Page 1

RYCHLÉ INFORMACE K ČASOPISU FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ 2/2014 |březen Vysoká škola ekonomická v Praze | Fakulta financí a účetnictví

Vydejte se s námi na cestu za poznáním!


Úvodní slovo šéfredaktorky

Vážení čtenáři, opět se s vámi setkáváme v rámci rychlého přehledu informací, které vám přináší časopis Fakulty financí a účetnictví. Tato verze s názvem „Bleskovou cestou za poznáním“ poskytuje rychlé informace z praxe a z akademického života na Fakultě financí a účetnictví. V aktuálním čísle „Bleskovky“ naleznete mimo jiné přehled vybraných pojmů, jejichž změnu nám přinesl rok 2014 v souvislosti s novinkami v oblasti legislativy. Seznámit se můžete rovněž s výsledky ankety spokojenosti s časopisem, která vznikla ve spolupráci s vámi, čtenáři, a poskytla užitečné informace pro naše další čísla. A v neposlední řadě máte možnost se začíst do další ankety prezentující zkušenosti absolventů Fakulty financí a účetnictví bezprostředně po jejich vstupu na trh práce. Aktuálně se soustředíme na sektor bankovní a finanční, příští čísla přinesou zkušenosti absolventů i z dalších oblastí trhu práce, do nichž bezprostředně po absolvování Fakulty financí a účetnictví vstoupili. Na tomto místě bychom vás rádi upozornili na možnost vyplnění pravidelné ankety spokojenosti (s aktuálním číslem) a poprosili vás o spolupráci. Odkaz na ni naleznete na webových stránkách časopisu (http://kdep.vse.cz/casopis-ffu/nove-vydani/). V anketě máte možnost uvést i to, co byste uvítali v příštích číslech. Děkujeme za vaše náměty, které budeme moci využít již při tvorbě plné verze časopisu, s níž se setkáte opět v červnu roku 2014. Na závěr tohoto úvodního slova mi dovolte jako nové šéfredaktorce popřát našemu časopisu mnoho spokojených čtenářů a poděkovat své kolegyni, Ing. Kateřině Berkové, Ph.D., za její dosavadní úspěšné vedení i za samotný zrod časopisu. Přejeme vám příjemné čtení a krásné jarní dny!

Za redakční tým Ing. Lenka Holečková šéfredaktorka http://kdep.vse.cz/casopis-ffu/

2


Výsledky ankety spokojenosti s fakultním časopisem Současně s posledním lednovým číslem časopisu k vám, čtenářům, dorazila i anketa hodnotící vaši spokojenost s fakultním časopisem. V ní jsme se dotazovali zejména na spokojenost s obsahovou náplní, na vámi preferovanou formu časopisu a na vaše požadavky a nápady zaměřené na informace, které byste rádi uvítali v budoucích číslech.

Jakou formu časopisu byste preferovali?

Za veškerou spolupráci při vyplňování ankety a vaše náměty vám děkujeme! A souhrnné výsledky ankety a výběr vašich odpovědí vám přinášíme. Jste spokojeni s obsahovou náplní fakultního časopisu?

Zastoupení respondentů dle profese:

Co byste v budoucích číslech časopisu uvítali z hlediska obsahu? • informace o katedrách a přijímacím řízení pro žáky středních škol • informace o uplatnitelnosti absolventů fakulty na trhu práce • přehled legislativních a ekonomických změn a komentáře k aktuální situaci • interview s významnými osobnostmi fakulty a školy • velmi se mi líbí část věnovaná osobnímu rozvoji; možná bych ještě připojila i základní významné informace o tom, co se stalo u nás či ve světě právě v našem oboru • plány do budoucna; příležitosti pro studenty • např. statistiky, informace o plánovaných školeních nebo přednáškách pro veřejnost

3


Legislativní změny 2014 - rekodifikace civilního práva Zaklínací formulí pro rok 2014 se stalo spojení „rekodifikace civilního práva“, tzn. nástup nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále NOZ) a současně také nahrazení stávajícího obchodního zákoníku zákonem o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.).

