Page 1

Luni, 26 iunie 2006

Cas`& teren Supliment editat de ziarul

Case \n locul fabricilor

Profit din chiria de C`ldur` cu la oamenii de afaceri 60 de euro

Din 2007, UE cere relocarea fabricilor \n afara ora[ului. Terenurile vor putea fi folosite pentru construirea de locuin]e. 02

Locuin]ele de lux s\nt scumpe, dar [i chiriile s\nt pe m`sur`: \ntre 1.200 [i 5.000 de euro. Clientela este select`: diploma]i, oameni de afaceri [i angaja]i ai companiilor multina]ionale. 03

Izolarea termic` a casei cost` \n jur de 60-80 de euro pentru un metru p`trat construit. Exper]ii spun c` merit`. 02

PING-PONG CU VALORI {I DECLARA}II PE PIA}A IMOBILIAR~

UE tran[eaz` pre]urile caselor IEFTINIRE A{TEPTAT~

Multe mall-uri cu chirii mai mici Pia]a spa]iilor comerciale este scump`. Decisiv este raportul cerere-ofert`. — Ionu] LECA n ultimii ani, lan]urile de retail interna]ionale au \nceput s` investeasc` \n Bucure[ti. |n anii care urmeaz`, vor fi deschise mall-uri [i galerii comerciale care s` corespund` nevoilor tuturor categoriilor de cump`r`tori. Pia]a spa]iilor comerciale din Bucure[ti este cea mai dezvoltat` din ]ar`. Pentru c` cererea a dep`[it cu mult oferta, chiriile au crescut cu 20-30%. Pre]urile de v\nzare [i-au men]inut trendul cresc`tor, at\t pentru principalele artere, c\t [i pentru centrele comerciale. Se constat` o cre[tere a apetitului pentru investi]ii [i \n alte ora[e, precum Timi[oara [i Constan]a. Se a[teapt` ca, \n urm`torii ani, proiectele de- 07 marate de investitorii locali [i interna]ionali s` reduc` chiriile [i pre]urile de v\nzare.

| TIMI {LICARU

 Unii anali[ti anun]` o ieftinire a

locuin]elor, al]ii prognozeaz` o u[oar` scumpire. Asta chiar dac` se anun]` numeroase proiecte pentru clasa de mijloc. Necunoscuta este momentul UE. — Valentin B~E{U NEDUMERIREA este cuv\ntul de ordine pe pia]a imobiliar` din România. Cererea, oferta, construirea de cartiere noi [i creditele imobiliare/ipotecare s\nt argumentele aduse \n discu]ie. Tab`ra pro-ieftinire spune c` pre]urile apartamentelor vechi au ajuns la un nivel care

nu poate fi dep`[it [i c` nu exist` motive ca valoarea acestora s` creasc` \n condi]iile \n care puterea de cump`rare a popula]iei nu a crescut, iar un alt instrument care s` sprijine cump`r`torii, \n afara creditului bancar, nu a ap`rut [i nici nu prea s\nt semne c` va ap`rea cur\nd. Cei care prognozeaz` o scumpire a apartamentelor vechi spun c`

Integrarea a ieftinit locuin]ele \n Ungaria ADERAREA UNGARIEI la Uniunea European` a adus o stagnare, iar \n unele cazuri chiar o sc`dere a pre]urilor pe pia]a imobiliar`, contrar a[tept`rilor proprietarilor. Pre]urile la locuin]e s\nt mai sc`zute dec\t cele ale propriet`]ilor cu caracte-

ristici similare din România. Apartamentele din blocurile vechi \n Budapesta cost` de obicei sub 1.000 de euro/mp. Legisla]ia ungar` nu prevede nici un fel de restric]ii pentru 08 cet`]enii str`ini care vor s` cumpere bunuri imobiliare.

aceasta va fi generat` de cre[terea pre]urilor la apartamentele noi. Lucru de neevitat \n condi]iile \n care se scumpesc terenurile [i materialele de construc]ii. De asemenea, [i construirea de noi centre comerciale \n zonele de blocuri aduce o cre[tere a pre]urilor. Este interesant c`, \n cartierele \n care se construiesc blocuri noi, pre]urile apartamentelor vechi cresc \ntr-o prim` faz`, pentru ca apoi, dup` ce \ncepe v\nzarea noilor locuin]e, proprietarii s` scad` din preten]ii. Totu[i, exist` [i al]i factori care vor 05 afecta pia]a imobiliar`. Aderarea la UE a influen]at pie]ele vecine.

Credit timid Conform BNR, \n decembrie 2005 se constata o cre[tere cu 44,9% a creditului imobiliar comparativ cu aceea[i lun` a anului 2004, \n vreme ce o compara]ie – martie 2006 cu decembrie 2005 – indic` o cre[tere de pu]in peste 1%. Este drept, o perioad` cu mai pu]ine tranzac]ii imobiliare, dar \n care ritmul de cre[tere este mult sub cel al creditului de consum, care \n martie 2006 a crescut cu 15,3% comparativ cu decembrie 2005.

Spa]ii scumpe \n Bucure[ti 30-150 € mp/lun` 80-100 € mp/lun` 30-35 € mp/lun`

15-20 € mp/lun` Magheru

Bdul Unirii

Centre comerciale

Galerii comerciale hipermarket INFO_COTIDIANUL

Asigurarea cre[te o dat` cu v\rsta locuin]ei PIA}A ASIGUR~RILOR pentru locuin]e a \nregistrat o mic` ascensiune \n anul 2005, comparativ cu 2004. Asigurarea locuin]ei nu mai este o practic` \nt\lnit` doar la persoanele cu bani. Un factor foarte important \n

calculul primei de asigurare este v\rsta imobilului. De exemplu, pentru o garsonier` de 30.000 de euro, \ntr-un bloc cu structur` din beton armat, pentru care clientul alege o asigurare simpl` acoperind ma-

joritatea riscurilor existente, sumele variaz` \ntre 42 de euro/an, dac` locuin]a este \ntr-un imobil construit dup` 1992, [i 105 euro/an pentru aceea[i 04 garsonier`, dintr-un imobil \nainte de 1940.


Luni, 26 iunie 2006 Cas`& teren

02

Locuin]a ta

milioane de euro se vor investi pentru construirea unui ansamblu de 57 de vile \n Crevedia.

6INVESTI}IE |N C~LDUR~

 Oportunitate

Izolare cu 60 de euro pe metrul p`trat

Investitorii se uit` spre fabrici |n conformitate cu normele impuse de Uniunea European`, zonele industriale vor trebui relocate \n totalitate \n extravilan. O mare parte a unit`]ilor poluante au \nceput deja procesul de reorientare c`tre zonele dinafara ora[ului, profit\nd de pre]urile relativ sc`zute ale terenurilor din aceste zone. „Normele europene oblig` o mare parte a acestor fabrici la \ncetarea activit`]ii din 2007, lucru care for]eaz` introducerea lor \n circuitul comercial, pentru c`, din punctul de vedere al economiei de pia]`, un activ care nu produce nimic este evaluat cu zero, iar \n final singura posibilitate de a valorifica aceste active este s` le v\nd`“, a declarat Daniel Mitarcu, consultant \n cadrul Departamentului terenuri [i investi]ii, Dtz Echinox. Relocarea fabricilor prezint` un risc \n plus \n procesul de dezvoltare, pentru c` implic` demol`ri de cl`diri, decontamin`ri [i rezon`ri urbanistice. „Decontaminarea sau ecologizarea fostelor platforme industriale presupune in-

vesti]ii substan]iale \n vederea transform`rii lor \n zone locuibile. Nu se cunosc \nc` sursele pentru ob]inerea fondurilor necesare unor astfel de investi]ii. Cu toate acestea, fostele zone industriale din Bucure[ti vor deveni cu siguran]` ]inta investitorilor datorit` loca]iilor favorabile dezvolt`rii urbanistice, a existen]ei utilit`]ilor [i a infrastructurii bine puse la punct“, a mai spus Daniel Mitarcu. Suprafa]a total` de teren aferent` acestor spa]ii industriale poate genera o suprafa]` construit` foarte mare. |n acest moment, datorit` deficitului de pe pia]a reziden]ial`, c\t [i pe pia]a de birouri, produsele imobiliare s\nt absorbite destul de bine, iar ulterior se poate previziona o pia]` echilibrat` unde rata de absorb]ie este una normal`, ba chiar se poate vorbi despre o rat` de neocupare. |n prezent, riscul dezvolt`rii unui proiect de anvergur` este unul [i mai mare, iar loca]iile care nu vor beneficia de o pozi]ie bun` vor risca s` nu mai fie interesante pentru dezvoltatori.

 Proiectul s`pt`m\nii Cei care-[i construiesc case trebuie s` se intereseze din timp care este izola]ia termic` potrivit`.

 Izolarea termic` a casei cost` \n jur de 60-80 de euro pentru un metru p`trat construit. Exper]ii din domeniul energetic spun c` merit`. Astfel se reduc pierderile de c`ldur`. — Nicu STAN PRE}URILE pentru izolarea termic`, prin folosirea de solu]ii profesionale, a unei locuin]e individuale variaz` \ntre 60 [i 80 de euro metru p`trat de arie construit` desf`[urat`, ne-a spus Dan Berbecaru, vicepre[edintele Asocia]iei Auditorilor Energetici pentru Cl`diri (AAEC). „Reabilitarea termic` a unei case din c`r`mid` presupune termoizolarea pere]ilor exteriori, a terasei, dac` aceasta exist`, termoizolarea plan[eului peste subsol, precum [i a conductelor de distribu]ie a agentului termic“, a subliniat Dan Berbecaru. Aceast` opera]iune poate aduce economii de p\n` la 60% din pierderile de energie termic`, a precizat Dan Berbecaru, ad`ug\nd c` asta \nseamn` mai mul]i bani \n portofelul proprietarului. Foarte important` este termoizolarea pere]ilor exteriori. „Cea mai eficient` solu]ie este placarea acestora cu materiale termoizolante (polistiren expandat), mai exact acoperirea pere]ilor din sistemul anvelop` al cl`dirii cu un strat de protec]ie

termic` numit sistem de termoizola]ie“, ne-a spus Adrian Zamfirache, director tehnic \n cadrul companiei Henkel Bautechnik România.

