Page 1

2016

schoolgids 2017


inhoud 3 Welkom op ’t Hooghe Landt 5 Profiel van de school 5 Welkom

6 Onderwijs op ’t Hooghe Landt 7 Visie 7

Mavo XL

8 Technasium

8 cultuur 8 Identiteit

9

Veilige school

9 Parascholair 9 Inrichting

9

De Onderbouw

10 Tweede Fase 12 Welke vakken biedt ’t Hooghe Landt aan?

20 begeleiding 21 De mentor

een gezonde school

22 Huiswerkbegeleiding op school

36 Straf, schorsing en verwijdering

23 Huiswerkbegeleiding

36 Wettelijk kader verzuim,

23 Speciale trainingen

24 Zorg- en Advies Team

36 Verzuim

24 Vertrouwenspersonen

37 Verwijdering

24 Passend Onderwijs

37 Klachtenregeling

25 Betrokkenheid van leerlingen en ouders bij de school

schorsing en verwijdering

37 www.gcbo.nl 38 aansprakelijkheid

26 MR en DMR

39 Financiën

26 De oudervereniging

39 Kosten voor ouders/verzorgers

27 Communicatie met ouders

40 Schoolboeken

27 Inspraak van leerlingen

40 Gezonde schoolkantine

29 Organisatie

18 Examen

29 Onderwijs

in historisch perspectief

en afspraken 36 ‘t Hooghe Landt is

21 Leerlingbegeleiding

18 Lesuitval 19 Bevorderingspercentages

35 Gedragscode, regels

21 Begeleiding in de les

40 Ouderbijdrage 41 Kosten bijzondere activiteiten 41 Tegemoetkoming in studiekosten

30 Toelatings- en doorstromingsbeleid 30 Introductie 31 Lestijden ‘t Hooghe Landt

42 ’t Hooghe Landt, onderdeel van het Meridiaan College

32 Beschikbaarheid leerlingen

42 Wat is het Meridiaan College?

32 Bevordering of niet

42 Hoe is het Meridiaan College

33 Vakantierooster 2016-2017

georganiseerd?

34 Administratie

43 Verzekeringen

34 Receptie


< inhoud

3

Welkom op â&#x20AC;&#x2122;t Hooghe Landt We staan aan het begin van het schooljaar 2016-2017. We kijken terug op een geslaagd schooljaar 2015-2016 met een prachtig gerenoveerd gebouw aan de Trompetstraat, prima examenresultaten, een prachtige aanmelding voor het schooljaar 2016-2017, een succesvolle start van onze mavo XL met het vak Technologisch Design, prachtige culturele avonden en een mooie doorontwikkeling van het Technasium.


< inhoud

4

welkom op ‘t hooghe landt

Met het Technasium en met mavo XL heeft ’t Hooghe Landt unieke opleidingen in huis. Als enige school in deze regio bieden wij leerlingen van vwo en havo de kans het Technasium te volgen; een brede en hoogwaardige technische opleiding. Dit geldt ook voor technologisch design in onze mavo XL. Met dit concept bieden we onze mavo leerlingen een gedegen technisch/creatieve opleiding aan. ’t Hooghe Landt is tevens een cultuurschool. In en na lestijd wordt er veel gedaan aan allerlei culturele activiteiten. Daardoor kan iedereen in ons eigen aulatheater genieten van prachtige muziek-, toneelen dansvoorstellingen op de Trompetstraat.

Samen met de Universiteit Utrecht, de Universiteit Nijmegen en de Hogeschool Utrecht worden er ook dit jaar weer programma’s aangeboden om de excellentie te bevorderen. ’t Hooghe Landt biedt daarmee opleidingen aan die relevant zijn voor de toekomst en die volop perspectief bieden voor vervolgopleiding en werk. Bovenstaande is slechts een greep uit de vele activiteiten die er op ’t Hooghe Landt plaatsvinden. De school bruist en staat nooit stil! Ik wens iedereen een plezierig en succesvol schooljaar toe! Daan Fens Rector


< inhoud

5

Profiel van de school Welkom Leerlingen met een positief advies van de basisschool voor mavo, havo of vwo, ondersteund door het leerlingvolgsysteem van de basisschool, zijn van harte welkom op onze school. Wij richten ons op leerlingen die niet alleen op zoek zijn naar een leeromgeving, maar ook naar een leefomgeving die aandacht heeft voor hun sociale en emotionele ontwikkeling en waar leerlingen hun talenten volop kunnen ontplooien.

Wat bieden wij?

∫ Activerend onderwijs van goede kwaliteit. Uiteindelijk gaat het erom dat je goede prestaties levert en dat je de talenten die je hebt, zo goed mogelijk gebruikt en daarmee het maximale uit jezelf haalt. ∫ Een veilige plek. Voor ons is het belangrijk dat je jezelf kunt zijn. Dat is een voorwaarde om zo goed mogelijk te kunnen presteren. ∫ Mavo XL vanaf de brugklas mavo. ∫ Een technasiumopleiding vanaf de brugklas voor leerlingen van vwo en havo. ∫ Een gymnasiumstroom. Omdat iedere vwo-leerling in klas 1 en 2 Latijn krijgt, leg je, als je in de derde ook Grieks volgt, de basis voor het verkrijgen van een gymnasiumdiploma. ∫ Extra aandacht voor het ontdekken en ontwikkelen van talenten. We vinden het belangrijk dat jij op school ontdekt wat je graag doet en waar je goed in bent. In alle onderbouwklassen worden er cultuurlessen aangeboden en je kunt in alle leerjaren deelnemen aan verschillende toneel-, dans- en muziekproducties.


< inhoud

6

Onderwijs op â&#x20AC;&#x2122;t Hooghe Landt We hebben vier afdelingsteams: > brugklasteam: eerste leerjaar alle opleidingen > vwo 2 tot en met 6 > havo 2 tot en met 5 > mavo 2 tot en met 4


< inhoud

7

Onderwijs op ’t Hooghe Landt

Visie Kleinschaligheid Elke afdeling heeft een vast docententeam. Door te werken met afdelingsteams waarborgen wij dat elke leerling zo optimaal mogelijk onderwijs krijgt. Deze kleinschaligheid krijgt een extra dimensie doordat de vier afdelingsteams over twee gebouwen verdeeld zijn. In elk gebouw zijn er zo’n 700 leerlingen.

Onderwijs op maat, actieve leerlingen in de les en leren van en met elkaar 1. Elke leerling is verschillend en verdient het onderwijs dat bij hem of haar past. Het omgaan met verschillen is een belangrijke pijler in onze school. In de wijze waarop we onze lessen inrichten en het onderwijs vormgeven is er ruimte voor het individu. 2. E  en tweede uitgangspunt is dat elke leerling actief is in de les. In onze lessen is niet alleen de docent aan het woord en aan het werk. De leerling moet bij ons in de les ook zelfstandig aan de slag. Het leren van vaardigheden speelt hierbij een belangrijke rol. 3. T en slotte bevorderen wij het leren van en met elkaar. In elk vak komen opdrachten voor die met andere leerlingen moeten worden uitgevoerd. Zo leren de leerlingen samen te werken, gebruik te maken van elkaars mogelijkheden en verantwoordelijkheid te nemen.

Hooghe C is een verdiepingsuur en is voor alle leerlingen verplicht

In de brugklas volgen de leerlingen per kwartaal een Hooghe C gedurende 1 lesuur per week. Deze Hooghe C is een verdiepingsuur en is voor alle leerlingen verplicht. De onderwerpen die hier aan bod komen zijn heel divers: bijvoorbeeld een schoolkrant maken, cartoontekenen, wiskunde. Leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken voor de kernvakken Nederlands, wiskunde, rekenen en Engels bieden wij zogenaamde differentiatie-uren aan vanaf kwartaal 2. Opgave gebeurt via de vakdocent, de mentor of via de leerling en ouders. Mavo XL Vorig jaar is ’t Hooghe Landt voor de mavo gestart met een heel nieuw vak in leerjaar 1 voor alle leerlingen. In het vak technologisch design ontwikkelen de leerlingen met name vaardigheden als ondernemen, ontwerpen, onderzoeken, organiseren en overbrengen. Deze vaardigheden kunnen de leerlingen vervolgens in alle andere vakken benutten. Met de introductie van het nieuwe vak technologisch design worden leerlingen uitgedaagd hun talent op het gebied van creativiteit en technologie te laten zien en daarmee zijn leerlingen nog beter voorbereid op de doorstroom havo of mbo.


< inhoud

8

Onderwijs op ’t Hooghe Landt

Technasium Het technasium vormt een prachtige aanvulling op ons onderwijsaanbod. Wij bieden vwo- en havoleerlingen de kans hun talenten op het gebied van natuurwetenschappen en techniek te ontdekken. De formule van het technasium vraagt om een actieve betrokkenheid van het bedrijfsleven en het hoger onderwijs. Dat sluit prima aan bij onze gerichtheid op de samenleving. Leerlingen voeren onderzoeksopdrachten uit in samenwerking met of in opdracht van het bedrijfsleven. Op deze wijze oriënteren zij zich ook op maatschappij, waarin zij later gaan studeren en werken.

