Eye Before You Buy

Page 1

Eye Before You Buy


Look, read and click through sample pages from our recent issues before you subscribe. Eye is one of the world’s most highly treasured graphic design magazines, a treat to read and a collector’s item you will go back to for years to come. Subscribe and receive a beautifully designed and printed edition delivered to your door every quarter. www.eyemagazine.com/shop


- $3$ / - = 1-

3 "3 /" 3 $" / : ; $ / - 1 "

ÈÏ 535!" õĆĆ«


3 ĐĜ ĨU®þij®ó®ijijþ®ijijĩ Zá® Ĭxŝ Ĭç¢Ö® UŐúú®Ĭ ŎŮŮĂĜ OáĆńĆÖĬxėá 4xijĆþ CĬńĆþĜ Ĭ®xńçŜ® ¢çĬ® ńĆĬ Uń®ėá®þ Ćxń®ijĜ Zá® ®Ţ ®ėńçĆþxó óxĬçńţ xþ¢ ijçŪ® Ćà ńá® ėç ńŐĬ® ¼ Ĭ®ėĬĆ¢Ő ®¢ xij óxĬÖ® xij x Zh ij Ĭ®®þ ¼ úxñ®ij çńij Őþ®Ţėóxçþ®¢ Ćþń®þń ®Ŝ®þ úĆĬ® Ĭ®ė®óó®þń xþ¢ Őþþ®ĬŜçþÖĜ

>Ćŝ ŝ®xĬ® ¢®óŐÖ®¢ ŝçńá úĆĬ® çúxÖ®ij ńáxþ®Ŝ®Ĭ ŝ® áxŜ® óĆijńÃxçńá çþ ńá®ėĆŝ®Ĭ ĆÃńá®ėáĆńĆ ńĆ ®ŢėĬ®ijij xþţńáçþÖ Ćńá®ĬńáxþĆŐĬ ė®ĬijĆþxó Ĭ®xóçńţĜi®¢Ćþĩń ńxñ®ńá® ėĬĆ¢Ő ńçĆþ Ćà ú®xþçþÖ ij®ĬçĆŐijóţ xþ¢ ŝ®Őij® ėç ńŐĬ®ij ŝçńá ó®ijij ÒŐ®þ ţ xþ¢ ėŐĬėĆij®ńáxþ ®xĬóç®ĬÖ®þ®ĬxńçĆþij Ćà ėáĆńĆÖĬxėá®Ĭij ¢®ijçÖþ®Ĭij xþ¢ ®¢çńĆĬijĜ i®¢Ćþĩń ñþĆŝ ŝáxńŝ®ĩĬ®ńĬţçþÖ ńĆ ijxţ xþ¢ ŝ® ¢Ćþĩń ñþĆŝ ŝáĆŝ®xĬ® ijxţçþÖ çń ÃĆĬĜi®¢Ćþĩń ŜxóŐ® ®Ţė®Ĭńçij® xþ¢ Ćúúçńú®þń xþ¢ ŝ® ¢Ćþĩń ®óç®Ŝ®çþ ńá® ėáĆńĆÖĬxėá®Ĭĩij úçijijçĆþ ¼ þĆĬ ¢Ćŝ®ńáçþñ çń çij óçñ®óţ ńĆáxŜ®xþţ ®Å® ńĜ Qç ñ OĆţþĆĬ óĆĆñij xńĆþ® ŝ®®ñĩij úxÖxŪçþ® ðĆŐĬþxóçijú xþ¢ Ïþ¢ijńáxń ńáçij Ć ®xþ Ćà ėç ńŐĬ®ij ń®óóij Őþ ĆúÃĆĬńx ó® ńĬŐńáijx ĆŐń ŝáĆŝ®xĬ®þĆŝĜ

