Page 1

Όνομα: …………………………………………………………………………………………… ……. 1ο Επαναληπτικό Μάθημα (Γεωμετρικά χρόνια 1.100 – 800 π.χ.) 1.Συμπληρώνω το σταυρόλεξο: 11

17 18 13. 15

2.

3.

20 16 4.

12

5.

19

14 6. 7.

9.

10.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΑΘΕΤΑ

1.Ίδρυσαν την Αιολίδα. 2.Ονομαστή περιοχή της Μικράς Ασίας.

11.Ένα από τα ομηρικά έπη. 12. Ο δημιουργός των επών.

3.Θεά της ομορφιάς. 4.Θεά της γεωργίας. 5.Ποιήματα που εξυμνούν ηρωικά κατορθώματα.

13.Θεός του πολέμου. 14. Τέτοια κατορθώματα ιστορούσαν τα έπη. 15.Γνωστή η κάθοδος των ……………………..

6.Το κέντρο του μυκηναϊκού πολιτισμού.

16.Ο πολιτισμός των Κρητών.

7. Έτσι ονομάζονται τα έπη του Ομήρου.

17.Τα χρόνια που εξετάσαμε.

8.Θεός της θάλασσας.

18.Βασιλιάς της Κρήτης.

9. Γυναίκα του Δία. 10.Το έπιναν οι Ολύμπιοι θεοί.

19.Αρχηγός του κράτους. 20. Ένα από τα ομηρικά έπη.


2.Συμπληρώνω τι ς παρακάτω προτάσεις με τη σωστή λέξη: 1. Το τελευταίο ελληνικό φύλο που κινήθηκε προς τη νότια Ελλάδα ήταν οι ……………………………………….. . 2.Η τέχνη που αναπτύχθηκε την εποχή αυτή ήταν η ………………………………….. . 3.Οι Έλληνες πήραν το αλφάβητό τους από τους …………………………………. . 4.Οι Δωριείς εγκαταστάθηκαν στις όχθες του ποταμού …………………………….. . 5.Οι παλιοί κάτοικοι της Σπάρτης έγιναν ……………………………….. . 6. Οι Έλληνες ίδρυσαν ………………………………… στα παράλια της Μικράς Ασίας, στην Κρήτη, στην Τένεδο, στη Χίο, στη Σάμο, στη Λέσβο κ.λ.π. 7. Τα κατορθώματα των πολεμιστών έγιναν τραγούδια που τα τραγουδούσαν οι ………………………………………….. στις γιορτές και τα πανηγύρια. 3.Γράφω Θ στις φράσεις που αποτελούν θετικά αποτελέσματα και Α στις φράσεις που αποτελούν αρνητικά αποτελέσματα της καθόδου των Δωριέων: Κάμψη στην πολιτιστική ανάπτυξη. Ανάπτυξη της γεωργίας. Μετακίνηση παλαιών κατοίκων. Μαρασμός του εμπορίου. Στέρηση της ελευθερίας παλαιών κατοίκων. Λατρεία κοινών θεών. 4. Ποια είναι η υπόθεση της Ιλιάδας και ποια της Οδύσσειας; Γιατί θεωρούνται τόσο σπουδαία έργα;


