Page 1

2008-04-30 SE

Din framtida partner!


BERGS TIMBER AB

Bergs Timber är idag en modern och tekniskt väl utvecklad företagsgrupp med råvaruhantering, sågade & hyvlade trävaror samt träskydd i vårt produktprogram. Våra noga genomtänkta investeringar och företagsförvärv, har utvecklat företaget till en av de mest intressanta leverantörerna i Europa. Samtliga våra anläggningar har en egen geografisk tradition och historia. Gruppens samlade träkunskap är unik och härstammar bl a från de geografiska placeringarna som är mitt i det småländska skogsriket. Generationer av lokala familjer och dess medlemmar, har utvecklat gruppens kompetens - från planta till planka - genom åren. En yrkesstolthet som inte minst syns och märks hos alla engagerade medarbetare i företaget. En kvalitetsmedvetenhet som ärvs i generationer.

Grundaren Carl Fabian Berg

Historia, som ständigt utvecklas Sågverksanläggningen i Mörlunda har anor från tidigt 1900-tal. Grundaren Carl Fabian Berg startade företaget redan 1919. Då var verksamheten ett mobilt sågverk där gengasved och träkol till milor framställdes. En oturlig brand 1950, ödelade stora delar av företaget. En omgående återuppbyggnad beslutades och i samband med detta startade också processen med en moderniserad kundanpassad produktion. En utveckling som alltjämt idag fortsätter löpande. Sågverksanläggningen i Järnforsen anslöts till gruppen1999 och ligger idag under Bergs Timber Mörlunda AB. Trävaror från Järnforsen blev ett lyckosamt tillskott till AB CF Berg & Co. Sågverksanläggningen i Orrefors har funnits sedan 1950-talet och som då grundlades av Bertil Nilsson, far till bröderna Jan och Kay. Orrefors Sågverk som de då hette, hade tidigt en betydande exportandel i Europa, framför allt i England. Orrefors Sågverk förvärvades under 2005. I samband med detta tillskott till företaget, valde företagsledningen att byta namn till Bergs Timber AB på den nya företagsgruppen.

Flygbild från Aktiebolaget CF Berg & Co, 1956

Träskyddsanläggningen Bitus AB i Nybro startades 1965. Bitus blev snabbt rikskänd med den s k ’Bitustolpen’. Bitus är idag Europas modernaste träskyddsanläggning och ingår i Bergs Timber sedan 2007. .

En klassisk ’arbetarekeps’ från mitten av 40-talet

2


Bergs Timber AB (publ)

Bergs Skog AB

Bergs Timber Mörlunda AB

Bergs Timber Orrefors AB

Bitus AB

Råvaruanskaffning Skogliga tjänster

Sågade & hyvlade trävaror

Sågade & hyvlade trävaror

Träskydd

På börsen sedan 1984

Vår strategi

Moderbolaget Bergs Timber AB (publ) är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på Nordic Small Cap, materials.

Trävarubranschen i Europa har många olika aktörer och ett högt konkurrenstryck. Tryggheten och pålitligheten är därför nyckelord till framgång. Bergs Timber har därför utvecklat tre centrala och väl fungerande produktområden. Råvaruanskaffning via Bergs Skog, Sågade & Hyvlade Trävaror via våra sågverksanläggningar i Mörlunda, Orrefors och Järnforsen samt Träskydd via anläggningen Bitus i Nybro. Gemensamt ska dessa tre produktgrupper utveckla värdekedjan gentemot våra kunder och partners. Via en modern kundorderstyrd produktion och ett unikt brett produktsortiment, ska vi alltid uppfattas som det intressantaste alternativet. Vi investerar och trimmar dagligen våra anläggningar, för att möta upp Dina krav som kund.

Bergs Timber erbjuder service och träkunnande mot kunder och partners via tre starka produktområden, Råvaruanskaffning - Sågade & Hyvlade Trävaror samt Träskydd. Hög exportandel Ca 80 % av gruppens breda trävaruprogram går på export. Storbritannien, Frankrike, Holland, Danmark, Belgien, Tyskland, Irland och Mellanöstern är marknader som vi levererar till. Biprodukter från produktionen säljs till massa- och spånskiveindustrin samt som bränsle, i huvudsak på den svenska marknaden.

Välkommen till Bergs Timber!

Vid samtliga av gruppens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling. Alla anläggningar och exporthamnar ligger inom ett miljövänligt logistikavstånd på 9 mil. Bergs Timber arbetar dagligen med en miljöpolicy och våra engagerade medarbetare tar alla ett personligt högt ansvar gällande miljö och kvalitet. Varje dag vill vi överträffa Din förväntan som kund. Var Du än i världen befinner Dig, kommer vi med leveransen av Dina trävaror... Åke Bergh Koncernchef

3


RÅVARUANSKAFFNING

Vår gemensamma värdegrund

Bergs Skog AB

Alltid nära

Bergs Skog AB, ingår i Bergs Timber och finns placerat med kontor i Mörlunda. Här finns företagsledning och centrala stabsfunktioner. Lokalkontor finns i Orrefors och Västervik med 4 respektive 1 virkesinköpare.

