__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Eye Before You Buy


Look, read and click through sample pages from our recent issues before you subscribe. Eye is one of the world’s most highly treasured graphic design magazines, a treat to read and a collector’s item you will go back to for years to come. Subscribe and receive a beautifully designed and printed edition delivered to your door every quarter. www.eyemagazine.com/shop


-$3$/-= 1- 

3 "3/"3$" /:; $ /- 1"

ÈÏ 535!" õĆĆ«


 3   ĐĜ ĨU®þij®ó®ijijþ®ijijĩŸ Zá® Ĭxŝ‹Ĭç¢Ö®Ÿ UŐúú®Ĭ ŎŮŮĂĜ OáĆńĆÖĬxėហ4xijĆþ CĬńĆþĜ Ĭ®xńçŜ® ¢çĬ®”ńĆĬž Uń®ėá®þ Ćxń®ijĜ Zá® ®Ţ”®ėńçĆþxó ”óxĬçńţ xþ¢ ijçŪ® Ćà ńá® ėç”ńŐĬ® ¼ Ĭ®ėĬĆ¢Ő”®¢ xij óxĬÖ® xij x Zh ij”Ĭ®®þ ¼ úxñ®ij çńij Őþ®Ţėóxçþ®¢ ”Ćþń®þń ®Ŝ®þ úĆĬ® Ĭ®ė®óó®þń xþ¢ Őþþ®ĬŜçþÖĜ

>Ćŝ ŝ®xĬ® ¢®óŐÖ®¢ ŝçńá úĆĬ® çúxÖ®ij ńáxþ®Ŝ®ĬŸ ŝ® áxŜ® óĆijńÃxçńá çþ ńá®ėĆŝ®Ĭ ĆÃńá®ėáĆńĆ ńĆ ®ŢėĬ®ijij xþţńáçþÖ Ćńá®ĬńáxþĆŐĬ ė®ĬijĆþxó Ĭ®xóçńţĜi®¢Ćþĩń ńxñ®ńá® ėĬĆ¢Ő”ńçĆþ Ćà ú®xþçþÖ ij®ĬçĆŐijóţ xþ¢ ŝ®Őij® ėç”ńŐĬ®ij ŝçńá ó®ijij ÒŐ®þ”ţ xþ¢ ėŐĬėĆij®ńáxþ ®xĬóç®ĬÖ®þ®ĬxńçĆþij Ćà ėáĆńĆÖĬxėá®ĬijŸ¢®ijçÖþ®Ĭij xþ¢ ®¢çńĆĬijĜ i®¢Ćþĩń ñþĆŝ ŝáxńŝ®ĩĬ®ńĬţçþÖ ńĆ ijxţ xþ¢ ŝ® ¢Ćþĩń ñþĆŝ ŝáĆŝ®xĬ® ijxţçþÖ çń ÃĆĬĜi®¢Ćþĩń ŜxóŐ® ®Ţė®Ĭńçij® xþ¢ ”Ćúúçńú®þń xþ¢ ŝ® ¢Ćþĩń‹®óç®Ŝ®çþ ńá® ėáĆńĆÖĬxėá®Ĭĩij úçijijçĆþ ¼ þĆĬ ¢Ćŝ®ńáçþñ çń çij óçñ®óţ ńĆáxŜ®xþţ ®Å®”ńĜ Qç”ñ OĆţþĆĬ óĆĆñij xńĆþ® ŝ®®ñĩij úxÖxŪçþ® ðĆŐĬþxóçijúŸ xþ¢ Ïþ¢ijńáxń ńáçij Ɣ®xþ Ćà ėç”ńŐĬ®ij ń®óóij Őþ”ĆúÃĆĬńx‹ó® ńĬŐńáijx‹ĆŐń ŝáĆŝ®xĬ®þĆŝĜ

