Page 1

Eo xr tra d i n a r i o

Bol et 铆 nExt r aor di nar i odel aACM L aCumbr e,mesdenovi embr ede2012. P as t orRev .J av i erG贸mezMar r er o/T el s .787*2725949/2722927

e mai lpas t or :j gome z @ac ml ac u mbr e . or ge mai li gl e s i a:l ac u mbr e @ac ml ac u mbr e . or g i k eus-f ac e book . c om/ ac ml ac umbr e www. ac ml ac umbr e. or g/ l


De l Pa s t or

Quec adaor ac i ónt uyat engaunt í t ul o

Del os73Sal mosvi nc ul adosaDavi d,13s er ef i er enai nc i dent eses pec í f i c osens uvi da,mi r a al gunosdel ost í t ul osqueel i gi er onl osedi t or esbí bl i c os : 3 18 51 56 57 59 34

Cuandohuí ades uhi j oAbs al ónqui eni nt ent abadar l eungol pedees t ado. CuandoDi osl ol i br ódel amanodes usenemi gosydel amanodeSaúl . CuandoNat ánelpr of et avi noaéll uegodehaberes t adoDavi dc onBet s abé. Cuandol of i l i s t eosl or odear onenGad. Cuandohuí adeSaúl ,enl ac ueva. CuandoSaúlenvi óhombr esavi gi l ars uc as apar amat ar l o. CuandoDavi ds ehi z opas arporl oc of r ent eas uenemi goelr eydel osf i l i s t eos .

Dosc os ass obr es al enenl ost r ec eSal mos : 1–Cadai nc i dent eesunt i empodepr obl emas ,c r i s i sypr of undanec es i dad. 2–Lai nt enc i ónesdemos t r arqueenmedi odel oquef uer aquees t uvi er apas andoens u vi da–Davi dt ení aunaor ac i ón,s usor ac i oness i r venamaner adeaut obi ogr af í a. Es ost í t ul osnosr ec uer danquec adaor ac i óns eel evój us t oenmedi odeunahi s t or i aen c ur s o.Nos et r at adeor ac i oneses pi r i t ual i z adas ,dees asques es i ent endes c onec t adasdel a vi dar eal ,el evadasalc i el odes deunc uar t oes t er i l i z adoyambi ent ec ont r ol ado,nadaque ver ,es t aesl avi dat anc r udayaut ént i c ac omot úyyol aexper i ment amos ,avec esc aót i c a,a vec ess or pr es i vament et r anqui l a,ys i empr e,s is omoshones t os ,s enc i l l ament ei mpr edec i bl e. Quec adaor ac i ónt uyat engaunt í t ul o,es c r i bet uaut obi ogr af í ac onpl egar i as .Di osoye c adauna.Di oses t á.“ Pr uebenyveanqueelSeñoresbueno,¡ quéal egr í apar al osques e r ef ugi anenél ”–Sal mo34: 8 Lesamo,Pas t or

Le a mosLaBi bl i a

Cua ndous t e da br eLaBi bl i a ,Di osa br es uboc a .

S e ma na43 □1Mi que a s1. 116 □2Mi que a s2. 113 □3Mi que a s3. 112 □4Mi que a s4. 113 □5Mi que a s5. 115 □6Mi que a s6. 116 □7Mi que a s7. 120

S e ma na44 □1S a l mo52 □2S a l mo46 □3S a nJ ua n8. 3159 □4S a l mo8 □5Es dr a s5. 117 □6Es dr a s6. 122 □7Ne he mí a s8. 18

S e ma na45 □1Éx odo35. 129 □2Núme r os6. 22—7. 11 □3Núme r os7. 1289 □4De ut e r onomi o26. 119 □5J os úe3. 117 □6J os úe4. 114 □7Ma l a quí a s3. 818

S e ma na46 □12Cor i nt i os8 □22Cor i nt i os9 □3Fi l i pe ns e s2 □4S a l mo50 □5S a l mo75 □6S a l mo92 □7S a l mo95


Cor oACM LaCumbr e Pr e s e nt a

vi er nes1 4/ 1 2/ 201 2,7: 00pm ydomi ngo1 6/ 1 2/ 201 2,1 0: 00am

Cul t ode ADORACIONYALABANZA

Dí adeAcci óndeGraci as Jueves,22denov.6: 30a. m. Comodecost umbre,est aremosrecogi endoal i ment os enl at adosparabendeci raot ros. Compart i remosunri codesayuno. REGRESAELESTUDIO FOTOGRÁFICO

PRO-LIFE201 3 Domi ngo1 1denov i embr e201 2 de9: 00am -2: 00pm EXCELENTESOFERTAS

Fel i ci t amosal oshermanosques ebaut i zaron 1.Jos huaTorres 2.Javi erA.Pedros a 3.Lydi aCáceres Fel i ci t amosal osnuevosmi embros Soni aSt ei del , Jos ef i naRodrí guez Mari eyJonat an Mart í nez ¡Di osl esBendi ga! DE S E AMOSORARP ORT I YBE NDE C I RT E

De s e a mosdet odoc or a z ónquenos no fique ss ine c e s i t a sor a c i ón. I n f ór ma nos , l l a maal aofic i naypue de s t e ne rl as e g ur i da ddequea cv a r e mos anue s t r oba t a l l óndeor a c i ón.

“ Yt odol oquepi di e r e i sa l P a dr ee nmi nombr e , l oha r é , pa r aquee l P a dr es e ag l or i fic a doe ne l Hi j o. S i a l g opi di e r e i se nmi nombr e , y ol oha r é ” . J ua n1 4 : 1 3 1 4

¡Felicidades! Noviembre Cumpleaños

1-Juan P.Rampol l a 2-Mari l úCas tel l ó 3- Franci s coPagán Cáceres 4-Lui sEmmanuelRi vera 4-Jos éL.Cal caño 7-MyrnaCruz 7-YaríSantanaAyal a 9-Franci s coJ.Garcí aÁl varez 10-Jul i an Vi vas 14-ManuelFernandoRi vera 14-RaquelE.Ros ari o 16-Mel vi n Moral esContrés 18-Chal yann Mal tés 19-Chri s ti eRodrí guez 19-Anal i s eGonzál ezAmaro 24-Fel i pePabón 24-Edwi n L.Saavedra 25-I s aacPabón Cotto 28-Angel aParra 28-Déci oDeCarval ho 28-Ernes toMéndezBi gi o

Aniversarios

2- AnayCarl osVi l l egas 3- Carmen yLeopol doRi vera 12-Mel i s s ayJavi erBous quet 15- Dai s yyMel vi n Moral es 17-Marí ayArmandoOl i ver 18- Dai s yySteven C.Laus el l 18-Ni tzayJuan Rampol l a 21-JeanetteyNel s on Torres 22- Wi dal ysyMarcosCortés 26- Zul mayManuel Ri vera

Or emospor . . .

*Bonni eVel ázquez *I ri sLens *Marí adelC.Nery *JorgeCol ón *El i zabet hSant i ago *Wi l f redoSant i ago *Jos éR.Dí az *Carmen Ros ari o *Franci s coRampol l a


Gr upo sPe que ño sdeL aCumbr e T RE SPAS OS PAS O1

Tr e sPa s o s

* Gr upoBaut i s mo * T al l e rMe mbr e s í a

PAS O2

PROGRAMACIÓN * ORANDO J UNTOS Losj ue v e s 9 : 3 0 a m a1 1 : 3 0 a m

* Gr upoVI DA Di s c i pul ado

Di r . Z u l maPe r e i r a-7 8 7 3 9 9 5 4 04Mi é r .7 : 00p me nL aC u mb r e

* Gr upoVI DADi s c i pul ado

Di r . Z u l maPe r e i r a-7 8 7 3 9 9 5 4 04J u e v e s 7 : 3 0p me nL aC u mb r e

* Gr upoVI DADi s c i pul ado

Di r . Y a mi l C i r i n o-9 3 9 6 4 06 9 3 5mi é r c o l e s 7 : 3 0p me nL aC u mb r e

* Gr upoVI DA( J ó v e ne s )

Di r . Gr u p oMe n t o r e s T r i b u s , e l v i e r n e s1 4s e p t . e nL a s T r i b u s

PAS O3 *GRUPOSAL I * GRUPO AL I* L aVi dadeJ e s ús

Ma e s t r o s Y a mi l yMa r í aT o r r e s ( 7 8 7 4 5 9 3 9 5 5 )L u n e s , 7 : 3 0e nL aC u mb r e

* GRUPO AL I* L aVi dadeJ e s ús

Mi é r c o l e s , 7 : 3 0p me nL aC u mb r eMa e s t r aAn g e l aPa r r a

* L asCar t asdePabl o

L u n e s ,7 : 3 0p me nL aC u mb r e ma e s t r aAn g e l aPa r r a

* E l Pe nt at e uc o

* LASTRI BUS Losv i e r ne s al a s7 : 0 0pm

Bús c a nos e n Fa c e book La sT r i bus

* LOSDOMI NGOS Doss e r v i c i os 9 : 0 0 a m y1 1 : 0 0 a m * PLANET ANI FUDEMU 9 : 0 0 a m y1 1 : a m

Ma r t e s 7 : 3 0p me nL aC u mb r e Ma e s t r oJ o eC a ma c h o

PAS O 3Al t e r n a t i v o * E s t udi odeL aPal abr a

Mi é r c o l e s 1 0: 00a m/ Di r . Ni l d aGu z má n7 8 7 9 6 3 08 7 6

* E s t udi odeL aPal abr a

Vi e r n e s 7 : 3 0/ Di r . Vi r g i n i aQu i l e s7 8 7 7 9 03 1 3 1

* E s t udi odeL aPal abr a

Tr e sPa s o s

Mi é r . 7 : 00p m/ Di r . C a r l o s Vi l l e g a s Ho g a r : L u i s yDi a n aAy a l a7 8 7 7 6 01 4 2 9

* Madr e sCr i andoHi j o s

Pr e e s c o l ar e s Di r i g e : No r yC a s t i l l o-7 8 7 5 6 2 6 3 9 4

* E qui poPas t o r al

J u e v e s d e9 : 00a m a1 1 : 3 0a m * E qui podePL ANE T ANI F UDE MU Mi é r c o l e sd e9 : 00a m a1 2 : 00m

ual a An e ambl As 2 01 e2 aCumbr ACM L 2 0 2 . v 1 o 6den 1 , s e n r e i v 00pm : 7 a odel mbr e smi e r e i S ra i t s i ras be ude st ae i s e l g i . n ó i un e er t an t r mpo ai t s e s e bl i n po s ándi t s se me r o f n si o L . as pi o yc l mai re po a. e ambl aas sdel e t san o l e e L s! amo r pe eEs T ¡

Noviembre  

Extraordinario de noviembre

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you