Page 1

Eo xr tra d i n a r i o

Bol et 铆 nExt r aor di nar i odel aACM L aCumbr e,mesdedi c i embr ede2012. P as t orRev .J av i erG贸mezMar r er o/T el s .787*2725949/2722927

e mai lpas t or :j gome z @ac ml ac u mbr e . or ge mai li gl e s i a:l ac u mbr e @ac ml ac u mbr e . or g i k eus-f ac e book . c om/ ac ml ac umbr e www. ac ml ac umbr e. or g/ l


De l Pa s t or

“ . . . hea quí l est r a i g obuena sno c i a squeda r á ng r a ng oz oat odal ag ent e. ¡ E l s a l v a dor–s í , el Mes í a s , el S eñor–hana c i dohoyenBel én, l ac i uda ddeDa v i d! ” E v a ng el i os eg únS a nL uc a s2: 1011

Comi enz al aépoc ana v i deña .E sf á c i l dej a r s el l e v a rporl a sa cv i da desl i g a da sal at a n es per a daépoc adel a ño, es pec i a l ment eens usper í odospi c osc omoa c c i óndeg r a c i a s , noc he buena , na v i da d, a ñonue v oydí ader e y es , c ua ndor epen na ment ec a eunoenc uent adeque s ea c a ból ana v i da d.L a sr euni onesf a mi l i a r esyc ona mi g osa s íc omoela mbi ent ef esv o g ener ac i er t ae x pec t av aynos t a l g i a .S i er esni ño( a ) , l ae x pec t av as i ent al anot a , y aquel a na v i da dpuer t or r i queñades punt ac omol aquemá s , ydenue v oporl og ener a l espormuc ho l amej orépoc adel a ño.S i er esa dul t o, l aa l eg r í ayl anos t a l g i as et oma ndel ama no, s uper a ndol as eg undaal apr i mer ami ent r a smá sna v i da dest eng a senc i ma ;c a dav e z r ec or da mosmá sna v i da desdel oquedi s f r ut a mosl apr es ent e. S i nemba r g ol ana v i da dnunc a pi er des upot enc i a l pa r at oma r nospors or pr es ayg ener a rg oz o( es pec i a l ment edel po c el esa l ) . L esdi g ol av er da d, pa r al osquedec i da mospr es t a rnues t r aa t enc i ónei ma g i na c i ón al ag l or i adel mi s t er i odel aenc a r na c i óndel Hi j odeDi os ,des c ubr i r emosques uma r a v i l l ay s usi nc r eí bl esc ons ec uenc i a ss i empr enospa r ec er á nr ec i éndes c ubi er t a s , s i empr enos s umer g i r á nenel i ns onda bl eg oz odel i nv enc i bl ea mordeDi osy ,s i empr enosl l ena r á ndel a s eg ur aes per a nz adenues t r af ut ur ar euni ónc onél ( per ot a mbi énc ont odosa quel l os mi embr osdes uf a mi l i aquee x t r a ña most a nt oenunaépoc ac omoes t a ) . ¡ Adel a nt e, pr es t émos l ea l E v a ng el i odeDi osnues t r ai ndi v i s i bl ea t enc i ónei ma g i na c i ón! ¡ Quees t as eat umej orépoc aNa v i deñaha s t aa hor a ! ¡ F E L I ZNAVI DAD2012! L esa mo,Pa s t or

LeamosLaBi bl i a

Cuandous t edabr eLaBi bl i a,Di osabr es uboc a.

S e ma na45 S e ma na43 S e ma na44 □1Éx odo35. 129 □1Mi que a s1. 116 □1S a l mo52 □ 2 N ú me r o s 6 . 2 2—7. 11 □2Mi que a s2. 113 □2S a l mo46 r os7. 1289 □3Mi que a s3. 112 □3S a nJ ua n8. 3159 □3Núme □4De ut e r onomi o26. 119 □4Mi que a s4. 113 □4S a l mo8 □ 5 J o s ú e 3 . 1 1 7 □5Mi que a s5. 115 □5Es dr a s5. 117 □6J os úe4. 114 □6Mi que a s6. 116 □6Es dr a s6. 122 □ 7 Ma l a q u í a s 3. 818 □7Mi que a s7. 120 □7Ne he mí a s8. 18

S e ma na46 □12Cor i nt i os8. 124 □22Cor i nt i os9. 115 □3Fi l i pe ns e s2. 118 □4S a l mo50 □5S a l mo75 □6S a l mo92 □7S a l mo95


¡Felicidades! Cumpleaños 3Lí aG.Rampol l a 3Hi l daDeLeón 4Sol mar i eFuent es 4Chr i st i anLausel l 4Seni aEspi nosa 5Ai meéMal donado 9Kel vi nJ.Gómez 10El adi oSant i ago 10Adr i anaP.Cr uz 12AnaM.Camacho 13Tavi nRosado 14Jor geAr ce 14Mar í aCañel l as 14Zor ai daCr uz 14-Ni l daGuz mán 16Mar i elGonz ál ez 16Yai r edRodr í guez 18SamuelJ.Gómez 18Amanda DeCar val ho

