Page 1


2

IZINDABA

Intshonalanga Eyethu - 06 September 2013

INSTHONALANGA

EYETHU UYEKE UKUFUNDISA WAVULA IBHIZINISI _______________________ Ayanda Nkosi

Tel: 031 716 4598

INSTHONALANGA

EYETHU

WAKHETHA ukushiya umsebenzi wobutshishela walandela iphupho lakhe lokuziqalela ibhizinisi lokupheka, okumanje lihamba phambili ekuhlelweni nasekuphekeleni imicimbi ezinkampanini ezahlukene eThekwini namaphethelo. Lona nguNkk Ntokazi Nkosi weNtokazi Catering And Events okuyinkampani eseThekwini. "Ngaqala inkampani yami ngo2009 ngoba sengifisa ukuzisebenza futhi nginothando lokupheka nokuhlobisa. “ Ngiqashe abantu abayi-8 ngokugcwele, bese kuthi uma kuphithizela ngiqashe abetoho. "Ngangiwuthisha iminyaka eyi-15 ngifundisa i-Home Economics eKwesethu High School KwaMashu, okuyisifundo semisebenzi yasendlini, njengokupheka nokuthunga, cishe onke ama-high school eNingizimu Afrika ayasenza lesi sifundo. Uthi ubehlala efisa ukushiya umsebenzi, aziqalele ibhizinisi lakhe, okuyiphupho elagcina lifezekile. UNkk Nkosi usibikele ukuthi kwakungelula esaqala, ikakhulukazi ngasemalini kodwa inkampani

yakhe ibilokhu iya ngokukhula njengoba isizakhele igama elihle kwezokupheka. Imali yokuqala ibhizinisi lakhe uthi uyithole eMnyangweni wezeMfundo ngenkathi eshiya ubuthishela. (package) Uthi abagcini nje ngokupheka, kodwa babuye bahlobise, bchlele imicmbi emumatha abantu abayi1000. "Abantu kumele bangalenzi iphutha ngokucabanga ukuthi kulula ukuqala ibhizinisi, akulula futhi kuzofika izikhathi eziningi lapho ozofisa ukuphonsa ithawula, kodwa kuzomele ubekezele. "Kubalulekile nokuthola ukwesekwa wumndeni wakho nabangani, njengoba umkhwenyana wami engeseka kulo msebenzi. "Umyeni wami uma engasebenzi noma enesikhathi uyangiphelezela ayongisiza lapho ngisuke ngisebenza khona abheke nokuphepha kwami, lokhu kubalulekile uma ufuna ukuphumelela", eqhuba uNtokazi. UNkk Nkosi wazalelwa eNtshanga kodwa wakhulela eMaotana eNanda, ushadile unezingane ezintathu. "Njengoba nginamawele amantombazane, ngiyathanda ukugqugquzela abesifazane ngokuziqalela amabhizinisi abo

baziphathe bona. "Emsebenzini wokupheka nokuhlobisa, kubalulekile ukuthi uziphathe kahle, uzinakekele kanti ukuhlanzeka kuhamba phambili. “Izinzipho zakho kumele zibukeke ngoba uma usebenza ngokudla, akekho umuntu ozodla ukudla okulethwe ngumuntu ongagezile noma onephunga elingelihle", eqhuba uNkk Nkosi. Unxuse abesifazane

ngokungazitheli ngabandayo uma bebona landa ibhizinisi lezokupheka, kodwa baqinisele. “Abantu abancane abamnyama sebenamathuba amaningi avela kuHulumeni ngoba sebayaxhaswa uma befisa ukuzisebenza,” eqhuba uMam Nkosi. Uma ufuna ukuxhumana neNtokozo Catering And Events ungafonela ku- 083 793 4919, 079 071 9808 noma ku 076 787 9345.

UNKK Ntokazi Nkosi weNtokazi Catering And Events okuyinkampani eseThekwini.

