Page 1

IZJAVA O LASTNOSTIH (DECLARATION OF PERFORMANCE) Št. DMS2/2015 1. Enotna identifikacijska oznaka proizvoda (Unique identification code of the product-type): WPL DIAMOND 2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4)* (Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4)**): DIAMOND DMS2 mala komunalna čistilna naprava velikosti 1-6 PE. Vsaka čistilna naprava je označena z unikatno serijsko številko in identifikacijski ploščici, ki je pritrjena na čistilni napravi. 3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec (Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer):

Čiščenje komunalnih odpadnih vod s predvidenim izpustom v vodno telo ali ponikanje. 4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5)* (Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5))**:

WPL Ltd,1&2 Aston Road, Waterlooville, Hampshire, PO7 7UX, Velika Britanija www.wpl.co.uk 5. Naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2)*: (Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2)**: F3M Levstek d.o.o.,Podgorica 86, 1231 Ljubljana Črnuče, Slovenija; www.f3m.si 6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V* (System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V**): Sistem 3 7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard (In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard):

SIST EN 12566-3: 2005 + A2:2013 je izvedel (performed) PIA GmbH, Hergenrather Weg 30, 52074 Aachen, Nemčija (NB 1739) v okviru sistema (under system) sistem 3 b): učinkovitost čiščenja DMS2 (Test report-No. PIA2009-108B24), vodotesnost (Test report-No.PIA2010-WD-1007-1048), odpornost na udarec; odziv na ogenj (Test report-No. PIA 2013-1307 1052)

IZJAVA O LASTNOSTIH_DMS2_2015

1/2


in izdal (and issued) WPL Ltd., 1&2 Aston Road, Waterlooville, Hampshire, PO7 7UX, Velika Britanija potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje (certificate of conformity of the factory production control)

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena (In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued): Evropska tehnična ocena ni bila izdana. 9. Navedena lastnosti (Declared performance) Bistvena značilnost (Essential Characteristics)

Vrednost/Lastnost (Performance)

Nominalna organska obremenitev (Nominal organic loading) Nominalna hidravlična obremenitev (Nominal hydraulic loading) Material (Constructional material) Vodotesnost (Watertighness test) Odpornost na udarec (Crushing test) Trajnost materiala (Durability) Odziv na ogenj

0,36 kg/dan

Učinki čiščenja pri nominalni obremenitvi - povprečje (pri testirani organski obremenitvi BPK5 = 0,32 kg/dan)

KPK: 91,7 % (54 mg/L) BPK5: 96,8 % (10 mg/L) TSS: 94,1 % (21 mg/L) NH4-N: 80,6 % (7,3 mg/L)* *pri T nad 12 °C v reaktorju 2,2 kWh/d

Poraba električne energije (Electrical Consumption)

Harmonizirane tehnične specifikacije (Harmonised Technical specification)

1,20 m3/dan

GRP (armirana plastika) ustreza ustreza ustreza razred E

EN 12566-3: A1 (Annex A) EN 12566-3: A1 (Annex C)

EN ISO 11925-2:2010, EN 13501-1 EN 12566-3: A1 (Annex B)

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4 (The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4).

Podpisal za in v imenu proizvajalca (Signed for and on behalf of the manufacturer by): ANDREW BAIRD, Tehnični vodja (ime in dejavnost) (name and function) Waterlooville, 8.08.2015 (kraj in datum izdaje) (place and date of issue)

(podpis) (signature)

* Uredba (EU) št. 305/2011 * Regulation (EU) No. 305/2011

IZJAVA O LASTNOSTIH_DMS2_2015

2/2

Profile for f3m.si

Izjava o lastnostih dms2 2015  

Izjava o lastnostih dms2 2015  

Profile for f3m.si
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded