która składa się z wybitnych specjalistów – i oni ten projekt zatwierdzili – dodał.

»8

Na podane przez radnych dopytujący, co powstanie w tym przykłady plomb budowanych miejscu i czy aby nie meczet. w innych starych miastach wiIrytacji dyskusjami nie kryje ceprezydent stwierdził, że chy- inwestor – Grzegorz Kampka. ba nie ma sensu imitować re- Twierdzi, że obowiązuje go plan nesansowych budynków, skoro przestrzenny, który ustala miażyjemy w XXI wieku. Tak zatem sto, w tym obecne władze i niepowinna też wyglądać architek- którzy radni krytykujący teraz tura, a nie udawać czegoś innego. obiekt, oraz stanowisko konserNie ma idealnego planu za- watora zabytków wydane po gospodarowania przestrzenne- zasięgnięciu opinii właściwej go. Im bardziej szczegółowe są komisji złożonej z ekspertów. – zapisy planu, tym bardziej wy- Musieliśmy wziąć te opinie pod mykają się one spod kontroli, uwagę. Stąd taki właśnie promimo szczerych chęci planu- jekt – dodaje. Jego zdaniem wyjących. Przykładem stała się padałoby się przyjrzeć wschodulica Koszalińska – gdzie bar- niej pierzei Rynku, gdzie stoją dzo dokładnie określono róż- socrealistyczne bloki czy chone aspekty przyszłych planów, ciażby ul. Mickiewicza, nie małącznie np. z wysokością kale- jącej nic wspólnego z tym, co nicy. Spowodowało to żale przy- było przed wojną. Przykłady szłych mieszkańców, ponieważ można mnożyć. – Dołożyliśmy nie sposób było znaleźć takiego wszelkich starań, by zapewnić planu budynku, który spełniał- jak najlepszy efekt, zgodnie by wszystkie oczekiwania. Za- z wiedzą i sugestiami fachowczęły się wizyty mieszkańców ców oraz odpowiedzialnych za i projektantów, a to, co z tego wydawanie decyzji urzędników wyszło, trudno nazwać jednoli- – oświadcza. Mało kto wie, jak tym stylem. Nadmierna libera- dodaje, że w tej linii zabudowy lizacja planu też jest zła. można było zbudować obiekt Radny Michał Fita zauwa- wyższy o jedną kondygnację. żył, że to, czy budynek się po- Co do otwarcia, to inwestor doba, czy nie, to jedna sprawa. chciałby zakończyć inwestycję Natomiast bezdyskusyjny po- we wrześniu. – Od razu uprzezostaje fakt, iż sąsiedzi zostali dzam, w podziemiach nie bęna zawsze pozbawieni widoku dzie żadnej dyskoteki, lecz coś słońca, zasłoniętego przez no- ciekawego dla rodzin i dzieci – wy budynek. – Niech to będzie mówi Grzegorz Kampka. Już ostatnia taka budowla w tym wcześniej pisano, że na partemieście – kwitował Rapnicki, rze będzie Pepco i apteka. A wya do chóru niezadowolonych żej? – Szczegóły wkrotce będą przyłączył się też radny Piotr znane – kończy. Th Klima, już kilka miesięcy temu REKLAMA

Piątek, 6 maja » www.naszraciborz.pl

Powstał „Atlas zachorowalności

na wybrane choroby w województwie śląskim” Dokument bazuje na danych pozyskanych od Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Analizie poddano jednostki chorobowe, które zostały określone na wcześniejszym etapie prac prowadzonych na potrzeby wsparcia obszaru zdrowia środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Opracowanie ma charakter diagnostyczny i stanowi jeden z kilku zeszytów opracowanych przez Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego (RR-RCAS), które funkcjonuje w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach wydziału Rozwoju Regionalnego i wypełnia zadania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. Zgodnie z zapisami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR) samorządy wszystkich województw powołują Regionalne Obserwatoria Terytorialne (ROT), które wspólnie tworzą system współpracy i przepływu informacji między najważniejszymi podmiotami publicznymi biorącymi udział w realizacji polityki rozwoju na szczeblu regionalnym. ROT monitoruje efekty realizacji strategii rozwoju województwa, prowadzi badania