( ,( , *(5 +(  + , 

¹¹ o ļʼnŀŮĂ


Đ

-* +

o ļʼnŀŮĂ ¹¶


Đ

¶Ç o ļʼnŀŮĂ

ĐæʼnĜ Oxþ ú ėĆijń®ĬijŸ ĐĂļŎĜ ®ijçÖþ ‹ţ á®Ĭúxţ®Å ‚ %®çijúxĬĜ Ĩóó ėáĆńĆÖĬxėáţ ŝxij ijńƔñŸ þĆń ”ĆúúçijijçĆþ®¢Ÿĩ ijxţij +Ŝxþ á®Ĭúxţ®ÅĜ >Ć Ĭ®”ĆĬ¢ Ćà ńá® ėáĆńĆÖĬxėá®Ĭij áxij ‹®®þ ñ®ėńĜ óó ńá® çúxÖ®ij çþ ńáçij îxńŐĬ® ”ĆŐĬń®ijţ Ćà ńá® á®Ĭúxţ®Å ‚ %®çijúxĬ Ćóó®”ńçĆþŸ =çóńĆþ %óxij®Ĭ ®ijçÖþ UńŐ¢ţ ®þń®Ĭ xþ¢ Ĭ”áçŜ®ijŸ hçijŐxó Ĭńij $ĆŐþ¢xńçĆþŸ >®ŝ oĆĬñĜ


Ŏ

OáĆńĆÖĬxėáţ Ĭ”áçŜ® ţ $Ĭ®¢®Ĭç”Ć ŐxĬń®

ʼn

Ć +Ŝxþá®Ĭúxţ®Åĩij Őþ”ĆúėĬĆúçijçþÖ ėĆijń®ĬijŸ ¢®ijçÖþ®¢ ńĆ Ĭ®ŜçŜ®x ‹çÖxçĬóçþ®ĩij ÒxÖÖçþÖÃĆĬńŐþ®ijçþ ńá® ®xĬóţ ĐĂļŮijŸijçÖþçÃţ ńá®óxijń¢xţij Ćà =Ć¢®Ĭþçijń xú‹çńçĆþĢ

,  , ,  o ļʼnŀŮĂ ¶‘


OáĆńĆÖĬxėáţ ŀ Q®ėŐńxńçĆþij +þń®ĬŜç®ŝ ‹ţ 7çŪ xþŪç”Ć OĆĬńĬxçń ‹ţ QƋ®Ĭń =xŢŝ®óó

Ĩ+ńĩijx‹xóxþ”®‹®ńŝ®®þxĬńxþ¢”Ćþń®þńĜiçńáxĬńŸçńĩij ėŐĬ®ŜçijŐxó¢®óçÖáńĜþ¢‹®”xŐij®çńĩij Zá®>®ŝoĆĬñ Zçú®ij=xÖxŪçþ®Ÿŝ®‹xóxþ”®ńáxń ŝçńá”Ćþń®þńĜńńá® ijxú®ńçú®ŸúĆijńĆà ńá® ėáĆńĆÖĬxėáijáxŜ®ńĆ¢®óçŜ®Ĭ çþÃĆĬúxńçĆþĜŐń ŝ®ĆÃń®þáxŜ®ó®®ŝxţÃĆĬńá® ėáĆńĆij ńĆ ‹®úĆĬ®çþń®ĬėĬ®ńçŜ®xþ¢®óx‹ĆĬxń®‹®ţĆþ¢ńá®ń®Ţń¼ńá® ėáĆńĆÖĬxėáţçij®Ţė®”ń®¢ńƋ®xėĆŝ®ĬÃŐóŜĆ甮ŐþńĆçńij®óÃĜĩ

