Page 1

o r d i n a r i o Bol et 铆 nExt r aor di nar i odel aACM LaCumbr e,domi ngo,17deabr i l ,2011. Pas t orRev .J avi erG贸mezMar r er o/T el s .7872725949/7872722927/www. acml acumbr e. webs. com emai lpas t or :J gomez@ac ml ac umbr e. or g emai li gl es i a:L ac umbr e@ac ml ac umbr e. or g


D e lP a s t o r UN DIOS QUE PERMANECE PARA SIEMPRE “ Señor ,Túnoshass i dor efugi odegener aci ónengener aci ón” . ( Sal mo90: 1)

Es t amosr odeadosdecos ast r ans i t or i as ,del eznabl es . Sól oDi osper manecepar a s i empr e. EnElnohaymudanzanis ombr ade v ar i aci ón. A es e Di osl e deci mos ennues t r aor aci ón:“ SeñorTunohass i dor efugi odegener aci ónengener aci ón. ” A es eDi osl er endi mosnues t r ocul t oyador aci ón. Cuandot odasl asdemáscos as hayanpas ado. Elper manece. Exi s t eunal eyendaent r el osj udí oss egúnl acual cuandoAbr aham empr endi ós uj or nadahaci al at i er r apr omet i dael ev os umi r ada pr i mer ohaci al ases t r el l asy di j o:“ Ador ar él ases t r el l as ” . Per ol ases t r el l ar on des apar eci er on. Poco des puésobs er v ól ascons t el aci onesy di j o: “ Ador ar él as cons t el aci ones . ” Per oés t ast ambi éndes apar eci er on. Luegocont empl ól al unaque r eful gí aenelfi r mament oydi j o: ” Ador ar él al una. ”Per opocodes puésdes apar eci ó l al una. Luegov i oels olhundi r s eens uocas o,s es i nt i ódes al ent adoys epr egunt ó: “ ¿Qué es aquel l o que per manece par as i empr e? ”Una v oz l er es pondi ó de l as al t ur as :“ Sól o Di osper manece par as i empr e y a Els ól o ador ar ás . ”Elpat r i ar ca cayó pos t r ado y ador ó a Di os . Confor t a eles pí r i t u conocer a un Di os que es “ r efugi o nues t r o de gener aci ón en gener aci ón” Un Di os que ha pr omet i do conduci r nosaun“ cuandoandemosenv al l edes ombr aydemuer t e” . UnDi osque hadegui ar nos“ aunmásal l ádel ami s mamuer t e” . UnDi osqueahor ami s monos di ce:Heaquíyoes t oyconv os ot r ost odosl osdí ashas t aelfi ndelmundo. ” Ahí des cans anues t r afeys egur i dad. Por ques ucedal oques uceda Elper manecepar a s i empr e. TomadodeLucesEncendi dasdeMi guelLi mar do

“ Cu a n doa br e sl aBi bl i a , Di o sa br es ubo c a ” Semana16 Recuer da:A pes ardequepuedesl eerl aBi bl i a des deInt er net ,esmuyr ecomendabl equeus est u Bi bl i adepapel .Dees t afor mapodr áss ubr ayar t ext os ,yt ul ect ur as er ámej or .Aúnas í ,podr ás s egui rl al ect ur ades deaquími s mo

□1 SanMar cos16. 1-18 □2 Is aí as54. 1-17 □3 Is aí as55. 1-13 □4 Is aí as60. 1-22 □5 Is aí as65. 17-25 □6 Apocal i ps i s21. 1-27 □7 Apocal i ps i s22. 1-21


ORANDO PORTI

17-Mí aIsabel l eRi vera 19-Mari tzaBauzódeSoto 19-Kati ri aRamosRí os 22-ArmandoOl i verParal i ti cci 24-Wi l fredroSanti ago,padre 24-Edwi nHuertas ANIVERSARIOS 17-Ví ctoryDeni sseLeduc 22-Amneri syLi nkBerthaut 24-FrancesyFranci scoGarcí a

GUARDERIAINFANTÍL Nu es t r a g u a r der í a es t á a bi er t a du r a n t el o ss er v i c i o sc a dado mi n g oa l a s9: 00a m y 1 1 : 00a m. La mi s ma p r o v ee a l o s p a dr es u n l u g a r a dec u a dop a r aelc u i dodes u sbebés . Lei n v i t a mo sau t i l i z a r l a .