( ,( , * ( 5 +( + ,

¹¹ o ļʼnŀŮĂ


Đ

-* +

o ļʼnŀŮĂ ¹¶


Đ

¶Ç o ļʼnŀŮĂ

ĐæʼnĜ Oxþ ú ėĆijń®Ĭij ĐĂļŎĜ ®ijçÖþ ţ á®Ĭúxţ®Å %®çijúxĬĜ Ĩ óó ėáĆńĆÖĬxėáţ ŝxij ijńĆ ñ þĆń ĆúúçijijçĆþ®¢ ĩ ijxţij +Ŝxþ á®Ĭúxţ®ÅĜ >Ć Ĭ® ĆĬ¢ Ćà ńá® ėáĆńĆÖĬxėá®Ĭij áxij ®®þ ñ®ėńĜ óó ńá® çúxÖ®ij çþ ńáçij îxńŐĬ® ĆŐĬń®ijţ Ćà ńá® á®Ĭúxţ®Å %®çijúxĬ Ćóó® ńçĆþ =çóńĆþ %óxij®Ĭ ®ijçÖþ UńŐ¢ţ ®þń®Ĭ xþ¢ Ĭ áçŜ®ij hçijŐxó Ĭńij $ĆŐþ¢xńçĆþ >®ŝ oĆĬñĜ


Ŏ

OáĆńĆÖĬxėáţ Ĭ áçŜ® ţ $Ĭ®¢®Ĭç Ć ŐxĬń®

ʼn

Ć +Ŝxþ á®Ĭúxţ®Åĩij Őþ ĆúėĬĆúçijçþÖ ėĆijń®Ĭij ¢®ijçÖþ®¢ ńĆ Ĭ®ŜçŜ®x çÖxçĬóçþ®ĩij ÒxÖÖçþÖÃĆĬńŐþ®ijçþ ńá® ®xĬóţ ĐĂļŮij ijçÖþçÃţ ńá®óxijń¢xţij Ćà =Ć¢®Ĭþçijń xú çńçĆþĢ

, , , o ļʼnŀŮĂ ¶OáĆńĆÖĬxėáţ ŀ Q®ėŐńxńçĆþij +þń®ĬŜç®ŝ ţ 7çŪ xþŪç Ć OĆĬńĬxçń ţ QĆ ®Ĭń =xŢŝ®óó

Ĩ+ńĩijx xóxþ ® ®ńŝ®®þxĬńxþ¢ Ćþń®þńĜiçńáxĬń çńĩij ėŐĬ®ŜçijŐxó¢®óçÖáńĜ þ¢ ® xŐij®çńĩij Zá®>®ŝoĆĬñ Zçú®ij=xÖxŪçþ® ŝ® xóxþ ®ńáxń ŝçńá Ćþń®þńĜ ńńá® ijxú®ńçú® úĆijńĆà ńá® ėáĆńĆÖĬxėáijáxŜ®ńĆ¢®óçŜ®Ĭ çþÃĆĬúxńçĆþĜ Őń ŝ®ĆÃń®þáxŜ®ó®®ŝxţÃĆĬńá® ėáĆńĆij ńĆ ®úĆĬ®çþń®ĬėĬ®ńçŜ®xþ¢®óx ĆĬxń® ®ţĆþ¢ńá®ń®Ţń¼ńá® ėáĆńĆÖĬxėáţçij®Ţė® ń®¢ńĆ ®xėĆŝ®ĬÃŐóŜĆç ®ŐþńĆçńij®óÃĜĩ

