Page 1

Foto: Roeselare Kiekt - Jackie Detailleur

Contact

Dienst Externe Communicatie Ooststraat 35 – 8800 Roeselare - 051 26 96 00 infocentrum@roeselare.be

Meer info

www.roeselare.be www.ocmw-roeselare.be www.kinderopvang-roeselare.be www.infopuntopvoeding.be

Redactie

Jan Van Hoecke

Fotografie

Stefaan Beel Roeselare Kiekt

Vormgeving en druk

Die Keure

Verantwoordelijke uitgever

Luc Martens - Botermarkt 2 - 8800 Roeselare

Zorgzaam voor elkaar Themabrochure welzijn Stad Roeselare 2012


Stad Roeselare kiest voor een diverse stad waarin alle inwoners alle kansen krijgen. Met een waaier van initiatieven willen we het welzijn en de ontplooiingskansen van iedereen ondersteunen.

Van wijk tot wereld Roeselare wil de fysieke en sociale kwali­teit van het wonen en leven in de verschillende stadswijken verhogen. Daarom voerde de stad een wijkvergelij­ kend onderzoek dat elke wijk in kaart bracht. Met de resultaten worden verschillende acties opgezet. Algemeen werken we rond veiligheid (in het verkeer en sociaal), de fysieke woonomgeving, het sociale leven, voorzieningen, mobiliteit en betrokkenheid bij het beleid.

Verrijk je wijk

Het initiatief ‘Verrijk je wijk’ stimuleert in­woners om leefbaarheidsideeën voor hun wijk om te zetten in concrete acties. Bedoeling is dat projecten het veiligheidsgevoel versterken, de netheid bevorderen, de solidariteit onder bewoners doen toenemen (en vereenzaming doen afnemen), specifieke doelgroepen (ouderen, etnisch-culturele minderheden, jongeren …) beter betrekken en ervoor zorgen dat wijkbewoners zich meer aangesproken voelen door het beleid. Er werden al pro-

jecten verwezenlijkt in de Meiboomwijk en in de wijk Achter De Kerk in Beveren.

Ken uw buren

Roeselare telt intussen al meer dan zestig wijkcomités. Met activiteiten als de ‘Dag van de Buren’ wil de stad het onderlinge contact tussen alle burgers stimuleren. Voor deze actie slaat de wijkwerker de handen in elkaar met de collega’s die werken rond etnisch-culturele minder­ heden en ontwikkelingssamenwerking.

Stedenband Dogbo

De wereld is een dorp: daarom smeedde Roeselare een stedenband met het Afrikaanse Dogbo uit Benin. Een stedenband beoogt een concrete samenwerking rond diverse beleidsthema’s, zoals landbouw, onderwijs, milieu … Roeselare en Dogbo beslisten om samen te werken rond het vereenvoudigen van administratieve processen, met name de geboorteregistratie. 15


Werken aan welzijn Twee Roeselaarse instellingen ondersteunen het algemeen welzijn: het Sociaal Huis welwel en het OCMW Roeselare.

werking … Er staat ook een computer waarvan iedereen gratis mag gebruikmaken tijdens de openingsuren. Advies in het Sociaal Huis welwel is altijd gratis.

Het Sociaal Huis welwel

Adres: Zuidstraat 17, 051 26 21 80, welwel@roeselare.be.

Elke inwoner van Roeselare kan in het Sociaal Huis welwel terecht met vragen over gezondheid, leven met een handicap, gezin, vrije tijd, integratie en discriminatie. De medewerkers helpen u met het invullen van papieren (voor kinderbijslag, studietoelage…). Ze doen ook met veel plezier uw aanvraag voor pensioenen, tegemoetkoming voor hulpbehoevenden, parkeerkaarten enzovoort.