Sistem profesional de tencuial` Solu]iile difer` de la firm` la firm`. Adrian Zamfirache spune c` se poate folosi un material profesional, \n care intr`, pe l\ng` polistirenul expandat, [i adezivul de polistiren Ceresit CT 85, folosit at\t pentru lipirea acestuia, c\t [i pentru \nglobarea plasei de fibr` de sticl`. O alt` companie, Woodcote România, promoveaz` o solu]ie \n care se folosesc pl`ci de polistiren expandat, mortar pe baz` de ciment [i var cu adaos de r`[ini sintetice. Pe l\ng` economiile semnificative la costurile pentru \nc`lzire, proprietarul cl`dirii prelunge[te astfel rezisten]a \n timp a structurii prin reducerea efectelor produse de temperaturile extreme fa]adei. Pre]urile pentru aplicarea sistemelor termoizolante cu polistiren variaz` \ntre [apte euro [i 15 euro metrul p`trat, \n func]ie de finisajul ales. Cu tot cu m\n` de lucru [i cu finisaje, lucrarea poate ajunge la 3040 de euro metrul p`trat, a

ad`ugat vicepre[edintele AAEC.

Termopan, 90-110 euro pe metrul p`trat Izolarea pere]ilor exteriori presupune [i montarea de geamuri termoizolante, doar acestea reduc\nd pierderile de energie cu p\n` la 25-30%. Potrivit lui Dan Berbecaru, dotarea unei locuin]e cu geamuri termoizolante poate costa \ntre 90 [i 110 euro pe metrul p`trat. Odat` izola]i pere]ii, se poa-

este 60% procentul cu care se pot reduce pierderile de c`ldur` prin realizarea opera]iunii de izolare termic` a locuin]ei. te trece la izolarea termic` a plan[eului superior dintre pere]i [i acoperi[. |n func]ie de destina]ie, termoizolarea se poate face cu vat` mineral` sau polistiren expandat. Dac` se alege varianta cu vat` mineral`, mare avantaj au cei care au plafonul podului cu c`priori din lemn. „|ntre ace[tia se va monta vat` mineral`, tip sul, saltea, care ofer` un coeficient bun de

Stare precar` |n România exist` 4,8 milioane de cl`diri cu 8,1 milioane de locuin]e, din care fondul locativ din mediul urban reprezint` 1,1 milioane de cl`diri cu 4,2 milioane de locuin]e. Majoritatea acestora s\nt \n

cl`diri cu vechimea cuprins` \ntre 15 [i 55 de ani, caracterizate printr-un grad redus de izolare termic`. Se consider` c` nu mai pu]in de 58% dintre locuin]ele situate \n ora[e vor trebui reabilitate termic.

MIRCEA RE{TEA

izolare“, a mai spus vicepre[edintele AAEC. |n func]ie de destina]ia acestuia, adic` dac` proprietarul vrea s` \[i mai ]in` c\te ceva \n pod, peste saltelele de vat` mineral` se va monta du[umea din lemn, care va cre[te gradul de izolare termic`. Polistirenul expandat ignifugat tip A se folose[te la izola]iile \ntre c`priori, iar cel tip D se folose[te la acoperi[urile \n pant`. Pre]urile la vata mineral`, sul, variaz` \ntre 3,60 RON [i 11,8 RON, plus TVA. La polistirenul pentru izolarea acoperi[ului, pre]ul este de 190,5 RON, plus TVA. La finalul izol`rii podului, proprietarul va pl`ti \ntre 25-30 de euro/metru p`trat izolat.

Terasa [i subsolul Plan[eul care face leg`tura cu subsolul casei sau cu beciul se poate izola termic cu izola]ie bituminoas`. Aceasta reprezint` o mas` hidroizolatoare pe baz` de bitum [i cauciuc, lipsit` de solven]i, cu umplutur` de polistiren. Materialul este bicomponent [i prin amestecare rezult` o past` bitum care se \nt`re[te [i \n condi]ii climatice nefavorabile, asigur\nd un strat hidroizolator durabil. Solu]ia este etan[` [i la ap`, drept care poate fi folosit` cu suces [i la izolarea terasei. Peste acesta se poate aplica ce vrea beneficiarul, parchet, du[umea etc. Trebuie izolate [i conductele de distribu]ie a agentului termic. Pentru aceasta se vor folosi cochilii din vat` mineral` sau se va apela la conducte preizolate.

Apartamente \n blocul-turn Complexul reziden]ial Asmita Gardens va fi construit pe un teren cu o suprafa]` total` de 27.000 mp [i va include [apte cl`diri cu un total de 788 de apartamente [i 823 de locuri de parcare. Complexul este delimitat la nord de Splaiul Unirii, iar \n est de Lacul V`c`re[ti. Prima faz` a construc]iei se va finaliza \n septembrie 2008. Cele trei cl`diri au regim maxim de \n`l]ime P+16/P+20 [i includ 328 de apartamente [i 440 de locuri de parcare. Cea de-a doua faz`, care corespunde construc]iei celorlalte patru cl`diri, se a[teapt` a fi finalizat` \n mai 2009. Cl`dirile au regim maxim de \n`l]ime P+16/P+24 [i vor aduce pe pia]` 460 de apartamente cu 383 de locuri de parcare. Printre facilit`]ile din interiorul complexului se num`r` banc`, supermarket, gr`dini]`, salon de \nfrumuse]are, restaurant, cur`]`torie ecologic` [i sal` fitness. Cl`direa T5 va avea 16 etaje [i va fi rezervat` garsonierelor [i apartamentelor de dou`

camere de tip B. Suprafa]a total` construit` a unei garsoniere este de 68,35 mp [i include teras` de 10,57 mp. Pre]urile pentru garsoniere se situeaz` \ntre 49.508 [i 58.027 de euro. Cu o suprafa]` total` de 128,92 mp [i vor fi v\ndute cu pre]uri cuprinse \ntre 89.828 [i 102.006 euro. Apartamentele cu dou` camere de tip A vor fi incluse \n cl`dirile T5, T6 [i T7, care vor avea fiecare c\te 20 de etaje. Suprafa]a total` a fiec`rui apartament este de 114,22 mp [i include teras` de 16,83 mp. Pre]urile pentru un apartament variaz` \ntre 83.070 [i 95.722 de euro. Apartamentele de trei camere, situate \n cl`dirile T6 [i T7, vor avea o suprafa]` de 165,58 mp, din care teras` 32,16 mp, [i se vor vinde cu pre]uri cuprinse \ntre 119.760 [i 132.050 de euro. |n cl`direa T7 se vor construi apartamentele de patru camere, cu o suprafa]` de 220,16 mp, din care 41,42 teras`. Pre]urile pentru acestea variaz` \ntre 159.514 [i 179.067 de euro.


Cas`& teren Luni, 26 iunie 2006

03

Casa profitului

de euro este suma la care poate ajunge chiria lunar` pentru un apartament de lux \n zona Her`str`u.

5.000PROFIT DE LA DIPLOMA}I {I OAMENI DE AFACERI

Chirii mari la clasa lux Apartamentele

Tot scump

de lux s\nt inaccesibile pentru majoritatea românilor. |n cazul unei astfel de investi]ii, proprietarul va ob]ine o chirie care \i va asigura un trai mai mult dec\t decent.

 Proiectele noi anun]ate pe acest segment \i fac pe anali[ti s` estimeze c` oferta va satisface cererea de pe pia]`. Probleme apar pe segmentul vilelor, disponibile \n num`r mic pentru \nchiriere. „Nivelul pre]urilor va fi \n continuare ridicat, iar Bucure[tiul va r`m\ne o capital` european` scump` \n privin]a nivelului chiriilor spa]iilor reziden]iale de lux“, spun cei de la Eurisko. Conform aceluia[i studiu, astfel de spa]ii se construiesc \n zone precum Strada Mihai Eminescu, Strada Washington sau {oseaua Nordului. Pe l\ng` zon`, suprafa]` sau finisaje, developerii ofer` facilit`]i precum parcare subteran`, servicii de administra]ie a blocului [i securitate furnizate de companii specializate, s`li de fitness, piscin` [i altele.

— Valentin B~E{U APARTAMENTELE DE LUX s\nt foarte scumpe. Acestea au \ns` publicul lor, iar o dovad` este faptul c` astfel de locuin]e se v\nd \nc` dinainte de finalizarea construc]iei. Finisajele de calitate, pozi]ia foarte bun` [i calitatea construc]iei s\nt argumente care fac ca solicitarea s` fie mare din partea persoanelor care vor s` stea \ntr-o zon` bun` [i \ntr-o locuin]` modern`. Exist` \ns` [i o categorie de persoane care doresc s` locuiasc` \ntr-un astfel de imobil, \ns` nu s\nt interesate de achizi]ionarea acestor imobile deoarece nu vor s` se stabileasc` permanent \n Bucure[ti. S\nt cei care prefer` s` \nchirieze astfel de locuin]e. Cei care dispun de sume mari de bani pot s` achizi]ioneze un astfel de apartament pe care apoi s` ob]in` o chirie consistent`. Este important \ns` ca mai \nainte s` [tie cui se adreseaz`.

