Page 1

Biuro ogãoszeę

GAZETA BEZPmATNA

Báonie * Grodzisk Maz. * OĪarów Maz * Brwinów * Milanówek * Podkowa LeĞna

Biuro ogãoszeę 046 862 43 96 Nr 23 (15906) Rok LXVIII

046 862 15 82

2 grudnia 2016r.

ģMIERý PO TERAPII Z įABY Prokuratura w Grodzisku wszczčãa Ĥledztwo w sprawie nieumyĤlnego spowodowania Ĥmierci mãodej kobiety. Zgon nastĈpiã po podaniu wydzieliny pochodzĈcej od amazoęskiej İaby, która miaãa oczyĤciþ organizm z toksyn. Niestety, juİ kilka sekund po podaniu, kobieta straciãa przytomnoĤþ i mimo wysiãków lekarzy zmarãa. Wszystko wydarzyáo siĊ podczas warsztatów medycyny naturalnej organizowanych przez Konrada S. w Grodzisku, który prowadzi warsztaty od lipca 2015 roku. Jednej z uczestniczek, 30-letniej Halinie T. zaaplikowano na skórĊ wydzielinĊ Īaby z puszczy amazoĔskiej, która miaáa wzmocniü odpornoĞü organizmu. Po podaniu preparatu zwanego: kambo, u kobiety pojawiáy siĊ wymioty i biegunka, a zaraz potem straciáa przytomnoĞü. Wezwane pogotowie ratunkowe przewiozáo ją do grodziskiego szpitala.

Obrzčk mózgu i Ĥmierþ WydzielinĊ aplikuje siĊ przez wykonanie kilku malutkich oparzeĔ rozĪarzonym patyczkiem. NastĊpnie bezboleĞnie zdrapuje siĊ w tych miejscach naskórek i polewa wodą. W ciągu kilku sekund po aplikacji ma pojawiü siĊ przyspie-

„Opowieĝci niezwykĄe i niesamowite” historie z dreszczykiem

Zamówienia: tel.: 46 862 15 82, 46 862 43 96

szone tĊtno, mdáoĞci i zawroty gáowy. System odpornoĞciowy wyrzuca wszelkie trucizny przez biegunkĊ, pot i wymioty. Kuracja trwa 15-20 minut i wszystkie symptomy po tym czasie zanikają. W przypadku zmaráej juĪ po kilku sekundach od aplikacji pojawiáy siĊ ob¿te wymioty i utrata przytomnoĞci z silnym obrzĊkiem mózgu. KilkanaĞcie godzin póĨniej juĪ nie Īyáa. – Prokuratura wszczĊáa Ğledztwo w sprawie Ğmierci 30-letniej Haliny T., mieszkanki Warszawy, która uczestniczyáa w warsztatach medycyny naturalnej organizowanych przez Konrada S. w jednej z siáowni w Grodzisku Mazowieckim. Kobiecie zaaplikowano na skórĊ wydzielinĊ Īaby. W toku postĊpowania bĊdziemy szukaü uczestników warsztatów i bĊdziemy ich przesáuchiwaü. Ustalimy równieĪ, czy ktoĞ doznaá negatywnych skutków zdrowotnych po udziale w warsztatach –

z najsilniejszych naturalnych antybiotyków i Ğrodków przeciwbólowych wystĊpujących na Ğwiecie i jednym z najsilniejszych naturalnych sposobów wzmacniania ukáadu odpornoĞciowego, ze wzglĊdu na obecnoĞü ponad 200 peptydów. Jednak ponad poáowa z tych peptydów to bardzo silne toksyny, które mogą byü groĨne dla Īycia. Niewiadomo takĪe, czy organizatorzy takich terapii aplikują prawdziwe kambo, czy podróbki. To, czy tak byáo w tym przypadku bada prokuratura. – Wyniki sekcji zwáok bĊdą znane w przeciągu kilku dni, natomiast dáuĪej potrwa badanie toksykologiczne i ustalanie, czy substancja podana kobiecie jest dozwolona do obrotu w Polsce - dodaje prokurator. Za nieumyĞlne spowodowanie Ğmierci grozi od 3 miesiĊcy od 5 lat pozbawienia wolnoĞci. am

mówiá po tej tragedii Dariusz ĝlepokura, prokurator rejonowy w Grodzisku. JuĪ wiadomo, Īe takich skutków doznaáa kolejna kobieta, która po tych samych warsztatach na których podano jej wydzielinĊ kambo, zadzwoniáa do prokuratury i stwierdziáa u siebie paraliĪ nogi.

Wydzielina czy podróbka? Choü lekarze od dawna przestrzegają przed przyjmowaniem wydzieliny amazoĔskiej Īaby, która ma sáuĪyü do obrony przed drapieĪnikami, a nie do uzdrawiania ludzi, to zwolennicy terapii uwaĪają, Īe to naturalna szczepionka stosowana od tysiĊcy lat przez rdzenne plemiona Amazonii na wzmocnienie odpornoĞci. Na stronie internetowej Kambo Poland moĪna przeczytaü, Īe kambo jest jednym

Juľ w kioskach!

Skazani za napad na konwój Z

apadá wyrok w sprawie napadu, do którego doszáo 14 marca 2013 r. w Centrum Handlowym w Wólce Kosowskiej. Napastnicy otworzyli ogieĔ do konwojentów, postrzelili dwóch z nich i ukradli cztery miliony záotych. Po napadzie i postrzeleniu dwójki konwojentów ¿rma ochroniarska wyznaczyáa 50 tysiĊcy záotych nagrody dla osób, które mogáyby pomóc w zatrzymaniu sprawców. Zraniona w plecy zostaáa wtedy kobieta, a mĊĪczyzna w bark i udo. Sprawcy napadu zostali zatrzymani. Najpierw Marcin S.,

fot. KSP

GAZETA BEZPmATNA

Báonie * Grodzisk Maz. * OĪarów Maz * Brwinów * Milanówek * Podkowa LeĞna

póĨniej Artur K. Ten pierwszy postrzeliá konwojentów razem z tzw. „cháopakiem z Targówka”, którego

toĪsamoĞci nie udaáo siĊ ustaliü. Drugi napastnik Artur K. wraz z dwiema innymi osobami miaá tylko pomagaü w na-

padzie. ObroĔcy oskarĪonych domagali siĊ uniewinnienia. Choü prokurator Īądaá wysokich kar - 25 lat dla Marcina S. i 15 lat dla Artura K., to sĊdzia skazaáa pierwszego na 15 lat, drugiego na 8 lat pozbawienia wolnoĞci. W uzasadnieniu wyroku zaznaczyáa, Īe przebieg napadu byá bulwersujący. Napastnicy zaatakowali konwojentów w miejscu publicznym, bez ostrzeĪenia, a strzaáy, które oddali padáy z niewielkiej odlegáoĞci. Oprócz odsiadki, mĊĪczyĨni muszą teĪ zapáaciü karĊ grzywny. Wyrok nie jest prawomocny. am

046 862 43 96 Nr 23 (15906) Rok LXVIII

046 862 15 82

2 grudnia 2016r.

ģMIERý PO TERAPII Z įABY Prokuratura w Grodzisku wszczčãa Ĥledztwo w sprawie nieumyĤlnego spowodowania Ĥmierci mãodej kobiety. Zgon nastĈpiã po podaniu wydzieliny pochodzĈcej od amazoęskiej İaby, która miaãa oczyĤciþ organizm z toksyn. Niestety, juİ kilka sekund po podaniu, kobieta straciãa przytomnoĤþ i mimo wysiãków lekarzy zmarãa. Wszystko wydarzyáo siĊ podczas warsztatów medycyny naturalnej organizowanych przez Konrada S. w Grodzisku, który prowadzi warsztaty od lipca 2015 roku. Jednej z uczestniczek, 30-letniej Halinie T. zaaplikowano na skórĊ wydzielinĊ Īaby z puszczy amazoĔskiej, która miaáa wzmocniü odpornoĞü organizmu. Po podaniu preparatu zwanego: kambo, u kobiety pojawiáy siĊ wymioty i biegunka, a zaraz potem straciáa przytomnoĞü. Wezwane pogotowie ratunkowe przewiozáo ją do grodziskiego szpitala.