ISITHOMBE SEVIKI

Tel: 031 716 4525

IZINTOMBI nto ezingama-50 zaseKlaarwater eziqhamuka kuPinetown 2 eziholwa nguNkk Zafika Sithole ezithwetshulwe eMkhosini woMhlanga obuseSigodlweni saseNyokeni KwaNongoma ngempelasonto. Zizwakalise okukhulu ukujabha ngokushiywa emhlabeni ngozakwabo basePort Shepstone abashone engozini yebhasi eyenzeke eNdundulu ngaseShowe sebebuya KwaNongoma. Tel: 031 716 4534

ISIMO SEZULU

IZINKANYEZI

Thursday, 05 September 2013

SCORPIO (Oct 23 - Nov 21) Kuzokwenzeka uzwe imizwa yakho iguquka. Kulula ukuvele ubuke izinto ngecala elingelihle. Uzifaka kwingcindezi engaphezu koyinikwa abanye. Lokhu kukwenza ukuthi uzivikele kakhulu futhi uqhube isikhathi ukuze wenze okuthile.

Min

14°C

Weather Sunny

Max

23°C

Wind NW

Friday, 06 September 2013 Min

13°C

Weather Sunny

Max

24°C

Wind SW

Saturday, 07 September 2013 Min

13°C

Weather Sunny

Max

23°C

Wind NE

Sunday, 08 September 2013 Min Weather Sunny

15°C

Max Wind N

27°C

Kungenzeka uzibone unobuchule obumangalisayo. Kuzomele uqale ulandele amaphupho akho, uvumele imicabango. Uzokwazi ukwethula ulwazi ngendlela elindelekile, ngemisebenzi yakho, uzozakhela igama elihle. Abanye bazokwazi ukukunaka ngenxa yemisebenzi yakho.

SAGITTARIUS (Nov 22 Dec 21) Kukhona okwenzekayo empilweni yakho okungaholela ezinguqukweni ezithile. Okwenzekile kulelisonto kwenze kwabanzima ukuthi izinto ziqhubeke ngendlela obekumele zibe yiyo. Kungenzeka uzizwe umanagqubu, vumela ushintsho ungalindeli okubi kwabanye.

AQUARIUS (Jan 20 - Feb 18) Uzokuba nombono ngekusasa lakho. Ukugxila ezinkingeni zakho kuzokuthikameza. Kuningi ozokuzuza kuphela nje uma uzokwazi ukulawula imizwa yakho. Ubudlelwane obuthile kungenzeka bugcine ngokuba inhliziyo yakho iphuleke. Kuzomele ubhekane nemiphumela yemisebenzi yakho

CAPRICORN (Dec 22 Jan 19)

PISCES (Feb 19 - Mar 20) Uzizwa unomdlandla yize

noma ubuzizwa sengathi kukhona obekukudonsela emumva. ARIES (Mar 21 - Apr 19) Kungenzeka uzithole uzungezwe yizinkinga ezithile, uzizwa unengekile kodwa kumele wazi ukuthi isineke yiso esizokunika imiphumela. Yiba nesineke futhi uqinisekise ukuthi abaseduze nawe bakutshela iqiniso TAURUS (Apr 20 - May 20) Kuzokuba nezinguquko empilweni yakho yothando, kungenzeka othandiweyo wakho wakudala akubangele izinkinga. Kuzomele uqaphele ngoba ungagcina usuzifaka ezinkingeni uzibizela nenhliziyo ebuhlungu GEMINI (May 21 - June 20) Kungenzeka ufune okunga-

phezu kokuthola ebudlelwaneni bakho. Uzibona ukwingcindezi ikakhulukazi emndenini nezinto obona kumele uzenze. Kuzomele uzame ukuba nesineke uyeke ukugxeka abanye. CANCER (June 21 - Jul 22) Uzokubona okukubambezelile. Tusa amathalente abanye, kungaba yinto enhle. Vumela abanye kube yibo abathatha igxathu lokuqala ubone ukuthi kuzoholelaphi. Kuningi ongakufunda. Amaphutha amancane kungaba lula ukuwalungisa ngaphambi kokuba abe yizinkinga ezinkulu LEO (Jul 23 - Aug 22) Uzokwazi ukusebenzisana nabanye, uyazi kumele ushiye izinto zakudala. Kungenzeka kubuye abangani bakudala okuzokuba yinto engajway-

eleki okokuqala ozogcina ngokuba uyamukele VIRGO (Aug 23 - Sep 22) Kuzomele usebenze ngokuzikhandla, kubonakala usalela emumva kulelisonto okwenziwa ukuthi awunaso isikhathi esanele. Lokhu kungenziwa ukuthi ungaphansi kwengcindezi noma ubona umqondo wakho ugxile kwezinye izinto LIBRA (Sep 23 - Oct 22) Kuzomele wenze izinqumo ezithile futhi kungenzeke ubhekane nobungakulindele. Kuzokuba nezinguquko ezithile empilweni yakho. Ujwayele ukuphisana kakhulu uze ukhohlwe ukuthi kumele uhlele. Kuhle ukusiza kodwa qaphela ukuthi akukufaki yini ezinkingeni.


