Page 1

Ledelse af kerneopgaven

Teamleder med effekt

F5 RETHINKING PUBLIC TEAMS

Ledelse af positive afvigelser


. “Vi skifter fra at se ledelse, som det at lede medarbejdere, til at se det som relationer internt mellem medarbejderne og eksternt mellem medarbejdere og borgerne.� MORTEN CHRISTENSEN NETWORK DIRECTOR

.


RETHINKING PUBLIC TEAMS Den offentlige sektor er i forandring. Det går ikke længere at løse opgaverne, som man altid har gjort. Det stiller nye krav til alle. Ikke mindst lederne, der har har kontakt med medarbejderne på gulvet. De skal udfordre de vante arbejdsgange. Det gælder i høj grad om at flytte fokus fra, hvordan medarbejderne løser opgaverne, til at åbne op for en løbende samtale med borgere og med­ arbejdere om, hvad der skaber værdi. Det handler om at lede en løbende nysgerrighed på, hvad borgernes behov er, og hvordan disse kan gøres til afsæt for medarbejdernes handlinger og adfærd. Det handler om kerneopgaven. Den gode leder og den gode måde at lede på styres af opgaven. Ikke omvendt. Lederen skal bl.a. skabe retning og mening for medarbejderne, koordinere på tværs af organisationen for at undgå dobbeltarbejde og sikre sammenhængen mellem det, som teamet laver, og organisationens retning.

MØD NETWORK DIRECTOREN PÅ NÆSTE SIDE

Få redskaberne til at udnytte mulighederne I netværket arbejder vi med, hvordan teamlederen kan bryde ud af den mentale ”det kan vi ikke” spændetrøje og i stedet for at gribe mulighederne. Vi går praktisk til værks for at forstå, hvad vores kerneopgaver er, og hvordan vi ændrer vores ledelsesfokus til også at omfatte borgernes behov.

KEY BENEFITS

MÅLGRUPPE

• Nye ledelseskompetencer der fokuserer på drift og ledelse fremfor dokumentation

Offentlige ledere der er nysgerrige på egne ledelses­ metoder og tør udfordre vanetænkningen

• Evnerne til at velfærdsudvikle med øje for bor­ gerens behov

Offentlige ledere der er optaget af at skabe retning, mening og sammenhæng i medarbejdernes hverdag og ser værdi i at lede på tværs og opad

• Skab større sammenhæng mellem teamets op­ gaver og organisationens retning

Medlemmerne arbejder typisk som afdelingsleder, teamleder eller projektleder

3


MORTEN CHRISTENSEN MORTEN CHRISTENSEN ER NETWORK DIRECTOR PÅ NETVÆRKET ”RETHINKING PUBLIC TEAMS”. HAN VIL ALLIERE SIG MED FØRENDE BRANCHEPROFILER, SÅ NETVÆRKET INSPIRERES MED DEN NYESTE VIDEN – SAMMEN GÅR VI FREMTIDEN I MØDE

MORTENS PRIMÆRE FOKUSOMRÅDER • Politik

NETWORK DIRECTOR Morten Christensen har gennem hele sin karriere arbejdet med den offentlige sektor og har derigennem fået en stor viden om velfærdsudvikling både teoretisk og i praksis.

• Strategi • Ledelsesudvikling

Til dagligt er han partner og konsulent i Udviklingsbureauet BETA, som er en konsulentvirksomhed, der hjælper offentlige, private og frivillige organisationer med at samarbejde internt og med verden omkring dem. Derudover er han forfatter til bøgerne ”Kend din kerneopgave” og ”Løs din kerneopgave”. Fra sin tid som chefkonsulent i Frederiksberg Kommune kender han til offentlige lederes udfordringer, og han har i flere år trænet offentlige ledere på alle niveauer. Tidligere har han været rådgiver i Ledelseslaboratoriet og projektchef i tænketanken Mandag Morgen, hvor han blandt andet beskæftigede sig med velfærdsudvikling med fokus på bl.a. aktivt medborgerskab, professionsfaglig ledelse og velfærdsinnovation. For ham er det vigtigt, at inspiration er overførbart til egen organisation, praksis og hverdag. Både den private sektor og helt andre brancher er inspirationskilder i hans arbejde.

