Page 1

Adfærdsdesign: Forstå beslutningsprocessen

Skab forandringer

Succeskriterier og adfærd

F5 INSPIRING WOMEN


. ”Det er utopi at tro, at hvis vi øger folks viden eller ændrer deres holdninger, så er det nok til også at ændre deres adfærd” SILLE KRUKOW NETWORK DIRECTOR

.


INSPIRING WOMEN Traditionel ledelse bunder i rationel tænkning. Men hvis man virkelig vil flytte medarbejderne og virksomheden, skal man forstå adfærd. Og adfærd er alt andet end rationelt. Det gælder om at se og forstå medarbejdernes ubevidste handlinger, hvis du som leder vil bryde med vanerne og fjerne de oftest usynlige barrierer, der er, for at skabe reelle forandringer. Adfærdsdesign er et ledelsesgreb, der kan gøre ambitionerne om foran­ dring til virkelighed. Det kan både bruges til at komme mere effektivt i mål med strategier og til at træffe bedre beslutninger i forhold til medarbejde­ re, kunder og organisationen. Adfærdsdesign giver også dig som leder et nyt perspektiv på både store og små dagligdags udfordringer, som du står overfor. Et frirum med plads til personlig udfoldelse Som leder er det vigtigt at kende sin egen ledelsesstil og kompetencer, når man skal finde måden og modet til at kaste sig selv og sit team ud i frem­ tidens mange muligheder og udfordringer. Det arbejder vi med i netværks­ gruppen med udgangspunkt i adfærdsledelse som værktøj. MØD NETWORK

Netværket er en mulighed for at sparre med andre kvindelige ledere, der står med de samme ledelsesmæssige udfordringer som dig. Formålet er, at vi i fællesskab gør hinanden til endnu bedre ledere. Det gør vi ved at kombinere faglig inspiration og deltagernes egne erfaringer. Både de gode og mindre gode.

DIRECTOREN PÅ NÆSTE SIDE

KEY BENEFITS

MÅLGRUPPE

• Indsigt i adfærdsledelse som værktøj i større projekter og opgaver

Ambitiøse kvindelige ledere, som er nysgerrige på ledelsesdisciplinen og gerne vil tage et skridt videre professionelt og karrieremæssigt

• Personlig gennemslagskraft, så du kan eksekvere mere effektivt • Nye redskaber til at omsætte ambitioner til handling

Kvindelige ledere, der allerede har solid ledelseserfaring og har øjnene rettet mod endnu større udfordringer Vores medlemmer arbejder typisk som afdelingschef, head of eller director

• Sparring og inspiration fra andre stærke, kvindelige ledere

3


SILLE KRUKOW SILLE KRUKOW ER TOVHOLDER PÅ NETVÆRKET INSPIRING WOMEN. SOM NETWORK DIRECTOR VIL HUN SKABE EN RØD TRÅD SAMT KVALITETSSIKRE RETNINGEN FOR GRUPPEN.

SILLES PRIMÆRE FOKUSOMRÅDER •

Adfærdsdesign ift. ledelse

Neuroscience

Forandringsledelse

NETWORK DIRECTOR Sille Krukow er en af Danmarks førende nudgingekspert og arbejder som Chef Adfærds Design i virksomheden ”KRUKOW – Designing Behavior”, som hun også har grundlagt. I over ti år har hun arbejdet med at ændre menneskers adfærd, har hjulpet brands som Heineken og Disney og har trænet over 500 teams for at gøre dem bedre til at arbejde sammen og opnå resultater. For hende er adfærdsdesign nøglen til at skabe forandringer. Hun arbej­ der med at udvikle, teste og lette metoder og processer, der giver virksom­ hederne bedre mulighed for at træffe beslutninger i forhold til forbrugere, medarbejdere og organisationer. Ligesom hun også arbejder med, hvor­ dan ledere gennem adfærdsdesign bedre kan få medarbejderne med.

4 4

Sille Krukow er uddannet MA i visuel kommunikation fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og underviser i nudging og adfærdsdesign på universiteter og designskoler rundt om i verden. Hun er desuden kendt som taler på TEDx Copenhagen 2013 og har medvirket som ekspert i tv­programmet ”Vanens magt”, der blev sendt på DR1 i 2014. Som network director kombinerer Sille Krukow hands­on erfaring fra sit arbejde med eksperimenter og forbrugerstudier i virksomheder med hendes teoretiske metodesæt er praktisk funderet.


