Page 1

EYETHU INTSHONALANGA

Est 2011 • 30 000 Copies Delivered Weekly • 13 December 2013 • Edition 145 Pinetown • Hammarsdale

MAHHALA•FREE


2

IZINDABA

Intshonalanga Eyethu- Tribute to Nelson Mandela - 13 December 2013

ABE -DA BAJOYINE I-ANC

KUNGESIKHATHI ubuholi be-African National Congress (ANC) bamukela oMnuz Ronnie Veeran noRoy Moodley njengamalunga amasha kaKhongolose, okungamakhansela asesebenzele imiphakathi yawo iminyakanyaka ePhoenix, ikakhulukazi kuWadi 48 no-49. Ngokusho kukasihlalo we-ANC kulesi siFundazwe uMnuz. Senzo Mchunu ukujoyina kwalamalunga kukhomba ukudlondlobala kweqembu elibusayo nakwezinye izinhlanga nathe kufakazela ukuthi leli yikhaya lawo wonke umuntu.

I-BLESTIVAL IPHENDUKE INKONZO KA-MADIBA

AMALUNGU e-African National Congress Women’s League, Amadodama ase-UCCSA eNanda noManyano okuyinhlangano yoMama baseWeseli abebeyingxenye yabebesenkonzweni yesikhumbuzo sikaMnuz Nelson Mandela ebiseMoses Mabhida Stadium ngoMgqibelo Izithombe: Nash Ngcobo _______________________ sikaMnuz Mandela. ukubayindoda ekhululekile , kwakusho ukubaluleka kuKhongolose ngokuhlonipha Nash Ngcobo UNdunankulu ukhumbuze ubelapha KwaZulu-Natali kwale ndawo kuyena nokugubha impilo kaMnuz futhi wayala abantu emva kokubonana noDkt njengoba izimpande zabaholi Mandela ngokuhamba IKHONSATHI labathandi ngokusika iphethini Albert Luthuli wadlula eMbali bakaKhongolose zikuyo. ezinyathelweni zakhe. nabalandeli bomculo wokholo kobekuphilelwa nguMnuz eManayi Hall eMgungundlovu Lokhu kufakazelwe yinkomfa UMnuz Mchunu unxuse i-Ayihlome Gospel Blestival Mandela, wabakhumbuza eyotshela abantu ukuthi ubuholi yokuqala kaKhongolose umphakathi ngokungakhohlwa ebihlanganise abamaBandla ngokungakhohlwa ukuthi bukaKhongolose sebuzothatha usukhululekile eyenzelwe yimisebenzi emihle eyenziwe ehlukene, liphenduke iKwaZulu-Natali ibibaluleke luphi unyawo lokuqinisa e-University of Durban Westville nguKhongolose ngokuthi inkonzo yokubonga uMdali kanjani kulo mholi oseguqile. izingxoxo nohulumeni ngo-1991. Inkululumo yakhe uvotelwe ngonyaka ozayo. ngokusilethela uMnuz Nelson Uthe uMnuz Mandela wengcindezelo. yokuqala KwaZulu-Natali Okubalulekile kuleli Mandela emhlabeni emcimbini ubeyindoda ezithobile, elalelayo “KuKwaZulu-Natali ibilapha eKings Park Stadium. khonsathi elibe ngumkhuleko obuseMoses Mabhida Stadium engabukeli muntu phansi kodwa eHowick lapho aboshelwa Uthe kuningi uMnuz Mandela wukuthi abantu mabasike eThekwini ngoMgqibelo. elwela ubulungiswa kuzo zonke khona ngamaphoyisa ezomoya akudela ngenxa yokulwela iphethini kobenziwa nguMnuz Yize abathandi bomculo izinhlaka. ngo-Agasti 5 1962, agcine abantu kunaye uqobo. Mandela, kuphele nabaholi bebengezwa mshini ngokubona UMnuz Mchunu esemgqume ejele. Ephuma Esejele uhulumeni abahlohla izisu zabo, abaqasha umculi uKirk Franklin kodwa ukugqamisile ukuthi konke ejele uqoke ukuza eKings Park wengcindezelo wathi uzomdedela izihlobo, abangani namavila. ukungenela kukaNdunankulu obekwenziwa nguMnuz Mandela, eThekwini ukuzositshela ukuthi ejele ngaphnsi komgomo Kugqugquzelwe ukuthi waKwaZulu-Natali uMnuz ubengakwenzeli yena futhi asixolelane nababesibulalela wokuhlukana namaKhomanisi abantu bafunde uma sebeqashiwe Senzo Mchunu neMeya engazibeki phambili kodwa ukukhuluma iqiniso, “kusho noKhongolose. Wakwenqaba babeke phambili ukusebenzela yeTheku uKhansela James ubeqhakambisa ukukwenza uMnuz Mchunu. lokho, uMadiba. umphakathi njengoba bekwenza Nxumalo , kushintshe ikhonsathi egameni lokubambisana. Uqhubebe wathi ukuzovotela Usonge ngokunxusa uMnuz Mandela. laba yinkozo yesikhumbuzo “ Ngenkathi egcina kukaMnuz Mandela Ohlange ubuholi namalungu akhona


