Page 1


2

IZINDABA INSTHONALANGA

EYETHU

Intshonalanga Eyethu - 28 February 2014

MAKWANDE ABENZE NJENGOZUMA E-DASSENHOEK _______________________ Mvelo Nxele

Sales/Advertising Malcolm Naidoo malcolmn@dbn.caxton.co.za

Tel:031 716 4403 Fax: 031 716 4532

INSTHONALANGA

EYETHU

ABAFUNDI abayi-10 baseBhekokuhle Primary eDassenhoek bathole umxhaso womfaniswano wesikole ovele kusomabhizinisi wendawo uMnuz Simpiwe Zuma muva nje. Uthishanhloko walesi sikole uMnuz Vusimuzi Makhaye uthe kuyamjabulisa ukubona ukuthi kusenabantu abakwazi ukusizana, ufisa sengathi singakhula isibalo sabenza njengoMnuz Zuma. “Siyabonga kakhulu ukuthi lapha emphakathini kusanabantu abanjengoMnuz Zuma abakwazi ukulula isandla njengoba le ndawo esikuyona ihlwempu kakhulu baningi abantwana abaswele. “Ngathi kungangagcina ngaloku akwenzile aqhubekele phambili ngokuxhasa isikole nabanye abafisa ukusiza singakuthokozela lokho ngoba lesisikole kuningi esikudingayo” kusho uMnuz Makhaye. Eqhuba uthe uyalibonga nekhansela uPatrick Mfeka nesigungu sebhodi lesikole

ngokusisondezela abantu abasilekelelayo. Iphepha lithole ukuthi lesi

sikole asiqali ukuzuza kulo nyaka njengoba ngoDisemba wonyaka odlule uNksz Sindi Mkhize

ongusomabhizinisi endaweni enzele abafundi uKhisimusi lapho kwakukhona nabaculi.

YIBO laba abafundi baseBhekokuhle Primary abazitholela umxhaso womfaniswano wesikole oqhamuka kwelinye ilunga lomphakathi elingusomabhizinisi.

ISITHOMBE SEVIKI

Tel: 031 716 4525

BEKUKUHLE kudelile kunje ngenkathi iPinetown Taxi Owners Association yethulelwa umtholampilo ongumahamba nendlwana ozosiza abagibeli nabashayeli emcimbini obuserenki yakwaBeier ePinetown ngeledlule. Udaba ekhasini 3

Tel: 031 716 4534

IZINKANYEZI

ISIMO SEZULU Min

Wind

17 C 0

Thursday

Max

28 C 0

Publisher: 7 Stranack Str Pietermaritzburg 3201

Min

E Wind

16 C 0

Friday

Max

28 C 0

Min

20 C

E Wind

0

Saturday

Max

30 C 0

Min

22 C

E Wind

0

Sunday

Max

30 C 0

NE

Aries Uzokwazi kulelisonto ukugxila ezinhlelweni zakho zesikhathi eside. Kuzokwenzeka kudingeke ukuba ubhekane nezinkinga empilweni yakho yangasese nokungamele uqhubeke nokuziziba. Uzokuba namacebo nokuzodingeka ukuba usebenzisane nabanye nibe yiqembu.

Cancer Kuzokuba nezinkinga emndenini wakho, okungenzeka zithinte ozalwa naye noma osekhulile emndenini. Cela usizo uma uludinga. Ekupheleni kwalelisonto uzokuba semuzweni wokuzithokozisa nokuzibandakanya emidlalweni.

Taurus Uzobona ukuthi izinto ziyaguquka. Kungenzeka uzizwe ungakhululekile, ekuhambeni kwesikhathi, izinto zizohamba ngendlela yakho. Uzokwenza kahle, ukwazi nokubhekana nezingqinamba. Vuleleka wamukele izinguquko empilweni yakho.

Leo Kuzomele uvule ingqondo nenhliziyo yakho, ukuvulele abanye. Ubudlelwano besikhathi eside buzokujabulisa. Imizwa yakho ibingaqondeki, futhi ubuyifihlile. Abakukhathalele bazokubuza ukuthi kwenzekeni, nokubalulekile ukuba ukwazi ukwehlisa umoya uphendule.

