Page 1

Dr. Zalmai Rassoul

Moderation, Equality & Constructiveness

2


‫ډاکـرت زملی رسـول؛‬

‫اعتدال‪ ،‬برابري او رغونه‬ ‫اعتدال‪ ،‬برابری و سازنده ګی‬

‫‪3‬‬


‫ډاکـرت زملی رسـول؛‬

‫اعتدال‪ ،‬برابري او رغونه‬ ‫اعتدال‪ ،‬برابری و سازنده ګی‬

‫‪1‬‬


‫د ډاكټر زملي رسول ژوندليك‬ ‫‪2‬‬


‫ډاكټــر زملــى رســول د مرحــوم پوهانــد ډاكــر‬ ‫عبدالقيــوم رســول زوى د ‪ ۱۹۴۳‬كال د اكتوبــر پــر ‪۱۱‬مــه‬ ‫پــه كابــل ښــار كــې زېږېــدىل دى‪ ،‬د پــار لخــوا يــې د‬ ‫نســب سلســله د امــر دوســت محمــد خــان مــر ورور‬ ‫رسدار محمــد عظيــم خــان تــه چــې پــه خپــل وخــت كــې‬ ‫د كشــمري حاكــم و‪ ،‬رســېږي‪.‬‬ ‫مورنــۍ لــړۍ يــې خپلــه امــر دوســت محمــد خــان تــه‬ ‫ځــي‪ ،‬يانــې مــور و پــار يــې پــه پنځــم پښــت كــې رسه يــو‬ ‫ځــاى كېــږي‪.‬‬ ‫د افغانســتان د روشــنفكري دوران واكمــن او د وطــن‬ ‫د متــدن او پرمختــګ مــن پاچــا اعليحــرت امــان اللــه‬ ‫شــاه غــازي يــې مامــا دى‪.‬‬ ‫پوهانــد ډاكــر عبدالقيــوم رســول پــه كابــل كــې د‬ ‫اســتقالل لېســې لــه اولينــو فارغانــو څخــه و‪ ،‬هغــه پــه‬ ‫فرانســه كــې د كوچنيانــو پــه ناروغيــو كــې تخصــص‬ ‫واخيســت او پــه دې برخــه كــې د افغانســتان لومــړىن‬ ‫متخصــص و‪.‬‬ ‫هغــه د افغانســتان پــه طــب فاكولتــه كــې اســتاد‪ ،‬بيــا‬ ‫د دغــې فاكولتــې رئيــس او د يــو لنــډ وخــت لپــاره هــم د‬ ‫كابــل پوهنتــون رئيــس و‪.‬‬ ‫ارواښــاد پوهانــد رســول د هغــه وخــت د وطــن ګونــد‬ ‫غــړى و چــې پــه افغانســتان كــې يــې د دميوكراســۍ د‬

‫‪3‬‬


‫تعميــم او تحكيــم لپــاره مبــارزه كولــه‪ .‬نومــوړى د يــوې ګونــدي مظاهــرې پــه تــرڅ كــې ونيــول شــو او دوه نيــم كالــه يــې د وطــن د تعــاىل لپــاره پــه‬ ‫زنــدان كــې تېــر كــړل‪ ،‬هغــه مهــال ډاكــر زملــى رســول د اســتقالل لېســې د پنځــم ټولګــي زده كوونــى و‪ ،‬د رخصتيــو پــه ورځــو كــې چــې بــه د هغــه‬ ‫نــور ټولګيــوال د پغــان او نــورو ځايــو مېلــو تــه تلــل‪ ،‬نــو تنــى زملــى بــه زنــدان تــه‪ ،‬د خپــل پــار ليــدو تــه ورتــى‪ .‬دا هغــه څــه ول چــې كوچنــي زملــي‬ ‫تــه يېــ د حاالت��و پ�هـ اړه مخام��خ درس وركاوه‪ .‬د هغــه پــه مغــز كــې يــې د تفكــر تومنــه اچولــه او د هغــه بصــرت تــه يــې د ژورتيــا او پراختيــا زمينــه‬ ‫برابرولــه‪ .‬ښــايي چــې د ســيايس تجربــو لــړۍ يــې لــه همــدې ځايــه راپيــل شــوې وي‪.‬‬ ‫پــار يــې د دميوكراســۍ پــه لســيزه كــې د نــوي اســايس قانــون د كميســيون غــړى و‪ .‬پــه ‪۱۹۶۴‬م كــې د دغــه اســايس قانــون تــر تصويــب وروســته‬ ‫پــه ايټاليــا كــې د افغانســتان ســفري وټــاكل شــو‪ ،‬تــر هغــه وروســته پــه يوګوســاويا كــې ســفري و‪ ،‬پــه ‪۱۹۷۰‬م كــې كابــل تــه راغــى او د ســناتور پــه توګــه‬ ‫يــې خپــل خدمــت تــه دوام وركــړ‪ ،‬د شــهيد داؤد خــان پــه كودتــا كــې لــه كاره څنګتــه شــو او د كمونيســتانو پــه واكمنــۍ كــې يــې لــه دنيــا رسه مخــه‬ ‫ښــه وكــړه‪.‬‬

‫زده کړې‪:‬‬

‫پــه دې حســاب وينــو چــې ډاكــر زملــى رســول د خپلــې درنــې كورنــۍ پــه يــوه خــورا روښــان‪ ،‬مبــارز‪ ،‬دميوكــراټ او وطنپــال محيــط كــې رالــوى‬ ‫شــوى دى‪.‬‬

‫كلــه چــې دى لــه اســتقالل لېســې څخــه اول منــره فــارغ شــو نــو هغــه مهــال بــه تــر درېيــم منــره پــورې پــه بهــر كــې د لــوړو زده كــړو لپــاره‬ ‫سكالرشــيپ وركــول كېــده‪.‬‬ ‫پــر دې اســاس دى فرانســې تــه ولېــږل شــو او پــه ‪۱۹۷۳‬م كــې يــې د فرانســې لــه طبــي پوهنتــون څخــه دوكتــورا ســند واخيســت‪ ،‬لــه دې رسه‬ ‫ســم پــه افغانســتان کــې كمونيســتي كودتــا وشــوه‪ ،‬دى افغانســتان تــه رانغــى او درې كالــه يــې پــه پاريــس كــې د زړه ناروغيــو پــه څېړنيــز انســتيتوت‬ ‫كــې د ډاكټــر پــه صفــت كار وكــړ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫كلــه چــې يــې د كمونيســتانو لــه كودتــا رسه پاســپورټ ســلب شــو‪ ،‬نــو دى د ســيايس پنــا اخيســتنې لپــاره پــه پاريــس كــې د مهاجرينــو د ثبــت‬ ‫دفــر تــه ورغــى‪ ،‬نــو يــوې ښــځينه كارمنــدې يــوه فورمــه وركــړه‪ ،‬كلــه چــې ده فورمــه ډكــه كــړه او كلــه چــې كارمنــدې هغــه ولوســته‪ ،‬نــو پــه حريانتيــا‬ ‫يــې ده تــه وويــل چــې تــا بايــد دا فورمــه نــه واى ډكــه كــړې‪ ،‬تــه بايــد يــوه بلــه فورمــه ولیکــې‪ ،‬ځكــه تــا دلتــه كار كــړى دى او تــه د فرانســوي پاســپورټ‬