Obrzčk mózgu i Ĥmierþ WydzielinĊ aplikuje siĊ przez wykonanie kilku malutkich oparzeĔ rozĪarzonym patyczkiem. NastĊpnie bezboleĞnie zdrapuje siĊ w tych miejscach naskórek i polewa wodą. W ciągu kilku sekund po aplikacji ma pojawiü siĊ przyspie-

historie z dreszczykiem

Zamówienia: tel.: 46 862 15 82, 46 862 43 96

szone tĊtno, mdáoĞci i zawroty gáowy. System odpornoĞciowy wyrzuca wszelkie trucizny przez biegunkĊ, pot i wymioty. Kuracja trwa 15-20 minut i wszystkie symptomy po tym czasie zanikają. W przypadku zmaráej juĪ po kilku sekundach od aplikacji pojawiáy siĊ ob¿te wymioty i utrata przytomnoĞci z silnym obrzĊkiem mózgu. KilkanaĞcie godzin póĨniej juĪ nie Īyáa. – Prokuratura wszczĊáa Ğledztwo w sprawie Ğmierci 30-letniej Haliny T., mieszkanki Warszawy, która uczestniczyáa w warsztatach medycyny naturalnej organizowanych przez Konrada S. w jednej z siáowni w Grodzisku Mazowieckim. Kobiecie zaaplikowano na skórĊ wydzielinĊ Īaby. W toku postĊpowania bĊdziemy szukaü uczestników warsztatów i bĊdziemy ich przesáuchiwaü. Ustalimy równieĪ, czy ktoĞ doznaá negatywnych skutków zdrowotnych po udziale w warsztatach –

z najsilniejszych naturalnych antybiotyków i Ğrodków przeciwbólowych wystĊpujących na Ğwiecie i jednym z najsilniejszych naturalnych sposobów wzmacniania ukáadu odpornoĞciowego, ze wzglĊdu na obecnoĞü ponad 200 peptydów. Jednak ponad poáowa z tych peptydów to bardzo silne toksyny, które mogą byü groĨne dla Īycia. Niewiadomo takĪe, czy organizatorzy takich terapii aplikują prawdziwe kambo, czy podróbki. To, czy tak byáo w tym przypadku bada prokuratura. – Wyniki sekcji zwáok bĊdą znane w przeciągu kilku dni, natomiast dáuĪej potrwa badanie toksykologiczne i ustalanie, czy substancja podana kobiecie jest dozwolona do obrotu w Polsce - dodaje prokurator. Za nieumyĞlne spowodowanie Ğmierci grozi od 3 miesiĊcy od 5 lat pozbawienia wolnoĞci. am

mówiá po tej tragedii Dariusz ĝlepokura, prokurator rejonowy w Grodzisku. JuĪ wiadomo, Īe takich skutków doznaáa kolejna kobieta, która po tych samych warsztatach na których podano jej wydzielinĊ kambo, zadzwoniáa do prokuratury i stwierdziáa u siebie paraliĪ nogi.

Wydzielina czy podróbka? Choü lekarze od dawna przestrzegają przed przyjmowaniem wydzieliny amazoĔskiej Īaby, która ma sáuĪyü do obrony przed drapieĪnikami, a nie do uzdrawiania ludzi, to zwolennicy terapii uwaĪają, Īe to naturalna szczepionka stosowana od tysiĊcy lat przez rdzenne plemiona Amazonii na wzmocnienie odpornoĞci. Na stronie internetowej Kambo Poland moĪna przeczytaü, Īe kambo jest jednym

Skazani za napad na konwój Z

fot. KSP

apadá wyrok w sprawie napadu, do którego doszáo 14 marca 2013 r. w Centrum Handlowym w Wólce Kosowskiej. Napastnicy otworzyli ogieĔ do konwojentów, postrzelili dwóch z nich i ukradli cztery miliony záotych.

Po napadzie i postrzeleniu dwójki konwojentów ¿rma ochroniarska wyznaczyáa 50 tysiĊcy záotych nagrody dla osób, które mogáyby pomóc w zatrzymaniu sprawców. Zraniona w plecy zostaáa wtedy kobieta, a mĊĪczyzna w bark i udo. Sprawcy napadu zostali zatrzymani. Najpierw Marcin S.,

„Opowieĝci niezwykĄe i niesamowite”

póĨniej Artur K. Ten pierwszy postrzeliá konwojentów razem z tzw. „cháopakiem z Targówka”, którego

toĪsamoĞci nie udaáo siĊ ustaliü. Drugi napastnik Artur K. wraz z dwiema innymi osobami miaá tylko pomagaü w na-

padzie. ObroĔcy oskarĪonych domagali siĊ uniewinnienia. Choü prokurator Īądaá wysokich kar - 25 lat dla Marcina S. i 15 lat dla Artura K., to sĊdzia skazaáa pierwszego na 15 lat, drugiego na 8 lat pozbawienia wolnoĞci. W uzasadnieniu wyroku zaznaczyáa, Īe przebieg napadu byá bulwersujący. Napastnicy zaatakowali konwojentów w miejscu publicznym, bez ostrzeĪenia, a strzaáy, które oddali padáy z niewielkiej odlegáoĞci. Oprócz odsiadki, mĊĪczyĨni muszą teĪ zapáaciü karĊ grzywny. Wyrok nie jest prawomocny. am

Juľ w kioskach!


EXPRESSEM NA SKRÓTY

Przybywa mieszkaęców w Brwinowie

Krótko mówihc

Kuba bliİej wolnoĤci Tomasz Poãeþ

Z

Przygody Romana rysuje Adam Polkowski

fot. grodzisk.pl

mará jeden najzagorzalszych rewolucjonistów – Fidel Castro. Mam nadziejĊ, Īe Kuba wreszcie odetchnie, poniewaĪ od dziesiątków lat Īyje w oparach socjalistycznego absurdu, nĊdzy i zacofania. Trzeba teĪ pamiĊtaü, Īe Castro to krwawy tyran, który zamordowaá tysiące swoich rodaków w imiĊ chorobliwej wizji. Tak wáaĞnie wygląda ideaá lewackich „elit”, które usiáują wmawiaü spoáeczeĔstwom, Īe takie chore, przegniáe ustroje mają racjĊ bytu. Nie mają. Zdumiaáa mnie, choü moĪe nie powinna, postawa liderów Unii Europejskiej. WiĊkszoĞü jakoĞ tak z sympatią, Īalem wypowiadaáa siĊ o tej Ğmierci. Junkier uznaá Fidela za ostatniego prawdziwego rewolucjonistĊ. MyĞlĊ, Īe dla wszystkich tym samym jasne siĊ staáo, kto rządzi Unią Europejską. OtóĪ są to lewacy, wyhodowani w partiach socjalistycznych krajów zachodnich, ¿nansowanych przez byáy Związek Radziecki. NajĞmieszniejszy w tym jest fakt, Īe Ğrodowiska lewackie tak dziĞ Īaáują krwawego Fidela, a on przecieĪ zamykaá i mordowaá gejów i lesbijki, czyli likwidowaá jeden z kluczowych elementów lewicowej ideologii. CóĪ, reprezentując podobne jak lewacy poglądy, nietrudno siĊ tak zakrĊciü, by nawet najgorszego tyrana nazywaü rewolucjonistą marzycielem. Równie dobrze moĪna by tak powiedzieü o Hitlerze czy Stalinie. Ot, jak mawiaá klasyk, opary absurdu.

Ogólnopolski ranking migracji, który obejmuje 2478 samorzĈdów, pokazuje siãč przyciĈgania nowych mieszkaęców. Na dole tabeli sĈ gminy wyludniajĈce sič, zaĤ w czoãówce – miejscowoĤci, które odnotowujĈ dodatnie saldo migracji. Gmina Brwinów zajmuje bardzo wysokie 62. miejsce.

A

Ī w 1582 gminach wystąpiá w ubiegáym roku spadek liczby mieszkaĔców. Nie dotyczy to jednak okolic Warszawy i innych duĪych miast, gdzie wystĊpuje zjawi-

sko tzw. suburbanizacji, czyli przenoszenia siĊ mieszkaĔców z centrum na obrzeĪa aglomeracji. Brwinów jest w tej grupie ze wzglĊdu na swoje poáoĪenie, ale jak podkreĞla dr hab.

fot. milanowek.pl

Przewijaki w mieĤcie

REPORTER KRYMINALNY

Nieudany wyrĈb

N

iechybnie idzie zima, bo áupem záodziejów padają drzewa, w tym te rosnące w Puszczy Kampinoskiej. Tak byáo i tym razem. Wieczorem policjant z wydziaáu kryminalnego komendy w Starych Babicach wracając po sáuĪbie do domu zauwaĪyá wyjeĪdĪający z lasu samochód. Nie byáoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, Īe pojazd ciągnąá za sobą przyczepkĊ zaáadowaną duĪą iloĞcią drewna. Funkcjonariusz o swoich spostrzeĪeniach poinformowaá dyĪurnego komendy, a nastĊpnie podając swoją bieĪącą lokalizacjĊ udaá siĊ za samochodem. Ten zatrzymaá siĊ przy jednej z posesji na terenie kampinoskiej gminy. Wtedy policjant wylegitymowaá kierowcĊ oraz jego pasaĪera. Podczas interwencji mĊĪczyĨni przyznali, Īe nie mieli pozwolenia na wywiezienie drewna z terenu Kampinoskiego Parku Narodowego. Damian O. i Michaá M. zostali zatrzymani do wyjaĞnienia tej sprawy. W tym czasie na miejsce dojechaáa równieĪ zaáoga z Posterunku Policji w Kampinosie. Policjanci sprawdzili dokumenty niezbĊdne podczas kontroli drogowej. Wtedy okazaáo siĊ, Īe 19-letniego kierowcĊ do czerwca przyszáego roku obowiązuje sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mundurowi zatrzymali równieĪ dowód rejestracyjny od pojazdu, którym poruszali siĊ mĊĪczyĨni, poniewaĪ nie miaá waĪnych badaĔ technicznych. Máodzi mĊĪczyĨni usáyszeli juĪ zarzut kradzieĪy wartego ponad 600 záotych drewna. Obaj przyznali siĊ do popeánienia przestĊpstwa. Dodatkowo Damian O. odpowie jeszcze za niestosowanie siĊ do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. ego/ksp

