Page 1

目錄 本書使用方法 ............................................................................. 前 001 第一章 緒 論 .............................................................................. 001 民法總則基本概念-談權利體系 ..................................................... 003

緒論

壹、權利的概念 .......................................................................................... 004 貳、權利的分類 .......................................................................................... 004

第二章 法源及法律適用 .............................................................. 013 第一節

民法的法源 ..................................................................................... 016

壹、法源的意義 .......................................................................................... 016 貳、民法的法源 .......................................................................................... 016 第二節

法律適用與法學方法論 ................................................................. 022

壹、法律適用方法 ...................................................................................... 022 貳、法律解釋方法 ...................................................................................... 022 參、法律漏洞 .............................................................................................. 024 第三節

決定文字與數量之準則 ................................................................. 026

壹、使用文字的準則 .................................................................................. 026 貳、使用數量的準則 .................................................................................. 026 參、確定數量的標準 .................................................................................. 027 鑑古知今 ...................................................................................................... 028

第三章 權利主體 .......................................................................... 031 壹、權利主體資格 ...................................................................................... 034 貳、自然人 .................................................................................................. 034 鑑古知今 ...................................................................................................... 044 參、法人 ...................................................................................................... 049 鑑古知今 ...................................................................................................... 056


第四章 人格權法 .......................................................................... 061 壹、概說 ..................................................................................................... 064 貳、人格權的規範體系 ............................................................................. 064 參、專題研究-死者人格利益之保護 ..................................................... 071 鑑古知今 ..................................................................................................... 074

第五章 權利客體 .......................................................................... 077 壹、權利客體的意義 ................................................................................. 080 貳、物與物權 ............................................................................................. 080 鑑古知今 ..................................................................................................... 085

第六章 權利義務之變動-法律行為總論.................................. 087 壹、法律事實的種類 ................................................................................. 090 貳、私法自治原則 ..................................................................................... 092 參、法律行為總論 ..................................................................................... 093

第七章 法律行為各論行為能力 .............................................. 099 壹、概說 ..................................................................................................... 102 貳、完全行為能力人 ................................................................................. 102 參、無行為能力人 ..................................................................................... 103 肆、限制行為能力人 ................................................................................. 103 鑑古知今 ......................................................................................................112

第八章 法律行為各論標的 ...................................................... 117 壹、標的可能 ............................................................................................. 120 貳、標的確定 ............................................................................................. 120 參、標的適法 ............................................................................................. 121 肆、標的妥當 ............................................................................................. 123 鑑古知今 ..................................................................................................... 127


第九章 法律行為各論意思表示 .............................................. 129 壹、意思表示的意義 .................................................................................. 133 貳、意思表示之要素 .................................................................................. 133 參、意思表示之表示方法 .......................................................................... 135 肆、意思表示之發出 .................................................................................. 135 伍、意思表示的撤回 .................................................................................. 136 陸、意思表示的生效 .................................................................................. 137 柒、意思表示的解釋(民§98) .............................................................. 138 捌、意思表示之瑕疵 .................................................................................. 139 鑑古知今 ...................................................................................................... 157

第十章 法律行為各論法律行為之附款 .................................. 161 壹、法律行為附款概說 .............................................................................. 164 貳、條件概說 .............................................................................................. 164 參、期限概說 .............................................................................................. 167 鑑古知今 ...................................................................................................... 168

第十一章 法律行為各論法律行為之效力 .............................. 169 壹、法律行為的效力概說 .......................................................................... 172 貳、無效的法律行為 .................................................................................. 172 參、得撤銷之法律行為 .............................................................................. 173 肆、效力未定之法律行為兼論無權處分 .................................................. 174 鑑古知今 ...................................................................................................... 181

第十二章 法律行為之代理制度 .................................................. 185 壹、代理的意義與功能 .............................................................................. 188 貳、代理之要件 .......................................................................................... 189 參、代理權之發生 ...................................................................................... 192 肆、代理的法律效果 .................................................................................. 196


伍、代理權之消滅 ..................................................................................... 198 陸、無權代理與表見代理 ......................................................................... 199 鑑古知今 ..................................................................................................... 206