1ο Επαναληπτικό μάθημα Ιστορίας ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ Ονοματεπώνυμο:_____________________________________________________________ 1. Βάλε Σ για κάθε σωστή πρόταση και Λ για κάθε λανθασμένη: α) Η Μυκηναϊκή τέχνη συνέχισε να αναπτύσσεται μετά την κάθοδο των Δωριέων. ___ β) Οι Έλληνες πήραν το αλφάβητο από τους Φοίνικες. ___ γ) Τα σπίτια της εποχής εκείνης ήταν μεγάλα και περίτεχνα. ___ δ) Τα αγγεία ήταν ζωγραφισμένα με γεωμετρικά σχήματα. ___ ε) Οι Έλληνες δεν έφτασαν ποτέ στα παράλια της Μ. Ασίας. ___ στ) Η μετακίνηση των Δωριέων ονομάστηκε άνοδος. ___ 2. Συμπλήρωσε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τις κατάλληλες λέξεις: Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι οι 12 θεοί κατοικούσαν στον __________, έτρωγαν __________ και έπιναν __________. Πατέρας των θεών ήταν ο __________, γυναίκα του η __________ ενώ τα σπίτια των θεών τα έχτισε ο __________. Ο Όμηρος έγραψε δύο σπουδαία έπη, την __________ και την __________. Το __________ αλφάβητο είναι το αλφάβητο που χρησιμοποιούμε σήμερα και το πήραμε από τους __________. Στην αρχή μάλιστα οι Έλληνες έγραφαν από τα __________ προς τα __________, χωρίς να χωρίζουν τις λέξεις. Μετά την κάθοδο των Δωριέων σταμάτησε να αναπτύσσεται ο __________ πολιτισμός. 3. Διάλεξε την απάντηση που είναι σωστή για κάθε πρόταση: α) Τα πρώτα αγάλματα της εποχής εκείνης ήταν από: 1) πηλό 2) ξύλο 3) μέταλλο β) Θεός της θάλασσας ήταν ο : 1) Ήφαιστος 2) Ποσειδώνας

3) Απόλλωνας

γ) Γεννήθηκε από το κεφάλι του Δία: 1) Αθηνά 2) Άρτεμη

3) Ήρα

δ) Τα κτίρια που κατασκευάστηκαν αυτή την εποχή ήταν: 1) μικρά και απλά 2) μεγάλα και απλά 3) μεγάλα και πολυτελή ε) Τα φτερωτά σαντάλια ήταν σύμβολο του θεού: 1) Απόλλωνα 2) Ερμή 3) Δία στ) Με την Ιλιάδα έχει σχέση η λέξη: 1) Αχιλλέας 2) Ιθάκη 3) Οδυσσέας


4. Απάντησε με λίγα λόγια: α) Τι ήταν τα αγγεία και σε τι χρησίμευαν; ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ β) Γιατί η εποχή αυτή ονομάστηκε γεωμετρική; ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 5. Συμπλήρωσε το παρακάτω σταυρόλεξο:

1.

5.

2. Α Ι Ο Λ Ε Ι Σ

Π

Ρ

Ο

Μ

7.

Ι

6. Η Φ Α Ι Σ Τ Ο Σ

Κ

Ι

Ε 4.

Σ Ε

Ρ

9.

8. Α Θ Η Ν Α

3. Σ Π Α Ρ Τ Η

Ε

Α

Λ

Α

Τ

Κ

Τ

Α

Ρ

10. Ι Ω Ν Ε Σ

1. Έτσι ονομάστηκαν οι νέες πατρίδες των Ελλήνων. 2. Ξεκίνησαν από τη Θεσσαλία και έφτασαν στη Λέσβο, την Τένεδο και τα παράλια της Μ. Ασίας. 3. Πόλη στην Πελοπόννησο που κατέλαβαν οι Δωριείς. 4. Σ’ αυτό έμεναν ο Δίας και η Ήρα. 5. Αγγελιοφόρος των θεών. 6. Θεός της φωτιάς που λέγεται ότι ήταν κουτσός. 7. Σ’ αυτά συγκεντρώνονταν οι Έλληνες και γιόρταζαν όλοι μαζί. 8. Σύμβολά της ήταν η περικεφαλαία, το κοντάρι και η ασπίδα. 9. Το ποτό των θεών. 10. Ξεκίνησαν από την Αττική και κατευθύνθηκαν προς τη Σάμο, τη Χίο και τη Μ. Ασία. βαθμός


1. Η ακροστιχίδα των Φοινίκων. 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Από αυτούς πήραμε το αλφάβητο. 2. Μεγάλος ποιητής του 8ου αιώνα. 3. Ένα από τα δύο ομηρικά έπη. 4. Οι Δωριείς κατέβηκαν από το βορρά προς το ……….. 5. Πατρίδα του Οδυσσέα. 6. Ονομάστηκε η μετακίνηση των Δωριέων. 7. Από εδώ ξεκίνησε ο Α΄ αποικισμός των Ελλήνων. 8. Εκεί οι Δωριείς έκαναν είλωτες τους κατοίκους.

