__MAIN_TEXT__

Page 1


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

Hoe gaat het ermee? “Hoe gaat het er mee?” Met deze belangstellende vraag openen wij in de dagelijkse omgang menig gesprek. In dit jaarverslag geeft het Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs (AVOO) antwoord op deze vraag. Wij hopen op de belangstelling van de ouders en verzorgers van onze leerlingen, van onze eigen medewerkers, van het ministerie van OC&W, van de gemeente Apeldoorn en partners en belanghebbenden in de regio. U heeft recht op een antwoord: AVOO vervult één van de belangrijkste publieke taken die er zijn. En hopelijk leidt ons antwoord tot een gesprek waar AVOO en dus onze leerlingen beter van worden.

Het gaat goed Het Edison College, het Gymnasium Apeldoorn en de Koninklijke Scholengemeenschap (KSG) zijn verenigd in het Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs (AVOO). Samen bieden onze scholen een compleet aanbod van voortgezet onderwijs aan circa 2.800 leerlingen uit Apeldoorn en omgeving. Dat doen zij ieder op hun eigen manier, maar alle drie in een kleinschalige, veilige setting en alle drie met als doel om onze leerlingen de maximale voorbereiding te geven op hun verdere leven. Onze medewerkers zetten zich hiervoor dagelijks met veel expertise, enthousiasme en betrokkenheid in. Er is alle reden tot tevredenheid: het gaat goed! Op de kwaliteitskaarten van de inspectie staan al onze afdelingen ‘in het groen’. In 2014 en 2015 heeft de inspectie een periodiek kwaliteitsonderzoek verricht op het Gymnasium, het Edison College en de KSG. En alle drie werden beoordeeld met het hoogste predicaat: voldoende. En de onderwijsresultaten stemmen ook tot tevredenheid. Ook de tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers laten zien dat de basis dik in orde is. Collega’s van de VO-raad hebben onze bedrijfsvoering doorgelicht en ook zij kwamen met een positief oordeel: AVOO loopt op dit punt voor op de meerderheid van de onderwijsinstellingen.