19ManuelRi ver a 19Al ej andr aTor r es 20Mar cosCor t és 20Wi dal ysVáz quez 21Jeannet t eVél ez 22Char l ot t eMal t és 22Al ej andr oCánovas 23Thel maRi ver a 24Mar i t z aBer ni ce 24Gl or i veeGonz ál ez 24Di egoLaboy 25Di anaTor r es 27Dai syCabán 29Lui sA.Mar t í nez 29NaobySi er r aTapi a 30Al exi sMel éndez 30Javi erBousquet 31Dor aMal donado

Aniversarios

4-Dor i t ayMoi sésSant ana 11RaquelyÁngelRodr í guez 14NaomiyEdwi nMar r er o 15-El bayDéci oDeCar val ho 17NaobyyEf r énVel áz quez 20Mar t hayHéct orGonz ál ez 23-Di anayLui sAyal a 23-El vi r ayAl ci desVel áz quez 30-Cat her i neyYami lCi r i no

Or emospor . . . * Bonni eVel ázquez * I r i sLens * Mar í adelC.Ner y * Jor geCol ón * JoséR.Dí az * Hect orOl i ver * Car menJ.Rosar i o * Edwi nMar r er o * Fami l i ar esdeMar i sel * PapádeYami lTor r es * Fr anci sGonzál ez * Chr i st i eRodr í guez

* Chef yRodr í guez * Mar í aGonzál ez * I r i sSant os * Ni l daGuzmán * Rosani eRi ver a * Li sset t eRi ver a * TomasaMur i el * Mar yyPi po * Jul i eAngel es * JudyRol ón * DancelRodr í guez

Fel i ci t amosyl edamosl a bi enveni da comonuevomi embro denues t raI gl es i aa ZayraHernández

¡Di osl eBendi ga!


PROGRAMACIÓN

Gr upo sPe que ño sdeL aCumbr e T RE SPAS OS PAS O1

* ORANDO J UNTOS Losj ue v e s 9 : 3 0 a m a1 1 : 3 0 a m

Tr e sPa s o s

* Gr upoBaut i s mo * T al l e rMe mbr e s í a

* LASTRI BUS

PAS O2

* Gr upoVI DA Di s c i pul ado

Di r . Z u l maPe r e i r a-7 8 7 3 9 9 5 4 04mi é r c o l e s 7 : 00p me nL aC u mb r e

* Gr upoVI DADi s c i pul ado

Di r . Z u l maPe r e i r a-7 8 7 3 9 9 5 4 04J u e v e s 7 : 3 0p me nL aC u mb r e

* Gr upoVI DADi s c i pul ado

Di r . Y a mi l C i r i n o-9 3 9 6 4 06 9 3 5mi é r c o l e s 7 : 3 0p me nL aC u mb r e

* Gr upoVI DA( J ó v e ne s )

Di r . Gr u p oMe n t o r e s T r i b u s , e l v i e r n e s1 4s e p t . e nL a s T r i b u s

PAS O3 *GRUPOSAL I * GRUPO AL I* L aVi dadeJ e s ús

Ma e s t r o s Y a mi l yMa r í aT o r r e s ( 7 8 7 4 5 9 3 9 5 5 )L u n e s , 7 : 3 0e nL aC u mb r e

* GRUPO AL I* L aVi dadeJ e s ús

Bús c a nos Fa c e book La sT r i bus

* LOSDOMI NGOS Uns e r v i c i ot odoe l me sdedi c i e mbr eye l 6dee ne r oal a s 1 0 : 0 0 a m * PLANET ANI FUDEMU 1 3d ed i c . AS S MCAJ UVE NI L

Mi é r c o l e s , 7 : 3 0p me nL aC u mb r eMa e s t r aAn g e l aPa r r a

* L asCar t asdePabl o

L u n e s ,7 : 3 0p me nL aC u mb r e ma e s t r aAn g e l aPa r r a

Pr et e e n s i n v a d e ne l Mu s e od e l Ni ñ o e nCa r o l i n a 2 1 d ed i c .9 : 00a m

* E l Pe nt at e uc o

Ma r t e s 7 : 3 0p me nL aC u mb r e Ma e s t r oJ o eC a ma c h o

PAS O 3Al t e r n a t i v o * E s t udi odeL aPal abr a

Mi é r c o l e s 1 0: 00a m/ Di r . Ni l d aGu z má n7 8 7 9 6 3 08 7 6

* E s t udi odeL aPal abr a

Vi e r n e s 7 : 3 0/ Di r . Vi r g i n i aQu i l e s7 8 7 7 9 03 1 3 1

Tr e sPa s o s

* E s t udi odeL aPal abr a

Mi é r . 7 : 00p m/ Di r . C a r l o s Vi l l e g a s Ho g a r : L u i s yDi a n aAy a l a7 8 7 7 6 01 4 2 9

* Madr e sCr i andoHi j o s

Pr e e s c o l ar e s Di r i g e : No r yC a s t i l l o-7 8 7 5 6 2 6 3 9 4

* E qui poPas t o r al

J u e v e s d e9 : 00a m a1 1 : 3 0a m * E qui podePL ANE T ANI F UDE MU Mi é r c o l e sd e9 : 00a m a1 2 : 00m

TEENS y UNI en ci nes PlazaLasAméri cas 28dedi c. 12delmedi odí a

Extraordinario Diciembre  

Extraordinario de Diciembre

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you