Page 1

SINIFISELA UKHISIMUSI OMUHLE NONCIBIJANE ONENTOKOZO


2

IZINDABA

Intshonalanga Eyethu - 20 December 2013

EYETHU SINGOBANI SIPHUMAPHI SIBHEKEPHI ? INSTHONALANGA

_______________________ Nash Ngcobo

INSTHONALANGA

EYETHU

NGITHATHA le lithuba ukubonga bonke abadele isikhathi sabo, banikela ngandlela thize ekusimameni nasekusabalaleni kwale liphephandaba ngaphandle kwenkokhelo ngezindlela ezahlukene. Ngithi makwande lapho bethathe khona. Ngifisela bonke abafundi impumelelo ezifundweni zabo kuthi labo abangaphumelelanga baphinde bazame kuze kulunge. Kufanele bazi ukuthi akulahlwa mbeleko ngakufelwa, liyeza elabo ithuba. Kuzo zonke izakhamizi zaseNingizimu Afrika ikakhulukazi amakholwa awo wonke amaBandla. ngicela athandazele abaholi bezombusazwe ngokuhola izwe ngobuqotho nangendlela abathunywe yiyo ngababavotelile. Kubaholi ngithi, akuphele ukudelela, ubuvila nokungazi lutho ngokulethwa kwezidingo kubantu. Uma ungumholi kufanele uhlale ufunda zonke izinsuku, ulalela ukuthi abantu badingani hhayi ukuqhosha ngokuthi uzobaphatha iminyaka eyisihlanu kodwa ube uyimpumputhe nesimungulu. Sengiphetha lihambile iqhawe lamaqhawe uMnuz Nelson

Mandela. Iculo elithi “Akekho Ofana Naye” lifakazelekile ngendlela ahlonishwe ngayo. Uma singalandela ekhondweni, izifiso nemigomo yakhe, usazobakona ozofana naye. SingamaAfrika kufanele simbonge uMdali ngokusilethela uMadiba emhlabeni. Sekukhulunyiwe kakhulu ngaye, onezindlebe uzwile. Asingayifeli ngamathe yonke imizamo yale ngwevu yokwenza ngcono izimpilo yasibuyisela nesithunzi ngokungaphumi endleleni asikhombise yona. Amakholwa mawathandazele uHulumeni ukuthi abaphathiswe iminyango ethile baqondisise ukuthi kuthiwani ngentando yeningi kanjalo nomthetho sisekelo wezwe. Makubhekisiswe nomthetho

obusa ezabasebenzi kule lizwe. Uma siqhubeka nokuhuqa ubuthongo, sijatshuliswa wubudlelwano esinabo namazwe athile, sizophaphama le lizwe esithi sinalo selisezandleni zalawo mazwe. Njengamanje kuyacaca ukuhti azoligwinya le lizwe ngendlela avimbanise ngayo ngamabhizinisi awo lapha kuleli, osekubulale inqwaba yawakuleli. Akungaze kufike lapho kuzodingeka ukuthi izwe lethu sililande ngendluzula, sebelidlile laba fokazana ngoba bekweletwa nguHulumeni wethu. Kuwe Mvikeli woMphakathi Nks Thuli Madonsela ngithi qhubeka nomsebenzi wakho oncomekayo, baningi asebethembele kuwe. Sifisa uMdali akunike impilo ende asisize ngokuthi usiqeqeshele omunye uThuli ozosebenza ukwedlula wena. Nginifisela uKhisimusi

noNcibijane omuhle. Iqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) libhekwe ngabomvu ukuthi lizothini ngesitatimende salo saminyaka yonke sikaJanuary 8, 2014. Kuwe Khongolose sisawulindele umbiko ngophenyo lwamakhansela “enawafunza” abavoti ngokhetho luka-2011, okuze kube yimanje ayikaze icace incazelo yenu ngalo. Kunina maqembu aphikisayo, awuqine umkhankaso wenu. Khulumani ngezinto ezizosiza umphakathi osacindezelekile hhayi impi yobuhlanga neyepolitiki ephuphile. Nikhumbule ukuthi niphila ngemali yabakhokhi bentela. Sebenzani noma nibancane ngokwesibalo, lokho kuyonilethela amalungu amasha. Sizohlaba ikhefu, sizobonana ngoJanuary 9, uma uMdali esasigcinile. Sicela nisithumele imibono yenu nanganoma yingani..Ngemicimbi enizoba nayo sithumeleleni izithombe nezindaba kwabakwaziyo ukubhala kule likheli nashn@dbn. caxton.co.za Ngiyabonga Umhleli