Gemini Uzokwazi ngalesi sikhathi ukujabula nabanye. Umangabe ungenasiqinisekiso sokuthi uzizwa kanjani, bhekisisa amaphupho akho. Awubanga nesikhathi esanele nabaseduze nawe, yenza ngakho konke ukulungisa izinto, ubukisise nezidingo zabo.

Virgo Uzokwazi ukuguqula ukulahlekelwa kube wukuzuza kwakho. Owawukwenza kudala noma owawunobudlelwano naye kudala kungenzeka abuye empilweni yakho. Kumele ngalesi sikhathi ubaphathe ngendlela eyehlukile. Kumele wazi ukuthi uzimisele ngani, uqale kabusha

Libra Uzobhekana nezinkinga esezinesikhathi zikhona ezingeke zivele zishabalale nje. Ukuziziba kuzokwenza ukuthi ziphinde zibuye. Ukuxoxisana ngokufanele nabanye kuzokusiza ukwazi ukuqondisisa ngokushiwo. Ususendaweni okuyiyo nokumele ungazifakeli ingcindezi.

Capricorn Kuzomele ugxile ezinhlelweni zakho zekusasa. Uzokuba nesineke, nokumele uqaphele ukuthi yini oyamukelayo. Umndeni nabangani abadala kungenzeka kube abantu othokozelela ukuba nabo ngalesi sikhathi. Uzofunda isifundo esibalulekile.

Scorpio Uzogculiswa ngokwenzayo. Uzokwazi ukubuyisa ubuntu onabo, uthokozelele impilo futhi. Umangabe uthanda ukulekelela abanye, kumele ulindele ukuhlomula kulelisonto. Uma ubona ukuthi isineke sakho siyaphela, gwema ukukhuluma kabi kwabanye.

Aquarius Uzokwazi ukuzikalela, kumele ubheke ukuthi wonke umuntu usendaweni okuyiyo, ukuqinisekisa ukuthi nenza into eyodwa. Umangabe ukuxhawula nje kukodwa nokuhlekelwa kukwenza usole, imizwa yakho isisebenza ngokwedlulele. Ikusasa lakho libonakala ligqamile.

Sagittarius Uzokwenza izinguquko, gwema izingxabano ezingadingeki, ngaleyo ndlela uzojabula. Veza izinto ozisabayo nezikuthokozisayo. Izwe akusilona lokuba wenze izinto zibe nzima uze ugxile ezinkingeni ugxambukele nasezindabeni zabanye.

Pisces Uzokwenza izinto zenzeke yize noma usola sengathi kukhona abakuqaphile. Osondelene naye uzokuqonda obhekene nako, afune ukukusiza. Amakhono akho uzowadinga, ube namasu aphusile. Yize noma ungakuthandi ukulinda, akumele utatazele.


Intshonalanga Eyethu - 28 February 2014

IZINDABA

5


0000 NOTICES

0002 Community Care

DIAL A PRAYER A free service to the community. Confidentially maintained. 9.00am to 9.00pm. J3-16 Call: 072 845 2060. MX098161

OVEREATERS ANONYMOUS Can`t control your eating? Need help? Call: Christine 083 409 8309. MX098165

ZZGRFWRUGHEWFR]D

7HORU (PDLOFODVVL¿HGV# GEQFD[WRQFR]D  %RRNLQJ'HDGOLQHV 'LVSOD\ )ULGD\SP /LQHDJH )ULGD\SP

2XUSULPDU\SXUSRVH LVWRKHOSSHRSOH

)RUDOO\RXU DGYHUWLVLQJHQTXLULHV DQGERRNLQJV FRQWDFWD&ODVVL¿HG &RQVXOWDQW


IZINDABA

Intshonalanga Eyethu - 28 February 2014

7

I-HEELS OVER HEAD E-COOL RUNNINGS I-HEELS Over Head okuyiqembu lomculo wejazz elakhiwe ngabaculi besifazane lizovala inyanga yothando ngekhonsathi eliseCool Runnings kuMilner Street eThekwini kusasa ngoLwesihlanu ngo- 9 ebusuku. Amathikithi ale likhonsathi elihlelwe yi-Off.tha.Record abiza

uR50. “Sifuna ukuletha izinguquko kubaculi abacula bukhoma endaweni Cool Runnings ingakho sihlela imicimbi enjengalo sifuna abantu bahambe bezizwa bejabulile banelile umculo” kusho NinjaX omunye wabasunguli be-Off.tha.Record okuyona ehlela

lomcimbi. Le liqembu lisanda kuqopha iCD yalo entsha noNovemba ebizwa ngokuthi “Sondela”. Besekungeyesibili kulandela ethi “Could It Be” eyabenza baqokwa kuma-South African Music Awards ngo-2011.