‫مســتحق يــې‪.‬‬ ‫دا كيســه ډېــره جالبــه ده‪ ،‬ده پــه هامغــه شــيبه كــې فكــر وكــړ چــې‬ ‫كــه د فرانســې يــا بــل هېــواد تابعيــت واخــي نــو لــه افغانســتان رسه‬ ‫بــه يــې عاطفــي رابطــه سســته يش او ده هيڅكلــه دغســې يــو معنــوي‬ ‫زيــان نــه شــواى زغمــاى‪ ،‬پــر هامغــه ځــاى يــې لــه فرانســوي پاســپورټه‬ ‫انــكار وكــړ او هلتــه د يــوه ســيايس پناهنــده پــه صفــت پاتــه شــو او تــر‬ ‫ننــه يــې د هيــڅ يــوه هېــواد تابعيــت وانخيســت‪ ،‬څنګــه چــې افغــان و‪،‬‬ ‫هامغســې صفــا او مكمــل افغــان پاتــه شــو‪ ،‬ځكــه چــې د افغانســتان‬ ‫پــر بېرتــه ازادۍ يــې پخــه عقيــده لرلــه او بېرتــه د وطــن د مــور درنــې او‬ ‫تــودې غېــږې تــه د ورتــګ لپــاره يــې شــېبې شــمېرلې‪ ،‬شــك نشــته چــې‬ ‫د پناهندګــۍ ژونــد ډېــر ســخت وي‪ ،‬ده د هجــرت ژونــد غــوره وبالــه‪،‬‬ ‫خــو د بشــپړ افغانيــت ويــاړ يــې تــر ننــه وســاته‪.‬‬

‫پــه روم کــې د ملــت بابــا د دفــر د رئیــس پــه صفــت او‬ ‫جهــادي هلــې ځلــې‪:‬‬ ‫پــر افغانســتان تــر شــوروي يرغــل وروســته لــه پاريســه روم تــه والړ‬ ‫او لــه ځينــو نــورو هېوادپالــو شــخصيتونو رسه يــې د ملــت بابــا تــه پــه‬ ‫جهــاد كــې د برخــې اخيســتو وړانديــز وكــړ‪ ،‬هغــه د وطــن محبــوب پاچــا‬ ‫يــې هــم پېشــنهاد ومانــه او ده تــه يــې پــه روم كــې د دفــر پرانيســتو‬ ‫دنــده وركــړه‪ ،‬پــه دې توګــه د پاچــا لــه دفــره لــه افغــان مجاهدينــو رسه‬ ‫متاســونه ونيــول شــول‪ ،‬يــو شــمېر جهــادي مرشانــو روم تــه ســفرونه وكــړل او هلتــه يــې لــه پاچــا رسه د جهــاد او افغانســتان د نجــات پــه بــاب مثمــر‬ ‫مجلســونه وكــړل‪.‬‬ ‫‪5‬‬


‫پــه ســعودي عربســتان کــې د یــوه ډاکټــر پــه‬ ‫توګــه‪:‬‬ ‫لــه دې څخــه دوه كالــه وروســته ډاكــر صاحــب‬ ‫وغوښــتل چــې هــم بايــد افغانســتان تــه نــژدې وي‪ ،‬هــم‬ ‫مجاهدينــو تــه او هــم پــه يــوه اســامي هېــواد كــې واويس‪،‬‬ ‫نــو يــې د ســعودي عربســتان پــه پالزمېنــه ريــاض كــې د‬ ‫وســله والــو ځواكونــو پــه روغتــون كــې كار پيــل كــړ او لــس‬ ‫كالــه يــې طبــي خدمــت وكــړ‪.‬‬ ‫دې كار لــه ډېــرو مجاهدينــو رسه د ليــدو كتــو او ســا‬ ‫مشــورو فرصــت وركــړ او د څلــورو پنځــو جهــادي مرشانــو‬ ‫متخصــص ډاكــر و‪ ،‬د دې دنــدې تــر څنــګ يــې يــو‬ ‫كلينيــك پرانيســتى و او د پنجشــنبې پــه ورځــو كــې بــه‬ ‫يــې تــر غرمــې وروســته هلتــه مېشــت افغانــان وړيــا تــداوي‬ ‫كــول او مفــت درمــل بــه يــې وركــول‪.‬‬

‫د روم بهیر‪:‬‬ ‫د طالبانــو لــه راتــګ رسه بېرتــه روم تــه والړ او د پاچــا‬ ‫دفــر يــې بېرتــه احيــاء كــړ‪ ،‬د دې لپــاره چــې د افغانســتان‬ ‫د ســتونزې اواري پــه موخــه لويــې جرګــې تــه زمينــه برابــره‬ ‫كــړي‪ ،‬نــو يــې د روم بهــر رامنځتــه كــړ او د افغانســتان لــه‬ ‫‪6‬‬


‫دننــه او دبانــدې اويــا تنــو مــي اشــخاصو څخــه يــې يــوه جرګــه جــوړه كــړه چــې د افغانســتان ولســمرش حامــد كــرزى يــې هــم غــړى و او هغــه كســان‬ ‫زياتــره د اوســني نظــام برخــه دي‪.‬‬ ‫دوى د ملــت بابــا درې فقــره ييــز پــان تصويــب كــړ چــې پــر اســاس بــه يــې د افغانســتان د نجــات لپــاره خپلــه افغانانــو تصميــم نيــوه‪ ،‬اضطــراري‬ ‫لويــه جرګــه بــه جوړېــده‪ ،‬مؤقــت او انتقــايل حكومــت بــه رامنځتــه كېــده‪ ،‬بيــا بــه د اســايس قانــون لويــه جرګــه دایرېــده او افغانســتان بــه د يــو مــوډرن‬ ‫اســايس قانــون خاونــد ګرځېــده‪.‬‬ ‫د بابــا لــه طرحــې رسه ډاكــر زملــي رســول د افغانســتان دننــه تــه څــو ســفرونه وكــړل‪ ،‬يــو ســفر يــې كندهــار تــه و او هلتــه يــې د طالبانــو لــه خارجــه‬ ‫وزيــر او وايل رسه د يــاد پــان او لويــې جرګــې پــه بــاب خــرې وكــړې خــو لــه بــده مرغــه هغــوى چــې خپلــه يــې كولــه د بــل يــې نــه منلــه‪ ،‬قناعــت يــې‬ ‫ورنكړاى شــو‪.‬‬ ‫بــل ســفر يــې د افغانســتان شــال تــه وكــړ‪ ،‬د بدخشــان پــه فيــض ابــاد كــې يــې لــه شــهيد اســتاد برهــان الدیــن ربــاين رسه وكتــل‪ ،‬وروســته يــې پــه‬ ‫درقــد كــې لــه شــهيد احمدشــاه مســعود رسه ليــده كاتــه وشــول‪ ،‬يــوه شــپه يــې تــر ســهاره وررسه د افغانســتان د معضلــې د حــل پــه بــاب خــرې وكــړې‪.‬‬

