Page 1

MQA – 01 ( Bahagian C – Bidang 1 )

BIDANG 1 : VISI, MISI, MATLAMAT PENDIDIKAN DAN HASIL PEMBELAJARAN Dokumen Lokasi/Pegawai 1.1. PERNYATAAN TUJUAN, OBJEKTIF DAN HASIL Rujukan dirujuk PEMBELAJARAN PROGRAM 1.1.1

Maklumat Berkenaan Standard Asas Nyatakan tujuan, objektif dan hasil pembelajaran program. Bagaimanakah tujuan, objektif dan hasil pembelajaran ini dihebahkan kepada pihak berkepentingan jabatan, sama ada dari dalam mahupun luar? Siapakah yang dirujuk semasa membangunkan tujuan, objektif dan hasil pembelajaran program berkenaan? Tujuan, objektif dan hasil pembelajaran program adalah dibangunkan Vokasional

oleh (BPTV),

Bahagian

Pendidikan

Kementerian

Teknik

Pendidikan

dan

Malaysia

(KPM) dan dilaksanakan oleh Kolej Vokasional. Tujuan, objektif dan hasil pembelajaran program dapat dilihat melalui Dokumen Kurikulum Standard Kolej Vokasional (KSKV). Ia disebar luas kepada mereka yang berkepentingan melalui surat siaran, media elektronik, media massa bercetak dan Program Jelajah Kolej Vokasional. Proses membangunkan tujuan, objektif dan hasil pembelajaran program adalah dilaksanakan di peringkat KPM dengan merujuk Panel Industri, Panel IPTA/IPTS dan Panel Kolej Vokasional yang mengambil kira keperluan semasa dalam bidang perindustrian, kepentingan melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan Transformasi Pendidikan Vokasional. Sementara itu, Kolej Vokasional bertindak sebagai institusi pelaksana program yang telah dirancang. 1.1.2

Apakah visi dan misi Pemberi Pendidikan Tinggi? Tunjukkan bagaimana tujuan, objektif dan hasil pembelajaran program adalah selari dengan, di samping menyokong visi dan misi Pemberi Pendidikan Tinggi. Visi KPM berkaitan dengan pendidikan vokasional amat jelas yakni; institusi pendidikan vokasional berhasrat menyediakan sumber manusia bersahsiah unggul dan berkemahiran tinggi yang

memenuhi

keperluan

industri

untuk

pembangunan

KV -------------------


MQA – 01 ( Bahagian C – Bidang 1 ) ekonomi, sosial dan teknologi. Misi KPM menjurus kepada •

Menyediakan

tenaga

manusia

bersahsiah

dan

berkemahiran tinggi yang memenuhi keperluan pasaran. •

Membangunkan

sistem

pendidikan

vokasional

berkesan. •

Mengintegrasikan

teknologi

dalam

pendidikan

vokasional. •

Menggalakkan

hubungan

antara

industri

dan

masyarakat. •

Mengembangkan

kemahiran

vokasional

secara

kreatif dan inovatif. Justeru itu, Kolej Vokasional membentuk visi selari dengan kehendak KPM iaitu; menjadi pusat keterampilan ilmu dan kompetensi pendidikan vokasional. Misi Kolej Vokasional pula; menyediakan modal insan berilmu, bersahsiah dan berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan tenaga kerja Negara. Kesemua visi dan misi direalisasikan dengan lahirnya modal insan yang berkemahiran tinggi untuk memenuhi keperluan tenaga mahir dialam pekerjaan dan mampu mempertingkatkan sara hidup. Pekara ini dapat diperjelaskan melalui kerangka pendidikan vokasional yang berhasrat untuk melahirkan 70% tenaga mahir, 20% melanjutkan pelajaran dan 10% usahawan.

1.1.3

Senaraikan justifikasi untuk program yang dicadangkan. Bagaimanakah program ini mengisi keperluan pasaran, dan menyumbang dalam pembangunan masyarakat dan negara? Bagaimanakah program ini berkait dengan program-program lain yang ditawarkan oleh jabatan? Kolej Vokasional menawarkan pelbagai program di peringkat diploma dan salah satu daripadanya ialah Program Teknologi Elektrik.

Pembangunan

program

ini

dapat

memenuhi

KV -------------------


MQA – 01 ( Bahagian C – Bidang 1 ) keperluan tenaga mahir dalam bidang elektrik dan selari dengan kemajuan industri negara. Ia dapat dilihat bahawa visi, misi, objektif dan pendidikan matlamat Kolej Vokasional sepadan dan Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA) dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Ia adalah penting bahawa pernyataanpernyataan ini dijadikan aspirasi untuk menyediakan modal insan berkualiti ke arah mengejar pendapatan yang lebih tinggi untuk negara.

1.1.4

Maklumat Berkenaan Standard Tinggi Bagaimanakah tujuan dan objektif menggabungkan

isu-isu

tanggungjawab

kemasyarakatan,

penglibatan

masyarakat,

profesionalisme? Tujuan dan objektif

seperti

kepimpinan, kesarjanaan,

nilai-nilai

program

berkait

program

etika dengan

dan isu-isu

OBE KSKV

kepimpinan, tanggungjawab kemasyarkatan, dan sebagainya direalisasikan

melalui

Programme

Educational

Outcomes

(PEO), Programme Outcomes (PO) dan Learning Outcomes Kemahiran Insaniah (LOKI). Pernyataan yang terkandung di dalam ketiga-tiga item menjadi landasan kepada pembangunan insan yang kompeten dan holistik.