2 Express Wieczorny

MILANÓWEK W Milanówku ma przybyü przewijaków dla niemowląt. Urząd miasta wraz z tutejszym Klubem Mam chce zwiĊkszyü ich liczbĊ i dostosowaü miejsca publiczne do potrzeb maluchów. Przewijaki dla maáych dzieci to wciąĪ rzadkie zjawisko. Rodzice mogą przewinąü dziecko w wózku, czy samochodzie, ale nie kaĪdy ma taką moĪliwoĞü w zaleĪnoĞci od sytuacji. Najgorzej jest z niemowlakami, które potrzebują ciepáa, butelki i zmiany pieluchy. Sáyszy siĊ, Īe rodzic byá zmuszony zrobiü to w wielu miejscach, jak np. w kawiarni czy na stoliku w innych miejscach. Dlatego w Milanówku burmistrz Wiesáawa Kwiatkowska chce dostosowaü punkty w mieĞcie do potrzeb rodziców z dzieümi. We wszystkich budynkach uĪytecznoĞci publicznej, podlegających pod urząd pojawią siĊ przewijaki. BĊdą to pomieszczenia oznaczone specjalną nalepką. NastĊpnym krokiem szefowej miasta byáo wystosowanie listu do wszystkich wáaĞcicieli sklepów, kawiarni i restauracji z proĞbą o przyáączenie siĊ do akcji, aby rodzice mieli wiĊcej moĪliwoĞci korzystania z tego, co dzieje siĊ w Milanówku. DostĊpne są juĪ przewijaki w miejscach: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Spacerowa 4; OĞrodek Pomocy Spoáecznej, ul. Fiderkiewicza 41 Przedszkole nr 1, ul. Fiderkiewicza 43; zaplecze sanitarne na Targowisku Miejskim, ul. Piásudskiego oraz Urząd Miasta budynek A i B, ul. KoĞciuszki 45 i Urząd Miasta budynek C, ul. Spacerowa 4. Niebawem zostanie udostĊpniona mapa, na której znajdą siĊ wszystkie tego typu miejsca. am

www.expresswieczorny.pl

Paweá Kaczmarczyk – wykáadowca w Zakáadzie Ekonomii LudnoĞci i Demogra¿i Wydziaáu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej skomentowaá wyniki rankingu – katalog czynników decydujących o osiedleniu siĊ w danym miejscu jest bardzo dáugi. NajwaĪniejsze to rynek pracy, rynek edukacyjny oraz oferta usáug publicznych. Liczą siĊ teĪ, choü w mniejszym stopniu, warunki Ğrodowiskowe. Ranking gmin dotyczy 2015 roku. Liczba mieszkaĔców gminy Brwinów liczyáa wówczas 24 143 osoby, z czego na terenie miasta zameldowa-

nych byáo 12 518 osób, a na obszarach wiejskich 11 625 osób. Dodatnie saldo migracji pokazuje, Īe na terenie gminy Brwinów przybywa mieszkaĔców. W województwie mazowieckim wyĪsze saldo uzyskaáy jedynie gminy Lesznowola, Marki, Wieliszew, Ząbki, Sáupno, Kobyáka, ĩabia Wola, Radzymin, PraĪmów, Stara Biaáa i OĪarów Mazowiecki. W zestawieniu 2478 gmin z caáej Polski Brwinów plasuje siĊ na wysokim 62. miejscu. Na nieco dalszych miejscach znalazáy siĊ m.in. Nadarzyn (86. miejsce), Grodzisk Mazowiecki (100), Báonie (268) i Pruszków (285). Mirosáawa Kosiaty

REKLAMA

Wydawca: Milenium Media AWPK Druk: Agora Redagują: Janusz Szostak – redaktor naczelny, Aldona Báaszczyk– administracja. Wspóápracują: Jerzy Szostak, Wojciech Kudzia, ks. Jan Augustynowicz, Aneta Dzich, Tomasz Poáeü. Oddziaá Redakcji i Biura Reklamy: 96 –500 Sochaczew, ul. ĩeromskiego 29 G, tel/fax; (46) 862 15 82 Dziaá reklamy: Anna Konopka - 730 388 000 Wioleta KamiĔska - 713 762 276 Katarzyna Lisiecka - 694 810 192 e-mail redakcja@exmedia.pl

www.expresswieczorny.pl

Redakcja nie odpowiada za treĞü ogáoszeĔ oraz zastrzega sobie prawo zmiany tytuáów i skracania tekstów. Nie zwracamy nie zamówionych materiaáów.

NastĊpny numer ukaĪe siĊ 16 grudnia 2016 roku

2 grudnia 2016


Region

FABRYKA AMFETAMINY NA KOâACH

OcieplĈ przedszkole MILANÓWEK Gmina Milanówek w maju záoĪyáa wniosek do Mazowieckiej Jednostki WdraĪania Programów Unijnych na realizacjĊ projektu pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 18A w Milanówku”. Z 232 wniosków záoĪonych do konkursu, do¿nansowanie otrzymaáy 64 projekty. Milanówek uplasowaá siĊ na 36 pozycji z przyznaną kwotą do¿nansowania w wysokoĞci 529 897,30 zá, stanowiącą 53,26 procenta caákowitej wartoĞci projektu. Zakres prac obejmie m.in. na dociepleniu Ğcian i stropodachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji C.W.U. i CO, montaĪu kotáa gazowego kondensacyjnego i odnawialnych Ĩródeá energii oraz pracach wykoĔczeniowych. Realizacja projektu pozwoli na zwiĊkszenie efektywnoĞci energetycznej budynku oraz redukcjĊ zanieczyszczeĔ do atmosfery. DG

fot. CBĝP

Obiecali, a nie chcĈ daþ

Funkcjonariusze CBģ zlikwidowali mobilne laboratorium amfetaminy niedaleko Bãonia. Okazaão sič, İe rozbita przed czterema laty grupa przestčpcza wróciãa do swojego fachu pod pieczĈ chemika, poszukiwanego przez policjč od czterech lat. Zabezpieczono ponad tonč odczynników chemicznych do produkcji: 20 kilogramów gotowego narkotyku - w tym 1,6 litra w postaci pãynnej, 2,5 tys. tabletek ekstazy, kokainč i marihuanč.

P

olicjanci ustalili, Īe czáonkowie rozbitej przed czterema laty grupy przestĊpczej, po wyjĞciu na wolnoĞü, wrócili do swojego fachu i produkują amfetaminĊ. - Funkcjonariusze warszawskiego CBĝP wspierani przez kolegów z zespoáu szturmowego Wydziaáu Realizacyjnego Komendy Stoáecznej Policji weszli na wytypowaną, niepozorną posesjĊ koáo Báonia, gdzie zatrzymali 40-letniego Krzysztofa J.- chemika jednej z podwarszawskich grup przestĊpczych. MĊĪczyzna wáaĞnie produkowaá amfetaminĊ w specjalnie przygotowanym

laboratorium, które byáo zorganizowane w naczepie ciĊĪarówki - informuje kom. Agnieszka Hamelusz, rzeczniczka CBĝP. Laboratorium dziaáaáo po podáączeniu bieĪącej wody i prądu, wiĊc przestĊpcy mogli produkowaü narkotyki w dowolnym miejscu w kraju. W jednym z pomieszczeĔ znaleĨli 18 kg ĞwieĪo wyprodukowanego narkotyku, który suszyá siĊ przy pracujących termowentylatorach. W naczepie ciĊĪarówki byáo 1,6 litra w postaci páynnej. - Daje to ponad 20 kilogramów czystej amfetaminy, z

której moĪna wyprodukowaü okoáo 100 kilogramów narkotyku do dalszej dystrybucji. WartoĞü narkotyku gdyby tra¿á do sprzedaĪy wyniosáaby milion záotych - podsumowuje kom. Hamelusz. Natomiast w domu policjanci znaleĨli prawie 2 kg marihuany, ponad 300 g kokainy i 2,5 tys. tabletek ekstazy. Oprócz tego policjanci zabezpieczli luksusowe samochody marki bmw i volvo, a takĪe blisko 150 tys. zá w gotówce, pochodzących prawdopodobnie ze sprzedaĪy tych substancji. Krzysztof J. byá poszukiwany od momentu, kiedy policjanci

zlikwidowali najwiĊksze laboratorium amfetaminy w Polsce. Wtedy w miejscowoĞci Czarny Las koáo Grodziska Maz. odkryli laboratorium, gdzie zabezpieczono 40 ton substancji i odczynników chemicznych, a takĪe broĔ palną, amfetaminĊ i kokainĊ. MĊĪczyznie udaáo siĊ ukryü i uniknąá zatrzymania. Choü wystawiono za nim dwa listy goĔcze udaáo mu siĊ zniknąü z oczu na cztery lata. Teraz odpowie za swój proceder, usáyszaá juĪ zarzuty dotyczące posiadania znacznych iloĞci narkotyków. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolnoĞci. am

Maãİeęstwa z medalami

Dwa auta utknčãy w tunelu

fot. Grodzisk bez lukru/facebook

GRODZISK MAZ. Dwa samochody zahaczyáy o su¿t tunelu na ulicy Baátyckiej, gdyĪ nie dostosowaáy siĊ do znaku zakazu wjazdu dla takich pojazdów i ograniczenia wysokoĞci. Nie doĞü Īe kierowcy uszkodzili samochody, to otrzymali po mandacie od policji. Tunel na Baátyckiej, to waĪna inwestycja w Grodzisku, bo przed jego wybudowaniem na drugą stronĊ torów, moĪna byáo dostaü siĊ tylko wiaduktem. Nowa przeprawa zostaáa jednak przeznaczona dla samochodów osobowych, aby do centrum nie wjeĪdĪaáy tiry i ciĊĪarówki. Niestety nie wszyscy stosują siĊ do ograniczników przed tunelem. Kierowca samochodu iveco nie zastosowaá siĊ do znaku zakazu wjazdu dla takich pojazdów, zawadziá o ĞcianĊ tunelu i uszkodziá samochód. Nikomu nic siĊ nie staáo, a policja wrĊczyáa mu mandat. Tego samego dnia, prawie póátorej godziny póĨniej, inny kierowca renault nie zwróciá

uwagi na ograniczenia wysokoĞci. Auto zniszczyáo ograniczniki i utknĊáo w tunelu. I tym razem nie byáo rannych, ale mandat od funkcjonariuszy. Tunelem nie moĪe przejechaü teĪ straĪ poĪarna, choü ten

przejazd jest moĪliwoĞcią szybszej przeprawy. StraĪacy w trakcie projektu prosili o wyĪszy tunel, ale burmistrz uwaĪaá Īe wtedy droga otwarta byáaby teĪ dla ciĊĪarówek. Karetki pogotowia równieĪ mają problem, bo muszą

zwolniü przy przejeĨdzie aby nie zahaczyü o su¿t. Wygląda to tak, Īe muszą jechaü wolno, a anteną ocierają o krawĊdĨ tunelu. Gdyby pojechali szybciej, pojazd mógáby zawadziü dachem lub urwaü oĞwietlenie. am

