Page 1

ВАШІ Свіжі Оголошення: 42-13-13 н о в и н и

+

Р е к л а м а

24 сторінк и

М і с ц е в і

лів

27 кана

Інформаційно-рекламна газета №11 (1072), 27 березня 2013р w Житомирської області Âèõîäèòü ùîñåðåäè з 1 квітня 1993 р. ww Передплатний iндекс – 49897. Ціна вільна “немає вічних друзів, немає вічних ворогів – є вічні інтереси”

кПУ ЗАВАЖАЄ ВЕЛИКИЙ КАПІТАЛ

читайте шпальту

4

жИТОМИРСЬКА “БАРБІ”ТІЛЬДА

читайте шпальту

9

e

er

t .in

o

inf

. su

аЗАРОВ ОГОЛОСИВ “ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЮ” читайте шпальту

2


2 ñòîð.

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ ÍÎÂÈÍÈ: ÅÊÎÍÎ̲×Ͳ, ÑÓÑϲËÜͲ. ÏÎÃÎÄÀ

HI–ITOBM APTAMTOMPI!

PAHAHACTAPTI «HOBOIHCTPIAIA I»?

Ñüîãîäí³ Æèòîìèðùèíà ïîñ³äຠïåðøå ì³ñöå â Óêðà¿í³ çà ïîêàçíèêîì á³äíîñò³: 42 â³äñîòêè íàñåëåííÿ îáëàñò³ çíàõîäÿòüñÿ íà ãðàí³ âèæèâàííÿ.

 pec-oepei pe ’ p- iic pa Mo Aapoa Çóñòð³÷ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè Ìèêîëè Àçàðîâà ç ïðåäñòàâíèêàìè âñåóêðà¿íñüêèõ òà ðåã³îíàëüíèõ çàñîá³â ìàñ-ìåä³à, ùî ïðîõîäèëà 19 áåðåçíÿ 2013 ðîêó â çàë³ êëóáó Êàáì³íó, íà÷å òðîõè çàãóáèëàñÿ â áóðõëèâîìó âèð³ ùîäåííèõ ïîä³é íàâêîëî áëîêóâàííÿ òðèáóíè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ïîòóæíîãî íàñòóïó çèìè íà á³ëüø³ñòü îáëàñòåé äåðæàâè. Îäíàê çì³ñò ïîðóøåíèõ ïèòàíü ó ðîçìîâ³ Ïðåì’ºðà ç æóðíàë³ñòàìè º çàíàäòî âàæëèâèì, ð³çíîïëàíîâèì ³ íàñè÷åíèì òà âèìàãຠäåòàëüíîãî àíàë³çó. Íàø êîðåñïîíäåíò áóâ ºäèíèì ç Æèòîìèðùèíè ïðåäñòàâíèêîì äðóêîâàíèõ Ç̲, õòî âçÿâ ó÷àñòü ó ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ Ì. Àçàðîâà. ÏÎÊÐÀÙÈÒÈ ÒÐÅÁÀ É ²ÍÔÎÐÌÀÒÈÂÍÓ ÐÎÁÎÒÓ… Ùîíàéïåðøå, Ì.ß.Àçàðîâ íàãîëîñèâ íà âàæëèâîñò³ ïîä³áíèõ çóñòð³÷åé ³ç ïðåäñòàâíèêàìè Ç̲ âñ³º¿ Óêðà¿íè, îñê³ëüêè, íà éîãî äóìêó, òå,ùî â³äáóâàºòüñÿ â åêîíîì³ö³ Óêðà¿íè, íå çàâæäè ³ íå ñïîâíà â³äîìî íàñåëåííþ äåðæàâè. Î÷³ëüíèê óðÿäó Óêðà¿íè íàãîëîñèâ íà òîìó, ùî êðàùå ïðàöþâàòè ìàþòü íå ëèøå ì³í³ñòðè é ãóáåðíàòîðè, àëå é â³äïîâ³äí³ ïðåñ-ñëóæáè. Àäæå ñàìå â³ä ¿õ îïåðàòèâíîñò³ òà ïðîôåñ³îíàë³çìó çàëåæèòü ïîâíîòà ³íôîðìîâàíîñò³ íàñåëåííÿ ùîäî òèõ çàõîä³â, ÿêèõ âæèâຠâëàäà. Çàóâàæèìî, ùî çóñòð³÷ æóðíàë³ñò³â ³ç Ìèêîëîþ Àçàðîâèì ïðîõîäèëà â ðåæèì³ æâàâîãî ä³àëîãó, à òîìó ïðåäñòàâíèêè Ç̲ îäðàçó æ çàæàäàëè â³ä Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ ùîäî «÷îðíî¿ ñòð³÷êè», ùî ñòàëà ñâîºð³äíèì áàð’ºðîì ó çàë³, äå ïðîõîäÿòü óðÿäîâ³ çàñ³äàííÿ. Ìèêîëà ßíîâè÷ ïðîáóâàâ íàâ³òü ïîæàðòóâàòè ñòîñîâíî òîãî, ùî ÷îðíó ñòð³÷êó ìîæíà ïîì³íÿòè íà ÷åðâîíó. Îäíàê çàïèòàííÿ, ÿê³ âèðèíàëè ç çàëó, çà÷³ïàëè ïðîáëåìó çíà÷íî ðàäèêàëüí³øå:éøëîñÿ ïðî òå, ùîá æóðíàë³ñòè íå ìàëè ïåðåïîí ó ñï³ëêóâàíí³ ç óðÿäîâöÿìè, àáè â ñåðåäîâèù³ íàéâèùîãî ÷èíîâíèöòâà áóëî çàïðîâàäæåíî ïåâí³ òà îáîâ’ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ íîðìè òà ïðàâèëà ñï³ëêóâàííÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè Ç̲. Çðåøòîþ, Ïðåì’ºðì³í³ñòð ÷³òêî â³äïîâ³â, ùî âñ³ âèíèêë³ â ðîáîò³ æóðíàë³ñò³â ïèòàííÿ áóäóòü øâèäêî ³ ïîçèòèâíî âèð³øåí³, à â³äïîâ³äí³ âêàç³âêè ñòîñîâíî ïîêðàùåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ðîáîòè îðãàí³â âëàäè íåãàéíî âèêîíóâàòèìóòüñÿ. ÑÒÐÓÊÒÓÐͲ ÐÅÔÎÐÌÈ ÐÎÇÏÎ×ÈÍÀÞÒÜÑß Ç² ÑÒÂÎÐÅÍÍß ²ÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÈ… Äàë³ Ìèêîëà Àçàðîâ äåòàëüíî ïðîàíàë³çóâàâ ïîïåðåäí³ 20 ðîê³â óêðà¿íñüêî¿ íåçàëåæíîñò³, ÿê³ â³í íàçâàâ ðîêàìè «äå³íäóñòð³àë³çàö³¿» äåðæàâè, êîëè óâàãà êåð³âíèöòâà êðà¿íè íå òîðêàëàñü ñòðóêòóðíèõ ïåðåòâîðåíü. Íàéã³ðøå òå, ñêàçàâ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð, ùî åêîíîì³êà æîäíèì ÷èíîì íå ïåðåîñíàùóâàëàñü ñó÷àñíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ. Çâ³ñíî, íåîäíîðàçîâî ³ â çàïèòàííÿõ æóðíàë³ñò³â, ³ ó â³äïîâ³äÿõ Ìèêîëè ßíîâè÷à, ìîâà çàõîäèëà ïðî â³äñóòí³ñòü â Óêðà¿í³ øëÿõîâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ùî íàéá³ëüø íàî÷íî ïðèçâîäèòü äî âèäèìèõ êàòàêë³çì³â òà âèíèêíåííÿ ïåð³îäè÷íèõ êîëàïñ³â ó ãîñïîäàðñüêîìó æèòò³

Ìèêîëà ÀÇÀÐÎÂ

êðà¿íè. Ïðåì’ºð ïîâòîðèâ ðàí³øå âèñëîâëåíó íèì äóìêó ïðî òå, ùî äîðîãè â Óêðà¿í³ áóäóâàëèñü çà ³íøèõ óìîâ, íîðì òà âèìîã äî ¿õ ïðèçíà÷åííÿ òà åêñïëóàòàö³¿. Ñüîãîäí³ êðà¿íà ïîòðåáóº ñîòåíü ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü íà ìîäåðí³çàö³þ äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ, ³ òàêî¿ æ ñóìè êîøò³â íà áóä³âíèöòâî ìîñò³â òà øëÿõîïðîâîä³â. Àäæå ëèøå áóä³âíèöòâî Ïîä³ëüñüêîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó â Êèºâ³ êîøòóº 14 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü, à áóä³âíèöòâî êîí÷å íåîáõ³äíîãî ìîñòó â Çàïîð³ææ³ ïîòðåáóº 2 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü. Êåð³âíèê óðÿäó Óêðà¿íè ï³äêðåñëèâ, ùî îäíî÷àñíî ðîçïî÷èíàòè áóä³âíèöòâî áàãàòüîõ îá’ºêò³â íå âàðòî, à òîìó ñïîðóäæåííÿ ìîñòó â ×åðêàñàõ, îáëàøòóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ «êîðèäîð³â» íà Õåðñîíùèí³ (ïðî ùî çàïèòóâàëè â Ìèêîëè Àçàðîâà ïðåäñòàâíèêè ðåã³îíàëüíèõ Ç̲), ðîçïî÷íåòüñÿ ï³ñëÿ òîãî ÿê çàâåðøèòüñÿ áóä³âíèöòâî âæå ðîçïî÷àòèõ äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ îá’ºêò³â. Ïðåì’ºð çàóâàæèâ, ùî ìîäåðí³çàö³¿ ïîòðåáóþòü íå ëèøå àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè, àëå é óêðà¿íñüê³ çàë³çíè÷í³ ìàã³ñòðàë³. Âîäíî÷àñ â³í ñïîâ³ñòèâ æóðíàë³ñòàì çâ³ñòêó ïðî òå, ùî óðÿä Óêðà¿íè ðîáèòü íàãîëîñ íà âèðîáíèöòâ³ øâèäê³ñíèõ â³ò÷èçíÿíèõ ïîòÿã³â, ÿê³ áóëè ñòâîðåí³ ùå íàïåðåäîäí³ ªâðî-2012, îäíàê ³ç âèïðîáóâàííÿì ÿêèõ ñòàëèñÿ çàòðèìêè, à òîìó íà êîë³ÿõ óêðà¿íñüêèõ çàë³çíèöü ç’ÿâèëèñÿ çëîïîëó÷í³ êîðåéñüê³ «Õþíäà¿». Ãîëîâíèì ïîñòà÷àëüíèêîì åëåêòðîïîòÿã³â ñòàíå â³ò÷èçíÿíèé âèðîáíèê – Êðþê³âñüêèé âàãîíîáóä³âíèé çàâîä. Ìèêîëè Àçàðîâ ê³ëüêàðàçîâî íàãàäàâ æóðíàë³ñòàì ïðî òå,ùî âæå ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ðîçïî÷èíàºòüñÿ ðåàë³çàö³ÿ ïðîãðàìè àêòèâ³çàö³¿ åêîíîì³êè êðà¿íè, ÿêó ìîæíà é äîö³ëüíî íàçâàòè «ïðîãðàìîþ íîâî¿ ³íäóñòð³àë³çàö³¿» óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè. Ïðîÿâàìè òàêî¿ «íîâî¿ ³íäóñòð³àë³çàö³¿» Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð íàçâàâ íîâèé çàâîä «Äí³ïðîñïåöñòàëü» ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó, ×åðêàñü-

ETBEP 28.03

CEPEA 27.03 ͳ÷

 TOMPA I TOMPC O OACTI

êèé çàâîä ãàðÿ÷îãî öèíêóâàííÿ çàë³çà, çàâîä «Ñòàëüòåêñ» ï³ä Êèºâîì, Äí³ñòðîâñüêó ã³äðîàêóìóëþþ÷ó åëåêòðîñòàíö³þ, áóä³âíèöòâî ÿêî¿ ìຠçàâåðøèòèñÿ âæå â ïîòî÷íîìó ðîö³. Ïåðâ³ñòêàìè «íîâî¿ ³íäóñòð³àë³çàö³¿» â àãðàðíîìó ñåêòîð³ Ìèêîëà Àçàðîâ íàçâàâ òåïëè÷íèé êîìïëåêñ ðîçì³ðîì ó 500 ãà, ùî âæå ïðàöþº íà Òåðíîï³ëüùèí³, ê³ëüêà íàéá³ëüøèõ ó ªâðîï³ çåðíîåëåâàòîð³â, ïîáóäîâàíèõ íà óçáåðåææ³ Äí³ïðà, íàì³÷åí³ äëÿ áóä³âíèöòâà ê³ëüêà îâî÷åñõîâèù, êîæíå ç ÿêèõ çäàòíå çáåð³ãàòè á³ëüøå ì³ëüéîíà òîíí ïðîäóêö³¿, à òàêîæ íîâ³ òà ñó÷àñí³ ìàñëîæèðîâ³ êîìá³íàòè, ùî îñòàòî÷íî çàêð³ïèòü Óêðà¿íó â ÿêîñò³ îñíîâíîãî ïîñòà÷àëüíèêà î볿 íà ºâðîïåéñüêîãî ðèíêó. Çãàäàâ Ìèêîëà ßíîâè÷ ³ ïðî íàéñó÷àñí³ø³ çåðíîçáèðàëüí³ êîìáàéíè, âèðîáíèöòâî ÿêèõ âæå íàëàãîäæåíå â Õåðñîí³. À íàîñòàíîê â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ ïðî «íîâó ³íäóñòð³àë³çàö³þ» â³í äåùî íåñïîä³âàíî íàãîëîñèâ íà òîìó,ùî Óêðà¿íà é äîñ³ çáåð³ãຠïîòåíö³àë îäí³º¿ ç íàéêðàùèõ åêîíîì³ê ñâ³òó, îñê³ëüêè çäàòíà âèðîáëÿòó áóäü-ÿêó ïðîäóêö³þ. ÍÀÌ ÍÅ ÏÎÒвÁͲ ϲËÜÃÈ, ÀËÅ É ÄÈÑÊÐÈ̲ÍÀÖ²¯ ÍÅ ÏÎÒÅÐÏÈÌÎ Çâ³ñíî, çàïèòàííÿ, ÿêèõ ó æóðíàë³ñò³â áóëî äîñòàòíüî äëÿ äâîõ ÷è òðüîõ ïîä³áíèõ ïðåñ-êîíôåðåíö³é, ñòîñóâàëèñÿ íå ëèøå åêîíîì³÷íîãî æèòòÿ êðà¿íè. ʳëüêàðàçîâî æóðíàë³ñòè çàïèòóâàëè Ìèêîëó Àçàðîâà ïðî Ìèòíèé ñîþç, íà ùî òîé â³äïîâ³äàâ äóæå ïðîìîâèñòî: Óêðà¿íà íå ïîòðåáóº ó âçàºìîñòîñóíêàõ ³ç êðà¿íàìè Ìèòíîãî ñîþçó ïðåôåðåíö³é ÷è ï³ëüã, àëå íå õî÷å ³ íå ïîãîäèòüñÿ çàçíàâàòè äèñêðèì³íàö³¿. Òèì á³ëüøå, ùî êåð³âíèöòâî Óêðà¿íè, çà ñëîâàìè Ìèêîëè ßíîâè÷à, í³êîëè íå ïðèñòàíå äî íàääåðæàâíîãî îá’ºäíàííÿ, ùî â³ä÷óòíî îáìåæóº ñóâåðåí³òåò êðà¿íè. Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðó Óêðà¿íè äîâåëîñÿ «â³äïîâ³ñòè» ³ çà ñèòóàö³þ íà ʳïð³, äå ñüîãîäí³ ðîçãîðòàþòüñÿ äðàìàòè÷í³ ïî䳿, ÿê³ çà÷³ïàþòü ³íòåðåñè áàãàòüîõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í. Ìèêîëà Àçàðîâ çàóâàæèâ, ùî, âèÿâëÿºòüñÿ, çáåð³ãàòè ãðîø³ â Óêðà¿í³ âèã³äí³øå, í³æ ó â³äîìèõ ºâðîïåéñüêèõ áàíêàõ. Âîäíî÷àñ, â³í ï³äêðåñëèâ, ùî «ê³ïðñüêà» êðèçà íåáåçïå÷íà òèì, ùî íåäîâ³ðà äî áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ ìîæå ïîøèðèòèñÿ áàãàòüìà êðà¿íàìè ªâðîïè, à öå ïðèçâåäå äî ðàí³øå íåáà÷åíèõ ïðîÿâ³â åêîíîì³÷íî¿ êðèçè. Íå îáìèíóâ Ìèêîëà Àçàðîâ é òåìó âíóòð³øíüîïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³. ³í äåê³ëüêà ðàç³â íàçèâàâ ïðèêëàäè íååôåêòèâíîñò³ ãîñïîäàðþâàííÿ «ïîïåðåäíèê³â» ó ïèòàííÿõ ï³äãîòîâêè òðàíñïîðòíèõ îá’ºêò³â äî ªâðî-2012 (áóä³âíèöòâî òðàíñïîðòíî¿ ðîçâ’ÿçêè íà Ìîñêîâñüê³é ïëîù³ â ñòîëèö³, à òàêîæ áóä³âíèöòâî Äàðíèöüêîãî ìîñòîïåðåõîäó), à ïîò³ì «ïîæàë³âñÿ» æóðíàë³ñòàì ³ íà òå,ùî «äîáëåñíà îïîçèö³ÿ», íå ðîçóì³þ÷è óìîâ øòîð-

Äåíü

-12..-03 Íàïðÿì â³òðó Ïí-Ñõ. 3-3,5 ì/ñåê

ͳ÷

Äåíü

-10..-03 Íàïðÿì â³òðó Ñõ. 3-4 ì/ñåê

ìîâî¿ ñâ³òîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ íåãîäè, âñå ÷àñò³øå çàâîäèòü ìîâó ïðî çàì³íó «êàï³òàíà» êîðàáëÿ ç íàçâîþ «Óêðà¿íà». Îäíàê ïåðåä òèì ÿê ì³íÿòè êàï³òàíà, çà ñëîâàìè Ìèêîëè ßíîâè÷à, îïîçèö³îíåðè çáèðàþòüñÿ çì³íèòè é «øòóðìàíà». Ïðî òå, ùî çì³íà «øòóðìàíà» íà êîðàáë³ «Óêðà¿íà» ö³ëêîì ìîæëèâà ³ ö³ëêîì ïðîãíîçîâàíà, çàñâ³ä÷èëà íîâèíà, ÿêó æóðíàë³ñòàì ñïîâ³ñòèëè íàïðèê³íö³ çóñòð³÷³ ³ç Ì.ß.Àçàðîâèì ïðî áðèô³íã îäíîãî ³ç éîãî çàñòóïíèê³â… ÁÐÈÔ²Íà ÑÅÐÃ²ß ÀÐÁÓÇÎÂÀ: ϲÄÑÈËÅÍÍß ÏÎÇÈÖ²¯ ÏÐÅÌ’ªÐ-̲ͲÑÒÐÀ ×È ÑÈÃÍÀË ÏÐΠϲÄÃÎÒÎÂÊÓ ÄÎ Ç̲ÍÈ «ØÒÓÐÌÀÍÀ»? Çàâåðøóþ÷è çóñòð³÷ ³ç æóðíàë³ñòàìè òà ïîäÿêóâàâøè ¿¿ ó÷àñíèêàì çà óâàãó,êåð³âíèê ïðåñ-ñëóæáè Êàáì³íó çàïðîñèâ ïðåäñòàâíèê³â Ç̲ íà áðèô³íã çà ó÷àñò³ ïåðøîãî â³öåïðåì’ºð ì³í³ñòðà Óêðà¿íè Ñåðã³ÿ Àðáóçîâà. Çâ³ñíî, íå ñêîðèñòàòèñÿ ìîæëèâ³ñòþ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç íàéá³ëüø ðåêëàìîâàíèì óïðîäîâæ îñòàíí³õ ì³ñÿö³â âèñîêîïîñòàâëåíèì óêðà¿íñüêèì ÷èíîâíèêîì , æóðíàë³ñòè ïðîñòî íå ìîãëè. Âæå çà ï³âãîäèíè, êîëè Ñ.Ã.Àðáóçîâ ç’ÿâèâñÿ ïåðåä çàãàëîì ðåïîðòåð³â òà êîðåñïîíäåíò³â, ÷åðãà «íà çàïèòàííÿ» íàë³÷óâàëà íå îäíó ñîòíþ áàæàþ÷èõ. Âàðòî çàóâàæèòè, ùî âì³ííþ ñï³ëêóâàòèñÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè Ç̲ Ñåð㳺ⳠÀðáóçîâó ìîæóòü ïîçàçäðèòè íå ëèøå Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Ìèêîëà Àçàðîâ, àëå é áàãàòî ³íøèõ ïðåäñòàâíèê³â óñ³õ ã³ëîê óêðà¿íñüêî¿ âëàäè. Çîêðåìà, íà êîæíå ç ïîñòàâëåíèõ çàïèòàíü ïåðøèé â³öå-ïðåì’ºð â³äïîâ³äàâ êîðîòêî ³ âè÷åðïíî êîíêðåòíî. Òàê, íàïðèêëàä, çàêîíîïðîåêò ïðî ñòâîðåííÿ ô³íàíñîâî¿ ì³ë³ö³¿ â³í íàçâàâ «ñèðèì» ³ òåïåð Êàáì³í ïðàöþº íàä éîãî àëüòåðíàòèâíèìè âàð³àíòàìè. Òàê ñàìî ñì³ëèâî é äåùî íåñïîä³âàíî äëÿ æóðíàë³ñò³â ïðîëóíàëà íåçãîäà Ñåðã³ÿ Àðáóçîâà ³ç âèñëîâëåíîþ ðàí³øå îö³íêîþ Ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ÿêó îïðèëþäíèâ êîëèøí³é â³öå-ïðåì’ºð ³ íèí³øí³é íàðäåï Áîðèñ Êîëåñí³êîâ. Íà çàïèòàííÿ ïðî ï³äâèùåííÿ ñòàâîê ìèòà íà ââåçåííÿ â Óêðà¿íó ëåãêîâèõ àâò³âîê Ñåðã³é Àðáóçîâ íàâ³â àðãóìåíòè ïðî ï³äòðèìêó â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèêà. Äàë³ â³í ðîçïîâ³äàâ ïðî êîìïëåêñ çàõîä³â ùîäî îáìåæåííÿ ãîò³âêîâîãî îá³ãó â Óêðà¿í³ ÿê çàñîáó ñêîðî÷åííÿ ò³íüîâîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè. Òàê ñàìî ö³êàâîþ ñòàëà íîâèíà «â³ä Àðáóçîâà» ïðî òå, ùî íàðàç³ â Óêðà¿í³ ïðàöþº âåëèêà ãðóïà åêñïåðò³â òà ôàõ³âö³â, ÿêà âæå íåâäîâç³ çàïðîïîíóº óðÿäó Óêðà¿íè íèçêó ÷åðãîâèõ ðåôîðì. ßêèìè áóäóòü àíîíñîâàí³ ðåôîðìè Ñåðã³é Àðáóçîâ äåòàëüíî íå ãîâîðèâ, ï³äñèëèâøè òèì ñàìèì ïåâíó ³íòðèãó, ùî ç’ÿâèëàñÿ â çàë³ êëóáó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ñàìå ç éîãî ïîÿâîþ ïåðåä æóðíàë³ñòàìè. Äàë³, ÿê êàæóòü, áóäå… Â³êòîð Ðàä÷óê, ñïåö³àëüíî äëÿ ãàçåòè òà ³íôîðìïîðòàëó «Âàø³ ²ÍÒÅÐÅÑè»

’TH 29.03 ͳ÷

Äåíü

Äåíü

Òàêîæ Æèòîìèð º ºäèíèì ì³ñòîì, â ÿêîìó ì³ñüêà âëàäà çàïðîâàäèëà îïëàòó ìåøêàíöÿìè æèëèõ áóäèíê³â çà êîðèñòóâàííÿ ë³ôòàìè. Ó ÷åòâåð, 28 áåðåçíÿ, íà ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äåïóòàòè â³ä «Ôðîíòó çì³í» äîìàãàòèìóòüñÿ, ùîá áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî â³äì³íó ë³ôòîâèõ êàðòîê ó íàøîìó ì³ñò³. Ùîäíÿ æèòîìèðÿíè, ÿê³ êîðèñòóþòüñÿ ë³ôòîì, çà îäíó ïî¿çäêó âèòðà÷àþòü 25 êîï³éîê. ³äì³íà êàðòîê äëÿ ðîäèíè ç òðüîõ îñ³á ùî-

ͳ÷

ì³ñÿöÿ ñòàíîâèòèìå åêîíîì³þ äëÿ ñ³ìåéíîãî áþäæåòó 75-100 ãðèâåíü. Ïåòðî ÒÀÐÀÑÞÊ

IACHEO Ha o pi iii oi oa i cioo ac a oyc, o y xa 44 opi Íàäçâè÷àéí³ ïîãîäí³ óìîâè ïðîäîâæóþòü óñêëàäíþâàòè æèòòÿ â íàñåëåíèõ ïóíêòàõ òà íà äîðîãàõ íàøî¿ äåðæàâè. Íå ìèíóëà ñòèõ³ÿ é Æèòîìèðùèíó, äå ó âëàñíèõ îñåëÿõ òà â òðàíñïîðòíèõ çàñîáàõ íà àâòîøëÿõàõ îïèíèëèñÿ çàáëîêîâàíèìè ñîòí³ ëþäåé. Çàäëÿ äîïîìîãè íàñåëåííþ â íàäçâè÷àéíèõ óìîâàõ ö³ëîäîáîâî ÷åðãóþòü ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿. Óâå÷åð³ äî ÷åðãîâî¿ ÷àñòèíè ÓÌÂÑ ìèíóëî¿ ñóáîòè íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî íà òåðèòî𳿠Ïîï³ëüíÿíñüêîãî ðàéîíó ïî àâòîäîðîç³ Æèòîìèð-Ñêâèðà ó ñí³ãîâîìó ïîëîí³ îïèíèâñÿ àâòîáóñ ç ä³òüìè, ÿê³ ¿õàëè íà â³äïî÷èíîê äî ͳìå÷÷èíè. ßê ïîâ³äîìèâ 48-ð³÷íèé âîä³é àâòîáóñà, éîãî ïàñàæèðàìè áóëè 44 øêîëÿðè â³êîì 10-12 ðîê³â òà ¿õ âèõîâàòåëüêà. Âè¿õàâøè îï³âäí³ ç ì. Êèºâà, âîä³é, íàìàãàþ÷èñü îìèíóòè çàòîðè íà àâòîäîðîç³ Êè¿â-×îï, ïîïðÿìóâàâ äî ì. Ñêâèðè, ïëàíóþ÷è ïðî¿õàòè ÷åðåç Æèòîìèð òà г-

Ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ãîäèí ñï³âðîá³òíèêè ÄÀ² ðàçîì ç ïðàö³âíèêàìè äîðîæíüî¿ ñëóæáè ðîç÷èùàëè ñí³ãîâ³ çàìåòè íà òåðèòî𳿠Ïîï³ëüíÿíñüêîãî òà Àíäðóø³âñüêîãî ðàéîí³â, ùîá ä³ñòàòèñÿ äî ñí³ãîâèõ áðàíö³â. Áëèçüêî äðóãî¿ ãîäèíè íî÷³ àâòîáóñ ç ä³òüìè áóâ âçÿòèé ï³ä ñóïðîâ³ä ïðàö³âíèê³â ÄÀ² Æèòîìèðùèíè. Çðåøòîþ ïàñàæèðñüêèé òðàíñïîðò äîïðàâèëè äî îäí³º¿ ç àâòîçàïðàâíèõ ñòàíö³é, äå ä³òè çìîãëè ïåðåïî÷èòè, âèïèòè ãàðÿ÷îãî ÷àþ, à àâòîáóñ äîçàïðàâèëè ïàëüíèì.

âíå. Îäíàê óíèêíóòè óñêëàäíåíü íå âäàëîñÿ ÷åðåç ñèëüíó çàñí³æåí³ñòü øëÿõó. Ïîâ³ëüíî ïðîñóâàþ÷èñü àâòîäîðîãîþ, âîä³é çðåøòîþ çðîçóì³â, ùî â òåìðÿâ³ áåç ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè âèáðàòèñÿ ç ïåðåìåò³â íå çìîæå. Òîìó çàáèâ íà ñïîëîõ òà ïî÷àâ òåëåôîíóâàòè äî îïåðàòèâíèõ ñëóæá.

ϳä ðàíîê õóðäåëèöÿ ñòèõëà ³ ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿ ñóïðîâîäèëè þíèõ â³äïî÷èâàëüíèê³â äî êîðäîíó ç гâíåíñüêîþ îáëàñòþ. Çà ³íôîðìàö³ºþ ÑÇà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

Á³ëüøå íîâèí ÷èòàéòå ùîäíÿ íà íàøîìó ³íôîðìïîðòàë³ www.interesu.info

HEI 31.03

COTA 30.03 ͳ÷

www.interesu.info

¹ 11 (1072) 27 áåðåçíÿ 2013ð.