IKU-BULWER RD I-JAZZ

ABACULI abakhe iqembu lejazz iHeels Over Head elizodlala e-Cool Runnings

TSHELIMNYAMA & EMMAUS SOCCER LEAGUE. PRE-LEAGUE TOURNAMENT: TSHELIMNYAMA SPORTS GROUND. NgoMgqibelo Under 15: 11am - Hlukani vs Young Movers

Under 17: 12am - Western Mafia vs Mmighty Warriors; 1pm Russia United vs Hlukani 2pm - Magic Fire vs Young Movers NgeSonto 11am - Punters vs Dabe;

12.30pm - Tsunami vs Ttop Shanela; 2pm - 3rd PLACE - loser (punters/dabe) vs loser (tsunami/top shanela); 3.30pm FINAL - winner (punters/dabe) vs winner (tsunami/top shanela)

IMIDLALO YE-SAB WEST YANGEMPELASONTO NgeSonto o 169* 170 171 172 173 174 175 176

Ngonelo (oshaya u-piano), uMxolisi Mdlalose (oshaya umtshingo), Sidney Rash (oshaya ama-drums), no- Ildo Nandja (oshaya umtshingo). USihle uthe ufisa ukuqhubeka nokufunda ngomculo nokuba usizo kwabanye abafisa ukuthuthuka kulo mculo. Uveze nokuthi ufisa ukuthi le likhonsathi lingagcini lapha eNingizimu Afrika, kodwa lifinyelele nakwamanye amazwe ukuze bazuze bonke abambisene nabo. Ngeminye imininingwane ungabathinta kule nombolo: 031 277 1705

Home Italian City Zakhele Young Brothers Squash FUBS Claimar Westville Old Boys Marrianhill United Joyous

Away Wanderers Young Stars Newcomers Isulabasha Pinetown FC MG Stars Real Mates Amahlokohloko Manor Barca

Venue Nkomose Somandla Somandla Terror Lekota KwaSanti KwaNdengezi KwaNdengezi Chiltern Park

IMIPHUMELA YEMIDLALO YEZIKOLE

USIHLE Zungu umculi we-jazz UMCULI weJazz osemncane uSihle Zungu uzoba nekhonsathi elibizwa ngeJourneying On ngoMashi 8 eGlenwood, 166 Bulwer Road eThekwini elizoqala ngehora lesi-7 kusihlwa, kanti kungenwa ngo-R60. Umculo wakhe uhlanganisa izingoma ezikhuluma ngothando, eziqwashisa abantu nezithinta amaRasta. Uwuqophe ngonyaka odlule emcimbini wobuciko eGrahamstown nakwi-The Jazzy Rainbow eseThekwini. Kule likhonsathi uzohambisana nabanye abaculi okunguNdu Shezi (oqala amaculo), uLindelwa

Time 15h00 15h00 13h00 15h00 15h00 13h00 15h00 13h00

I-Cricket eKloof Kloof 1sts - 217/5 - J Crouch 95 St Henrys 1sts - 60 a/o - W Moses 4/20 IKloof iwine ngamarun ayi-157 St Henrys U15A - 100 a/o J Rajgopaul 5/26 Kloof U15A - 66 a/o ISt Henrys iwine ngama-run angama-34 I-Cricket eSt Henrys

Kloof 2nds - 154/8 St Henrys 2nds - 45 IKloof iwine ngama-run ayi-109. ITouch Rugby Kloof 1sts - 5 Inanda 1sts - 2 Kloof 1sts - 2 Kingsway 1sts - 2 Kloof 2nds - 1 Kingsway 2nds - 0

Kloof 3rds - 0 DGHS U16B - 7 Girls Indoor Hockey Kloof 2nds - 11 Ptn Girls 1sts - 0 Kloof 2nds - 9 Fatima 2nds - 1 Kloof U16A - 6 Thomas More U16A - 0 Kloof U14A - 1 Westville U14A - 8


Intsfeb28p00