Page 1

WAAR TALENT EN PASSIE SAMENKOMEN

SCHOOL GIDS LOCATIE

HOOGLANDSEWEG-NOORD 2016 - 2017


INHOUD VOORWOORD

5

1 MISSIE EN VISIE

6

1.1 MISSIE 1.2 VISIE 1.3 WAAR PASSIE EN TALENT SAMENKOMEN 1.4 IDENTITEIT

6 6 8 8

2 ORGANISATIE

9

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

9 9 9 9 9

5 LEEFBARE SCHOOL 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

VEILIGE SCHOOL SCHOOLREGELS TOEZICHT GEZONDE SCHOOL ALCOHOLVRIJE SCHOOL

6 DAGELIJKSE SCHOOLLEVEN MANAGEMENT SCHOOLGROOTTE LOCATIES HERKOMST LEERLINGEN BEGELEIDING

3 ONDERWIJS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

HOE ZIET HET ONDERWIJS ERUIT? ONDERBOUW BOVENBOUW PORTFOLIO STAGE SAMENWERKING MBO

4 BEGELEIDING EN ZORG 4.1 BEGELEIDING 4.2 LEERLING IN BEELD 4.3 SAMENWERKINGSPARTNERS

2

10 10 10 12 12 12 13

14 14 15 15

6.1 LESSEN 6.2 LESUITVAL 6.3 AFWEZIGHEID VAN LEERLINGEN 6.4 LEERLINGENRAAD 6.5 VAKANTIES EN STUDIEDAGEN 6.6 DIGITALE ZAKEN 6.7 KLUISBORG EN -HUUR 6.8 FIETSENSTALLING 6.9 BIBLIOTHEEK 6.10 VEILIGHEID EN PRAKTIJK 6.11 ETEN EN DRINKEN 6.12 KLEDING 6.13 BIJZONDERE ACTIVITEITEN

7 AANMELDING, TOELATING & VERVOLG 7.1 AANMELDING 7.2 TOELATING 7.3 DOOR- EN UITSTROOMGEGEVENS

17 17 17 18 18 18

19 19 21 21 22 22 22 22 24 24 24 24 24 24

27 27 27 27


8 COMMUNICATIE 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.8 

28

SECRETARIAAT NIEUWSBRIEF WEBSITE OUDERRAAD OUDERAVONDEN MEDEZEGGENSCHAP KWALITEITSZORGSYSTEEM

28 28 28 28 28 28 30

9 KOSTEN & VERZEKERING

32

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 

LEERMIDDELEN OUDERBIJDRAGE EN KOSTEN SPONSORING STICHTING LEERGELD VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID FINANCIELE VERANTWOORDELIJKHEID

10 HET ELEMENT ONDERDEEL VAN HET MERIDIAAN COLLEGE 10.1 WAT IS HET MERIDIAAN COLLEGE? 10.2 HOE IS HET MERIDIAAN COLLEGE GEORGANISEERD? 10.3 COLLEGE VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT MERIDIAAN COLLEGE

32 32 32 33 33 33

34 34 34 34

3


WELKOM

4


< INHOUD

VOORWOORD In het onderwijs is het een goed gebruik om ouders en leerlingen

school wordt beschouwd. De leerlingen van de locatie aan de

een gids aan te bieden waarmee ze door het schooljaar kunnen

Hooglandseweg gaven de school bij een apart inspectiebezoek

trekken. Deze schoolgids heeft deze functie voor Het Element.

hier een 8,2 voor. Ook ouders zijn bijzonder tevreden over de

Het is de eerste keer dat we voor Het Element een schoolgids uit-

goede opzet van de begeleiding en de maatregelen die de school

brengen. In deze gids wordt uitgelegd hoe het systeem van onze

neemt om onevenwichtigheden te voorkomen. In feite komt het

school werkt. Al sinds 2010 werken het Vakcollege Amersfoort

neer op het eenvoudige opvoedkundige principe “grenzen stellen,

en het Prisma College aan het realiseren van een nieuwe school.

ruimte bieden”. Deze lijn houdt in dat je door het hanteren van

Met ingang van augustus 2015 kennen beide scholen een gelijke

regels en afspraken ook de speelruimte hebt duidelijk gemaakt.

opzet van het lesprogramma. Per 1 augustus 2016 komt leerjaar 2 hier ook bij. Het aanbod is breed en dat komt door de samenwer-

De school biedt gedegen en goed onderwijs in klassen van

king van de twee scholen. Per 1 januari 2016 hebben de scholen

ongeveer 16 – 24 leerlingen. Het Element heeft ook verwachtin-

een gezamenlijke nieuwe naam: Het Element. Het is opnieuw

gen van leerlingen. Niet voor niets luidt de onderzin van onze

een teken dat de scholen de samenwerking serieus nemen. Als

naam: ‘Waar passie en talent samenkomen’. Als een leerling in

aparte scholen kennen zowel het Prisma College als het Vakcol-

zijn kracht zit, kunnen er wonderbaarlijke prestaties worden

lege Amersfoort een goede reputatie. De inspectie-beoordelingen

geleverd. Het is deze positieve houding van de school die leidt

zijn positief, de examenresultaten van beide scholen zijn al vele

tot mooie resultaten. Een belangrijk element is de factor

jaren uitstekend en ook de breed opgezette leerlingbegeleiding

VERTROUWEN. Zonder vertrouwen kan er geen prestatie

en ondersteuning is in de regio een erkend positief aspect. Het

worden gerealiseerd.

is vanzelfsprekend dat Het Element deze sterke punten ook als nieuwe school nastreeft. Zolang er nog geen sprake is van

Tenslotte is het van belang te vermelden dat de school communi-

samenwerken op dezelfde locatie, zullen we dat voorlopig nog

catie met ouders en leerlingen van groot belang vindt. Elke twee

gewoon vormgeven op de bekende adressen van de Hooglandse-

weken verschijnt er een nieuwsbrief waarin de belangrijke zaken

weg-Noord en de Kaliumweg.

structureel worden gemeld. Deze nieuwsbrief is na te lezen op de website van de school, evenals de tekst van deze schoolgids en

Door de samenwerking kunnen we een breed aanbod van afde-

andere belangrijke documenten.

lingen realiseren. Het is nodig dat het vmbo een goede en sterke positie in het Amersfoortse voortgezet onderwijs inneemt. Wat

Koen Janssen

het onderwijsconcept binnen Amersfoort uniek maakt, kent

directeur Het Element, locatie Hooglandseweg-Noord

zijn oorzaak in twee aspecten, ten eerste de uitgestelde keuze en de ruime oriëntatie, ten tweede de sterke relatie met het

Wim van Deijk

mbo in het vierde leerjaar. Hierover leest u veel in deze school-

directeur Het Element, locatie Kaliumweg

gids. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor de opzet van de leerlingbegeleiding. Uit de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en onder hun ouders blijkt dat Het Element als een bijzonder veilige

5


< INHOUD

1 MISSIE EN VISIE 1.1 MISSIE

De missie in vier statements:

Het Element is een school voor leerlingen die qua leerstijl gebaat

- Het Element is een professionele organisatie en biedt kwaliteit

zijn bij doen in combinatie met leren. De school is een samenwer-

in onderwijs en begeleiding.

kingsschool vanuit de Meerwegen Scholengroep en het Meridi-

- Het Element leidt leerlingen beroepsgericht op voor een waar-

aan College. Beide schoolbesturen hebben zich ten doel gesteld

devolle bijdrage aan de samenleving met oog voor de kwalitei-

een krachtig vmbo te ontwikkelen. Het Element bestaat uit twee

ten van elke individuele leerling.

vestigingen met een eigen gezicht. In de toekomst wordt er lesge-

- Het Element staat midden in de samenleving en is een school

geven op één locatie. Op beide vestigingen wordt er nu voor drie

waar medewerkers, leerlingen en ouders elkaar inspireren.

leerwegen onderwijs geboden, te weten: - De gemengde leerweg (GL)

- Het Element geeft vorm en inhoud aan het onderwijs vanuit christelijke waarden en normen.

- De kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) - De basisberoepsgerichte leerweg (BBL)

1.2 VISIE De naam van de school en haar onderzin geven in hoofdlijn onze

Voor leerlingen met leerproblemen en achterstanden wordt er op

visie weer.

beide locaties leerwegondersteuning (LWOO) aangeboden.

Het Element gaat uit van talenten van kinderen en wil elk talent, op welk gebied dan ook, tot ontplooiing laten komen. Een veilige

Het Element wil een school zijn waarin leerlingen:

leeromgeving, vanuit een kleinschalige opzet, is hiervoor de basis

- zich veilig voelen;

en goed onderwijs een vereiste.

- hun talenten ontplooien;

Op Het Element kan iedere leerling in zijn/haar tempo zich ont-

- extra ondersteuning krijgen waar ze dat nodig hebben;

wikkelen tot vakman/vakvrouw. Hierbij is een oriëntatie op een

- keuzemogelijkheden hebben die aansluiten bij hun capacitei-

profiel in het vmbo van belang, maar daarnaast is een naadloze

ten en interesses; - kwalitatief goed onderwijs volgen in een stimulerende leeromgeving;

aansluiting op het mbo minstens zo belangrijk. De school heeft in leerjaar 1 een oriënterend karakter en leerlingen maken na dit leerjaar een keuze voor een profiel. In het vierde leerjaar is er

- niet voortijdig de school verlaten.

een sterke verbinding met het mbo. De leerlingen volgen dan al

En waarin

lessen in het mbo en lopen stage in de beroepspraktijk.

- voor elke leerling een traject is om een startkwalificatie

Wanneer iedere leerling de kans krijgt om zich op zijn/haar eigen

(niveau 2) te halen; - doorlopende leerlijnen zijn gerealiseerd met het basisonderwijs en het mbo; - er voor iedere leerling, middels maatwerk, plek is om op zijn/ haar tempo de lesstof te volgen;

tempo te ontwikkelen, zijn differentiatie en maatwerk kernbegrippen. De beroepspraktijk kenmerkt zich door individuele trajecten en keuzemogelijkheden in de profielen. In het algemeen vormend gedeelte is dit terug te zien in de klas, waar iedere leerling op zijn niveau of zijn tempo door de docent wordt bediend

- de begeleidingsstructuur goed ontwikkeld is;

en begeleid. Verlengde instructie, extra werk of excellente trajec-

- samengewerkt wordt met het bedrijfsleven en andere

ten zijn hier voorbeelden van.

instellingen.

