Page 1

REZIDENTIAL ¸ weekend

Cotidianul VINERI • SÂMB~T~ • DUMINIC~

APARE |N PRIMA ZI DE VINERI A FIEC+REI LUNI, |MPREUN+ CU

IULIE 2007 • PROIECTE REZIDEN}IALE APARTAMENTE SELECTE RE{EDIN}E CASE DE VACAN}+

Vor fi altfel de apartamente, se vor adresa unei alte categorii de clien]i. Noile unit`]i locative vor fi cu 10-20% mai mici \n ceea ce prive[te suprafa]a. Nu vom face \ns` rabat la calitate Alin Negulescu, director de v\nz`ri B`neasa Reziden]ial

Harta investi]iilor imobiliare din iunie |n ultima lun` s-au anun]at c\teva investi]ii importante pe segmentul reziden]ial. Se remarc` cele f`cute de companii spaniole [i israeliene. Interesant este c` multe dintre acestea s\nt programate \n afara Bucure[tiului  14-15

Profit imobiliar \n insulele grece[ti Trecerea de la statutul de turist la cel de proprietar \ntr-una din insulele grece[ti se poate dovedi o investi]ie foarte bun`. Creta ofer` unul dintre cele mai bune randamente  16

NOUL ORA{ DE PESTE

un miliard de euro • Dezvoltatorul proiectului reziden]ial B`neasa va scoate la v\nzare \nc` 600 de apartamente \n septembrie. Vor fi locuin]e dup` planuri noi, la pre]uri noi  02-13


02

WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007

REZIDENTIAL ¸

˘

BANEASA MINIORA{UL DE PESTE UN MILIARD DE EURO

B`neasa Reziden]ial de la A la Z • suprafa]a total` de dezvoltare a proiectului este de 221 de hectare (1% din suprafa]a Bucure[tiului) • valoarea investi]iei, estimat` la momentul demar`rii proiectului: 1,2 miliarde de euro • \nceperea lucr`rilor \n zona reziden]ial` – iunie 2005 • num`r de unit`]i locative: 4.500-5.000 • suprafa]a de teren ocupat` de

zona reziden]ial`: peste 60% din suprafa]a total` a proiectului • valoarea investi]iei: prima faz` a zonei reziden]iale a presupus aproximativ 60 de milioane de euro • prima faz` a zonei reziden]iale (227 de apartamente) se afl` \n desf`[urare. Dintre acestea, 51 de apartamente s\nt finalizate, urm`toarele 87 de apartamente au ca termen de

predare septembrie 2007, iar restul de 89 vor fi livrate clien]ilor la \nceputul anului 2008 • din toamna 2007 se vor \ncepe lucr`rile pentru \nc` 600 de apartamente • din 2008 se vor construi case \n[iruite [i vile individuale

parcare pentru fiecare unitate locativ` • pozi]ionare: zon` de top, \n nordul Bucure[tiului, sector 1. Proximitatea fa]` de zona comercial` B`neasa [i B`neasa Business&Technology Park este un avantaj

• data de finalizare a \ntregii zone reziden]iale: 2015 (estimat)

• mijloace de transport \n comun: autobuze, linii private, viitoare linie de metrou

• locuri de parcare: 1,8 locuri de

• centre comerciale: B`neasa

Reziden]ial beneficiaz` de proximitatea cu cea mai mare zon` comercial` din sud-estul Europei, zona comercial` B`neasa, care cuprinde Metro, Carrefour, Bricostore, Mobexpert, primul magazin IKEA din România [i, \ncep\nd cu toamna anului acesta, B`neasa Shopping City, cel mai mare mall din România • acces: DN 1, [oseaua de centur`


03

WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007

valentin.baesu@cotidianul.ro

• Proiectul imobiliar B`neasa este cea mai mare investi]ie anun]at` p\n` acum \n România. Investitorii se preg`tesc deja s` lanseze cea de-a doua faz` a proiectului reziden]ial

NORDUL BUCURE{TIULUI a devenit, \n ultimii ani, cea mai dinamic` zon`. Aici se afl` marile companii [i zonele reziden]iale selecte. Accesul facil, deoarece pe aici trece DN 1, dar [i faptul c` se afl` aproape de cele dou` aeroporturi ale Capitalei, „Henri Coand`“-Otopeni [i „Aurel Vlaicu“-B`neasa, au f`cut ca aceast` parte a Capitalei s` fie c`utat` de dezvoltatorii imobiliari. |n aceast` zon`, pe o suprafa]` de 221 de hectare, se va construi un nou cartier, un miniora[ unde vor locui 1520.000 de persoane. Proiectul reziden]ial B`neasa, o investi]ie care \n momentul lans`rii a fost estimat` la 1,2 miliarde de euro, va include, pe l\ng` locuin]e, o zon` comercial` [i una de birouri. B`neasa va avea o suprafa]` construit` desf`[urat` de 1,67 milioane de metri p`tra]i [i va cuprinde o zon` reziden]ial` de 1,3 milioane mp, un parc de afaceri de 160.000 mp [i o arie comercial` impresionant`, de 170.000 mp. B`neasa se va dezvolta \ntr-o perioad` de 10 ani, \n trei faze principale. |n faza \nt\i s-a construit cea mai mare parte a zonei comerciale [i s-au \nceput lucr`rile la parcul de afaceri [i la zona reziden]ial`. |n cea de-a doua faz` va fi terminat` zona comercial`, se va continua construirea parcului de afaceri [i a zonei reziden]iale. |n sf\r[it, \n faza a treia vor fi terminate at\t lucr`rile la parcul de afaceri, inclusiv la hotel, c\t [i la zona reziden]ial`. Cei care doresc s` locuiasc` \n zona reziden]ial` B`neasa au la dispozi]ie peste 4.500 de locuin]e, care vor reprezenta un spa]iu locativ suficient pentru aproximativ 1520.000 de oameni. Locuin]ele se construiesc \n etape, \ncep\nd cu cl`dirile cu apartamente [i continuînd cu o parte a caselor, în[iruite [i individuale. Mai multe puncte principale de acces, str`zile late [i spa]iile generoase de parcare vor asigura un trafic fluid \n zon`. |n func]ie de spa]iul dorit, num`rul membrilor familiei, dot`rile pe care [i le dore[te [i buget, fiecare \[i poate alege ceea ce i se potrive[te cel mai bine. 227 de apartamente – prima faz` a zonei reziden]iale – se afl` \n construc]ie. Dintre acestea, 51 s\nt finalizate, urm`toarele 87 de apartamente au ca termen de predare septembrie 2007, iar restul de 89 vor fi livrate

Vilele, mai t\rziu Dezvoltatorul sus]ine c` succesul proiectului const` \n modul \n care s-a \mpletit componenta reziden]ial` a proiectului cu cea comercial` [i cu cea de afaceri. Calitatea materialelor [i accesul facil \n zon` s\nt considerate alte elemente care contribuie la cererea mare pentru unit`]ile locative din acest proiect. Dac` pentru \nceput se construiesc blocuri, oficialii spun c` \ntr-un viitor nu foarte \ndep`rtat vor \ncepe lucr`rile [i la locuin]ele \n[iruite [i vilele individuale. Chiar dac` \n cazul acestora pre]urile vor fi ceva mai consistente, se a[teapt` ca [i cererea s` fie mare.

clien]ilor la \nceputul anului 2008. Aceast` prim` faz` a zonei reziden]iale a presupus investi]ii de 60 de milioane de euro. Toate apartamentele din prima faz` a proiectului au fost v\ndute cu sume cuprinse \ntre 150.000 [i 400.000 de euro, f`r` TVA. |n luna septembrie se va lansa pe pia]` etapa a doua a proiectului, care va include 600 de apartamente. Acestea vor fi diferite ca suprafe]e de cele din prima etap` a proiectului. |n ceea ce prive[te finisajele \ns`, vor fi calitativ cel pu]in la acela[i nivel cu cele folosite \n prima faz` a proiectului. Cum suprafe]ele vor fi mai mici, se a[teapt` ca [i pre]urile s` fie ceva mai mici fa]` de cele ale apartamentelor construite \n prima faz`. De asemenea, vor fi disponibile [i studiourile (garsonierele), unit`]i locative care nu s-au reg`sit p\n` acum \n ofert`.

Dezvoltatorul mizeaz` pe atrac]ia naturii • Proiectul imobiliar B`neasa va beneficia de nu mai pu]in de 50 de hectare de spa]ii verzi. Acestea vor avea rolul de a oferi locatarilor sau celor care muncesc acolo ceea ce ast`zi a devenit o raritate: natura. nicu.stan@cotidianul.ro

Reprezentan]ii dezvoltatorului proiectului B`neasa afirm` c` se acord` o importan]` special` zonelor verzi.

De aceea, se are \n vedere amenajarea unor zone speciale pentru recreare. „Va fi o gr`din` japonez`, dar vor [i altele, amenajate \n diverse stiluri“, spune Alin Negulescu, director de v\nz`ri \n cadrul B`neasa Reziden]ial. P\n` \n luna mai a acestui an, natura a ocupat o suprafa]` total` gazonat` de 14.874 de metri p`tra]i. Arborii r`[ino[i [i foio[i planta]i p\n` \n prezent pe suprafa]a proiectului B`neasa se ridic` la 14.000 de buc`]i. P\n` \n toamna anului 2007

s\nt prev`zute ac]iuni de plantare [i gazonare care s` acopere o suprafa]` suplimentar` de 13.604 metri p`tra]i, iar arborii planta]i vor dep`[i cifra de 8.000. Valoarea sus]inut` [i \ntre]inut` de \ntregul proiect B`neasa este aceea de „verde“. Pentru a aduce omul \napoi la natur`, o echip` de speciali[ti \n horticultur` este dedicat` total armoniz`rii proiectului. Elementele de baz` sus]inute de speciali[tii B`neasa \n horticultur` s\nt reprezentate de

prezentarea unei vegeta]ii specifice climatului nostru, preg`tit` s` ofere maximum de beneficii. Maximum de confort, tehnologiile avansate, amprenta modernului asupra \ntregului proiect s\nt obiective \ntregite [i completate de readucerea naturii \n mediul special creat pentru bucure[teni. |n ansamblul din nordul ora[ului Bucure[ti vor fi prezente specii autohtone, cum ar fi ar]arul, frasinul, mesteac`nul, stejarul [i conifere. Arborii, care vor avea \n`l]imi impre-

sionante, variind \ntre 4 [i 6 metri \n`l]ime, definesc spa]iul g\ndit s` creeze un mediu relaxant, \n ciuda temperaturilor extreme. „Refacerea aliniamentului \n zonele limitrofe ale DN 1, prin replantarea stejarului ro[u, canadian, reg`sirea speciilor existente \n p`durea B`neasa, conservarea aliniamentului de nuci, toaletarea [i tratarea acestora reprezint` dovezi certe prin care proiectul B`neasa depune toate eforturile pentru p`strarea [i apropierea de natur`“, spun oficialii companiei.