第十三章 消滅時效 ...................................................................... 209 壹、消滅時效的意義與性質 ..................................................................... 212 貳、消滅時效的目的 ................................................................................. 212 參、消滅時效與除斥期間 ......................................................................... 213 肆、消滅時效的客體 ................................................................................. 214 伍、消滅時效的起算 ................................................................................. 215 陸、消滅時效各論 ..................................................................................... 216 柒、時效中斷的效力 ................................................................................. 220 捌、時效不完成及完成之效力 ................................................................. 222 鑑古知今 ..................................................................................................... 228

第十四章 權利之行使 .................................................................. 233 壹、權利行使之原則 ................................................................................. 236 貳、權利的自力救濟 ................................................................................. 238 鑑古知今 ..................................................................................................... 242


1


002

80/20 法則 民法 總訣式 總則篇


第一章 緒論

第一章 緒論

民法總則基本概念-談權利體系

◎本章導讀 關於涉及民事上相關權利的權利體系章節,將之編排於本書緒論部分,此部 分之概念,涉及後續法律行為章節主張權利的類型以及定義,較為重要的是 債權與物權之分類與債權物權化之概念、形成權的種類以及行使方式。另 外,物權優先性原則與物權法定原則,均涉及到後續民法章節的學習。

◎體系圖說 人格權 非財產權 身分權 絕對權 物權

特定利益

財產權

(內容)

無體財產權(例如:智慧財產權)

權利

相對權:債權 支配權 法律之力

請求權

(作用) 抗辯權 形成權

003


004

80/20 法則 民法 總訣式 總則篇

壹、權利的概念 權利係享受特定利益的法律之力。

貳、權利的分類 一、絕對權與相對權 傳統見解認為:「物權」屬於絕對權,以一般不特定人為義務人,而要求 其不為一定行為的權利,物權具有絕對性可以對抗任何人,故有對世權之 稱號。物權彼此之間,則有排他的優先效力問題;「債權」系相對權,僅 得對抗特定人,即僅以特定人為義務人,而要求其為一定行為的權利(債 之相對性),並適用債權平等原則,無論債權發生的先後,均居於平等地 位,彼此之間只有對特定人具有效力存在,故債權才會稱為「相對權」。

二、財產權與非財產權 區別標準:以權利的標的內容為區隔。

財產權: 具備一定經濟利益之權利。 例如:債權以及物權。均具有一定的經濟利益內容,債權表彰一定得請 求給付之權利、而物權的內容則是物之經濟內涵。

非財產權: 與權利主體的人格或身分具有不可分離關係之權利。 例如:人格權(生命權、身體權、健康權)或身分權(配偶權、親權)

區別實益: 非財產權的權利受侵害時,因而導致非財產的損害,始得請求金錢賠償 (精神慰撫金),在財產權受到侵害時,原則上法律效果是規定回復原


第一章 緒 論

狀(民§213)或是例外該當民法第 214、215、196 條要件時,得請求 金錢上損害賠償.但若因侵害財產權所生的精神上痛苦(非財產上損 害),則無法請求損害賠償.例如:甲因車禍導致其愛車毀損而有精神上 痛苦時,縱然其有非財產上的損害,但不得請求精神慰撫金。唯有侵害 非財產權,在法律規定的情況下(民§18Ⅱ、民§195) ,始有非財產上 損害賠償請求權(即精神慰撫金)可以請求。但應注意的是:無論是侵 害財產權或非財產權,均有可能發生「財產上」以及「非財產上」之損 害。

三、支配權、請求權、抗辯權、形成權 支配權: 直接支配權利客體的權利。支配權為直接支配權利客體,並且可以管領 使用收益。亦無須他人之意思或行為之介入即可實現該權利之內容。例 如:物的所有權。

請求權: 請求權乃要求特定人為特定行為(包含作為或不作為)之權利。在權利 體系中是最重要的權利類型,可以說是權利的表現形態。因為任何權利 大多需藉由「請求權」使得加以具體實現。

抗辯權: 抗辯權是一種足以使請求權之行使發生障礙之權利。對於已經存在的權 利產生一定的阻礙,至於是否行使該抗辯權,則在於當事人自己自由決 定,法院在訴訟上是不會去職權審查的。又區分為: 永久之抗辯: 該抗辯可以使得請求權行使永久被排除。 例如:時效抗辯權(民§144)。 一時之抗辯: 該抗辯僅造成請求權之行使暫時的被排除,而非永久地排除請求權之