Äåíü

 -11..-01

-02..+04

+02..+07

Íàïðÿì â³òðó Ïä-Ñõ. 3-4,5 ì/ñåê

Íàïðÿì â³òðó Ïä-Ñõ. 5,5-6,5 ì/ñåê

Íàïðÿì â³òðó Ïä-Çõ. 3-6 ì/ñåê

OHEIO

01.04 ͳ÷

Äåíü

+0..+03 Íàïðÿì â³òðó Ïí. 3,5-4,5 ì/ñåê

BIBTOPO

02.04 ͳ÷

Äåíü

+0..+03 Íàïðÿì â³òðó Ïí. 3-3,5 ì/ñåê


www.interesu.info

¹ 11 (1072) 27 áåðåçíÿ 2013ð.

pocaCX:B PA HI HEO XI HO B OC OHA T COIA HO-TP OBI BI HOCH Îäíèì ç íàéö³êàâ³øèõ ïîë³òèê³â, ç ÿêèì äîâåëîñÿ ñï³ëêóâàòèñÿ çàâäÿêè ó÷àñò³ íàøî¿ ãàçåòè â ðîáîò³ ìåä³à-êëóáó «Íà âëàñíèé ïîãëÿä», ùî 䳺 â ì. Êèºâ³ ïðè Óêðà¿íñüêîìó æóðíàë³ñòñüêîìó ôîíä³, º äåïóòàò Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ï’ÿòè ñêëèêàíü, ÷ëåí ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ßðîñëàâ Ñóõèé. ² öüîãî ðàçó íà çàñ³äàíí³ êëóáó, ùî â³äáóâñÿ 21 áåðåçíÿ, éîãî âèñòóï â³äð³çíÿâñÿ ãëèáîêèì çíàííÿì ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ó Âåðõîâí³é Ðàä³, â Óêðà¿í³ çàãàëîì, êðåàòèâí³ñòþ â³äïîâ³äåé ³ õîðîøèì ïî÷óòòÿì ãóìîðó. Ó ñâîºìó äóæå êîðîòêîìó çâåðíåíí³ äî ïðåäñòàâíèê³â ðåã³îíàëüíèõ Ç̲ íàðäåï ßðîñëàâ Ñóõèé çàçíà÷èâ, ùî â³í äàëåêèé â³ä ³ëþç³é â îö³íö³ ïåðøèõ 100 äí³â ðîáîòè íîâîãî ïàðëàìåíòó, áî áà÷èòü, ùî áàãàòî ç òèõ îáðàíö³â íàðîäó, õòî ïðèéøîâ íà ðîáîòó ó ÂÐ º íåïðîôåñ³îíàëàìè. Ïðî ñåáå æ ßðîñëàâ Ñóõèé ñêàçàâ òàê: ÿ – äåïóòàò â³ä Çàïîð³ææÿ, ïðàöþâàâ ñâîãî ÷àñó çàñòóïíèêîì ãåíäèðåêòîðà ÂÀÒ «Ìîòîð ѳ÷», áóâ àâòîðîì ³ âåäó÷èì ðàä³îïåðåäà÷³ «Êðèòå𳿠âëàäè», ùî âèõîäèëà íà òåëåðàä³îêîìïàí³¿ «Àëåêñ», ïðàöþâàâ âèêëàäà÷åì ïîë³òîëî㳿 Çàïîð³çüêîãî Íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó. Áóäó÷è íàðîäíèì äåïóòàòîì III-VI ñêëèêàíü ïðàöþâàâ ó êîì³òåò³ ç ïèòàíü ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè òà ïðàö³ íèí³ º ïåðøèì çàñòóïíèêîì ãîëîâè çàçíà÷åíîãî êîì³òåòó, àâòîð äâîõ âêðàé âàæëèâèõ äëÿ Óêðà¿íè çàêîíîïðîåêò³â. Íàðäåï ïåðåêîíàíèé, ùî Óêðà¿í³ òðåáà òåðì³íîâî «ðåàí³ìóâàòè» Òðóäîâèé êîäåêñ. – Òðóäîâèé êîäåêñ, â³äîìèé âñ³ì ÿê ÊÇÎÒ («Êîäåêñ çàêîíîâ î òðóäå»), – ðîçïîâ³â ß. Ñóõèé, – áóëî ïðèéíÿòî ó 1971 ðîö³. ²ç 265 ñòàòåé ÷èííîãî Êîäåêñó 221 ñòàòòÿ çì³íåíà, 35 – âèëó÷åí³, 21 – äîïèñàíà, ³ç 18 ãëàâ ïðàöþþòü â³ñ³ì. ²ç 1991 ðîêó â ñóñï³ëüíî-òðóäîâèõ â³äíîñèíàõ ç’ÿâèëèñÿ òàê³ ïîíÿòòÿ, ÿê «ïðèâàòíà âëàñí³ñòü», «áàíêðóòñòâî». Ðàí³øå ìè âñ³ ïðàöþâàëè íà äåðæàâó – íèí³ æ º «ðîáîòîäàâö³». Ç’ÿâèëèñÿ íîâ³ ïîíÿòòÿ, òàê³ ÿê «ìîðàëüíà øêîäà», «êîìåðö³éíà òàºìíèöÿ» òà ³íø³. Òîìó ö³ëêîì çðîçóì³ëî, ùî ïîòð³áíî âäîñêîíàëþâàòè ñîö³àëüíî-òðóäîâ³ â³äíîñèíè», àäæå êîëèøí³ì ÊÇÎÒîì âîíè íå ðåãóëþþòüñÿ». Ùå îäèí çàêîíîïðîåêò, çàïðîïîíîâàíèé ïàðëàìåíòàðåì, ñòîñóºòüñÿ îáîâ’ÿçêîâîãî çàãàëüíîäåðæàâíîãî ìåäè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ. «Ó íàñ â³äñóòíº òàêå ñòðàõóâàííÿ. Ìåäèêè âòðà÷àþòü ìîòèâàö³þ äî ðîáîòè, áðàêóº êîøò³â íà êóï³âëþ íîâîãî îáëàäíàííÿ. Ðàéîííà ë³êàðíÿ, äå íåìຠðåàí³ìàö³¿ – òàêà ë³êàðíÿ í³êîìó íå ïîòð³áíà. Íåíîðìàëüíî, êîëè ëþäèíó ï³ñëÿ îïåðàö³¿ äîãëÿäàþòü ðîäè÷³, – çàì³ñòü òîãî, ùîá âîíà ëåæàëà ï³ä àïàðàòàìè, ï³ä êîíòðîëåì,

ï³ä ìîí³òîðàìè». Çàðàç æå, çàçíà÷èâ ßðîñëàâ Ñóõèé, íàâ³òü ò³ ì³çåðí³ êîøòè, ùî âèä³ëåí³ íà ìåäèöèíó âèêîðèñòîâóþòüñÿ íååôåêòèâíî: «Çà îñòàíí³ ðîêè â Óêðà¿í³ âèòðàòè íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ çá³ëüøèëèñÿ â 4 ðàçè, ñïîæèâàííÿ ë³ê³â – ó 5 ðàç³â, à ñìåðòí³ñòü ó íàñ íàéâèùà â ªâðîï³». Æóðíàë³ñòè ðåã³îíàëüíèõ Ç̲ ïîö³êàâèëèñÿ ñèòóàö³ºþ â ïàðëàìåíò³, õîäîì ðåôîðì, ðîçâèòêîì ñîö³àëüíî¿ ñôåðè. Êîìåíòóþ÷è ñîö³àëüíó ïîë³òèêó äåðæàâè, íàðîäíèé äåïóòàò ñêàçàâ: «Íàø³ íèçüê³ çàðïëàòè ïðÿìî

ºâðîïåéö³? Òà òàêîãî ìàðíîòðàòñòâà á³ëüøå íåìຠí³äå». ×åðåç ö³ ïðè÷èíè, äîäàâ äåïóòàò, ó ñòðóêòóð³ âèòðàò íà âèðîáíèöòâî äîì³íóº íå çàðïëàòà, à åíåðãîíîñ³¿. Òîä³ ÿê íà çàðïëàòó çàëèøàºòüñÿ â³ä 8 äî 10 â³äñîòê³â ó ñîá³âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿. Âèõ³ä – ó âïðîâàäæåíí³ ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é òà ðîçâèòêó âëàñíîãî âèðîáíèöòâà. «Íà æàëü, ó ïàðëàìåíò³ íåìຠïîòóæíîãî ëîá³, ÿêå º â óñ³õ êðà¿íàõ ñâ³òó, – ëîá³ â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèêà. ª ëîá³ ë³êåðî-ãîð³ë÷àíå, åíåðãåòè÷íå, âèðîáíèê³â êîñìåòèêè, ôàðìàöåâò³â. Íåìຠïîòóæíîãî àãðàðíîãî ëîá³, ÿê êîëèñü», – êîíñòàòóâàâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè êîì³òåòó. ßðîñëàâ Ñóõèé íàâ³â ïðèêëàä: Çàïîð³çüêà ÀÅÑ â³äïóñêຠåëåêòðîåíåðã³þ ïî 18 êîï³éîê çà ê³ëîâàò, çà êîðäîí âîíà ïðîäàºòüñÿ çà 46 êîï³éîê, à óêðà¿íñüêèì ìå-

ßðîñëàâ ÑÓÕÈÉ

çàëåæàòü â³ä ïðîäóêòèâíîñò³ ïðàö³. Ìè ìàºìî íà îäíîãî ìåøêàíöÿ Óêðà¿íè 10 òèñÿ÷ äîëàð³â âàëîâîãî âíóòð³øíüîãî ïðîäóêòó, òîä³ ÿê íàéá³äí³øà ºâðîïåéñüêà êðà¿íà Áîëãàð³ÿ – 14 òèñÿ÷, Ïîëüùà – 20 òèñÿ÷. Íå êàæó âæå ïðî ÑØÀ - 70 òèñÿ÷ äîëàð³â. ×îìó îäèí íàø ìóëÿð äຠíà ì³ñÿöü 5 óìîâíèõ êâàäðàòíèõ ìåòð³â æèòëà, à â ×åõ³¿ ò³ æ óêðà¿íö³ – 25 êâàäðàòíèõ ìåòð³â?  ñåðåäíüîìó â ªâðîï³ – 30 êâàäðàòíèõ ìåòð³â íà ì³ñÿöü. ×îìó óêðà¿íñüêèé ìåòàëóðã äຠíà ð³ê 198 òîíí ñòàë³, à ºâðîïåéñüêèé – 586 òîíí? ×îìó óêðà¿íö³ íà âèðîáíèöòâî òîííè ñòàë³ âèòðà÷àþòü ó 164 ðàçè á³ëüøå âîäè, í³æ

ñòîð. 3

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ ÍÎÂÈÍÈ: ÏÎ˲ÒÈ×Ͳ

òàëóðãàì – çà 80 êîï³éîê, ùî äîð³âíþº 10 öåíòàì. Òîä³ ÿê êèòàéñüê³ ìåòàëóðãè îòðèìóþòü åëåêòðîåíåðã³þ çà 3 öåíòè, à ðîñ³éñüê³ – çà 2 öåíòè. ×åðåç âèñîêó âàðò³ñòü åëåêòðîåíåð㳿 òà íåêîíêóðåòîñïðîìîæí³ñòü ïðîäóêö³¿ íà ìåæ³ çóïèíêè îïèíèëèñÿ ôåðîñïëàâí³ çàâîäè Óêðà¿íè. Äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè çíàäîáèëîñÿ âòðó÷àííÿ ãëàâè äåðæàâè. Íà çàïèòàííÿ, ÷îìó â Óêðà¿í³ âàæêî éäóòü ïðîãîëîøåí³ ðåôîðìè, äåïóòàò â³äïîâ³â òàê: «Ñàáîòàæ, ïðè÷îìó íà ì³ñöÿõ. ² òîé æå ïðèêëàä ç åëåêòðîåíåð㳺þ ïðî öå ñâ³ä÷èòü. ª ðîçïîðÿäæåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, º ð³øåííÿ Êà-

á³íåòó ̳í³ñòð³â, âîíî îáîâ’ÿçêîâå, º äåïóòàòñüêèé çàïèò. À äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Åíåðãîðèíîê» íå õî÷å éîãî âèêîíóâàòè, áî çà öèì ï³äïðèºìñòâîì õòîñü ñòî¿òü, ³ç ãðîøèìà. Ìè ïîâèíí³ öþ áîëÿ÷êó ïîäîëàòè. Êîæåí âåëèêèé á³çíåñìåí ìຠðîçóì³òè, ùî â³í – óêðà¿íñüêèé á³çíåñìåí. Ùîá éîãî öüîìó íàâ÷èòè, ïîòð³áíà ñèëüíà âåðòèêàëü âëàäè. Ãàäàþ, íàø Ïðåçèäåíò ³ç öèì âïîðàºòüñÿ». Äåïóòàò òàêîæ çâåðíóâ óâàãó íà íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ïåíñ³éíî¿ ðåôîðìè. «Ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ ìè çàïðîâàäæóâàëè äåñÿòü ðîê³â, òîìó ùî ùå â 90-õ ðîêàõ çíàëè, ùî â³äëóííÿ äåìîãðàô³÷íî¿ êàòàñòðîôè íàêðèº íàñ íà ïî÷àòêó 2000-õ. ² Óêðà¿íà âèÿâèëàñÿ ºäèíîþ â ªâðîï³ äåðæàâîþ, íå ãîòîâîþ äî öüîãî. Ìåòà ïåíñ³éíîãî ñòðàõóâàííÿ ñïðàâåäëèâà – ùîá ïåíñ³ÿ çàëåæàëà â³ä ñòàæó ðîáîòè é çàðïëàòè. Íà òåïåð³øí³õ ïåíñ³îíåð³â öå ìàëî âïëèâàº, àëå çà íàìè áóäå íîâå æèòòÿ, ³ ïîòð³áíî äóìàòè ïðî ä³òåé òà îíóê³â», – ï³äêðåñëèâ ïàðëàìåíòàð³é. ³í ïîÿñíèâ, ùî â óìîâàõ äåô³öèòó ïåíñ³éíèõ êîøò³â äåðæàâà ìàëà òðè øëÿõè: çá³ëüøèòè â³äðàõóâàííÿ ³ç çàðïëàòè, çìåíøèòè ïåíñ³¿ ÷è ï³äíÿòè ïåíñ³éíèé â³ê äëÿ æ³íîê. Âèá³ð áóëî çðîáëåíî íå íà êîðèñòü æ³íîê. «Ìè çíàëè, ùî öå íåãàòèâíî âïëèíå íà ðåéòèíã ïàðò³¿ íà âèáîðàõ, àëå ³íøîãî âèõîäó íå áóëî, òîìó ùî öèì ïîòð³áíî áóëî çàéìàòèñÿ ç 2003 ðîêó», – äîäàâ ßðîñëàâ Ñóõèé. Îñòàíí³ì ÷àñîì ÷èìàëî ïóáë³êàö³é ó ïðåñ³ áóëî ïðèñâÿ÷åíî ïîãàíîìó ñòàíó äîð³ã â Óêðà¿í³. ϳä ÷àñ çóñòð³÷³ â ìåä³àêëóá³ æóðíàë³ñòè çà÷åïèëè ³ öþ áîëþ÷ó òåìó. «Ïðè÷èíà ïåðøà – òîìó ùî êðàäóòü. ßêùî íåäîäàëè àñôàëüòó ÷è âêðàëè ùåáåíþ – äîðîãà øâèäêî ðóéíóºòüñÿ. ² äðóãà ïðè÷èíà. Ìè ñêàñóâàëè òðàíñïîðòíèé ïîäàòîê ³ ïðèäóìàëè àêöèç íà áåíçèí. Òåïåð íåçðîçóì³ëî, õòî ïëàòèòü. Äîðîæíèêè êàæóòü: ìîâëÿâ, íàì íåäîäàëè ãðîøåé, ÊÐÓ êàæå: âêðàëè 258 ì³ëüéîí³â. Äîêè íå íàâåäåìî ïîðÿäîê ³ç ô³íàíñóâàííÿì, äîêè íå áóäå çàáåçïå÷åíî ïðîçîð³ñòü ô³íàíñîâèõ ïîòîê³â – äîð³ã â Óêðà¿í³ íå áóäå. ² ïîòð³áíî çàêð³ïèòè çà äîðîãàìè îðãàí³çàö³¿, äàòè ¿ì â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿õ ñòàí. Ñüîãîäí³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ âè íå çíàéäåòå», – ï³äêðåñëèâ ïàðëàìåíòàð³é. ßðîñëàâ Ñóõèé òàêîæ ïîâ³äîìèâ, ùî ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â îáãîâîðþâàëàñÿ ïðîïîçèö³ÿ â³äíîâèòè â Óêðà¿í³ òðàíñïîðòíèé ïîäàòîê ³ç îêðåìèì ðàõóíêîì ó Äåðæêàçíà÷åéñòâ³, êîøòè ç ÿêîãî ñïðÿìîâóâàëèñÿ á íà ï³äòðèìàííÿ ³ ðåìîíò øëÿõ³â. Çàïèñàëà ͳíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Çí³ìîê Â’ÿ÷åñëàâà Âîäîðºçà

BHAAT  Oe o poee iip aa i ey a  pa y Facebook ˳äåð Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿, ïîçàôðàêö³éíèé íàðîäíèé äåïóòàò Îëåã Ëÿøêî ïðîâåäå â³äá³ð êàíäèäàò³â â äåïóòàòè äî Êè¿âðàäè ÷åðåç Facebook. Ïðî öå ïîë³òèê íàïèñàâ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó ö³é ñîö³àëüí³é ìåðåæ³. Çà ñëîâàìè íàðîäíîãî äåïóòàòà, äåïóòàòîì â³ä Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿ ó Êè¿âðàä³ ìîæå ñòàòè êîæåí, õòî ãîòîâèé çì³íèòè æèòòÿ ñòîëèö³ íà êðàùå ³ çíຠíàéáîëþ÷³ø³ ì³ñöÿ ñòîëèö³. Ëÿøêî íàãàäàâ, ùî ñüîãîäí³ Âåðõîâíà Ðàäà ç äðóãî¿ ñïðîáè òàêè ïðîãîëîñóâàëà ó ïåðøîìó ÷èòàíí³ ïîñòàíîâó ïðî ïðèçíà÷åííÿ êè¿âñüêèõ âèáîð³â. «Ï³ä òèñêîì ãðîìàäñüêîñò³ Âåðõîâíà Ðàäà òàêè ïðîãîëîñóâàëà çà êè¿âñüê³ âèáîðè ó ïåðøîìó ÷èòàíí³. ßêùî âëàäà íå ç³ðâå âèáîðè ÷åðåç Êîíñòèòóö³éíèé ñóä ³ ïàðëàìåíò ïðîãîëîñóº ó äðóãîìó ÷èòàíí³ – íàðîäíå âîëåâèÿâëåííÿ â³äáóäåòüñÿ. ß éäó ó ìåðè Êèºâà ³ âïåâíåíèé ó ñâî¿é ïåðåìîç³. ßê íà îêðóç³ îá’¿çäèâ êîæíå ñåëî é âèãðàâ, òàê ó ñòîëèö³ îá³éäó êîæåí äâ³ð, êîæåí ÆÅÊ, êîæíó ãàðÿ÷ó òî÷êó íàøîãî ì³ñòà. Âñ³ êèÿíè ïî÷óþòü íàøó ïîçèö³þ – ãîëîñ ïðàâäè ³ ñïðàâåäëèâîñò³», – çàçíà÷èâ Ëÿøêî íà ñòîð³íö³ ó Facebook. «Ðàäèêàëüíà ïàðò³ÿ éäå â Êè¿âðàäó, ñïèñîê ìè áóäåìî ïîãîäæóâàòè ç êè¿âñüêîþ ãðîìàäîþ: âèçíà÷èìî íàéäîñòîéí³øèõ íà ì³ñüê³é êîíôåðåíö³¿, à äàë³ ïðîâåäåìî îíëàéí-ãîëîñóâàííÿ ó Facebook – òàêèì ÷èíîì ëþäè ñàì³ âèçíà÷àòü ïîðÿäêîâèé íî-

ìåð êîæíîãî ç íàøèõ êàíäèäàò³â. Ìè çâ³ëüíèìî Êè¿â â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ³ íàâåäåìî ïîðÿäîê ó íàøîìó ì³ñò³! Êèºâó – ðàäèêàëüí³ çì³íè!», – çàÿâèâ ë³äåð Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿. Ïðè öüîìó â³í çâåðíóâ óâàãó íà íåîáõ³äíîñò³ ïðîâåäåííÿ ó Êèºâ³ ì³ñöåâîãî ðåôåðåíäóìó. Íà ÿêèé ïîâèíí³ áóòè âèíåñåí³ íàñòóïí³ ïèòàííÿ: îá’ºäíàííÿ ïîñàäè ìåðà Êèºâà ³ ãîëîâè ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ïðîâåäåííÿ âèáîð³â ó äâà òóðè ³ ñêîðî÷åííÿ ê³ëüêîñò³ äåïóòàò³â Êè¿âðàäè âäâ³÷³. «ßêùî âëàäà íå ïðèçíà÷èòü âèáîðè, ìè – îïîçèö³éí³ íàðîäí³ äåïóòàòè, ïðîâåäåìî ¿õ ñàìîñò³éíî. Ìè ñòâîðèìî â Êèºâ³ Ñòðàéêîâèé êîì³òåò, ï³äí³ìåìî ëþäåé, ïðèçíà÷èìî ³ ïðîâåäåìî âèáîðè áåç ðåã³îíàë³âñüêî¿ âëàäè ïîñèëàííÿ íà â³äåî», – ñêàçàâ Ëÿøêî.

EPEMO AATBICTIB Oe o e oyc eaooo yi a ope py  i ˳äåð Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿ Îëåã Ëÿøêî çâåðíóâñÿ äî Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè ç âèìîãîþ ðîçñë³äóâàòè íåçàêîííå áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó ïî âóëèö³ Ñàáóðîâà ó ñòîëè÷íîìó ì³êðîðàéîí³ Òðîºùèíà. Òóò, ïî âóë. Ñàáóðîâà, 16-18, ó äâîð³, íàâïðîòè âèñîêîïîâåðõ³âîê ³ äèòÿ÷îãî ñàäêà ïðîâîäèëîñÿ áóä³âíèöòâî îá’ºêòó,ùî éîãî âèäàþòü çà ñîö³àëüíå æèòëî äëÿ ïðàö³âíèê³â áþäæåòíî¿ ñôåðè. Îäíàê æèòåë³ ñóñ³äí³õ áóäèíê³â ïåðåêîíàí³, ùî íà öüîìó ì³ñö³ ìàâ áóòè òîðã³âåëüíèé öåíòð. Íàðîäíèé äåïóòàò íàãàäàâ, ùî íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ àêòèâ³ñòè Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿ ðàçîì ³ç ñîòíåþ ëþäåé ç³áðàëàñÿ á³ëÿ áóä³âíèöòâà ³ çíåñëè áåòîííó îãîðîæó,

«Ìè îðãàí³çóâàëè àêö³þ ïðîòåñòó. Ëþäè, ÿê³ éøëè íà ðîáîòó, – çàëèøàëèñü ç íàìè, ùîá çóïèíèòè öå íåïîäîáñòâî. ϳçí³øå âñ³ ðàçîì ìè äîáèëèñü òîãî, ùîá òà îãîðîæà áóëà çíåñåíà òèìè æ êðàíàìè, ùî ïðè¿õàëè ¿¿ ðåìîíòóâàòè. À çàì³ñòü îãîðîæ³ íà ðîçâàëåíèõ áåòîííèõ ïëèòàõ ïîñòàâèëè íàìåò Ðàäèêàëüíî¿ Ïàðò³¿ – â çíàê ïåðåìîãè íàä âàðâàðàìè, ÿê³ ðóéíóþòü Êè¿â. Ïåðåêîíàíèé, ùî òàê ñàìî ìè ðàçîì ïðèïèíèìî íåçàêîííå áóä³âíèöòâî íå ëèøå

ÿêîþ â³äãîðîäèëè áóä³âíèöòâî â³ä ëþäåé. À þðèñòè Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿ ï³äãîòóâàëè çâåðíåííÿ äî â³äïîâ³äíèõ ³íñòàíö³é ³ âæå ðîçïî÷àëè ïðîöåñ ðîçñë³äóâàííÿ çàêîííîñò³ áóä³âíèöòâà. Òà âæå íàñòóïíîãî äíÿ íà ì³ñöå áóäîâè ïðè¿õàëè êðàíè ³ âàíòàæ³âêè ç ùåáåíåì äëÿ òîãî, ùîá â³äðåìîíòóâàòè çíåñåíó áåòîííó îãîðîæó. Ó çâ’ÿçêó ç öèì áóëî ñòâîðåíî ³í³ö³àòèâíó ãðóïó íà ÷îë³ ç íàðîäíèì äåïóòàòîì, äî ÿêî¿ óâ³éøëè âñ³ íåáàéäóæ³ æèòåë³ ì³êðîðàéîíó.

íà Òðîºùèí³, àëå é â ³íøèõ ðàéîíàõ Êèºâà», – çàçíà÷èâ ë³äåð Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿. ϳä òèñêîì ãðîìàäñüêîñò³ íà çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ, ùî íà ì³ñö³ ðîçïî÷àòîãî áóä³âíèöòâà áóäå âëàøòîâàíî ñêâåð. Îëåã Ëÿøêî çàïðîøóº ó êâ³òí³ âñ³õ îõî÷èõ âçÿòè ó÷àñòü ó ñóáîòíèêó, ï³ä ÷àñ ÿêîãî íà ì³ñö³, äå çáèðàëèñÿ çâåñòè ÷åðãîâó âèñîòêó, ïîñàäèòè äåðåâà òà êâ³òè. Ïðåñ-ñëóæáà ÐÏË www.liashko.ua www.rpl.kiev.ua


4 ñòîð.

̲ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ: ÊÎÌÓÍÀËÜͲ; ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ – ÏÎ˲ÒÈ×Ͳ

APAMATHI XI !  o pi oepiya e c cc e a eooc aa ßê óæå ïîâ³äîìëÿëîñÿ, â íàø³é îáëàñò³ íåùîäàâíî ïåðåáóâàëè Íàäçâè÷àéíèé òà Ïîâíîâàæíèé Ïîñîë Øâåéöàðñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿ Êð³ñò³àí Øüîíåíáåðã ³ äèðåêòîð Øâåéöàðñüêîãî Áþðî ñï³âðîá³òíèöòâà òà ðîçâèòêó ïðè Ïîñîëüñòâ³ Øâåéöà𳿠Ãó³äî Áåëüòðàí³.

ϳñëÿ çóñòð³÷³ ç êåð³âíèöòâîì îáëàñò³ äåëåãàö³ÿ ïðåäñòàâíèê³â Øâåéöà𳿠çóñòð³ëàñÿ ç ìåðîì Æèòîìèðà Âîëîäèìèðîì Äåáîºì. Íà ö³é çóñòð³÷³ áóëè ïðèñóòí³ êåð³âíèêè øâåéöàðñüêèõ ô³ðì, ÿê³ º ³íâåñòîðàìè íà òåðèòî𳿠ì. Æèòîìèðà, à òàêîæ òåõí³÷íèé äèðåêòîð ÊÏ «Æèòîìèðòåïëîêîìóíåíåðãî» Ï. É. Ïàâëåíêî. ̳ñüêèé ãîëîâà Âîëîäèìèð Äåáîé îçíàéîìèâ ãîñòåé ç ³ñòîð³ºþ íàøîãî ì³ñòà ³ ïîäÿêóâàâ ïîñëó Øâåéöà𳿠çà òå, ùî ïðèáóâ äî Æèòîìèðà ç îô³ö³éíèì â³çèòîì. Ìåð íàãîëîñèâ, ùî îñòàíí³ äâà ðîêè êîëåêòèâ ÊÏ «Æèòîìèðòåïëîêîìóíåíåðãî» ïðîéøîâ øëÿõ â³ä íàì³ðó äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó ðåêîíñòðóêö³¿ ñèñòåìè òåïëîïîñòà÷àííÿ ì.Æèòîìèðà ðàçîì ç ªâðîïåéñüêèì áàíêîì ðîçâèòêó òà ðåêîíñòðóêö³¿, à òàêîæ ðîçïîâ³â ïðî ãðàíòè ç êîðïîðàö³ºþ ÍÅÔÊÎ íà óòåïëåííÿ ó÷áîâèõ çàêëàä³â ³ äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â.  Æèòîìèð³ º ï³äïðèºìñòâà, ùî ìàþòü øâåéöàðñüê³ ³íâåñòèö³¿. Ñòàíîì 01.01.2013 ðîêó âîíè ñêëàëè 17,5 ìëí äîëàð³â ÑØÀ.

Âèñëóõàâøè Âîëîäèìèðà Äåáîÿ, ïîñîë Øâåéöà𳿠ñêàçàâ:«Ó òðàâí³ öüîãî ðîêó øâåéöàðñüêà êîìïàí³ÿ ««ªâðîãîëä ²íäåñòð³ç ËÒÄ» ÿêå î÷îëþº Òîá³àñ Ãðîë³÷ â³äçíà÷àòèìå ñâîº ïåðøå äåñÿòèð³÷÷ÿ ðîáîòè â ì. Æèòîìèð³. Ïëàíóºòüñÿ ïîäàëüøå ðîçøèðåííÿ âèðîáíèöòâà â Óêðà¿í³, à òàêîæ â Æèòîìèð³. ß ðàäèé çà âàø ïðàãìàòè÷íèé ï³äõ³ä. Áî

øâåéöàðñüêèé óðÿä â îñîá³ Øâåéöàðñüêîãî áþðî ñï³âðîá³òíèöòâà ç Óêðà¿íîþ â³äãóêíåòüñÿ íà ïðîïîçèö³þ ì³ñüêîãî ãîëîâè ùîäî âèä³ëåííÿ ô³íàíñîâîãî ãðàíòó íà ðîçâèòîê ñèñòåìè òåïëîçáåðåæåííÿ ì. Æèòîìèðà.  ñâîþ ÷åðãó ìè âèêîíàºìî âñþ íåîáõ³äíó òåõí³÷íó ðîáîòó ïî ï³äãîòîâö³ òà âèêîíàííþ íàì³÷åíèõ ïðîåêò³â». Òàêîæ Ïåòðî Ïàâëåíêî ñêàçàâ, ùî çàâäÿêè ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Âîëîäèìèðó Äåáîþ ùå îäíèì ïåðñïåêòèâíèì íàïðÿìêîì ó ðîçâèòêó åíåðãîåôåêòèâíîñò³ º ìîäåðí³çàö³ÿ òåïëîïîñòà÷àííÿ. Æèòîìèð

ϳä ÷àñ çóñòð³÷³ ç äåëåãàö³ºþ Øâåéöà𳿠â Æèòîìèðñüê³é ì³ñüê³é ðàä³

ìè, øâåéöàðö³, òàêîæ ëþáèìî êîíêðåòí³ñòü. Òîæ âè õîðîø³ ïàðòíåðè äëÿ ñï³âïðàö³». À îñü ùî ñêàçàâ Ïåòðî Ïàâëåíêî: «Ìè ïëåêàºìî íàä³þ, ùî

ñüîãîäí³ ïåðøå ì³ñòî â Óêðà¿í³, ùî îòðèìàëî ïîãîäæåííÿ Êàáì³íó íà çàëó÷åííÿ êîøò³â ªÁÐÐ ï³ä ìóí³öèïàëüíó ãàðàíò³þ äëÿ ìîäåðí³çàö³¿ ñèñòåìè òåïëîïîñòà÷àííÿ.

