Page 1

Bestuursverslag AVOO 2016

Op koers


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

Op koers Onderwijs is in sterke mate waardegedreven. Wij werken uiteindelijk vanuit idealisme in het onderwijs. Het succes van onze leerlingen is onze inspiratie. En de maatschappij heeft ook hoge verwachtingen van het onderwijs. Hierbij gaat het om meer dan zoveel mogelijk diploma’s in zo kort mogelijke tijd. De kernvraag bij het bepalen van de koers voor de jaren 2016-2020 van het Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs was dan ook “waartoe”? Waartoe dient ons onderwijs?

Op onze scholen hebben ouders, leerlingen en

- Goed worden in leren.

medewerkers ons geholpen om die vraag te be-

- Z ich ontwikkelen tot mensen met zelfkennis en

antwoorden. We hebben hem ook onderzocht met

zelfvertrouwen.

partners uit Apeldoorn: gemeente, bedrijfsleven,

- Z ich ontwikkelen tot mondige wereldburgers die

jeugdzorg en onderwijs. Waar heeft onze maat-

bijdragen aan een democratische samenleving.

schappij behoefte aan, nu en in de toekomst? Ver-

- Zich optimaal ontplooien.

anderingen in de maatschappij en op de arbeids-

-Klaar zijn voor de volgende stap in hun

markt volgen elkaar in een steeds sneller tempo op.

ontwikkeling.

Wij leiden onze leerlingen op voor beroepen waarvan we de naam nu nog niet kennen. En de tijd dat

Wij kiezen met onze missie voor een brede op-

je erop kan rekenen dat je tot je pensioen bij een

vatting over het doel van onderwijs waarin de

baas blijft is ook voorbij. Dat vraagt om competente

ontplooiing van de leerling centraal staat en het

rebellen, ondernemend, proactief inspelend op ver-

maatschappelijk belang van onderwijs recht wordt

anderingen, goed in het maken van keuzen, goed

gedaan. Wij gaan daarbij uit van een positief mens-

in samenwerken en goed in het blijven leren en

beeld en kiezen voor de growth mindset: iedereen

ontwikkelen. Zo zijn we gekomen op onze missie.

heeft talent, iedereen wil leren en je capaciteiten

Met veelzijdig, sterk onderwijs willen we bereiken

kun je ontwikkelen door bij te leren. Maatwerk,

dat onze leerlingen:

zelfsturing, samenwerking en feedback zijn hierin leidende begrippen. Dat geldt voor onze leerlingen en onze professionals.

2


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

“Op koers: When the why is clear, the how is easy.”

3


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

Koersplan Voortgang koersplan in 2016. Om onze missie van sterk, veelzijdig onderwijs te realiseren hebben wij besloten om ons de komende jaren te richten op zes hoofddoelen:

- Differentiëren richting gepersonaliseerd leren.

Docenten zijn geen uitvoerders van elders bedachte

- Zelfsturing door leerlingen en professionals.

ideeën, maar professionals die gedijen bij richting en

- Aandacht voor persoonsvorming en samenleven.

ruimte. Het bestuur heeft daarom vanuit de reserve

- Leerresultaten.

geld beschikbaar gesteld voor plannen en projecten

- Professionalisering, leren en ontwikkelen vanuit

van docenten die passen binnen de missie en visie.

de verbinding. - S amenwerking met ouders, met partners in onderwijs en jeugdzorg en met de samenleving.

Een groep van docenten beoordeelt de plannen en adviseert de schoolleiding om het geld al dan niet toe te kennen. Zo zijn in 2016 tien ideeën gehonoreerd, van een ‘Klassieke Driedaagse’ tot een experi-

In dit verslag leest u allereerst welke vorderingen wij

ment om een ‘Cum laude-regeling’ onderwijskundig

maken bij het bereiken van deze doelen.

vorm te geven.

Differentiëren

De leerresultaten op onze drie scholen zijn goed.

Op onze drie scholen wordt werk gemaakt van dif-

Docenten en schoolleiding sturen hier actief op. Zo

ferentiëren richting gepersonaliseerd leren. Op het

kunnen alle docenten de resultaten van hun klassen

Gymnasium gebeurt dat met name in de vijf blended

vergelijken met die van vakgenoten om zo te ontdek-

learning klassen, een mengvorm van het leren met

ken waar bijsturing nodig is. Maar op onze scholen

behulp van boeken en met digitale media. Doelge-

gaat het om meer dan leren voor een diploma. Ook

richtheid is een voorwaarde voor differentiëren: als

persoonsvorming en samenleven krijgen aandacht.

het doel bekend is kunnen leerlingen het via ver-

Op de KSG is in 2016 gestart met de versterking van

schillende routes bereiken. Steeds meer docenten op

de loopbaanoriëntatie en –begeleiding: wie ben ik,

onze scholen beginnen daarom de les met het les-

wat kan ik, wat wil ik? Een soortgelijke ontwikkeling

doel en evalueren het aan het einde van de les. Om

is op het Gymnasium zichtbaar in het mentoraat. Op

de zelfsturing door leerlingen te bevorderen wordt

het Edison College ervaren leerlingen hoe het is om

op de KSG en het Gymnasium ook het toetsbeleid

inspraak te hebben in de leerlingenpanels en leer-

herijkt: welke vorm van toetsen draagt het meeste

lingenraad. Alle klassen zijn hierbij betrokken. Het

bij aan het leren van leerlingen? In 2017 verwachten

Edison College heeft sinds 2016 ook een actieve Gay

we hiervan de resultaten.

