Page 1

WAAR PASSIE EN TALENT SAMENKOMEN

SCHOOL GIDS LOCATIE

KALIUMWEG

2017 - 2018


INHOUD VOORWOORD

5

1 MISSIE EN VISIE

6

1.1 MISSIE 1.2 VISIE 1.3 WAAR PASSIE EN TALENT SAMENKOMEN 1.4 IDENTITEIT

6 6 8 8

5 LEEFBARE SCHOOL 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

VEILIGE SCHOOL SCHOOLREGELS TOEZICHT GEZONDE SCHOOL ALCOHOLVRIJE SCHOOL

6 DAGELIJKSE SCHOOLLEVEN 2 ORGANISATIE

9

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

9 9 9 9 9

MANAGEMENT SCHOOLGROOTTE LOCATIES HERKOMST LEERLINGEN BEGELEIDING

3 ONDERWIJS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

HOE ZIET HET ONDERWIJS ERUIT? ONDERBOUW BOVENBOUW PORTFOLIO STAGE SAMENWERKING MBO

4 BEGELEIDING EN ZORG 4.1 BEGELEIDING 4.2 LEERLING IN BEELD 4.3 SAMENWERKINGSPARTNERS

2

10 10 10 12 12 12 13

14 14 15 15

6.1 LESSEN 6.2 LESUITVAL 6.3 AFWEZIGHEID VAN LEERLINGEN 6.4 LEERLINGENRAAD 6.5 VAKANTIES EN STUDIEDAGEN 6.6 DIGITALE ZAKEN 6.7 KLUISBORG EN -HUUR 6.8 FIETSENSTALLING 6.9 MEDIATHEEK 6.10 VEILIGHEID EN PRAKTIJK 6.11 ETEN EN DRINKEN 6.12 KLEDING 6.13 BIJZONDERE ACTIVITEITEN

7 AANMELDING, TOELATING & VERVOLG 7.1 AANMELDING 7.2 TOELATING 7.3 DOOR- EN UITSTROOMGEGEVENS

17 17 18 18 18 18

19 19 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24

27 27 27 27


8 COMMUNICATIE 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 

28

SECRETARIAAT NIEUWSBRIEF WEBSITE OUDERRAAD OUDERAVONDEN MEDEZEGGENSCHAP KWALITEITSZORGSYSTEEM

28 28 28 28 28 28 29

9 KOSTEN & VERZEKERING

30

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 

LEERMIDDELEN OUDERBIJDRAGE EN KOSTEN SPONSORING STICHTING LEERGELD VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID

10 TAALCENTRUM 10.1 TWEE TAALCENTRA 10.2 VEILIGE PLEK 10.3 EIGEN TEMPO 10.4 LESSENTABEL EN LESTIJDEN

30 30 31 31 31 31

32 32 32 32 32

11 MEDEWERKERS

34

12 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

38

12.1 UITGANGSPUNTEN 12.2 ORGANISATIE EN BELEID 12.3 MEDEZEGGENSCHAP 12.4 INTERNET 12.5 KLACHTENREGELING 12.6 VERTROUWENSPERSONEN 12.7 ADRESSEN AANGESLOTEN SCHOLEN

38 38 38 38 38 38 38

3


WELKOM

4


< INHOUD

VOORWOORD In het onderwijs is het een goed gebruik ouders en leerlingen een

oorzaak in twee aspecten. Ten eerste de uitgestelde keuze en de

gids aan te bieden waarmee ze door het schooljaar kunnen trek-

ruime oriëntatie, ten tweede de sterke relatie met het mbo in het

ken. Deze schoolgids heeft die functie voor Het Element. Er is een

vierde leerjaar. Hierover leest u veel in deze schoolgids. Daar-

stoffelijke versie voor de eerstejaars leerlingen en hun ouders en

naast is er uitgebreid aandacht voor de opzet van de leerling-

een digitale versie voor alle andere leerlingen en ouders. In deze

begeleiding. Uit de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken onder

gids wordt uitgelegd hoe het systeem van onze school werkt.

leerlingen en onder hun ouders blijkt dat Het Element als een

Al sinds 2010 werken het Vakcollege Amersfoort en het Prisma

bijzonder veilige school wordt beschouwd. De leerlingen voelen

College aan het realiseren van een nieuwe school. De opzet is

zich veilig. Ook ouders zijn bijzonder tevreden over de goede

inmiddels op beide locaties gelijk. Sinds januari 2016 hebben de

opzet van de begeleiding en de maatregelen die de school neemt

beide scholen als nieuwe naam: Het Element. Het geeft aan dat

om onevenwichtigheden te voorkomen. In feite komt het neer op

de samenwerking serieus genomen wordt. Als aparte scholen

het eenvoudige opvoedkundige principe “grenzen stellen, ruimte

kennen zowel het Prisma College als het Vakcollege Amersfoort

bieden”. Deze lijn houdt in dat je door het hanteren van regels en

een goede reputatie. De inspectie-beoordelingen zijn positief, de

afspraken ook de speelruimte duidelijk maakt.

examenresultaten van beide scholen zijn al vele jaren uitstekend en ook de breed opgezette leerlingbegeleiding en ondersteuning

De school biedt gedegen en goed onderwijs in klassen van 18 tot

is in de regio een erkend positief aspect. Het is vanzelfsprekend

24 leerlingen.

dat Het Element deze sterke punten ook als nieuwe school

Het Element heeft ook verwachtingen van leerlingen. Niet voor

nastreeft. Zolang er nog geen sprake is van samenwerken op

niets luidt de onderzin van onze naam: ‘Waar passie en talent

dezelfde locatie, zullen we dat voorlopig nog gewoon vormgeven

samenkomen’. Als een leerling in zijn kracht zit, kunnen er won-

op de bekende adressen aan de Hooglandseweg-Noord en de

derbaarlijke prestaties worden geleverd. Het is deze positieve

Kaliumweg.

houding van de school die leidt tot mooie resultaten. Een belangrijk element is de factor VERTROUWEN. Zonder vertrouwen kan

Naast het vmbo-aanbod, waarover straks meer, biedt de school

er geen prestatie worden gerealiseerd.

op het Taalcentrum ook al vele jaren onderwijs in de Neder-

Tenslotte is het van belang te vermelden dat de school communi-

landse taal en cultuur aan nieuwkomers in Nederland. Leer-

catie met ouders en leerlingen van groot belang vindt. Elke twee

lingen die korter dan twee jaar in Nederland zijn, krijgen hier

weken verschijnt er een nieuwsbrief waarin de belangrijke zaken

onderwijs dat gericht is op zo snel mogelijk in- of doorstromen

structureel worden gemeld. Deze nieuwsbrief is na te lezen op de

naar het schooltype dat bij hen past. Het is een uniek onderdeel

website van de school, evenals de tekst van deze schoolgids.

van de school, waarmee de school zich onderscheidt in het menselijke verkeer. Koen Janssen Door de samenwerking kunnen we een breed aanbod van afde-

directeur locatie Hooglandseweg-Noord

lingen realiseren. Het is nodig dat het vmbo een goede en sterke positie in het Amersfoortse voortgezet onderwijs inneemt. Wat

Johan Prenger

het onderwijsconcept binnen Amersfoort uniek maakt, kent zijn

waarnemend directeur locatie Kaliumweg

5


< INHOUD

1 MISSIE EN VISIE 1.1 MISSIE

De missie in vier statements:

Het Element is een school voor leerlingen die qua leerstijl gebaat

- Het Element geeft vorm en inhoud aan het onderwijs vanuit

zijn bij doen in combinatie met leren. De school is een samenwerkingsschool vanuit de Meerwegen Scholengroep en het Meridiaan College. Beide schoolbesturen hebben zich ten doel gesteld

christelijke waarden en normen. - Het Element is een professionele organisatie en biedt kwaliteit in onderwijs en begeleiding.

een krachtig vmbo te ontwikkelen. Het Element bestaat uit twee

- Het Element leidt leerlingen beroepsgericht op voor een waar-

vestigingen met een eigen gezicht. In de toekomst wordt er lesge-

devolle bijdrage aan de samenleving met oog voor de kwalitei-

geven op één locatie. Op beide vestigingen wordt er nu voor drie

ten van elke individuele leerling.

leerwegen onderwijs geboden, te weten: - De gemengde leerweg (GL)

- Het Element staat midden in de samenleving en is een school waar medewerkers, leerlingen en ouders elkaar inspireren.

- De kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) - De basisberoepsgerichte leerweg (BBL)

1.2 VISIE De naam van de school en haar onderzin geven in hoofdlijn onze

Voor leerlingen met leerproblemen en achterstanden wordt er op

visie weer.

beide locaties leerwegondersteuning (LWOO) aangeboden.

Het Element gaat uit van talenten van kinderen en wil elk talent, op welk gebied dan ook, tot ontplooiing laten komen. Een veilige

Het Element wil een school zijn waarin leerlingen:

leeromgeving, vanuit een kleinschalige opzet, is hiervoor de basis

- Zich veilig voelen

en goed onderwijs een vereiste.

- Hun talenten ontplooien

Op Het Element kan iedere leerling in zijn/haar tempo zich

- Extra ondersteuning krijgen waar ze dat nodig hebben

ontwikkelen tot vakman/vakvrouw. Hierbij is een oriëntatie op

- Keuzemogelijkheden hebben die aansluiten bij hun capacitei-

een profiel in vmbo van belang, maar daarnaast is een naadloze

ten en interesses - Kwalitatief goed onderwijs volgen in een stimulerende leeromgeving

aansluiting op het mbo minstens zo belangrijk. De school heeft in leerjaar 1 een oriënterend karakter en leerlingen maken na dit leerjaar een keuze voor een profiel. In het vierde leerjaar is er

- Niet voortijdig de school verlaten

een sterke verbinding met het mbo. De leerlingen volgen dan al

en waarin

lessen in het mbo en lopen stage in de beroepspraktijk.

- Voor elke leerling een traject is om een startkwalificatie

Wanneer iedere leerling de kans krijgt om zich op zijn/haar eigen

(niveau 2) te halen - Doorlopende leerlijnen zijn gerealiseerd met het basisonderwijs en het mbo - Er voor iedere leerling, middels maatwerk, plek is om op zijn/ haar tempo de lesstof te volgen

tempo te ontwikkelen, zijn differentiatie en maatwerk kernbegrippen. De beroepspraktijk kenmerkt zich dit door individuele trajecten en keuzemogelijkheden in de profielen. In het algemeen vormend gedeelte is dit terug te zien in de klas, waar iedere leerling op zijn niveau of zijn tempo door de docent wordt bediend

- De begeleidingsstructuur goed ontwikkeld is

en begeleid. Verlengde instructie, extra werk of excellente trajec-

- Samengewerkt wordt met het bedrijfsleven en andere

ten zijn hier voorbeelden van.

instellingen

6


Het Element gaat uit van talenten van kinderen en wil elk talent, op welk gebied dan ook, tot ontplooiing laten komen. Een veilige leeromgeving, vanuit een kleinschalige opzet, is hiervoor de basis en goed onderwijs een vereiste.

7


< INHOUD

De basis, een veilige leeromgeving, creëert Het Element door haar

gelijkwaardig. Medewerkers en leerlingen gaan zorgvuldig met

organisatie en begeleiding. De leerlingen worden geplaatst in een

elkaar om en ook met het gebouw en de spullen die daarin staan.

kleinschalige omgeving. Een team van docenten is binnen het

Zij voelen zich verantwoordelijk voor elkaars welzijn en voor de

profiel van de leerling verantwoordelijk voor het onderwijs en de

omgeving waarin ze leren en werken.

begeleiding. De mentor is de spil in deze begeleiding en middels de methode Leefstijl! wordt er samen met de klas gewerkt aan

Wat betreft onze christelijke identiteit is Het Element een open

sociale vaardigheden, groepsdynamica en actuele thema’s die als

christelijke school. ‘Open’ betekent, dat iedereen – ongeacht

puber op je pad komen. Zo werken wij binnen onze school aan de

zijn of haar achtergrond – welkom is op onze school. Christelijk

sociale veiligheid.

betekent dat de school staat in de traditie van de christelijke

Het Begeleidingsbureau is ondersteunend in het onderwijspro-

geloofsgemeenschappen en zich laat inspireren door het evan-

ces. De bemensing zorgt voor expertise richting het docenten-

gelie. Naast de christelijke traditie en waarden is er ruimte voor

team en kan individuele leerlingen net dat steuntje in de rug

andere tradities en geloven als inspiratiebron.

geven wanneer dit nodig is.

Op grond hiervan staan voor alle medewerkers vier centrale waarden centraal, die een bindende pedagogische opdracht

1.3 W AAR PASSIE EN TALENT SAMENKOMEN

vormen om uit te dragen en vóór te leven: respect hebben voor

De onderzin, waar passie en talent samenkomen, van Het Ele-

een gemeenschap en aanspreken/aangesproken worden op

ment heeft voor ons een speciale betekenis. Wanneer mensen in

verantwoordelijkheid.

verschillen, betrouwbaar en integer zijn en samenwerken in

hun element zijn, zijn ze het meest zichzelf, het meest geïnspireerd en halen ze het beste uit zichzelf’. Dit is ook hetgeen wat

Veel van de leerlingen hebben een christelijke achtergrond,

wij met onze leerlingen willen bereiken.

maar dat geldt niet voor iedereen. Dit betekent dat aan de lessen

In ons onderwijs gaan we op zoek naar de talenten van onze

levensbeschouwing en de activiteiten en vieringen zó vorm

leerlingen. Dit kan in de praktijk, maar ook binnen een vak of

wordt gegeven dat iedereen zijn plaats en inbreng daarin kan

juist op een ander vlak. Wij geloven erin dat wanneer leerlingen

hebben. Belangrijk daarbij is de dialoog tussen mensen met

gezien, gewaardeerd en uitgedaagd worden om het beste uit zich-

verschillende levensbeschouwingen en de interculturele ontmoe-

zelf te halen. Zij gemotiveerd en geïnspireerd hun schoolcarrière

ting. Hier geldt dat leerlingen en medewerkers van en met elkaar

kunnen volgen. Onze uitdaging is om bij iedere leerling op zoek

kunnen leren vanuit een besef dat een variëteit aan achtergron-

te gaan naar dit punt van inspiratie en motivatie.

den en meningen de school verrijkt.