4


Du skal ikke lede dine medarbejdere på, hvilke ydelser de skal levere, eller hvilke arbejdsopgaver de skal løse, men på hvordan vi skaber værdi for og ikke mindst sammen med borgerne. MORTEN CHRISTENSEN NETWORK DIRECTOR

5


HVORFOR NETVÆRK?

INSPIRATION

AKTUALITET

OUTPUT

NETVÆRK

Når konstant forandring er et vilkår, får du behov for ny viden, inspiration og et stærkt netværk. F5 er sat i verden for at facilitere vækst og viden hos vores netværksmedlemmer. Vi tror på, at vi i netværksgrupperne skal være ambitiøse og nysgerrige, og at vi sammen kan co-create ny viden, som kan gøre os alle rigere. Vi har altid en fagligt stærk Network Director til at lede og facilitere møderne. Vi henter dyg­ tige eksperter ind til at holde korte og relevante oplæg. Og i små grupper deler og drøfter vi udfordringer og opnår ny viden. Du får ikke et stærkt netværk alene ved at melde dig ind i en af F5’s netværksgrupper. Men det er en god start, og netværket skabes over tid, når du og de øvrige medlemmer har delt jeres sejre – og nederlag. Vejen til succes er fyldt med fejltrin. Men ved at lære af andres fejl­ trin kan du måske få indsigt, så du undgår at begå nogle af dem. En netværksgruppe er ikke et kursus, ikke en konference, ikke et foredrag. Det er et rum med passionerede personer, som deler udfordringer, viden og erfaring med hinanden.

6


NETVÆRKSMODELLEN FÆLLESSKAB Et stærkt netværk skabt af personer, som har samme udfordringer som dig.

INDSIGT Del erfaringer med net­ værket – og få ny indsigt retur. Sådan bliver vi alle rigere.

VIDEN OG INSPIRATION Korte og præcise op­ læg fra eksperter, der arbejder med samme udfordringer som dig.

STÆRK FACILITERING Netværksgruppen ledes af en stærk Network Director, der faciliterer møderne, så alle får udbytte.

FORMAT

HELHEDSOPLEVELSE

I F5 har vi fokus på stærk facilitering. Ved at have en tilknyttet Network Director til hver gruppe sikrer vi et højt niveau. Udover fagligt aktuelle oplæg fra eksterne inspirationskilder, sikrer Network Directoren et grund­ lag af kvalitet og relevans, en dialog der giver mening, og at gruppen altid har et go to-action, når de forlader hvert møde.

Ved et netværksmøde i F5 er intet overladt til tilfældig­ hederne, og vi arbejder med udgangspunkt i at skabe en helhedsoplevelse fra vores medlemmer træder ind ad døren, til de tager hjem igen. Derfor er hvert arran­ gement skræddersyet, og både omgivelser, mad og vin, samt gæster og oplæg planlagt ned til mindste detalje. 7


TEMAER Arbejdet i netværket vil fokusere på, hvordan teamledere i det offentlige kan skabe retning for medarbejderne og i højere grad fokusere på borgernes behov. De viste temaer er vejledende, da vi tilpasser dagsordenen til det enkelte netværk. Netværket vil løbende få besøg af førende profiler inden for faget til at holde oplæg og give inspiration.

Ledelse af kerneopgaven

Effektiv ledelse

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

Nøglen til at gribe de mulig­heder, som den offentlige sektor rum­ mer, er at kende ens kerneopgave. Det skaber forudsæt­ningerne for at vi kan udvikle, sikre fælles retning for medarbejderne, og prioritere i hverdagens mange­ artede arbejdsopgaver. Alt det, du og dine medarbejdere bruger tid på, skal kunne linkes direkte til kerneopgaven. Ellers skal det afvikles. Vi arbejder med, hvordan vi gør kerneopgaven konkret, og hvor­ dan vi leder med afsæt i den. Det handler om at forstå den forskel, man gør for omverdenen. Men også om at kende målgruppens behov.

8

Teamledelse kan organiseres og udføres på et utal af måder. Der kan være en eller flere ledere, der kan være få eller mange med­ arbejdere. Forskellige tilgange har forskellige styrker og svag­heder, som er gavnlige at kende og udnytte, når man skal lykkes som leder i hverdagen. Hvilke modeller skaber hvilken effekt? Og hvordan kan vi ud­ nytte den model, vi selv er en del af, til at skabe de bedste resul­ tater? Vi ser på forskellige team­ ledelsesmodeller og hvilke resul­ tater, de hver især kan skabe med fokus på, hvordan vi hver især kan optimere egen ledelsespraksis.