005


006

80/20 法則 民法 總訣式 總則篇

效力。 例如:同時履行抗辯權(民§264)。

形成權: 形成權係指因權利人一方之意思表示而使得法律關係發生,內容變更或 消滅之權利,也就是說可以因該權利之行使,使得法律關係得、喪、變 更的權利。形成權的行使本身就是法律行為,屬於單獨行為的一種。 類型: 使法律關係發生: 透過法定代理人的承認權,使得限制行為能力人在未得法定代理人 同意前,所為的法律行為從效力未定轉為有效,而使得法律關係發 生(民§79)。 使法律關係內容變更: 關於選擇之債的確定,可以透過選擇權的行使,使得法律關係的內 容從選擇之債轉換為特定物之債,例如甲、乙雙方所締結買賣電腦 的契約,就標的物 A、B 兩台電腦中,約定買受人甲得選擇其中一 台為買賣契約的標的,當甲行使選擇權要求 B 電腦時,該法律關係 的內容從 A、B 兩者擇一變更為 B 電腦(民§208)。 使法律關係的內容消滅: 就成立生效後的法律關係,使其效力向未來或向後消滅,亦為形成 權的態樣之一,例如:終止權及解除權,前者使得法律關係向未來 消滅,後者則是溯及的消滅法律關係。 撤銷權: 民法第 92 條第 1 項: 「因被詐欺或被脅迫而為意思表示者,表意 人得撤銷其意思表示。但詐欺係由第三人所為者,以相對人明知 其事實或可得而知者為限,始得撤銷之。」撤銷使得法律行為溯 及一開始不生效力 解除權:


第一章 緒 論

解除權之行使為債務不履行之法律效果,行使解除權後將導致債 之關係消滅,並且發生回復原狀義務(民§254、255、259)。 終止權: 終止權之行使,使法律行為向後(向未來)失其效力。 撤回權: 針對已經成立但未生效的法律行為或意思表示,經由撤回權之行 使,回溯一開始即不生效力(民§82、171)。 抵銷權(民§334): 二人互負債務,而其給付種類相同,並均屆清償期者,各得以其 債務,與他方之債務,互為抵銷。 依照行使的方式: 原則上僅須以意思表示為之,並且將該意思表示與相對人了解或送達 相對人即可(民§94、95),例外在法律有明文規定需提起訴訟須向 法院提起形成訴訟者,稱為形成訴權,以民法第 244 條撤銷詐害債權 為例,需藉由法院作成形成判決,以撤銷現在有效的法律行為。 行使的限制: 形成權行使的限制有二。首先,為了防止法律關係的明確與安定性, 形成權的行使因為涉及到法律關係的變動,原則上不允許形成權的行 使附加條件或期限,但在當事人有合意以及期限明確之前提則例外允 許之。另外,王澤鑑老師認為形成權的行使不得任意撤回,其以民法 第 258 條第 3 項規定:「解除契約之意思表示,不得撤銷。」將該撤 銷解為撤回之意。

四、專屬權與非專屬權 專屬權不得讓與或繼承,非專屬權得讓與或繼承。

專屬權: 專屬權係指專屬於權利人,與權利人不能分離之權利。例如:人格權或 身分權。

007


008

80/20 法則 民法 總訣式 總則篇

非專屬權: 非專屬權係指非專屬於權利人,得與權利人分離之權利。一般財產權原 則上均得讓與或繼承。除非是特重於當事人間信賴關係之契約(例如委 任),因著重於信任之特殊性質,故不得移轉之。

五、債權與物權 債權: 特定人得請求特定人為一定給付(包含作為與不作為)的權利,適用債 權平等原則。

物權: 得直接支配管領特定權利客體,並且具有排他的對世效力之權利,因為 是對世權,故可以向不特定人為主張其不得為一定行為之權。適用物權 法定主義以及物權優先性原則。 債權