GRODZISK MAZ. Grodziska Szkoáa Podstawowa nr 1 zostaáa w ubiegáym roku przebudowana za ponad osiem milionów záotych. Z tej kwoty gmina Grodzisk liczyáa na zwrot do¿nansowania w kwocie blisko 5 milionów, ale obecnie pojawiáy siĊ przeszkody. Do¿nansowanie modernizacji zabytkowego budynku w którym mieĞci siĊ Szkoáa Podstawowa nr 1 przy ul. KiliĔskiego, moĪe przejĞü gminie „koáo nosa”. UrzĊdnicy liczyli na zwrot nawet 5 milionów za inwestycjĊ, na którą wyáoĪyli 8. Wszystko przez jednostkĊ przyznającą dotacje, która niespodziewanie zmieniáa zdanie mając wątpliwoĞci. Gmina usáyszaáa, Īe do¿nansowanie jest przeznaczone na inwestycje związane z dziaáaniami kulturalnymi, a nie oĞwiatowymi, dlatego odpowiedni organ chce zrobiü wizjĊ lokalną i dopiero podjąü decyzjĊ. WczeĞniej w naborze wniosków na do¿nansowanie, ta inwestycja nie znalazáa siĊ wysoko na liĞcie rankingowej, ale nadeszáa informacja, Īe zostaáy wolne Ğrodki unijne, a Grodzisk ma duĪe szanse na uzyskanie dotacji we wspomnianej powyĪej kwocie. Sam wniosek gminy zostaá wysoko oceniony formalnie. Inwestycja zdobyáa teĪ nagrodĊ za najlepszą modernizacjĊ 2015 roku w kategorii „Szkolnictwo”. Wszystko wyglądaáo na to, Īe dotacja jest tylko kwestią czasu. Niestety teraz zaleĪy to od organów przyznających do¿nansowanie. Gdyby gmina go jednak nie otrzymaáa, to z pewnoĞcią ucierpią na tym inne inwestycje. am

BRWINÓW W piątek 25 listopada 2016 r. burmistrz Arkadiusz KosiĔski wrĊczyá dziesiĊciu parom z terenu gminy Brwinów medale przyznane przez Prezydenta RP za ponad 50 lat maáĪeĔstwa. Na tĊ wyjątkową uroczystoĞü burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz KosiĔski wraz z kierownikiem UrzĊdu Stanu Cywilnego Mirosáawą OsĊką zaprosili jubilatów z dáugim staĪem maáĪeĔskim. Ponad 50 lat razem ĞwiĊtowali: Józefa i Michaá Nowocieniowie, Helena i Karol Sokoáowscy, Irena i Zbigniew Marczakiewiczowie, Janina i Bolesáaw Margasowie, Anna i Zdzisáaw Iwanowscy, Katarzyna i Zbigniew Matuszewscy, Romana i Jan Szymczakowie, Krystyna i Józef Burzcowie, Lilia i Ryszard Galkowie, Maria i Zbigniew Ziemscy. NajdáuĪszym, ponad 68-letnim staĪem mogą pochwaliü siĊ Józefa i Michaá Nowocieniowie, którzy zawarli związek maáĪeĔski w 1948 roku. 60 lat razem ĞwiĊtowali Helena i Karol Sokoáowscy. Irena i Zbigniew Marczakiewiczowie oraz Janina i Bolesáaw Margasowie zawarli związek maáĪeĔski w 1965 roku. Pozostaáe pary w 1966 roku. Burmistrz Arkadiusz KosiĔski záoĪyá gratulacje i Īyczenia, by nadchodzące dni, miesiące, lata upáywaáy im w spokoju, w otoczeniu kochającej rodziny, dzieci i wnuków - we wspólnej miáoĞci, przyjaĨni i zaufaniu - a zdrowie jak najdáuĪej dopisywaáo. Jubilaci otrzymali bukiety kwiatów oraz kosze wypeánione sáodyczami. ĝwiĊtowali w gronie najbliĪszej rodziny i przyjacióá. Nie zabrakáo tortu z napisem „Jubileusz maáĪeĔstwa”. Krótki koncert skrzypcowy zaprezentowaá àukasz Parcheta. Pary maáĪeĔskie, które w najbliĪszym czasie obchodziü bĊdą okrągáą 50. rocznicĊ zawarcia związku maáĪeĔskiego, oraz pary, które są maáĪeĔstwem dáuĪej niĪ 50 lat, a nie otrzymaáy jeszcze medali przyznawanych przez Prezydenta RP, proszone są o kontakt z UrzĊdem Stanu Cywilnego w UrzĊdzie Gminy Brwinów pod numerem telefonu 22 738 25 61. Monika Mizioáek


Z dróg powiatowych…

Dobiega koęca sezon budowlany Zakoęczono prace na najwičkszej tegorocznej inwestycji drogowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zmodernizowano w wysokim standardzie ciĈg dróg powiatowych – ul. Rataja w gm. Oİarów Mazowiecki i ul. PoprzecznĈ w gm. Stare Babice (o ãĈcznej dã. ok. 4,5 km). Ruch na tych ulicach zostaã juİ przywrócony. Kierowcy korzystają z nowego ronda w Pogroszewie, które zostaáo wykoĔczone trwaáą kostką granitową. Tego typu inwestycja poprawia bezpieczeĔstwo na skrzyĪowaniu dróg i warto zauwaĪyü, Īe jest to kolejne skrzyĪowanie przebudowane na rondo na drogach powiatu warszawskiego zachodniego. Zarząd Dróg Powiatowych przykáada takĪe duĪą wagĊ do budowy odwodnienia dróg. Instalacje odwadniające gwarantują bowiem wieloletnią trwaáoĞü nawierzchni. Urządzenia odwadniające powstaáy na caáym modernizowanym odcinku, niektóre rowy odwadniające są kryte. Przy drodze poáoĪono chodnik o szer. 2 m, powstaáo tam takĪe 11 zatok dla autobusów i wiele zjazdów na posesje wykoĔczonych kostką. Warunki atmosferyczne spowodowaáy opóĨnienie w zakoĔczeniu tej inwestycji. Wyjątkowo duĪa liczba deszczowych dni, przekraczająca znacznie Ğrednią opadów w paĨdzierniku,

4 Express Wieczorny

Rondo w Pogroszewie juİ otwarte dla ruchu pokrzyĪowaáa nieco wczeĞniejsze plany drogowcom. Cieszymy siĊ zatem, Īe z początkiem grudnia moĪemy juĪ korzystaü z nowej drogi. Prace drogowe na omawianym odcinku realizowaáa ¿rma Skanska S.A. Koszt inwestycji wyniósá okoáo 7,6 mln zá. Zadanie to ¿nansują wspólnie gminy: Stare Babice 880.000 zá, OĪarów Mazowiecki - 1.450.000 zá, a takĪe Powiat Warszawski Zachodni - 2,3 mln zá i Narodowy Program Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej - 3 mln zá. DziĊki dobrej wspóápracy samorządów mamy wymierny efekt w postaci realizacji potrzebnej inwestycji. Nowy most w Báoniu ZakoĔczono prace przy bu-

dowie nowego mostu w Báoniu na Rokitnicy. Trwają aktualnie procedury odbiorcze, które bĊdą realizowane jeszcze przez kilka dni. Warto zauwaĪyü, Īe most w Báoniu wykonany zostaá caákowicie od nowa. Jest to kolejny most wyremontowany przez powiat wspólnie z samorządami gminnymi. WczeĞniejsze inwestycje tego typu zrealizowano m.in. w: Podkampinosie, Nowym àuszczewku, Szczytnie i Lipkowie. Nowy most w Báoniu charakteryzuje siĊ duĪą wytrzymaáoĞcią i powinien sáuĪyü naszej spoáecznoĞci przez wiele lat. Powiat na tĊ inwestycjĊ otrzymaá do¿nansowanie z Ministerstwa Infrastruktury. àączny koszt tego zadania wynosi 880 tys. zá. Przyznana subwencja z BudĪetu PaĔstwa to ok. 715 tys. zá. Pozostaáe koszty s¿-

nansują PWZ i Gmina Báonie. Caáe zadanie polegáo na wykonaniu nowego mostu Īelbetowego o szerokoĞci 6 m z nawierzchnią drogową, chodnikiem i ĞcieĪką rowerową. Przebudowane zostaáy takĪe dojazdy do mostu wraz ze skrzyĪowaniami z drogami gminnymi i niezbĊdną infrastrukturą. Nowa organizacja ruchu na ul. Piastowskiej Drogowcy zakoĔczyli prace przy ul. Piastowskiej (gm. OĪarów Mazowiecki). Droga w pobliĪu skrzyĪowania z ul.

