PYP Newsletter October 2020

Page 1

PYPNewsl et t er Sept ember2020I ssue

Ex uper yI nt er nat i onal School


DearPar ent s, Aswear enear i ngt heOct oberbr eakIhav ebeenr ef l ect i ngont heev ent s t hathav et ak enpl acei nt heschool ov ert hepastf ewweek sandt hi s newsl et t eri sagoodoppor t uni t yt oshar eaf ewoft hesewi t hy ou.

P2Taki ngAct i on Iam par t i cul ar l ypr oudofourP2cl ass.As i ti st hei rf i r sty eari nt hePr i mar yschool , t heyhav ebeenget t i ngus edt onewcl as s r oom r out i nes, ex pect edbehav i ourandway sof wor k i ng.Ev er yt i meIv i si tt hi scl ass, Isee gr owt h.Iseehowt heyar ebecomi ngar eal oup communi t yofl ear ner s , get t i ngbet t eratgr wor k , andsol v i ngpr obl ems.Iseet heyar e mak i ngl eapsandboundsi nr eadi ngandMat hs . Iseehowt heyar eempower edbecauset hey hav el ear nednewl anguageandar eabl et ouse i tt or esol v ei ssues. Theyhav ebeenwor k i ngonconf l i ctr es ol ut i onandwi l l pr es entournews chool wi deconf l i ctmanagementt ool , Kel s o’ sWheel , t ot he school communi t y . Thi si sanex ampl eofPYPAct i on: l ear ner sdoi ng s omet hi ngwi t ht hei rl ear ni ngandwat chi ngi tt ak eef f ect . Asweus et hi st ool acr osst heschool f ory ear st ocome, t heP2st udent swi l l r emembert hati t wast hei rcl as st hatt ookact i on. Asar es ul tmanychi l dr enar eabl et or es ol v e conf l i ct si ndependent l yusi ngt her i ghtl anguageandst r at egi es.

Par ent TeacherRel at i onshi ps Whenchi l dr enseebot hpar ent sandt eacher swor k i ng t oget hert osuppor tt hei rl ear ni ng, t heydev el opcr uci al i deas aboutt hei mpor t anceofposi t i v er el at i onshi ps. Thi si nt ur n l eadst opar ent st r ust i ngandr espect i ngt eacher sandt hei r wor k , t husal l owi ngt eacher st oconf i dent l ynur t ur et hei r chi l dr en.


Ihav ehadanumberofmeet i ngswi t ht eacher s, par ent sandl ear ni ngsuppor t st af ft hathav er emi ndedmeoft heposi t i v ei mpactst r ongpar ent school par t ner shi psandt eamwor khav eonl ear ni ngandst udentwel l bei ng. Thi s wasal sot het hi nk i ngbehi ndourHopesandConcer nsmeet i ngs.Whenbot h par ent sandt eacher swor kt oget hert osuppor tst udentl ear ni ng, t hi sl eads t opar ent st r ust i ngandr espect i ngt eacher sandt hei rwor k . Themor epar ent s shar eaboutt hei rchi l dr enwi t ht eacher s, t hebet t ert heyar eequi ppedt o suppor tandper sonal i set hei rchi l d’ sl ear ni ng.Iwoul dl i k et ot hankbot h t eacher sandpar ent sf ort heposi t i v ef eedbackwehav er ecei v edont he HopesandConcer nsmeet i ngs.

Maki ngLear ni ngVi si bl eonToddl e Ov ert hepastweek sIhav ehel dv ar i ouspar entpr esent at i onsaboutour pr ogr ammeandappr oacht ot eachi ngandl ear ni ng.Aquest i onf r equent l y ask edwas‘ howdowek nowwhatourchi l di sl ear ni ng? ’ Thi sy ear , t hi swi l l happe nt hr oughourToddl epl at f or m whi c hal l owsust os har es t ude ntpr ogr e s s wi t hpar ent s, di r ect l yl i nk edt oourpr ogr ammeofl ear ni ng.Thepost sy ou r ec ei v ei ny ourc hi l d’ sj our nal wi l l bedi r ec t l yl i nk edt ol ear ni ngout c omes , s k i l l s ATLs)andLear nerPr of i l eat t r i but es. ( Lastbutnotl east , If eel v er yl uck yt owor kwi t hsuchadedi cat edt eam of educat or s, whoar econt i nual l yi nqui r i ngi nt ot hel at esteducat i onal dev el opment ssuchasLoosePar t sPl ayandhowt ot eachMat hemat i csi n or dert oi mpactst udentl ear ni ngi nt hebestpossi bl eway . I hopey ouenj oyourPYPnews l et t erwhi c hgi v esas naps hotofwhateduc at or s atEI Sar ebus ywi t hi nt hePr i mar yandPr es chool t oens ur et hebes tpos s i bl e l ear ni ngenv i r onmentf ory ourchi l dr en. War mr egar ds , Mar c el l ev anLeenen HeadofPr i mar yandPr es c hool