Straight Alliance, die o.a. de Paarse Vrijdag op school heeft georganiseerd.

4


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

“6 doelen: differentiëren aandacht zelfsturing leerresultaten samenwerken verbinden”

5


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

In ons personeelsbeleid staat het leren van professionals centraal. Voor het tweede jaar op rij is het professionaliseringsbudget meer dan uitgeput, een teken dat steeds meer collega’s investeren in leren. Meer dan in voorgaande jaren hebben de docenten zelf de regie over wat ze leren en hoe. Een aantal van hen is dit jaar gestart met een cursus waarin informeel leiderschap centraal staat. Ook krijgen de docentcoaches op de scholen een grotere rol: zij begeleiden startende docenten in een driejarig traject, maar ook meer ervaren docenten met een leervraag. Een hoogtepunt wat leren betreft is de jaarlijkse AVOO-brede studiedag, die door docenten en schoolleiding samen wordt georganiseerd. In 2016 zijn wij gestart met kernteams, waarin leerlingondersteuners van de school samenwerken met leerplicht, GGD, maatschappelijk werk en jeugdzorg. De eerste ervaringen hiermee zijn goed. De krachtenbundeling zorgt ervoor dat leerlingen sneller en beter ondersteund worden. Wij maakten ook vorderingen met ‘Business4school’ , een overeenkomst van Apeldoornse bedrijven, de gemeente Apeldoorn en één van de plaatselijke Rotary’s. In 2016 vonden er gastlessen en bedrijfsstages plaats en maakten leerlingen in opdracht van Apeldoornse ondernemers profielwerkstukken. Het is een voorzichtige start en wij hopen deze vorm van verbinding met de samenleving de komende jaren verder uit te bouwen.

6


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

“Een hoogtepunt wat leren betreft is de jaarlijkse AVOO-brede studiedag, die door docenten en schoolleiding samen wordt georganiseerd.”

7


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

Meer in 2016 Naast de doelen van ons koersplan heeft een aantal

Al enige jaren investeert AVOO in de samenwerking

andere ontwikkelingen onze aandacht gekregen.

met de andere schoolbesturen in Apeldoorn e.o. Wij

Allereerst biedt Apeldoorn sinds 2016 gastvrijheid

beogen daarmee te komen tot een goed, gevarieerd

aan circa negentig Alleenstaande Minderjarige

en toekomstbestendig onderwijsaanbod voor de

Vreemdelingen (AMV). Om aan deze groep onder-

leerlingen in en om Apeldoorn. Bovendien denken

wijs te bieden heeft het Apeldoorns Voortgezet

wij door samenwerking beter het hoofd te kunnen

Openbaar Onderwijs samen met de Veluwse Onder-

bieden aan de krimp in de basispopulatie van leer-

wijsgroep (VOG) de locatie Onze Wereld opgericht.

lingen. Dit beleid hebben wij in 2016 voortgezet.

Bevlogen professionals leren deze jongeren Neder-

Het heeft geleid tot een gezamenlijke visie voor

lands en helpen hen in te burgeren. Zij werken nauw

onderwijshuisvesting in het primair onderwijs. Ook

samen met de voogden en mentoren van de huizen

is AVOO samen met de VOG een onderzoek gestart

waar de jongeren wonen, met de vrijwilligers en met

naar de toekomst van het vmbo in Apeldoorn:

de vervolgopleidingen. Er is bestuurlijk veel aandacht

het leerlingenaantal loopt op twee van de drie

gegaan naar de betaalbaarheid en continuĂŻteit van

Apeldoornse vmbo scholen terug, een trend die zich

Onze Wereld.

gezien de krimp in de basispopulatie naar verwachting de komende jaren voortzet. Tenslotte hebben de

Samen met twee andere besturen heeft AVOO in

onderwijsbesturen de onderwijsinspectie gevraagd

2016 voor de tweede keer een zomerschool geor-

om kansenongelijkheid in Apeldoorn te analyseren.

ganiseerd waar leerlingen kunnen proberen om met

Dit naar aanleiding van een rapport waarin landelijk

twee weken extra inzet alsnog over te gaan. Voor elf

een toename van kansenongelijkheid werd gecon-

van de twintig leerlingen leidde dit tot een succes.

stateerd. Het resultaat van beide onderzoeken ver-

Wij hebben ook onderzocht hoe het de zomer-

wachten wij in 2017.

schoolleerlingen uit 2015 vergaan is: 70% van hen is in 2016 overgegaan naar het volgende leerjaar, of

Passend onderwijs is een andere belangrijke vorm

heeft met een diploma de school verlaten. Gezien dit

van bestuurlijke samenwerking. Wij willen in onze

succes zullen wij ook in de toekomst de zomerschool

regio meer leerlingen binnen het reguliere onder-

aanbieden.

wijs naar school laten gaan. Allereerst omdat we dat beter vinden voor de leerling; opgroeien temidden

8


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

“Met twee andere besturen heeft AVOO voor de tweede keer met succes een zomerschool georganiseerd.”

van leeftijdsgenoten zonder onnodig label of stigma.