, 5 *5 $ĆĬ ńŝĆ ¢® x¢®ij ėáĆńĆ ®¢çńĆĬ 5xńáţ Qţxþ áxij ®®þ x¢Ŝxþ çþÖ ŜçijŐxó ĆŐþ¢xĬç®ij Ćńá xń Zá® >®ŝ oĆĬñ Zçú®ij =xÖxŪçþ® xþ¢ xij xþ xŐńáĆĬ ń®x á®Ĭ ú®þńĆĬ xþ¢ ®Ţáç çńçĆþ ŐĬxńĆĬĜ )®Ĭ çþń®Ĭ®ijń çþ ńá® Ćþþ® ńçĆþ ®ńŝ®®þ xĬń xþ¢ 碮x ®Öxþ ŝá®þ ijá® ŝxij ®çÖáń ĆĬ þçþ® xń ij áĆĆó çþ ĆŐþ¢ ĬĆĆñ >®ŝ 4®Ĭij®ţ ŝá®Ĭ® Uçijń®Ĭ =xĬţ içóóçxúij áx¢ á®Ĭ óxijij ėxijń® Ĭ®ėĬĆ¢Ő ńçĆþij Ćà xĬń ŝĆĬñij çþńĆ óx ñ úxĬ ó®¢ þĆń® ĆĆñijĜ Qţxþ ŝ®þń Ćþ ńĆ ijńŐ¢ţ xĬń xþ¢ xĬń áçijńĆĬţ xń ĆŐÖóxijij Ćóó®Ö® ęþĆŝ ėxĬń Ćà QŐńÖ®Ĭij ^þçŜ®ĬijçńţĚ ńáĆŐÖá ijá® ijxţij ńáxń xń ńá® ńçú® ijá® Ĩŝxijþĩń çþń®Ĭ®ijń®¢ çþ ėáĆńĆÖĬxėáţ xń xóóĩĜ )Ćŝ®Ŝ®Ĭ ŝá®þ xþ Ćė®þçþÖ xń ńá® $Ĭ®þ á ėáĆńĆ xÖ®þ ţ UţÖúx ®ú®ĬÖ®¢ çþ ĐĂļĂ ijá® ėŐĬijŐ®¢ çńĜ +þ ĐĂ¶Ð O®ń®Ĭ )Ćŝ® ńá®þ ėç ńŐĬ® ®¢çńĆĬ xń ńá® >®ŝ oĆĬñ Zçú®ij =xÖxŪçþ® áçĬ®¢ á®Ĭ xij ¢®ėŐńţ ėáĆńĆ ®¢çńĆĬ xþ¢ ŝá®þ ńŝĆ ţ®xĬij óxń®Ĭ á® ó®Ãń ÃĆĬ 7çî úxÖxŪçþ® á® þxú®¢ á®Ĭ xij áçij ijŐ ®ijijĆĬĜ Qţxþĩij Ćė®þ úçþ¢ xþ¢ ńxó®þń ÃĆĬ ėxçĬçþÖ ėáĆńĆÖĬxėá®Ĭij ŝçńá ijńĆĬç®ij ® xú® xėėxĬ®þń çþ ĐĂĂļ ŝá®þ ijá® xijijçÖþ®¢ 4x ñ Oç®ĬijĆþ ®óxĬ¢Ć =ĆĬ®óó xþ¢ >xþ %Ćó¢çþ xúĆþÖ Ćńá®Ĭij ńĆ x îxńŐĬ® x ĆŐń Zçú®ij UġŐxĬ® ĬçþÖçþÖ xþ çþþĆŜxńçŜ® xĬńçijńæėáĆńĆÖĬxėá®Ĭ xėėĬĆx á ńĆ ńá® úxÖxŪçþ®ĩij ėáĆńĆðĆŐĬþxóçijúĜ Zá® ńá®xńĬç xó óxĬÖ®æÃĆĬúxń çúxÖ®ij Ćà ėĆŜ®Ĭńţ çþ Őþ®Ţė® ń®¢ ėóx ®ij ńáxń ZxĬţþ UçúĆþ ńĆĆñ ÃĆĬ á®Ĭ çþ ŎŮŮŮ