1.4 IDENTITEIT Op Het Element zien we identiteit als een breed begrip. Wij werken vanuit onze christelijke identiteit en onze katholieke traditie. Wij werken zo met onze leerlingen in ons onderwijs en aan de manier waarop wij met elkaar en met onze omgeving omgaan. In ons onderwijs richten wij ons zowel op de cognitieve als op de sociaal-emotionele en de creatieve ontwikkeling van de leerling. Het gaat om ‘heel de mens’, om ontwikkeling van hoofd, hart en handen. De medewerkers en de leerlingen van de school zijn niet gelijk (ze hebben ieder een andere taak en functie), maar wel

8


< INHOUD

2 ORGANISATIE 2.1 MANAGEMENT

eerste aanspreekpunt. De afdelingsleider

heeft een sterkere vertegenwoordiging

De directie van Het Element bestaat uit

van uw locatie is verantwoordelijk voor

uit de gemeente Amersfoort (75%), terwijl

twee directeuren, één adjunct-directeur

het onderwijs en de begeleiding van de

op de locatie Kaliumweg 36% van de

en 6 afdelingsleiders. De directie is ver-

leerlingen.

leerlingen uit de gemeente Leusden of Soest komt.

antwoordelijk voor wat er op de locatie plaatsvindt.

2.3 LOCATIES Beide locaties beschikken over lesruimten

2.5 BEGELEIDING

Waarnemend directeur locatie Kaliumweg

waarin het mogelijk is om onderwijs aan

Het Begeleidingsbureau is ondersteunend

dhr. J. Prenger

te bieden dat eigentijds en uitdagend is.

aan het primaire proces. Wanneer de

Directeur locatie Hooglandseweg-Noord

De praktijkruimtes zijn ingericht naar

mentor de zorgvraag te groot of complex

dhr. Koen Janssen

het bedrijfsleven en zijn zo een gesimu-

vindt wordt de leerling, in overleg met

leerde leeromgeving. Voor het profiel

ouders/verzorgers, doorverwezen naar

AFDELINGSLEIDING KALIUMWEG

Economie & Ondernemen betekent dit

het Begeleidingsbureau. Het Begeleidings-

dat er gewerkt wordt in de kantoortuin en

bureau bestaat uit een Zorgcoördinator,

Zorg en Welzijn

voor het profiel Zorg en Welzijn wordt er

Orthopedagoog, Maatschappelijk werk-

mevr. Joan Kromhout

gewerkt op het zorgplein. Voor techniek

ster en Leerlingbegeleiders. Eens in de

Techniek

zijn er drie profielen: Bouwen, Wonen en

twee weken komt het Begeleidingsbureau

dhr. Robert van Rossum

Interieur (BWI), Produceren, Installeren

samen met de afdelingsleider bij elkaar,

Economie en Ondernemen

en Energie (PIE) en Mobiliteit en Trans-

wij noemen dit het zorgteam. De leerlin-

dhr. Olcay Topal

port. Voor het profiel Horeca, Bakkerij en

gen worden dan doorgesproken en er is

Recreatie is op de Hooglandseweg onze

een terugkoppeling naar de mentoren.

AFDELINGSLEIDING HOOGLANDSEWEG-NOORD

Bakkerij en het restaurant De Proeftuin

Naast deze expertise heeft het Element

ingericht. De profielen Evenementen &

nog een aantal medewerkers in dienst die

Zorg en Welzijn

Multimedia en Diensten & Producten

voor extra begeleiding of ondersteuning

dhr. Mark Askamp

hebben een eigen, opnieuw ingericht

kunnen zorgen. Er zijn faalangsttrainers,

Techniek

lokaal aan de Kaliumweg.

er is remediale hulp op rekenen en taal en er zijn sociale vaardigheidstrainers.

dhr. Jasper de Wijs Economie en Ondernemen

Locatie Kaliumweg 2

De zorgcoördinator is verantwoordelijk

dhr. Jan van Duivenvoorde

3812 PT Amersfoort

voor de aansturing van deze medewerkers. Leerlingen kunnen vanuit een vraag

2.2 SCHOOLGROOTTE

Locatie Hooglandseweg-Noord 55

van de ouder/verzorger worden aange-

Het Element gaat uit van een kleinscha-

3813 VD Amersfoort

meld voor extra hulp of naar aanleiding van observaties en resultaten van de

lige opzet. Op beide locaties zijn zo’n 500 leerlingen gehuisvest. De ruime opzet

2.4 H ERKOMST LEERLINGEN

mentor/docententeam. Plaatsing en bege-

van de gebouwen en het geringe leer-

De Leerlingen van Het Element komen

leiding vindt altijd in overleg plaats. Meer

lingaantal zorgt ervoor dat leerlingen

voornamelijk uit de gemeente Amersfoort

hierover vindt u in hoofdstuk 4: Begelei-

gezien worden. Leerlingen zijn onder-

en de omliggende gemeentes Leusden en

ding en zorg.

gebracht in teams en de mentor is uw

Soest. De locatie Hooglandseweg-Noord

9


< INHOUD

3 ONDERWIJS 3.1 HOE ZIET HET ONDERWIJS ERUIT?

- Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) (op beide locaties)

3.1.1 ALGEMEEN

- Produceren, Installeren en Energie (PIE) (op beide locaties)

Op Het Element komen PASSIE en TALENT samen! Op school

- Mobiliteit en Transport (MT) (op beide locaties)

kijken we goed naar wat de leerling leuk en belangrijk vindt. Het

- Economie en Ondernemen (EO) op beide locaties)

is belangrijk dat die zich op zijn plek voelt op school. Daarom

- Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) (alleen op locatie

geven we leerlingen veel persoonlijke aandacht en helpen we hen

Hooglandseweg-Noord)

bij het ontdekken van hun talenten. Blinken ze uit in techniek

- Welzijn (Zorg - Sport - Beauty) (op beide locaties)

of verzorging? Kunnen ze heel goed sporten, bakken of zijn ze

- Evenementen en Multimedia (EM) (alleen op locatie

creatief? Op Het Element is er altijd een profiel dat het beste bij ze past. Als ze doen wat ze het beste kunnen, is school gewoon

Kaliumweg) - Diensten en Producten (DP) (alleen op locatie Kaliumweg)

hartstikke leuk!

3.2 ONDERBOUW Naast de theorievakken zoals wiskunde, Nederlands, Engels en

3.2.1 EERST ORIËNTEREN

Mens & Maatschappij wordt er veel aandacht besteed aan prak-

Op Het Element gaan leerlingen de eerste 40 weken in de brug-

tijkvakken. Bij beeldende vorming, muziek en sport & bewegen

klas oriënteren. Hierin krijgen ze een beeld van de vakken op

leren leerlingen door veel te doen. Daarnaast staat er een men-

school en ontdekken ze wat ze leuk vinden en goed kunnen. Zo

torles op het rooster om met leefstijl energizers en ‘leren leren’

ontdekken ze stukje bij beetje welke opleiding ze willen gaan

aan de slag te gaan.

volgen. Er zijn drie verschillende oriëntatie-routes: - De Oriëntatieroute: Leerlingen hebben nog geen idee welke

3.1.2 LEERWEGEN Binnen het vmbo bestaan er profielen en leerwegen waarvan Het Element de volgende aanbiedt, eventueel mogelijk met

kant ze op willen en maken in deze route kennis met alle profielen van Het Element. - De Techniekroute: Leerlingen willen iets met techniek gaan

leerwegondersteuning:

doen. Maar wat precies? In deze route maken ze kennis met

de drie techniekprofielen: Bouw, Wonen en Interieur (BWI),

- Gemengde/theoretische leerweg (GL/TL)

Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Mobiliteit en

- Kaderberoepsgerichte leerweg (KL) - Basisberoepsgerichte leerweg (BL)

Transport (MT). - De Dienstverleningroute: Wat ze willen worden, weten de leerlingen nog niet precies, maar wel iets met mensen. Dan kiezen

3.1.3 PROFIELEN

ze voor deze route, waarin ze in 40 weken kennismaken met

Met de invoering van de nieuwe examenprogramma’s verdwijnen

de profielen: Zorg & Welzijn, inclusief Sport en Beauty (ZW),

de bestaande afdelingen en worden nieuwe profielen aange-

Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR), Economie en Onderne-

boden. Dit schooljaar bieden we in leerjaar 1 en 2 de volgende

men (EO) en Evenementen en Multimedia (EM).

profielen aan: Wordt er gekozen voor de Techniek- of de Dienstverleningroute, dan is er nog een extra keuze, namelijk Talenttijd. In deze extra uren ga je op zoek naar je talent, bijvoorbeeld door leuke uitstapjes te maken of workshops te volgen van professionals. Talenttijd kan ingevuld worden op het gebied van techniek, sport, koken & bakken of expressie.

10


In de extra uren van Talenttijd ga je op zoek naar je talent, bijvoorbeeld door leuke uitstapjes te maken of workshops te volgen van professionals.

11


< INHOUD

3.2.2 VAKMANSCHAPSROUTE LEERJAAR 2

examen in vijf algemeen vormende vakken met daarnaast nog

Na leerjaar 1 is de oriëntatiefase afgelopen en dienen leerlingen te

een beroepsgericht vak: vier uur per week. Hiermee hebben ze op

kiezen voor een Vakmanschapsroute in leerjaar 2. Ze gaan dan 6

het mbo dezelfde mogelijkheden als leerlingen met een Theoreti-

uur in de week in de praktijk aan de slag met het gekozen profiel

sche Leerweg diploma. De keuze voor het beroepsgerichte vak is

om daarin het diploma te halen.

binnen Het Element gevallen op het profiel Diensten & Producten. Het programma biedt een kennismaking met de profielen

3.2.3 GEMENGDE/THEORETISCHE LEERWEG

die Het Element aanbiedt. In leerjaar vier kiest de leerling uit één

Uniek! Theorie op mavo niveau + 6 uur praktijk in één van de

van deze profielen. Dit is dan ook het profiel waarin het examen

zeven profielen. Na de oriëntatieperiode starten we met de GL/

wordt afgerond. De gemengde leerweg bereidt de leerlingen voor

TL klas in het tweede leerjaar, op weg naar je mavo diploma.

op de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) van het mbo.

3.3 BOVENBOUW 3.3.1 BASIS- EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

3.4 PORTFOLIO

In leerjaar 4 spreken we nog van afdelingen. Het beroepsvoorbe-

Alle leerlingen hebben een persoonlijke portfoliomap. In de map

reidende karakter van de lessen is erg belangrijk. Daarmee probe-

zit een overzicht van de competenties waaraan ze werken: de

ren we in te spelen op de behoeften van leerlingen (en ouders) en

rapporten, bewijzen van een prestatie waar ze trots op zijn, ver-

het vervolgonderwijs. De manier van werken is op beide locaties

slagen en voorbereidingsformulieren van de portfoliogesprekken

nog één jaar via het bestaande onderwijsmodel.

en afspraken die met elkaar gemaakt zijn. Deze map geeft in vier

Op beide locaties doen de leerlingen in leerjaar 3 het praktijk-

jaar tijd op een mooie manier de ontwikkelingen weer van de

examen. Op de Hooglandseweg Noord doen de leerlingen het

keuzes en groei van de leerlingen.

theorie-examen in leerjaar 4 en gaan de leerlingen een dag op stage en een dag naar het mbo voor praktijklessen. Op de locatie

Voor alle leerjaren zijn dit schooljaar 4 portfolioweken opgeno-

Kaliumweg doen de leerlingen van leerjaar 4 zowel het theorie-

men aan het eind van een periode van 10 (soms 9) weken. In deze

als het praktijkexamen in leerjaar 4.

week vinden geen lessen plaats volgens het reguliere rooster, maar worden allerlei activiteiten georganiseerd in het kader

De sectoren in de bovenbouw (met afdelingen) binnen

van de opleiding die de leerlingen volgen. Op één van de dagen

Het Element zijn:

in deze week vinden de portfoliogesprekken plaats. Dit is een

- Economie

gesprek door de leerling met zijn ouders en mentor over de voort-

handel & administratie

gang, de cijfers en de ontwikkelingen op school.

evenementen, entertainment en multimedia

- Zorg & Welzijn

3.5 STAGE

verzorging

3.5.1 BUITENSCHOOLS LEREN

sport, dienstverlening en veiligheid

Buitenschools leren is een belangrijk onderdeel in het leerpro-

horeca, bakkerij en recreatie

ces. De leerlingen krijgen te maken met de werkelijkheid. In de

- Techniek

school neemt buitenschools leren een belangrijke plaats in. In

mobiel: voertuigentechniek & transport en logistiek

klas 3 of 4 gaan de leerlingen naar een bedrijf en/of instelling. Ze

techniek breed: bouwtechniek & instalektro

moeten zelf een bedrijf zoeken, een sollicitatiebrief schrijven en

op gesprek gaan. De stagecoördinator, die de stage vanuit school

3.3.2 DE GEMENGDE LEERWEG

begeleidt, heeft ruime contacten in het bedrijfsleven en in de

De gemengde leerweg is een route voor leerlingen met een

zorgsector.

