Page 1

Fra KPI’er til adfærdsledelse

Opbyg relationer baseret på tillid

F5 HIGH PERFORMANCE LEADERSHIP

High Performance Teams


. ”Der er så meget fokus på KPI, at mange glemmer den adfærd, der ligger til grund for den. ” CLAUDIA LINDBY NETWORK DIRECTOR

.


HIGH PERFORMANCE LEADERSHIP Efter en årrække med markant fokus på KPI’er i både det offentlige og det private erhvervsliv er en række af de mest succesfulde danske og inter­ nationale virksomheder gået over til en anden ledelsestilgang, der fokuse­ rer på andet og mere end blot tørre tal, som i virkeligheden ikke afspejler succes. I organisationer, hvor KPI’er er det vigtigste ledelsesværktøj, opstår der nemlig med årene en række problematiske adfærdsmønstre. Virksom­ hedens medarbejdere demotiveres og begynder at stemple ud mentalt, og der opstår såkaldte ‘skyggesystemer’; det vil sige praksisser, der får det til at se ud som om, at målene er nået. Samtidig går mange ledelsesmæssige ressourcer tabt i bureaukrati og administration. Præstationsledelse handler derimod om at lede mere helhedsorienteret. Vi sætter fokus på adfærd, mindset og kultur i stedet for blot KPI’er. Lederens vigtigste opgave bliver at støtte og påvirke medarbejderne i en retning, så de kan forløse deres eget potentiale og i sidste ende skabe unikke præsta­tioner for virksomheden.

MØD NETWORK DIRECTOREN PÅ NÆSTE SIDE

Målet med dette netværk er i fællesskab at arbejde med, hvordan vi kan omstille vores virksomheder samt egen ledelsespraksis til

KEY BENEFITS

MÅLGRUPPE

Fra KPI’er til gensidig tillid: Få konkrete værktøjer

Ledere i det private erhvervsliv med medarbejderansvar

 indsigt i den nyeste viden fra discipliner som Få adfærdsforskning og neuropsykologi

Din titel kan være eksempelvis: Afdelingschef, afdelingsleder, chef eller ‘head of’

Få et kritisk blik på din egen ledelsespraksis i fællesskab med andre erfarne ledere

Du kan deltage uanset din branche – det vigtigste er, at du har en vis ledelsesmæssig ballast

3


CLAUDIA LINDBY CLAUDIA LINDBY ER TOVHOLDER PÅ GRUPPEN HIGH PERFORMANCE LEADERSHIP. SOM NETWORK DIRECTOR VIL HUN SKABE EN RØD TRÅD SAMT KVALITETSSIKRE RETNINGEN FOR GRUPPEN.

CLAUDIAS PRIMÆRE FOKUSOMRÅDER •

High Performance ledelse

Personlig ledelse

High Performance teams og kultur

NETWORK DIRECTOR Claudia Lindby har i godt 20 år arbejdet med forretnings- og med­ arbejderudvikling i danske og internationale virksomheder. De seneste 17 år på direktør- og lederposter. Hun har blandt andet fungeret som Marketing Director, Business Develop­ ment Director og Marketing VP i Carlsberg og Coca-Cola. Claudia Lindby har bygget sin ekspertise inden for High Performance ledelse i internationale og komplekse organisationer såvel som i små organisationer, og som selvstændig konsulent og rådgiver. De seneste ti år har Claudia fungeret som selvstændig rådgiver, mentor og executive coach med fokus på lederudvikling. Claudia trækker desuden på en solid faglig ballast med uddannelse fra INSEAD, LBS og Wharton, og en baggrund som bestyrelsesmedlem i ti virksomheder.

4


Det er paradoksalt, at man både er nødt til at være rigtig dygtig til det faglige og til sin overordnede ledelsesopgave og samtidig være rigtig dygtig til relationer og medarbejdere - det er to helt modsatrettede måder at tænke på.


HVORFOR NETVÆRK?

INSPIRATION

AKTUALITET

OUTPUT

NETVÆRK

Når konstant forandring er et vilkår, får du behov for ny viden, inspiration og et stærkt netværk. F5 er sat i verden for at facilitere vækst og viden hos vores netværksmedlemmer. Vi tror på, at vi i netværksgrupperne skal være ambitiøse og nysgerrige, og at vi sammen kan co-create ny viden, som kan gøre os alle rigere. Vi har altid en fagligt stærk Network Director til at lede og facilitere møderne. Vi henter dyg­ tige eksperter ind til at holde korte og relevante oplæg. Og i små grupper deler og drøfter vi udfordringer og opnår ny viden. Du får ikke et stærkt netværk alene ved at melde dig ind i en af F5’s netværksgrupper. Men det er en god start, og netværket skabes over tid, når du og de øvrige medlemmer har delt jeres sejre – og nederlag. Vejen til succes er fyldt med fejltrin. Men ved at lære af andres fejl­ trin kan du måske få indsigt, så du undgår at begå nogle af dem. En netværksgruppe er ikke et kursus, ikke en konference, ikke et foredrag. Det er et rum med passionerede personer, som deler udfordringer, viden og erfaring med hinanden.

6


NETVÆRKSMODELLEN FÆLLESSKAB Et stærkt netværk skabt af personer, som har samme udfordringer som dig.

INDSIGT Del erfaringer med net­ værket – og få ny indsigt retur. Sådan bliver vi alle rigere.

VIDEN OG INSPIRATION Korte og præcise op­ læg fra eksperter, der arbejder med samme udfordringer som dig.

STÆRK FACILITERING Netværksgruppen ledes af en stærk Network Director, der faciliterer møderne, så alle får udbytte.