3


Howdoest hePYPwor k?

PYPSpot l i ght :Whati sauni tofi nqui r y ? Eachy ear , cl asseswor kt hr oughacy cl eofuni t sofi nqui r y . Thenumbercompl et ed i noney earv ar i esaccor di ngt ogr adel ev el .I nt hePr eschool andi nP1i ti sf ouruni t s ofi nqui r yandf r om P2, s i xuni t sofi nqui r y . Theuni t smayhav eas ci ence, s oci al s t udi es , l anguage, PSPEorAr t sf ocus.I naddi t i on, manysubj ectar easoft hecur r i cul um can bel i nk edt oauni tofi nqui r yandsi ngl esubj ectt eacher sof t enwor kwi t hhomer oom t eacher st ocr eat eat r ansdi sci pl i nar yappr oacht ol ear ni ng. Thi smeanst hatdi f f er ent subj ectar easar eusedt of ur t hert hest udent s’ under st andi ngoft heuni t ’ scent r al i dea. 4


PYPSpot l i ght :Whati sauni tofi nqui r y ? Ev er yuni thasacent r al i deawhi chi sast at ementt hatencapsul at est hedesi r ed l ear ni ng, wi t hi nt hebr oadt hemesofWhoWeAr e, HowWeOr gani seOur sel v es, HowWeEx pr essOur sel v es, Shar i ngt hePl anet , Wher eWear ePl aceandTi meand Howt heWor l dWor ks.Pl easer eadont oseeex ampl esoft heuni t sofi nqui r yt he st udent sar ecur r ent l yengagedi n.

Geni usHouri nt hePr i mar ySchool Geni usHouri st i mesetasi dei ncl assf orst udent st ost udyt hei rpassi ononanew i deaorski l l onceaweekf orasetamountoft i me. Thi st i met or esear chat opi cof choi cei sawayofpr omot i ng, suppor t i ng, andmodel l i ngbot hcr eat i v e, i nnov at i v e t hi nki ngaswel l asst udentl eader shi p.St udent swi l l chooset osol v eapr obl em i n t hewor l d, answeraquest i ont hatt ak est i met oanswer , cr eat eormak esomet hi ng f r om scr at ch, orbecomeamast eri nsomet hi ngofi nt er est . I ti si mpor t antt oment i on t hatGeni usHourt hi si snotf r eet i meandst udent swi l l bek eepi ngr ef l ect i onsont hei r j our nal i nToddl eandshar i ngt hei rpr oj ectwi t hanaudi ence. 5


Uni t sofI nqui r y

2 K & 1 K CLASSES

WhoWeAr e Peopl el ear naboutt hemsel v esandot her st hr ought hei r ex per i ences

TheWhoWeAr euni twi t houry oungestl ear ner si say ear l onguni tofi nqui r yi nwhi ch chi l dr enwi l lbeencour agedt ol ear naboutt hemsel vesandot her st hr ought hei r ex per i ences. Thechi l dr enwi l l bebui l di ngandsust ai ni ngposi t i v er el at i onshi pswi t h t hei rpeer st hr oughunst r uct ur edandst r uct ur edpl ayoppor t uni t i es.Dur i ngt hese ex per i ences, t heywi l l beencour agedt ot hi nkaboutshar i ng, t aki ngt ur nsandhowt o communi cat ewi t ht hei rf r i ends.Al ongsi det hi s, chi l dr enwi l lbeencour agedt o r ecogni set hei rr i ght sandr esponsi bi l i t i esatschoolandt hi swi l ldevel opt hei r i ndependenceandsel f managementsk i l l s. Thr oughoutt hey eart eacher swi l l capt ur e chi l dr en’ sl ear ni ngt hr oughphot ogr aphs, v i deosandobser v at i onsandt hesewi l l be usedt osuppor tchi l dr en’ sr ef l ect i onsonhowt heyhav egr ownanddev el opedsi nce t hebegi nni ngoft hey ear . Ani nqui r yi nt o:

Di f f er entex per i encesi nourschool env i r onment Ourr ol esandr esponsi bi l i t i esatschool Theway speopl ebui l danddev el opr el at i onshi pst hr ough shar edex per i ence

6


Uni t sofI nqui r y

K3

S S A L C

WhoWeAr e Newenv i r onment sl eadt onewdi scov er i es

Ani nqui r yt ohel pchi l dr enunder st and whatuni t est hem asagr oup.Howt o appr oacht heconceptofshar i ngi na di f f er entenv i r onmentt hanwi t hi nt hei r f ami l y ?Whatconnect smet oot her s andhowdoIex pr essi t ?Whatar eour ownemot i onsandt heemot i onsofour cl assmat es?Howdowet ak er i sk ssaf el y i nournewschool env i r onment ?What r ul es, r ol esandor gani sat i ondoweneed i nagr oupt of unct i on? Thechi l dr enwi l l setof ft odi scov ert hei rcl oseenv i r onment , t heschool . Thi sdi scov er y ofnewcul t ur eswi l l bemadebyobser v i ngt hesi mi l ar i t i esanddi f f er encesbet ween school sf r om al l ar oundt hewor l d. Ani nqui r yi nt o:

Howcant hedi scov er yofanewenv i r onmenthel pusl ear n mor eaboutour sel v es? Whatconnect smet oot her sandhowdoIex pr essi t ? Whatdoest hewor l dl ookl i k et hr oughmyey es?

Howpar ent scan suppor tl ear ni ng:

Tak eanev er y dayobj ectt hatmeansal otf ort hei rchi l dt o school ( books, f av our i t et oy s)t odi scussabouti ti ncl ass andmak econnect i onsbet weenchi l dr en Hel pt ak ei nt oaccountt hedi f f er encesandhel pmanage emot i onsaf t ercl ass Askt hepar ent st oshar eLoosePar t sf r om t hehouse, t he gar den.

7


Uni t sofI nqui r y

P1

S S A L C

WhoWeAr e Shar i ngOurI dent i t yCont r i but est oourCl assCommuni t y

Howdopeopl eandgr oupss uppor tt hei rcommuni t y ?Howar eweconnect edt oot her s ? Whatcanwel ear naboutour sel v esbyst udy i ngcul t ur esi not herpl aces?Whatdoes i tmeant obei nt er nat i onal l ymi nded?Howdosoci al , cul t ur al , andnat i onal nor ms i nf l uencei dent i t y ? Byshar i ngt hi si dent i t yandex pl or i ng k eyf i gur es, andr ol espeopl epl ayi nsoci et y , t heywi l l l ear nt hatal l ci t i z enshav e i mpor t antr ol esi nt hecommuni t yandt hatpeopl ei ngr oupsdependoneachot her t ohel pmeett hei rneeds. Theywi l l l ear nt hatcommuni t i esof f erconnect i on, r el at i onshi ps, andbel ongi ngt oi ndi v i dual sandt hatcul t ur ehel psi ndi v i dual sex pr ess whot heyar e. Howpar ent scan suppor tl ear ni ng:

Tal kt oy ourchi l daboutk eyi nspi r at i onal f i gur esi ny our f ami l y . Thesecoul dbef r om hi st or y , f r om st or i esorf r om f ami l yhi st or y Asky ourchi l dt ot hi nkaboutt hedi f f er entj obspeopl edoi n acommuni t ywheny ouar eout( e. g.i nar est aur ant , shopor cl i ni c) Readwi t hy ourchi l dev er yni ght .