Vanwege onze gezonde financiële situatie heeft

Bovendien vinden we in de negatieve verevening (die

AVOO in 2016 weloverwogen enkele speerpunten

in onze regio circa € 4 miljoen bedraagt) een flinke

van een extra impuls ten laste van de algemene

financiële stimulans. In 2016 is het gelukt om meer

reserve willen voorzien. Het boekjaar 2016 sluit met

leerlingen in de reguliere VO-scholen onderwijs te

een exploitatieverlies van € 545.325,-. Het realiseren

bieden. Bij de scholen van het Apeldoorns Voort-

van deze speerpunten is een gedeeltelijke verkla-

gezet Openbaar Onderwijs is de ondersteunings-

ring voor het exploitatieverlies. Helaas heeft ook het

structuur goed. De deskundigheidsbevordering van

toegenomen ziekteverzuimpercentage tot hogere

docenten vraagt ook de komende jaren aandacht.

kosten geleid.

In een goed gevulde klas op een adequate manier inspelen op verschillende ondersteuningsbehoeftes is immers geen gemakkelijke taak.

9


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

Edison college Het Edison College vormt als scholengemeenschap één hoekpunt van de driehoek school-ouders-maatschappij. In die driehoek staat elke leerling centraal. Aan de leerling wil de school, in een plezierige sfeer, maatwerk leveren zodat hij een diploma verwerft op basis van zijn talenten en de juiste keuze maakt voor een vervolgopleiding.

Het Edison College heeft in 2016 steeds gewerkt

lesblokken van 90 minuten, vaste lokalen die flexibel

aan de volgende thema’s:

kunnen worden gebruikt, door schuifdeuren en/of tussendeuren.

1. Onderwijsconcept en schoolplan. 2. V  ormgeven van onderwijskwaliteit door activerende werkvormen en differentiatie.

10

In 2016 is het schoolplan voor de komende jaren tot stand gekomen. Dit plan, van en door de school,

3. Vernieuwing vmbo en evaluatie mavo +.

wordt breed gedragen en sluit goed aan bij de koers

4. Onderwijs in Internationale Schakelkassen (ISK).

van AVOO.

In 2015 is een groep docenten begonnen aan het

In 2016 heeft het Edison College geïnvesteerd in de

schrijven en ontwerpen van een nieuw onder-

onderwijskwaliteit. De ‘vijf rollen van een docent’

wijsconcept voor het Edison College passend bij de

zijn een gegeven voor de docenten, om van daaruit

eisen van modern onderwijs; eigenaarschap bij leer-

zich verder te ontwikkelen op activerende werkvor-

lingen, differentiatie, gepersonaliseerd leren, meer

men en differentiatie. Om zich deze vaardigheden

activerende werkvormen en LOB. Deze visie is gepre-

eigen te maken is er veel aandacht besteed aan les-

senteerd en uitvoerig besproken, zowel intern als

bezoeken bij elkaar, door coaches en vakgroepvoor-

extern. Grote veranderingen zijn: gelijke begin- en

zitters. Op deze wijze werd ook inhoud gegeven aan

eindtijden voor alle leerlingen, heterogene groepen,

eigenaarschap.


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

“Een groep docenten schrijft en ontwerpt een onderwijsconcept voor modern onderwijs.”

11


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

Er is in 2016 geld en tijd geïnvesteerd om de ver-

zo snel als mogelijk in te kunnen stromen in het

nieuwing van het vmbo vorm te geven. Vanaf augus-

Nederlandse onderwijssysteem. Deze leerlingen

tus 2016 is begonnen met de implementatie van de

mogen maximaal twee jaar gebruik maken van deze

nieuwe examenprogramma’s in klas drie en met

voorziening. Het aantal ISK leerlingen varieert tussen

vernieuwde vakcolleges in klas één. Voor de onder-

vijftien en vijfendertig. Om deze groep goed te

bouw zijn Zorg, Ondernemen en Horeca samenge-

kunnen laten integreren is kennis van culturen voor

voegd in één beroepsgerichte opleiding, naast het

de medewerkers noodzakelijk. Alle medewerkers

vakcollege Techniek. In de bovenbouw zijn er drie

hebben scholing gehad op het gebied van radicali-

uitstroomprofielen: Zorg en Ondernemen (Diensten

sering, Arabische en Islamitische cultuur en omgaan

en Producten), PIE (Produceren, Installeren en Ener-

met cultuurverschillen in de klas.

gie) en HBR (Horeca, Bakken en Recreatie). De onderwijsresultaten in 2016 waren op orde. De In 2016 heeft de evaluatie van het eerste leerjaar van

meerjaren opbrengsten waren op alle punten boven

de beroepsgerichte mavo plaatsgevonden. Docen-

de norm, op de norm ‘doorstroom in de onderbouw’

ten, leerlingen en ouders zijn zeer tevreden over de

na. Dit is geanalyseerd en is volgens onze prognose

nieuwe opleiding.

een incident.

In samenwerking met de Heemgaard verzorgt het Edison College ISK-onderwijs aan leerlingen die de Nederlandse Taal (nog) niet beheersen. Deze leerlingen die korter dan twee jaar in Nederland wonen, krijgen vooral onderwijs in de Nederlandse taal om

12


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

“Docenten, leerlingen en ouders zijn zeer tevreden over de nieuwe de beroepsgerichte mavo.”