Öüîãî ðîêó ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðåàë³çàö³ÿ ùå îäíîãî ïðîåêòó çà ïðîãðàìîþ Äåìî-Óêðà¿íà – ñòâîðåííÿ åíåðãîåôåêòèâíîãî êâàðòàëó, ùî îïàëþâàòèìå êîòåëüíåþ íà âóë. Äîìáðîâñüêîãî, 30. Ïðîãðàìà ï³äãîòîâëåíà ÍÅÔÊÎ òà Øâåäñüêèì óïðàâë³ííÿì ì³æíàðîäíîãî ðîçâèòêó ³ ñï³âðîá³òíèöòâà (Sida) ñï³ëüíî ç ̳í³ñòåðñòâîì ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà ³ æèòëîâîêîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè ³ ÷àñòêîâî ô³íàíñóºòüñÿ ªÁÐÐ. «²ç 32 ïîäàíèõ çàÿâîê â³ä ì³ñò Óêðà¿íè â³ä³áðàíî 10, ç ÷îòèðìà ç íèõ íåçàáàðîì áóäóòü ï³äïèñàí³ óãîäè, ó òîìó ÷èñë³ ç Æèòîìèðîì» – ïðî öå íåùîäàâíî ïîâ³äîìèëà ñï³âðîá³òíèê øâåäñüêî¿ êîíñàëòèíãîâî¿ êîìïàí³¿ Grontmij Ðîíí³ Í³ëüñîí. Äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ. Çà îáñÿãàìè çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ îïåðàö³é ï³äïðèºìñòâ îáëàñò³ ó 2012 ðîö³ Øâåéöàð³ÿ ïîñ³ëà øîñòå ì³ñöå ñåðåä ºâðîïåéñüêèõ ïàðòíåð³â Æèòîìèðùèíè. Îáñÿã åêñïîðòíèõ ïîñòàâîê äî Øâåéöà𳿠â ñåðåäíüîìó ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 5-òè ðîê³â ñêëàäàâ 10,5 ìëí äîë. ÑØÀ, à íàéá³ëüøèé éîãî ð³âåíü ïðèïàâ íà 2012 ð³ê – 14,9 ìëí äîë. ÑØÀ. Ñòàíîì íà 31.12.2012 ðîêó â åêîíîì³êó îáëàñò³ çàëó÷åíî ïîíàä 20 ìëí äîë. ÑØÀ ïðÿìèõ ³íâåñòèö³é ç³ Øâåéöàð³¿. ϳäãîòóâàâ Ïåòðî ÒÀÐÀÑÞÊ

¹ 11 (1072) 27 áåðåçíÿ 2013ð.

www.interesu.info

• Àíîíñ

HAAHBAAATO, ABPI MAO 14-a ceci opa po ya i 6 89 ece xoop ye o oa

i epepaa co pooy Ìèíóëîãî ÷åòâåðãà, 21 áåðåçíÿ, íà ìàéäàí³ Êîðîëüîâà ì. Æèòîìèðà âæå çðàíêó àïàðàòíèê³â ³ äåïóòàò³â îáëàñíî¿ ðàäè, ÿê³ ñõîäèëèñÿ íà ÷îòèðíàäöÿòó ¿¿ ñåñ³þ, çóñòð³â ÷èìàëèé ãóðò ï³êåòóâàëüíèê³â ç ïðîòåñòíèìè ïëàêàòàìè. Âèïèñàí³ íà íèõ òåêñòè çàñâ³ä÷óâàëè, ùî ñþäè, «äî á³ëîãî äîìó», ïðèéøëè ïðàö³âíèêè Æèòîìèðñüêîãî òðàìâàéíî-òðîëåéáóñíîãî óïðàâë³ííÿ äîáèâàòèñÿ ïîãàøåííÿ òðèì³ñÿ÷íî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ó âèïëàò³ çàðïëàòè. À ùå àêòèâ³ñòè ãðîìàäñüêî¿ ðàäè «Âðÿòóºìî Ïîë³ññÿ!» âèìàãàëè ñêàñóâàííÿ ïðèéíÿòîãî íà äåñÿò³é ñåñ³¿ îáëðàäè 7 ÷åðâíÿ 2012 ðîêó ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ äî÷³ðíüîìó ï³äïðèºìñòâó «Æèòîìèðáóäðîçâ³äêà» ÍÀÊ «Íàäðà Óêðà¿íè» ñïåö³àëüíîãî äîçâîëó íà êîðèñòóâàííÿ íàäðàìè íà 6,1 òèñÿ÷³ ãåêòàð³â çåìåëü ó Âîëîäàðñüêî-Âîëèíñüêîìó, ×åðíÿõ³âñüêîìó ³ Êîðîñòåíñüêîìó ðàéîíàõ äëÿ äîñë³äíî-ïðîìèñëîâî¿ ðîçðîáêè òèòàíîâî¿ ðóäè. Áîéîâèòî íàëàøòîâàí³ ïðåäñòàâíèêè ì³òèíãóâàëüíèê³â ñïðîáóâàëè ïðîðâàòèñÿ â àäì³íáóäèíîê îáëðàäè òà ÎÄÀ, àëå ïîñòîâ³ ì³ë³ö³îíåðè çàêðèëè ¿ì äîñòóï ç äîïîìîãîþ ñòàëåâîãî òóðí³êåòó. Çãîäîì ç íèìè çóñòð³ëèñÿ ÷ëåí êîì³ñ³¿, ñôîðìîâàíî¿ íà ñåñ³¿ ç ð³çíèõ äåïóòàòñüêèõ ôðàêö³é. Ñåñ³ÿ ðîçïî÷àëàñÿ âæå òðàäèö³éíîþ ³íôîðìàö³ºþ ãîëîâè îáëðàäè Éîñèïà Çàïàëîâñüêîãî ïðî íîâ³ ïîñàäîâ³ ïðèçíà÷åííÿ, ÿê³

â³äáóëèñÿ â öåé ì³æñåñ³éíèé ïåð³îä. ³í ïîâ³äîìèâ ïðèñóòí³ì ó çàë³ (à íà ñåñ³þ ïðèáóëè 90 äåïóòàò³â îáëðàäè, ãîëîâà, çàñòóïíèêè ãîëîâè, äèðåêòîðè äåïàðòàìåíò³â, íà÷àëüíèêè óïðàâë³íü ³ â³ää³ë³â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ãîëîâè ðàéîííèõ ðàä ³ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é, ì³ñüê³ ãîëîâè, êåð³âíèêè ïðîâ³äíèõ îá’ºäíàíü, îðãàí³çàö³é òà óñòàíîâ ³ íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè Ãåííàä³é Çóáêî), ùî Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ñâî¿ì Óêàçîì â³ä 13 áåðåçíÿ ïðèçíà÷èâ çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ³êòîðà Áàëþðêà çàñòóïíèêîì ì³í³ñòðà êóëüòóðè Óêðà¿íè, à óïðàâë³ííÿ ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é â îáëàñò³ î÷îëèâ ²ãîð ͳê³ò÷óê. Éîñèï Çàïàëîâñüêèé òàêîæ ïðèâ³òàâ òðüîõ þâ³ëÿð³â ³ ðàçîì ç ãîëîâîþ ÎÄÀ Ñåð㳺ì Ðèæóêîì âðó÷èâ ¿ì íàãîðîäè. Ñåðåä íèõ – õóäîæíüîìó êåð³âíèêó îáëàñíîãî àêàäåì³÷íîãî ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîãî òåàòðó, çàñëóæåíîìó ä³ÿ÷ó ìèñòåöòâ Óêðà¿íè Íàòà볿 Ò³ìîøê³í³é, ÿêó óäîñòîºíî íàéâèùî¿ îáëàñíî¿ â³äçíàêè «×åñòü ³ ñëàâà Æèòîìèðùèíè»... ²âàí Ãîöàëþê Øàíîâí³ ÷èòà÷³! Ó çâ’ÿçêó ç îáìàëëþ ãàçåòíî¿ ïëîù³ â öüîìó íîìåð³ ïîâí³ñòþ çâ³ò ç ñåñ³¿ Æèòîìèðñüêî¿ îáëðàäè ÷èòàéòå íà ³íôîðìïîðòàë³

www. interesu.info â ðîçä³ë³ «Ñòàòò³», ðóáðèêà «Åêîíîì³êà».

epo CMOHEHO: «BE AITA EPE O A OHCOI A I CCICTBAHABOOOMAPTI» – Ïåòðå Ìèêîëàéîâè÷ó, äîñ³ æâàâî îáãîâîðþþòü âàøó ãðóäíåâå çàÿâó ïðî òå, ùî óëüòðàïðàâà ïàðò³ÿ «Ñâîáîäà» – öå ä³òèùå âëàäè. Íàñòóïí³ ïî䳿 óêð³ïèëè âàøó äóìêó? – Ñüîãîäí³ î÷åâèäíî, ùî «Ñâîáîäà» îòðèìàëà øèðîêó ïðèñóòí³ñòü ó ìåä³àïðîñòîð³, âêëþ÷àþ÷è ³íôîðìàö³éí³ êàíàëè ³ òåëåøîó. Î÷åâèäíî, ùî «Ñâîáîäà» îäåðæóâàëà ô³íàíñóâàííÿ â³ä ïàðò³¿ âëàäè ÿê äî âèáîð³â, òàê ³ íà âèáîðàõ. Ìè º ñâ³äêàìè òîãî, ùî çà ï³äòðèìêè âåëèêîãî êàï³òàëó âîíè ïðîéøëè â òðè îáëàñí³ ðàäè, äå òåïåð ìàþòü á³ëüø³ñòü, – Ëüâ³âñüêó, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó ³ Òåðíîï³ëüñüêó. Âåëèêèé êàï³òàë çðîçóì³â, ùî ñóñï³ëüíèé çàïèò íà ë³âèé ðóõ ïîñèëèòü ïîïóëÿðí³ñòü Êîìïàðò³¿, ³ öüîãî íå ìîæíà äîïóñòèòè. Ëþäåé, ãîòîâèõ ñüîãîäí³ äî àêòèâíèõ ïðîòåñòíèõ ä³é, çà îö³íêàìè ñîö³îëîã³â, âæå 25 â³äñîòê³â. ¯õ-òî ³ òðåáà â³äâîë³êòè, â³äâåñòè. Á³ëüøå òîãî, åëåêòîðàò ìîëîäøàº, ³ íàø çîêðåìà – ÿêùî ðàí³øå ãîâîðèëè, ùî êîìóí³ñòè, ìîâëÿâ, öå ò³, êîìó çà 60, òî ñüîãîäí³ â³ê íàøèõ ïðèõèëüíèê³â – çà 40. Ìè â³äçíà÷èëè íà ìèíóëèõ âèáîðàõ, ùî íàñ óâàæíî ñëóõຠìîëîäü, îñîáëèâî ñòóäåíòñüêà. ¯ì çðîçóì³ëà íàøà ïðîãðàìà ìîäåðí³çàö³¿ ïàðò³¿, íàø åëåêòîðàò àê-

òèâíèé ô³çè÷íî, ãîòîâèé ïîáîðîòèñÿ çà ñåáå. Òîìó ðåæèìîâ³ äóæå âèã³äíî âèòÿãíóòè íà ñâ³òëî «êîðè÷íåâèõ» – òèì ïà÷å çàðàç, â óìîâàõ êðèçè. Ïðèêëàä – ïî䳿 â Îõòèðö³. Òðàíñïîðò íàøèõ àêòèâ³ñò³â áëîêóþòü äà¿øíèêè, à îò àâòîáóñó «Ñâîáîäè» – çåëåíå ñâ³òëî. – Ùå íà ïî÷àòêó ðîêó îçâó÷óâàëèñÿ òàê³ ïðîãíîçè, ùî 2013é áóäå âèçíà÷àòèñÿ ïðîòèñòîÿííÿì Êîìïàðò³¿ ³ «Ñâîáîäè»... – Ìè ðîçãëÿäàºìî öå ÿê ñïðîáó êàï³òàëó â³äâåðíóòè óâàãó ñóñï³ëüñòâà â³ä ðåàëüíèõ ïðîáëåì, çàïëóòàòè ëþäåé, æîíãëþþ÷è ³äåîëîã³÷íèìè òåðì³íàìè. Òàê, «Ñâîáîäà», ïîâí³ñòþ çàïîçè÷èëà ç íàøî¿ ïðîãðàìè ñîö³àëüíó ïðîáëåìàòèêó òà ³í³ö³àòèâè é àêòèâíî âèêîðèñòîâóº ¿õ ó ñâî¿õ çàÿâàõ ï³ä ñîóñîì «íàö³îíàëüíîãî ñîö³àë³çìó». À ÿê âîíè ðåàë³çîâóþòü ñâî¿ äåêëàðàö³¿ íà ïðàêòèö³, ìîæíà ïîáà÷èòè, íàïðèêëàä, ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëðàä³. Òàì ãîëîâà ñòàâ äåïóòàòîì Âåðõîâíî¿ Ðàäè çà ñïèñêîì «Ñâîáîäè», ³ îáëðàäà âæå ÷îòèðè ì³ñÿö³ - ç ìîìåíòó îáðàííÿ â æîâòí³ – íå ïðàöþº. Õòî áëîêóº ðîáîòó Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëðàäè? ßêðàç «Ñâîáîäà»! Íå çàòâåðäæåíèé áþäæåò îáëàñò³. Îñü òàêèé ðåçóëüòàò! Ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ íå âèð³øåí³ ïèòàííÿ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ, ï³äòðèìêè àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó ... Òîáòî, ïëåñêàòè ÿçèêàìè

Ïåòðî ÑÈÌÎÍÅÍÊÎ

âîíè ìîæóòü, à ïðàöþâàòè – í³. ² íå çáèðàþòüñÿ! Òîìó ìè ³ âåäåìî áîðîòüáó ç ðîçâ³í÷àííÿ ³äåîëî㳿 «Ñâîáîäè», ïîêàçóºìî íà êîíêðåòíèõ ïðèêëàäàõ, äî ÷îãî öå ïðèçâîäèòü â Óêðà¿í³, ÿê³ çàãðîçè ïðåäñòàâëÿþòü ïîä³áí³ ïðîôàøèñòñüê³ îðãàí³çàö³¿ â ªâðîï³. – Àëå â ñàì³é ªâðîï³ ùîñü íå âèäíî ÿâíî¿ ñòóðáîâàíîñò³, á³ëüø òîãî – í³õòî íå çàïåðå÷óâàâ, ùîá «Ñâîáîäà» óâ³éøëà â «äåìîêðàòè÷íó êîàë³ö³þ», ñôîðìóâàâøè ïàðëàìåíòñüêó á³ëüø³ñòü ³ óðÿä òàêî¿ á³ëüøîñò³. – Ìåí³ âèäàºòüñÿ, ùî òàì çàö³êàâëåí³, ùîá öåé ðóõ îòðèìóâàâ ï³äòðèìêó ³ ðîçâèòîê. Öå ÿêðàç ìåõàí³çì äëÿ çáåðåæåííÿ íèí³øíüîãî ðåæèìó, ÿêèé ³äå â³ä íîðìàëüíèõ âçàºìèí ç Ðîñ³ºþ. Êàï³òàëó ³ òèì, õòî çà íèòî÷êè ñìèêຠì³ñöåâèõ ïîë³òèê³â çà-çà êîðäîíó, íåâàæëèâî, ÿêå çàáàðâëåííÿ, ãîëîâíå – ùîá ñèñòåìà çàëèøèëàñÿ, ùîá ïðîäîâæóâàëàñÿ íèí³øíÿ ïîë³òèêà. Ïåðñîíà볿 ðîë³ íå ãðàþòü – çãàäàéòå, ÿê âèõâàëÿëè Þùåíêà, à òåïåð í³õòî ïðî íüîãî ³ íå çãàäóº. – Ïåòðå Ìèêîëàéîâè÷ó, íåïðàöþþ÷èé, ïàðàë³çîâàíèé ïàðëàìåíò íå ìîæå âæå âèêëèêàòè ó ãðîìàäÿí í³÷îãî ³íøîãî, êð³ì îáóðåííÿ àáî íàâ³òü â³äðàçè. ßê ïðàâèëî, â òàêèõ âèïàäêàõ â ñóñï³ëüñòâî àêòèâíî âêèäàþòü äóìêà ïðî íåîáõ³äí³ñòü «æîðñòêî¿ ðóêè» ³ «ñèëüíî¿

âëàäè», ïåðåâàæíî îäíîîñ³áíî¿... – Êîìïàðò³ÿ çàâæäè áóëà ïðèõèëüíèöåþ ïàðëàìåíòñüêî¿ äåìîêðàò³¿, ³ ¿¿ íàëåæèòü ðåàë³çóâàòè ïîâí³ñòþ, òàê, ùîá í³ â êîãî íå âèíèêëî í³ áàæàííÿ, í³ ìîæëèâîñò³ óçóðïóâàòè âëàäó, ìàí³ïóëþþ÷è íàñòðîÿìè. Àäæå óçóðïàö³ÿ âëàäè äຠêîëîñàëüí³ ìîæëèâîñò³ óçóðïóâàííÿ âëàñíîñò³ – ç óñ³ìà â³äïîâ³äíèìè íàñë³äêàìè. Äàë³ – âæå äåñïîò³ÿ, òèðàí³ÿ, ùî çàâãîäíî. ß íå ìåíø îáóðåíèé áåçä³ÿëüí³ñòþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ïîñòàíîâî÷íèìè øîó. Àëå çâåðí³òü óâàãó: ùîéíî â³äáóëèñÿ âèáîðè, ³ çíîâó ðîçìîâè, ùî «âñ³ ïîãàí³»... – ... ² ïîòð³áí³ íîâ³ âèáîðè! – À íîâ³ âèáîðè – çíà÷èòü, çíîâó ãðîø³ ç íàøî¿ ç âàìè êèøåí³. Çíîâó â õ³ä ï³äóòü ìàí³ïóëÿö³¿, ï³äêóï ³ ôàëüñèô³êàö³¿. ² íå ò³ëüêè ðåçóëüòàò³â ãîëîñóâàííÿ, àëå é óñ³º¿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿. Ñüîãîäí³ âêðàé âàæëèâî (³ ìè öèì çàéìàºìîñÿ) ïðîñâ³òíèöòâî ëþäåé, ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ¿õ ãðîìàäÿíñüêî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³. Ùîá ëþäèíà îñìèñëåíî ìîãëà ñîá³ ñêàçàòè, çà ùî âîíà áîðåòüñÿ. Àäæå áåç áîðîòüáè í³÷îãî íå áóâàº. Çà ìàòåð³àëàìè ãàçåòè «2000»


¹ 11 (1072) 27 áåðåçíÿ 2013ð.

ÏÎÑËÓÃÈ. ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ Â ÍÎÌÅÐ. ÏβÄÎÌËÅÍÍß

ñòîð. 5

TEPMIHOBO B HOMEP Втрачене пенсійне посвідчення, видане на ім’я Вдович Людмили Віталіївни, вважати не дійсним. Втрачений диплом №385949, виданий СМПТУ №13 в 1987 році на ім’я Iванова Леоніда Володимировича, вважати недійсним. Втрачене посвідчення дитини багатодітної сім’ї, видане на ім’я Поворо-

Дитячі розважально-ігрові музичні програми. Герої мультфільмів та казок. Фотограф. Виїзд в дитсадок, школу. кафе, додому тощо. Студія «Элен и ребята». Олена Миколаївна.Т:067-88392-70, 063-635-49-95, 066-40441-97 Професійні: тамада, музиканти, танцюристи, фотоограф, театр пародій.Весілля, ювілеї, корпоративи, тощо. Студія «Элен и ребята». Олена Миколаївна.Т:067883-92-70, 063-635-49-95, 066-40441-97

×è ìຠïðàâî ïëàòíèê ïîäàòêó íà ïîäàòêîâó çíèæêó çà íàâ÷àííÿ áàáóñÿ ñòóäåíòà, ÿêà îïëà÷óâàëà éîãî íàâ÷àííÿ ó âóç³? Ïëàòíèê ïîäàòêó ìຠïðàâî íîâëåí³. ²íø³ ÷ëåíè ñ³ì’¿ ô³çèâêëþ÷èòè äî ïîäàòêîâî¿ çíèæêè ÷íî¿ îñîáè ââàæàþòüñÿ òàêèìè, ùî ñóìó êîøò³â, ñïëà÷åíèõ íà êîðèñòü ìàþòü äðóãèé ñòóï³íü ñïîð³äíåíçàêëàä³â îñâ³òè äëÿ êîìïåíñàö³¿ íÿ (ïï.14.1.263 ï.14.1 ñò.14 Ïîâàðòîñò³ çäîáóòòÿ ñåðåäíüî¿ ïðîôå- äàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè). Òàêèì ÷èíîì, ÿêùî íàâ÷àííÿ ñ³éíî¿ àáî âèùî¿ îñâ³òè òàêîãî ïëàòíèêà ïîäàòêó òà/àáî ÷ëåíà éîãî ñòóäåíòà îïëàòèëà éîãî áàáóñÿ, ÿêà íå ñ³ì’¿ ïåðøîãî ñòóïåíÿ ñïîð³äíåí- º ÷ëåíîì ñ³ì’¿ ïåðøîãî ñòóïåíÿ ñïîíÿ, ÿêèé íå îäåðæóº çàðîá³òíó ð³äíåííÿ, òî âîíà íå ìຠïðàâà íà ïëàòó (ïï.166.3.3 ï.166.3 ñò.166 ïîäàòêîâó çíèæêó çà íàâ÷àííÿ. ³ää³ë âçàºìî䳿 ³ç Ç̲ Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè). òà ãðîìàäñüê³ñòþ ×ëåíàìè ñ³ì’¿ ô³çè÷íî¿ îñîáè Äϲ ó ì.Æèòîìèð³ ïåðøîãî ñòóïåíÿ ñïîð³äíåííÿ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ ââàæàþòüñÿ ¿¿ áàòüêè, ÷îëîâ³ê àáî Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè äðóæèíà, ä³òè, ó òîìó ÷èñë³ óñè-

Äîñòàâêà: ï³ñîê, ùåá³íü, áóò, â³äñ³â, ãðóíò, ï³äñèïêà. Âèâ³ç ñì³òòÿ. Ò. 067-411-9-555 Грузоперевозки автомобилем «Вольво» г/ п до 6 т. Все виды загрузки.Т:24-17-03, 067-912-24-63 Ліц. №353985 серія АВ від 18.07.07р.

Áóð³ííÿ àðòåç³àíñüêèõ ñâåðäëîâèí. Ðåìîíò. Ïðîåêòóâàííÿ. ˳ö. ÀÁ ¹553863 â³ä 26.10.10. Ò:098-481-40-44, 067-410-36-17 Ïðåäëàãàåì óñëóãè: Êîíñóëüòàöèè ñïåöèàëèñòîâ, èíäèâèäóàëüíûé ïîäáîð îçäîðîâèòåëüíûõ ïðîãðàìì ïî î÷èñòêå îðãàíèçìà (êèøå÷íèê, ïå÷åíü, ïî÷êè, ëèìôà è êðîâü, ñîñóäû è ò.ä.), êîíñóëüòàöèè âðà÷åé, ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîëíîå îáñëåäîâàíèå îðãàíèçìà èíäèâèäóàëüíûé ïîäáîð ïðåïàðàòîâ, êîñìåòè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, â ò. ÷. ðåøåíèå âîïðîñîâ ñ ïðîáëåìíîé êîæåé (óãðè, ïðûùè).Òåë. (0412) 44-67-11, ìîá. 067757-82-43, ìîá. 093-790-7285. Âñåãäà ðàäû Âàøåìó çâîíêó!

знюка Iллі Васильовича, вважати недійсним. Втрачений паспорт громадянина України, виданий на ім’я Фаранчук Олена Євгенівна, вважати не дійсним Втрачений дублікат Ветерана військової служби АА №154803 на ім’я Ржешніовецького Iгоря Петровича, вважати недійсним.

Áóð³ííÿ ñêâàæèí äëÿ âîäè â ñàìèõ íåäîñòóïíèõ ì³ñöÿõ. Ò:067-982-75-34, 098-54652-09

Êîïàåì, ÷èñòèì, äîêîïóåì êîëîäöû. Äîñòàâêà êîëåö.Ò:067123-46-44, 099-541-28-60

418-462 418-904 Çàìîâëåííÿ ðåêëàìè

11


6 ñòîð.

ÄËß ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ ² ÐÅÌÎÍÒÓ. ÄËß ÏÎÂÑßÊÄÅÍÍß ² ²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ

¹ 11 (1072) 27 áåðåçíÿ 2013ð. øïàêë¸âêà, ñòðóêòóðíàÿ øòóêàòóðêà, ãèïñîêàðòîí, íàïîëüíûå ïîêðûòèÿ, åëåêòðîïðîâîäêà è äð. Áûñòðî, êà÷åñòâåííî è íåäîðîãî. Ò:067-365-85-28, 093-1 3532-00 Âñ³ âèäè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò: ôóíäàìåíò, äàõ, îçäîáëåííÿ, áëàãîóñòð³é. ˳ö. À ¹ 409696 â³ä 21.10.2008 ð. ò. 067-49-46-000, 063-176-5087

ÏÐÎÄÀÌ 4 міжкімнатних дверей, нові.Т:25-73-60 Балконный блок 3,30х0,95х1,4, 12 ст., цена договорная.Т:34-37-67 Вікна, двері б/у.Т:40-28-28 Ворота гаражны.Т:096-267-46-79 Двери б/у, дубовые шпанированые, 60х2,Недорого. Т:097-419-84-52 Двери межкомнатные сосновые.Т:46-50-24 Двері (Біларусь), доска доборна шпанірована, ширина 8 см, дуб темний. Т:098-375-2598 Двері міжкімнатні, б/у - 4 шт., ДСП в доброму стані, 1 двері напівзасклені, дерев’янні, б/у. Т:098-375-25-98 Двері однопольні р. 2х0,75 м. Дешево. Т:4262-25, 51-89-87 Доска сухая свежепиленая, обрезная и необрезная, брус в ассортименте. Т:067-704-5179 Жесть оцинкована.Т:33-48-54 Забор из профнастила. Цена 130 грн/п.м. т. 067-923-36-93 Козырек недорого, срочно,Т:096-267-46-79 Окна деревянные б/у для парников.Т:098202-58-14 Оконный и дверной блок.т:51-12-23,067315-76-37 Отопительньные чугунные батареи 4 секции.Т:25-56-49 Плитка керамическая бело-голубая 15х15 2,7 кв.м.Т:096-366-76-86

Профнастил 39 грн/ кв. м.Т:067-923-36-93 Стекла оконные, двери межкомнатные. Т. 3408-38, 096-21-35-539 Труба азбестовая, 150 диаметр, длина 2 м.Т:33-12-67, 067-269-09-24 Труби металеві різного діаметру, ціна за домовленністю.Т:41-65-39 Утеплитель,минеральную вату, можно б/у до 10 м.куб.Т:097-195-14-02 Четверо міжкімнатних дверей 2роки користування.Т:25-73-60

ÏÐÎÄÀÌ Ï³ñîê ùåá³íü, áóò, â³äñ³â, ãðóíò, ï³äñèïêà, äîñòàâêà. Âèâ³ç ñì³òòÿ.Ò:067-411-95-55

Блоки крымский ракушняк, высокого качества, 1600 шт., недорого. Т. 093-265-01-15 Брус, доски обр., н/о, доску д/пола, штахетник, рейки различного сечения, распиловка древесины. Т. 067-592-10-47, 26-27-79

Áóò, ïåñîê, ùåáåíü, îòñåâ, ïîäñûïêà, ãëèíà, çåìëÿ, äîñòàâêà ñòðîéìàòåðèàëîâ, äðîâ, âûâîç ìóñîðà. Ò. 097-694-93-02, 09384-366-92

Вапно.Т:067-920-53-63 Доску обрезную, н/о, брус, доску пола, вагонку, блок-хаус. Т. 48-29-58, 096-259-60-24, 097-488-09-85

Äîøêó äëÿ ïîëà, âàãîíêó, áëîêõàóñ, áðóñ ïðîô³ëüîâàíèé, ïë³íòóñ, íàë³÷íèê, äîøêó ñòîëÿðíó 50 ìì, øàë³âêó 25 ìì, 30 ìì, áðóñ, ðåéêà ìîíòàæíà, çàãîòîâêà íà ï³ääîíè. Ò. 097-745-54-57, 067681-55-70, zheca@bk.ru Камень живой для альпийских горок, саун и т.п. т. 097-723-62-49 Кримський ракушняк М-25, якість + доставка. Т:093-673-90-91 Пеноблоки, 10 кубов.Т:068-762-59-45 Проволка металева.Т:51-12-23, 063-31576-37 Ракушняк високої якості. Т:067-47242-73 Ракушняк крымский Ш-30 высокого качества, доставка по городу и области.Т:063-93772-60 Ракушняк крымский 1500 «М-25».Т:097-9249-555 Ракушняк крымский высокого качества, М25, 4,8 грн/шт. Т. 097-063-44-63 Ракушняк крымский высокого качества, М25, 4,8 грн/шт. Т. 097-063-44-63 Ракушняк крымский М-25, прямые поставки от произв. Т. 097-92-49-555 Ракушняк крымский от производителя. Недорого. Т. 095-61-400-68

Ракушняк крымский от производителя. Недорого. Т. 095-61-400-68 Ракушняк крымский прямые поставки из карьера.Т:095-61-40-068,098-6833-007 Ракушняк крымский прямые поставки из карьера.Т:095-61-40-068,098-68-33007 Ракушняк крымский, высокое качество + доставка. Т:097-281-15-00 Ракушняк крымский, прямые поставки с карьера. Т. 098-49-56-333

Ðàêóøíÿê êðûìñêèé îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Íåäîðîãî. Ò: 09561-400-68

ÏÐÎÄÀÌ Крышку для унитаза, белую, новую в упаковке - 40 грн. Т:22-71-70, 098-581-81-43 Умывальник керамический на пьедестале с краном. Т. 34-08-38, 096-21-35-539

Áðèãàäà ä³â÷àò ïðîôåñ³éíî âèêîíóº ìàëÿðí³ ðîáîòè: øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåëü, ã³ïñîêàðòîíó, øïàëåðè, â³äêîñè, áàãåòè âåíåö³àíêà-îòî÷åíòî, óòåïëåííÿ ï³íîïëàñòîì, «êîðî¿ä», «áàéðàì³êñ» òà ³íøå. ßê³ñòü, ïîðÿäí³ñòü, ïîì³ðí³ ö³íè ãàðàíò óºìî. Çîÿ. Ò:3719-04, 098-259-99-51, 063357-16-33 Âñå âèäû ðåìîíòíûõ ðàáîò: îáëèöîâêà ïëèòêîé, îáîè,

ÏÐÎÄÀÌ 1-сп. кровать темно-коричневая с матрасом, 6 стульев брендовых. Т:519-555, 096-30763-63 1-спальную кровать темного дерева. Шкаф 3створчатый - 2 шт., тумбочки, матрасы б/у, 1,5-ные, подушки, доску мебельную полированную. Т. 43-18-31, 095-712-70-05, 097598-13-10 2 двухстворчатых шкафа, б/у в хорошем состоянии, 1800 грн торг.Т:22-15-44, 068-17059-13 2 кресла и диван б/у для дачи, дешево.Т:096385-07-97 2 одинарные кровати, с матрацами, б/у 1600 грн торг.Т:22-15-44, 068-170-59-13 2 шкафа с антрисолями б/у.Т:24-69-21 2-сп. кровать - 1 шт. с зеркалом. Т:093-45880-15, 098-405-80-46, 050-394-97-70 Антрисолі від серванту 1,400мм х 720мм, ціна домовленністю, дешево.Т:41-65-39 Большой вазон для офиса.Т:46-50-52 Буфетный стол, б/у для дачи. Т:067-303-1809, 093-906-17-07 Вазоны.Т: 25-64-20 Вазоны:рождественник, восковик, герань, тещин язык, каланхое, алое.Т:36-33-85,096446-23-43 Вешалка для верхней одежды, 111 на 170, полка для шляп и 7 крючков.Т:42-75-36,067493-46-20 дзеркало.Т:34-08-38,096-213-55-39 Диван односкладный, новый орех под замш, ширина 80 см длина 2,10 см.Т:34-08-40 Диван-кровать, газ.балон. т. 093-458-80-15, 098-405-80-46, 050-394-97-70 Диван-кровать.Т:097-249-02-24 Диван-кровать.Т:25-52-04,096-535-42-31 Жалюзи вертикальные и горизонтальные. т. 067-961-69-18, 25-72-07 Жалюзі вертикальні, горизонтальні. Т:44-8706 Зеркало «Русалка»и зеркало для ванной комнаты. Т:093-990-51-03 Зеркало 1,20х50, 2 кресла, недорого.Т:4671-35 Ковер 1,5х2,4 м. В хорошем состоянии, дешево.Т:067-993-39-60 Ковер 2х3 в коричневых тонах 1500 грн.Т:4258-53,096-974-88-06 Коврове покриття 3х2 б/у, в доброму стані.:5189-87,42-62-25,098-749-13-14 Кресло-кровать, б/у, 200 грн.Т:41-68-43, 063-732-48-96 Крісло колісне КкД-06.Т41-06-86 Кровать двух спальная производства Германия с ортопедическим матрацом.Цена 2000 грн.Т:51-61-88 Кровать двухспальная, б/у светлое дерево.Т:25-12-41 Кровать металическую полуторную, на панцерной сетке.Т:098-344-87-77 Кровать недорого.Т:36-20-97 Кровать с ортопедическим матрацом.Т:4671-35 Кухня с 7 предметов, очень дешево.Т:42-75-36

Кухня, очень дешево, с 7 предметов.Т:33-46-29 Кухня, по договорной цене, МДФ, цвет-груша.Т:096-361-74-01 Кухня, по договорной цене, МДФ, цвет-груша.Т:096-361-74-01 Люстра, портьеры, часы с боем.Т:093-99051-03 Матрас 180 на 90.39-62-95.Звонить после 18.00 Матрас одинарный на деревянном каркасе, р. 1,85х1,85. Недорого. Т:097-419-84-52, 2556-57 Мебель кух., шкаф 2-створчатый, двери межкомнатные б/у, мойку фарфоровую, с пьедисталом, зеркало. т. 34-08-38, 096-21-35-539 Мягкая мебель диван и 2 кресла.Т:40-69-17 Мягкий уголок «Глория» с креслом, б/у, в хорошем состоянии 1000 грн.Т:34-37-67 Мягкий уголок «Прогресс»в отличном состоянии.Т:093-875-71-34,22-41-64 Новый турецкий ковер 2х4 бежево-бодового цвета, цена договорная.Т:067-928-76-83 Охотничьи трофеи:рога лося и косули.Т:067267-91-11 Пальмы финиковые, вырощенные в домашних условиях, до 1 метра высотой.Т:25-56-65 подушки з пір’я та перини. Т:067-120-81-18, 26-54-77 Полка навесная для кухни.190 грн Т:34-26-53 Прихожая 2,25 и высота 2,30 в хорошем состоянии, недорого.Т:33-88-16 Прихожая б/у, кухня б/у, трюмо б/у. Срочно. Дитяча кроватка з ортопедичним матрацом.Т:063-81-437-98, 067-94-77-585, 4827-64 Раскладушка б/у, обшивка требует ремонта.Т:096-762-83-30 Светлый шкаф с зеркалом.Т:099-229-64-31, 34-13-63 Секретер, вешалка пристенная с зеркалом, полки книжные. Т:42-79-76 Сервант, сервіз столовий на 6 персон. Т: 067303-18-09 Спальню белую, стенка Житомирського производства б/у.Т:47-39-16,067-997-70-49 Срочно и не дорого продам стенку: 2+вмонтированые комода, под телевизор, 2 кровати, с ортопедическими матрацами, письменный стол и стул, в отличном состоянии.Т:097-57908-84 Срочно продам: комод новый, журнальный стол стеклянный, кухоный стол, 3 стлуа б/ у.Т:46-70-69, 097-481-62-35 Галина Стенка «Малютка». Цена:650 грн. Т:093-73939-04 Стенка Житомирская с антресолью, журнальный столик, кухня.Т:33-23-65, 096-364-72-99 Стенка мебельная «Житомир». Т:067-914-88-36 Стенка Прибалтика б/у в хорошем состоянии.Т:095-712-58-88 Стенка, тумбочка под телевизор, журнальный столик. Т:093-990-51-03 Стенки, 2,30м/1м/0,45м, пенал 2,20м/ 0,48м/0,58м.Т:47-23-36, звонить с 9-11 и 17-23 Стенку подростковую 2,5 х 1,5 с угловым шкафом.Т:067-880-95-05 Стол новый полированный раскладной, хорошее состояние, комнатный.300 грн Т:34-26-53 Стол обеденный полированый.Т:096-36676-86 Стол раздвижной 80х120 (80х160), 200 грн. т. 067-769-98-69, Олег Анатольевич


¹ 11 (1072) 27 áåðåçíÿ 2013ð.