EYETHU INTSHONALANGA

SKY HIRE Manufacture & Hire

Manufacturer, sales & hire marquee Hire: Chairs, table linen, cutlery, crockery, bainmarie urn etc.

Contact Pat: 084 430 8527 Sifiso: 079 693 0177 Rajesh: 076 714 9616 We hire portable & trailer toilets

Est 2011 • 30 000 Copies Delivered Weekly • 13 December 2013 • Edition 145 Pinetown • Hammarsdale

MAHHALA•FREE

BABHEME BAKHOLWA KWELIKAFRANKLIN _______________________ Mvelo Nxele

YIZE noma kuqale kwaba nokungaboni ngaso linye phakathi kwabahleli beWorld Gospel Powerhouse nomculi uKirk Franklin eMoses Mabhida Stadium, abantu abayikhalelanga imali yabo ngaleli khonsathi. Lo mculi waphesheya kwezilwandle ucishe wephula abalandeli bakhe izinhliziyo. Lokhu kulandela inkulumo yomunye wabaphathi bohlelo uDudu Khoza othe abaculi baphesheya kwezilwandle ababathanbdi abantu baseNingizimu Afrika. Baqhubeke ngokuthi uFranklin akasafuni ukungena esiteji, kodwa usebika ukuthi uyocula eKimberley. Nokho-ke lo mculi wenze okwehluke kakhulu esengena esiteji ebuza abalandeli bakhe ukuthi bafuna abaculele izingoma ezingaki. Uqhubeke ngokuthi akanqeni ukubaculela kuze kuse, okwehlukile kunobekushiwo ngabagqugquzeli. Uzicule cishe zonke izingoma zakhe, bakhombisa okukhulu ukwaneliseka. Emva kwekhonsathi akekho obesafuna ukubuza ukuthi bekubangwani phakathi kwalo mculi nabeGospel Powerhouse. Konke kuhambe kahle, abalandeli balo mculo babheme

bakholwa. Le likhonsathi belihanjelwe yiMeya yeTheku uMnuz James Nxumalo, uNdunankulu wesiFundazwe uMnuz Senzo Mchunu nabefundisi bezinkonzo ezahlukene okubalwa kubo. Kulabo kubalwa uFata S’milo Mngadi weBandla eliKhatholika noBishop Mpendulo Nkambule weWord of Hope Ministries. Abebephethe uhlelo bekunguNzonzo waku-Highway Radio, uSiyabonga Mhlongo weGagasi FM, uZanele Mbokazi weWorld Gospel Powerhouse, uSbu Buthelezi noDudu Khoza boKhozi FM. Ababhule amazolo ngoSbo da Poet, u-Andile KaMajola, uDumi Mkokstad, uS’fiso Ncwane, uThobekile, Intombi eqhamuka eSwazini uPhathwakahle noDavid Dayo waseNigeria. Emva kukaFrankiln kuvale uBenjamin Dube. UZanele Mbokazi uthe "Konke kuhambe njengokuhleliwe. “Kuzoba nekhonsathi lokuvala unyaka okukhona kulo izinhlelo ezimbili” Uthe kuzoqala olubizwa ngokuthi iMaria kanti olukhulu kakhulu yi-Ayihlome okuyinkonzo yokuhlukanisa unyaka engoDisemba 31. Kuzongenwa mahhala, indawo isazomenyezelwa.