Verksamheten i Bergs Skog består av ett komplett skogskötselprogram – från rådgivning i skogsvårdsfrågor, planer för skogsbruk, certifiering, markberedning, plantering, röjning och gallring till slutavverkning och hyggesrensning. Det praktiska arbetet i skogen utförs av kvalificerade entreprenörer. Samarbete mellan skogsägare, våra inköpare och entreprenörer möjliggör dessutom en kundorderstyrd aptering.

Långsiktigt samarbete och samlade inköp I vår verksamhet är det viktigt att behålla långsiktiga relationer och att givetvis skapa nya. Inom Bergs Skog vill vi bli tydligare i vår roll mot skogsägaren och erbjuda en komplett skogsservice från planta till planka.

PEFC/05-32-7/V065

4


Vi erbjuder Dig; Närhet är viktigt när det gäller skogsägande. Vi är organiserade i 7 st inköpsdistrikt och huvudkontor i Mörlunda. Respektive distrikt leds av en inköpare som ansvarar för allt från plantering till slutavverkning. Du som skogsägare ska alltid känna att Bergs Skog är en pålitlig och lojal partner, oavsett Du är en stor eller liten skogsägare. Vi strävar alltid mot att skapa personliga relationer, som bygger på en ömsesidig respekt. Vi vill att Ditt samarbete med oss ska vara ett ömsesidigt lönsamt och långsiktigt samarbete. • Alltid nära till kunniga skogsmän • Personlig skogsman Som leverantör till Bergs Skog får Du en personlig skogsman som hjälper dig i alla frågor som rör Ditt skogsägande. • Lokal vidareförädling av Din skog Ditt timmer levereras till våra sågverk förmodligen inte speciellt långt ifrån där trädet vuxit. Något som är bra både för såväl sysselsättning som för miljön genom korta transportavstånd. Gemensamt skapar vi ett uthålligt skogsbruk, till vår nästa generation.

Vår service omfattar:

• RÅDGIVNING • SKOGSVÅRD • SKOGSBRUKSPLANERING • SLUTAVVERKNING • GALLRING • FÖRVALTNING • CERTIFIERING • BIOBRÄNSLE

5


450.000 m³ SÅGADE & HYVLADE TRÄVAROR

Kundanpassning och optimal logistik

Trävaror i både Gran och Furu

Kundorderstyrd produktion

Våra anläggningar i Orrefors och Mörlunda producerar i första hand hyvlade granträvaror för konstruktionsändamål. I Järnforsen producerar vi högkvalitativa furuträvaror för framförallt snickeriändamål. I Orrefors produceras även en mindre andel furu, då mest för konstruktion och byggnation. Merparten av alla leveranser vidareförädlas i våra moderna hyvlerier efter kundernas önskemål.

Bergs Timber satsade tidigt på hela konceptlösningar, anpassade för varje enskild kunds behov. Våra tre sågverk producerar därför idag strikt efter specifika kundbehov och har en helt kundorderstyrd produktion. Vår mix av produktion och kundanpassade lager, både i Sverige och ute i Europa, möjliggör snabba och effektiva leveranser efter kundens behov. Ofta levereras trävarorna till kund inom tre dagar efter order och enligt specifikation.

“Pick&Pack”

Nyckeln till vår framgång ligger i de mycket nära relationer som våra agenter och personal har med kunderna. På så sätt kan vi också anpassa vår gemensamma styrka i gruppen och erbjuda Dig en bred produktflora i sågade och vidareförädlade trävaror.

Våra kunder kan via den webb-baserade ”Pick & Pack”-butiken i Orrefors beställa sina varor on-line. En omtyckt service som ger våra kunder en omedelbar information om vilka volymer, dimensioner och längder som finns att lägga order på. Våra anläggningar i Mörlunda och Järnforsen står på tur för implementation av denna kundservice. 6


Styrkan i Bergs Timber som partner Genom våra tre sågverksanläggningar i Mörlunda, Orrefors och Järnforsen kan vi erbjuda ett brett sortiment av sågade och hyvlade trävaror. Varje anläggning ansvarar för att serva specifika marknader och bygger upp mycket nära relationer med agenter och slutkunder. Ingen kund är okänd! En annan styrka i gruppen, är vår råvaruanskaffning via Bergs Skog. Vi kan optimera användningen av timmerråvaran och även aptera virket specifikt efter stora enskilda kunder. Med trädslagsrena sågverk skapar vi förutsättningar för en effektiv och rationell produktion. Balansen och samarbetet varje dag emellan inköpsorganisationen för råvaran, sågverksanläggningarna och vår säljorganisation ger Dig som kund en partner med effektiv organisation, planering och leveransprecision. - Utnyttja det!