Ledelse af positive afvigelser

Flytte vaner i hverdagen

Stress og trivsel

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

Den offentlige sektor har en tendens til at se på problemerne, når vi arbejder med at skabe bedre resultater for borgerne. Men der er også andre tilgange. F.eks. kan vi lære meget af alt det, der virker. Det kaldes de positive afvigelser. Det handler om det, der mod forventning lykkes. Det interessante er at gå på jagt i disse historier og erfaringer. Vi går i hælene på de positive afvigelser for at forså, hvad det er, de har gjort, men også for at blive klogere på, hvordan vi med den viden kan løse andre borgeres identiske udfordringer.

Adfærdsdesign er et ledelsesgreb, der handler om at sætte fokus på borgeres og medarbejderes reelle adfærd – og tilgå udvikling som en ambition om at forandre adfærd. Det handler om helt nye redskaber, f.eks. om strategier er den bedste måde at skabe fælles retning på arbejdspladsen. Vi ser på, hvad vi kan lære af adfærdsdesign, og hvordan vi kan bruge adfærdsforskningens mange indsigter til at udvikle vores ledelsesadfærd. Det handler om at forstå, hvad små ændringer betyder for den måde, vi agerer på, og hvordan vi kan bruge det til at ændre andres adfærd.

Mange ledere har i dag i et arbejdsliv, der er grænseløst. Vi kan arbejde alle steder og på alle tider af døgnet. Arbejdet er ikke adskilt fra vores liv, som tidligere, hvor man stemplede ind og ud. Der er mange positive ting ved det grænseløse arbejdsliv, men det rummer også nogle udfordringer, vi skal lære at håndtere. Det er nødvendigt at blive bevidst om, hvad dit arbejde er, så du kan sætte grænser for dit arbejdsliv. Hvad er ikke dine arbejdsop­ gaver? Og hvad skal du ikke tage ansvar for? Det er blot nogle af de spørgsmål, vi sætter fokus på ved dette møde.

9


MEDLEMSKAB Dit medlemskab hos F5 inkluderer

CO-CREATION Intet team vil i sig selv besidde al relevant viden. Derfor er samarbej­ de på tværs afgørende, hvis vi skal lykkes. Vi tror på, at co-creation eller samskabelse er nøglen til nye ideer.

KONKRET OUTPUT Det er altid målet, at du efter hvert netværksmøde får udviklet dine kompetencer og erhvervet dig nye og konkrete værktøjer, der kan bru­ ges direkte i dit daglige arbejde til at skabe værdi for virksomheden.

FACILITERING Hver gruppe ledes af en Network Director, der kender din branche, udfordringer og muligheder. Sådan sikrer vi det højeste faglige niveau og output.

F5 BOX Flere årlige live events i form af F5 Box. Aktuelle problemstillinger danner rammerne, hvor tone­ angivende personligheder deler deres erfaringer i et interaktivt format.

4 MØDER Dit medlemsskab inkluderer fire møder pr. sæson. Vi sætter hel­ hedsoplevelsen i fokus, så du og resten af netværket har de optimale rammer for at blive inspireret.

EKSTERN INSPIRATION Vi arbejder altid ud fra begreberne aktualitet og output. For at sikre det bliver realiseret, får vi på hvert møde besøg af eksterne inspirationskilder inden for netværkets fagområde.

SÅDAN DELTAGER DU I NETVÆRK Tag kontakt til netværket network manager for at høre mere, og få en plads i netværket

NETWORK MANAGER

PRIS Et medlemsskab koster for fire møder

19.500 KR Ekskl. moms. Beløbet er fuldt fradragsberettiget for din

Mathias Crone Hansen mathias.h@f5.dk Telefon: +45 7370 9755 LinkedIn

virksomhed

11


F5 NETWORKING APS Rentemestervej 2A 2400 København NV CVR: 35523138 www.f5.dk networking@f5.dk Telefon 3211 0000

Offentlig Ledelse 5 - F5 (MH)  
Offentlig Ledelse 5 - F5 (MH)