GL/TL-advies van de basisschool en voor leerlingen die hebben aangetoond het niveau en de vaardigheden te hebben om deze leerweg te volgen. Een leerling in de gemengde leerweg doet

12


< INHOUD

De leerling gaat op zoek naar zijn kwaliteiten, 3.5.2 LOOPBAANBEGELEIDING

talenten en vaardigheden,

Jongeren moeten kiezen voor een beroepsloopbaan die bij hen past. Ook de opleiding moet aansluiten bij hun talenten en inte-

maar ook op zoek naar

resses. Daarom is het van belang dat ze een reëel beeld krijgen van de inhoud van de opleiding en de beroepen waarin ze daarna

zijn passie

aan het werk kunnen. Bovendien moeten ze op zijn minst weten welke kansen ze met de opleiding hebben op een baan. Een eerste keuze maken leerlingen, zoals hierboven beschreven, aan het einde van het eerste leerjaar. In het derde en vierde leerjaar maken leerlingen nog meer kennis met de beroepenwereld en de opleidingsmogelijkheden in het mbo. Door middel van stages en buitenschools leren, maar zeker ook door gastlessen

waar het beste mee kan worden samenwerkt. Doel is leerlingen

en bezoeken aan het middelbaar beroepsonderwijs, oriënteren

samen met het mbo een goede voorbereiding te geven op de

leerlingen zich op hun vervolgmogelijkheden. Centraal in deze

keuze van hun beroep, of zelfs samen met het mbo een vak-

begeleiding staat de mentor, die in gesprekken met de leerling

kundige beroepsbeoefenaars op te leiden, met perspectief op

op zoek gaat naar antwoorden op de vragen wie de leerling nu

de arbeidsmarkt. Met het mbo zijn afspraken gemaakt over het

in werkelijkheid is, wat hij/zij wil en wat hij/zij kan. Met andere

minimumniveau van algemene vaardigheden. Ook is er sprake

woorden: de leerling gaat op zoek naar zijn kwaliteiten, talenten

van programmatische afstemming om op deze manier overlap of

en vaardigheden, maar ook op zoek naar zijn passie. Het zijn

juist hiaten bij doorstroming te voorkomen.

belangrijke ingrediënten van een goede loopbaanoriëntatie en

begeleiding. Een andere belangrijke factor is de kennis van het

Naast deze uitgangsgedachte zijn door Het Element wel

vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. Hiervoor onderhoudt Het

specifieke relaties met het mbo aangegaan voor de volgende

Element intensieve contacten met het vervolgonderwijs en het

afdelingen:

bedrijfsleven in de regio. Door de inzet van deze kennis en con-

tacten en de gesprekken met leerlingen hopen we tot een goede

• Techniek en ROC Midden Nederland (toptalent bij techniek):

en verantwoorde keuze voor een vervolgopleiding te komen.

er wordt gewerkt aan relatieversteviging op directie- en docentenniveau.

3.6 SAMENWERKING MBO

• Sport Dienstverlening en Veiligheid: Vele jaren is er al een

Leerlingen die met een basisberoepsgericht diploma (BL) de

stevige samenwerking met MBO Amersfoort. Van beide kanten

school verlaten, stromen door naar niveau 1 of 2 van het mbo

is op alle niveaus geparticipeerd in het programma. Daarbij

(middelbaar beroepsonderwijs). Leerlingen met een kaderbe-

is ook op het gebied van huisvesting een bijzondere situatie

roepsgericht (KL) of gemengd diploma (GL) stromen door naar

gerealiseerd. Door in hetzelfde gebouw bij de Bokkeduinen te

niveau 3 of 4 van het mbo. De aansluiting op het mbo is naadloos.

werken, zal de doorstroom naar hét MBO Amersfoort verze-

Met MBO Amersfoort zijn werkafspraken over de doorstroom van leerlingen vanuit Het Element naar één van de opleidingen van MBO Amersfoort.

kerd zijn. • EEM: Vanaf 2007 is er een samenwerking gerealiseerd met ROC Midden Nederland voor een intersectoraal programma Commercie en Dienstverlening. Deze staat binnen de Amersfoortse

Beide locaties van Het Element hebben de afgelopen jaren een

regio onder de naam EEM bekend. EEM staat voor Events,

traditie opgebouwd als het gaat om samenwerking met beide

Entertainment & Multimedia. Ook hier hebben beide partijen

ROC’s in Amersfoort: MBO Amersfoort en ROC Midden Neder-

in gezamenlijkheid een programma ontwikkeld dat er toe moet

land. Daarbij is niet één bepaald ROC de geprefereerde partner

bijdragen dat leerlingen doorstromen binnen het samenwer-

van een bepaalde school, maar wordt telkens op inhoud gekeken

kende mbo.

13


< INHOUD

4 BEGELEIDING EN ZORG 4.1 BEGELEIDING

van dit handelingsplan kortstondige of

4.1.4 VERTROUWENSPERSONEN

4.1.1 BEGELEIDINGSBUREAU

langdurige hulp voor een bepaald vak.

Op het Element zijn mevrouw L. Ciebrant

Wij vinden het belangrijk om de leer-

Dit noemen we remediale hulp. Ouders

en de heer A. Gutter de vertrouwens-

lingen zorg en onderwijs op maat aan

moeten hiervoor hun toestemming geven.

personen voor de afdeling vmbo. Op de

te bieden. In de school zijn 3 kernteams,

Daarnaast kunnen leerlingen ook extra

Taalcentra heeft de heer R. de Jong deze

bestaande uit een afdelingsleider,

ondersteuning krijgen om hun sociale

functie. Wanneer medewerkers, leerlingen

mentoren en docenten. Het kernteam

en motorische vaardigheden te ontwik-

of ouder(s)/verzorger(s) met een lastig

organiseert de onderwijskundige zaken.

kelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een

probleem zitten kunnen zij contact opne-

Als ondersteuning in de uitvoering van

faalangstreductietraining.

men met hen. De vertrouwenspersonen worden vanuit de Meerwegen scholen-

die hulp kunnen we op Het Element

groep ondersteund en opgeleid.

gebruik maken van het begeleidingsbu-

4.1.2 MENTOR

reau. Dat is een team van deskundigen

De belangrijkste persoon in de dagelijkse

(zorgcoördinator, dyslexiecoach, leerling-

begeleiding van de leerling zijn de mento-

4.1.5 ZORGCOÖRDINATOR

coach, schoolmaatschappelijk werkster

ren. Ons uitgangspunt is twee mentoren

De heer R. Theben Terville coördineert de

en orthopedagoog) met veel kennis op

(duomentoraat) op iedere klas. Een enkele

zorgtaken in de school. Tevens stuurt hij

het gebied van de leerlingenbegeleiding.

klas heeft één mentor. Zowel de leerlingen

de medewerkers van het begeleidingsbu-

Door de persoonlijke begeleiding kunnen

als de ouders kunnen bij de mentoren

reau aan en is hij verantwoordelijk voor

onze leerlingen zich zo goed mogelijk

terecht voor informatie, advies, begelei-

de verzuimregistratie en aanmeldingen

ontwikkelen.

ding of hulp. De mentor speelt daarnaast

bij het DUO-loket.

een belangrijke coachende rol, maar In de praktijk blijkt dat er leerlingen zijn,

uiteraard is de leerling de belangrijkste

die wél regulier vmbo-onderwijs kunnen

persoon in dit proces.

4.1.6 ORTHOPEDAGOOG EN SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKSTER

aan een zorgvuldige en persoonlijke

In de eerste en derde klas is er in septem-

Waar nodig ondersteunen de orthopeda-

ondersteuning en begeleiding. Die bege-

ber een moment voor een gesprek tussen

goog, de heer J. Woudenberg, en school-

leiding kan pas dán gegeven worden als

leerling, ouders en de mentoren. Dit om

maatschappelijk werkster, mevrouw

de leerling getest is door de PCL (Perma-

de eerste resultaten, belevenissen en

J. van Maris, de mentor. De orthopeda-

nente Commissie Leerlingzorg) en een

ervaringen met elkaar te delen. Op deze

goog verricht onderzoeken bij leerlingen

officiële beschikking/lwoo-indicatie heeft

manier werken we aan de relatie tussen

en de schoolmaatschappelijk werkster

gekregen van het Samenwerkingsverband

de drie partijen die zo van belang is voor

voert gesprekken met de leerling om

Eemland (SWV).

het optimaal functioneren en het welzijn

problemen bloot te kunnen leggen en

van de leerlingen op school.

acties hierop te kunnen ondernemen.

indicatie worden door het begeleidings-

4.1.3 LEERLINGCOACH

4.1.7 DECAAN

bureau handelingsplannen geschreven.

De leerlingcoaches ondersteunen de mentor

De decaan van Het Element, de heer B.

Hierin staat beschreven hoe de leerling

en de leerling als dat nodig is bij zaken die

van de Lustgraaf, begeleidt de leerlingen

te begeleiden om bij deze leerling een zo

meer begeleiding nodig hebben. Hierbij valt

bij het kiezen van een beroep of vervolg-

optimaal mogelijk rendement naar boven

bijvoorbeeld te denken aan ondersteuning

opleiding. Hij is deskundig op het gebied

te halen. Dit plan wordt met leerling,

bij planmatig werken of bij zaken op sociaal

van opleidingen en beroepsmogelijkheden

ouders en docenten besproken. Als het

terrein. Onze leerlingcoaches zijn de heren

en is op de hoogte van de meest recente

nodig is, ontvangen kinderen aan de hand

P. van Amelsvoort en T. Ham.

ontwikkelingen. Uiteraard gebeurt dit

volgen, maar die daarbij behoefte hebben

Voor leerlingen met een dergelijke

14


< INHOUD

in samenwerking met de mentoren, de

een integrale aanpak nodig heeft. Het

zoek naar een passende oplossing. De des-

afdelingsleiders en de ouders. Daarnaast

Zorgteam onderhoudt nauwe contacten

kundigen in de school (orthopedagoge en

krijgen leerlingen begeleiding bij het

met o.a. Leerplicht, de wijkteams en

leerlingcoaches) en daarbuiten zoals het

inschrijven voor vervolg-scholen. Heeft u

andere instanties die kunnen meeden-

wijkteam of de GGD-arts kunnen daarin

vragen over keuzes en opleidingen? Maak

ken als problematiek zich vergroot. Dat

ondersteunen.

dan een afspraak met hem.

gebeurt structureel met het Zorg Advies Team (ZAT). We gaan er van uit dat u als

4.3.2 DE BRUGFUNCTIONARIS

4.2 LEERLING IN BEELD

ouder(s)/verzorger(s) meewerkt als het

Sinds januari 2017 beschikt onze locatie

4.2.1 PORTFOLIOGESPREKKEN

gaat om een goede ondersteuning van uw

over een wijkteam medewerker met als

Tijdens het verblijf op school worden

kind, pupil. We informeren u altijd als we

aandachtsgebied V.O. Zij is de schakel

regelmatig portfoliogesprekken gehou-

uw kind inbrengen in het ZAT.

tussen het voortgezet onderwijs en de jeugdhulp. Haar naam is Hatun Arslan.

den (zie ook het hoofdstuk ‘Onderwijs’).

4.3 S AMENWERKINGSPARTNERS

Zij is voor vier uur in de week aan onze

4.3.1 SAMENWERKING MET WIJKTEAMS

met het begeleidingsteam.

gedaan en hoe hij zich voelt op school. Ook persoonlijke zaken kunnen hierbij

Als school vinden we het belangrijk

1. het begeleiden van individuele leer-

aan de orde komen

om gezamenlijk de leerling optimaal te

lingen in de schoolomgeving van de

ondersteunen: Als het thuis goed gaat, kan

leerling wanneer de problematiek zich

4.2.2 LEERLINGVOLGSYSTEEM MAGISTER

een kind zich ontwikkelen. Gaat het op

afspeelt in de relatie tot school. De

school niet goed, dan werkt dat thuis ook

brugfunctionaris brengt de situatie op

Om de leerling te volgen, maken wij

door. We zetten als school ons ervoor in,

school en thuis in beeld om het school-

gebruik van het leerlingvolgsysteem

om samen met thuis te werken aan de ont-

Magister. Hierin worden alle gegevens

wikkeling van het kind. We proberen dat in

van de leerling genoteerd. Zowel de

alle openheid en zorgvuldigheid te doen.

De leerling presenteert aan zijn ouder(s)/ verzorger(s) en de mentoren wat hij de voorgaande periode heeft geleerd en

school betrokken en werkt nauw samen Hatun houdt zich met name bezig met:

probleem op te lossen; 2. v erbinding leggen met ouders en verzorgers als de communicatie van school met hen wat verstoord is of

algemene zaken als adresgegevens, cijfers

moeizaam tot stand komt;

en verzuim, maar ook zaken op het gebied

Onze school werkt samen met diverse

van extra begeleiding. Leerlingen kunnen

wijkteams. Het wijkteam is het aan-

via een leerlingeninlog een aantal zaken

spreekpunt voor de school als het gaat om

bepaalde problematieken die vaker

in Magister bekijken en ouders ontvangen

ondersteuning van een leerling. Zij kunnen

voorkomen op onze school. Zo levert zij

hiervoor een eigen ouderinlog.

leerlingen en teamleden adviseren over de

een bijdrage aan de professionalisering

hulp die mogelijk nodig is. Als het gaat om

van de school.

3. signalering en advies geven voor

4.2.3 ZORGTEAM

hulpvragen voor thuissituaties wordt u als

De school heeft een Intern Zorg Advies

ouder(s)/verzorger(s) door de mentor op

4.3.3 EXTERNE VOORLICHTINGEN

Team (IZAT). Dit adviesteam bestaat uit

de hoogte gebracht. Vanaf 16 jaar mogen

Soms nodigen we deskundigen uit voor

de zorgcoördinator, de orthopedagoog,

jongeren zelfstandig hulp zoeken.

het geven van voorlichting of het geven

de schoolmaatschappelijk werkster, de

van een training. Zo worden er jaarlijks

leerlingcoaches en de afdelingsleiders.

We verwachten deze inzet ook van de

door de stichting Voorkom aan de ver-

Zij adviseren indien nodig de mentor.

ouder(s)/verzorger(s). Als er extra onder-

schillende leerjaren voorlichtingen ver-

Ook wordt de hulp van het Zorgteam

steuning nodig is voor een leerling gaan

zorgd over bijvoorbeeld verslavingspre-

ingeroepen als er problematiek is die

we samen met de ouder(s)/verzorger(s) op

ventie op het gebied van drank-, drugs- en

15


< INHOUD

social mediagebruik. Door medewerkers van de NS wordt aan de bovenbouwleerlingen voorlichting gegeven over veiligheid in en om het spoor. Daarnaast vinden bij sommige richtingen specifieke vakgerichte presentaties plaats.