Sales Consultant Thandi Ndlovu Tel: 031716 7164403 4534 Tel:031 Fax: 031 716 4532

ISITHOMBE SEVIKI

Tel: 031 716 4525

UBUSISITHEKA kanje umkhumbi obuthwele iqhawe lamaqhawe uMnuz Nelson Mandela seliyobekwa endlini yalo yokugcina emva kohambo olude elwela ukukhululeka kwabamnyama engcindezelweni yabamhlophe maqede washumayeza uxolo. Hamba Kahle Qhawe ulwile waze wanqoba, yiba yidlozi elihle elizobheka futhi liqondise izigwegwe kubaholi abasele bakaKhongolose

IZINKANYEZI

ISIMO SEZULU Thursday, 19 December 2013 Min

18°C

Weather Clear skies

Max

27°C

Wind E

Friday, 20 December 2013 Min

20°C

Weather Clear skies

Max

23°C

Wind E

Saturday, 21 December 2013 Min

22°C

Weather Clear skies

Max

27°C

Wind NE

Sunday, 22 December 2013 Min Weather Showers

19°C

Max Wind S

30°C

Aries Uzokwazi ukulandela amaphupho akho. Uyakwazi ukufunda kabanzi ngezinto ezibaluleke kuwe kodwa uyehluleka ukulalela izingxoxo ezingakuthokozisi nezikuchithela isikhathi. Uyashesha ukuphendula futhi uhlale uzimisele ngokusiza. Taurus Uzokwazi ukuxhumana kabusha nabangani bakudala nomndeni. Angeke ube nankinga ukuthola isikhathi sabanye. Kuzomele uhlele, uchithe isikhathi nabantu abanezinhlelo ezifana nezakho. Sebenzisa umdlandla wakho ukwenza imali. Ukungaboni ngaso linye nabangani bakho kuzokwenza niqhelelane. Gemini Uzozinikela kothanda ukukwenza kulelisonto, noma ngabe yini, onentshisekelo kukho uzokwenza ngendlela. Hlela kahle ngaphambi kokuba wenze njengoba kusazothatha isikhathi sokuba uphothule izinhlelo zakho kodwa wena unemicabango ezokufinyelelisa empumelelweni. Ku-

zomele ulinde ukuze uvune izithelo. Cancer Uzofuna ukushaywa umoya nje kancane ukwazi nokuzithokozisa. Qinisekisa ukuthi ubhekisisa lonke ulwazi oludingayo, uzokuthola ukwetuswa okufunayo. Kuzomele ube neqiniso, labo obakhathalele bazi ukuthi uzizwa kanjani ngabo. Ezimalini akukho kubi kodwa kubukeka unezinkinga ezibhekene nomphefumulo. Leo Uzokwenza umehluko, ukwazi ukulalela wazi ngezinkinga ezibhekene nomndeni. Isipiliyoni sakho nolwazi sizokwenza izinto zibuyele esimweni. Uzokwenza ukuthi baqwashiseke bakwazi nokubhekana nezingqinamba zansuku-zonke. Ungakwazi ukuheha abanye ukuba basize. Kumele ubheke izidingo zakho zangasese ngaphambi kokubheka ezomsebenzi. Virgo Uzobona ukuthi ungena kuphi. Abanye bazimisele ukunqoba, wena kodwa ufuna ukuba nendawo ok-

wazi ukungena kuyo zikhathi zonke. Akudingeki okuningi ukukukhumbuza ukuzizwa unenhlanhla. Kumele ubhekisise yonke into oyenzayo usebenzise nolwazi onalo. Libra Uzoqaphela ezindabeni zezimali. Uzokuba nomdlandla futhi ube nguwena uqobo. Ukuhlela kwakho kungenzeka kuhambelane nesikhathi, izinto zizohamba kahle. Izingxoxo zizoshintsha zibe ngezinohlonze. Ukusebenza kwakho kungaba ngokuzodonsa amehlo abathile abazokusiza ezinhlelweni zakho zakusasa. Scorpio Uzokwazi ukubona okumele ukwenze ukwazi nokubhekana nezingqinamba. Ukuzivikela kubaluleke ngempela kuwena. Uma usuvikelekile uzokwazi ukukhululeka. Ukubambisana nabanye kungakufakela ingcindezi ngokwedlulele. Yiba nesineke ukwazi nokuzimela. Sagittarius Uzokwazi ukusebenzisana nabanye