PoznaĔską w Broniszach zostaáa poszerzona. Wykonano wzmocnienie podáoĪa i nową podbudowĊ stosując naturalne kruszywo. Jadąc w kierunku Warszawy kierowcy poruszają siĊ osobnym pasem ruchu oddzielonym wysepką. W tym miejscu powstaáa takĪe nowa sygnalizacja Ğwietlna. Modernizacja tego skrzyĪowania usprawnia ruch w godzinach porannych. Oprócz skrzyĪowania zmodernizowano caáy odcinek ul. Piastowskiej, o dá. ok. 500 m do ul. Przyparkowej, gdzie remont drogi wykonywano juĪ wczeĞniej. Prace realizowaáa Firma Strabag. Inwestycja zostaáa s¿nansowana przez Powiat Warszawski Zachodni i GminĊ OĪarów Mazowiecki. WartoĞü tego zadania wynosi ok. 1,1 mln zá. ZakoĔczono remonty dróg W ostatnim czasie na terenie powiatu wyremontowano takĪe drogi w innych miejscach. Wykonano nakáadki asfaltowe wraz z poprawą konstrukcji jezdni odcinków dróg poáoĪonych w 4 gminach: w Bieniewie Wsi gm. Báonie dá. ponad 1100 m, w Pogroszewie gm. OĪarów Mazowiecki - dá. 1000 m, na ul. WiĞlanej (pomiĊdzy ul. Warszawską a Kolejową) w àomiankach- dá. 700 m. Wykonano takĪe nakáadkĊ w Józefowie gm. Kampinos - dá. 800 m. àączny koszt inwestycji dotyczących nakáadek drogowych w czterech gminach wyniósá okoáo 1 mln 300 tys. zá. Powiat zadania te ¿nansuje wspólnie z gminami, a inwestycjĊ w Pogroszewie dziĊki wsparciu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Kolejne prace zakoĔczone ZakoĔczono budowĊ chodnika w Bieniewicach i Starych Faszczycach o dá. 500 m. WartoĞü inwestycji wynosi ok. 216 tys. zá, ¿nansuje ją wspólnie Powiat i Gmina Báonie. ZakoĔczono takĪe prace bitumiczne na alei lipowej w Kampinosie. Wymieniono tam okoáo 1200 m² powierzchni drogi wraz z pro¿lowaniem

poboczy. W tym miejscu realizowane są jeszcze drobne prace na poboczach drogi. W wielu miejscach powiatu dobiegają takĪe koĔca naprawy cząstkowe chodników. 5 miejsce na liĞcie rankingowej Mazowsza! InformowaliĞmy juĪ Czytelników, Īe Powiat Warszawski Zachodni po raz kolejny uzyskaá do¿nansowanie do budowy dróg, tym razem z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury Drogowej na lata 2016- 2019” . DziĞ juĪ znane są dokáadne wyniki punktacji na liĞcie rankingowej Mazowsza, inwestycja powiatu otrzymaáa tam 5 miejsce, co gwarantuje powiatowi uzyskanie do¿nansowania w wysokoĞci ok. 3 mln zá. DziĊki tym Ğrodkom oraz funduszom z budĪetu PWZ, a takĪe gmin Izabelin i Stare Babice, moĪliwe bĊdzie wykonanie kolejnych inwestycji. Zaplanowano zatem do realizacji: modernizacjĊ ciągu dróg- ul. IzabeliĔskiej (w gm. Stare Babice) i ul. Sienkiewicza (gm. Izabelin) o áącznej dá. 3,3 km, budowĊ ronda na skrzyĪowaniu ulic. Sienkiewicza i 3 Maja w Izabelinie, oraz modernizacjĊ ul. 3 Maja w kierunku do Lasek. àączny kosztorys inwestorski tych zadaĔ wynosi obecnie 11 mln zá 250 tys. zá. Przetarg wyáaniający wykonawcĊ tego zadania zostanie ogáoszony na wiosnĊ 2017 r. inwestycja bĊdzie wykonana w przyszáym roku. Uzyskanie po raz piąty do¿nansowania do budowy dróg powiatowych jest duĪym sukcesem naszych samorządów- powiatowego i gminnych. Warto zauwaĪyü, Īe dodatkowe punkty na listach rankingowych przyznawane są wáaĞnie za dobrą wspóápracĊ samorządów róĪnego szczebla, które solidarnie wspóá¿nansują zadania w dziedzinie inwestycji drogowych. Jeszcze raz okazuje siĊ, Īe zgoda buduje i moĪe przynieĞü wszystkim mieszkaĔcom tych terenów wymierne korzyĞci. Mà

Akcja „Zima” w powiecie Z

arząd Dróg Powiatowych rozstrzygnąá juĪ przetargi na zimowe utrzymanie dróg. Teren powiatu podzielono na trzy sektory, za kaĪdy odpowiada inna ¿rma, co jest związane z czasem dojazdu do okreĞlonych miejsc. Na zimowe utrzymanie dróg przeznaczono ok.800 tys. zá. Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych bĊdą peániü 24-godzinne dyĪury monitorując na bieĪąco stan dróg i analizując prognozy pogody. Po ich sygnale ¿rmy bĊdą usuwaü Ğnieg, oblodzenie dróg i inne zimowe uciąĪliwoĞci w czasie 0,5-1,0 godziny od zgáoszenia. Firmy obsáugujące nasz powiat dysponują áącznie 8 páugami do odĞnieĪania, ZDP posiada takĪe wáasny sprzĊt, m.in.: páug wirnikowy, koparko áadowarki do usuwania zasp i ciągniki ze spychacza-

www.expresswieczorny.pl

mi, które równieĪ uĪywane są do akcji zimowej. Dla mieszkaĔców powiatu uruchomiono caáodobowy telefon alarmowy - specjalnie do akcji zimowej 505-106-867. Ewentualne problemy ze stanem dróg moĪna zgáaszaü takĪe do straĪy miejskich i

gminnych. Trzeba jednak pamiĊtaü, Īe na terenie powiatu oprócz dróg powiatowych (zarządzanych przez ZDP) są takĪe drogi gminne i wojewódzkie, a za ich utrzymanie odpowiadają inne zarządy dróg. Mà

2 grudnia 2016


Aktualnorci

PANEL NAUKOWY W BâONIU Expressem

z BmONIA

Zawody spãawikowe

N

Tematem spotkania byãy dzieje Mazowsza Poãudniowego przed pojawieniem sič Bãonia. 17 listopada goĤcinne sale Centrum Kultury w Bãoniu, oprócz uczestników panelu zgromadziãy mieszkaęców zainteresowanych najdawniejszĈ historiĈ miasta i okolic. Na uwagč zasãuguje obecnoĤþ mãodzieİy z Liceum OgólnoksztaãcĈcego w Bãoniu, która w ramach lekcji historii, z uwagĈ przysãuchiwaãa sič wystĈpieniom zaproszonych goĤci. „W literaturze przedmiotu stawiane są pytania, kiedy nastąpiáo powstanie jednoĞci ziem Mazowsza. Czy miaáo to miejsce jeszcze przed utworzeniem polskiej paĔstwowoĞci, czy juĪ po jej powstaniu. Aleksander Gieysztor wykorzystując prace archeologów i jĊzykoznawców przyjąá koncepcjĊ, Īe skrystalizowanie ziem mazowieckich nastąpiáo jeszcze w IX-X wieku…”. PowyĪszy cytat autorstwa jednego z najbardziej uznanych polskich mediewistów prof. Henryka Samsonowicza, pochodzi z wykáadu inaugurującego panel naukowy zorganizowany staraniem Muzeum Ziemi BáoĔskiej (w organizacji) przy wsparciu wáadz miasta. Muzeum do udziaáu w panelu zaprosiáo, oprócz prof. Henryka Samsonowicza, Marcina WoĨniaka - kustosza Muzeum StaroĪytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie, Rafaáa Mroczka - kustosza Muzeum Zamek Królewski w Warszawie, dr Kazimierza Pacuskiego z Instytutu Historii PAN oraz dr Mariusza BáoĔskiego - pracownika Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. CaáoĞü moderowaáa Wiesáawa WideryĔska - peánomocnik burmistrza ds. organizacji Muzeum Ziemi BáoĔskiej. Celem panelu byáo przedstawienie najnowszych badaĔ dotyczących wydarzeĔ poprzedzających pojawienie siĊ miasta.

Staroİytne hutnictwo JuĪ w czasach staroĪytnych okolice dzisiejszego Báonia tĊtniáy Īyciem. Związane to byáo

2 grudnia 2016

z istnieniem w okresie od I do IV wieku prĊĪnie dziaáającego Mazowieckiego OĞrodka Metalurgicznego pracującego przynajmniej na potrzeby caáej Polski centralnej. Byá to drugi co do wielkoĞci oĞrodek tego rodzaju w Europie, porównywalny do gigantycznego zagáĊbia hutniczego w Górach ĝwiĊtokrzyskich. O tym miĊdzy innymi mówiá opierając siĊ o prezentacjĊ multimedialną i najnowsze badania naukowe Marcin WoĨniak z Muzeum w Pruszkowie, zwracając szczególną uwagĊ na teren oddalonych od Báonia okoáo 5 kilometrów Biskupic, gdzie w czasie badaĔ archeologicznych okryto Ğlady okoáo 3600 pieców hutniczych typu dymarka, przypuszcza siĊ, Īe iĪ áączna liczba pieców na terenie oĞrodka hutniczego liczyáa okoáo 120 000 – 150 000. Interesujące byáy przetoczone przez prelegenta przykáady wykopalisk związanych z epizodem staroĪytnych dziejów okolic obecnego Báonia.

