Page 151

vdkyg\? ,if;odkY t&Sifbk&m;tm; csKd;a& vSL'gef;&jcif;onf tuREkfyf\ csrf;omudk &Gufaqmif&m yg\[k avQmufcJhyg\/ 1154/ xkdtoQifom&dykMwmonf tuREkfyfudk csD;ajr§mufjcif;iSg oydwf ouFef;udk csxm;awmf rlNyD;vQif cg;0wf ouFef; wpfxnfwnf;jzifhom o&ufyif&if;jzpfaom t&dyfü xkdifaeawmfrl\/ 1155/ MunfndKpdwf&Sdaom (o&ufO,smOfapmifh) a,musfm;onf o&ufyif\ teD;jzpfaom t&dyfü cg;0wf ouFef; wpfxnfwnf;jzifhom xkdifaeaom xkdtoQif om&dykMwmudk MunfvifpGm aom a&jzifh a&csKd;ap\/ 1156/ xkdo&ufO,smOfapmifh a,musfm;onf o&ufyifudkvnf; a&jzifh oGef;avmif;tyfNyD? &[ef;udkvnf; a&csKd;aptyfNyD? igonfvnf; rsm;pGmaom aumif;rIudk qnf;yl;tyfNyD? þodkY ESvHk;jyKí rdrd\ wpfudk,fvHk;udk ESpfodrfhrI ]yDwd} jzifh ESHYapcJhyg\/ 1157/ (tuREkfyfonf) xkdo&ufO,smOfapmifh b0ü þrQ twkdif;t&Snf&Sdaom ukokdvfuH udk omvQif jyKcJhyg\? (tuREkfyfonf) xkdukokdvfuHaMumifh vlUcE¨mudk,fudk pGefYypf&onf&Sdaomf ESpfoufzG,f wm0wðomewf jynfü jzpf&yg\/ 1158/ txl;xl;aom iSufrsKd;taygif;ESifh ,SOfí ESvHk;arGUavsmfzG,fjzpfaom eE´0efO,smOfü vnf; uMuukefç oDqdkMuukefaom ewforD;wdkY jcH&Hvsuf arGUavsmf&yg\[k (avQmufxm;\)/ ig;ckajrmufaom trÁ0drme0w¬K NyD;\/ ------

0drme0w¬KygVdawmf ====== 77 -- o okekedu du©dw ©dwå0å0**f f ====== 6 - a*gygv0drme0w¬K a&S;b0 ollwyg;EGm;rwdkYudk apmifha&Smuf&aom vllqif;&JJjzpfpOf toQifarm*¾v’mef <uvm awmfrlí Munfndkojzifh yk0gEGrf;jzifh xkyfxm;aom rka,mrkHYudk vSL'gef;cJJhNyD;vQif yJJcif;udk EGm; rpm;&ef vsifjrefpGm tajy;wGif a>rcJJí aoqHk;&m wm0wðomewfjynfü ajcmufq,fhav;a,muf aom ewfuacsonfwdkY\ tazsmftajzudk cHvsuf v0ef;uJJhodkYaom Adr®mefwGif aysmfpH&aom ewfom; 1159/ vufaumuf vufMuyfpaom vuf0wfwefqmwdkYudk 0wfqiftyfaom? rsm;aom tjcHt&H&Sdaom? MumjrifhpGmwnfaom jrifhaom Adrmefü vrif;uJhodkY (wifhw,fpGm xkdifaeaom) a*gygvuewfom;udk &[ef;awmf (toQirf [marm*¾v’mef)onf jrifí ar;\/ 1160/ wefqmqif,ifxm;aom? yef;wdkYudk yefqifaom? aumif;pGm 0wf½Hkxm;aom? aumif;aom em;awmif;vnf; &Sdaom? qHrkwfqdwf jyKjyifxm;aom? vuf0wf wefqmwdkYudk 0wfqifxm;aom oif ewfom;onf rsm;aom tjcHt&H&Sdonf jzpfí ewfüjzpfaom Adrmefü v0ef;uJhodkY wifhw,f\/

ဝိမာနဝတၳဳ  

ခုဒၵကနိကာယ သုတၱႏၱပိဋက မည္သူသည္ မည္သို႔နတ္စည္းစိမ္ ခံစားရပံု စသည္ကိုျပဆိုရာ

ဝိမာနဝတၳဳ  

ခုဒၵကနိကာယ သုတၱႏၱပိဋက မည္သူသည္ မည္သို႔နတ္စည္းစိမ္ ခံစားရပံု စသည္ကိုျပဆိုရာ