Stadspremies

Het Sociaal Huis welwel kent een aantal stedelijke premies toe. U kunt er aankloppen voor een toelage voor restafvalzakken, de sociaal-pedagogische toelage, de mantelzorgpremie, een vakantietoelage voor chronisch zieken, de starterspremie en een premie voor herbruikbare luiers.

Indien nodig verwijzen de medewer­kers u door naar de correcte dienst. In het Sociaal Huis welwel vindt u heel wat informatie. Er liggen brochures over opvoeding, integratie, invaliditeit, projecten rond ontwikkelingssamen3


Het OCMW Roeselare Kerntaak

De kerntaak van het OCMW is hulpverlening aan mensen met ontoereikende bestaansmiddelen en hoge woonnood. Het OCMW kent een aantal financiële tussenkomsten toe: het leefloon, de stookoliepremie en de installatiepremie. Bovendien verleent het op maat bijkomende financiële hulp, met onder meer overbruggingssteun, huurwaarborgen en energieforfaits. Ook tijdelijke en aanvullende financiële steun, bijvoorbeeld voor gezondheidszorg, is mogelijk. Adres: Gasthuisstraat 10, 051 23 63 07, info@ocmw-roeselare.be.

Hulp bij schulden

Zorgen voor een aanvaardbaar inkomen betekent meer dan het toekennen van leefloon en andere financiële tussenkomsten. Door de ingewikkelde regelgeving en te gemakkelijk verleende consumentenkredieten kunnen zelfs

mensen met een vast inkomen in financiële moeilijkheden raken in onze consumptiegerichte samenleving. Daarom heeft het OCMW een departement Schuldhulpverlening. Dat biedt hulp op maat bij het beheer van uw inkomen en het wegwerken van uw schuldenlast. Naargelang de situatie zal de dienst u bijstaan met rechtshulp, budgetbeheer, budgetbegeleiding of een collectieve schuldenregeling.

Energiekosten en stookoliepremie

Steeds meer mensen hebben het moeilijk om hun energiekosten te betalen. Voor deze gezinnen bemiddelt het OCMW in de Lokale Adviescommissie. De oplossing is vaak een budgetmeter van de leverancier. Ook voor financiële tegemoetkomingen zoals de stookoliepremie kunt u bij het OCMW terecht. 5


Zorg voor kinderen Aanbod kinderopvang Roeselare

Sinds 2007 bestaat het Centraal Meldpunt Kinderopvang. Op www.kinderopvang.roeselare.be kan u zoeken naar kinderopvang in Roeselare via vier criteria (leeftijd, locatie, type, tijdstip). U kan er ook nagaan waar en wanneer er vrije plaatsen zijn. Voor ouders die niet over internet beschikken werd een loketfunctie uitgebouwd in het Sociaal Huis welwel.

Stad Roeselare biedt op

diverse manieren ondersteuning aan private initiatieven die kinderopvang organiseren. De stad heeft bijvoorbeeld twee subsidie­reglementen. Eén reglement heeft als doel scholen te ondersteunen bij de organisatie van schoolopvang, een ander reglement wil onthaal­ ouders aangesloten bij een dienst voor onthaal­­ouders, zelfstandige onthaalouders en zelfstandige kinderdag­ verblijven ondersteunen bij de organi­ satie van buitenschoolse opvang.

Aanbod stad en OCMW

Er is een ruim eigen aanbod aan kinderopvang in Roeselare en de deelgemeenten. Zo kunnen uw kinderen terecht in de buitenschoolse kinderopvang de Speelvogel en de kortstondige opvang voor baby en peuters ’t Zonneke. Voor flexibele opvang kunt u op zaterdag aankloppen bij de Zonnevogel. Binnen de dienstverlening van het

7


OCMW kunnen 135 kinderen spelen, slapen en smikkelen in De Speelboot, Bloemenhove, De Beverboot en Pinochio. ‘t Harlekijntje groepeert een veertigtal opvanggezinnen, voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Specifieke zorgbehoeften