,5 *5 $ĆĬ ńŝĆ ¢®”x¢®ijŸ ėáĆńĆ ®¢çńĆĬ 5xńáţ Qţxþ áxij ‹®®þ x¢Ŝxþ”çþÖ ŜçijŐxó ‹ĆŐþ¢xĬç®ijŸ ‹Ćńá xń Zá® >®ŝ oĆĬñ Zçú®ij =xÖxŪçþ®Ÿ xþ¢ xij xþ xŐńáĆĬŸ ń®x”á®ĬŸ ú®þńĆĬ xþ¢ ®Ţáç‹çńçĆþ ”ŐĬxńĆĬĜ )®Ĭ çþń®Ĭ®ijń çþ ńá® ”Ćþþ®”ńçĆþ ‹®ńŝ®®þ xĬń xþ¢ 碮x ‹®Öxþ ŝá®þ ijá® ŝxij ®çÖáń ĆĬ þçþ®Ÿ xń ij”áĆĆó çþ ĆŐþ¢ ĬĆĆñŸ >®ŝ 4®Ĭij®ţŸ ŝá®Ĭ® Uçijń®Ĭ =xĬţ içóóçxúij áx¢ á®Ĭ ”óxijij ėxijń® Ĭ®ėĬĆ¢Ő”ńçĆþij Ćà xĬń ŝĆĬñij çþńĆ ‹óx”ñ úxĬ‹ó®¢ þĆń®‹ĆĆñijĜ Qţxþ ŝ®þń Ćþ ńĆ ijńŐ¢ţ xĬń xþ¢ xĬń áçijńĆĬţ xń ĆŐÖóxijij Ćóó®Ö® ęþĆŝ ėxĬń Ćà QŐńÖ®Ĭij ^þçŜ®ĬijçńţĚ ńáĆŐÖá ijá® ijxţij ńáxń xń ńá® ńçú® ijá® Ĩŝxijþĩń çþń®Ĭ®ijń®¢ çþ ėáĆńĆÖĬxėáţ xń xóóĩĜ )Ćŝ®Ŝ®ĬŸ ŝá®þ xþ Ćė®þçþÖ xń ńá® $Ĭ®þ”á ėáĆńĆ xÖ®þ”ţ UţÖúx ®ú®ĬÖ®¢ çþ ĐĂļß ijá® ėŐĬijŐ®¢ çńĜ +þ ĐĂ¶ÐŸ O®ń®Ĭ )Ćŝ®Ÿ ńá®þ ėç”ńŐĬ® ®¢çńĆĬ xń ńá® >®ŝ oĆĬñ Zçú®ij =xÖxŪçþ®Ÿ áçĬ®¢ á®Ĭ xij ¢®ėŐńţ ėáĆńĆ ®¢çńĆĬŸ xþ¢ ŝá®þŸ ńŝĆ ţ®xĬij óxń®ĬŸ á® ó®Ãń ÃĆĬ 7çî úxÖxŪçþ®Ÿ á® þxú®¢ á®Ĭ xij áçij ijՔ”®ijijĆĬĜ Qţxþĩij Ćė®þ úçþ¢ xþ¢ ńxó®þń ÃĆĬ ėxçĬçþÖ ėáĆńĆÖĬxėá®Ĭij ŝçńá ijńĆĬç®ij ‹®”xú® xėėxĬ®þń çþ ĐĂĂļŸ ŝá®þ ijá® xijijçÖþ®¢ 4x”ñ Oç®ĬijĆþŸ ‹®óxĬ¢Ć =ĆĬ®óó xþ¢ >xþ %Ćó¢çþŸ xúĆþÖ Ćńá®ĬijŸ ńĆ x îxńŐĬ® x‹ĆŐń Zçú®ij UġŐxĬ®Ÿ ‹ĬçþÖçþÖ xþ çþþĆŜxńçŜ® xĬńçijńæėáĆńĆÖĬxėá®Ĭ xėėĬĆx”á ńĆ ńá® úxÖxŪçþ®ĩij ėáĆńĆðĆŐĬþxóçijúĜ Zá® ńá®xńĬç”xóŸ óxĬÖ®æÃĆĬúxń çúxÖ®ij Ćà ėĆŜ®Ĭńţ çþ Őþ®Ţė®”ń®¢ ėóx”®ij ńáxń ZxĬţþ UçúĆþ ńĆĆñ ÃĆĬ á®Ĭ çþ ŎŮŮŮ