2


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

SAMENVATTING BEOORDELING OP DE MEERJAREN OPBRENGSTENKAART 2015 EDISON COLLEGE

GYMNASIUM APELDOORN

KSG

vmbo-basis

gymnasium

mavo

vmbo-kader

havo

mavo

vwo

havo vwo

Scores zijn 3-jaargemiddelden

voldoende

onvoldoende

SLAGINGSPERCENTAGE SCHOOLJAAR 2014 - 2015 EDISON COLLEGE

GYMNASIUM APELDOORN

KSG

gymnasium 96,3%

mavo 100%

vmbo-basis

98,9%

vmbo-kader

96,3%

havo

89,3%

mavo

96,6%

vwo

89,5%

havo

86,5%

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN EDISON COLLEGE

GYMNASIUM APELDOORN

KSG

10

10

10

9

9

9

8

8

8

7

7

7

6

6

6

5

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

0

1

0 2011

2013

2015

0 2011

2013

2015

2011

2013

2015

SERVICEBEUREAU 10 9 8 7 6 5 4

Leerlingen

3 2

Ouders

1 0 2011

2013

2015

Personeel

3


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

We hebben gewerkt aan verbetering AVOO is niet zelfgenoegzaam. Wij streven ernaar om het elke dag, elk jaar beter te doen voor onze leerlingen en voor de maatschappij. In 2015 hebben wij gewerkt aan de doelen uit de agenda 2014-2020 van de VO-raad: 1. De leerling centraal Een leerling die leert om meer de regie te nemen over het leerproces haalt betere resultaten. In steeds meer lessen wordt daarom expliciet aandacht besteed aan het lesdoel en evaluatie, en wordt aangesloten bij verschillen tussen leerlingen. De tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerlingen laten zien dat hier behoefte aan is. In 2015 hebben de drie AVOO scholen hier volop op ingezet: het Edison College met de vijf rollen van de docent, het Gymnasium Apeldoorn met blended learning en de KSG met opbrengstgericht werken. Evaluaties en lesbezoeken laten een groei zien. 2. Eigentijdse voorzieningen In 2015 is het monumentale pand van de KSG aangepast aan de eisen van de tijd. Ook zijn de ICT voorzieningen op alle drie AVOO scholen sterk verbeterd: nieuwe devices voor alle docenten, multimedia opstellingen in alle lokalen, upgrade van het draadloos netwerk, een glasvezelnetwerk dat bij storing toch doorwerkt, Office 365 voor alle scholen. In drie projecten wordt ervaring opgedaan met het werken met laptops door leerlingen. 3. Meer aandacht voor brede vorming De afgelopen jaren heeft de aandacht voor onderwijskwaliteit vanuit de overheid zich vooral gericht op meetbare resultaten. Maar onderwijs beoogt meer dan goede cijfers voor de schoolvakken. Op onze scholen wordt dat zichtbaar door de aandacht voor internationalisering, door sport- en cultuurroutes, maatschappelijke stages en door een vak als filosofie. Ook de aandacht voor persoonsvorming in het mentoraat draagt bij aan brede vorming. Hetzelfde geldt voor de kennismaking met maatschappij en levensbeschouwing in vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer en economie. In 2015 hebben we ons bezonnen op het doel van ons onderwijs: waartoe dienen onze scholen? In de koersnota 2016-2020 verwoorden wij het als volgt: onze missie is om er met sterk onderwijs voor te zorgen dat onze leerlingen: a. Goed worden in leren. b. Zich ontwikkelen tot mensen met zelfkennis en zelfvertrouwen. c. Zich ontwikkelen tot mondige wereldburgers die bijdragen aan een democratische samenleving. d. Zich optimaal ontplooien. e. Klaar zijn voor de volgende stap in hun ontwikkeling.

4


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

5


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

4. Versterken verbinding met de omgeving In 2015 heeft AVOO onder de noemer Business4school een overeenkomst gesloten met plaatselijke ondernemers van sociëteit Marialust en van een Apeldoornse Rotary club. Doel is om plaatselijke ondernemers meer te betrekken bij het onderwijs. We denken daarbij aan stages voor onze leerlingen, gastlessen door ondernemers, opdrachten van bedrijven voor onze leerlingen. Ook nodigen wij ondernemers uit om mee te denken over de ontwikkeling van onze scholen. Het Apeldoornse bedrijfsleven, de gemeente, partners uit het primair onderwijs en het vervolgonderwijs, collega’s van het voortgezet onderwijs, partners uit de jeugdzorg... allemaal hebben zij in 2015 meegedacht met de koersnota 2016-2020 voor AVOO. Ook op deze manier heeft AVOO geprobeerd de verbinding met de omgeving te versterken. Bemoedigend was dat alle deelnemers graag bereid zijn de dialoog met ons voort te zetten. In het kader van passend onderwijs heeft AVOO zich ingespannen voor een verbetering van de samenwerking met jeugdzorg, maatschappelijk werk en leerplicht. Dit heeft geleid tot het werken met kernteams, dat in 2016 verder gestalte krijgt. 5. Docent in positie in een professionele school. Leren en ontwikkelen hebben bij de scholen van AVOO volop aandacht gekregen in 2015. Het ruime professionaliseringsbudget is helemaal besteed, o.a. aan individuele scholingsactiviteiten, aan schoolgebonden professionalisering en aan de AVOO-brede studiedag. Daarnaast zijn dertien docenten gestart met een opleiding tot docent-coach en negen met een kweekvijvertraject. Samen met het personeel hebben wij in 2015 een nieuw personeelsbeleid ontwikkeld, waarin scholing en ontwikkeling centraal staan. Ook op andere manieren hebben wij de docent in positie gebracht. Zo is de KSG gestart met kernteams binnen de afdelingen: docenten die meer dan hun collega’s meedenken over het schoolbeleid. Het Edison College werkt met een klankbordgroep van docenten. Ook de nieuwe vakgroepenstructuur op deze school is erop gericht om docenten meer regie te geven over de ontwikkeling van het onderwijs. Om de docent in positie te brengen in een professionele school is het belangrijk om te investeren in de professionaliteit van de schoolleiding. Daarom is het in 2014 gestarte MD-traject voor alle schoolleiders van AVOO in 2015 voortgezet. Ook op andere terreinen dan de vijf thema’s van de VO-Raad heeft AVOO voortgang geboekt in 2015. Op alle drie de scholen is het onderwijsaanbod verrijkt. Het Edison College is gestart met de mavo+, waar leerlingen naast het gewone mavo-programma al vanaf de eerste klas starten met beroepsvoorbereiding. De KSG introduceerde Up2HAVO, een zesjarig programma voor mavo-leerlingen met havo-potentie. En het Gymnasium begon met blended learning klassen: een mix van boeken en ICT voor eigentijds en effectief onderwijs.