4.3.4 SCHOOLARTS Leerlingen uit leerjaar 2 ontvangen standaard een uitnodiging voor een bezoek aan de schoolarts, die vanuit de GGD onze school bezoekt. Daarnaast roept zij leerlingen op ter controle of bespreking van hun ziek zijn. De school kan haar in bepaalde gevallen om advies vragen.

4.3.5 LEERPLICHT OP SCHOOL De leerplichtambtenaren in de regio Amersfoort werken met het leerplichtspreekuur op school. Mocht uw kind te vaak te laat komen of spijbelen dan wordt hij uitgenodigd voor een gesprek op school met de leerplichtambtenaar. Zij bespreekt dan met de leerling het verzuim. Als uw kind opgeroepen wordt voor het spreekuur, dan krijgt u daarna bericht van school hierover. U hoort dan wat er besproken is tussen de leerplichtambtenaar en uw kind. We willen hiermee bereiken dat het verzuim afneemt.

16


< INHOUD

5 LEEFBARE SCHOOL 5.1 VEILIGE SCHOOL Leren binnen een school, vraagt om aandacht voor het leefklimaat. Wij proberen met elkaar om te gaan op een manier waardoor je leert dienstbaar te zijn en aandacht te hebben voor de ander. De school is een plek waar je jezelf mag zijn. Want alleen als je mag zijn wie je bent, zul je in de school een veilige sfeer ervaren en dan kun je ook een prestatie leveren. Vertrouwen is een belangrijk woord in onze school. Wij willen een school zijn waar de leerlingen en de personeelsleden zich vertrouwd en veilig voelen. Daar horen leefregels bij, net als thuis. Veiligheid is niet nieuw op school, maar door bepaalde gebeurtenissen op scholen en andere plaatsen in ons land waar jongeren elkaar ontmoeten, komt het begrip wel steeds terug in de gesprekken. Daarom hebben wij daar ook een commissie voor in het leven geroepen. Veiligheid moet omdat de leerlingen en medewerkers anders niet prettig en effectief kunnen leren en werken. Op

Wij willen een school zijn waar de leerlingen en de personeelsleden

school worden daarover in de veiligheidscommissie afspraken en beleid gemaakt. Relaties zijn daarbij uitermate belangrijk. Met u, met uw kind maar ook met externe instanties. De contacten die we met alle partijen hebben, dragen bij aan een positief leer- en leefklimaat op Het Element.

zich vertrouwd en veilig voelen.

17


< INHOUD

5.2 SCHOOLREGELS

5.3.2 CAMERATOEZICHT

Binnen een organisatie is het belangrijk dat er schoolregels

Bij de ingang en in diverse gangen en lokalen hangen camera’s.

gelden die door iedereen worden nageleefd. Daarbij gaat het

De camerabeelden worden bekeken door de conciërges en bij

erom een veilig leer- en leefklimaat in de school te waarborgen.

twijfelachtige situaties wordt acties ondernomen. Door meer

Regels kunnen alleen functioneren als ze worden beperkt tot een

toezicht hopen we op een nog veiligere leeromgeving.

minimum aantal: 1 Wij hebben respect voor een ander, daarom houden we met de ander rekening.

5.4 GEZONDE SCHOOL Het Element wil naast een veilige school, ook een gezonde

2 Concentreer je op het leren.

school zijn. Gezonde voeding en gezond bewegen zijn belang-

3 Doe mee aan een veilige school en omgeving.

rijke thema’s in de school. U vindt dit terug in ons certificaat

4 Een schone school werkt beter.

Gezonde Schoolkantine. In een gezonde schoolkantine zijn eten

5 Fatsoenlijk omgaan met de spullen van anderen.

en drinken te koop waar het lijf echt iets aan heeft. Bijvoorbeeld

6 Fietsen en brommers/scooters worden op de juiste plek in de

fruit, rauwkost en broodjes. Er zijn diverse argumenten voor een

fietsenstalling geplaatst. 7 Na schooltijd ben je vrij en blijf je niet op school ‘hangen’. 8 Mobiele telefoons worden bij het begin van de les ingenomen en mogen alleen gebruikt worden als de docent dit aangeeft.

gezondere schoolkantine: - Een gezonde kantine kan bijdragen aan concentratie en prestatie. - Leerlingen komen minder aan door een gezonde kantine. - Leerlingen geven veel geld uit aan snoep en snacks.

Overtreding van de schoolregels heeft gevolgen voor de leerling.

- Gezond aanbod in de schoolkantine verleidt tot gezond eten.

Dit kan zijn een gesprek met ouder(s)/verzorger(s), verwijdering

- Jongeren willen zelf dat hun kantine gezonder wordt.

uit de les, maar ook schorsing of definitieve verwijdering van

- Snoepen en snacken is besmettelijk; gezond kiezen ook.

school. De regeling ‘Schorsing en verwijdering’ is opvraagbaar via www.meerwegen.nl.

5.5 ALCOHOLVRIJE SCHOOL Het Element is ook een alcoholvrije school. Dat wil zeggen dat

5.3 TOEZICHT

tijdens schoolactiviteiten geen alcoholische dranken worden

5.3.1 SURVEILLANCE EN WEL OF NIET VAN HET SCHOOLPLEIN

aangeboden en genuttigd. Het gaat hierbij niet alleen om

Tijdens de pauzes zijn er altijd surveillanten in de kantine en op

uitreiking, maar ook om buitenschoolse activiteiten, zoals bij een

het plein aanwezig als aanspreekpunt voor de leerlingen en om

kamp of na een sportwedstrijd. Ook worden leerlingen jaarlijks

te reageren op ongewenste situaties. De leerlingen mogen in de

door de stichting Voorkom gewezen op de nadelige gevolgen van

pauzes niet van het schoolplein af, anders dan om te pendelen

alcoholgebruik.

activiteiten in de school, zoals een feestavond of een diploma-

naar andere locaties. Hangen langs de zijkant van de school is ook verboden.

Naast het gebruik van alcohol wordt er ook een actief ontmoedigingsbeleid gevoerd tegen roken en wordt actief aan rookpreventie gedaan.

18


< INHOUD

6 DAGELIJKSE SCHOOLLEVEN 6.1 LESSEN

Lestijden

6.1.1 LESTIJDEN EN LESROOSTER

1e uur

08.30 - 09.30 uur

De school start alle dagen om 8.30 uur. De laatste les eindigt om

2e uur

09.30 - 10.30 uur

16.15 (7e lesuur), m.u.v. de dinsdag. Dan is het laatste lesuur om

pauze

10.30 - 10.45 uur

12.50 uur (4e lesuur). De lesdag begint over het algemeen met een

3e uur

10.50 - 11.50 uur

dagopening en de lessen duren 60 minuten. Leerlingen dienen

4e uur

11.50 - 12.50 uur

echter altijd tot en met les 7 (16.15 uur) beschikbaar te zijn voor

pauze

12.50 - 13.10 uur

schoolwerk, bijvoorbeeld inhaalwerk of een (mentor)gesprek en

5e uur

13.15 - 14.15 uur

voor het geval er een roosterwijziging is. Zij kunnen voor die tijd

6 uur

14.15 - 15.15 uur

dus geen bijbaantje nemen of gaan sporten.

7e uur

15.15 - 16.15 uur

In het lesrooster worden lessen, lokalen en lestijden voor leerlin-

6.1.2 MENTORUUR

gen en docenten vastgelegd. Ieder jaar maken portfolioweken,

In de onderbouw besteden we tijdens het mentoruur extra

schoolonderzoeken, excursies, examens en werkweken ingrij-

aandacht aan de sociaal emotionele vaardigheden bij leerlingen.

pende wijzigingen noodzakelijk. Daarvan wordt dan zo tijdig

Onder begeleiding van mentoren worden aan de hand van the-

mogelijk melding gemaakt in de nieuwsbrief.

ma’s vaardigheden behandeld. U moet dan denken aan vrienden

Het lesrooster is via de link ‘Roosterwijzigingen’ op de website

maken, goed luisteren, je gevoel uiten en het oplossen van een-

in te zien. Ook de incidentele roosterwijzigingen worden daar

voudige problemen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan ver-

vermeld. Kijk dus voor het meest recente rooster niet in Magister,

schillen tussen mensen en de waarde van die verschillen. Ook de

maar op de website!

verschijnselen pesten en groepsdruk komen aan de orde. In het

e

mentoruur worden verder allerhande schoolzaken besproken en kunnen leerlingen vragen stellen over dingen die onduidelijk zijn.

6.1.3 REKENEN

De afgelopen jaren hebben wij al beleid gemaakt om het rekenonderwijs te intensiveren. De vakken wiskunde en

Alle examenleerlingen maken een verplichte rekentoets, die dit schooljaar echter nog niet meetelt in de zak/slaagregeling. Vanuit de inspectie zijn wij echter wel verplicht deze toets af te nemen. De afgelopen jaren hebben wij al beleid gemaakt om het rekenonderwijs te intensiveren. De vakken wiskunde en rekenen zijn gecombineerd tot één vak. Op deze manier kan de docent de rekenvaardigheden meten, meetkunde, verbanden, getallen en verhoudingen nog beter afstemmen en doceren aan de leerlingen. Uiteindelijk moeten ze het onder de knie krijgen. Leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben, krijgen een apart uur rekenen in hun lesrooster.

rekenen zijn gecombineerd

6.1.4 LESSENTABELLEN

tot één vak.

per vak weergegeven.

In de overzichten op de volgende pagina zijn de lesuren per klas

19


Mocht er ondanks de inspanningen van de roostermakers toch een tussenuur ontstaan dan kunnen leerlingen in de kantine of op een andere plek (in overleg) op school zelfstandig aan het werk.

20


< INHOUD

LESSENTABEL

UREN LEERJAAR 1

UREN LEERJAAR 2

AR

DV

TN

EO

EM

GL

TN

ZW

Nederlands

3

3

3

3

3

3

3

3

Engels

2

2

2

2

2

2

2

2

Wiskunde/Rekenen

3

3

3

3

3

3

3

3

Algemene techniek

1

1

1

1

1

1

Mens & Natuur

2

2

2

2

2

2

2

2

Mens & Maatschappij

2

2

2

3

3

3

3

3

1

1

Natuurkunde

2

Tekenen

1

1

2

1

1

1

Handvaardigheid

1

1

1

1

1

1

Muziek

1

1

1 1

1

1

1

1

Sport en Bewegen

3

3

3

2

2

2

2

2

Mentoruur

1

1

1

1

1

1

1

1

Maatschappijleer/ Levensbeschouwing

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Beroepsgericht vak

6

4

4

6

6

4

6

6

Totaal

27

27

27

27

27

27

27

27

Remedial Teaching (indien noodzakelijk)

1

1

1

1

1

1

1

1

Duits

Talenttijd

LESSENTABEL

1

UREN LEERJAAR 3

UREN LEERJAAR 4

TN

EM

GL

EO

VZ

BIT

EEM

GL

HA

MOB

SDV

Nederlands

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Engels

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

1

3

3

3

3

3

3

3

CKV

1

1

1

1

1

Natuurkunde

2

Duits (keuze) Wiskunde/Rekenen

3

Wiskunde (keuze)

Economie

3 2

Biologie

3

3 2

3

3 3

2

Aardrijkskunde (keuze) Maatschappijleer 1/LV*

3

3

3 3

3

3

1

2

3 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3 3

Maatschappijleer 2 Lichamelijke opvoeding

VZ

1

Godsdienst

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

10

10

3

10

10

10

10

Beroepsgericht vak

10

10

3

10

10

Mentoruur

1

1

1

1

1

28

28

28

28

28

25

25

25

25

25

25

25

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Totaal Remedial Teaching (indien noodzakelijk)

21


< INHOUD

6.2 LESUITVAL

zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leer-

Lesuitval beperken we natuurlijk tot een minimum. Maar als

plichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont.

lessen toch moeten uitvallen, verplaatsen we die zo mogelijk naar het eerste of het laatste uur. We streven naar vervanging

6.3.2 TE LAAT KOMEN/ONGEOORLOOFDE ABSENTIE

van de docent door een collega, maar dit is natuurlijk niet altijd

Om verschillende redenen kan het voorkomen dat leerlingen te

mogelijk. We werken hier met zogenaamde steruren; leerlingen

laat op school komen. In principe spreken we niet over geldige en

worden opgevangen door een andere docent, bij wie ze bijvoor-

ongeldige redenen. Te laat is gewoon te laat, ongeacht de oorzaak,

beeld met taal en rekenen bezig kunnen gaan. In de bovenbouw

waarbij iedere leerling per schooljaar twee keer te laat mag komen

blijkt het meestal niet haalbaar om een vakdocent op de juiste

zonder dat er een sanctie volgt. We hanteren hierbij een heldere en

tijd beschikbaar te hebben. Mocht er ondanks de inspanningen

duidelijke richtlijn. De stappen in dit proces zijn als volgt:

van de roostermakers toch een tussenuur ontstaan dan kunnen

- Conciërges noteren telaatkomers. Bij de 1e en 2e keer te laat

leerlingen in de kantine of op een andere plek (in overleg) op

heeft dit geen gevolgen.

school zelfstandig aan het werk.

- Bij 3 keer te laat moet een leerling zich voor één keer melden

Wanneer het eerste uur uitvalt, worden de leerlingen vanuit de

- Bij 4 keer te laat wordt er een brief verstuurd naar de ouder(s)/

om 8.00 uur. school via de, samen met de mentor opgezette telefoonketen,

verzorger(s). Deze gaat in cc naar mentoren, afdelingsleider en

hierover geïnformeerd. De leerling die het verst weg woont,

in het dossier van de leerling. De leerling dient zich vervolgens

wordt het eerst gebeld, waarna de leerlingen elkaar verder infor-

één week lang om 8.00 uur te melden.

meren. In sommige klassen wordt ook gebruik gemaakt van een groepsapp.