* J e s úsAy al a-pors al ud * Char l ot t eMal t é s-pors al udpar ae l l ay s ube béEl i anaquee s t ápornac e r * Bonni emamádeLy ndapors al ud * Li ndayTe d( c l i e nt e sdeS har on)-por s al ud * Cat al i na-pors al ud * Mons i t a-hna. deNi l dapors al ud * Me l ani eEl vi r-pordi r e c c i ónde l S e ñor * Ai daGóme z-pors al ud * Fe t é n-pors al ud * Al i c i aGar c í a-pors al udypr ovi s i ón e c onómi c a * El i e z e r( hi j odeLui s a)-pors al ud * Pac oVe gahno. deBe r nar dopors al ud * S har onhi j adeCar mí nyPe t e rpors al ud * Wi l l ani eOr t e gac ompañe r adee s c ue l a deLui sAndr é spors al ud * S ar ahDí az hi j adeNi l s onporune nc ue nt r ope r s onal c onEl S e ñor * Omar i sRoj aspors al ud * I vonneRobl e s( hi j adeRos aur aS ant a) pors al ud * Mar i e l Gonz ál e z-pors al ud ¡ PRONT O! L aVi d ad eJ e s ú s / Nu e v oGr u p oAL I ( Ac a d e mi ad eL i d e r a z g od el aI g l e s i a )

I n t e r e s a d o s e np a r t i c i p a r d ee s t en u e v og r u p o , s e p a r a t ue s p a c i oa n o t a n d ot un o mb r ee nl et a b l ó nd ee d i c t o s . Pa r amá s i n f o r ma c i ó n :Hn a . An g e l aPa r r a

Campament odeVer ano 30deMayoal3deJuni o Hor a: 8: 00pm -1 2: 00md Edad:5a8años Donat i v o:$20. 00 Mat r í cul a 1deMayo201 1


A n u n c i o s . . . GRUPOSPEQUEÑOS * Es t udi odeLaPal abr a * Mi é r c ol e s1 0: 00am /Di r . Ni l daGuz mán 7 8 7 963 08 7 6 * Vi e r ne s7 : 3 0/Di r . Vi r gi ni aQui l e s 7 8 7 7 903 1 3 1 * Vi e r ne s7 : 3 0/Di r . Lui s aUr e ña 7 8 7 2 92 1 7 5 6

* Mat r i moni os Vi e r ne s7 : 3 0Di r . Ange l Lui syMay r a 7 8 7 6462 7 92

*ALI ( Ac ade mi aLi de r az godel aI gl e s i a) LaVi dadeJ e s ús Lune s-2Gr uposALI -7 : 3 0 LasCar t asdePabl o Mar t e s-Gr upoALI -7 : 3 0 Di r . Ange l aPar r a/7 8 7 5 98 092 2

BAUTI S MOS

S ábado3 0deabr i l ,/3 : 00pm Ene l hogardeMar i l úMont al vo Anot at unombr ee nl al i s t aqueapar e c ee ne l t abl óndee di c t os .

SEMANASANTA Vi er nes22deabr i l ,2011 7: 30pm Cant at adelCor o “ ElPoderdeSuAmor ”

Domi ngo24deabr i l ,2011 10: 00am Cant at adelCor o “ ElPoderdeSuAmor ” “ UNSOLO CUL TO”

PROGRAMACI ÓN A. C. M.LACUMBRE * Re uni one sGr uposALI yGr uposPe que ños * Or andoJ unt os J ue ve s , 2 1deabr i l , 2 01 1/9: 3 0am a1 1 : 3 0am *Ens ay oMus i c al S e manaS ant a mar t e s1 9yj ue ve s2 1deabr i l /7 : 00pm

* LASTRI BUS Cant at ade l Cor o “ El Pode rdeS uAmor ” Re s pal de mose s t aac t i vi dad

* Domi ngo 2 4 deabr i l , 2 01 1 Ve ngaTuRe i no 1 0: 00am ( uns ól oc ul t o) Cant at ade l Cor o

“ El Pode rdeS uAmor ” y NI FUDEMU-Nos er e úne

Extraordinario 17 abril plan b  

plan b, extraordinario 17 de abril de 2011