13


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

Koninklijke Scholengemeenschap Actieve wereldburgers die zich betrokken voelen, verantwoordelijkheid leren nemen en met ambitie hun talenten maximaal ontwikkelen. Dat is wat we willen bereiken met onze leerlingen. Daarom staan we voor sterk onderwijs in een veilige leeromgeving waar leren en de leerlingen centraal staan.

We bieden regulier en tweetalig onderwijs en onder-

heeft de school het maximaal te huisvesten leerlin-

scheiden ons met een internationalisering en sportac-

gaantal bereikt.

tief profiel. We richten ons op de wereld van morgen. De resultaten van de school zijn op orde; door het

14

Het aantal leerlingen op de Koninklijke scholenge-

uitvoeren van planmatige risicoanalyse is de school

meenschap Apeldoorn groeit naar iets boven de

steeds in een vroeg stadium alert op het doorvoeren

1.400 leerlingen in 2017-2018. Deze groei wordt

van verbeteringen. In 2016 hebben we ingezet op

veroorzaakt door doorgroei van de Up2Havo. Daar-

versterking van het primaire proces door te focussen

naast zie we ook een sterke instroom in het vierde

op opbrengst gericht werken, RTTI en het effectieve

leerjaar van de havo. Om deze groei te huisvesten

gebruik van de digitale leeromgeving It’s learning.

moeten we enkele ruimtes in de school herinrichten.

Via een scholingstraject hebben we ingezet op ver-

Ook blijven we de komende jaren gebruik maken

sterking van de professionele dialoog binnen de

van het techniek paviljoen. We kiezen ervoor om

school. Daarnaast hebben we ambitieuze docenten

leerlingen gebruik te laten maken van de uitgebreide

de mogelijkheid geboden om in het traject ‘buiten

mogelijkheden van de bibliotheek Apeldoorn door

de les, binnen de school’ hun eigen effectiviteit en

het aanbieden van een bibliotheekpas voor alle leer-

professionaliteit te versterken en zich te bekwamen

lingen. De mediatheek ruimte kan hierdoor meer

in het nemen van een voortrekkersrol in onderwijs-

worden ingezet als studiecentrum. Met de groei

ontwikkelingen.


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

“We onderscheiden ons met een internationalisering en sportactief profiel.”

De nieuwe afdeling Up2havo is verder geïmplementeerd en we continueren het werken aan een goede kwalitatieve inbedding van deze studierichting. Op alle afdelingen hebben we ingezet op het creëren van een uitdagend aanbod dat leerlingen de kans geeft om hun “grenzen te verleggen”. Dit doen we onder andere door een divers aanbod van masterclasses en het aanbieden van versterkt Engels op de mavo-afdeling. De school is ook in 2016 goed in staat gebleken passend onderwijs vorm te geven en biedt, mede dankzij ons sterke zorgteam, goede ondersteuning en kansen voor onze leerlingen. In 2017 willen we verder bouwen aan versterking van het primaire proces door het versterken van differentiatie in de klas en opbrengstgericht werken. Ook het creëren van een professionele cultuur, waarbij de medewerker en leerling eigenaarschap ervaart en weet welke verantwoordelijkheden hij op moet pakken en tevens de ruimte heeft en krijgt om zijn eigen werk vorm te geven binnen gestelde duidelijke kaders, blijft focuspunt.

15


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

Gymnasium Apeldoorn Het Gymnasium Apeldoorn is een categoraal gymnasium met circa zeshonderdzestig leerlingen. Het Gymnasium heeft een duidelijke streekfunctie. Leerlingen en medewerkers voelen zich hier thuis en zich sterk verbonden met de school, die al een lange geschiedenis in Apeldoorn kent. Ondanks een licht krimpend aantal leerlingen in de basisgeneratie, blijft het leerlingenaantal van de school stabiel.

De school is in zekere zin nog een klassiek gymna-

via differentiatie in de richting van gepersonaliseerd

sium, maar volop in beweging om het onderwijs

leren werken. Een aantal klassen in de onderbouw

op een moderne manier vorm te geven. Leerlingen

werkt al via het blended learning model. Naast de

worden gezien als cultuurdragers, maar ook als leer-

boeken beschikken de leerlingen over een laptop en

lingen die worden voorbereid op een academische

hebben zij toegang tot digitaal lesmateriaal. Diffe-

vervolgopleiding.

zijn

rentiatie komt hiermee op een hoger niveau. Vanaf

daarbij cruciaal. In het project ‘De Klassieke Drie-

2017-2018 zullen alle leerlingen die in klas één

daagse’ zijn deze twee elementen samengekomen.

instromen blended gaan werken.

Onderzoeksvaardigheden

Leerlingen hebben zelf op basis van een onderzoeksvraag materiaal verzameld over een thema rond de

De resultaten van de school zijn goed. Ook verge-

Romeinen en daar een presentatie van gemaakt.

leken met andere gymnasia liggen de prestaties op

Dit laatste in zelf gekozen vorm. Deze drie dagen

een hoog niveau. Leerlingen worden uitgedaagd om

hebben medewerkers van de school geïnspireerd. En

méér te doen. Dan kan door deelname aan het Hon-

het toonde ook aan dat leren in een geheel andere

oursprogramma van de zelfstandige gymnasia. Aan

vorm kan plaatsvinden.

leerlingen worden mogelijkheden geboden om te versnellen, bijvoorbeeld door in de pre-examenklas

Onze leerlingen mogen anders zijn. Dat geldt voor

een vak af te sluiten, maar ook om een jaar sneller

hun persoonlijkheid en hun ontwikkeling daarin,

te werken.

maar ook voor hun onderwijsleerproces. We willen

16


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

“Onze leerlingen mogen anders zijn. Dat geldt voor hun persoonlijkheid en ontwikkeling daarin, maar ook voor hun onderwijsleerproces.”

