Page 1

Organitzaci贸 territorial Coneixement del Medi 4t

Unitat

7 http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos%20matchmind/mapas1/mapas.htm http://www.youtube.com/watch?v=SBBXQGm0V4k


ORGANITZACIÓ TERRITORIAL MUNICIPI

PROVÍNCIA

COMUNITAT AUTÒNOMA

ESTAT ESPANYOL

http://www.foro-ciudad.com/castellon/burriana/foto-satelite.html


VIVIM EN SOCIETAT

Vivim amb la nostra família; anem a l´escola i convivim amb més xiquets i xiquetes; viatgem en transports públics, convivim amb els nostres veïns al barri, a la localitat… Vivim en societat. Perquè tot funcione, ens organitzem territorialment en municipis, províncies i comunitats autònomes segons unes normes (les lleis) i unes institucions que les regulen i apliquen: ajuntaments, governs aotònoms, govern central… Estes lleis estableixen els nostres drets i les nostres obligacions com a ciutadans i ciutadanes.


VIVIM EN SOCIETAT

Grups de persones, societat, serveis, normes, institucions, ajuntament, govern autonòmic, govern central, lleis, convivència, impostos.


VIVIM EN SOCIETAT

http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/b/03/animaciones/a_fb27_00.html


EL MUNICIPI

El territori format per una localitat o un conjunt de localitats i que està governat per un mateix Ajuntament és un municipi. La institució que governa el municipi és l´Ajuntament i està format per l´alcalde, els regidors i els treballadors municipals. L´alcalde i els regidors es reunixen a la sala de plens, on debaten i prenen decisions sobre assumptes del municipi. L´Ajuntament organitza els serveis públics municipals: recollida de fem, abastiment d´aigua, serveis socials, manteniment dels carrers i parcs. Policia local…

http://www.burriana.es/


LES PROVÍNCIES

Els municipis espanyols s´agrupen en províncies. L´Estat espanyol té 50 províncies. La institució que governa cada província és la Diputació. La Diputació coordina assumptes com les carreteres, els parcs naturals, la gestió de l´aigua…

http://www.dipcas.es/es

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Espa%C3%B1a


MUNICIPIS I PROVÍNCIES

Municipi, ajuntament, alcalde, regidors, serveis públics municipals, província, capital, diputació.


LES PROVĂ?NCIES

http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/Provincias-de-Espa%C3%B1aDonde-esta/22c6f812-c48e-40ab-8e63-aae34d2282c4


LES PROVĂ?NCIES

http://www.juegos-geograficos.com/juegos-geografia-Provincias-de-Espana-_pageid95.html


LES COMUNITATS AUTÒNOMES

Les províncies, al seu entorn, s´agrupen en comunitats autònomes. L´Estat espanyol té 17 comunitats autònomes i 2 ciutats autònomes (Ceuta i Melilla). Cada comunitat autònoma té igualment una capital on hi ha les principals institucions encarregades de la seua organització. http://www.red2000.com/spain/region/1index.html

http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/juegos/juego_c_espana.php http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque/comunidades/comunidades_p.html


LES COMUNITATS AUTテ誰OMES

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/espauto3e.html


LES COMUNITATS AUTテ誰OMES

http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/Comunida des-autonomas-Donde-esta/fdfb22e4-7674-44b2-a8b2-93222d12b374


ORGANITZACIÓ DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES

Cada comunitat autònoma ocupa un territori que té una història, una cultura i unes tradicions pròpies. A vegades, també té una llengua pròpia que conviu amb el castellà, que és la llengua oficial de l´Estat espanyol.

http://www.seap.minhap.gob.es/ca/enlaces/administraciones_autonomicas.html


ORGANITZACIÓ DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES

Cadascuna de les comunitats autònomes té les seues própies normes o lleis, que s´arrepleguen en el seu Estatut d´Autonomia.

DRETS I DEURES ORGANITZACIÓ SÍMBOLS INSTITUCIONS

http://www.congreso.es/consti/estatutos/ind_estatutos.jsp?com=79


ORGANITZACIÓ DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES

INSTITUCIONS PARLAMENT AUTONÒMIC

elegeix

GOVERN AUTONÒMIC

elabora

es el responsable de dirigir

LES LLEIS AUTONÒMIQUES

LA POLÍTICA

i controla al

i esta format pel

GOVERN AUTONÒMIC

PRESIDENT AUTONÒMIC

que està format pels

que nomena als

DIPUTATS AUTONÒMICS

CONSELLERS


LES COMUNITATS AUTÒNOMES

Comunitat autònoma, Estatut d´autonomia, drets, deures, organització, símbols, bandera, escut, himne, institucions, parlament autonòmic, diputats, govern, president, consellers,


L´ESTAT ESPANYOL

El conjunt de les comunitats autònomes formen l´Estat espanyol. La capital de l´Estat és Madrid. L´Estat espanyol es troba al sud-oest del continent europeu.


L´ESTAT ESPANYOL

Els territoris que formen l´Estat espanyol són: → La majoria de la península Ibèrica. → Les illes Canàries, a l´oceà Atlàntic. → Les illes Balears, a la mar Meditgerrània. → Les ciutats de Ceuta i Melilla,al nord d´Àfrica.

L´Estat espanyol limita amb Portugal, França, Andorra, Marroc i el territori britànic de Gibraltar.


ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE L´ESTAT ESPANYOL

La Constitució és la llei més important: recull els drets i els deures de tots els ciutadans i ciutadanes, i fixa l´organització política i territorial de l´Estat. Segons la Constitució, la monarquia, les Corts Generals i el Govern són les tres institucions que s´encarreguen de l´organització de l´Estat. Treballen per garantir la convivència ciutadana i el funcionament de la societat. http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=es&identificador=es_2009063012_7240141&secuencia=false

http://www.youtube.com/watch?v=0IkBxfODD_w http://www.recorcholis.net/blog/significado-de-las-partes-del-escudo-de-espana.html


ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE L´ESTAT ESPANYOL

LA MONARQUIA ● El cap de l´Estat és el rei; per això diem que Espanya es una monarquia. És el màxim representant de l´Estat davant d´altres Estats. ● Convoca les Corts Generals i nomena al president del Govern. ● És el cap de l´exèrcit. http://www.casareal.es/ES/Paginas/home.aspx http://monarquiaesp.blogspot.com.es/2012/09/nueva-pagina-web-de-la-casa-real.html


ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE L´ESTAT ESPANYOL

LES CORTS GENERALS ● És la institució encarregada d´elaborar i aprovar les lleis i de controlar la tasca del Govern. ● La formen diputats o diputades i senadors o senadores, representants dels ciutadans i ciutadanes. ● Per tant, les Corts Generals estan integrades per dues cambres: el Congrés i el Senat. http://www.congreso.es/visitanueva/inicio.jsp?mp=2&np=1


ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE L´ESTAT ESPANYOL

EL GOVERN ● És la institució encarregada De dirigir el país. ● El president del Govern representa el Govern. És elegit per les Corts Generals i nomenat pel rei. Presideix el Govern i tria els ministres que el formen. ● El Consell de Ministres governa d´acord amb les lleis aprovades per les Corts Generals.


L´ESTAT ESPANYOL

L´Estat espanyol, sud-oest, territoris, península Ibèrica, illes Balears, illes Canàries, Ceuta, Melilla, Constitució, monarquia, cap de l´Estat, Corts Generals, cambres, Congrés, Senat, diputats, senadors, govern, president, ministres, Consell.


ORGANITZACIÓ POLÍTICA I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

L´Estatut d´Autonomia és la llei que fixa l´organització política i territorial de la Comunitat Valenciana. Recull el dret a l´autogovern de la Comunitat Valenciana. Va entrar en vigor el 10 de juliol del 1982. Les institucions que s´encarreguen de l´organització de la Comunitat Valenciana són la Generalitat Valenciana i la Diputació. http://www.congreso.es/consti/estatutos/ind_estatutos.jsp?com=79

Els símbols que representen la Comunitat Valenciana són la bandera, l´himne i l´escut.


ORGANITZACIÓ POLÍTICA I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

LES CORTS VALENCIANES ● Les Corts, formades per un mínim de 99 diputats. Elaboren les lleis per a la Comunitat Valenciana. ● El Consell està format pel president de la Generalitat i els consellers, els quals es responsabilitzen de les diferents conselleries.


ORGANITZACIÓ POLÍTICA I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

LA DIPUTACIÓ ● És la institució al servei dels municipis de la província. És com un ajuntament d´ajuntaments. ● Distribueix recursos i serveis, prestant atenció especial als pobles menuts. ● Hi ha tres Diputacions provincials una en cada província: Castelló, Valencia i Alacant.

http://www.dipcas.es/es


ORGANITZACIÓ POLÍTICA I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

ELS SÍMBOLS ● La bandera està formada per quatre franges horitzontals roges sobre un fons groc i una franja blava prop del pal.

● L´escut representa el casc de Jaume I, vencedor dels musulmans.

● L´hinme va ser compost per Maximilià Thous, amb música del mestre Serrano el 1909.


COMUNITAT VALENCIANA

Comunitat Valenciana, Estatut d´Autonomia, Corts, Consell, diputats, consellers, president, Diputació, símbols, bandera, escut, himne,


LES ELECCIONS

● A l´Estat espanyol els representants polítics són elegits pels ciutadans i les citadanes. ● Al nostre país, les eleccions se celebren cada 4 anys i poden votar els majors d´edat. ELECCIONS MUNICIPALS ELECCIONS AUTONÒMIQUES ELECCIONS GENERALS O LEGISLATIVES ● Qualsevol persona que ho desitge es pot presentar a les eleccions. ● Les persones que volen ser elegides s´agrupen en partits polítics.


LES ELECCIONS

En les eleccions, votem lliurement al partit polític que ens pareix més adequat perquè vivim en un Estat democràtic. democràtic


LES ELECCIONS

Democràcia, eleccions, ciutadans, ciutadanes, eleccions, municipals, autonòmiques, generals o legislatives, partits polítics, votar lliurement, Estat democrètic.


Revisa el que has aprés ORGANITZACIÓ TERRITORIAL Espanya té

Més de 8. 000 municipis

institucions

Ajuntament

Espanya té

50 províncies

institucions

Diputació

Espanya té

17 comunitats autònomes 2 ciutats autònomes

MUNICIPI

PROVÍNCIA

COMUNITAT AUTÒNOMA

norma

Estatut d´Autonomia

institucions

Parlament autonòmic Govern autonòmic

norma

La Constitució

institucions

Monarquia Corts Generals Govern

ESTAT ESPANYOL


JUGUEM

http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/k s1/maths/dice/six.htm

Organització territorial (unitat 7 - 4t)  

Presentación de la unidad 7 de Conocimiento del Medio de Primaria

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you