Стол раздвижной, шкаф 3-х дверчатый, антрисоль, прихожая, шкаф для обуви.Т:067769-98-69 Столик под телевизор, кресло всё Житомирського производства, недорого.Т:41-52-42 Тахта.Т:3441-77, 050-383-93-85 Тумба под телевизор, сервант, ковер 1,5 на 2,20.Т:098-344-87-77 Тумбу под телевизор. Т:093-458-80-15, 098405-80-46, 050-394-97-70 Тумбу с умывальником – 500 грн., двери железные с коробками и замком. Т. 34-5891, 097-790-31-13 Уголок металлический. Т:097-885-73-69 хрустальные вазы, набор индийский металлический. Т:097-885-73-69 Чистошерстянной ковер 2м х 3м, палас 2,5м х 3,5м в отличном состоянии, ковер 2,5м х3,5м.Т:34-26-53 Шкаф 3-х дверный, тумба под Тв, стулья деревянные, ковер 2х3 новый Германия.Т:49-5174, 098-921-35-76 Шкаф 3-х дверчатый,с зеркалом, на ножках, полированый, 1,90мх1,46м. Недорого.Т:097410-84-52 Шкаф 3-х створчатый 250 грн,Т:063-97520-70 Шкаф-купе.Т:063-994-87-23, 096-460-54-76

ÊÓÏËÞ Возьму в подарок аквариум, диван.Т:46-50-52 Куплю мебель, б/у, детскую стенку,Т:098-33879-92,096-402-47-23 Ліжка військові від 10шт, можна б/ у.Тел.(050)506-16-93 Мебель нового образца. Недорого. Т:063317-41-92 Церква візьме будь-які меблі, для центра з наркозалежними.Т:098-405-80-46,093739-39-04

ÏÐÎÄÀÌ Большой натуральный голубой писец.450 грнТ:34-26-53 Дубленка женская темно-коричневая размер 50, б/у, шуба черная размер 50, недорого.Т:41-62-50, 067-397-77-94 Дубленка натуральная 48-50р.Т:39-62-95 (после 18) Дубленка новая,красивая 52-54 размер,цена 400грн.Т:47-02-17 Жакет женский замша, серого цвета. Т:097885-73-69 Женские сапоги, кожаные, меховые, размер 39-40.Т:097-885-73-69 Зимнее пальто, б/у, советского материала, размер 48-52.Т:36-33-85, 096-446-23-43 Катонові брюки 44-46 розмін, красний ситець 10м по 6грн/1м, куртка світла жіноча,нова, металеві закльопки.Т:25-73-60 кожанное пальто капюшоном, 52-54 размер.Т:22-95-93 Кожаный черный пиджак 44 размер 300 грн.Т:097-298-88-91 Костюм серого цвета, новые белые рубашки. Т:097-885-73-69 Куртка женская р. 48-50, серая, кожанная. Т:097-885-73-69 Куртка с ламой 400 грн.Т:47-02-17 Набор для маникюра и педикюра Bitek електрический, новый, недорого. Т:22-71-70, 098-581-81-43 Новая женская шапка из норки.Т:36-33-85, 096-446-23-43 Новое пальто 70% шерсть 42 размер 400 грн.Т:097-298-88-91 Пальто, зимнее коричневого цвета, размер 52-54.Цена 150грн.Торг.Т:25-43-03,098130-94-14 Платье новое летнее, красивое, нарядное, на худенькую девушку р 40-42. Недорого.Т:098267-49-99 Сапоги на меху р. 25,5. 095-314-45-95 Сапоги.Т:093-990-51-03

Свадебное платье 44-46 р, цена 500 грн.Т:098-719-07-05 Свадебное платье в греческом стиле, цвет слоновой кости, вышито камнями и бисером, размер 42-46, цена 16000 грн.Торг.Т:09316-90-886, 097-660-15-47 Светлый пуховик, б/у размер 52 250 грн.Т:097-298-88-91 Спортивна форма. Т:093-739-39-04 Ткань бархат, длина 5 метров, ширина 1,5 м.Т:47-23-36, звонить с 9-11 и 17-23 Ткань пальтовая.Т:093-990-51-03 Шуба 52-54 300 грн.Т:40-28-28 Шуба из нутрии 46-48.Т:34-58-91 Шуба исскуственная 50-52 размер темно-коричневого цвета, Прибалтика, дешевоТ:33-40-56 Шуба овчинная, коричневого цвета, размер 50-52. Австрия ,новая. Т:47-23-36, звонить с 9-11 и 17-23 Шуба черная натуральная, производство Вильнюс, недорого.900 грнТ:34-26-53 Шуба, новая, искуственная, коричневого цвета.Цена 120-150 грн.Торг.Т:25-43-03,098130-94-14

ÄËß ÏÎÂÑßÊÄÅÍÍß ² ²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ. ÏβÄÎÌËÅÍÍß Коляска зима-лето Польша, отличное качество, цвет бежевый.Т:33-32-60, 098-8800-993 Коляска зима-лето, для мальчика, з положения спинки, перекладная ручка, дождевик, москитная сетка, 1200 грн.Т:097-640-2971 Таня Коляска летняя б/у по договорной цене.Т:098-816-55-78 коляска Чико, тросточная, комбинированая, дождевик и чехол для ног, коляска в отличном состоянии.Т:096-484-68-01 Коляска-трансформер «Aro Team»(Польша) в хорошем состоянии 550 грн.Т:097-298-88-91 Коляску в хорошем состоянии, колеса поворотные, цвет нейтральный, цена 350 грн.Т:067-591-41-73 Коляску зимне-летнюю, розовая, в отличном состоянии. Цена договорная. Т:41-64-80, 093-737-03-12 Комбинезон б/у.Т:097-518-78-86 Комбинезон колір голубий, ріст до 60 см + рукавички, шапочка, шарф, 200 грн, комбинезон темносиній, осінній ріст до 60 см 200 грн.Т:097-640-29-71 Таня Кресло машинное для ребенка до 1 года. Т:093638-27-58 Куртка для девочка рост 90см.Т:097-51878-86 Манеж прямоугольный, устойчевый, идеальное состояние. Т:093-638-27-58 Механическая, музыкальная игрушка, крепится к кроватке, идеальное состояние. Т:093638-27-58 Молокотсос електрический Medela 499 грн.Т:067-792-08-75, 093-955-75-59 Одяг для дівчинки від народження до 2 років.Т:067-345-30-78 Одяг для хлопчика 9-10 років все в доброму стані.Т:067-345-30-78 Підручники, тести ЗНО 8-9 клас, домашні завдання 8-9 клас.Т:22-14-88 Сапожки детские на мальчика, 25-26 размер, дешево.Т:22-71-70 Стенка детская из 5 шкафов.Т:41-68-75, 096-469-79-97, 093-304-56-25 школьный пиджак, 3 брюк для мальчика 910 лет. 120 грн.Т:067-345-30-78

Тазики оцинкованые 23 и 27 литров.Т:098344-87-77 Трава газонная в рулонах.Т:066-362-56-84 Туи недорого.Т:067-120-81-18, 26-54-77

ÊÓÏËÞ Куплю дрова и другие отходы древесины.Т:093-568-15-93,097-220-35-97 Куплю отходы подсолнечника и сои.Т:097764-87-51 Куплю соевые и кукурузные.Т:097-764-87-51 Куплю сою и подсолнечник.Т:097-764-87-51

ÏÐÎÄÀÌ Алоє 2-х, 3-х, 5-ти років.т:34-37-67 Апарат электоротерапевтический «Серогем», халаты х/б рабочии - 6 шт, халаты х/б медицинские - 2 шт. белые. Т:43-18-31 Апарат электро-терапевтический «Серагем» новый. Т. (0412) 46-15-15, 067-162-21-33 Вазон Алоє для лікування, 5-річної давнини. Т:063-103-10-94 Инвалидные коляски б/у 2 шт. по 300 грн, 1 новая 1000 грн.Т:55-33-31 Инвалидные коляски. Компактная и дорожная. Цена договорная.Т:41-06-86 Корейская ортопедическая кровать «Серагем». Цена 10000 грн.Т:51-61-88 Лампа ультрафиолетового облучения Промінь БУ, цена договорная.Т:067-928-76-83 Лечебная кровать «Серогем».Т:26-7773,097-332-85-11 Паровой ингалятор електрический б/у.Т:3340-56 Тренажер дыхательный Фролова + 3 книги сопровождение. Цена: 200 грн. Т:34-26-53 Тренажор дыхательной гимнастики по Фролову.Т:47-23-36, звонить с 9-11 и 17-23

ÊÓÏËÞ Ваги маханічні до 500 кг. Т:096-503-61-38

ÇͲÌÓ ÏÐÎÄÀÌ Брюки ватные зеленые и черные, размер 5054.т:097-249-02-24 Кимоно Тейквандо, на 6-7 лет.Т:096-528-77-94 Костюм серого цвета, р.48 для молодожена. Т:097-885-73-69 Куртка летно-техническая.Т:097-249-02-24 Пальто меховое типа тулуб для мужчины р.5658 для работы на севере. Т:43-18-31 Рубашки светлые. Т:097-885-73-69 Сварочный костюм брезентовый. Т:097-88573-69 Ткань пальтовая, костюм новый мужской. Т:093-990-51-03 Черную мужскую натуральную дебленку 5254 размера 2000 грн.Т:097-298-88-91 Шапка новая, из нутрии, светлая, размер 5556. Т: 095-314-45-95 Шапка новая, размер 55-56. Т: 095-314-45-95

ÏÐÎÄÀÌ Картофель «Санта» белая.Т:098-083-49-68 Кусты смородины - 3 сорта, крыжовник - 2 сорта, малина ремонтанная, калина - 2 сорта. Т:097-723-62-49

Ïðîäàì ïåðåãíîé, òîðô, ãðóíò äëÿ ãîðîäó. Ò:096-712-94-43 Саженцы коловидной яблони, груши, сливы.Т:098-659-28-97, 066-992-10-81 Саженцы крыжовника, малины, фундука, сортовые. Т. 097-723-62-49 Хризантема Дубок, помаранчево-жовта.Т:067-337-75-05 Яблоки 25сортов, груша 15 сортов, слива, черешня, вишня.Т:096-555-23-14,40-1432(после 20)

ÏÐÎÄÀÌ ÏÐÎÄÀÌ Веловипед для мальчика 3-5 лет.Т:39-6295(после18.00) Детская коляска б/у, в отличном состоянии, 2 в 1 люлька + прогулочный блок, цена 1700 грн, возможен торг.Т:067-18-18-700 Детская коляска, зима-лето, маскитная сетка, сумка для памперсов, болотно-зеленого цвета со вставками.Т:41-68-75, 096-46979-97, 093-304-56-25 Детская кроватка по договорной цене.Т:098816-55-78 Детские вещи б/у до 1,5 года.Т:098-719-07-05 Детский велосипед, 3-х колесный, в хорошем состоянии, зонтик и музыка, 300 грн.Т:067591-41-73 Дитяча коляска, зимово-літній варіант, Польша ціна 500 грн.Т:25-35-67 Дитячу шубку, кролячу, сірого кольору.Для дівчинки 2-х років.Т:22-14-88 Зимне-летняя коляска, перекидная ручка, дождевик, большие колеса. удобная сумка, в хорошем состоянии, цена 450 грн.Т:096-180-12-00 Зимний комбинизон для девочки 6 мес.-2 лет.110 грн.Т:067-345-30-78 Коляска «Чико», прогулочная, есть чехол, сетка, дождевик, идеальное состояние. Т:093638-27-58 Коляска детская недорого.Т:096-925-90-22, 39-64-48 Коляска зима-лето Польша, 3 положения спинки, запасные колеса,отличное состояние.Т:097-518-78-86

Візьму на прокат ходунки для інваліда.Т:3962-95 після 18.00

2 новые металические емкости 1,20см х1,80 см.Т:519-555, 096-307-63-63 Бак нержавейка 50-60 литров.Т:47-11-54 Банки 3-х литровые,5грн.Т:36-33-85,096446-23-43 Бидон алюминиевый на 40 л.Т:49-51-74, 098-921-35-76 Бочка металева 200л.Т:46-50-24 Бочка металическая.Т:44-88-98 Бочки новые.Цена 120грн.Т:050-463-34-72 Буряк кормовий 1 грн за 1 кг.Т:097-590-24-77 Бутли 20 литровые. Т:097-885-73-69 Ваги для важення худоби.Т:096-503-61-38 Веники из канадского дуба недорого.Т:25-62-36 Віники березові для бані 200 шт по 10 грн.Т:098-599-20-00 Діжка на 50 літрів.Т:063-975-20-70 Дрова (строй отходы)дешево.Т:097-195-14-02 дрова для бани.Т:55-49-09(спрашивать бабушку Валю) Емкости новые из черного метала 1,20х1,80.Т:51-95-55, 096-307-63-63 Ємність 10,25,50,75 на 100 м. куб. нержавійка, металева, емалірована. Ціна договірна. Т:095-829-44-15, 067-55-31-349 Кукурудзу, ціна договірна.Т:067-970-72-86 Миска новая эмалир 12 л.Т:49-51-74, 098921-35-76 Овес, отруби.:067-946-28-54 Продам с/х продукцию. Т6097-764-87-51 Сено.Т:24-49-87 Сухофрукти яблоки-груши.Т:097-249-02-24

Отда в хорошие руки большого котенка, кошечка, очень красивая.Т:36-33-85, 096-44623-43 Отдам в хорошие руки прибивщеюся собаку, от нечистокровной немецкой овчарки.Т:4270-90 Отдам в хорошие руки симпатичных взрослых кота или кошку. Звонить в любое время.Т: 06787-82-610,41-12-03 Отдам в хорошие руки симпатичных котят-подростков окрас чёрный и чёрно-булый окрас.Т:22-15-73,097-868-73-33,063984-89-25 Отдам хорошим людям стерилизованных собачек возраст 2-3 года, а также симпатичных щенков.Т:093-030-92-66 Отдам щенка в хорошин руки, мальчик, черный.Т:096-486-58-58 Подарю пушистого котенка от домашних котиков.Т:096-344-80-89 Подарю собачку 8 месяцев, девочка, сторожевая.Т:097-250-47-30 Поні.Т:26-77-73,097-332-85-11 Прдам цуциків німецької вівчарки.Т:26-7335, 067-906-00-73 Продаеться собачка 2 месяца Чихуахуа со всеми прививками.Т:096-465-83-21 Продам 2-х місячних щенят німецької та бельгійської вівчарки.Т:067-906-00-73 Продам на развод самок крупных кроликов.Т:066-846-90-52, 51-07-63, звонить вечером Продам чистокровных сиамчиков, веселых игривых и ласковых, кушаю все, к туалету приучены.Цена 300 грн .Т:067-760-31-68, 067-164-78-22

Ïðîäàì âåíãåðñüê³ áðîéëåðè, êà÷êà ìóëàðä òà ³íøó ïòèöþ ï³ä çàìîâëåííÿ.Ò:067-982-68-38 Продам щенков нем. овчарки 30.11.12день рождения.Недорого.Т:095-449-44-18 Людмила Пропала собака белый лабрадор. 3 года, кличка Голд.Т:063-678-48-37 Пропала собака немецкая овчарка, 0,5 года.Вознаграждение.Т:067-961-69-18 Робочого, спокійного, здорового коня с.Кургани Острозький район, Рівненська область.Т:067-382-17-80 Олександр Щенки алабая.Т:098-946-64-18,098-94664-19 Щенки немецкой овчарки, 30.11.12-день рождения.Недорого.Т:095-449-44-18 Людмила Щенки немецкой овчарки, чепрачные, дата рождения 4.02.2013.Т:096-437-81-73 Щенки немецкой овчарки,2,5 месяца, крупные, недорого.Т:067-418-58-88

Ùåíêè àíãëèéñêîãî áóëüäîãà. Ò:067-130-00-03

ÏÐÎÄÀÌ Велотренажор.Т:47-11-42

ÏÐÎÄÀÌ ÏÐÎÄÀÌ Аккардеон «Україна» в хорошем состоянии, торг, звоните.Т:097-458-37-95 Анна Аккордеон пр-ва Германии, в отличном состоянии и книги самоучители. Т. 063-103-10-94 Бас гитару 4 струны, Индонезия.Т:093-94977-35 Новый комплект музыкального оборудования. Т:097-885-73-69 Пианино (антиквариат), состояние хорошее, звучание отличное, клавиатура из слоновой кости, п-во Германия. 095-314-45-95 Пианино Україна 400 грн.Т:098-599-20-00

ÏÐÎÄÀÌ Алабай азіатська вівчарка, щенкі 2,5, чернобілий окрас, крупні, купіровані, привиті 8001000 грн.Т:067-411-95-55 Англо-руский Пегий гончий, кобель 3,5 года, рабочий 999 грн.Т:067-792-08-75, 093955-75-59 Віддам собачку, кобель, 1 год. т. 40-14-55 Живі гуси, 7 місяців.Т:098-959-39-26 Ищу для вязки померанский шпиц .Т:34-0205, 093-055-85-64 Татьяна Кобилка 2 роки каштанового кольору.Т:097027-47-87 Корову.Т:097-598-76-01 Котенок ріженькая девочка, британка. Недорого.Т:47-11-54, 066-68-94-547 Кролики. мясные, калифорнийская порода, взрослые и молодняк. Возможен бартер. Т:098-003-72-03 Кроликів чистопородних каліфорнійських. Т. 097-343-10-11 Крупный ризеншнауцер ищет подругу для вязки. Т:096-528-77-94

Аппарат косметический «Лотос», филенчатую дверь с коробкой, новую. Т. 095-314-45-95 Баллоны газовые – 2 шт., железные кровати 1-спальные – 2 шт., 2 цв.телевизора пр-ва СССР и Германии – по 50 грн + доставка. Т. 098-405-80-46, 093-458-80-15, Банковский сейф 1-го и 2-го класса устойчивости к взлому, с сертификатами, б/у. Т. 067146-92-90 Большая медецинская библиотека.Т:3437-67 Вазоны лечебные и другие: каланхоэ, алоэ, индийский ус и др. Пальта б/у для шитья валенков, хороший материал, недорого. Т. 36-3385, 096-446-23-43 Ванну 1,5 пр-ва СССР, стол 0,80х1,30, футбольную форму. Т. 098-405-80-46

ñòîð. 7 Весы електронные Сатурн, вес до 150 кг.Т:4279-76 Діда мороза під ялинку.Т:097-885-73-69 Инциклопедия «Мифы народов мира» 2 тома.т: інвалідний візок, нова в упаковці, складна, дешево.Т:067-993-39-60 Книга «Великолепная фигура за 15 мин в день», секрет домашнего похудения.Т:22-6613,068-834-96-64,096-607-30-13 Книга А.Гардин «Мобильник изнутри:устройство и ремонт мобильных телефонов»-45грн.Т:067857-10-54 Книга» золяція:матеріали та технології»40грн.Т:067-857-10-54 Книгу энциклопедию спецназа стран мира. Т. 25-98-15 Комнатная инвалидная коляска новая.Т:067993-39-60,097-460-44-35 Коньки с ботинками.Т:097-785-73-69 Купол парашютний, костюм L-1, цена 650 грн. тел. 097-107-92-34, 050-225-72-29 Лыжи новые, савдеповские.Т:097-885-73-69 Лыжи. Т:097-885-73-69 Лыжы б/у на любой возраст.Т:24-3479,096-76-28-330 Нитки для вязання шерстяні та полушерстяні, виготовлення Чернігів.Т:22-14-88 Нові 4 кисневі балони. Т. 093-458-80-15, 098-405-80-46, 050-39-49-770 Новый школьный ранец для 1-го класса - 70 грн. Т. 095-314-45-95 Паврафин.Т: 47-23-36 Палатка туристическая.Т:097-003-98-58 Памперсы для взрослого, большие размеры, 150грн.Т:39-67-72,097-432-71-11 Пластинки.Т:34-26-53 Пневматичну винтовку. Т:067-267-91-11 Портативный разгореватель для сухих пайков. тел. 097-107-92-34, 050-225-72-29 Портативный разгореватель для сухих пайков. тел. 097-107-92-34, 050-225-72-29 Продам кравчучку большой грузоподъемности или обменяю на велосипед б/у.Т:096-76283-30 Саша Санки детские.Т:067-267-91-11 Сейф 30х70х50.Т:47-10-33 Сейф ціна 1000 грн.Т:097-321-86-91 Сейфы б/у банковские, 1-2 класа, с сертификатом.Т:067-046-92-90 Сітка маскувальна, палатка армійська, 450 грн., 3х6. Тел. 097-107-92-34, 050-225-72-29 Советская енциклопедия 37 томов.Т:33-40-56 Старинный женский платок 1,50х1,60. Т. 095314-45-95 Сумку-кенгуру, стаканы фирменные «Кока кола», «Туборг», сейф. Т:067-267-91-11 Технология выращивания шиншил, 2 видеофильма, 5 книг, каталог из 45 газет бесплатных объявлений для рекламы, технология пряных екотрав каталог 9 сортов, технология «Эко-кроликов». Атлас 2 конверта 32300 Хмельницкая о-ть, г. Каменец-Подольский, а/ я 64. Т:096-911-65-85 Ходунки для дорослих.Т:33-03-98 Чайный сервиз на 12 персон.Т:47-23-36, звонить с 9-11 и 17-23 Чугунную ванну в хорошем состоянии.Т:067105-11-87

ÊÓÏËÞ Механические часы наручные, карманные, секундомеры, в любом состоянии, поломанные, ржавые, разбитые, отдельно механизмы или по запчастям, значки, фигурки фарфоровые, портсигары, подстаканики, подсвечники.Т:097-00398-58 Намети військові, сітки маскувальні, кунг, буржуйку, термос 12л.Тел. (050)506-16-93 Старые механические часы, значки на закрутках, статуетки фарфоровые и металические, подстаканники, фотоапараты, подсвечники, монеты, мельхиоровые изделия, ордена. медали.Т:097-735-85-75

pai pa e o po o ea0,5 ca,acao3000p.oaaaa

oy oaoycoiay iy(aay) ayo,oi oaay poacocya? Ñòàòòåþ 56 Êîäåêñ çàêîí³â ïðî ïðàöþ Óêðà¿íè â³ä 10.12.71 ð. âèçíà÷åíî âèïàäêè, çà ÿêèõ ìîæå âñòàíîâëþâàòèñü íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, çîêðåìà çà óãîäîþ ì³æ ïðàö³âíèêîì ³ âëàñíèêîì àáî óïîâíîâàæåíèì íèì îðãàíîì. Îïëàòà ïðàö³ â öèõ âèïàäêàõ ïðîâàäèòüñÿ ïðîïîðö³éíî â³äïðàöüîâàíîìó ÷àñó àáî çàëåæíî â³ä âèðîá³òêó. Ðîáîòà íà óìîâàõ íåïîâíîãî ðîáî÷îãî ÷àñó íå òÿãíå çà ñîáîþ áóäü-ÿêèõ îáìåæåíü îáñÿãó òðóäîâèõ ïðàâ ïðàö³âíèê³â. Îòæå, ÿêùî ïðàö³âíèê ïðàöþº íà ï³äïðèºìñòâ³ íà 0,5 ñòà-

âêè (íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü) çà òðóäîâèì äîãîâîðîì (êîíòðàêòîì) ³ îòðèìóº çàðîá³òíó ïëàòó (ó âèçíà÷åíí³ Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó), â³í ìຠïðàâî íà çàñòîñóâàííÿ äî íàðàõîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïîäàòêîâó ñîö³àëüíó ï³ëüãó, âñòàíîâëåíî¿ ïï.169.1.1 ï.169.1 ñò.169 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 02 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹ 2755-IV, çà óìîâè äîòðèìàííÿ âèìîã ö³º¿ ñòàòò³. ³ää³ë âçàºìî䳿 ³ç Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Äϲ ó ì.Æèòîìèð³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè


8 ñòîð.

²Ò×ÈÇÍßͲ ² ÊÐÀ¯Í ÑÍÄ

ÏÐÎÄÀÌ «ВАЗ Калина 118» серий металик, магнитола, бортовой компьютер, центральний замок, цена 45600 грн.Т:26-32-54 «Волга» ГАЗ 2402, 1982 г.в. комби, 7 мест, дизель, 5-ти ступ. КПП на ходу. Цена 1200 у.е. Возможен торг.Т:067-437-91-71 «Волга»2410 1987 г.в. бежевый цвет, бензин, резина новая, аккумулятор новый, машина тех исправна, 1 хозяин, гаражное хранение.Т:096-755-44-15 «Славута» 2006 г.в. 1,2 инжектор, серый металик, куплен в 2008 году 12 месяца. Цена: 24000 грн. Торг. Т:26-32-54, 067-777-5871, 097-20-96-135 ВАЗ 061 1983 г.в. после кап. ремонта цена 15000грн.Т:067-41-25-114 ВАЗ 2101, цвет зеленый, отличное состояние, цена 10400 грн.Т:063-732-72-68

ВАЗ 2106 1990 р.в. хороший стан, небита, другий хазяїн, гаражне утримання.Т:096-62828-51 ВАЗ 2107 чорный металик, 2006 г.в., 1,5 инжектор, в оличном состоянии.Т:067-94709-54, 093-965-14-92 ВАЗ 21073 2005 г.в. газ-бензин, 27500 грн.Т:067-282-12-42 ВАЗ 2108 1986 г.в., 1,3, 5 КПП, в хорошем состоянии. Т:097-522-48-29 ВАЗ 21099 5 лет, цвет синий, хозяин, цена договорная.Т:097-628-81-86 Ваз 2110 2007 г.в. 8 клапанный двигатель, цена договорная.Т:097-519-43-35 ВАЗ-21063, 92 г.в., газ/бензин, бежевый, пробез 139 тыс. км. Цена:20000 грн. Хозяин. Т:097-42-07-180, 096810-89-99 ВАЗ-21099 2007 г.в., красного цвета, сигнализация, Ц

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ-ÂÅËÎ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ. ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

Волга ГАЗ 24 1980 г.в., на ходу, запчасти, цена 7 тыс грн.Т:067-182-33-62,22-48-12 ГАЗ 24 дизель, Волгу на запчасти с документами, ГАЗ по запчастям с документами.Т:063139-35-55, 25-89-85 ГАЗ 53 б/в, по запчастях (мотор, коробка, міст, ресори, колема, кабіна). Ціна договірна.Т:097569-49-21 ГАЗ 53 б/в, по запчастях (мотор, коробка, міст, ресори, колема, кабіна). Ціна договірна.Т:097569-49-21 ГАЗ Таврия, 2003 г.в. двигатель 1,2, синий, отличное состояние. Т:26-32-54, 097-20-96135

Ãàç-3110 2000 ã.â., áåíçèí, ÊÏÏ ìàõàíè÷åñêàÿ. 2,4, 98ë.ñ, ïðîáåã 100 òûñ. êì, ñåäàí, çåëåíûé ïåðëàìóòð, öåíà 24000 ãðí. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó (0412) 25-78-38, 097288-97-48 Âëàäèìèð. Òîðã óìåñòåí. З, 5-ст КПП, V=1,5. Цена 44000 грн. Торг. т. 25-72-07 Москвич 412 в хорошем состоянии, недорого.Т:24-60-89

Москвич последнего выпуска, 20 лет, прекрасном состоянии, цвет пихты, цена договорная.Т:47-11-42 Ниса 452, цена 7 тыс грн.Т:067-182-3362,22-48-12 Славута Люкс 2005 г.в. 63 тыс км пробег, цена 22800грн.Т:097-261-11-24 Таврия Пикап 11024.Т:063-975-20-70 Таврія.Т:067-267-91-11

²ÍÎÌÀÐÊÈ «Chevrolet Lacetti» 2007 г.в., 1,8, серо-серебристый, в хорошем состоянии, универсал.Т:067-180-34-45 «Chevrolet» 2005 г.в.,центр. замок, новая резина, сигнализация.Т:067-972-09-90 «Ford Fusion»2007 г.в, состояние отличное.Т:067-804-11-91

«Hyundai Accent»2008 г.в., 1,6 литров, черный металик, максимальная комплектация, в оличном состоянии. 1 хозяин, 86 тыс пробег.Т:067-947-09-54, 093-965-14-92 «Opel Vivaro», 2004 г.в., 216 тыс. км. пробег, турбо-дизель 1,9, салон 1+5, магнитола, TV, DVD, красный цвет, стекло-подемники, електро-регулятор зеркал, кондиционер, зимняя резина, хорошее состояние. Цена договорная. Т:097-135-73-66, 093-307-78-56 «Renault Kangoo» пасажир, 2003 г.в., 5-ти дверный, пробег 125 тыс км, гидроусилитель, 1,5, дизель.Т:44-87-06 «Reno Kenga» 1998 г. в. в хорошем состоянии.Т:093-503-74-57 «Ауди100» 83 г.в. газ, бензин.Т:096-361-2677 Дмитрий «Дэу Нексия» 2007 г.в. пробег 85 тыс. км., белый тонирован, магнитола, центральный замок, 4 электростеклоподъемников, гидроусилитель руля. Цена:44800 грн. Торг. Т:4487-06 «Ивеко»4910, бус грузо-пасажирский, 8 мест, спарка, 2,5 турбодизель, грузо-мост, цвет белый.Цена 33 тыс. грн.Т:067-984-30-18 «Фіат Дукато» 2004 г.в. цена договорная, готова к продаже, срочно .Т:067-508-44-15 «Фольсваген Пасатт В-З» 90 р.в., 1,8 газ, бензин, синій, хороший стан, 2 комплекта резины 34,5 тыс. грн.Т:097-63-45-633 «Форд»низький, білого кольору, 2,0 дизель, 5 КПП, 6 місць, вантажно-пасажирський, в доброму стані.Ціна 32000 грн.Т:067-958-1197,063-615-65-44 „Вольво 360”, легкова, седан, 82 р.в, об’єм 1,7 куб, блакитного кольору, оброблений, захист, робочий стан, на ходу, ціна 20000 грн. Тел. 050-187-35-44, 096-528-39-76, 2615-37 Ford Sierra универсал 1989 г.в. 2,0 бензин, хорошая зимняя резина R14, после кап. ремонта, в отличном состоянии 24500 грн.ТОрг.Т: 067-410-33-24 Дэу Нексия» 2007 г.в., пробег 60 тыс. км. желтый, мотор 1,5, центральный замок, сигнализация, електро- стеклоподемники, тонирован, музика, кондиционер. Т:096-293-05-50 Колекционную модель «Volkswagen» Жук.Т:067-267-91-11,41-57-72, 063-97520-70 Пежо Партнер, 2003 г.в, 2,0 турбодизель, в хорошем состоянии,гидроуситель 59 тыс грн.Т:093-160-07-69, 067-265-21-39 Віктор Срочно продам Шевролет Лаччеті 2006 г.в., синий металик, 1.8, максимальная комплектация, 77 тис грн.Т:067-426-88-95 Леонід Тойота Лендкрузер Прадо 2004 г.в, дизель, пробег 160 тис.км.Т:067-984-30-18 Фиат Диабло, фургон, маловантажний, 2004 р.в. розмитнений у листопаді 2012 р., колір білий, дизель, двигун 1,9.Т:067-288-60-81