i analizy w zakresie społeczno-gospodarczym, porządkuje i udostępnia w jednym miejscu zasoby wiedzy o regionie, a przez to zwiększa dostęp instytucjom, podmiotom i organizacjom do najbardziej aktualnych wyników badań. Od 27 do 29 kwietnia w Katowicach odbyło się trzydniowe spotkanie przedstawicieli wszystkich województw oraz Ministerstwa Rozwoju zrzeszonych w ramach Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych i Krajowego Obserwatorium Terytorialnego. Województwo śląskie pierwszy raz było gospodarzem takiego spotkania. W jego trakcie zaplanowano prezentację dotychczasowych wyników prac badawczych. Ponadto swoje prezentacje wygłosili przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Katowicach oraz Ministerstwa Rozwoju. W ramach spotkania przewidziano również warsztat terenowy związany z procesem rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i nadawania im nowych funkcji, w tym gospodarczych. Przewidziano również dyskusję nt. dalszego funkcjonowania ROT-ów, w tym również wypracowanie stanowiska na Konwent Marszałków. slaskie.pl


Piątek, 6 maja » www.naszraciborz.pl

Polski przebój rynkowy

XVI Eko-Wystawa – Ciepło Przyjazne Środowisku

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

i pokazać, że możemy konkurować ze wschodem i udowodnić, że jakość można połączyć z atrakcyjną ceną. Firma Silesia Term chce wyjść z bardzo atrakcyjną ofertą cenową dla instalatorów branży OZE, dzięki czemu będą oni mogli proponować kompletne systemy grzewcze w cenach na tyle atrakcyjnych, że będzie stać przysłowiowego Kowalskiego na zakup takiego systemu z pompą ciepła.

w kategorii OZE?

Kietrz » Polska myśl techniczna z pewnością w miejscu nie stoi. Wystarczy zresztą spojrzeć na osiągnięcia politechnik w kategorii OZE. Polacy udowadniają, że nie tylko potrafią sprzedawać jabłka, lecz produkować także urządzenia z dziedziny odnawialnych źródeł energii. Takim produktem OZE są na pewno Polskie pompy Pompa ciepła liderem ciepła Silesia Term ST AIR, które wprowadza i produkuje firma Silesia Term z Nowego wśród systemów grzewczych… Dworu w woj. opolskim. I trzeba przyznać, że zasługują one na uwagę. Być może nie wszyscy koja-

Silesia Term – producent, któremu wypada zaufać

instalacji pomp ciepła wszystkich typów, a także analizy, auFirma Silesia Term istnieje dyty i kompleksową obsługę inna polskim rynku od kilku lat, westycji. z powodzeniem wprowadzając Dlaczego pompy ciepła są ekologiczne technologie. Po- tak pożądanym towarem na polczątkowo były to głównie poje- skim rynku? dyncze pompy ciepła gruntowe oraz chilery. Z czasem firma Koniec sezonu – czas na rozszerzyła działalność o takie bilans zysków i strat gałęzie, jak pompy ciepła poNadchodzi wiosna, kończy wietrzne oraz pompy ciepła do się sezon grzewczy, jest to więc ciepłej wody użytkowej. Urzą- doskonały moment na bilanse dzenia te są oparte o najnowsze i podsumowania. Każdy właśtechnologie wykorzystywane ciciel domu jednorodzinnego w tego typu urządzeniach jak z pewnością prowadzi (a przynp. technologia EVI. Można się najmniej powinien prowadzić) z tym szczegółowo zapoznać na statystyki dotyczące wydatków stronie www.silesia-term.pl. na ciepło. Wiadomo, że te wyObecnie firmę Silesia Term datki mogą być różne w zależmożna śmiało uznać za jedne- ności od posiadanej technologo z niewielu producentów po- gii. Z badań wynika, że pompy wietrznych pomp ciepła oraz ciepła należą do najtańszych posiadającego w ofercie serwis w eksploatacji systemów grzewREKLAMA

czych, ale nie są to tanie urządzenia w zakupie, choć ceny z roku na rok są bardziej atrakcyjne. Powstała myśl, by produkować polskie pompy ciepła

rzą, że główną zaletą pomp ciepła jest swoiste zaprzęgnięcie praw fizyki do służby człowiekowi. Okazało się bowiem, że można z zimnego gruntu „odpompować” ciepło, które de fac-