De formule van het technasium vraagt om een actieve betrokkenheid van het bedrijfsleven en het hoger onderwijs

cultuur

’t Hooghe Landt staat voor een brede vorming van jongeren. Zowel in de onder- als in de bovenbouw staan vakken als beeldende vorming, drama en muziek op het programma. Alle leerlingen kunnen examen doen in beeldende vormgeving. Op havo en vwo kan dat ook in het vak drama. Bovendien staan er in de onderbouw cultuurlessen op de lessentabel. ’t Hooghe landt staat voor brede vorming van jongeren. Er zijn culturele parascholaire activiteiten maar ook in de reguliere lessen wordt veel aandacht aan cultuur besteed. In de cultuurlessen komen de verschillende kunstdisciplines samen zoals film, fotografie, architectuur, mode en dans. De culturele lessen dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Ze leren samenwerken, zichzelf presenteren en het stimuleert het creatief denken. Identiteit ’t Hooghe Landt is een katholieke school. Deze identiteit krijgt onder andere gestalte in het onderwijs door het vak levensbeschouwing. Daarnaast geven we buiten de lessen op vaste momenten in het schooljaar uiting aan vorming en bewustmaking. Belangrijke onderdelen daarvan zijn de activiteiten rond christelijke feestdagen en de actiedag voor het goede doel.


< inhoud

9

Onderwijs op ’t Hooghe Landt

Begeleiding Begeleiding bij het leerproces én bij de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen staan hoog in ons vaandel. Door leerlingen zowel in de les als daarbuiten actief te ondersteunen is de kans van slagen in de schoolloopbaan optimaal. Wij houden daarbij nadrukkelijk rekening met de fase waarin een leerling zich bevindt. Het proces van begeleiden verloopt volgens een traject van geleid, via begeleid naar zelfstandig leren.

Parascholair

De lessen zijn belangrijk, maar daarbuiten vinden activiteiten plaats die bijdragen aan de ontplooiing van de leerlingen. Het gaat om activiteiten op cultureel, creatief, sportief en recreatief gebied. Sommige daarvan gebeuren binnen het lesrooster, andere in de vrije tijd van de leerlingen. Elk jaar verschijnt een aparte lijst van activiteiten en clubs waar leerlingen zich voor kunnen opgeven.

Pedagogisch klimaat Respect voor elkaar is een sleutelwoord in de wijze waarop de samenwerking tussen leerlingen en medewerkers gestalte krijgt. Daarom werken we met een gedragscode die voor leerlingen én medewerkers de leidraad voor hun handelen vormt.

Voor het schooljaar 2016-2017 staan de volgende activiteiten gepland: schoolfeesten, een talentenjacht, een muziekavond, een popavond en een aantal toneel- en dansproducties. De activiteiten worden georganiseerd en ondersteund door een groep theateractivo’s die zich heeft gespecialiseerd in licht en geluid.

Veilige school

Inrichting

Wij hechten groot belang aan de veiligheid op school. Onze school moet een plek zijn waar iedereen veilig kan werken aan zijn of haar ontwikkeling. Voor een veilige leeromgeving is het nodig dat er regels en afspraken zijn waaraan iedereen zich houdt. Daarin zijn wij heel duidelijk. Voor ons is het in dit verband vanzelfsprekend dat wij ook samenwerken met instanties als de wijkagent.

De Onderbouw

Het brugklasteam heeft een vast docententeam en een afdelingsleider. Daarmee is er volop aandacht voor de introductie op onze school en voorbereiding voor de plaatsing in de juiste vervolgstroom vwo, havo of mavo. In de mavo/havo en havo/vwo brugklassen wordt op twee niveaus leerstof getoetst: Het havo-niveau is in beide brugklassen gelijkwaardig.

3 havo en 3 vwo vormen de schakel tussen onderbouw en bovenbouw: leerlingen leren plannen en krijgen minder toetsen De aanpak is gericht op voorbereiding van het werken in de Tweede Fase. Mavo bovenbouw

Leerjaar 3 en 4 mavo zijn de examenjaren van de mavo. Naast duidelijkheid en structuur werken we binnen deze kaders aan de zelfstandigheid van de leerlingen. In de opleidingen die volgen na de mavo wordt immers verwacht dat leerlingen zelfstandig taken kunnen oppakken en uitvoeren. In de laatste twee leerjaren van de mavo worden de leerlingen gedegen begeleid om daarmee om te gaan. Ze werken met studeerwijzers en de aanpak in de les is gericht op het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. In de mavo maakt een leerling in de derde klas een definitieve keuze voor de sector en de vakken waar hij of zij examen in wil doen. De sectoren zijn: - economie - zorg & welzijn - techniek - landbouw Elke leerling kiest zes vakken om uiteindelijk examen in te doen naast de vakken maatschappijleer en LO.


< inhoud

10

Onderwijs op â&#x20AC;&#x2122;t Hooghe Landt

Tweede Fase De Tweede Fase heeft betrekking op de bovenbouw havo/vwo. Vanaf het vierde leerjaar volgen de leerlingen een examenprogramma dat zij in het derde leerjaar gekozen hebben. Dit programma is gebaseerd op vier profielen: - Cultuur & Maatschappij - Economie & Maatschappij - Natuur & Gezondheid - Natuur & Techniek Vwo leerlingen met het vak onderzoeken en ontwerpen (O&O) als verplicht keuzeprofielvak, kunnen daarmee een technasiumcertificaat behalen. Een havo-leerling kiest in de derde klas een examenpakket. De vwo-ers maken in de derde klas de keuze voor een natuur- of maatschappijstroom en kiezen in de vierde een definitief profiel. Bij elk profiel hoort een vast vakkenaanbod met een daarbij behorende hoeveelheid uren studielast. Iedere leerling kiest daarbij ook nog een extra vak om examen in te doen. Ook voor havo-leerlingen is het mogelijk een technasiumcertificaat te behalen.


< inhoud

11

Onderwijs op ’t Hooghe Landt

Vanaf de tweede klas kunnen leerlingen die gemiddeld 7,0 of hoger staan voor engels, aan de slag met cambridge english

De bovenbouw is het tussenstation tussen voortgezet onderwijs en een vervolgopleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en de universiteit. Dat stelt eisen aan de aanpak van de docent en aan de houding van leerlingen. De docent is naast instructeur nu vooral ook begeleider van het leerproces. Tegelijk wordt een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid van de leerlingen. Om dat te stimuleren werken we in alle lessen met studeerwijzers. Het vwo van ’t Hooghe Landt streeft ernaar leerlingen die iets extra kunnen te motiveren dit te laten zien. Leerlingen moeten worden uitgedaagd en goed voorbereid zijn op wetenschappelijk onderwijs. Dit proberen we te bereiken door het inzetten van onderwijs op maat en niveau. Zoals profielwerkstuk begeleiding vanuit de Universiteit Nijmegen, volgen van masterclasses, volgen modules op de universiteit, e.d.

Vwo-leerlingen met bovengemiddelde capaciteiten en vooral speciale belangstelling voor bèta-vakken kunnen deelnemen aan de activiteiten van het U-talent programma van het Junior College Utrecht. Zij vormen samen met hun docenten een community (de Hooghe Lat) waarbij zij elkaar stimuleren tot excellente prestaties. Er komen voor hen speciale differentiatie-uren en activiteiten. Voor een beperkt aantal leerlingen is er aanvullend nog een extra programma aan de universiteit. Eens per vijf of zes weken komen zij samen met leerlingen van de overige scholen waarin onze school participeert. Zij maken daarbij gebruik van de vele extra faciliteiten die op de universiteit aanwezig zijn en maken hun uitgebreider profielwerkstuk daar ook. Belangstellenden voor het JCU onderdeel worden geselecteerd in april 2016. Daaraan gaat een informatieronde voor leerlingen en hun ouders vooraf.

In samenwerking met de Universiteit Utrecht en het hoger beroeps onderwijs zijn er programma’s ontwikkeld waardoor ook leerlingen van de onderbouw van vwo en havo kennis kunnen maken met de faculteiten van de universiteit en de opleidingen van het hbo. Vanaf de tweede klas kunnen leerlingen die dat willen en die gemiddeld 7,0 of hoger staan voor Engels, aan de slag met Cambridge English. Zij krijgen geen extra lessen aangeboden, maar krijgen materiaal waarmee ze zelfstandig aan de slag kunnen. Er wordt naar gestreefd de leerlingen hiermee zoveel mogelijk op hun eigen niveau en tempo te laten werken. Voor leerlingen in 5 vwo die met Engels meer kunnen en willen biedt ´t Hooghe Landt een aanvullende cursus Engels aan. De leerlingen die deze lessen volgen zullen vervolgens in 6 vwo deel kunnen nemen aan de door The British Council afgenomen officiële examens voor het Cambridge Certificate in Advanced English.