Kinderen met specifieke zorgbehoeften krijgen bij De Speelboot een plaatsje in de grote groep van normaal ontwikkelende kinderen, waardoor ze zich maximaal kunnen ontplooien. Kleutergroep Tip Toe biedt opvang voor kleuters met gedrags- of emotionele problemen. De Nestel biedt buurtgerichte kinderopvang in de gebouwen van kinderdag­ verblijf Pinochio. Zo krijgt iedereen de kans op kwaliteitsvolle en flexibele kinderopvang, ongeacht rang, stand, geloof of taal. De samenwerking met ouders krijgt er veel aandacht, en gezinnen met financiële moeilijkheden krijgen een duwtje in de rug.

Opvoedingsondersteuning

In de zes ‘infopunten opvoeding’ kunt u terecht voor informatie over allerlei opvoedingsthema’s, folders en brochures, een luisterend oor voor algemene opvoedingsvragen, pedagogisch advies, opvoedingsondersteunende activiteiten en – indien nodig – doorverwijzing. Ook de Kindermobile is een netwerk van diensten gericht op het kind en de ouders. Kinderen en hun gezinnen kunnen er terecht voor kinderopvang, advies, onderzoek en begeleiding van ontwikkelings- of gedragsstoornissen.

9


Kwaliteitsvol wonen Het OCMW Roeselare heeft een uitgebreide dienstverlening en neemt steunmaatregelen opdat zorgbehoevende personen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De zorgcoördinator brengt deze diensten samen en werkt een aanbod uit op maat. Hij komt op bezoek, geeft informatie en advies, legt de nodige contacten en volgt de inschakeling van de hulp op. Iedereen kan bij de zorgcoördinator terecht met vragen over thuiszorg: individuele personen, familie, mantelzorgers, professionele zorgverleners enzovoorts.

Hulp aan huis

De belangrijkste doelgroepen van onze diensten aan huis zijn thuiswonende ouderen, personen met een handicap en mensen die revalideren na een ziekte of operatie. Zij kunnen rekenen op de nodige ondersteuning, zodat ze comfortabel zelfstandig – of met wat hulp – in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Het aanbod diensten aan huis is groot,

en omvat onder meer warme en verse maaltijden aan huis en poetshulp (zo creëren we meteen tewerkstelling voor kansengroepen). Ouderen of personen met een handicap kunnen ook gebruikmaken van het personenalarmtoestel: een druk op de knop verwittigt de alarmcentrale in noodsituaties. De mindermobielencentrale staat in voor het vervoer van senioren en minder mobiele personen. Voor een bezoek aan de dokter, de mutualiteit of zelfs voor een vriendenbezoek wordt een vrijwilligerchauffeur gezocht die u ter plaatse brengt.

Klusjesdienst

Gezinnen, alleenstaanden en senioren kunnen een beroep doen op de klusjes­ dienst voor kleine herstellings- of onderhoudswerken. De medewerkers helpen graag een handje bij tuinonderhoud, binnen- en buitenschilderwerk en allerhande klussen. 11


Sterk in seniorenzorg Roeselare doet er alles aan opdat senioren waardig oud kunnen worden in hun eigen, betaalbare en aangename leefomgeving. We besteden aandacht aan kwaliteitsvolle gezondheidszorg, veiligheid en het aanbod voor ouderenvoorzieningen.

Mantelzorgpremie

Mantelzorgers geven vrijwillig zorg aan gezinsleden, familie, buren … die zwaar zorgbehoevend zijn. Met de mantelzorgpremie drukt de stad zijn waardering uit voor deze mantelzorgers.

Actieve samenwerking

Het Roeselaarse seniorenbeleid wil senioren de kans geven hun actieve leven te behouden en te versterken. De senioren­brochure MEE! brengt 60-plussers op de hoogte van het aanbod en de mogelijkheden. De Seniorenadviesraad organiseert activiteiten voor senioren: onder meer seniorenparkconcerten, fietsen film­namiddagen, een petanquetoernooi, feesten en koffiekransjes.