IZINDABA

Intshonalanga Eyethu - 06 September 2013

3

UMDLWENGULI UGWETSHWE UDILIKAJELE E-CAMPERDOWN

_______________________ Ayanda Nkosi

UGWETSHWE udilikajele owesilisa yinkantolo yaseCamperdown ngoLwesine olwedlule ngecala lokudlwengula ingane eneminyaka eyi-10 entshonalanga yeTheku.

UMnuz Silindelo Msibi (35) waseSankontshe uboshwe ngo 2011 emuva kokubekwa icala lokudlwengula ingane eyayithunywe ngugogo wayo esitolo. Ngokombiko ovela emaphoyiseni, kuthiwa

ngomhlaka 17 Febhuwari 2011 ngabo 6 kusihlwa, ugogo uthume ingane esitolo ukuyothenga i-drinki, wacela umsolwa ukuthi ayiphelezele ngoba bese kusebusuku. Endleleni eya esitolo, uMnuz Msibi wadonsela ingane

ehlathini wayidlwengula. Isibuyela ekhaya ingane ibikele ugogo wayo, obize amaphoyisa aseMpumalanga, kwavulwa icala lokudlwengula. Idokodo lidluliselwa ePinetown Family Violence, Child Protection And Sexual

Offences Unit lapho icala laliphenywa ngu Detective Warrant Officer Hlanganani Hlela. Kuhalaliselwa leli phoyisa ngomsebenzi walo oncomekayo ngokuphenya leli cala aze agwetshwe umsolwa.

OWE-BLACK MAMBAZO KUMA-LIVING LEGEND ETHEKU _______________________ Nash Ngcobo IGAMA likaProf Joseph Shabalala ongumsunguli nomholi weLadysmith Black Mambazo, libalwe kwawabazohlonishwa emcimbini i-eThekwini Living Legends Awards ozokwenzelwa KwaMuhle Museum eThekwini kusasa ngoLwesihlanu. Lapha iTheku lisuke libungaza futhi liklomelisa bonke abantu ababeke induku ebandla emikhakheni abavelele kuyona. UProf Shabalala uzohlonishwa kokaqedisizungu, ezobuciko namasiko. Ufakwe ngegalelo lakhe lokugcina nokugqugquzela umculo wesintu isicathamiya oculwa yiLadysmith Black Mambazo, esihlonishwa umhlaba wonke ngawo. Omunye ozohlonishwa kulo mkhakha nguMnuz Ranjith Kally okwakuyisishoshovu esasilwa nenqubo kahulumeni wobandlululo, sibhidlange ngokuthwebula izithombe. Emkhakheni wokulwela amalungelo abantu kuphakanyiswe igama likaNks Mary Mkhwanazi ongumsunguli wenhlangano yabasebenzi

basezindlini iSouth African Domestic Workers Union (Sadwu). Omunye nguMfu Sue Brittion ongumdidiyeli we-Operation Eco Warrior & Conflict Resolution noNks Jackie Branfield we-Operation Bobbi Bear obuye abe ngumbhekeleli wamalungelo ezingane nabesifazane. Kowezemfundo kuphakanyiswe igama likaProf Malegapuru William Makgoba ophethe e-University of KwaZulu-Natal eThekwini. Kowezokusebenzela umphakathi kutonyulwe igama likaMnuz Sam Draai, uMnuz Desmond Makhanya ongusomlando ophothule imfundo yakhe e-Adams College. Kulo mkhakha kuvale uMnuz Tic Smith we-LIV Children's Village eseVerulam. Usebenze kakhulu ebhekele ukuthuthukiswa komphakathi ngezindlela ezahlukene. Kwezamabhizinisi kube nguMnuz Sizwe Nxasana oyisikhulu esiphakeme (CEO) seFirst Rand Bank abuye abengumholi osezingeni lomhlaba kwezamabhizinisi nokuphathwa