1.1.5

Nyatakan

pihak yang

dirunding

dan sejauh

mana

penglibatan mereka dalam proses pembentukan dan semakan

berkala

bagi

tujuan,

objektif

dan

hasil

pembelajaran program. Proses pembentukan dan semakan berkala bagi tujuan, objektif dan hasil pembelajaran program dilaksanakan oleh Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Pihak BPTV akan merancang, menyelaras dan memantau proses pelaksanaan kurikulum program. Selain itu, Jawatankuasa Akademik Kolej bertindak dalam

KV -------------------


MQA – 01 ( Bahagian C – Bidang 1 ) melaksanakan program berlandaskan dasar dan arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa, selain memberi maklum balas hasil pembelajaran program ke BPTV untuk tindakan lanjut.

1.2. HASIL PEMBELAJARAN 1.2.1

Maklumat Berkenaan Standard Asas Nyatakan hasil pembelajaran program mengikut tahap pengajian berdasarkan lapan domain hasil pembelajaran Kerangka Kelayakan Malaysia yang berikut: i.

Pengetahuan

ii. Kemahiran praktikal iii. Kemahiran dan tanggungjawab kemasyarakatan iv. Etika, profesionalisme dan kemanusiaan v. Kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan vi. Kemahiran penyelesaian masalah, pemikiran kritikal dan kemahiran saintifik vii. Kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat viii. Kemahiran mengurus dan keusahawanan PROGRAM OUTCOME (PO) 1.

Berkeupayaan mengaplikasikan pengetahuan matematik, sains, ICT dan vokasional di tempat kerja dalam Program Teknologi Elektrik

2.

Berkeupayaan berkomunikasi secara berkesan dalam Program Teknologi Elektrik

3.

Berkeupayaan mengembangkan pengetahuan secara kreatif dan inovatif dalam Program Teknologi Elektrik

4.

Berkeupayaan

memberi

sumbangan

secara

berkesan

dalam

kumpulan dalam Program Teknologi Elektrik 5.

Berkeupayaan memahami tanggungjawab terhadap profesion dalam

KV -------------------


MQA – 01 ( Bahagian C – Bidang 1 )

Program Teknologi Elektrik 6.

Berkeupayaan meningkatkan kesedaran keperluan pembelajaran sepanjang hayat bagi perkembangan kerjaya dalam bidang Program Teknologi Elektrik

7.

Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran keusahawanan melalui konsep Pendidikan Berasaskan Produk dan Sekolah Niaga (School Enterprise) dalam Program Teknologi Elektrik

8.

Berkeupayaan

memberi

sumbangan

dan

bekerjasama

dalam

melaksanakan pelbagai bidang tugas dalam Program Teknologi Elektrik 9.

Berkemahiran mengenalpasti dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas Program Teknologi Elektrik

1.2.2

Petakan

hasil

pembelajaran

merujukkepada lapan Malaysia

(Matriks

setiap

domain

kursus

dengan

Kerangka Kelayakan

Program

dan

Modul

Hasil

Pembelajaran seperti di Jadual 3). Pemetaan program dapat dirujuk sepenuhnya di dalam Dokumen Kurikulum OBE Program dan Jadual 3, item 2.3.3. (Rujuk Lampiran C2.3.3 a hingga p)

1.2.3

Tunjukkan bagaimana pencapaian hasil pembelajaran diukur. Hasil pembelajaran diukur melalui pentaksiran secara

Dokumen Kurikulum OBE

berterusan (PB) dan penilaian akhir (PA). Pentaksiran Berterusan (70%) Penilaian Akhir (30%)

1.2.4

Jelaskan

hubungan

hasil

pembelajaran

dengan

keperluan-keperluan kini dan masa depan profesion dan juga disiplin berkenaan. Hasil pembelajaran adalah berdasarkan maklumbalas daripada pihak-pihak industri melalui

Majlis Pemuafakatan Kolej

Berhubung keperluan semasa dalam bidang-bidang berkaitan.

KV -------------------


MQA – 01 ( Bahagian C – Bidang 1 ) Selain dari aspek pengetahuan dan kemahiran yang tinggi, keperluan profesion tenaga kerja graduan diploma juga mementingkan aspek kemahiran insaniah seperti kebolehan berkomunikasi, beretika tinggi, pemikiran kreatif dan bekerja dalam pasukan.

1.2.5

Maklumat Berkenaan Standard Tinggi Jelaskan bagaimana kecekapan tersebut

berkait

dengan

keperluan tempat kerja pelajar pada masa depan. Kolej Vokasional melahirkan graduan yang berkemahiran dan kompeten dalam bidang yang berkaitan untuk memenuhi keperluan masa kini dan akan datang. Perkara ini dicapai melalui KSKV yang dibangunkan oleh BPTV KPM yang mengandungi kursus-kursus Vokasional yang ditawarkan di kolej vokasional. Selain itu, pembelajaran Kemahiran Insaniah yang memberi tumpuan kepada kemahiran soft skill mampu melahirkan graduan yang kompeten secara holistik. Di samping modul PLKN yang mampu melahirkan graduan yang berdisiplin, berakhlak, sikap kepimpinan dan bekerja dalam pasukan bila berada di alam pekerjaan kelak. Latihan Industri (OJT) yang dilaksanakan diakhir pengajian memberi peluang kepada para graduan Kolej Vokasiona Seri Manjung untuk menyesuaikan diri dan menimba pengalaman di alam pekerjaan yang sebenar.

KV -------------------

Mqa 01 c area 1 edited melaka  

contoh

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you