< inhoud

12

Onderwijs op ’t Hooghe Landt

Welke vakken biedt ’t Hooghe Landt aan? Vak afkorting aardrijkskunde Ak beeldende vorming BV begeleidingsuur Bu biologie Bi Biol Cambridge English Cae culturele kunstzinnige vorming CKV cultuurlessen Cl differentiatieuur Df drama Dr Duits Du Dutl economie Ec Econ Engels En Entl Frans Fa Fatl geschiedenis Gs Ges Griekse taal en cultuur Gtc hooghe C HC kunst algemeen Kua kunst beeldend Kubv kunst drama Kudr kunstzinnige vorming Kv1 Latijnse taal en cultuur Ltc Latl levensbeschouwelijk vormingsonderwijs LV

lichamelijke oefening Lo loopbaan oriëntatie en beroep Lob maatschappelijke oriëntatie Mo maatschappijleer Ma Maat maatschappijwetenschappen Maw management & organisatie M&O muziek Mu natuurkunde Na Nat natuur- en scheikunde 1 en 2 Nsk1 Nsk2 natuur, leven & technologie Nlt Nederlands Ne Netl onderzoek & ontwerpen O&O rekenen Re scheikunde Sk Schk studie werktijd Swt technologisch design 1 Td1 technologisch design 2 Td2 techniek Tn wetenschapsoriëntatie Wo wiskunde Wi wiskunde A WisA wiskundewiskunde B WisB wiskunde C WisC


< inhoud

13

Onderwijs op â&#x20AC;&#x2122;t Hooghe Landt

Wekelijkse lessen 2016-2017 klassen: 1 vwo - 1 vwo technasium - 1 havo - 1 havo technasium - 1 havo/mavo - 1 mavo jaar 1 vwo vakken

jaar 1

jaar 1

vwo

havo

technasium

jaar 1

jaar 1

havo

mavo/havo

technasium

aardrijkskunde

2

2

2

2

2

begeleidingsuur

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

biologie

2

2

2

2

2

differentiatieuur

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

drama

0,5

0,5

0,5

0,5

Engels

3

3

3

3

3

Frans

3

3

3

3

3

geschiedenis

2

2

2

2

2

hooghe C

1

1

1

1

1

kunst beeldend

2

2

2

2

Latijnse taal en cultuur

2

2

levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

1

1

1

1

1

lichamelijke oefening

4

4

4

4

4

muziek

1

1

2

1

2

Nederlands

3

3

4

4

4

onderzoek & ontwerpen rekenen

4 0,5

0,5

4 0,5

0,5

technologisch design 1

3

technologisch design 2 techniek

0,5 2

3

3

wiskunde

4

4

4

4

4

totaal

36

36

36

36

36


< inhoud

14

Onderwijs op â&#x20AC;&#x2122;t Hooghe Landt

Wekelijkse lessen 2016-2017 klassen: 2 vwo - 2 vwo technasium - 3 vwo - 3 vwo Latijn - 3 vwo technasium - 2 havo - 2 havo technasium - 3 havo - 3 havo technasium jaar 2

jaar 2

jaar 3

vwo

vwo

vwo

technasium

vakken

jaar 3

jaar 3

jaar 2

jaar 2

jaar 3

jaar 3

havo

havo

havo

havo

vwo

vwo

Latijn/ Grieks

technasium

technasium

technasium

aardrijkskunde

2

2

2

2

2

2

2

2

2

begeleidingsuur

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

4

4

4

4

2

2

biologie

2

2

Cambridge English

1*

1*

2

1

cultuurlessen differentiatieuur Duits

0,5 3

3

economie

2

1

0,5

0,5

2

4

3

4

2

2

2

2

Engels

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Frans

2

2

2

2

2

3

3

2

2

geschiedenis

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1* 2

1

2

1

1

1

2

2

2

2

2

1 3

2

2

2

Griekse taal en cultuur kunst beeldend

2

0,5

Latijnse taal en cultuur

3

3

levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

1

1

lichamelijke oefening

2

2

2

muziek

1

1

1

natuur- en scheikunde

3

2

Nederlands

3

natuurkunde

2

onderzoek & ontwerpen rekenen

2

3

3

2

2

2

2*

2 2 3

4,5 0,5

0,5

scheikunde

2 2 3

3

4 0,5

0,5

0,5

2

2

2

3

3

4 0,5

0,5

3 4

0,5

0,5

2

2

wiskunde

3

3

3

3

3

4

4

3

3

totaal

36

36,5

36

36

37/39

36

36

36

36

*keuzevak (als Ltc dan ook Gtc)


< inhoud

15

Onderwijs op ’t Hooghe Landt

Wekelijkse lessen 2016-2017

2e Fase havo - vwo 2016-2017

klassen: 2 mavo - 3 mavo - 4 mavo

klassen: 4 vwo - 5 vwo - 6 vwo - 4 havo - 5 havo

jaar 2

jaar 3

jaar 4

mavo

mavo

mavo

vakken gem. deel

2

2*

3,5*

begeleidingsuur

1

2

4*

1

2

3*

4*

culturele kunstzinnige vorming

2

biologie differentiatieuur

1

2

1

Duits

3

3

drama

1

Engels

3

2

Frans

3

3

levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

2

1

lichamelijke oefening

2

2

maatschappijleer

2

Nederlands

3

wetenschapsoriëntatie

2

vakken aardrijkskunde beeldende vorming

Duits

3

4*

4*

economie

2

3*

4*

Engels

3

3

4

Frans

2

3*

3*

geschiedenis

2

2*

3*

kv1

1

levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

1

lichamelijke oefening

3

2

1,5

loopbaan oriëntatie en beroep

1

1

0,75

maatschappelijke oriëntatie

2

maatschappijleer

1,5

muziek

1

natuur- en scheikunde

2

natuur- en scheikunde 1 natuur- en scheikunde 2

3*

4*

2

4*

Nederlands

3

4

4

rekenen

1

1

0,5

technologisch design 1

2

technologisch design 2

2

wiskunde

3

4

4*

Totaal

37

33/36

33

*keuzevak

jaar 4

jaar 5

jaar 6

jaar 4

jaar 5

vwo

vwo

havo

havo

havo

1

0,5

2

3

4

4

2 1

2

1,5

2 3

4

4

4


< inhoud

16

Onderwijs op â&#x20AC;&#x2122;t Hooghe Landt

2e Fase havo - vwo 2015-2016

2e Fase havo - vwo 2015-2016

klassen: 4 vwo - 5 vwo - 6 vwo - 4 havo - 5 havo jaar 4 vakken gem. deel cultuur & maatschappij aardrijkskunde

jaar 5

jaar 5

vwo

vwo

havo

havo

c&m

c&m

c&m

c&m

3

3

3

3

3

aardrijkskunde

3

4*

4*

Duits

3

3

3

3

4

4

Frans

4

4*

4*

geschiedenis

3

3

4

3

Kua

2

2

2

kunst beeldend

3

2

1,5

kunst drama

3

2

1,5

4

4

4

4

Griekse taal en cultuur* / Latijnse taal en cultuur*

6

maatschappijwetenschappen wiskunde A

3

4

3

wiskunde C

3

3

3

*keuzevak

vakken gem. deel economie & maatschappij

vwo

Frans geschiedenis

jaar 4

c&m

Duits economie

klassen: 4 vwo - 5 vwo - 6 vwo - 4 havo - 5 havo jaar 6

2

4

jaar 4

jaar 5

jaar 6

jaar 4

jaar 5

vwo

vwo

vwo

havo

havo

e&m

e&m

e&m

e&m

e&m

3

3

3

3

3

3

4*

4*

4

4*

4*

3

3

3

3

maatschappijwetenschappen

4

4

2

4

management & organisatie

4

4

3

3

wiskunde A

3

4

wiskunde B

3,5

4

*keuzevak

3


< inhoud

17

Onderwijs op â&#x20AC;&#x2122;t Hooghe Landt

2e Fase havo - vwo 2015-2016

2e Fase havo - vwo 2015-2016

klassen: 4 vwo - 5 vwo - 6 vwo - 4 havo - 5 havo

klassen: 4 vwo - 5 vwo - 6 vwo - 4 havo - 5 havo

vakken gem. deel natuur & gezondheid

jaar 4

jaar 5

jaar 6

jaar 4

jaar 5

jaar 4

jaar 5

jaar 6

jaar 4

jaar 5

vwo

vwo

vwo

havo

havo

vwo

vwo

vwo

havo

havo

n&g

n&g

n&g

n&g

n&g

aardrijkskunde

2

3

3

3

3

biologie

3

3

3

4

4

natuur, leven & technologie

3

3

2,25

3

2,25

natuurkunde

3

3

3

3,5

4

onderzoek & ontwerpen

3

3

2,25

3

2,25

scheikunde

3

3

3

3

3

wiskunde A

3

4

3

3

wiskunde B

3

4

4

3

vakken gem. deel natuur & techniek

n&t

n&t

n&t

n&t

n&t

biologie

3

3

3

4

4

natuur, leven & technologie

3

3

2,25

3

2,25

natuurkunde

3

3

3

4

4

onderzoek & ontwerpen

3

3

2,25

3

2,25

scheikunde

3

3

3

3

3

3

wiskunde B

3

4

4

3

4

4

vrije deel differentiatieuur

3

3

2,25

3

1,5

*keuzevak *keuzevak


< inhoud

18

Onderwijs op ’t Hooghe Landt

Lesuitval We proberen zoveel mogelijk lesuitval te voorkomen. Bij vergadermomenten zullen we een 35-minutenrooster hanteren waardoor alle lessen worden gegeven maar iets korter. Bij afwezigheid van docenten op de Trompetstraat zullen de lessen van de leerjaren 1 en 2 zoveel mogelijk worden overgenomen door collega’s.

Examen

De laatste twee jaar van mavo en havo en de laatste drie jaar vwo vormen de examenperiode. In die hele periode is het examenreglement van kracht, dat vanaf het begin van het schooljaar op de website wordt gepubliceerd. Ook kunnen de leerlingen een actuele versie van hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) in de digitale leeromgeving (ELO) inzien. In het PTA staat precies welke toetsen meetellen voor het schoolexamen(SE), hoe zwaar ze meetellen en in welke periode ze worden getoetst. In het PTA staan ook de data waarop de zogenaamde handelingsdelen moeten zijn ingeleverd. In het examenjaar vinden de landelijk georganiseerde Centrale Examens (CE) plaats. Die beginnen op 10 mei 2017. De uitslag wordt op 14 juni (mavo/ havo/vwo) bekendgemaakt.