Zone [i pre]uri

Locuin]ele scumpe s\nt solicitate pentru \nchiriere, deoarece s\nt bine pozi]ionate [i ofer` confort. ne Alexandru Petrescu, Managing Partner la compania imobiliar` Esop. {i compa-

Vor apartamente 31% Vile

Public preten]ios Diploma]ii s\nt cei care doresc s` se bucure de cele mai bune condi]ii. „Aceste locuin]e s\nt, \n general, cerute de personalul ambasadelor, consulatelor [i de cei care lucreaz` pentru institu]iile europene. S\nt persoane care au mandate pe o perioad` determinat` de timp [i nu s\nt interesate de achizi]ionarea unei locuin]e“, spu-

69% Apartamente

Sursa: Eurisko INFO_COTIDIANUL

niile multina]ionale s\nt o bun` surs` de clien]i pentru cei care doresc s` ini]ieze o afacere de acest gen. „Solicit`ri exist` [i din partea top [i middle managementului companiilor multina]ionale care aduc oameni din str`in`tate“, afirm` Alexandru Petrescu, care mai spune c` cererile din partea românilor s\nt foarte pu]ine, sub 7% din cifra total`. Conform unui raport Eurisko, 70% dintre cereri vin din partea companiilor multina]ionale, \n vreme ce 30% au drept punct de pornire ambasadele. „|n 2005 a fost identificat pe pia]` un nou segment al cererii pentru spa]iile reziden]iale de lux, format din cet`-

]eni str`ini [i din firme cu capital str`in, care dispun de bugete bine delimitate“, se arat` \n raport.

Spa]ii mari Conform agen]ilor, cei care \nchiriaz` apartamente de lux nu doresc spa]ii modeste, ci, dimpotriv`, locuin]e mari, semn c` este un segment pentru care confortul [i imaginea conteaz`. „Se cer apartamente cu trei sau patru camere, deoarece s\nt multe persoane care vin \n România cu familiile, astfel c` au nevoie de spa]iu. Chiar [i cei care locuiesc singuri cer apartamente cu dou` sau trei camere, deoarece s\nt interesa]i s` aib` o camer` \n plus,

MIRCEA RE{TEA

pentru oaspe]i“, spune Alexandru Petrescu. Trebuie spus c` exist` o cerere destul de mare [i pentru vile. Conform raportului Eurisko, 69% dintre cereri vizeaz` apartamentele, \n vreme ce 31% dintre clien]i opteaz` pentru vile.

Pre]uri respectabile Cei care au de g\nd s` cumpere un apartament de lux pentru a-l \nchiria trebuie s` ia \n calcul cheltuieli consistente. „Apartamentele de lux care se afl` \n zonele centrale [i nordice s\nt adresate clasei de top, cu venituri mari, pre]ul unui astfel de spa]iu reziden]ial variind \ntre 1.500 [i 2.500 de euro/mp“, se arat` \n raportul Eurisko.

Cele mai multe cereri s\nt pentru locuin]ele situate \n zonele Her`str`u [i Doroban]i, conform speciali[tilor de la Eurisko, care crediteaz` aceste zone cu procente de 21%, respectiv 20%. |n top urmeaz` B`neasa (18%), centrul Capitalei – 12%, Aviatorilor – 11% [i Prim`verii – 10%. Chiriile s\nt [i ele consistente. Astfel, \n zona Her`str`u un apartament cu dou` dormitoare se \nchiriaz` cu 2.000-3.000 de euro/lun`, \n vreme ce unul cu trei-patru dormitoare ajunge la 2.5005.000 de euro. |n Doroban]i, chiria este ceva mai mic`: 1.800-3.000 de euro pentru prima categorie [i 2.2004.500 de euro pentru a doua categorie. Conform aceluia[i studiu, \n B`neasa locuin]a cu dou` dormitoare se \nchiriaz` cu 1.200-1.800 de euro, \n vreme ce apartamentele cu trei-patru dormitoare ajung la 2.000-4.000 de euro.

PRE}URILE CASELOR PENTRU OAMENI BOGA}I CRESC DIN NOU

Pia]a nu are destule case scumpe Pre]urile proiectelor reziden]iale de lux au crescut \n 2005 cu 10-15% [i se a[teapt` s` creasc` \n continuare. Jum`tate dintre tranzac]iile din 2005 au fost efectuate de investitori care vor profit din \nchiriere. — Ionu] LECA CEREREA pentru proiectele de lux \n 2005 a \nregistrat un nivel similar celui din 2004. Cump`r`torii achizi]ioneaz` propriet`]ile pentru uzul propriu sau ca investi]ie. Aproximativ jum`tate dintre propriet`]ile v\ndute se \ntorc pe pia]` pentru a fi \nchiriate. Cererea pentru proiectele de lux este mare [i datorit` lipsei de op]iuni de pe pia]`. Aceasta se va men]ine la un nivel ridicat, chiar dac` o parte a ei

va migra \n viitorul apropiat spre proiectele adresate clasei medii, estimeaz` Colliers. Oferta \n 2005 a fost redus`, foarte pu]ine cl`diri fiind oferite pe pia]`. Multe dintre proiectele anun]ate pentru anul trecut urmeaz` s` fie livrate \n 2007, cauza \nt\rzierilor fiind mai ales dificultatea ob]inerii autoriza]iei de construc]ie.

Investi]ii autohtone Dezvoltatorii de pe acest segment al pie]ei s\nt, \n cea mai mare parte, români. Cel

mai important proiect livrat anul trecut a fost Washington Residence, cu 92 de apartamente v\ndute integral. Dintre proiectele \ncepute \n 2005, Central Park s-a bucurat de cel mai mare succes. Peste 70% dintre unit`]i au fost contractate \n primele zece luni de la lansare. Proiectul va oferi peste 400 de apartamente incluse \n dou` cl`diri. |n urm`torii doi ani se a[teapt` livrarea a peste 1.500 de unit`]i situate majoritar \n partea de nord a Bucure[tiului.

Scumpirea continu` Pre]urile au crescut \n 2005 cu 10-15% [i se a[teapt` s` creasc` \n continuare, par]ial datorit` cre[terii

Multe proiecte se vor finaliza \n 2007.

MIRCEA RE{TEA

pre]urilor materialelor de construc]ie [i a terenurilor, dar mai ales din cauza cererii mari, men]ioneaz` studiul companiei Colliers. Astfel s-a ajuns la un pre] de pornire pentru proiectele noi de 1.500-2.000 de euro/mp. Pre]urile proiectelor localizate pe Strada Mircea Eliade au fost cele mai ridicate, ajung\nd \n unele cazuri la 3.000 de euro/mp. Pe {oseaua Nordului, pre]urile au variat \ntre 2.000 [i 2.600 de euro/mp, \n timp ce \n spatele acesteia [i \n Floreasca proiectele de lux au costat cel mai pu]in. Pre]urile la propriet`]ile reziden]iale \ncep s` se apropie de cele din ]`rile vecine, dar ratele de recuperare a profitului nu mai s\nt la fel de atractive.


Luni, 26 iunie 2006 Cas`& teren

04

Duplex imobiliar

PROIECTE NOI Grupul americano-israelian ENG International va investi circa 200 de milioane, \n urm`torii cinci ani, pentru dezvoltarea a 12 proiecte imobiliare \n Ia[i [i Cluj.

FRICA DE CUTREMUR {I INUNDA}II PRODUCE BANI

 Asigurarea

locuin]ei devine popular` [i \n România. Dac` p\n` acum ceva timp doar persoanele cu bani \[i asigurau proprietatea, acum situa]ia s-a schimbat.

TIMI {LICARU

Asigurarea cre[te o dat` cu v\rsta locuin]ei |ncas`ri mari Conform studiilor de pe site-ul Uniunii Na]ionale a Societ`]ilor de Asigurare [i Reasigurare din România, pia]a asigur`rilor de locuin]` a \nregistrat o mic` ascensiune \n anul 2005 fa]` de 2004. Dac` \ncas`rile brute \n 2004 erau de aproximativ 106.621 RON, acestea au crescut, astfel c` \n aceea[i perioad` a anului 2005 acestea au ajuns la 129.392 RON.

— Sebastian F|RTAT COMPANIILE de pe pia]` ofer` produse asem`n`toare cu privire la riscurile asigurate. Diferen]ele intervin \n denumirea produselor, a limitelor minime [i maxime a tarifelor percepute [i a condi]iilor de \ncheiere a contractului. „Acest tip de asigurare este cerut de persoane din toate categoriile sociale, deoarece tarifele le fac s`-[i permit` acest gen de produs“, spune Mihaela Constantin, specialist marketing Astra Asigur`ri. |n general s\nt acoperite riscurile provocate de incendiu, explozie, fenomene naturale, precum cutremur, inunda]ii, tr`snet, furtun`, uragan,

dec\t cele construite dup` acest cutremur, structura lor fiind sensibil zdruncinat` iar indicele prin care se stabile[te valoarea primei este mai mare. |n func]ie de indicele principal [i de valoarea imobilului se calculeaz` prima de asigurare.

Sume concrete

de euro pe an

42 cost` asigurarea

pentru o garsonier` dintr-un bloc construit dup` 1992. grindin`, c`deri de z`pad`, dar [i cele cauzate de vandalism, accidente aviatice [i furt. Nu acoper` riscurile generate de terorism, accidente nucleare, r`zboaie, indiferent din ce cauz` s\nt ele produse.

Reduceri pentru timp Asiguratul poate alege riscurile pentru care s` asigure bunurile sau persoanele aflate \n locuin]` (so]ie, copii minori etc.). Perioada de asigurare este cuprins`

Viitorul asigurat trebuie s` se intereseze despre obliga]iile pe care le are, dar [i despre condi]iile \n care se anuleaz` poli]a. \ntre trei luni [i un an. „Dac` plata este f`cut` integral \ntr-o singur` rat` [i \n cazul \n care contractul este prelungit pe mai mul]i ani, se acord` reduceri“, afirm` Alexandru Ni]`, consultant financiar Alliantz-}iriac.

