Page 1

Beteende­ orienterat ledarskap

Growth mindset:

F5 COURAGEOUS LEADERSHIP

Motivation och kreativt ledarskap


”Vad du anser är mod för dig, behöver inte innebära att det är mod för någon annan. Mod är väldigt individuellt och den enda som kan svara på vad det är, är du. Du kan lära dig mycket om ditt egna ledarskap när du hör hur andra har använt sig av mod i sitt ledarskap.” MIKOLAJ NOREK NETWORK DIRECTOR


COURAGEOUS LEADERSHIP Bra ledarskap kräver förmågan att fatta djärva beslut. Och även om de många beslut som fattas är positiva, så gör sig vissa beslut inte alltid fullt så populära. Ledarskap kräver mod men vad innebär det i praktiken? Många chefer räds för att ta svåra samtal, och vissa tycker att det är jobbigt när det är tal om att släppa kontrollen, andra har svårt att delegera arbetsuppgifter. Men att vara chef innebär att beslut som sådana måste fattas, hur impopulära de än må te sig. Under nätverket kommer vi att diskutera hur mod visar sig i just ditt ledarskap. Ledare ska våga gå först, trampa upp stigen och skapa ett följarskap. Som företagsledare ska du skapa mod hos dina medarbetare och uppmuntra dem till att ta steget ut från sin trygga sfär. Modigt ledarskap innebär att du som chef kan och vill ta tag i det som behöver göras istället för att vänta på att medarbetarna tvingar dig till handling. Modiga chefer tar initiativ och handlar på eget bevåg och skapar på så sätt en trygg arbetsmiljö för både sig själva och sina medarbetare. Detta nätverk vänder sig till dig som står redo att nudgea medarbetarna till obehag och på så sätt trigga igång deras mod. Du som chef behöver ha mod för att våga vara tydlig, för att våga sätta ned foten och för att våga säga ja och nej. Detta gör dig inte enbart till en bättre ledare, utan ökar även din innovationsförmåga i den mån att du kommer att våga testa, våga misslyckas men framförallt våga tänka i nya banor. Det som utmärker en bra ledare från en dålig, är konsten att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig tillräckligt inspirerade av ditt modiga ledarskap att de själva ser sig om för att få utlopp för sitt. Under nätverket kommer vi att ta upp varför det är på det sättet.

MÖT NÄTVERKSDIREKTÖREN PÅ

Alla deltagare blir även försedda med verktyg som ger dem en djupare förståelse i hur modet av innovation och handling hänger ihop.

NÄSTA SIDA

KEY BENEFITS

MÅLGRUPP

• Du lär dig vikten av att etablera ett growth mindset och agera proaktivt.

Ledare i chefspositioner som vill vara på framkant med den framtida utvecklingen.

• Du får insyn i varför det är bättre för ditt ledarskap att se utmaningar som en belöning istället för straff.

Du kan delta oavsett bransch – det viktigaste är att du innehar en ledarroll.

• Du jobbar på att utveckla din förmåga att leverera beslut som inte alltid är så populära. 3


MIKOLAJ NOREK MIKOLAJ NOREK ÄR NÄTVERKSDIREKTÖR FÖR COURAGEOUS LEADERSHIP. SOM NÄTVERKSDIREKTÖR SER HAN FRAMEMOT ATT TA REDA PÅ VAD EXAKT MOD INNEBÄR FÖR ENVAR OCH ÄR IVRIG ATT DELA MED SIG AV HUR DET GICK SENAST HAN SJÄLV TILLÄMPADE MOD I EN AV SINA VERKSAMHETER.

MIKOLAJ NOREKS FOKUSOMRÅDEN: • Ledarskapsutveckling • Innovationsmanagement • Relationsbyggandet

NÄTVERKSDIREKTÖR Som verkställande direktör för FIM (Forum for Innovation Management), är modigt ledarskap inte okänt för Mikolaj Norek. Verksamheten, vars huvudsyfte är att förbättra klimatet för innovation och entreprenörskap i Sverige, hade inte kunnat stå ståtligt utan ledarskap som är djärvt. Med ofantligt många järn i elden, blir det svårt att avgöra vilka av alla projekt som Mikolaj bedriver, som har gjort så att han faller under kategorin Courageous Leadership. Måhända att det kan vara konsultbyrån han driver, vars fokus är ledarskap och innovation, två fokus som ständigt kräver att hans innovationsförmåga är på alerten. Eller ett av hans tidigare projekt, Lunch for Change, som var lunchmöten där unga arbetssökande och beslutsfattare kunde träffas. Hans expertisområden är global entreprenörskap och internationella relationer. Han är även utbildad ekonom och filosof och en av författarna bakom boken Virtues in Entrepreneurship, en bok som kopplar företagsetik ihop med entreprenörskap.

4


Mod var mycket lättare att sätta finger på när det handlade om överlevnad - döda eller bli dödad. I dagsläget är det inte så men inte heller så långt ifrån det. Så vi kommer att diskutera vad mod innebär idag och om vi kommer att dö om vi inte har det. MIKOLAJ NOREK NETWORK DIRECTOR


VARFÖR ETT NÄTVERK?

• INSPIRATION • AKTUALITET

Med en vardag i konstant förändring har du behov för ny kunskap, inspiration och inte minst ett starkt nätverk.