Het examenjaar wordt voor elk schooltype afgesloten met een aparte diploma-uitreiking

Diploma’s en certificaten Het examenjaar wordt voor elk schooltype afgesloten met een aparte diploma-uitreiking. Officiële certificaten worden uitgereikt aan leerlingen van havo en vwo, die naast hun verplichte vakken extra studielasturen hebben besteed aan bijvoorbeeld Grieks, een tweede profiel, extra vakken, leerjaaroverleg, debatclub, parascholaire activiteiten, enz. Na de officiële uitreiking van diploma’s en certificaten volgt een leerlingencabaret en aansluitend een docentencabaret. Als een leerling is afgewezen, ontvangt hij of zij geen diploma, maar wel een cijferlijst. Als de leerling besluit het examenjaar niet over te doen dient deze cijferlijst als bewijs dat de leerling een aantal vakken voldoende heeft afgesloten. De datum voor de diploma-uitreiking is 5 juli 2016.


< inhoud

19

Onderwijs op ’t Hooghe Landt

Bevorderingspercentages in historisch perspectief Bevorderingspercentages

klas + opleiding

Bevorderingspercentages

Bevorderingspercentages

Schooljaar 2014-2015

Schooljaar 2013-2014

Schooljaar 2012-2013

mavo

mavo

mavo

mavo

aantal

bevorderd

%

1 mavo-havo

113

105

92,9

1 havo-vwo

126

112

1 vwo

93

81

2 mavo

55

3 mavo 4 mavo 2 havo

klas + opleiding

mavo

aantal

bevorderd

%

1 mavo-havo

57

55

96,5

89,0

1 havo-vwo

116

114

98,3

87,1

1 vwo

93

93

100

44

80,0

2 mavo

51

46

90,2

57

46

80,0

3 mavo

164

152

82

76

93,0

4 mavo

104

97

138

105

76,1

2 havo

91

75

klas + opleiding

mavo

aantal

bevorderd

%

107

97

90,7

1 havo-vwo

92

85

92,4

1 vwo

47

45

95,7

2 mavo

95

89

93,7

92,7

3 mavo

109

107

89,7

93,3

4 mavo

126

121

96,0

82,4

2 havo

106

90

84,9

1 mavo-havo

3 havo

83

67

80,7

3 havo

110

96

87,2

3 havo

114

86

75,4

4 havo

127

119

93,7

4 havo

112

93

83,0

4 havo

172

151

87,8

5 havo

105

95

90,0

5 havo

115

107

93,0

5 havo

140

126

90,0

2 vwo

83

75

90,4

2 vwo

74

71

95,9

2 vwo

32

30

93,8

3 vwo

67

63

94,0

3 vwo

50

46

92,0

3 vwo

43

35

81,4

4 vwo

47

38

80,9

4 vwo

33

32

97,0

4 vwo

52

48

92,3

5 vwo

32

28

87,9

5 vwo

39

37

94,9

5 vwo

53

48

90,6

6 vwo

34

34

100

6 vwo

55

53

96,0

6 vwo

51

50

98,0

Kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding ’t Hooghe Landt hecht sterk aan goede leerresultaten en daar wordt dan ook veel energie in gestoken. De kwaliteitskaart van de onderwijsinspectie laat over een hele reeks van jaren een stabiel beeld zien.

De kengetallen van de school zijn via ‘Vensters voor Verantwoording’ en ‘Schoolkompas’ te bekijken. www.venstersvoorverantwoording.nl www.schoolkompas.nl Daarnaast vormt het tevredenheidsonderzoek dat jaarlijks onder leerlingen en ouders afgenomen

wordt een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van onze school. De resultaten van deze onderzoeken staan op onze website. www.venstersvoorverantwoording.nl Op de website van de onderwijsinspectie kunt u de opbrengstenkaart 2016 vinden. www.onderwijsinspectie.nl


< inhoud

20

begeleiding Wij onderscheiden drie vormen van leerlingbegeleiding: - stimulerende begeleiding (bijvoorbeeld tot sociaal gedrag); - preventieve begeleiding (bijvoorbeeld om pestgedrag te helpen voorkomen); - remediĂŤrende begeleiding (bijvoorbeeld hulp om met faalangst of andere individuele problemen om te gaan).


< inhoud

21

begeleiding

Begeleiding in de les De eerste vorm van begeleiding vindt plaats in de vaklessen. De docenten streven ernaar een goede werksfeer in hun lessen te creëren; jongeren leren het beste in een veilig klimaat. De mentor

Elke leerling heeft een mentor. De mentor let erop of de sfeer in de klas goed is, houdt zich op de hoogte van de prestaties van de leerlingen, onderhoudt contact met de ouders en wordt als eerste door leerlingen of ouders benaderd als er een probleem is. In de brugklas krijgen de leerlingen in het eerste kwartaal twee mentoruren, daarna één per week. Vanaf klas 2 geeft de mentor elke week een mentoruur/begeleidingsuur tot en met klas 4 mavo, 5 havo en 3 vwo. In 4 vwo is er in kwartaal 1 en 3 een begeleidingsuur. In overleg met de vakdocenten komen daarin allerlei studievaardigheden aan de orde. Daarnaast besteedt de mentor in het mentoruur/ begeleidingsuur uitgebreid aandacht aan het klimaat in de klas, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het proces van leren kiezen.

In overleg met de vakdocenten komen daarin allerlei studievaardigheden aan de orde. Bij problemen neemt de mentor contact op met de ouders. Omgekeerd kunnen de ouders vanzelfsprekend ook zelf contact opnemen met de mentor om deze te informeren over ontwikkelingen die van belang zijn voor de studie van hun kind of om vragen te stellen die niet kunnen wachten tot de tafeltjesavonden (ouderavonden). Leerlingbegeleiding

Aan iedere afdeling is een leerlingbegeleider verbonden. Een leerling kan naar een leerlingbegeleider gaan als er sprake is van bijvoorbeeld concentratie- of motivatieproblemen, faalangst, pesten in de klas of verdriet. Vaak kan de leerlingbegeleider helpen bij het oplossen van of het beter omgaan met de problemen; soms vindt doorverwijzing plaats naar personen of instanties buiten school die verder kunnen helpen.

Keuzebegeleiding Voor de keuzebegeleiding zijn drie decanen aangesteld. De taak van de decaan is leerlingen te begeleiden bij de keuze van het schooltype (vwo, havo of mavo), bij de samenstelling van het vakkenpakket en bij de oriëntatie op en keuze van een vervolgtraject. De begeleiding vindt plaats door middel van: - keuzebegeleidinglessen; - individuele gesprekken met leerlingen; - voorlichtingsmiddagen en -avonden over vervolg opleidingen; - ouderavonden; - oriëntatiedagen voor opleiding of beroep. Verder krijgen de leerlingen de kans om hun keuzeproces richting te geven door middel van: - interessetests; - de ondersteunende website: www.dedecaan.net - zelfstandig bezoek aan vervolgopleidingen tijdens open dagen - het aanleggen van een toekomstdossier (vanaf klas 3) - het volgen van webklassen Ook bij de keuze van een andere schoolsoort zal de decaan de leerling begeleiden en, waar nodig, ondersteunen. Tenslotte bestaat in bijzondere gevallen de mogelijkheid dat leerlingen zich buiten de school laten testen. Verwijzing daartoe loopt via de afdeling en decaan, die daarover ook meer informatie kan geven.


< inhoud

22

Begeleiding

Huiswerkbegeleiding op school In het schooljaar 2016-2017 biedt juffrouwjulia huiswerkbegeleiding, bijles en coaching aan op ’t Hooghe Landt College. Deze begeleiding is voor leerlingen van alle niveaus en alle jaarlagen. Wij ondersteunen uw zoon of dochter vakinhoudelijk, bij het creëren van overzicht en/of bij het maken van een goede planning. Even voorstellen Op ’t Hooghe Landt College ben ik, Mirjam Benamar, de coördinator. Als pedagoog ben ik hier vol enthousiasme aan de slag gegaan als coördinator en met veel plezier help ik dagelijks leerlingen met plannen en organiseren, samen met mijn team begeleiders. Ik ben dagelijks aanwezig op de vestiging.


< inhoud

23

begeleiding

Huiswerkbegeleiding

Het doel van de huiswerkbegeleiding is het zelfstandig leren plannen en leren leren van het huiswerk en uiteraard het verbeteren van de resultaten. Huiswerkbegeleiding houdt in: - samen met de leerling een persoonlijke planning opstellen; - het geven van uitleg; - overhoren van het leerwerk en nakijken van het maakwerk; - regelmatig contact met ouder(s)/verzorger(s) over de voortgang van de leerling. Juffrouwjulia biedt drie, vier of vijf dagen per week huiswerkbegeleiding aan van 14:00 tot 18:00uur. Dagen en tijden zijn in overleg.

Overige diensten Juffrouwjulia biedt ook hulp in de vorm van faalangstreductietraining, rekentoetstraining, basisschoolbegeleiding en studenticoach. Daarnaast kan er dyslexie- en dyscalculiebegeleiding worden aangeboden. Deze diensten bieden we aan op onze vestiging aan de Utrechtseweg in Amersfoort. Waarom op school? Wij werken samen met ’t Hooghe Landt College en hebben contact met mentoren en docenten. Zo kunnen wij de begeleiding goed afstemmen op de behoeften van uw zoon of dochter. De leerlingen kunnen meestal direct na de les beginnen en als ze dan naar huis gaan, is het schoolwerk ook echt af en is er tijd voor ontspanning.

Remedial teaching Op onze school werken twee remedial teachers die leerlingen met leerstoornissen op het gebied van rekenen en taal deskundige hulp kunnen geven. Speciale trainingen

In samenwerking met ‘Lyceo’ verzorgen wij examentrainingen. Dat betekent dat die trainingen aanzienlijk goedkoper kunnen worden aangeboden, dan in bijvoorbeeld Delft of Leiden. Leerlingen van klas 1 en 2 kunnen een faalangstreductietraining of een training in sociale vaardigheden volgen.

de huiswerkbegeleiding leert Bijles Nog even alles op alles zetten voor één bepaald vak? Dan kunnen bijlessen van juffrouwjulia uitkomst bieden. Tijdens de bijles krijgt de leerling 1-op-1 begeleiding voor een vak waar hij/zij moeite mee heeft. De leerling krijgt extra uitleg en oefent met het toepassen van de stof.