- Bij 5 en 6 keer moet een leerling zich één keer melden om 8.00 uur. - Bij 7 keer te laat wordt er een brief verstuurd naar de ouder(s)/

6.3 AFWEZIGHEID VAN LEERLINGEN

verzorger(s). Deze gaat in cc naar mentoren, afdelingsleider en

6.3.1 ZIEKTE EN VERZUIM

in het dossier van de leerling. De leerling meldt zich vervol-

Docenten houden iedere les bij wie afwezig is. Als een leerling

gens één week lang om 8.00 uur. De afdelingsleider heeft een

zonder bericht van ouder(s)/verzorger(s) afwezig is, wordt er contact met thuis opgenomen. De mentor neemt maatregelen om de gemiste uren in te halen.

gesprek met leerling en ouders. - Bij 8 en 9 keer moet een leerling zich één keer melden om 8.00 uur. - Bij 10 keer te laat wordt er een brief verstuurd naar ouders

Als een leerling door ziekte of om andere redenen niet naar school

dat school het verzuim gaat melden bij Leerplicht. Deze gaat

kan komen, dient dit voor het begin van de lessen door één van

in cc naar mentoren, afdelingsleider en in het dossier van de

de ouder(s)/verzorger(s) doorgegeven te worden aan de school.

leerling. Zorgcoördinator verzorgt melding bij Leerplicht.

Dit kan via het centrale telefoonnummer (033) 460 26 00 of via

- Alle gegevens worden bijgehouden in Magister.

het algemene e-mailadres info@hetelement.eu. Een leerling die op school ziek wordt, dient zich te melden bij de afdelingsleider.

De meldingen, wettelijk door Leerplicht bepaald, beslaan een

Die neemt, in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) een beslissing

heel schooljaar. Bij veelvuldig te laat komen, om welke reden dan

omtrent het wel of niet voortzetten van de lessen.

ook, kan een preventief gesprek met de leerplichtamtenaar tot de mogelijkheden behoren.

Als een leerling om een andere reden dan ziekte lessen dient te verzuimen, bijvoorbeeld een bruiloft of begrafenis, moeten de

Als leerlingen langer dan 15 minuten te laat komen worden ze

ouder(s)/verzorger(s) vooraf schriftelijk toestemming vragen aan

pas weer bij de volgende bel tot de les toegelaten. Zij werken tot

de afdelingsleider. De overheid verbiedt de school vrij te geven

die tijd, onder begeleiding aan huiswerk of opdrachten, in het

aansluitend op schoolvakanties. Wij kunnen daarom niet ingaan

opvanglokaal 0.24. In uitzonderingsgevallen kan een leerling ook

op verzoeken voor een vervroegde of verlengde vakantie. Wij

een vervangende (corvee)taak krijgen.

22


< INHOUD

6.3.3 OPVANGLOKAAL

naar 6 weken. De leerlingen hebben daarnaast een aantal roos-

Lokaal 0.24 is ingericht om leerlingen kort op te vangen en is

tervrije dagen, waarop voor het personeel dan meestal studie/

iedere dag van 8.00 uur tot 16.30 uur geopend. Hieronder hebben

ontwikkel/werkdagen worden ingepland. Zowel de vakanties als

wij de regels die hiervoor gelden, vermeld:

roostervrije dagen voor dit schooljaar staan hieronder vermeld.

- Het lokaal is bedoeld om leerlingen op te vangen die zich als sanctie op het te laat komen ’s morgen moeten melden en voor

VAKANTIES

leerlingen die de les zodanig verstoren dat zij verwijderd moeten

Herfstvakantie

16 oktober t/m 20 oktober 2017

worden.

Kerstvakantie

25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Krokusvakantie

26 februari t/m 2 maart 2018

aanvang van de les niet meer toegelaten worden in de les. Zij

Pasen

2 april 2018

melden zich ook in het opvanglokaal mét hun briefje en wach-

Meivakantie

23 april t/m 4 mei 2018

ten daar tot de volgende les begint.

Hemelvaart

10 en 11 mei 2018

Pinksteren

21 mei 2018

Zomervakantie

16 juli t/m 24 augustus 2018

- Leerlingen met een te-laat-kom-briefje mogen 15 minuten na

- Leerlingen met ‘lichte vergrijpen’ zoals: jas niet uit willen doen, kauwgom niet weg willen doen, spullen vergeten enz., worden niet uit de les verwijderd. De docent dient een gesprek aan te gaan met de leerling (even kort op de gang of na de les) en dient

ROOSTERVRIJE DAGEN VOOR LEERLINGEN

hier zelf een eventuele sanctie en/of afspraken over te maken.

De studie/ontwikkel/werkdagen voor het personeel, waarop

Dit alles om de communicatie en de band tussen leerling en

de leerlingen vrij zijn, worden aan het begin van het schooljaar

docent te verbeteren.

bekend gemaakt. De overige roostervrije dagen zijn:

- Wanneer een leerling verwijderd wordt, moet hij een gele kaart

30 maart 2018

Goede Vrijdag

halen in het opvanglokaal. Na iedere gegeven gele kaart gaat er

9 juli 2018

Rapportvergaderingen inzake

een mail naar huis. Deze wordt verstuurd vanuit het opvanglo-

overgang volgend schooljaar

kaal. Dezelfde dag worden de ouders gebeld door de docent en

12 juli 2018

Personeelsdag

hiervan wordt melding gemaakt op de gele kaart alvorens deze terug komt in het opvanglokaal. Binnen een week dient de gele

6.6 DIGITALE ZAKEN

kaart retour te zijn en wordt deze verwerkt.

6.6.1 GEBRUIK MOBIELE TELEFOON

De weg van de gele kaart is als volgt: Leerling > Docent > telefoontje ouders > opvanglokaal > Mentor > Dossier leerling. - De gegeven sanctie aan de leerling wordt ook vermeld op de gele

Het gebruik van mobiele telefoons, iPod en/of MP3 is tijdens de lessen en in bepaalde delen van het schoolgebouw niet toegestaan. Dit doen we om overlast en misbruik te voorkomen. Deze

kaart, zodat dit in het systeem kan worden opgeslagen. Deze

afspraak zal in het begin van het schooljaar met de leerlingen

sanctie komt naast het vaste uur nakomen in het opvanglokaal.

besproken worden Om de rust in de school te waarborgen en

Dit uur is dus niet ter vervanging van de straf van de docent.

(geluids)overlast te voorkomen, worden de telefoons aan het begin van de les ingeleverd in een speciaal hiervoor bestemde

6.4 LEERLINGENRAAD

bak in het lokaal. Als gebruik van de telefoon tijdens de les

Leerlingen die het leuk vinden om mee te helpen met allerlei

noodzakelijk is, zal de docent de toestellen hiervoor weer aan de

activiteiten en/of mee willen praten over zaken die met school

leerlingen uitreiken. Tijdens pauzes is het gebruik van de mobiele

te maken hebben, kunnen plaatsnemen in de leerlingenraad, die

telefoon toegestaan in de delen van de school die van een sticker

wij dit jaar nieuw leven willen inblazen. Met schoolgenoten uit

hiervoor voorzien zijn.

verschillende leerjaren kunnen leerlingen ervoor zorgen dat het op school nog leuker wordt.

6.6.2 INTERNET/WIFI Internetten is mogelijk voor leerlingen onder begeleiding van

6.5 VAKANTIES EN STUDIEDAGEN

de docenten in het lokaal waar ze les hebben. Het moet dan wel

De centraal vastgestelde zomervakantie van het voortgezet

een relatie hebben met het onderwijs. Fun-internetten is niet

onderwijs is vanaf de zomervakantie van 2014 ingekort van 7

toegestaan. Indien leerlingen thuis geen beschikking hebben

23


< INHOUD

over internet kunnen ze in overleg met de docent een afspraak

6.9 MEDIATHEEK

maken om gebruik te maken van de faciliteiten in de mediatheek

De mediatheek is een ruimte met 40 werkplekken (computers)

op school.

waar leerlingen opdrachten en werkstukken kunnen maken. Hiervoor hebben ze altijd een toegangsbewijs nodig van hun

Om op hun eigen telefoon gebruik te kunnen maken van internet

docent of mentor. In de mediatheek is de gehele dag toezicht van

ontvangen de leerlingen als ze op school komen een inlogcode

een mediathecaresse. Ook voor het maken van huiswerk kunnen

voor het wifi-netwerk. Deze blijft hun hele schoolperiode actief.

leerlingen in de mediatheek terecht. Ze moeten dan wel rustig

Bij verlies van deze code kan hij tegen betaling van € 0,50 bij de

blijven, want het is een stiltegebied. In de mediatheek kunnen

administratie nogmaals verkregen worden.

ook boeken worden geleend. In periodes van examens, die in de mediatheek gehouden worden, is toegang voor andere leerlingen

6.6.3 MAGISTER

niet mogelijk.

Wij werken met het leerlingenadministratie-systeem Magister. Met persoonlijke inloggegevens, die ouders toegestuurd krijgen

6.10 VEILIGHEID EN PRAKTIJK

als hun kind op school komt, kunnen zij inloggen en de rooster-

In verband met veiligheidsvoorschriften is het verplicht tijdens

zaken, cijfers en aan- c.q. afwezigheid van hun kind(eren) volgen.

de praktijkvakken gebruik te maken van Persoonlijke Bescher-

Met deze inlog wordt tevens een korte gebruiksinstructie van

mingsmiddelen (PBM). Dat betekent dat leerlingen gebruik

Magister meegestuurd. Leerlingen krijgen een eigen inlog.

maken van de beschermende middelen als dat verplicht is. Te denken valt aan het dragen van bijvoorbeeld een veiligheidsbril

6.6.4 ELO

of –schoenen bij werkzaamheden met metaal of hout.

ELO staat voor Elektronische Leeromgeving. Dit is een onderdeel in Magister, waarin docenten digitale opdrachten en studiewij-

6.11 ETEN EN DRINKEN

zers voor leerlingen kunnen klaarzetten. Voor sommige vakken

Eten en drinken is alleen toegestaan in de kantine of op het

zijn naast boeken ook digitale licenties aangeschaft. Deze zijn

schoolplein en dus niet in de gangen en lokalen is verboden.

eveneens via deze module te gebruiken.

Daarnaast wordt regelmatig voorlichting gegeven over de risico’s en gevolgen van energiedrankjes. Gelet op de gevaren van deze

6.7 KLUISBORG EN -HUUR

drankjes (slecht voor de gezondheid) voeren we een ontmoedi-

Per schooljaar wordt € 10,00 huur berekend voor een kluisje,

gingsbeleid dat uiteindelijk moet resulteren in een verbod op het

zodat waardevolle spullen veilig opgeborgen kunnen worden.

nuttigen hiervan.

Dit bedrag is verwerkt in de ouderbijdrage. Af en toe worden de kluisjes preventief gecontroleerd. De leerling is hierbij aanwezig

6.12 KLEDING

en de wijkagent ondersteunt ons daarin. Voor nieuwe leerlingen

We hebben geen speciale kledingvoorschriften, maar gaan uit

wordt € 10,00 borg in rekening gebracht. Dit bedrag wordt bij

van kleding die past bij het onderwijs en het seizoen van het

het verlaten van de school en na inlevering van de kluissleutel

jaar. Wel is er de afspraak op school dat leerlingen geen petjes en

terugbetaald.

trendy of modegevoelige hoofdbedekkingen dragen.

6.8 FIETSENSTALLING

6.13 BIJZONDERE ACTIVITEITEN

Leerlingen kunnen gebruik maken van een open en overzichte-

6.13.1 INTRODUCTIEDAG

lijke fietsenstalling waar optimaal toezicht is om diefstal en/of

Aan het begin van het schooljaar is er voor alle leerlingen een

vernieling te voorkomen. Leerlingen in het bezit van een scooter,

introductiedag om kennis te maken met elkaar. Hierover worden

brommer of elektrische fiets kunnen na betaling van een borg

de nieuwe leerlingen van leerjaar 1 geïnformeerd in een brief

van € 20,00 op de administratie een sleutel krijgen om toegang te

die ze op de kennismakingsdag voorafgaand aan het schooljaar

krijgen tot een afsluitbaar hok.

hebben ontvangen. Nieuwe leerlingen van andere leerjaren ontvangen deze informatie schriftelijk thuis en leerlingen uit leer-

24


Leerlingen kunnen gebruik maken van een open en overzichtelijke fietsenstalling waar optimaal toezicht is om diefstal en/of vernieling te voorkomen.

25


< INHOUD

jaar 1, 2 en 3 die doorstromen naar leerjaar 2, 3 en 4 ontvangen bij hun rapport aan het einde van het schooljaar een brief hierover.

6.13.2 KAMP In de maand september gaan alle eerstejaars leerlingen per fiets drie dagen op brugklaskamp naar een locatie in de buurt. Na de gewenningsperiode op school is dit een manier om elkaar beter te leren kennen door actief met elkaar activiteiten te ondernemen. Een soort introductie, maar dan buiten de schoolmuren. Daarnaast wordt in het tweede leerjaar een kamp georganiseerd naar de Ardennen, Parijs of Berlijn.

6.13.3 SPORTACTIVITEITEN Op verschillende momenten in het jaar word en door de sportsectie activiteiten georganiseerd. Daar waar dat in te passen is, wordt er ook meegedaan aan externe sporttoernooien.

6.13.4 EXCURSIES Om beter zicht te krijgen op datgene wat er in de wereld te koop is, worden er regelmatig excursies georganiseerd. Over het algemeen hebben deze excursies een link met het profiel waarin de leerling les krijgt. Voor sommige excursies wordt een bijdrage van de ouder(s)/verzorger(s) gevraagd. Deze worden dan op de factuur van de ouderbijdrage vermeld.