úxĬñ®¢ xþĆńá®Ĭ ńŐĬþçþÖ ėĆçþń ÃĆĬ ėáĆńĆÖĬxėáţ çþ ńá® úxÖxŪçþ®Ĝ Cńá®Ĭ ó®x¢çþÖ ėáĆńĆÖĬxėá®Ĭij ”ĆúúçijijçĆþ®¢ ‹ţ Qţxþ çþ”óŐ¢® 7®® $Ĭ箢óxþ¢®ĬŸ Qţxþ =”%çþó®ţŸ 7xŐĬ®þ %Ĭ®®þÏ®ó¢Ÿ %Ĭ®ÖĆĬţ Ĭ®ŝ¢ijĆþŸ =xijijçúĆ hçńxóçŸ ZáĆúxij UńĬŐń០OxĆóĆ O®óó®ÖĬçþŸ 7ţþij®ţ ¢¢xĬçƟ %çóó®ij O®Ĭ®ijijŸ ŐÖ®þ® Qç”áxĬ¢ij xþ¢ xþ içþń®ĬijĜ ^þ¢®Ĭ Qţxþĩij ¢çĬ®”ńçĆþ ńá® úxÖxŪçþ® áxij ŝĆþ xŝxĬ¢ij ÃĬĆú ńá® Ĭń çĬ®”ńĆĬij óՋ xþ¢ ńá® UƔç®ńţ Ćà OՋóç”xńçĆþ ®ijçÖþ®ĬijŸ xij ŝ®óó xij ńá® ®ijń ^ij® Ćà OáĆńĆÖĬxėáţ xŝxĬ¢ çþ ńá® ŎŮŮľ Oç”ńŐĬ®ij Ćà ńá® o®xĬ ”Ćúė®ńçńçĆþĜ Uá® á®Ĭij®óà Ĭ®”®çŜ®¢ x Oç”ńŐĬ® ¢çńĆĬ Ćà ńá® o®xĬ xŝxĬ¢ xń ńá® ĐĂĂļ hçijx ėĆŐĬ óĩ +úxÖ® îijńçŜxó çþ O®ĬėçÖþxþŸ ńá® ÏĬijń xþþŐxó 7Ő”ç® ŝxĬ¢ ÃĆĬ Oç”ńŐĬ® ¢çńĆĬ Ćà ńá® o®xĬ çþ ŎŮŮʼnŸ xþ¢ x óçîńçú® x”áç®Ŝ®ú®þń xŝxĬ¢ ÃĬĆú ńá® %ĬçÈþ =Őij®ŐúĜ iá®þ + Ŝçijçń®¢ Qţxþ xń ńá® >®ŝ oĆĬñ Zçú®ij á®x¢ġŐxĬń®Ĭij çþ =xþáxńńxþŸ + ¢ç¢þĩń ®Ţė®”ń ńĆ Ïþ¢ á®Ĭ xń xþ Ćė®þ ¢®ijñŸ ŝçńá îŝ ‹ĆŐþ¢xĬç®ij ‹®ńŝ®®þ á®Ĭ xþ¢ á®Ĭ ń®xúŸ Ĭxńá®Ĭ ńáxþ ńá® óxĬÖ®Ĭ ijėx”® ĆĬçÖçþxóóţ xijijçÖþ®¢ ńĆ á®ĬĜ Ĩ+ Őij®¢ ńĆ ‹® çþ ńáxń ĆȔ®Ÿ ‹Őń ńá®Ĭ® ŝxij þĆ Ćė®þþ®ijijŸ þĆ óçÖáńŸĩ ijá® ijxţijĜ Qţxþ xóijĆ ‹óŐĬij ńá® ‹ĆŐþ¢xĬç®ij ‹®ńŝ®®þ á®Ĭ ĬĆó® xþ¢ ńá® ėáĆńĆÖĬxėá®ĬĩijŸ ijĆ á®Ĭ Ćŝþ áçÖá ijńxþ¢xĬ¢ij ‹®”Ćú® ijáxĬ®¢Ĝ Őń çþ 4Őóţ ŎŮŮß ”ĆþńĬĆŜ®Ĭijţ ®ĬŐėń®¢ xÃń®Ĭ Ĭ®x¢®Ĭij ¢çijėĬĆŜ®¢ ńá® ”óxçú