6


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

7


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

Mede met het oog op de verwachte krimp in de leerlingenpopulatie heeft AVOO zich gericht op de bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een goed, gevarieerd en duurzaam onderwijsaanbod in Apeldoorn en omgeving. Dit heeft in 2015 tot vier concrete resultaten geleid: a. Een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) voor het voortgezet onderwijs in de gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst waarin de scholen samen in een dekkend onderwijsaanbod voorzien. Het RPO is bovendien een overlegplatform dat jaarlijks bijeenkomt. b. Overeenstemming met de Veluwse Onderwijsgroep (VOG) over een gevarieerd, duurzaam en compleet aanbod voor vmbo op de drie Apeldoornse vmbo-scholen. c. Gezamenlijke regie met de VOG over de voorlichting aan leerlingen van groep 8 en hun ouders met onder andere een gezamenlijke website en gezamenlijke voorlichtingsavonden voor deze doelgroep. d. Samenwerking bij de opvang van anderstalige leerlingen. Naast de bestaande Internationale Schakelklassen (ISK) op de VOG-school de Heemgaard, is er nu ook ISK op het Edison College. In december 2015 startte de voorbereiding van een tijdelijke locatie voor AMV leerlingen (Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen), een samenwerkingsproject van AVOO en de VOG. Verder heeft AVOO een aantal bedrijfskritische processen versterkt door gebruik te gaan maken van efficiĂŤntere ICT-toepassingen en door deze waar mogelijk te koppelen: strategische personeelsplanning, kwaliteitsinstrumenten, bekwaamheidsdossiers en de inning van ouderbijdragen. Ook PR en Communicatie hebben wij verbeterd. In 2015 lag daarbij de nadruk op de externe communicatie, in 2016 staat de communicatie met leerlingen, hun ouders/verzorgers en met onze eigen medewerkers centraal.

8


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

En we willen het beter In 2015 hebben het Edison College, het Gymnasium Apeldoorn, de KSG en AVOO zich bezonnen op de toekomst. Het was een intensief en inspirerend proces waaraan alle medewerkers, veel leerlingen en ouders en ook diverse belanghebbenden rondom onze scholen hebben bijgedragen. Het resultaat: schoolplannen voor elke school en een koersnota voor ons samen waarin staat waar wij voor staan en waar wij voor gaan. Wij willen dat onze scholen in Apeldoorn excelleren in: 1. Maatwerk, via differentiĂŤren naar gepersonaliseerd leren. 2. Zelfsturing door leerlingen en professionals. 3. Professionalisering, leren en ontwikkelen vanuit de verbinding. 4. Aandacht voor persoonsvorming en samenleven. 5. Leerresultaten. 6. Samenwerking met ouders, met onze partners in onderwijs en jeugdzorg en met de samenleving. Tegelijk heeft AVOO het personeelsbeleid herzien. Bij wijze van experiment is geprobeerd het personeel hierover via nieuwe media mee te laten denken. Het succes hiervan was zeer beperkt. Vandaar dat met gesprekken op locatie nadere input is verkregen. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek was ook een belangrijke bron van informatie. Een en ander heeft geleid tot een personeelsbeleid met de volgende hoofdpunten: leren en ontwikkelen, maatwerk, dreigend personeelstekort en werkdruk. In combinatie met een integrale cyclus van planning en control willen we de voortgang volgen en nog beter onderwijs verzorgen!

 

