Page 1

Flyt til FUR - og f책 tid til mere...

1


Færgeoverfarten Tager tre minutter. Færgen sejler hvert kvarter i dagtimerne og har plads til 30 biler eller to lastvogne og 14 biler.

3 min.

Afstande: Skive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 km Aalborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 km Aarhus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 km Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 km Odense . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 km København . . . . . . . . . . . . . . 320 km Hamburg . . . . . . . . . . . . . . . . 420 km

Sejlplan (afgange fra Fur): (Afgang fra Branden fem minutter senere) 05 – 19: Hvert kvarter 19 – 01: Hver halve time (fredag og lørdag til 03): 01 – 05: Hver hele time Priser (tur-retur for furboere): Fodgænger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gratis Bil m. pass. 50-turs kort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 24 pr. dobbelttur Bil m. pass. Årskort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 2500 (v. 210 årlige overfarter: ca. 12 kr./tur) Priser (tur-retur for andre): Fodgænger: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 20 Bil m. pass. Engangsbillet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 100 v. 50-turs kort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 54/tur Fakta om Fur Areal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kystlinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Befolkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indbyggere i Skive Kommune: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Udgiver: Branding Fur

Projekt “Branding Fur” er støttet af Socialministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Skive Kommune og Fuur Sparekasses Almene Fond.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

22 km² 24 km 850 48.000

Grafisk Design: Fredskilde & Sørensen

Tryk: Arco Grafisk

Oplag: 5000 stk.

År: 2011


Danmarks skønneste ø Om Fur Øen Fur ligger midt i Limfjorden, det store saltvandssund på 1500

Havnen, som er hjemsted for nogle få kuttere til muslingefiskeri og

km² tværs gennem Nordjylland fra Vesterhavet til Kattegat. Fur dæk-

for et stigende antal lystfartøjer, er især travl i sommermånederne,

ker 22 km² og har 850 indbyggere. Om sommeren vokser befolknin-

hvor sejl- og motorbåde lægger til et par dage på turen rundt i Lim-

gen drastisk, når de mere end 500 sommerhuse bliver taget i brug,

fjorden. En havneudvidelse er under forberedelse.

og i alt 180.000 turister besøger øen for at nyde Furs natur. Ikke så underligt, at Fur blandt alle Danmarks småøer i 2010 blev stemt ind

Når du forlader færgen og sætter dine ben på øen, mærker du hur-

som den skønneste ø af Kristeligt Dagblads læsere.

tigt roen sænke sig, og du føler dig hjemme. Derfor er tiden et begreb, der automatisk knytter sig til Fur. Fur er i ”takt med tiden”, du

Vel er Fur en ø, men den har sine forbindelser i orden! Det må være

får ”tid til oplevelser ” og ”tid til mere”.

Danmarks bedste færgeforbindelse, hvor den moderne bilfærge tager den tre minutter lange tur hvert kvarter i dagtimerne, og døgnet

Velkommen til Fur.

igennem har i alt 70 afgange tur/retur (se sejlplan s. 2). Det har været på tale at opføre en bro, men flertallet af øens beboere foretrækker at beholde de fordele, det giver at være en ø. Her er en fredfyldt stilhed, trafikken er begrænset, og den generelle hastighedsgrænse er 50 km i timen. Fra færgelejet på fastlandet er der busforbindelse til Skive, og herfra fem timer med tog til København. Aarhus og Aalborg kan nås på et par timer i egen bil. Fra Nordjylland er der gode færgeforbindelser til Norge og Sverige. At køre til Karup Lufthavn tager ca. 90 minutter. Fur har også en privat landingsbane til små fly.

3


Miljø På Fur er der ingen forurenende industri, og man mærker at Nordsøen ikke er langt væk. Takket være vestenvinden er luften og vandet omkring øen frisk, og kvaliteten af badevandet er god. Også drikkevandet er fortræffeligt, men det er næppe kun derfor, at de udmærkede produkter fra Fur Bryghus er kendt overalt i Danmark.

Foto: Fur Turist

Geografi På Furs relativt begrænsede areal kan man opleve næsten alle danske landskabstyper. Mod nord ligger de molerklinter, som øen er berømt for. De blev skabt i istiden for 25.000 år siden, hvor gletsjere fra nordøst skubbede havbunden op i folder og overlejringer og dermed blotlagde lagene af moler. Mod syd trækker landskabet sig ned i bløde bakkedrag, hvor den fede morænejord er velegnet til dyrkning. Mod vest er der græsbevoksede vådområder, og mod øst har vandet og vinden i forening skabt rolige bugter og sandtanger, der strækker sig ud i fjorden.