kwezimali. Kwezemidlalo nguNks Sue Pather unompempe wecricket (umpire) futhi ongumsunguli weNational Council of Women In South Africa. Kwezemvelo kuqokwe uMnuz Mkhuluwe Cele ngomsebenzi wakhe oncomekayo wokugcinwa kwezitshalo okungafanele zishatshalaliswe, njengezihlahla ezikhiqiza amakhambi okwelapha ngokwesintu. Lo mcimbi obuye waziwe ngele ”Proudly eThekwini”, the Living Legends Awards udidiyelwa wuMnyango wezamaPaki, ezokuNgcebeleka namaSiko kuMasipala weTheku, sekungunyaka wesithupha wasungulwa. Kule minyaka ukhona lomcimbi, sekuhlonishwe abantu abangaphezulu kwe-100 abanokuxhumana neTheku okubalwa kubo noJaji Pius Langa oshone ngoJulayi 24. UMnuz Thembinkosi Ngcobo oyinhloko yalo Mnyango kaMasipala udalule ukuthi inkampani ekhiqiza izimoto zohlobo lweBMW, isizibandakanye nabo

ekukhulisweni kweLiving Legends Awards. “U-BMW usejoyine u-Old Mutual noKhozi FM abebelokhu bemdibi munye ekukhulisweni kwawo selokhu wasungulwa. “Lokhu kuwuphawu lokukhula

kwedolobha, wonke umuntu afuna ukuba yingxenye yakho. “Siyaziqhenya ngokufaka amagama alaba bantu kulawo ababizwa ngama-Living Legends eTheku,” kusho uMnuz Ngcobo.


4

IZINDABA

Intshonalanga Eyethu - 06 September 2013

ZAMA OKUNGCONO EKUZAMENI CRISIS CENTRE AMALUNGU ase-Ekuzameni Crisis Centre And Shelter For Abused Women, Children And Men eClermont

_______________________ Ayanda Nkosi

Go for medical male circumcision

"NJENGOBA bekuyinyanga yabantu besifazane, besifuna ukuxwayisa ngokuhlukunyezwa kwabo, siwuqede lomkhuba wokudlwengula nokuhlukunyezwa kwabo". Lawa ngamazwi kaNkk Joyce Mchunu ongumqondisi waseKuzameni Crisis Centre And Shelter For Abused Women, Men And Children eClermont ngenkathi betshela umphakathi wale ndawo emcimbini obuKwaBoxer Clermont Rank ngokubaluleka kwalokhu. "Njalo ngonyaka sike sihlangane nonompilo sikhumbuze abantu sibuye sibaxwayise ngokuhlukunyezwa kwezingane nabesifazane. "Sila KwaBoxer nje, sikhuluma nawo wonke umuntu odlulayo futhi sizama ukufundisa umphakathi ngokuhloniphana, ikakhulukazi izingane nomama bethu", kusho uNkk Mchunu. Le Crisis Centre yasungulwa ngo 1998 ngenhloso yokusiza abantu abahlukumezekile ezimpilweni zabo. Uthi iminyango yabo ivulelwe wonke umuntu, abesifazane nawo amadoda ngoba bayazi ukuthi ayahlukunyezwa kodwa awafuni ukukuveza lokhu. "Sinama- councelling services, siyakwazi ukuxhumanisa abantu abafika kithi nabezinkantolo, ikakhulukazi uma bedinga ukuthola ama-protection order. “ Uma unezingane, uyakwazi ukuzohlala nathi izinyanga ezisukela kweyodwa, kuze kuphele izinyanga eziyisithupha. "Akukhokhwa lutho ngoba uHulumeni uyasixhasa, uzokuthola ukudla nezimpahla. “ Sibuye sikwazi ukukusiza nokuthola izibonelelo zikahulumeni (grants) sezingane uma unazo, konke lokho sikwenza ngenhloso yokusiza abantu abazibona benganakiwe", eqhuba uNkk Mchunu. Uma ufuna ukuxhumana ne-Ekuzameni Crisis Centre, ungabafonela ku 031 7110582.


6

IZINDABA

EYETHU INTSHONALANGA

Intshonalanga Eyethu - 06 September 2013

C a p i t a l

C l a s s i f i e d s 0000 NOTICES

0002 Community Care

DIAL A PRAYER A free service to the community. Confidentially maintained. 9.00am to 9.00pm. J3-16 Call: 072 845 2060. MX096529

OVEREATERS ANONYMOUS Can`t control your eating? Need help? Call: Christine 083 409 8309.