ńáxń çúxÖ®ij ę‹ţ ¢ÖxĬ =xĬńçþijĚ çþ ĨQŐçþij Ćà ńá® U®”Ćþ¢ %ç󢮢 Ö®ĩŸ x ėç”ńŐĬ® ®ijijxţ ÏĬijń ėՋóçijᮢ çþ ńá® úxÖxŪçþ®Ÿ áx¢ ‹®®þ ”Ĭ®xń®¢ ŝçńá ĨóĆþÖ ®ŢėĆijŐĬ®ij ‹Őń ŝçńáĆŐń ¢çÖçńxó úxþçėŐóxńçĆþĩĜ Zçú®ij ijńxÅ x”ń®¢ ġŐç”ñóţ xþ¢ Ĭ®úĆŜ®¢ ńá® Ćþóçþ® ijó碮ijáĆŝŸ ijńxńçþ֞ Ĩ)x¢ ńá® ®¢çńĆĬij ñþĆŝþ ńáxń ńá® ėáĆńĆÖĬxėáij áx¢ ‹®®þ ¢çÖçńxóóţ úxþçėŐóxń®¢Ÿ ńá®ţ ŝĆŐó¢ þĆń áxŜ® ėՋóçijᮢ ńá® ėç”ńŐĬ® ®ijijxţĜĩ Zá® çþ”碮þń Ĭ®úxçþij xþ ®ú‹xĬĬxijijçþÖ xþĆúxóţĜ >x¢xŜ 5xþ¢®ĬŸ ŝáĆ ėáĆńĆÖĬxėᮢ ĨC‹xúxĩij O®Ćėó®ĩ ÃĆĬ Qţxþ xþ¢ ńá® úxÖxŪçþ® ®xĬóç®Ĭ ńáçij ţ®xĬŸ ńxóñij Ćà á®Ĭ Ĩçþ”ĆúėxĬx‹ó®ĩ çþń®ÖĬçńţž ĨZá®Ĭ® ŝxij þ®Ŝ®Ĭ xþţ ”Ćþij碮ĬxńçĆþ ńáxń Ćþ® ”ĆŐó¢ ¢®Ŝçxń® ¸ Zá®Ĭ®ĩij þĆ Ĭ®ńĆՔáçþÖ xóóĆŝ®¢Ĝĩ Qţxþ ŝxij x ”ŐĬxńĆĬŸ xóĆþÖij碮 =xĬńçþ OxĬĬŸ 7®ijó®ţ Ĝ =xĬńçþ xþ¢ Zçú xĬ‹®ĬŸ Ćà ńá® çþxŐÖŐĬxó >®ŝ oĆĬñ OáĆńĆ $®ijńçŜxó çþ =xţ ŎŮٶĜ xĬóç®Ĭ ńáçij ţ®xĬ ijá® ÖŐ®ijńæ ”ŐĬxń®¢ ĨŐń”á U®®þž >®ŝ oĆĬñ Q®¢çij”ĆŜ®Ĭ®¢ĩŸ xþ ®Ţáç‹çńçĆþ Ćà ŝĆĬñ ‹ţ ”Ćþń®úėĆĬxĬţ >®ńá®Ĭóxþ¢ij ėáĆńĆÖĬxėá®Ĭij ¼ çþ”óŐ¢çþÖ =çijáx ¢® Q碢®ĬŸ Qçþ®ñ® çðñijńĬxŸ áxĬóĆńń® Őúxij xþ¢ )®þ¢Ĭçñ 5®Ĭijń®þij ęij®® áçij Ĩ>xėñçþĩ Ćþ ńá® ”ĆŜ®ĬĚ ¼ xń ńá® =Őij®Őú Ćà ńá® çńţ Ćà >®ŝ oĆĬñŸ ńĆ úxĬñ ńá® ÓŮŮńá xþþçŜ®ĬijxĬţ Ćà ńá® Őń”á xĬĬçŜxó çþ =xþáxńńxþĜ )®Ĭ Ĭ®Ŝç®ŝ Ćà ńáĬ®® ¢®”x¢®ij Ćà ėáĆńĆÖĬxėáţ çþ ńá® >®ŝ oĆĬñ Zçú®ij =xÖxŪçþ® ŝçóó ‹® ėՋóçijᮢ ‹ţ ė®ĬńŐĬ® çþ ŎŮĐŮĜ o ļʼnŀŮĂ ¶m