V\rsta conteaz` Un factor foarte important \n asigurarea unei locuin]e, care influen]eaz` modul de calcul al primei de asigurare este v\rsta imobilului ce urmeaz` a fi asigurat. |n func]ie de aceasta, companiile stabilesc un factor de risc, denumit indicele principal. Al]i factori care

mai influen]eaz` acest indice s\nt zona seismic` \n care se afl` locuin]a [i materialele de construc]ie din care este construit imobilul. Valoarea acestui indice se situeaz` undeva \n jurul a 3% din valoarea locuin]ei, micile diferen]e rezult\nd din factorii de risc. Cu c\t riscul este mai mare cu at\t indicele calculat cre[te, aceasta fiind m`sura de siguran]` luat` de companiile de asigur`ri. Un moment foarte important luat ca reper de c`tre aceste companii este anul 1977. Cl`dirile r`mase s\nt considerate cu risc mai mare de pr`bu[ire

C\]i euro d`m pe asigurare 1500

Garsonier` – 30.000 euro Apartament 2 camere – 50.000 euro Apartament 3 camere – 65.000 euro Apartament 4 camere – 75.000 euro Vil` – 120.000 euro

1200

900

600

300

0

468

432

396

262

240

227

208

189

175

160

105 91 70 42

Dup` 1992

217

105

96

145 87

|nainte de 1940

|ntre 1940 [i 1977

|ntre 1977 [i 1992

336

INFO_COTIDIANUL

 Col]ul specialistului

Evaluarea locuin]ei pentru ob]inerea creditului EVALUAREA este un element-cheie în ob]inerea finan]`rii pentru achizi]ia unei locuin]e. Ea este impus` de institu]ia financiar` care ofer` creditul [i care suport` [i cea mai mare parte din pre]ul locuin]ei. În calitatea sa de principal finan]ator, banca dore[te s` cunoasc` exact valoarea de pia]` a locuin]ei. Aceasta este „poli]a“ prin care ea se asigur` c` î[i va recupera suma investit`, al`turi de dob\nda aferent`, în cazul în care clientul devine insolvabil. {i dac` tot am vorbit de asigurare, trebuie men]ionat c` raportul de evaluare st` [i la baza calcul`rii primei de asigurare a locuin]ei (procent din valoarea de asigurare). Astfel, o

dat` ce banca s-a convins de bonitatea clientului, adic` de capacitatea sa de rambursare a creditului, ea va cere un raport care s` ateste valoarea de pia]` a imobilului. Aici intr` în scen` expertul evaluator, care trebuie neap`rat s` fie agreat de c`tre banc`. Dup` studierea documenta]iei legale a propriet`]ii (titlu de proprietate, fi[a cadastral` etc.), evaluatorul va efectua [i o inspec]ie la fa]a locului, culeg\nd informa]ii despre imobil (amplasare, stare tehnic`, finisaje, calitatea împrejurimilor etc.). Procesul evalu`rii propriu-zise începe dup` aceea. Evaluatorul va face o analiz` a pie]ei imobiliare pentru tipul respectiv de proprietate. Atunci

c\nd avem de-a face cu propriet`]i reziden]iale (apartamente, case, vile), cea mai indicat` metod` de evaluare este cea a compara]iilor de pia]`, în special pentru pie]ele active, cu num`r mare de tranzac]ii [i de propriet`]i similare. Pentru imobilele aflate în construc]ie, evaluarea se face în func]ie de costurile pe care le presupune ridicarea cl`dirii respective. O a treia metod`, cea a veniturilor care pot fi ob]inute din exploatarea locuin]ei (chirii), este potrivit` în cazul evalu`rii propriet`]ilor comerciale de tipul mall-urilor sau cl`dirilor de birouri. Evaluarea nu este necesar` doar în momentul ob]inerii creditului. Cum împrumuturile

imobiliare/ipotecare se acord` pe perioade lungi, b`ncile vor solicita, periodic, actualiz`ri ale valorii de pia]` a imobilului respectiv. Pentru stabilirea poli]ei de asigurare a locuin]ei, obligatorie la contractarea unui credit ipotecar, este din nou nevoie de evaluare. Valoarea de asigurare este îns` diferit` de valoarea de pia]` a imobilului, pentru c` ea va ]ine cont nu de pre]ul care poate fi ob]inut prin v\nzare, ci de costul construc]iei (pentru a compensa eventualele daune), f`r` a lua în calcul terenul pe care este amplasat imobilul. — Adrian CRIVII, General Manager, Compania de evaluare Darian

Sumele variaz` \n func]ie de valoarea [i de anul de construc]ie a imobilului. Pentru o garsonier` de 30.000 de euro, \ntr-un bloc cu structur` din beton armat, pentru care clientul alege o asigurare simpl` acoperind majoritatea riscurilor existente, sumele variaz` \ntre 42 euro/an dac` locuin]a este \ntr-un imobil construit dup` 1992, 87 euro/an pentru aceea[i garsonier` dintr-un imobil construit \ntre 1978-1992, 96 euro/an pentru un imobil ridicat \ntre 1940-1977 [i 105 euro/an pentru aceea[i garsonier` dintr-un imobil dinainte de 1940. |n cazul unui apartament de dou` camere \n valoare de 50.000 euro, suma pentru prima de asigurare variaz` \ntre 70 euro/an pentru un apartament situat \ntr-un imobil construit dup` 1992, 145 euro/an pentru acela[i apartament dintr-un imobil ridicat \ntre 1978-1992, 160 euro pentru apartamentul situat \ntr-un imobil din perioada 1940-1977 [i 175 euro/an pentru acela[i apartament situat \ntr-un imobil dinainte de 1940. |n acelea[i condi]ii, pentru un apartament de trei camere, sumele variaz` \ntre 91 euro/an pentru cel din noua genera]ie, 189 de euro pentru cel din categoria „dup` 1977“, 208 - cele construite \n perioada 19401977 [i 227 euro/an pentru cele construite p\n` \n 1940, iar pentru un apartament de patru camere prima variaz` \ntre 105 [i 262 euro/an. Pentru casele din beton armat [i zid`rie, pre]ul unei asigur`ri care cuprinde majoritatea riscurilor la o valoare a construc]iei de 120.000 de euro este \ntre 336 euro/an (dup` 1992), 396 de euro (1977-1992), 432 de euro (1940-1977) [i 468 euro/an (p\n` \n 1940).


Cas`& teren Luni, 26 iunie 2006

05

Duplex imobiliar

de apartamente noi vor fi livrate pe pia]` \n urm`torii cinci ani, sus]ine Ionu] Bordei, director \n cadrul Eurisko.

30.000PING-PONG CU IEFTINIRI {I SCUMPIRI PE PIA}A IMOBILIAR~

UE tran[eaz` pre]urile caselor |n a[teptarea

integr`rii \n Uniunea European`, declara]iile speciali[tilor au aruncat \n cea]` pia]a imobiliar`: unii anun]` o ieftinire a caselor, al]ii o u[oar` scumpire. — Valentin B~E{U NEDUMERIREA este cuv\ntul de ordine pe pia]a imobiliar` din România. Num`rul tranzac]iilor este destul de sc`zut, pre]urile au r`mas acelea[i, iar zvonurile circul` cu rapiditate. |n vreme ce unii dintre anali[ti estimeaz` mult-a[teptata ieftinire a locuin]elor, al]ii consider` c` nu se poate vorbi despre a[a ceva. Nu se [tie ce se va \nt\mpla cu siguran]`. Argumente aduc [i unii, [i al]ii. |n vreme ce construirea de blocuri noi este v`zut` de unii ca un motiv pentru sc`derea pre]urilor, al]ii spun c` tocmai acestea ar putea provoca o nou` scumpire. Cererea, oferta, construirea de cartiere noi [i creditele imobiliare/ipotecare s\nt argumentele aduse \n discu]ie. Nu trebuie trecut` cu vederea nici integrarea \n Uniunea European`.

Varianta optimist` O parte dintre agen]ii imobiliari sus]in c` pre]urile apartamentelor vechi nu au cum s` mai creasc`. Ace[tia spun c` deja s-a atins un prag care nu poate fi dep`[it, pentru c` atunci cererea ar fi doar la nivel teoretic. Prac-

Pre]ul corect Pre]urile apartamentelor s\nt considerate de unii ca fiind exgerate, de al]ii drept corecte. Pentru apartamentele vechi cea mai potrivit` metod` de evaluare este considerat` cea a compara]iilor de pia]`. Astfel, pre]ul zonei este considerat ca fiind relevant. Pe de alt` parte, r`m\ne \ntrebarea care este valoarea real` a acelei locuin]e. Speciali[tii din domeniul evalu`rii spun c` exist` rapoarte diferite \ntre elementele componente ale unei propriet`]i imobiliare, \n func]ie de tipul acesteia. Pentru o proprietate imobiliar` reziden]ial` raportul poate fi de 30% – structura de rezisten]`, 30% – zid`rie, compartiment`ri [i acoperi[ [i 40% – finisaje, din care 15-20% s\nt instala]iile. |n func]ie de starea apartamentului vechi se poate vedea care este valoarea real` a construc]iei. Lucru care nu-l va ajuta pe cump`r`tor s` ob]in` un pre] mai bun.