Lidt geologi Man kommer ikke uden om geologien på Fur på grund af de tilgængelige molerklinter. Moler er en blanding af fint ler og diatomitter, de mikroskopiske alger, der levede, døde og sank til havbunden, mens Norge og Grønland drev fra hinanden, og Nordatlanten blev dannet for 55 millioner år siden. Over en periode på 3 millioner år blev diatomitlagene bygget op, vekslende med lag af sort aske fra vulkanudbrud, så de tilsammen dannede de 60 meter tykke, avissidelignende profiler. Det særlige ved diatomitterne er den måde, hvor på sedimenternes porøsitet har givet mulighed for at bevare askelagene og fossiler af de forskellige organismer, der er indesluttet i dem. Det særlige ved Fur og Limfjordsområdet er måden, som disse lag er bragt til overfladen på. De sort/hvide lag kan aflæses af enhver, der vandrer langs Furs nordkyst. Her er de bedste souvenirs gratis. Forstenede søpindsvin (echinoider) er almindelige, og det kan stadig lade sig gøre at finde fossiler af fisk, fugle og insekter i moleren. Sjældne fund hører dog til kategorien Danekræ og er statens ejendom. De bedste eksemplarer findes udstillet på Fur Museum. Diatomitklinterne på Fur og Limfjorden kandiderer til optagelse på listen over Verdens Naturarv.

4


Lidt historie Fur har været befolket siden stenalderen. Efter at have været regeret af kirke, konge og adel siden 1410, blev øboerne i 1802 herrer i eget hus. De følgende 100 år var der omkring 66 gårde, mens antallet af ordløse huse steg fra 60 til 250 i 1903. I 1925 kulminerede folketallet med 1729 furboere. Mange af husmændene supplerede indtægterne med fiskeri. I dag er antallet af landmænd og fiskere skrumpet ind til 10 landbrug med væsentligst korndyrkning, nogle kvægbrug og fire fuldtidsfiskere, som primært fanger muslinger og østers, der bliver eksporteret til resten af Europa.

Foto: Fur Turist

Beskæftigelse Befolkningstallet er dalet jævnt de seneste 55 år, hvor det er blevet

Fur har en meget varieret erhvervsstruktur. Blandt andet:

stadig sværere at skabe sig et udkomme på den traditionelle måde

• To virksomheder, der udnytter diatomitfore-

ved landbrug eller fiskeri.

komsterne til fremstilling af mursten og andre isolerende produkter

Mange unge flytter til større byer på fastlandet for at få en uddannelse, hvorefter de ofte bosætter sig der. De, der arbejder på Fur, Foto: Fur Turist

er enten selvstændige, offentligt ansatte eller beskæftiget hos en af øens store arbejdsgivere. Andre pendler dagligt med bil eller bus til Skive, det øvrige Salling eller Mors. Enkelte har fjernarbejdspladser

På Fur er der en række offentlige funktioner. Blandt andet:

som søfarende eller job på olieplatforme i Nordsøen.

• Et mikrobryggeri • Et firma, der sælger/udlejer indendørstrucks. • Fire vognmandsforretninger • To maskinstationer • Et autoværksted • Et Værft og skibsbygning • En IT-virksomhed med netsalg • Et antal små hoteller og restauranter • To værtshuse

• Børnehus

På Fur beskæftiges desuden en en del offentligt ansatte i skolen,

• Skole

ved færgedriften, på museet og i ældreplejen. Desuden har øen

• Kirke

et betragteligt antal kunstnere og gallerier, et stort antal hjem, der

• Et antal caféer

tilbyder Bed&Breakfast, et stort antal feriehuse til leje på uge- eller

• Et supermarked

• Museum • Ældrecenter

• Et antal byggefirmaer og håndværkere • Et bredt spektrum af kunsthåndværkere

• En benzinstation

• Bogbus

weekendbasis, og her er også mange gavebutikker med antikviteter,

• Post og apotek via Brugsen

blomster, kunsthåndværk og landbrugsprodukter. Endelig er der

• En frisør

selvstændige med hjemmearbejdspladser, forbundet til omverden-

• Et turistkontor

• Færge • Lægehus under bygning ved færgen i Branden

en via internet og telefon.

• En landingsbane

• En campingplads • En taxavognmand • En ejendomsmægler • En bank

5


Det innovative Fur I tyndtbefolkede lokalsamfund og andre yderområder har den økonomiske krise, centralisering af offentlig service og nedlæggelse af arbejdspladser ofte ramt hårdt. Fur har dog ikke blandt de mest udsatte, og fremtidsperspektiverne rummer nye muligheder. I 2010 ledte det regionale energiselskab EnergiMidt efter et velafgrænset område, hvor virksomheden i samarbejde med befolkningen kunne afprøve avanceret teknologi inden for hele sit forretningsområde. Stedet blev Fur, fordi furboer og Skive Kommune gerne ville deltage.

I 2011 igangsattes projektet Innovation Fur, og ambitionen er i løbet af en femårig forsøgsperiode at effektivisere energiudnyttelsen i boliger og virksomheder, reducere CO2-udledningen og afhængigheden af fossile brændstoffer, og tillige at forbedre den offentlige service og skabe nye muligheder for vækst i lokalsamfundet ved anvendelse af den nyeste IT teknonogi. For nuværende og kommende furboer kan det være svært at bevare pessimismen.