Rezydencja ksiĈİĈt ParĊ wieków póĨniej na obszarze dzisiejszej gminy Báonie, ksiąĪĊta mazowieccy, Konrad Mazowiecki i jego syn Siemowit I, wznieĞli swoją rezydencjĊ, co spowodowaáo iĪ ziemie wokóá dzisiejszego miasta staáy siĊ jednym z centralnych oĞrodków dzielnicy. Na decyzjĊ ksiąĪąt wpáynĊáo zapewne poáoĪenie geogra¿czne tych ziem na waĪnym szlaku komunikacyjnym áączącym WielkopolskĊ z Rusią. O tym jak wyglądaáo Īycie na dworze ksiąĪĊcym mówiá Rafaá Mroczek z Muzeum

Zamek Królewski w Warszawie, uatrakcyjniając wystąpienie ciekawie przygotowaną prezentacją multimedialną. W swojej prelekcji zwróciá równieĪ uwagĊ na kontakty handlowe Mazowsza w dobie Ğredniowiecza. Pozostając w tematyce związanej z dworami ksiąĪąt mazowieckich, po przerwie kawowej w swoim wystąpieniu dr Kazimierz Pacuski omówiá wielkie puszcze Mazowsza poáudniowego X-XII wieku i ich rolĊ w utrzymaniu druĪyny ksiąĪĊcej i dworu ksiąĪĊcego poprzez polowania na grubego zwierza. Mówiá o ostoi tura jako zwierzĊcia zastrzeĪonego dla polowania samych ksiąĪąt. Omówiá równieĪ organizacjĊ grodową i ludnoĞü sáuĪebną na Mazowszu poáudniowym X-XII wieku na przykáadzie Sochaczewa, Rokitna, Czerska.

Odkrycia archeologów UwagĊ sáuchających przykuáo wystąpienie Mariusza BáoĔskiego, ucznia znanego archeologa prof. Marka Dulinicza. Dr BáoĔski z punktu widzenia

archeologa opowiedziaá o waĪniejszych odkryciach archeologicznych na Mazowszu w IX-XII wieku. Szczególną uwagĊ zwróciá na odkrycia archeologiczne grodziska w Báoniu-Rokitnie oraz Báoniu Osieku. Jak wykazują badania archeologiczne tereny wokóá dzisiejszego Báonia od najdawniejszych czasów peániáy rolĊ jednego ze znaczniejszych oĞrodków Mazowsza Poáudniowego. Po wystąpieniach goĞci, sáuchacze mieli okazjĊ przysáuchaü siĊ dyskusji jaka rozwinĊáa siĊ po o¿cjalnych wystąpieniach, z sali padáy pytania skierowane do prelegentów. Panel naukowy, który odbyá siĊ w listopadzie, to nie pierwsza tego typu inicjatywa Muzeum Ziemi BáoĔskiej (w organizacji). W ubiegáym roku odbyáo siĊ spotkanie na temat funkcji spoáeczno - kulturowej Muzeum, jako instytucji kultury pamiĊci w dobie uni¿kacji Europy. Ubiegáoroczny panel otworzyá drogĊ do poszukiwaĔ odpowiedzi na wiele pytaĔ dotyczących historii Báonia i okolic. Wiesáawa WideryĔska

a wodzie „Nowa - Babska” 13 listopada odbyáy siĊ Towarzyskie Zawody Spáawikowe z okazji ĝwiĊta NiepodlegáoĞci. Zawody odbyáy siĊ w jednej 4-godzinnej turze. Pomimo fatalnej pogody i zamarzniĊtej wody, na starcie zjawiáo siĊ 23 zawodników. Zawodnicy zostali podzieleni na 3 sektory seniorskie. Rywalizacja rozpoczĊáa siĊ o godz. 9.00. Zawody po 4 godzinnym zmaganiu wygraá kol. Paweá Sobolewski, kolejne miejsca zajĊli: 2. kol. Tomasz UrbaĔski, 3. kol. Jakub PamiĊta, 4. kol. Marcin Sobczak, 5. kol. Marcin NewczyĔski, 6. kol. Agnieszka Owczarczuk. Puchar, nagrody niespodzianki oraz dyplomy zwyciĊzcom wrĊczyá prezes Koáa. Po zawodach na wszystkich uczestników i opiekunów czekaáa gorąca zupa ufundowana przez restauracjĊ „Czarci Róg” oraz gorąca herbata. DziĊkujĊ kolegom organizatorom za przygotowanie akwenu do zawodów, a uczestnikom za wspólnie spĊdzoną niedzielĊ. Zapraszamy do udziaáu w nastĊpnych zawodach organizowanych przez Zarząd Koáa Nr 9 w Báoniu. WiĊcej informacji o kolejnych zawodach na naszym FB fanpage PZW Koáo Báonie, odwiedzajcie naszą stronĊ, gdzie umieszczona zostaáa fotorelacja z tego wydarzenia! Cezary Wieczorek Prezes Zarządu Koáa Nr 9 w Báoniu

Grudniowe zaproszenia 3 grudnia (sobota), godz. 11.00- Stacja Mikoáajki - taĔce, konkursy, zabawy i inne atrakcje dla dzieci, Centrum Kultury w Báoniu, sala widowiskowa 6 grudnia (wtorek), godz. 16.00 - otwarcie lodowiska oraz uroczyste odpalenie iluminacji Ğwiątecznej, Park Bajka 11 grudnia (niedziela) godz. 10.00-18.00 kiermasz Ğwiąteczny niebanalne prezenty; ozdoby i dekoracje Ğwiąteczne; autorska, unikatowa biĪuteria; gry i zabawy dla dzieci; ceramika uĪytkowa i dekoracyjna; naturalne kosmetyki; „Jarmark staroci”; tradycyjne przysmaki Ğwiąteczne; Ğwiąteczne warsztaty plastyczne „Moje zdolne rączki” w godz. 10.00-14.00; kiermaszowa fotobudka gratis! W godz. 12.00-14.00; Centrum Kultury 11 grudnia (niedziela), godz. 10.00-18.00 - wystawa: „AranĪacja stoáu Ğwiątecznego”, Centrum Kultury, sala taneczna 1p.

Burmistrz Báonia ogáasza otwarty konkurs ofert na organizacjĊ opieki nad dzieümi w wieku do lat 3. Oferty naleĪy skáadaü w Biurze Podawczym (pokój nr 1) UrzĊdu Miejskiego w Báoniu, Rynek 6, w terminie do 20 grudnia 2016 r. do godz. 15.30. Ogáoszenie oraz wzór oferty dostĊpne są w UrzĊdzie Miejskim oraz na stronach internetowych gminy.

www.expresswieczorny.pl

Express Wieczorny 5


Region

Policja namierzyãa magazyny lewego tytoniu

Z İycia KAMPINOSU Kierowco zwolnij!

W

Kampinosie, przy ul. Niepokalanowskiej, zostaáo zainstalowane urządzenie mierzące prĊdkoĞü. Nie jest to fotoradar, urządzenie nie robi zdjĊü. Natomiast jego funkcja polega na mierzeniu prĊdkoĞci w czasie rzeczywistym oraz informowaniu kierowców, czy muszą zwolniü, czy teĪ jadą przepisowo. Miernik prĊdkoĞci ma charakter prewencyjny. Oby wiĊc jego obecnoĞü skutecznie przekonaáa kierowców do zdjĊcia nogi z gazu.

Zgãoszenia awarii Policjanci wydziaãu do walki z przestčpczoĤciĈ gospodarczĈ KSP rozbili grupč przestčpczĈ zajmujĈcĈ sič handlem i paserstwem wyrobami tytoniowymi. Podczas dziaãaę funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 65 tysičcy paczek papierosów i ponad 27 ton krajanki tytoniowej. WartoĤþ uszczuplenia Skarbu Paęstwa z tytuãu niezapãaconego podatku wyniosãa ponad. Do sprawy zostaáo zatrzymanych 7 osób, którym zostaáy przedstawione zarzuty przechowywania papierosów i

krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy skarbowej oraz udziaáu w zorganizowanej grupie przestĊpczej, trudniącej siĊ paserstwem i obrotem wyrobami akcyzowymi. Policjanci zajmujący siĊ w Komendzie Stoáecznej Policji zwalczaniem przestĊpczoĞci gospodarczej od dáuĪszego czasu rozpracowywali grupĊ przestĊpczą, której czáonkowie mieli trudniü siĊ obrotem wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy. W trakcie prowadzonych dziaáaĔ funkcjonariusze podczas kontroli drogowej pod Grodziskiem Mazowieckim zatrzymali ciĊĪarowe iveco. Jak siĊ okazaáo, w naczepie byáy przewoĪone papierosy bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Dalsze ustalenia doprowadziáy policjantów do magazynu w Grodzisku Mazowieckim, gdzie nielegalny towar byá skáadowany. Policjanci zabezpieczyli w sumie

prawie 65 tysiĊcy paczek papierosów i zatrzymali 5 mĊĪczyzn: 44-letniego Dariusza K., 36-letniego Artura G., 33-letniego Piotra J., 29-letniego Macieja G i 23-letniego Cezarego L. Analizując materiaáy sprawy, policjanci powiązali zatrzymania z innym realizowanym przez siebie postĊpowaniem, równieĪ dotyczącym przestĊpstw związanych z wyrobami tytoniowymi bez polskiej akcyzy. Tym sposobem dotarli do jednej z ¿rm, której magazyn znajdowaá siĊ w Jankach. Z wiedzy funkcjonariuszy wynikaáo, Īe moĪe tam byü przechowywany nielegalny tytoĔ. Podczas dokáadnego przeszukania jednej z hal zauwaĪyli ustawionych pod Ğcianą kilkadziesiąt kartonów. Po przeszukaniu okazaáo siĊ, Īe znajduje siĊ w nich nielegalna krajanka tytoniowa. Funkcjonariusze zabezpieczyli 137 kartonów, kaĪdy o wadze