Âûêóï àâòîìîáèëåé â ëþáîì ñîñòîÿíèè, ëþáûõ ìàðîê, ïîñëå ÄÒÏ, ïðîáëåìíûå. Äîðîãî. Ò:097-648-46-69,063585-23-50 Êóïëþ àâòîìîáèëè îòå÷åñòâåííîãî èëè çàðóáåæíîãî ïðîèçâîäñòâà, áèòûå (ÄÒÏ), òðåáóþùèå ðåìîíòà, ïðîáëåìíûå. Äîðîãî. Áûñòðî.Óñëóãè ýâàêóàòîðà.Ò:063-24-39-432, 067-74-59-877

Êóïëþ àâòî â ëþáîì ñîñòîÿíèè ïîñëå 2000 ã.â. Ò:063-5852-350 Манипулятор 4,5 тонн, грузовое авто 4,5 тон.Т:066-600-87-84 УАЗ 33151(469), УАЗ 3452 (бортовий) з документами, и держ номерами.Т:068-513-32-1

ÏÐÎÄÀÌ

¹ 11 (1072) 27 áåðåçíÿ 2013ð. ГАЗ-3110: топливный бак на 75 л, фару правую, электровент., торпеда, корзину сцепления. ВАЗ: маховик с венцом. Урал: облицовка, кольца ЯМЗ. Т. 096-293-05-50 ГАЗ-3110: фару правую, электровент., торпеда, корзину сцепления. ВАЗ: маховик с венцом. Урал: облицовка, кольца ЯМЗ. ГАЗ-24: капот, боковые стекла, рулевой механизм, маховик с венцом, печка отоплений б/у «Нексия». Т. 096-293-05-50 Головку блока к автомобилю ГАЗель. Цена:2900 грн. Т: 096-546-22-51 Головку блока к иномарке. Головку блока к а/ м «Газель», 16-клапанную. Т. 096-546-22-51 Головку блока к иномарке. Т. 097-457-17-03 Головку блока. Т:067-768-38-93 Двигатель к гидроциклу,катеру.067-768-38-93 Двигатель одноцилиндровий УМ35.Т:067318-43-81 Запчасти б/у к микроавтобусам «Фольксваген» и «Мерседес». Т. 097-457-17-03 Запчасти б/у Мазда разные модели.Т:068321-42-44 Запчасти б/у на Киа разные модели.Т:067744-42-71 Запчасти б/у на Митцубиси разные модели.Т:095-928-26-24 Запчасти б/у на Нисан разные модели.Т:050511-25-98 Запчасти б/у на Рено разные модели.Т:095719-49-45 Запчасти б/у на Субару разные модели.Т:068251-14-73 Запчасти б/у на Сузуки разные модели.Т:093051-31-88 Запчасти б/у на Хонда разные модели.Т:066366-32-44 Запчасти КРАЗ, б/в: ГУР (без цилиндра), крышка ГУР, ТНВД, распылители, трещотки, вкладыши, кольца, пальцы, выключатель массы, шприц, ключ, подшипники на прицеп. 25-9815, 096-380-42-56 Запчастини б/у на Белаз, и двигун ЯМЗ 240 та ЯМЗ 840.Т:066-873-32-26 Зимнюю резину 185/65 р.4 4 штуки,новая цена 350 грн/1 штука.Т:067-410-02-20 Зимняя резина, б/у, размер 14, недорого.Т:067-267-91-11

Àâòîâèêóï àâòîìîá³ë³â Àóä³, ÁÌÂ, ÂÀÇ, ÃÀÇ, Äåó, Ìàçäà, Íèññàí, Îïåëü, Ïåæî, Ðåíî, ÇÀÇ â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ö³ë³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîòðåáóþ÷³ ðåíìîíòó, ïðîáëåìí³, êðåäèòí³.  íàÿâíîñò³ åâàêóàòîð. Áåçêîøòîâíèé âè¿çä.Ò:097-664-6575, 063-563-64-55

ÏÐÎÄÀÌ Ðîçêîäóâàííÿ àâòîìàãí³òîë. âóë. Ìîñêîâñüêà, 40/à. Ò:4714-17, 097-250-22-11

42-13-13 ï Òåëåôîí äëÿ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü

ÊÓÏËÞ Мини-трактор, с устройствами недорого.Т:098338-79-92

ÏÐÎÄÀÌ Дверцята до легкових автомобілів.Т:096121-72-76 Новые прицепы к легковому а/м – 3400 грн, новые прицепы к мотоблокам – 2600 грн. с документами и гарантией. Т. 096-121-72-76

ÏÐÎÄÀÌ 4 шини до машин, відмінний стан, 195х60 R14, 250 грн за одну шину.Т:067-120-81-18, 2654-77 Автодомкрат. поршневой до 5 тонн.Т:2556-79

ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕͲÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ Електрическую машинку для стрижки волос, електробритву, електротостер, плеер касетный.Т:097-003-98-58 Миксер «Рига» советский электрический, электробритва новая «Микма»100 грн, машинка для стрижки волос «Аврора» .Т:3426-53 Морозильная камера.Т:40-69-17 Панельный електрический конвектор, новый, производство Франция.Т:37-17-34

Ïîáóòîâà òåõí³êà ç ͳìå÷÷èíè, á/ó õîëîäèëüíèê, ìîðîçèëüí³ êàìåðè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè òà åëåêòðî ïëèòè, ïðàëüí³ ìàøèíè òà ³íøå. Ò:093-614-83-38, 067-284-0629 Âîëîäèìèð

Àâòîâûêóï ëþáûõ ìàðîê, â ëþáîì ñîñòîÿíèè. Ò:063-48-27645

Âûêóï àâòî â ëþáîì ñîñòîÿíèè, ëþáûõ ìàðîê, ïîñëå ÄÒÏ. Äîðîãî.Ò:097-648-46-69, 06358-52-350

ÏÐÎÄÀÌ Переднє колесо на спортивний велосипед, нове. Т:25-98-15

Ïðîäàì äîêóìåíòè ç ðàìîþ Êàìàç (ñàìîñâàë), dzë-130 (ñàìîñâàë) ÃÀÇ-52, òà çàï÷àñòèíè äî íèõ. Ò:098-383-54-10

Авто любой марки и любого состояния, целые, после ДТП, требующие ремонта, самовывоз. Т:093-94-99-77-6, 067-426-78-28 Автовыкуп иномарок в любом состоянии, после ДТП.Т:063-48-27-645

Автомобили только Москвич и Волга на разборку.Т:47-43-42 Автомобиль «Фольксваген Т-4» или «Фольксваген LT». Цена: до 16000 грн. Т:067-76838-93 Автомобіль в кредит.Т:067-160-81-81

ÊÓÏËÞ Автошини ГАЗ 53 б/у,Т:067-318-43-81 Грейферний навантажувач на трактор Т-16 МГ.Т:097-899-12-57 Кунги від З Л,УРАЛ.Тел.(050)506-16-93

«Mercedes Atego» 2001 г.в. 5 тон, двигатель 6,4, пневнеход автономка, цена договорная.Т:097-949-06-87

ÊÓÏËÞ Àâòîâèêóï àâòî â áóäü-ÿêîìó ñòàí³: ö³ëå, ï³ñëÿ ÄÒÏ, òà ïîòðåáóþ÷å ðåìîíòó.  íàÿâíîñò³ åâàêóàòîð. Ò. 093-99-44-229, 096897-36-74

Карбюратор 2105-2107 новый недорого.Т:25-33-01, 067-492-05-47 Колонка релевая Москвич б/у.Т:25-3301,067-492-05-47 Компресор отечественного производства для шиномонтажа.Т:097-519-43-35 Крыло заднее левое ГАЗ 31029.066-600-87-84 Электродвигатель мощный 220 V + каталоги запчастей к авто: АЗЛК-2141, ОКА, ГАЗ2410, 11,12,13, ВАЗ-2121 (Нила), ЗАЗ-1102 (Таврия), ЗАЗ-968, ГАЗ-66, УАЗ-452, ИЖ2715, ВАЗ, М-2140 люкс и книга ремонта М2140, М-2138, цветной альбом комплект М2140, М2138. Т:25-33-01, 067-492-05-47

Акамулятор новий 190 ампер часов.Т:097519-43-35 Багажник на жигули. Т:097-228-74-05 Багажник на микроавтобус. Т:097-228-7405, 093-309-19-68 Бампер передний ВАЗ 2115. Коробка передач и много других запчастей (стекло, стартер) на ГАЗ 24 Волга. Цена договорная.Т:067-66282-06

Посудомоечную машину Германия, новая в упаковке.Т:097-248-31-77 Пылесос б/у, Циклон.Т:095-274-35-05 Пылесос Филипс8732 новый.Т:066-79155-95 Пылесос, стиральную машинку, швейную машинку, всё б/у.Т:22-35-52 Стиральная машина Virpul с вертикальной загрузкой, 6 кг, в отл. состоянии.Т:22-4164,093-90-58-934 Стиральная машинка Candy на запчасти.Т:2593-82

Стиральная машинка LG 4,5 кг 800 грн.Т:098220-73-30 Стиральная машинка Сименс 7211 б/у.Т:050539-24-17,37-63-32 Стиральную машинку Малютка практически новая.Т:51-67-31 Холодильник «Снайге», 2-х камерный, висота 1,5, цена 900 грн.Т:067-292-41-02 Холодильник «Снайге». Ціна: 200 грн. Т:067267-91-11 Холодильник Атлант, б/у в робочому стані. Морзильна камера окремо. Модель MXM 260. Ціна 700 грн.Т:096-01-72-977 Холодильник б/у Бирюса Рига.Т:067-410-69-15 Холодильник Днепр 2, Бирюса.Т:46-83-09, 063-180-76-23, 096-299-32-87 Холодильник Днепр б/у в отличном состоянии.Цена 800 грн.Т:098-375-46-50 Холодильник ЗИЛ 500 грн.Т:067-267-91-11 Холодильник ЗИЛ.Т:093-990-51-03 Холодильник ЗIЛ. Ціна:300 грн. Т:26-68-09 Холодильник немецкий б/у.Т:097-485-18-40 Холодильник Норд 3-х камерний, б/у.Т:097734-05-98 Холодильник Норд 3-х камерный, б/у.Т:2672-05 Холодильник у доброму стані, ціна договірна.Т:22-87-24 Электробритва «Харьков НХ-852», новая на гарантии.Т:25-98-15

ÊÓÏËÞ Куплю б/у телевизоры ч/б, цветные, радио, магнитофоны,холодники, плиты.Т:46-8309,096-299-32-87, 063-18-07-623 Куплю УАЗ-санітарку, в доброму стані.Т:067984-30-18 Машинку стиральную Советского производства.Т:46-83-09, 063-180-76-23, 096299-32-87


9 CTOP.

ñòîð. 9

¹ 09 (1020) 07 áåðåçíÿ 2012ð. 27 AHAIB ☺

EPEOPHIT CTOPIH TEEBA

PEAMHO–eepopa a a a

01.04 – 07.04

CBTOBCIX– MIHAPOH EH TEATP òöÿ ñöåí³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ïî÷åñíîþ íàãîðîäîþ. À Íàòàë³ÿ Ò³ìîøê³íà ïîâ³äîìèëà, ùî êîëåêòèâ êî÷åðãèíö³â ãîòóº äî ̳æíàðîäíîãî äíÿ òåàòðó íîâó âèñòàâó «Îäðóæåííÿ» çà îäíîéìåííîþ ï’ºñîþ Ìèêîëè Ãîãîëÿ ³ çàïåâíèëà, ùî öèì ñâî¿ì ä³éñòâîì ñòâîðèòü â öåé äåíü ñâÿòî äëÿ âñ³õ ãëÿäà÷³â. Ðåæèñåð-ïîñòàíîâÄèðåêòîð òåàòðó Íàòàë³ÿ çàñëóæåíîãî ä³ÿ÷à ìèñòåöòâ Óêðà¿- íèê Ïåòðî Àâðàìåíêî ðîçïîâ³â ïðî Ðîñòîâà âèñëîâèëà çàäîâî- íè Íàòàë³þ Ò³ìîøê³íó íàéâèùî¿ ðîáîòó íàä ñöåí³÷íèì ïðåäñòàâëåíëåííÿ òèì, ùî îáëàñíà ðàäà îáëàñíî¿ â³äçíàêè «×åñòü ³ ñëàâà íÿì ö³º¿ âèñòàâè ³ ï³äêðåñíàïåðåäîäí³ ñâÿòà óäîñòî¿ëà Æèòîìèðùèíè» é ðàçîì ç æóðíà- ëèâ:ä³éîâèõ îñ³á ó í³é ãðàòèìóòü õóäîæíüîãî êåð³âíèêà òåàòðó, ë³ñòàìè ïðèâ³òàëà âèçíàíîãî ìè- òàëàíîâèò³ àðòèñòè. Çà âèçíà÷åííÿì õóäîæíèêà òåàòðó Âàëåð³ÿ Êóëàâ³íà, îáðàçíîñò³ ³ ÿñêðàâîñò³ ñöåí³÷íîìó ä³éñòâó íàäàþòü âáðàííÿ àðòèñò³â ³ äåêîðàö³¿. Îðãàí³çàòîðè ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ îçíàéîìèëè æóðíàë³ñò³â ç ðåïåðòóàðîì òåàòðó íà êâ³òåíü. Öüîãî âåñíÿíîãî ì³ñÿöÿ éîãî êîëåêòèâ ïðåäñòàâèòü ãëÿäà÷àì ø³ñòíàäöÿòü âèñòàâ. 4 êâ³òíÿ Æèòîìèðñüê³ òåàòðàϳä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ â Æèòîìèðñüêîìó îáëìóçäðàìòåàòð³ ëè â³äáóâàþòü íà 27 березня світова спільнота вже традиційно відзначає Міжнародний день театру. З цієї нагоди керівництво Житомирського обласного українського академічного музично-драматичного театру імені вана Кочерги зустрілося з журналістами регіональних та акредитованих в області всеукраїнських засобів масової інформації і поінформувало про творчі надбання та плани свого мистецького колективу.

ãàñòðîë³ ó гâíå. Ó öüîìó ì³ñò³ âîíè ïðåäñòàâëÿòü ãëÿäà÷àì âèñòàâè «Óêðàäåíå ùàñòÿ» çà îäíîéìåííî¿ ï’ºñîþ ²âàíà Ôðàíêà (ðåæèñåð-ïîñòàíîâíèê, çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè Íàòàë³ÿ Ò³ìîøê³íà) ³ ìóçè÷íó êàçêó äëÿ ä³òåé «Ìóõà-öîêîòóõà» (ðåæèñåð-ïîñòàíîâíèê ²ðèíà Àíòîíþê). À 11 êâ³òíÿ âæå гâíåíñüêèé àêàäåì³÷íèé óêðà¿íñüêèé ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íèé òåàòð ïðèáóäå íà ãàñòðîë³ äî Æèòîìèðà. Ïðè¿äå ç âèñòàâàìè «Ðåâ³çîð» çà ï’ºñîþ Ìèêîëè Ãîãîëÿ ³ äèòÿ÷îþ ìóçè÷íîþ êàçêîþ «Ñîëîì’ÿíèé áè÷îê». Íàòàë³ÿ Ò³ìîøê³íà çàçíà÷èëà, ùî êîëåêòèâ òåàòðó ãîòóºòüñÿ äî ó÷àñò³ â ì³æíàðîäíîìó òåàòðàëüíîìó ôåñòèâàë³ «Êëàñèêà ñüîãîäí³», ÿêèé ìຠâ³äáóòèñÿ 17-23 òðàâíÿ ó ì³ñò³ Äí³ïðîäæåðæèíñüêó. Íà öüîìó ôåñòèâàë³ íàø³ êî÷åðãèíö³ ïðåäñòàâëÿòü âèñòàâó «Óêðàäåíå ùàñòÿ» çà îäíîéìåííîþ ï’ºñîþ ². Ôðàíêà. «Íàø êîëåêòèâ ãîòîâèé ðîçøèðþâàòè òâîð÷³ çâ’ÿçêè, òà ìàºìî òðóäíîù³ ó ô³íàíñîâàíîìó çàáåçïå÷åí³», – ïîæàë³ëàñü äèðåêòîð òåàòðó Íàòàë³ÿ Ðîñòîâà. ²âàí ÃÎÖÀËÞÊ Çí³ìîê Ðóñëàíà Ìîðîçà

AA,CTBOPEHACBOMPAM У «Книжковому супермаркеті», що розташований у ТРЦ «Г лобал UA» (вул. Київська, 77), працює «Глобал виставка «Лялька Тільда», на якій представлені роботи вихованців гуртка «М’яка іграшка» Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді під керівництвом народної майстрині Нелі Олексіївни Пустовойт. Гурток працює з 1995 року року.. В 2008-му отримав звання Зразковий художній колектив. Вихованці гуртка займають призові місця в міських, обласних і всеукраїнських конкурсах.

Ò³ëüäà – öå ëÿëüêà, òâàðèíêà ÷è ïðåäìåò ³íòåð’ºðó, âèãîòîâëåíèé ó ïðèì³òèâíî-íà¿âíîìó ñòèë³ ç êëàïòèê³â òêàíèíè, òåêñòèëþ ç âèêîðèñòàííÿì ´óäçèê³â ³

«Ìîëîäÿòà»

ñòð³÷îê. Âîíè ïðîñò³, íåïðîïîðö³éí³, àëå äóæå ìèë³, çàáàâí³ é ÷àð³âí³, â³äð³çíÿþòüñÿ ïðèòàìàííîþ ñàìå ¿ì ³íäèâ³äóàëüí³ñòþ. Ñàìîñò³éíî âèãîòîâëîíåíà Ò³ëüäà ìîæå ñòàòè ÷óäîâèì ïîäàðóíêîì íå ëèøå äëÿ ä³òåé, à é (íàâ³òü ÷àñò³øå) äëÿ äîðîñëèõ – ÿê íåçâè÷àéíèé ñóâåí³ð ³ åëåìåíò ³íòåð’ºðó. Ïðèäóìàëà òà ðîçðîáèëà ¿õ ñòèëü ìîëîäà íîðâåçüêà äèçàéíåðêà Òîí³ Ô³ííàíãåð. ²äåÿ ç’ÿâèëàñÿ ï³ä ÷àñ ¿¿ ðîáîòè â ìàëåíüêîìó ìàãàçèí³ òîâàð³â handmade. Ó 1999 ðîö³ Òîí³ âèäàëà êíèæêè «Ò³ëüäà гçäâî» òà «Ò³ëüäà Ïàñõà» ç ³íñòðóêö³ÿìè òà âèêð³éêàìè äëÿ ³ãðàøîê-ò³ëüä. Ç öüîãî ÷àñó «ò³ëüäîìàí³ÿ» ïî÷àëà ïîøèðþâàòèñÿ ñâ³òîì. Íèí³ ö³ ñèìïàòè÷í³ ëÿëüêè çàâîþâàëè ñåðöÿ áàãàòüîõ ðóêîä³ëüíèöü. Ñïî÷àòêó Ò³ëüäè âèêîíóâàëèñÿ ëèøå çà ñõåìàìè Òîí³, òà çãî-

«Â÷èòåëüêà»

äîì ìàéñòðèí³ ïî÷àëè øèòè ëÿëüêè ç òîãî, ùî º ï³ä ðóêîþ, äîòðèìóþ÷èñü îñíîâíèõ íàïðÿìê³â ñòèëþ. Îáëè÷÷ÿ òà ìîðäî÷êè Ò³ëüä äîñèòü óìîâí³ – êðèõ³òíèé ðåëüºôíèé íîñèê, î÷êè-âóçëèêè, ðóì’ÿíåöü. Çàçâè÷àé Ò³ëüäè ïóõëåíüê³, ìàþòü ì’ÿê³ ïëàâí³ ñèëóåòè. Âîíè ëàêîí³÷í³, íå ìàþòü íàäëèøêîâèõ äåòàëåé. Ò³ëüäà äóæå æ³íî÷íà, ó íå¿ ñâ³é âëàñíèé ïîãëÿä íà êðàñó. Çà ñëîâàìè Òîí³ Ô³ííàíãåð, «ñâ³òó Ò³ëüäè íå âëàñòèâèé ñåðéîçíèé ïîãëÿä íà æèòòÿ. Ò³ëüäà – öå ñïàñ³ííÿ â³ä ðóòèíè». ²ãðàøêè, ïðåäñòàâëåí³ íà âèñòàâö³, âðàæàþòü ñâî¿ì ð³çíîìàí³òòÿì, ÿê³ñòþ âèêîíàííÿ, ãëèáèíîþ

«Øêîëÿðêà»

óÿâè òà ôàíòà糺þ àâòîð³â. ³ä íèõ ⳺ äîáðîòîþ é òåïëîì. Âîíè âèêëèêàþòü íàéñâ³òë³ø³ ïî÷óòòÿ, åìîö³¿ òà àñîö³àö³¿. ³äâ³äàâøè âèñòàâêó, õî÷åòüñÿ é ñàì³é ñïðîáóâàòè ñòâîðèòè âëàñíó Ò³ëüäó. À â «Êíèæêîâîìó ñóïåðìàðêåò³» ìîæíà ïðèäáàòè íàâ÷àëüíó ë³òåðàòóðó ç âèãîòîâëåííÿ ì’ÿêèõ ³ãðàøîê. Âèñòàâêà ä³ÿòèìå äî 10 êâ³òíÿ, òîæ ó âàñ ùå º ÷àñ ïîáóâàòè â «Êíèæêîâîìó ñóïåðìàðêåò³», ïîðèíóòè â äîáðó êàçêó é îòðèìàòè çàäîâîëåííÿ â³ä ïðåêðàñíèõ òâîð³íü – Ò³ëüä. Àíæåëà Âàñèëüºâà ²ëþñòðàö³¿ àâòîðêè

A M O B E H H P E  A M T: 418-904, 418-462


06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.20 “ÒÑÍ” 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.25 Ì/ô “Áåðíàðä” 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíûé âåê. Ðîêñîëàíà 2” 11.40, 04.10 Êîìåäèÿ “Íå ìîæåò áûòü” 13.40 “Íå âðè ìíå 2” 14.45, 03.25 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 3” 15.45, 00.05 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà” 16.45, 23.40 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 20.15, 21.10 Ò/ñ “Ëåäíèêîâ” 22.10, 02.35 “Äåíüãè” 01.05 Õ/ô “Äâàäöàòü äåâÿòü è âñå åùå äåâñòâåííèöà”. (3 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.05 Õ/ô “Óïðàâà” 06.30 Èòîãè 06.45, 07.05 Ñïîðò 06.50, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 07.00, 08.00 Íîâîñòè 07.15 Îáçîð ïðåññû 07.20 Ãèãàáàéò 07.25 Ñòðàíà on-line 07.30 Ãîñòü ñòóäèè 07.40 Ýðà áèçíåñà 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.15 Ä/ô “Âèíîêóðñêèé ñîëîâåé” ÓÒ-1 09.00 Èòîãè íåäåëè 09.40 Áåç öåíçóðû 10.05 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà Â. Êðèùåíêî “Äåñÿòü çàïîâåäåé” 12.05, 15.50 Ïîãîäà 12.10 Ýíåðãîáëîê 12.15, 19.05, 21.25 Äåëîâîé ìèð 12.20 Óäà÷è 12.40 Ïðàâî íà çàùèòó 13.00 Òåìíûé ñèëóýò 13.10 Ã. Ãàðêóøà. Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà 14.40 Îêíî â Àìåðèêó 15.00, 18.20 Íîâîñòè 15.15 EuroNews 15.30 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.35 Æèçíü íà ðàâíûõ 16.00 Õ/ô “Êðàõ èíæåíåðà Ãàðèíà” 18.45 Ìèð ñïîðòà 18.55 Àãðî-News 19.25 Ñåëüñîâåò 19.45 “Î æèçíè” ñ À. Ïàëü÷åâñêèì 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 21.00 Èòîãè äíÿ 21.35 “Âåðà. Íàäåæäà. Ëþáîâü” 22.30 Êíèãà.ua 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷è ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.15, 01.10 Ñïîðò 23.20 Ïîãîäà 23.25 Êèíî â äåòàëÿõ 00.25 Èòîãè. Áèçíåñ 00.40 Îò ïåðâîãî ëèöà ÓÒ-1 01.20, 02.15 Íîâîñòè 01.45 Î ãëàâíîì 02.30 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.30 Äåëîâîé ìèð. Íåäåëÿ 04.00 Êàðàîêå äëÿ âçðîñëûõ 04.50 Áëèæå ê íàðîäó 05.25 Èòîãè äíÿ 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð

05.30 Ì/ô “Øðåê” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.25, 18.00 Íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 09.10 “Íîâîãîäíèé âå÷åð ñ Ì. Ãàëêèíûì è Í. Áàñêîâûì” 12.45 Ò/ñ “Ñàìàÿ êðàñèâàÿ” 16.15 “Æäè ìåíÿ” 18.05 “Âå÷åðíèé êâàðòàë” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 20.30 Ò/ñ “Èäåàëüíûé áðàê” 22.40 Ò/ñ “Îïåðåæàÿ âûñòðåë” 00.50 Ò/ñ “Óëèöà ïîòðîøèòåëÿ” 02.45 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 03.15 Ä/ñ “Ìàãèÿ îêåàíîâ” 04.00 Ä/ô “Ðîêîâàÿ ëþáîâü”

04.50, 06.00 Teen Time 04.55 Ò/ñ “ÀéÊàðëè” 06.05 Î÷åâèäåö. Ñàìîå øîêèðóþùåå 06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 06.50, 19.15 Ïèðàíüè 07.30, 08.30, 19.00, 23.55 Ðåïîðòåð 07.35, 08.35, 19.35, 00.10 Ïîãîäà 09.00 Õ/ô “Ìèñòåð è ìèññèñ Ñìèò” 11.30, 18.00, 20.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 13.15, 14.20 Kids’ Time 13.20 Ì/ñ “Óòèíûå èñòîðèè” 14.50 Ò/ñ “Äðóçüÿ”

15.50 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 16.50 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 21.00 Ò/ñ “Êóõíÿ 2” 22.00 Ðåâèçîð 2 00.15 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà 3”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.10 Ò/ñ “Âåðîíèêà Ìàðñ 3” 01.55 Ò/ñ “Ýâðèêà” 02.40 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 02.45, 03.45 Çîíà íî÷è 02.50 Ðàñöâåò óêðàèíñêîãî êèíî 03.50 Ñêèôû 04.15, 04.45 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.20 Solo-Mea

07.00 Ì/ô 09.20 Õ/ô “Óäèâè ìåíÿ” 11.20 Õ/ô “Çåâñ è Ðîêñàíà” 13.00 “Ïîäåëàíî â Óêðàèíå” 14.25, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 15.25 “ÊÂÍ” 19.00 “Øîïèíã ìîíñòðû” 20.00 “Ëÿìóð Òóæóð” 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 21.50 Õ/ô “Õðàíèòåëè”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.50 Õ/ô “Êðàñàâ÷èê 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.45 Õ/ô “Íåïðèñòîéíîå ïðåäëîæåíèå”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.30 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.45, 02.00 Ìèð çâåçä 06.30 Òåëåòîðãîâëÿ 07.30 Ì/ô 09.00 Ñåìüÿ îò À äî ß 10.20 Áýáè-áóì 11.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.30, 17.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 13.30 Äà÷íûå èñòîðèè 14.20 Äåëî âêóñà 15.10, 20.50 Òàéíû øåô-ïîâàðà 16.00, 22.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 18.00 Âðåìÿ êðàñîòû 19.00, 00.40 Ñåìåéíûé ðàçìåð 20.00 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 21.40 Îïàñíûå ìóæ÷èíû 23.40 Ãîðîäà ìèðà 01.15 Òàéíû ñóäüáû 02.45 Öâåò Íî÷è

05.35

“×óæèå îøèáêè. Óáèéñòâî íà ìàñêàðàäå” 06.20, 16.00 “Âñå áóäåò õîðîøî!” 08.05, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 09.45 Õ/ô “Èäåàëüíàÿ æåíà” 11.45 “Îäèí çà âñåõ” 13.35 “Âçâåøåííûå è ñ÷àñòëèâûå” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 19.50 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 20.55 Ò/ñ “Ìàòü-è-ìà÷åõà” 22.25 “Äåòåêòîð ëæè 3” 23.20 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” 00.15 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ” 01.10 Õ/ô “Óçêèé ìîñò” 02.55 “Ëó÷øåå íà Ò” 03.00 Íî÷íîé ýôèð

05.10 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 05.15, 06.30, 02.15, 03.25 Ïîãîäà 05.20 Ñâèòàíîê 06.20, 07.35 Äåëîâûå ôàêòû 06.35 Ò/ñ “Òàêñè” 06.55 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.45 Ôàêòû íåäåëè 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 13.00 Ò/ñ “Ïîä ëèâíåì ïóëü” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 13.20 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íàöèè” 16.00 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íàöèè 2: Êíèãà òàéí” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 19.25, 01.25 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 20.10 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû 6. Ñìåð÷” 22.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 23.25, 03.30 Ñâîáîäà ñëîâà 02.20 Ïðî-Ziêàâå.ua

06:00 06:10 06:30 07:30 08:20 08:30 08:55 09:30 11:00 13:00 13:15 13:45 14:20 15:10 15:35 16:00

óìí Óêðà¿íè “Àðõ³ì³ñòî”. Âë. Ãîðîäåöüêèé “Àêöåíòè” “Ìàìèíà äîëÿ” “Ïîäàòêîâèé â³íèê” “Ðîäèíà” “×åñòü ìóíäèðà” Õ/ô “Íåçâè÷àéíèé êîíöåðò” “Óêðà¿íà: ×àñ ì³ñöåâèé” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ïðî Ïðîô³” “Øêîëà íåçâè÷àéíèõ íàóê” “Ôóòáîëüí³ ä³àëîãè” “Ñïîðòèâíèé êàëåéäîñêîï” “Ñåêðåòè êðàñè” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè”

10 ñòîð.

ÏÎÍÅIJËÎÊ, 1 ʲÒÍß

¹ 11 (1072) 27 áåðåçíÿ 2013 ð.