‫په بن کنفرانس کې د ملت بابا د استازي په توګه‪:‬‬ ‫د مقاومــت او روم تــر منــځ چــې د متاســونو يــو تشــكيل او ميكانيــزم رامنځتــه كــړ‪ ،‬كلــه چــې پــه ‪ ۲۰۰۱‬م كــې د ســپټمرب پېښــه وشــوه‪ ،‬نــو د يــاد‬ ‫تشــكيل پــه مرســته پــه يــوه لنــډه مــوده كــې د بــن كنفرانــس جــوړ شــو‪ ،‬چــې دى پكښــې د بابــا مناينــده و او هلتــه پــه افغانســتان كــې د يــوه مؤقــت‬ ‫حكومــت فيصلــه وشــوه‪ ،‬بيــا دوى كابــل تــه راغلــل او د بابــاى ملــت پــان د ملګــرو ملتــو پــر الس ګام پــر ګام پــى شــو‪.‬‬

‫د ملکي هوایي چلن د وزیر په حیث‪:‬‬ ‫ډاكــر صاحــب پــه ‪ ۲۰۰۲‬م كــې د ملــي هوايــي چلــن وزيــر وټــاكل شــو‪ ،‬تــر بېړنــۍ لويــې جرګــې پــورې چــې څلــور مياشــتې يــې ونيولــې وزيــر‬ ‫و‪ ،‬پــه دې لنــډه مــوده كــې يــې لويــه بريــا دا وه چــې كانــاډا تــه والړ او هلتــه يــې آريانــا افغــان هوايــي رشكــت لــه تــور لســته وايســت او افغانســتان يــې‬ ‫د ملــي هوايــي چلــن د نړيوالــې ادارې غــړى كــړ‪.‬‬

‫‪7‬‬


‫د ميل امنیت شورا تاسيس‪:‬‬ ‫تــر بيړنــۍ لويــې جرګــې وروســته يــې د رئيــس جمهــور پــه سپارښــتنه د مــي امنيــت شــورا تاســيس كــړه او د مــي امنيــت د لومــړي مشــاور پــه توګــه‬ ‫يــې اووه نيــم كالــه پــر دغــه مقــام قــرار درلــود‪ ،‬د ده د كار لــه پيــل رسه نــه مــي پــوځ و‪ ،‬نــه مــي پوليــس او نــه هــم مــي امنيــت مــي بڼــه لرلــه‪ ،‬ده‬ ‫هلتــه د ولســمرش د امنيتــي ســاكار پــه توګــه د مــي ځواكونــو د جوړښــت او ســراتېژۍ بنســټ كښېښــود‪ ،‬دلتــه يــې د افغــان حكومــت او بهرنيانــو تــر‬ ‫منــځ همږغــۍ تــه زمينــه برابــره كــړه‪ ،‬هــم يــې خپــل منځــي مجلســونه كــول او هــم يــې لــه باندنيــو رسه‪ .‬دوى د پالېســۍ او عمــل يــو ګــروپ رامنځتــه‬ ‫كــړ چــې هــره اونــۍ بــه يــې د مســايلو پــه بــاب اول خپــل منځــي بحــث كاوه‪ ،‬بيــا بــه يــې خــره لــه خارجيانــو رسه رشيكولــه‪.‬‬

‫د بهرنیو چارو د وزیر په صفت‪:‬‬ ‫د ولســمرشۍ تــر دوهمــو ټاكنــو وروســته يــې د افغانســتان د خارجــه وزيــر پــه توګــه لــه ولــي جرګــې د تائيــد رايــه واخيســته او درې نيــم كالــه يــې‬ ‫پــر دغــه مهــم پوســټ خدمــت وكــړ‪ ،‬پــه دغــه اداره كــې د مهمــو اصالحاتــو تــر څنــګ يــې لــه مختلفــو هېــوادو لكــه امريــكا‪ ،‬هنــد‪ ،‬جرمنــي‪ ،‬نــاروې‪،‬‬ ‫فنلنــډ‪ ،‬ډمنــارك‪ ،‬فرانســې‪ ،‬پولنــډ او اســراليا رسه د ســراتيژيكو اړيكــو تړونونــه الســليك كــړل چــې دا ټــول د افغانســتان لپــاره طاليــي چانســونه ول‪.‬‬

‫مهم کنفرانسونه‪:‬‬ ‫پــه دغــه مــوده كــې يــې د افغانســتان پــه بــاب مهــم تريــن كنفرانســونه د خپلــو همكارانــو او ځوانانــو پــه مرســته‪ ،‬پرتــه لــه كــوم خارجــي مشــاور‬ ‫څخــه مديريــت كــړل‪.‬‬ ‫اول يــې د ‪ ۲۰۱۰‬م پــه جــون كــې كابــل كنفرانــس جــوړ كــړ چــې اول ځــل پكښــې د ډېــرو هېوادونــو خصوصــا د اســامي هغــو بهرنيــو وزيرانــو‬ ‫ګــډون وكــړ‪.‬‬ ‫ورپســې دوهــم بــن كنفرانــس و چــې تــر شــپېتو زياتــو هېــوادو خارجــه وزيرانــو پكښــې ګــډون وكــړ او تــر ‪۲۰۱۴‬م كال وروســته يــې پكښــې د‬ ‫افغانســتان د ســيايس مالتــړ اعــان وكــړ‪.‬‬ ‫‪8‬‬


‫بــل د امريــكا پــه شــيكاګو كــې د ناټــو او ايســاف د‬ ‫مرشانــو مهــم كنفرانــس و چــې يــوه برخــه يــې افغانســتان‬ ‫تــه ځانګــړې وه‪ ،‬پــه دغــه كنفرانــس كــې لويــه بريــا دا وه‬ ‫چــې د لســو كالــو لپــاره هــر كال ‪ ۴ ،۱‬مليــارده ډالــر د‬ ‫افغــان امنيتــي ځواكونــو د تجهيــز‪ ،‬متويــل او تقويــې‬ ‫لپــاره تعهــد وشــو‪.‬‬ ‫همدارنګــه بــل ډېــر مهــم اقتصــادي كنفرانــس د‬ ‫جاپــان پــه توكيــو كــې جــوړ شــو‪ ،‬چــې د هغــه مهــال د‬ ‫ســخت نړيــوال اقتصــادي بحــران پــه منــځ‪ -‬منــځ كــې‬ ‫ډاكــر زملــى رســول د څــو نــورو پــه تېــره بيــا ماليــې‬ ‫وزارت پــه مرســته وتوانيــد چــې د افغانســتان د بيــا رغونــې‬ ‫لپــاره اتــه كالــه‪ ،‬لــه ‪ ۱۸ -۱۶‬مليــاردو ډالــرو ژمنــه واخــي‪،‬‬ ‫البتــه پــه دغــه كنفرانــس كــې افغانســتان تــه هــم ځېنــې‬ ‫كورنــۍ دنــدې وســپارل شــوې چــې د اجــراء پــه رشط بــه‬ ‫يــې دغــه رقــم پيســې مرســته كېــږي او دا مرســتې بــه د‬ ‫افغانســتان لپــاره د آب حيــات ارزښــت ولــري‪.‬‬

‫د ولسمرشۍ کاندید او مرستیاالن يې‪:‬‬

‫ډاكــر زملــي رســول د ‪ ۲۰۱۳‬م د جــون پــر پنځمــه‬ ‫لــه بهرنيــو چــارو وزارت څخــه مســتعفي شــو او پــه ‪۱۳۹۳‬‬ ‫ملريــز كال كــې د افغانســتان د ولســمرشۍ ټاكنــو تــه يــې ځــان كانديــد كــړ‪ ،‬لومــړى مرســتيال يــې ښــاغىل احمــد ضيامســعود دى‪ ،‬چــې پنځــه‬ ‫كالــه د ولســمرشۍ د مرســتيالۍ تجربــه لــري او دوهمــه مرســتياله يــې د باميــان وايل آغلــې حبيبــه رسايب ده چــې د افغانســتان د يــوې درنــې او‬ ‫‪9‬‬