04

WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007

REZIDENTIAL ¸

METROUL VA AJUNGE \n B`neasa Reziden]ial • Proprietarii de locuin]e din ansamblul B`neasa Reziden]ial vor beneficia de [coal`, gr`dini]`, generoase

PROIECTUL B~NEASA este unul dintre cele mai mari proiecte de dezvoltare urban` din Europa, totaliz\nd peste un milion de metri p`tra]i construi]i pe un teren de 221 de hectare. Potrivit investitorilor, principalele valori pe care le sus]ine B`neasa s\nt integrarea, calitatea, diversitatea [i „verde“. Integrarea se refer` la faptul c` proiectul va fi o parte integrant` a Capitalei, o zon` deschis` tuturor, [i va asigura locuri de munc`, spa]ii de locuit, de lucru [i comerciale de care vor beneficia to]i locuitorii Bucure[tiului. Calitatea se refer` at\t la construc]iile care vor exista \n B`neasa, materialele folosite [i design, c\t [i la calitatea vie]ii pe care o propune - „tihnit`, aproape de natur`, \mpreun` cu familia“. B`neasa este „verde“ \n sensul c` va \ngloba \n peisajul arhitectural peste 50 ha de vegeta]ie [i va opta pentru o abordare proecologic` \n tot ceea ce va realiza. B`neasa este poarta de intrare în Bucure[ti, dinspre Aeroportul Interna]ional „Henri Coand`“, pe DN 1. Centrul B`neasa este legat de Capital` prin diverse c`i de comunica]ii precum: drumul na]ional 1, [oseaua de centur` [i viitoarea linie de metrou u[or. Partea de nord a ora[ului este cea care s-a dezvoltat cel mai mult \n ultimii ani [i a devenit o zon` de top datorit` faptului c` se afl` at\t \n apropierea lacurilor [i p`durii, c\t [i a centrului ora[ului, la doar 10 minute de mers cu ma[ina. Accesul \n B`neasa se va face prin 12 puncte principale, opt pentru zona comercial` [i de afaceri, pe latura vestic`, [i patru pentru zona reziden]ial`. Liniile de transport public cu care se poate ajunge \n centrul B`neasa s\nt: 148, 301, 304 [i traseul 783. La acestea se adaug` alte mijloace de transport \n comun private. Din infrastructura centrului B`neasa fac parte construirea a dou` poduri pentru \mbun`t`]irea traficului pe DN 1 ce vor fi gata \n acest an, precum [i construirea drumurilor de acces din DN 1 [i din Strada Iancu Nicolae. Infrastructura proiectului cuprinde nu mai pu]in de 20 de hectare de drumuri publice. „Prin cele 20 de hectare de drumuri publice, aferente proiectului, se va asigura fluidizarea traficului rutier \n zon`“, ne-a spus Alin Negulescu, director v\nz`ri B`neasa Reziden]ial. Proiectul va cuprinde o zon` reziden]ial` aerisit` [i spa]ioas` (B`neasa Reziden]ial), un parc de afaceri modern (B`neasa Business&Technology Park) [i una dintre cele mai \ntinse zone comerciale din sud-estul Europei (B`neasa Comercial). Investi]ia total` a proiectului imobiliar B`neasa se ridic` la 1,2 miliarde de euro.

Zona Reziden]ial` va fi compus` at\t din apartamente \n cl`diri [i \n vile, precum [i din vile individuale, cu 4.000-5.000 de unit`]i locative. Proiectul, care de altfel se afl` \n plin` dezvoltare, va avea o identitate arhitectonic` unic`, va fi un miniora[ construit din temelii dup` toate regulile urbanistice moderne, \n care casele cu gr`dini mari [i apartamentele cochete vor alterna cu parcuri, spa]ii de joac` [i terenuri de sport. B`neasa va func]iona dup` un set de reguli comunitare care vor contribui la crearea unui climat sigur [i s`n`tos, a unei atmosfere pl`cute [i relaxante. „Zona Reziden]ial` B`neasa este un miniora[ cu personalitate, dotat cu toate facilit`]ile, \n care se va putea dezvolta o comunitate puternic` \n adev`ratul sens al cuv\ntului“, a mai spus Alin Negulescu. Zona

221 Cel mai premiat proiect din Sud-Estul Europei Proiectul B`neasa a fost cel mai premiat proiect imobiliar la Gala Premiilor Europa Property, \n cadrul festivit`]ii dedicate industriei imobiliare din sud estul Europei. Proiectul a c\[tigat trei premii, la toate cele trei categorii ale concursului. Astfel, B`neasa Comercial a primit distinc]ii pentru

„cel mai bun proiect de retail“ [i pentru „cel mai bine realizat proiect“, iar B`neasa Investments este considerat a fi „cel mai bun dezvoltator imobiliar al anului 2006“. „A fost o onoare pentru noi s` primim aceste premii acordate de Europa Property. Ele reprezint` \nc` o dovad` a realiz`rilor noastre

DRAGO{ TOADER

nicu.stan@cotidianul.ro

MIRCEA RE{TEA

spa]ii verzi [i chiar [i de biseric`

|n ansamblul B`neasa se afl` [i primul magazin IKEA din România

\n dezvoltarea proiectului B`neasa, dar [i o recunoa[tere clar` a contribu]iei pe care România o aduce peisajului imobiliar din regiune”, a spus Michael Lloyd, CEO B`neasa Developments. Scopul evenimentului a fost de a oferi recunoa[tere interna]ional` celor mai bune proiecte imobiliare din regiune.

de hectare este suprafa]a pe care se va ridica proiectul imobiliar B`neasa

Reziden]ial` se integreaz` perfect \ntregului ansamblu B`neasa, dar [i Capitalei, pentru c` respect` tradi]ia local` [i gustul bucure[tenilor pentru locuin]e cochete, \nconjurate de verdea]`. Vilele [i cl`dirile de apartamente s\nt proiectate a fi \nconjurate de gr`dini generoase, iar locuitorii vor avea \n imediata apropiere nu doar parcuri, spa]ii de joac` pentru copii [i terenuri de sport, ci [i toate facilit`]ile necesare vie]ii de zi cu zi. Nu vor lipsi din cartier centrul medical, magazine, [coal`, gr`dini]`. Mai mult, locuitorii [i vizitatorii centrului se vor putea reculege \n biserica care se va ridica \n cartier. |n ansamblul de cl`diri cu apartamente se reg`sesc 12 tipuri principale de apartamente, care s\nt \mp`r]ite \n patru categorii: apartament cu 1 dormitor, apartament cu 2 dormitoare, apartament cu 3 dormitoare [i penthouse. La nivelul parterului se afl` apartamentele-gr`din`, la nivelurile curente s\nt amplasate unit`]ile reziden]iale, iar ultimele niveluri s\nt rezervate apartamentelor panoramice tip penthouse. Cum accesul auto se a[teapt` s` fie preponderent \n noul cartier, se acord` o mare aten]ie facilit`]ilor de circula]ie intern`, acces [i parcare, aici fiind incluse pasajele pietonale [i pentru biciclete, pistele de alergare, precum [i decorarea stradal` ultramodern`.


05

WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007

REZIDENTIAL ¸

DRAGO{ TOADER

LOCUIN}~ APROAPE DE locul de munc` [i de mall • |n B`neasa, l\ng` ansamblul reziden]ial se vor construi un centru comercial [i un parc de afaceri nicu.stan@cotidianul.ro

LA REALIZAREA PROIECTULUI B`neasa nu s-a ]inut seama doar de necesit`]ile celor ce vor achizi]iona locuin]e aici, ci [i de persoanele care vor vizita aceast` zon`. Se a[teapt` ca num`rul celor care vin \n timpul zilei \n noul catier B`neasa s` fie mare, \n condi]iile \n care aici se vor construi un parc de afaceri [i o zon` comercial`, care va include un mall [i magazine ale celor mai importan]i retaileri de pe pia]a româneasc`. Parcul de afaceri al centrului B`neasa Business&Technology Park, cuprinde 11 cl`diri de birouri moderne [i spa]ioase, dispun\nd de cele mai recente dot`ri tehnologice. |ntregul complex este construit \n mijlocul naturii, pornind de la ideea de transparen]`. Prin ferestrele mari ale birourilor se va putea vedea p`durea. Cu cele 11 cl`diri construite pe o suprafa]` de 12 hectare de teren, parcul este ideal at\t pentru sediile unor firme interna]ionale, c\t [i pentru companii din domeniile IT, publicitate, produc]ie video sau web design. „Este un loc \n care munce[ti, dar r`m\i aproape de natur`“, spune Alin Negulescu. Parcul de afaceri va mai cuprinde un

hotel cu sal` de conferin]e [i restaurant, baruri, sal` de sport [i o rat` excelent` a locurilor de parcare (un loc de parcare/48 mp util de birouri.

showroom auto etc. B`neasa Shopping City este piesa de rezisten]` a zonei comerciale, oferind o \mbinare unic` de shopping, servicii, gastronomie pentru cele mai rafinate gusturi, locuri inedite de distrac]ie [i petrecerea timpului liber, aduc\nd vizitatorilor s`i un nou stil de via]`.

Birourile vor fi dotate cu echipament BMS ( Building Management System), care va monitoriza centralizat cl`direa, duc\nd la optimizarea costurilor de consum [i de \ntre]inere. De aseme- Zona comercial` este una de foarte nea, cei care vor munci sau vor vizita mare interes at\t pentru bucure[teni, birourile vor beneficia de sisteme de c\t [i pentru cei care vor tranzita recep]ie [i securitate permanente, Capitala, fiind o premier` pentru pia]a accesul pe vertiromâneasc`, aducal` se va face cu c\nd laolalt` cele patru lifturi de mai moderne [i mare vitez`, cl`dimai practice conrile vor fi dotate cu cepte de comer]. aparate de aer con„Zona comercial` di]ionat, iar fuB`neasa va deveni de mii de metri p`tra]i va avea m`torii vor avea \n scurt timp un B`neasa Business&Technology spa]ii special amereper pentru bucuPark najate pe balcoare[teni. Ace[tia \[i nele exterioare. Favor putea petrece ]adele vor fi de sticl`, iar \n`l]imea fin- aici timpul liber nu doar f`c\nd cumisat` a spa]iilor utile va fi de trei metri. p`r`turi, dar [i distr\ndu-se cu familia \ntr-un centru de divertisment cu Dezvoltat` pe o suprafa]` de peste totul special“, declar` Ali Ergun 450.000 de metri p`tra]i, Zona Ergen, Retail Development Manager Comercial` B`neasa cuprinde un cen- \n cadrul B`neasa. Bucure[tenii [i nu tru comercial, un hipermarket, un numai fac cump`r`turi \n centrul comagazin cash&carry, galerii de mercial din nordul ora[ului \n hipermobil`, magazine DIY (do-it-yourself), marketul Carrefour, care, \mpreun` cu

160

galeria Feeria, se \ntinde pe o suprafa]` de 32.500 de metri p`tra]i. Cei care au nevoie de unelte de gr`din`rit, produse de bricolaj, mobilier de gr`din` [i multe altele pot s` le cumpere din magazinul Bricostore, prezent \n cadrul Zonei Comerciale B`neasa. Bricostore se \ntinde pe o suprafa]` de 14.500 de metri p`tra]i. Pe aproximativ aceea[i suprafa]` se \ntinde [i magazinul Metro Cash&Carry, din aceea[i zon` comercial`, de unde cei care cump`r` angro \[i pot face aprovizionarea. De asemenea, cei care doresc s` \[i redecoreze casele au la dispozi]ie, \n zona comercial` din nordul ora[ului, dou` cunoscute magazine de mobil`. Este vorba de Mobexpert, care are o suprafa]` de 23.000 de metri p`tra]i, [i de cel al retailer-ului de mobil` IKEA, \ntins pe o suprafa]` de 25.500 de metri p`tra]i. Automobili[tii nu au de ce s` \[i fac` probleme \ntruc\t, \n Zona Comercial` B`neasa, va fi un showroom auto, pe o suprafa]` de 5.000 de metri p`tra]i, care va prezenta ultimele nout`]i \n materie. Locurile de parcare pentru vizitatorii Zonei Comerciale B`neasa vor fi \n num`r de nu mai pu]in de 10.000.