6


< INHOUD

Het Element gaat uit van talenten van kinderen en wil elk talent, op welk gebied dan ook, tot ontplooiing laten komen. Een veilige leeromgeving, vanuit een kleinschalige opzet, is hiervoor de basis en goed onderwijs een vereiste.

7


< INHOUD

De basis; een veilige leeromgeving, creëert Het Element door

gelijkwaardig. Medewerkers en leerlingen gaan zorgvuldig met

haar organisatie en begeleiding. De leerlingen worden geplaatst

elkaar om en ook met het gebouw en de spullen die daarin staan.

in een kleinschalige omgeving. Een team van docenten is binnen

Zij voelen zich verantwoordelijk voor elkaars welzijn en voor de

het profiel van de leerling verantwoordelijk voor het onder-

omgeving waarin ze leren en werken.

wijs en de begeleiding. De mentor is de spil in deze begeleiding en middels de methode Leefstijl! wordt er samen met de klas

Wat betreft onze christelijke identiteit is Het Element een open

gewerkt aan sociale vaardigheden, groepsdynamica en actuele

christelijke school. “Open” betekent, dat iedereen – ongeacht

thema’s die als puber op je pad komen. Zo werken wij binnen

zijn of haar achtergrond – welkom is op onze school. Christelijk

onze school aan de sociale veiligheid.

betekent dat de school staat in de traditie van de christelijke

Het Begeleidingsbureau is ondersteunend in het onderwijspro-

geloofsgemeenschappen en zich laat inspireren door het evan-

ces. De bemensing zorgt voor expertise richting het docenten-

gelie. Naast de christelijke traditie en waarden is er ruimte voor

team en kan individuele leerlingen net dat steuntje in de rug

andere tradities en geloven als inspiratiebron.

geven wanneer dit nodig is.

Op grond hiervan staan voor alle medewerkers vier centrale waarden centraal, die een bindende pedagogische opdracht

1.3 W AAR PASSIE EN TALENT SAMENKOMEN

vormen om uit te dragen en vóór te leven: respect hebben voor

De onderzin, waar passie en talent samenkomen, van Het Ele-

een gemeenschap en aanspreken/ aangesproken worden op

ment heeft voor ons een speciale betekenis. Wanneer mensen in

verantwoordelijkheid.

verschillen, betrouwbaar en integer zijn en samenwerken in

hun element zijn, zijn ze het meest zichzelf, het meest geïnspireerd en halen ze het beste uit zichzelf’. Dit is ook hetgeen wat

Veel van de leerlingen hebben een christelijke achtergrond,

wij met onze leerlingen willen bereiken.

maar dat geldt niet voor iedereen. Dit betekent dat aan de lessen

In ons onderwijs gaan we op zoek naar de talenten van onze

levensbeschouwing en de activiteiten en vieringen zó vorm

leerlingen. Dit kan in de praktijk, maar ook binnen een vak of

wordt gegeven dat iedereen zijn plaats en inbreng daarin kan

juist op een ander vlak. Wij geloven erin dat wanneer leerlingen

hebben. Belangrijk daarbij is de dialoog tussen mensen met

gezien, gewaardeerd en uitgedaagd worden om het beste uit zich-

verschillende levensbeschouwingen en de interculturele ontmoe-

zelf te halen, zij gemotiveerd en geïnspireerd hun schoolcarrière

ting. Hier geldt dat leerlingen en medewerkers van en met elkaar

kunnen volgen. Onze uitdaging is om bij iedere leerling op zoek

kunnen leren vanuit een besef dat een variëteit aan achtergron-

te gaan naar dit punt van inspiratie en motivatie.

den en meningen de school verrijkt.  

1.4 IDENTITEIT Op Het Element zien we identiteit als een breed begrip. Wij werken vanuit onze christelijke identiteit en onze katholieke traditie. Wij werken zo met onze leerlingen in ons onderwijs en aan de manier waarop wij met elkaar en met onze omgeving omgaan. In ons onderwijs richten wij ons zowel op de cognitieve als op de sociaal-emotionele- en de creatieve ontwikkeling van de leerling. Het gaat om ‘heel de mens’, om ontwikkeling van hoofd, hart en handen. De medewerkers en de leerlingen van de school zijn niet gelijk (ze hebben ieder een andere taak en functie), maar wel

8


< INHOUD

2 ORGANISATIE 2.1 MANAGEMENT

opzet van de gebouwen en het geringe

heeft een sterkere vertegenwoordiging

De directie van Het Element bestaat uit

leerlingaantal zorgt ervoor dat leerlingen

uit de gemeente Amersfoort (75%), terwijl

twee directeuren, één adjunct-directeur

gezien worden. Leerlingen zijn onder-

op de locatie Kaliumweg 36% van de

en 6 afdelingsleiders. De directie is ver-

gebracht in teams en de mentor is uw

leerlingen uit de gemeente Leusden of

antwoordelijk voor wat er op de locatie

eerste aanspreekpunt. De afdelingsleider

Soest komt.

plaatsvindt.

van uw locatie is verantwoordelijk voor

Directeur locatie Hooglandseweg-Noord

het onderwijs en de begeleiding van de

2.5 BEGELEIDING

leerlingen.

Het Begeleidingsbureau is ondersteunend

De heer Koen Janssen

aan het primaire proces. Wanneer de

Directeur locatie Kaliumweg

2.3 LOCATIES

mentor de zorgvraag te groot of complex

De heerWim van Deijk

Beide locaties beschikken over lesruimten

vindt wordt de leerling, in overleg met

waarin het mogelijk is om onderwijs aan

ouders/verzorgers, doorverwezen naar

Adjunct-directeur Kaliumweg

te bieden dat eigentijds en uitdagend is.

het Begeleidingsbureau. Het Begeleidings-

De heer. Johan Prenger

De praktijkruimtes zijn ingericht naar

bureau bestaat uit een zorgcoördinator,

het bedrijfsleven en zijn zo een gesimu-

orthopedagoog, maatschappelijk werkster

AFDELINGSLEIDING HOOGLANDSEWEG-NOORD

leerde leeromgeving. Voor het profiel

en leerlingbegeleiders. Eens in de twee

Economie & Ondernemen betekent dit

weken komt het Begeleidingsbureau

Zorg en Welzijn

dat er gewerkt wordt in de kantoortuin en

samen met de afdelingsleider bij elkaar,

De heer Mark Askamp

voor het profiel Zorg en Welzijn wordt er

wij noemen dit het zorgteam. De leerlin-

Techniek

gewerkt op het zorgplein. Voor techniek

gen worden dan doorgesproken en er is

De heer Jasper de Wijs

zijn er drie profielen: Bouwen, Wonen en

een terugkoppeling naar de mentoren.

Economie en Ondernemen

Interieur (BWI), Produceren, Installeren

Naast deze expertise heeft Het Element

De heer Jan van Duivenvoorde

en Energie (PIE) en Mobiliteit en Trans-

nog een aantal medewerkers in dienst die

port. Voor de afdeling Horeca, Bakkerij en

voor extra begeleiding of ondersteuning

AFDELINGSLEIDING KALIUMWEG

Recreatie is op de Hooglandseweg onze

kunnen zorgen. Er zijn faalangsttrainers,

Bakkerij en het restaurant De Proeftuin

er is remediale hulp op rekenen en taal en

Zorg en Welzijn

ingericht.

er zijn sociale vaardigheidstrainers. De zorgcoördinator is verantwoordelijk

De heer Dennis van de Kuijlen Techniek

Locatie Hooglandseweg-Noord 55

voor de aansturing van deze medewer-

De heer Kees Prins

3813 VD Amersfoort

kers. Leerlingen kunnen vanuit een vraag van de ouder/verzorger worden aange-

Economie en Ondernemen De heer Jan Lassche

Locatie Kaliumweg 2

meld voor extra hulp of naar aanleiding

3812 PT Amersfoort

van observaties en resultaten van de mentor/docententeam. Plaatsing en bege-

2.2 SCHOOLGROOTTE Het Element gaat uit van een kleinscha-

2.4 H ERKOMST LEERLINGEN

leiding vindt altijd in overleg plaats. Meer

lige opzet. Op de locatie aan de Kalium-

De leerlingen van Het Element komen

hierover vindt u in hoofdstuk 4: Begelei-

weg zijn 700 leerlingen gehuisvest en op

voornamelijk uit de gemeente Amersfoort

ding en zorg.

de locatie aan de Hooglandseweg-Noord

en de omliggende gemeentes Leusden en

huisvesten 515 leerlingen. De ruime

Soest. De locatie Hooglandseweg-Noord

9


< INHOUD

3 ONDERWIJS 3.1 HOE ZIET HET ONDERWIJS ERUIT?

- Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) (op beide locaties)

3.1.1 ALGEMEEN

- Produceren, Installeren en Energie (PIE) (op beide locaties)

Op Het Element komen PASSIE en TALENT samen! Op school

- Mobiliteit en Transport (MT) (op beide locaties)

kijken we goed naar wat de leerling leuk en belangrijk vindt. Het

- Economie en Ondernemen (EO) op beide locaties)

is belangrijk dat die zich op zijn plek voelt op school. Daarom

- Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) (alleen op locatie

geven we leerlingen veel persoonlijke aandacht en helpen we hen

Hooglandseweg-Noord)

bij het ontdekken van hun talenten. Blinken ze uit in techniek

- Welzijn (Zorg - Sport - Beauty) (op beide locaties)

of verzorging? Kunnen ze heel goed sporten, bakken of zijn ze

- Evenementen en Multimedia (EM) (alleen op locatie

creatief? Op Het Element is er altijd een profiel dat het beste bij

Kaliumweg)

ze past. Als ze doen wat ze het beste kunnen, is school gewoon hartstikke leuk!

3.2 ONDERBOUW 3.2.1 EERST ORIËNTEREN

Naast de theorievakken zoals wiskunde, Nederlands, Engels en

Op Het Element gaan leerlingen de eerste 40 weken in de brug-

Mens & Maatschappij wordt er veel aandacht besteed aan prak-

klas zich oriënteren. Hierin krijgen ze een beeld van de vakken

tijkvakken. Bij beeldende vorming, muziek en sport & bewegen

op school en ontdekken ze wat ze leuk vinden en goed kunnen.

leren leerlingen door veel te doen. Daarnaast staat er een men-

Zo ontdekken ze stukje bij beetje welke opleiding ze willen gaan

torles op het rooster om met leefstijl energizers en ‘leren leren’

volgen. Er zijn drie verschillende oriëntatie-routes:

aan de slag te gaan.