BEZIPHENDUKA kanje ekhonsathini likaKirk Franklin ongasenhla kwesokunxele, uNdunankulu uMnuz Senzo Mchunu, uMnuz James Nxumalo nowakwakhe uBusie nabangani, amalungu oMhlangano weNhliziyo aseSt Joseph’s eRoma. Ngenzansi ngabasindisiweyo abesebevukwe wumoya emva kwentshumayelo kaBishop Mphendulo Nkambule eMoses Mabhida Izithombe: Nash Ngcobo


www.facebook.com/futurahigh Email: info@futurahigh.co.za Web: www.futurahigh.co.za INSTHONALANGA

EYETHU


6

IZINDABA

Intshonalanga Eyethu- Tribute to Nelson Mandela - 13 December 2013

IGIYA NGOMSOMBULUKO ISIYAGIYA 2013

UHUGH Masekela,

IMBONGI uBotlhale Boikanyo

UDAVID ‘Qadasi’ Jenkins

UBRIAN Thusi ozodlala eRainbow Restaurant

I-COMMITTED Artists eholwa nguMbongeni Ngema izophinde ijabulise abathandi bomculo onhlobonhlobo nokugqame kuwo owejazz ekhonsathini iSiyagiya eliseWestridge Park Tennis Stadium ngoMsombuluko ngo-5 ntambama kuze kuhlukane ubusuku. Le likhonsathi elibizwa ngokuthi “A Musical Journey Where Legends Live On” libophele osaziwayo bejazz kanti kuzokhonjulwa nabaculi asebalala kobandayo ababejabulisa abathandi balo mculo. Abaculi okulindeleke bashiyelane inkundla kulo kubalwa uBingelela wehip-hop, iNaughty Boys ye-street soul nehouse, iCocktail, uQadasi umfana womlungu odlala umaskanda uDavid ‘Qadasi’ Jenkins, uWonderboy, i-Afro Soul, uZakes Bantwini, uNaima Kay i-CD yakhe entsha esimbeke kwelinye izinga muva nje. Abadidiyeli bohlelo bayaziqhenya ngokunethulela umculi wakuleli onekhono, uLira, ozobe egubha iminyaka eyi-10 ekule ndiuma, asewole kuyo izindondo ezinhlobonhlobo ngama-album namaDVD asewaqophile. Kuzothi ngo 8 ebusuku kuqale izingqungqulu zeSiyagiya Jazz Extravaganza ebophele abaculi abanjengoMbongeni Ngema, uHugh Masekela, uSalif Keita, uVelephi Khumalo, uThemba Mkhize, uBongani Nkwanyana noBheki Khoza.

Kuzobonakala futhi osaklonyeliswa ngendondo yakwaMetro FM uMbuso Khoza, iqembu lomculo labesifazane iHeels Over Head, uSazi Dlamini, noMadala Kunene, imbongi uBotlhale Boikanyo owanqoba kwi-SA’s Got Talent. Bazobe belekelelwa ngabaculi abayi-14 nabadansi abayi-16, kuphinde kubekhona abazoshaya izinsimbi ezinhlobonhlobo. Abazokuba yingxenye yalokhu kubalwa kubo u-Eddie Mathiba, uButana Ngubeni, uBarney Bophela, uJohn Seloloane, uKhaya Mahlangu, uSidney Mavundla, u-Adam Howard, uBasil Roberts noSibonile Ngubane nabanye. Amathikithi aqala kuR150 kuya kuR350, atholakala eComputicket, ungafonela ku: 0861 915 8000 ukubekisa. Ungangena ku: www.computicket. com ukuthola kabanzi, kunxuswa abazokwethamela le likhonsathi basheshe babhukhe. Amasango ngosuku lomcimbi ayovulwa ngo 3:30 ntambama. Kuzotholakala indawo yokuthengisa ukudla, iziphuzo nokunye. Kuzophinde futhi kubekhona indawo yokupaka yamahhala ngasendaweni yezicukuthwane eseduze nenkundla yomcimbi. Ukuthola kabanzi ngena ku: www. committedartists.co.za/siyagiya.


Intshonalanga Eyethu - Tribute to Nelson Mandela - 13 December 2013

IZINDABA

7

UBESADINGEKA EYETHU KWEZESIBHAKELA U-MATLALA _______________________ Jerry Barnes

ININGI labathandi besibhakela eNingizimu Afrika basakhala esikaNandi ngokudlula emhlabeni kukaJacob "Baby Jake" Matlala (51). U-"Baby Jake", okuyigama abedume ngalo kwezesibhakela, udlule emhlabeni emva kwezinsuku ezimbili kudlule uNelson Mandela. Zombili lezi zihlabani bezixinwe yisifo samaphaphu. Abashayisibhakela nezikhulu ebezingene inhloko nesiphanga kulo mdlalo zibhodle emswanini kanje: Owayengumpetha wezigaba ezintathu KwaZulu-Natali ozinze eLamontville, osegxile ekuqeqesheni nasekuthuthukiseni abafana abancane, uDouglas "Pantsula" Zonke Sibiya uthe kuzobamnyama kakhulu kulo mdlalo. USibiya ukhala ngokuthi inkinga ebulala isibhakela kuwo wonke amazinga ukuthi sebebaningi kakhulu asebesezikhundleni kulo mdlalo