8


Uni t sofI nqui r y

P2

S S A L C

Shar i ngt hePl anet Peacef ul andf ai rcommuni t i esv al uer espect f ul r el at i onshi ps

Thi suni tf ocus edonconf l i ctr es ol ut i on. Thes t udent swer ei nt r oducedt oaconf l i ct managementt ool cal l edKel s o’ sChoi ces . Theyl ear nedhowt ocooper at ewi t ht hei r cl as s mat esandhowt heycancommuni cat et hei rf r us t r at i onst oav oi dconf l i ct . Kel s o’ s Wheel gi v est hes t udent s9di f f er entchoi cest ochoos ef r om. Aspar toft ak i ngact i onon t hei rl ear ni ng, t hechi l dr encr eat edav i deot oeducat et hes chool communi t yofKel s o’ s Choi ces . Ani nqui r yi nt o:

Whatmak espeacef ul andf ai rcommuni t i eswor k Howr espectcanl ookdi f f er ent Ourr esponsi bi l i t i esascommuni t ymember s

Howpar ent scan suppor tl ear ni ng:

Uset heKel soWheel t heseathomet ohel pr esol v econf l i ct andr ei nf or cet hewor kwear edoi ngi ncl ass. The9di f f er ent choi cesar e: Tal ki tout ; I gnor ei t ! ; Askt hem t ost op; Mak eadeal ; Apol ogi z e; Wal kaway ; Shar eandt ak et ur ns; Wai tandcool of f ; Got oanot hergame.

9


Uni t sofI nqui r y

P3

S S A L C

WhoWeAr e Wehav er i ght sandr esponsi bi l i t i esf orourper sonal gr owt h, mi ndsetandl ear ni ng

P3hav ebeenexpl or i ngt het r ansdi sci pl i nar yt hemeof" WhoWeAr e"byi nqui r i ng i nt ot her i ght sandr esponsi bi l i t i eswehav ef orourl ear ni ng.Ourl i nesofi nqui r yhav e beenf ocusedar oundwhatr i ght sar e, whatr esponsi bi l i t i eswehav et oour sel v es, f ami l i esandcommuni t i es. Wespentsomet i mei nqui r i ngi nt ohowwear er esponsi bl e f orourwi derwor l dandex ami ni nghowwecanmak eourcont r i but i onst ot hewor l d sust ai nabl eandmeani ngf ul .Weal sol ookedatwhatl ear ni ngmeanst ous, whati t l ooksl i keandhowwecanbegoodl ear ner sf ort her estofourl i v es.Fi nal l y , we i nqui r edi nt ohowourment al wel l bei ngaf f ect sourl ear ni ng.Wedi scov er edt hatwe cant akeact i ont ohel pt hement alwel l bei ngofour sel v esandot her sbypr act i si ng ment alandemot i onalawar eness, bei ngmi ndf ulanddev el opi ngagr owt hmi ndset whenwef i ndt hi ngsdi f f i cul torhar dt omanage.Theski l l swehav edev el oped t hr ought hi suni thav eenabl edust oset t l ei nt ot hedai l yr out i nesandexpect at i ons ofP3, andf ort her estoft hey ear .

10


Uni t sofI nqui r y

P4

S S A L C

Shar i ngt hePl anet Communi t i escont r i but et ot her esponsi bl euseofr esour ces

Whatar enat ur al r es our cesandwhyi st hei rpr es er v at i oni mpor t ant ?Whatcanwedot o pr es er v enat ur al r es our ces ?Howcanours i ngl eact i onsi nmak i ngpr operus eoft hem hav eani mpacti nt heenv i r onmentatagl obal l ev el ? I nourf i r stuni tofi nqui r y , ourst udent swi l l i nqui r ei nt ot het y pesofnat ur al r esour ces andhowweuset hem.Mor eov er , st udent s wi l l r esear chwhatt hecur r entsi t uat i onwi t h ournat ur al r esour cesi sanddet er mi ne whet herornotwemak epr operuseoft hem. Fi nal l y , st udent swi l l t hi nkofact i onspl ans t opr eser v enat ur alr esour cesandwi l lbe abl et oexpl ai nhowt heact i onsofeach member sofacommuni t ycanhel ppr ot ect andpr eser v ebot hnat ur alr esour cesand t heenv i r onment .