‫خدمتــګارې كورنــۍ غــړې او اتــه كالــه پــه افغانســتان‬ ‫كــې د لومــړۍ ښــځې پــه توګــه د باميــان مؤفقــه وايل‬ ‫وه او پــه نړيوالــه كچــه ســتايل شــوې ده‪.‬‬

‫پایله‪:‬‬ ‫څنګــه چــې محــرم ډاكــر زملــي رســول دغــه‬ ‫ټولــې چــارې پــه خــورا درايــت رسه مديــرت كــړي‪ ،‬كــه‬ ‫د پــاك خــداى (ج) پــه مرســته او د رشيفــو افغانانــو‬ ‫پــه مالتــړ او رايــه دى د افغانســتان رئيــس جمهــور‬ ‫وټــاكل يش نــو زيــات اميــد او بــاور شــته چــې دى‬ ‫بــه دغــه ټولــې مرســتې پــه هامغــه اســتعداد او مينــه‬ ‫رسه ترالســه او ګــران افغانســتان بــه د اوســېدو پــه يــوه‬ ‫امــن او خوشــال كــور بــدل كانــدي‪ .‬ان شــاءالله‬ ‫مــوږ ډاډه يــو چــې درانــه افغانــان بــه پــر ډاكــر زملــي رســول ځكــه بــاور وكــړي چــې د هغــه د پــاك ســيايس ژونــد او مخلصانــه وطنــي خدمــت‬ ‫ســابقه د خلكــو پــه مــخ كــې لكــه روښــانه ملــر ځلېــږي‪.‬‬ ‫پــر هغــه تــر دا مهالــه د هېــڅ ډول اختــاس يــا بلــې نــاروا تــور ان شــايعه هــم نشــته‪ ،‬د هغــه الســونه د افغــان انســان د وينــو لــه يــوه واړه څاڅــي‬ ‫رسه ال هــم نــه دي پــه متــاس كــې شــوي‪ ،‬دى خلــك د يــوه ارام‪ ،‬معتــدل‪ ،‬وطنپرســت‪ ،‬پــاك او خدمتــګار شــخصيت پــه صفــت پېــژين‪.‬‬ ‫ډاكــر زملــى رســول پــه پښــتو‪ ،‬دري‪ ،‬انګلېــي‪ ،‬فرانســوي او ايټالــوي ژبــو خــرې كــوالى يش او پــه عــريب هــم څــه ناڅــه پوهېــږي‪ ،‬تــر دېرشــوزيات‬ ‫علمــي آثــار او تحليــي ليكنــې يــې د اروپــا او امريــكا پــه رســنيو كــې چــاپ شــوي دي‪ .‬كلــه چــې دى پــه فرانســه كــې و نــو لــه افغــان جهــاد رسه اړونــد‬ ‫((حقيقــت)) مجلــه يــې چلوله‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫دده د برياليتوب او د افغانستان د ښېرازۍ په هيله‬


‫ ‬

‫زندگینامۀ داکرت زملی رسول‬ ‫‪11‬‬


‫داکــر زملــی رســول فرزنــد مرحــوم پوهانــد داکــر‬ ‫عبدالقیــوم رســول در ‪ 11‬اکتوبــر ‪ 1943‬میــادی در شــهر‬ ‫کابــل متولــد گردیــده اســت‪ .‬سلســلۀ نســب وی از طــرف‬ ‫پــدر بــه رسدار محمــد عظیــم خــان بــرادر بــزرگ امیــر‬ ‫دوســت محمــد خــان مــی رســد کــه در زمــان خــود حاکــم‬ ‫کشــمیر بــود‪.‬‬ ‫سلســلۀ نســب مــادری وی بــه امیــر دوســت محمــد خــان‬ ‫منتهــی مــی شــود؛ یعنــی پــدر و مــادرش هــر دو در جــد‬ ‫پنجــم بــا هــم یکجــا مــی شــوند‪.‬‬ ‫پوهانــد داکــر عبدالقیــوم رســول از نخســتین فارغــان‬ ‫لیســۀ اســتقالل در کابــل بــود‪ .‬نامــرده تخصــص خــود را‬ ‫در طــب اطفــال از کشــور فرانســه حاصــل کــرده و نخســتین‬ ‫متخصــص ایــن رشــته در افغانســتان بــود‪.‬‬ ‫وی استاد فاکولتۀ طب‪ ،‬رییس فاکولتۀ یادشده و برای مدت کوتاهی رییس پوهنتون کابل بود‪.‬‬ ‫شــادروان پوهانــد رســول عضــو حــزب وطــن آن وقــت بــود کــه بــه منظــور تعمیــم و تحکیــم دموکراســی در کشــور مبــارزه مــی کــرد‪ .‬وی در جریــان راهپیامیــی‬ ‫حزبــی بازداشــت و بــه خاطــر تعالــی کشــور دو نیــم ســال را در زنــدان ســپری کــرد‪ .‬ایــن زمانــی بــود کــه داکــر زملــی رســول متعلــم صنــف پنجــم لیســۀ اســتقالل‬ ‫بــود؛ زمانیکــه همــه همصنفــی هــا و دوســتان وی در روزهــای رخصتــی بــه خاطــر ســیر و ســیاحت و میلــه هــا بــه پغــان مــی رفتنــد‪ ،‬زملــی رســول بــه خاطــر دیــدار‬ ‫پــدرش دروازۀ زنــدان را مــی کوبیــد‪ .‬ایــن چیــزی بــود کــه پیرامــون حــاالت آن روز درس مســتقیمی بــرای زملــی کوچــک نیــز بــه شــار مــی رفــت؛ اورا بــه تفکــر‬ ‫وامیداشــت و زمینــه را بــرای وســعت بینــش و ژرف نگــری وی مهیــا مــی ســاخت‪ .‬سلســلۀ تجــارب سیاســی وی از همیــن دوران آغــاز شــد‪.‬‬ ‫پــدرش در دهــۀ دموکراســی عضــو کمیســیون قانــون اساســی جدیــد بــود و بعــد از تصویــب ایــن قانــون در ســال ‪1964‬م بــه عنــوان ســفیر افغانســتان در کشــور‬ ‫ایتالیــا تقــرر حاصــل کــرد‪ .‬ســپس در یوگوســاویا ســفیر بــود و در ســال ‪ 1970‬بــه کابــل بازگشــت و بــه عنــوان ســناتور بــه ادامــۀ خدمــت پرداخــت‪ .‬در کودتــای‬ ‫شــهید داوودخــان از وظیفــه برکنــار و در زمــان زمامــداری احــزاب چپــی در گذشــت‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫تحصیالت‬

‫داکــر زملــی رســول‪ ،‬در دامــان فامیــل بــا وقــار خــود در محیــط بســیار روشــن‪ ،‬مبــارز‪ ،‬دموکــرات و وطندوســت رشــد منــوده اســت‪ .‬بــرای تحصیــل از ســوی‬ ‫خانــواده اش بــه فرانســه فرســتاده شــد و در ســال ‪1973‬م از پوهنتــون طبــی فرانســه ســند تخصــص خــود را در بخــش جراحــی قلــب بــه دســت آورد‪ .‬ایــن زمانــی‬ ‫بــود کــه کودتــای چپــی هــا صــورت ګرفــت و نامــرده بــه کشــور برنگشــته و در انســتیتوت تحقیقــات قلبــی پاریــس بــه حیــث داکــر بــه کارش ادامــه داد‪ .‬آقــای‬ ‫رســول ســالها در فرانســه طبابــت و کارهــای سیاســی کــرد امــا هیچــگاه تابعیــت ایــن کشــور را نپذیرفــت‪ .‬وی از ده ســال گذشــته در افغانســتان زندگــی مــی کنــد‬ ‫و تنهــا دارای تابعیــت افغانســتان مــی باشــد‪.‬‬

‫رییس دفرت بابای ملت در روم و تالش های پیگیرانه درحامیت از جهاد مردم افغانستان‬

‫داکــر رســول بعــد از تجــاوز روس هــا بــه افغانســتان از پاریــس بــه روم رفــت و در آنجــا بــا جمعــی از شــخصیت هــای وطندوســت دیگــر بــه بابــای ملــت محمــد‬ ‫ظاهــر شــاه پیشــنهاد کــرد تــا در جهــاد افغانســتان ســهم همــه جانبــۀ خــود را ادا منایــد‪ .‬شــاه نیــز پیشــنهاد او را پذیرفــت و بــه وی دســتور داد تــا دفــری را بــه‬ ‫ایــن منظــور در شــهر روم رس و ســامان بخشــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب از طریــق دفــر شــاه بــا مجاهدیــن متــاس حاصــل کــرد و شــاری از رهــران جهــادی بــه روم‬ ‫ســفر کردنــد و در آنجــا در دیــدار بــا شــاه پیرامــون جهــاد و نجــات افغانســتان بحــث هــای مفیــدی را انجــام دادنــد‪.‬‬

‫به عنوان داکرت در عربستان سعودی‬

‫داکــر رســول بــه منظــور ایــن کــه بــا مجاهدیــن و افغانســتان بیشــر نزدیــک و در متــاس باشــد‪ ،‬بــه عربســتان ســعودی رفــت و در شــفاخانۀ قــوای مســلح‬ ‫ریــاض عربســتان ســعودی بــه کار آغــاز و در آنجــا بــه خدمــات طبــی پرداخــت‪.‬‬ ‫ایــن کار بــه وی فرصــت داد‪ ،‬تــا بــا شــاری از مجاهدیــن گفتگوهــا و مشــوره هــا داشــته باشــد؛ نامــرده داکــر متخصــص چندیــن رهــر جهــادی بــود؛ در کنــار‬ ‫اجــرای وظیفــۀ محولــه اش‪ ،‬کلینکــی را نیــز افتتــاح و در روزهــای پنجشــنبه بعدازظهــر بــه مــداوا و تــداوی رایــگان مهاجــران افغــان در ســعودی مــی پرداخت‪.‬‬

‫‪13‬‬


‫جریان روم‬

‫زملــی رســول همزمــان بــا بــه قــدرت رســیدن‬ ‫طالبــان دوبــاره بــه روم رفــت و باردیگــر بــه‬ ‫احیــای دفــر شــاه پرداخت‪ .‬بــرای راهگشــایی‬ ‫مشــکالت افغانســتان لویــه جرگــه جریــان روم‬ ‫را بــه وجــود آورد کــه در آن بــه شــمول حامــد‬ ‫کــرزی رییــس جمهــور فعلــی افغانســتان‬ ‫بیــش از هفتــاد تــن از شــخصیت هــای ملــی‬ ‫در داخــل و خــارج کشــور عضویــت داشــتند‪.‬‬ ‫اکــر اعضــای ایــن جریــان در حــال حــارض‬ ‫جــزو نظــام کنونــی کشــور اســت‪.‬‬ ‫آنهــا پــان ســه فقــره یــی بابــای ملــت را‬ ‫بــه تصویــب رســاندند کــه بــر پــای آن‪ ،‬افغــان‬ ‫هــا بــه خاطــر نجــات افغانســتان خــود تصمیــم‬ ‫گرفتــه‪ ،‬لویــه جرگــۀ اضطــراری را دایــر‬ ‫منــوده‪ ،‬حکومــت موقــت و انتقالــی تشــکیل و‬ ‫لویــه جرگــۀ قانــون اساســی تدویــر یابــد کــه‬ ‫بــر بنیــاد آن افغانســتان دارای قانــون اساســی‬ ‫مــدرن و غنــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫داکــر زملــی رســول در حالــی کــه طــرح‬ ‫بابــای ملــت را بــا خــود داشــت‪ ،‬بــه داخــل‬ ‫افغانســتان نیــز چندیــن ســفر را انجــام داد کــه‬ ‫از آن جملــه ســفر وی بــه قندهــار مــی باشــد‪.‬‬

‫‪14‬‬


‫نامــرده در قندهــار بــا وزیــر خارجــه و والــی طالبــان پیرامــون پــان یادشــده و تدویــر لویــه جرگــه بحــث و گفتگــو کــرد‪ ،‬امــا بــرای تطبیــق پــان ســه فقــره یــی‬ ‫محمدظاهــر شــاه بــه تفاهــم نرســید‪.‬‬ ‫ســفر دیگــر وی بــه شــال کشــور بــود‪ .‬داکــر رســول در شــهر فیــض آبــاد بدخشــان بــا شــهید اســتاد برهــان الدیــن ربانــی مالقــات کــرد و ســپس در درقــد بــا‬ ‫شــهید احمــد شــاه مســعود دیــدار و گفتگــو داشــت و یــک شــب تــا صبــح پیرامــون معضــل افغانســتان بــا وی بــه گفتگــو و بحــث پرداخــت‪.‬‬

‫به عنوان منایندۀ بابای ملت در کنفرانس بن‬

‫متــاس هــای حاصــل شــده بیــن مقاومــت و روم‪ ،‬تشــکیل و مکانیزمــی را بــه وجــود آورد‪ .‬هنگامــی کــه رویــداد ‪ 11‬ســپتمرب ‪ 2001‬بــه وقــوع پیوســت‪ ،‬بــه کمــک‬ ‫ایــن تشــکیل کنفرانــس بــن تدویــر یافــت کــه وی بــه عنــوان مناینــده بابــای ملــت در آن اشــراک کــرد و فیصلــه بــه عمــل آمــد تــا حکومــت موقتــی در افغانســتان‬ ‫اســتقرار یابــد؛ ســپس بــه کابــل آمــد و برنامــۀ بابــای ملــت بــه وســیلۀ ملــل متحــد قــدم بــه قــدم بــه منصــۀ اجــرا گذاشــته شــد‪.‬‬

‫به حیث وزیر هوانوردی ملکی‬

‫داکــر رســول در ســال ‪. 2002‬م بــه عنــوان وزیــر هوانــوردی ملکــی تقــرر حاصــل کــرد و تــا زمــان برگــزاری لویــه جرگــۀ اضطــراری بــه همیــن ســمت باقــی‬ ‫مانــد؛ در ایــن مــدت کوتــاه‪ ،‬بزرگرتیــن دســتاورد وی ایــن بــود کــه بــه کانــادا ســفر منایــد و رشکــت هوایــی آریانــا افغــان را از لیســت ســیاه خــارج و افغانســتان‬ ‫بــه عضویــت ادارۀ بیــن املللــی هوانــوردی ملکــی درآیــد‪.‬‬

