Page 1

Coneixement del Medi 3r

Unitat

14 http://www.youtube.com/watch?v=Jdsmh6gBB9Q


PAISATGES elements

NATURALS

CONSTRUÏTS

Relleu Aigua Flora Fauna Terra

Edificis Comunicacions Cultius

PAISATGE NATURAL

PAISATGE HUMANITZAT


ELEMENTS DEL PAISATGE

El paisatge és el conjunt d´elements, naturals o construïts per l´ésser humà, que podem veure en un lloc: muntanyes, rius, carreteres, edificis… Tot allò que ens envolta forma part del paisatge.

NATURALS

ELEMENTS DEL PAISATGE

RELLEU

Accidents geogràfics

AIGUA

Rius, llacs, mar…

FLORA

Vegetació

FAUNA

Animals

SÒL

Superfície del paitsatge

EDIFICIS

CONSTRUÏTS PER L´ÉSSER HUMÀ

COMUNICACIONS CULTIUS

Cases Carreteres, vies…


ELEMENTS DEL PAISATGE

PAISATGE

NATURAL

HUMANITZAT

Tan sols té elements naturals

Quan en ell ha intervengut d´alguna manera l´ésser humà

Allunyat de la mar

En contacte amb la mar

PAISATGE D´INTERIOR

PAISATGE DE COSTA


ELS ELEMENTS DEL PAISATGE

Pensa en un lloc que normalment visites en excursions, vacances… a) És un paisatge natural o humanitzat?

b) Descriu-lo breument:

c) En què es pareix al lloc on vius? En què es diferència? Es pareix en Es diferència en d) Intenta recordar-ho i fes un dibuix


ELS ELEMENTS DEL PAISATGE

Busca fotografies aèries de diferents paisatges. Tria´n cinc de naturals i cinc de més humanitzats i elabora un mural. Pots consultar esta web: http://www.yannarthusbertrand2.org/

PAISATGES NATURALS HUMANITZATS


EL RELLEU DEL PAISATGE D´INTERIOR

Un pasatge d´interior pot ser de muntanya o de plana segons les diferents formes del seu relleu. DE MUNTANYA

DE PLANA

Són d´aspecte abrupte i escarpat, amb molts pendents i canvis bruscos d´altura

Són uniformes i suaus i no presenten canvis bruscos d´altura


EL RELLEU DEL PAISATGE D´INTERIOR

LA MUNTANYA Una muntanya és una gran elevació natural de terreny. cima

vessant peu vall Les muntanyes solen trobar-se agrupades formant una serra o un massís. Un conjunt de serres forma una serralada.


EL RELLEU DEL PAISATGE D´INTERIOR

LA MUNTANYA

http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=es&identificador=es_2009063012_7240041&secuencia=false


EL RELLEU DEL PAISATGE D´INTERIOR

LA PLANA Una plana és una extensió de terreny pla. - Si la plana es troba elevada, s´anomena altiplà. - Si la plana es troba enfonsada, s´anomena depressió. Un turò es una elevació suau més baixa que una muntanya.


EL RELLEU DEL PAISATGE D´INTERIOR

LA PLANA

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/agrega/visualizar/es/esic_2010051012_9122032/false


EL RELLEU DEL PAISATGE D´INTERIOR

Relaciona : MUNTANYA

Zona baixa entre dues muntanyes.

SERRA

Part més elevada d´una muntanya.

VALL

Gran elevació natural de terreny.

CIMA

Agrupació de varies muntanyes.

VESSANT

Part més baixa d´una muntanya.

PEU

És el costat de la muntanya, des de la cima al peu.

SERRALADA

Plana elevada.

TURÓ

Plana esfonsada.

PLANA

Extensió de terreny pla.

ALTIPLÀ

Conjunt de serres.

DEPRESSIÓ

Elevació suau del terreny més baixa que una muntanya.


EL RELLEU DEL PAISATGE D´INTERIOR

Dibuixa el paisatge descrit en este text : El meu poble es troba en una extensa plana al peu d´una serralada d´altes i escarpades muntanyes. La carretera per a arribar al poble travessa la plana i després es dirigeix cap a les muntanyes. Molt prop del poble, hi ha un xicotet turó amb un bosc on solem anar d´excursió. a) Quines formes del relleu del paisatge d´interior s´han citat? Són de muntanya o de plana? b) Enumera altres formes del relleu del pasatge d´interior que no s´han esmentat i digues com són.


EL RELLEU DEL PAISATGE DE COSTA

La costa és la franja de terra que contacta amb la mar; per això, el paisatge costaner es troba al costat de la mar.