6


I fritiden  Beboerne på Fur er aktive i fritiden, og øen har mere end 25 sammenslutninger af forskellig slags, f.eks. orkestre, kor, fiskeri, kunst, spejdere, kvindegrupper, læsekredse … bare for at nævnte nogle. Generelt tages der aktivt del i, hvad der foregår på øen, og offentlige møder er velbesøgte. Skulle man være forhindret i at deltage, kan man holde sig orienteret på internetavisen, www.furnyt.dk. På Fur er der også mange sportsforeninger. Der er Fur Bådelaug, som i sommerhalvåret tilbyder begynderkurser for børn og voksne i sejlads og kajakroning. Tennisklubben vedligeholder to baner, tæt på stranden, og der er mulighed for at dyrke hestesport og bruge øens anlagte ridestier. Furs varierede landskaber er desuden særdeles velegnede til alle typer vandring og cykling ad velholdte stisystemer gennem skovene og de kystnære områder. Og hvor man end befinder sig, er Limfjorden klar til at tage mod udfordringer. Om Foto: Fur Turist

man vil svømme, dykke, ro, sejle eller fiske efter f.eks. muslinger eller hummere til aftensmaden. Kulturelle aktiviteter som teater, koncerter, ballet og kunstudstillinger finder man i Holstebro, Herning, Aalborg og Aarhus foruden i de nærmeste større byer, Skive og Nykøbing Mors. Hvert år laver frivillige store arrangementer, som også tiltrækker udenbys gæster. Muslingedagen afvikles den sidste lørdag i maj. Her byder havnens fiskere på gratis smagsprøver af fangsten, som tilberedes af famile og venner. Anden lørdag i juli er der ’Fur Rundt’, som er en gåtur øen rundt langs kysten for alle, der har lyst. Sidst men ikke mindst er der den årlige træskibssejlads, ’Limfjorden rundt’, som finder sted i september. Havnen på Fur bliver anløbet, og der kvitteres med fællesspisning, musik og dans. Bortset fra Muslingedagen afvikles de andre store begivenheder af paraplyorganisationen FFF - Furs Forenede Foreninger.

Foto: Fur Turist

7


Fur – et pragtfuldt sted at vokse op Fur byder på trygge omgivelser for børns opvækst – tæt på naturen

Andre former for underholdning ligger bare en halv times kørsel fra Fur.

og med rige muligheder for at dyrke svømning, sejlads, roning, vind-

I Skive findes f.eks. biograf, teater og koncertlokaler og et svømmebas-

surfing, kitesurfing, rindning, vandring, cykling og tennis.

sin i olympiske dimensioner kombineret med Vandland, Skive Badeland. I Nykøbing ligger Jesperhus Forlystelsespark, og kun 15 min. fra

Fur Arena er mødestedet for børn på Fur. Det er et udendørsareal

Fur-færgen findes en gøglerskole, der hører til i et rigtigt cirkustelt.

med baner til fodbold, håndbold, basketball, skateboarding og boule plus en attenhuls minigolfbane.

På endagsture kan man nå andre af Jyllands spændende steder: Legoland i Billund, Randers Regnskov med tre haller med dyr og plan-

8

Hertil er der flere muligheder på fastlandet. I Selde ligger Fursund-

ter fra regnskovene i Sydamerika, Asien og Afrika, Kattegatcenteret

hallen, en stor sportshal til for eksempel gymnastik og indendørs

med akvarier med tropiske hajer såvel som fisk fra havene omkring

fodbold, og desuden et motionscenter for individuelle brugere. Der

Danmark (Grenå), AQUA, akvariet, der viser livet i danske søer og åer

er svømmehal i henholdsvis Durup og Skive, og i Tøndring er der

(Silkeborg), Scandinavian Zoo med bl.a. isbjørne (Kolind), Ree Park-

en bokseklub, der har fostret flere regionale mestre og danmarks-

Safari (Ebeltoft), Hjerl Hede med frilandsmuseum og naturreservat.

mestre fra Fur. Trækker håndbold på højt plan er der hold i Roslev

Dertil kommer forlystelsesparker som Fårup Sommerland (Løkken),

og Breum.

Tivoli Friheden (Aarhus) og Djurs Sommerland i Nimtofte.


Børnehave Den kommunale børnehave på Fur blev lukket på grund af faldende børnetal. I stedet fik børnene tilbudt pladser i den nærmeste kommunale børnehave i Selde, ti minutter fra færgen på fastlandet. Det var et hårdt slag for mange forældre, som foretrak at få de små passet på Fur. Derfor oprettede forældrene en privat vuggestue/børnehave, Børnehuset, som åbnede 15. oktober 2010 for børn i alderen 0-6 år. Ved udgangen af 2010 gik 22 børn i institutionen. Prisen for et barn i Børnehuset i tidsrummet 06 til 17 er den samme, som i de kommunale institutioner, men med et tillæg for tre daglige måltider. I 2010 kostede en plads i vuggestuen (0-3 år) 2.200,- om måneden, mens en børnehaveplads (3-6 år) kostede 1.745,-.