to w nim jest, skondensować je i wpompować do mieszkania, by uczynić je jeszcze cieplejszym. Na pierwszy rzut oka wygląda to nierealnie, ale żeby było śmieszniej schemat ten funkcjonuje już od grubo ponad stu lat w najzwyklejszych lodówkach. Teraz po prostu zastosowano go na większą skalę. Pompa ciepła utrzymuje odpowiednią temperaturę pomieszczenia niskim kosztem. Koszt ten w porównaniu do kosztów ogrzewania olejem opałowym, gazem, węglem, drewnem lub brykietami jest nadal niższy. Mało kto jednak pamięta, by do rachunków w tych ostatnich przypadkach doliczyć jeszcze robociznę. A przecież tych „roboczogodzin” przy drewnie oraz węglu podczas całego sezonu uzbiera się trochę. Z której strony by się nie przymierzać – pompa ciepła wychodzi w eksploatacji najtaniej.

Silesia Term nowym liderem wśród pomp ciepła ?

pompy ciepła ST AIR oraz ST EARTH są w stanie konkurować cenowo nawet z tradycyjnymi kotłami podajnikowymi. Warto tu zauważyć, że dotychczas były to urządzenia z dwóch różnych półek cenowych. Czy przystępna cena ma za zadanie odwrócić uwagę klienta od jakości wyrobu? W tym przypadku z pewnością nie. Sprzedaż oraz zainteresowanie zakupem pomp ciepła Silesia Term jest coraz większe, a o reklamacjach na portalach branżowych brak głosów niezadowolenia. Wszystko więc wskazuje na to, że zapowiada się polski przebój rynkowy z dziedziny OZE. Dodatkowym atutem i potwierdzeniem jakości produktu jest 5 letnia gwarancja producenta, którą potwierdzamy jakość naszych produktów. Zachęcam także do odwiedzin na Facebook’u, gdzie na bieżąco są dodawane zdjęcia z naszych inwestycji oraz nowości w naszej ofercie. Z poważaniem szef firmy Daniel Biłka

Nawet bez wdawania się w techniczne parametry, które zresztą stoją na naprawdę wysokim poziomie, o tym, czy dane urządzenie jest opłacalne decydują jeszcze: jego cena oraz jakość (przełożona na dłu- Nowy Dwór 6 gi i bezawaryjny okres użytko- 48-130 Kietrz, Polska wania). I tutaj przede wszyst- +48 665 920 944 kim naszym konstruktorom z firmy Silesia Term udało im SilesiaTerm się na tyle obniżyć koszty, że


XVI Eko-Wystawa – Ciepło Przyjazne Środowisku REKLAMA

» 10

Piątek, 6 maja » www.naszraciborz.pl

Rodzinne drukowanie ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Racibórz » – Wszystko zaczęło się od drukarni. Pamiętam jak jako 7-letni chłopak jeździłem po szkole autobusem do rodziców do pracy, właśnie do drukarni, która mieściła się przy ul. Staszica. To tam poznali się moi rodzice, i to chyba tam zrodziła się pasja, która okazała się sposobem na życie – opowiada Ireneusz Jaśkowski, właściciel firmy JASKOWSKI.net mieszczącej się w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej 108. Jak wskazuje nazwa firmy JASKOWSKI.net, jest to biznes, w który zaangażowała się cała rodzina. – Zamiłowaniem do poligrafii zaraził nas tata, który z zawodu jest drukarzem. Gdy byliśmy kilkuletnimi dziećmi, zabierał nas do pracy, by pokazać nam maszyny drukarskie czy wytłumaczyć, na czym polega druk offsetowy czy typograficzny – wspomina Ireneusz Jaśkowski. – O drukarstwie tato mówił tak jakby opowiadał nam bajki a ich czar, jak widać po latach, zadziałał – dodaje jego brat Krzysztof, który poszedł w ślady ojca i został drukarzem.

To było przeznaczenie

REKLAMA

Ireneusz Jaśkowski nie od razu zdecydował się na otwarcie firmy poligraficzno-reklamowej. – Po technikum poszedłem na studia. Wybrałem budownictwo, chociaż moją pasją od zawsze była informatyka. Wydawało mi się wtedy, że informatyka to strasznie oklepany kierunek, na który szli wszyscy – mówi. – Jednak, jak widać, od przeznaczenia trudno uciec i po paru latach skończyłem informatykę. Zacząłem pracę w lokalnym wydawnictwie jako grafik i wówczas zrozumiałem, że to jest moją pasją. Po kilku latach postanowiłem uczynić z niej sposób na życie i założyłem firmę poligraficzno-reklamową – kontynuuje.

