Page 1

EYETHU INTSHONALANGA

Est 2011 • 30 000 Copies Delivered Weekly • 30 August 2013 • Edition 130 Pinetown • Hammarsdale

MAHHALA•FREE MAHHALA•FREE

AZIKHO IZINDLU ISITHOLAKALA KU-ONLINE AKUTHANDAZELWE EZIZOKWAKHIWA IMISEBENZI KOWE-THEKU AMABHAKANIYA E-STOCKVILLE Bheka ikhasi 3 Bheka ikhasi 4 KOWE-CAF Bheka ikhasi 8

ITHUBA LOKUHLOMULA KWEZIKOLE EZIHLUPHEKAYO _______________________ Nash Ngcobo IZIKOLE ezisentshonalanga yoMkhandlu weTheku ezidonsa kanzima ngokungabhekelelwa kwezidingo zabafundi, zisenhlanhleni yokwenziwa ngcono kwesimo sokufunda kubafundi bazo. Lokhu kuzokwenzeka ngokuthi othisha nabazali baphakamise igama lesikole esifanele umnikelo womtapo wolwazi (library) ne-science laboratory ngokuxhumana ne-Eyethu Intshonalanga ngokushesha. Lokhu kutshelwe leli phephandaba nguNksz Keziah Venter oyiMarketing Manager yeResilient Education Trust okuyinkampani engabanikazi boxhaxha lwezitolo ezakhiwa emalokishini nasezindaweni ezisasalele emuva ngokwentuthuko. Lapha kunxuswa abazali nothisha abanolwazi ngezikole ezidonsa kanzima ngokumema leli phephandaba nale nkampani kuzoxoxwa nothishanhloko bazo.

“Lokhu kuzosiza kakhulu ekuqondeni ukuthi uthishanhloko uyikhathalele kangakanani inqubekela yesikole sakhe. “Ukukhuphuka nokwehla kwamazinga okuphasa kwezingane, kuzobhekisiswa kakhulu ngaphambi kokukhishwa kwalolu sizo. “Kuzobhekwa nendlela yokuzikhandla kothisha ukuthi kukulungele yini ukusizwa kwaleso sikole. “Sizoqhubeka sibhekisise ukuthi kwenzekani emva kokusixhasa leso sikole ,” kusho uNksz Venter. Uthe lolu sizo bazoludlulisela nakwezinye izifunda zaKwaZuluNatali okutholakala kuzo wonke amaphephandaba angaphansi kweKZN Eyethu. Umphakathi kumbe othishanhloko abaziyo ngezikole ezintulayo ezisezindaweni ezingathuthukisiwe, mabashayele kule nombolo 0317164444/ 4525 Ph: 031- 76164532 email: nashn@dbn.caxton .co.za

IZISHAYE kanje insizwa yaseEthiopia uGetachew Bekele ngenkathi enqoba iNelson Mandela Day Marathon ebisuka eManayi Hall eMbali eMgungundlovu yaphelela eNelson Mandela Capture Site eHowick ngeSonto. Udaba ekhasini 2 kanti imiphumela isekhasini 7 Isithombe: Duma Pewa


2

IZINDABA

Intshonalanga Eyethu - 30 August 2013

MAKUVOTELWE I-ANC - INKOSI MANDELA

INSTHONALANGA

EYETHU

_______________________ Mfundo Mkhize

Tel: 031 716 4598

INSTHONALANGA

INKOSI uZwelivelile Mandla Mandela ikhuthaze intsha yaseNingizimu Afrika ngokuphuma ngobuningi bayo iyovotela inhlangano kaKhongolose okhethweni lukazwelonke ngonyaka ozayo. Lokhu ikusho emva kokuhalalisela abasubathi abebengenele iNelson Mandela Day Marathon eqale eManayi Hall eMbali eMgungundlovu yaphelela eMandela Capture Site eHowick ngeSonto. “Kufanele baphume ngobuningi babo baqhube imigomo nezifiso zikaTata uMandela nozakwabo ayenabo emzabalazweni. “Intsha mayibheke igxathu eselihanjwe yileli zwe ngaphansi kobuholi obukhona kuze kube