PEFC/05-32-7/V065

7


Bitus Scandex™ Brun

Värmebehandlat virke

Traditionellt träskydd

Tillbehörsprogram Linoljebehandlat virke

FIREX

TM

Brandskyddsbehandlat virke

Framtidens träskydd Bergs Timber erbjuder träskydd via vår anläggning Bitus AB i Nybro. Företaget startades 1965. Detta är idag Europas mest moderna och miljövänliga träskyddsanläggning. Framtidens träskydd har skapats med miljön i centrum. 2007 förvärvades företaget, och ingår nu i Bergs Timber. Anläggningen i Nybro kompletterar våra produktområden med träskydd.

Bitus Linax™ Gulockra

Träskydd erbjuds via fem olika varumärken; • Bitus Scandex™ - traditionellt träskydd • Bitus Linax™ - linoljebehandlat virke • Bitus Thermex™ - värmebehandlat virke • Bitus Firex™ - brandskyddsbehandlat virke

Bitus Linax™ Röd & Natur

• Bitus Carex™ - tillbehörsprodukter

Bitus Linax™ Natur

8


Framtidens träskydd är här!

465.000 m³ TRÄSKYDD

Europa är hemmamarknad Vår träskyddsanläggning har en medveten internationell inriktning där 87 % av våra produkter idag levereras till 14 exportländer. Kunder är bl a bygghandelskedjor, husföretag och industrikunder. Vår satsning på information och marknadsföring är utformat i ett koncept för kundservice, kundnytta och säljsupport. Vi utvecklar ständigt relationerna med föreskrivande led och miljöstyrande myndigheter. Kompetent personal och fem starka varumärken skapar plattformen för vårt breda sortiment av träskydd. För Dig som kund eller partner till oss på Bergs Timber, erbjuder vi nära nog alla möjligheter inom träskydd.

Exponering av träskydd i en fransk bygghandel.

PEFC/05-32-7/V065

Träskydd i butik

Logistikcentral

Bergs Timber har ett komplett Sales Promotion koncept för exponering av träskydd i butik.

I anläggningen i Nybro utvecklas en logistikcentral för att stärka servicegraden för bygghandelskunder i Europa.

Utmana oss gärna. Vi tål det! 9


Bergs Timber erbjuder Dig... R ÅVA R U A N S K A F F N I N G

VD, Rolf Lindström Bergs Skog AB

Vi finns alltid nära Dig!..

S Å G A D E & H Y V L A D E T R ÄVA R O R

VD, Magnus Petersson Bergs Timber Mörlunda AB

Kundanpassade trävaror

VD, Kay Nilsson Bergs Timber Orrefors AB

TRÄSKYDD

VD, Henrik Egnell Bitus AB

Framtidens Träskydd 10

•G • Fu •N •K •H • Sp •K • Va • Ex •K •H •K


• Rådgivning • Skogsvård • Skogsbruksplaner • Slutavverkning • Gallring • Förvaltning • Certifiering • Biobränsle • Gran • Furu • Normaltimmerlinje • Klentimmerlinje • Hyvellinje • Specialtorkning • Kammartorkning • Vandringstork • Exaktkapning • Kundanpassning • Hög leveransprecision • Kapacitet: 450.000 m³ • Modern anläggning • Hög kapacitet • Bitus Scandex™ • Bitus Linax™ • Bitus Thermex™ • Bitus Firex™ • Bitus Carex™ • Butikskoncept • SP-produkter • Hög leveransprecision • Kapacitet: 465.000 m³ 11


Bergs Timber AB (publ) HUVUDKONTOR / HEADOFFICE Adress/Address: Bergs väg 13, SE-570 84 Mörlunda, Tel./Phone: +46 495 24 55 00, Fax: +46 495 231 29 e-mail: info@bergstimber.se www.bergstimber.se

Bergs Timber Mörlunda AB Bergs väg 13 SE-570 84 Mörlunda Tel/Phone: +46 495 24 55 00

Bergs Timber Orrefors AB Bråtemålavägen 3 SE-380 40 Orrefors Tel/Phone: +46 481 343 40

Bergs Skog AB Bergs väg 13 SE-570 84 Mörlunda Tel/Phone: +46 495 24 55 50

Bitus AB Orreforsvägen 49 SE-382 94 Nybro Tel/Phone: +46 481 427 00

Idé & layout: Torben Zedrén, Eye Identification AB, 2008-04-20. Tryck: KalmarSund Tryck AB, tryckt på miljövänligt papper.

I gryningen varje dag, startar vi förberedelserna för att överträffa Din förväntan!

Bergs Timber AB - Företagspresentation  

Bergs Timber AB företagspresentation

Advertisement