Fursund Skole På grund af det faldende børnetal på Fur, fusionerede Fur Skole i 2008 med Selde Skole på fastlandet til én institution under navnet Fursund Skole. Skolen har to enheder, en på Fur og en i Selde, som begge har klasserne 0 – 6. I 2010 gik der 46 børn på Fur og cirka 140 i Selde. Selvom Fur skole er lille, målt på antal børn, byder den på gode lærere og moderne udstyr som eksempelvis et Lego Education Centre Kit, hvor eleverne får inspiration til at tilegne sig indsigt i teknik, energi og IT ved at konstruere robotter og maskiner med avanceret elektronisk Lego. Gert Slyngborg er inspektør for Fursund skole. Elever i 7. - 9. klasse går i skole i Breum eller i Roslev. Yderigere oplysninger på www. fursundskole.dk

Videregående uddannelse Gymnasier og andre videregående uddannelsesmuligheder findes i Skive og Nykøbing - en halv time fra Fur.

9


Furs sjæl Hvorfor bo på Fur? Hvordan er din hverdag? Hvilke af Furs facilieteter bruger du mest? Vi spurgte Alek Krylow, 65. „Jeg voksede op i England og flyt-

Furfiskene flytter sig bestandigt og bliver tilsyneladende tilfældigt

tede til Danmark for 30 år siden. Og hvorfor? En dansk pige …

anbragt øen over og undertiden ude i vandet. Årets fisk bliver trykt

Jeg boede først i Aarhus, men flyttede til Fur for 12 år siden. Som

op som klistermærke.

kunstmaler blev jeg tiltrukket af Furs smukke landskaber, af roen og ånderummet. Jeg købte et hus med en stor have, der går over

Hvad jeg bruger af faciliteter? Jeg spiller tennis; vi har en dejlig tennis-

i et lille stykke skov. Her kan jeg arbejde, når jeg ikke rejser eller

bane med mange medlemmer i klubben lige ved vandet. Jeg kan roligt

underviser. Her finder jeg fred.

sige, jeg er kommet til at føle mig hjemme; jeg har lært at tale dansk, og hvis jeg stadig har accent, bærer de nådigt over med mig!“

Jeg maler, laver træskulpturer og optager film om Fur året rundt. Jeg skriver bøger og udgiver videoer om akvarelmaling (man kan se nogle af optagelserne fra Fur ved at gå ind på www.akvarel.dk/fuur. html). Jeg deler tilværelse med en anden kunstner, Jette Herne, som også er maler og flyttede til Fur midt i livet. Vi underviser i malerkunst og byder om nødvendigt på kost og logi, og vi har et galleri. Vi er på ingen måde alene. Der er mange kunstnere og gallerier på Fur, og vi ser gerne flere komme til, for eksempel glaspustere, keramikere og billedhuggere! Vi har en kunstkreds, der jævnligt udstiller. Et af kredsens projekter er de berømte Furfisk, glasfiberfisk dekoreret med en god portion humor af lokale kunstnere.

10


Vi spurgte Ole Poul Hansen, 70. „Jeg kom til Fur som pensionist på grund af vandet; jeg ror kajak, og Fur er med sin placering midt i Limfjorden simpelthen det bedst tænkelige udgangspunkt for forskellige kajakture. Jeg boede tidligere i København, men blev træt af, at de eneste muligheder var at ro op ad kysten eller ned ad kysten og så tilbage igen. Her kan jeg tage turen rundt om Fur på fem timer, hvis jeg har lyst, eller stikke et smut over til naboøen Livø eller et sted på fastlandet i alle kompassets retninger. Jeg har lige købt en sejlbåd og har planer om at udvide efterforskningen så meget videre ud i Limfjorden med Fur som basishavn.

Bortset fra den rene luft og det friske vand – som jeg nyder i rigelige mængder – er den facilitet, jeg gør mest brug af, nok museet, hvor jeg er medlem af støttekredsen. Fur Museum har en unik samling af 55 millioner år gamle fossiler fra øens molerlag. Det er alle tiders sted at tage børnebørnene med, og der er mængder af interessante og belærende arrangementer sommeren igennem, blandt andet daglige vulkanudbrud og fossiljagt med en uddannet geolog i det Furske landskab.

Vi siger, at de bedste souvenirs fra Fur er gratis; det er dem, man selv samler op. Og børn elsker at gå ved stranden, hvor der er stor sandsynlighed for at finde forstenede søpindsvin.

Jeg vil gerne dele Fur med andre, der kan værdsætte Furs unikke kvaliteter på samme måde som mig og bidrage til en bæredygtig og livfuld befolkningsvariation på øen.“

11


Vi spurgte Anne Marie Mortensen, 41 og mor til tre. „Jo, men jeg

Men selvfølgelig er der udfordringer ved at bo i så lille et samfund, som

kom til Fur for 14 år siden fra New Zealand og er gift med en furbo. Mine

for eksempel da Furs børnehave lukkede i 2010, fordi der var for få børn.

børn er 3, 7 og 10 år gamle. Jeg faldt vældig godt til her på Fur, og jeg

Jeg stod over for at skulle køre mine mindste til og fra den kommunale

var heldig, for mit arbejde på færgen fik mig jo hurtigt præsenteret for alle

børnehave i Selde hver dag.