‫تاسیس شورای امنیت ملی‬

‫بعــد از تدویــر لویــه جرگــۀ اضطــراری‪ ،‬داکــر رســول بــه ســفارش رییــس جمهــور کــرزی شــورای امنیــت ملــی را تاســیس و بــه عنــوان نخســتین مشــاور امنیــت‬ ‫ملــی هفــت و نيــم ســال در ایــن ســمت خدمــت کــرد‪ .‬در آن زمــان اردو‪ ،‬پولیــس و امنیــت ملــی بــه معنــی واقعــی آن وجــود نداشــت‪ .‬ایجــاد اردوی ملــی‪ ،‬پولیــس‬ ‫ملــی و امنیــت ملــی در چــوکات ارگان هــای امنیتــی افغانســتان از کارکردهــای وی درپســت مشــاور امنیــت ملــی افغانســتان اســت‪ .‬نامــرده بــه عنــوان مشــاور‬ ‫‪15‬‬


‫امنیــت ملــی رییــس جمهــور بنــای ســاختار و اســراتیژی نیروهــای امنیتــی کشــور را گذاشــت و نیــز زمینــۀ هامهنگــی و همــکاری ســازنده میــان نیروهــای خارجــی‬ ‫و داخلــی را مهیــا ســاخت‪ .‬وی گروهــی از پالیســی و عمــل را بــه وجــود آورد کــه هــر هفتــه نخســت بیــن هــم و ســپس بــا همــکاران بیــن املللــی پیرامــون مســایل‬ ‫بحــث مــی کردنــد‪.‬‬

‫وزیر امور خارجه‬

‫داکــر زملــی رســول‪ ،‬بعــد از برگــزاری انتخابــات دوم ریاســت جمهــوری بــه عنــوان وزیــر امــور خارجــه موفــق بــه اخــذ رای تاییــد از ولســی جرگــه گردیــد و بــه‬ ‫مــدت ســه ســال در ایــن پســت مهــم ایفــای خدمــت کــرد‪ .‬در ایــن اداره افــزون بــر انجــام اصالحــات مهــم‪ ،‬بــا کشــورهای امریــکا‪ ،‬هنــد‪ ،‬جرمنــی‪ ،‬نــاروی‪ ،‬فنلنــد‪،‬‬ ‫دمنــارک‪ ،‬فرانســه‪ ،‬پولنــد و اســرالیا قــرارداد روابــط اســراتیژیک را بــه امضــاء رســاند کــه ایــن همــه فرصــت هــای طالیــی بــرای آینــده افغانســتان بــه ارمغــان‬ ‫آوردند‪.‬‬

‫دست آوردهای داکرت رسول در وزارت امورخاجه‬

‫در این مدت‪ ،‬به کمک همکاران خود و بدون همکاری کدام مشاور خارجی‪ ،‬توانست کنفرانس های مهمی را مدیریت کند‪.‬‬

‫نخســت در مــاه جــون ‪ 2010‬م کنفرانــس کابــل را کــه در آن وزرای خارجــه ده هــا کشــور رشکــت داشــتند بــه عنــوان نخســتین کنفرانــس بیــن املللــی بــا میزبانــی‬ ‫افغانســتان دایــر کــرد‪ .‬در طــرح و تدویــر کنفرانــس بــن دوم کــه در آن وزرای خارجــه بیــش از شــصت کشــور اشــراک ورزیــده بــود و حامیــت سیاســی و اقتصــادی‬ ‫جهــان را بــرای افغانســتان اعــان کــرد‪ ،‬نقــش تعییــن کننده داشــت‪.‬‬ ‫کنفرانــس شــیکاگو کــه در آن تعهــد کمــک هــای مالــی و نظامــی ناتــو بــه افغانســتان بــرای دهــه تحــول حاصــل گردیــد دســت آورد دیگــر افغانســتان در زمــان‬ ‫تصــدی داکــر زملــی رســول بــه ســمت وزیــر امــور خارجــه بــود‪ .‬همچنــان کنفرانــس مهــم اقتصــادی دیگــر در توکیــو جاپــان تدویــر یافــت کــه در آن روزهــای‬ ‫ســختی کــه جهــان بــا بحــران اقتصــادی دســت و پنجــه نــرم مــی کــرد‪ ،‬داکــر زملــی رســول بــه عنــوان وزیــر امورخارجــه توانســت بــه منظــور بازســازی افغانســتان‬ ‫بــرای هشــت ســال آینــده تعهــد کمــک ‪ 18- 16‬میلیــارد دالــری جهانیــان را بــه دســت آورد‪.‬‬ ‫‪16‬‬


17


‫کاندیدای ریاست جمهوری‬

‫داکــر زملــی رســول در جــون ‪.2013‬م از وزارت امورخارجــه کنــاره گیــری کــرد و خــود را کاندیــد انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ‪ 1393‬ه‪ .‬ش ســاخت؛‬ ‫معــاون اول وی آقــای احمــد ضیــاء مســعود از تجربــۀ پنــج ســالۀ معاونیــت ریاســت جمهــوری برخــوردار اســت و معــاون دومــش والــی ســابق بامیــان خانــم حبیبــه‬ ‫رسابــی اســت کــه از خانــواده هــای بــا وقــار و خدمتــگار افغانســتان اســت و بــرای هشــت ســال بــه عنــوان نخســتین والــی زن والــی موفــق والیــت بامیــان بــود‬ ‫و بــه ســطح بیــن املللــی مــورد ســتایش قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬

‫نتیجه‪:‬‬

‫از آنجاییکــه داکــر زملــی رســول همــه امــور یادشــده را بــه وجــه نیــک و درایــت متــام مدیریــت منــوده‪ ،‬اگــر بــه یــاری خداونــد بــزرگ و رای و حامیــت افغــان‬ ‫هــای رشیــف بــه عنــوان رییــس جمهــور افغانســتان برگزیــده شــود‪ ،‬بیشــر امیــد مــی رود کــه ایــن همــه کمــک هــا بــه هــان اســتعداد و صمیمــت بــه دســت‬ ‫آمــده و افغانســتان عزیــز بــه خانــۀ امــن و شــادی مبــدل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مــا باورمنــد هســتیم کــه داکــر زملــی رســول فــرد مــورد اعتــاد افغــان هــای محــرم اســت؛ زیــرا زنــده گــی پــاک سیاســی خدمــات مخلصانــۀ وطنــی وی بــرای‬ ‫همــه‪ ،‬از آفتــاب روشــنرت اســت‪.‬‬ ‫تــا کنــون هیچگونــه اتهــام اختــاس و فســاد نــه تنهــا بــروی وجــود نــدارد‪ ،‬بلکــه چنیــن مســأله یــی در مــورد وی شــایع هــم نیســت‪ ،‬دســتان وی تــا کنــون حتــا‬ ‫بــا قطــره هــای کوچکــی از خــون انســان افغــان در متــاس نشــده‪ ،‬مــردم او را بــه عنــوان شــخصیت آرام‪ ،‬معتــدل‪ ،‬وطنپرســت‪ ،‬راســتین و خدمتــگار مــی شناســند‪.‬‬ ‫داکــر زملــی مــی توانــد بــه زبــان هــای پشــتو‪ ،‬دری‪ ،‬انگلیســی‪ ،‬فرانســوی و ایتالــوی صحبــت منایــد و بــا زبــان عربــی نیــز تــا حــدی آشناســت‪ .‬بیشــر از ســی‬ ‫اثــر علمــی‪ ،‬تحلیلــی و مقالــۀ وی در رســانه هــای اروپایــی و امریکایــی اقبــال چــاپ یافتــه اســت؛ زمانــی کــه وی در فرانســه بــود‪ ،‬مســوولیت مجلــۀ مرتبــط بــه‬ ‫جهــاد افغانســتان (حقیقــت) را بــه عهــده داشــت‪.‬‬ ‫به امید پیروزی وی و آبادی افغانستان‪.‬‬