Premiere la B`neasa Shopping City Deschiderea centrului comercial B`neasa Shopping City, care va avea loc \n acast` toamn`, coincide cu intrarea pe pia]a româneasc` a unor firme interna]ionale de renume ce \[i desf`[oar` activitatea \n marile capitale europene. Cei care vor c`lca pragul centrului B`neasa vor putea s` fac` cump`r`turi de la firme de succes precum, Peek&Cloppenburg, Inditex Group, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius sau Zara Home. Tot premier` pentru România va fi reg`sirea magazinele Oysho \n acela[i centru situat \n nordul Bucure[tiului.


06

WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007

REZIDENTIAL ¸

VEDETELE: APARTAMENTELE CU DOU~ DORMITOARE • Cele mai c`utate unit`]i locative din ansamblul B`neasa Reziden]ial au fost locuin]ele cu dou` dormitoare valentin.baesu@cotidianul.ro

ANSAMBLUL DE CL~DIRI cu apartamente este amplasat chiar l\ng` centrul comunitar. Acesta este compus din 12 cl`diri: 8 cl`diri monobloc tip Villa S+P+4 retras, 2 cl`diri S+P+4 retras marcând intrarea \n comunitate, 2 cl`diri alveolare S+P+4 retras, reprezent\nd trei corpuri \n[iruite, tip patio deschis cu module de apartamente variate. Apartamentele, \n num`r de 227, au fost concepute pentru a r`spunde exigen]elor unor familii cu stiluri de via]` [i nevoi diferite. Chiar dac` apartamentele din acest lot au fost v\ndute, o prezentare este util` pentru c` arat` modul \n care constructorul \[i structureaz` oferta.

zona matrimonial`, compus` dintr-un modul integrat care cuprinde un dormitor, baie [i, \n majoritatea cazurilor, dressing. Terasele apartamentelor cu un dormitor au suprafe]e cuprinse \ntre 10 [i 40 de metri p`tra]i. Cele mai c`utate de c`tre cump`r`tori au fost apartamentele cu dou` dormitoare. Acestea au suprafe]e deschise, generoase, cuprinse \ntre 135 [i 165 de metri p`tra]i. O caracteristic` general` a acestor apartamente este c` dispun de o o zon` de zi cu living [i teras` [i o zon` de noapte care include o zon` matrimonial` cu dressing [i baie [i un dormitor care are, \n plus, acces la o teras`. Ca toate apartamentele, [i acestea au ferestre pe dou` laturi. Excep]ie fac penthouse-urile, care au ferestre pe toate laturile.

S-a c`utat diversitatea. |n functie de cl`dire, de num`rul dormitoarelor O familie mai numeroas` sau care [i de orientarea lor c`tre peisajul din dore[te mai mult spa]iu ar alege un jur au fost definite 14 tipuri princi- apartament cu trei dormitoare. Acespale de apartatea au o suprafa]` mente, fiecare construit` desf`[uav\nd mai multe rat` de 185 - 189 de variante funcmetri p`tra]i [i s\nt ]ionale. Apartadestinate familiilor mentele, c\te trei numeroase. Caracpe palier, au teristica principal` unul, dou` sau a acestor apartade apartamente se construiesc trei dormitoare, mente este faptul \n prima faz` a proiectului la care se adaug` c` protejeaz` intiB`neasa Reziden]ial livingul. Ideea mitatea membrilor principal` urm`familiei, oferind trei rit` de arhitec]i dormitoare cu dres\n realizarea apartamentelor a fost sing [i baie proprie. Zona de zi se afl` \n aceea de a crea spa]ii aerisite [i fluide, centrul apartamentului [i este accesi\n care circula]ia s` se fac` u[or [i \n bil` \ntregii familii. care spa]iul s` fie folosit la maximum. O caracteristic` a tuturor aparta- Dorin]a de spa]iu, disponibilitatea mentelor este zona matrimonial`, financiar` [i dorin]a de a avea o locuin]` care const` din dormitor matrimonial, special` nasc cererea de penthouse-uri. dressing, baie matrimonial`, cu cad`, Apartamentele tip penthouse ocup` dou` lavoare, wc [i bideu. Fiecare dor- singure ultimul etaj al cl`dirilor cu mitor este deservit de o baie proprie, apartamente [i au o suprafa]` construiiar fiecare apartament are un grup t` foarte generoas`, de 315 - 320 mp. sanitar pentru vizitatori. O alt` carac- Spa]iul de locuit efectiv este \nconjurat teristic` general` a apartamentelor de terase foarte largi, care pot avea \ntre este existen]a unei zone de servit 220 [i 240 mp. Penthouse-urile au masa, aflat` \n continuarea livingului, vedere panoramic`, ferestrele desf`amplific\nd astfel spa]iul [i pun\nd \n [ur\ndu-se pe toate cele patru laturi ale apartamentului. valoare \ntregul ansamblu.

227

Pentru persoanele singure sau pentru familiile pu]in numeroase recomand`rile merg c`tre apartamentele cu un dormitor. Acestea au suprafe]e construite cuprinse \ntre 95 [i 105 mp. O caracteristic` a acestora este accesul imediat la diferitele subspa]ii ale zonei de zi, cum ar fi living, teras`, zona de servit masa, spa]ii de depozitare. De asemenea, trebuie luat` \n calcul intimitatea oferit` de

Dependin]e generoase

Parc`rile, boxele individuale [i spa]iile necesare serviciilor tehnice s\nt integrate \n subsolul cl`dirilor, pentru o folosire c\t mai eficient` a spa]iului. Utilizarea structurii subterane ofer` [i avantaje estetice, pentru c` permite reducerea num`rului de rampe de acces [i amenajarea mai multor spa]ii verzi sau dedicate copiilor. Nodurile de circula]ie vertical` (lifturi [i sc`ri) din cl`diri ofer` avantajul unei bune circula]ii interioare de leg`tur` \ntre subsol [i apartamente. Cele 227 de apartamente aflate \n cele 12 cl`diri beneficiaz` de unul sau dou` locuri de parcare/apartament [i de boxe individuale cu dimensiuni variabile – \ntre 4 [i 13 mp. Boxele [i locurile de parcare s\nt incluse \n pre]urile apartamentelor.


07

WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007

REZIDENTIAL ¸ OFERT~ PENTRU DORITORII DE CASE:

Vile individuale sau locuin]e \n[iruite • Locuin]ele \n[iruite s\nt mai ieftine, \n vreme ce vilele individuale aduc mai mult` intimitate nicu.stan@cotidianul.ro

CEREREA MARE pentru apartamente de bloc a f`cut ca [i \n cea de-a doua etap` a proiectului reziden]ial B`neasa s` se pun` accentul pe construirea de blocuri. Cei care doresc \ns` o cas` \n acest ansamblu reziden]ial nu vor mai avea foarte mult de a[teptat deoarece este foarte posibil ca p\n` s` se finalizeze construirea blocurilor din cea de-a doua etap` a proiectului s` se \nceap` ridicarea caselor. |n ceea ce prive[te casele, primele se vor construi locuin]ele \n[iruite. Pentru aceast` categorie, dezvoltatorul propune trei tipuri de locuin]e. Casele tip Laguna au un aspect modern datorit` acoperi[ului plat, terasat, cu un aer estival ce aminte[te de locuin]ele din zona mediteranean`. Liniile drepte [i formele geometrice simple, inspirate din curentul Bauhaus, \i confer` acestui model de cas` un aer cochet [i, \n acela[i timp, organizat. {i \n cazul acestui

model exist` trei tipuri de case. Diferen]ele constau \n suprafe]ele construc]iilor, dar [i \n num`rul dormitoarelor. De exemplu, laguna A are dou` dormitoare, \n vreme ce celelalte dou` tipuri de vile au trei dormitoare. Imobilele tip Prairie seam`n` cu casele americane clasice datorit` frontoanelor care taie fa]ada [i a acoperi[urilor \n [arpant`. Ca [i \n cazul caselor tip Laguna, s\nt trei subcategorii de locuin]e Prairie. Diferen]ierea se face \n func]ie de num`rul de camere [i de suprafa]`. Totu[i, trebuie s` se [tie c` fiecare vil` are o compartimentare dedicat` unui anumit tip de familie, de aceea este indicat s` se consulte un agent de v\nz`ri care poate recomanda varianta optim` pentru familia respectiv`. Ultimul tip de cas` \n[iruit` este cea model Pastoral, disponibil` tot \n trei variante. Acest tip de cas` are acoperi[ul \n [arpant` [i aspect de vil`, care aminte[te de stilul mai rustic al caselor ]`r`ne[ti române[ti.

Varianta vil` individual`

APAR BLOCURILE

cu garsoniere • Cererea a determinat dezvoltatorul proiectului B`neasa s`-[i diversifice oferta nicu.stan@cotidianul.ro

|N LUNA SEPTEMBRIE va \ncepe v\nzarea pentru cea de-a doua faz` a proiectului B`neasa, care va include 600 de apartamente. Ca regim de \n`l]ime noile cl`diri vor sem`na cu cele care s-au construit deja. Apartamentele vor fi \ns` diferite. Noutatea o reprezint` introducerea studiourilor \n noua ofert`. Garsonierele nu au fost incluse \n prima faz`, dar popularitatea de care se bucur` \n r\ndul cump`r`torilor i-a determinat pe dezvoltatori s` le acorde mai mult` aten]ie. {i persoanele care au achizi]ionat apartamente mai mari \n prima faz` s-au interesat despre acest tip de unit`]i locative fie pentru rude, fie pentru persoane care ajut` la treburile casnice. Evident, \n cererea pentru astfel de unit`]i locative un rol important \l are [i factorul pre], garsonierele fiind cele mai ieftine produse de pe pia]a imobiliar` din cauza suprafe]ei mai mici. Suprafe]ele vor fi altele dec\t cele ale locuin]elor construite p\n` acum. Vor fi u[or reduse, ceea ce le va face \ns` mai accesibile cump`r`torilor [i deschid oferta c`tre o nou` categorie de clien]i. Suprafe]ele \ncep de la 55 de metri p`tra]i construi]i [i merg p\n` la 130140 de metri p`tra]i construi]i pentru apartamente, iar pentru penthouse \ncep de la 250260 de metri p`tra]i [i ajung p\n` la 440 de metri p`tra]i construi]i, spune Alin Negulescu, director de v\nz`ri \n cadrul B`neasa Reziden]ial. Vor fi trei tipuri de blocuri: A, B [i

C. Acestea vor diferi \n func]ie de numarul sc`rilor. Unele vor avea o scar`, unele dou` sc`ri, iar altele trei sc`ri. {i aceste blocuri vor beneficia de finisaje de calitate. Pre]urile noilor unit`]i locative nu au fost \nc` stabilite. Reprezentan]ii dezvoltatorului se a[teapt` la o cre[tere a cererii, mai ales c` \n cur\nd se va deschide [i parcul de afaceri. Se a[teapt` s` creasc` num`rul celor care apeleaz` la credite pentru achizi]ionarea unui apartament \n acest ansamblu, \ns`, pe de alt` parte, va sc`dea media de v\rst`. Se studiaz` posibilitatea ca, \n func]ie de evolu]ia cererii, s` se construiasc` [i blocuri cu regim mai mare de \n`l]ime, mai ales c` exist` zone pe terenul de]inut de dezvoltator, unde s` se poat` construi astfel de construc]ii.

Parc`ri subterane Pentru ca str`zile s` nu fie blocate de ma[ini parcate, dezvoltatorii au decis s` construiasc` parc`ri subterane cu o capacitate mai mare. „Blocurile vor avea dou` subsoluri, deoarece nu am neglijat problema parc`rii. Nu vrem s` aglomer`m aceast` zon` \n exterior, astfel c` dorim chiar ca [i vizitatorii s` g`seasc` locuri de parcare [i \n subsol. Avem inclusiv parking pentru motociclete [i biciclete“, spune Alin Negulescu.