0200 HOME IMPROVEMENTS

0270 Fencing & Gates

A VALUE FENCING •From R150 per m •Wire,Palisades •Gates,Raz Coil 084 203 5394 or 031 301 7268 or 031 459 2303 PN004186

INSTHONALANGA

EYETHU Thumela izincwadi zakho zikaqedisizungu noma uma unomcimbi ku nashn@dbn. caxton.co.za noma uzilethe emahhovisi ethu ku 115 Escom Road, New Germany ungathumela nesikhahlamezi ku 031 716 4532

MX096532

SEKUNJALO MR PINETOWN

AMAGEZA ezinsizwa ezizoqhudelana kuMr Pinetown ozokwenzelwa e-Anderson Park Grounds ePinetown ngoMgqibelo.

NGEZITHOMBE

IQEMBU leMicasa elingasenhla okulindeleke lidlise ngamanoni ezingoma zalo ze-albhamu yalo entsha esihloko sithi “Su-Casa”, uToya Delazy kwesingezansi abazoshiyelana inkundla noZakes Bantwini, uLira, iMango Groove nabanye kwi-East Coast Radio Durban Day esePeople’s Park eseMoses Mabhida Stadium eThekwini ngeSonto. Amathikithi abiza u-R150 asekhona ecomputicket.


IZINDABA

Intshonalanga Eyethu - 06 September 2013

7

IMIPHUMELA YABAGIJIMI YANGEMPELASONTO Township To Township Marathon NgeSonto Abesilisa: 1. Prodigal Khumalo (Maxed Elite) 2:24:44, 2.Bernard Dandadzi (Nedbank) 2:24:47, 3.Jeffrey Gwebu (Toyota) 2:25:29, 4.Mncedisi Mkhize (Maxed Elite) 2:25:43, 5.Rohah Geoffrey (Formula One) 2:26:35, 6.Michael Ngaseke (Nedbank) 2:26:37, 7.Wiseman Fedane (Lusikisiki) 2:26:37, 8.Sithembile Faneko (Boxer) 2:26:56, 9.Odwa Tungiswa (Bonitas) 2:27:48, 10.Steve Ngqola (Transnet) 2:29:06. Abaneminyaka engama-35-39: 1.Michael Ngaseke (Nedbank) 2:26:37, 2.Khangela Chauke (Nedbank) 2:34:51, 3.Jabulani Mabaso (Boxer) 2:38:41. Abaneminyaka engama-40-49: 1. Brighton Chipere (Maxed Elite) 2:33:42, 2.Philemon Manyaka (New Balance) 2:40:17, 3.Thabo Nduzulwana (Lusikisiki) 2:42:00. Abaneminyaka engama-50-59: 1.Dan Mothibe (New Balance) 2:45:22, 2.Peter Sehloho (Boxer) 2:53:18, 3.Reform Ndlovu (Randburg) 2:56:41. Abaneminyaka engama-60 nangaphezulu: 1.Michael Langa (Athletics North)

3:13:23, 2.Mbhekiseni Mchunu (KwaMashu) 3:58:52, 3.Henk Vos (Nedbank) 4:26:17. Abesifazane: 1. Lineo Chaka (Nedbank) 2:55:04, 2.Winile Mnisi (Maxed Elite) 3:03:23, 3.Margaret Mahohoma (Toyota) 3:11:26, 4.Gladys Lukwareni (Transnet) 3:13:35, 5.Tawapo Bhiri (Nedbank) 3:25:02, 6.Eunice Nhlapo (AMPU) 3:30:59, 7. Sibongile Mpanza (Boxer) 3:42:48, 8.Iris Ndlovu (NRB) 3:45:55, 9. Phumzile Maphalala (Msukaligwa) 3:54:24, 10.Linda Cele (Nedbank) 4:00:42. Abaneminyaka engama-35-39: 1.Sibongile Mpanza (Boxer) 3:42:48, 2.Iris Ndlovu (NRB) 3:45:55, 3.Nonhlanhla Shange (Nedbank) 4:10:23. Abaneminyaka engama-4049: 1.Linda Cele (Nedbank) 4:00:42, 2.Judith Mlaba (Savages) 4:30:12, 3.Zukiswa Kula (Stella) 4:34:32. Abaneminyaka engama-50-59: 1.Mamaekele Masiu (Nedbank) 4:32:22, 2.Lizette Botha (RWFL) 4:32:33. Abaneminyaka engama-60 nangaphezulu: 1.Ivy Lottering (Wings) 5:22:00. 21km Abesilisa:1.Siyabonga Nkonde (Boxer) 1:06:21, 2.Ramolefi Motsieloa (Klipriver) 1:06:25,