Unii dintre anali[ti consider` c` pre]urile apartamentelor din blocurile vechi au atins un nivel care nu mai poate fi dep`[it. tic, oamenii nu [i-ar mai permite s` achizi]ioneze o locuin]`, deoarece nu au venituri care s` le permit` contractarea unui credit ipotecar. „Nu v`d nici un motiv pentru care pre]urile apartamentelor din blocurile vechi ar mai cre[te, mai ales c` pre]urile actuale s\nt nejustificate. Cu pre]ul pe un apartament cu patru camere se poate cump`ra teren [i construi o cas`“, spune Liviu Ureche, Certified International Property Specialist [i fost pre[edinte al Asocia]iei Române a Agen]iilor Imobiliare. Acesta consider` c` apari]ia noilor proiecte imobiliare va contribui la sc`derea pre]urilor apartamentelor vechi. Variant` considerat` ca fiind probabil` [i de c`tre al]i speciali[ti. „Apari]ia apartamentelor noi duce la o cre[tere a ofertei. Din semnalele pe care le-am primit de la agen]ii care efectueaz` tranzac]ii reiese c` s\nt foarte mul]i cei care, \n loc s` se orienteze c`tre apartamente vechi, le aleg pe cele noi. De aici [i concluzia noastr` c` apartamentele vechi vor avea un u[or trend descendent“, spune Alexandru Gro[eanu, vicepre[edintele Camerei de Comer] Imobiliar din România.

creditul ipotecar. |n prezent nu v`d alt instrument care s` duc` la o cre[tere a cererii [i nu v`d cum pia]a imobiliar` ar putea s` se dezvolte f`r` alte instrumente. At\t timp c\t nu am aceste instrumente, de unde s` am cerere dac` nu am putere de cump`rare“, spune Liviu Ureche.

Blocurile noi conteaz` Apari]ia proiectelor care prev`d construirea de blocuri noi influen]eaz` pre]urile apartamentelor vechi. „|ntr-o prim` faz`, \n zonele unde apar proiecte noi, apartamentele \n blocurile vechi se vor ieftini. O chestie ciudat`, dup` ce se anun]` proiecte noi, prima tendin]` este ca pre]urile apartamentelor vechi din zon` s` creasc`. Dup` ce \ncepe v\nzarea pentru proiectele noi, acestea scad, deoarece au pre]uri apropiate. Pre]urile apartamentelor vechi din zone \n care apar proiecte noi vor sc`dea, sub nivelul celor din blocurile noi. |n zonele \n care nu apar proiecte noi acestea vor stagna, \n nici un caz nu se poate vorbi despre o scumpire“, spune Ruxandra Cleciu, managerul companiei Neocasa [i pre[edintele Asocia]iei Române a Agen]iilor Imobiliare.

Problema veniturilor

Varianta „mai mare“

Alt argument adus de cei care consider` c` pre]urile apartamentelor nu vor cre[te este nivelul sc`zut al veniturilor românilor. „Problema se pune \n felul urm`tor. Este vorba despre pragul de acceptan]` pe pia]`. Dac` pre]urile vor mai cre[te, foarte mul]i nu vor mai putea s` cumpere locuin]e“, spune Alexandru Gro[eanu. „|n 2003 a fost

Exist` [i persoane care consider` c` pre]urile apartamentelor vor cre[te. „Pre]urile apartamentelor vechi s\nt acolo unde trebuie s` fie, iar acestea se vor majora \n continuare, de[i nu se va mai \nregistra aceea[i evolu]ie spectaculoas` de p\n` acum un an sau doi“, spune Ionu] Bordei, directorul Departamentului de v\nz`ri

reziden]iale al companiei Eurisko. Cauza va fi, conform lui Ionu] Bordei, scumpirea apartamentelor din blocurile noi. Acesta men]ioneaz` trei factori care vor duce la scumpirea apartamentelor noi: cre[terea pre]urilor materialelor de construc]ii, scumpirea terenurilor, iar \n viitor [i o cre[tere a costurilor cu for]a de munc`. |n aceste condi]ii, consider` acesta, o scumpire a apartamentelor noi \i vor determina [i pe proprietarii apartamentelor „second-hand“ s` m`reasc` pre]ul.

„Cu pre]ul pe un apartament cu patru camere se poate cump`ra teren [i construi o cas`.“

Scumpire \n centru

Cerere [i ofert`

|n opinia Departamentului reziden]ial al companiei CB Richard Ellis România, \n viitorul apropiat nu se \ntrevede o sc`dere a pre]urilor locuin]elor, av\nd \n vedere cererea mare nesatisfacut` existent` pe pia]`. Este posibil ca pre]urile apartamentelor din blocurile vechi s` nu mai creasc` \n aceea[i m`sur` ca [i cele din cl`dirile noi, dar nu se \ntrevede o sc`dere a pre]urilor actuale. „Pre]urile apartamentelor din zonele ultracentrale vor continua s` creasc` cu circa 5-10% anual av\nd \n vedere c` nu exist` o concuren]` real` a complexurilor noi pentru acest tip de propriet`]i \n aceste zone“,

Observ`m c` cel mai mult se face referire la raportul cerere [i ofert`. Aici pot ap`rea cele mai multe comentarii. Oferta este cunoscut`, dar nu se cunoa[te cererea. La nivel declarativ, aceasta este foarte mare, dar nu putem [ti c\]i dintre cei care \[i doresc cas` \[i pot permite contractarea unui credit ipotecar. Se poate observa din statisticile oficiale c` se prefer` creditul de consum. Astfel, conform BNR, \n decembrie 2005 se constata o cre[tere cu 44,9% a creditului imobiliar comparativ cu aceea[i lun` a anului 2004, \n vreme ce o compara]ie – martie 2006

— Liviu Ureche, Certified International Property Specialist spun cei de la CB Richard Ellis România.

 Opinii contradictorii

Pro-scumpire

Pro-ieftinire

 Cre[terea pre]urilor apartamentelor noi Apari]ia unor centre comerciale \n cartiere Oferta considerat` redus` \n raport cu cererea

 Concuren]a pe care o fac apartamentele noi Lipsa puterii de cump`rare Absen]a unui alt instrument, cum a fost creditul ipotecar, care s` duc` la o cre[tere a pre]urilor

DRAGO{ TOADER

cu decembrie 2005 – indic` o cre[tere de pu]in peste 1%. Este drept, este o perioad` \n care se \ncheie mai pu]ine tranzac]ii imobiliare, dar totu[i ritmul de cre[tere este mult sub cel al creditului de consum, care \n martie 2006 a \nregistrat o cre[tere de 15,3% comparativ cu decembrie 2005. De aceea, evolu]ia cererii va depinde de evolu]ia salariilor \n România. O cre[tere a puterii de cump`rare va determina o cre[tere a cererii reale.

Nevoia de a vinde A ap`rut [i ideea c` integrarea \n Uniunea European` va modifica destul de semnificativ pia]a. „O dat` cu intrarea \n UE este posibil, din cauza cre[terii pre]ului utilit`]ilor cu mult peste limita de suportabilitate \n special a pensionarilor [i a celor cu venituri foarte mici, s` apar` o relocare c`tre spa]ii mai mici. |n cazul acesta, datorit` cre[terii num`rului de tranzac]ii, este posibil s` se sesizeze o sc`dere a pre]ului apartamentelor din cartierele mai s`race ale Bucure[tiului. Exist` o cerere cresc\nd` pentru locuin]e destinate clasei medii [i medii-plus. S` nu uit`m ca noile complexuri vor oferi un confort mai ridicat dec\t blocurile comuniste, iar o parte din clasa medie va dori s`-[i \mbun`t`]easc` stilul de via]`. Prin urmare se va reloca din blocurile vechi, nefiind necesar un credit foarte mare, av\nd \n vedere c` poate vinde apartamentul pe care \l posed` \n prezent“, spune Octav Mih`ilescu, Senior Residential Negotiator la CBRE România.


Luni, 26 iunie 2006 Cas`& teren

06

Oferta s`pt`m\niiINVESTI}II

PRE}URI MICI, PRE}URI MARI

 Compania TriGranit inten]ioneaz` s` dezvolte proiecte imobiliare \n mai multe ora[e, printre care Cluj-Napoca, Bra[ov, Constan]a, Pite[ti, Timi[oara.

Apartamente noi, case [i vile

Terenuri [i apartamente

|ntre 100.000 [i 300.000 de euro

Sub 30.000 de euro

 BUCURE{TI PIA}A UNIRII

 CONSTAN}A CENTRU

Apartament situat la Pia]a Unirii, ultracentral, compus din 4 camere decomandate, etaj 8/8, suprafa]` util` 120 mp, nemobilat, \n stare foarte bun`, aer condi]ionat, mochet`.

Vil` deosebit`, situat` \n zon` central`, cartier Valu lui Traian, parter plus un etaj, living de 100 mp, 4 dormitoare, 2 b`i, 1.000 mp teren proprietate, \nc`lzire cu central` proprie, amenaj`ri interioare de lux.

Pre]: 210.000 de euro. Tel.: 021.211.06.57.

Pre]: 150.000 de euro. Tel.: 0722.334.245.

 CONSTAN}A FALEZA NORD

 CONSTAN}A EFORIE NORD

Cas` cu 3 camere, situat` \n zona Faleza Nord, decomandat`, teren de 200 mp, cu o deschidere de 12 m, gresie, faian]` noi, termopan, parchet, gaze, garaj.

Vil` \n zona Eforie Nord, parter, un etaj plus mansard`, suprafa]` teren 300 mp, suprafa]` construit` 120 mp, 12 camere prev`zute cu baie, construc]ie nou` din BCA, 90% terminat`.

Pre]: 153.000 euro. Tel.: 0720.300.270.

Pre]: 120.000 de euro. Tel.: 0720.300.270.

Spa]iu format din 3 apartamente unite, \n zona Bucur Obor, 12 camere renovate [i mobilate pentru a fi folosite ca birouri, cu o suprafa]` total` de 240 mp. Pre]: 315.000 de euro. Tel.: 021.211.06.57.