At designe adfærd handler om at gøre rette beslutninger lette. Det kræver, at man som leder forstår effektivt at arbejde med adfærd for derved at optimere interne og eksterne processer og brugerrejser. SILLE KRUKOW NETWORK DIRECTOR


HVORFOR NETVÆRK?

INSPIRATION

AKTUALITET

OUTPUT

NETVÆRK

Når konstant forandring er et vilkår, får du behov for ny viden, inspiration og et stærkt netværk. F5 er sat i verden for at facilitere vækst og viden hos vores netværksmedlemmer. Vi tror på, at vi i netværksgrupperne skal være ambitiøse og nysgerrige, og at vi sammen kan co-create ny viden, som kan gøre os alle rigere. Vi har altid en fagligt stærk Network Director til at lede og facilitere møderne. Vi henter dyg­ tige eksperter ind til at holde korte og relevante oplæg. Og i små grupper deler og drøfter vi udfordringer og opnår ny viden. Du får ikke et stærkt netværk alene ved at melde dig ind i en af F5’s netværksgrupper. Men det er en god start, og netværket skabes over tid, når du og de øvrige medlemmer har delt jeres sejre – og nederlag. Vejen til succes er fyldt med fejltrin. Men ved at lære af andres fejl­ trin kan du måske få indsigt, så du undgår at begå nogle af dem. En netværksgruppe er ikke et kursus, ikke en konference, ikke et foredrag. Det er et rum med passionerede personer, som deler udfordringer, viden og erfaring med hinanden.

6


NETVÆRKSMODELLEN FÆLLESSKAB Et stærkt netværk skabt af personer, som har samme udfordringer som dig.

INDSIGT Del erfaringer med net­ værket – og få ny indsigt retur. Sådan bliver vi alle rigere.

VIDEN OG INSPIRATION Korte og præcise op­ læg fra eksperter, der arbejder med samme udfordringer som dig.

STÆRK FACILITERING Netværksgruppen ledes af en stærk Network Director, der faciliterer møderne, så alle får udbytte.

FORMAT

HELHEDSOPLEVELSE

I F5 har vi fokus på stærk facilitering. Ved at have en tilknyttet Network Director til hver gruppe sikrer vi et højt niveau. Udover fagligt aktuelle oplæg fra eksterne inspirationskilder, sikrer Network Directoren et grund­ lag af kvalitet og relevans, en dialog der giver mening, og at gruppen altid har et go to-action, når de forlader hvert møde.

Ved et netværksmøde i F5 er intet overladt til tilfældig­ hederne, og vi arbejder med udgangspunkt i at skabe en helhedsoplevelse fra vores medlemmer træder ind ad døren, til de tager hjem igen. Derfor er hvert arran­ gement skræddersyet, og både omgivelser, mad og vin, samt gæster og oplæg planlagt ned til mindste detalje. 7


TEMAER I netværket har vi fokus på moderne lederskab og på, hvordan vi kan udvikle os som ledere. Der er mulighed for at vende egne cases i netværket. De viste temaer er vejledende, da vi tilpasser dagsordenen til det enkelte netværk. Netværket vil løbende få besøg af førende profiler inden for faget til at holde oplæg og give inspiration.

Adfærdsdesign: Forstå beslutningsprocessen

Skab forandringer

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

Adfærdsdesign er en af de hurtigst voksende industrier i de seneste år. Adfærdsdesign søger nemlig at afdække de bagvedliggende faktorer, som former vores hver­ dagshandlinger og holdninger, så vi lettere kan forstå dem og agere ud fra dem. Det er relevant både for virksomheder og ledere, som gerne vil udvikle sig, optimere forretningen og lede mere tidssva­ rende og effektivt. Vi arbejder både på de grund­ læggende teorier, nye indsigter, værktøjer og praktiske cases, der gør dig i stand til bedre at over­ sætte ambitioner og strategier til konkret handling.