Ani nqui r yi nt o:

Renewabl eandnonr enewabl er esour ces Sust ai nabl esol ut i onsandact i ons Local act i onandgl obal change

Howpar ent scan suppor tl ear ni ng:

Tal kt oy ourchi l dabouthowmuchwat ery ouuseathome. Whatar epossi bl eway st or educeunnecessar yconsumpt i on ofwat erandwhy ? Tal kt oy ourchi l dabouthowmuchf oody ouconsumeand whaty oudowi t ht hel ef t ov er s.Whatar epossi bl eway st o r educef oodwast e, andwhyi si ti mpor t ant ? Tal kt oy ourchi l daboutr ecy cl i ngi ny ournei ghbour hoodand communi t y .Doy ournei ghbour sr ecy cl e?

11


Uni t sofI nqui r y

P5

S S A L C

WhoWeAr e Ref l ect i ngonourat t i t udesandmi ndsetal l owsust or espond t ochal l engeswi t hconf i dence

Whatar echal l enges?Whatar est r at egi es?Whatar eat t i t udes?Howdoourat t i t udes i mpactourabi l i t yt oov er comechal l enges?Howdost r at egi eshel pusov er come chal l enges? Dur i ngourf i r stuni tofi nqui r y" WhoWe Ar e, "wewi l l i nqui r ei nt ot hesequest i ons. St udent swi l l ex pl or emul t i pl echal l enges t hemsel v esaswel l ast hechal l enges ot her shav ef aced. Fr om t hi suni ts t udent s wi l l bebet t erequi ppedt ohandl et he f ewi l l br i ngt hem wi t h chal l engesl i mul t i pl est r at egi es, andi deasonhowt o managet hei rownat t i t udes.

Ani nqui r yi nt o:

Thechal l engespeopl ef ace Howat t i t udesandper spect i v esi mpactact i ons, per cept i on ofour sel v esandot her s Local act i onandgl obal change.

HowCanPar ent s Hel pSuppor t t heUni t ?

Di scusswi t hy ourchi l dsomeoft hechal l engesy ourf ami l y asf acedbecauseofCov i d19.Whatst r at egi esdi dy ouuse t oov er comet hechal l enges? Spendt i mewi t hy ourchi l d.Encour agey ourchi l dt ot al k abouthi s/ herday ; askquest i onsaboutt heexper i ences y ourchi l dhadort heact i v i t i est heydi dwi t hf r i ends.

12


Uni t sofI nqui r y

P6

S S A L C

Wher ewear ei nt i meandpl ace Causesofhumanmi gr at i onr esul ti nchange

Whydopeopl emov ef r om onepl acet oanot her ?Howdoest hi smi gr at i onaf f ect di f f er enti ndi v i dual s? I nourf i r stUni tofI nqui r y , Gr ade5wi l l i nqui r ei nt ot hedi f f er entr easonsf orpeopl e ’ s mi gr at i onf r om pl acet oanot her .St udent swi l ll ookathowt hi smov ementaf f ect s bot ht hosei ndi v i dual sandot her s, anddet er mi net hedi f f er entv i ewpoi nt speopl emay hav eaboutmi gr at i on. Li nesofI nqui r y :

Reasonswhypeopl emi gr at e Ef f ect sofmi gr at i ononi ndi v i dual s Di f f er entv i ewpoi nt sofhumanmi gr at i on.

Howpar ent scan suppor tl ear ni ng:

I fy ouhav eev ermov edf r om onepl acet oanot her , di scuss t hi swi t hy ourchi l d.Expl ai nwhatt her easonsf ort hi swas, anddi scusst hei mpacti thadony ourl i f e Hav ey ours t udent st al kt ot hei runc l esandaunt s , gr andpar ent s , wher epossi bl e, orf ami l yf r i endsaboutanyt i mest hey mi gr at edt oanewpl ace.Hav ey ourchi l dmak enot esabout t hesedi scussi onst obr i ngt ocl ass Readst or i es, bot hf i ct i onandnonf i ct i ondet ai l i ngmi gr at i on st or i es.

13


LoosePar t sPl ay Cr eat i v i t yi sf aci l i t at edwhenchi l dr enuset hei rski l l st odesi gnand i nnov at e.Chi l dr enar eencour agedt ot hi nkout si det heboxandf i nd cr eat i v eanddi v er gentway st omak eandcr eat e.Cr eat i v i t yl eadst o i nv ent i onanddi scov er y .