úxĬñ®¢ xþĆńá®Ĭ ńŐĬþçþÖ ėĆçþń ÃĆĬ ėáĆńĆÖĬxėáţ çþ ńá® úxÖxŪçþ®Ĝ Cńá®Ĭ ó®x¢çþÖ ėáĆńĆÖĬxėá®Ĭij ĆúúçijijçĆþ®¢ ţ Qţxþ çþ óŐ¢® 7®® $Ĭ箢óxþ¢®Ĭ Qţxþ = %çþó®ţ 7xŐĬ®þ %Ĭ®®þÏ®ó¢ %Ĭ®ÖĆĬţ Ĭ®ŝ¢ijĆþ =xijijçúĆ hçńxóç ZáĆúxij UńĬŐńá OxĆóĆ O®óó®ÖĬçþ 7ţþij®ţ ¢¢xĬçĆ %çóó®ij O®Ĭ®ijij ŐÖ®þ® Qç áxĬ¢ij xþ¢ xþ içþń®ĬijĜ ^þ¢®Ĭ Qţxþĩij ¢çĬ® ńçĆþ ńá® úxÖxŪçþ® áxij ŝĆþ xŝxĬ¢ij ÃĬĆú ńá® Ĭń çĬ® ńĆĬij óŐ xþ¢ ńá® UĆ ç®ńţ Ćà OŐ óç xńçĆþ ®ijçÖþ®Ĭij xij ŝ®óó xij ńá® ®ijń ^ij® Ćà OáĆńĆÖĬxėáţ xŝxĬ¢ çþ ńá® ŎŮŮľ Oç ńŐĬ®ij Ćà ńá® o®xĬ Ćúė®ńçńçĆþĜ Uá® á®Ĭij®óà Ĭ® ®çŜ®¢ x Oç ńŐĬ® ¢çńĆĬ Ćà ńá® o®xĬ xŝxĬ¢ xń ńá® ĐĂĂļ hçijx ėĆŐĬ óĩ +úxÖ® îijńçŜxó çþ O®ĬėçÖþxþ ńá® ÏĬijń xþþŐxó 7Ő ç® ŝxĬ¢ ÃĆĬ Oç ńŐĬ® ¢çńĆĬ Ćà ńá® o®xĬ çþ ŎŮŮʼn xþ¢ x óçîńçú® x áç®Ŝ®ú®þń xŝxĬ¢ ÃĬĆú ńá® %ĬçÈþ =Őij®ŐúĜ iá®þ + Ŝçijçń®¢ Qţxþ xń ńá® >®ŝ oĆĬñ Zçú®ij á®x¢ġŐxĬń®Ĭij çþ =xþáxńńxþ + ¢ç¢þĩń ®Ţė® ń ńĆ Ïþ¢ á®Ĭ xń xþ Ćė®þ ¢®ijñ ŝçńá îŝ ĆŐþ¢xĬç®ij ®ńŝ®®þ á®Ĭ xþ¢ á®Ĭ ń®xú Ĭxńá®Ĭ ńáxþ ńá® óxĬÖ®Ĭ ijėx ® ĆĬçÖçþxóóţ xijijçÖþ®¢ ńĆ á®ĬĜ Ĩ+ Őij®¢ ńĆ ® çþ ńáxń ĆÈ ® Őń ńá®Ĭ® ŝxij þĆ Ćė®þþ®ijij þĆ óçÖáń ĩ ijá® ijxţijĜ Qţxþ xóijĆ óŐĬij ńá® ĆŐþ¢xĬç®ij ®ńŝ®®þ á®Ĭ ĬĆó® xþ¢ ńá® ėáĆńĆÖĬxėá®Ĭĩij ijĆ á®Ĭ Ćŝþ áçÖá ijńxþ¢xĬ¢ij ® Ćú® ijáxĬ®¢Ĝ Őń çþ 4Őóţ ŎŮŮĂ ĆþńĬĆŜ®Ĭijţ ®ĬŐėń®¢ xÃń®Ĭ Ĭ®x¢®Ĭij ¢çijėĬĆŜ®¢ ńá® óxçú