- De Oriëntatieroute: Leerlingen hebben nog geen idee welke kant ze op willen en maken in deze route kennis met alle pro-

3.1.2 LEERWEGEN Binnen het vmbo bestaan er profielen en leerwegen waarvan

fielen van Het Element. - De Techniekroute: Leerlingen willen iets met techniek gaan

Het Element de volgende aanbiedt, eventueel mogelijk met

doen. Maar wat precies? In deze route maken ze kennis met

leerwegondersteuning:

de drie techniekprofielen: Bouw, Wonen en Interieur (BWI),

Produceren, Installeren en Energie (PIE) en Mobiliteit en

- Gemengde/theoretische leerweg (GL/TL) - Kaderberoepsgerichte leerweg (KL) - Basisberoepsgerichte leerweg (BL)

Transport (MT). - De Dienstverleningroute: Wat ze willen worden, weten de leerlingen nog niet precies, maar wel iets met mensen. Dan kiezen ze voor deze route, waarin ze in 40 weken kennismaken met

3.1.3 PROFIELEN

de profielen: Zorg & Welzijn, inclusief Sport en Beauty (ZW),

Met de invoering van de nieuwe examenprogramma’s verdwijnen

Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR), Economie en Onderne-

de bestaande afdelingen en worden nieuwe profielen aange-

men (EO) en Evenementen en Multimedia (EM).

boden. Dit schooljaar bieden we in leerjaar 1 en 2 de volgende profielen aan:

Wordt er gekozen voor de Techniek- of de Dienstverleningroute, dan is er nog een extra keuze, namelijk Talenttijd. In deze extra uren ga je op zoek naar je talent, bijvoorbeeld door leuke uitstapjes te maken of workshops te volgen van professionals. Talenttijd kan ingevuld worden op het gebied van zorg, sport, koken & bakken, economie of expressie.

10


< INHOUD

In de extra uren van Talenttijd ga je op zoek naar je talent, bijvoorbeeld door leuke uitstapjes te maken of workshops te volgen van professionals.

11


< INHOUD

3.2.2 VAKMANSCHAPSROUTE LEERJAAR 2

het mbo. Op dit moment wordt de Gemengde Leerweg alleen

Na leerjaar 1 is de oriëntatiefase afgelopen en dienen leerlingen

aangeboden op de Kaliumweg.

te kiezen voor een Vakmanschapsroute in leerjaar 2. Ze gaan dan 6 uur in de week in de praktijk aan de slag met het gekozen

3.4 PORTFOLIO

profiel om daarin het diploma te halen.

Alle leerlingen hebben een persoonlijk portfoliomap. In de map zit een overzicht van de competenties waaraan ze werken: de

3.2.3 GEMENGDE/THEORETISCHE LEERWEG

rapporten, bewijzen van een prestatie waar ze trots op zijn, ver-

Uniek! Theorie op mavo niveau + 6 uur praktijk in één van de

slagen en voorbereidingsformulieren van de portfoliogesprekken

zeven profielen. Na de oriëntatieperiode starten we met de GL/

en afspraken die met elkaar gemaakt zijn. Deze map geeft in vier

TL klas in het tweede leerjaar, op weg naar je mavo diploma.

jaar tijd op een mooie manier de ontwikkelingen weer van de keuzes en groei van de leerlingen.

3.3 BOVENBOUW 3.3.1 BASIS- EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

Voor alle leerjaren zijn dit schooljaar 4 portfolioweken opgeno-

Op de locatie Hooglandseweg-Noord doen de leerlingen in leer-

men aan het eind van een periode van 10 (soms 9) weken. In deze

jaar 3 het praktijkexamen en in leerjaar 4 het theorie-examen. In

week vinden geen lessen plaats volgens het reguliere rooster,

leerjaar 4 gaan de leerlingen een dag op stage én een dag naar het

maar worden allerlei activiteiten georganiseerd in het kader van

mbo voor praktijklessen.

de opleiding die de leerlingen volgen. Op één van de dagen in deze week vinden het portfoliogesprek plaats. Dit is een gesprek

De sectoren in de bovenbouw (met afdelingen) binnen

door de leerling met zijn ouders en mentor over de voortgang, de

Het Element zijn:

cijfers en de ontwikkelingen op school.

- Economie

handel & administratie

3.5 STAGE

horeca, bakkerij en recreatie

3.5.1 BUITENSCHOOLS LEREN

- Zorg & Welzijn

Buitenschools leren is een belangrijk onderdeel in het leerpro-

- Techniek

ces. De leerlingen krijgen te maken met de werkelijkheid. In de

techniek breed: voertuigentechniek & bouwtechniek

school neemt buitenschools leren een belangrijke plaats in. In

& instalektro

klas 3 of 4 gaan de leerlingen naar een bedrijf en/of instelling. Ze

moeten zelf een bedrijf zoeken, een sollicitatiebrief schrijven en

3.3.2 DE GEMENGDE LEERWEG

op gesprek gaan. De stagecoördinator, die de stage vanuit school

De Gemengde Leerweg is een route voor leerlingen met een

begeleidt, heeft ruime contacten in het bedrijfsleven en in de

GL/TL-advies van de basisschool en voor leerlingen die hebben

zorgsector.

aangetoond het niveau en de vaardigheden te hebben om deze leerweg te volgen. Een leerling in de Gemengde Leerweg doet

3.5.2 LOOPBAANBEGELEIDING

examen in vijf algemeen vormende vakken met daarnaast nog

Jongeren moeten kiezen voor een beroepsloopbaan die bij hen

een beroepsgericht vak: vier uur per week. Hiermee hebben ze op

past. Ook de opleiding moet aansluiten bij hun talenten en inte-

het mbo dezelfde mogelijkheden als leerlingen met een Theoreti-

resses. Daarom is het van belang dat ze een reëel beeld krijgen

sche Leerweg diploma. De keuze voor het beroepsgerichte vak is

van de inhoud van de opleiding en de beroepen waarin ze daarna

binnen Het Element gevallen op het profiel Diensten & Produc-

aan het werk kunnen. Bovendien moeten ze op zijn minst weten

ten. Het programma biedt een kennismaking met de profielen

welke kansen ze met de opleiding hebben op een baan.

die Het Element aanbiedt. In leerjaar vier kiest de leerling uit één van deze profielen. Dit is dan ook het profiel waarin het examen

Een eerste keuze maken leerlingen, zoals hierboven beschreven,

wordt afgerond. De Gemengde Leerweg bereidt de leerlingen

aan het einde van het eerste leerjaar. In het derde en vierde

voor op de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) van

leerjaar maken leerlingen nog meer kennis met de beroepenwe-

12


< INHOUD

De leerling gaat op zoek naar zijn kwaliteiten, reld en de opleidingsmogelijkheden in het mbo. Door middel van stages en buitenschools leren, maar zeker ook door gastlessen

talenten en vaardigheden,

en bezoeken aan het Middelbaar Beroeps Onderwijs, oriënteren

maar ook op zoek naar

leerlingen zich op hun vervolgmogelijkheden. Centraal in deze begeleiding staat de mentor, die in gesprekken met de leerling

zijn passie

op zoek gaat naar antwoorden op de vragen wie de leerling nu in werkelijkheid is, wat hij/zij wil en wat hij/ zij kan. Met andere woorden: de leerling gaat op zoek naar zijn kwaliteiten, talenten en vaardigheden, maar ook op zoek naar zijn passie. Het zijn belangrijke ingrediënten van een goede loopbaanoriëntatie en begeleiding. Een andere belangrijke factor is de kennis van het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. Hiervoor onderhoudt Het Element intensieve contacten met het vervolgonderwijs en het

gen. Op de ouderavond in klas 3, rondom het tweede portfolioge-

bedrijfsleven in de regio. Door de inzet van deze kennis en con-

sprek, krijgt u een uitgebreide voorlichting.

tacten en de gesprekken met leerlingen hopen we tot een goede en verantwoorde keuze voor een vervolgopleiding te komen.

• Zorg en Welzijn: Al enkele jaren is er een samenwerking met ROC Midden Nederland aan de Maatweg. Leerlingen maken

3.6 SAMENWERKING MBO

kennis met verschillende niveau 3/4 opleidingen en voor de

Leerlingen die met een basisberoepsgericht diploma (BL) de

Basisleerlingen is er een apart traject met de opleiding Hel-

school verlaten, stromen door naar niveau 1 of 2 van het mbo.

pende 2.

Leerlingen met een kaderberoepsgericht (KL) of gemengd diploma (GL) stromen door naar niveau 3 of 4 van het mbo. De aansluiting op het mbo is naadloos. Met de lokale roc’s zijn

In samenwerking met MBO Amersfoort is er een traject voor de kappersopleiding niveau 2. • Techniek: In de techniek is de keuze enorm. Het Element werkt

werkafspraken over de doorstroom van leerlingen vanuit Het

samen met MBO Amersfoort om iedere leerlingen op zijn haar

Element naar één van de opleidingen van MBO Amersfoort of

niveau en keuze te plaatsen in een van de richtingen van de

ROC Midden Nederland.

techniek. De afgelopen jaren zijn er leerlingen naar mobiliteit, de schilderschool, mechatronica en vele andere opleidingen

Beide locaties van Het Element hebben de afgelopen jaren een

uitgestroomd

traditie opgebouwd als het gaat om samenwerking met beide

• Economie en Ondernemen: Met ROC Midden Nederland is er

roc’s in Amersfoort: MBO Amersfoort en ROC Midden Neder-

een apart programma geschreven voor onze leerlingen. De

land. Daarbij is niet één bepaald roc de geprefereerde partner

leerlingen maken kennis met de detailhandel en verkoop, maar

van een bepaalde school, maar wordt telkens op inhoud gekeken waar het beste mee kan worden samenwerkt. Doel is leerlingen

ook administratie is een onderdeel van het programma. • Horeca, Bakkerij en Recreatie: Het Element is de vooropleiding

samen met het mbo een goede voorbereiding te geven op de

voor het Leerhotel Het Klooster. Er is een nauwe samenwer-

keuze van hun beroep, of zelfs samen met het mbo een vak-

king met alle opleidingen en leerlingen krijgen in het vierde

kundige beroepsbeoefenaars op te leiden, met perspectief op

leerjaar op Het Leerhotel les. De Bakkersopleiding wordt

de arbeidsmarkt. Met het mbo zijn afspraken gemaakt over het

intern gegeven en komend jaar wordt er gekeken naar een

minimumniveau van algemene vaardigheden. Ook is er sprake

samenwerking met de opleiding in Wageningen

van programmatische afstemming om op deze manier overlap of juist hiaten bij doorstroming te voorkomen. Naast deze uitgangsgedachte zijn door Het Element wel specifieke relaties met het mbo aangegaan voor de volgende afdelin-

13


< INHOUD

4 BEGELEIDING EN ZORG 4.1 BEGELEIDING

nodig is, ontvangen kinderen aan de hand

en mevrouw Wijnbelt. Zijn zijn beiden

4.1.1 BEGELEIDINGSBUREAU

van dit handelingsplan kortstondige of

hiervoor apart geschoold.