 DR. TURNU SEVERIN, apartament confort I, decomandat, \n zona Podul Gruii (cartier Kiseleff), cu 3 camere, 2 b`i, balcon, gresie, faian]`. Pre]: 28.550 de euro. Tel.: 0252.330.555; 0722.367.804. T|RGOVI{TE, apartament cu 2 camere, \mbun`t`]it, mobilat, ultramodern, etaj 4/4, gresie, faian]`. Pre]: 23.000 de euro. Tel.: 0722.405.086. D|MBOVI}A, garsonier`, \n bloc de c`r`mid`, parter \nalt, suprafa]` construit` de 46 mp, foarte bine \ntre]inut`. Pre]: 13.000 de euro. Tel.: 0722.405.086. CONSTAN}A, garsonier` confort II, etaj 2, zona Cet, \mbun`t`]iri recente, suprafa]` de 22 mp, baie, buc`t`rie, liber`. Pre]: 15.300 euro. Tel.: 0723.515.551. CONSTAN}A, garsonier` confort 1, zona Far, baie, buc`t`rie, etaj 3, \mbun`t`]iri recente, gresie, faian]`, liber`. Pre]: 28.000 euro. Tel.: 0722.595.859.

|ntre 30.000 [i 50.000 de euro

|ntre 300.000 [i 500.000 de euro BUCURE{TI BUCUR OBOR

 ALBA-IULIA, garsonier`, central, Iuliu Maniu, confort I, mobilat`, suprafa]` 40 mp, gresie, faian]`. Pre]: 21.400 de euro. Tel.: 0742.050.323; 0740.301.518. ALBA-IULIA, garsonier`, confort I, modificat`, termopane, central` termic`, gresie, faian]`, \n zona Cetate. Pre]: 25.400 de euro. Tel.: 0742.050.323; 0740.301.518. CONSTAN}A, garsonier` situat` \n zona Inel II/Groap`, confort 2, suprafa]` 21 mp, etaj 1, \ncadrat`. Pre]: 20.400 euro. Tel.: 0723.515.551. CONSTAN}A, Tomis Nord, arter` circulat`, garsonier`, parter stradal, ideal birouri, cabinete cosmetic`, \mbun`t`]iri de actualitate. Pre]: 22.500 euro. Tel.: 0720.300.270. DR. TURNU SEVERIN, apartament cu 2 camere, confort I, decomandat, suprafa]` de 52 mp, parter/4 etaje, gresie, faian]`, parchet. Pre]: 25.700 de euro. Tel.: 0252.330.555; 0722.367.804.

 BUCURE{TI VATRA LUMINOAS~ Vil`, parter, etaj 1 [i pod, suprafa]` total construit` 200 de mp, teren suprafa]` de 250 mp, curtea 150 de mp, 6 camere, 5 dormitoare, 2 grupuri sanitare, multiple dot`ri. Pre]: 399.000 de euro. Tel.: 021.211.06.57.

 BUCURE{TI 1 MAI

 CONSTAN}A EFORIE NORD

Vil` \n zona 1 Mai, format` din subsol, parter [i dou` etaje, suprafa]` total contruit` 500 mp, suprafa]` teren 300 mp, stare excep]ional`, interior nou, central` termic`.

Vil` \n Eforie Nord, parter, un etaj [i mansard`, 500 mp de teren, 18 m deschidere, suprafa]` construit` 270 mp, amprenta la sol 120 mp, 5 camere, patru b`i, buc`t`rie, mobilat`, utilat` lux.

Pre]: 400.000 de euro. Tel.: 021.211.06.57.

Pre]: 375.000 de euro. Tel.: 0722.999.012.

 ALBA-IULIA, apartament cu 3 camere, situat \n zona Ampoi III, etaj unu, decomandat, termopane, parchet, gresie, faian]`. Pre]: 42.850 de euro. Tel.: 0744.101.691; 0258.822.130. ALBA-IULIA, cas` cu 3 camere, dou` b`i, situat` \n cartierul Lancr`m, dependin]e, suprafa]` total` de 5.500 de metri p`tra]i. Pre]: 33.000 de euro. Tel.: 0744.101.691; 0258.822.130. DR. TURNU SEVERIN, apartament confort I, decomandat, \n imobil de beton cu acoperi[, \n zona Cri[an, suprafa]` de 70 mp, etaj 1/4. Pre]: 33.000 de euro. Tel.: 0252.330.555; 0722.367.804. DR. TURNU SEVERIN, apartament cu 3 camere, confort II, decomandat, \n imobil de c`r`mid` \n zona Ada-Kaleh (cartier Centru), suprafa]` de 60 mp, etaj 3/4. Pre]: 33.000 de euro. Tel.: 0252.330.555; 0722.367.804. T|RGOVI{TE, apartament cu 4 camere, confort I, etaj

4/4, suprafa]` de 104 mp, dou` balcoane, central` termic`, gresie, faian]`, zugr`vit recent. Pre]: 41.000 de euro. Tel.: 0722.405.086. D|MBOVI}A, cas` l\ng` Tab`ra Crebu, suprafa]` 130 mp, living, 2 dormitoare, 2 b`i, suprafa]` teren 4.000 mp. Pre]: 50.000 de euro. Tel.: 0722.405.086. CONSTAN}A, Tomis Nord Cire[ica, apartament cu 3 camere, confort II, etaj trei, gresie, faian]`, parchet. Pre]: 43.500 de euro. Tel.: 0720.097.538; 0241.555.552. CONSTAN}A, zona Inel I, apartament cu 3 camere, confort I, etaj 2, f`r` \mbun`t`]iri, \ncadrat, se accept` [i credit. Pre]: 44.000 de euro. Tel.: 0722.595.859; 0241.555.552. BUCURE{TI, apartament cu 2 camere, cartier Alexandru Obregia, etaj 1/10, semidecomandat, confort II, balcon \nchis, gresie, faian]`. Pre]: 41.500 de euro. Tel.: 021.252.25.40; 0722.580.993.

|ntre 50.000 [i 100.000 de euro Peste 500.000 de euro BUCURE{TI MARIA ROSETTI

 BUCURE{TI PIA}A VICTORIEI

Spa]iu de birouri, la ro[u, situat pe o arter` circulat`, \n zona Maria Rosetti, subsol, parter [i 3 etaje, suprafa]` util` 700 mp, necompartimentat, 6 grupuri sanitare, central` proprie.

Teren situat la Pia]a Victoriei, Buze[ti, pe o arter` circulat`, suprafa]` total` de 860 mp, cu o deschidere de 12 ml, ideal construc]ie de birouri, toate utilit`]ile.

Pre]: 1.200.000 de euro. Tel.: 021.211.06.57.

Pre]: 770.000 de euro. Tel.: 021.211.06.57.

 BUCURE{TI CENTRU

 BUCURE{TI CENTRU

Imobil situat \n zon` central`, format din parter [i 6 niveluri, stare excep]ional`, \nc`lzit cu central` proprie, parcare subteran` cu 18 locuri, acces stradal [i prin spate, vedere mixt`.

Vil` ultracentral, \n zona Budapesta, parter [i etajul 1, 9 camere din care 4 dormitoare, suprafa]a total construit` este de 600 mp, suprafa]` teren liber 50 mp, mobilier stil, central` proprie.

Pre]: 7.000.000 de euro. Tel.: 021.211.06.57.

Pre]: 750.000 de euro. Tel.: 021.211.06.57.

 ALBA-IULIA, apartament cu 3 camere, ultracentral, situat la etajul 2 \ntr-un imobil cu 4 etaje, superutilat, termopane, jacuzzi, u[` metalic`. Pre]: 100.000 de euro. Tel.: 0744.101.691; 0258.822.130. ALBA-IULIA, apartament cu 4 camere, central, zona Caroline, suprafa]` de 100 mp, garaj, beci, central` termic`, gresie, faian]`. Pre]: 75.000 de euro. Tel.: 0742.050.323; 0740.301.518. CONSTAN}A, bloc nou, apartament cu 3 camere, confort maxim, etaj intermediar, gresie, faian]`, termopane, liber. Pre]: 57.000 de euro. Tel.: 0720.097.538; 0241.555.552. DR. TURNU SEVERIN, apartament de lux, cu 3 camere, decomandat, \n zona Ape Minerale (cartier Crihala), suprafa]` de 86 mp, etaj 3/4, 2 balcoane, gresie, faian]`, parchet. Pre]: 55.000 de euro. Tel.: 0252.330.555; 0722.367.804. DR. TURNU SEVERIN, apartament \n vil` de c`r`mid` \n zona Blocuri (cartier Schela de Jos), suprafa]` de 264 mp, dispune de un teren cu supra-

fa]` de 314 mp, 9 camere, 3 b`i, 2 buc`t`rii, gresie, faian]`. Pre]: 90.000 de euro. Tel.: 0252.330.555; 0722.367.804. T|RGOVI{TE, cas`, suprafa]` de 100 mp, cu 3 camere, buc`t`rie, baie, gresie, faian]`, cad`, beci mare, teren cu suprafa]` de 400 mp, gaze, ap`, curent, canalizare. Pre]: 58.000 de euro negociabil. Tel.: 0722.405.086. D|MBOVI}A, cas` la ro[u, 340 mp, P+1, living 77 mp, buc`t`rie, baie, dormitor, 2 holuri, 2 garaje, etaj cu 4 dormitoare, 1 hol mare, acoperit` cu tabl`, termopane, zon` lini[tit`. Pre]: 75.000 de euro. Tel.: 0722.405.086. BUCURE{TI, apartament cu 4 camere, confort I, semidecomandat, suprafa]` de 90 mp, etaj 1/8, dou` b`i. Pre]: 78.000 de euro. Tel.: 021.252.25.40; 0722.580.993. BUCURE{TI, apartament cu 3 camere, semidecomandat, etaj 4/4, zona 1 Decembrie 1918, suprafa]` de 70 mp, gresie, faian]`. Pre]: 68.000 de euro. Tel.: 021.252.25.40; 0722.580.993.

Responsabilitatea pentru datele publicate \n aceast` pagin` revine agen]iilor imobiliare care le-au furnizat.


Cas`& teren Luni, 26 iunie 2006

07

Business

milioane de metri p`tra]i va fi stocul de spa]ii de birouri de clasa A [i B din Bucure[ti \n anul 2007.

1,2NOI LOCURI UNDE S~ NE CHELTUIM BANII

Mall-uri cu chirii mai mici

NICOLAE NI}OI

Persoanele care vor noi locuri de shopping nu vor mai avea mult de a[teptat. Investitorii vor construi noi centre comerciale.