Φ Ο Ι Ν Ι Κ Ε Σ

2. Σημειώνω Σ για σωστό και Λ για λάθος. Α. Η κάθοδος των Δωριέων είχε μόνο αρνητικές συνέπειες για την Ελλάδα. Β. Οι κάτοικοι της Σπάρτης αντιστάθηκαν πολύ σκληρά στους Δωριείς. Γ. Μόνο οι Δωριείς μετανάστευσαν στη Μικρά Ασία στον Α΄ αποικισμό. Δ. Οι Ίωνες κατοικούσαν στην Αττική. Ε. Στις νέες αποικίες οι Έλληνες φρόντιζαν να έχουν κοινά έθιμα και παραδόσεις.

c c c c c

3. Κάνω την αντιστοίχιση. 1 2 3 4 5

θεοί αγγεία ραψωδοί Ποσειδώνας τελετές 4.

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

α β γ δ ε

τρίαινα ιερά Όλυμπος γεωμετρική τέχνη απαγελλία

Συμπλη ρώνω τα κενά με τις λέξεις της παρένθεσης για να διαβάσω την πρόσκληση σε τελετή. (Οδύσσεια, τελετή, ιερό, Απόλλωνα, αποικίες, ραψωδούς, Οδυσσέα, Έλληνες, Ομήρου, Ιλιάδα)

Αγαπητοί …………………………………, οι ………………………………….. της Ιωνίας προσκαλούν όλες τις πόλεις της Μικράς Ασίας σε μια λαμπρή ……………………………………. προς τιμήν του θεού ………………………………… . Η γιορτή θα γίνει δίπλα στο ……………………………………. μαντείο του θεού. Θα διασκεδάσουμε με τους ……………………………………… που θα μας διηγηθούν τις περιπέτειες του …………………………………………… και των άλλων ηρώων από τα ξακουστά έργα του ποιητή ……………………………………, την ………………………………….και την ……………………………………..


5. Να χρωματίσετε με κίτρινο χρώμα τα ονόματα που σχετίζονται με την Ιλιάδα και με πράσινο τα ονόματα που σχετίζονται με την Οδύσσεια . Ελένη

Οδυσσέας

Αχιλλέας

Πηνελόπη

Τηλέμαχος

Πάρης

Μενέλαος

Πάτροκλος

Δούρειος ίππος Ιθάκη

Κύκλωπας

Άργος

Αγαμέμνονας

Τροία

Έκτορας

6. Γράφω με δικά μου λόγια ποιο είναι το θέμα της Ιλιάδας και ποιο της Οδύσσειας.

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

7. Γιατί η εποχή αυτή ονομάστηκε «Γεωμετρική εποχή»;


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ενότητα 1η ¨Γεωμετρικά χρόνια¨ Ον/μο :……………………………………………………………………… Ημ/νία :…………………………………………………………………….. Ερωτήσεις 1. Να βάλετε Σ στις σωστές απαντήσεις και Λ στις λάθος. α. Οι Δωριείς : Ήταν το πρώτο φύλλο που κατέβηκε στην Ελλάδα Συνεργάστηκαν με τους λαούς που βρήκαν Κατευθύνθηκαν προς τη Νότια Ελλάδα, κυρίως στην Πελοπόννησο β. Το αλφάβητο : Το πήραν οι Έλληνες από τους Αιγυπτίους Έβαλαν στο αλφάβητο φωνήεντα Είχε κεφαλαία και μικρά γράμματα 2. Να χρωματίσετε με κίτρινο χρώμα τα ονόματα που σχετίζονται με την Ιλιάδα και με πράσινο τα ονόματα που σχετίζονται με την Οδύσσεια . Ελένη

Οδυσσέας

Αχιλλέας

Πηνελόπη

Τηλέμαχος

Πάρης

Μενέλαος

Πάτροκλος

Κύκλωπας

Δούρειος ίππος

Άργος

Αγαμέμνονας

Ιθάκη

Τροία

Έκτορας


Την Ιλιάδα και Οδύσσεια πιστεύουμε ότι την έγραψε : 3. Με βελάκια να κατευθύνετε τα πλοία των Αιολών των Ιώνων και των Δωριέων προς τις αποικίες που δημιούργησαν.