yimanje. “UTata wadlala indima enkulu nakuba wayebhekene nobunzima. Kusukela esadonsa ejele iRobben Island nangaphambilini kwiRivonia Trial, uqhubekile akaphelanga amandla,” kuqhuba Inkosi Mandela. Ubonge isizwe ngokuqhubeka nokuthandazela uDkt Mandela osasesibhedlela. “Siyayibonga yonke imiyalezo esiyitholayo ngesimo sikaTata uMadiba kanjalo nomsebenzi wehhovisi likaMengameli weZwe libambisene noMama uNosizwe uGraca Machel,” kusho Inkosi uMandela. Uthe ugezeke igilo ngokwesekwa kwalo mjaho ngabasubathi nabalandeli abebegcwele umgwaqo. UMandela naye ubengenele umjaho webanga

elifushane. UNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana noBuholi boMdabu, uNksz Nomusa Dube uthe wanelisekile ngendlela okusingathwe ngayo lo mjaho. “Sithemba ukuthi yonke into izophinde ihambe kahle nangonyaka ozayo, isasasa lizokhula kakhulu kwazise sizobe sigubha iminyaka engama-20 leli zwe lathola inkululeko,” kuchaza uNksz Dube. Uthe indlela obusekwe ngayo lo mjaho, ikucacisile ukuthi usazoqhubeka nempumelelo. “Kulo nyaka besinamazwe afana no-Ethiopia, Zimbabwe no United States of America (USA) okukhombise ukuphakama kweqophelo lalo mjaho,” kuchaza uNksz Dube. Uthe basazimisele ngokuyoncela ulwazi kwamanye amazwe

ngokukhulisa ulwazi ngemijaho emikhulu. Bahlose ukuthi lo mjaho ube yisizinda sentuthuko. Unxuse abesimame ngokungazibeki phansi, bawungenele lo mjaho kaMandela. IMeya yoMkhandlu uMgungundlovu uKhansela Yusuf Bhamjee uthe iqembu labahleli nabagijimi balo mjaho lishaye into ecokeme kulonyaka. Uthe bazimisele ngokufaka lo mjaho emabhukwini omlando womhlaba. “Ukukhula kwawo kudinga ukuthi siwuthathe njengobalulekile, sigqugquzele ukuthi ungenelwe yiningi kwande nabatshali zimali kuwona. Izihambeli nabagijimi zizitike ngomculo kaNaima K nobuciko buka Sbo Da Poet namanye amaciko asafufusa abekhona.

ISITHOMBE SEVIKI

EYETHU

Tel: 031 716 4611

UNGQONGQOSHE wezeMidlalo nokuNgcebeleka KwaZulu-Natali uNkk uNtombikayise SibhidlaSaphetha, Inkosi uMandla Mandela, iMeya uYusuf Bhamjee noDkt Sello Mokoena umengameli weKZNA bejatshuliswa ngamancoko kaBhamjee emva kokunikwa kukaMandela indondo yeMandela Day Marathon Isithombe: Duma Pewa

Tel: 031 716 4597

ISIMO SEZULU

IZINKANYEZI

Thursday, 29 August 2013

SCORPIO (Oct 23 - Nov 21) Kuzokwenzeka uzwe imizwa yakho iguquka. Kulula ukuvele ubuke izinto ngecala elingelihle. Uzifaka kwingcindezi engaphezu koyinikwa abanye. Lokhu kukwenza ukuthi uzivikele kakhulu futhi uqhube isikhathi ukuze wenze okuthile.

Min

13°C

Weather Showers

Max

28°C

Wind SW

Friday, 30 August 2013 Min

9°C

Weather Showers

Max

18°C

Wind SW

Saturday, 31 August 2013 Min

8°C

Weather Showers

Max

18°C

Wind SW

Sunday, 01 September 2013 Min Weather Cloudy

8°C

Max Wind SW

18°C

Kungenzeka uzibone unobuchule obumangalisayo. Kuzomele uqale ulandele amaphupho akho, uvumele imicabango. Uzokwazi ukwethula ulwazi ngendlela elindelekile, ngemisebenzi yakho, uzozakhela igama elihle. Abanye bazokwazi ukukunaka ngenxa yemisebenzi yakho.

SAGITTARIUS (Nov 22 Dec 21) Kukhona okwenzekayo empilweni yakho okungaholela ezinguqukweni ezithile. Okwenzekile kulelisonto kwenze kwabanzima ukuthi izinto ziqhubeke ngendlela obekumele zibe yiyo. Kungenzeka uzizwe umanagqubu, vumela ushintsho ungalindeli okubi kwabanye.

AQUARIUS (Jan 20 - Feb 18) Uzokuba nombono ngekusasa lakho. Ukugxila ezinkingeni zakho kuzokuthikameza. Kuningi ozokuzuza kuphela nje uma uzokwazi ukulawula imizwa yakho. Ubudlelwane obuthile kungenzeka bugcine ngokuba inhliziyo yakho iphuleke. Kuzomele ubhekane nemiphumela yemisebenzi yakho

CAPRICORN (Dec 22 Jan 19)

PISCES (Feb 19 - Mar 20) Uzizwa unomdlandla yize

noma ubuzizwa sengathi kukhona obekukudonsela emumva. ARIES (Mar 21 - Apr 19) Kungenzeka uzithole uzungezwe yizinkinga ezithile, uzizwa unengekile kodwa kumele wazi ukuthi isineke yiso esizokunika imiphumela. Yiba nesineke futhi uqinisekise ukuthi abaseduze nawe bakutshela iqiniso TAURUS (Apr 20 - May 20) Kuzokuba nezinguquko empilweni yakho yothando, kungenzeka othandiweyo wakho wakudala akubangele izinkinga. Kuzomele uqaphele ngoba ungagcina usuzifaka ezinkingeni uzibizela nenhliziyo ebuhlungu GEMINI (May 21 - June 20) Kungenzeka ufune okunga-

phezu kokuthola ebudlelwaneni bakho. Uzibona ukwingcindezi ikakhulukazi emndenini nezinto obona kumele uzenze. Kuzomele uzame ukuba nesineke uyeke ukugxeka abanye. CANCER (June 21 - Jul 22) Uzokubona okukubambezelile. Tusa amathalente abanye, kungaba yinto enhle. Vumela abanye kube yibo abathatha igxathu lokuqala ubone ukuthi kuzoholelaphi. Kuningi ongakufunda. Amaphutha amancane kungaba lula ukuwalungisa ngaphambi kokuba abe yizinkinga ezinkulu LEO (Jul 23 - Aug 22) Uzokwazi ukusebenzisana nabanye, uyazi kumele ushiye izinto zakudala. Kungenzeka kubuye abangani bakudala okuzokuba yinto engajway-

eleki okokuqala ozogcina ngokuba uyamukele VIRGO (Aug 23 - Sep 22) Kuzomele usebenze ngokuzikhandla, kubonakala usalela emumva kulelisonto okwenziwa ukuthi awunaso isikhathi esanele. Lokhu kungenziwa ukuthi ungaphansi kwengcindezi noma ubona umqondo wakho ugxile kwezinye izinto LIBRA (Sep 23 - Oct 22) Kuzomele wenze izinqumo ezithile futhi kungenzeke ubhekane nobungakulindele. Kuzokuba nezinguquko ezithile empilweni yakho. Ujwayele ukuphisana kakhulu uze ukhohlwe ukuthi kumele uhlele. Kuhle ukusiza kodwa qaphela ukuthi akukufaki yini ezinkingeni.


4

IZINDABA

Intshonalanga Eyethu - 30 August 2013

ISITHOLAKALA KWI-ONLINE IMISEBENZI KAMASIPALA _______________________ Nash Ngcobo UKUSHODA kwabantu abanamakhono emisebenzi yobuchwepheshe emikhakheni eyahlukene sekuphoqe uMasipala weTheku ngokuheha abantu ngokufaka izicelo zomsebenzi ngokusebenzisa uhlelo lwe-Online. Lokhu kugcizelelwe nguSomlomo weTheku uMnuz Logie Naidoo emcimbini wokwethulwa kwalolu hlelo olubizwa nge-e-Careers obuseDocklands Hotel eThekwini ngeledlule. Uthi inhloso enkulu yalolu hlelo wukubuyisa bonke abantu abanamakhono ayindlala, iningi labo eselafudukela kwamanye amazwe nezifundazwe, babuye bazosebenza eThekwini. “Abantu abaningi abangongoti kwezobunjiniyela kwezamanzi, ugesi, ezokukhanda nokwakhiwa kwemishini enhlobonhlobo, sebeyancipha. “Abanye balandwa noma sebethathe umhlalaphansi ngenxa yokushoda kwamakhono abanawo,” kusho uMnuz Naidoo. Lolu hlelo lokukhangisa

nokufakwa kwezicelo zemisebenzi luqale ngo-Agasti 23. Kuthiwa lushesha ngendlela emangalisayo ukukuphendula, lukwazise ukuthi sifikile yini isicelo sakho. Noma sekuqala uhlelo lokuhlungelwa inhlolo khono, lolu hlelo lukwazisa ngazo zonke izigaba ezenzekayo kuze kufike ekugcineni. Luzotholakala ezikhungweni ezingama-25 zeTheku okubalwa kuzo iSizakala nemitapo yolwazi. Kuyafinyeleleka kulo nangewebsite ethi www.durban.gov.za uvule kwiJob Search. Kudingeka ubhalise kanye uthole igama okuthiwa yi-username nepassword bese uyaqala ukufaka isicelo somsebenzi. Imininingwane iyatholakala ku-Facebook Page nakwiTwitter. Abanye abanamathuba amaningi okuqashwa yilabo abafunda i-technology nazo zonke izifundo ezifunekayo kule misebenzi abantu abangenawo amakhono ayo. Lo mkhankaso wokubuyisa bonke abanamakhono antulekayo

eNingizimu Afrika ikakhulukazi KwaZulu-Natali, uqalwe ngowayenguNdunankulu uMnuz Sbusiso Ndebele .

NoNdunankulu osanda kushiya uDkt Zweli Mkhize wenze okufanayo. Bobabili bavakashele eLondon

e-England ukuyobheka abantu bakuleli abanamkhono ayindlala, asebefuna ukubuyela ekhaya, bazosebenza

IZIKHULU zikaMasipala weTheku zikhombisa ngohlelo lokufakwa kwezicelo zemisebenzi kwi-Online okuqale ngo-Agasti 23 Isithombe: Romana Humaina

OWA-KWANDENGEZI UZOKONDLA EKHAYA YIZE ESEGANILE _______________________ Thobeka Msomi UMYALEZO wokunakekelwa kwabazali yizingane zabo noma sezishadile, udluliselwe kubo bonke asebekulesi sigaba yintokazi yaKwaMabaso emcimbini womembeso wayo obungempelasonto. Lokhu kuphakanyiswe nguNksz Khumbuzile “Nana” Mabaso obembeswa nguMnuz Njabulo Mthimkhulu waseMbo ePitoli KwaNdengezi ngoMgqibelo. Ukuqina kwenkulumo yokunakekela abazali noma usuqale umuzi wakho ibiphendula ukubalisa komzali kaNana uNkk Mabaso, okhale ngokuthi ubesethembele endodakazini yakhe ukuthi ibisizomvusela umuzi. “Nginezingane ezimbili uNana nomfowabo, kodwa bengithembele kakhulu kuye njengoba bekunguye osebenza kahle lapha ekhaya. “Umfowabo usabamba itoho e-KFC, ngike ngahlala izinyanga ezintathu ngingavumi bamkhokhele kodwa bangingcenga abanakwethu ngagcina ngivumile’’, kusho uNkk Mabaso. UNksz Mabaso uthembise unina ngokuthi akasoze amlahla njengoba amfundisa nje, uzowuvusa umuzi yize eseganile uyazi akubanga lula ukuthi unina amdedele kwazise ubesana kuwuthola nomsebenzi omuhle. “Bengingeke ngililahle leli thuba uNjabulo ungumuntu wesilisa othembekile kumina futhi unothando, sizimisele ngokuthola abantwana

emshadweni’’ Lezi zithandani zineminyaka emithathu nje vo zithandanile kanti uMnuz Mthimkhulu ubeke kanje: “Into engenze ngilobole ingoduso yami yingoba ziningi izimo engidlule kuzona, ngiyamdinga umuntu onjengo Nana, ekugcineni ngimtholile unothando futhi uyangeseka kukho konke. “Uyangibonisa nalapho ngingasenzi kahle khona, akasiso isithandwa sami kuphela kodwa uba ngumngani, “Ungumuntu wesifazane othembekile njengoba sengike ngalobola phambilini kodwa izinto zangahamba kahle. “ Ngifisa sibe isibonelo ezinganeni zethu ngothando lwethu olunenjabulo ngaso sonke isikhathi’’ ngizimisele ngokuthi ngonyaka ozayo sibophe ifindo likasofa silahlane.” kusonga uMnuz Mthimkhulu. Izihlobo zosingaye oNkk Joyce Ngwane noSamukelisiwe “Sam” Khabela zibayale ngokuthi bangakuvumeli ukuxatshaniswa ngabantu othandweni lwabo. “ Bangabangani bami bobabili oNjabulo noNana futhi ngibathanda ngokulinganayo ngiyabayala njalo angifuni bavumele ukuxatshaniswa ngabantu. “Ngifisa ukuthi othandweni lwenu nihlale nijabule ngaso sonke isikhathi’’ kusho uNkki Khabela. Umndeni wakwa Hadebe umamukele ngezandla ezifundumele uKhumbuzile osengumakoti wakulo mndeni.


Intshonalanga Eyethu - 30 August 2013

IZINDABA

5


6

IZINDABA

EYETHU Classifieds

INTSHONALANGA

0000 NOTICES

0002 Community Care

DIAL A PRAYER A free service to the community. Confidentially maintained. 9.00am to 9.00pm. J3-16 Call: 072 845 2060. MX096258

OVEREATERS ANONYMOUS Can`t control your eating? Need help? Call: Christine 083 409 8309.

Intshonalanga Eyethu - 30 August 2013

IZINGUQUKO AMABHANTSHI EBUYELA E-SHADOWS

_______________________ Nash Ngcobo

MX096261 0200 HOME IMPROVEMENTS

0270 Fencing & Gates

A VALUE FENCING •From R150 per m •Wire,Palisades •Gates,Raz Coil 084 203 5394 or 031 301 7268 or 031 459 2303 PN004139

INSTHONALANGA

EYETHU Thumela izincwadi zakho zikaqedisizungu noma uma unomcimbi ku nashn@dbn. caxton.co.za noma uzilethe emahhovisi ethu ku 115 Escom Road, New Germany ungathumela nesikhahlamezi ku 031 716 4532

AMABHANTSHI kumbe Emabhantshini okungumcimbi ohanjelwa ngabantu ukucabanga nokwenza kwabo osekudephile, usuzobuyela eShadows njalo ngoLwesihlanu hhayi ngoLwesine. Lokhu kulandela ukuthutha kwalo mcimbi eBat Centre njengoba uzogcina ngomhlaka 6 Septhemba bese ubuyela eShadows esizobizwa ngeShadows Clermont. Ngokusho kuka Lwazi Nqetho ongumdidiyeli wale micimbi, uthi sezizokwenzeka njalo ngoLwesihlanu . Uthi izikhulumi nabazonandisa ngomculo bazoshintsha ngeke kusaba ngabantu ababodwa njengaphambilini. Uthi kulezi zinsuku

kusazoqhubeka imbongi engusomahlaya uMzamo The Story Teller. Uvuthondaba lwamabhantshi akusasa wuhambo lwezinsuku ezimbili lokuvakashela eSwaziland naseMozambique olungoSepthemba 27 . Abafuna ukuvakashela kulezi zindawo mabalungise izithombe ezimbili ze-passport , kukokhwa uR5000 kwabahamba ngababili kuhlangene okokuhamba nendawo yokulala kwi-bed & breakfast. Eminye imininingwane izotholakala ngokulalela i-Teatime to Lunchtime kwiGagasi FM kusukela ngo 9 ekuseni kuya ku-12 emini ohlelweni lukaZookey Zarling. Ungabathola kwiTwitter : @ tt2lt. ULwazi uyatholakala kule nombolo 0835537898

ZIBONDIWE KWIDURBAN DAY E-MABHIDA _______________________ Nash Ngcobo KULINDELEKE ulozolo lomculo kubaculi baseNingizimu Afrika abayi-7 abazodlala kwi-East Coast Radio Durban Day exhaswe yiDurban Tourism esePeople's Park eMoses Mabhida Stadium ngoSepthemba 8 . Kulaba baculi kumbe amaqembu azoshiyelana inkundla, iMi Casa, iGoldfidsh noLira bazosidlalela izingoma ezintsha kuma-albhamu abo asanda, nazokhishwa khona maduzane nje. IGoldfish izobe isanda kuqedela uhambo lwayo lwezinyanga ezintathu ebizungeza kulo iNingizimu Afrika. Kulolu hambo bebegabisela abalandeli bomculo wabo ngemicu ekwi-albhamu yabo abazoyikhipha ngo-Okthoba ethi “ Three Second Memory”.

IMi Casa yona izodlisa nge”Su Casa” kuthi uLira naye adlale izingoma ezintsha ezikwialbhamu yakhe ethi “ Eduze Kwami”. URoss Learmonth ocula phambili kwiPrme Circle uthi balijabulele leli thuba kanti bazodlala izingoma zamaalbhamu amasha namadala. Kanjalo neMango Groove ithi ngeke izibeke phansi, kuzofiwa ngempela. Akubuzwa bazobhema bakholwe abathandi bomculo njengoba kuthakwe yonke inhlobo yomculo. Abaculi ababoshelwe ngoZakes Bantwini, Toya Delazy neThe Kickstands. Amathikithi aseyatholakala ecomputicket ngoR150. Ngemininingwane bheka ku-www.ecr.co.za.


IZINDABA

Intshonalanga Eyethu - 30 August 2013

7

AMABHAKABHAKA ASEDINGA IMITHANDAZO YOMZANSI WONKE

_______________________ Jerry Barnes

IQEMBU laseMzansi nezinkunzi zase-Soweto i-Orlando Pirates isisebenze kwanela, isidinga imithandazo yabobonke abantu baseMzansi ukuze iqhubekele phambili emidlalweni ye-Caf Champions League. Ngendlela adlala ngayo Amabhakabhaka kulezizinsuke kulomqhudelwano asetshengisile ukuthi awafuni nje enye inkanyezi yase-Afrika ejezini layo kodwa afuna ukuthumela umyalezo onohlonze ngezwe laseMzansi.

Noma nokho iBhakhaniya yaqala eyesizini ngokuguqa ngo 1-0 ngesikhathi bedlala naMazulu, USuthu Olumabheshu Ankone, kodwa ukwenza kwawo kwenza wonke umlandeli webhola nezakhamuzi zonke zaseMzansi ziziqhenye ngaleliqembu lika Mnuz Irvin "Iron Duke" Khoza. NgeSonto Amabhakhaniya azobuye abhekane nezinye sezingqungqulu zaseGibhithe i-Zamalek ekuhambeni. Umqeqeshi we-Bucs u-Roger Igesund uthi akukhona ukuthi ezakhe zibheke ukuqopha umlando kuphela e-Afrika

kodwa nemidlalo yasekhaya eye-PSL phela, nayo ibalulekile. "Mina angivumi okushiwo abanye osibhinca makhasane abathi imiqondo yethu ikwi-Caf Champions League kuphela. Iqiniso lithi ngeke ukwazi ukuzibiza njengengqwele yangempela uma uwina ngaphandle kwezwe lakho kuphela. Ngiyavuma umlando wona sifuna ukuwuqopha uma izinto zivuma kodwa asisho ukuthi eye-PSL ezweni lethu ayisho lutho. Kufanele kwaziwe ukuthi akulula futhi kunzima ukudlala

yonke indawo. Thina sifuna ukuwina nokujabulisa abalandeli bethu noma yikuphi laphi sidlala khona, kodwa asingakhohlwa ukuthi kudonseka kanzima. Phela abadlali nabo abantu njengawowonke umuntu, bayalimala bakhathale kodwa thina sithi sifuna ukuwina kwasani okuphambi kwethu kungaba yi- MTN 8, PSL noma i-CAF Champions League. Sesimele uMzansi wonkana, sidinga nisifisele inhlanhla sinithandazele futhi ukuthi ifulegi lase-South Africa siliphathe siliphakamise

SAB WEST STREAM LEAGUE LOG 2013/14 AS @ 26 AUGUST 2013 TEAMS

P

W

D

L

F

A

GD

Pts

NEWCOMERS

2

2

0

0

8

2

6

6

PINETOWN FC

2

2

0

0

4

0

4

6

WESTVILLE OLD BOYS

2

2

0

0

4

1

3

6

JOYOUS

2

2

0

0

5

2

3

6

FUBS

2

2

0

0

5

2

3

6

ZAKHELE YOUNG BROTHERS

2

1

0

1

2

1

1

3

AMAHLOKOHLOKO

1

1

0

0

2

1

1

3

REAL MATES

1

1

0

0

2

1

1

3

SQUASH

2

1

0

1

3

3

0

3

WANDERERS YOUNG STARS

1

0

0

1

1

2

-1

0

MG STARS

1

0

0

1

2

4

-2

0

ISULABASHA

2

0

0

2

0

2

-2

0

ITALIAN CITY

2

0

0

2

1

5

-4

0

MARRIANHILL UNITED

2

0

0

2

1

5

-4

0

MANOR BARCA FC

2

0

0

2

1

5

-4

0

CLAIMAR

2

0

0

1

1

6

-5

0

ngokuziqhenya,"kusho u-De Sa. Imithwalo yaMabhakabhaka isiso bhokweni njengoba bezobe beGibhithe ngeSonto. U-De Sa uthi okumnandi nokuthembisayo ukuthi bakwazi ukushaya amagoli amane 4-1 futhi banqoba ekhaya. Ngaphandle kokushaya i-Zamalek ekhaya, i-Pirates yakwazi ukubhaxabula ezinye izethenjwa zaseGibhithe i-Al Ahly ngo 3-0 ekuhambeni emasontweni ambalwa adlule.

IMVUSELELO YENEWBORN CHURCH

ABAZALWANE baseNewborn Church KwaNdengezi banemvuselelo eCoffee Farm Hall kusukela ngoSepthemba 5 – 7. Izoqala ngo-6 kusihlwa kuze kulamule ukunqamuka kobusuku. Lezi zindaba zitshelwe i-Eyethu Intshonalanga nguMfundisi Tibo Makhanya othe sebevule igatsha elisha laleli bandla okuzofundelwa kulo njalo ngoLwesibili emva kwemvuselelo. Abalandeli beZwi leNkosi, abafisa ukukhipha izindaba, imicimbi yabo yeBandla, bayanxuswa ukuthumela izimemo, izithombe nezindaba zabo ku-nashn@dbn.caxton.co.za. Sicela usazise ngomcimbi wakho kusenesikhathi kanti uma singaphumelelanga ukufika kuwo, uyanxuswa ukuzihlelela nabathwebuli bezithombe abazimele. Labo bathwebuli makube ngabanolwazi lokufunwa yiphephandaba njengoba kuyibo abazosithumelela izithombe ezizoshicileleka. Leli phephandaba liphuma njalo ngoLwesine. Kungakuhle sithole isimemo somcimbi osazokuba khona okungenani ngoMsombuluko. Izithombe nezindaba zemicimbi ebingempelasonto, kungakuhle kufinyelele kuMhleli ngawo uMsombuluko engakashayi u-2 ntambama