16:15 16:30 17:00 19:00 19:30 20:10 20:45 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 00:35 01:00 03:00 04:30

“Õòî ÿ? Ùî ÿ ìîæó?” “×àñ çì³í” “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “гäíà øêîëà” “Òâîº ìàéáóòíº” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Ðåòðîñïåêòèâà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “×åñòü ìóíäèðó” Õ/ô “Áåðåæèñü àâòîìîá³ëþ” “ijëîâèé ðèòì” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Äæåðåëà íàòõíåííÿ”. Êîðîñòåíñüêèé ðàéîí Õ/ô “Áåðåæèñü àâòîìîá³ëþ”

06.00, 05.25 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 3” 07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 13.50, 17.20 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00 Ò/ñ “Êîñòåð íà ñíåãó” 15.20 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00, 04.35 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20, 04.00 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 20.00 Ò/ñ “Íàñòîÿùèå” 21.50 Õ/ô “Ýâàí Âñåìîãóùèé” 23.35 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâûé ïîëèöåéñêèé” 01.15 Õ/ô “Ñïÿùèå”. (2 êàòåãîðèÿ)

Ïðîôèëàêòèêà 14.00 “Ïðîãðàììà ïåðåäà÷” 14.10 “5 ýëåìåíò” 14.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 02.25, 03.55 “Ïîãîäà” 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 15.15 “Ìàìèíà øêîëà” 16.10 “Îêíî â Åâðîïó” 16.45 “Ìîòîð” 17.15 “Äðàéâ-íîâîñòè” 17.25 “Â êàáèíåòàõ” 18.15 “Òåððèòîðèÿ çàêîíà” 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15, 02.40 “Íàëîãîâûé äíåâíèê” 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 22.45 “Õðîíèêà äíÿ” 23.30, 00.25 “Crime news” 23.45, 00.35, 02.35, 03.25, 04.15 “Îáçîð ïðåññû” 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 04.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 04.40 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé”

06.00 Åðàëàø 06.30 Òåëåïóçèêè 07.00 Áàêëóøíèöà 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00, 16.05 Ò/ñ “Ðàíåòêè” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.00 Ò/ñ “Ýëëè ÌàêÁèë” 12.55 Êóêîëêà 13.55 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 15.00, 19.55 Îäíà çà âñåõ 17.10, 01.25 Äîñâèäîñ 2 17.45 Äàåøü ìîëîäåæü! 18.15 Âèòàëüêà 18.55 Áàðäàê 3 19.20 Áîãèíÿ. Íîâàÿ êîëëåêöèÿ 20.20 Ò/ñ “Ëþáèò íå ëþáèò” 21.00 Âèòàëüêà 2 22.20 Êîò.Ôàêòîð 23.00 Äóðíåâ+1 23.25 ÌîñÃîðÑìåõ 00.00 Ò/ñ “Ïðèñòàíèùå” 01.00 Òâîþ ìàìó! 01.50 Áàáóíû & äåäóíû 02.15 Òåîðèÿ èçìåíû 03.05 Äî óòðà

06.00 “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà” 06.30 Õ/ô “Îòâåòü ìíå” 08.05 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 09.00 “Ïðàâîñëàâíûå ñâÿòûå” 10.40 Ò/ñ “Ïðåäàòåëü” 14.20 Ò/ñ “Áðèãàäà” 19.00, 23.45, 01.45, 03.55 “Ñâèäåòåëü” 19.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 9” 21.45 Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.45 Ò/ñ “CSI: Ìàéàìè 9”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.15 Õ/ô “Ýêñïåðèìåíò “Êàðíîçàâð”. (2 êàòåãîðèÿ)

02.15 04.25 04.50 05.10

Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå óáèéñòâà”. (2 êàòåãîðèÿ) “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” “Ïðàâäà æèçíè”

06.00, 16.00, 03.40 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð 06.30, 08.30 “Ìèð çà íåäåëþ” 07.00, 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 09.00 Çèíàèäà Êèðèåíêî. Ðîêîâàÿ êðàñàâèöà 10.00, 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 11.15 Ìèõàèë Óëüÿíîâ. Êàê áûñòðî ïðîëåòåëà æèçíü 12.15 Óäèâèòåëüíûå ðàññêàçû î æèâîòíûõ 14.00 Çíàõàðü ÕÕI 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 15.30 “Ñâåòñêèå õðîíèêè” 17.45 Æåíñêèå ñëàáîñòè 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Îëåã Êàëóãèí 20.00 Áåñêîíå÷íûé “Åðàëàø” 21.35 Îëåã Òàáàêîâ. ß âñå äåëàþ ñ óäîâîëüñòâèåì 22.40 Íåèçâåñòíîå îá èçâåñòíûõ: Çåìëÿ äèíîçàâðîâ 23.40, 04.00 Æèâîòíûå, êàê ìû 00.50 Àìóðíûå ìåëîäèè. (3 êàòåãîðèÿ) 01.05 Õ/ô “Äåâóøêà ïî âûçîâó”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.30 Õ/ô “Êîìïðîìåòèðóþùèå ñèòóàöèè. Èñòèííàÿ æåíùèíà”. (3 êàòåãîðèÿ)

06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 10.40, 16.00 Ì/ñ “Ðîãà è êîïûòà” 11.00 Ì/ñ “Ñîíèê Èêñ” 12.00 Ì/ñ “Ëþäè Èêñ. Ýâîëþöèÿ” 13.00, 17.00 Ì/ñ “Êîðîëü-øàìàí” 18.00, 22.30 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 23.30 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.30 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

05.00 06.00 07.20 08.00 09.00 10.30

“Áûëî Âðåìÿ” “ ãîñòÿõ ó êëóáà “×òî? Ãäå? Êîãäà?” “Ïîêà âñå äîìà” “Ãîëóáîé îãîíåê” Ñïåêòàêëü “Êàðìàííûé òåàòð” Ôèëüì-êîíöåðò “Âîñïîìèíàíèå î ïåñíå” 11.00 “À” 12.00, 03.00 “Êîëáà âðåìåíè” 13.00 “Ïðèãëàøåíèå íà âå÷åð. Âëàäèìèð Âèíîêóð” 14.00 “Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è” 15.40 “50/50” 17.00 “Ïîä çíàêîì “Ïè” 18.05 Ôèëüì-êîíöåðò “50 ëåò íà ýñòðàäå. Àðóòþí Àêîïÿí” 18.30 Õ/ô “Äî÷åíüêà” 20.00, 02.00 “Âðåìÿ” 21.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 22.00 “Ñìåõîïàíîðàìà” 23.00 “Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü” 23.50 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” 00.20 Ïîõîðîíû Þðèÿ Ãàãàðèíà 00.40 Õ/ô “Ôàêèð íà ÷àñ” 04.00 “Êèíîïàíîðàìà”

05.00 07.10

“ÍÒ óòðîì” Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Êåïêà è ëþñòðà”. “Êîíñïèðàòîð” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ 09.25 Àëåêñàíäð Æóðáèí. Ìåëîäèè íà ïàìÿòü 10.05 “Ðóññêèå ñåíñàöèè” 11.05 Òû íå ïîâåðèøü! 12.35 “Äî ñóäà” 13.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 14.35, 17.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 15.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò” 16.40 Ò/ñ “Ïðåä÷óâñòâèå” 18.30, 02.25 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 19.35, 03.35 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 20.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷”. “Ïåðâàÿ êðîâü”. “Êîðàáëü-ïðèçðàê” 22.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 22.40 Ò/ñ “Ïàóòèíà 6”. “Êîíòðàêò íà ñìåðòü” 00.35 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ”. “Ïðîïàëà ñîáàêà” 04.30 “Øàõìàòíîå îáîçðåíèå. Ëîíäîí. Òóðíèð ïðåòåíäåíòîâ”

05.45 Ì/ô 07.25 Õ/ô “Ìîñêâà-Êàññèîïåÿ” 08.55 Õ/ô “Îòðîêè âî Âñåëåííîé” 10.25, 11.15 Ò/ñ “Äîðîãàÿ Ìàøà Áåðåçèíà” 12.05 Õ/ô “Âñå íàîáîðîò” 13.25 Õ/ô “Óâîëüíåíèå íà áåðåã” 14.50 Õ/ô “Îïåêóí” 16.40, 02.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ êàïåëëà” 18.40 Õ/ô “Áàðõàòíûé ñåçîí” 20.30 Õ/ô “Êðèìèíàëüíûé òàëàíò” 23.30 Õ/ô “Òåíäåð” 01.10 Õ/ô “Äîëãàÿ äîðîãà ê ñåáå” 03.55 Õ/ô “Âçâîä”

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè 05.05 “Äîáðîå óòðî!” 09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 13.00 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 14.20 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 15.20, 04.05 Ò/ñ “Òîðãîâûé öåíòð” 16.15, 02.15 “Ïîêà åùå íå ïîçäíî” 17.00 “ß ïîäàþ íà ðàçâîä” 18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 18.40, 03.05 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 19.55, 01.20 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 21.00 “Âðåìÿ” 21.30 Ò/ñ “Óñëîâèÿ êîíòðàêòà” 23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 00.10 Íî÷íûå íîâîñòè 00.25 “Èãîðü Óãîëüíèêîâ. Øóòèòü èçâîëèòå?”

02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Äâà äðóãà” 03.15, 09.15, 15.15 Ì/ñ “Ãèðëÿíäà èç ìàëûøåé” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Èãðóøå÷íûå èñòîðèè” 05.00, 11.00, 17.00 Ì/ô “Äàéòå íàì ìóæ÷èí!” 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “×åðåïàøêà-ãåðîé” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ñ “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Ò/ñ “Âðåìÿ Ñèíäáàäà” Ò/ñ “Ïåòëÿ” Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” Ò/ñ “Ñòèëåò” Ò/ñ “Àãåíòñòâî “Çîëîòàÿ ïóëÿ” Ò/ñ “Àýðîïîðò”

06.00, 06.40, 10.35, 11.35, 05.30 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.50, 10.50, 13.50 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 07.00, 22.35 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 07.15 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 07.35, 12.45, 18.25 Ò/ñ “Ëþáîâü - íå òî, ÷òî êàæåòñÿ” 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, 17.20, 17.50 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 08.45, 11.10, 18.05, 19.25 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.20, 19.45 “Ïîãîäà” 09.45 “Ãóáåðíèÿ” 12.25 “Ñàä, îãîðîä” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 17.00, 04.05 “Îòðàæåíèå: íåèçâåñòíàÿ êëàññèêà” 17.30 “Êðèìèíàë” 19.50 “Êîðîòêèå âñòðå÷è”. Ëîëèòà 20.10, 01.45 Õ/ô “Ëàãàðäåð: ìñòèòåëü â ìàñêå” 21.10, 02.40 “Êèíîïðîåêòîð” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.30 Õ/ô “Ìàéñêàÿ íî÷ü” 00.45 “Òåëå÷àò” 02.50 “Òðè öâåòà âðåìåíè” 03.20 “×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü” 04.20 “Ëþáîâü çåìíàÿ” 04.50 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 05.10 “Àêâàñêîï”

06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.50, 00.30, 03.20 Ôóòáîë News 06.15, 13.30 ×åðíîìîðåö - Äèíàìî. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 08.15 Àòëåòèêî - Âàëåíñèÿ. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 10.20, 13.05, 15.30, 17.50, 00.00 Ñàìûå ñìåøíûå ôóòáîëüíûå ìîìåíòû 10.35, 20.00 “Êîíêóðñ êîìåíòàòîðîâ” 11.05 Ñåëüòà - Áàðñåëîíà. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 15.50 Ñàðàãîñà - Ðåàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 18.05, 00.45, 04.15 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 19.10, 03.35 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà 20.30, 01.45 “Åâðîïåéñêèé weekend” 21.55 Ôóëõýì - ÊÏÐ. ×åìïèîíàò Àíãëèè 05.10 Íîâîñòè + Àíîíñû

02.30

Âå÷åð ïðîôåññèîíàëüíîãî áîêñà. Ãëàâíûé áîé - Ã. Ãîëîâêèí - Í. Èøèäà. Ðàá÷åíêî - Íè÷÷è. Ýðäåé - Ãðà÷åâ 03.35 Ãëîðè. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ êèêáîêñèíãà. Ëîíäîí, Àíãëèÿ 04.10, 17.00 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Äîíåöê - ÁÊ Õèìèê 08.00, 23.55 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Òåðåê - Çåíèò 09.55, 01.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Õåðåíâåí - Ôåéåíîðä 11.45 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 12.20 Áàñêåòáîë. Åâðîêóáîê. 1/2 ôèíàëà. 2-é ìàò÷. Áèëüáàî - Áóäèâåëüíûê 14.10 Áàäìèíòîí. Êîìàíäíûé ×Å. Ôèíàë. Ìóæ÷èíû 15.05 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Íîòòèíãåì - Áðàéòîí 18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Ïëåéîôô. Àíäåðëåõò - Ãåíê 21.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð 22.00 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Ëèäñ - Äåðáè

07.00 “Íåîáû÷íûå äîìàøíèå æèâîòíûå” 08.00, 16.50, 20.00 «Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55 “Êóêóøêà” 09.55 “Ðàéñêèå ïòèöû” 10.50 “Êàçóàðû” 12.00 “Íà ÷åñòíîì ñëîâå è íà îäíîì êðûëå” 13.00 “Èñòîðèÿ æèçíè áåëîé öàïëè” 14.00 “Âûçîâ ïðèðîäû” 14.30, 15.00, 02.00, 02.30 “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 15.30, 16.10 “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 17.55 “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 19.00, 23.00 «Ïðèðîäà Áðèòàíèè” 21.00, 21.30 “Õàðíàñ - óáåæèùå äëÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 22.00 “Ïàñåêà - ïàñõàëüíûé ñëîíåíîê” 00.00 “Äíåâíèêè ñìîòðèòåëÿ çàïîâåäíèêà” 01.00 “Íàñëåäíèêè Êîâ÷åãà” 03.00, 05.00 «Êóáà: Äèêèé îñòðîâ Êàðèáîâ” 04.00, 06.00 «Ãîðèëëû ìîåãî äåäóøêè”

05.00 “Óòðî Ðîññèè” 09.05 “Èñêàòåëè” 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Âåñòè 10.30 “1000 ìåëî÷åé” 11.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 12.00, 04.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 13.30, 16.30, 18.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 14.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 15.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö” 16.50 Âåñòè - Ñïîðò 16.55 “×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà” 17.40 Ò/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑД 19.30, 03.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 20.20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé” 22.05 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” 23.05 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”. Ì. Æâàíåöêèé 00.00 Ò/ñ “ ëåñàõ è íà ãîðàõ” 00.50 “Âåñòè +” 01.05 Õ/ô “Âîñïèòàíèå æåñòîêîñòè ó æåíùèí è ñîáàê” 02.30 “Ãîðîäîê” 03.15 Âåñòè.ru

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.20, 17.00 “Äîêòîð È...” 08.45, 17.50, 05.30 Ì/ñ “Îðñîí è Îëèâèÿ” 09.10 “Ïîñòñêðèïòóì” 10.00 Äîì ñ èñòîðèåé. “Ìîñêîâñêèé çîîïàðê” 10.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ”. Ñàíäðî Áîòòè÷åëëè 10.35 “ öåíòðå ñîáûòèé” 11.30, 14.35, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 11.50, 04.05 Êîìåäèÿ “Æåíàòûé õîëîñòÿê” 13.15 Ä/ô “Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà. “Âî âñåì ïðîøó âèíèòü ëþáîâü” 13.50, 21.05 Ò/ñ “Ìóæñêàÿ ðàáîòà” 14.55, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.10 “Íàøà Ìîñêâà” 15.25 Õ/ô “Ìåíÿ ýòî íå êàñàåòñÿ” 16.50 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 18.10, 02.20 Ò/ñ “Çîëîòàÿ òåùà” 19.00 “Ýíöèêëîïåäèÿ”. Ôðàíñèñêî Ïèñàððî 19.10, 03.15 “Ïðàâî ãîëîñà” 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 20.30 “Îëèìïèàäà. Êàê ýòî äåëàåòñÿ”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 22.20 Áåç îáìàíà. “Õèòðàÿ óïàêîâêà” 23.00 Ä/ô “Ñìåõ. Ñåêðåòíîå îðóæèå” 23.40 “Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ïðåäàòåëüñòâ. “Êëÿòâà âåðíîñòè” 00.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 00.50 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ðîìàí Êàðöåâ 01.40 Ä/ô “Âåðíèñü, êîíôåðàíñüå!”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


11 ñòîð. 06.00 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.35 “ÒÑÍ” 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.25 Ì/ô “Áåðíàðä” 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíûé âåê. Ðîêñîëàíà 2” 11.45, 12.40, 20.15, 21.10 Ò/ñ “Ëåäíèêîâ” 13.40, 04.20 “Íå âðè ìíå 2” 14.45, 05.10 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 3” 15.45, 00.20 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà”. “Íàäóòü çâåçäó” 16.45, 23.55 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 22.10 “Ìåíÿþ æåíó 7” 01.20 Õ/ô “Êëóá “Âåíåðà”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.50 Ò/ñ “Òàéíà êðåïîñòè øèôðîâ”

²ÂÒÎÐÎÊ, 2 ʲÒÍß 01.30 Ò/ñ “Âåðîíèêà Ìàðñ 3” 02.15 Ò/ñ “Ýâðèêà” 03.00, 03.45 Çîíà íî÷è 03.05 Ìèð Þðèÿ Äðîãîáè÷à 03.15 Óíèâåðñèòåòû ìèëîñåðäèÿ 03.30 Ðîäíûå ñòåíû 03.50 ×åðíûé öâåò ñïàñåíèÿ 04.15, 04.45 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.20 Ìàñòåð ìóçû 04.35 Òàèíñòâà Êèåâî-Ïå÷åðñêîé Ëàâðû

21:25 22:00 22:30 22:45 23:05 00:30 01:00 03:00 04:15 04:40

Êîóïëåíä) “Ñòîð³íêàìè ³ñòî𳿔 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Äîñüº” “Ïðàâî íà çàõèñò” Õ/ô “Á³ëå ñîíöå ïóñòåë³” “Ôóòáîëüí³ ä³àëîãè” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Ïàì’ÿò³ Áîãîäàðà Êîòîðîâè÷à”, ÷. 1, 2 Ä/ô “Ïðåïîäîáíèé Àë³ï³é ²êîíîïèñåöü” Õ/ô “Á³ëå ñîíöå ïóñòåë³”

04.25 04.50 05.15

“Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” “Ïðàâäà æèçíè”

06.00, 16.00, 03.40 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 06.55, 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 07.00, 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 09.00 Áåñêîíå÷íûé “Åðàëàø” 10.00, 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 07.00 Ì/ô 11.15 Îëåã Òàáàêîâ. ß âñå äåëàþ ñ óäîâîëüñ06.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 3” 09.25, 21.50 “Òðè ñåñòðû” òâèåì 07.00, 17.00, 19.00, 03.45 Ñîáûòèÿ 10.25, 23.15 Õ/ô “Ñïðîñè Ñèíäè” 12.15 Æåíñêèå ñëàáîñòè 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 12.15, 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 14.00 Íåèçâåñòíîå îá èçâåñòíûõ: Çåìëÿ äèíî09.20, 13.50, 17.20, 21.50 Ò/ñ “Ñëåä” 13.10, 17.00 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” çàâðîâ 10.00 Ò/ñ “Ïðîôèëü óáèéöû”. 14.10, 19.00 “Øîïèíã ìîíñòðû” 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 11.50 Õ/ô “Ëè÷íîå äåëî ìàéîðà Áàðàíî- 15.30 15.10, 18.00 “Çâàíûé óæèí” “Êóìèðû” âà” 16.10 “Îðåë è Ðåøêà” 15.45 “Öèâèëèçàöèÿ Incognita” ÒÐÊ “Ýðà” 15.20, 03.10 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 20.00 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” 17.45 “Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøà ïåíñèÿ” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 16.00, 04.40 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 01.00 “Íî÷íàÿ æèçíü” 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Îëåã 06.01 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 06.05 Õ/ô “Óïðàâà” Êàëóãèí 19.20, 04.05 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 06.30 Èòîãè 20.00 È òû, Áðóò?! Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ 20.00 Ò/ñ “Íàñòîÿùèå” 06.45, 07.05 Ñïîðò ïðåäàòåëüñòâà 05.45, 02.00 Ìèð çâåçä 23.15 Ò/ñ “Ïóëÿ-äóðà: âîçâðàùåíèå àãåíòà” 06.50, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 21.35 Ìåñòü àëòàéñêîé ïðèíöåññû 06.30 Òåëåòîðãîâëÿ 01.00 Ò/ñ “Ãðèìì 2” 07.00, 08.00 Íîâîñòè 22.40 Íåèçâåñòíîå îá èçâåñòíûõ: Êîðåéñêèé 07.30 Ì/ô 01.45 Õ/ô “Ýâàí Âñåìîãóùèé” 07.15 Îáçîð ïðåññû ëåîïàðä 09.00 Ñåìüÿ îò À äî ß 05.30 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 07.20 Ýðà ñòðîèòåëüñòâà 23.40, 04.00 Æèâîòíûå, êàê ìû 10.20 Áýáè-áóì 07.25 Ñòðàíà on-line 00.50 Àìóðíûå ìåëîäèè. (3 êàòåãîðèÿ) 11.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 07.30 Ãîñòü ñòóäèè 01.05 Õ/ô “Ïåðâûå 9 1/2 íåäåëü”. (3 12.30, 17.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 07.40 Ýðà áèçíåñà êàòåãîðèÿ) 06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 13.30 Äà÷íûå èñòîðèè 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 02.35 Õ/ô “Íåïðèêðûòàÿ ëîæü”. (3 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.25, 03.20 “Âðåìÿ 14.20 Äåëî âêóñà 08.15 Ä/ô “Ì. Äåðæàâèí. Ìíå âñå åùå êàòåãîðèÿ) ñïîðòà” 15.10, 20.50 Òàéíû øåô-ïîâàðà ñìåøíî” 06.50, 08.50, 23.45, 00.35, 02.35, 03.25, 03.35, 16.00, 22.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð ÓÒ-1 04.15 “Îáçîð ïðåññû” 18.00 Âðåìÿ êðàñîòû 09.00, 15.45 Ïîãîäà 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 19.00, 00.40 Ñåìåéíûé ðàçìåð 09.05, 21.00 Èòîãè äíÿ 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 20.00 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 09.30 Øåô-ïîâàð ñòðàíû 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 21.40 Âåñåëûå ìóæ÷èíû 10.20 Ò/ñ “Ìàðóñÿ. Âîçâðàùåíèå” 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 09.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 23.40 Ãîðîäà ìèðà 12.35, 15.00, 18.20 Íîâîñòè 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 01.15 Òàéíû ñóäüáû 12.50, 18.55, 21.10 Äåëîâîé ìèð “Áèçíåñ-âðåìÿ” 10.40, 16.00 Ì/ñ “Ðîãà è êîïûòà” 02.45 Öâåò Íî÷è 12.55 Óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ 07.20 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 11.00 Ì/ñ “Ñîíèê Èêñ” 13.25 Ïóòåøåñòâóé ïî ìèðó ñ Þ. Àêóíèíîé 07.30 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 12.00 Ì/ñ “Ëþäè Èêñ. Ýâîëþöèÿ” 13.50 Õ/ô “×àñòíîå ëèöî” 07.40, 08.40 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 13.00, 17.00 Ì/ñ “Êîðîëü-øàìàí” 15.15 EuroNews 05.55 “×óæèå îøèáêè. Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü” 07.55, 09.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 18.00, 22.30 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 15.35 Íàóêà 06.35, 16.00 “Âñå áóäåò õîðîøî!” 22.50, 23.50, 03.55 “Ïîãîäà” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 15.40 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 08.35, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 08.20 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 23.30 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 15.55 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 10.00 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Æèçíü ïîñëå ñëàâû” 09.15, 13.35, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 01.30 Ò/ñ “Àëüô” 16.00 Õ/ô “Êðàõ èíæåíåðà Ãàðèíà” 10.55 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Íåðàâíûå áðàêè” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê 18.45 Ìèð ñïîðòà 12.00 Õ/ô “Äîìðàáîòíèöà” 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 19.10 Î ãëàâíîì 13.50 “Âçâåøåííûå è ñ÷àñòëèâûå” 13.10 “Íàëîãîâûé äíåâíèê” 19.45 “Î æèçíè” ñ À. Ïàëü÷åâñêèì 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 16.10 “Òðàíñìèññèÿ” 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 05.00 “À” 20.00 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 17.25 “Îñîáåííûé âçãëÿä” 21.15 “Àäðåíàëèí” 06.00, 15.00, 21.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 20.55 Ò/ñ “Ìàòü è ìà÷åõà” 18.15, 22.45 “Õðîíèêà äíÿ” 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà 07.00 “Ïðèãëàøåíèå íà âå÷åð. Âëàäèìèð 22.25 “Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì äåòåé” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” ÒÐÊ “Ýðà” Âèíîêóð” 01.00 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ” 22.15, 02.40 “Àãðîêîíòðîëü” 23.00, 01.00 Èòîãè 08.00 “Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è” 01.50 Õ/ô “Óçêèé ìîñò” 23.30 “Crime news” 23.15, 01.10 Ñïîðò 09.40 “50/50” 03.25 Íî÷íîé ýôèð 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 23.20 Ïîãîäà 11.00 “Ïîä çíàêîì “Ïè” 04.20 “Æèçíü èíòåðåñíà” 23.25 Õ/ô “Êëþ÷è îò áåçäíû” 12.05 Ôèëüì-êîíöåðò “50 ëåò íà ýñòðàäå. 04.40 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé” 00.25 Èòîãè. Áèçíåñ Àðóòþí Àêîïÿí” 00.40 Îò ïåðâîãî ëèöà 05.00, 06.45, 02.25, 04.00 Ïîãîäà 12.30, 18.30 Õ/ô “Äî÷åíüêà” ÓÒ-1 05.05 Ôàêòû 14.00, 20.00 “Âðåìÿ” 01.20, 02.15, 03.30 Íîâîñòè 05.35 Ñâèòàíîê 06.00 Åðàëàø 16.00 “Ñìåõîïàíîðàìà” 01.45 Î ãëàâíîì 06.40, 07.40 Äåëîâûå ôàêòû 06.30 Òåëåïóçèêè 17.00 “Ëþáîâü ìîÿ, òåàòð... Ìàðê Çàõàðîâ” 02.30 ÒåëåÀêàäåìèÿ 06.50 Ò/ñ “Òàêñè” 07.00 Áàêëóøíèöà 18.00 “Äðåññèðîâùèê Âàëüòåð Çàïàøíûé” 03.45 Ôîëüê-music 07.15 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 22.00 Êîíöåðò “Èëüÿ Ðåçíèê â òåàòðå è ïåñíå” 04.25 Êíèãà.ua 07.45 Ýêñòðåííûé âûçîâ 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 23.00 “Áûëî Âðåìÿ” 04.50 “Âåðà. Íàäåæäà. Ëþáîâü” 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.00, 16.05 Ò/ñ “Ðàíåòêè” 00.00 “ ãîñòÿõ ó êëóáà “×òî? Ãäå? Êîãäà?” 05.40 Èòîãè äíÿ 09.15, 19.25 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 01.20 “Ïîêà âñå äîìà” 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 10.10, 16.30 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 02.00 “Ãîëóáîé îãîíåê” 12.40, 13.00 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 12.00 Ò/ñ “Ýëëè ÌàêÁèë” 03.00 Ñïåêòàêëü “Êàðìàííûé òåàòð” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 12.55 Êóêîëêà 04.30 Ôèëüì-êîíöåðò “Âîñïîìèíàíèå î 13.05, 22.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 13.55 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 05.15, 22.40 Ò/ñ “Îïåðåæàÿ âûñòðåë” ïåñíå” 14.10, 20.10 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû 6. Ñìåð÷” 15.00 Îäíà çà âñåõ 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.35, 18.00 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 17.10, 01.25 Äîñâèäîñ 2 Íîâîñòè 23.25 Õ/ô “Ãîëîäíûé êðîëèê àòàêóåò”. (2 17.45 Äàåøü ìîëîäåæü! 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 05.00 “ÍÒ óòðîì” êàòåãîðèÿ) 18.15, 21.00 Âèòàëüêà 09.10 Ò/ñ “Îòðàæåíèå” 07.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Òåíü”. Ïðîâîêàòîð 18.55 Áàðäàê 3 12.55 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 01.40 “Ïðîèãðàííûé ìóæ” 02.30 Õ/ô “Íî÷è â Ðîäàíòå”. (2 êàòåãî19.20 Áîãèíÿ. Íîâàÿ êîëëåêöèÿ 13.50 “Ñóäåáíûå äåëà” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ ðèÿ) 19.55 Ò/ñ “Ëþáèò íå ëþáèò” 14.45 “Ñåìåéíûé ñóä” 09.25 “Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê” 04.05 Ò/ñ “Êîäåêñ ÷åñòè” 22.20 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 15.45 Ò/ñ “Àíå÷êà” 10.25 Ðóññêàÿ íà÷èíêà 23.00 ×åðòîâùèíà åæåäíåâíî 17.40, 18.55 Ò/ñ “Ñâàòû 5” 11.00 Ò/ñ “Ìàìî÷êà, ÿ êèëëåðà ëþáëþ” 23.25 ÌîñÃîðÑìåõ 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 12.35 “Äî ñóäà” 00.00 Ò/ñ “Ïðèñòàíèùå” 20.30 Ò/ñ “Èäåàëüíûé áðàê” 06:00 óìí Óêðà¿íè 13.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 01.00 Òâîþ ìàìó! 00.50 Ò/ñ “Óëèöà ïîòðîøèòåëÿ” 06:15 “Ðåòðîñïåêòèâà” 14.35, 17.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 01.50 Áàáóíû & äåäóíû 02.50 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 06:45 “Ñåêðåòè êðàñè” 15.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 02.15 Òåîðèÿ èçìåíû 03.20 Ä/ñ “Ìàãèÿ îêåàíîâ” 07:00 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” âåðäèêò” 03.05 Äî óòðà 04.05 Ä/ô “Ðàéìîíä Ïàóëñ. Âîçâðàùåíèå “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 16.40 Ò/ñ “Ïðåä÷óâñòâèå” ìàýñòðî” 07:30 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 18.35, 02.20 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 09:00 “×àñ êðà¿íè” 19.45, 03.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 09.35 Õ/ô “Áåðåæèñü àâòîìîá³ëþ” 05.40 Õ/ô “Ïåðåä ðàññâåòîì” 20.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷”. “Äèããå11:00 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 07.00 Õ/ô “Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî ðîçûñ04.50, 06.00 Teen Time ðû”. “Ìèííîå ïîëå” 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” êà” 04.55 Ò/ñ “ÀéÊàðëè” 22.30 Ò/ñ “Ïàóòèíà 6”. “Êîíòðàêò íà ñìåðòü” 13:15 “Ñëóõàé î÷èìà” 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” 06.05 Î÷åâèäåö. Ñàìîå øîêèðóþùåå 00.25 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ”. “Ñâèäå13:40 Ä/ô “Ïðåïîäîáíèé Àë³ï³é ²êîíîïèñåöü” 09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì òåëü” 14:05 “Ðîçìîâà áåç íîòàö³é” 10.00 “Ìåäèöèíñêèå òàéíû” 06.50, 19.15 Ïèðàíüè 04.25 “Øàõìàòíîå îáîçðåíèå. Ëîíäîí. Òóðíèð 14:30 “гäíà øêîëà” 10.25 Ò/ñ “Ñâîé-÷óæîé” 07.30, 08.30, 19.00, 00.15 Ðåïîðòåð ïðåòåíäåíòîâ. Èòîãè” 15:00 “Ôàáðèêà ³äåé” 12.35 Ò/ñ “Áàíäèòñêèé Ïåòåðáóðã 9” 07.35, 08.35, 19.35, 00.30 Ïîãîäà 15:25 “À ó íàñ ê³íî çí³ìàëè...”. “²çãîé”, ÷. 1 14.35, 19.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 9” 09.00 Ò/ñ “Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöåâîé” 16:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 16.45, 19.00, 23.45, 01.45, 03.55 “Ñâèäåòåëü” 11.00, 18.00, 20.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 05.45 Ì/ô 16:20 “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”, Ì/ô 17.00 Ò/ñ “Âèñÿêè” 13.30, 14.35 Kids’ Time 07.10 Õ/ô “Îòðîêè âî Âñåëåííîé” 16:40 “Ñòóäåíòñüêèé êâèòîê” 21.45 Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê 13.35 Ì/ñ “Óòèíûå èñòîðèè” 08.40 Õ/ô “Ìîñêâà-Êàññèîïåÿ” 17:00 “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) 14.50 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 10.10, 11.00 Ò/ñ “Äîðîãàÿ Ìàøà Áåðåçèíà” 19:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 22.45 Ò/ñ “CSI: Ìàéàìè 9”. (2 êàòåãîðèÿ) 15.50 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 11.50 Õ/ô “Äâå ñòðî÷êè ìåëêèì øðèô00.15 Õ/ô “Êàðíîçàâð 3: Ïåðâîáûòíûå 19:30 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” 16.50, 22.00 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” òâàðè”. (2 êàòåãîðèÿ) òîì” 20:25 “Õòî ÿ? Ùî ÿ ìîæó?! 21.00 Ò/ñ “Êóõíÿ 2” 02.15 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå óáèéñòâà”. (2 13.35 Õ/ô “Çàìðè, óìðè, âîñêðåñíè!” 20:45 “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” 23.00 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” êàòåãîðèÿ) 15.25 Õ/ô “Äîëãàÿ äîðîãà ê ñåáå” 00.35 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà 3”. (2 êàòåãîðèÿ) 21:00 “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò

¹ 11 (1072) 27 áåðåçíÿ 2013 ð.