Vilele individuale s\nt destinate persoanelor care doresc mai mult` intimitate. |n planurile ini]iale ale dezvoltatorului, vilele erau amplasate pe loturi de 700–1.200 de metri p`tra]i care vor apar]ine proprietarilor. Vor

avea cur]i [i spa]ii proprii generoase. Vila este considerat`, \n general, o variant` potrivit` pentru o familie mai numeroas`. De asemenea, permite proprietarului s` amenajeze locuin]a [i curtea a[a cum dore[te.


08

WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007

DRAGO{ TOADER

REZIDENTIAL ¸

• Pentru a-i convinge

Mult` comoditate

pe loc eventualii cump`r`tori de apartamente, dezvoltatorul complexului reziden]ial B`neasa a dispus ca locuin]ele s` fie dotate cu finisaje de calitate

Echiparea locuin]elor este f`cut` tot \n ideea ob]inerii unui confort ridicat. „Sistemul de aer condi]ionat a fost [i el ales ca urmare a calit`]ilor care asigur` un confort ridicat de locuire. Componente cum ar fi sistemul de video-interfon [i jaluzelele comandate electric de la ferestrele dormitoarelor \ntregesc sistemul de echipare orientat spre asigurarea confortului locatarilor”, spune arhitect Radu Grosu, coordonatorul echipei de arhitec]i a proiectului B`neasa.

nicu.stan@cotidianul.ro

TOATE APARTAMENTELE ansamblului reziden]ial B`neasa vor fi dotate cu pardoseli calde \n spa]iile de zi, de noapte [i holuri [i cu pardoseli reci \n camerele de baie [i buc`t`rii. Pardoseala cald`, pe care proprietarii vor putea umbla [i descul]i, \n cazul ansamblului B`neasa \nseamn` parchet. Parchetul cu care vor fi pardosite camerele este triplu stratificat, are stratul superior din lemn masiv de patru milimetri, iar modelul de dispunere a pl`cilor este ]es`tur` englezeasc`. Pardoseala rece care se folose[te \n baie [i buc`t`rie este gresia ceramic`. Pardoselile reci s\nt recomandate pentru aceste \nc`peri pentru c` se murd`resc u[or [i s\nt sp`late mai des. Cei care vor locui \n B`neasa Reziden]ial vor putea p`[i pe holurile de nivel ale cl`dirilor pe pardoseli de piatr`. De asemenea, sc`rile interioare ale locuin]elor vor fi placate cu pl`ci de piatr`, la fel [i holurile de intrare \n fiecare corp din ansamblu. Pentru siguran]a locatarilor, placajele de pe sc`rile interioare vor fi tratate antiderapant.

Apartamente

Pere]ii interiori vor fi finisa]i \n sistem de tencuieli uscate. Peste aceast` tencuial` se vor aplica vopsele lavabile sau pl`ci ceramice, gen faian]`. Pere]ii interiori care vor fi tip diafragme de beton armat sau zid`rie de c`r`mid` se placheaz` cu panouri de gips-carton, \ntr-un strat, peste care se aplic` vopsele lavabile de interior. Pere]ii [i tavanele b`ilor [i buc`t`riilor vor fi placate cu panouri de gipscarton. Crearea de mucegai este exclus` \ntruc\t pl`cile de gipscarton, vor tratate hidrofug. Fa]adele cl`dirilor s\nt realizate folosind sistemul termoizolant pentru pere]i exteriori, \n dou` variante ale finisajului exterior: tencuieli decorative [i c`r`mid` de placare. Stratul termoizolant este realizat din polistiren expandat pentru fa]ad` peste cota soclului cl`dirilor [i polistiren extrudat, folosit \n special pentru zona soclului cl`dirilor, unde solicit`rile mecanice [i de umiditate s\nt mai importante.

Cei care vor cump`ra apartamente \n blocurile ansamblului din B`neasa vor beneficia de t\mpl`rii exterioare din aluminiu cu vitr`ri termorezistente [i profile tricamerale cu rupere de punte termic`. T\mpl`ria interioar` va fi compus` din u[i solide din lemn importate din Italia. „Spa]iile tehnice aflate la subsolul cl`dirilor vor beneficia de u[i din metal, cu o rezisten]` la foc de 45-90 de minute, \n func]ie de rolul ce le revine \n caz de incendiu, conform normativelor tehnice în vigoare“, a spus Cristian C\rjan, Director General B`neasa Reziden]ial. Pentru a face via]a locatarilor mai frumoas`, at\t pe timp de iarn`, c\t [i pe timp de var`, toate apartamentele vor avea \n dotare instala]ii termice [i de condi]ionare a aerului. „Agentul de înc`lzire are ca surs` centrala termic` mural` individual` în compensa]ie [i un sistem de evacuare a gazelor prin co[ de fum

DRAGO{ TOADER

DOAR CU FINISAJE DIN IMPORT

Condi]ionarea aerului va fi asigurat` prin echipamente de climatizare care func]ioneaz` cu freon ecologic

colectiv, din o]el inoxidabil“, a explicat Cristian C\rjan. Condi]ionarea aerului va fi asigurat` prin echipamente de climatizare care func]ioneaz` cu freon ecologic, aceasta fiind folosit` exclusiv doar pentru r`cirea locuin]elor. Apartamentele vor fi delimitate \ntre ele [i de casa sc`rii [i holuri de pere]i de c`r`mid` de 25 de centimetri grosime. Pentru com-

partiment`rile interioare ale apartamentelor se folosesc pere]i realiza]i din panouri de gips-carton montate pe structur` metalic` u[oar`. „Sistemele de pere]i de compartimentare din gips-carton se comport` foarte bine \n privin]a izola]iei fonice, precum [i a rezisten]ei la foc, [i nu au o greutate prea mare“, a precizat Cristian C\rjan. Sistemul este [i foarte rezistent [i c\nt`re[te \ntre 25 [i 50 de

kilograme pe metrul p`trat. Parc`rile, boxele individuale [i spa]iile necesare serviciilor tehnice vor fi integrate în subsolul cl`dirilor, pentru o folosire c\t mai eficient` a spa]iului. „Utilizarea structurii subterane ofer` [i avantaje estetice, pentru c` permite reducerea num`rului de rampe de acces [i amenajarea mai multor spa]ii verzi sau dedicate copiilor“, a ad`ugat Cristian C\rjan. |n plus, cl`dirile s\nt proiectate \n a[a fel \nc\t, \n cazul unui cutremur, finisajele, at\t cele exterioare, c\t [i cele interioare, nu vor avea de suferit. „Datorit` pere]ilor structurali din beton armat, deforma]iile orizontale din timpul unui seism s\nt reduse, ceea ce asigur` confort [i siguran]` structural` [i o protec]ie corespunz`toare a finisajelor, at\t interioare, c\t [i exterioare“, a precizat Cristian C\rjan. Pe l\ng` dot`rile apartamentelor \n bloc, dot`rile standard ale celor \n vile au \n plus videointerfon, sistem de comunica]ie tip NEN (new generation network) [i sistem de alarm` centralizat cu senzori de mi[care, fum etc. Tot un plus pentru apartamentele \n vil` s\nt [i parapetele transparente ale balcoanelor [i pl`cile de piatr` care acoper` suprafa]a acestora.


09

WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007

REZIDENTIAL ¸ Creditul cu rat` de p\n` la 65% din venit • Pentru achizi]ionarea unui apartament \n cadrul acestui ansamblu reziden]ial variantele de plat` s\nt creditul bancar [i achitarea e[alonat` a apartamentului Plata \n etape

valentin.baesu@cotidianul.ro

B~NEASA INVESTMENTS a \ncheiat un parteneriat cu Alpha Bank pentru acordarea de credite ipotecare \n vederea achizi]ion`rii de locuin]e \n acest ansamblu reziden]ial. Astfel, doritorii pot opta pentru creditul Alpha Housing cu o dob\nd` fix` \n primii doi ani de 6,9% pentru euro, 7,9% pentru dolari [i 8,9% \n cazul unui credit \n lei. Noile norme de creditare \nlesnesc accesul la un credit pentru cei care vor s` achizi]ioneze o locuin]`, deoarece avansul este mai mic, iar gradul de \ndatorare a crescut cu 30%. Perioada de rambursare \n cazul contract`rii unui astfel de credit este de p\n` la 30 de ani. Avansul standard este de 15% din pre]ul locuin]ei. |n ceea ce prive[te gradul de \ndatorare, acesta este de 65%.

Pe l\ng` creditul bancar, cump`r`torii mai au varianta achizi]ion`rii unui apartament prin metoda de finan]are propus` de investitor. „Din pre]ul locuin]ei se pl`te[te un avans de 30%, iar 5% se achit` la recep]ie. Restul sumei se poate \mp`r]i \n c\teva rate care vor putea fi achitate \n timp, p\n` la finalizarea lucr`rii“, spune Alin Negulescu, director de v\nz`ri pentru B`neasa Reziden]ial.

Creditul se face la banca agreat` de dezvoltator

Comisioanele s\nt un factor de cre[tere a costurilor unui credit. |n cazul creditului pentru achizi]ionarea unei locuin]e \n proiectul reziden]ial B`neasa se solicit` un singur comi-

PUBLICITATE

sion, la acordarea creditului, de 2%, dar nu mai pu]in de 120 de euro. |n cazul ramburs`rii anticipate, se va achita un comision de 4% \n primii

patru ani [i de 2% dup` aceea. Creditele nu au limit` de sum`. Cei care vor opta pentru aceast` variant` vor fi obliga]i s` asigure locuin]a

\mpotriva oric`rui risc, iar poli]a va fi cesionat` b`ncii. Nu este nevoie de giran]i, singura garan]ie urm\nd a fi ipoteca asupra imobilului achizi]ionat

sau care urmeaz` s` fie construit. Solicitantul trebuie s` aib` cel pu]in 21 de ani, iar \mprumutul trebuie restituit p\n` la v\rsta de 70 de ani. Acesta trebuie s` fie cet`]ean român, rezident, sau cet`]ean str`in, rezident care lucreaz` \n România, dar poate solicita un \mprumut [i un cet`]ean român nerezident care lucreaz` \n str`in`tate \n baza unui contract de munc` legal. Venitul net minim necesar este de 200 de euro/familie, dar se vor lua \n calcul o gam` foarte larg` de venituri pentru care se aduc documente justificative, inclusiv cele provenite din alte surse dec\t cele salariale, cum ar fi pensii, drepturi de autor, chirii, dividende, venituri din profesii liberale etc. Actele necesare s\nt: cererea de credit, declara]ia acord, cartea de identitate, certificatul de c`s`torie, copie dup` cartea de munc`, adeverin]` de salariu din care s` rezulte veniturile salariale pe ultimele trei luni, iar \n cazul primelor, orelor suplimentare sau al altor stimulente cu caracter permanent, trebuie men]ionate veniturile pentru ultimele 12 luni.