6.13.5 WINTERDAG Op 26 januari 2018 wordt de winterdag georganiseerd. Leerlingen van de onderbouw gaan schaatsen in Deventer. Leerlingen van leerjaar 3 kunnen in Snowworld in Zoetermeer kiezen uit skiĂŤn of snowboarden.

6.13.6 EINDEJAARSACTIVITEITEN Voor leerjaar 1, 2 en 3 worden de eindejaarsactiviteiten gehouden op dinsdag 10 juli 2018. Deze activiteiten hebben een sportieve inslag, maar zijn voor elk leerjaar anders. De leerlingen van klas 4 sluiten hun jaar al in april af, voor de start van het eindexamen. Voor hen wordt in die periode een leuke activiteit georganiseerd.

26


< INHOUD

7 AANMELDING, TOELATING & VERVOLG 7.1 AANMELDING De ouder(s)/verzorger(s) melden de leerling aan na overleg met en advies van de huidige school. De aanmelding wordt eerst behandeld door een afdelingsleider van de school. Op grond van het onderwijskundig rapport van de aanleverende school, een persoonlijke overdracht met een docent van de aanleverende school en de eventuele bevindingen van de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg, die in sommige gevallen nader onderzoek naar de capaciteiten van een leerling) wordt een advies gegeven omtrent de toelaatbaarheid. Leerlingen stromen in vanuit: • BaO = Basisonderwijs groep 7 en 8 • SBaO = Speciaal Basis Onderwijs groep 7 en 8 • VSO = Voortgezet Speciaal Onderwijs • VO = Voortgezet Onderwijs

7.2 TOELATING Toelating tot Het Element wordt schriftelijk aan de ouder(s)/verzorger(s) bevestigd. Voor leerlingen nieuw in leerjaar 1 wordt in het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarvoor zij zich aanmelden een kennismakingsdag georganiseerd, waarop tevens nadere informatie wordt gegeven. Nieuwe leerlingen in leerjaar 2 of 3 worden persoonlijk uitgenodigd voor een kennismaking dan wel ontvangen de informatie hierover schriftelijk.

7.3 DOOR- EN UITSTROOMGEGEVENS Landelijk gezien halen onze leerlingen goede resultaten en daar zijn we ook best trots op. Ook ouders van leerlingen die al bij ons op school zitten, mogen daar trots op zijn. Vorig jaar is 99% van onze leerlingen (uitstroom) met een diploma van school gegaan. Leerlingen doen het na het behalen van het diploma goed op de vervolgopleidingen in het mbo. Het percentage leerlingen (doorstroom) dat vorig jaar is bevorderd naar een volgend leerjaar van een bepaalde onderwijsvorm was als volgt: leerjaar 1: 100%, leerjaar 2: 99%, leerjaar 3: 96,3%. Leerlingen stromen vanuit Het Element vrijwel allemaal uit naar het mbo. Dit kan variëren van niveau 1 t/m 4 en van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) tot de beroepsopleidende leerweg (BOL).

27


< INHOUD

8 COMMUNICATIE 8.1 SECRETARIAAT

Hierop wordt verslag gedaan van activi-

8.6 MEDEZEGGENSCHAP

Op het secretariaat van de school, ook wel

teiten en worden foto’s geplaatst.

De medezeggenschapsraad van Het

‘de administratie’ genoemd, worden de

Element bestaat uit personeelsleden van

financiële administratie, de leerlingen-

8.4 OUDERRAAD

de diverse locaties en ouders. De DMR

administratie en de absentenadministratie

Het Element kent een actieve ouderraad,

(deelmedezeggenschapsraad) komt 6 à 8

gevoerd. Ook veel organisatorische zaken

bestaande uit 8 tot 10 ouders van leer-

keer per jaar bijeen en laat zich informe-

worden hier afgewikkeld. De eerste com-

lingen uit leerjaar 1 t/m 4. De ouderraad

ren over plannen die de schoolleiding

municatie tussen ouder(s)/verzorger(s) en

komt ongeveer 6 maal per jaar bijeen en

heeft. Daarbij heeft de raad een tweetal

school is vaak met het secretariaat. Heeft u

denkt mee in de praktische uitvoering

rechten, te weten een adviesrecht en

dan ook vragen, aarzel niet om contact op te

van het schoolbeleid. Het kan derhalve

een instemmingsrecht. Een groot aantal

nemen met de medewerkers aldaar. Zij zijn

mogelijk zijn dat de schoolleiding vanuit

zaken van het schoolbeleid komt ter tafel

telefonisch bereikbaar via (033) 460 26 00

de ouderraad vragen krijgt voorgelegd

en biedt zo voor de leden een kijkje in de

en digitaal via info@hetelement.eu.

over bepaalde aspecten binnen de school.

keuken van het management. De DMR

Ook het geven van advies is één van de

streeft naar constructief overleg en de

sterke punten van de ouderraad.

schoolleiding is blij met de manier waarop

8.2 NIEUWSBRIEF

de DMR dit vorm geeft.

Om u te informeren over komende en lopende zaken en om verslag te doen van

8.5 OUDERAVONDEN

activiteiten die gedurende het schooljaar

In september wordt per leerjaar een

Er bestaat één gemeenschappelijke mede-

hebben plaatsgevonden, heeft de school

algemene ouderavond gehouden, waar de

zeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt

een informatiebulletin. Deze nieuwsbrief,

schoolleiding en mentoren de ouder(s)/

zich bezig met zaken die voor de Meer-

‘Elementaire deeltjes’ genaamd, is zowel

verzorger(s) informeren over de gang van

wegen scholengroep als geheel geregeld

voor ouder(s)/verzorger(s) als leerlingen

zaken in het betreffende leerjaar. Overige

moeten worden of voor alle vestigingen

en personeel bestemd en wordt twee-

gesprekken met ouder(s)/verzorger(s)

van belang zijn. De GMR bestaat uit

wekelijks per mail verstuurd. Beschikt u

vinden plaats tijdens de portfolioge-

afvaardigde leden vanuit de DMR’s van

niet over e-mail en wilt u de nieuwsbrief

sprekken, waarin de resultaten van de

de scholen.

toch ontvangen? Neem dan even contact

afgelopen periode aan de orde komen.

op met de administratie.

De ervaring leert dat tussentijds overleg soms noodzakelijk kan zijn. U kunt dan

8.3 WEBSITE

ook altijd een afspraak maken met de

Het Element heeft op internet een

mentor als eerste aanspreekpunt, een

website, die een goed beeld geeft van de

vakleerkracht of de afdelingsleider. Het

school. Hier kunt u allerlei informatie en

gaat hierbij niet alleen om praten als de

foto’s vinden. De site is zeker een bezoekje

prestaties tegenvallen. In gesprek gaan en

waard: www.hetelement.eu. Ook hebben

blijven met elkaar, in het belang van uw

we eigen Twitter- en Instagramaccounts:

kind, is voor ons het belangrijkste.

www.twitter.com/Het_ElementVMBO en Instagram: hetelementamersfoort.

28


< INHOUD

8.7 K WALITEITSZORGSYSTEEM

8.7.2 VENSTERS

een helder en genuanceerd overzicht geven

In Vensters maken scholen in het voort-

van de schoolprestaties en op basis daar-

8.7.1 ALGEMEEN

gezet onderwijs afspraken op welke wijze

van het gesprek aangaan met belangheb-

Kwaliteitsbeleid levert een systeem van

zij de schoolprestaties via hun website

benden van de school. Bijvoorbeeld ouders

kwaliteitszorg. Die kwaliteitszorg hante-

presenteren en die vergelijken met andere

en leerkrachten van de basisschool. De

ren wij om ingezet beleid te evalueren en

scholen. Dit doen zij aan de hand van

informatie is te vinden via onze website.

waar mogelijk te verbeteren. Daarin zit

twintig indicatoren onderverdeeld in:

besloten dat wij in staat zijn te evalueren over ons beleid. Zowel intern als extern kunnen wij verantwoording afleggen over wat wij aan het doen zijn. Daarmee bereiken we verscheidene doelstellingen: wij voldoen aan wettelijke voorschriften en wij zijn in staat te analyseren hoe bepaalde zaken (nog) beter kunnen. Met vragenlijsten inventariseren we bij leerlingen, ouders, medewerkers en directie hoe er gedacht wordt over de school op

8.7.3 SCHOLEN OP DE KAART - algemeen (o.a. aantal leerlingen en marktaandeel); - resultaten (o.a. slaagpercentages, examencijfers en doorstroom); - onderwijsbeleid (onderwijstijd, zorgplan, kenmerken leerlingen); - kwaliteit (o.a. tevredenheid ouders en leerlingen, schoolklimaat); - bedrijfsvoering (o.a. financiën, personele leeftijds­opbouw).

Scholenopdekaart.nl is een website die leerlingen van groep 8 en hun ouders helpt bij het zoeken van een school voor voortgezet onderwijs. De site geeft een uitgebreid overzicht met informatie over een school op 15 kenmerken, zoals leerling- en oudertevredenheid, veiligheid, invulling lesuitval, groepsgrootte en wat toekomstige leerlingen en ouders van de school mogen verwacht.

het gebied van onder andere onderwijs, leerlingenzorg, organisatie en beleid.

Doel van het project is kwaliteitsstandaar-

8.7.4 INSPECTIE

De uitkomsten van deze inventarisatie

den te ontwikkelen en de mogelijkheid

De Inspectie van het Onderwijs beoor-

worden besproken en op basis van deze

te bieden schoolresultaten met elkaar te

deelt en bevordert de kwaliteit van het

uitkomsten wordt nieuw beleid ontwik-

vergelijken. Verticale verantwoording (o.a.

onderwijs en rapporteert over ontwikke-

keld. Door deze cyclus of onderdelen hier-

inspectie) en horizontale verantwoording

lingen. Het belangrijkste rapport hierover

van steeds terug te laten keren ontstaat

(o.a. ouders, basisscholen, gemeente)

is het onderwijsverslag dat ieder voorjaar

er een systeem van kwaliteitszorg. In 2012

worden met elkaar verbonden. Ieder jaar

verschijnt. Ook de beoordelingen van Het

is er een kwaliteitsmedewerker aange-

wordt de informatie ingevuld en toelich-

Element kunt u inzien op www.onderwijs-

steld die zich specifiek met dit onderwerp

tingen geschreven bij de resultaten. Via

inspectie.nl. Deze staan nu nog vermeld

bezighoudt.

onze website kunnen wij op deze manier

onder vroegere naam ‘Prisma College’.

De deelmedezeggenschapsraad streeft naar constructief overleg en de schoolleiding is blij met de manier waarop zij dit vorm geeft.

29


< INHOUD

9 KOSTEN & VERZEKERING 9.1 LEERMIDDELEN

Als ouder(s)/verzorger(s) is het belangrijk te realiseren dat het

Vanaf 1 augustus 2009 stellen de scholen de leermiddelen (boeken

volgen van een bepaalde opleiding gepaard kan gaan met extra

en digitale licenties) gratis ter beschikking aan de leerlingen.

kosten. De school kan deze materialen aanbieden. Als u besluit

De ouder(s)/verzorger(s) dragen niet meer bij in de kosten. De

deze materialen niet via school aan te schaffen, bent u zelf

school geeft bij Iddink Voortgezet Onderwijs b.v. aan welke

verantwoordelijk voor het aanschaffen van de materialen via

klassen welke boeken dienen te ontvangen. Ouders c.q. leerlingen

een andere leverancier. Voor wat betreft excursies geldt dat een

dienen een account bij Iddink aan te maken, waarin ze aangeven

leerling hieraan alleen kan deelnemen als de kosten hiervoor ook

voor welke klas zij boeken willen ontvangen. Wel kan gevraagd

voldaan zijn.

worden of u een borg wil betalen ter dekking van eventueel te ontstane kosten bij verlies of afkeuring van een boek na inle-

In onderstaand overzicht zijn alle kosten op een rijtje gezet.

vering aan het eind van het schooljaar. Levering van de boeken

Niet alle kosten zijn dus voor iedereen van toepassing. De

geschiedt vervolgens rechtstreeks vanuit Iddink. De eigenaar

factuur voor de ouderbijdrage ontvangt u aan het begin van het

van het account is dus rechtstreeks klant bij Iddink. Bij proble-

schooljaar.

men met de leermiddelen, waarbij de oorzaak niet bij school ligt, dient u dus zelf contact met Iddink op te nemen.

9.2 OUDERBIJDRAGE EN KOSTEN Alle geldelijke bijdragen die de school aan de ouders vraagt, vallen onder de term ‘ouderbijdrage’. De ouderbijdrage heeft het karakter van een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat de toelating tot de school, het onderwijs of examens niet afhankelijk is van deze bijdrage. Met de opbrengsten van de ouderbijdrage worden veel nuttige en noodzakelijke activiteiten gefinancierd.

KOSTENOVERZICHT OUDERBIJDRAGE Algemene bijdrage Deze wordt gebruikt voor de algemene middelen en voor het bekostigen van zaken waarover de ouderraad gaat, bijv. informatieavond ouders en organisatie diploma-uitreiking

€ 35,00

School t-shirt Eenmalig bij komst op school

€ 10,00

Kluisborg Eenmalig bij komst op school en restitutie na verlaten van school

€ 10,00

Kluishuur Jaarlijks

€ 10,00

U kunt daarbij denken aan leer- en hulpmiddelen ICT, bijzondere

Talenttijd Alleen voor leerjaar 1 wanneer bij inschrijving hiervoor gekozen is

leerlingbegeleiding en een collectieve ongevallenverzekering. De

Introductiekamp leerjaar 1

€ 55,00

overheid vergoedt deze activiteiten niet en de school en de mede-

Introductiedag en eindejaarsactiviteit leerjaar 1 en 2

€ 10,00

Introductiedag en eindejaarsactiviteit leerjaar 3

€ 15,00

Voor de aanschaf van werkkleding (sportkleding, schoenen, stof-

Eindejaarsactiviteit leerjaar 4

€ 30,00

jassen, schorten) worden kosten in rekening gebracht. De kleding

Kamp 4EEM

€ 35,00

wordt na afloop van de opleiding eigendom van de leerling. Voor

Winterdag leerjaar 1 en 2 Schaatsen

€ 18,50

de techniekvakken krijgen de leerlingen de beschikking over een

Winterdag leerjaar 3 Keuze uit skiën of snowboarden

€ 49,50

zeggenschapsraad vindt dergelijke zaken wel belangrijk.

gereedschapskist. Hiervoor wordt een borg in rekening gebracht, die na afloop van de opleiding en na inlevering van de complete gereedschapsset gerestitueerd wordt. Bij het inleveren van een incomplete gereedschapskist worden de kosten van de missende gereedschappen op de borg in mindering gebracht.