Vragen, opmerkingen of meer informatie? Voor meer informatie kunt u terecht op de website juffrouwjulia.nl. U kunt ook contact opnemen met de vestigingscoördinator van juffrouwjulia op ’t Hooghe Landt College: Mirjam Benamar via mirjam@juffrouwjulia.nl of op 06- 52 55 04 69.

je zelfstandig plannen en het leren van je huiswerk


< inhoud

24

begeleiding

Passend Onderwijs

Zorg- en Advies Team Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw wordt gewerkt met een Zorg- en Advies Team (ZAT). In het ZAT kunnen leerlingen worden besproken met wie het op sociaal-emotioneel en/of studiegebied niet goed gaat, waardoor zij onvoldoende functioneren. Het ZAT bestaat uit: - vertegenwoordigers van de school (leerlingbegeleider); - de schoolarts (GGD); - een leerplichtambtenaar; - een vertegenwoordiger van sovee; - een vertegenwoordiger van het wijkteam. Vóór een bespreking in het ZAT wordt door de afdeling schriftelijk of mondeling contact opgenomen met de ouders/verzorgers om toestemming te bevestigen. Indien ouders/verzorgers hiertegen bezwaar hebben, dienen zij dit schriftelijk te melden aan de betrokken afdelingsleiding. Het ZAT komt eenmaal per zes weken bijeen voor bespreking van leerlingen met een zorgvraag.

Externe Begeleiding Volgens de gehanteerde zorgroute is het mogelijk dat leerlingen naar externe specialisten verwezen worden. Dit gaat in de meeste gevallen via de leerlingbegeleider of het Zorg en Advies Team en in overleg met en altijd met toestemming van de ouders/verzorgers. Vertrouwenspersonen

Op onze school zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. Het is hun taak om bij klachten m.b.t. seksuele intimidatie, agressie en geweld (SIAG) te voorzien in de eerste opvang en eventuele verdere stappen te begeleiden. Verder zijn zij verantwoordelijk voor de gedragscode en het bewaken en naleven ervan. Zij doen dit door informatie te verstrekken aan en activiteiten te organiseren voor leerlingen en docenten. Tot slot reageren zij op signalen uit de school op dit terrein en doen zo nodig voorstellen tot nieuw beleid. Onze vertrouwenspersoon is Elise de Vroom. Daarnaast is er nog een vacature voor een tweede vertrouwenspersoon.

’t Hooghe Landt heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met leerlingen die meer begeleiding nodig hadden dan de basisondersteuning (de zgn. rugzakleerlingen). In 2013-2014 heeft ’t Hooghe Landt zich voorbereid op de invoering van het Passend Onderwijs per 1-8-2014. Naast de basisondersteuning biedt onze school ook extra ondersteuning aan leerlingen. Daarvoor hebben we een nieuwe interne begeleider aangesteld die veel ervaring heeft met het begeleiden van leerlingen. Naast de nieuwe interne begeleider zullen leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben worden begeleid door onze eigen mentor+. Een mentor+ heeft extra tijd voor begeleiding van de hem/haar toegewezen leerlingen. Bij de aanname van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, wordt een orthopedagoog ingeschakeld. ’t Hooghe Landt zal maximaal twee leerlingen per klas toelaten die, naast de basisondersteuning, ook extra begeleiding nodig hebben. Voor meer informatie over de basisondersteuning en de mogelijkheden voor extra ondersteuning: zie onze eigen website onder Passend Onderwijs en zie de website van het samenwerkingsverband V(S)O Eemland: www.swveemland.nl


< inhoud

25

Betrokkenheid van leerlingen en ouders bij de school â&#x20AC;&#x2122;t Hooghe Landt hecht sterk aan actieve betrokkenheid van zowel leerlingen als ouders. Een school kan immers pas echt een leef- en werkgemeenschap zijn, als alle leden van die gemeenschap zich betrokken voelen bij alles wat er gebeurt. Daarom worden beslissingen zoveel mogelijk genomen in of na overleg met anderen. Zo wordt er regelmatig overleg gevoerd met leerlingen in de leerlingenraad en met ouders in de oudervereniging.


< inhoud

26

Betrokkenheid van leerlingen en ouders bij de school

MR en DMR Bij belangrijke beslissingen, zoals over het aannamebeleid van de school, fusie of een belangrijke onderwijsvernieuwing, worden inspraakrondes gehouden. Voorstellen worden besproken door vertegenwoordigers van de verschillende vestigingen, in werkgroepen en in het overleg van de vestigingsdirecties. Daarna neemt het College van Bestuur een beslissing die vervolgens getoetst wordt door de medezeggenschapsraad van het Meridiaan College (CMR). In dit inspraakorgaan hebben namens ’t Hooghe Landt medewerkers en ouders zitting. Verder bestaat de CMR uit vertegenwoordigers van de andere vestigingen van het Meridiaan College. Ook bij beslissingen op vestigingsniveau worden inspraakrondes gehouden. Na besprekingen in de schoolleiding, de afdelingen en tijdens bijeenkomsten met medewerkers, het leerlingenoverleg en de vergadering van het ouderbestuur, neemt de vestigingsdirectie een beslissing. Deze wordt vervolgens ter instemming of advisering voorgelegd aan de Deelmedezeggenschapsraad (DMR). In dit inspraakorgaan hebben leerlingen, ouders en medewerkers van ’t Hooghe Landt zitting.

Er zijn veel onderwerpen waarover CMR of DMR advies of instemming moeten geven voordat directie en bestuur een definitief besluit kunnen nemen. In het reglement staat welke onderwerpen dat zijn. De oudervereniging

Alle ouders/verzorgers van onze leerlingen zijn automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging kiest jaarlijks een eigen bestuur dat regelmatig bijeenkomt om allerlei zaken te bespreken en advies uit te brengen aan de vestigingsdirectie. De rector en een lid van de oudergeleding van de DMR zijn altijd bij de vergaderingen aanwezig. Het bestuur van de oudervereniging komt regelmatig bijeen. Elk schooljaar is er een speciale thema-avond. Hiervoor worden dan experts uitgenodigd van binnen of buiten de school. De jaarlijkse bijeenkomst vindt altijd in het voorjaar plaats. Op de website staan de verslagen van dergelijke bijeenkomsten.

Ouders actief voor school Op de ouderavonden aan het begin van het schooljaar vragen we belangstellenden deel te nemen aan klankbordgroepen. Deze groepen komen in de loop van het schooljaar enkele keren bijeen om ervaringen uit te wisselen, ideeën naar voren te brengen of verbeteringen voor te stellen. Ouders kunnen zelf bijdragen aan het onderwijsklimaat van de school, bijvoorbeeld als mediatheekmedewerker. In zo’n rol leren ouders de school van binnenuit kennen. Sfeer, regels en ondersteuning bij het leren worden mede door hen uitgedragen. Er zijn ook ouders die liever meehelpen bij het organiseren van een van de vele podiumproducties die ’t Hooghe Landt elk jaar weer op de planken brengt. Dat kan variëren van het maken van passende toneelkleding, het besturen van een busje voor vervoer van rekwisieten tot het adviseren bij decor of assistentie bij de catering. Verder is sponsoring bij speciale acties zeer welkom.


< inhoud

27

Betrokkenheid van leerlingen en ouders bij de school

Om de communicatie zo

Communicatie met ouders

goed mogelijk te laten

Wij vinden goede communicatie met ouders/verzorgers van groot belang. Om dat zo goed mogelijk te laten verlopen, hanteren we de volgende spelregels:

verlopen, hanteren we een aantal spelregels

∫ Voor algemene zaken kunnen ouders/verzorgers de website raadplegen. Een deel van de website is speciaal bedoeld voor ouders / verzorgers. Daar vinden zij alle informatie die voor hen van belang is. Verder heeft elke afdeling ook een deel van de website in haar beheer. Naast algemene informatie over de afdeling, staat er ook actueel nieuws. ∫ Voor actuele zaken krijgen de ouders een aantal keer per schooljaar een ouderbulletin per mail toegestuurd. ∫ Ouders kunnen inloggen in schooladministratiesysteem Magister om de cijfers van hun kind in te zien. ∫ Per leerjaar of klas organiseren we ouderavonden en afhankelijk van het leerjaar zijn er twee zogenaamde tafeltjesavonden, waar ouders de mentor en docenten van hun kind(eren) te spreken kunnen vragen.

∫ Per leerjaar en / of afdeling nodigen wij ieder jaar een aantal keren ouders/verzorgers uit voor een klankbordavond. Op deze avonden gaan wij met de aanwezigen in gesprek over zaken, waar wij van onze kant graag hun mening horen of meningen die zij graag met ons willen delen. ∫ Mochten er belangrijke zaken zijn die niet tot de tafeltjes- en/of ouderavonden kunnen wachten dan is in eerste instantie de mentor de contactpersoon. ∫ De afdeling of mentor zoekt contact met ouders/ verzorgers als een kind zonder melding wegblijft van de lessen of als duidelijk wordt dat het niet goed functioneert op school. ∫ Wij stellen het op prijs te vernemen hoe leerlingen en ouders/verzorgers de school ervaren en kunnen hen vragen deel te nemen aan tevredenheidsonderzoeken. Inspraak van leerlingen

In elke afdeling van de school bestaat een leerjaaroverleg. Een aantal leerlingen uit de betreffende klassen heeft regelmatig overleg met de afdelingsleiding over het reilen en zeilen van de afdeling.