PUBLICITATE


10

WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007

REZIDENTIAL ¸

DRAGO{ TOADER

STRUCTURA PENTRU 8,5 grade pe scara Richter • Cl`dirile din ansamblul B`neasa s\nt construite s` reziste la cutremure mai mari de 8 grade pe scara Richter. Dezvoltatorul spune c`, la un astfel de cutremur, nici m`car finisajele nu vor avea de suferit nicu.stan@cotidianul.ro

REZISTEN}A CL~DIRII [i compartimentarea au beneficiat de toat` aten]ia proiectan]ilor. „Datorit` pere]ilor structurali din beton armat, deforma]iile orizontale din timpul unui seism s\nt reduse, ceea ce asigur` confort [i siguran]` structural` [i o protec]ie corespunz`toare a finisajelor, at\t interioare c\t [i exterioare. Cl`dirile s\nt construite pentru a rezista la o ac]iune seismic` de 8,5 grade pe scara Richter“, informeaz` dezvoltatorul proiectului. Sistemul de funda]ii este alc`tuit din radiere [i t`lpi continue de funda]ii din beton armat. Pere]ii subsolurilor s\nt din beton armat de 25 de centimetri, iar \n zona ad`postului de ap`rare civil`, pere]ii vor avea 40 de centimetri grosime. La proiectarea structurilor de rezisten]` s-a urm`rit realizarea condi]iilor de siguran]` (rezisten]`, stabilitate, durabilitate) at\t la ac]iuni gravita]ionale, c\t [i la ac]iuni seismice, prin respectarea normelor \n vigoare privind calculul [i alc`tuirea construc]iilor. Funda]iile, pere]ii [i plan[eele de peste subsol realizeaz` o cutie rigid` din beton armat care asigur` o leg`tur` general` la baza cl`dirii [i o transmitere foarte bun` a \nc`rc`rilor verticale [i din seism. Ansamblul va fi astfel construit \nc\t s` ofere un confort maxim. „Preocuparea de a asigura un con-

fort ridicat se reg`se[te \nc` de la modul \n care s\nt organizate parcelele cu cl`diri pe contur [i spa]iile gr`din` \n centru, \n zona lini[tit` [i cu un grad de securizare mai ridicat“, ne-a spus Radu Grosu, coordonatorul echipei de arhitec]i

40 de centimetri va fi grosimea pere]ilor din zona ad`postului de ap`rare civil`

din cadrul proiectului B`neasa. Pere]ii interiori de gips carton cu care se realizaz` compartimentarea interioar` s\nt chitui]i la rosturi [i vor fi vopsi]i cu vopsea lavabil` de culoare alb`. |n spa]iile umede, buc`t`rie [i baie, s\nt placa]i cu faian]`. Gresia folosit` este Marazzi. Pere]ii interiori care despart locuin]ele de spa]iile comune sau de apartamentele vecine s\nt din c`r`mid`, dar placa]i tot cu pl`ci de gips carton. |nainte de montarea pardoselii finale, \n apartamentele din B`neasa Reziden]ial, se toarn` [ape flotante alc`tuite din polistiren extrudat. Acestea s\nt protejate la r\ndul lor de [ape slab armate, care

ofer` o bun` izola]ie termic` [i fonic`. Pardoselile folosite \n camerele de zi s\nt calde, gen parchet. „Pentru fonoizolarea \ntre apartamente de pe acela[i nivel s-a optat pentru separarea apartamentelor cu pere]i de c`r`mid` cu goluri, iar pentru izolarea pe vertical` s\nt prev`zute straturi fonoizolante \n alc`tuirea pardoselilor“ a precizat Radu Grosu. Fiecare proprietar din B`neasa Reziden]ial va beneficia de livingroom, 1,2,3 dormitoare, \n func]ie de num`rul de camere ale apartamentului, zon` de servit masa, hol, b`i pentru fiecare dormitor [i dressing, grup sanitar de serviciu [i buc`t`rie. Tencuiala fa]adelor este realizat` \n sistem (tip Baumit sau similar). Acesta presupune termoizola]ie cu polistiren, plas` din fibr` de sticl` [i tencuial` decorativ`. Se monteaz` de asemenea [i profiluri de PVC aferente (profil picurator, profil pentru muchii [i profil pentru soclu). „Din punct de vedere termic sistemul de termoizola]ie instalat pe fa]ade [i

t\mpl`ria de aluminiu cu geam termopan de calitate contribuie la ob]inerea unui bilan] energetic foarte bun care are ca efecte directe o atmosfer` pl`cut` \n spa]iile interioare, indiferent de sezon, [i un consum de energie mai sc`zut“ a mai spus Radu Grosu. Aticele s\nt protejate prin montarea unor [or]uri din tabl` vopsit` (tip Lindab sau similar). Soclurile cl`dirilor s\nt tratate din punct de vedere tehnic. Termoizola]ia se realizeaz` din polistiren extrudat, finisajul fiind acela[i cu cel al \ntregii fa]ade (din punctul de vedere al materialului [i al culorii). Zonal, pe fa]ad` se realizeaz` plac`ri din caramid` aparent` tip Smorlesi sau similar. Acest placaj se face pe un suport de zid`rie de c`r`mid` eficient` tip GVP termoizolat cu polistiren de cinci centimetri grosime. T\mpl`ria este montat` pe precadre metalice executate din profiluri de o]el grunduite. Jaluzelele exterioare

care s\nt tip rulou (aparente la interior) s\nt prev`zute cu lamele termoizolate din aluminiu cu spum` poliuretanic`, ac]ionate electric. Se monteaz` jaluzele la t\mpl`ria exterioar` de la parter, iar \ntre etajele 14 se monteaz` jaluzele doar la t\mpl`ria exterioar` de la dormitoare. Ferestrele au ochiuri fixe sau mobile cu deschidere interioar` batant` sau oscilo-batant`. Glafurile exterioare [i interioare ale ferestrei s\nt din piatr` natural` tip Titanmar sau similar cu bizot la partea superioar`. T\mpl`ria exterioar` este de tip Wicona sau ceva asem`n`tor, iar jaluzelele s\nt de culoare \nchis`. Locuitorii ansamblului s\nt alimenta]i cu ap` rece de la re]eaua de ap` existent` \n zon`. |n plus, la subsolul cl`dirilor se g`se[te un hidrofor care asigur` ap` menajer` \n cazul \n care apa va fi oprit` de la re]ea. Aceste hidrofoare mai au rolul de a asigura apa \n caz de incendiu. Conductele de ap` s\nt din o]el laminat zincat.

Confort la priz` Instala]iile electrice au rolul de a asigura iluminatul artificial, func]ionarea aparatelor de climatizare, a aparaturii electrocasnice, a aparaturii de birou, precum [i a pompelor [i a ventilatoarelor, echipamente specifice destina]iei cl`dirii. Va exista un tablou general pentru p`r]ile comune, pentru fiecare imobil, cu

contorizare separat`. Din acest tablou se alimenteaz` instala]iile electrice din subsol [i iluminatul exterior. Pentru o bun` protejare a locatarilor, \n apartamente [i pe scar`, circuitele electrice se execut` cu conductori din cupru izola]i, instala]i \n tuburi de protec]ie montate \ngropat.


11

WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007

REZIDENTIAL ¸ INVESTI}IE CU CONSULTAN}~

[i proiectare de „firm`“ • |n spatele unui proiect imobiliar nu se afl` doar dezvoltatorul, ci [i echipa care se ocup` de infrastructur`, proiectarea locuin]elor sau construirea acestora valentin.baesu@cotidianul.ro

OFICIALII CARE SE OCUP~ de proiectul B`neasa spun c` au decis s` mearg` pe m\na unor companii prestigioase \n transformarea acestui proiect din machet` \n cartier. Developerul acestui proiect este compania B`neasa Investments. Aceasta s-a asociat \n anul 2000 cu Universitatea de {tiinte Agricole [i Medicin` Veterinar` Bucure[ti (USAMVB) [i cu o serie de investitori priva]i pentru a dezvolta proiectul B`neasa. Ac]ionari s\nt USAMVB – 49,8808%, SC Her`str`u SA – 21,6550%, International Business and Trading Corporation – 11,9012%, SC Comaliment SA – 11,4716 %, SC ASD Miori]a – 5,0835% [i o persoan` fizic` – Andrei Mihai Bejenaru, care de]ine 0,0079%. Trebuie spus faptul c` universitatea a contribuit cu terenul. |n calitate de proprietar al terenului, B`neasa Investments este cea care supravegheaz` planificarea proiectului, construirea str`zilor provizorii [i asigurarea utilit`]ilor.

B`neasa este compania american` Callison, specializat` \n design comunitar. Callison ofer` servicii de arhitectur`, planning, decora]iuni interioare, peisagistic`, consultan]` si este specializat` \n arhitectura de sedii de companii, zone comerciale, clinici de s`n`tate, hoteluri [i zone reziden]iale – unele dintre aceste proiecte c\[tig\nd premii interna]ionale prestigioase. Pentru B`neasa, cei de la Callison s-au ocupat de designul conceptual [i de master plan. Printre clien]ii Callison se num`r` companii de renume, precum Microsoft, HewlettPackard, Boeing [i Nike. |n ceea ce prive[te infrastructura, s-a optat pentru o companie româneasc` Western Outdoor. Aceasta este, conform oficialilor B`neasa Investments, consultant general pentru investi]ii, proiectant de urbanism [i pentru infrastructur`. Printre clien]ii Western Outdoor se num`r` companii locale [i interna]ionale: MobiFon, McDonald’s, Shell, Bayindir, Equity Partners (UK), TK Development (Danemarca), Betamag (Fran]a).

Proiectantul general al ansamblului B`neasa este compania american` Callison, specializat` \n design comunitar

Proiectantul general al ansamblului

Cine a g\ndit casele [i blocurile • Proiectarea zonei reziden]iale a durat c\teva luni. |ntre timp s-a lucrat, iar primele cl`diri cu apartamente s\nt aproape finalizate. valentin.baesu@cotidianul.ro

PLANUL pentru prima faz` a proiectului reziden]ial a fost conceput de Zip Studio, o companie cunoscut` prin lucr`rile realizate \n Statele Unite, Asia de Sud [i România. Conform celor de la B`neasa Investments, activit`]ile multidisciplinare ale Zip Studio s\nt caracterizate prin sinteza \ntre tehnologiile specifice diverselor programe de arhitectur` [i aspectele culturale ale fiec`rui proiect – de la ansambluri reziden]iale la sedii de corpora]ii, centre comerciale [i hoteluri, cu accentul pe identitatea produc]iei arhitecturale. Firma este prezent` din 2001 \n România, oferind servicii profesionale complete \n toate fazele proiectelor de arhitectur` [i interioare. |n cazul B`neasa, cei de la Zip Studio s-au ocupat de cl`dirile cu apartamente. |n aceast` faz`, constructorul este Comnord. Printre lucr`rile realizate de aceast` firm` se num`r` hotelul Howard Johnson, centrul comercial Jollie Ville Pipera sau Mobexpert B`neasa.

|n ceea ce prive[te vilele, de proiectarea acestora s-a ocupat firma Mihai Radu Architects Pllc, o companie de arhitectur` [i design interior care a c\[tigat numeroase premii interna]ionale, cu birouri \n Statele Unite [i Europa. MRA are \n portofoliu construc]ii reziden]iale, comerciale sau institu]ionale, cu proiecte pe trei continente – America de Nord, Europa [i Africa. |n portofoliul de clien]i MRA se afl` Procter&Gamble, Banca Mondial`, Na]iunile Unite, Alltrom, The World Monuments Fund, New York University [i al]ii.