wakhe nobungani. Uzokuthola amathuba amabhizinisi. Zama ukusebenza ngokulindelekile ukwazi nokulekelela ozakwenu. Capricorn Uzokwazi ukuthi ungubani futhi ulibangisephi. Uma uxakeka cela usizo kubangani nasezihlobeni. Ukusiza abanye kungaba nomvuzo kuwe. Izindaba ezithintene nezimali kungenzeka zigcine sezikunenga. Aquarius Uzokujabula ngenxa yempilo yakho yangasese neyomsebenzi. Uzokuba nentshisekelo. Izinhlelo zakho zenze zikusebenzele. Uzokwazi ukuzithuthukisa ngokwezimali, ukwazi nokuziqonda wena uqobo. Pisces Uzokwazi ukusiza abanye ngesikhathi bebhekene nobunzima emphefumulweni. Izinkinga zasekhaya zingakufakela ingcindezi. Yenza okumele ukwenze, akekho ozofuna ukulibele ekufaka imibuzo ngolwazi nangamakhono akho.


Intshonalanga Eyethu - 20 December 2013

IZINDABA

3

KUHLONISHWE INTSHA ELWA NOBUGEBENGU

KWESOKUNXELE ngoMnuz Msizi Lembede noDaniel Chirwa behlonishwa umphathisiteshi uColonel Themba Mabaso ______________________ Nkululeko Khathi nezindlebe zethu singamaphoyisa kwiDepartment of Community zonke izifundiswa zakule ndawo Obephethe uhlelo ophinde AHLONISHWE ngezitifiketi ngoba thina asihlali nawo Safety & Liaison. ngokusondelana nabo ngoba abeyilungu leYouth Desk uMnuz amalungu eCommunity Policing umphakathi zikhathi zonke,” UBrigidier Keerath Ninkumar bayawadinga amakhono azo. S’khumbuzo Buthelezi, uMnuz Forum (CPF) naweYouth Desk kusho uCol Mabaso. uncome kakhulu abantu abasha Uphinde wakhwela wadilika Khangelani Mbhele noConstable kula maWadi 13, 14, 15, 16 no-17 Uqhubeke wathi laba ngokuthi yibona abaningi kulezi kubantu besilisa abahlukumeza Wonderboy Nxumalo akuMasipala weTheku yisiteshi bantu basebenza ngokukhulu zinhlaka. izingane nabesifazane, abangabagqugquzeli balo mcimbi samaphoyisa saseMariannhill ukuzikhandla njengoba Uthe abantu abasha uma ngokubadlwengula, ukubashaya, banxuse umphakathi ukuthi emcimbini obusehholo bengakhokhelwa mali ngalokhu bengase bazibandakanye nalezi ukubathuka, ukubasabisa kanjalo wamukele labo abaphuma emajele laseMariannridge. kodwa yingoba bethanda zinhlaka kuyo yonke iKZN, nokubancikisela ngendawo ngokubafaka ezinhlelweni Lezi zitifketi zikhishwe indawo yabo engenabugebengu ubugebengu bungaba umlando zentuthuko. yokuhlala nanganoma yini. ngenxa yokubona iqhaza nazidakamizwa futhi kulesi sifundazwe. elibanjwe yila malungu esiphumelelayo. Usihlalo weYouth Desk omphakathi ekulweni Inhloso yalo mcimbi yaseMarianhill namaphethelo nobugebengu endaweni oyakhele. ukubajabulisa nokuthi uMnuz Msizi Lembede uthe Umphathi siteshi uColonel babone ukuthi abakwenzayo inkinga enkulu abavamise Themba Mabaso ngenkathi ethula kuyabonakala futhi kuyancomeka. ukubhekana nayo nabafisa inkulumo ukuvezile ukuthi laba Kuphinde kwanxenxwa ukuthi igcine inqandekile bantu balethe olukhulu uzinzo osomabhizinisi ngokufaka izimali ngeyokubanjwa kwabantu endaweni. zabo ezinhlelweni ezifuze lezi. inkunzi nokusetshenziswa “Laba bantu badlala indima Lokhu kushiwo nguNkk kwezidakamizwa. ebaluleke kakhulu emphakathini Tshengisile Ndlovu ongumphathi UMnuz Daniel Chirwa wethu njengoba bengamehlo wesifunda iDurban West ongusihlalo weCPF unxuse

INSTHONALANGA

EYETHU Thumela izincwadi zakho nezezindaba noma uma unomcimbi ku nashn@dbn. caxton.co.za noma uzilethe emahhovisi ethu ku 115 Escom Road, New Germany ungathumela nesikhahlamezi ku 031 716 4532

TOWEL FACTORY SHOP We have a wide range of towels to choose from, including a baby and linen range. Our shop has s secure parking and a coffee shop on the premises. s..