øens beboere. Jeg er en af de 13 ansatte ved færgeriet, og vi arbejder i skift døgnet rundt. Vi har alle sammen sætteskippereksamen, så vi kan

Efter min mening er det en af glæderne ved at bo på en ø, at man ikke

styre færgen, og vi skiftes til at styre og billettere. Jeg holder af mit ar-

er tvunget til at tage fra den for at finde basale tilbud som vuggestue,

bejde; man kommer i tæt kontakt med folk og kan så at sige fornemme

børnehave og skolegang de første år. Så jeg tog initiativ til at oprette en

øens puls. Desuden passer vagtplanen mig godt, fordi jeg får mere tid

privat daginstitution sammen med andre forældre på Fur. ’Børnehuset’

sammen med børnene, end et 9-17-job ville give mig.

har været en realitet siden 14. oktober 2010. Det var ikke let, men jeg er glad for, at det lykkedes os at få det sat i værk. Men som man kan se … vi har brug for flere børnefamilier på Fur! Det er et pragtfuldt sted at have mindre børn, så stille og fredeligt som her er med fjorden, skovene, stranden og klinterne, der giver mulighed for snart sagt alle de udendørsaktiviteter, man kan forestille sig. Og det er et trygt miljø med ringe trafik og en kriminalitet på noget nær nul.“

12


Vi spurgte Elke Mølgaard, 40. „Jeg er indfødt furbo og fik overbevist min mand fra Salling om, at Fur og ikke mindst furboerne gjorde øen til det bedste sted for os at bo. Vi har aldrig fortrudt det valg, og jeg er sikker på, at øen er et af de smukkeste steder i Danmark!

Jeg arbejder i Glyngøre 24 km herfra, så jeg pendler hver dag med bil og færge. Det tager sammenlagt en halv time, men der er ingen bytrafik! Jeg behøver aldrig at planlægge at være ved færgen på et bestemt tidspunkt; den går så tit – hvert kvarter – så man kommer aldrig til at vente ret længe. Efter en hektisk dag på arbejde, er det en befrielse at tage færgen hjem over Fursund. Selv om det kun tager tre minutter, giver turen mig netop de minutter til at tænke dagen igennem og indstille mig på, at jeg er koblet fra og fysisk på afstand af mit arbejde. Selvfølgelig er jeg tilgængelig online, men bare at vide, jeg er på en ø, får mig til at slappe af. Vi har to børn. En søn på 11 og en pige på snart 14 år. Drengen går i skole på Fur – en skole, som trods sin ringe størrelse opretholder en høj undervisningsstandard og giver børnene et trygt miljø, hvor store og små tager sig godt af hinanden. Forældrene på øen støtter godt op om skolen. Vores datter kom til Roslev Skole fra syvende klasse. Det har været en meget positiv oplevelse, og hun nyder godt af de mange muligheder, et større skolemiljø byder på. Begge vores børn elsker Fur; de kan færdes frit på hele øen, uden at vi forældre blander os noget videre. Pt. drømmer de om, at kunne blive på øen, når de bliver voksne. I min fritid er jeg engageret i lokalpolitik og har siddet i byrådet siden 2010. Det giver mig en bred forståelse af de udfordringer, små samfund som Fur står over for. Jeg betragter mig selv som øens talerør, når der tages beslutninger der kan påvirke vores vilkår på øen. Jeg har stor beundring for det stærke sammenhold og den energiske beslutsomhed der gør, at Furboerne får tingene til at ske, i stedet for at afventer at andre gør arbejdet.“

13


Vi spurgte Holger Lundgaard, 72. „Både min kone og jeg er født og opvokset på Fur. Jeg er niende generation i min familie, som vi kan spore tilbage til 1734, og min kones familie går endnu længere tilbage. Øen er vores hjem, og vi kunne ikke tænke os at bo andre steder. Jeg har set øen gennemgå mange forandringer – opgang og nedgang – men aldrig oplevet situationen så lovende som nu.