3.Elomore Sibanda (Maxed Elite) 1:08:06. Abesifazane: 1.Sithulisiwe Zhou (Phantane) 1:25:12, 2.Ntebaleng Letsela (Phantane) 1:26:30, 3.Daniso Zimbini (Lions) 1:27:57. SaverHyper Marathon 21,1km Emgungundlovu NgeSonto Abesilisa: 1. Sibonelo Duma (Boxer AC) 70:44; 2. Malibongwe Dlamini (Coll Harr) 70:48; 3. Philani Ngcobo (Coll Harr) 76:34 Abaneminyaka engama-35-39: 1. Menzi Ngcobo (Maxed Elite) 79:19 Abaneminyaka engama-40-49: 1. Nkosi Dlamini (Phuma KZN) 83:07 Abaneminyaka engama-50-59: 1. Douglas Couperthwatte (Coll Harr) 107:13 Abaneminyaka engama-60 nangaphezulu+ 1, Dumisani Shabalala (Ixopo AC) 107:51 Abesifazane: 1. Sibongile Zigubu (Escom AC) 100:47; 2. Ntsiki Mbambo (Natal Carb) 103:42; 3. Debby De Koning (Escom AC) 113:52 Abaneminyaka engama-35-39: 1. Cindy Jali (Escom AC) 115:57 Abaneminyaka engama-40-49: 1. Sibongile

Ziqubu (Escom AC) 100:47 Abaneminyaka engama-50-59: !. Debby De Koning (Escom AC) 113:52 Abaneminyaka engama-60 nangaphezulu: 1. Maureen Parry (Chiltern AC) 136:54 KGB Holdings 10 km NgoMgqibelo Abesilisa: 1. Lucky Mamadlala (QBH) 33:33; 2. Innocent Nyawose (QBH) 33:57; 3. Sibongaseni Ngcobo (Shongweni AC) 34:13 Abaneminyaka engama-35-39: 1. Victor Ngubelanga (Maxed Elite) 38:03 Abaneminyaka engama-40-49: 1. Sibusiso Ntuli (Phuma KZN) 42:27 Abaneminyaka engama-50-59: 1. Michael Skinner (QBH) 55:00 Abaneminyaka engama-60 nangaphezulu: 1. Jeff Armstrong (Ath North) 60:15 Amajuniya: 1. Sibongaseni Ngcobo (Shongweni AC) 34:13 Abesifazane: 1. Sithembile Radebe (Ind) 45:24; 2. Lisa Collett (Ind) 47:23; 2. Yolanda Benkers (SAPS) 48:27 Abaneminyaka engama-35-39: 1. Sonja Terblanche (QBH) NT Abaneminyaka engama-40-49: 1. Nana Sigubudu

(Fast Feet) 52:54 Amajuniya: 1. Sithembe Radebe (Ind) 45:24 Imiphumela yeKloof High Boys Soccer 1sts Kloof 2. Thomas More 0; 2nds Kloof 3 Thomas More 2; U16A Kloof 3 Thomas More 0; U15A Kloof 2 Thomas More 0; U14A Kloof 3 Thomas More 0; U14B Kloof 10 Thomas More 0; 1sts Kloof 1 Glenwood 2; 2nds Kloof 0 Glenwood 3; U14A Kloof 1 Glenwood 2; U14B Kloof 3 Glenwood 3; 1sts Kloof 1 Sheppie 3; 2nds Kloof 2 Sheppie 6; U16A Kloof 1 Sheppie 2; U15A Kloof 0 Sheppie 3; U14A Kloof 2 Sheppie 4 Girls Soccer U14A Kloof 0 Sheppie 0; U16A Kloof 3 Sheppie 3; U14A Kloof 2 Crawford LL 1; U16B Kloof 8 Crawford LL U15 0; U14A Kloof 2 Thomas More 0; U14B Kloof 1 Thomas More 1; U16B Kloof 3 Thomas More 2. Imiphumela yezejubane e-Clermont Kranskloof Ward Athletics Overall Score 1.Sithokozile High School - 149, 2. Wyebank School – 142, 3. Umqhele School – 79, 4. Ziphathele School - 74, 5. Sithengile School - 33, 6. Buhlebemfundo School -15.


Intssep06p00  

Intshonalanga 06 September 2013 edition