200 kilogramów. W sumie byáo w nich ponad 27 ton tytoniu bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Na miejscu policjanci zatrzymali dwóch mĊĪczyzn: 52-letniego Michaáa P. i 39-letniego Remigiusza K. Kwota uszczuplenia Skarbu PaĔstwa z tytuáu niezapáaconych podatków wniosáa ponad 22 miliony záotych. Zatrzymani mĊĪczyĨni zostali doprowadzeni do prokuratury. Tam zostaáy im przedstawione zarzuty przechowywania papierosów i krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy skarbowej i udziaáu w zorganizowanej grupie przestĊpczej, trudniącej siĊ paserstwem i obrotem wyrobami akcyzowymi. Sąd na wniosek prokuratury zastosowaá wobec caáej siódemki areszt tymczasowy na 3 miesiące. Funkcjonariusze zajmujący siĊ sprawą nie wykluczają dalszych zatrzymaĔ. ea/ksp

Promowali tolerancjč i szacunek PODKOWA LEĝNA Podkowa LeĞna juĪ po raz drugi zorganizowaáa Przystanek PaT, czyli „Pro¿laktyka a Ty”. Jest to ogólnopolski program pro¿laktyczno-edukacyjny, organizowany przez KomendĊ Gáówną Policji. Podczas imprezy promowane są wĞród máodzieĪy wartoĞci: szacunek i wzajemna tolerancja, a takĪe ostrzeĪenia na temat uzaleĪnieĔ i przemocy. II Miejski Przystanek PaT w ramach programu „Pro¿laktyka a Ty” odbyá siĊ juĪ po raz drugi w Podkowie. Ogólnopolski program Komendy Gáównej Policji promuje wĞród máodzieĪy modĊ na Īycie wolne od uzaleĪnieĔ, agresji i przemocy. - To kreowanie postaw wzajemnej pomocy i szacunku. GoĞciliĞmy 450 osób z województwa mazowieckiego, w tym ok. 50 z Podkowy. SpoáecznoĞü PaT budowana jest na relacjach áączenia Ğrodowisk, wzajemnego wsparcia, wymia-

ny doĞwiadczeĔ i twórczych prezentacji - mówi burmistrz Podkowy Artur TusiĔski. Uczestnicy mogli korzystaü z kilkunastu warsztatów: samba brazylijska, trening twórczego myĞlenia, malowanie na ko-

6 Express Wieczorny

szulkach, hip-hop, woskowe cuda, taniec towarzyski, zumba, taniec jazzowy, samoobrona, hip-hopowa mowa, krótkofalarskie czy teatralne zajĊcia i ¿zjoterapia. Na zakoĔczenie fantastyczny

I

nformujemy, Īe w dniu 2 grudnia 2016 r. (piątek) Referat Gospodarki Komunalnej (pokój nr 1) bĊdzie nieczynny dla mieszkaĔców. Wszelkie awarie w tym dniu prosimy zgáaszaü w sekretariacie UrzĊdu Gminy lub pod numerem telefonu 501 257 989.

Patrol ģwičtego Mikoãaja

S

erdecznie zapraszamy na AukcjĊ na rzecz Patrolu ĝwiĊtego Mikoáaja, która odbĊdzie w niedzielĊ,11 grudnia o godzinie 17.00 w OSP w Kampinosie. To juĪ dziewiąta edycja akcji charytatywnej, którą jak co roku rozpoczyna Aukcja, na goĞci czekaü bĊdzie równieĪ: kiermasz Ğwiąteczny, poczĊstunek i niespodzianki. GoĞciem Patrolu w tym roku bĊdzie Duet Muzyczny Wiola i Dawid, który swój koncert zagra charytatywnie. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na przygotowanie paczek dla najbardziej potrzebujących dzieci z naszej gminy a w tygodniu przedĞwiątecznym Mikoáaje i ĝnieĪynki wyruszą z paczkami do dzieci. WiĊcej o naszej akcji moĪna zobaczyü na Facebooku wpisując „Patrol ĝw. Mikoáaja – Kampinos” a pod numerami telefonów: 730 388 000 i 515 108 972 pozostajemy do dyspozycji, jeĞli mają PaĔstwo pytania chĊtnie odpowiemy. Serdecznie zapraszamy. W imieniu organizatorów Anna Konopka

koncert daá zespóá Bethel. - Byáo to radosne, peáne máodej energii wydarzenie, które na staáe wpisaáo siĊ juĪ w miejski i szkolny kalendarz podkreĞliá TusiĔski. am

www.expresswieczorny.pl

2 grudnia 2016


OGâOSZENIA PRACA

MOTORYZACJA

Dam

Usãugi

ZatrudniĊ pracowników budowlanych: murarzy, zbrojarzy, tynkarzy i do dociepleĔ. 504 004 005

AUTOZàOMOWANIE: przyjmiemy kaĪdy samochód, bezpáatny odbiór z miejsca postoju, zaĞwiadczenia do wydziaáu komunikacji od rĊki. 602 707 332

ZatrudniĊ pracowników budowlanych do elewacji i gipsiarzy. 504 004 005

Usãugi BUD.- REM. Usáugi stolarskie, ukáadanie podáóg, boazerie, schody, cyklinowanie bezpyáowe. (46) 863 55 97, 0 603 896 865 Producent okien ¿rma TopPlast oferuje: okna PCV z montaĪem, bramy garaĪowe, rolety okienne, parapety zew. i wew. Paprotnia ul. M. Kolbego 2, 602 498 697 Tynki cementowo wapienne, gipsowe z agregatu. Posadzki cementowe mixokretem. Adaptacja poddaszy, docieplanie budynków. Podbitki PCV, ukáadanie kostki brukowej. Solidnie i sumiennie. 504 004 005

Firma FM Logistic

SCHODY TARASY PODJAZDY

przyjmiemy kaĪdy samochód bezpáatny odbiór z miejsca postoju, zaĞwiadczenia do wydziaáu komunikacji od rĊki. Tel. 602 707 332

poszukuje osób do pracy na stanowisku Operator Wózka Widãowego do magazynu w miejscowoĤci Pass koão Bãonia. Wymagania: - doĤwiadczenie w kierowaniu wózkami widãowymi podnoĤnikowymi; - rzetelnoĤþ, odpowiedzialnoĤþ; - dyspozycyjnoĤþ(praca w systemie zmianowym). Oferujemy: - pracč w mičdzynarodowej Àrmie o ugruntowanej pozycji na rynku; - zatrudnienie w oparciu o umowč o pracč, na peãen etat; - atrakcyjny pakiet socjalny; - opiekč medycznĈ; - ubezpieczenie grupowe Kontakt: Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22/205 12 30, lub przesãanie swojego CV drogĈ mailowĈ na adres: mailto:pkierzkowska@fmlogistic.com

Szkoáy dla Ciebie Promocyjne ceny – I semestr Bezpáatny Nabór wrzesieĔ 2016 - Zaoczne Liceum Ogólnoksztaácące dla Dorosáych w Sochaczewie po gimnazjum i 8-letniej szkole podstawowej oraz po ZSZ na semestr III

- Zaoczna Szkoáa Policealna dla Dorosáych w Sochaczewie W szkole policealnej ksztaácimy w zawodach: - Technik informatyk - Technik administracji Wydajemy zaĞwiadczenia i legitymacje szkolne Podania przyjmujemy i informacji udzielamy pon - pt 8.00 – 16.00 w sekretariacie szkoáy,

96-500 Sochaczew, ul. Warszawska 35, tel. 46 862 34 73

782-038-235

SKUP BYDâA i bydãa pozaklasowego

tel. 607 547 777

2 grudnia 2016

www.expresswieczorny.pl

Express Wieczorny 7


Aktualnorci Nasz patronat

Bãoęski Festiwal Nauki w podróİy aksymiliada, to coroczne ĞwiĊto, które Gimnazjum nr 2 w Báoniu, noszące zaszczytne imiĊ Maksymiliana Marii Kolbego, przygotowuje dla mieszkaĔców miasta - powiedziaá w jednym z wywiadów Zenon Reszka - burmistrz Báonia. W tym roku tematem przewodnim byáy podróĪe. Czwarta juĪ edycja báoĔskiego Festiwalu Nauki sprowadziáa w mury naszej szkoáy wielu mieszkaĔców Báonia. Jak co roku, uczestnicy mieli okazjĊ zmierzyü siĊ m.in. z tajnikami chemicznego i ¿zycznego Ğwiata. Z pomocą nauczycieli najmáodsi goĞcie mieli szansĊ na zapoznanie siĊ z nauką przez zabawĊ. Pod okiem uczniów - dziaáających w szkolnych koáach zainteresowaĔ - dzieci mogáy wáasnorĊcznie zrobiü Ğliczne, pachnące mydeáko czy poznaü budowĊ silnika rakietowego. W pracowni ceramicznej czekali máodzi garncarze wraz ze swoim opiekunem. Pokazywali swój kunszt i sztukĊ wyrobu ceramicznego w prawdopodobnie jedynej tak dobrze wyposaĪonej szkolnej pracowni ceramicznej w Polsce. Uczestnicy Maksymiliady, chcąc odkryü najmroczniejsze zakamarki naszej szkoáy, tra¿-

li z pewnoĞcią do podziemi, czyli szkolnej piwnicy, gdzie czekaáo ich spotkanie oko w oko z piratami. Realistyczne rekwizyty oraz zaáoga Ğredniowiecznego statku pozwoliáy zebranym w piwnicznych lochach na podróĪ w czasie. Szanty, kufry záota, pirackie kolorowanki i labirynty wywoáywaáy na twarzach najmáodszych szerokie, szczere uĞmiechy. Jak co roku, w Festiwalu wziĊáy udziaá zaprzyjaĨnione szkoáy ponadgimnazjalne. Odwiedziáo nas LO im. Wáadysáawa Broniewskiego, które pokazaáo swoje pamiątki z podróĪy oraz ZS im. Melchiora WaĔkowicza demonstrujący podróĪ w czasie z róĪnymi zawodami.