Oรกฤ†ล„ฤ†ร–ฤฌxฤ—รกลฃ $ฤ†ลฤฌ ฤ—ฤฌฤ†รรณยฎฤณยž 5ลย”รกxฤฌ Uลxฤฌx 4ยฎรพฤณ %ยฎรกรณรกxxฤฌ Zรกฤ†รบxฤณ 7ยฎรพล„รกxรณ xรพรงยฎรณ xล„ฤ†ย”รฑ

pd o ฤผล‰ล€ลฎฤ‚

Zรกยฎฤฌยฎรณxล„รงฤ†รพฤณรกรงฤ— ย‹ยฎล„ลยฎยฎรพ xฤฌล„ ยขรงฤฌยฎย”ล„ฤ†ฤฌฤณ xรพยข ฤ—รกฤ†ล„ฤ†ร–ฤฌxฤ—รกลฃรกxฤณยขยฎลœยฎรณฤ†ฤ—ยฎยขรงรพ รบลฃฤฌรงxยข ลxลฃฤณxรณฤ†รพร–ฤณรงยขยฎ ย”รกxรพร–ยฎฤณ รงรพ รƒxฤณรกรงฤ†รพยŸล„xฤณล„ยฎ xรพยขล„ยฎย”รกรพฤ†รณฤ†ร–ลฃฤœ )ยฎฤฌยฎ ลยฎ ฤ—ฤฌฤ†รรณยฎ รƒฤ†ลฤฌ ลœยฎฤฌลฃ ยขรงร…ยฎฤฌยฎรพล„ ฤ—ฤฌxย”ล„รงล„รงฤ†รพยฎฤฌฤณยžยฎยขรงล„ฤ†ฤฌรงxรณ ยขยฎฤณรงร–รพยฎฤฌ 5ลย”รกxฤฌUลxฤฌxยŸลรกฤ† ย”ฤ†รณรณxย‹ฤ†ฤฌxล„ยฎฤณ ฤฌยฎร–ลรณxฤฌรณลฃลรงล„รกฤ—รกฤ†ล„ฤ†ร–ฤฌxฤ—รกยฎฤฌฤณ ฤณลย”รก xฤณ>รงร–ยฎรณ Uรกxรƒฤฌxรพxรพยข ฤ†ฤ—ฤ—รง xฤฌย‹รงยฎฤฌรงฤบ 4ยฎรพฤณ%ยฎรกรณรกxxฤฌ ฤ™ฤ†รƒ ยขรงฤฌยฎย”ล„ฤ†ฤฌฤณฤฉ ย”ฤ†รณรณยฎย”ล„รงลœยฎ ฤฌxรพยข >ยฎล Uย”รกฤ†ฤ†รณฤšยŸ ลรกฤ† รบฤ†ลœยฎฤณ ยฎร…ฤ†ฤฌล„รณยฎฤณฤณรณลฃย‹ยฎล„ลยฎยฎรพ รบฤ†ลœรงรพร– รงรบxร–ยฎ ย”xรบฤ—xรงร–รพฤณยŸ ฤณล„รงรณรณ ฤ—รกฤ†ล„ฤ†ร–ฤฌxฤ—รกลฃ xรพยข %+ฤบ Zรกฤ†รบxฤณ7ยฎรพล„รกxรณยŸ ย”ฤฌยฎxล„รงลœยฎยขรงฤฌยฎย”ล„ฤ†ฤฌ รƒฤ†ฤฌรณลลขลฤฌลฃรƒxฤณรกรงฤ†รพ ย‹ฤฌxรพยขฤณ xรพยข รกรงฤณฤ†ลรพ รบxร–xลชรงรพยฎOxฤฌxยขรงฤณฤบ xรพยข xรพรงยฎรณ xล„ฤ†ย”รฑยŸ ลรกฤ†ฤณยฎ xฤ—ฤ—ฤฌฤ†xย”รก ล„ฤ† ฤ—รกฤ†ล„ฤ†ร–ฤฌxฤ—รกลฃ ฤ—ฤฌฤ†ลœรงยขยฎฤณ xฤ—ฤฌฤ†ลœฤ†ย”xล„รงลœยฎ รณรงรพรฑ ย‹ยฎล„ลยฎยฎรพ ย”ฤ†รพย”ยฎฤ—ล„ลxรณ xฤฌล„ xรพยข xรพฤ†ย‹รฐยฎย”ล„รงลœยฎยŸ ฤจลœยฎฤฌรพxย”ลรณxฤฌฤฉ xฤ—ฤ—ฤฌฤ†xย”รก ล„ฤ†ฤณรพxฤ—ฤณรกฤ†ล„ ย”ลรณล„ลฤฌยฎฤœ รณรณรƒฤ†ลฤฌ รกxลœยฎ ฤ—รณยฎรพล„ลฃ ล„ฤ†ฤณxลฃxย‹ฤ†ลล„ ล„รกยฎ ฤ—รณxย”ยฎฤ†รƒฤ—รกฤ†ล„ฤ†ร–ฤฌxฤ—รกลฃ xรพยข ฤ—รกฤ†ล„ฤ†ร–ฤฌxฤ—รกยฎฤฌฤณ รงรพล„รกยฎรงฤฌ ลฤ†ฤฌรฑรงรพร–รณรงลœยฎฤณฤœ