物權

權利性質

相對權:對特定人

絕對權:對不特定人

優先性與否

債權平等原則

物權優先性原則

權利內容適用之原則

契約自由原則

物權法定原則

權利性質的例外

債權之物權化

-談債權與物權應適用的基礎理論 一、債權 債權平等原則: 不論債權發生之先後,均居於平等之地位。

契約自由原則: 當事人間之法律關係,原則上當事人均得依照契約加以創設,但仍須受 到民法第 71、72 條的相關限制。


第一章 緒 論

009

債權物權化: 債權原則上僅對於相對人之間有效力。最高法院 83 年台上字第 3243 號判例認為:「買賣契約僅有債之效力,不得以之對抗契約以外之第 三人。因此在二重買賣之場合,出賣人如已將不動產之所有權移轉登 記與後買受人,前買受人縱已占有不動產,後買受人仍得基於所有權 請求前買受人返還所有物,前買受人即不得以其與出賣人間之買賣關 係,對抗後買受人。」 但在例外的情況時,債權可以物權化加以對抗一般人。例如: 民法第 425 條的所有權讓與不破租賃(俗稱買賣不破租賃): 出租人於租賃物交付後,承租人占有中,縱將其所有權讓與第三 人,其租賃契約,對於受讓人仍繼續存在。前項規定,於未經公證 之不動產租賃契約,其期限逾五年或未定期限者,不適用之。 土地法第 79 條之 1 的預告登記: 土地法第 79 條之 1 規定: 「I聲請保全左列請求權之預告登記,應 由請求權人檢附登記名義人之同意書為之:一、關於土地權利移轉 或使其消滅之請求權。二、土地權利內容或次序變更之請求權。三、 附條件或期限之請求權。Ⅱ前項預告登記未塗銷前,登記名義人就 其土地所為之處分,對於所登記之請求權有妨礙者無效。Ⅲ預告登 記,對於因徵收、法院判決或強制執行而為新登記,無排除之效力。」  POINT:使用借貸讓與有無不破租賃? 實務見解(個案衡量): 最高法院 95 年度第 16 次民庭決議,不動產之使用借貸關係縱使僅存在於 前手所有人及使用人之間,而後手所有人不當然繼受之,但仍應斟酌當事 人間之意思、交易情形及使用不動產態樣等一切情狀,如認後手所有人對 使用人行使所有權,有違反誠信或公共利益或以損害他人為主要目的者, 自不應許其行使權利,亦為民法第 148 條第 1 項、第 2 項所明定。 肯定說:


010

80/20 法則 民法 總訣式 總則篇

詹森林老師 1認為:「民法第四百二十五條之規範意旨,在於宣示:凡已合 法取得標的物占有之人,於其合法占有期間內,得持續依其原先之信賴, 而為標的物之使用或收益,直至該期間依法終止為止。因此本條適用之前 提為:使用人取得標的物之使用權於先,並仍在繼續占有中,而受讓人取 得該物之所有權在後,此時使用人與所有權人所發生之法益衝突,應認為 受讓人應讓步,以維護使用人之正當信賴,符合風險之合理分配及效率之 要求,至於使用權人有無支付對價而取得使用權,則要非所問。」 否定說(多數說及實務見解): 最高法院 104 年度台上字第 2014 號判決: 「查原審認被上訴人有口頭承諾 提供系爭土地供張阿坤通行,並認其性質為使用借貸關係。果爾,借用人 死亡時,依民法第四百七十二條第四款規定,貸與人固得終止契約;惟使 用借貸非如租賃,無買賣不破租賃(民§四百二十五)規定之適用,貸與 人將借用物所有權讓與他人,其借貸關係對於受讓人不能認繼續存在,亦 即借貸契約仍存在於原貸與人與借用人之繼承人之間。」另外王澤鑑 2老 師認為:「使用借貸契約與租賃契約雖同為提供物之用益與相對人之契 約,但二者仍有根本之不同,蓋因租賃契約為有償,使用借貸契約為無償; 租賃契約之承租人多為經濟上之弱者而有特別保護之必要性,但使用借貸 則不具此等社會性。因而民法關於使用借貸契約並未設類如民法第四百二 十五條之規定,並未違反規範計畫而非屬法律漏洞,因此並無類推適用之 餘地。」

二、物權 物權優先性原則: 物權的優先效力是指,定限物權優先於所有權,而且成立在先的 物權優先於成立在後者。 1 2

詹森林,民事法理與判決研究(伍),頁 207。 王澤鑑,買賣不破租賃:民法 425 規定之適用、準用及類推適用,民法學說及判例研究(六), 頁 31。

1b175  
1b175  
Advertisement