kodwa abangazi lutho futhi ongazi ukuthi bafika kanjani noma bakhethwa kanjani. "Mina-ke angikhali ngokuthi ubani owakhethwa futhi kanjani kodwa ngithi nje sesingaze isibhakela sife nya ngenxa yezikhundla nemali ehlale ihamba phambili. Kubuhlungu ukuthi iqhawe elinjengo-Baby Jake Matlala elaqala phansi ekuhluphekeni eSoweto, akacatshangelwanga ukubamba iqhaza lokuthuthukisa izinga lesibhakela njengoba beseliwabeke ethala amagilavu alo. Omunye wezikhulu ezigqugquzela izimpi zabafana abancane eKZN uThulani Magudulela uthe ingozi enkulu le kuMzansi wonke futhi okaMatlala ubesabhekeke ukuthi abambe iqhaza elikhulu ekuthuthukiseni isibhakela ezweni. "Lena yingozi engeqiwa ntwala futhi angazi ukuthi isikhala sale nsizwa sizovaleka kanjani. Okumnandi ngaye uthi uBaby Jake waqala laphaya phansi elokishini kodwa wakwazi

ukutshengisa ukuthi noma ubani angafinyelela ezigabeni zomhlaba abe yiqhawe lomhlaba wonke. “Kubuhlungu-ke ukuthi iqhawe elinje ebeselibeke amagilavu alo ethala alizange limenye ukubamba iqhaza kulomdlalo osuya ngokucwila njalo,� kusho uMagudulela. Usihlalo weSouth African Amateur Boxing ozinze eMphithi u-Ernest Sampson uthe kubuhlungu ukuthi uMatlala, ugcine edlulile emhlabeni engasetshenziswanga ukuthuthukisa izinga lezamanqindi. "Mhlambe abethu bayazi ukuthi lo mdlalo unezinkinga eziningi ezidinga abanolwazi ngabakwenzayo. Nami ngikhala ngokunganakwa nokungasetshenziswa, kukaMatala, � kusho okaSampson. Okhulumela iBoxing South Africa (BSA) futhi oyisikhulu nesiphakeme uLoyiso Mtya uthe uMatlala ubengelona nje iqhawe eringini kodwa ubethandwa yiyo

wonke umuntu ezweni ngendlela abehleka ngayo futhi ethanda noma ubani. "Ubeyiqhawe, engumuntu wabantu, ubengakudluli engakubingelelanga aze akuxhawulise. Ubeyisibonelo esiyisimanga entsheni nasezweni lonke. “Ubehlala ekhuluma ebonisa abafanyana noma amabhokisa asafufusa indlela." Omunye wabagqugquzeli bezimpi osebenze kakhulu noMatlala uRodney Berman weGolden Gloves Promotions uthe uphelelwa ngamazwi ngokulahlekelwa wumngani neqhawe loMzansi. Uthe uma sekunje noma ngubani othanda isibhakela kule lizwe uvele aphelelwe ngamazwi. “Ubeyiqhwe, imbali nethemba lawo wonke umuntu waseMzansi. Siyohlala simkhumbula kulo mdlalo," kusho uBerman. UMatlala (51) ushiye umkakhe uMapule namadodana amabili uTshepo noMasego.

Capital Classifieds

INTSHONALANGA

0000 NOTICES

0002 Community Care

DIAL A PRAYER A free service to the community. Confidentially maintained. 9.00am to 9.00pm. J3-16 Call: 072 845 2060.

MX097620

OVEREATERS ANONYMOUS Can`t control your eating? Need help? Call: Christine 083 409 8309. MX097623

)RUDOO\RXU DGYHUWLVLQJHQTXLULHV DQGERRNLQJV FRQWDFWD&ODVVLÂżHG &RQVXOWDQW 7HORU (PDLOFODVVLÂżHGV# GEQFD[WRQFR]D  %RRNLQJ'HDGOLQHV 'LVSOD\ )ULGD\SP /LQHDJH )ULGD\SP


Intsdec13p00  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you