‫‪18‬‬


‫د سيايس تقوا‬ ‫يوه استثنايي څېره‬ ‫ډاكــر زملــى رســول پــه افغانســتان كــې د وروســتي جنګــي دوران پــه سياســتوالو كــې يــوه‬ ‫اســتثنايي څېــره ده‪ ،‬ښــايي هيــڅ يــو انســان لــه هــره اړخــه پــه متامــه مانــا بشــپړ ونــه اويس‪،‬‬ ‫ممكــن د دنيــا پــه بهرتينــو انســانانو كــې هــم خامخــا يــو (( خــو)) موجــود وي امــا پــه مقايســوي‬ ‫ډول كېــداى يش چــې ځېنــې انســانان تــر ځېنــو نــورو غــوره او پــام وړ وي‪.‬‬ ‫د ډاكــر زملــي رســول د هــر اړخيــز بشــپړتابه دعــوه هــم هيڅــوك نــه يش كــوالى‪ ،‬خــو كــه‬ ‫يــې لــه معــارصو ژونديــو سياســتمدارانو‪ ،‬ســيايس فعاالنــو او چارواكــو رسه د پرتلــې اراده لــرو‪،‬‬ ‫نــو پــه ډاډ ويــاى شــو چــې د شــخصيت د درنښــت‪ ،‬سياســت د پاكــۍ او معقوليــت او د كورنــۍ‬ ‫پــه حســاب د ويــاړيل‪ ،‬تاريخــي پــس منظــر پــر اســاس تــر ډېــرو لــوړ مقــام لــري‪.‬‬ ‫راځــئ يــو څــو خصوصيــات يــې وشــمېرو چــې نومــوړى د سياســت پــه زمينــه کــې ممتــاز‬ ‫ثابتــوالى يش‪:‬‬ ‫‪19‬‬


‫‪ :۱‬د افغــاين ټولنپوهنــې لــه نظــره پــه افغــاين ټولنــه كــې كورنــۍ زيــات نقــش لــري او د درنــې كورنــۍ غــړي د خپلــې كورنــۍ د درنښــت ســاتنې پــه‬ ‫موخــه ســپك او نــاروا كار تــه الس نــه اچــوي‪ ،‬د همدغــه اصــل پــر بنيــاد ډاكــر زملــي رســول پــه يــوه مخــوره‪ ،‬درنــه‪ ،‬روښــانه او وطنپالــه كورنــۍ پــورې‬ ‫تــړاو لــري‪ ،‬چــې تــر پنځمــه پښــته د افغانســتان واكمنــان پاتــې شــوي دي او پــه دوى كــې داســې څېــرې پيــدا شــوي دي چــې د افغانســتان د تاريــخ نــه‬ ‫هېرېدونــي مــي اتــان دي‪ ،‬چــې يــوه بېلګــه يــې د ده مامــا اعليحــرت امــان اللــه شــاه غــازي دى چــې يــاد يــې د انســان پــه زړه كــې د وطنپرســتۍ‪،‬‬ ‫پاكــۍ‪ ،‬كار او مبــارزې نــه متېدونــي احساســات راپــاروي‪.‬‬ ‫‪ :۲‬د ډاكــر زملــي رســول د ژونــد ســابقه او د هغــه مطالعــه خپلــه يــو جالــب او د بــاور وړ مضمــون دى‪ ،‬ځكــه د هغــه ژونــد ټــول پــه علمــي‪ ،‬ســيايس‬ ‫او مــي خدمــت كــې تېــر شــوى‪ ،‬لــه هغــه څخــه د ازار‪ ،‬ســپكاوي‪ ،‬خيانــت او پــې پروايــي يــوه وړه منونــه هــم څــوك نــي ثابتــوالى‪ ،‬چــې دا پــه‬ ‫افغانســتان غونــدې يــوه بحــران‪ ،‬دوامــداره جنــګ او جنايــت ځپلــې ټولنــه كــې يــوه د توجــه وړ ځانګړنــه ده‪.‬‬ ‫‪ :۳‬ډاكــر زملــى رســول د درانــه شــخصيت‪ ،‬ارام طبيعــت‪ ،‬مــؤدب كركټــر او نــورو غــوره اخالقــو يــوه منونــه ده‪ ،‬د كالم فصاحــت او بالغــت يــې‬ ‫اوريدونــى ورجذبــوي او د خــرو تسلســل او تــړاو يــې د فكــري ثبــات او خلــوص منايندګــي كــوي‪.‬‬ ‫د مسايلو تحليل‪ ،‬راټولول او په يوه لنډ عبارت كې یې حل الره په نښه كول د خاص سيايس استعداد ښكارندوى دى‪.‬‬ ‫‪ :۴‬پــه افغانســتان كــې د تېــرو دوولســو كلنــو بريــاوو امتیــاز مســتقيامً ډاكــر زملــي رســول تــه ځــي‪ ،‬لكــه دميوكــرايس‪ ،‬لويــو جرګــو‪ ،‬اســايس قانــون‪،‬‬ ‫ټولټاكنــې‪ ،‬د بيــان ازادي‪ ،‬د بــر حقــوق پــه تېــره بيــا د ښــځو د حقونــو داعيــه‪ ،‬د افغانســتان د مــي امنيتــي ځواكونــو بنســټ ايښــوول او پرمختــګ‬ ‫او‪ ...‬ځكــه چــې د دې هــر څــه طــرح اوپــان پــه روم كــې د بابــاى ملــت د دفــر د رئيــس پــه توګــه د ده تــر مســتقيم نظــارت النــدې جــوړ شــوى و‪.‬‬ ‫‪ :۵‬د افغانســتان د جهــاد او بيــا راوروســته دورانــو كــې د هــر چــا لپــاره د شــخيص ګټــو كولــو فرصتونــه برابــر شــول‪ ،‬ډېــرو د وطــن او اســام پــه نــوم‬ ‫ځانونــه د وطــن او ملــت د بربــادۍ پــه بيــه بســيا كــړل‪ ،‬دا فرصــت ډاكــر زملــي رســول تــه هــم د هغــه د كــورين اعتبــار او نړيــوال شــناخت پــر اســاس‬ ‫پــه كورنــۍ او نړيوالــه كچــه ميــر و‪ ،‬خــو ده لــه خدمــت پرتــه بــل انتخــاب نــه درلــود‪.‬‬ ‫‪ :۶‬دا او دې تــه ورتــه نــورې ځانګړنــې ډاكټــر زملــى رســول د نړيــوال اعتبــار او مــي محبوبيــت وړ ګرځــوي‪ ،‬درېغــه چــې دا ډول صفــات پــه افغــاين‬ ‫جامعــه كــې تعميــم يش او لــه دې اړخــه ډاكــر زملــى رســول د يــوې الګــو پــه توګــه د تقليــد مرجــع وګرځــي چــې پــه نتيجــه كــې يــې افغانســتان‪،‬‬ ‫افغانســتان يش‪.‬‬