Wij vinden het belangrijk om de leer-

langdurige hulp voor een bepaald vak.

lingen zorg en onderwijs op maat aan

Dit noemen we remediale hulp. Ouders

4.1.4 VERTROUWENSPERSONEN

te bieden. In de school zijn 3 afdelingen,

moeten hiervoor hun toestemming

Op Het Element zijn mevrouw Pott en de

bestaande uit een afdelingsleider, men-

geven. Daarnaast kunnen leerlingen ook

heer Halfwerk de vertrouwenspersonen.

toren en docenten. Het team organiseert

extra ondersteuning krijgen om hun

De vertrouwenspersonen worden vanuit

de onderwijskundige zaken. Als onder-

sociale en motorische vaardigheden te

het Meridiaan College ondersteund en

steuning in de uitvoering van die hulp

ontwikkelen. Denk hierbij bijv. aan een

opgeleid. Indien u een second opinion

kunnen we op Het Element gebruik

faalangstreductietraining.

wilt aanvragen of als onze vertrou-

maken van het Begeleidingsbureau. Dat

wenspersonen u onvoldoende kunnen

is een team van deskundigen (zorgcoör-

4.1.2 MENTOR

ondersteunen dan is er ook een externe

dinator, dyslexiecoach, leerlingbegeleider

De belangrijkste persoon in de dage-

vertrouwenspersoon.

en orthopedagoog) met veel kennis op

lijkse begeleiding van de leerling zijn

Externe vertrouwenspersoon (specifiek

het gebied van de leerlingenbegeleiding.

de mentoren. Zowel de leerlingen als de

voor ongewenste omgangsvormen)

Door de persoonlijke begeleiding kunnen

ouders kunnen bij de mentoren terecht

Mevrouw Marielle Visser

onze leerlingen zich zo goed mogelijk

voor informatie, advies, begeleiding of

Rienks Arbodienst

ontwikkelen.

hulp. De mentor speelt daarnaast een

033-4942280

belangrijke coachende rol, maar uiteraard In de praktijk blijkt dat er leerlingen zijn,

is de leerling de belangrijkste persoon in

4.1.5 ZORGCOÖRDINATOR

die wél regulier vmbo-onderwijs kunnen

dit proces.

De heer R. Theben Terville coördineert de

volgen, maar die daarbij behoefte hebben

zorgtaken in de school. Tevens stuurt hij

aan een zorgvuldige en persoonlijke

In september is er een moment voor een

de medewerkers van het Begeleidingsbu-

ondersteuning en begeleiding. Die begelei-

gesprek tussen leerling, ouders en de

reau aan en is hij verantwoordelijk voor

ding kan pas dán gegeven worden als de

mentoren. Dit om de eerste resultaten,

de verzuimregistratie en aanmeldingen

leerling getest is door de PCL (Perma-

belevenissen en ervaringen met elkaar te

bij het DUO-loket.

nente Commissie Leerlingzorg) en een

delen. Op deze manier werken we aan de

officiële beschikking/lwoo-indicatie heeft

relatie tussen de drie partijen die zo van

gekregen van het Samenwerkingsverband

belang is voor het optimaal functioneren

Eemland (SWV).

en het welzijn van de leerlingen op school.

Voor leerlingen met een dergelijke-in-

4.1.3 LEERLINGBEGELEIDER

goog, de heer Woudenberg, de mentor.

dicatie worden door het Begeleidings-

De leerlingbegeleiders ondersteunen de

De orthopedagoog verricht onderzoeken

bureau handelingsplannen geschreven.

mentor en de leerling als dat nodig is bij

bij leerlingen en de schoolmaatschappe-

Hierin staat beschreven hoe de leerling

zaken die meer begeleiding nodig hebben.

lijk werkster voert gesprekken met de

te begeleiden om bij deze leerling een zo

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan

leerling om problemen bloot te kunnen

optimaal mogelijk rendement naar boven

ondersteuning bij planmatig werken of

leggen en acties hierop te kunnen

te halen. Dit plan wordt met leerling,

bij zaken op sociaal terrein. Onze leer-

ondernemen.

ouders en docenten besproken. Als het

lingbegeleider zijn de mevrouw Kasius

4.1.6 ORTHOPEDAGOOG EN SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKSTER Waar nodig ondersteunt de orthopeda-

14


< INHOUD

4.1.7 DECAAN

en ouders ontvangen hiervoor een eigen

steuning van een leerling. Zij kunnen

De decaan van Het Element, de heer

ouderinlog.

leerlingen en teamleden adviseren over de hulp die mogelijk nodig is. Als het gaat om

Gaillard, begeleidt de leerlingen bij het kiezen van een beroep of vervolgoplei-

4.2.3 ZORGTEAM

hulpvragen voor thuissituaties wordt u als

ding. Hij is deskundig op het gebied van

De school heeft een Zorgteam advies-

ouder(s)/verzorger(s) door de mentor op

opleidingen en beroepsmogelijkheden

team (ZAT). Dit adviesteam bestaat uit de

de hoogte gebracht. Vanaf 16 jaar mogen

en is op de hoogte van de meest recente

zorgcoördinator, de orthopedagoog, de

jongeren zelfstandig hulp zoeken.

ontwikkelingen. Uiteraard gebeurt dit

leerlingbegeleiders en de afdelingsleiders.

in samenwerking met de mentoren, de

Zij adviseren indien nodig de mentor.

We verwachten deze inzet ook van de

afdelingsleiders en de ouders. Daarnaast

Ook wordt de hulp van het Zorgteam

ouder(s)/verzorger(s). Als er extra onder-

krijgen leerlingen begeleiding bij het

ingeroepen als er problematiek is die

steuning nodig is voor een leerling gaan

inschrijven voor vervolg-scholen. Heeft u

een integrale aanpak nodig heeft. Het

we samen met de ouder(s)/verzorger(s) op

vragen over keuzes en opleidingen? Maak

Zorgteam onderhoudt nauwe contacten

zoek naar een passende oplossing. De des-

dan een afspraak met hem.

met o.a. Leerplicht, de wijkteams en

kundigen in de school (Orthopedagoog en

andere instanties die kunnen meedenken

leerlingbegeleiders) en daarbuiten zoals

4.2 LEERLING IN BEELD

als problematiek zich vergroot. We gaan

het wijkteam of de GGD-arts kunnen

4.2.1 PORTFOLIOGESPREKKEN

ervan uit dat u als ouder(s)/verzorger(s)

daarin ondersteunen.

Tijdens het verblijf op school worden

meewerkt als het gaat om een goede

regelmatig portfoliogesprekken gehou-

ondersteuning van uw kind, pupil. We

4.3.2 EXTERNE VOORLICHTINGEN

den (zie ook het hoofdstuk ‘Onderwijs’).

informeren u altijd als we uw kind inbren-

Soms nodigen we deskundigen uit voor

De leerling presenteert aan zijn ouder(s)/

gen in het Zorg adviesteam.

het geven van voorlichting of het geven

verzorger(s) en de mentoren wat hij de voorgaande periode heeft geleerd en

van een training. Zo worden er jaarlijks

4.3 S AMENWERKINGSPARTNERS

aan de verschillende leerjaren voorlich-

4.3.1 SAMENWERKING MET WIJKTEAMS

ventie op het gebied van drank-, drugs- en

aan de orde komen. Daarnaast wordt het rapport meegegeven.

Als school vinden we het belangrijk om

van de NS wordt aan de leerlingen voor-

gedaan en hoe hij zich voelt op school. Ook persoonlijke zaken kunnen hierbij

tingen verzorgd over bijv. verslavingspresocial mediagebruik. Door medewerkers

gezamenlijk de leerling optimaal te onder-

lichting gegeven over veiligheid in en om

4.2.2 LEERLINGVOLGSYSTEEM MAGISTER

steunen: Als het thuis goed gaat, kan een

het spoor. Daarnaast vinden bij sommige

kind zich ontwikkelen. Gaat het op school

richtingen specifieke vakgerichte presen-

Om de leerling te volgen, maken wij

niet goed, dan werkt dat thuis ook door.

taties plaats.

gebruik van het leerlingvolgsysteem

We zetten als school ons ervoor in, om

Magister. Hierin worden alle gegevens

samen met thuis te werken aan de ontwik-

4.3.3 SCHOOLARTS

van de leerling genoteerd. Zowel de

keling van het kind. We proberen dat in

Leerlingen uit leerjaar 2 ontvangen stan-

algemene zaken als adresgegevens,

alle openheid en zorgvuldigheid te doen

daard een uitnodiging voor een bezoek

cijfers en verzuim, maar ook zaken op

aan de schoolarts, die vanuit de GGD

het gebied van extra begeleiding. Leer-

Onze school werkt samen met diverse

onze school bezoekt. Daarnaast roept zij

lingen kunnen via een leerlingeninlog

wijkteams. Het wijkteam is het aanspreek-

leerlingen op ter controle of bespreking

een aantal zaken in Magister bekijken

punt voor de school als het gaat om onder-

van hun ziek zijn. De school kan haar in

15


< INHOUD

bepaalde gevallen om advies vragen.

4.3.4 LEERPLICHT OP SCHOOL De leerplichtambtenaren in de regio Amersfoort werken met het leerplichtspreekuur op school. Mocht uw kind te vaak te laat komen of spijbelen dan wordt hij uitgenodigd voor een gesprek op school met de leerplichtambtenaar. Zij bespreekt dan met de leerling het verzuim. Als uw kind opgeroepen wordt voor het spreekuur, dan krijgt u daarna bericht van school hierover. U hoort dan wat er besproken is tussen de leerplichtambtenaar en uw kind. We willen hiermee bereiken dat het verzuim afneemt.