Whatar el oosepar t sandwhydoweuset hem atEI S? Lasty earpr eschoolt eacher satEI Sst ar t edt o i ncl udel oosepar t si nt hel ear ni ngexper i ences f ort heycr eat edf orchi l dr en. Loosepar t sar eany l oose, t act i l emat er i al sandf oundobj ect st hat c hi l dr e nc anmov eabout dur i ngpl a yande x pl or at i on. Theyar ev er sat i l e, openendedandcanbeadded t oanyl ear ni ngenv i r onmentf orchi l dr ent oadapt andt ot ur ni nt oany t hi ngt hei ri magi nat i onal l ows. Usi ngl oosepar t si nt hel ear ni ngenv i r onment encour agesgr owt hi nal l ar easofdev el opment . Loosepar t sgi v echi l dr ent hef r eedom t oar r ange andr ear r ange, es s ent i al l yus i ngt hepar t st ocr eat e t he i rownr ul e sandde s i gns , whi c hal l owst hef oc us oft heex per i encet obeont hepr ocessr at hert han t hepr oduct . Fi nemot orski l l sar edev el opedand st r engt henedwhenchi l dr engr aspandpi ckup smal l obj ect s.Gr ossmot orski l l sar edev el opedandst r engt henedwhenchi l dr enuse t hei rbi ggermuscl est ol i f t , pul l , pushandcar r yl ar gerl oosepar t sar oundi nt ot he si r edposi t i ons. Cogni t i v edev el opmentcomesi nt opl aywhenchi l dr enuset hei rcr i t i cal t hi nk i ngsk i l l s, obl em sol v i ngabi l i t i es, abst r actt hi nki ngandex pl or at i onoft r i al ander r or , t oname pr af ew.Al l sor t sofquest i oni ng, i nqui r yandex pl or at i ont ak epl acei nal ear ni ng env i r onmentt hatusesl oosepar t s.

14


Mat hsCur r i cul um K1P6 AtEI S, ourMat hspr ogr ammei smodel l edonSFUSDMat hwhi chi sbasedont he CommonCor eSt at eSt andar dsoft heUSA.Thi scur r i cul um ai mst ocr eat ef l uent mat hemat i ci answhosol v epr obl emsi ni ncr easi ngl ymor eunf ami l i arandcompl ex si t uat i ons.

TheSFUSDMat hpr ogr ammegoesf r om Pr eschool unt i l Gr ade5/ P6andencour ages chi l dr ent ouseav ar i et yofal gor i t hms, r epr esent at i onsandcompl ext hi nki ngand r easoni ngt ot r ul yunder st andmat hemat i csandi t spr ocessesf r om at r ansdi sci pl i nar y appr oach.Tr adi t i onalal gor i t hmsar et akenapar t ,st udi edandt r ul yunder st ood sot hatchi l dr enar enotl ear ni ng' byr ot e' buthav eagr eat eranddeeperunder st andi ng ofconcept sandhow t heyl i nkt ooneanot her .Weai mt opr ovi demat hemat i cs epar echi l dr enf ort hei rf ut ur el ear ni ngbutal sof ort her eal educat i ont hatwi l lpr wor l d, andt ounder st andhow manyf ut ur ecar eer sandaspect sofmoder nl i f e ar egr eat l yi nf l uencedbymat hemat i calt hi nki ngandappl i cat i onofmat hemat i cs. Forev er ynewMat hemat i csuni taf ami l yl et t erwi l l besentoutt hr oughToddl et ohel p y ouunder st andandsuppor tt heMat hsy ourchi l di sl ear ni ng.

15


DualLanguageI mmer si onAppr oachi nt hePr eschool

Whati sDualLanguageI mmer si on? Dual LanguageI mmer si oni sanappr oachi nwhi chchi l dr enar ei nst r uct edi nt wo l anguagest hr oughoutt heday , aswel l asgi v enoppor t uni t i est opr act i seandex t end t hesel anguages. Chi l dr enl ear nl anguage, t heyl ear nt hr oughl anguageandt heyl ear n aboutl anguage.Thi st y peofappr oachf ost er sbi l i ngual i sm, bi l i t er acy , enhanced awar enessofl i ngui st i candcul t ur al di v er si t y , andhi ghl ev el sofachi ev ementt hr ough i ns t r uct i oni nt wol anguages . Weus et hi sappr oachi nK1andP1andwi l l mov et owar ds t hi si nt hef ol l owi ngy ear si nK2andK3.