‫‪20‬‬


‫چهرۀ استثنایی تقوای سیاسی‬ ‫داکــر زملــی رســول در ميــان همــه سياســتمدران دوران جنــگ‬ ‫هــای اخیــر افغانســتان یــک چهــرۀ اســتثنایی مــی باشــد‪ ،‬ممکــن‬ ‫هیــچ انســانی بــه متــام معنــا داراي شــخصیت کامــل نباشــد‪،‬‬ ‫شــاید در میــان بهرتیــن انســان هــای روی زمیــن یکــن اســتثنایی‬ ‫موجــود باشــد‪ ،‬امــا بــه صــورت مقایســوی‪ ،‬شــاری از انســان هــا‬ ‫مــی تواننــد‪ ،‬در تناســب بــا دیگــران بهــر و مــورد توجــه باشــند‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب هیــچ کــس منــی توانــد‪ ،‬کــال يب چــون و چرا‬ ‫و همــه گیــر‌داکــر زملــی رســول را نيــز ادعــا منایــد‪ ،‬ويل اگــر وی‬ ‫را بــا سیاســتمداران‪ ،‬مقــام هــا و فعــاالن سیاســی معــارصی کــه در‬ ‫قیــد حیــات انــد‪‌،‬مقایســه مناييــم‪ ،‬بــه یقیــن گفتــه مــی توانیــم کــه‬ ‫از لحــاظ وقــار شــخصیتی‪ ‌،‬تقــدس و معقولیــت سیاســی و نســب‬ ‫خانــواده گــی بــر اســاس گذشــتۀ تاریخــی‪ ،‬در تناســب بــا ديگــران‬ ‫در جایــگاه بلنــدی قــرار دارد‪.‬‬

‫‪21‬‬


‫بیایید برخی از ویژه گی های وی را برشمریم که در عرصۀ سیاست مي تواند وي را از سايرين ممتاز ثابت منايد‪‌:‬‬ ‫‪ -1‬از دیــدگاه جامعــه شناســی در جامعـۀ‌ افغانــی خانــواده نقــش ارزنــده یــی دارد و اعضــای خانــواده هــای داراي وقــار بــه منظــور حفــظ جایــگاه خانــواده گــی‬ ‫خــود بــه انجــام امــور نــاروا و هــرزه متوســل منــی شــوند؛ بــر پايــۀ ایــن اصــل‪ ‌،‬داکــر زملــی رســول متعلــق بــه خانــوادۀ بــا نفــوذ‪ ،‬روشــنفکر ‌‪ ،‬وطنپــرور و باوقــاری‬ ‫مــی باشــد کــه تــا پشــت پنجــم زمــام امــور را در افغانســتان بــه دســت داشــته انــد و در خانــوادۀ آنهــا اشــخايص پابعرصــۀ وجــود گذاشــته کــه بعدهــا بــه عنــوان‬ ‫قهرمانــان تاریــخ افغانســتان شــناخته شــده انــد؛ منونــۀ بــارز آن مامــای نامــرده‪ ،‬اعلیحــرت امــان اللــه شــاه غــازی اســت کــه یادبــود وي‪ ،‬احساســات کار و‬ ‫مبــارزه‪ ،‬پاکــی و صفایــی و ميهــن دوســتي را در قلــب انســان برانگيختــه و زنــده مــي منايــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬گذشــتۀ حیــات داکــر زملــی رســول و مطالعــۀ آن‪ ،‬خــود مضمــوين جالــب و ســزاوار بــاور اســت؛ زیــرا رسارس زنــده گاين وی در انجــام خدمــات علمــی‪،‬‬ ‫سیاســی و ملــی ســپری شــده؛ حتــا کســی منونــۀ کوچکــی از خیانــت‪ ،‬توهیــن‪‌،‬آزار و بــی پروایــی وی را ثابــت کــرده منــی توانــد کــه وجــود چنیــن ویــژه گــی در‬ ‫جامعــۀ کشــور بحــران زا و جنــگ زده یــی هامننــد افغانســتان‪ ،‬بیشــر مــورد توجــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬داکــر زملــی رســول دارای شــخصیت باوقــار‪ ،‬طبعیــت آرام‪ ،‬کرکــر مــودب و الگویــی از خصایــل شایســته اخالقــی اســت‪ ،‬فصاحــت و بالغــت کالمــش‬ ‫شــنونده را زیــر تاثیــر قــرار مــی دهــد؛ تسلســل و ارتبــاط منطقــی ســخرنانی وی ثبــات و خلــوص فکــری وی را بــه منایــش مــی گــذارد‪.‬‬ ‫تحلیل و گردآوری مسایل و در عبارات کوتاهی پيشكش راه حل هاي آن‪ ،‬منایانگر استعداد ویژۀ سیاسی وي می باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬امتیــاز دســتاوردهای دوازده ســال گذشــته هامننــد دموکراســی‪ ،‬لویــه جرگــه‪ ،‬انتخابــات‪ ‌،‬آزادی بیــان‪ ،‬داعیــۀ حقــوق بــر بــه ویــژه حقــوق زن‪ ،‬بنیانگــذاری‬ ‫ســاختار نیروهــای امنیــت ملــی كشــور‪ ‌،‬پیرشفــت و ‪ ...‬همــه بــه صــورت مســتقیم بــه نــام داکــر زملــی رســول رقــم مــی خــورد؛ زیــرا ایــن طــرح هــا و برنامــه هــا‬ ‫همــه زيــر نظــارت مســتقيم وي بــه‪‌،‬ترتیــب و برنامــه ریــزی شــده بــود‪.‬‬ ‫‪ -5‬د دوران جهــاد افغانســتان و ســال هــای بعــد آن‪ ،‬شــانس هــای طاليــي تحقــق منافــع شــخصی بــراي هــر كــس میــر شــد‪ ،‬شــار زیــادی بــه قیمــت‬ ‫بربــادی کشــور و ملــت‪ ،‬تحقــق و بــرآورده شــدن اهــداف و منافــع شــخصی شــان را دنبــال كردنــد؛ بنــا بــر اعتبــار خانــواده گــی و شــناخت جهانــی چنیــن فرصــت‬ ‫بيــش از ديگــران هــم در ســطح داخلــی و هــم جهانــی بــراي داکــر زملــی رســول ميــر بــود‪ ‌،‬امــا وی بغیــر از خدمــت انتخــاب دیگــری نداشــت‪.‬‬ ‫‪ -۶‬ایــن ویــژه گــی هــا و مــوارد مشــابه آن بــه اعتبــار و محبوبیــت جهانــی و ملــی داکــر زملــی رســول افــزوده‪ ،‬ای کاش‪ ،‬چنیــن ویــژه گــی در جامعــۀ افغانــی‬ ‫تعمیــم و داکــر زملــی رســول بــه عنــوان الگــو مرجــع تقليــد قــرار گــرد‪ ،‬تــا افغانســتان افغانســتان شــود‪.‬‬

‫‪22‬‬


23


24

Dr. Zalmai Rassoul Biography