PUBLICITATE


12

WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007

REZIDENTIAL ¸

ALIN NEGULESCU director de v\nz`ri B`neasa Reziden]ial:

„VOM REDUCE PU}IN SUPRAFE}ELE, ASTFEL C~ PRE}URILE APARTAMENTELOR VOR FI ACCESIBILE“

interviu

DRAGO{ TOADER

Componenta reziden]ial` a proiectului B`neasa intr` \n a doua faz` de dezvoltare. |n luna septembrie vor \ncepe v\nz`rile noilor apartamente, care difer` destul de mult de cele disponibile \n prima faz`. Mai multe detalii despre proiectul reziden]ial B`neasa pute]i afla din interviul acordat pentru Reziden]ial de Alin Negulescu, director de v\nz`ri \n cadrul B`neasa Reziden]ial.

valentin.baesu@cotidianul.ro

C\nd a \nceput procesul de v\nzare a locuin]elor din ansamblul reziden]ial B`neasa? V\nz`rile au \nceput \n luna decembrie a anului 2005, iar construc]ia undeva \n luna iunie a aceluia[i an. De ce acest defazaj? Pentru a da c\t mai mare credibilitate acestui proiect, care este cel mai mare din România p\n` \n momentul de fa]`. Trebuie s` precizez faptul c` pe acest principiu vom merge \n continuare. Vom construi, vom ridica structurile de bloc, [i abia apoi vom \ncepe v\nzarea. Oamenii trebuie s` vad` c` ceea ce se vinde se [i construie[te. Cum au mers v\nz`rile pentru prima faz` a componentei reziden]iale a acestui proiect? Prima faz`, care include 227 de apartamente, s-a v\ndut \n totalitate. Cel mai bine s-au v\ndut locuin]ele cu dou` dormitoare. Se caut` cel mai mult [i pentru \nchiriere [i pentru reziden]`. Cele cu un dormitor au fost preponderent achizi]ionate pentru investi]ii. S\nt cump`rate de investitori pentru a fi \nchiriate pentru c` se cer pe aceast` pia]`, sau pentru a fi rev\ndute. |n ceea ce

prive[te pre]urile, cel mai ieftin apartament a costat cam 170.000 de euro c\nd au \nceput v\nz`rile [i a ajuns undeva la 250.000 de euro \n ultima perioad` de v\nzare, iar cel mai scump a fost la \nceput undeva la 312-313.000 de euro [i a ajuns la 410.000-420.000 de euro. A fost o cre[tere a pre]urilor de aproximativ 30% \n doi ani. Este valoarea net`, f`r` TVA. Am \ncheiat v\nz`rile \n aprilie [i urmeaz` ca \n luna septembrie a acestui an s` \ncepem v\nzarea pentru un lot de 600 de apartamente. Apartamentele din cel de-al doilea lot pe care-l scoate]i la v\nzare s\nt identice cu cele din primul lot? Vor fi altfel de apartamente, se vor adresa unei alte categorii de clien]i, oameni care ne-au solicitat s` abord`m acest gen de apartamente. Noile unit`]i locative vor fi cu 1020% mai mici \n ceea ce prive[te suprafa]a. Nu vom face \ns` rabat la calitate, din contr`, sporim calitatea \n ceea ce prive[te finisajele [i construc]ia. Singurul lucru de la care facem rabat este suprafa]a. Datorit` acestui lucru cred c` impactul asupra pre]ului va fi mare [i va face ca aceste apartamente s` fie mai accesibile.


13

WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007

Gr`dini]a [i [coala C\nd vor fi gata gr`dini]a [i [coala? Le-am planificat pentru 2008, \n momentul \n care cu siguran]` vom avea peste 300 de familii care locuiesc, ceea ce presupune peste 600 de oameni. Vom demara lucr`rile la centrul comunitar, cu [coal` [i gr`dini]`, av\nd termen de finalitate 2009, c\nd se vor termina [i cele 600 de apartamente. Altfel nimeni nu s-ar muta. Vor fi [i gr`dini amenajate. |n momentul de fa]` avem o amenajare japonez` cu diverse tipuri de plante, o varietate destul de mare. Exist` un plan de peisagistic` pentru fiecare zon`. Fiecare parcel` va avea un alt tip de amenajare. Pentru prima parcel` am optat pentru aceast` varietate de plante.

|n prima faz` nu a]i avut garsoniere. |n noile blocuri ve]i include astfel de locuin]e?

Care este publicul-]int` pe care-l aborda]i \n aceast` faz` comparativ cu cel care a achizi]ionat locuin]e din primul lot scos la v\nzare?

Vom oferi la v\nzare [i studiouri. P\n` \n momentul de fa]` nu am avut acest tip de apartament. Avem \ns` cerere, \n special din partea familiilor ai c`ror copii ajung la v\rsta de 18 ani [i au nevoie de o astfel de locuin]` sau din partea clien]ilor care au un p`rinte \n \ntre]inere, pe care doresc s`-l [tie aproape, s`-l poat` ajuta de c\te ori este nevoie. |n condi]iile \n care am constatat c` exist` cerere s-a decis ca 5% din cele 600 de apartamente care vor fi disponibile \n aceast` faz` s` fie garsoniere. Numai datorit` cererii am decis s` abord`m acest tip de locuin]e. |n proiectul ini]ial nu am avut acest tip de locuin]`, \ns` cererea ne-a f`cut s` includem [i aceast` locuin]` \n ofert`. Trebuie s` mai spun ca familiile moderne mai caut` astfel de locuin]e [i pentru bon` sau menajer`.

Pentru ceea ce am v\ndut vorbim de pozi]ii de top management sau proprietari de companii, cu v\rste \ntre 35 [i 55 de ani, cu un venit minim de 4.000 de euro pe familie [i cel pu]in un copil. Pentru cele pe care le vom vinde \ncerc`m s` cobor\m bariera undeva la un nivel de v\rst` de 25-45 de ani, cu venituri pe familie de 2.500 de euro, sum` necesar` pentru a se putea accesa un credit. Cu siguran]`, vor fi \n majoritate familii cu copii. |n prima etap` a]i colaborat cu Alpha Bank. Ve]i continua parteneriatul cu aceast` banc` [i din pentru a doua faz` a proiectului? Ca pe orice pia]`, exist` legea cererii [i ofertei. Parteneriatul cu Alpha Bank a fost valabil \n prima faz`. Dac` acest parteneriat se men]ine din punct de vedere calitativ [i al condi]iilor pe care le-am primit, exist` posibilitatea s`-l putem continua. Totu[i, s\ntem curta]i de toate

Vor fi apartamente cu un dormitor, dou` dormitoare, [i mai pu]in cu trei dormitoare. Vor fi mai ales cu dou` dormitoare deoarece pia]a cere acest tip de apartamente. Vor reprezenta cam 55% din aceast` faz`. Vor fi majoritare datorit` cererii. La ultimul etaj vor fi penthouse-uri. Vom avea unul sau dou` locuri de parcare pentru un apartament. Chiar s-ar putea s` avem un excedent de locuri de parcare, lucru pe care nu-l \nt\lnim \n orice alt` dezvoltare din interiorul Capitalei. Vor fi 50-60 de locuri de parcare \n plus, care vor fi destinate fie vizitatorilor, fie vor fi v\ndute ca al treilea sau al patrulea loc de parcare.

Finisajele pe care le ve]i folosi vor fi fabricate \n România? Nu lucr`m cu finisaje din România, totul este din import, \n principal din Italia. M` refer la gresie, faian]`, u[i. Pachetul este importat din Germania. S\nt cele pe care le-am folosit [i p\n` acum. Materialele se schimb`, apar tot timpul variante coloristice noi, evolueaz`. Pentru noua faz` \ns`, \n mod clar nu vom sc`dea \n calitate. A[a cum am mai spus, nu vom sc`dea calitatea \n cazul finisajelor. Exist` un mod standard de finisare a locuin]ei sau se ]ine cont [i de op]iunile clien]ilor?

Nu se va schimba. Cump`r`torii vor avea acelea[i tipuri de case. Nu avem o decizie final` \ns` asupra momentului abord`rii acestui segment. Pia]a este cea care impune ceea ce se cere. Pe pia]` este cererea foarte mare spre apartamente. Dac` dup` 1990 s-a observat o relaxare a cererii pentru apartamente [i cre[tere pentru cea de vile, acum, din cauza pre]urilor foarte mari ale terenurilor \n zona metropolitan`, to]i dezvoltatorii merg pe blocuri. Nu [tim ce se va face, mai ales c` nivelul investi]iei ne confer` un grad mare de flexibilitate. S\ntem un proiect foarte mare, foarte dinamic [i ne putem orienta spre ceea ce se cere pe pia]`. Ne dezvolt`m pe o perioad` mare de timp [i tocmai asta ne permite s` ne orient`m [i s` atac`m diverse zone. |n momentul de fa]`, fiind o cerere mare pentru blocuri, pentru apartamente, am ie[it \n \nt\mpinarea cererii [i vom ridica aceste 600 de apartamente. Vom mai merge \n aceast` direc]ie, pentru c` zona din spatele galeriei comerciale ne permite s` avem un regim mai mare de \n`l]ime. {i

DRAGO{ TOADER

Ce alte tipuri de apartamente vor fi disponibile?

pentru c` foarte pu]ini au apelat la credite. Cred c` ponderea este de 1520%. Pentru cel de-al doilea segment, cel pe pe care-l viz`m acum cu cele 600 de apartamente, credem c` acest procent va fi mai mare. Apreciem c` 50-60% dintre cump`r`tori vor apela la credite, iar relaxarea pe care a impus-o BNR va spori num`rul celor care vor c`uta un apartament [i, implicit, va cre[te cererea.

F`r` bodyguarzi Pentru sistemul de securitate, ce variant` ve]i adopta? R: Ne propunem o zon` de securitate maxim`. Nu o s` vede]i garduri, bodyguarzi cu c\ini [i ma[ini. Vom merge pe securitatea pasiv` \n care aten]ia e distribuit` mai mult spre sisteme de supraveghere inteligente, pentru c` vrem s` evit`m eroarea uman`. |n cazul B`neasa folosim sisteme performante, camere de supraveghere, sisteme de monitorizare pe toate str`zile, \n parc`ri, subsoluri, la intr`rile \n blocuri.

Ave]i solicit`ri pentru aceste apartamente? Avem o list` de a[teptare cu c\teva sute de clien]i care a[teapt` s` \ncepem v\nz`rile pentru noile blocuri. Trebuie s` spune c` s\nt [i clien]i care nu s-au \ncadrat \n pre]urile pe care noi le-am avut pentru aceste apartamente \n prima faz`, dar care pot accesa un credit \n noua ofert`. Faptul c` l\ng` zona reziden]ial` se afl` un parc de afaceri face s` creasc` cererea pentru locuin]e \n acest ansamblu reziden]ial? |ntregul concept al proiectului e g\ndit \n a[a fel ca toate componentele s` se \mbine una cu cealalt`. De aceea este zona reziden]ial` l\ng` cea comercial` [i l\ng` cea de afaceri. |n principiu, o dat` cu dezvoltarea zonei de birouri, cu siguran]` va fi cererea mult mai mare. Asta \ncep\nd din luna octombrie a acestui an, c\nd se deschide zona de birouri. Vor veni mii de angaja]i, dintre care unii \n mod sigur vor avea nevoie de un spa]iu locativ \n aceast` zon`.

b`ncile, exist` o competi]ie pentru a oferi finan]`ri. Relaxarea normelor de creditare de c`tre Banca Na]ional` a României crede]i c` va influen]a cererea pentru noul lot de apartamente?

Clientul \[i alege tipul de finisaj, culoarea. Pere]ii se livreaz` albi, sistemul de climatizare este inclus la fel ca [i sistemul de \nc`lzire. Singurele care se aleg sunt gresia, faian]a, parchetul [i culoarea u[ilor. Exist` flexibilitate. Clientul poate chiar s` aleag` s` nu le pun` de la noi, ci din alt` parte. Va resim]i \ns` diferen]a la pre].

Pentru segmentul pe care noi l-am avut nu este o m`sur` important`

|n ceea ce prive[te vilele, se va modifica oferta?

acolo putem merge pe blocuri, pentru c` ar fi impropriu s` facem vile. Blocurile \n care vor fi cele 600 de apartamente vor fi P+4 cu etajul cinci retras, unde va fi locuin]a tip penthouse. Pentru celelalte \nc` nu se [tie ce \n`l]ime vor avea. |n ceea ce prive[te vilele, casele \n[iruite vor fi cele cu care vom \ncepe \ntr-un viitor apropiat. La vile vorbim de alt segment c\nd vine vorba de pre]uri.