Nový termín (náhrada starého termínu)

Dříve (starý termín)

bezúplatný převod

dědění nebo dar

člen rodiny

rodinný příslušník

člen korporace

společník obchodní společnosti nebo člen družstva

daň

daňová povinnost

Nové či často „staronové“ termíny jsou nebo budou v rámci rekodifikace zapracovány do všech zákonů a zákonných předpisů (včetně daňových zákonů). Je proto potřeba jim dobře rozumět a zvyknout si na ně.

den

datum

dluh

závazek

leasing

pronájem s následnou koupí

Článek přináší přehled vybraných pojmů, které mohou napomoci se v těchto změnách zorientovat.

lhůta

doba

nemovité věci

nemovitosti

obchodní společnost

společnost

obchodní závod

podnik nebo jeho část

pobočka

organizační složka podniku

podíly na zisku

dividendy a podíly na zisku

právní jednání

právní úkon

právní osobnost

právní subjektivita

sídlo podnikatele

místo podnikání

služebnost

věcné břemeno

svéprávnost

způsobilost k právním úkonům

újma

škoda

úvěrový finanční nástroj

půjčka nebo úvěr

veřejné zdravotní pojištění

všeobecné zdravotní pojištění

závazek

závazkový právní vztah

V návaznosti na tyto nové zákony došlo ke změně stovek dalších navazujících zákonů a předpisů.

4 8


Nový pojem

Vysvětlení významu nového pojmu

Nový pojem

Vysvětlení významu nového pojmu

destinář

osoba, která obdržela příspěvek od nadace

vypůjčená (věc)

užívaná dle smlouvy o výpůjčce nebo výprose

dluh

to, co má být ze závazku plněno (dříve závazek)

výpůjčka (§ 2193 až 2200 NOZ)

donátor

dárce

kontrahend

smluvní strana

korporace

obchodní společnost nebo družstvo

novace

dohoda o změně závazku

odpisovatel

ten, kdo má právo daňově odepisovat majetek

půjčitel přenechává dočasně a bezúplatně konkrétní věc vypůjčiteli (např. sekačku na posekání zahrady); vypůjčitel hradí obvyklé náklady spojené s užíváním věci (provozní náklady, např. benzin do sekačky); mimořádné náklady (např. na opravu) nese půjčitel •

pacht (§ 2332 až 2357 NOZ)

nově oddělen od nájmu (§ 2201 NOZ); • společné rysy nájmu a pachtu - přenechání věci individuálně určené, úplatný vztah • pacht - navíc právo nájemce nejen užívat, ale také požívat = brát užitky (např. sklízet)

závdavek (§ 1808-1809 NOZ)

prekluze (§ 654 NOZ)

zánik neuplatněného práva (po doběhu prekluzivní lhůty – např. § 1008 NOZ)

promlčecí lhůta

nově je obecně tříletá (§ 629 až 653 NOZ), po doběhu neuplatněné právo nezaniká, nelze se ho však účinně domáhat (u soudu) – promlčené právo lze uznáním dlužníka obnovit (začne běžet nová promlčecí lhůta)

výměnek (§ 2707-2715 NOZ)

požitky, úkony a práva, sloužící k zaopatření po dobu života nebo na dobu určitou, která si vymíní vlastník nemovité věci v souvislosti s jejím převodem (lze zapsat do veřejného seznamu – katastru nemovitostí)

výprosa (§ 2189 až 2192 NOZ)

výpůjčka bez určení doby či účelu; půjčitel přenechá výprosníkovi individuálně určenou věc k bezplatnému užití na předem neurčenou dobu (do jejího vyžádání zpět); výprosník je tak odkázán na libovůli půjčitele

• • zcizení majetku

závdavkem se potvrzuje (zajišťuje) uzavření smlouvy a odevzdává se při jejím uzavření (např. při smlouvě neuzavřené písemně jako důkaz uzavření) nesplní-li strana, která dala závdavek, svůj závazek ze smlouvy, může si druhá strana závdavek ponechat pokud smluvní závazek nesplní druhá strana, má strana, která dala závdavek, právo požadovat dvojnásobek závdavku to neplatí, zmaří-li plnění smlouvy vyšší moc závdavek si mohou smluvní strany poskytnout i navzájem.

převedení vlastnictví na jinou osobu v souladu s právními předpisy (nutno odlišovat od „odcizení majetku“)

Ing. Bohumír Holeček, auditor a daňový poradce

8 5


Dění na fakultě a další zajímavosti

• Novým děkanem Fakulty financí a účetnictví se stal od 1. dubna 2014 doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

• V pátek 17. ledna 2014 od 9.00 do 11.00 hodin ve Vencovského aule proběhl Den otevřených dveří fakulty. Zájemci o studium na Fakultě financí a účetnictví měli možnost se dozvědět užitečné informace o obsahu všech bakalářských studijních oborů, o přijímacích zkouškách, studiu a dalších aspektech se studiem souvisejících, a to včetně možností budoucího uplatnění na trhu práce.