< inhoud

28

Betrokkenheid van leerlingen en ouders bij de school

Zowel afdelingsleiding als leerlingen plaatsen onderwerpen op de agenda. Voorbeelden van agendapunten zijn: de kwaliteit van het onderwijs, de gang van zaken in de les, bepaalde regels, excursies en computergebruik. De leerlingen die naar het leerjaaroverleg gaan, krijgen veel onderwerpen aangereikt door hun klasgenoten. Bij de beoordeling van medewerkers werken wij op ’t Hooghe Landt met een 360º feedback. Onze leerlingen maken daar uiteraard deel van uit. Zij evalueren via een enquête het functioneren van docenten en andere medewerkers en geven feedback daarop. Naast het leerjaaroverleg zijn er ook nog andere plekken, waar leerlingen kunnen meepraten over het schoolbeleid. Leerlingen maken deel uit van de medezeggenschapsraad (DMR), nemen deel aan het leerlingenpanel of hebben zitting in de schoolbrede leerlingenraad die om de zes weken in overleg gaat met de rector.

Er zijn meerdere plekken waar leerlingen kunnen meepraten over het schoolbeleid

Het Meridiaan College heeft een eigen leerlingenstatuut waarin alle rechten en plichten van leerlingen en medewerkers zijn opgenomen. Dit document is voortgekomen uit de dagelijkse onderwijspraktijk en is via de website te raadplegen.


< inhoud

29

Organisatie Onderwijs Directie en afdelingsleiders (schoolleiding) Rector Daan Fens Brugklas Jaap Rook Mavo Carin ter Haar Havo Paul Vermeulen Vwo Aukje Smulders PZ & Begeleiding Maddy Brummelhuis De namen en emailadressen van de docenten zijn te vinden op de website van de school www.hooghelandt.nl.


< inhoud

30

Organisatie

Toelatings- en doorstromingsbeleid Alleen leerlingen met minimaal een mavo advies, ondersteund door het leerlingvolgsysteem van de basisschool, worden rechtstreeks toegelaten tot ’t Hooghe Landt. Toelating tot havo 4 en vwo 5 bij doorstroming van het ene schooltype naar een hoger schooltype gebeurt alleen op basis van een positief advies van de docenten en de afdeling. Daarbij wordt op cijfers gelet maar zeer zeker ook op inzet en motivatie.

Bij de doorstroming van mavo 4 naar havo 4 en havo 5 naar vwo 5 gelden bijzondere eisen t.a.v. vakkenkeuze en pakket. Doubleren in havo 4 of vwo 5 is voor deze doorstroomleerlingen in principe niet toegestaan. Informatie over de concrete doorstromingseisen is via de decaan te verkrijgen. De maximale verblijfsduur op de mavo van ’t Hooghe Landt is vijf jaar, d.w.z. dat de leerling gedurende het totale traject van klas 1 t/m 4 hoogstens één keer kan doubleren. Elke leerling heeft eventueel wel het recht om het examenjaar over te doen. Leerlingen die willen afstromen, kunnen dit alleen doen onder bepaalde voorwaarden. Toelating tot een andere leerroute (bijv. van vwo naar havo of van havo naar mavo) vindt pas plaats na een uitgebreide informatieronde onder de betrokken docenten en een uitgebreid gesprek met zowel de decaan als de afdelingsleiding. Een dergelijke overstap moet beslist tijdig, halverwege het schooljaar worden voorbereid.

Introductie Aan het begin van elk leerjaar vindt in de eerste periode een kennismaking plaats van leerlingen met de school, de docenten en met elkaar. In klas 1 hoort daar ook een brugklaskamp bij. Ook in andere leerjaren zijn er meerdaagse excursies in het kader van kennismaking of kennisverwerving. De deelname van leerlingen daaraan is verplicht.


< inhoud

31

Organisatie

Lestijden ‘t Hooghe Landt 08.30 – 09.15 1e uur 09.15 – 10.00 2e uur 10.00 – 10.45 3e uur 10.45 – 11.15 pauze 11.15 – 12.00 4e uur 12.00 - 12.45 5e uur 12.45 – 13.15 pauze 13.15 – 14.00 6e uur 14.00 – 14.45 7e uur 14.45 - 15.30 8e uur 15.30 - 16.15 9e uur 16.15 – 17.00 10e uur


< inhoud

32

Organisatie

Beschikbaarheid leerlingen

Bevordering of niet

Wij willen leerlingen uitdrukkelijk verzoeken geen buitenschoolse verplichtingen aan te gaan tussen 08.30 en 17.00 uur. De leerling moet beschikbaar zijn voor school tot 17.00 uur.

Elk jaar verschijnen tegelijk met het tweede rapport de bevorderingsnormen op de website. Leerlingen en hun ouders/verzorgers kunnen daarin precies lezen aan welke voorwaarden de leerlingen moeten voldoen om over te gaan.

Rapporten De cijfers zijn voor leerlingen en ouders voortdurend online in te zien. Daartoe beschikt iedere leerling en ouder over een toegangscode. In december hebben ouders/verzorgers de gelegenheid om tijdens een tafeltjesavond docenten te spreken over de vorderingen en de werkhouding van hun zoon of dochter. Tussentijds is het altijd mogelijk contact op te nemen met de klassenmentor. Leerlingen uit de examenklas krijgen ook regelmatig een overzicht van hun resultaten van het examendossier, met daarin de tot dan toe behaalde cijfers voor het schoolexamen. In alle afdelingen zijn tafeltjesavonden en mentorenspreekuren gepland. Ze staan vermeld op de datumlijst die te vinden is op onze site.

Na het behalen van het mavo- of havodiploma biedt onze school leerlingen de mogelijkheid door te stromen naar havo of vwo. De procedure rond deze doorstroming wordt in het begin van het examenjaar uitgelegd aan leerlingen die daarvoor belangstelling hebben. Toelating tot een andere leerroute is geen automatisch recht. De motivatie van de leerling is daarbij het belangrijkste criterium. Bovendien dient de leerling die wil doorstromen, al zo vroeg mogelijk een pakket te kiezen waarbij die doorstroming ook mogelijk is. Tenslotte: als een leerling niet bevorderd wordt, bestaat soms de mogelijkheid tot doorstroming naar een hoger leerjaar van een andere leerroute. De rapportvergadering moet daarover positief beslissen.

Doorstroomschema vwo 6

      mavo 4  

mavo 3                                   

havo 5

vwo 5

havo 4

vwo 4        

havo 3

vwo 3            

mavo 2 havo 2 vwo 2                                         1mavo  1mavo/havo 1havo/vwo    1 vwo 


< inhoud

33

Organisatie

Vakantierooster 2016-2017 Herfstvakantie: maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2016 Kerstvakantie: maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017 Voorjaarsvakantie: maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2017 Pasen: maandag 17 april 2017 Meivakantie: maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2017 Hemelvaart: donderdag 25 en vrijdag 26 mei 2017 Pinksteren: maandag 5 juni 2017 Zomervakantie: maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2017 Er resteren nog 7 roostervrije dagen voor leerlingen. maandag 22 augustus, woensdag 22 februari (studiedag en informatieavond), vrijdag 30 juni, maandag 3 tot en met woensdag 5 juli en vrijdag 7 juli.


< inhoud

34

Organisatie

Administratie Receptie

Wie naar onze school belt (033-455 93 63) komt in een keuzemenu. Via dat menu kunnen ouders/ verzorgers bijvoorbeeld hun kind ziekmelden. Het is ook mogelijk direct te worden verbonden met de receptioniste. Voor sommige instanties moeten formulieren worden ingevuld met een stempel van school. Dat wordt bij de receptie gedaan. Raadpleeg bij vragen over de school eerst onze website. Kunt u daar het antwoord op uw vraag niet vinden, neem dan contact op met de receptie per telefoon of per e-mail: info@hooghelandt.nl. Vestigingsadministratie Bij de vestigingsadministratie kunt u terecht voor informatie over onjuiste adressering, veranderingen van adres, telefoon of e-mailadres, schoolgegevens en dergelijke. De meeste brieven worden naar het bij ons bekende e-mail adres verzonden. Ze worden ook steeds opgenomen in het brievenarchief op onze site. Dat geldt uiteraard niet voor persoonlijke brieven.


< inhoud

35

Gedragscode, regels en afspraken Wij hanteren in beide gebouwen onze gedragscode. Deze is te raadplegen via de site. De huisregels verschillen echter per gebouw. Dat hangt onder meer samen met de leerlingen die er les hebben en de plaats waar het gebouw staat. Hier vindt u een duidelijke beschrijving van die regels.