CRA VAL ZY UE!

TRADING HOURS: Mon - Thurs 08h30 - 16h00 0 Fri 08h30 - 15h30 0 Sat 08h30 - 14h30 0

Celebrate Christmas!

Ideal Christmas gifts for the whole family.

1 Anderson Road Hammarsdale Tel: 031 736 7740 Email: glodina@glodina.co.za Direct sales to public. Hawkers and traders welcome. Closed on Sundays and public holidays. TERMS & CONDITIONS APPLY. WHILE STOCKS LAST.


4

IZINDABA

Intshonalanga Eyethu - 20 December 2013

ABE-MIDMAR MUSIC FESTIVAL BABUYISELA EMPHAKATHINI IVELAMPHANDE Enterprises engabagqugquzeli beMidmar Music Festival (MMF) eseMidmar Dam eHowick ngoDisemba 3, ayizigqaji ngokunandisa kuphela kodwa ifuna ukubuyisela emphakathini ngandlela thize. Lokhu kuqinisekiswe nguZodwa Mphande okhulumela le nkampani osekungunyaka wesine igqugquzela le– festival kule ndawo, ogcizelele nokuthi bahlose ukuthuthukisa umphakathi kwezobuciko. Uveze nokuthi yingakho beqoke uNongcebo Vukile McKenzie njengenxusa leMMF ngoba uxube ezobumnandi nokuthuthukiswa komphakathi. UNongcebo odume ngokudlala izingoma ezipolile ohlelweni oluthi “Ezingasoze Zabuna” ne”Sithakela Isizwe” Okhozini FM, uthi kuyamjabulisa ukuba yingxenye yale festival. ”Kuyinto emnandi ukuba yingxenye yomcimbi ogujwa kulesi siFundazwe kuphinde kugqanyiswe ukudlalwa komculo waseNingizimu Afrika, okuzokwenzeka kakhulu kulo nyaka,” kusho uNongcebo.

Ukuthuthukiswa komphakathi kungena khaxa njengoba uNongcebo engumsunguli weKhanyisa Development Trust ebhekele ukukhushulwa kwezinga lemfundo ezindaweni ezisemakhaya. Ubuye abe ngumethuli wohlelo i-Special Assignment ekhonjiswa kwiSABC 3 ebizwa ngele-Creature Club. Le likhonsathi selidale amathuba emisebenzi elinganiselwa ema-400, okubalwa eyezinkampani zonogada, ezokupheka, ezobuciko obunhlobonhlobo njengokuhlelwa komsindo, abakhangisi nabagqugquzeli balo mcimbi. Kulindeleke abantu abangaphezu kwezi20 000. “Sengijahile ukuya eMidmar Music Festival njengoba kuzoboshelwa abaculi abaseqophelweni eliphezulu,” kuphetha uNongcebo. Abaculi ababekhona ngonyaka odlule nokusalindeleke abanye babo yiBongo Maffin, Mafikizolo, The Soil, Naima Kay, uDonald, iBig Nuz, uT’zozo, iDream Team, uMtshengiseni, neCrochet.

KUHLELWE I-FESTIVAL YEZOKUPHEPHA E-THEKWINI

______________________ Nkululeko Khathi

I-DURBAN Summer Beach Festival yethulwe ngokusemthethweni yiSolesa Productions KwaNdengezi Shopping Centre ngenhloso yokugqugquzela ezokuvakasha nezokuphepha emigwaqweni yaseThekwini namaphethelo. Lokhu kwethulwa kwalo luhlelo kule ndawo kuwukuqwashisa umphakathi ngezingozi ezenzeka emigwaqweni kwazise akukapheli emiqondweni yabantu okwenzeke emgwaqweni uField’s Hill ngoSepthemba 5. ISolesa Productions ikhethe izindawo zentshonalanga yeTheku ukuzogqugquzela ezokuphepha emgwaqweni. Okhulumela le nkampani uNksz Buhle Zwane uthe le nkampani ayigcinanga ngokugqugquzela ukuvakasha nokuphepha emgwaqeni kodwa iveze ithuba eliyingqayizivele entsheni lokucula esiteji esisodwa nosaziwayo