• V sobotu dne 17. května 2014 se uskuteční tradiční společensko-odborné setkání absolventů - Den s VŠE 2014. Každá z fakult zde nabídne zajímavou přednášku na aktuální téma. Součástí bude také tradiční vystoupení Symfonického orchestru VŠE, folklórního souboru Gaudeamus, nabídka studentských filmů i divadla a mnoho dalších kulturních a společenských aktivit.

• Ve dnech 18. – 19. března 2014 proběhl v atriu Rajské budovy veletrh pracovních příležitostí ŠANCE, kde měli studenti i absolventi Vysoké školy ekonomické možnost se osobně se seznámit s pracovními nabídkami prestižních zaměstnavatelů a mimo jiné zde například zkonzultovat s odborníky svůj životopis.

6 8


Anketa zaměřená na zkušenosti absolventů Fakulty financí a účetnictví se vstupem na trh práce Aktuální číslo nahlíží do finančního a bankovního sektoru. V průběhu měsíců února a března 2014 pořádala redakční rada anonymní anketu mezi absolventy Fakulty financí a účetnic t ví, jejímž hlavním cí lem bylo zjistit názory i zkušenosti oslovených absolventů v souvislosti s jejich vstupem na trh práce. Zabývali se odpověďmi na pět následujících otázek: 1. V jakém roce jste Fakultu financí a účetnictví absolvovali? 2. V jakém oboru jste po absolvování fakulty začali pracovat? 3. Překvapilo vás něco při nástupu do zaměstnání? Pokud ano, co to bylo? 4. Jak byste krátce shrnuli vaši zkušenost s přechodem ze školy do zaměstnání? 5. Co byste doporučili současným studentům, aby pro ně přechod do praxe byl co nejsnazší? Odpovědi absolventů, kteří nastoupili po absolvování Fakulty financí a účetnictví do oboru financí a do sektoru bankovnictví, vám nyní přinášíme. Odpovědi z jiných oborů budou následovat v číslech příštích. Červnové číslo se bude zabývat oblastí controllingu a auditu. Výběr odpovědí studentů: Respondent 1 1. „2007.“ 2. „Bankovnictví.“ 3. „Jak málo toho vím o praxi - a to jsem při studiu měl práci.“ 4. „Protože jsem již při škole pracoval, nebylo to tak náročné.“ 5. „Najít si práci co nejdříve již při studiu.“ Respondent 2 1. „2006.“ 2. „Bankovnictví.“ 3. „Ne.“ 4. „Začal jsem pracovat už při studiu na částečný úvazek, takže přechod na plný úvazek po dokončení studia byl plynulý a přirozený.“ 5. „Pracovat na částečný úvazek už při studiu a ověřovat teoretické znalosti v praxi.“

Respondent 3 1. „2002.“ 2. „Bankovnictví.“ 3. „Ne, pracovala jsem ve stejné firmě už při studiu.“ 4. „V průběhu magisterského studia jsem postupně přecházela z modelu “práce při studiu” ke “studiu při práci”. Přechod do zaměstnání tak byl plynulý a každému bych tento postup doporučila.“ 5. „Aby intenzivně sbírali pracovní zkušenosti už při studiu.“ Respondent 4 1. „2005.“ 2. „Investiční bankovnictví, Londýn.“ 3. „Nejvíce jsem zhodnotila znalosti z vedlejší specializace – oceňování podniku u profesora Maříka.“ 4. „Již při studiu jsem pracovala na zkrácený úvazek v malém účetním servisu a později u společnosti Deloitte. Díky programu Erasmus jsem studovala v zahraničí, a to mi rovněž umožnilo získat zahraniční stáž u firmy KPMG. Přechod do zaměstnání byl tudíž velmi snadný. Již před odevzdáním diplomové práce jsem měla dvě pracovní nabídky.“ 5. „Myslím, že je nutné začít pracovat již při studiu nebo každé léto využít stáž/internship. Přechod do zaměstnání je pak o moc snazší. Většinou lze získat pracovní nabídku od stejné firmy. Pro zájemce o zaměstnání v zahraničí je, podle mého názoru, nezbytný předchozí studijní pobyt v zahraničí.“ Respondent 5 1. „1994.“ 2. „Finance.“ 3. „Nic mě nepřekvapilo.“ 4. „Pozitivní. Využila jsem znalosti získané během studia, zejména z oblasti finanční analýzy a podnikových financí (úročení, problematika týkající se leasingového financování).“ 5. „Připravit se na to, že z nich asi nebudou hned vrcholoví manažeři. A také aby byli připraveni na to, že se klade velmi velký důraz na jazykové znalosti. Moje zkušenost je taková, že v mnoha firmách při výběrových řízeních firmu moc nezajímají odborné znalosti, ale hlavně jazykové vybavení. Je to smutné, a podle toho to v některých firmách vypadá, ale je to bohužel tak. V současnosti pracuji v poradenské firmě (účetnictví, daně, audit) a při jednání s některými pracovníky na ekonomickém úseku se občas nestačím divit.“