16


< INHOUD

5 L EEFBARE SCHOOL 5.1 VEILIGE SCHOOL Leren binnen een school, vraagt om aandacht voor het leefklimaat. Wij proberen met elkaar om te gaan op een manier waardoor je leert dienstbaar te zijn en aandacht te hebben voor de ander. De school is een plek waar je jezelf mag zijn. Want alleen als je mag zijn wie je bent, zul je in de school een veilige sfeer ervaren en dan kun je ook een prestatie leveren. Vertrouwen is een belangrijk woord in onze school. Wij willen een school zijn waar de leerlingen en de personeelsleden zich vertrouwd en veilig voelen. Daar horen leefregels bij, net als thuis. Veiligheid is niet nieuw op school, maar door bepaalde gebeurtenissen op scholen en andere plaatsen in ons land waar jongeren elkaar ontmoeten, komt het begrip wel steeds terug in de gesprekken. Veiligheid moet, omdat de leerlingen en medewerkers anders niet prettig en effectief kunnen leren en werken. Op school worden daarover afspraken en beleid gemaakt. Relaties zijn daarbij

Wij willen een school zijn waar de leerlingen en de personeelsleden zich vertrouwd en veilig voelen.

uitermate belangrijk. Met u, met uw kind maar ook met externe instanties. De contacten die we met alle partijen hebben, dragen bij aan een positief leer- en leefklimaat op Het Element.

5.2 SCHOOLREGELS Binnen een organisatie is het belangrijk dat er schoolregels gelden die door iedereen worden nageleefd. Daarbij gaat het erom een veilig leer- en leefklimaat in de school te waarborgen. Regels kunnen alleen functioneren als ze worden beperkt tot een minimum aantal: 1 Je hebt respect voor een ander, daarom houd je met de ander rekening. 2 Concentreer je op het leren. 3 Doe mee aan een veilige school en omgeving. 4 Een schone school werkt beter. 5 Fatsoenlijk omgaan met de spullen van anderen. 6 Fietsen en brommers/scooters worden op de juiste plek in de fietsenstalling geplaatst. 7 Na schooltijd ben je vrij en blijf je niet op school â&#x20AC;&#x2DC;hangenâ&#x20AC;&#x2122;. 8 Mobiele telefoons mogen alleen gebruikt worden als de docent dit aangeeft. Overtreding van de schoolregels heeft gevolgen voor de leerling. Dit kan zijn een gesprek met ouder(s)/verzorger(s), verwijdering uit de les, maar ook schorsing of definitieve verwijdering van school.

17


< INHOUD

5.3 TOEZICHT

5.5 ALCOHOLVRIJE SCHOOL

5.3.1 SURVEILLANCE EN WEL OF NIET VAN HET SCHOOLPLEIN

Het Element is ook een alcoholvrije school. Dat wil zeggen dat tij-

Tijdens de pauzes zijn er altijd surveillanten in de kantine en op

geboden en genuttigd. Het gaat hierbij niet alleen om activiteiten

het plein aanwezig als aanspreekpunt voor de leerlingen en om

in de school, zoals een feestavond of een diploma-uitreiking,

te reageren op ongewenste situaties. De leerlingen mogen in de

maar ook om buitenschoolse activiteiten, zoals bij een kamp of

pauzes niet van het schoolplein af, anders dan om te pendelen

na een sportwedstrijd. Ook worden leerlingen jaarlijks gewezen

naar andere locaties. Hangen langs de zijkant van de school is

op de nadelige gevolgen van alcoholgebruik.

dens schoolactiviteiten geen alcoholische dranken worden aan-

ook verboden. Naast het gebruik van alcohol wordt er ook een actief ontmoedi-

5.3.2 CAMERATOEZICHT

gingsbeleid gevoerd tegen roken en wordt actief aan rookpreven-

Bij de ingang en in diverse gangen en lokalen hangen camera’s.

tie gedaan.

De camerabeelden worden bekeken door de conciërges en bij

twijfelachtige situaties wordt acties ondernomen. Door meer toezicht hopen we op een nog veiligere leeromgeving.

5.4 GEZONDE SCHOOL Het Element wil naast een veilige school, ook een gezonde school zijn. Gezonde voeding en gezond bewegen zijn belangrijke thema’s in de school. U vindt dit terug in ons certificaat Gezonde Schoolkantine. In een gezonde schoolkantine zijn eten en drinken te koop waar het lijf echt iets aan heeft. Bijvoorbeeld fruit, rauwkost en broodjes. Er zijn diverse argumenten voor een gezondere schoolkantine: - Een gezonde kantine kan bijdragen aan concentratie en prestatie. - Leerlingen komen minder aan door een gezonde kantine. - Leerlingen geven veel geld uit aan snoep en snacks. - Gezond aanbod in de schoolkantine verleidt tot gezond eten. - Jongeren willen zelf dat hun kantine gezonder wordt. - Snoepen en snacken is besmettelijk; gezond kiezen ook.

18


< INHOUD

6 DAGELIJKSE SCHOOLLEVEN 6.1 LESSEN

Lestijden leerjaar 1, 2, 3 en 4

6.1.1 LESTIJDEN EN LESROOSTER

1e uur

08.30 - 09.30 uur

De school start alle dagen om 8.30 uur. De laatste les eindigt om

2e uur

09.30 - 10.30 uur

16.30 (7e lesuur), m.u.v. de dinsdag. Dan is het laatste lesuur om

pauze

10.30 - 10.45 uur

14.15 uur (5e lesuur). De lessen duren 60 minuten. Leerlingen

3e uur

10.45 - 11.45 uur

dienen echter altijd tot en met les 7 (16.30 uur) beschikbaar te zijn

pauze

11.45 - 12.15 uur

voor schoolwerk, bijv. inhaalwerk of een (mentor)gesprek en voor

4e uur

12.15 - 13.15 uur

het geval er een roosterwijziging is. Zij kunnen voor die tijd dus

5e uur

13.15 - 14.15 uur

geen bijbaantje nemen of gaan sporten.

pauze

14.15 - 14.30 uur

6e uur

14.30 - 15.30 uur

7e uur

15.30 - 16.30 uur

In het lesrooster worden lessen, lokalen en lestijden voor leerlingen en docenten vastgelegd. Ieder jaar maken portfolioweken, schoolonderzoeken, excursies, examens en werkweken ingrij-

6.1.2 LEEFSTIJL

pende wijzigingen noodzakelijk. Daarvan wordt dan zo tijdig

In alle mentorlessen besteden we extra aandacht aan de sociaal

mogelijk melding gemaakt in de nieuwsbrief.

emotionele vaardigheden bij leerlingen. We noemen dat leefstijl.

Het lesrooster is via de link ‘Roosterwijzigingen’ op de website

Onder begeleiding van mentoren worden aan de hand van the-

in te zien. Ook de incidentele roosterwijzigingen worden daar

ma’s vaardigheden behandeld. U moet dan denken aan vrien-

vermeld. Kijk dus voor het meest recente rooster niet in Magister,

den maken, goed luisteren, je gevoel uiten en het oplossen van

maar op de website (www.hetelement.eu)

eenvoudige problemen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan verschillen tussen mensen en de waarde van die verschillen. Ook de verschijnselen pesten en groepsdruk komen aan de orde.

6.1.3 REKENEN Alle examenleerlingen maken een verplichte rekentoets, die dit schooljaar echter nog niet meetelt in de zak/slaagregeling. Vanuit de inspectie zijn wij echter wel verplicht deze toets af te nemen. De afgelopen jaren hebben wij reeds beleid gemaakt om het rekenonderwijs te intensiveren. Leerlingen krijgen gedurende

De afgelopen jaren hebben wij al

vier leerjaren rekenen. In zowel klas 3 als 4 wordt de Rekentoets afgenomen. Wanneer in het derde leerjaar een onvoldoende wordt gescoord en er sprake is van een structurele achterstand, behoort een aangepaste Rekentoets tot de mogelijkheden

beleid gemaakt om het rekenonderwijs te intensiveren.

19


< INHOUD

Mocht er ondanks de inspanningen van de roostermakers toch een tussenuur ontstaan dan kunnen leerlingen in de kantine of op een andere plek (in overleg) op school zelfstandig aan het werk.

20


< INHOUD

6.2 LESUITVAL

op verzoeken voor een vervroegde of verlengde vakantie. Wij

Lesuitval beperken we natuurlijk tot een minimum. Maar als

zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leer-

lessen toch moeten uitvallen, verplaatsen we die zo mogelijk

plichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont.

naar het eerste of het laatste uur. We streven naar vervanging van de docent door een collega, maar dit is natuurlijk niet altijd

6.3.2 TE LAAT KOMEN/ONGEOORLOOFDE ABSENTIE

mogelijk. We werken hier met zogenaamde invaluren; leerlingen

Om verschillende redenen kan het voorkomen dat leerlingen te

worden opgevangen door een andere docent, bij wie ze gewoon

laat op school komen. In principe spreken we niet over geldige en

het vak volgen of aangepaste opdrachten krijgen. Mocht er

ongeldige redenen. Te laat is gewoon te laat, ongeacht de oorzaak,

ondanks de inspanningen van de roostermakers toch een tus-

waarbij iedere leerling per schooljaar twee keer te laat mag komen

senuur ontstaan dan kunnen leerlingen in de kantine of op een

zonder dat er een sanctie volgt. We hanteren hierbij een heldere en

andere plek (in overleg) op school zelfstandig aan het werk.

duidelijke richtlijn. De stappen in dit proces zijn als volgt: - Vakdocenten noteren telaatkomers tijdens de les. Bij de 1e en 2e

Wanneer het eerste uur uitvalt, worden de leerlingen vanuit de school via de, samen met de mentor opgezette telefoonketen, hierover geïnformeerd. De leerling die het verst weg woont, wordt het eerst gebeld, waarna de leerlingen elkaar verder informeren. In sommige klassen wordt ook gebruik gemaakt van een groepsapp.

keer te laat heeft dit geen gevolgen. - Bij 3 keer te laat moet een leerling zich voor één keer melden om 8.00 uur. - Bij 3 keer te laat wordt er een brief verstuurd naar ouders. Deze gaat in cc naar mentoren, afdelingsleider en in het dossier van de leerling. De leerling dient zich vervolgens één week lang om

6.3 AFWEZIGHEID VAN LEERLINGEN 6.3.1 ZIEKTE EN VERZUIM Docenten houden iedere les bij wie afwezig is. Als een leerling

8.00 uur te melden. - Bij 4 keer te laat moet een leerling zich voor één keer melden om 8.00 uur.

zonder bericht van ouder(s)/verzorger(s) afwezig is, wordt er con-

- Bij 5 keer te laat wordt er een brief verstuurd naar ouders. Deze

tact met thuis opgenomen. De mentor neemt maatregelen om de

gaat in cc naar mentoren, afdelingsleider en in het dossier van

gemiste uren in te halen.

de leerling, daarnaast moeten de leerling en ouder(s)/verzorger(s) moeten bij de mentor op gesprek komen.