De senioren helpen actief mee als vrijwilligers. Met het project Samen Sterk bijvoorbeeld gaan ze broze en vereenzaamde ouderen bezoeken. De stad werkt nauw samen met alle professionele organisaties voor seniorenzorg. Samen zetten we de schouders onder een sterke seniorenzorg!

Goed verzorgd

De drie Roeselaarse dienstencentra helpen senioren en andere kwetsbare doelgroepen om via tal van activiteiten hun sociaal netwerk in stand te houden. Het dienstencentrum in woonzorg­ centrum De Zilverberg dicht de kloof tussen thuiszorg en residentiële zorg. Ook senioren die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, krijgen in Roeselare alle aandacht. In de vier woonzorgcentra van het OCMW bieden we een thuis aan 450 ouderen. Serviceflats Zilverschoon biedt aan 65-plussers een comfortabele woongelegenheid met behoud van zelfstandigheid en privacy.

13


Stad Roeselare kiest voor een diverse stad waarin alle inwoners alle kansen krijgen. Met een waaier van initiatieven willen we het welzijn en de ontplooiingskansen van iedereen ondersteunen.

Van wijk tot wereld Roeselare wil de fysieke en sociale kwali­teit van het wonen en leven in de verschillende stadswijken verhogen. Daarom voerde de stad een wijkvergelij­ kend onderzoek dat elke wijk in kaart bracht. Met de resultaten worden verschillende acties opgezet. Algemeen werken we rond veiligheid (in het verkeer en sociaal), de fysieke woonomgeving, het sociale leven, voorzieningen, mobiliteit en betrokkenheid bij het beleid.

Verrijk je wijk

Het initiatief ‘Verrijk je wijk’ stimuleert in­woners om leefbaarheidsideeën voor hun wijk om te zetten in concrete acties. Bedoeling is dat projecten het veiligheidsgevoel versterken, de netheid bevorderen, de solidariteit onder bewoners doen toenemen (en vereenzaming doen afnemen), specifieke doelgroepen (ouderen, etnisch-culturele minderheden, jongeren …) beter betrekken en ervoor zorgen dat wijkbewoners zich meer aangesproken voelen door het beleid. Er werden al pro-

jecten verwezenlijkt in de Meiboomwijk en in de wijk Achter De Kerk in Beveren.

Ken uw buren

Roeselare telt intussen al meer dan zestig wijkcomités. Met activiteiten als de ‘Dag van de Buren’ wil de stad het onderlinge contact tussen alle burgers stimuleren. Voor deze actie slaat de wijkwerker de handen in elkaar met de collega’s die werken rond etnisch-culturele minder­ heden en ontwikkelingssamenwerking.

Stedenband Dogbo

De wereld is een dorp: daarom smeedde Roeselare een stedenband met het Afrikaanse Dogbo uit Benin. Een stedenband beoogt een concrete samenwerking rond diverse beleidsthema’s, zoals landbouw, onderwijs, milieu … Roeselare en Dogbo beslisten om samen te werken rond het vereenvoudigen van administratieve processen, met name de geboorteregistratie. 15


Foto: Roeselare Kiekt - Jackie Detailleur

Contact

Dienst Externe Communicatie Ooststraat 35 – 8800 Roeselare - 051 26 96 00 infocentrum@roeselare.be

Meer info

www.roeselare.be www.ocmw-roeselare.be www.kinderopvang-roeselare.be www.infopuntopvoeding.be

Redactie

Jan Van Hoecke

Fotografie

Stefaan Beel Roeselare Kiekt

Vormgeving en druk

Die Keure

Verantwoordelijke uitgever

Luc Martens - Botermarkt 2 - 8800 Roeselare

Zorgzaam voor elkaar Themabrochure welzijn Stad Roeselare 2012

Themabrochure welzijn en OCMW  

themabrochure welzijn en OCMW

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you