30

Excursies Leerjaar- en -profielafhankelijk

€ 100,00

€ 15,00 - €25,00

Veiligheidsschoenen Eenmalig bij start van de betreffende opleiding

€ 30,00

Overalls Eenmalig bij start van de betreffende opleiding

€ 40,00

Schort Eenmalig bij start van de betreffende opleiding

€ 12,50

Borg gereedschapskist (voor BWI en PIE)

€ 50,00


< INHOUD

9.3 SPONSORING

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf,

De bekostiging van de school is niet afhankelijk van sponsoring

als zij die ten behoeve van de school actief zijn (bestuursleden,

en donaties. Derhalve is hier geen beleid voor opgesteld.

personeel, vrijwilligers), dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen van deze personen. Onder deze

9.4 STICHTING LEERGELD

verzekering is onrechtmatig handelen van leerlingen niet gedekt.

Meedoen met sport, een schoolexcursie of kunstzinnige vorming

Wanneer de school schade lijdt door onrechtmatig handelen van

is voor veel kinderen niet vanzelfsprekend. Stichting Leergeld

een leerling, zullen de ouder(s)/verzorger(s) daarvoor aansprake-

helpt als laatste vangnet kinderen met het kunnen ‘meedoen’.

lijk worden gesteld.

Door voorlichting over beschikbare voorzieningen, door bemid-

Voor excursies en kampweken heeft de school een doorlopende

deling tussen ouder(s)/verzorger(s) en hulpverlenende instanties

reisverzekering met werelddekking afgesloten. Ook de leerlingen

en pas daarna door eventuele aanvullende financiële/materiële

zijn via deze verzekering verzekerd.

hulp met bijvoorbeeld een renteloos voorschot of een gift in geld of natura. Voor meer informatie kunt u kijken op internet

9.6 FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID

(www.leergeld.nl) of bellen naar 06 - 47 07 94 00. Deze stichting

Of een leerling nu meerderjarig is of niet: de school blijft de

is actief in Amersfoort en Soest/Baarn en behartigt de belangen

ouder(s)/verzorger(s) altijd aanspreken op financiële zaken. De

van leerlingen woonachtig in deze gemeenten.

wet bepaalt immers dat ouders of verzorgers financieel verantwoordelijk blijven voor meerderjarige kinderen van 18, 19 en 20

9.5 VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID

jaar voor wat betreft de kosten van levensonderhoud en studie.

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een vergoeding van medische kosten als gevolg van een ongeval, voor zover deze kosten niet vergoed worden door de eigen ziektekostenverzekering en een (beperkte) uitkering, indien een ongeval leidt tot blijvende invaliditeit of overlijden. Materiële schade (kapotte bril, fiets et cetera) valt niet onder de dekking. Wanneer zich een ongeval voordoet, dienen de ouder(s)/ verzorger(s) dit direct te melden aan de school.

Met de opbrengsten van de ouderbijdrage worden veel nuttige en noodzakelijke activiteiten gefinancierd. Toelating tot de school, het onderwijs of examens is niet afhankelijk van deze bijdrage.

31


< INHOUD

10 TAALCENTRUM 10.1 TWEE TAALCENTRA

onderwijssysteem. Dit is de reden dat

met een toets. De leerling verblijft gemid-

Het Element kent een lange traditie met

het Taalcentrum in eerste instantie een

deld twee jaar op het Taalcentrum. Op

het lesgeven aan nieuwkomers in Neder-

veilige schoolklimaat wil creëren voor de

het moment dat wordt vastgesteld dat de

land. Jaarlijks komen er vele anderstalige,

leerling. Dit kan alleen als ook leerkrach-

leerling mee kan draaien in het reguliere

leerplichtige leerlingen uit allerlei landen

ten en onderwijsondersteuners zich veilig

onderwijs, wordt de leerling overgeplaatst

(VS, Engeland, Somalië, Syrië, enz.) naar

voelen. Veiligheid vindt zijn oorsprong

naar de nieuwe school. Het gaat dan om

onze school om hier zo snel mogelijk

in het respectvol omgaan met elkaar en

alle vormen van onderwijs: vwo t/m vmbo

Nederlands te leren zodat ze verder

het begrip hebben voor elkaars cultuur

(incl. lwoo en pro) en mbo. Belangrijk is

kunnen in het voortgezet onderwijs (vo)

en verleden. In de omstandigheid dat je

dat leerlingen die Nederland binnenko-

en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

vrijwillig of gedwongen in een ander land

men zich snel thuis voelen, meedoen in

Het betekent dat deze doorstromers op

gaat wonen, zul je nieuwe omgangsregels

de Nederlandse samenleving en leren

alle scholen in Amersfoort en omstre-

en oplossingen van incidenten moeten

hoe wij in Nederland leven. Inburgeren is

ken terechtkomen. Onze taalcentra zijn

leren die passend zijn in de nieuwe

een onderdeel van het onderwijs aan het

immers regionale voorzieningen. Door de

situatie. We verwachten van de leerlingen

Taalcentrum.

grote instromers van jongeren in de leer-

dat zij zich de Nederlandse cultuur en

plichtige leeftijd, kent Het Element sinds

samenleving eigen maken en een eigen

het voorjaar 2016 twee Taalcentra.

plaats verwerven in onze samenleving.

10.4 L ESSENTABEL EN LESTIJDEN

Samenleven betekent dat je vaardigheden

De leerlingen krijgen 27 uur per week les,

Locatie Magnesiumweg 4

ontwikkelt om met elkaar om te gaan, dat

waarvan meer dan de helft Nederlands.

3812 PW Amersfoort

je leert zorg te dragen voor jezelf, voor

Daarnaast krijgen ze wiskunde, projecten

T (033) 462 00 72

de ander en voor de omgeving. Binnen

over burgerschap, handvaardigheid en

F (033) 465 73 64

deze maatschappelijke betrokkenheid

sport.

Locatieleider: De heer J. Sukkel

ontwikkel je een eigen identiteit waarmee je jezelf staande kunt houden in de Neder-

Locatie Ringslang 2-4

landse samenleving. Veel van hen hebben

3824 VE Amersfoort

op jonge leeftijd al veel meegemaakt,

T (033) 200 03 24

omdat ze bijvoorbeeld gevlucht zijn

Locatieleider: Mevrouw M.C. Miedema

uit hun vaderland. Wel of niet met hun ouders. Op deze veilige plek leren ze lezen,

10.2 VEILIGE PLEK

schrijven, praten, luisteren en denken in

Veel leerlingen van het Taalcentrum

het Nederlands.

komen uit landen waar de leefomstandigheden niet zo zijn als in Nederland. De

10.3 EIGEN TEMPO

diversiteit in achtergrond en opleidings-

De klassen zijn ingedeeld naar werktempo

niveau van leerlingen is bepalend voor de

en niveau. Het Taalcentrum werkt in

start van leerlingen in het Nederlandse

perioden. Elke periode wordt afgesloten

32

LESSENTABEL Nederlands

UREN TAALCENTRA 18

Engels*

2

Wiskunde

3

Rekenen

1

Sport

2

Handvaardigheid

1

Totaal

27

* De lessen Engels worden gegeven vanaf fase 2a. De leerlingen in de overige groepen krijgen Burgerschap/Wereldoriëntatie.


Lestijden Taalcentrum Magnesiumweg 1e uur

08.30 - 09.30 uur

2 uur

09.30 - 10.30 uur

pauze

10.30 - 10.45 uur

3e uur

10.45 - 11.45 uur

pauze

11.45 - 12.15 uur

4e uur

12.15 - 13.15 uur

5 uur

13.15 - 14.15 uur

e

e

pauze

14.15 - 14.30 uur

6e uur

14.30 - 15.30 uur

Maandags en dinsdags eindigen de lessen om 15.30 uur. Op woensdag, donderdag en vrijdag om 14.15 uur. Lestijden Taalcentrum Ringslang/Watersteeg 1e uur

09.00 - 10.00 uur

2 uur

10.00 - 11.00 uur

pauze

11.00 - 11.15 uur

3e uur

11.15 - 12.15 uur

4e uur

12.15 - 13.15 uur

pauze

13.15 - 13.45 uur

5 uur

13.45 - 14.45 uur

e

e

pauze

14.45 - 15.00 uur

6e uur

15.00 - 15.45 uur

Op maandag t/m woensdag eindigen de lessen om 15.45 uur, op donderdag om 13.15 uur en vrijdags om 14.45 uur. Het 6e uur is vanwege de vertrektijd van de bus ingekort.

De diversiteit in achtergrond en opleidingsniveau van leerlingen is bepalend voor de start van leerlingen in het Nederlandse onderwijssysteem.

33


< INHOUD

11 MEDEWERKERS KALIUMWEG Volledige naam

Afkorting

Functie

E-mailadres

Dhr. J. Prenger

PRE

Waarnemend directeur en docent Wiskunde

jprenger@hetelement.eu

Dhr. O. Topal

TPO

Afdelingsleider Economie & Ondernemen, Evenementen & Multimedia, Diensten & Producten, Handel & Administratie en EEM