EL RELLEU DEL PAISATGE DE COSTA

LA COSTA

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/agrega/visualizar/es/es-ic_2010051012_9122003/false


EL RELLEU DEL PAISATGE DE COSTA

Formes de relleu

riu

platja cap golf Penya-segat

delta

badia albufera

istme

estret illa

arxipèlag illot

península


EL RELLEU DEL PAISATGE DE COSTA

Costa alta

Costa baixa

Quan la terra es troba més alta que el nivell de la mar. És el que passa en un penya-segat.

Quan la terra es troba al mateix nivell que la mar. És lo que passa en una platja.


EL RELLEU DEL PAISATGE DE COSTA

Relaciona : COSTA

Porció de mar que s´endinsa en la costa.

CAP

Un golf més extens.

GOLF

Franja de terra que contacta amb la mar.

BADIA

Porció de terra que s´endinsa en la mar.

ARXIPÈLAG

Porció de terra envoltada per la mar.

ILLA

Conjunt d´illes.

PENYA-SEGAT

Franja de terra que uneix la península al continent.

PLATJA

Porció de terra envoltada de mar per tot arreu tret d´una part. Quan la terra es troba al mateix nivell que la mar.

ISTME

Quan la terra es troba més alta que el nivell de la mar.

PENÍNSULA

Illa xicoteta.

ILLOT


AIGUA EN EL PAISATGE

Un riu és un corrent d´aigua dolça que recorre el paisatge des de les muntanyes cap a terres planes i després cap a la mar. En eixe camí, que anomenem curs, modela el paisatge.


AIGUA EN EL PAISATGE

En el recorregut d´un riu es distingeixen unes quantes parts:

Afluent Meandre

Cascades

NAIXEMENT

Embassament

DESEMBOCADURA

Delta

CABAL RIBERA / MARGE

LLIT


AIGUA EN EL PAISATGE - Açí s´encontra el naixement del riu. - Una deu és una font natural d´aigua (manantial).

CURS ALT

- El riu té molt de pendent i l´aigua corre ràpida i amb força. - Arrossega pedres i altres materials, erosionant el sòl. - En este tram solen haver-hi cascades.

PARTS d´un RIU

- Açí el riu circula per un terreny més pla i l´aigua i perd velocitat i força.

CURS MITJÀ

- Ja no erosiona, però pot transportar el material a grans distàncies. - Un afluent és un riu que desemboca en un altre riu més important. - Prop de la desembocadura, la velocitat disminueix i l´aigua té molt poca força.

CURS BAIX

- Deposita els materials que porta i es produeix la sedimentació. - En un llac l´aigua es deposita i embassa un terreny més esfonçat. Llacuna és un llac més xicotet.


AIGUA EN EL PAISATGE

Relaciona cada tipus de relleu (muntanya, plana, costa) amb el tram del riu corresponent. Usa estes paraules en la teua resposta : curs mitjà -– naixement -– sedimentació -– curs baix – erosió -– transport -– curs alt - desembocadura MUNTANYA

PLANA

COSTA

curs alt

curs mitjà

curs baix

naixement

transport

desembocadura

erosió

sedimentació


AIGUA EN EL PAISATGE

Relaciona : CURS ALT

Font natural d´aigua.

DEU

Part central d´un riu on transporta els materials.

CASCADA

És un llac xicotet.

CURS MITJÀ

Salt d´aigua que salva un desnivell brusc.

AFLUENT

Part on està el naixement del riu.

LLAC

La vora d´un riu.

LLACUNA

Quantitat d´aigua que porta el riu.

CURS BAIX

És un riu que desemboca en un altre més important.

LLIT

Fons del riu per on discorre l´aigu.

RIBERA

Terreny esfonsat embassat d´aigua.

CABAL

Part del riu on es troba la desembocadura.


Revisa el que has aprés

PAISATGES Elements

EDIFICIS

RELLEU

COSTA

PLANA

RIU PAISATGE HUMANITZAT

parts

CURS BAIX NAIXEMENT


Revisa el que has aprés

PAISATGES Elements

CONSTRUÏTS

NATURALS

RELLEU

AIGUA

COSTA

INTERIOR

MUNTANYA PLANA

ALTA BAIXA

CURS ALT NAIXEMENT

FLORA FAUNA SÒL

EDIFICIS COMUNICACIONS CULTIUS

RIU PAISATGE HUMANITZAT

parts

CURS MITJÀ

CURS BAIX DESEMBOCADURA

PAISATGES  

Presentació de l´unitat 14 de C. del Medi de 3r de E. Primaria

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you