Als een leerling door ziekte of om andere redenen niet naar

- Bij 6 en 7 keer moet een leerling zich één keer melden om 8.00 uur.

school kan komen, dient dit voor het begin van de lessen door

- Bij 8 keer te laat wordt er een brief verstuurd naar de ouder(s)/

één van de ouder(s)/verzorger(s) doorgegeven te worden aan de

verzorger(s). Deze gaat in cc naar mentoren, afdelingsleider en

school. Dit kan via het centrale telefoonnummer (033) 472 82 03 of

in het dossier van de leerling. De leerling meldt zich vervolgens

via het algemene e-mailadres info@hetelement.eu. Een leerling

één week lang om 8.00 uur. De afdelingsleider heeft een gesprek

die op school ziek wordt, dient zich te melden bij de afdelings-

met leerling en ouders.

leider. Die neemt, in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) een

- Bij 8 en 9 keer moet een leerling zich één keer melden om 8.00 uur.

beslissing omtrent het wel of niet voortzetten van de lessen.

- Bij 10 keer te laat wordt er een brief verstuurd naar ouders dat school het verzuim gaat melden bij Leerplicht. Deze gaat in cc

Als een leerling om een andere reden dan ziekte lessen dient te verzuimen, bijvoorbeeld een bruiloft of begrafenis, moeten de

naar mentoren, afdelingsleider en in het dossier van de leerling. Zorgcoördinator verzorgt melding bij Leerplicht.

ouder(s)/verzorger(s) vooraf schriftelijk toestemming vragen aan

- Alle gegevens worden bijgehouden in Magister

de afdelingsleider. De overheid verbiedt de school vrij te geven

De meldingen, wettelijk door Leerplicht bepaald, beslaan een heel

aansluitend op schoolvakanties. Wij kunnen daarom niet ingaan

schooljaar.

21


< INHOUD

6.4 LEERLINGENRAAD

6.6.2 INTERNET/WIFI

Leerlingen die het leuk vinden om mee te helpen met allerlei

Internetten is mogelijk voor leerlingen onder begeleiding van de

activiteiten en/of mee willen praten over zaken die met school te

docenten in het lokaal waar ze les hebben. Het moet dan wel een

maken hebben, kunnen plaatsnemen in de leerlingenraad, die wij

relatie hebben met het onderwijs. Fun-internetten is niet toege-

dit jaar weer nieuw leven willen inblazen. Met schoolgenoten uit

staan. Indien leerlingen thuis geen beschikking hebben over inter-

verschillende leerjaren kunnen leerlingen ervoor zorgen dat het

net kunnen ze in overleg met de docent een afspraak maken om

op school nog leuker wordt.

gebruik te maken van de faciliteiten in de Bibliotheek op school.

6.5 VAKANTIES EN STUDIEDAGEN

Om op hun eigen telefoon gebruik te kunnen maken van internet

De centraal vastgestelde zomervakantie van het voortgezet

ontvangen de leerlingen als ze op school komen een inlogcode

onderwijs is vanaf de zomervakantie van 2014 ingekort van 7

voor het wifi-netwerk. Deze blijft hun hele schoolperiode actief.

naar 6 weken. De leerlingen hebben daarnaast een aantal roostervrije dagen, waarop voor het personeel dan meestal studie/

6.6.3 MAGISTER

ontwikkel/werkdagen worden ingepland. De vakanties voor dit

Wij werken met het leerlingenadministratie-systeem Magister.

schooljaar staan hieronder vermeld.

Met persoonlijke inloggegevens, die ouders toegestuurd krijgen als hun kind op school komt, kunnen zij inloggen en de roosterzaken, cijfers en aan- c.q. afwezigheid van hun kind(eren) volgen.

VAKANTIES Herfstvakantie

17 oktober t/m 21 oktober 2016

Met deze inlog wordt tevens een korte gebruiksinstructie van

Kerstvakantie

26 december 2016 t/m 6 januari 2017

Magister meegestuurd. Leerlingen krijgen een eigen inlog.

Krokusvakantie

27 februari t/m 3 maart 2017

Pasen

17 april 2017

6.6.4 ELO

Meivakantie

24 april t/m 5 mei 2017

ELO staat voor Elektronische Leeromgeving. Dit is een onderdeel

Hemelvaart

25 en 26 mei 2017

in Magister, waarin docenten digitale opdrachten en studiewij-

Pinksteren

5 juni 2017

zers voor leerlingen kunnen klaarzetten. Voor sommige vakken

Zomervakantie

10 juli t/m 18 augustus 2017

zijn naast boeken ook digitale licenties aangeschaft. Deze zijn eveneens via deze module te gebruiken.

6.6 DIGITALE ZAKEN 6.6.1 GEBRUIK MOBIELE TELEFOON

6.7 KLUISBORG EN -HUUR

Het gebruik van mobiele telefoons, iPod en/of mp3 is tijdens de

Per schooljaar wordt â&#x201A;Ź 10,00 huur berekend voor een kluisje,

lessen en in bepaalde delen van het schoolgebouw niet toege-

zodat waardevolle spullen veilig opgeborgen kunnen worden. Dit

staan. Dit doen we om overlast en misbruik te voorkomen. Deze

bedrag is verwerkt in de ouderbijdrage. Voor nieuwe leerlingen

afspraak zal in het begin van het schooljaar met de leerlingen

wordt â&#x201A;Ź 10,00 borg in rekening gebracht. Dit bedrag wordt bij

besproken worden Als gebruik van de telefoon tijdens de les

het verlaten van de school en na inlevering van de kluissleutel

noodzakelijk is, zal de docent dit melden aan de leerlingen. Onge-

terugbetaald.

oorloofd gebruik kan leiden tot inname van de telefoon voor een lesuur of dag. De leerlingen krijgen altijd aan het einde van de dag de telefoon weer terug. Tijdens pauzes is het gebruik van de mobiele telefoon toegestaan.

22


< INHOUD

Leerlingen kunnen plaatsnemen in de leerlingenraad, die wij dit jaar weer nieuw leven willen inblazen

23


< INHOUD

6.8 FIETSENSTALLING

6.12 KLEDING

Leerlingen kunnen gebruik maken van een open en overzichte-

We hebben geen speciale kledingvoorschriften, wel voor de

lijke fietsenstalling waar optimaal toezicht is om diefstal en/of

praktijkvakken en gym, maar gaan uit van kleding die past bij

vernieling te voorkomen.

het onderwijs en het seizoen van het jaar. Wel is er de afspraak op school dat leerlingen geen petjes en trendy of modegevoelige

6.9 BIBLIOTHEEK

hoofdbedekkingen dragen.

De bibliotheek is een ruimte waar leerlingen boeken kunnen lenen, maar ook opdrachten en werkstukken kunnen maken. In

6.13 BIJZONDERE ACTIVITEITEN

debibliotheek is de gehele dag toezicht van een bibliothecaresse.

6.13.1 INTRODUCTIEDAG

Ook voor het maken van huiswerk kunnen leerlingen in de

Aan het begin van het schooljaar is er voor alle leerlingen een

bibliotheek terecht. Ze moeten dan wel rustig blijven, want het is

introductiedag om kennis te maken met elkaar. Hierover worden

een stiltegebied.

de nieuwe leerlingen van leerjaar 1 geïnformeerd in een brief die ze op de kennismakingsdag voorafgaand aan het schooljaar

6.10 VEILIGHEID EN PRAKTIJK

hebben ontvangen. Nieuwe leerlingen van andere leerjaren

In verband met veiligheidsvoorschriften is het verplicht tijdens

ontvangen deze informatie schriftelijk thuis en leerlingen uit

de praktijkvakken gebruik te maken van Persoonlijke Bescher-

leerjaar 1, 2 en 3 die doorstromen naar leerjaar 2, 3 en 4 ontvangen

mingsmiddelen (PBM). Dat betekent dat leerlingen gebruik

ook een brief hierover.

maken van de beschermende middelen als dat verplicht is. Te denken valt aan het dragen van bijvoorbeeld een veiligheidsbril

6.13.2 SPORTACTIVITEITEN

of –schoenen bij werkzaamheden met metaal of hout.

Op verschillende momenten in het jaar worden door de sportsectie activiteiten georganiseerd. Daar waar dat in te passen is,

6.11 ETEN EN DRINKEN

wordt er ook meegedaan aan externe sporttoernooien.

Eten en drinken is alleen toegestaan in de kantine of op het schoolplein en dus niet in de gangen en lokalen is verboden.

6.13.3 EXCURSIES

Daarnaast wordt regelmatig voorlichting gegeven over de risico’s

Om beter zicht te krijgen op datgene wat er in de wereld te

en gevolgen van energiedrankjes. Gelet op de gevaren van deze

koop is, worden er regelmatig excursies georganiseerd. Over het

drankjes (slecht voor de gezondheid) voeren we een ontmoedi-

algemeen hebben deze excursies een link met het profiel waarin

gingsbeleid dat uiteindelijk moet resulteren in een verbod op het

de leerling les krijgt. Voor sommige excursies wordt een bijdrage

nuttigen hiervan.

van de ouder(s)/verzorger(s) gevraagd. Deze worden dan op de factuur van de ouderbijdrage vermeld.

24


< INHOUD

Leerlingen kunnen gebruik maken van een open en overzichtelijke fietsenstalling waar optimaal toezicht is om diefstal en/of vernieling te voorkomen.

25


26


< INHOUD

7 AANMELDING, TOELATING & VERVOLG 7.1 AANMELDING De ouder(s)/verzorger(s) melden de leerling aan na overleg met en advies van de huidige school. De aanmelding wordt eerst behandeld door een afdelingsleider van de school. Op grond van het onderwijskundig rapport van de aanleverende school, een persoonlijke overdracht met een docent van de aanleverende school en de eventuele bevindingen van de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg, die in sommige gevallen nader onderzoek naar de capaciteiten van een leerling) wordt een advies gegeven omtrent de toelaatbaarheid. Leerlingen stromen in vanuit: • BaO = Basisonderwijs groep 7 en 8 • SBaO = Speciaal Basis Onderwijs groep 7 en 8 • VSO = Voortgezet Speciaal Onderwijs • VO = Voortgezet Onderwijs

7.2 TOELATING Toelating tot Het Element wordt schriftelijk aan de ouder(s)/verzorger(s) bevestigd. Voor leerlingen nieuw in leerjaar 1 wordt in het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarvoor zij zich aanmelden een kennismakingsdag georganiseerd, waarop tevens nadere informatie wordt gegeven. Nieuwe leerlingen in leerjaar 2 of 3 worden persoonlijk uitgenodigd voor een kennismaking dan wel ontvangen de informatie hierover schriftelijk.