9


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

Onze scholen Edison College Het Edison College is een scholengemeenschap die onderwijs verzorgt in een goed geoutilleerd gebouw. De school vormt één hoekpunt van de driehoek school-ouders-maatschappij. In die driehoek staat elke leerling centraal. Aan hem wil de school, in een plezierige sfeer, maatwerk leveren zodat hij een diploma verwerft op basis van zijn talenten en de juiste keuze maakt voor zijn vervolgopleiding. Ook in 2015 heeft het Edison College fors geïnvesteerd in de onderwijskwaliteit. De norm voor de Edison Les is in samenwerking met de docenten vastgesteld, waarbij het uitgangspunt voor iedere docent wordt gevormd door ‘de vijf rollen van de leraar’. Vanuit deze basiskwaliteit werken docenten aan hun ontwikkeling om activerende werkvormen en differentiatie aan hun repertoire toe te voegen. Naast het vakcollege is het Edison College in 2015 gestart met de opleiding mavo +, waarbij de leerlingen naast hun reguliere mavo-vakken ook een beroepsgericht vak volgen, zodat leerlingen een goed beroepsbeeld kunnen ontwikkelen en als vakmensen worden opgeleid. Zo ontwikkelt het Edison College zich tot een moderne Vakschool. De ontwikkeling van de vernieuwing van het vmbo is goed tot stand gekomen. Heel bewust is er door de docenten gekozen om de vernieuwing van het vmbo te gebruiken om de opleidingen op het Edison College te moderniseren en aan te passen aan de opleidingsbehoeften van de huidige en toekomstige leerlingen: meer duurzaamheid, ICT en algemene beroepsvaardigheden. Het team heeft deze onderdelen al goed voorbereid en is op tijd klaar om in 2016 te starten in klas 1 en klas 3. Klas 2 en 4 draaien nog één schooljaar volgens het bestaande model. De onderwijsresultaten in 2015 waren op orde. De meerjarenopbrengsten waren op alle punten boven de norm. De inspectie heeft de school bezocht en heeft de school positief beoordeeld, waarbij is aangegeven dat het Edison College de juiste thema’s op de agenda heeft staan. Het Edison College heeft in 2015 steeds gewerkt aan drie hoofdthema’s, die ook voor de komende jaren een centrale rol zullen spelen: 1. Versterken primaire proces. 2. Vormgeven van een passend actueel onderwijsaanbod. 3. Realiseren van een aantrekkelijk en respectvol werkklimaat voor leerling en werknemer.

10


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

11


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

12


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

Gymnasium Apeldoorn Het Gymnasium maakt een sterke onderwijskundige ontwikkeling door met blended learning. De eerste twee blended learning klassen zijn in 2015-2016 op het Gymnasium gestart. De docenten hebben alle leerdoelen goed in kaart gebracht en digitaal materiaal ontwikkeld en gearrangeerd, waardoor differentiatie in de klas op een hoger niveau tot stand komt. De docenten kunnen hierdoor beter omgaan met de verschillen tussen leerlingen. Deze onderwijsontwikkeling wordt de komende schooljaren doorgezet om uiteindelijk in 2020 in Apeldoorn te excelleren in gedifferentieerd werken. Daar waar in augustus 2015 50% van de leerlingen gekozen heeft voor deze vorm van onderwijs, heeft voor de aanmelding van schooljaar 2016-2017 80% van de nieuwe eersteklassers voor deze vorm gekozen. Naast differentiatie heeft het Gymnasium Apeldoorn zich in 2015 gericht op academische vaardigheden en op het excellentiebeleid (in de vorm van het Honoursprogramma van de stichting Zelfstandige Gymnasia, waar nu 6 leerlingen aan deelnemen, om uiteindelijk ook examen te gaan doen). Er is een doorlopende lijn van academische vaardigheden, startend in de onderbouw. In de bovenbouw worden leerlingen bij het profielwerkstuk beoordeeld via het Rubrics-model. Op het gebied van professionele ontwikkeling hebben de personeelsleden van het Gymnasium weer een belangrijke stap gezet. Het is ‘gewoon’ geworden om een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) te schrijven voorafgaand aan het jaarlijkse voortgangs- functioneringsof beoordelingsgesprek. Daarnaast zijn er vier docent-coaches opgeleid om nieuwe collega’s te begeleiden en te coachen. Een volgende stap in 2016 zal zijn om ook zittende collega’s te kunnen gaan coachen. Tevens is één van de coaches opgeleid op het gebied van begeleiding van professionele leergemeenschappen. Op het gebied van huisvesting/inrichting is een onderzoek gestart naar de meest wenselijke indeling van het BINAS-gebouw. Dit onderzoek, waar de betreffende sectievoorzitters uiteraard bij betrokken zijn, wordt geleid door leerlingen die hier hun profielwerkstuk over maken. Naast dit onderzoek is een twintigtal werkplekken voor leerlingen buiten de lokalen gecreëerd, is op initiatief van de leerlingenraad de buitenruimte volledig heringericht en liggen er plannen voor de herinrichting van de aula. Tot slot heeft de werkgroep communicatiestrategie een groot deel van het communicatie strategieplan uitgevoerd. Naamsbekendheid wordt vergroot door onder andere een duidelijker lijn in communicatie via de sociale media, via de website en via een nieuwe nieuwsbrief voor iedere belangstellende (van buiten en binnen school). Kortom, het Gymnasium Apeldoorn is een onderwijsorganisatie die voortdurend in beweging is en zich aanpast aan de eisen en wensen van de huidige tijd.