< inhoud

36

Gedragscode, regels en afspraken

‘t Hooghe Landt is een gezonde school Wij vinden het belangrijk dat leerlingen die 4 tot 6/7 jaren van hun leven bij ons op school zitten, in een gezonde leefomgeving werken. Daar wordt aandacht aan besteed in de lessen, bij allerlei sportactiviteiten en ook bij het aanbieden van eten en drinken in de aula’s. Onze cateraar biedt voornamelijk gezonde producten aan. Voor onze leerlingen en medewerkers geldt het protocol alcohol-, rook- en drugsbeleid. Dit beleid is opgesteld met de oudervereniging en de leerlingenraad. Het protocol is hier te vinden. Het gevolg daarvan is dat op beide locaties niet gerookt mag worden in de school en niet op het schoolterrein. Op de Parelhoenstraat zijn er regels over plaatsen buiten het schoolterrein waar niet gerookt mag worden i.v.m. overlast voor de buurt. De leerlingen dienen zich aan die regels te houden. Tijdens schoolfeesten wordt er geen alcohol geschonken. Straf, schorsing en verwijdering

Als een leerling zich niet aan de regels van school houdt, krijgt hij of zij met maatregelen te maken. Straffen worden opgelegd door de docent/medewerker of door de afdelingsleiding. Bij een ernstig

incident kunnen verdergaande maatregelen worden genomen. Dat geldt ook in het geval dat kleine incidenten zich blijven herhalen, zoals regelmatige verwijdering uit de les. De straf kan dan bestaan uit schorsing of zelfs verwijdering van school. Onherroepelijk tot schorsing en/of verwijdering leiden: het in het bezit hebben en/of gebruik van wapens, het in bezit hebben en/of gebruik van alcohol en/of drugs en het gebruik van fysiek geweld. Bij een schorsing wordt een leerling gedurende één of meerdere dagen de toegang tot de les ontzegd. Schorsing kan betekenen dat de leerling onder toezicht op school moet werken aan bepaalde opdrachten of een taakstraf moet uitvoeren die gerelateerd is aan het vergrijp. De afdelingsleider neemt een besluit tot schorsing. Ouders kunnen tegen een beslissing tot schorsing in beroep gaan bij de rector van ’t Hooghe Landt. In het geval van een ernstig incident of wanneer een leerling meerdere malen is geschorst, kan de afdelingsleider de leerling bij de rector voordragen voor verwijdering. Alvorens een besluit te nemen zal de rector de leerling en zijn of haar ouders/verzorgers horen.

Wettelijk kader verzuim, schorsing en verwijdering Verzuim

De school is verplicht melding te doen van ongeoorloofd verzuim en opvallend verzuim. Dat moet na drie achtereenvolgende dagen of na 1/8 van de schooltijd over een periode van vier weken. Het Meridiaan College heeft het verzuimprotocol van de gemeente Amersfoort mede ondertekend. Schorsing Schorsingen van langer dan een dag moeten aan de inspectie worden gemeld; de duur van een schorsing is maximaal vijf dagen. Schorsingen worden altijd schriftelijk aan de ouders/verzorgers gemeld met de reden van de schorsing, de duur van de schorsing en een uitnodiging voor overleg. Het is mogelijk tegen een schorsing in beroep te gaan.

Als een leerling zich niet aan de regels van school houdt, krijgt hij of zij met maatregelen te maken


< inhoud

37

Gedragscode, regels en afspraken

Klachtenregeling

reden duidelijk staat aangegeven. Dit formulier is bij de schoolassistenten te verkrijgen en kan hier gedownload worden. Raadpleeg de website van de school ook voor informatie over uitvallende lessen. Verwijdering

Voordat een voornemen van besluit tot verwijdering wordt genomen moet er overleg zijn geweest met de inspectie. De ouders/verzorgers en de leerling zelf worden vooraf gehoord door het College van Bestuur en schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit tot verwijdering. De inspectie en leerplichtambtenaar worden direct op de hoogte gebracht. Daarna volgt definitieve verwijdering. De ouders/verzorgers krijgen de gelegenheid in beroep te gaan op basis van de schriftelijke melding van verwijdering. Dit laatste geldt uitsluitend als de leerling nog minderjarig is. Rol van school en ouders bij verzuim De school registreert dagelijks het verzuim van leerlingen. Als een leerling in de onderbouw zonder afgemeld te zijn afwezig is, belt de schoolassistent naar huis. Informatie rond zorgelijk verzuim wordt door de mentor aan de ouders/verzorgers doorgegeven. Ouders/verzorgers dienen de afwezigheid van hun kinderen ’s ochtends te melden bij de receptie. Bij terugkomst op school levert de leerling een formulier in waarop de duur van de afwezigheid en de

Een vrije dag opnemen tijdens schooltijd In verband met de continuïteit van het leerproces geeft de schoolleiding geen toestemming in schooltijd op vakantie te gaan of een vrije dag te nemen. Er zijn op deze regel wettelijk drie uitzonderingen: - als de leerling of één van de ouders om medische redenen op vakantie moet gaan (medische verklaring overleggen); - als de ouders/verzorgers kunnen aantonen dat zij tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kunnen gaan (werkgeversverklaring overleggen); - bij familieomstandigheden, zoals een (huwelijks) jubileum van één van de ouders of grootouders. Een verzoek tot één of meer vrije dagen dient schriftelijk en minstens één week van tevoren te worden gericht aan de afdelingsleider van de leerling. Als een leerling zonder toestemming toch één of meer dagen verzuimt, verliest hij of zij het recht de op die dag(en) gemaakte toetsen in te halen. De leerling heeft evenmin recht op begeleiding bij het inhalen van de gemiste leerstof. Bovendien melden we ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar.

De school heeft als doelstelling klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat, indien klachten zich toch voordoen, deze op een effectieve manier worden opgelost. Leerlingen/ouders wenden zich in de regel met een klacht eerst tot de mentor of de afdelingsleider. Verloopt de afhandeling niet tot tevredenheid dan kan men zich vervolgens wenden tot de rector. Men kan tegen een uitspraak van de rector in beroep gaan bij het College van Bestuur. Pas daarna staat de weg naar de externe klachtencommissie open. De klachtenregeling is te vinden op de website of men kan de vestigingsadministratie om een kopie vragen. Vertrouwenspersonen kunnen behulpzaam zijn bij het indienen van een klacht. Het adres van de klachtencommissie is: Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs t.a.v. Klachtencommissie katholiek onderwijs Postbus 82324 2508 EH Den Haag 070 - 386 16 97 info@gcbo.nl www.gcbo.nl


< inhoud

38

Gedragscode, regels en afspraken

aansprakelijkheid De school is niet aansprakelijk voor het zoekraken, beschadiging of diefstal van eigendommen van leerlingen. Wij doen er wel van alles aan om dergelijke moeilijkheden te voorkomen. Zo zijn er regelmatige surveillances door het hele gebouw. Elke leerling heeft een kluisje. Bovendien is er video-bewaking. Voorkomen is echter beter, daarom hebben wij de volgende adviezen voor onze leerlingen: - merk alle eigendommen met naam; - zet fiets of brommer goed op slot; - laat nooit geld in jas of tas achter; - sluit een W.A.-verzekering af, want schade, toegebracht aan eigendommen van de school of medeleerlingen, wordt in rekening gebracht. Diefstal, vernielingen en (fysiek) geweld Diefstal, vernielingen en geweld worden streng bestraft. Wij doen ook aangifte bij de politie. Wij adviseren leerlingen en ouders/verzorgers in die gevallen eveneens aangifte te doen.


< inhoud

39

Financiën Kosten voor ouders/verzorgers Kosten waarmee ouders/verzorgers elk cursusjaar te maken kunnen krijgen, zijn afhankelijk van de keuzes die ouders en leerlingen maken: - aanschaf boeken en leermiddelen in geval van een extra vak - huur kluisje (als u aangeeft geen kluisje te willen, wordt dit bedrag op de rekening in mindering gebracht) - reizen en excursies - kosten examen en diploma - een bijdrage voor extra boeken voor het Cambridgeprogramma en eventuele examenkosten. - extra bijdrage voor technasiumleerlingen - ouderbijdrage - schoolfoto’s (als u aangeeft dat u er geen prijs op stelt, geeft u de foto’s terug aan school en vergoedt de fotograaf u de rekening). De foto’s worden rond februari gemaakt, zodat op de schoolpassen in augustus het jaar erop een zo recent mogelijke foto staat.


< inhoud

40

Financiën

Schoolboeken Net als in eerdere jaren bestellen de ouders zelf de schoolboeken bij de boekenleverancier van onze school: de firma Iddink uit Ede. Over hoe dit precies gaat, ontvangen de ouders jaarlijks medio juni een brief van Iddink. De schoolboeken worden in de zomervakantie thuis bezorgd. Met ingang van het schooljaar 2009/2010 zijn de schoolboeken voor de ouders grotendeels ‘gratis’. De rekening hiervan wordt door Iddink naar de school gestuurd en door de school betaald. De volgende kosten blijven/zijn voor rekening van de ouders. Hiervoor krijgen de ouders wél een rekening van Iddink: - de boeken van een vak dat vrijwillig wordt gekozen als extra vak buiten het verplichte pakket. Per extra vak gaat het om € 35,=; - een bijdrage van € 112,= voor extra boeken voor het Cambridge-programma CAE (5 vwo) of FCE (4 havo) en examenkosten van € 230,= (CAE) resp. € 210,= (FCE), € 247,= (CPE) (prijspeil 2016) - Klas 1 technasium € 40,=, hogere leerjaren € 60,= - atlassen, woordenboeken, binas, gymnastiekkleding - een rekenmachine als deze via Iddink wordt besteld. Let op: alleen de rekenmachine die in de boekenlijst vermeld staat is toegestaan. Dit geldt ook voor andere zaken die Iddink aanbiedt buiten het normale boekenpakket. De ouders ontvangen een rekening van Iddink of van school.