Fototapety i okleiny na lodówki to nowości

Firma JASKOWSKI.net działa na raciborskim rynku już od kilku lat. Specjalizuje się w pracach poligraficzno-reklamowych a także wykonywaniu stron internetowych. W ostatnim czasie wzbogaciła swoje usługi o wydruki wielkoformatowe i obecnie klientom oferuje wydruki fototapet na wymiar (nawet z własnego zdjęcia) i oklein na lodówki ze specjalnej folii JDOTeasy, która pozwala na naklejenie bez pęcherzyków powietrza. Obecnie trwają prace nad dodatkową usługą wykonywania grafiki podłogowej z żywicy. Wykonuje także druki akcydensowe, np. samokopie z numeracją, druki CMR itp.

Nie tylko dla raciborzan

– Nasza siedziba mieści się w Raciborzu, ale w dobie Internetu oczywiście ciężko ogra-

niczać się do lokalnego rynku. Zlecenia realizujemy nie tylko dla mieszkańców różnych zakątków Polski, ale mamy też już stałych klientów zagranicznych – zauważa Ireneusz Jaśkowski, który podkreśla, że w swoich zawodowych poczynaniach zawsze mógł liczyć na pomoc rodziny. – Tato jest naszym mentorem drukarstwa, ale nie tylko on służy pomocą, brat Krzysztof (również drukarz) także wspomaga nas swoją wiedzą i doświadczeniem. W realizację zleceń często angażuje się mama oraz reszta rodziny – dodaje.

ny z braci – Janusz, który obecnie studiuje informatykę. – Specjalizuje się przede wszystkim w programowaniu internetowym oraz budowie aplikacji na smartfony – podkreśla Ireneusz Jaśkowski. – Natomiast panie z naszej rodziny skupiają się na introligatorstwie – dodaje. Nasi współpracownicy posiadają doświadczenie oraz wiedzę zdobytą w akademii plastycznej.

Poznaj nas!

Jeśli chcesz bliżej zapoznać się z ofertą firmy JASKOWSKI.net, odwiedź stronę interInfekcja netową www.jaskowski.net, zadzwoń pod nr 32 797 13 01 lub rozprzestrzenia się Pasja, którą zaczęli zarażać wstąp do siedziby, która mieści rodzice, okazała się infekcją, się w Raciborzu przy ul. Staroktóra dość szybko rozprzestrze- wiejskiej 108. JaGA nia się. W rodzinnym biznesie swoje miejsce odnajduje kolej-


Piątek, 6 maja » www.naszraciborz.pl REKLAMA

REKLAMA

11 «

XVI Eko-Wystawa – Ciepło Przyjazne Środowisku


XVI Eko-Wystawa – Ciepło Przyjazne Środowisku

» 12

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Piątek, 6 maja » www.naszraciborz.pl


Piątek, 6 maja » www.naszraciborz.pl REKLAMA

13 «

XVI Eko-Wystawa – Ciepło Przyjazne Środowisku


XVI Eko-Wystawa – Ciepło Przyjazne Środowisku REKLAMA

REKLAMA

» 14 REKLAMA

Piątek, 6 maja » www.naszraciborz.pl


Piątek, 6 maja » www.naszraciborz.pl REKLAMA

15 «

XVI Eko-Wystawa – Ciepło Przyjazne Środowisku


XVI Eko-Wystawa – Ciepło Przyjazne Środowisku REKLAMA

REKLAMA

» 16

Piątek, 6 maja » www.naszraciborz.pl


Piątek, 6 maja » www.naszraciborz.pl REKLAMA

REKLAMA

17 «

XVI Eko-Wystawa – Ciepło Przyjazne Środowisku


XVI Eko-Wystawa – Ciepło Przyjazne Środowisku REKLAMA

» 18

Piątek, 6 maja » www.naszraciborz.pl

XVI Eko-Wystawa Ciepło Przyjazne Środowisku Wystawa Budownictwa: Ogród, Systemy grzewcz  
XVI Eko-Wystawa Ciepło Przyjazne Środowisku Wystawa Budownictwa: Ogród, Systemy grzewcz  

7-8 maja 2016

Advertisement