ńáxń çúxÖ®ij ę ţ ¢ÖxĬ =xĬńçþijĚ çþ ĨQŐçþij Ćà ńá® U® Ćþ¢ %ç󢮢 Ö®ĩ x ėç ńŐĬ® ®ijijxţ ÏĬijń ėŐ óçijᮢ çþ ńá® úxÖxŪçþ® áx¢ ®®þ Ĭ®xń®¢ ŝçńá ĨóĆþÖ ®ŢėĆijŐĬ®ij Őń ŝçńáĆŐń ¢çÖçńxó úxþçėŐóxńçĆþĩĜ Zçú®ij ijńxÅ x ń®¢ ġŐç ñóţ xþ¢ Ĭ®úĆŜ®¢ ńá® Ćþóçþ® ijó碮ijáĆŝ ijńxńçþÖ Ĩ)x¢ ńá® ®¢çńĆĬij ñþĆŝþ ńáxń ńá® ėáĆńĆÖĬxėáij áx¢ ®®þ ¢çÖçńxóóţ úxþçėŐóxń®¢ ńá®ţ ŝĆŐó¢ þĆń áxŜ® ėŐ óçijᮢ ńá® ėç ńŐĬ® ®ijijxţĜĩ Zá® çþ 碮þń Ĭ®úxçþij xþ ®ú xĬĬxijijçþÖ xþĆúxóţĜ >x¢xŜ 5xþ¢®Ĭ ŝáĆ ėáĆńĆÖĬxėᮢ ĨC xúxĩij O®Ćėó®ĩ ÃĆĬ Qţxþ xþ¢ ńá® úxÖxŪçþ® ®xĬóç®Ĭ ńáçij ţ®xĬ ńxóñij Ćà á®Ĭ Ĩçþ ĆúėxĬx ó®ĩ çþń®ÖĬçńţ ĨZá®Ĭ® ŝxij þ®Ŝ®Ĭ xþţ Ćþij碮ĬxńçĆþ ńáxń Ćþ® ĆŐó¢ ¢®Ŝçxń® ¸ Zá®Ĭ®ĩij þĆ Ĭ®ńĆŐ áçþÖ xóóĆŝ®¢Ĝĩ Qţxþ ŝxij x ŐĬxńĆĬ xóĆþÖij碮 =xĬńçþ OxĬĬ 7®ijó®ţ Ĝ =xĬńçþ xþ¢ Zçú xĬ ®Ĭ Ćà ńá® çþxŐÖŐĬxó >®ŝ oĆĬñ OáĆńĆ $®ijńçŜxó çþ =xţ ŎŮٶĜ xĬóç®Ĭ ńáçij ţ®xĬ ijá® ÖŐ®ijńæ ŐĬxń®¢ Ĩ Őń á U®®þ >®ŝ oĆĬñ Q®¢çij ĆŜ®Ĭ®¢ĩ xþ ®Ţáç çńçĆþ Ćà ŝĆĬñ ţ Ćþń®úėĆĬxĬţ >®ńá®Ĭóxþ¢ij ėáĆńĆÖĬxėá®Ĭij ¼ çþ óŐ¢çþÖ =çijáx ¢® Q碢®Ĭ Qçþ®ñ® çðñijńĬx áxĬóĆńń® Őúxij xþ¢ )®þ¢Ĭçñ 5®Ĭijń®þij ęij®® áçij Ĩ>xėñçþĩ Ćþ ńá® ĆŜ®ĬĚ ¼ xń ńá® =Őij®Őú Ćà ńá® çńţ Ćà >®ŝ oĆĬñ ńĆ úxĬñ ńá® ÓŮŮńá xþþçŜ®ĬijxĬţ Ćà ńá® Őń á xĬĬçŜxó çþ =xþáxńńxþĜ )®Ĭ Ĭ®Ŝç®ŝ Ćà ńáĬ®® ¢® x¢®ij Ćà ėáĆńĆÖĬxėáţ çþ ńá® >®ŝ oĆĬñ Zçú®ij =xÖxŪçþ® ŝçóó ® ėŐ óçijᮢ ţ ė®ĬńŐĬ® çþ ŎŮĐŮĜ o ļʼnŀŮĂ ¶m


Oรกฤ ล ฤ ร ฤฌxฤ รกลฃ $ฤ ล ฤฌ ฤ ฤฌฤ ร รณยฎฤณย 5ล ย รกxฤฌ Uล xฤฌx 4ยฎรพฤณ %ยฎรกรณรกxxฤฌ Zรกฤ รบxฤณ 7ยฎรพล รกxรณ xรพรงยฎรณ xล ฤ ย รฑ