*,

*,

* , 

Oxร–ยฎ รƒฤฌฤ†รบ Oxฤฌxยขรงฤณ รพฤ†ฤœ รยŸ ลŽลฎลฎฤ‚ฤœ Oลย‹รณรงฤณรกยฎฤฌ xรพยข ย”ฤฌยฎxล„รงลœยฎ ยขรงฤฌยฎย”ล„ฤ†ฤฌยž Zรกฤ†รบxฤณ 7ยฎรพล„รกxรณ ฤ™ฤณยฎยฎ ฤ—xร–ยฎฤณ รฤพรฆรฤ‚ฤšฤœ $ฤ†ฤฌ 7ยฎรพล„รกxรณยŸ รณยฎฤณฤณ รงฤณ รบฤ†ฤฌยฎยž ล„รกรงฤณ ฤ—รกฤ†ล„ฤ†ร–ฤฌxฤ—รก ย‹ลฃ %ลรงยขฤ† =ฤ†ย”xรย”ฤ† รงรณรณลฤณล„ฤฌxล„ยฎฤณ xรพ xฤฌล„รงย”รณยฎ รƒฤ†ฤฌ รบยฎรพฤฉฤณ รบxร–xลชรงรพยฎ Oxฤฌxยขรงฤณ xย‹ฤ†ลล„ x ย‹ฤฌลรงฤณรงรพร– ยฎรพย”ฤ†ลรพล„ยฎฤฌ ลรงล„รก รพฤ†ลœยฎรณรงฤณล„ %ฤฌxรกxรบ %ฤฌยฎยฎรพยฎฤœ Zรกรงฤณ รบรงรพรงรบxรณรงฤณล„ ยขฤฌฤ†ฤ— ฤ†รƒ ย‹รณxย”รฑ รงรพรฑ รงฤณ ฤณลฤฌฤ—ฤฌรงฤณรงรพร–รณลฃ ลรพรณรงรฑยฎ ล„รกยฎ รฑรงรพยข ฤ†รƒ ฤ†ลœยฎฤฌรฆล„รกยฎรฆล„ฤ†ฤ— xยขลœยฎฤฌล„รงฤณรงรพร– ย”xรบฤ—xรงร–รพฤณ ล„รกxล„ 7ยฎรพล„รกxรณ รงฤณ ย‹ยฎฤณล„ รฑรพฤ†ลรพ รƒฤ†ฤฌฤœ