Ook in het schooljaar 2016-2017 moet de school bezuinigingen op het boekenbudget zelf opvangen. Daarom worden werkboeken soms als klassenset aan de leerlingen in bruikleen gegeven en ontvangen zij dat boek niet thuis met hun boekenpakket. De leerlingen mogen er niet in schrijven maar moeten een schrift erbij gebruiken. Uiterlijk aan het einde van het schooljaar moeten ze het op school inleveren in plaats van bij Iddink. Zodoende kan het boek minimaal twee jaar mee. Dat heeft wel tot gevolg dat boeken die toch beschreven worden of die verloren gaan voor de volledige prijs bij de leerling in rekening worden gebracht Huur kluisje Onze leerlingen kunnen een kluisje nemen. De huur bedraagt € 16,85 per jaar. Dat is inclusief een (extra stevige) elektronische pas met barcode, naam, klas en foto die ook gebruikt wordt voor de mediatheek en als toegangspas bij evenementen. Bij verlies van die pas kan tegen betaling van €10,= (kostprijs) een nieuwe pas worden aangeschaft. Gezonde schoolkantine

Beide gebouwen beschikken over een volwaardige schoolkantine waar leerlingen gezonde broodjes en tussendoortjes kunnen kopen. De kantine wordt beheerd door een externe cateraar; de prijzen van alle producten worden in samenspraak met de school vastgesteld. Het concept waarmee gewerkt

wordt, is ontwikkeld op basis van adviezen van het Voedingscentrum. De schoolkantine is een groot deel van de dag geopend. In het schooljaar 20122013 hebben de oudervereniging, de GGD, de leerlingenraad en de schoolleiding deelgenomen aan het project ‘De gezonde schoolkantine’. Cateringbedrijf PUUR uit Amersfoort verzorgt de catering op beide locaties. Het bedrijf staat bekend om het aanbod van gezonde producten. Ouderbijdrage

Het Meridiaan College kent een vrijwillige ouderbijdrage. Voor ’t Hooghe Landt bedraagt deze € 77,=. Een belangrijk deel van deze bijdrage wordt gebruikt om kosten te dekken van uitgaven waarvoor geen rijkssubsidie wordt ontvangen. Het gaat dan om verzekeringen, oudervereniging, ouderavonden. Verder worden deze inkomsten gebruikt om de kosten te dekken van initiatieven die direct en zoveel mogelijk herkenbaar ten goede komen aan de leerlingen. Het gaat dan vooral om maatregelen die leiden tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De middelen worden in nauw overleg met de medezeggenschapsraad besteed; de oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft daarbij instemmingsrecht. Als een ouder/verzorger door omstandigheden niet in staat is de ouderbijdrage te betalen, kan in zo’n geval bij de sociale dienst van de gemeente een beroep gedaan worden om in aanmerking te komen


< inhoud

41

Financiën

voor een tegemoetkoming. Zie verder de toelichting bij de factuur. Bij problemen met betalingen worden op ’t Hooghe Landt uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandeling genomen. Deze moeten gericht worden aan de rector. Gedragscode schoolkosten Het Meridiaan College werkt met een gedragscode voor schoolkosten, die erop gericht is om kritisch te kijken naar de kosten die ouders/verzorgers voor hun kinderen aan school kwijt zijn. Daarbij gaat het om kosten voor schoolboeken, activiteiten in en buiten de lessen, excursies en andere zaken. De tekst van deze gedragscode is te vinden op de website van het Meridiaan College: www.Hooghelandt.nl. Kosten bijzondere activiteiten

Op school worden naast de lessen ook projectdagen, leerjaarevenementen, keuzedagen en excursies georganiseerd. Per leerjaar is het aanbod verschillend, ook de kosten lopen per leerjaar uiteen. Ze variëren van € 10,= tot € 75, = Er staan dit jaar meerdaagse excursies mavo 4, havo 4 en vwo 4 en 5 op het programma. De kosten daarvan variëren afhankelijk van duur en bestemming van € 270,= tot € 325,=. Alle bedragen zijn gebaseerd op het schooljaar 2015-2016.

In de onderbouw wordt er voor het volgen van een Hooghe C een bijdrage van € 3, 10 per leerling gevraagd. Ook voor het volgen van het technasium wordt een tegemoetkoming gevraagd. Een leerling die het technasium volgt in de brugklas betaalt € 40,= en in klas 2 en hoger € 60,=. Wie deelneemt aan de leerjaaractiviteiten is verplicht de kosten die daaraan verbonden zijn te betalen. Als een leerling vanwege bepaalde omstandigheden niet kan deelnemen aan zo’n activiteit, wordt de betaalde bijdrage uitsluitend vergoed in die gevallen, waarin de gemaakte kosten nog kunnen worden teruggedraaid. Het verzoek tot restitutie van betaalde bedragen verloopt altijd via de rector. Tegemoetkoming in studiekosten

Onder bepaalde voorwaarden komen ouders in aanmerking voor een tegemoetkoming in de studiekosten en het lesgeld. Voor het aanvragen daarvan is bij de administratie van de vestiging/locatie een formulier beschikbaar. De precieze regeling is ook te lezen op de website van Duo in Groningen. Leerlingen van 18 jaar en ouder hebben recht op het basisbedrag van de regeling tegemoetkoming scholieren. Let er wel op dat de aanvraag voor de tegemoetkoming uiterlijk 3 maanden voor de 18e verjaardag moet zijn ingediend bij de Informatie Beheer Groep. Het betreffende formulier is hier te downloaden.

Op school worden naast de lessen ook projectdagen, leerjaarevenementen, keuzedagen en excursies georganiseerd. Per leerjaar is het aanbod verschillend, ook de kosten lopen per leerjaar uiteen.


< inhoud

42

’t Hooghe Landt, onderdeel van het Meridiaan College Wat is het Meridiaan College? Het Meridiaan College is een katholieke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Amersfoort en omstreken. Het is een open katholieke school. Dat betekent dat iedereen - ongeacht zijn achtergrond – welkom is. Naast lessen in levensbeschouwing en vieringen kan de identiteit van het Meridiaan College worden herkend aan het stimuleren van samenwerking in plaats van concurrentie, het verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor het milieu, het rekening houden met en respecteren van verschillen tussen mensen, het stilstaan bij en aanspreken op normen en waarden. De school verzorgt onderwijs en begeleiding vanuit wederzijdse inspiratie, op een kwalitatief hoog niveau, uitgaande van het samen meerwaarde creëren en het in acht nemen en stimuleren van ieders verantwoordelijkheid.

Hoe is het Meridiaan College georganiseerd? Het Meridiaan College heeft vier vestigingen in Amersfoort: Het Nieuwe Eemland voor gymnasium, vwo, havo, mavo, sportklassen voor mavo, havo en vwo; Cambridge Engels voor gymnasium, vwo en havo/vwo; Engels XL voor mavo; de school is gehuisvest aan de Daam Fockemalaan 12; ’t Hooghe Landt voor vwo (met Technasium- en gymnasiumstroom), havo (met Technasiumstroom), mavo en mavo XL; de school heeft twee locaties: Trompet­straat 1 en Parelhoenstraat 4; Mavo Muurhuizen voor de theoretische en gemengde leerwegen van het mavo en lwo, havo 4 en 5 profiel Economie & Maatschappij; de school is gehuisvest aan de Zangvogelweg 2-4; Het Element, locatie Vakcollege Amersfoort voor vmbo-gl, vmbo-kl, vmbo-bl (incl. lwoo) in samenwerking met het Prisma College. Profielen: BWI (Bouw, Wonen & Interieur), PIE (Produceren, Installeren, Energie) M&T (Mobiliteit en Transport), Zorg en Welzijn, Horeca, Bakkerij & Recreatie, Economie & Ondernemen; de school is gehuisvest aan de Hooglandseweg-Noord 55.

College van Bestuur en Raad van Toezicht Meridiaan College Het bevoegd gezag van het Meridiaan College wordt gevormd door het College van Bestuur dat bestaat uit de heer L.A.G.J. van de Haterd, voorzitter en mevrouw M.W. van Hattum, lid College van Bestuur. Daarnaast kent het Meridiaan College een Raad van Toezicht die onder het voorzitterschap staat van Mevrouw A.F. Inden – van Dijck. Het College van Bestuur wordt ondersteund door het Centraal Bureau. Voor vragen over nota’s en verzekeringen kunt u direct contact opnemen met het Centraal Bureau. Voor overige administratieve zaken kunt u contact opnemen met de administratie van de vestiging. Het correspondentieadres van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en het Centraal Bureau is: Stichting Meridiaan College Postbus 637 3800 AP Amersfoort Telefoon: 033 4613253 E-mail: info@meridiaan-college.nl


< inhoud

43

‘t hooghe landt, onderdeel van het Meridiaan College

Verzekeringen Het Meridiaan College heeft voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt gedurende de schooltijden en voor het reizen tussen huis en school. Bij een reisafstand tot 4 kilometer is een reistijd van één uur verzekerd; vanaf 4 kilometer is dit twee uur. De verzekering is eveneens van kracht voor alle door de school georganiseerde binnenlandse activiteiten onder leiding van de leerkrachten. Bij een ongeval dient eerst de eigen verzekering aangesproken te worden. Voor de niet gedekte kosten komt vervolgens de schoolverzekering in aanmerking. Op de administratie van de vestiging/ locatie is daartoe een ‘Aangifteformulier ongevallen’ verkrijgbaar. De afwikkeling van de schade geschiedt rechtstreeks tussen de ouders en de verzekeringsmaatschappij.

De volgende uitkeringen zijn binnen de ongevallenverzekering geregeld: - Overlijden € 15.000,= - Blijvende invaliditeit € 100.000,= - Geneeskundige kosten € 5.000,= - Tandheelkundige kosten per element p.p. € 5.000,= - Schade aan bril/kleding € 250,= Tevens zijn de leerlingen verzekerd tijdens de stageperiode in Nederland en tot maximaal 50 kilometer over de grens, ongeacht het soort stage. Voor de goede orde: de verzekering is geen schadeverzekering. Fietsen, kleding, telefoons, computers e.d. zijn niet verzekerd. Voor binnen- en buitenlandse werkweken of trips is door de school een doorlopende reisverzekering afgesloten.

Schoolgids 't Hooghe Landt  

Schoolgids 't Hooghe Landt 2016 - 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you