pd o ฤผล ล ลฎฤ

Zรกยฎฤฌยฎรณxล รงฤ รพฤณรกรงฤ ย ยฎล ล ยฎยฎรพ xฤฌล ยขรงฤฌยฎย ล ฤ ฤฌฤณ xรพยข ฤ รกฤ ล ฤ ร ฤฌxฤ รกลฃรกxฤณยขยฎล ยฎรณฤ ฤ ยฎยขรงรพ รบลฃฤฌรงxยข ล xลฃฤณxรณฤ รพร ฤณรงยขยฎ ย รกxรพร ยฎฤณ รงรพ ร xฤณรกรงฤ รพย ล xฤณล ยฎ xรพยขล ยฎย รกรพฤ รณฤ ร ลฃฤ )ยฎฤฌยฎ ล ยฎ ฤ ฤฌฤ ร รณยฎ ร ฤ ล ฤฌ ล ยฎฤฌลฃ ยขรงร ยฎฤฌยฎรพล ฤ ฤฌxย ล รงล รงฤ รพยฎฤฌฤณย ยฎยขรงล ฤ ฤฌรงxรณ ยขยฎฤณรงร รพยฎฤฌ 5ล ย รกxฤฌUล xฤฌxย ล รกฤ ย ฤ รณรณxย ฤ ฤฌxล ยฎฤณ ฤฌยฎร ล รณxฤฌรณลฃล รงล รกฤ รกฤ ล ฤ ร ฤฌxฤ รกยฎฤฌฤณ ฤณล ย รก xฤณ>รงร ยฎรณ Uรกxร ฤฌxรพxรพยข ฤ ฤ ฤ รง xฤฌย รงยฎฤฌรงฤบ 4ยฎรพฤณ%ยฎรกรณรกxxฤฌ ฤ ฤ ร ยขรงฤฌยฎย ล ฤ ฤฌฤณฤฉ ย ฤ รณรณยฎย ล รงล ยฎ ฤฌxรพยข >ยฎล Uย รกฤ ฤ รณฤ ย ล รกฤ รบฤ ล ยฎฤณ ยฎร ฤ ฤฌล รณยฎฤณฤณรณลฃย ยฎล ล ยฎยฎรพ รบฤ ล รงรพร รงรบxร ยฎ ย xรบฤ xรงร รพฤณย ฤณล รงรณรณ ฤ รกฤ ล ฤ ร ฤฌxฤ รกลฃ xรพยข %+ฤบ Zรกฤ รบxฤณ7ยฎรพล รกxรณย ย ฤฌยฎxล รงล ยฎยขรงฤฌยฎย ล ฤ ฤฌ ร ฤ ฤฌรณล ลขล ฤฌลฃร xฤณรกรงฤ รพ ย ฤฌxรพยขฤณ xรพยข รกรงฤณฤ ล รพ รบxร xลชรงรพยฎOxฤฌxยขรงฤณฤบ xรพยข xรพรงยฎรณ xล ฤ ย รฑย ล รกฤ ฤณยฎ xฤ ฤ ฤฌฤ xย รก ล ฤ ฤ รกฤ ล ฤ ร ฤฌxฤ รกลฃ ฤ ฤฌฤ ล รงยขยฎฤณ xฤ ฤฌฤ ล ฤ ย xล รงล ยฎ รณรงรพรฑ ย ยฎล ล ยฎยฎรพ ย ฤ รพย ยฎฤ ล ล xรณ xฤฌล xรพยข xรพฤ ย รฐยฎย ล รงล ยฎย ฤจล ยฎฤฌรพxย ล รณxฤฌฤฉ xฤ ฤ ฤฌฤ xย รก ล ฤ ฤณรพxฤ ฤณรกฤ ล ย ล รณล ล ฤฌยฎฤ รณรณร ฤ ล ฤฌ รกxล ยฎ ฤ รณยฎรพล ลฃ ล ฤ ฤณxลฃxย ฤ ล ล ล รกยฎ ฤ รณxย ยฎฤ ร ฤ รกฤ ล ฤ ร ฤฌxฤ รกลฃ xรพยข ฤ รกฤ ล ฤ ร ฤฌxฤ รกยฎฤฌฤณ รงรพล รกยฎรงฤฌ ล ฤ ฤฌรฑรงรพร รณรงล ยฎฤณฤ

*,

*,

* ,

Oxร ยฎ ร ฤฌฤ รบ Oxฤฌxยขรงฤณ รพฤ ฤ ร ย ล ลฎลฎฤ ฤ Oล ย รณรงฤณรกยฎฤฌ xรพยข ย ฤฌยฎxล รงล ยฎ ยขรงฤฌยฎย ล ฤ ฤฌย Zรกฤ รบxฤณ 7ยฎรพล รกxรณ ฤ ฤณยฎยฎ ฤ xร ยฎฤณ ร ฤพรฆร ฤ ฤ ฤ $ฤ ฤฌ 7ยฎรพล รกxรณย รณยฎฤณฤณ รงฤณ รบฤ ฤฌยฎย ล รกรงฤณ ฤ รกฤ ล ฤ ร ฤฌxฤ รก ย ลฃ %ล รงยขฤ =ฤ ย xร ย ฤ รงรณรณล ฤณล ฤฌxล ยฎฤณ xรพ xฤฌล รงย รณยฎ ร ฤ ฤฌ รบยฎรพฤฉฤณ รบxร xลชรงรพยฎ Oxฤฌxยขรงฤณ xย ฤ ล ล x ย ฤฌล รงฤณรงรพร ยฎรพย ฤ ล รพล ยฎฤฌ ล รงล รก รพฤ ล ยฎรณรงฤณล %ฤฌxรกxรบ %ฤฌยฎยฎรพยฎฤ Zรกรงฤณ รบรงรพรงรบxรณรงฤณล ยขฤฌฤ ฤ ฤ ร ย รณxย รฑ รงรพรฑ รงฤณ ฤณล ฤฌฤ ฤฌรงฤณรงรพร รณลฃ ล รพรณรงรฑยฎ ล รกยฎ รฑรงรพยข ฤ ร ฤ ล ยฎฤฌรฆล รกยฎรฆล ฤ ฤ xยขล ยฎฤฌล รงฤณรงรพร ย xรบฤ xรงร รพฤณ ล รกxล 7ยฎรพล รกxรณ รงฤณ ย ยฎฤณล รฑรพฤ ล รพ ร ฤ ฤฌฤ, *²( d¹ * 2 3+²( dp - , ²( p

