Page 1

Eo xr tra d i n a r i o

EjerciciosEspirituales: Enumereunascuantascosasquepodemoshacerhoy, queCristonosmand贸, yquesonaccionesquerealizanlosquequierensercomoCristo. Bol et 铆 nExt r aor di nar i odel aACM L aCumbr e,mesdeagos t ode2012. P as t orRev .J av i erG贸mezMar r er o/T el s .787*2725949/2722927

e mai lpas t or :j gome z @ac ml ac u mbr e . or ge mai li gl e s i a:l ac u mbr e @ac ml ac u mbr e . or g i k eus-f ac e book . c om/ ac ml ac umbr e www. ac ml ac umbr e. or g/ l


De l Pa s t or

Unac i uda denl oa l t odeunmont e Mt5: 14

L as i t ua c i ónennues t r opa í ss ehat or na dot a ni nv er os í mi l enl oqueal ama l da d i mper a ndopors ur es pe t os er e fier e, quemehes or pr endi doami mi s mo c oque t ea ndoc onl ai deadei r medel pa í s . E l enor mec a uda l dema l a sno c i a s puedea br uma r l oaunoat a l punt oquea l c ombi na r s ec ones ea pl a s t a nt es en do dei mpot enc i at a nf a mi l i a r , r es ul t ef á c i l s en r s et ent a doa r a rl at oa l l a .¿ Qué puedoha c ery of r ent eat a nt ama l da d, quépodemosha c ernos ot r os ?E nr ea l i da d, ¡ Muc hí s i mo!Na di ec uesona r ál ar ea l i da ddequev i v i mosenunaépoc a c a r a c t er i z a daporunaos c ur i da dqueesc a s i i mpene t r a bl e, per oc ua ndol aos c ur i da d esmá sdens a , t a nt omá si l umi na r ác ua l qui erl uzques eenc i enda , a s í s eal at enue l uzdeunpequeñoc el ul a r . S ea moses al uz“ t enue” , s i endoa ma bl ec ont uv ec i no ( a únc ona quel quenov i v eent uv ec i nda r i o) , t r a t a ndoat ues pos ac omoav a s omá s f r á g i l ( or es pe t a ndoat uma r i do) , per doná ndonosmut ua ment e, es t udi a ndoo t r a ba j a ndoc oni nt eg r i da d, g ui a ndot uc a r r or es pons a bl ement e( yda ndoel pa s oa l ot r o) , enfinde v ol v i endos i empr ebi enporma l . Cr éeme, enes t aos c ur i da ddi c ho c ompor t a mi ent os er ác omoel enc eg uec edorr es pl a ndordel a sc hi s pa squepr oduc e el s ol da dora l s ol da rs ume t a l , s er át odomenost enue, c omounac i uda denl oa l t o deunac ol i naquenopuedees c onder s e. T upequeñal uznoes t a npequeñades puésdet odo. L esa mo,Pa s t or

Le a mosLaBi bl i a

Cua ndous t e da br eLaBi bl i a ,Di osa br es uboc a .

S e ma na31 □1S a l mo103 □2S a l mo113 □3He br e os10. 1939 □4He br e os11. 122 □5He br e os11. 2340 □6He br e os12. 113 □7He br e os12. 1429

S e ma na32 □1Ef e s i os5. 320 □2Ef e s i os5. 216. 4 □3Ef e s i os6. 1024 □41Ts1. 110 □51Ts2. 116 □61Ts2. 17-3. 13 □71Ts4. 118

S e ma na33 □11Ts5. 128 □22Ts1. 112 □32Ts2. 117 □42Ts3. 118 □51Ti 1. 120 □61Ti 2. 115 □71Ti 3. 116

S e ma na34 □11Ti 4. 116 □21Ti 5. 116 □31Ti 5. 176. 2 □41Ti 6. 321 □52Ti 1. 118 □62Ti 2. 113 □72Ti 2. 1426


Or emospor . . .

* Past orRober t oRampol l aporsal ud * Davi dBauz óporsal vaci ónysal ud * Bonni e( mamádeLynda) porsal ud * I r i sLens-porr ecuper aci ónysal ud * Mar í adelC.Ner y( mamádeLi nk) porsal ud * Jor geCol ón( papádeZul ma)por sal vaci ón * Mar yPast r ana-porsal ud

LasTr i bus ,padr esyment or es . Tei nvi t amosal ar euni ón del anzami ent o GRUPO VI DA TRI BUS vi er nes31deagos t o,7: 00pm ¡ TeEs per amos !

CUMPLEAÑOS

T ud o n a c i ó nd es a n g r es i g n i f i c amu c h o p a r aq u i e n e s l an e c e s i t a nyp u e d e s s a l v a r v i d a s d o n a n d os a n g r e .E né p o c a sd ec r i s i s ye nl av i d ad i a r i a , c a d au n i d a dd es a n g r e p u e d el l e g a ras a l v a rh a s t at r e s v i d a s . S i ne mb a r g o , s ó l oe s p o s i b l e c o n s e r v a rl as a n g r ep o r4 2d í a s . Po re s o , e s d eg r a ni mp o r t a n c i a q u ed o n e s s a n g r ed ef o r ma h a b i t u a l yf r e c u e n t e . E s p o re s o q u et ee s p e r a mo s e l d o mi n g o 2 6d ea g o s t o , a q u í e nl a I g l e s i aACM L aCu mb r e d e8 : 00a m a1 : 00p m

NU E V O SG R U P O SD EA L I

C o me n z a n d oe ns e p t i e mb r e2 0 1 2 e nL aC u mb r e ma e s t r a , A n g e l aP a r r a ) L aV i d ad eJ e s ú s( ma e s t r o , J o eC a ma c h o ) E l P e n t a t e u c o(

S e p a r at ue s p a c i oya n o t at un o mb r ee nl ah o j a d ema t r í c u l ae ne l t a b l ó nd ee d i c t o s .