• EFFEKT • NÄTVERK

F5 existerar för att sprida ny kunskap och skapa tillväxt hos våra nätverksmedlemmar. Vi tror på att vi som ambitiösa och nyfikna nätverksgrupper, tillsammans kan co-create ny kunskap som vi alla kan dra nytta av. Vi har alltid en erkänt kompetent nätverkschef som ledare och facilitator på mötena. Vi bjuder in specialister till att hålla korta och relevanta inlägg, och i mindre grupper diskuterar vi aktuella utmaningar och tillägnar oss ny kunskap. Det räcker inte att registrera dig som medlem i en av F5s nätverksgrupper för att få ett starkt nätverk, men det är en bra början. Nätverket utvecklas i takt med att du och övriga medlemmar delar framgångar såväl som motgångar. Vägen till framgång är full av upp- och nedgångar, men genom att lära av varandras misstag kan man också undgå en del av dem. En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum fyllt med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, kunskaper och erfarenheter.

6


NÄTVERKSMODELLEN GEMENSKAP Ett starkt nätverk skapat av personer med samma utmaningar som dig.

KUNSKAP OCH INSPIRATION Korta och relevanta in­lägg av specialister med liknande utmaningar som du.

INSIKT Dela erfarenheter med nätverket och få ny insikt tillbaka. Det är så vi alla utvecklas.

MOTIVERANDE FACILITATOR Nätverksgruppen leds av en kompetent nätverksdirektör som faciliterar mötena så att samtliga drar nytta av det.

FORMAT

HELHETSUPPLEVELSEN

F5 fokuserar på en motiverande mötesfacilitering, och med en kompetent nätverksdirektör i varje grupp garanterar vi en hög nivå. Utöver aktuella inlägg från externa inspirationskällor, har nätverksdirektören ansvaret för ett innehåll som garanterar kvalitet och relevans, en givande dialog, och att gruppen alltid har en go-to action efter avslutat möte.

Inget lämnas åt slumpen på F5s nätverksmöten. Utgångspunkten är alltid att ge våra medlemmar en helhetsupplevelse som varar från ögonblicket dem träder in i rummet tills dem går hem igen. Varje arrangemang är skräddarsytt, där allt från mat och dryck till gäster och inlägg är planerat in i minsta detalj.

7


PRO­ GRAM Nätverket kommer att cirkulera kring hur modigt ledarskap driver ett företag framåt och varför det är av stor vikt att applicera det för att du och ditt företag ska kunna vara konkurrenskraftig på den globala marknaden. Nätverket kommer kontinuerligt att gästas av profiler vars expertis inspirerar.

Beteendeorien­ terat ledarskap

Growth mindset:

NÄTVERKSMÖTE

NÄTVERKSMÖTE

Framtidens chefer måste veta hur de ska nudgea sina medarbetare. Och hur de ska upprätthålla detta. Så under denna session kommer vi att diskutera hur beteende­ orienterat ledarskap hjälper dig som chef till att få en bättre insyn i tankesättet kring besluten som fattas av medarbetarna.

Motivation och kreativt ledarskap

Pretotyping

NÄTVERKSMÖTE

NÄTVERKSMÖTE

Vi föreställer oss ofta att kreativitet är något som ett fåtal besitter. Men det är inte sant - alla har en kreativ ådra men oftast handlar det om att övervinna en rädsla och hitta motivation. Under denna session kommer vi att jobba med att utöka din motivation och se hur det kan utvecklas till att innefatta ett kreativt ledarskap.

LÄS PÅ F5 BOX LIVE HÄNDELSER SIDE 9

8

Dagens företagsklimatet är väldigt oförutsägbart så under denna session kommer vi att ta upp hur du som företagsledare jobbar fram en strategi för att hantera detta. Vi kommer även att ta upp om ett growth mindset innebär per automatik att du är en modig ledare eller inte.

Hur man kan testa idéer och skapa succé med det, när 80% av alla nya idéer misslyckas? Vi kommer att diskutera varför Pretotyping är verktyget som är svaret på den frågan. Pretotyping förutspås kunna ge dig information om de 20% av idéerna du ska satsa på för att se vilken som är mest lukrativ.


MEDLEMSKAP Ditt medlemskap hos F5 inkluderar

CO-CREATION Inget team besitter all relevant kunskap. Därför är samarbete avgörande för att lyckas och vi tror på att co-creation, eller samskapelse, är nyckeln till nya idéer.

KONKRET EFFEKT Målet för varje nätverksmöte är att du utvecklar dina kompetenser och får nya konkreta verktyg med dig hem, som du kan använda i ditt dagliga arbete för att skapa mer värde till företaget.

FACILITERING Varje grupp leds av en Network Director som har kunskap om din bransch, dina utmaningar och möjligheter. Därmed kan vi garantera en hög nivå på innehållet och en kraftfull effekt.

HELHETSUPPLEVELSE Varje möte är skräddarsytt - så att både omgivningen, mat, vin, och gäster samt upplägget är planerat i minsta detalj. Från att våra medlemmar kommer in genom dörren tills att de går igen.

4 MÖTEN Ditt medlemskap inkluderar 4 möten per säsong. Vi fokuserar på helhetsupplevelsen så att förutsättningarna för att inspirera dig och resten av nätverket är optimala.

INSPIRATION UTIFRÅN Vår utgångspunkt ligger i begreppen aktualitet och effekt. För att leva upp till detta bjuder vi in externa inspirationskällor från samma bransch som nätverket.

SÅHÄR DELTAR DU I NÄTVERKET Kontakta Network Manager för mer information och för ett medlemskap i nätverket.

NETWORK MANAGER

PRIS Ett medlemskap inklusive 4 möten kostar

24.500 SEK Ex. moms. Beloppet är fullt avdragsgiltigt för ditt företag.

Michael Popovic michael.p@f5-networking.se Telefon: +46 840 309 405 LinkedIn

9


F5 NETWORKING www.f5.se f5@f5-networking.se +46 840 300 100

Courageous Leadership SE - F5 (MI)  
Courageous Leadership SE - F5 (MI)