17


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

En ook door deelname aan wedstrijden (Olympia-

kaders van de teams wordt gewerkt, wil de school-

des, debatwedstrijden, schaaktoernooien) kunnen

leiding volgend jaar aan dit thema verder invulling

leerlingen hun talenten laten zien. De schoolleiding

gaan geven. Het loslaten van de huidige teamstruc-

heeft gesignaleerd dat het nodig is leerlingen te

tuur geeft ruimte en mogelijkheden om sneller en

ondersteunen om hun talenten te laten zien en heeft

flexibeler te werken. Dat de vakgroepen een cen-

besloten om aspirant-lid BegaafdheidsProfielScholen

tralere rol gaan krijgen is waarschijnlijk. De vraag is

(BPS) te worden.

hoe de leerlingbegeleiding daarbij voldoende wordt geborgd en welke managementstructuur hierbij het

Het gaat daarbij niet alleen om het beter ondersteu-

beste past.

nen van hoogbegaafde leerlingen, maar ook om alle getalenteerde leerlingen kansen te bieden. Dat kan

Een van de aandachtspunten van de schoolleiding

binnen de school door het onderwijs anders en uit-

was: visie, focus en verbinding. De visie van wat voor

dagender aan te bieden, maar ook buiten de school,

school het Gymnasium Apeldoorn wil zijn, moest

als leerlingen in de sport of muziek uitzonderlijke

aangescherpt worden. Er zijn veel ontwikkelingen,

kwaliteiten hebben.

maar voor het maken van keuzes is focus nodig. En tot slot is nodig dat er meer verbinding ontstaat.

Het Gymnasium Apeldoorn wil leerlingen meer

Verbinding vanuit projecten met de rest van de

betrekken bij de maatschappelijke ontwikkelingen

school. Maar ook onderlinge verbinding, om elkaar

en hen daarbij inhoudelijk uitdagen. In dat kader is

te ondersteunen waar dat nodig is.

de school Geo Future School (GFS) geworden. Hierin worden vakoverstijgende projecten ontwikkeld bij-

De visie is geformuleerd. De brede gymnasiale vor-

voorbeeld op gebieden als watermanagement en

ming, de nieuwsgierigheid van en naar leerlingen,

duurzaamheid.

de betrokkenheid met de leerlingen en van de leerlingen met de maatschappij en het onderscheidende

Het afgelopen jaar heeft één van de afdelingslei-

van elke leerling zijn de kernwaarden die daaruit zijn

ders een onderzoek gedaan naar de teamstructuur.

voortgekomen. Deze visie is voor komend jaar de lei-

De vraag was “Functioneert onze teamstructuur

draad om de goede dingen te doen. En… de dingen

goed?”. Daarbij is gekeken of de huidige teamstruc-

goed of zelfs beter te doen!

tuur nog bij de onderwijskundige ontwikkelingen past. De school kent nu teams per twee jaarlagen. Voor de doorlopende leerlijn en om doorlopend de ontwikkeling van de leerling te volgen blijkt de structuur belemmerend en niet effectief. Hoewel op veel vlakken, zoals projecten rond GFS en BPS, buiten de

18


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

Onderwijskwaliteit De onderwijsresultaten van alle afdelingen zijn in 2016 door de Inspectie van het Onderwijs als voldoende beoordeeld. Alle drie AVOO-scholen staan onder basistoezicht van de Inspectie van het Onderwijs, wat betekent dat zij er vertrouwen in heeft dat de onderwijskwaliteit van voldoende niveau is.

Samenvatting beoordeling onderwijsresultaten 2016 Eindoordeel 2015

Examencijfers

Slagingspercentage

Norm

voldoende

6,74

98,6 %

vmbo-kader

voldoende

6,20

95,2 %

mavo

voldoende

6,26

93,8 %

havo

voldoende

6,36

68,4 %

Gymnasium

voldoende

6,80

97,9 %

mavo

voldoende

6,37

91,8 %

havo

voldoende

6,38

84,8 %

voldoende

6,51

87,0 %

Edison College vmbo-basis

KSG

vwo

● = Boven de norm ● = Onder de norm. Scores zijn 3-jaargemiddelden

19


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

Personeel AVOO is in Apeldoorn een middelgrote werkgever.

men. In 2016 liepen meerdere omvangrijke scho-

Eind 2016 zijn 319 werknemers in dienst met een

lingstrajecten, zoals de kweekvijver, de opleiding tot

totale omvang van 257,2 fte. De gemiddelde gewo-

docentcoach en een MT-brede scholing.

gen leeftijd is 43 jaar. In 2016 was er voor alle personeelsleden een pilot Er zijn 123 medewerkers met een fulltime aanstelling

omtrent werkdruk via een extern bureau. Dit bureau

en 196 medewerkers met een parttime aanstelling

voert reflectiegesprekken en maakt samen met de

in dienst. Van de ingezette formatie is 80% inge-

werknemer potentiële risico’s in een vroegtijdig sta-

vuld door werknemers met een aanstelling voor

dium zichtbaar, waarmee de werknemer vervolgens

onbepaalde tijd. De gemiddelde benoemingsom-

zelf aan de slag kan. Dit draagt bij aan een vermin-

vang bedraagt afgerond 0,8 fte. De verdeling tussen

dering van de ervaren (werk)stress en verhoogt het

mannen en vrouwen is redelijk evenwichtig: 55%

werkplezier en de kwaliteit van het werk.

vrouwen en 45% mannen. Aan een werkgroep bestaande uit docenten is Personeelsbeleid

gevraagd om het bestaande taakbeleid te evalueren.