¡ FELI CI DADES ! AGOS TO

1ManuelA.Vél ez 3Yami lCi r i no 4Gabr i elCol ón 5SammyQui l es 5Val er i aM.Cal der ón 8AngelLui sCr uz 9Soni aSant i ago 9Al ej andr oSot o 10Nel sonTor r es 10Gl adi r i sLópez 10Fr anci scoA.Rampol l a 12ZoéLunaVega 13Paol aM.Tor r es 13LyndaGal án

14Mar cosO.Ci r i no 14LucyNi eves 17Li l l i anRamos 17Anni eMar gar i da 17Leopol doRi ver a 21LucasDeCar val ho 22Rosel lGandar i l l as 24LuzRebecaGar cí a 25JoséO.Gar cí a 25Mi saelPadi l l a 25Jor geL.Col ón 25I vet t eM.Rodr í guez 25Cat her i neGonzál ez 26Yadi r i sRodr í guez

27Lui sG.Cr uz( hi j o) 28Rosal ynSeda 29Edwi nFi guer oa 29Fr anci scoRampol l a 30Juanr oMéndez 30I vonneY.Robl es 31JoséM.Cal caño

ANIVERSARIOS

10-Cuchi eyJuanr oMéndez 13-Mar i t zayRi car doSot o


An u n c i o s PROGRAMACI ÓN A. C. M.LACUMBRE * ORANDO J UNTOS Losj ue v e s 9 : 3 0 a m a1 1 : 3 0 a m

GRUPOSPEQUEÑOS * Equi poPas t o r al

J u e v e s d e9 : 00a m a1 1 : 3 0a m

* Es t udi odeL aPal abr a

Mi é r c o l e s 1 0: 00a m/ Di r . Ni l d aGu z má n7 8 7 9 6 3 08 7 6

* Es t udi odeL aPal abr a

Vi e r n e s 7 : 3 0/ Di r . Vi r g i n i aQu i l e s7 8 7 7 9 03 1 3 1

* Es t udi odeL aPal abr a

*LASTRI BUS Losv i e r ne sal a s7 : 0 0pm

Bús c a nose nFa c e bookLa sT r i bus

LOSDOMI NGOS Doss e r v i c i os 9 : 0 0 a m y1 1 : 0 0 a m * 5dea gos t o, 2 0 1 2 EnMe mor i adeMI Pr e di c a :Re v . J a v i e rGóme z * 1 2dea gos t o, 2 0 1 2 Conf e r e nc i aMi s i one r a( Es pa ña ) Fa m, Lópe zMe di na *1 9 y2 6 dea gos t o, 2 0 1 2 VENGATUREI NO Pr e di c a :Re v . J a v i e rGóme z Ma r c os1 0

Mi é r c o l e s 7 : 00p m/ Di r . Ca r l o s Vi l l e g a s Ho g a r : L u i s yDi a n aAy a l a7 8 7 7 6 01 4 2 9

* Madr e sCr i andoHi j o s Pr e e s c o l ar e s

s er e a n u d ae ns e p t i e mb r e Di r i g e : No r yCa s t i l l o-7 8 7 5 6 2 6 3 9 4

* Gr upoVI DA

( Di s c i pul adoL asApe r c i bi das )

Di r i g eZ u l maPe r e i r a-7 8 7 3 9 9 5 4 04 L u n e s 6 : 3 0p me nL aCu mb r e

* Gr upoVI DA Di s c i pul ado

Di r i g eZ u l maPe r e i r a-7 8 7 3 9 9 5 4 04 J u e v e s 7 : 3 0p me nL aCu mb r e

* Gr upoVI DA( J ó v e ne s )

Di r i g eGr u p oMe n t o r e s T r i b u s Do mi n g oe nL aCu mb r ec o me n z a n d oe ns e p t .

* GRUPO AL I

( Ac ade mi aL i de r az godel aI gl e s i a) L aVi dadeJ e s ús

Ma e s t r o s Y a mi l yMa r í aT o r r e s ( 7 8 7 4 5 9 3 9 5 5 ) L u n e s , 7 : 3 0e nL aCu mb r e

*GRUPOAL I+

El Re i nodeL o sCi e l o s

* PLANET ANI FUDEMU

SKY

1 9 , 2 6dea gos t o 9 , 1 6 , 2 3des e pt 9 : 0 0 a m y1 1 : 0 a m

Ma r t e s 7 : 00 Ma e s t r aL e i d aRo h e n a ( 7 8 7 6 9 2 3 3 7 6 )S er e ú n e ne nGu a y n a b o

*GRUPO AL I L asCar t asdePabl o

L u n e s ,7 : 3 0p m yMa r t e s ,7 : 3 0p m,e nL aCu mb r e ma e s t r aAn g e l aPa r r a

Extraordinario Agosto  

Extraordinario del mes de agosto.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you