Page 1

PROFESSOR/A:

Alumne:

Francesc Xavier Abellana i Vilardell

DEPARTAMENT: GESTIÓ COMERCIAL I MARQUETING

GRUP: 1GSCM

DATA:

MATÈRIA: INVESTIGACIÓ COMERCIAL UNITAT/s: 1

COMPTABILITAT NACIONAL (CONCEPTES BASICS) 1.- Magnitud interior-nacional Interior : “ Activitat econòmica desenvolupada dins de les fronteres d’un país, amb independència de que la realitzin residents o no residents”. Nacional: “ Activitat econòmica desenvolupada pels residents d’un país, amb independència de que la realitzin dins o fora del país en qüestió”. 1.1.- Consum Consum privat interior + Consum públic . Consum Interior + Consum dels residents a l’exterior - Consum dels no residents a la nació Consum Nacional = Consum Privat Nacional + Consum Públic 1.2.- Producte = Renda Producte Interior + r.f.n.e. (rendes dels factors nacionals a l’estranger) - r.f.e.n. (rendes dels factors estrangers a la nació) Producte Nacional r.f.n.e. = Salaris de residents pagats per no residents + rendes de la propietat i empresa de l’exterior r.f.e.n. = Salaris de no residents pagats per residents + rendes de la propietat i empresa a l’exterior


PROFESSOR/A:

Alumne:

Francesc Xavier Abellana i Vilardell

DEPARTAMENT: GESTIÓ COMERCIAL I MARQUETING

GRUP: 1GSCM

DATA:

MATÈRIA: INVESTIGACIÓ COMERCIAL UNITAT/s: 1

2.- Magnitud Bruta-Neta Brut – C.C.F. = Net on C.C.F. és el consum de capital fix (Amortització o Depreciació) Ex: PIBpm – C.C.F. = PINpm 3.- Inversió F.B.C. = F.B.C.F. + variació d’existències Inversió Total = Inversió en Actius fixes + Inversió en existències F.B.C. = Formació Bruta de Capital F.B.C.F. = Formació Bruta de Capital Fix 4.- Magnitud Cost dels Factors i Preus de Mercat Cost dels factors (retribució dels factors que han intervingut en la producció) + impostos s/producció impostos + impostos s/importacions indirectes impostos indirectes nets + IVA - Subvencions d’explotació Preus de mercat Els impostos indirectes fan augmentar el preu de les coses


PROFESSOR/A:

Alumne:

Francesc Xavier Abellana i Vilardell

DEPARTAMENT: GESTIÓ COMERCIAL I MARQUETING

GRUP: 1GSCM

DATA:

MATÈRIA: INVESTIGACIÓ COMERCIAL UNITAT/s: 1

5.- Mètodes de càlcul del P.I.B 5.1. Mètode de la despesa Consum interior + FBC ( inversions ) + Exportacions - Importacions . P.I.Bpm 5.2. Mètode de l’ingrés Sous i salaris nets + cotitzacions a la SS a càrrec del treballador + cotitzacions a la SS a càrrec de l’empresari + impost sobre la renda de les persones físiques + excedent brut d’explotació + amortitzacions P.I.Bacf EBE = beneficis no distribuïts, dividends, interessos, lloguers, impost de societats 5.3. Mètode de la producció PIB = la producció FINAL de béns i serveis P.I.Bpm =

producció de béns i serveis finals – consum intermig

O bé, producció de béns i serveis finals + producció intermitja no consumida 5.4. Suma de valors afegits P.I.Bacf =

valors afegits dels diferents sectors

.


PROFESSOR/A:

Alumne:

Francesc Xavier Abellana i Vilardell

DEPARTAMENT: GESTIÓ COMERCIAL I MARQUETING

GRUP: 1GSCM

DATA:

MATÈRIA: INVESTIGACIÓ COMERCIAL UNITAT/s: 1

6.- Relació renda-despesa-producte

Producte = Renda = Despesa Aquestes igualtats sempre són considerades a nivell nacional, ja que, els conceptes de renda i despesa tenen vertader interès quan afecten als residents. Ex: PNN = RNN = DNN 7.- Renda Nacional Disponible Renda Nacional ...... + transferències corrents de l’exterior - transferències corrents a l’exterior

.

Renda Nacional Disponible ....... Ex: RNBpm + trans de l’exterior – trans a l’exterior = RNBdpm

8.- Magnituds importants Renda Nacional = PNNacf (obtingut pel mètode de l’ingrès) Despesa Nacional = PNBpm (obtingut pel mètode de la despesa) RNBdpm = Consum nacional + estalvi nacional brut


Alumne:

PROFESSOR/A: Francesc Xavier Abellana i Vilardell

DEPARTAMENT: GESTIÓ COMERCIAL I MARQUETING

GRUP: 1GSCM

DATA:

MATÈRIA: INVESTIGACIÓ COMERCIAL UNITAT/s: 1

9.- Renda personal disponible (renda famílies o economies domèstiques) És la renda que tenen les famílies per distribuir entre consum i estalvi. 9.1.- Mètode de la substracció Consisteix en restar tot el què forma part de la Renda Nacional i no arriba a les famílies i sumar el què no està i si arriba a les famílies (transferències). Yd = R.N. – cotitzacions socials – IRPF – beneficis no distribuïts – impost s/societats + transferències rebudes (ex. Prestacions socials) 9.2.- Mètode de l’ingrès Consisteix en sumar tot el què arriba a les famílies. Yd = salaris nets + dividends + interessos + lloguers + transferències

Annex a la part pràctica  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you