14

WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007

REZIDENTIAL ¸ Impact are planuri p\n` \n 2016 cl`diri de birouri, \n timp ce 100.000 mp vor fi folosi]i pentru spa]ii industriale. Impact Developer&Contractor va \ncepe \n acest an proiectul Greenfield prin demararea ansamblurilor Blue, Topaz [i Onix. |n octombrie 2007 va \ncepe a doua etap` din

proiectul Greenfield, care va fi dezvoltat pe o suprafa]` de 57 de hectare [i va fi format din 328 de vile [i 1.858 de apartamente, precum [i din spa]ii comerciale, de birouri, s`li de sport, terenuri de joac`, gr`dini]` [i o biseric`. Compania estimeaz` c` acest proiect va fi finalizat \n anul 2015. Tot \n 2007, compania inten]ioneaz` \nceperea construirii complexului reziden]ial Lomb din Cluj-Napoca, prin crearea unei societ`]i \n asociere cu Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. Proiectul cuprinde construirea a 2.500 de case, aproximativ 3.200 de apartamente, precum [i 180.000 de metri p`tra]i care vor oferi spa]ii de birouri [i spa]ii comerciale.

Dan Ioan Popp, pre[edintele Impact a anun]at proiecte ambi]ioase

CARU TIMI {LI

Impact Developer&Contractor va dezvolta p\n` \n 2016 proiecte imobiliare pe o suprafa]` de trei milioane de metri p`tra]i de terenuri, iar cele mai multe investi]ii vor avea ca destina]ie construc]ia de locuin]e, informeaz` NewsIn. Din totalul de trei milioane de metri p`tra]i de terenuri, proiectele imobiliare vor avea o suprafa]` construit` de 2,2 milioane de metri p`tra]i. Aproximativ 1,6 milioane de metri p`tra]i vor avea ca destina]ie construc]ia de case, vile [i apartamente \n cl`diri reziden]iale, iar 200.000 mp vor fi folosi]i de c`tre companie pentru spa]ii comerciale [i de servicii. O alt` suprafa]` de 300.000 mp are ca obiectiv construc]ia unor

Gigantul american General Electric vine \n România GE Real Estate, divizia de imobiliare a gigantului american General Electric, [i HeliosPhoenix au creat o companie destinat` pie]ei române[ti, cu un capital de 175 de milioane de euro, aceasta fiind prima opera]iune a GE Real Estate pe pia]a imobiliar` local`. Noua entitate juridic` vizeaz` dezvoltarea a [apte depozite Clasa A pentru logistic` [i distribu]ie, \n suprafa]` total` de 315.000 mp, situate \n cele mai mari ora[e din România. Potrivit lui Nestor Myrianthous, CEO al Helios-Phoenix, construc]ia celor [apte depozite reprezint` „cel mai important proiect imobiliar industrial realizat p\n` acum în România”. GE Real Estate este una dintre cele mai importante companii imobiliare

comerciale din lume, cu peste 59 de miliarde de dolari în active, fiind prezent` în 28 de ]`ri din America de Nord, Europa, Asia [i Australia/Noua Zeeland`. Investi]iile din Europa Central` [i de Est s-au cifrat la circa un miliard de dolari.

VARA 2007 ADUCE PROIECTE IMOBILIARE DE SUTE DE MILIOANE DE EURO • |n ultima lun` s-au anun]at c\teva investi]ii importante pe segmentul reziden]ial. Se remarc` cele f`cute de companii spaniole [i israeliene valentin.baesu@cotidianul.ro

MULTE dintre marile investi]ii s\nt programate \n afara Bucure[tiului.

Apar proiecte reziden]iale de mari dimensiuni \n marile ora[e din provincie [i pe litoral. |n ceea ce prive[te Bucure[tiul, se a[teapt`

multe de la zonele industriale, care vor genera o nou` ofert` de terenuri disponibile pentru construc]ii. Recent, conducerea firmei

„Timpuri Noi“ a anun]at c` scoate la licita]ie terenul deoarece fabrica va fi relocat` \n jude]ul Ilfov. Nu \n ultimul r\nd, trebuie remarcat

interesul Diviziei de real estate a General Electric pentru investi]ii \n România, deocamdat` doar \n segmentul industrial al pie]ei imobiliare.

Cartier nou \n Timi[oara Grupul Plaza Centers NV [i-a anun]at intrarea pe pia]a din România cu o investi]ie de circa 100 de milioane de euro \ntr-un proiect care va cuprinde realizarea unui centru comercial modern, cl`diri de birouri [i construc]ia a 600 de apartamente \n centrul Timi[oarei, a anun]at miercuri compania. Proiectul Plaza Centers NV din Timi[oara, administrat printr-o sucursal` local`, va include pe un teren de 90.000 de mp un centru comercial, un loc pentru divertisment, apartamente reziden]iale [i birouri. Lucr`rile de dezvoltare a proiectului din Pia]a General Virgil Economu, zona Doroban]ilor, s\nt programate s` \nceap` la sf\r[itul anului 2007, iar inaugurarea centrului comercial este a[teptat` s` aib` loc la mijlocul anului 2009. Viitorul centru comercial din

Timi[oara este un ora[ tot mai v\nat de investitorii imobiliari

Timi[oara se va \ntinde pe o suprafa]` de 46.000 de metri p`tra]i. Plaza Centers va include un hipermarket, 12 s`li de cinema, fast food-uri [i restaurante cu specific italienesc, românesc, precum [i magazine de \nc`l]`minte, \mbr`c`minte, bijuterii, cosmetice, articole sportive etc. „Inten]ion`m s` aducem m`rci interna]ionale faimoase \n Timi[oara, prezente \n toate centrele comerciale din Europa. Studen]ii vor beneficia de Internet Café, libr`rii [i cluburi“, a declarat directorul regional al Plaza Centers \n România, Luc Ronsmans, citat de agen]ia NewsIn. Paralel, Plaza Centers inten]ioneaz` s` investeasc` [i \n dezvoltarea a peste 600 de apartamente cu p\n` la patru camere, dar [i \n cl`diri de birouri organizate \ntr-un centru de afaceri.


15

WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007

BRIEF Cartier nou \n Voluntari Compania israelian` Heftsiba Global [i grupul Apollo Real Estate vor investi aproximativ 13 milioane de euro \n achizi]ia unui teren \n ora[ul Voluntari pentru a ridica un ansamblu reziden]ial. |n

1.000 de apartamente de vacan]`

urm`torii trei ani se vor construi \n total 1.000 de apartamente. Locuin]ele vor avea o suprafa]` total` de 100.000 mp [i vor fi ridicate pe circa [apte acri de teren.

Apare Planorama 2 Grupul de investitori israelieni care de]in ansamblul Planorama din Bucure[ti va \ncepe \n luna iulie lucr`rile de construc]ie a unui cartier reziden]ial \n zona lacului Plumbuita din Capital`, proiect \n valoare de 600 de milioane de euro [i care va include 4.000 de apartamente. „Vor fi 12 blocuri a c\te 16 etaje fiecare, totaliz\nd circa 4.000 de apartamente. Proiectul, care va fi numit Planorama 2 [i a c`rui valoare va dep`[i 600 de milioane de euro, va fi derulat pe un teren de nou` hectare, pe care l-am achizi]ionat anul trecut”, a declarat Haim Zemer-Tov, directorul general al companiei EuroHabitat, cea care dezvolt` [i proiectul reziden]ial Planorama din zona Lacul Tei din

Bucure[ti, citat de MEDIAFAX. Proiectul va include [i o gr`dini]`, un club cu baruri, o discotec`, restaurante, piscin` [i un centru de tratament [i \nfrumuse]are. Spa]iile comerciale vor \nsuma o suprafa]` de aproximativ 20.000 mp. Complexul va include [i dou` niveluri subterane de parc`ri. Suprafe]ele apartamentelor vor varia \ntre 50 [i 300 de metri p`tra]i, iar pre]urile vor porni de la 1.200 de euro mp. V\nz`rile vor demara o dat` cu \nceperea lucr`rilor de construc]ie, adic` \n luna iulie a acestui an. Termenul de finalizare a proiectului este de patru-cinci ani. O parte dintre cl`diri vor fi date \n folosin]` \n urm`torii doi ani.

Num`rul investi]iilor \n apartamente de vacan]` pe litoral a crescut Foto: Timi {licaru

Compania RomReal a achizi]ionat un teren de 30.000 de metri p`tra]i \n sta]iunea Mamaia, cu 12,3 milioane de euro, pentru construc]ia unor apartamente de vacan]` pe litoralul M`rii Negre, investi]ie de 50 de milioane de euro. Pe terenul din sta]iunea Mamaia se vor construi circa 1.000 de apartamente de vacan]`, cu o suprafa]` individual` de 65 de metri p`tra]i. Se a[teapt` ca din v\nzarea apartamentelor

s` se \ncaseze 85 de milioane de euro. RomReal este listat` din iunie 2007 la bursa din Oslo [i inten]ioneaz` s` atrag` aproximativ 200 de milioane de euro pentru investi]ii \n proiecte imobiliare pe pia]a din România. Compania opereaz` \n ]ara noastr` prin intermediul subsidiarei WestHouse Group. P\n` \n prezent, societatea a achizi]ionat aproximativ 770.000 mp \n Bucure[ti, Constan]a [i \n Bra[ov.

Valoarea investi]iei \n terenuri se ridic` la circa 100 de milioane de euro. Jum`tate din suprafa]a de]inut` de companie este teren agricol, care urmeaz` s` fie introdus \n circuitul intravilan pentru a putea fi utilizat la dezvoltarea unor cl`diri reziden]iale [i de retail. |n plus, compania evalueaz` [i negociaz` achizi]ia mai multor terenuri [i cl`diri, cele mai multe \n Constan]a [i Ovidiu, dar [i \n Bucure[ti [i Bra[ov.

Proiecte de 500 mil. euro „Timpuri Noi“ \[i vinde p`m\ntul

Planorama 1 va avea un frate mai mare

100 de milioane de euro de la spanioli Grupul spaniol Lar a planificat investi]ii de 100 de milioane de euro\n Capital`, urm\nd ca, \n urm`torii trei ani, s` construiasc` peste 650 de apartamente \n trei proiecte imobiliare, au anun]at reprezentan]ii companiei. Grupul Lar va ridica un complex reziden]ial cu 215 apartamente \n zona Str`zii Viilor, unde compania a achizi]ionat un teren de 7.600 de metri p`tra]i, investi]ie care se ridic` la 30,75 milioane de euro. Construc]ia apartamentelor va fi demarat` \n trimestrul trei, iar finalizarea proiectului este programat` pentru 2009. Suprafa]a construit` se ridic` la 22.796 mp. Compania mai are un proiect pentru construc]ia a 244 de locuin]e pe terenul fostei fabrici de

ghea]` din apropierea Politehnicii. Suprafa]a construit` va fi de 18.000 mp, iar investi]ia se ridic` la 28,5 milioane de euro. Lucr`rile au ca termen perioada 2009-2010. |n prezent, investitorul spaniol deruleaz` \n Bucure[ti, \n parteneriat cu Red Management Capital, o alt` investi]ie de 30 de milioane de euro \n construirea ansamblului reziden]ial Natura Residence, ce va fi situat \n nordul Capitalei, \n vecin`tatea Gr`dinii Zoologice, pe Aleea Privighetorilor. Potrivit dezvoltatorului, valoarea de v\nzare a \ntregului proiect se va ridica la 38 de milioane de euro. Grupul spaniol va acoperi 70% din valoarea investi]iei, restul de 30% urm\nd s` fie contribu]ia Red Management Capital.