Fur har været opfattet som et udkantsområde, men efter moderne målestok og de nye teknologier, vi har taget til os, er afstandene i Danmark blevet mindre. Og med ét er det en fordel at bo på en ø. Den gode plads giver en livskvalitet, man ikke kan finde på samme måde i tætbefolkede områder. Projektet ’Innovation Fur’, beskrevet på side 6, vil give øens beboere mulighed for at gøre brug af de nyeste udviklinger inden for it-tjenester og teknologi, hvilket igen skaber jobmuligheder, en forbedret offentlig service og en mere bæredygtig fremtid for øen. Jeg har repræsenteret Fur på søsterøer i udlandet, og jeg kan stå inde for, at vi på Fur byder det forskelligartede velkommen. Vi lever og lader leve her på Fur! Samtidig med, at vi opretholder vores traditioner. Hvilke faciliteter, jeg gør brug af? Joh … Kirken. Vi har en smuk kirke fra det 11. århundrede på Fur med egen sognepræst, Claus Olsen. Den ligger på en bakke med en frapperende udsigt over Fursund. Jeg har arbejdet som graver og sanger i kirken i mange år. Og som alle furboer bruger min kone og jeg den lokale Brugs/posthus, der holder en brugervenlig åbningstid fra kl. 08 til 20, alle ugens dage. Brugsen er i nogen grad øens omdrejningspunkt, og øens eneste benzinstation ligger samme sted ved siden af Fur Arena med sportsbaner og minigolf. Biblioteksbussen holder her en gang om ugen med de bøger, vi har bestilt over nettet plus et udvalg af bøger, dvd’er og computerspil til både børn og voksne, så vi sparer turen til Skive.““

14


Vi spurgte Erland Grøn, 18. „Jeg har fundet et arbejde, jeg synes om, på Fur, som kokkeelev i restauranten på Fur Bryghus. Det er et spændende sted at arbejde. Vi har masser af turister fra hele Danmark, der kommer for at se det smukke, uspolerede landskab på øens nordvestspids, hvor furøllet brygges, og det er min opgave at være med til at give dem en kulinarisk oplevelse. Jeg kommer fra en familie af fiskere, der lander muslinger og østers, og jeg håber på at gøre det til en levevej at tilberede dem i stedet! Jeg regner med at blive her som elev i tre år mere, og efter det … Hvem ved? Under alle omstændigheder holder jeg af livet på Fur. For mig har Fur en smule af det hele. Jeg elsker at køre omkring på øen på min motorcykel – selv i sneen om vinteren. I fritiden arbejder jeg på mine to motorcykler, spiller fodbold med mine kammerater på Fur Arena og drikker øl! Jeg tager maskinen til Skive – en god tur på omkring en halv time – for at opsøge mine venner og gå i biografen eller på diskotek eller bare for at hænge ud med dem. Hvad jeg savner på Fur? Joh, et pizzeria kunne da være alle tiders; som det er nu, skal vi bestille dem leveret til færgen fra Roslev eller Durup. Og så måske en døgnkiosk.“

15


Flere ubesvarede spørgsmål om Fur? Fur har oprettet et mentor-netværk til at hjælpe tilflyttere med alt, hvad der måtte være af spørgsmål. Dumme spørgsmål findes ikke, og ingen spørgsmål er for små eller for store. Mentorerne besvarer dem alle efter bedste evne, og kan mentorerne ikke selv hjælpe, kender de andre, som kan! Send en mail eller ring, og husk: Den, der har alle svar, er vis, men end visere er den, der kender til at spørge …

Etablering af erhverv på Fur

Mildred Fog • email: mif@furbryghus.dk tel: +45 97 59 31 66 „Jeg er født i 1951 og voksede op på en gård på Nordfyn, blev uddannet sygeplejeske i Odense og har boet på Fur siden 1980. Jeg er enke og har tre døtre på 19, 28 og 31. De har alle tre oplevet en tryg og lykkelig barndom på Fur. Jeg er indehaver af mikrobryggeriet Fur Bryghus Aps. Jeg arbejdede som sygeplejerske på Fur til 2001, hvorefter jeg blev ansat på Damolin. Fra 2001 til 2010 sad jeg som medlem af byrådet i Skive. I fritiden spiller jeg golf, går på jagt og står på ski. I al den tid, jeg har boet på Fur, har jeg taget aktiv del i øens sociale liv. Spørg mig om erhvervsvenlighed, infrastruktur, arbejdskraft, lokale kunsthåndværkere og mulighed for offentlige tilskud til etablering af en virksomhed på Fur.“

16

Foto: Fur Turist


Offentlige tjenester og ydelser

Jesper Schrøder • email: jesper.schroder@gmail.com tel: +45 40 51 14 11 „Jeg er 55 år gammel og tager hver dag frem og tilbage til Struer, hvor jeg arbejder i B&O’s it-afdeling. Min kone er fuldtidsansat som marketingskoordinator på Damolin A/S. Vi flyttede til Fur for fem år siden og har to døtre, en på Fur Skole og en på Roslev Skole. I fritiden er jeg webmaster på www.furnyt.dk. Jeg har tidligere været formand i skolebestyrelsen på Fursund Skole. Spørg mig om de aktuelle muligheder inden for det offentlige på øen, når det gælder dagpleje og daginstitutioner, skole, sundhedsvæsen, ældreomsorg og kollektiv transport.“