Het personeelsbeleid is in 2016 geactualiseerd. Via

De werkgroep heeft een grote vrijheid om met voor-

blogs zijn alle personeelsleden bij de ontwikkeling

stellen voor aanpassingen in het taakbeleid te komen,

van het personeelsbeleidsplan betrokken. Daarnaast

waarbij waarborging van de kwaliteit, betaalbaarheid

is de voorzitter CvB op de scholen in gesprek gegaan

en werkbaarheid randvoorwaarden zijn.

met de personeelsleden over het thema ‘met plezier hard werken’. Vanuit de collectieve ambitie willen wij

Ziekteverzuim

met ons personeelsbeleid zorgen voor maatwerk, uit-

De afgelopen jaren kende AVOO een afnemend ziek-

daging, groeikansen, een gerichtheid op en onder-

teverzuim. In 2016 is het verzuim echter opnieuw

steuning van leren, uitproberen en samenwerken.

gestegen. Dit wordt met name veroorzaakt door niet-beïnvloedbare oorzaken.

De hoofdpunten van het personeelsbeleid: leren en ontwikkelen, maatwerk, dreigend personeelstekort en werkdruk. Uit onderzoek blijkt dat met name scholing effectief is als HR-beleid. AVOO heeft voor scholing extra middelen in de begroting opgeno-

20


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

Ziekteverzuimpercentage

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Gymnasium

KSG

Edison College

AVOO

Landelijk

Landelijk OOP

KSG

Edison College

AVOO

Landelijk

Landelijk OOP

Ziekmeldingsfrequentie

1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Gymnasium

2012

2013

2014

2015

2016

21


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

Financiën Het financieel beheer en beleid is op orde. De bedrijfsvoering is zodanig ingericht dat we zelf goed in control zijn, meer toekomst- en risicogericht kunnen handelen en ons beleid transparant kunnen verantwoorden.

De accountant heeft het jaarverslag 2016 beoor-

indicatoren bij AVOO zijn hierna opgenomen.

deeld: naar het oordeel van de accountant geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en

AVOO is een financieel gezonde organisatie, die

samenstelling van het vermogen per 31 december

gewenste investeringen in (de kwaliteit van) het

2016 en het resultaat over 2016 overeenkomstig de

onderwijs, het investeringsplan en het meerjaren

Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Op 23 mei

onderhoudsplan geheel uit eigen middelen kan

2017 is de controleverklaring aan de RvT afgegeven.

financieren. Tevens is de buffer voor het dekken van de financiële impact van risico’s toereikend; dit ver-

Financieel continuïteitstoezicht Inspectie van

schaft continuïteit aan de organisatie. Aan de hand

het Onderwijs

van de verwachte resultaten van het financieel con-

De Inspectie van het Onderwijs analyseert aan de

tinuïteitstoezicht wordt geconcludeerd dat de conti-

hand van vijf indicatoren de financiële continuïteit van

nuïteit van AVOO is gewaarborgd, ondanks het feit

een instelling. Indien niet aan deze indicatoren wordt

dat de signaleringswaarde voor de rentabiliteit in

voldaan, dan volgt een inhoudelijke analyse door de

2018 en 2019 weloverwogen op ‘rood’ staat.

Inspectie van het Onderwijs. De eisen die de Inspectie van het Onderwijs stelt, alsmede de waarden van de

22


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

Beknopte balans per 31-12-2015 en 31-12-2016 Activa

31-12-2016

31-12-2015

Passiva

31-12-2016

31-12-2015

Materiële vaste activa

4.196.468

4.119.976

Eigen Vermogen

6.674.367

7.219.692

724.732

335.324

Voorzieningen

3.945.923

3.850.979

9.037.679

9.825.228

Langlopende schulden

0

0

Kortlopende schulden

3.338.588

3.209.857

13.958.878

14.280.528

Vorderingen Liquide middelen

Totaal activa

13.958.878

14.280.582

Totaal passiva

Beknopt exploitatieoverzicht 2015 en 2016 Realisatie 2016

Begroting 2016

Realisatie 2015

%

%

%

94,1%

22.946.729

95,2%

21.803.892

94,7

21.832.120

Overige overheidsbijdragen

0,4%

88.489

0,1%

23.200

0,1

25.183

Les- en examengelden

1,0%

241.671

1,1%

249.600

1,2

266.082

Overige baten

4,5%

1.097.904

3,7%

837.038

4,1

937.456

Totaal baten

100,0%

24.374.793

100,0%

22.913.730

100

22.450.126

77,9%

19.489.859

77,2%

18.174.497

76,2

17.584.642

Afschrijvingslasten

4,4%

1.113.052

4,3%

1.016.832

4,1

955.065

Huisvestingslasten

7,6%

1.913.801

8,2%

1.918.241

8,3

1.913.802

10,0%

2.510.911

10,3%

2.424.061

11,3

2.610.613

100,0%

25.027.624

100,0%

23.533.630

100

23.064.123

Baten Rijksbaten OCW

Lasten Personele lasten

Overige instellingslasten Totaal lasten

Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Netto resultaat

-652.830

-619.900

-3.282

107.505

130.000

91.557

-545.325

-489.900

88.275

23


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

Aanwezigheid en werking interne risicobeheersings- en controlesysteem In het onderwijs is sprake van lumpsumbekostiging.