 , *²( d¹ * 2 3+²( dp - , ²( ˆp

- ,

OĬ®Ŝç®ŝ

4Őijń ŝá®þ ţĆŐ ńáĆŐÖáń ńá®Ĭ® ŝxij þĆńáçþÖ þ®ŝ çþ ÖĬxėáç” ¢®ijçÖþ ėՋóçijáçþ֟ xóĆþÖ ”Ćú®ij UńŐ¢çĆ ŐóńŐĬ®Ÿ xþ ®þń®ĬńxçþçþÖ óĆĆñ xń ńá® ŝxţ ijńŐ¢çĆij ŝĆĬñŸ ÃĬĆú ėĬ®úçij®ijŸ óƔxńçĆþ xþ¢ ÃŐĬþçńŐĬ® ńĆ Ĭ®þń Ĭ®Ŝç®ŝij xþ¢ ėxĬńþ®Ĭijáçė xÖĬ®®ú®þńijĜ +þ ”xþ¢ç¢ P‚ ij®ijijçĆþijŸ Ŏ¶ ijńŐ¢çĆij çþ”óŐ¢çþÖ O$7Ÿ ^þçŜ®Ĭijxó Ŝ®ĬţńáçþÖ ęx‹ĆŜ®Ě xþ¢ Ćţó® OxĬńþ®Ĭij Ĭ®Ŝ®xó áĆŝ

ńá®ţ ¢®xó ŝçńá ”xijáÒĆŝŸ ”óç®þńij xþ¢ ‹çĬńá¢xţ ”xñ®ijĜ Ĭçñ Uėç®ñ®Ĭúxþþ ®Ţėóxçþij áçij 碮x Ćà ńá® ė®Ĭî”ń ijńŐ¢çĆ ęńá® ĨQŐþ¢‹Ő®ĬĆĩĚ ŝáçó® Ţė®Ĭçú®þńxó 4®ńij®ń ”çń® ńá® ĬƔñ ‹xþ¢ xij ńá®çĬ úĆ¢®óŸ ńá® Ĩė®Ĭî”ń ijƔçĆ殔ĆþĆúç”xó ŐþçńĩĜ )xÁ ¢Ĝ‘ ®ijçÖþ®¢ ‹ţ Uėçþĩij +xþ =x”ÃxĬóxþ®Ÿ ńá® ‹ĆĆñĩij ÖĬ碢®¢Ÿ ”xńxóĆÖŐ®æóçñ® ń®Ţń ėxÖ®ij xĬ® ij®ń çþ úĆþĆijėx”®¢ CėńçúĆ )®Ĭú®ij

xþ¢ ėŐþ”ńŐxń®¢ ‹ţ ėáĆńĆÖĬxėáij Ćà ijńŐ¢çĆ çþń®ĬçĆĬij xþ¢ ŝĆĬñ ‹ţ ®x”á ėĬx”ń甮Ĝ Zá® Ĭ®ijŐóń çij x á®óėÃŐó ÖŐ碮 ÃĆĬ xþţ ¢®ijçÖþ®Ĭ ŝçńá xú‹çńçĆþij ńĆ ijńxĬń x ‹Őijçþ®ijijĜ Zá®Ĭ®ĩij ijĆú®ńáçþÖ ®óij® þ®ŝ x‹ĆŐń çńĜ OՋóçijᮢ Ćþ ĐÓ U®ėń®ú‹®Ĭ ęłŎÓĜĂÐ̟ çńĩij ńá® ÏĬijń ÃĬĆú ^þçń ¢çńçĆþijŸ ńá® çúėĬçþń ÃĆŐþ¢®¢ ‹ţ çńij ®¢çńĆĬijŸ Uėçþ ėĬçþ”çėxó ZĆþţ ĬĆĆñ xþ¢ ¢Ĭçxþ UáxŐÖáþ®ijijţĜ Q o ļʼnŀŮĂ d‘


Subscribe now at www.eyemagazine.com/shop

Profile for Eye Magazine

Eye Before You Buy  

Look, read and click through some sample pages of Eye Magazine

Eye Before You Buy  

Look, read and click through some sample pages of Eye Magazine

Advertisement