FORMAT

HELHEDSOPLEVELSE

I F5 har vi fokus på stærk facilitering. Ved at have en tilknyttet Network Director til hver gruppe sikrer vi et højt niveau. Udover fagligt aktuelle oplæg fra eksterne inspirationskilder, sikrer Network Directoren et grund­ lag af kvalitet og relevans, en dialog der giver mening, og at gruppen altid har et go to-action, når de forlader hvert møde.

Ved et netværksmøde i F5 er intet overladt til tilfældig­ hederne, og vi arbejder med udgangspunkt i at skabe en helhedsoplevelse fra vores medlemmer træder ind ad døren, til de tager hjem igen. Derfor er hvert arran­ gement skræddersyet, og både omgivelser, mad og vin, samt gæster og oplæg planlagt ned til mindste detalje. 7


TEMAER Arbejdet i dette netværk har stærkt fokus på, hvordan vi kan skabe High Performance Teams i vores virksomheder. Det baserer sig på en menneske­ lig og nærværende ledelses­ filosofi, som vi i fællesskab vil udforske og implementere. De viste temaer er vejledende, da vi tilpasser dagsordenen til det enkelte netværk. Netværket vil løbende få besøg af førende profiler inden for faget til at holde oplæg og give inspiration.

8

Fra KPI’er til adfærdsledelse

Skab mening og motivation

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

KPI’er, micro management, new public management. Kært barn har mange navne. I dag ser vi flere og flere organisationer vende sig bort fra et snævert fokus på tal i ledelsen. Vi undersøger, hvordan vi kan bevare de gode og klar­ hedsskabende effekter af mål­ sætninger og det kvantificerbare, samtidig med at vi udvider fokus til især at omfatte mindset, adfærd og kultur. Efter dette møde vil det stå klart for dig, hvilke konkrete ændringer, der er behov for i din afdeling for at tage skridtet i ret­ ningen af adfærdsledelse.

Som leder i en moderne videns­ organisation er det ikke produk­ tionsapparater eller maskiner, der er dine vigtigste ressourcer. Det er medarbejderne. Derfor er det en skam, at mange ledere ikke er skarpe nok på, hvad motivation egentlig er. Ved dette møde får vi indsigt i adfærdspsykologi og neu­ ro-science, så vi kan hjælpe med­ arbejdere til større arbejdsglæde og motivation. Målet er, at du får udvidet din motivationsmæssige værktøjskasse, så motivation ikke bare er en kortsigtet bonus, men en integreret del af af at møde op på arbejdet.


Opbyg relationer baseret på tillid

High Performance Teams

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

At gå fra KPI’er og micromanage­ ment til High Performance Leadership kræver gensidig tillid mellem ledere og stab. Men hvad er tillid egentlig i en arbejdsrelation? Ved dette møde ser vi nærmere på med­ arbejdernes adfærd, men også vores egen. Hvad kan man med rette forvente af sin nærmeste leder? Hvordan gør vi os fortjent til at opnå tillid? Hvis du er i tvivl om spørgsmål som disse, så vil der være masser af viden at hente på dette møde. Tillid er nemlig det altafgørende fundament, når det kommer til High Performance Leadership.

I teams og projekter er det muligt at opbløde det traditionelle lederskab og eksperimentere med en uformel ad hoc-ledelse. Ved dette møder kigger vi nærmere på de nye måder at tænke teams, hierarki og organisation på. Hvilket mindset skal vi kultivere hos medarbejderne, og hvordan skaber vi de rette forudsætninger for, at den enkelte kan folde sig ud som en del af holdet? Hvordan kan vi som ledere træde et skridt tilbage og lade vores medarbejde­ re tage styringen?

LÆS OM F5 BOX LIVE-EVENTS SIDE 10

9


MEDLEMSKAB Dit medlemskab hos F5 inkluderer

CO-CREATION Intet team vil i sig selv besidde al relevant viden. Derfor er samarbej­ de på tværs afgørende, hvis vi skal lykkes. Vi tror på, at co-creation eller samskabelse er nøglen til nye ideer.

KONKRET OUTPUT Det er altid målet, at du efter hvert netværksmøde får udviklet dine kompetencer og erhvervet dig nye og konkrete værktøjer, der kan bru­ ges direkte i dit daglige arbejde til at skabe værdi for virksomheden.

FACILITERING Hver gruppe ledes af en Network Director, der kender din branche, udfordringer og muligheder. Sådan sikrer vi det højeste faglige niveau og output.

F5 BOX Flere årlige live events i form af F5 Box. Aktuelle problemstillinger danner rammerne, hvor tone­ angivende personligheder deler deres erfaringer i et interaktivt format.

4 MØDER Dit medlemsskab inkluderer fire møder pr. sæson. Vi sætter hel­ hedsoplevelsen i fokus, så du og resten af netværket har de optimale rammer for at blive inspireret.

EKSTERN INSPIRATION Vi arbejder altid ud fra begreberne aktualitet og output. For at sikre det bliver realiseret, får vi på hvert møde besøg af eksterne inspirationskilder inden for netværkets fagområde.

SÅDAN DELTAGER DU I NETVÆRK Tag kontakt til netværkets network manager for at høre mere, og få en plads i netværket

NETWORK MANAGER

PRIS Et medlemsskab koster for fem møder

19.500 KR Ekskl. moms. Beløbet er fuldt fradragsberettiget for din

Nikolaj Anthony Schmidt nikolaj@f5.dk Telefon: +45 7370 9754 LinkedIn

virksomhed

11


F5 NETWORKING APS Rentemestervej 2A 2400 København NV CVR: 35523138 www.f5.dk networking@f5.dk Telefon 3211 0000

Præstationsledelse V - F5 (NS)  

Network Manager: Nikolaj Schmidt

Præstationsledelse V - F5 (NS)  

Network Manager: Nikolaj Schmidt