okubalwa kubo uZakwe, uTzozo nomlingisi we-Isibaya uMdu “Ntandane” Gumede. Uqhubeke ngokuthi kuzophinde kucotshelelwane ngolwazi oluncike kakhulu ekusetshenzisweni komgwaqo. “Sinentsha esiyiqeqeshile echazela abantu ngokusetshenziswa komgwaqo ngendlela efanele. “ Ler ntsha ibekwe oTongaat naseMarianhill Toll Plaza kanti sizoohambela nakwezinye izindawo ezakhele iPinetown njengoba namhlanje sikwaShelela Butchery KwaSanti .” “Kusasa ngoLwesihlanu ngomhlaka 20 Disemba siseNazareth, ngoMgqibelo 21 Disemba, siseDassenhoek naseMpola eTaxi Rank, bese siyivala ngeSonto 22 Disemba, ePinetown eSanlam Centre.”kusho uNksz Zwane Lo luhlelo luzoholwa nguSomahlaya uMpukane kuzo zonke lezi zindawo kanti iFestivali izoqala ngomhlaka 26 Disemba kuze kube umhlaka 1 Januwari 2014.


PINETOWN

QADI

NTUZUMA

NDWEDWE

KWAMASHU

MPUMALANGA

INANDA

KWADABEKA

FULL TIME PROGRAMMES NATIONAL CERTIFICATE (VOCATIONAL)

*COMPULSORY INSERVICE TRAINING

Civil Engineering Construction Electrical Infrastructure Construction Engineering & Related Design Finance, Economics & Accounting Hospitality IT & Computer Science Office Administration Primary Agriculture Safety in Society Tourism

NSF FUNDED

SKILLS PROGRAMMES

Auto Spray-painting National Certificate Building & Civil Construction National Certificate Electrical National Certificate Furniture Making National Certificate Community House Building General Maintenance Motor Mechanics Welding Electronic Manufacturing

OCCUPATIONAL PROGRAMMES Certificate in General Travels (NQF 4) Diploma in Retail Travels (NQF 5) Certificate in Food & Beverage Management (NQF 4) Diploma in Food & Beverage Management (NQF 5) Certificate in Professional Cookery (NQF 4) Diploma in Professional Cookery (NQF 5)

No late registration will be accepted. Limited space available. FREE career selection and placement tests are being conducted for all NCV programmes.

QADI

PINETOWN

NTUZUMA

Elangeni College is an ISO 9001 and OSHAS 18001 certified organisation.

NDWEDWE

KWAMASHU

MPUMALANGA

INANDA

08 - 10 January

KWADABEKA

2014 REGISTRATION

All programmes are c ampus-specific and subject to student numbers. Please note that no cash is accepted on our premises. Bank details will be provided with registration. A ladies’ hostel is available at Pinetown Campus.

PART-TIME PROGRAMMES NATED PROGRAMMES Engineering Programmes (N2 – N3) Electrical engineering Mechanical Engineering

Business Programmes (N4 – N6)

Documents to bring on registration Certified copies of: Proof of highest qulification passed Applicant’s ID Parent/guardians’s ID Parent/guardian’s payslip Proof of residence

Business Management Financial Management Human Resource Management Management Assistant Public Management

CONTACT DETAILS Tel: 031 716 6700|Fax: 031 716 6777 Address: Private Bag X9032,Pinetown 3600 General Enquiries: info.elangeni@elangeni.edu.za Website: www.elangeni.edu.za /4

Engineering Programmes (N4 – N6) Civil Engineering Electrical Engineering Mechanical Engineering

SETA ALIGNED

SKILLS PROGRAMMES /9

/2568

/074 588 1706

/074 588 6752

Basic Computer Skills Bricklaying Carpentry Domestic Electrical Mail & Internet End User Motor Vehicle Repairs New Venture Creation Plumbing & Drain Laying Refrigeration Technical Support Welding


6

IZINDABA I-GAGASI FM NOBUMNADI BUKA-DISEMBA Intshonalanga Eyethu - 20 December 2013

EYETHU Capital Classifieds

INTSHONALANGA

0000 NOTICES

0002 Community Care

DIAL A PRAYER A free service to the community. Confidentially maintained. 9.00am to 9.00pm. J3-16 Call: 072 845 2060. MX097620

OVEREATERS ANONYMOUS Can`t control your eating? Need help? Call: Christine 083 409 8309. MX097623