 Pia]a spa]iilor

comerciale este scump`. Se a[teapt` ca, \n urm`torii ani, proiectele demarate de investitorii locali [i interna]ionali s` reduc` chiriile [i pre]urile de v\nzare. — Ionu] LECA INSTABILITATEA economic` [i politic` de dup` ’90 a influen]at \n mod negativ mai ales sectorul comercial de pe pia]a imobiliar` româneasc`. Primul mare investitor interna]ional, Metro Cash&Carry, [i-a f`cut intrarea pe pia]a din România \n 1996, conform raportului realizat de compania imobiliar` Eurisko. Trendul s-a accentuat mai ales \n ultimii ani, c\nd lan]urile de retail str`ine au \nceput s` investeasc` \n Bucure[ti. Cre[terea salariului mediu net [i a puterii de cump`rare a condus la intrarea pe pia]` a mai multor investitori str`ini precum Cora, Carrefour, Kaufland sau Praktiker. Majoritatea companiilor interna]ionale care aleg s` intre pe pia]a româneasc` opteaz` pentru mall-uri sau pentru centre comerciale. Acesta este segmentul care va atrage investi]ii consistente \n urm`torii ani. „Vor fi deschise mall-uri [i galerii comerciale care s` r`spund` nevoilor tuturor categoriilor de consumatori. Mall-urile de p\n` acum se adreseaz` \n general claselor medii [i \nalte, deci automat se adreseaz` \n principal brandurilor. De asemenea, prin lipsa spa]iilor comerciale stradale insuficiente, mallurile au devenit o alternativ`

viabil`. Mai ales c` acestea devin poluri de interes pentru cump`r`tori“, se arat` \ntr-o analiz` a companiei Regatta.

B`ncile domin` cererea Pia]a de retail din Bucure[ti este cea mai dezvoltat` din ]ar`. Cererea a fost dominat` clar de b`nci. Din cei 5.300 mp \nchiria]i anul trecut \n zonele primare, 40% au fost ocupa]i de b`nci [i magazine de telecomunica]ii. Peste 120 de unit`]i bancare au fost deschise \n 2005, 90% dintre acestea pe suprafe]e cuprinse \ntre 100 [i 200 mp, se arat` \ntr-un studiu Colliers. B`ncile au \ncercat s` acopere toate loca]iile ora[ului, pe cele adiacente [i periferice, precum [i centrul. Cele mai multe unit`]i au fost deschise de BRD, ING, BCR, Alpha Bank, OPT Bank [i Piraeus Bank. Principalii operatori GSM au realizat c\teva tranzac]ii importante pe pia]a din Capital`. Astfel, Vodafone a \nchiriat fostul

magazin Naf Naf, \n timp ce Cosmote a tranzac]ionat 143 mp aproape de Pia]a Roman`. De asemenea, o parte important` din magazinul Muzica a fost \nchiriat` de Orange. Pia]a spa]iilor comerciale a \nregistrat cerin]e pe toate segmentele sale, chiar dac` majoritatea tranzac]iilor au fost semnate de b`nci, farmacii sau magazine de telecomunica]ii. Cele mai importante tranzac]ii din segmentul electrocasnicelor au fost \nchirierea a 700 mp \n Eroii Revolu]iei de c`tre Flanco, respectiv 1.000 mp de c`tre Altex la parterul Complexului Bucur Obor. De asemenea, retailerii de cosmetice, \nc`l]`minte, decora]iuni etc. [i-au manifestat interesul de a intra pe pia]` sau de a se extinde cu noi unit`]i.

Proprietarii profit` Trendul cresc`tor al cererii [i poten]ialul ridicat de dezvoltare a pie]ei nu [i-au g`sit corespondent \n ofert`. |n anul 2005, stocul de spa]ii

Chirii mari pentru comercian]i 30-150 € mp/lun` 80-100 € mp/lun` 30-35 € mp/lun`

15-20 € mp/lun` Magheru

Bdul Unirii

Centre comerciale

Galerii comerciale hipermarket INFO_COTIDIANUL

comerciale a cuprins spa]iile situate la parterul cl`dirilor reziden]iale. Zona comercial` primar` din Bucure[ti, reprezentat` de MagheruB`lcescu-Br`tianu [i Calea Victoriei, are aproximativ 45.000 mp, din care 5.300 mp au fost tranzac]iona]i \n 2005. Cele mai importante spa]ii comerciale lansate pe pia]` au fost City Mall, Cora Lujerului [i Kaufland. La sf\r[itul lui 2005, toate spa]iile

comerciale din Capital` erau \nchiriate. De situa]ia prezent` nu s-au bucurat dec\t proprietarii, care au avut posibilitatea s`-[i selecteze clien]ii. Majoritatea tranzac]iilor au fost reprezentate de \nlocuirea chiria[ilor cu al]ii noi, dispu[i s` pl`teasc` mai bine. Ca efect al concuren]ei, chiriile pentru spa]iile de pe arterele comerciale au crescut cu 20-30%. Valoarea chi-

 Retailerii se uit` insistent spre ora[ele din provincie

Ia[i

T\rgu-Mure[

Constan]a

Bra[ov

 Poten]ialul comercial ridicat al Ia[iului a fost sesizat de mari investitori precum Metro Cash&Carry sau Billa \ncep\nd cu 2001. Cu toate acestea, marile proiecte se vor realiza \ncep\nd cu 2006. Anul trecut, cele mai importante investi]ii au vizat extinderea Iulius Mall, care a costat [ase milioane de euro, iar Complexul Comercial Moldova a beneficiat de o investi]ie de 11 milioane de euro. Nivelul chiriilor a \nregistrat o cre[tere de 50% pentru spa]iile din zonele ultracentrale [i centrele comerciale, ajung\nd la o valoare maxim` de 50 euro/mp/lun` \n zonele ultracentrale.

 |n T\rgu-Mure[, retailul este unul dintre cele mai dezvoltate segmente ale pie]ei imobiliare. Cu toate acestea nu exist` nici un mall, ci doar centre comerciale construite \nainte de ’89. Metro [i Selgros s\nt deja prezente aici [i se a[teapt` finalizarea proiectelor ini]iate de Praktiker sau de Kaufland. Nivelul chiriilor spa]iilor comerciale a crescut [i \n T\rgu-Mure[, situ\ndu-se \n 2005 \n jurul valorii de 40-50 euro/mp/lun` \n zonele centrale. Spa]iile comerciale s\nt mai ieftine \n zonele marginale, ating\nd o valoare de 25-30 euro/mp/lun`.

 Retailerii au sesizat devreme poten]ialul comercial ridicat pe care \l are Constan]a, Metro fiind prezent cu dou` magazine inaugurate \n 2000, respectiv 2004. Ie[irea spre Mangalia este un punct de interes major pentru investitori. Nivelul chiriilor a variat anul trecut \ntre 12 [i 40 euro/mp/lun`. Cota maxim` a fost atins` \n Tomis Mall, cel mai mare centru comercial din Constan]a [i unul dintre cele mai mari din ]ar` unde chiriile au atins valori de 80-100 euro/mp/lun`. Investi]iile vor continua s` apar`, mai multe proiecte de mari dimensiuni fiind anun]ate pe pia]`.

 Bra[ovul este ora[ul cu cel mai ridicat nivel de investi]ii \n retail din provincie. Majoritatea spa]iilor comerciale se concentreaz` pe Calea Bucure[ti, o zon` care a cunoscut o dezvoltare impresionant` \n ultimii ani cu proiecte precum Flanco, Mobexpert Carrefour sau Metro. |n aceast` zon`, chiriile \nregistreaz` un nivel de 15-25 euro/mp/lun`. Cererea pentru spa]iile comerciale stradale a r`mas mare din cauza lipsei loca]iilor libere din cea mai important` zon` comercial` a ora[ului, Centrul Vechi. Aici chiriile au un nivel mai ridicat, ajung\nd la 30-40 euro/mp/lun`.

riilor a depins de zona \n care se afl` imobilul, de suprafa]` [i de calitate. Astfel, chiriile au atins valoarea maxim` de 130 euro/mp/lun` \n zona Magheru-B`lcescu, informeaz` Colliers. Pentru zonele secundare, precum Calea Doroban]i, Calea Mo[ilor sau {tefan cel Mare, chiriile au fost mai sc`zute, fiind situate \ntre 30 [i 75 euro/mp/ lun`. A[a cum era de a[teptat, zonele periferice au fost cele mai ieftine, cu chirii \ntre 10 [i 30 euro/mp/lun`. Pre]urile de v\nzare [i-au men]inut trendul cresc`tor, at\t pentru principalele artere, c\t [i pentru centrele comerciale. |n zonele comerciale primare s-au \nregistrat pre]uri de 7.000-9.000 euro/mp, \n timp ce la limita inferioar` se situeaz` pre]uri de 8002.200 euro/mp pentru zonele periferice.

Optimism moderat Chiar dac` 2005 nu a adus schimb`ri majore pe pia]a spa]iilor comerciale din Capital`, efectele investi]iilor f`cute \n cursul acestui an se vor resim]i \n perioada care urmeaz`. |n m`sura \n care noile proiecte vor fi lansate pe pia]`, valoarea medie a chiriilor [i a pre]urilor de v\nzare va sc`dea. Chiriile pentru spa]iile din mall-uri [i centrele comerciale se estimeaz` c` se vor ieftini \n medie cu 5-10 euro. „Comparativ cu celelalte capitale din Uniunea European`, Bucure[tiul dispune \n continuare de o ofert` limitat` de spa]ii comerciale moderne raportat la num`rul de locuitori. Prin urmare, ne a[tept`m ca cererea pe aceast` pia]` s` se men]in` \n cre[tere, urm\nd s` se stabilizeze \n urm`torii doi ani, pe m`sur` ce noile proiecte vor fi livrate pe pia]`“, a declarat Oana Iliescu, consultant \n cadrul departamentului Retail al DTZ Echinox.