7.3 DOOR- EN UITSTROOMGEGEVENS Landelijk gezien halen onze leerlingen goede resultaten en daar zijn we ook best trots op. Ook ouders van leerlingen die al bij ons op school zitten, mogen daar trots op zijn. Vorig jaar is 99% van onze leerlingen (uitstroom) met een diploma van school gegaan. Leerlingen doen het na het behalen van het diploma goed op de vervolgopleidingen in het mbo. Het percentage leerlingen (doorstroom) dat vorig jaar is bevorderd naar een volgend leerjaar van een bepaalde onderwijsvorm was als volgt: leerjaar 1: 100%, leerjaar 2: 99%, leerjaar 3: 98%. Leerlingen stromen vanuit Het Element vrijwel allemaal uit naar het mbo. Dit kan variëren van niveau 1 t/m 4 en van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) tot de beroepsopleidende leerweg (BOL).

27


< INHOUD

8 COMMUNICATIE 8.1 SECRETARIAAT

wordt verslag gedaan van activiteiten en

8.6 MEDEZEGGENSCHAP

Op het secretariaat van de school, ook wel

worden foto’s geplaatst.

De medezeggenschapsraad van Het

‘de administratie’ genoemd, worden de

Element bestaat uit personeelsleden van

kleine financiële administratie, de leerlin-

8.4 OUDERRAAD

de diverse locaties en ouders. De DMR

genadministratie en de absentenadminis-

Het Element kent een actieve ouderraad,

(deelmedezeggenschapsraad) komt 6 à 8

tratie gevoerd. Ook veel organisatorische

bestaande uit 4 tot 6 ouders van leer-

keer per jaar bijeen en laat zich informe-

zaken worden hier afgewikkeld. De eerste

lingen uit leerjaar 1 t/m 4. De ouderraad

ren over plannen die de schoolleiding

communicatie tussen ouder(s)/verzorger(s)

komt ongeveer 6 maal per jaar bijeen en

heeft. Daarbij heeft de raad een tweetal

en school is vaak met het secretariaat.

denkt mee in de praktische uitvoering

rechten, te weten een adviesrecht en

Heeft u dan ook vragen, aarzel niet om

van het schoolbeleid. Het kan derhalve

een instemmingsrecht. Een groot aantal

contact op te nemen met de medewerkers

mogelijk zijn dat de schoolleiding vanuit

zaken van het schoolbeleid komt ter tafel

aldaar. Zij zijn telefonisch bereikbaar via

de ouderraad vragen krijgt voorgelegd

en biedt zo voor de leden een kijkje in de

(033) 472 82 03 en digitaal via info@hetele-

over bepaalde aspecten binnen de school.

keuken van het management. De DMR

ment.eu.

Ook het geven van advies is één van de

streeft naar constructief overleg en de

sterke punten van de ouderraad. We zijn

schoolleiding is blij met de manier waarop

8.2 NIEUWSBRIEF

nog op zoek naar enthousiaste ouders/

de DMR dit vorm geeft.

Om u te informeren over komende - en

verzorgers! Er bestaat één gemeenschappelijke cen-

lopende zaken en om verslag te doen van activiteiten die gedurende het schooljaar

8.5 OUDERAVONDEN

trale medezeggenschapsraad (CMR). De

hebben plaatsgevonden, heeft de school

In september wordt per leerjaar een

CMR houdt zich bezig met zaken die voor

een informatiebulletin. Deze nieuwsbrief,

algemene ouderavond gehouden, waar de

het Meridiaan College als geheel geregeld

‘Elementaire deeltjes’ genaamd, is zowel

schoolleiding en mentoren de ouder(s)/

moeten worden of voor alle vestigingen

voor ouder(s)/verzorger(s) als leerlingen

verzorger(s) informeren over de gang van

van belang zijn. De CMR bestaat uit

en personeel bestemd en wordt twee-

zaken in het betreffende leerjaar. Overige

afvaardigde leden vanuit de DMR’s van de

wekelijks per mail verstuurd. Beschikt u

gesprekken met ouders vinden plaats

scholen.

niet over e-mail en wilt u de nieuwsbrief

tijdens de portfoliogesprekken, waarin

toch ontvangen? Neem dan even contact

de resultaten van de afgelopen periode

op met de administratie.

aan de orde komen. De ervaring leert dat tussentijds overleg soms noodzakelijk kan

8.3 WEBSITE

zijn. U kunt dan ook altijd een afspraak

Het Element heeft op internet een

maken met de mentor als eerste aan-

website, die een goed beeld geeft van de

spreekpunt, een vakleerkracht of de afde-

school. Hier kunt u allerlei informatie en

lingsleider. Het gaat hierbij niet alleen

foto’s vinden. De site is zeker een bezoekje

om praten als de prestaties tegenvallen.

waard: www.hetelement.eu. Ook hebben

In gesprek gaan en blijven met elkaar, in

we een eigen Twitteraccount: www.

het belang van uw kind, is voor ons het

twitter.com/Het_ElementVMBO. Hierop

belangrijkste.

28


< INHOUD

De deelmedezeggenschapsraad streeft naar constructief overleg en de schoolleiding is blij met de manier waarop zij dit vorm geeft.

29


< INHOUD

8.7 K WALITEITSZORGSYSTEEM 8.8.1 ALGEMEEN Kwaliteitsbeleid levert een systeem van kwaliteitszorg. Die kwaliteitszorg hanteren wij om ingezet beleid te evalueren en waar mogelijk te verbeteren. Daarin zit besloten dat wij in staat zijn te evalueren over ons beleid. Zowel intern als extern kunnen wij verantwoording afleggen over wat wij aan het doen zijn. Daarmee bereiken we verscheidene doelstellingen: wij voldoen aan wettelijke voorschriften en wij zijn in staat te analyseren hoe bepaalde zaken (nog) beter kunnen. Met vragenlijsten inventariseren we bij leerlingen, ouders, medewerkers en directie hoe er gedacht wordt over de school op het gebied van onder andere onderwijs, leerlingenzorg, organisatie en beleid. De uitkomsten van deze inventarisatie worden besproken en op basis van deze uitkomsten wordt nieuw beleid ontwikkeld. Door deze cyclus of onderdelen hiervan steeds terug te laten keren ontstaat er een systeem van kwaliteitszorg.

30


< INHOUD

8.7.2 VENSTERS

8.7.3 SCHOLEN OP DE KAART

Men kan tegen een uitspraak van de

In Vensters maken scholen in het voort-

Scholenopdekaart.nl is een website die

rector in beroep gaan bij het College van

gezet onderwijs afspraken op welke wijze

leerlingen van groep 8 en hun ouders

Bestuur. Pas daarna staat de weg naar

zij de schoolprestaties via hun website

helpt bij het zoeken van een school voor

de externe klachtencommissie open. De

presenteren en die vergelijken met andere

voortgezet onderwijs. De site geeft een

klachtenregeling is te vinden op de web-

scholen. Dit doen zij aan de hand van

uitgebreid overzicht met informatie

site www.meridiaan-college.nl of men kan

twintig indicatoren onderverdeeld in:

over een school op 15 kenmerken, zoals

de vestigingsadministratie om een kopie

leerling- en oudertevredenheid, veiligheid,

vragen. Vertrouwenspersonen kunnen

invulling lesuitval, groepsgrootte en wat

behulpzaam zijn bij het indienen van een

toekomstige leerlingen en ouders van de

klacht.

- algemeen (o.a. aantal leerlingen en marktaandeel); - resultaten (o.a. slaagpercentages, exa-

school mogen verwacht.

mencijfers en doorstroom); - onderwijsbeleid (onderwijstijd, zorg-

Het adres van de klachtencommissie is:

8.7.4 INSPECTIE

Geschillencommissies Bijzonder

De Inspectie van het Onderwijs beoor-

Onderwijs

deelt en bevordert de kwaliteit van het

t.a.v. Klachtencommissie katholiek

onderwijs en rapporteert over ontwikke-

onderwijs

lingen. Het belangrijkste rapport hierover

Postbus 82324

is het onderwijsverslag dat ieder voorjaar

2508 EH Den Haag

verschijnt. Ook de beoordelingen van

070 - 386 16 97

Doel van het project is kwaliteitsstandaar-

Het Element kunt u inzien op www.

info@gcbo.nl

den te ontwikkelen en de mogelijkheid

onderwijsinspectie.nl. Deze staan nu nog

www.gcbo.nl

te bieden schoolresultaten met elkaar te

vermeld onder vroegere naam ‘Vakcollege

vergelijken. Verticale verantwoording (o.a.

Amersfoort’.

plan, kenmerken leerlingen); - kwaliteit (o.a. tevredenheid ouders en leerlingen, schoolklimaat); - bedrijfsvoering (o.a. financiën, personele leeftijds­opbouw).

inspectie) en horizontale verantwoording (o.a. ouders, basisscholen, gemeente)

8.7.5 KLACHTENREGELING

worden met elkaar verbonden. Ieder jaar

De school heeft als doelstelling klachten

wordt de informatie ingevuld en toelich-

zoveel mogelijk te voorkomen. Daar-

tingen geschreven bij de resultaten. Via

bij wordt er vanuit gegaan dat, indien

onze website kunnen wij op deze manier

klachten zich toch voordoen, deze op

een helder en genuanceerd overzicht geven

een effectieve manier worden opgelost.

van de schoolprestaties en op basis daar-

Leerlingen/ouders wenden zich in de regel

van het gesprek aangaan met belangheb-

met een klacht eerst tot de mentor of de

benden van de school. Bijvoorbeeld ouders

afdelingsleider. Verloopt de afhandeling

en leerkrachten van de basisschool. De

niet tot tevredenheid dan kan men zich

informatie is te vinden via onze website.

vervolgens wenden tot de rector.