17


Alle aktiviteter i forbindelse med fjorden

Ole Romby • email: orl@skamol.dk tel: +45 97 59 35 21 „Jeg er 56 år og født og opvokset på Fur. Jeg er gift og har tre voksne børn og er ansat på Skamol A/S som afdelingsleder på teglværket med ansvar for den daglige drift og der i blandt udgravning af råmaterialer. I kraft af mit arbejde har jeg et stort netværk af kontakter med underleverandører, myndigheder og uddannelsesinstitutioner i forbindelse med deres besøg på teglværket. Hele livet har jeg haft sejlads på Limfjorden tæt inde på livet og har taget aktiv del i øens foreningsliv. Spørg mig om alle slags vandsport, om muslinger, udvikling og udvidelse af Fur havn, Fur Sejlklub … alt, hvad der har med vandet at gøre.“

18


Familieliv på Fur

Birgit Ladefoged • email: ladefoged-fur@mail.dk tel: +45 97 59 30 46 „Jeg er født i 1961 og gift med en furbo. Jeg har boet på Fur siden 1993 og har tre børn. Jeg har arbejdet på Fur i mange år som pædagog i Skole og Fritidsordningen, og leder af Fur Børnehave gennem seks år. I dag er jeg ansat i Skive. Jeg tager aktiv del i mange af begivenhederne på Fur og er medlem af Sogneforeningens bestyrelse. Tidligere har jeg være aktiv i øens idrætsforening. Spørg mig om alt, hvad der har med familielivet på Fur at gøre, børn og unge, Børnehus, skole, klubber og aktiviteter for børn unge og voksne, det sociale netværk og tryghedsfornemmelsen, de rige oplevelsesmuligheder på Fur.“

Foto: Fur Turist

19


En god seniortilværelse på Fur

Hans Jeppesen • email: hansfuur@mail.dk tel: +45 97 59 35 66 „Jeg er født i 1944, cand. mag., formand for Fur Bådelaug og medlem af Sogneforeningens bestyrelse. Da jeg afsluttede mit arbejdsliv i 2007, flyttede min kone og jeg til Fur, som vi kendte fra mange års ferier. Nu nyder vi det gode liv, landskaberne, Limfjorden omkring os og det rige foreningsliv. Jeg har altid holdt af at sejle og sætter desuden pris på at bidrage til udviklingen af det område, jeg bor i. Jeg er formand for styregruppen i Branding Fur, men spørg mig også gerne om betagende udsigter og oplevelser for ældre på Fur, det nye lægehus, hurtig lægehjælp/skadestue, bus og færge, foreninger og uformelle netværk.“

20


Muligheder for selverhvervende og iværksættere på Fur

Viggo Poulsen • email: vp@lidtbedre.dk tel: +45 30 29 37 49 „Jeg er 55 år og på 30. år gift med Kirsten. Vi har to voksne børn i Jylland. Vi flyttede til Fur i 2007, og det har jeg aldrig fortrudt. Jeg er selvstændig programmør og opfinder, og jeg driver butikken Lidt Bedre. Jeg netværker med andre lokale iværksættere i ERFA-gruppen, som vi har oprettet. Det er min erfaring, at det er godt at være iværksætter på Fur, og at Fur gør stort indtryk på forretningsforbindelser, når man viser dem rundt. Spørg mig om lånemuligheder via ø-støtteordningen, den lokale ERFA-gruppe af iværksættere, betydningen af den gode bredbåndsudvikling på Fur og fremtidsudsigter i forbindelse med det kommende ’Innovation Fur’.“

21


Livet som kunstner på Fur

Den levende encyklopædi

Troels Madsen • email: troels@madsen.tdcadsl.dk tel: +45 61 37 75 62

John Brinch Bertelsen • email: jbfur@mail.dk tel: +45 97 59 35 76

„Jeg er 60 år gammel. Jeg har besøgt Fur jævnligt siden 1998 og

„Jeg er født i 1957 og er vokset op på Fur. Gift, to børn. Jeg er arkæolog

er nu flyttet hertil. Vi har fem børn og 14 børnebørn i Danmark og

og ansat som museumsinspektør på Fur Museum. Jeg er aktiv som

Schweitz. Jeg har været lærer i 35 år med et kort sidespring til re-

busguide, fordragsholder og forfatter. Mit arbejde består i at dokumen-

staurationsbranchen. Min kone er udøvende kunstner, og sammen

tere udviklingen på Fur og udbrede kendskabet til livet på en limfjordsø.

har vi drevet galleriet Karolines Hus på Fur siden 2005. Jeg er for-

Jeg har været medlem af et stort antal udvalg, har arrangeret udstillin-

mand for den lokale kunstnersammenslutning – www.furkunst.dk –

ger, rejst midler og optrådt i radio og fjernsyn. Jeg sidder i bestyrel-

som omfatter både kunstnere og folk, der er interesseret i kunst.

sen på Furs hjemmeside www.furnyt.dk. Fra 1. juli 2011 varetager jeg

Foreningens formål er at fremme den gode kunst på Fur i alminde-

sammen med Morten Østergård den daglige ledelse af Branding Fur.