TheBenef i t sofDualLanguageI mmer si on Under st andabl ysomepar ent swor r yabouthowal l t hesel anguagesaf f ectt hei rchi l d’ s dev el opment . Howev er , r esear chpoi nt soutt hataschi l dr enl ear nt onav i gat ebet ween t hei rl anguagesanddet er mi newhi chl anguaget ouse, t heyar edev el opi ngempat hy , ex ecut i v ef unct i oni ngandobser v at i onski l l s.I ni t i al l yasy oungchi l dr enl ear nmul t i pl e l anguages, t heymaymi xupwor ds. Howev er , ex ecut i v ebr ai nf unct i oni ngi mpr ov esand t hebr ai nget ss t r ongerwhenchoos i ngbet weent wol anguages . Thebenef i t sofl ear ni ng ought hi sappr oachatay oungagear et hatchi l dr enar enotsel f consci ousabout t hr mak i ngmi s t ak esandeagert ot r youtnews k i l l s . Theyar ebet t eratcopy i ngnews ounds andusi ngappr opr i at epr onunci at i on.Lear ni ngi nmul t i pl el anguagesal somakesi t easi erf orchi l dr ent ol ear nanaddi t i onal l anguagel at eri nl i f e.

16


DualLanguageI mmer si onAppr oachi nt hePr eschool

WhatdoesDualLanguageI mmer si onl ookl i keatEI S? Dual LanguageI mmer si oni sanappr oachi nwhi ch chi l dr enar ei nst r uct edi nt wol anguagest hr oughout t heday , aswel lasgi v enoppor t uni t i est opr act i se andex t endt hes el anguages . Chi l dr enl ear nl anguage, t heyl ear nt hr oughl anguageandt heyl ear nabout l anguage. Thi st y peofappr oachf ost er sbi l i ngual i sm, bi l i t er acy , enhancedawar enessofl i ngui st i cand cul t ur aldi ver si t y , andhi ghl evel sofachi evement t hr oughi nst r uct i oni nt wol anguages.Weuset hi s appr oachi nK1andP1andwi l lmov et owar dst hi s i nt hef ol l owi ngy ear si nK2andK3.

Uni tofI nqui r yEngl i shFocus Languageoft heUni tofI nqui r yi si nt r oducedandpr act i sedi nEngl i sh. Teacher smodel r i chex pr essi v el anguage.

Uni tofI nqui r yFr enchFocus Thesamel anguagei si nt r oducedandpr act i sedi nFr ench.

Uni tofI nqui r yLear ni ngI nvi t at i ons,Mat hsandSymbol i c Expr essi on Dur i ngt hi st i met hef ocusi sonpl ayandl ear ni ngs t at i onshav ebeens etupf ors t udent s t oex pl or et heuni tofi nqui r yt hr oughpr obl em s ol v i ngandgr oupt as k s . Chi l dr enwi l l t al k aboutwhatt heyar el ear ni ngwi t heachot heroroneononeconv er sat i onswi t ht he t eacher .Chi l dr en ’ sl ear ni ngi sdocument edandchi l dr enar ev i deoedt al k i ngaboutt hei r ear ni ngandpl ay .Ast heyar eengagi ngwi t hconcept si nt r oduceddur i ngci r cl et i me, t heyar epr act i si ngandex t endi ngt hei rl anguages.

Mot herTongueSuppor t Addi t i onal l anguagesbui l donast r ongmot hert ongue.Ther ef or echi l dr en’ smot her t onguei ssuppor t edi nl essonsandchi l dr enar eencour agedt omakeconnect i ons wi t ht hei rmot hert ongue.Par ent sar est r ongl yencour agedt or eadwi t ht hei rchi l dr en i nt hehomel anguageaswel l ast al kaboutt heschool day . 17


NEXTI SSUE

Nexti ssue Pedagogi cal Document at i on Thei mpor t anceofFeedback Howwet eachr eadi ngatEI S

Cont act s Mar cel l ev anLeenen HeadofPr i mar y&Pr eschool mar cel l e. v anl eenen@ex uper y . l v

18