Αιολείς

Ίωνες

Δωριείς

4. Να γράψετε σε ποιους θεούς πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!


1η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ( 11ος - 8ος ΑΙΩΝΑΣ) 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Η κάθοδος των Δωριέων Οι άνθρωποι αλλάζουν πατρίδα είτε για να ζήσουν καλύτερα είτε για να αποφύγουν εχθρούς .

Οι Δωριείς, που ήταν πολύ ισχυροί, επέβαλλαν με την παρουσία τους τη γλώσσα και τι συνήθειές τους στους μόνιμους κατοίκους.

Όλος ο πληθυσμός της τότε Ελλάδας αποτελούνταν από ομάδες ανθρώπων που έρχονταν από βορειότερες περιοχές.

Η Πελοπόννησος ήταν και είναι από τα πιο εύφορα εδάφη της Ελλάδας και πιθανότατα για το λόγο αυτό τη διάλεξαν οι Δωριείς.

Ερωτήματα 1. Τι ήταν οι Δωριείς; Πού εγκαταστάθηκαν; 2. Τι εμπόδισε το μυκηναϊκό πολιτισμό να αναπτυχθεί περισσότερο; 3. Τι ήταν οι είλωτες;

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Οι Έλληνες δημιουργούν αποικίες Τα ελληνικά φύλα που ζούσαν στην Ελλάδα ήταν οι Αιολείς, οι Δωριείς και οι Ίωνες.

Στα παράλια της Μικρά Ασίας πλέον ζούσαν Έλληνες και δημιουργούσαν ένα νέο ελληνικό πολιτισμό.

Οι νέες πατρίδες ονομάστηκαν αποικίες και οι Έλληνες ήταν πια άποικοι της Μικρά Ασίας.

Ερωτήματα 1. 2. 3. 4.

Τι αποτελέσματα είχαν οι μετακινήσεις των πληθυσμών; Τι είναι η μετανάστευση; Πού μετανάστευσαν τα ελληνικά φύλα; Πώς προσαρμόστηκαν οι Έλληνες άποικοι στις νέες πατρίδες(αποικίες);


3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Η ποίηση και η θρησκεία των Ελλήνων

Οι Έλληνες νίκησαν τους Τρώες. Η νίκη τραγουδήθηκε σε γιορτές και πανηγύρια από τους ραψωδούς που ήταν οι τραγουδιστές της εποχής. Ανάλογα με την ιδιότητα που είχε κάθε θεός είχε και ένα σύμβολο.

Κάθε περιοχή τιμούσε το δικό της θεό.

Ο Δίας ήταν ο αρχηγός των θεών και είχε γυναίκα του την Ήρα.

Ερωτήματα 1. Τι ήταν ο Όμηρος; Ποια εποχή έζησε και ποια είναι τα σημαντικότερα έργα του; 2. Πού πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες; 3. Τι ήταν το νέκταρ και η αμβροσία των θεών;

4 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Η τέχνη και η γραφή Οι Έλληνες άποικοι επηρεάστηκαν από τους γειτονικούς λαούς, όπως οι Φοίνικες από τους οποίους πήραν το αλφάβητο. Οι Φοίνικες ήταν ένας λαός που ζούσε εκεί που είναι ο σημερινός Λίβανος.

Σιγά σιγά οι Έλληνες άρχισαν παίρνουν στα χέρια τους ξανά το εμπόριο που είχαν χάσει με την παρακμή του μυκηναϊκού πολιτισμού.