lighed i samtlige dens manifestationer og at markedsføre den lokalt

Jeg får i reglen til opgave at besvare de spørgsmål, ingen andre kan

og på landsplan. spørg mig om levevilkårene som kunstner på Fur,

besvare, så spørg mig om … hvad som helst. Furs seværdigheder og

om netværk og strategier for at styrke kunstnermiljøet på øen.“

historien fra forhistorisk tid til i dag, livet på Fur i går, i dag og i morgen, på arbejde og i familien, om udvandring fra og indvandring til øen.“

22


Samfundsforhold

Ole Poul Hansen • email: olepoulhansen@gmail.com tel: +45 35 11 63 34 „Jeg er født i 1940 og uddannet økonom. Jeg har boet i udlandet i mange år og på Fur siden 2001. Jeg er gift og har tre børn i København. Jeg har gennem livet arbejdet med miljøprojekter, lokal udvikling og udviklingshjælp. Jeg deltager i den landsdækkende debat om egnsudvikling og om mulighederne for at yde en effektiv offentlig service. Spørg mig om det politiske system, den offentlige debat og udviklingsprojekter.“

23


Nyttige links for mere information om livet på Fur Send en mail eller ring til en af mentorerne, hvis du vil i direkte kontakt med en furbo.

Lunde Mark

Rødstensv ej

ve j els te ns

Skovtved

Rønsbjerg Kær

erv ej

gvej

Blegager

sbor Køn

Enge

lsts

ko

vve

j

P Fædammevej Sletten

T

J

ad

e

Fyrvænget

Timmose Odde

rpg

dsba

j

dvej

Grønne Odde

Hvi

Hellesmindesve j

Trap Tråen

ildev

Nr. Ma ve

j erve

j gerve

Stisager

Fur Kir

keve

Stisa

rvej

j

Fur Museum

P

Stisage

rvej

Møllehøj Sundevej

Vid kæ

lstvej

Vojel Vig

Hvirp

Madsbad

dk Kol

Dalager

ge

Nederby

Vidkær

P

Engelst Odde En

Engelst

Boag

Koldkilde J

Marehalmvej

Husvej

ad

Havtornvej

Revlingevej

ed

dsb

Færker Vig

Enebærvej

Porsevej

Kønsborg

evej

Pikh

Ma

ej

Hind

kjæ

rvej

ej

Færker Hede

ej

edev

P

Thøgersensv

Debel Ansh

Færker Odde

J Færkeroddevej

Færkerhedevej

Pikhede

ej

evej

P

Morten Thise

Vojelvej

ildev

s

ej

Da

vej

Råk

plad

sv

lag

ns 'v ej Je tte

Skamol

j

Flyve

rd

Kærhale

P

ve

Knud

Holmen Springbakke

Bette Jens' Hyw

Be

de

rre

DMI

P

T

Em

Anshede

Bje

Smedjehøje

P

Manhøje kil

P

j

vej

Lang

Hwistelstow

P

J

Eskildhøj

sted

elgård svej

Råkildekærvej

Råkilde Faskær

Lundhaven

Rødsten

m

Knuden

Emmelstenhus

Gamm

Store Knudshoved

P

Langsted vej

P

T Emmelsten

J P

Knudeklinterne

T

Ulstedvej

dsve

egår

Lund

svej

P

Svenskehulen

Gl.

P

Våndal

J

Den røde sten

Toilet / Toilette

Lille Knudshoved

Langstedhuller

Østklinten

Vandresti / W anderweg / Path T

J

Ulsted

Asfaltvej / Asphaltierte Straße / Asphalt road Grusvej / Schottenweg / Gravel road

Gammel Havn Søndergårde

Stenøre j

deve

erhe

nd

Sønd ård

ev

Stenøre Odde Bilf

erg

e

rg

æ

ej

Branden Sk

ive

Harvarp Odde

www.furnyt.dk - Fur’s lokale avis på internettet. Bl.a. med siden, Flyt til Fur, der informerer om øens muligheder

www.fursund.dk/page36.asp - Information om Furs færgefart www.fursundskole.dk - Information om Fursund Skole, Fur/Selde www.roslev-skole.dk - Information om skolen på fastland, Roslev/Hjerk-Harre www.breumskole.dk - Information om skolen på fastland, Breum www.furmuseum.dk - Information om Furs historie og geologi www.fuurkirke.dk - Information om Furs kirke www.furkunst.dk www.furbådelaug.dk www.skive.dk - Information fra Skive Kommune www.skiveet.dk/tilflytter - Information til Skive Kommunes tilflyttere www.boligsiden.dk - Overblik over alle huse og lejligheder til salg i DK. Ved klik på Fur på landkortet fremkommer information om øens boligsalg www.rejseplanen.dk – Interaktiv rejseplanlægning med info om priser, ruter og transportmidler over hele landet

24

www.f-s.dk

www.fursund.dk - Information fra Furs Turistkontor

FLYT TIL FUR  
FLYT TIL FUR  

inspirationsbrochure for potentielle tilflyttere til Limfjordsøen Fur