13


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

Koninklijke Scholengemeenschap Jonge, actieve wereldburgers die zich betrokken voelen, verantwoordelijkheid leren nemen en met ambitie hun talenten maximaal ontwikkelen. Dat is wat we willen bereiken met onze leerlingen. Daarom staan we voor sterk onderwijs in een veilige leeromgeving waar leren en de leerlingen centraal staan. We bieden regulier en tweetalig onderwijs en onderscheiden ons met een internationalisering en sportactief profiel. We richten ons op de wereld van morgen. Het aantal leerlingen op deze oudste school van Apeldoorn groeit richting de 1.350 leerlingen in 2016-2017. Deze groei wordt veroorzaakt door een fors grotere instroom in het eerste leerjaar, maar ook door een sterke instroom in het vierde leerjaar van de havo. De resultaten van de school zijn op orde; door het uitvoeren van planmatige risicoanalyse is de school steeds in een vroeg stadium alert op het doorvoeren van verbeteringen. In 2015 heeft de school gewerkt aan het vormgeven van een schoolplan voor 2016 -2020. In het schoolplan beschrijven we in hoofdlijnen welke ambities we hebben en waar we in 2020 willen staan. Daarnaast beschrijven we hoe we aan het werk gaan, welke resultaten we willen boeken en hoe we de voortgang monitoren. De titel van dit schoolplan is ‘verleg je grenzen’. Daarmee willen we aangeven dat we leerlingen en onszelf uitdagen om hoge ambities te hebben en de lat hoog te leggen. We leren onze leerlingen letterlijk en figuurlijk over grenzen heen te denken en te kijken. In 2015 hebben we ingezet op versterking van de begeleiding van nieuwe en zittende docenten. Ook hebben we via een kweekvijver traject ‘young potentials’ de kans gegeven zich te bekwamen als ‘teacher leaders’. De nieuwe afdeling Up2havo is geïntroduceerd en we werken aan een goede kwalitatieve inbedding van deze studierichting. De verbeteringen aan de inrichting van locatie 42 door onder andere het aanbrengen van digitale borden in alle lokalen maakt dat de school nog beter uitgerust is voor het verzorgen van goed en modern onderwijs in een prettige, veilige leeromgeving. De school is ook in 2015 goed in staat gebleken passend onderwijs vorm te geven en biedt, mede dankzij ons sterke zorgteam, goede ondersteuning en kansen voor onze leerlingen. In 2016 willen we verder bouwen aan verbetering van het primaire proces door het versterken van differentiatie in de klas en opbrengstgericht werken. Ook het creëren van een professionele cultuur, waarbij de medewerker en leerling eigenaarschap ervaart en weet welke verantwoordelijkheden hij op moet pakken en tevens de ruimte heeft en krijgt om zijn eigen werk vorm te geven binnen gestelde duidelijke kaders, blijft focuspunt.

14


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

15


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

Personeel AVOO is in Apeldoorn een middelgrote werkgever: Eind 2015 zijn 305 werknemers in dienst met een totale omvang van 242,9 fte. Er zijn 117 medewerker met een fulltime aanstelling en 188 medewerkers met een parttime aanstelling in dienst. 80% van de werknemers heeft een aanstelling voor onbepaalde tijd. De gemiddelde aanstellingsomvang bedraagt afgerond 0,8 fte. De verdeling tussen mannen en vrouwen is redelijk evenwichtig: 54% vrouwen en 46% mannen. De gemiddelde gewogen leeftijd is 43 jaar. Personeelsbeleid Vanuit de collectieve ambitie gedacht willen wij met ons personeelsbeleid zorgen voor maatwerk, uitdaging, groeikansen, een gerichtheid op en ondersteuning van leren en uitproberen en samenwerking. De hoofdpunten van het personeelsbeleid zijn leren en ontwikkelen, maatwerk, dreigend personeelstekort en werkdruk. Uit onderzoek blijkt dat met name ontwikkeling/scholing effectief is als HR-beleid. AVOO heeft voor scholing extra middelen in de begroting opgenomen. In 2015 is een aantal omvangrijke scholingstrajecten gestart, zoals de kweekvijver, de opleiding docentcoach en een MT-brede scholing. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim binnen AVOO is na 2012 substantieel gedaald en ligt ruim onder het landelijke ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs. In 2015 is het verzuim echter bijna 1% gestegen. Dit wordt met name veroorzaakt door niet-beĂŻnvloedbare oorzaken.