LÆS OM F5 BOX LIVE-EVENTS SIDE 10

8

Organisationer er i dag i konstant bevægelse for at tilpasse sig den omskiftelige verden. Derfor er forandringsledelse også blevet en vigtig disciplin, du som leder skal mestre. I forandringsprocesser spiller du en central rolle for at sikre, at du får medarbejderne med gennem hele processen. Ingen forandringer er ens, så hvordan håndterer du både plan­ lagte og spontane forandringer? Vi ser på, hvordan du kan få dine medarbejdere til at bakke op om forandringer, og hvordan du kan bruge forandringsledelse til at skabe resultater i virksomheden.


Succeskriterier og adfærd

Gør data til din fordel

Løsning og implementering

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

Mange ledere har en formodning om, hvad det er, der spænder ben for medarbejdernes effektivitet. Men hvis du i stedet for at gætte vil forstå, hvad det er, der rent faktisk forhindrer medarbejderne, skal du se på adfærden. Ofte skjuler de største udfordringer sig i den usynlige adfærd.

De fleste ledere har en masse data og redskaber til rådighed uden at vide, hvordan de egentlig skal bruge dem. Ved at udnytte den data kan du blive klogere på, hvor du skal gribe ind. Det handler ikke om at ændre hele organisationen, for ofte er løsningen og problemet meget mindre, end man tror.

For at komme i mål med dine forandringer er det vigtigt at veje ændringer op mod virksomhedens strategiske og økonomiske perspek­ tiv, hvis du vil have opbakning til forandringerne. Evaluering er også et vigtigt element for at kunne se, om dine ændringer virkede efter hensigten og lære deraf.

Vi dykker ned i de formodninger, vi har om, hvad der foregår i virksom­ heden og blandt vores medarbejdere. Hvilke barrierer gør sig gældende, når medarbejdernes adfærd skal ændres? Vi er nødt til at forstå vores egne formodninger, før vi kan se den forskel, som adfærden afslører.

Vi ser på, hvordan data kan skabe værdi i dit arbejde. Både hvordan du kan bruge data til at øge din viden og fokusere din innova­ tionsindsats, og hvordan du skal håndtere den data, du har til rådighed. Du vil også få inspiration til at finde mere data i organisa­ tionen, som du kan bruge.

Hvordan kan du indarbejde adfærdsmetoder og værktøjer i eksisterende processer? Vi arbejder med, hvordan du fremadrettet kan implementere, teste og evaluere nye initiativer i organisationen. Vi ser også på, hvordan du beskriver dine effekter, og hvordan du i frem­ tiden bør teste og implementere ændringer.

9


MEDLEMSKAB Dit medlemskab hos F5 inkluderer

CO-CREATION Intet team vil i sig selv besidde al relevant viden. Derfor er samarbej­ de på tværs afgørende, hvis vi skal lykkes. Vi tror på, at co-creation eller samskabelse er nøglen til nye ideer.

KONKRET OUTPUT Det er altid målet, at du efter hvert netværksmøde får udviklet dine kompetencer og erhvervet dig nye og konkrete værktøjer, der kan bru­ ges direkte i dit daglige arbejde til at skabe værdi for virksomheden.

FACILITERING Hver gruppe ledes af en Network Director, der kender din branche, udfordringer og muligheder. Sådan sikrer vi det højeste faglige niveau og output.

F5 BOX Flere årlige live events i form af F5 Box. Aktuelle problemstillinger danner rammerne, hvor tone­ angivende personligheder deler deres erfaringer i et interaktivt format.

4 MØDER Dit medlemsskab inkluderer fire møder pr. sæson. Vi sætter hel­ hedsoplevelsen i fokus, så du og resten af netværket har de optimale rammer for at blive inspireret.

EKSTERN INSPIRATION Vi arbejder altid ud fra begreberne aktualitet og output. For at sikre det bliver realiseret, får vi på hvert møde besøg af eksterne inspirationskilder inden for netværkets fagområde.

SÅDAN DELTAGER DU I NETVÆRK Tag kontakt til netværkets Network Manager for at høre mere og få en plads i netværket

NETWORK MANAGER

PRIS Et medlemsskab koster for fire møder

19.500 KR Ekskl. moms. Beløbet er fuldt fradragsberettiget for din

Julie Mortensen julie.m@f5.dk Telefon: +45 7370 9748 LinkedIn

virksomhed

11


F5 NETWORKING APS Rentemestervej 2A 2400 København NV CVR: 35523138 www.f5.dk networking@f5.dk Telefon 3211 0000

Inspiring Women 7 - F5 (JK)  
Inspiring Women 7 - F5 (JK)