16.55, 02.15 Ò/ñ “Êðàñíàÿ êàïåëëà” 18.45 Õ/ô “Ñðî÷íî, ñåêðåòíî, Ãóá÷åêà” 20.20 Õ/ô “Ìèññèÿ â Êàáóëå” 22.50 Õ/ô “Âçâîä” 00.50 Õ/ô “Óâîëüíåíèå íà áåðåã” 03.45 Õ/ô “Ðóññêèé äîì”

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè 05.05 “Äîáðîå óòðî!” 09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 13.00 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 14.20 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 15.20, 04.05 Ò/ñ “Òîðãîâûé öåíòð” 16.15, 02.15 “Ïîêà åùå íå ïîçäíî” 17.00 “ß ïîäàþ íà ðàçâîä” 18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 18.40, 03.05 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 19.55, 01.20 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 21.00 “Âðåìÿ” 21.30 Ò/ñ “Óñëîâèÿ êîíòðàêòà” 23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 00.10 Íî÷íûå íîâîñòè 00.30 “Ëèëëåõàììåð”

02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Îñòîðîæíî - Âàñèëåê!” 03.10, 09.10, 15.10 Ì/ñ “Îñòîðîæíî, îáåçüÿíêè!” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Èãðóøå÷íûå èñòîðèè” 05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô “Ìàêñèìêà” 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “×åðåïàøêà-ãåðîé” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ñ “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Ò/ñ “Âðåìÿ Ñèíäáàäà” Ò/ñ “Ïåòëÿ” Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” Ò/ñ “Ñòèëåò» Ò/ñ “Àãåíòñòâî “Çîëîòàÿ ïóëÿ” Ò/ñ “Àýðîïîðò”

06.00, 06.40, 10.35, 11.45, 05.30 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.50, 10.50, 13.50 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 07.00, 04.20 “Øêîëà âûæèâàíèÿ” 07.35, 12.45, 18.25 Ò/ñ “Ëþáîâü - íå òî, ÷òî êàæåòñÿ” 08.35, 09.15, 10.20, 11.35, 12.10, 13.40, 16.45, 18.05 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 08.45, 11.00 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.20, 19.45 “Ïîãîäà” 09.45 “Êèíîèñòîðèè íàøåãî âðåìåíè” 11.20, 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 12.25 “Ñàä, îãîðîä” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 17.00 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ”. Ñ. Ëàãåðëåô 17.30 “Ãóáåðíèÿ” 18.00 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 18.15, 21.10 “Êèíîïðîåêòîð” 19.25 “Êîðîòêèå âñòðå÷è”. Áóð÷èíñêèé 19.50, 05.10 “Çäîðîâüå” 20.10, 01.45 Õ/ô “Ëàãàðäåð: ìñòèòåëü â ìàñêå” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.30 Õ/ô “Àðòèñòêà” 00.45 “Òåëå÷àò” 02.40, 04.50 “Âèííàÿ êàðòà” 03.00 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 03.30 “Óñïåõ íà øïèëüêàõ” 03.50 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè”

06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.30, 01.10, 03.25 Ôóòáîë News 06.15, 21.30 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 07.10, 04.10 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà 08.15 Ìåòàëëóðã Ä - Ìåòàëëóðã Ç. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 10.20, 18.00 “Åâðîïåéñêèé weekend” 11.40 Àòëåòèêî - Âàëåíñèÿ. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 13.40 Áàâàðèÿ - Àðñåíàë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 16.00 Ñåëüòà - Áàðñåëîíà. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 19.30 Ìèëàí - Áàðñåëîíà. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 22.50 ÌÞ - Áàâàðèÿ (Ôèíàë 1998/1999). Ëó÷øèå ìàò÷è Ëèãè ÷åìïèîíîâ 01.25 ×åðíîìîðåö - Äèíàìî. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 03.40 Futbol Mundial 05.00 Íîâîñòè + Àíîíñû

06.00

Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Íîòòèíãåì - Áðàéòîí 07.55, 18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû.

Ýðåäèâèçèå. Îáçîð 09.00, 00.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Ïëåéîôô. Àíäåðëåõò - Ãåíê 10.55, 02.25 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Ëèäñ - Äåðáè 12.50 Ýêñòðà-ôóòçàë 13.20, 04.15 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Òåðåê - Çåíèò 15.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Ðîäà - ÏÑ 17.05 Áàñêåòáîë. Åâðî÷åëëåíäæ 1/4 ôèíàëà. 3-é ìàò÷. ÁÊ Îëüäåíáóðã (Ãåðìàíèÿ) - Õèìèê (Óêðàèíà) 20.00 Ãîëüô. PGA. Shell Houston Open. Îáçîð 21.00 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè 21.30 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Îáçîð 22.05 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ðóáèí - Ëîêîìîòèâ 01.45 Áîêñ. Íüþ-Éîðê, ÑØÀ. Ø. Ìàíàãàí - Ð. Êàíòðåë

07.00 “Âîëøåáñòâî ãîð” 08.00, 16.50, 20.00 «Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 «Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 09.55, 17.55 «Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.25, 21.00, 21.30 «Õàðíàñ - óáåæèùå äëÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 02.00, 02.30 «Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 “Âûñîêèå Òàòðû - ïðèðîäà, çàñòûâøàÿ âî âðåìåíè” 14.00 “Âûçîâ ïðèðîäû” 19.00, 23.00 «Ïðèðîäà Áðèòàíèè” 22.00 “Æèçíü” 00.00 “Äíåâíèêè ñìîòðèòåëÿ çàïîâåäíèêà” 01.00 “Íàñëåäíèêè Êîâ÷åãà” 03.00, 05.00 «Ïðûãóí÷èêè - ëåñíûå ýëüôû” 04.00, 06.00 «Ñîáàêè äæóíãëåé: Òàéíûé îõîòíèê Áðàçèëèè”

05.00 “Óòðî Ðîññèè” 09.05, 00.05 Ò/ñ “ ëåñàõ è íà ãîðàõ” 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Âåñòè 10.30 “1000 ìåëî÷åé” 11.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 12.00, 04.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 13.30, 16.30, 18.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 14.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 15.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö” 16.50 Âåñòè - Ñïîðò 16.55 “×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà” 17.40 Ò/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑД 19.30, 03.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 20.20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé” 22.05 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” 23.05 “Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò” 01.00 “Âåñòè +” 01.15 “×åñòíûé äåòåêòèâ” 01.50 Õ/ô “Âîñïèòàíèå æåñòîêîñòè ó æåíùèí è ñîáàê” 03.15 Âåñòè.ru

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.15, 17.00 “Äîêòîð È...” 08.45, 17.50, 05.30 Ì/ñ “Îðñîí è Îëèâèÿ” 09.10, 18.10, 02.15 Ò/ñ “Çîëîòàÿ òåùà” 09.55, 15.20, 00.50 Ò/ñ “Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî” 10.40 Ì/ô “Âàëèäóá” 11.00 “Ìîçãîâîé øòóðì. Ñàìûå äðåâíèå íà Çåìëå” 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 11.50 Îëüãà Êàáî “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè” 12.55 “Ýíöèêëîïåäèÿ”. Ôðàíñèñêî Ïèñàððî 13.05 Ä/ô “Âåðíèñü, êîíôåðàíñüå!” 13.40, 21.05 Ò/ñ “Ìóæñêàÿ ðàáîòà” 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 16.00 Ì/ô “Ïîëêàí è øàâêà” 16.10, 23.35 “Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ïðåäàòåëüñòâ. “Òàéíûé ñîïåðíèê” 16.50 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 19.00 “Ýíöèêëîïåäèÿ”. Êàðë Âåëèêèé 19.10, 03.20 “Ïðàâî ãîëîñà” 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 20.30 “Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. Ëèøíèé øàíñ” 22.20 Ä/ô “Êîðåÿ. Êðîâíàÿ âðàæäà ïðåçèäåíòîâ” 22.55 Ä/ô “Ïîâåëèòåëè äóø” 00.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 01.35 Ä/ô “Ãåîðãèé Ææåíîâ. Àãåíò íàäåæäû” 04.10 Áåç îáìàíà. “Õèòðàÿ óïàêîâêà” 04.50 Ä/ô “Ñìåõ. Ñåêðåòíîå îðóæèå”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


06.00 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.20 “ÒÑÍ” 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.25 Ì/ô “Áåðíàðä” 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíûé âåê. Ðîêñîëàíà 2” 11.45, 12.40, 20.15, 21.15, 22.15 Ò/ñ “Ëåäíèêîâ” 13.40, 04.05 “Íå âðè ìíå 2” 14.45, 04.55 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 3” 15.45, 00.05 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà”. “Æèçíü ïîñëå øîó” 16.45, 23.40 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 01.05 Õ/ô “Ãðå÷åñêèå ïîöåëóè”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.35 Ò/ñ “Òàéíà êðåïîñòè øèôðîâ”

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.05 Õ/ô “Óïðàâà” 06.30 Èòîãè 06.45, 07.05 Ñïîðò 06.50, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 07.00, 08.00 Íîâîñòè 07.15 Îáçîð ïðåññû 07.20 Ãèãàáàéò 07.25 Ñòðàíà on-line 07.30 Ãîñòü ñòóäèè 07.40 Ýðà áèçíåñà 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.15 Ä/ô “Å. Ìåíüøîâ. Ñëåïÿùåå ìãíîâåíèå” ÓÒ-1 09.00, 09.20, 09.50, 12.55, 15.45 Ïîãîäà 09.05, 21.00 Èòîãè äíÿ 09.15, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 09.25 Ïðàâèòåëüñòâî íà ñâÿçè ñ ãðàæäàíàìè 10.15 Ò/ñ “Ìàðóñÿ. Âîçâðàùåíèå” 12.35, 15.00, 18.20 Íîâîñòè 12.50, 18.40, 21.20 Äåëîâîé ìèð 13.00 Øàã ê çâåçäàì 13.50 Õ/ô “×àñòíîå ëèöî” 15.15 EuroNews 15.35 Íàóêà 15.40 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.50 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 16.00 Õ/ô “Ñìåðòü ïîä ïàðóñîì” 19.00 Òåàòðàëüíûå ñåçîíû 19.45 “Î æèçíè” ñ À. Ïàëü÷åâñêèì 20.50 Ìåãàëîò 21.30 “Ïðåäâå÷åðüå” 22.25 Ñâåò 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðîéêà, Êåíî ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.15, 01.10 Ñïîðò 23.20 Ïîãîäà 23.25 Õ/ô “Êëþ÷è îò áåçäíû” 00.25 Èòîãè. Áèçíåñ 00.40 Îò ïåðâîãî ëèöà ÓÒ-1 01.20, 02.15, 03.30 Íîâîñòè 01.45 Î ãëàâíîì 02.30 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.45 Ò/ñ “Ïðîùàéòå, òîâàðèùè” 05.30 Èòîãè äíÿ 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð

02.15 Ò/ñ “Ýâðèêà” 02.55 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 03.00, 04.00 Çîíà íî÷è 03.05 Ñòàíîâëåíèå óêðàèíñêîãî íåìîãî êèíî 04.05 Ñ. Ïàðàäæàíîâ. Îòëîæåííàÿ ïðåìüåðà 04.20, 04.45 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.25 Îáîæàåìàÿ

07.00 Ì/ô 09.15, 21.50 “Òðè ñåñòðû” 10.15, 23.15 Õ/ô “Ñèëà âåðû” 12.15, 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 13.10, 17.00 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 14.10, 19.00 “Øîïèíã ìîíñòðû” 15.10, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 16.10 “Îðåë è Ðåøêà” 20.00 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” 01.10 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.45, 02.00 Ìèð çâåçä 06.30 Òåëåòîðãîâëÿ 07.30 Ì/ô 09.00 Ñåìüÿ îò À äî ß 10.20 Áýáè-áóì 11.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.30, 17.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 13.30 Äà÷íûå èñòîðèè 14.20 Äåëî âêóñà 15.10, 20.50 Òàéíû øåô-ïîâàðà 16.00, 22.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 18.00 Âðåìÿ êðàñîòû 19.00, 00.40 Ñåìåéíûé ðàçìåð 20.00 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 21.40 Âåñåëûå ìóæ÷èíû 23.40 Ãîðîäà ìèðà 01.15 Òàéíû ñóäüáû 02.45 Öâåò Íî÷è

05.30 “×óæèå îøèáêè. Ñ ìåíÿ õâàòèò!” 06.15, 16.00 “Âñå áóäåò õîðîøî!” 08.00, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 09.35 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Æèçíü ñ ÷óæèì ëèöîì” 10.35 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Çâåçäíûå òðàãåäèè” 11.30 “Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì äåòåé” 14.00 “Âçâåøåííûå è ñ÷àñòëèâûå” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 19.50 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 20.55 Ò/ñ “Ìàòü-è-ìà÷åõà” 22.25 “Õàòà íà òàòà” 00.15 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ” 01.10 Õ/ô “Ëåòÿò æóðàâëè” 02.50 Íî÷íîé ýôèð

04.45 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 04.50, 06.30, 02.20, 03.35 Ïîãîäà 04.55 Ôàêòû 05.20 Ñâèòàíîê 06.25, 07.35 Äåëîâûå ôàêòû 06.35 Ò/ñ “Òàêñè” 06.55 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.45 Íåñåêðåòíûå ôàéëû 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.25 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.10, 16.30 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” 12.40, 13.00 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 12.45 Ôàêòû. Äåíü 05.15, 22.40 Ò/ñ “Îïåðåæàÿ âûñòðåë” 13.05, 22.10 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.40, 18.00 14.10, 20.10 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû 6. Ñìåð÷” Íîâîñòè 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 23.25 Õ/ô “Ïàòðóëü”. (2 êàòåãîðèÿ) 09.10 Ò/ñ “Îòðàæåíèå” Êðèìèíàëüíûé îáëîì 13.00 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 01.40 02.25 Õ/ô “Çóáàñòèêè 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 13.55 “Ñóäåáíûå äåëà” 03.40 Ò/ñ “Êîäåêñ ÷åñòè” 14.50 “Ñåìåéíûé ñóä” 15.45 Ò/ñ “Àíå÷êà” 17.40, 18.55 Ò/ñ “Ñâàòû 5” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 06:00 óìí Óêðà¿íè 20.30 Ò/ñ “Èäåàëüíûé áðàê” 06:15 “Ñòîð³íêàìè ³ñòî𳿔 00.50 Ò/ñ “Óëèöà ïîòðîøèòåëÿ” 06:45 “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” 02.45 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 07:00 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 03.15 Ä/ñ “Ìàãèÿ îêåàíîâ” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 04.00 Ä/ô “Âàëåíòèíà Òîëêóíîâà. Áóäó ëþáèòü 07:00 07:30 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” ÿ âàñ âñåãäà...” 08:20 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” (ïîâòîð) 09:00 “×àñ êðà¿íè” 09:35 Õ/ô “Á³ëå ñîíöå ïóñòåë³” 11:00 “Ïàì’ÿò³ Áîãîäàðà Êîòîðîâè÷à”, ÷. 1, 2 04.50, 06.00 Teen Time 12:15 “Ïåðëèíà ñõ³äíîãî Êðèìó” 04.55 Ò/ñ “ÀéÊàðëè” 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 06.05 Î÷åâèäåö. Ñàìîå øîêèðóþùåå 13:15 “Ñòîð³íêàìè ³ñòî𳿔 06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 13:40 “ʳíîêîíöåðò” 06.50, 19.15 Ïèðàíüè 14:10 “Ïðàâî íà çàõèñò” 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð 14:45 “Äîñüº” 07.35, 08.35, 19.35, 00.30 Ïîãîäà 15:00 “Ôóòáîëüí³ ä³àëîãè” 09.00 Ò/ñ “Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöåâîé” 15:30 “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè 11.00, 18.00, 20.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 16:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 13.30, 14.35 Kids’ Time 16:20 “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”. Ì/ô 13.35 Ì/ñ “Óòèíûå èñòîðèè” 16:30 “ÏðîôStile” 14.50 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 16:45 “Óëþáëåíà ðîáîòà” 15.50 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 17:00 “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” 16.50, 22.00 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 19:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 21.00 Ò/ñ “Êóõíÿ 2” 19:30 “Ìîâà ïðî ìîâó” 23.00 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” 00.35 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà 3”. (2 êàòåãîðèÿ) 20:15 20:45 “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” 01.30 Ò/ñ “Âåðîíèêà Ìàðñ 3”

12 ñòîð.

ÑÅÐÅÄÀ, 3 ʲÒÍß

¹ 11 (1072) 27 áåðåçíÿ 2013 ð. 21:00 21:30 22:00 22:30 22:55 00:35 00:50 01:15 03:15

“Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Ðåöåïòè Íà䳿” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Àíãë³éñüêèé êëóá” Õ/ô “Îêñàìèòîâèé ñåçîí” Êë³ï-àíòðàêò “Ôàáðèêà ³äåé” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Ìîÿ Ëåñÿ óêðà¿íêà”. Ëàðèñà Êàäðîâà, ÷. 1, 2 “²êîíà ïðàâîñëàâíî¿ äóø³” Õ/ô “Îêñàìèòîâèé ñåçîí” “Ïåðëèíà ñõ³äíîãî Êðèìó”

00.15 02.20 04.30 05.10

Õ/ô “Èç-ïîä çåìëè”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.35 03.15 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå óáèéñòâà”. (2 05.15 êàòåãîðèÿ) “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” “Ïðàâäà æèçíè”

Õ/ô “Ðóññêèé äîì” Õ/ô “Âîéíà Õàðòà” Ñàóíäòðåêè

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè 05.05 “Äîáðîå óòðî!” 09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 06.00, 16.00, 03.45 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð “Æèòü çäîðîâî!” 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé 09.50 10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 06.55, 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 03:25 13.00 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” 07.00, 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 03:45 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 09.00, 20.00 È òû, Áðóò?! Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ 05:20 14.20 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” ïðåäàòåëüñòâà 15.20, 04.05 Ò/ñ “Òîðãîâûé öåíòð” 10.00, 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 16.15, 02.20 “Ïîêà åùå íå ïîçäíî” 11.15 Ìåñòü àëòàéñêîé ïðèíöåññû 17.00 “ß ïîäàþ íà ðàçâîä” 06.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 3” 12.15 “Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøà ïåíñèÿ” 18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ñîáûòèÿ 14.00, 22.40 Íåèçâåñòíîå îá èçâåñòíûõ: Êîðåéñ18.40, 03.05 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé êèé ëåîïàðä 19.55, 01.20 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 09.20, 13.00, 17.20, 21.50 Ò/ñ “Ñëåä” 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 21.00 “Âðåìÿ” 10.00, 20.00 Ò/ñ “Íàñòîÿùèå” 15.30 “Ðîíèí” 21.30 Ò/ñ “Óñëîâèÿ êîíòðàêòà” 11.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Ðàé â øàëàøå” 17.45 Íå äàé ñåáÿ îáìàíóòü 23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 15.20 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Àíçîðè 00.10 Íî÷íûå íîâîñòè 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà Êèêàëèøâèëè 00.25 Ñðåäà îáèòàíèÿ 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 21.35 Æèçíü áåç âðàíüÿ. Åâãåíèé Ìàòâååâ 19.20, 03.50 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 23.40, 04.05 Ñëåçû Àìàçîíêè 23.15 Ò/ñ “Ïóëÿ-äóðà: âîçâðàùåíèå àãåíòà”. (2 00.45 Àìóðíûå ìåëîäèè. (3 êàòåãîðèÿ) êàòåãîðèÿ) 01.00 Õ/ô “Òåëî è äóøà 2”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Ïëûâè, êîðàá01.00 Ò/ñ “Ãðèìì 2” 02.35 Õ/ô “Êîìïðîìåòèðóþùèå ñèòóàëèê...” 01.45 Õ/ô “×àê è Ëàððè: Ïîæàðíàÿ öèè. Øàëîâëèâûå ïàëü÷èêè”. (3 03.10, 09.10, 15.10 Ì/ñ “Îáåçüÿíêè è ãðàáèòåëè” ñâàäüáà”. (2 êàòåãîðèÿ) êàòåãîðèÿ) 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Èãðóøå÷íûå èñòîðèè” 04.25 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô “Ìðàìîðíûé äîì” 05.15 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “×åðåïàøêà-ãåðîé” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ñ “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 “Âðåìÿ 09.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 20.00 Ò/ñ “Âðåìÿ Ñèíäáàäà” ñïîðòà” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 21.00 Ò/ñ “Ïåòëÿ” 06.50, 23.45, 00.35, 02.35, 03.25 “Îáçîð ïðåññû” 10.40, 16.00 Ì/ñ “Ðîãà è êîïûòà” 22.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 11.00 Ì/ñ “Ñîíèê Èêñ” 23.00 Ò/ñ “Ñòèëåò» 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 12.00 Ì/ñ “Ëþäè Èêñ. Ýâîëþöèÿ” 00.00 Ò/ñ “Àãåíòñòâî “Çîëîòàÿ ïóëÿ” 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 13.00, 17.00 Ì/ñ “Êîðîëü-øàìàí” 01.00 Ò/ñ “Àýðîïîðò” 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 18.00, 22.30 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” “Áèçíåñ-âðåìÿ” 23.30 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 07.20 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 01.30 Ò/ñ “Àëüô” 06.00, 06.40, 07.00, 10.35, 11.40 Ì/ñ “Âîçâðàùå07.30 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê íèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 07.40, 08.50 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 07.55, 09.50, 13.50, 14.50, 16.55, 17.20, 17.50, 06.30 “Ãðàíè” 22.50, 23.50, 03.55 “Ïîãîäà” 06.50, 10.50, 13.50 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 05.00 “Ïîä çíàêîì “Ïè” 08.15 “Òðàíñìèññèÿ-òåñò” 07.15, 12.25, 19.50, 05.10 “Çäîðîâüå” 06.05 Ôèëüì-êîíöåðò “50 ëåò íà ýñòðàäå. 08.30, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 07.35, 12.45, 18.25 Ò/ñ “Ëþáîâü - íå òî, ÷òî Àðóòþí Àêîïÿí” 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” êàæåòñÿ” 06.30, 12.30 Õ/ô “Äî÷åíüêà” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, 08.00, 14.00, 20.00 “Âðåìÿ” 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 18.15 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 09.00, 15.00, 21.00, 00.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 16.15 “Äðàéâ” 08.45, 11.10 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 10.00 “Ñìåõîïàíîðàìà” 17.25 “Àðñåíàë” 09.05, 10.15, 16.40, 19.20, 19.45 “Ïîãîäà” 11.00 “Ëþáîâü ìîÿ, òåàòð... Ìàðê Çàõàðîâ” 18.15 “Àãðîêîíòðîëü” 09.45 “Êèíîèñòîðèè íàøåãî âðåìåíè” 12.00 “Äðåññèðîâùèê Âàëüòåð Çàïàøíûé” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 11.30 “Çàãîðîäíûé äîì” 16.00, 22.00 Êîíöåðò “Èëüÿ Ðåçíèê â òåàòðå è 22.15 “Àêöåíò” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” ïåñíå” 22.45 “Õðîíèêà äíÿ” 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 17.00 “Êèòàé. Óòðà÷åííûå ïîáåäû” 23.30, 00.25 “Crime news” 17.00 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ”. Ðåíå Ñþëè18.00 “Ïåðåêðåñòîê ðîêà” 02.40 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” Ïðþäîì 18.30 Õ/ô “Âèøíåâûé ñàä” 04.20 “Ìàñòåð-êëàññ ñ Íàòàëèåé Ôèöè÷” 17.30 “Ãóáåðíèÿ” 23.00 “À” 04.40 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé” 18.00, 21.10 “Êèíîïðîåêòîð” 01.00 “Ïðèãëàøåíèå íà âå÷åð. Âëàäèìèð 19.25 “Êîðîòêèå âñòðå÷è”. Àñòàôüåâà Âèíîêóð” 20.10, 01.45 Õ/ô “Ëàãàðäåð: ìñòèòåëü â 02.00 “Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è” ìàñêå” 06.00 Åðàëàø 03.40 “50/50” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 06.30 Òåëåïóçèêè 21.30 Õ/ô “Ìîðñêîé ÿñòðåá” 07.00 Áàêëóøíèöà 00.45 “Òåëå÷àò” 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 02.40, 04.45 “Ïóøêèí” 05.00 “ÍÒ óòðîì” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 02.55 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 07.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Øàãè â 03.25 09.00, 16.05 Ò/ñ “Ðàíåòêè” “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” òåìíîòå”. “Þðêèíà ìå÷òà” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 03.55 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 04.25 “Êà÷åñòâî æèçíè” 09.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 12.00 Ò/ñ “Ýëëè ÌàêÁèë” 04.50 “Âèííàÿ êàðòà” 10.25 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” 12.55 Êóêîëêà 05.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàí11.00 Ò/ñ “Ìàìî÷êà, ÿ êèëëåðà ëþáëþ” 13.55 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” êèíà” 12.35 “Äî ñóäà” 15.00 Îäíà çà âñåõ 13.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 17.10, 01.25 Äîñâèäîñ 2 14.35, 17.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 17.45 Äàåøü ìîëîäåæü! 15.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 18.15, 21.00 Âèòàëüêà 06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.30, 02.40 âåðäèêò” 18.55 Áàðäàê 3 Ôóòáîë News 16.40 Ò/ñ “Ïðåä÷óâñòâèå” 19.20 Áîãèíÿ. Íîâàÿ êîëëåêöèÿ 06.15 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà 18.30, 02.25 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 19.55 Ò/ñ “Ëþáèò íå ëþáèò” 07.05, 10.25, 16.00 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð 19.35, 03.35 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 22.20 Áîëüøàÿ ðàçíèöà òóðà 20.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷”. 23.00 ×åðòîâùèíà åæåäíåâíî 08.15 ×åðíîìîðåö - Äèíàìî. ×åìïèîíàò “Ãëóáèííàÿ áîìáà”. “Íàæèâêà” 23.25 ÌîñÃîðÑìåõ Óêðàèíû 22.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 00.00 Ò/ñ “Ïðèñòàíèùå” 11.25 Ñàóòãåìïòîí - ×åëñè. ×åìïèîíàò Àíãëèè 22.40 Ò/ñ “Ïàóòèíà 6”. “Ñèíòåòèêà” 01.00 Òâîþ ìàìó! 13.25 Òîï-ìàò÷ 00.35 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ 2”. 01.50 Áàáóíû & äåäóíû 13.40 Ñàðàãîñà - Ðåàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè “Óáèòü Ìîíòåðà” 02.15 Òåîðèÿ èçìåíû 17.00 Futbol Mundial 04.30 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå 03.05 Äî óòðà 17.30 Øàõòåð - Áîðóññèÿ Ä. Ëèãà ÷åìïèîíîâ õðîíèêè”. “Êàê óêðàñòü ìèëëèàðä” ÓÅÔÀ 19.30, 04.50 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. Â. Åâòóøåíêî 05.45 Õ/ô “Ðàç íà ðàç íå ïðèõîäèòñÿ” 20.30, 23.50 “Íî÷ü Ëèãè ×åìïèîíîâ” 05.45 Ì/ô 06.55 Õ/ô “Áóäíè óãîëîâíîãî ðîçûñêà” 21.30 Ìàëàãà - Áîðóññèÿ Ä. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 07.25 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ æåëòîãî ÷åìî08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” ÓÅÔÀ äàí÷èêà” 09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 00.45 Çåíèò - Áàçåëü. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ 08.50 Õ/ô “Ðàç, äâà - ãîðå íå áåäà!” 10.00 “Ìåäèöèíñêèå òàéíû” 02.55 Âîðñêëà - Çàðÿ. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 10.20, 11.10 Ò/ñ “Äîðîãàÿ Ìàøà Áåðåçèíà” 10.25 Ò/ñ “Ñâîé-÷óæîé” 05.40 Íîâîñòè + Àíîíñû 12.00 Õ/ô “Îïåêóí” 12.35 Ò/ñ “Áàíäèòñêèé Ïåòåðáóðã 9” 13.30 Õ/ô “Ïÿòíàäöàòàÿ âåñíà. Ïðèñâî14.35, 19.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 9” èòü çâàíèå ãåðîÿ” 16.45, 19.00, 23.45, 01.50, 04.00 “Ñâèäåòåëü” 15.15 Õ/ô “Ïðåôåðàíñ ïî ïÿòíèöàì” 17.00 Ò/ñ “Âèñÿêè” 06.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. 16.55, 01.45 Ò/ñ “Êðàñíàÿ êàïåëëà” 21.45 Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Ðîäà 18.45 Õ/ô “Êðèìèíàëüíûé òàëàíò” ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) - ÏÑ 21.45 Õ/ô “Áàðõàòíûé ñåçîí” 08.00 Ãîëüô. PGA. Shell Houston Open. Îáçîð 22.45 Ò/ñ “CSI: Ìàéàìè 9”. (2 êàòåãîðèÿ)

09.05 09.40

Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Îáçîð 10.15, 02.20 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Ëåñòåð - Ìèëëóîë 12.10 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ðóáèí - Ëîêîìîòèâ 14.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð 28-ãî òóðà 15.10, 04.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Ïëåéîôô. Àíäåðëåõò - Ãåíê 17.05 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Ëèäñ - Äåðáè 19.00 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Äîíåöê - ÁÊ Áóäèâåëüíûê 21.00 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 21.40 Ãëîðè. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ êèêáîêñèíãà. Ãðàí-ïðè Òîêèî, ßïîíèÿ

07.00

“Âûñîêèå Òàòðû - ïðèðîäà, çàñòûâøàÿ âî âðåìåíè” 08.00, 16.50, 20.00 «Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 «Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 09.55, 17.55 «Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.25, 21.00, 21.30 «Õàðíàñ - óáåæèùå äëÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 02.00, 02.30 «Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 “Áîãåìèÿ - ãîä ñðåäè áîëîò” 14.00 “Âûçîâ ïðèðîäû” 19.00, 23.00 «Ïðèðîäà Áðèòàíèè” 22.00 “Äíåâíèê îðàíãóòàíãà” 00.00 “Äíåâíèêè ñìîòðèòåëÿ çàïîâåäíèêà” 01.00 “Íàñëåäíèêè Êîâ÷åãà” 03.00, 05.00 «Îá àêóëàõ áåç ïðèêðàñ” 04.00, 06.00 «Ïîñëåäíèé ïîãîíùèê ñëîíîâ”

05.00 “Óòðî Ðîññèè” 09.05, 00.50 Ò/ñ “ ëåñàõ è íà ãîðàõ” 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Âåñòè 10.30 “1000 ìåëî÷åé” 11.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 12.00, 04.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 13.30, 16.30, 18.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 14.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 15.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö” 16.50 Âåñòè - Ñïîðò 16.55 “×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà” 17.40 Ò/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑД 19.30, 03.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 20.20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé” 22.05 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” 23.05 Ñâèäåòåëè. “Áåç îáèä. Àëåêñàíäð Øèðâèíäò” 01.45 “Âåñòè +” 02.00 Õ/ô “Íå ñòðåëÿéòå â áåëûõ ëåáåäåé” 03.15 Âåñòè.ru