Ερωτήματα 1. Γιατί η εποχή αυτή ονομάστηκε «Γεωμετρική εποχή»; 2. Τι κατασκεύαζαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή; 3. Από ποιους υιοθέτησαν το αλφάβητο οι Έλληνες και ποιες αλλαγές έκαναν;


ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Ερωτήματα 1. Τι ήταν ο Όμηρος; Ποια εποχή έζησε και ποια είναι τα σημαντικότερα έργα του; ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2. Γιατί η εποχή αυτή ονομάστηκε «Γεωμετρική εποχή»; ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3. Πού μετανάστευσαν τα ελληνικά φύλα; ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Ας Κάνουμε Μια Επανάληψη Στην Αρχαία Ιστορία Που Μάθαμε Ως Τώρα Εποχή του χαλκού

Γεωμετρικά χρόνια

Αρχαϊκά χρόνια

Κλασικά χρόνια

Ελληνιστικά χρόνια

Ρωμαϊκά χρόνια Γέννηση Χριστού

3000 π.Χ.- 1100 π.Χ.

ος

ος

11 αι. π.Χ.- 8 αι. π.Χ.

Η ονομασία της περιόδου δόθηκε από τα αγγεία τα χρόνια αυτά που ήταν διακοσμημένα με διάφορα γεωμετρικά σχήματα.

Κάθοδος Δωριέων: 1. 2. 3.

4.

ος

ος

8 αι. π.Χ.- 5 αι. π.Χ.

ος

ος

5 αι. π.Χ.- 4 αι. π.Χ.

ος

ος

4 αι. π.Χ.- 2 αι. π.Χ.

ος

ος

2 αι. π.Χ.- 4 αι. μ.Χ.

Οι Έλληνες δημιουργούν αποικίες: 3. 4. 5. 6. 7.

Κάθοδος Δωριέων αιτία για "μετακίνηση άλλων ελληνικών φυλών από Ελλάδα σε νησιά και Μ. Ασία. Αιολείς"Λέσβος, Τένεδος, Μ. Ασία Ίωνες"Σάμος, Χίος, Μ. Ασία Δωριείς"Ρόδος, Κρήτη, Μ. Ασία Η εγκατάσταση δεν γινόταν πάντα ειρηνικά. Πολλές φορές είχαν να αντιμετωπίσουν τους ντόπιους κατοίκους και άλλους κινδύνους. Πάντα όμως μαζεύονταν στα ιερά και γιόρταζαν τις μεγάλες γιορτές.

Μετακίνηση από βόρεια (Πίνδος) "νότια Ελλάδα. Κράτησε πολλά χρόνια. Αίτια: Κίνδυνοι από άλλους λαούς- αναζήτηση καλύτερων 8. συνθηκών ζωής. Εγκατάσταση: Στερεά Ελλάδα (Δωρίδα)- Πελοπόννησο (μέσω του ισθμού της Κορίνθου)- Σπάρτη (εύφορη κοιλάδα του Η ποίηση και η θρησκεία των Ελλήνων: Ευρώτα). Αποτελέσματα: Παρακμή Μυκηναϊκού πολιτισμού1. Τα κατορθώματα των Ελλήνων πολεμιστών τραγουδιούνται από τους Μετανάστευση παλιών κατοίκων (αποικισμός)-Επικρατεί η ραψωδούς. δωρική διάλεκτος- Αιχμαλωσία κατοίκων (δούλοι-είλωτεςς) 2. Ο Όμηρος εμφανίζεται τον 8ο αι. Έργα του: Α. Ιλιάδα"Ιστορία Τρωικού Πολέμου Β. Οδύσσεια" Περιπέτειες Οδυσσέα. 3. Οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν όλοι μαζί για να λατρέψουν τους θεούς τους. 4. Πίστη στο δωδεκάθεο που οι Έλληνες τότε θεωρούσαν ότι κατοικούσε στο βουνό Όλυμπος σε ένα λαμπρό παλάτι. Έτρωγαν αμβροσία και έπιναν νέκταρ.

EPAN_1_ENOTHTA_ISTORIA_D_DHMOTIKOY  

EPAN_1_ENOTHTA_ISTORIA_D_DHMOTIKOY

EPAN_1_ENOTHTA_ISTORIA_D_DHMOTIKOY  

EPAN_1_ENOTHTA_ISTORIA_D_DHMOTIKOY

Advertisement