W sali gimnastycznej uczestnicy ĞwiĊta mieli równieĪ okazjĊ na zatracenie siĊ w smakach odlegáych regionów. Degustacje pysznych daĔ i owoców z róĪnych kultur ziemi niejednego smakosza wprawiáy w kulinarną euforiĊ, a dopeánieniem emocji byáy stroje i dekoracje z róĪnych stron Ğwiata. JeĞli ktoĞ nadal odczuwaá gáód albo chciaá siĊ po prostu rozkoszowaü smakami, mógá skorzystaü z pysznego poczĊstunku przygotowanego przez rodziców. Dzieci szkoliáy siĊ równieĪ w survivalu, czyli sztuce przetrwania w trudnych sytuacjach. Sądząc po minach i zaangaĪowaniu, sprawiaáo im to wiĊcej radoĞci niĪ trudu i stresu. Sáychaü byáo radosne okrzyki: - Tata, rozpaliáem ogieĔ! Byáy równieĪ pokazy ratownictwa medycznego uczniów WaĔkowicza, moĪliwoĞü bliskiego spotkania z pająkami Ğwiata oraz wystawa muszli przywiezionych z podróĪy po morzach Ğwiata. Nie zapominając o tym, iĪ Gimnazjum im. Maksymiliana Marii Kolbego nosi zaszczytny tytuá Szkoáy Odkrywców Talentów,

wszystkim przygodom z podróĪami towarzyszyáa muzyka na Īywo. UsáyszeliĞmy piosenki w wykonaniu uczennic naszego gimnazjum. - Pierwszy raz miaáam okazjĊ uczestniczyü w Maksymliadzie „od kuchni”. Pomagając w przygotowaniach do tej imprezy, wkáadaáam caáe swoje serce. Teraz wiem, ile czasu i cierpliwoĞci potrzeba, aby efekt koĔcowy byá tak Ğwietny, jak w tym przypadku. Patrząc na to, co dzieje siĊ w sali gimnastycznej i obserwując uĞmiechniĊte twarze kaĪdego rodzica, ucznia i dziecka, jestem z nas wszystkich - organizatorów imprezy - bardzo dumna. – mówiáa mi uczennica pierwszej klasy. Z roku na rok kaĪdy z nas staje siĊ lepszy, widzimy swoje báĊdy i staramy siĊ je naprawiaü. Przez to efekt koĔcowy jest coraz bliĪszy ideaáu. Tak samo byáo tym razem z naszą Maksymiliadą. Za kaĪdym razem staramy siĊ Was, drodzy GoĞcie, zaskakiwaü. Widząc Wasze zadowolenie i zachwyt, otrzymujemy najlepszą rekompensatĊ - satysfakcjĊ z wykonanej pracy. Za to wszystkim Wam, którzy znaleĨli czas na odwiedzenie naszej szkoáy, bardzo dziĊkujemy w imieniu uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Báoniu i mamy nadziejĊ na wiĊcej tak udanych projektów. DziĊkujemy równieĪ Burmistrzowi Báonia, Zenonowi Reszce za wsparcie ¿nansowe naszego festiwalu. W tegorocznej edycji podróĪowaliĞmy po Ğwiecie - a co przyniesie nam przyszáoĞü? Zapraszamy za rok. Julia Oádakowska kl. 2c G2 w Báoniu

Przyjaciele Puszczy Kampinoskiej mieszkajĈ w gminie Leszno

fot. Agnieszka Kowalska

M

27 paĨdziernika 2016 roku zapisaá siĊ w historii Publicznego Przedszkola w Zaborowie w szczególny sposób. Tego dnia odbyáa siĊ uroczystoĞü nadania instytucji imienia Przyjacióá Puszczy Kampinoskiej. Dyrektor przedszkola Katarzyna Oleksiewicz powitaáa goĞci, wĞród których znaleĨli siĊ miĊdzy innymi Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego Mirosáaw Markowski, ZastĊpca Dyrektora KPN Maágorzata Mickiewicz, Jerzy Misiak wieloletni Dyrektor KPN, Kierownik OĞrodka Muzealno-Dydaktycznego w Granicy Ludwika Kwiadas-Wierzbicka, st. Wizytator w Kuratorium OĞwiaty w Warszawie GraĪyna Wojszczyk, Czáonek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jolanta StĊpniak, Wójt Gminy Leszno Andrzej CieĞlak, Skarbnik Gminy Leszno Urszula Jeziorska, Przewodniczący Rady Gminy Leszno Lesáaw KuczyĔski wraz z radnymi, Proboszcz Para¿i w Zaborowie ks. Konstanty Kordowski oraz dyrektorzy zaprzyjaĨnionych placówek oĞwiatowych i kulturalnych z terenu gminy Leszno i z gmin sąsiednich oraz Przedstawiciele Rady Rodziców. Przedszkole powstaáo w 2009 roku. Dyrekcja placówki od początku káadáa nacisk na edukacjĊ dzieci w zakresie poszanowania przyrody i ekologii. WaĪnymi elementami zajĊü są spacery do lasu oraz realizowanie róĪnorodnych programów i projektów o tematyce ekologicznej. W otoczeniu przedszkola utworzono ogród, w którym co roku przybywa nowych roĞlin. Jako pierwszy z goĞci gáos zabraá Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, który objąá przedszkole patronatem. Zaznaczyá, Īe wsparcie Rady Gminy Leszno dla idei nadania placówce imienia związanego z wyjątkowym obiektem, jakim jest Puszcza Kampinoska, jest jednym z wielu dowodów na wspaniaáą wspóápracĊ miĊdzy samorządem i Kampinoskim Parkiem Narodowym. Dyrektor powiedziaá takĪe, Īe wybór imienia Przyjacióá Puszczy Kampinoskiej jest jasnym znakiem, Īe lokalna spoáecznoĞü wspiera dziaáania na rzecz KPN oraz wyraziá przekonanie, Īe nadanie przedszkolu imienia Przyjacióá Puszczy Kampinoskiej przyczyni siĊ do zacieĞnienia, ubarwienia i zdynamizowania wspóápracy przedszkola i parku. Od przedszkolnej spoáecznoĞci dyrektor otrzymaá logo placówki wypalone z gliny. Jolanta StĊpniak Czáonek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego przekazaáa list gratulacyjny od starosty Jana ĩychliĔskiego oraz wyraziáa uznanie dla wyboru imienia, które bĊdzie bardzo waĪnym elementem budowania toĪsamoĞci i tradycji miejsca. Wójt Andrzej CieĞlak i przewodniczący rady gminy Lesáaw KuczyĔski wrĊczyli Katarzynie Oleksiewicz, dyrektor przedszkola pamiątkowy egzemplarz Uchwaáy nr XXIII/ 141 /2016 Rady Gminy Leszno z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Zaborowie. Wójt podkreĞliá, Īe nadanie imienia Przyjacióá Puszczy Kampinoskiej instytucji w Zaborowie jest kolejnym dowodem na to, Īe wspóápraca miĊdzy samorządem a Kampinoskim Parkiem Narodowym ukáada siĊ bardzo dobrze. GraĪyna Wojszczyk st. Wizytator w Kuratorium OĞwiaty w Warszawie zauwaĪyáa, Īe wybór imienia wpisuje siĊ w ideaáy procesu dydaktyczno-wychowawczego przedszkola. Stwierdziáa, Īe las jest miejscem szczególnie ciekawym dla dzieci, z puszczy czerpie siĊ mądroĞü i wiedzĊ, puszcza jest peána sekretów i tajemnic, jest takĪe Ĩródáem zdrowia, radoĞci i zabawy. WstĊgĊ przeciĊli dyrektor Katarzyna Oleksiewicz, dyrektor Mirosáaw Markowski, czáonek zarządu powiatu ElĪbieta StĊpniak, st. wizytator GraĪyna Wojszczyk, proboszcz Konstanty Kordowski, wójt Andrzej CieĞlak oraz przewodniczący rady Lesáaw KuczyĔski wraz z przedszkolakami. W przedstawieniu przygotowanym przez dzieci i nauczycieli wystąpiáy przedszkolaki ze wszystkich oddziaáów, nastĊpnie absolwenci – obecnie uczniowie II klasy w Zaborowie, zaprezentowali pokaz taneczny. Na zakoĔczenie uczestnicy spotkania odbyli spacer po przedszkolnym ogrodzie, w którym posadzili pamiątkowe drzewo – sosnĊ pospolitą.

Express Wieczorny 23/2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you