Verwacht financieel continuïteitstoezicht inspectie van het onderwijs

Dit biedt scholen beleidsvrijheid, echter gelijktijdig

Signaleringswaarde Inspectie van het Onderwijs

lopen zij financiële risico’s in hun bedrijfsvoering.

Solvabiliteit (2)

Het optreden van risico’s kan leiden tot negatieve financiële resultaten en tot een vermindering van het eigen vermogen of erger. Om majeure risico’s waarmee AVOO te maken heeft adequaat het hoofd te bieden is het belangrijk zicht te hebben op die risico’s. Daarom heeft AVOO in 2016 de notitie over risicomanagement geactualiseerd. Meer dan in de vorige versie ligt de nadruk op het treffen van beheersmaatregelen, om gesignaleerde risico’s te elimineren of in omvang te beperken.

Hoogte

Resultaat

≥ 30%

2016

76%

≥ 30%

2017

76%

≥ 30%

2018

75%

≥ 30%

2019

75%

> 5%

2016

27%

> 5%

2017

25%

> 5%

2018

25%

> 5%

2019

24%

Weerstandsvermogen

Uitkomst van dat gezamenlijke proces is dat AVOO in relatie tot de gesignaleerde risico’s over een ade-

Liquiditeit

quate reservepositie beschikt, alsmede dat deze

≥ 0,75

2016

2,9

risico’s planmatig worden verkend, gereduceerd en

≥ 0,75

2017

2,3

geëlimineerd. Anders geformuleerd kan worden

≥ 0,75

2018

2,8

gesteld dat er sprake is van een evenwicht tussen de

≥ 0,75

2019

2,7

≤ 10%

2016

8,3%

≤ 10%

2017

8,3%

≥ 10%

2018

8,8%

≤ 10%

2019

8,7%

2014

1,6%

2015

0,4%

2016

-2,2%

2017

-2,0%

2018

-1,5%

2019

-1,1%

geïnventariseerde risico’s en de beheersingsmaatregelen die zijn genomen en het effect daarvan.

Huisvestingsratio

Rentabiliteit*

* < - 10% in 1 jaar

24

< - 5% 2 achtereenvolgende jaren

< 0% 3 achtereenvolgende jaren


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

“AVOO is een financieel gezonde organisatie, die gewenste investeringen in de kwaliteit van het onderwijs geheel uit eigen middelen kan financieren.”

25


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

Bestuur en toezicht AVOO kent twee statutaire organen, namelijk de

Werkgeverschap: managementcontract

voorzitter van het College van Bestuur en de Raad

bestuurder en voortgangsgesprek

van Toezicht. De RvT ziet overeenkomstig de code

Tussen de RvT en de bestuurder is in januari 2015

‘goed bestuur’ toe op het functioneren van het CvB

een tweejarig managementcontract afgesproken.

en de algemene gang van zaken binnen AVOO. Het

Belangrijke thema’s in dat managementcontract

CvB bestond in 2016 uit één persoon, namelijk de

waren:

heer drs. A.G. Popma. - De uitwerking van de visie in een nieuw Werkzaamheden

koersdocument, het gezamenlijk ontwikkelen

De RvT heeft in 2016 vijf keer vergaderd. Naast het

en het met draagvlak landen daarvan binnen de

uitvoeren van de statutaire taken heeft de RvT in

organisatie;

2016 met name aandacht besteed aan het toezien

- Het leggen van focus op het primaire proces en

op en adviseren met betrekking tot de voortgang

het versterken van het eigenaarschap op het vlak

in de strategie en het planmatig werken. Tevens is

van onderwijskwaliteit vanuit een coachende en

aandacht besteed aan het werven van twee nieuwe

ondersteunende houding;

leden voor de RvT, de heren Jaspers en Kloosterman. In de vergaderingen kwamen de volgende zaken aan de orde:

- Het versterken van de samenwerking binnen en buiten AVOO; - Het zo veel mogelijk borgen van een gevarieerd en thuisnabij onderwijs in een situatie van krimpende

Werkgeverschap: vaststellen CAO voor

leerlingenaantallen. AVOO kan dit niet alleen

bestuurder

realiseren, maar heeft hier wel een rol te vervullen;

De ‘CAO bestuurders VO’ is op de bestuurder van

- Naast zijn initiërende en stimulerende rol heeft

toepassing. Daarmee zijn de arbeidsvoorwaarden

de bestuurder ook de opdracht om in control te

voor de bestuurder geborgd. In 2016 heeft de RvT

zijn en tijdig bij te sturen als de ‘seinen’ op oranje

besloten een remuneratiecommissie in te stellen, die

staan.

de RvT adviseert over het werkgeverschap van de RvT in relatie tot de bestuurder.