31


< INHOUD

9 KOSTEN & VERZEKERING 9.1 LEERMIDDELEN

In de praktijklessen moet er beschermende werkkleding

Vanaf 1 augustus 2009 stellen de scholen de leermiddelen

gedragen worden. Dat is voor de veiligheid van de leerlingen en

(boeken en digitale licenties) gratis ter beschikking aan de leer-

zo blijft hun kleiding schoon. De vakkleding wordt via school

lingen. De ouder(s)/verzorger(s) dragen niet meer bij in de kosten.

verstrekt en de ouder(s)/verzorger(s) krijgen daarvoor separaat

De school geeft bij Iddink Voortgezet Onderwijs b.v. aan welke

een nota in de maand augustus.

klassen welke boeken dienen te ontvangen. Ouders c.q. leerlingen dienen een account bij Iddink aan te maken, waarin ze aangeven

Horeca, Bakkerij & Recreatie

voor welke klas zij boeken willen ontvangen. Wel kan gevraagd

- koksbuis;

worden of u een borg wil betalen ter dekking van eventueel te

- kokscape;

ontstane kosten bij verlies of afkeuring van een boek na inle-

- koksbroek;

vering aan het eind van het schooljaar. Levering van de boeken

- 2 bakkerssloven;

geschiedt vervolgens rechtstreeks vanuit Iddink. De eigenaar

- zijdoek (geblokt);

van het account is dus rechtstreeks klant bij Iddink. Bij proble-

- zwarte veiligheidsschoenen.

men met de leermiddelen, waarbij de oorzaak niet bij school ligt, dient u dus zelf contact met Iddink op te nemen.

Serveerlessen Meisjes:

9.2 OUDERBIJDRAGE EN KOSTEN Alle geldelijke bijdragen die de school aan de ouders vraagt,

- zwarte pantalon, zwarte schoenen, witte blouse, zwart gilet en een rood sjaaltje.

vallen onder de term â&#x20AC;&#x2DC;ouderbijdrageâ&#x20AC;&#x2122;. De ouderbijdrage heeft het

Jongens:

karakter van een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat de toe-

- zwarte pantalon (geen katoen), zwarte lage schoenen, zwarte

lating tot de school, het onderwijs of examens niet afhankelijk

sokken, wit overhemd, zwart gilet en rode das.

is van deze bijdrage. Met de opbrengsten van de ouderbijdrage worden veel nuttige en noodzakelijke activiteiten gefinancierd.

Ook heeft de leerling een kelnersmes nodig.

U kunt daarbij denken aan leer- en hulpmiddelen ICT, bijzondere leerlingbegeleiding en een collectieve ongevallenverzekering. De

Techniek

overheid vergoedt deze activiteiten niet en de school en de mede-

- veiligheidsschoenen (volgens EN 345 norm);

zeggenschapsraad vindt dergelijke zaken wel belangrijk.

- veiligheidsbril; - overall of stofjas;

9.2.1 WERKKLEDING

- gereedschap.

Voor de aanschaf van werkkleding (sportkleding, schoenen, stofjassen, schorten) worden kosten in rekening gebracht. De kleding

Zonder werkkleding, met onvolledige werkkleding, of met vuile

wordt na afloop van de opleiding eigendom van de leerling.

werkkleding mag de leerling niet deelnemen aan de praktijkles-

Als ouder(s)/verzorger(s) is het belangrijk te realiseren dat het

sen. Het kan natuurlijk gebeuren dat kleding beschadigt. Repa-

volgen van een bepaalde opleiding gepaard kan gaan met extra

reer het dan zo snel mogelijk. Elke eerste praktijkles van de week

kosten. De school kan deze materialen aanbieden. Als u besluit

moet de werkkleding schoon zijn.

deze materialen niet via school aan te schaffen, bent u zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen van de materialen via een

9.3 SPONSORING

andere leverancier.

De bekostiging van de school is niet afhankelijk van sponsoring en donaties. Derhalve is hier geen beleid voor opgesteld.

32


< INHOUD

9.4 STICHTING LEERGELD

De volgende uitkeringen zijn binnen de ongevallenverzekering

Meedoen met sport, een schoolexcursie of kunstzinnige vorming

geregeld:

is voor veel kinderen niet vanzelfsprekend. Stichting Leergeld

- Overlijden € 15.000,=

helpt als laatste vangnet kinderen met het kunnen ‘meedoen’.

- Blijvende invaliditeit € 100.000,=

Door voorlichting over beschikbare voorzieningen, door bemid-

- Geneeskundige kosten € 5.000,=

deling tussen ouder(s)/verzorger(s) en hulpverlenende instanties

- Tandheelkundige kosten per element p.p. € 5.000,=

en pas daarna door eventuele aanvullende financiële/materiële

- Schade aan bril/kleding € 250,=

hulp met bijvoorbeeld een renteloos voorschot of een gift in geld of natura. Voor meer informatie kunt u kijken op internet

Tevens zijn de leerlingen verzekerd tijdens de stageperiode in

(www.leergeldamersfoort.nl) of bellen naar 06-47 07 94 00. Deze

Nederland en tot maximaal 50 kilometer over de grens, ongeacht

stichting is actief in Amersfoort en Soest/Baarn en behartigt de

het soort stage.

belangen van leerlingen woonachtig in deze gemeenten.

Voor de goede orde: de verzekering is geen schadeverzekering. Fietsen, kleding, telefoons, computers e.d. zijn niet verzekerd.

9.5 VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID

Voor binnen- en buitenlandse werkweken of trips is door de school een doorlopende reisverzekering afgesloten.

Het Element heeft voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt gedurende

9.6 FINANCIËLE VERANTWOORDELIJKHEID

de schooltijden en voor het reizen tussen huis en school. Bij een

Of een leerling nu meerderjarig is of niet: de school blijft de

reisafstand tot 4 kilometer is een reistijd van één uur verzekerd;

ouder(s)/verzorger(s) altijd aanspreken op financiële zaken. De

vanaf 4 kilometer is dit twee uur. De verzekering is eveneens

wet bepaalt immers dat ouders of verzorgers financieel verant-

van kracht voor alle door de school georganiseerde binnenlandse

woordelijk blijven voor meerderjarige kinderen van 18, 19 en 20

activiteiten onder leiding van de leerkrachten. Bij een ongeval

jaar voor wat betreft de kosten van levensonderhoud en studie.

dient eerst de eigen verzekering aangesproken te worden. Voor de niet gedekte kosten komt vervolgens de schoolverzekering in aanmerking. Op de administratie van de vestiging/locatie is daartoe een ‘Aangifteformulier ongevallen’ verkrijgbaar. De afwikkeling van de schade geschiedt rechtstreeks tussen de ouders en de verzekeringsmaatschappij.

Met de opbrengsten van de ouderbijdrage worden veel nuttige en noodzakelijke activiteiten gefinancierd. Toelating tot de school, het onderwijs of examens is niet afhankelijk van deze bijdrage.

33


< INHOUD

10 HET ELEMENT, ONDERDEEL VAN HET MERIDIAAN COLLEGE 10.1 WAT IS HET MERIDIAAN COLLEGE? Het Meridiaan College is een katholieke scholengemeenschap

10.3 C OLLEGE VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT MERIDIAAN COLLEGE

voor voortgezet onderwijs in Amersfoort en omstreken. Het is

Het bevoegd gezag van het Meridiaan College wordt gevormd

een open katholieke school. Dat betekent dat iedereen - ongeacht

door het College van Bestuur dat bestaat uit de heer L.A.G.J.

zijn achtergrond – welkom is. Naast lessen in levensbeschouwing

van de Haterd, voorzitter en mevrouw M.W. van Hattum, lid

en vieringen kan de identiteit van het Meridiaan College worden

College van Bestuur.

herkend aan het stimuleren van samenwerking in plaats van

Daarnaast kent het Meridiaan College een Raad van Toezicht

concurrentie, het verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor het

die onder het voorzitterschap staat van Mevrouw A.F. Inden –

milieu, het rekening houden met en respecteren van verschillen

van Dijck.

tussen mensen, het stilstaan bij en aanspreken op normen en waarden. De school verzorgt onderwijs en begeleiding vanuit

Het College van Bestuur wordt ondersteund door het Centraal

wederzijdse inspiratie, op een kwalitatief hoog niveau, uitgaande

Bureau. Voor vragen over nota’s en verzekeringen kunt u direct

van het samen meerwaarde creëren en het in acht nemen en

contact opnemen met het Centraal Bureau. Voor overige admi-

stimuleren van ieders verantwoordelijkheid.

nistratieve zaken kunt u contact opnemen met de administratie van de vestiging.

10.2 HOE IS HET MERIDIAAN COLLEGE GEORGANISEERD?

Het correspondentieadres van het College van Bestuur, de Raad

Het Meridiaan College heeft vier vestigingen in Amersfoort:

van Toezicht en het Centraal Bureau is: Stichting Meridiaan College

Het Nieuwe Eemland voor gymnasium, vwo, havo, mavo,

Postbus 637

sportklassen voor mavo, havo en vwo; Cambridge Engels voor

3800 AP Amersfoort

gymnasium, vwo en havo/vwo; Engels XL voor mavo; de school is

Telefoon: 033 4613253

gehuisvest aan de Daam Fockemalaan 12;

E-mail: info@meridiaan-college.nl

’t Hooghe Landt voor vwo (met Technasium- en gymnasium-

Lambert Heijnricsstraat 23

stroom), havo (met Technasiumstroom), mavo en mavo XL; de

3817 ER Amersfoort

school heeft twee locaties: Trompet-straat 1 en Parelhoenstraat 4; Mavo Muurhuizen voor de theoretische en gemengde leerwegen van het mavo en lwo, havo 4 en 5 profiel Economie & Maatschappij; de school is gehuisvest aan de Zangvogelweg 4; Het Element voor vmbo-gl, vmbo-kl,vmbo-bl (incl. lwoo) in samenwerking met locatie Kaliumweg. Profielen: BWI (Bouw, Wonen & Interieur), PIE (Produceren, Installeren, Energie) M&T (Mobiliteit en Transport), Zorg en Welzijn, Horeca, Bakkerij & Recreatie, Economie & Ondernemen; de school is gehuisvest aan de Hooglandseweg-Noord 55.

34


De school verzorgt onderwijs en begeleiding vanuit wederzijdse inspiratie, op een kwalitatief hoog niveau, uitgaande van het samen meerwaarde creĂŤren en het in acht nemen en stimuleren van ieders verantwoordelijkheid.

35


< INHOUD

WAAR TALENT EN PASSIE SAMENKOMEN Het Element locatie Hooglandseweg-Noord 55 3813 VD Amersfoort 033 472 82 03

Het Element locatie Kaliumweg 2 3812 PT Amersfoort 033 460 26 00

www.hetelement.eu info@hetelement.eu

Schoolgids Het Element Hooglandseweg-Noord  

Schoolgids Het Element Hooglandseweg-Noord

Schoolgids Het Element Hooglandseweg-Noord  

Schoolgids Het Element Hooglandseweg-Noord