7 8


Respondent 6 1. „2011.“ 2. „Bankovnictví.“ 3. „Potřeba znalosti MS Access, SQL, SAS, která byla považována za samozřejmost.“ 4. „Moc dobré, díky trainee programu jsem velice rychle zapadla do bankovního prostředí a naučila se praxi.“ 5. „Věnovat se již během studia kromě svého odboru také IT věcem a nástrojům jako databáze, skvělá znalost MS Access, alespoň základná znalost Visual Basic atd.“ Respondent 7 1. „2005.“ 2. „Bankovnictví.“ 3. „Ne.“ 4. „Naprosto v pohodě - během studií jsem pracovala, měla povinnou praxi v zahraničí v rámci CEMS. Tedy žádný šok z přechodu do práce se nekonal.“ 5. „Při studiu se snažit najít a zjistit, co by chtěli dále dělat, čemu se věnovat. Je řada firem, které mají pozice pro studenty, speciální programy, čtvrtletní či semestrální stáže. Důležité je umět se prodat, přesvědčit a disponovat potřebnou jazykovou výbavou.“

Respondent 10 1. „2008.“ 2. „Podnikové finance.“ 3. „Z Fakulty financí a účetnictví jsem dostala dobrý základ co do finančního a manažerského účetnictví, ale nejvíce se člověk naučí praxí. Učící křivka je zpočátku velmi strmá.“ 4. „Bez problémů, ale šlo především o návyk na pravidelný režim a sedavé zaměstnání.“ 5. „Studovat jazyky, zejména angličtinu, a naučit se pořádně pracovat s MS Excel a MS Powerpoint. Nečekat v krátké době po nástupu do zaměstnání vysoký plat a vlivnou pozici, naopak, zpočátku je potřeba přistoupit k práci se vší pokorou, hodně se učit, vstřebávat, pozorovat a hodně se snažit.“ Respondent 11 1. „2009.“ 2. „Bankovnictví.“ 3. „Velmi příjemný kolektiv.“ 4. „Plynulá, měl jsem zaměstnání již při škole.“ 5. „Najít si alespoň part-time třeba již na začátku pátého ročníku.“ Další odpovědi studentů jsou uvedeny na:

Respondent 8 1. „1995.“ 2. „Bankovnictví.“ 3. „Nic mne nepřekvapilo.“ 4. „Můj přechod nebyl problematický, jsem kooperativní a nebojím se zeptat.“ 5. „Již v době studia chodit na brigády a sbírat klidně i nekvalifikovanou praxi, schopnost komunikace a kooperace je stejně důležitá jako vědomosti a praxí se trénují nejlépe.“ Respondent 9 1. „2007.“ 2. „Bankovnictví.“ 3. „Ne.“ 4. „Plynulá, pracoval jsem na částečný úvazek již při zaměstnání, poté jsem u stejného zaměstnavatele nastoupil na plný úvazek.“ 5. „Zaměstnání při škole.“

8

ht tp:// kdep.vse.c z /wp -content/uploads/2012/06/ Dodatek_k_ankete_Zkusenosti_absolventu.pdf


Příští číslo 7/2014 časopisu Cesta za poznáním vychází v červnu 2014. Příští číslo nabídne: • informace o dění na Fakultě financí a účetnictví • reportáž z akce: Den s VŠE • zkušenosti absolventů z praxe – audit, controlling • další díl sekce Zaostřeno na osobní rozvoj: Tajemství neverbální komunikace • a mnoho dalšího Členové redakční rady: Ing. Lenka Holečková (katedra didaktiky ekonomických předmětů, Fakulta financí a účetnictví) Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (katedra didaktiky ekonomických předmětů, Fakulta financí a účetnictví) Ing. Pavel Vítek (Grafická a multimediální laboratoř, Fakulta informatiky a statistiky) Vaše případné náměty či přání zasílejte na adresu: lenka.holeckova@vse.cz. Navrhl a grafickou sazbu zpracoval Ing. Pavel Vítek: pavel.vitek@vse.cz.

Autor grafické koncepce časopisu: Ing. Jan Bubeníček

9

Bleskovka březen 2014  
Bleskovka březen 2014  

Bleskovka k časopisu F1

Advertisement