16


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

ZIEKTEVERZUIMPERCENTAGE

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 GYMNASIUM

KSG

EDISON COLLEGE

AVOO

LANDELIJK

LANDELIJK OOP

EDISON COLLEGE

AVOO

LANDELIJK

LANDELIJK OOP

ZIEKMELDINGSFREQUENTIE 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 GYMNASIUM

KSG

2012 2013 2014 2015

17


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

FinanciĂŤn Bij AVOO is sprake van een ordentelijk financieel beheer en dat geeft duidelijkheid ten behoeve de verantwoording naar de stakeholders. De bedrijfsvoering is zodanig ingericht, dat we zelf goed in control kunnen zijn, meer toekomst- en risicogericht kunnen handelen en ons beleid transparant kunnen verantwoorden. De accountant heeft het jaarverslag 2015 beoordeeld: naar het oordeel van de accountant geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 2015 en het resultaat over 2015 overeenkomstig de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Op 26 mei 2016 is de controleverklaring aan de RvT afgegeven.

18


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

BALANS PER 31-12-2015 EN 31-12-2014 ACTIVA

Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

31-12-2015

31-12-2014

4.119.976

3.292.735

335.324

377.374

9.825.228

10.473.692

14.280.582

31-12-2015

31-12-2014

Eigen Vermogen

7.219.692

7.131.425

Voorzieningen

3.695.996

3.967.665

Langlopende schulden

0

0

Kortlopende schulden

3.364.841

3.044.711

14.280.528

14.143.801

PASSIVA

14.143.801

TOTAAL PASSIVA

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015 EN 2014 REALISATIE 2015

BEGROTING 2015

REALISATIE 2014

%

%

%

94,7

21.832.120

95,1

21.357.625

94,7

21.599.681

Overige overheidsbijdragen

0,1

25.183

0,1

15.000

0,1

32.920

Les- en examengelden

1,2

266.082

1,2

272.000

1,2

269.833

Overige baten

4,1

937.456

3,6

805.501

4,0

901.972

TOTAAL BATEN

100

23.060.841

100

22.450.126

100

22.804.406

76,2

17.584.642

76,1

17.700.160

75,3

16.996.331

Afschrijvingslasten

4,1

955.065

4,4

997.487

4,2

946.748

Huisvestingslasten

8,3

1.913.802

8,4

1.915.989

10,0

2.261.956

11,3

2.610.613

9,7

2.202.789

10,5

2.361.041

100

23.064.123

100

22.816.425

100

22.566.076

BATEN

Rijksbaten OCW

LASTEN

Personele lasten

Overige instellingslasten TOTAAL LASTEN

SALDO BATEN EN LASTEN

-3.282

-366.229

238.329

Financiële baten en lasten

91.557

136.300

132.377

NETTO RESULTAAT

88.275

-229.999

370.706

19


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

Financieel continuïteitstoezicht Inspectie van het Onderwijs De Inspectie van het Onderwijs analyseert aan de hand van zes indicatoren de financiële continuïteit van een instelling. Indien niet aan deze indicatoren wordt voldaan, dan volgt een inhoudelijke analyse door de Inspectie van het Onderwijs. De eisen die de Inspectie van het Onderwijs stelt, alsmede de waarden van de indicatoren bij AVOO zijn hierna opgenomen. AVOO voldoet volledig aan de eisen van de Inspectie. In financieel opzicht is AVOO een gezonde organisatie, die gewenste investeringen in (de kwaliteit van) het onderwijs, het investeringsplan en het meerjaren onderhoudsplan geheel uit eigen middelen kan financieren, waarbij de hoogte van de financiële kengetallen niet onder de vastgestelde streefwaarden raken. Tevens is de buffer voor het dekken van de financiële impact van risico’s toereikend. Gesteld kan worden dat dit voldoende continuïteit aan de organisatie verschaft. Uit de verwachte resultaten van het financieel continuïteitstoezicht van de Inspectie van het Onderwijs kan worden geconcludeerd dat de continuïteit van AVOO op de korte en lange termijn voldoende kan worden gewaarborgd. Interne risicobeheersings- en controlesysteem Risicobeheersing is een permanent proces, gericht op het gezamenlijk planmatig en cyclisch elimineren en reduceren van de kans op en impact van risico’s, dus gericht op het beperken van de omvang van de financiële buffer. AVOO voert goed risicomanagement en dat maakt het mogelijk om samen niet meer geld aan het primaire proces te onttrekken dan strikt noodzakelijk is. Monitoring van risico’s is vanaf 2015 ingebed in de cyclus van planning en control; eens per kwartaal vindt een check op bestaande en mogelijk nieuwe risico’s plaats. Daarmee is risicobeheersing een dynamisch proces geworden. Uitkomst van dit gezamenlijke proces is dat AVOO over een adequate reservepositie beschikt in relatie tot de gesignaleerde risico’s, alsmede dat deze risico’s planmatig worden verkend, gereduceerd en geëlimineerd. Anders geformuleerd kan worden gesteld dat er sprake is van een evenwicht tussen de geïnventariseerde risico’s en de beheersingsmaatregelen die zijn genomen en het effect daarvan.

20


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS PER 31-12-2015 EIS

KENGETAL

HOOGTE

RESULTAAT

2013

78%

SOLVABILITEIT (2)

≥ 30% ≥ 30%

2014

78%

≥ 30%

2015

76%

≥ 0,75

2013

3,3

≥ 0,75

2014

3,6

≥ 0,75

2015

3,0

2011

1,3%

2012

1,1%

LIQUIDITEIT

RENTABILITEIT

max 2 jaar < 0

2013

5,1%

max 2 jaar < 0

2014

1,6%

max 2 jaar < 0

2015

0,4%

PERSONELE LASTEN/RIJKSBIJDRAGE

≤ 95%

2013

76,0%

≤ 95%

2014

78,7%

≤ 95%

2015

80,5%

PERSONELE LASTEN/TOTALE BATEN

≤ 90%

2013

71,3%

≤ 90%

2014

74,5%

≤ 90%

2015

76,3%

FINANCIËLE BUFFER (OVER PUBLIEK EV)

>0

2013

15,5%

>0

2014

19,1%

>0

2015

14,9%

21


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

22


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

Bestuur en toezicht AVOO kent twee statutaire organen, namelijk de voorzitter van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. De RvT ziet overeenkomstig de code ‘goed bestuur’ toe op het functioneren van het CvB en de algemene gang van zaken binnen AVOO. Het CvB bestond geheel 2015 uit één persoon, namelijk de heer drs. A.G. Popma. Werkzaamheden RvT De RvT heeft in 2015 vijf keer vergaderd. In deze vergaderingen was de voorzitter van het CvB aanwezig. In de vergaderingen kwamen de volgende zaken aan de orde: Werkgeverschap: vaststellen CAO voor bestuurders in het VO De CAO bestuurders VO 2015-2016 is op de bestuurder van toepassing. Daarmee zijn de arbeidsvoorwaarden voor de bestuurder geborgd. Werkgeverschap: managementcontract bestuurder en voortgangsgesprek Tussen de RvT en de voorzitter CvB is in januari 2015 een nieuw managementcontract voor 2015 en 2016 afgesproken, waarin uitgangspunten, looptijd, gevolgen en thema’s en bijbehorende indicatoren zijn vastgelegd. Het managementcontract is opgezet in lijn met het beroepsprofiel van schoolleiders VO en bestrijkt de hele breedte van het functioneren van de bestuurder en is eerder kwalitatief dan kwantitatief van aard. In januari 2016 heeft de RvT het functioneren van de bestuurder in 2015 geëvalueerd en met een positief oordeel afgesloten. De evaluatie is in een verslag vastgelegd. Reglementering van besturing en verantwoording: handboek governance AVOO kent een ‘Handboek Governance’ dat in 2015 is getoetst aan de vanaf 1 augustus 2015 van kracht zijnde ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’. Deze code is van toepassing op het lidmaatschap van AVOO van de VO-raad. Het handboek Governance is waar nodig bijgesteld en aangevuld. In het ‘Handboek Governance’ is de reglementering van de besturing en de verantwoording van meerdere geledingen opgenomen. Het ‘handboek Governance’ is openbaar en te vinden op de website van AVOO. Audit-commissie AVOO heeft een auditcommissie die zich richt op de voorbereiding van de behandeling van de meerjaren exploitatiebegroting en het jaarverslag in de RvT. Ook het sparren ten aanzien van overige financiële aangelegenheden is een taak van de auditcommissie. De auditcommissie is in 2015 tweemaal bijeen geweest. Klankbord, advies en toezicht In de vergaderingen van de RvT kwamen de normale toezichts- en adviestaken ten aanzien van het beleid van de bestuurder aan de orde. De voorzitter van de RvT voert maandelijks een voortgangsoverleg met de bestuurder. Het toezicht was zowel gericht op het met raad terzijde staan van de bestuurder als het houden van toezicht op de naleving van wettelijke verplichtingen, de rechtmatige verwerving en de rechtmatige en doelmatige besteding van middelen. Voorts heeft een delegatie van de RvT tweemaal met de GMR gesproken en zich via schoolbezoeken aan de drie scholen en gesprekken met medewerkers, leden van het management en ouders uit de (G)MR van de scholen laten informeren.