In januari 2016 heeft de RvT het functioneren van de bestuurder in 2015 geëvalueerd en met een positief oordeel afgesloten. Begin 2017 is een nieuw managementcontract vastgesteld.

26


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

Reglementering van besturing en

Goedkeuringsbevoegdheden

verantwoording: Handboek Governance

In 2016 heeft de RvT goedkeuring verleend ten aan-

AVOO kent een ‘Handboek Governance’ waarin de

zien van het vaststellen van het koersplan, het jaar-

reglementering van de besturing en de verantwoor-

verslag 2015 en de meerjaren exploitatiebegroting

ding is opgenomen. Dit document is openbaar en te

2017-2022. In de vergadering van de RvT van 19 juni

vinden op de website van AVOO.

2017 is het jaarverslag 2016 door de RvT goedgekeurd.

Klankbord, advies en toezicht In de vergaderingen van de RvT, alle in aanwezigheid

Audit-commissie

van de bestuurder, kwamen de normale toezicht-

De auditcommissie richt zich op de voorbereiding

en adviestaken ten aanzien van het beleid van de

van de behandeling van de meerjaren exploitatiebe-

bestuurder aan de orde. In de vergaderingen over

groting en het jaarverslag in de RvT. Ook het sparren

onderstaande zaken geadviseerd:

over overige financiële aangelegenheden is een taak van deze commissie. De auditcommissie is in 2016

- het starten en uitvoeren van een lesplaats voor

drie maal bijeen geweest.

onderwijs aan Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen;

Professionalisering en zelfevaluatie

- het overleg met besturen PO en VO over

In 2016 is de zelfevaluatie in eigen beheer uitge-

demografische krimp en samenwerking;

voerd. De conclusies geven geen aanleiding om

- het opstellen van scenario’s voor het vmbo;

de werkwijze van de RvT te veranderen. Waar op

- het opstellen van de koersnota 2016-2020.

onderdelen verbeteringen mogelijk zijn zal de RvT die implementeren.

Een delegatie van de RvT heeft tweemaal met de GMR gesproken en zich via schoolbezoeken en gesprekken met medewerkers, leden van het management en ouders van de scholen laten informeren. Deze werkwijze bevalt goed en wordt in 2017 gecontinueerd.

27


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

Perspectief

minimum van de adviestabel van de Vereniging van

Belangrijk punt van aandacht blijft het toezicht op

Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (€ 3.300,-

het proces en de inhoud van de strategische ori-

per jaar). De vergoeding voor de voorzitter blijft met

ëntatie binnen AVOO en de daaruit voortvloeiende

€ 4.559,- per jaar ongewijzigd.

maatregelen om vanuit vitale scholen te streven naar een goed, gevarieerd en toekomstbestendig onder-

Samenstelling RvT

wijsaanbod.

Eind 2016 hebben de heren Wetering en Jonkman afscheid genomen. In het najaar heeft werving en

Honorering RvT

selectie geresulteerd in de benoeming van twee

Voor hun werkzaamheden in 2016 ontvangen de

nieuwe leden, namelijk de heren Jaspers en Kloos-

leden van de RvT een in omvang beperkte vergoe-

terman. De leden van de RvT worden op bindende

ding. De totale honorering van de RvT bedraagt in

voordracht door de gemeenteraad van de gemeente

2016 € 14.276,-. Samen met de kosten voor wer-

Apeldoorn benoemd. Bij iedere vacature in de RvT

ving van twee nieuwe leden, lidmaatschapskosten

maken zowel een vertegenwoordiger van de ouder-

VTOI en vergaderkosten zijn de totale kosten van het

geleding als de personeelsgeleding van de GMR deel

functioneren van de RvT € 28.067,-.

uit van de selectiecommissie.

Per 1 januari 2017 geldt dat de leden van de RvT vanwege strengere eisen die aan de toezichthoudende functie worden gesteld een hoger honorarium ontvangen. Voor hun werkzaamheden ontvangen de leden in 2017 een honorarium conform het

Samenstelling van de Raad van Toezicht in 2016

28

Naam

Functie

Benoemd

Herbenoemd

Termijn

Aftredend

Label

Dhr. Mr. A.G. Wever

Voorzitter

1-1-2010

1-1-2014

2e

1-1-2018

RvT

Mw. J.C. van den Brink

Plv. voorzitter

6-3-2015

n.v.t.

1e

6-3-2019

RvT

Mw. Prof. Dr. J.W. van Sane

Lid

1-3-2011

n.v.t.

2

1-1-2020

RvT

Dhr. R. van Wetering

Lid

1-1-2009

1-1-2013

e

2

1-1-2017

Ouders

Dhr. Drs. A. Jonkman

Lid

1-1-2009

1-1-2013

2e

1-1-2017

GMR

Mw. Drs. L.C.I. Nuhaan

Lid

6-3-2015

n.v.t.

1e

6-3-2019

Ouders

e


BESTUURSVERSLAG AVOO 2016

“Het AVOO Handboek Governance’ met de reglementering van de besturing en de verantwoording is te vinden op de website.”

29


30

AVOO bestuursverslag 2016 | Op koers  

AVOO bestuursverslag 2016 | Op koers

AVOO bestuursverslag 2016 | Op koers  

AVOO bestuursverslag 2016 | Op koers