otopal@hetelement.eu

Dhr. R. van Rossum

RSM

Afdelingsleider BWI, PIE, M&T, BIT, Mobiel en GL

rvanrossum@hetelement.eu

Mevr. J. Kromhout

KHT

Afdelingsleider Zorg & Welzijn en SDV

jkromhout@hetelement.eu

Mevr. B. van Appeldoorn

APB

Docent Wiskunde

bvanappeldoorn@hetelement.eu

Mevr. T.H.M. van Barreveld

BVT

Medewerker financiële administratie

tvanbarreveld@hetelement.eu

Dhr. J. Batenburg

BAT

Docent Maatschappijleer en Godsdienst

jbatenburg@hetelement.eu

Dhr. J. Berens

BEJ

Docent Nederlands

jberens@hetelement.eu

Mevr. M. van den Berg

BGM

Lesassistent Zorg & Welzijn

mvandenberg@hetelement.eu

Dhr. W. Bos

BOW

Docent BWI, PIE en BIT

wbos@hetelement.eu

Dhr. H.J. Bos

BHJ

Docent Technische handvaardigheid en BWI

hbos@hetelement.eu

Dhr. A. Braal

BLA

Docent Sport & Bewegen

abraal@hetelement.eu

Dhr. N. Brandsma

BAN

Docent BWI, PIE en BIT

nbrandsma@hetelement.eu

Dhr. J. Broertjes

BRO

Docent Natuurkunde

jbroertjes@hetelement.eu

Dhr. L.E. Brouwer

BRL

Conciërge

lbrouwer@hetelement.eu

Mevr. L.D. Ciebrant

CIE

Docent Zorg en Welzijn

lciebrant@hetelement.eu

Mevr. C. van Dijk

DKC

Docent Nederlands

cvandijk@hetelement.eu

Mevr. S. van Druten

DRS

Docent Engels

svandruten@hetelement.eu

Dhr. H. Duivesteijn

DUH

Docent wiskunde

hduivesteijn@hetelement.eu

Mevr. M. Elzenga

ELZ

Lesassistent Zorg & Welzijn

melzenga@hetelement.eu

Dhr. E. van Engelenhoven

ENG

Lesassistent Mobiel en M&T

evanengelenhoven@hetelement.eu

Dhr. E. van Essen

ESS

Pedagogisch conciërge

evanessen@hetelement.eu

Dhr. E.W.G. Filmer

FIL

Lesassistent BWI, PIE en BIT

efilmer@hetelement.eu

Mevr. E.G.M. van Gemeren

GEE

Hoofd secretariaat en RT-coördinator

evangemeren@hetelement.eu

Mevr. E. de Graaf

GFE

Docent Mens & Natuur en Biologie

edegraaf@hetelement.eu

Mevr. L. Groenwold

GDL

Docent SDV en Lichamelijke Opvoeding

lgroenwold@hetelement.eu

Dhr. J.M. de Gunst

GST

Systeembeheerder

jdegunst@hetelement.eu

Dhr. A. Gutter

GUT

Docent Biologie

agutter@hetelement.eu

Dhr. T. Ham

HAT

Docent Sport & Bewegen en leerlingcoach

tham@hetelement.eu

Mevr. L. Hartman

HLA

Docent Mens & Natuur en Zorg & Welzijn

lhartman@hetelement.eu

Mevr. J. Hofman

HFM

Docent Nederlands en LWOO-coördinator

jhofman@hetelement.eu

Mevr. J. van den Hoven

HOV

Docent Mens & Natuur en Zorg & Welzijn

jvandenhoven@hetelement.eu

Dhr. R.T. van Hulzen

HLZ

Docent Mens & Maatschappij

rvanhulzen@hetelement.eu

Mevr. E. Karsch

KAR

Assistent leerlingenzorg

ekarsch@hetelement.eu

Mevr. P. van Klaveren

KLV

Medewerkster civiele dienst

pvanklaveren@hetelement.eu

34


< INHOUD

KALIUMWEG Volledige naam

Afkorting

Functie

E-mailadres

Dhr. A.G. Koster

KSG

Medewerker leerlingenadministratie en roostermaker

gkoster@hetelement.eu

Mevr. T. Kruiter

KRT

Docent Engels en dyslexiecoach

tkruiter@hetelement.eu

Dhr. D. van de Kuijlen

KUY

Docent Biologie en D&P

dvandekuijlen@hetelement.eu

Dhr. E.R. van der Laan

LAR

Docent Wiskunde, Mens & Maatschappij en Godsdienst

rvanderlaan@hetelement.eu

Dhr. D. Leereveld

LED

Conciërge

dleereveld@hetelement.eu

Dhr. L. van de Lustgraaf

LUS

Decaan en docent Engels

bvandelustgraaf@hetelement.eu

Mevr. J. van Maris

MRJ

Schoolmaatschappelijk medewerkster

jvanmaris@hetelement.eu

Dhr. E. Nawijn

NAW

Docent Mobiel en M&T

enawijn@hetelement.eu

Mevr. M. van Ommen

OMM

Docent Muziek

mvanommen@hetelement.eu

Dhr. S.W. Onland

ONL

Docent Sport & Bewegen

sonland@hetelement.eu

Dhr. C.J. Overbeeke

OVE

Docent Handel & Administratie

koverbeeke@hetelement.eu

Mevr. K. Paschedag

PAZ

Lesassistent Handel & Administratie

kpaschedag@hetelement.eu

Dhr. G. Pijl

PLG

Systeembeheerder

gpijl@hetelement.eu

Mevr. A. Pijper

PYA

Mediathecaresse

apijper@hetelement.eu

Dhr. M. Pot

POT

Docent Technologie en Economie

mpot@hetelement.eu

Mevr. C. Prins

PRC

Docent Duits

cprins@hetelement.eu

Dhr. B. Pruis

PRB

Docent Wiskunde

bpruis@hetelement.eu

Mevr. J.C. de Rijk

RYA

Instructeur Technologie en Stagecoördinator

aderijk@hetelement.eu

Mevr. S. Saffrie

SAF

Docent Engels

saffrie@hetelement.eu

Dhr. G. Smalbrugge

SMA

Docent Handel & Administratie, Economie & Ondernemen en Evenementen & Multimedia

gsmalbrugge@hetelement.eu

Dhr. R. Theben Terville

TTR

Zorgcoördinator

rthebenterville@hetelement.eu

Dhr. O. Topal

TPO

Docent Wiskunde

otopal@hetelement.eu

Dhr. W. Troost

TRW

Docent Wiskunde

wtroost@hetelement.eu

Dhr. J. van Urk

URJ

Docent SDV en Lichamelijke Opvoeding

jvanurk@hetelement.eu

Mevr. M.W. van der Valk

VAL

Medewerkster civiele dienst

mvandervalk@hetelement.eu

Dhr. J.C. van der Velden

VDJ

Docent Handel & Administratie en Economie & Ondernemen

jvandervelden@hetelement.eu

Dhr. B. Verbeek

VRE

Docent Tekenen en CKV

bverbeek@hetelement.eu

Dhr. J. Versluis

VLJ

Docent Nederlands en Mens & Maatschappij

jversluis@hetelement.eu

Dhr. R. Vicente Lopes

VIC

Medewerker absentenadministratie

rlopes@hetelement.eu

Mevr. M. Vinke

VIK

Kwaliteitsmedewerker

mvinke@hetelement.eu

Dhr. J. Wind

WIJ

Docent Nederlands, Mens & Maatschappij, Evenementen & Multimedia, EEM en roostermaker

jwind@hetelement.eu

Dhr. I. van Witzenburg

WTZ

Docent Mens & Maatschappij en Aardrijkskunde

ivanwitzenburg@hetelement.eu

Dhr. J. Woudenberg

WOJ

Orthopedagoog

jwoudenberg@hetelement.eu

Dhr. L. Wouters

WTS

Docent Nederlands

lwouters@hetelement.eu

Mevr. T.R. Zervaas

ZER

Docent Engels

tzervaas@hetelement.eu

Mevr. M. Zomer

ZOM

Docent Nederlands en dyslexiecoach

mzomer@hetelement.eu

35


< INHOUD

TAALCENTRUM RINGSLANG Volledige naam

Afkorting

Functie

E-mailadres

Dhr. J. Prenger

PRE

Waarnemend directeur

jprenger@hetelement.eu

Mevr. M.C. Miedema

MIE

Locatieleider

mmiedema@hetelement.eu

Mevr. L. Akay

AKA

Docent Nederlands

lakay@hetelement.eu

Dhr. A. Braal

BLA

Leerlingbegeleider

abraal@hetelement.eu

Dhr. R. van Dasselaar

DAS

Docent Wiskunde/Rekenen

rvandasselaar@hetelement.eu

Mevr. D. Evers

EDE

Docent Nederlands

devers@hetelement.eu

Dhr. P. Hellegers

HEP

Docent Nederlands

phellegers@hetelement.eu

Dhr. P. Keijer

KEIJ

ConciĂŤrge

pkeijer@hetelement.eu

Mevr. E.M. van der Kist

KIE

Logopediste

evanderkist@hetelement.eu

Mevr. A. van de Linde

LIN

Docent Handvaardigheid

avandelinde@hetelement.eu

Mevr. T. Oldewarris

OLD

Docent Sport & Bewegen

toldewarris@hetelement.eu

Mevr. M. Regeer

REG

Docent Nederlands en leerlingbegeleider

mregeer@hetelement.eu

Mevr. M. Schraal

SLM

Docent Nederlands

mschraal@hetelement.eu

Dhr. R.R. van der Smitte

SMI

Docent Nederlands en Wiskunde

rvandersmitte@hetelement.eu

Mevr. M. Sneep

SNM

Docent Handvaardigheid

msneep@hetelement.eu

Dhr. T. van der Snoek

SNO

Docent Sport & Bewegen

tvandersnoek@hetelement.eu

Mevr. J. Vorenkamp

VOJ

Docent Nederlands

jvorenkamp@hetelement.eu

Mevr. S.I. van Weerd

WEE

Docent Nederlands

svanweerd@hetelement.eu

36


< INHOUD

TAALCENTRUM MAGNESIUMWEG Volledige naam

Afkorting

Functie

E-mailadres

Dhr. J. Prenger

PRE

Waarnemend directeur

jprenger@hetelement.eu

Dhr. J. Sukkel

SUJ

Locatieleider

jsukkel@hetelement.eu

Mevr. A.E. Ben Ahmed

BAA

Docent Nederlands

abenadhmed@hetelement.eu

Dhr. T. Bos

BST

Docent Nederlands en Engels

tbos@hetelement.eu

Mevr. R. Coster

CSR

Docent Nederlands

rcoster@hetelement.eu

Dhr. R. van Dalen

DAL

Docent Nederlands

rvandalen@hetelement.eu

Mevr. M. van Dam

DAM

Docent Nederlands

mvandam@hetelement.eu

Dhr. J. Dijkman

DMJ

Docent Nederlands

jdijkman@hetelement.eu

Mevr. J.M. Geul

GEU

Docent Nederlands

ageul@hetelement.eu

Mevr. C.R. Hopman

HOC

Docent Nederlands

chopman@hetelement.eu

Mevr. F. Hulshof

HUF

Docent Nederlands

fhulshof@hetelement.eu

Dhr. R.A.M. de Jong

JNR

Docent Nederlands en leerlingbegeleider

rdejong@hetelement.eu

Mevr. E.M. van der Kist

KIE

Logopediste

evanderkist@hetelement.eu

Dhr. B.. van Leijenhorst

LEIJ

ConciĂŤrge

bvanleijenhorst@hetelement.eu

Mevr. A. van de Linde

LIN

Docent Handvaardigheid

avandelinde@hetelement.eu

Dhr. E. van de Moolen

MOO

Docent Sport & Bewegen

evandemoolen@hetelement.eu

Mevr. M.J.C. Nanninga

NAN

Docent Nederlands

mnanninga@hetelement.eu

Mevr. S. Notenboom

NBM

Docent Nederlands

snotenboom@hetelement.eu

Mevr. D. Patty

PAD

Docent Nederlands

dpatty@hetelement.eu

Mevr. I. Scheele

SLH

Docent Nederlands

ischeele@hetelement.eu

Mevr. A. van der Sijde

SYA

ConciĂŤrge

avandersijde@hetelement.eu

Dhr. L.J. Traas

TAS

Docent Wiskunde

ltraas@hetelement.eu

37


< INHOUD

12 MEERWEGEN SCHOLENGROEP DE MEERWEGEN SCHOLENGROEP VERZORGT CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS IN AMERSFOORT, BUNSCHOTEN EN NIJKERK. ONZE SCHOLEN VERZORGEN EEN BREED AANBOD VAN GYMNASIUM TOT EN MET PRAKTIJKONDERWIJS EN HET TAALCENTRUM.

12.1 UITGANGSPUNTEN

pelijke medezeggenschapsraad (GMR).

L. Ciebrant (lciebrant@hetelement.eu).

De Meerwegen scholengroep legt in

Elke school kent een eigen deelmedezeg-

Meer informatie hierover en wat u kunt

haar onderwijs de nadruk op waarden

genschapsraad (DMR) die zich bezighoudt

doen als u een klacht heeft, is te lezen op

die direct samenhangen met bijbelse

met alle zaken die de school betreffen. De

de website van de Meerwegen scholen-

uitgangspunten. Dit vind je niet alleen

GMR houdt zich bezig met zaken die voor

groep (www.meerwegen.nl).

terug in de dagen weekopeningen en

de Meerwegen scholengroep als geheel

christelijke vieringen, maar vooral ook

geregeld moeten worden of voor alle scho-

in de dagelijkse praktijk. Elke school

len van belang zijn.

functioneert als een gemeenschap waarin

12.7 A DRESSEN AANGESLOTEN SCHOLEN COLLEGE VAN BESTUUR

aandacht voor elkaar en respect voor de

12.4 INTERNET

Postbus 194, 3800 AD Amersfoort

ander voorop staat. Dit is vooral merk-

Op de website van de school of via www.

J.P. Sweelinckstraat 4, Amersfoort

baar in de manier waarop wij binnen de

meerwegen.nl vindt u uitgebreidere infor-

T (033) 479 40 40

Meerwegen scholengroep met elkaar

matie over de organisatie van de Meerwe-

F (033) 479 40 44

omgaan en maatschappelijke ontwikke-

gen scholengroep en o.a. financiële zaken

meerwegen@meerwegen.nl

lingen met elkaar bespreken.

als ouderbijdrage en verzekeringen.

www.meerwegen.nl

12.2 O RGANISATIE EN BELEID

12.5 KLACHTENREGELING

De Meerwegen scholengroep valt onder

welke stappen genomen kunnen worden

ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS

de Stichting voor Protestants Christelijk

wanneer u te maken heeft met problemen

Accent Amersfoort

Voortgezet Onderwijs Eemland (PCVOE).

of klachten of in geval van een vermoeden

Wiekslag 50, 3815 GS Amersfoort

Het college van bestuur van de stich-

van misstanden binnen de organisatie.

T (033) 445 03 33

ting is eindverantwoordelijk voor het

Ook treft u daar de klachtenregeling aan.

F (033) 445 03 34

Rabobank 37.78.96.047 Op www.meerwegen.nl kunt u vinden

gevoerde beleid op de scholen. Het college is tevens de formele gesprekspartner

KvK 320 89 520

pro@accentamersfoort.nl www.accentamersfoort.nl

van de gemeenschappelijke medezeg-

12.6 VERTROUWENS PERSONEN

genschapsraad (GMR) voor alle zaken die

Als een leerling of ouder te maken krijgt

ACCENT NIJKERK

de scholengroep betreffen. De raad van

met ongewenst gedrag (zoals bijvoorbeeld

Postbus 364, 3860 AJ Nijkerk

toezicht houdt toezicht op het gevoerde

agressie, seksuele intimidatie of discrimi-

Ds. Kuypersstraat 1, 3863 CA Nijkerk

beleid van het college van bestuur.

natie) kan dit gemeld worden bij één van

T (033) 245 88 19

de vertrouwenspersonen.

F (033) 246 33 55

12.3 MEDEZEGGENSCHAP

Voor onze school zijn dit de heer A. Gutter

pro@accentnijkerk.nl

De scholengroep heeft een gemeenschap-

(agutter@hetelement.eu) en mevrouw

www.accentnijkerk.nl

38


< INHOUD

CORDERIUS COLLEGE gymnasium, atheneum, havo en

FAREL COLLEGE SWEELINCKSTRAAT

vmbo (theoretisch)

J.P. Sweelinckstraat 4

Lambert Heijnricsstraat 23

3816 PB Amersfoort

3817 ER Amersfoort

T (033) 422 90 20

T (033) 247 30 60 F (033) 463 53 96

OOSTWENDE COLLEGE

corderius@corderius.org

atheneum, havo, vmbo basis,

www.corderius.nl

kader en TL/mavo (1 t/m 4) Plecht 1

CORLAER COLLEGE

3751 WB Bunschoten

atheneum, havo en vmbo

T (033) 299 74 00

Postbus 100, 3860 AC Nijkerk

F (033) 299 74 10

Ds. Kuypersstraat 3, 3863 CA Nijkerk

info@oostwende.nl

T (033) 245 64 34

www.oostwende.nl

F (033) 245 20 23 corlaer@corlaercollege.nl www.corlaercollege.nl

FAREL COLLEGE atheneum, havo en vmbo (TL/mavo) 3813 DC Amersfoort T (033) 422 90 20 F (033) 472 86 01 farel@farel.nl www.farel.nl

Binnen de Meerwegen scholengroep functioneert elke school als een gemeenschap waarin aandacht voor elkaar en respect voor de ander voorop staan.

39


WAAR PASSIE EN TALENT SAMENKOMEN Het Element locatie Kaliumweg 2 3812 PT Amersfoort 033 460 26 00

Het Element locatie Hooglandseweg-Noord 55 3813 VD Amersfoort 033 472 82 03

www.hetelement.eu info@hetelement.eu

Schoolgids 2017 Het Element locatie Kaliumweg  

Schoolgids 2017 Het Element locatie Kaliumweg

Schoolgids 2017 Het Element locatie Kaliumweg  

Schoolgids 2017 Het Element locatie Kaliumweg

Advertisement