23


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

Goedkeuringsbevoegdheden In 2015 heeft de RvT goedkeuring verleend ten aanzien van het vaststellen van het jaarverslag 2014 en de meerjaren exploitatiebegroting 2016-2021. Ook zijn incidentele bestedingen ter waarde van € 300.000,- ten laste van de algemene reserves door de RvT geaccordeerd. De RvT acht dit verantwoord, omdat zij van mening is dat algemene reserves die niet noodzakelijk zijn voor de risicodekking ten gunste van het primair proces moeten worden benut. De RvT heeft op basis van een aanbestedingsprocedure in 2015 een contract met een andere accountant afgesloten. Professionalisering en zelfevaluatie In 2015 is de zelfevaluatie in eigen beheer uitgevoerd. De conclusies van de externe evaluaties van het functioneren van de RvT geven geen aanleiding om de werkwijze van de RvT op hoofdlijnen te veranderen. Perspectief Belangrijk punt van aandacht voor de RvT in de komende jaren is het toezicht op het proces en de inhoud van de strategische herbezinning binnen AVOO en de daaruit voortvloeiende maatregelen om vanuit vitale scholen de continuïteit en kwaliteit van het onderwijsaanbod te behouden en te versterken. Dit is in 2015 aan de orde geweest ten aanzien van de voorbereidingen op het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO), het Convenant Internationale Schakelklassen (ISK) en de opvang van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV). Honorering RvT AVOO is aangesloten bij de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). De vergoeding aan de leden van de RvT wordt bepaald overeenkomstig het advies van de VTOI in de ‘Honorering van toezichthouders van onderwijsinstellingen 2013’. De RvT heeft besloten hier voor leden van de RvT van af te wijken en een lagere vergoeding te blijven hanteren. De totale kosten van het functioneren van de RvT bedroegen in 2015 € 15.768,-. Tenslotte Onderwijs is mensenwerk dat vanuit een visie op mensen en op leren wordt vormgegeven. In dit verslag heeft u kunnen lezen hoe de scholen van AVOO dit in 2015 hebben gedaan, met goed resultaat en met de ambitie om het in 2016 nog weer beter te doen. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT IN 2015

24

NAAM

FUNCTIE

Dhr. Mr. A.G. Wever

Voorzitter

Mw. J.C. van den Brink

BENOEMD

HERBENOEMD

TERMIJN

AFTREDEND

LABEL

1-1-2010

1-1-2014

2e

1-1-2018

RvT

Plv. voorzitter

6-3-2015

n.v.t.

1e

6-3-2019

RvT

Mw. Ir. W.G. van Velden

Lid

1-3-2011

1-1-2012

2e

1-1-2016

RvT

Dhr. R. van Wetering

Lid

1-1-2009

1-1-2013

2e

1-1-2017 Ouders

Dhr. Drs. A. Jonkman

Lid

1-1-2009

1-1-2013

2e

1-1-2017

Mw. Drs. L.C.I. Nuhaan

Lid

6-3-2015

n.v.t.

1e

6-3-2019 Ouders

GMR


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

25


Jij bent welkom bij de scholen van AVOO. Verleg je grenzen op de school die bij jou past: het Edison College, de KSG of het Gymnasium.

26

Profile for Faam

Bestuursverslag avoo 2015 issuu  

Bestuursverslag AVOO 2015

Bestuursverslag avoo 2015 issuu  

Bestuursverslag AVOO 2015

Advertisement