)RUDOO\RXU DGYHUWLVLQJHQTXLULHV DQGERRNLQJV FRQWDFWD&ODVVLÂżHG &RQVXOWDQW 7HORU (PDLOFODVVLÂżHGV# GEQFD[WRQFR]D  %RRNLQJ'HDGOLQHV 'LVSOD\ )ULGD\SP /LQHDJH )ULGD\SP

UZonke _______________________ Nash Ngcobo ISIQUBULO seGagasi FM esithi “Ila Uzongithola Khona� esisetshenziswa ebumnandini sizophinde sizwakale ezindaweni eziningana njengoba sekunguDisemba. Lesi siteshi esizonandisa cishe yonke iKwaZulu-Natali sizoqala ngendumezulu yekhonsathi lejazz laminyaka yonke iDurban Jazz Festival eseHazelmere Dam ngoDisemba 26. Kule likhonsathi iGagasi FM lizobambisana noHulumeni waKwaZulu-Natali ekuletheleni abantu besiFundazwe injabulo enhlobonhlobo ngabaculi babo ababathandayo. Abaculi abazobe bebhekwe ngabomvu eHazelmere yizihlabani ezifana noHugh Masekela, uRingo, uZakes Bantwini, uZahara, uZonke,

UZakes Bantwini

IMi-Casa

uNaima Kay; uNtando; uBerita, i-The Muffinz, uDonald; i-Afrosoul, u-Abigail Kubheka, uPro Kid, uBrenda Mntambo, uDJ Nutty, uDJ Muntu, uDJ Siyanda, uDJ Menace nosaziwayo babasakazi beGagasi FM. Amathikithi ajwayelekile abiza uR200 kuthi aweGolden Circle abe nguR350. Ayatholakala eComputicket noma kwaShoprite Checkers. Ngemininingwane ungangena ku- www. dbnjazzfestival.co.za. Ngakusasa ngoLwesihlanu iGagasi FM lizobhekisa amabombo kwi-Amcor Dam Music Festival eseNewcastle okuzodlala kuyo uZahara, uNaima Kay; uDonald, uSfiso Ncwane, uBucie, iBig Nuz, uShota, uL’vovo, iTeargas, uDJ Tira, uDJ Nzwiri; uDJ Happy Gal, uDJ Cndo, uDJ Websta, uKing Sfiso, uDJ 15, uDJ Bongs, uDJ

Siyanda, uDJ Vumar, uDJ Merlon, uDJ Mtoffy, uDJ KRBEE noDJ Nhlaks. Abaphathi bohlelo ngoPearl Thusi we(SABC 1 – LIVE), uDJ Oros, uMzokoloko (Gagasi 99.5) noTha uNontandakubukwa. Amathikithi abiza R160 ecomputicket kanti esangweni anguR180. Awe -VIP anguR500 nakuba ezoshesha ukuphela. Sekusongwa unyaka iGagasi lihlele iNew Year Eve Summer Shakedown engoLwesibili ngoDisemba 31 eseGolden Horse Casino eMgungundlovu. Akuzonandisa oDJ beGagasi kuphela kodwa kuzodlala uTira, iMi-Casa neBig Nuz okuyibona abazokufaka onyakeni omusha. Lalela iGagasi FM, uzizwele ukuthi bungakuphi ubumnandi. Nazi iziteshi okufanele uzivulele Durban ND 99.5FM, Port Shepstone NPS 103.5FM;

US’fiso’Ncwane Pietermaritzburg: NP 100.1FM; Richards Bay: NRB 94.7FM; Ladysmith: NKR 88.6FM; Ulundi: NKU 94.7FM nesisha esisanda kwethulwa esiseNewcastle NN 107.9FM Kubo bonke lobu bumnandi kuzoba noShisa Nyama. IGagasi FM lizokwenza umehluko ezimpilweni zabaningi ngokunikela ngokudla, amathoyizi, basize ekuvuselelweni kwemizi namakhaya. Kungasizwa abadala nalabo abantulayo ngandlela thize ngokunxusa abalaleli ngokusiza nanoma yingani abangasiza ngayo. Ngemininingwane shona ku- www.gagasiradio.fm noma www.facebook.com/pages/ Gagasi-FM