- ,

OĬ®Ŝç®ŝ

4Őijń ŝá®þ ţĆŐ ńáĆŐÖáń ńá®Ĭ® ŝxij þĆńáçþÖ þ®ŝ çþ ÖĬxėáç ¢®ijçÖþ ėŐ óçijáçþÖ xóĆþÖ Ćú®ij UńŐ¢çĆ ŐóńŐĬ® xþ ®þń®ĬńxçþçþÖ óĆĆñ xń ńá® ŝxţ ijńŐ¢çĆij ŝĆĬñ ÃĬĆú ėĬ®úçij®ij óĆ xńçĆþ xþ¢ ÃŐĬþçńŐĬ® ńĆ Ĭ®þń Ĭ®Ŝç®ŝij xþ¢ ėxĬńþ®Ĭijáçė xÖĬ®®ú®þńijĜ +þ xþ¢ç¢ P ij®ijijçĆþij Ŏ¶ ijńŐ¢çĆij çþ óŐ¢çþÖ O$ 7 ^þçŜ®Ĭijxó Ŝ®ĬţńáçþÖ ęx ĆŜ®Ě xþ¢ Ćţó® OxĬńþ®Ĭij Ĭ®Ŝ®xó áĆŝ

ńá®ţ ¢®xó ŝçńá xijáÒĆŝ óç®þńij xþ¢ çĬńá¢xţ xñ®ijĜ Ĭçñ Uėç®ñ®Ĭúxþþ ®Ţėóxçþij áçij 碮x Ćà ńá® ė®Ĭî ń ijńŐ¢çĆ ęńá® ĨQŐþ¢ Ő®ĬĆĩĚ ŝáçó® Ţė®Ĭçú®þńxó 4®ńij®ń çń® ńá® ĬĆ ñ xþ¢ xij ńá®çĬ úĆ¢®ó ńá® Ĩė®Ĭî ń ijĆ çĆæ® ĆþĆúç xó ŐþçńĩĜ )xÁ ¢Ĝ ®ijçÖþ®¢ ţ Uėçþĩij +xþ =x ÃxĬóxþ® ńá® ĆĆñĩij ÖĬ碢®¢ xńxóĆÖŐ®æóçñ® ń®Ţń ėxÖ®ij xĬ® ij®ń çþ úĆþĆijėx ®¢ CėńçúĆ )®Ĭú®ij

xþ¢ ėŐþ ńŐxń®¢ ţ ėáĆńĆÖĬxėáij Ćà ijńŐ¢çĆ çþń®ĬçĆĬij xþ¢ ŝĆĬñ ţ ®x á ėĬx ńç ®Ĝ Zá® Ĭ®ijŐóń çij x á®óėÃŐó ÖŐ碮 ÃĆĬ xþţ ¢®ijçÖþ®Ĭ ŝçńá xú çńçĆþij ńĆ ijńxĬń x Őijçþ®ijijĜ Zá®Ĭ®ĩij ijĆú®ńáçþÖ ®óij® þ®ŝ x ĆŐń çńĜ OŐ óçijᮢ Ćþ ĐÓ U®ėń®ú ®Ĭ ęłŎÓĜĂÐĚ çńĩij ńá® ÏĬijń ÃĬĆú ^þçń ¢çńçĆþij ńá® çúėĬçþń ÃĆŐþ¢®¢ ţ çńij ®¢çńĆĬij Uėçþ ėĬçþ çėxó ZĆþţ ĬĆĆñ xþ¢ ¢Ĭçxþ UáxŐÖáþ®ijijţĜ Q o ļʼnŀŮĂ d


Subscribe now at www.eyemagazine.com/shop


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.