Luni, 26 iunie 2006 Cas`& teren

08

Cas` \n str`in`tatePRE} DECENT

 Apartamentele de dou` camere cu suprafe]e de circa 50 mp, situate aproape de centrul Budapestei, se cump`r` cu pre]uri cuprinse \ntre 850-950 de euro/mp.

INTEGRAREA |N UE A SC~ZUT PRE}UL LOCUIN}ELOR

Englezii \[i beau ceaiul \n case ieftine ungure[ti Interesul

str`inilor pentru propriet`]i imobiliare din Ungaria exist`. Pia]a este deja considerat` atractiv` de investitori din ]`ri precum Israel, Anglia sau Germania. — Ionu] LECA BOOMUL IMOBILIAR din Ungaria a atins apogeul \n 2000, cu patru ani \nainte de aderarea la Uniunea European`. Cauzele principale ale scumpirilor au fost cererea mare de locuin]e manifestat` pe pia]` de c`tre popula]ie [i unele specula]ii. De asemenea, str`inii care au sosit \n Ungaria printre care firmele de construc]ii din Germania, Israel [i Irlanda [i investitorii din Anglia, Irlanda [i Spania au contribuit determinant la expansiunea pie]ei ungare. Cre[terea s-a men]inut la o intensitate mai redus` \n urm`torii patru ani, perioad` \n care foarte mul]i proprietari, \ndeosebi cei ai imobilelor vechi, a[teptau o explozie a pre]urilor dup` aderare. Speran]ele le-au fost \n[elate, c`ci intrarea \n Uniunea European` a adus o stagnare sau o sc`dere a pre]urilor. Nici constructorii pie]ei nu au fost mult mai avantaja]i de aderare, deoarece pre]urile imobilelor noi s-au men]inut sau au crescut foarte u[or la pre] dup` 2004.

Capitala vs provincie Pia]a imobiliar` din Ungaria este segmentat` \ntre capitala Budapesta [i restul ]`rii. „Budapesta este superioar` \n ceea ce prive[te pre]urile comparativ cu oricare alt ora[ sau regiune din ]ar`“, afirm` Laz`r O. Gabor, agent imobiliar [i proprietar al agen]iei A1 Immobili din Cluj, care vinde locuin]e \n Ungaria. O statistic` realizat` la finele anului 2005 vine s` demonstreze puterea de cump`rare superioar` a popula]iei din capital`. Acest studiu men]ioneaz` c` doritorii de locuin]e noi cu pre]uri \ntre 950 [i 1.000 de euro/mp au reprezentat circa 25% din cerere, \n timp ce \n provincie ponderea lor a fost de 73%. Pentru locuin]ele mai scumpe, cu pre]uri \ntre 1.000 [i 1.200 de euro/mp, procentul \n Budapesta cre[te la 30, spre deosebire de provincie cu doar 24% dintre cump`r`torii care s-au \ndreptat c`tre aceast` categorie. Pentru segmentul 1.200-1.400 de euro/mp, capitala conduce deta[at cu 18% din cerere, \n fa]a provinciei care adun`

Pre]urile locuin]elor din Budapesta s\nt ceva mai mici dec\t cele ale caselor din România. doar 3%. |n ceea ce prive[te locuin]ele vechi [i blocurile, pre]urile se men]in de ani \ntregi sau chiar au sc`zut. Printre motive se afl` num`rul mare de pe pia]`, confortul sc`zut [i creditarea mai facil` a locuin]elor noi de c`tre b`nci. |n general, \n capital` se g`sesc apartamente \n blocurile vechi cu pre]uri sub 1.000 de euro/mp.

Dou` camere cu 850 de euro/mp Budapesta ofer` o varietate foarte mare de imobile, al c`ror pre] se stabile[te \n primul r\nd \n func]ie de zona \n care se afl`. Alte criterii care influen]eaz` pre]ul s\nt anul construc]iei, confortul oferit sau nevoia de bani a proprietarului. Imobilele din capitala Ungariei s\nt mai ieftine dec\t cele cu caracteristici similare din Bucure[ti, indiferent de tipul lor. De obicei, aparta-

mentele de dou` camere cu suprafe]e de circa 50 mp, aproape de centrul capitalei ungare, se cump`r` cu pre]uri cuprinse \ntre 850-950 de euro/mp. Pentru cei care caut` spa]ii mai mari, un apartament cu patru camere, dou` b`i [i suprafa]` de 110 mp cost` 95.900 de euro. O cas` \n Budapesta construit` pe un teren de 831 mp, cu garaj dublu, teras` acoperit`, central` termic` [i t\mpl`rie de termopan se poate cump`r` cu 229.000 de euro. Se g`sesc [i case mai ieftine, cum ar fi una cu patru camere [i o suprafa]` construit` de 160 mp, central` termic`, termopan [i curte de 1.100 mp de v\nzare la pre]ul de 103.500 de euro. |n 2005, englezii [i irlandezii au adunat o pondere de 57% din totalul tranzac]iilor efectuate de str`ini \n Budapesta. C\t despre restul ]`rii, \n localitatea Siofok, cea mai

popular` de pe malul Lacului Balaton, s-au \ncheiat anul trecut 319 tranzac]ii pentru cet`]eni str`ini sosi]i din 16 ]`ri. Dintre cele 319 tranzac]ii, 245 au apar]inut cump`r`torilor germani, urm`ri]i la mare distan]` de austrieci, cu 21 de propriet`]i achizi]ionate.

Imobil la cerere |n Ungaria nu exist` \nc` o lege care s` reglementeze tranzac]iile de pe pia]a imobiliar`, dar este \n formare [i se a[teapt` s` fie supus` votului parlamentar \n cur\nd. Nu exist` restric]ii de cump`rare a imobilelor de c`tre cet`]enii europeni, „|n ceea ce prive[te terenurile agricole exist` perioada de moratoriu de zece ani de la intrarea \n CE de \nstr`inare a acestora c`tre cet`]eni str`ini, dar exist` o modalitate destul de simpl` prin care un cet`]ean str`in, dac` \[i

din totalul tranzac]iilor efectuate de str`ini \n Budapesta au fost \ncheiate de englezi [i irlandezi.

57%

creeaz` o firm` care are activitatea legat` de domeniul agricol, dup` trei ani are drept de cump`rare“, afirm` Laz`r Gabor, proprietar al agen]iei A1 Immobili din Cluj. Nici pentru cet`]enii români nu exist` restric]ii de cump`rare de imobile. Este nevoie de o cerere care trebuie aprobat` de administra]ia local` de unde se afl` proprietatea, demers valabil [i pentru cet`]enii europeni. Aproape 99% dintre acestea s\nt aprobate.

Tranzac]ie f`r` notar Avansul pentru cump`rarea unui imobil este cuprins \ntre 10 [i 30%, de obi-

|n vizit` la „Mireasa Dun`rii“ Budapesta, numit` deseori „Parisul de est“, „Mireasa Dun`rii“ sau „Perla Dun`rii“, este desp`r]it` de Dun`re \n dou` p`r]i, Buda [i Pesta. Buda este situat` \n partea de vest [i ocup` o treime din suprafa]a total` de aproximativ 52.500 de hectare, iar Pesta pe celelalte dou` treimi, la estul Dun`rii. Capitala ungar` este plin` de monumente [i construc]ii vechi deschise vizitatorilor. Pe terenurile r`mase goale din timpul

r`zboaielor s-au construit b`nci [i cl`diri de birouri moderne, combinate cu

cl`dirile mai vechi. Budapesta este cea mai vizitat` capital` din Europa Cen-

tral`, dup` Praga. Turi[tii s\nt atra[i aici de cafenelele [i restaurantele istorice renovate, galeriile de art`, teatrele, festivalurile culturale sau muzicale na]ionale [i interna]ionale. |n Budapesta, climatul este temperat continental, cu iulie [i august cele mai calde luni [i decembrie [i ianuarie cu temperaturile cele mai sc`zute. Divizat` \n 23 de districte, capitala ungar` g`zduie[te 1,8 milioane de locuitori.

cei 20%. Interesant este c`, spre deosebire de România, unde tranzac]iile imobiliare se fac cu [i prin intermediul notarului, \n Ungaria prezen]a unui avocat este suficient`. Ajutorul notarului nu este cerut doar \n cazuri speciale. |n privin]a taxelor, v\nz`torul are obliga]ia de a pl`ti c`tre stat o tax` de 20% din valoarea imobilului. Exist` o gril` e[alonat` a acestei taxe pe o perioad` de 15 ani \n care taxa scade dup` cum urmeaz`: \ntre unu [i [ase ani r`m\ne 20%, dup` care scade p\n` c\nd, la finalul acestei perioade, taxa nu se mai percepe. |n cazul \n care v\nz`torul \[i cump`r` o proprietate \n acela[i an fiscal, cele 20% se calculeaz` din diferen]a celor dou` imobile, indiferent dac` imobilul cump`rat este mai ieftin sau mai scump. Aceast` tax` poate fi sc`zut` prin unele facturi legate de imobilul v\ndut (comisionul agen]iei imobiliare [i al avocatului, facturi legate de renovarea locuin]ei etc.). |n cazul cump`r`torului, fiecare tranzac]ie presupune o tax` de 2% din valoarea imobilului dac` este p\n` \n patru milioane de forin]i, aproximativ 15.300 de euro. Dac` valoarea imobilului dep`[e[te aceast` sum`, o tax` de 6% se pl`te[te pe diferen]a ce apare. Onorariul care se va pl`ti avocatului se ridic` la aproximativ 3% din pre]ul propriet`]ii achizi]ionate.

06.26.2006-Casa_Teren  
06.26.2006-Casa_Teren  

Din 2007, UE cere relocarea fabricilor \n afara ora[ului. Terenurile vor putea fi folosite pentru construirea de locuin]e. Izolarea termic`...

Advertisement