ISIKHATHI SEMIVUZO YAMAHHALA E-HAMMARSDALE JUNCTION USUFIKILE UKhisimusi, iHammarsdale Junction isaqhubeka nokuba semizweni yokuphisana ngezipho. Sifuna ukubonga nina mphakathi wethu ngokusiseka kule nxanxathela yezitolo ezintsha. Ezinyangeni ezimbalwa zivuliwe izitolo sinomvuzo omuhle we-Airtime esiwuhlelile. Lo mncintiswano uqale ngoMsombuluko womhlaka 14 October 2013 uzoqhubeka kuze kushaye umhlaka 19 January 2014. Uzosebenza kanjani: Uzonikezwa ikhadi elizoba nezitembu eziyishumi. Ngokusebenzisa imali engango-R50 kunoma isiphi isitolo esikule nxanxathela yezitolo eziseHammarsdale Junction Mall uzothola isitembu esisodwa. Uma usuze waba nezitembu ezinhlanu uzothola i-Airtime ka-R5 yanoma iyiphi inkampani Network (MTN, Vodacom, noma Cell C). Uma uphinda uthola ezinye izitembu ezinhlanu uzobe usuthola i-Airtime ka-R10 yanoma iyiphi network (MTN,Vodacom, noma Cell C). Uma ikhadi lakho seligcwele, uzofakwa ohlwini lwabangawina iVoucher yakwaSpar. Owinile uzoqokwa ngokuphela kwa-October, uzozitholela iVoucher ka-R500 yakwaSpar. Ozonqoba ngoNovember uzothola iVoucher ka-R1 000 yakwaSpar bese kuthi ozonqoba ngoDecember athole iVoucher ka-R500 yakwaSpar. Abathengi bazothola izitembu uma isiliphu siveza ukuthi uthenge ngaluphi usuku. Amakhophi eziliphu awavumelekile, angeke asebenze ukuthola izitembu noma i-Airtime. Kuzokhishwa isitembu ngasinye ngesiliphu esisodwa. Uma usuqoqe zonke iziliphu ungathola i-Airtime yakho ngezitembu osuziqoqile. I-Airtime itholakala izinsuku zonke, kusuka ngo 10.00 ekuseni kuya ku 15h00 ntambama. Kuzodingeka uveze ikhadi lakho, amakhophi awavumelekile kulo mncintiswano ukuze ukwazi ukuthola umklomelo wakho. Konke lokhu kuzokwenzeka ngokuthenga kwakho ezitolo zakho eziyintandokazi bese sikubonga ngomvuzo, kubathengi bethu abathembekile ngokukhombisa ukusiseka enxanxatheleni yezitolo eziseHammarsdale Junction Mall okuyizitolo eziyi" The Heartbeat of the Community" Kunemigomo nemibandela. Ngolunye ulwazi ungathinta u-Ayanda Ngcobo eHammarsdale Junction Centre Management ku-031 771 0930.


IZINDABA

Intshonalanga Eyethu - 20 December 2013

AKUNGASOLWA U-IGESUND NGEBAFANA KWEYE-CHAN _______________________ Jerry Barnes UMA iBafana Bafana ithelwa ngehlazo ekhaya njengabasingathi be-African Nations Championshi (CHAN) , umqeqeshi wesizwe uGordon Igesund kuyofanelwe axolelwe. Naye futhi umqeqeshi uyoba nesizathu esibambekayo sokwehlulwa njengoba kuze kube yimanje u-Igesund akanaqembu azodlala ngalo kwiCHAN futhi akazi noma uzolithola yini. Lo mqeqeshi weBafana Bafana usanda kuqopha umlando ngokwehlula iSpain ngo- 1-0 okungoshampeni bomhlaba nabaseYurophu kowesihle obuseFNB Stadium kuleli. Kubuhlungu-ke ukuzwa ukuthi namanje usadidekile ngoba phela akukacaci lutho mayelana namalungiselelo abadlali. Inkinga ukuthi iSouth African Football Association (Safa) nePremier Soccer League (PSL), kusafanele bazwane ngalo ludaba njengoba okwamanje kusadonsiswana. Kule lisonto umqeqeshi uthe unethemba lokuthi lo ludaba