Terenul care apar]ine fabricii Timpuri Noi, aflat` \n curs de relocare, va fi scos la v\nzare. Pre]ul de pornire pentru cei 50.000 de metri p`tra]i pe care se afl` situat` platforma uzinal` va fi de 100 de milioane de euro. Termenul-limit` pentru depunerea ofertelor va fi 31 iulie. „Licita]ia nu intr` sub inciden]a legisla]iei achizi]iilor publice [i va fi organizat`, conform caietului de sarcini, ca licita]ie cu plic \nchis cu oferte \mbun`t`]ite, \n dou` etape“, a spus directorul general al firmei, Adrian Breazu, citat de MEDIAFAX. Prima etap` const` \n stabilirea listei scurte \n func]ie de pre]ul oferit pe metru p`trat, modalit`]ile [i termenele de plat` propuse \n oferta ce poate fi depus` p\n` cel mai t\rziu la 31 iulie, iar a doua etap` - \n negocierea [i \mbun`t`]irea ofertelor selectate ini]ial. Breazu a men]ionat c` pe o suprafa]` de circa 60% din terenul scos la v\nzare se afl` mai multe construc]ii, iar pre]ul de pornire este de minimum 2.000 de euro/metru p`trat, valoare f`r` TVA. Ac]ionarii „Timpuri Noi” au aprobat, recent, \nfiin]area unui sediu secundar \n jude]ul Ilfov, imobil unde se va reloca activitatea firmei \n termen de maximum doi ani.

Alejandro Solano va superviza investi]iile Hercesa \n România

Dezvoltatorul spaniol Hercesa a anun]at c` va investi 500 de milioane de euro \n construc]ia a peste 6.500 de apartamente \n Bucure[ti, \n cadrul a patru proiecte imobiliare. Cel mai mare proiect imobiliar al Hercesa, dar [i cel mai nou, va fi dezvoltat \n parteneriat cu compania Bluehouse [i va aduce pe pia]` mai mult de 3.500 de locuin]e \n blocuri-turn situate \n apropierea stadionului Steaua, a precizat pre[edintele Hercesa, Juan Jose Cercadillo Garcia. Investi]ia se va ridica la

circa 300 de milioane de euro. Alte 1.400 de apartamente vor fi \n ansamblul Vivenda Residencias, situat \n zona Baia de Aram` din Capital`. Acesta va mai cuprinde zone comerciale, spa]ii pentru gr`dini]e, locuri de joac` [i spa]ii verzi. Primele apartamente vor fi gata \n circa doi ani. Celelalte dou` proiecte ale Hercesa s\nt Residencia Orhideelor, situat \n zona de vest a Capitalei, [i fostul hotel Ci[migiu, unde, \n locul vechilor camere, vor fi apartamente de lux.


16

WEEKEND – 6 - 8 IULIE 2007

REZIDENTIAL ¸

|n insula Creta se pot ob]ine chirii destul de mari, astfel c` proprietatea achizi]ionat` se amortizeaz` \n c\]iva ani

HARTA PROFITULUI IMOBILIAR PENTRU INSULELE GRECE{TI • Trecerea de la statutul de turist la cel de proprietar \ntr-una din insulele grece[ti se poate dovedi o investi]ie foarte profitabil`. Creta ofer` unul dintre cele mai bune randamente lidia.ionita@cotidianul.ro

proprietate, situat` \n or`[elul de ]ar` Kavoussi, are cinci camere, gr`din` [i cost` 48.000 de euro. Proprietatea, de 200 mp, ofer` o priveli[te spectaculoas`, cu deschidere la mare [i la munte, av\nd poten]ial de a deveni o cas` splendid`. Ora[ul se afl` pe coast`, la poalele muntelui Aventis, pe drumul principal dintre Sitia [i Aghios Nikolaos. La doar c\teva minute \n apropiere se afl` micu]a plaj` din Tholos.

DOAR 47.500 DE EURO cost` proprietatea lunii \n Creta, cea mai sudic` [i cea mai mare insul` din Grecia, lung` de peste 400 km [i lat` de 100 km. Cu tot cu taxe la notar [i avocat, valoarea casei de vacan]` nu dep`[e[te 55.500 de euro. Proprietatea este situat` \n apropiere de Spili, la doar cinci minute distan]` de centrul insulei Creta, de unde se ajunge cu u[urin]` pe plajele [i coastele sudice. Dotat` cu electricitate, ap` [i post telefonic, vila este imediat ocupabil`. A fost locuit` Tot 50.000 de euro se cer pentru \n ultimii 12 ani p\n` recent [i poate fi o alt` proprietate, situat` \n cel renovat`. De asemenea, de[i aflate mai mare sat din insul`, Kritsa. \ntr-o stare bun`, instala]iile sanitare Acesta se afl` la aproximativ 11 pot fi \nlocuite cu sisteme moderne. km de cosmopolitul ora[ Aghios Casa are un etaj, dou` camere, toalet` Nikolaos [i se constituie ca o desti[i du[, buc`t`rie, hol, sc`ri exterioare na]ie foarte popular` printre care duc la etaj, teras` [i garaj, dar turi[ti. Locuin]a este construit` pe este pretabil` \n acela[i timp la modif- dou` niveluri, are buc`t`rie, dou` ic`ri ulterioare, precum \nc` o camere, este conectat` la electricicamer` la parter, ca dormitor. Singu- tate [i la ap` [i poate deveni pentru rul aspect nemodificabil al propriet`]ii cump`r`tori o cas` de vacan]` este lipsa gr`dinii. Casa ofer` bine situat`. priveli[tea mun]ilor [i este ideal` pen- Se poate achizi]iona [i o propritru un cuplu care etate ceva mai dore[te s` se bucure scump`, la de lini[tea insulei 78.000 de grece[ti la un cost euro. Situat` redus. Totodat`, \n Karidi, un locuin]a se poate s ` t u c dovedi o investi]ie tradi]ional, rentabil`, astfel de euro cost` un apartament nou lini[tit, aflat la oferind proprietaru- cu o suprafa]` de 45 metri p`tra]i 8 km de \n insula Lesbos lui o modalitate de a Neapolis, casa ob]ine venituri. este renovat`, dar p`streaz` |n Creta, una dinelemente tre cele mai populare destina]ii specifice zonei, precum tencuiala pentru turi[ti, s\nt la v\nzare case de piatr` sau ferestrele [i grinzile de piatr` sub 50.000 de euro, care din lemn. Dispus` pe dou` etaje, poart` amprenta civiliza]iei elene [i locuin]a ofer` livingroom, buc`care pot fi cu u[urin]` transfor- t`rie, [emineu, dou` dormitoare, mate \n case de vacan]`. O astfel de baie, teras` [i camer` de depoz-

76.000

itare. Accesul la etaje se face printr-o scar` interioar` de lemn. A treia ca m`rime dintre toate insulele grece[ti, Lesbos se afl` \n imediata apropiere a coastei turce[ti. Este faimoas` datorit` poetei Sappho care a locuit aici, dar [i prin cr\ngurile de m`slini [i distileriile de uzo. Nefiind o sta]iune turistic` popular`, insula are totu[i propriet`]i scumpe. Aici, casele de vacan]` dep`[esc pre]ul de 100.000 de euro. Spre exemplu, \n Agios, \n sudul insulei Lesbos, o proprietate mare, care poate fi transformat` \n mai multe apartamente, aflat` \n foarte bune condi]ii, cu utilit`]i [i recomandat` unei mari familii, cost` \n jur de 160.000 de euro. |n schimb, o proprietate nou construit`, cu nu mai mult de dou` dormitoare [i gr`din`, dar situat` pe plaja Vatera, considerat` cea mai frumoas` din Lesbos, cost` 156.000 de euro. Pe de alt` parte, mai ieftine s\nt apartamentele noi. Astfel, un apartament de 45 mp, care include dormitor, baie [i buc`t`rie deschis`, cost` 76.000 de euro, iar unul cu dou` camere [i o suprafa]` de 75 mp cost` 117.000 de euro. Chiria pentru o vil` de dou` etaje [i o suprafa]` de 100 mp din Lesbos este de aproximativ 1.000 de euro pe lun`. A[adar, la o proprietate care valoreaz` \ntre 70.000 [i 100.000 de euro, amortizarea cheltuielilor de achizi]ie se poate face pe o perioad` de [ase-opt ani. Situat` \n golful Saronic, la o or` [i jum`tate de Atena, insula Hydra p`streaz` arhitectura tradi]ional` [i se dovede[te una dintre destina]iile exclusiviste ale Greciei.

Pe insul` este interzis accesul cu ma[ina, aceasta devenind faimoas` pentru aerul nepoluat [i pentru iahturi. Casele de vacan]` s\nt printre cele mai scumpe dintre toate insulele grece[ti, unele av\nd pre]uri ce dep`[esc 700.000 de euro. La 650.000 de euro g`sim o proprietate construit` pe trei etaje \n stil grecesc tradi]ional, din piatr` [i lemn solid, la doar o or` de mers cu barca de capitala elen`. Casa se afl` \n stare excelent`, este complet mobilat`, are trei dormitoare imense, dou` b`i, livingroom, o buc`t`rie dubl` [i dou` terase mari. Totu[i, s\nt c\teva propriet`]i care cost` \n jur de 250.000 de euro. O astfel de cas` de vacan]` situat` pe coast` este una tradi]ional`, alc`tuit` din dou` dormitoare, cu teras`, livingroom, buc`t`rie [i la etaj un loc de luat masa \n zilele de var`. Suprafa]a total` a propriet`]ii este de 600 mp, cu 100 mp construi]i (except\nd terasa [i spa]iile exterioare). O vil` de \nchiriat \n

Hydra, unde pot locui \n jur de cinci persoane, cost` \n jur de 300 de euro pe zi. Lunar, suma poate ajunge la aproape 10.000 de euro. Rhodos, locul de \nt\lnire de-a lungul anilor pentru culturi [i continente diferite, este insula care a g`zduit Colosul, statuia din bronz a zeului Helios, una dintre cele [apte minuni ale lumii antice. Aici, o vil` poate fi cump`rat` la pre]uri de 85.000-500.000 de euro. Totodat`, apartamentele de trei camere \n vile noi, \n apropierea celebrului ora[ Lindos, cost` peste 130.000 de euro. Situat` \n ora[ul vechi, proprietatea de 85.000 de euro are o suprafa]` de 100 mp, din care 61 mp construi]i, are trei camere [i un singur etaj. Pre]ul chiriei lunare pentru o astfel de cas` ajunge la 405 euro. Prin urmare, chiria anual` atinge la 12.000 de euro, iar amortizarea investi]iei \ntr-o astfel de cas` se produce \n [apte ani.

C\[tig de vacan]` |n Creta, chiria pentru o vil` renovat` ajunge la 30-40 de euro pe zi. Chiria lunar` poate astfel s` ajung` la 900-1.000 de euro. Prin urmare, o proprietate care valoreaz` la achizi]ie 50.000 de euro poate fi amortizat` ca investi]ie \ntr-un interval maxim de patru-cinci ani, mai ales c` insulele grece[ti dovedesc mare poten]ial turistic.

Rezidential 01  

¸ Harta investi]iilor imobiliare din iunie Profit imobiliar \n insulele grece[ti • Dezvoltatorul proiectului reziden]ial B`neasa va scoate l...

Rezidential 01  

¸ Harta investi]iilor imobiliare din iunie Profit imobiliar \n insulele grece[ti • Dezvoltatorul proiectului reziden]ial B`neasa va scoate l...

Advertisement