IMIPHUMELA YE-NELSON MANDELA DAY MARATHON EHOWICK NgeSonto 1 Getachew Bekele (Nedbank, Pretoria (Eth) 2:29:48, 2 David Rasefako (Toyota) 2:30:50, 3 Sikhumbuzo Seme (Tuks, KZN) 2:31:25, 4 Mosounyana Marapall (Nedbank, Zim) 2:32:13, 5 Sityhilo Diko (Nedbank) 2:32:30. Abaneminyaka engama-35-39: 1 Julius Tenai (Phantane) 2:36:01, 2 Skhumbuzo Dlamini (Phuma) 2:37:03, 3 Sandile Makhaye (Phuma) 2:39:24 Abaneminyaka engama-40-49: 1 Bethuel Netshifhefhe (Nedbank) 2:39:58, 2 Peter Tadripa (Maxed Elite) 2:44:07, 3 Richard Dlamini (Phuma KZN) 2:46:15.

Abaneminyaka engama-50-59: 1 Peter Sehloho (Boxer) 2:59:47, Reform Ndlovu (Randburg Harriers) 3:02:31, 3 Sipho Willie Majombozi (Boxer) 3:14:57 Abaneminyaka engama-60 nangaphezulu: 1 Wessel Bhayi (Nedbank) 3:57:06, 2 Ndabakapheli Gema (Ixopo) 4:01:45 Abesifazane: 1 Chiyedza Chokore (Maxed Elite, Zim) 3:06:20 (new course record), 2 Lizih Chokore (Nedbank Zim) 3:08:29, 3 Catherine Skosana (Transnet) 3:09:38, 4 Winnile Mnisi (SWZ Maxed Elite) 3:11:53, 5 Cary Ann Smith (Nedbank) 3:12:21 Abaneminyaka engama-35-39:

Chiyedza Chokore (Maxed Elite, Zim) 3:06:20, 2 Phindile Zwane (Transnet) 3:30:42, 3 Maphuti Phaka (Nedbank) 3:37:19. Abaneminyaka engma-40-49: 1 Gladys Cheruiyoi (Ken, Toyota) 3:24:19, 2 Catherine Ncane Sibanye 3:38:08, 3 Sarah Mahlangu (Toyota) 3:40:21 Abaneminyaka engama-50-59: 1 Blanche Moila (Savages) 4:10:15, 2 Sheree Kirsten (Westville) 4:43:34, 3 Glenda Badenhorst (Umhlathuze) 4:43:52. Abaneminyaka engama-60 nangaphezulu: 1 Merryl Duncan (Forest Hills) 5:12:36, 2 Irma Stephens (Eskom) 5:13:28

10km Abesilisa: 1 Thobani Chagwe (Boxer) 31:02, 2 Nyembe Spamandla (Klipriver) 31:26, 3 Samuel Pazanga (Zim, Mr Price Maxed) 31:57 Abaneminyaka engama-35: Thami Mfeka (Phuma) 36:28 Abaneminyaka engama-40: Belay Hangos Alemayehu (Eth,ADT) 33:51

Abesifazane: 1 Peres Kepchirchir (Eth, Maxed Elite) 35:06, 2 Jenna Challenor (Boxer) 36:01, 3 Fortunate Chidzivo (Zim, Maxed Elite) 37:45 Abaneminyaka engama-35: Simone Smale (Collegians Harriers) 47:41 Abaneminyaka engama-40: Xoli Mwelase Phuma 47:18

Abaneminyaka engama-50: Shaun Meiklejohn (Nedbank) 39:05

Abaneminyaka engama-50: Debby de Koning (Eskom) 50:36

Abaneminyaka engama-60 nangaphezulu: Robin Archer (Queensburgh) 52:19

Abaneminyaka engama-60: Sandy Fismer (Hilton) 50:45

Amajuniya: M Sihle (Klipriver) 33:52

Amajuniya: Tadese Frehiwot (Eth, Nedbank) 39


Intsaug30p00