AKUXAZULULWE LEZI ZINKINGA KUSAKHANYA EMZANSI NGOKUBONA KWAMI Jerry Barnes

luzoxazululwa khona maduze ngoba selimphathisa ikhanda futhi kufanele kukhumbuleke ukuthi uMzansi yiwona osingethe le midlalo. "Thina njengezwe kufanele sazi ukuthi umsebenzi wethu ukuhlanganisa iqembu eliqinile nelizodlala kahle. Ngiyathandaza ukuthi athi esehlala phansi lamadoda efuleni azwane akhulume nento ezwakalayo," kusho lomqeqeshi. I-PSL ithi yona akungathenjelwa kuyona noma umthwalo wokudedelwa kwabadlali awungabekwa emahlombe ayo ngoba phela lomqhudelwano we-Chan awukho ekhalendeni ka-Fifa. Umphathi kwi-PSL noyiCEO uBrand de Villiers uthi kusahlanganiswa amakhanda ngalo ludaba kodwa uyakholwa wukuthi ikhambi lizotholakala. "Lo ludaba kusadliwa amathambo engqondo ngalo futhi kusazohlalwa phansi kuboniswane ezinhlakeni zombili, " kusho uDe Villiers

7

IZINKINGA ezikhungethe ezemidlalo zaseNingizimu Afrika, zidinga ukuxazululwa kusakhanya ukuze liqhubeke nokuqhakaza ikusasa lazo. Uma nje ngicabanga ukuthi izinto emdlalweni ofana nowezokusubatha (athletics) ngaphansi kuka-Athletics South Africa nonobhutshuzwayo ngaphansi kweSouth African Football Association (Safa) ngifikelwa wuvalo nomjuluko ngashiso kodwa obanda qa! Angazi noma ngingaqhubeka yini ngibize lezi zinto ezisihluphayo futhi ezingapheli ngezinkinga noma sekuyipolitiki engaxaka ngisho amajaji asenkantolo ephakeme. Mina-ke ngokubona kwami ngithi lezi zinkinga azixazululwe kahle kusakhanya futhi singaze sibe yihlazo kwabokuhamba bakwamanye amazwe. Kuzofanele sikhumbule ukuthi kulezi zinsuku inhlangano yethu yebhola kazwelonke iSafa inengcabha okufanele iyicacise mayelana nokuthusana nayo

nowayewusekela likamengameli kwiSafa nowayeseqokiwe ukuthi abe ngusihlalo walomqhudelwano esizowusingatha ngo-January iChan. Phela lapha ngikhuluma ngoBaba futhi Inkosi Mwelo Nonkonyana owamiswa yikomiti eliqondisa izigwegwe kwiSafa ekuqhubekeni nomsebenzi wakhe wansuku zonke kuze kuphele uphenyo. INkosi uNonkonyane isolwa ngokhuluma sakubhimba noma budlabha emva kokuthi uma nje umqeqeshi weBafana Bafana angase ahluleke ukuwina le midlalo esizoyisingatha ngoJanuary noma okungenani afike kumafayineli sekuyofanele ibhantshi lakhe ligcwale umoya noma asiye ngoxolo. Ngokusho kwakhe phela lokhu sekuyobe kucacisa ukuthi uhlulekile umqeqeshi u-Igesund. Izikhulu zeSafa ikakhulukazi umongameli omusha uDanny Jordaan ne-CEO uDennis Mumble abakuthandanga futhi bakubeka ngokusobala ukuthi lapha okaNonkonyane waba budlabha wagxambukela lapho angangene khona. Sesiyazi-ke sonke ukuthi lamadoda aphuma engena kumakomiti okuqondisa izigwegwe futhi kubanjenwe

ngemiqala. Mina ngokubona kwami bengijabula lesi sifo silashwe siphele ngaphambi kokuqala kwemidlalo yeChan ukuze phela singabi yihlazo phambi kwezizwe. Njengoba sengishilo, umbono nje wami ngingumuntukazane wezwe lakithi. Le nkinga noma lokungabosi ngaso linye kuzogcina kuyinkinga enkulu futhi ezogcina isihlakaze ibhola lethu laseMzansi. Enye inkinga kulezinsuku esithanda ukuxaka ngendlela edida ikhanda yilelikhanda elingapheli phakathi kukaAthletics South Africa (ASA) nowayewungomeli wayo u-James Evans. Lomkhuhlane noma lokukhwekhwe aluqedwe kusakhanya kungaze kuhlwe emnyango. Hhayi-ke bafundi bami engibathandayo ngicela sigcine lapha okwanamhlanje. Uma singakwazanga ukukhuluma futhi , nginifisela amaholide noKhisimusi omuhle nobusisekile. Niziphathe kahle, nithande abantwana, abazali, ogogo, omkhulu nomakhelwane benu, futhi nihlale-nje nibusisekile Stay Blessed.


Top

of the Class

Quality

Intsdec20p00  
Intsdec20p00  
Advertisement