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.20, 17.00 “Äîêòîð È...” 08.45, 17.50, 05.30 Ì/ñ “Îðñîí è Îëèâèÿ” 09.10, 18.15, 02.15 Ò/ñ “Çîëîòàÿ òåùà” 10.00, 15.20, 00.50 Ò/ñ “Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî” 11.00 “Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. Ëèøíèé øàíñ” 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 11.50 Òàòüÿíà Òîòüìÿíèíà “Æåíà” 12.55 “Ýíöèêëîïåäèÿ”. Êàðë Âåëèêèé 13.00, 01.35 Ä/ô “Âëàäèñëàâ Ñòðæåëü÷èê. Âåëüìîæíûé ïàí ñîâåòñêîãî ýêðàíà” 13.40, 21.00 Ò/ñ “Ìóæñêàÿ ðàáîòà” 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 16.00 Ì/ô “Êóêóøêà è Ñêâîðåö” 16.10, 23.40 “Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ïðåäàòåëüñòâ. “Ðîäíàÿ êðîâü” 16.50 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 19.10, 03.20 “Ïðàâî ãîëîñà” 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 20.30 “Ëèíèÿ çàùèòû” 20.55 “Ýíöèêëîïåäèÿ”. Ðåìáðàíäò 22.20 “Ðóññêèé âîïðîñ” 23.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Î÷åðåäü çà ÷óäîì” 00.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 04.10 Ä/ô “Êîðåÿ. Êðîâíàÿ âðàæäà ïðåçèäåíòîâ” 04.50 Ä/ô “Ïîâåëèòåëè äóø”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


13 ñòîð. 06.00 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.30, 03.35 “ÒÑÍ” 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.25 Ì/ô “Áåðíàðä” 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíûé âåê. Ðîêñîëàíà 2” 11.45, 12.40, 13.40, 20.15 Ò/ñ “Ëåäíèêîâ” 14.45, 04.45 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 3” 15.45, 00.15 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà”. “Ñóðîâûå äèåòû çâåçä” 16.45, 23.50 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 21.15 “Àäñêàÿ êóõíÿ 3” 01.20 Õ/ô “Ñäåëàåì ýòî ïî-ôèíñêè”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.50 Ò/ñ “Òàéíà êðåïîñòè øèôðîâ” 03.55 “Íå âðè ìíå 2”

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.05 Õ/ô “Óïðàâà” 06.30 Èòîãè 06.45, 07.05 Ñïîðò 06.50, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 07.00, 08.00 Íîâîñòè 07.15 Îáçîð ïðåññû 07.20 Ýðà ñòðîèòåëüñòâà 07.25 Ñòðàíà on-line 07.30 Ãîñòü ñòóäèè 07.40 Ýðà áèçíåñà 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.15 Ä/ô “Ì. Íååëîâà. Ñ ñîáîé è áåç ñåáÿ” ÓÒ-1 09.00, 09.25, 12.55, 15.40 Ïîãîäà 09.05, 21.00 Èòîãè äíÿ 09.30 Ò/ñ “Ìàðóñÿ. Âîçâðàùåíèå” 12.35, 15.00, 18.20 Íîâîñòè 12.50, 18.50, 21.15 Äåëîâîé ìèð 13.00 Çäîðîâüå 13.45 Õ/ô “×àñòíîå ëèöî” 15.15 EuroNews 15.30 Íàóêà 15.35 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.50 Õ/ô “Èíñïåêòîð Ãóëë” 18.45 Ìèð ñïîðòà 19.15 “Î æèçíè” ñ À. Ïàëü÷åâñêèì 20.25, 21.25 Îïûò 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 22.50 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.15, 01.10 Ñïîðò 23.20 Ïîãîäà 23.25 Õ/ô “Êëþ÷è îò áåçäíû” 00.25 Èòîãè. Áèçíåñ 00.40 Îò ïåðâîãî ëèöà ÓÒ-1 01.20, 02.10, 03.35 Íîâîñòè 01.40 Î ãëàâíîì 02.25 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.50 Ò/ñ “Ïðîùàéòå, òîâàðèùè” 05.35 Èòîãè äíÿ 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð

×ÅÒÂÅÐ, 4 ʲÒÍß 03.05 Ïîä çíàêîì áåäû 03.45, 04.35 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 03.50 Èâàí Ôðàíêî

02:50 04:25

07.00 Ì/ô 09.30, 21.50 “Òðè ñåñòðû” 10.30, 23.15 Õ/ô “Ñòàðàÿ çàêàëêà” 12.15, 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 13.10, 17.00 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 14.10, 19.00 “Øîïèíã ìîíñòðû” 15.10, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 16.10 “Îðåë è Ðåøêà” 20.00 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” 01.00 “Íî÷íàÿ æèçíü”

06.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 4” 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 13.00, 17.20, 21.00 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00, 20.00 Ò/ñ “Íàñòîÿùèå” 11.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Çèòà è Ãèòà: âìåñòå è âðîçü” 15.20, 02.50 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20, 03.50 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 22.20 Õ/ô “Äâîå â ÷óæîì äîìå”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.15 Ò/ñ “Ãðèìì 2” 01.10 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé, Ðîñêî Äæåíêèíñ” 04.25 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 05.15 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí

05.45, 02.00 Ìèð çâåçä 06.30 Òåëåòîðãîâëÿ 07.30 Ì/ô 09.00 Ñåìüÿ îò À äî ß 10.20 Áýáè-áóì 11.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.30, 17.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 13.30 Äà÷íûå èñòîðèè 14.20 Äåëî âêóñà 15.10, 20.50 Òàéíû øåô-ïîâàðà 16.00, 22.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 18.00 Âðåìÿ êðàñîòû 19.00, 00.40 Ñåìåéíûé ðàçìåð 20.00 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 21.40 Îïàñíûå ìóæ÷èíû 23.40 Ãîðîäà ìèðà 01.15 Òàéíû ñóäüáû 02.45 Öâåò Íî÷è

06.05

“×óæèå îøèáêè. Íàñëåäñòâî ïàòàëîãîàíàòîìà” 06.45, 16.00 “Âñå áóäåò õîðîøî!” 08.45, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 10.10 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Íåñ÷àñòíûå â ëþáâè” 11.10 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Çâåçäíûå âäîâû” 12.15 Õ/ô “Ìàøà è ìîðå” 14.10 “Âçâåøåííûå è ñ÷àñòëèâûå” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 19.50 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 20.55 Ò/ñ “Ìàòü-è-ìà÷åõà” 22.25 “Êóëèíàðíàÿ äèíàñòèÿ” 00.15 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ” 01.10 Õ/ô “Íà ïîäìîñòêàõ ñöåíû” 02.40 Íî÷íîé ýôèð

04.40, 06.25, 02.15, 04.00 Ïîãîäà 04.45 Ôàêòû 05.15 Ñâèòàíîê 06.20, 07.35 Äåëîâûå ôàêòû 06.30 Ò/ñ “Òàêñè” 06.55 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.45 Ìàêñèìóì â Óêðàèíå 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.25 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.10, 16.30 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” 12.40, 13.00 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 12.45 Ôàêòû. Äåíü 13.05, 22.10 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 14.10, 20.10 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû 6. Ñìåð÷” 05.15, 22.40 Ò/ñ “Îïåðåæàÿ âûñòðåë” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.40, 18.00 23.25 Õ/ô “ß - ëåãåíäà”. (2 êàòåãîðèÿ) Íîâîñòè 01.30 Íåñåêðåòíûå ôàéëû 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 02.20 Õ/ô “Ïàòðóëü”. (2 êàòåãîðèÿ) 09.10 Ò/ñ “Îòðàæåíèå” Ò/ñ “Êîäåêñ ÷åñòè” 13.00 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 04.05 13.55 “Ñóäåáíûå äåëà” 14.50 “Ñåìåéíûé ñóä” 15.45 Ò/ñ “Àíå÷êà” 06:00 óìí Óêðà¿íè 17.40, 18.55 Ò/ñ “Ñâàòû 5” 06:05 “Ïîâ³ð ó ñåáå” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 07:00 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 20.30 Ò/ñ “Èäåàëüíûé áðàê” 07:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 00.40 Ò/ñ “Óëèöà ïîòðîøèòåëÿ” 07:30 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 02.35 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 09:00 “×àñ êðà¿íè” 03.05 Ä/ñ “Ìàãèÿ îêåàíîâ” 09:35 Õ/ô “Îêñàìèòîâèé ñåçîí” 03.50 Ä/ô “Åëåíà ßêîâëåâà. ÈíòåðËåíî÷êà” 11:00 Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 13:15 “Ìîâà ïðî ìîâó” 13:40 “Òâîº ìàéáóòíº” 04.50, 06.00 Teen Time 14:10 “Óðîê äëÿ... áàòüê³â” 04.55 Ò/ñ “ÀéÊàðëè” 14:35 “Çàõèñíèê” 06.05 Î÷åâèäåö. Ñàìîå øîêèðóþùåå 15:00 “Åêîíîì³÷íå êîëî” 06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 16:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 06.50, 19.15 Ïèðàíüè 16:20 “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà” Ì/ô 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð 16:25 “˳í³ÿ çàõèñòó ïëþñ” ) 07.35, 08.35, 19.35, 00.30 Ïîãîäà 17:00 “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” 09.00 Ò/ñ “Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöåâîé” 19:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 10.00, 23.00 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 19:30 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” 11.00, 18.00, 20.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 20:10 “³ðóþ” 13.30, 14.35 Kids’ Time 20:45 “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” 13.35 Ì/ñ “Óòèíûå èñòîðèè” 21:00 “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò 14.50 Ò/ñ “Äðóçüÿ” Êîóïëåíä) 15.50 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 21:25 “Ó ïîøóêàõ ðîáîòè” 16.50, 22.00 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 22:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 21.00 Ò/ñ “Êóõíÿ 2” “Íà ñâî¿é çåìë³” 00.35 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà 3”. (2 êàòåãîðèÿ) 22:30 22:55 Õ/ô “Á³ëèé ïòàõ ç ÷îðíîþ â³äì³òè01.30 Ò/ñ “Âåðîíèêà Ìàðñ 3” 02.15 Ò/ñ “Ýâðèêà” íîþ” 02.55 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 00:35 “ijëîâèé ðèòì” 03.00 Çîíà íî÷è 00:50 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé”

“Íåâèãàäàí³ ³ñòî𳿔. Ìèêîëà Ãîãîëü Õ/ô “Á³ëèé ïòàõ ç ÷îðíîþ â³äì³òèíîþ”

06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 23.45, 00.40, 02.35, 03.25, 04.15, 04.35 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 07.20 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.30 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 07.40, 08.40 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 00.35, 03.55 “Ïîãîäà” 08.15 “Äðàéâ-íîâîñòè” 08.20, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 16.10 “Â êàáèíåòàõ” 17.25 “Àêöåíò” 18.15 “Ëåñíîé ïàòðóëü” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.10 “Ðåàëüíûé ñåêòîð” 22.45 “Õðîíèêà äíÿ” 23.30, 00.25 “Crime news” 02.40 “Àãðîêîíòðîëü” 04.20 “Æèçíü èíòåðåñíà” 04.40 “Ìàøèíà âðåìåíè”

06.00 Åðàëàø 06.30 Òåëåïóçèêè 07.00 Áàêëóøíèöà 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00, 16.05 Ò/ñ “Ðàíåòêè” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.00 Ò/ñ “Ýëëè ÌàêÁèë” 12.55 Êóêîëêà 13.55 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 15.00 Îäíà çà âñåõ 17.10, 01.25 Äîñâèäîñ 2 17.45 Äàåøü ìîëîäåæü! 18.15, 21.00 Âèòàëüêà 18.55 Áàðäàê 3 19.20 Áîãèíÿ. Íîâàÿ êîëëåêöèÿ 19.55 Ò/ñ “Ëþáèò íå ëþáèò” 22.20 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 23.00 ×åðòîâùèíà åæåäíåâíî 23.25 ÌîñÃîðÑìåõ 00.00 Ò/ñ “Ïðèñòàíèùå” 01.00 Òâîþ ìàìó! 01.50 Áàáóíû & äåäóíû 02.15 Òåîðèÿ èçìåíû 03.05 Äî óòðà

05.40 Õ/ô “Òû ïîìíèøü” 07.05 Õ/ô “Çäåñü òâîé ôðîíò” 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” 09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 10.00 “Ìåäèöèíñêèå òàéíû” 10.25 Ò/ñ “Ñâîé-÷óæîé” 12.35 Ò/ñ “Áàíäèòñêèé Ïåòåðáóðã 10” 14.35, 19.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 9” 16.45, 19.00, 23.45, 01.50, 04.05 “Ñâèäåòåëü” 17.00 Ò/ñ “Âèñÿêè” 21.45 Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.45 Ò/ñ “CSI: Ìàéàìè 9”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.15 Õ/ô “Ïîñëåäíèé õèùíèê Þðñêîãî ïåðèîäà”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.20 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå óáèéñòâà”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.35 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 05.00 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 05.10 “Ïðàâäà æèçíè”

06.00, 16.00, 03.45 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 06.55, 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 07.00, 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 09.00, 20.00 È òû, Áðóò?! Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ïðåäàòåëüñòâà 10.00, 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 11.15 Æèçíü áåç âðàíüÿ. Åâãåíèé Ìàòâååâ 12.15 Íå äàé ñåáÿ îáìàíóòü 14.00 Íåèçâåñòíîå îá èçâåñòíûõ: Êîðåéñêèé ëåîïàðä 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 15.30 “Äíåâíèê äëÿ ðîäèòåëåé” 17.47 “Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøè ïðàâà è ëüãîòû” 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Àíçîðè Êèêàëèøâèëè 21.35 Òðè ïîëåòà Íèêè Òóðáèíîé 22.40 Íåèçâåñòíîå îá èçâåñòíûõ: Øèìïàíçå Òàíãàíüèêè 23.40, 04.10 Ñëåçû Àìàçîíêè 00.45 Àìóðíûå ìåëîäèè. (3 êàòåãîðèÿ) 01.00 Õ/ô “Îïàñíîå ñåêñ-ñâèäàíèå”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.30 Õ/ô “Êîìïðîìåòèðóþùèå ñèòóàöèè. Ïðèâàòíûé òàíåö”. (3 êàòåãîðèÿ)

06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 10.40, 16.00 Ì/ñ “Ðîãà è êîïûòà” 11.00 Ì/ñ “Ñîíèê Èêñ” 12.00 Ì/ñ “Ëþäè Èêñ. Ýâîëþöèÿ” 13.00, 17.00 Ì/ñ “Êîðîëü-øàìàí” 18.00, 22.30 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 23.30 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.30 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

05.00 “Ëþáîâü ìîÿ, òåàòð... Ìàðê Çàõàðîâ” 06.00 “Äðåññèðîâùèê Âàëüòåð Çàïàøíûé” 06.30, 00.30 Õ/ô “Äî÷åíüêà” 08.00, 14.00, 20.00, 02.00 “Âðåìÿ” 09.00, 15.00, 21.00, 03.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 10.00, 16.00 Êîíöåðò “Èëüÿ Ðåçíèê â òåàòðå è ïåñíå” 11.00 “Êèòàé. Óòðà÷åííûå ïîáåäû” 12.00 “Ïåðåêðåñòîê ðîêà” 12.30, 18.30 Õ/ô “Âèøíåâûé ñàä” 17.00 “Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ” 22.00 “Âçãëÿä” 23.00 “Ïîä çíàêîì “Ïè” 00.05 Ôèëüì-êîíöåðò “50 ëåò íà ýñòðàäå. Àðóòþí Àêîïÿí” 04.00 “Ñìåõîïàíîðàìà”

05.00 07.10

“ÍÒ óòðîì” Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “×åñòü ìóíäèðà”. “Ïëàñòìàññîâûé èíäååö” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ 09.25 Äà÷íûé îòâåò 10.25 “Ìåäèöèíñêèå òàéíû” 11.00 Ò/ñ “Ìàìî÷êà, ÿ êèëëåðà ëþáëþ” 12.35 “Äî ñóäà” 13.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 14.35, 17.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 15.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò” 16.40 Ò/ñ “Ïðåä÷óâñòâèå” 18.30, 02.25 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 19.35, 03.35 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 20.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷”. “Ïðåäàòåëü”. “Ñïàñòè âðàãà” 22.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 22.40 Ò/ñ “Ïàóòèíà 6”. “Ñèíòåòèêà” 00.35 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ 2”. “Òðóäíîñòè ïåðåâîäà” 04.30 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå õðîíèêè”. “Êîíîïëÿíûé ðåéñ”

05.45 07.25 08.55

Ì/ô Õ/ô “Ðàç, äâà - ãîðå íå áåäà!” Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ æåëòîãî ÷åìîäàí÷èêà” 10.20, 11.10 Ò/ñ “Äîðîãàÿ Ìàøà Áåðåçèíà” 12.00 Õ/ô “Ó îçåðà” 15.20 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà íåîæèäàííîñòåé” 16.40, 00.30 Ò/ñ “Êðàñíàÿ êàïåëëà” 18.30 Õ/ô “Ìèññèÿ â Êàáóëå” 21.00 Õ/ô “Ñðî÷íî, ñåêðåòíî, Ãóá÷åêà” 22.35 Õ/ô “Âîéíà Õàðòà” 02.10 Ò/ñ “Áàÿçåò” 04.00 Õ/ô “Ãàíãñòåð”

¹ 11 (1072) 27 áåðåçíÿ 2013 ð.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè 05.05 “Äîáðîå óòðî!” 09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 13.00 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 14.20 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 15.20, 04.05 Ò/ñ “Òîðãîâûé öåíòð” 16.15, 02.15 “Ïîêà åùå íå ïîçäíî” 17.00 “ß ïîäàþ íà ðàçâîä” 18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 18.40, 03.05 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 19.55, 01.20 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 21.00 “Âðåìÿ” 21.30 Ò/ñ “Óñëîâèÿ êîíòðàêòà” 23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 00.10 Íî÷íûå íîâîñòè 00.30 “Íà íî÷ü ãëÿäÿ”

02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Ïðåäïîëîæèì, òû êàïèòàí...” 03.05, 09.05, 15.05 Ì/ñ “Êàê îáåçüÿíêè îáåäàëè” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Èãðóøå÷íûå èñòîðèè” 05.00, 11.00, 17.00 Ì/ô “Ïîñëå äîæäè÷êà, â ÷åòâåðã...” 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “×åðåïàøêà-ãåðîé” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ñ “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Ò/ñ “Âðåìÿ Ñèíäáàäà” Ò/ñ “Ïåòëÿ” Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” Ò/ñ “Ñòèëåò» Ò/ñ “Àãåíòñòâî “Çîëîòàÿ ïóëÿ” Ò/ñ “Àýðîïîðò”

06.00, 06.40, 07.00, 10.35, 11.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.50, 10.50, 13.50 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 07.15, 12.25, 19.50, 05.10 “Çäîðîâüå” 07.35, 12.45, 18.25 Ò/ñ “Ëþáîâü - íå òî, ÷òî êàæåòñÿ” 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, 18.15 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 08.45, 11.10, 13.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.20, 19.45 “Ïîãîäà” 09.45 “Êèíîèñòîðèè íàøåãî âðåìåíè” 11.30 “Çàãîðîäíûé äîì” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 17.00 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ”. Ò. Ìàíí 17.30 “Ãóáåðíèÿ” 18.00, 21.10 “Êèíîïðîåêòîð” 19.25 “Êîðîòêèå âñòðå÷è”. Ì. Íüþòîí 20.10, 01.45 Õ/ô “Ëàãàðäåð: ìñòèòåëü â ìàñêå” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.30 Õ/ô “Ïåðâîêëàññíèöà” 00.45 “Òåëå÷àò” 02.40, 04.50 “Âèííàÿ êàðòà” 03.00 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 03.30 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” 03.55 “Òðè öâåòà âðåìåíè” 04.20 “Àðõèâû èñòîðèè” 05.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà”

17.25 19.05 21.00 21.35 01.45

03.35

Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Àÿêñ - Íåéìåãåí Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Õèìèê - ÁÊ Îäåññà Ãîëüô. European Tour Weekly. Îáçîð Ãëîðè. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ êèêáîêñèíãà. Ëîíäîí, Àíãëèÿ Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Ðîäà - ÏÑ Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Òåðåê - Çåíèò

07.00 “Áîãåìèÿ - ãîä ñðåäè áîëîò” 08.00, 16.50, 20.00 «Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 «Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 09.55, 17.55 «Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.25, 21.00, 21.30 «Õàðíàñ - óáåæèùå äëÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 02.00, 02.30 «Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 “Òàéíû çàëèâíîãî ëåñà - íàöèîíàëüíûé ïàðê Äóíàé” 14.00 “Âûçîâ ïðèðîäû” 19.00, 23.00 «Ïðèðîäà Áðèòàíèè” 22.00 “Ïëàíåòà Çåìëÿ” 00.00 “Äíåâíèêè ñìîòðèòåëÿ çàïîâåäíèêà” 01.00 “Íàñëåäíèêè Êîâ÷åãà” 03.00, 05.00 «Ïèð õèùíèêîâ” 04.00, 06.00 «Äà áóäåò ñíåã!”

05.00 “Óòðî Ðîññèè” 09.05, 00.40 Ò/ñ “ ëåñàõ è íà ãîðàõ” 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Âåñòè 10.30 “1000 ìåëî÷åé” 11.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 12.00, 04.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 13.30, 16.30, 18.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 14.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 15.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö” 16.50 Âåñòè - Ñïîðò 16.55 “×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà” 17.40 Ò/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑД 19.30, 03.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 20.20 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé” 22.05 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” 23.05 “Ïîåäèíîê” 01.35 “Âåñòè +” 01.50 Õ/ô “Íå ñòðåëÿéòå â áåëûõ ëåáåäåé” 03.15 Âåñòè.ru

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.20, 17.00 “Äîêòîð È...” 08.45, 17.50, 05.30 Ì/ñ “Îðñîí è Îëèâèÿ” 09.10, 18.10, 02.15 Ò/ñ “Çîëîòàÿ òåùà” 10.00, 15.20, 00.50 Ò/ñ “Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî” 10.50 Ì/ô “Ñêàçêà ñòàðîãî äóáà” 11.00 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð” 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 11.50 Àëëà Ñèãàëîâà “Æåíà” 13.05, 01.35 Ä/ô “Æåëåçíàÿ ëåäè Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ” 13.40, 21.05 Ò/ñ “Ìóæñêàÿ ðàáîòà” 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 16.00 Ì/ô “Îëåíü è âîëê” 06.05, 15.30 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ðóáèí 16.10, 23.40 “Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ïðåäàòåëüñòâ. “Ëþáîâü çëà” - Ëîêîìîòèâ 08.00, 18.25 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 16.50 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 08.35 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. 19.10, 03.20 “Ïðàâî ãîëîñà” Ñåçîí 2012-2013. Íîòòèíãåì - Áðàé20.15 “Ïåòðîâêà, 38” òîí 20.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!” 10.30, 01.15, 05.25 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåðëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Îáçîð 20.55 “Ýíöèêëîïåäèÿ”. Íèêêîëî Ìàêèàâåëëè 11.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Ïëåé22.20, 04.10 Ä/ô “Çâåçäíûå ïàïû” îôô. Àíäåðëåõò - Ãåíê 00.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 13.00 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè 13.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. 06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.55, 00.30, 02.40 Ôóòáîë News 06.15 Ôóëõýì - ÊÏÐ. ×åìïèîíàò Àíãëèè 08.15 Ñàóòãåìïòîí - ×åëñè. ×åìïèîíàò Àíãëèè 10.25, 16.00, 00.45 Ìàëàãà - Áîðóññèÿ Ä. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 12.30 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. Â. Åâòóøåíêî 13.30 ×åëñè - Ñòÿóà. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ 18.00 Èíòåð - Òîòòåíõýì. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ 20.30 Îáçîð ìàò÷åé. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ 21.30, 00.05 “Øëÿõ äî Àìñòåðäàìà” 21.55, 02.55 Òîòòåíõåì - Áàçåëü. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ 04.50 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 05.40 Íîâîñòè + Àíîíñû

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


¹ 11 (1072) 27 áåðåçíÿ 2013 ð.

06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 04.40 “ÒÑÍ” 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.25 Ì/ô “Áåðíàðä” 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíûé âåê. Ðîêñîëàíà 2” 11.15 Ò/ñ “Ëåäíèêîâ” 12.15 “Àäñêàÿ êóõíÿ 3” 14.40 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 3” 15.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû øîó-áèçíåñà”. “Íåèçâåñòíûå ïîëîâèíêè çâåçä” 16.45 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 20.15 “Ñêàçî÷íàÿ Ðóñü” 20.40 “Âå÷åðíèé Êèåâ” 22.35 Áîåâèê “Óãíàòü çà 60 ñåêóíä”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.05 Áîåâèê “×óæîé 4: Âîñêðåøåíèå”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.45 Õ/ô “Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà”. (2 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.05 Õ/ô “Óïðàâà” 06.30 Èòîãè 06.45, 07.05 Ñïîðò 06.50, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 07.00, 08.00 Íîâîñòè 07.15 Îáçîð ïðåññû 07.20 Ñòðàíà on-line 07.40 Ýðà áèçíåñà 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.15 Ä/ô “Å. Ãåðàñèìîâ. Ïðèâû÷êà áûòü ãåðîåì” ÓÒ-1 09.00, 09.15, 15.20, 15.50 Ïîãîäà 09.05, 21.00 Èòîãè äíÿ 09.25 Ò/ñ “Ìàðóñÿ. Âîçâðàùåíèå” 12.25, 18.55, 21.25 Äåëîâîé ìèð 12.35, 15.00, 18.20 Íîâîñòè 12.45 Àäðåíàëèí 14.10 Ä/ô “Óêðàèíñêèé ïåðåñìåøíèê. 100ëåòèþ À. Ñîâû ïîñâÿùàåòñÿ” 14.40, 19.10 Î ãëàâíîì 15.15 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.25 Îêîëèöà 15.55 Õ/ô “Äâîéíîé êàïêàí” 18.45 Ìèð ñïîðòà 19.45 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 19.50 221. Ýêñòðåííûé âûçîâ. Íåäåëÿ 21.40 Ôîëüê-music 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷è ÒÐÊ “Ýðà” 23.15, 00.05 Õ/ô “Êëþ÷è îò áåçäíû” 01.00 Îò ïåðâîãî ëèöà ÓÒ-1 01.20, 02.15, 03.30 Íîâîñòè 01.45 Î ãëàâíîì 02.30 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.40 Ò/ñ “Ïðîùàéòå, òîâàðèùè” 05.25 Èòîãè äíÿ 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð

02.55, 04.00 Çîíà íî÷è 03.00 Áîãäàí Õìåëüíèöêèé 04.05 Ïóòåøåñòâèå â óòðà÷åííîå ïðîøëîå 04.10 Ïîðòðåò, íàïèñàííûé ãëóáèíîé 04.15, 04.30 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.20 Íåóãîìîííûé Ïàíòåëåéìîí 04.25 Íåçíàêîìêà

07.00 Ì/ô 09.50 “Òðè ñåñòðû” 10.50, 00.40 Õ/ô “Íî÷ü â Ðîêñáåðè” 12.15, 21.20 “Ðàññìåøè êîìèêà” 13.10, 17.00 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 14.10 “Øîïèíã ìîíñòðû” 15.10, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 16.10 “Îðåë è Ðåøêà” 19.00 “ÊÂÍ” 22.15 “Ïîäåëàíî â Óêðàèíå” 23.50 “Âå÷åð. Ïàøà. Çâåçäû” 02.00 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.45, 02.00 Ìèð çâåçä 06.30 Òåëåòîðãîâëÿ 07.30 Ì/ô 09.00 Ñåìüÿ îò À äî ß 10.20 Áýáè-áóì 11.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.30, 17.00 Æåíñêàÿ ôîðìà 13.30 Äà÷íûå èñòîðèè 14.20 Äåëî âêóñà 15.10, 20.50 Òàéíû øåô-ïîâàðà 16.00, 22.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 18.00 Âðåìÿ êðàñîòû 19.00, 00.40 Ñåìåéíûé ðàçìåð 20.00 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 21.40 Âåñåëûå ìóæ÷èíû 23.40 Ãîðîäà ìèðà 01.15 Òàéíû ñóäüáû 02.45 Öâåò Íî÷è

05.40 “×óæèå îøèáêè. Ñèðîòñêàÿ äîëÿ” 06.25 Õ/ô “Îïàñíî äëÿ æèçíè!” 08.05 Õ/ô “Ëàáèðèíòû ëþáâè” 09.50 Õ/ô “Êàòåðèíà” 17.40, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 17.50 Õ/ô “Ëþáîâü è ãîëóáè” 20.00, 22.35 “Õîëîñòÿê 3” 23.45 “Êàê âûéòè çàìóæ ñ Àíôèñîé ×åõîâîé” 00.50 Õ/ô “Ìàøà è ìîðå” 02.30 Íî÷íîé ýôèð

04.45 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 04.50, 06.30, 02.25, 04.00 Ïîãîäà 04.55 Ôàêòû 05.25 Ñâèòàíîê 06.25, 07.40 Äåëîâûå ôàêòû 06.35 Ò/ñ “Òàêñè” 07.00 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.45 Ïðîâîêàòîð 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.25 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.10, 16.30 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà” 05.15 Ò/ñ “Îïåðåæàÿ âûñòðåë” 12.40, 13.00 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.40, 18.00 12.45 Ôàêòû. Äåíü Íîâîñòè 13.05, 22.10 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 14.10, 20.10 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû 6. Ñìåð÷” 09.10 Ò/ñ “Îòðàæåíèå” Ôàêòû. Âå÷åð 13.00 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 18.45 23.25 Õ/ô “Äèêèé, äèêèé Âåñò” 13.55 “Ñóäåáíûå äåëà” 01.40 Ýêñòðåííûé âûçîâ 14.50 “Ñåìåéíûé ñóä” 02.30 Õ/ô “ß - ëåãåíäà”. (2 êàòåãîðèÿ) 15.50 Ò/ñ “Àíå÷êà” 04.05 Ò/ñ “Êîäåêñ ÷åñòè” 17.40, 18.55 Ò/ñ “Ñâàòû 5” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 20.30, 00.30 “Øóñòåð Live” 00.00 Ä/ô “Êâèòêà. Ãîëîñ â åäèíñòâåííîì 06:00 óìí Óêðà¿íè ýêçåìïëÿðå” “ ë³ñîâîìó öàðñòâ³” 01.25 Õ/ô “Æåíà àñòðîíàâòà”. (2 êàòåãî- 06:10 06:20 “Óäîñâ³òà” ðèÿ) 06:45 “Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” 02.55 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 07:00 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 03.25 Ä/ñ “Ìàãèÿ îêåàíîâ” 07.00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 04.10 Ä/ô “Íàòàëüÿ Ñåëåçíåâà. Ñ øèðîêî 07:30 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” ðàñêðûòûìè ãëàçàìè” 08:20 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” (ïîâòîð) 09:00 “×àñ êðà¿íè” 09:30 Õ/ô “Á³ëèé ïòàõ ç ÷îðíîþ â³äì³òèíîþ” 04.40 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 11:00 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 04.45, 05.55 Teen Time 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 04.50 Ò/ñ “ÀéÊàðëè” 13:15 “Ó ïîøóêàõ ðîáîòè” 06.00 Î÷åâèäåö. Ñàìîå øîêèðóþùåå 14:00 “Ïîçèö³ÿ” 06.45, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 14:30 “Åíåðãîìàí³ÿ” 06.50, 19.15 Ïèðàíüè 15:00 “Ðîäèíà” 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Ðåïîðòåð 15:30 “Àáåòêà çäîðîâ’ÿ” 07.35, 08.35, 19.35, 00.30 Ïîãîäà 16:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 09.00, 23.10 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 16:15 “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”. Ì/ô 11.00, 18.00, 20.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 16:30 “Òåòåð³â” 13.30, 14.35 Kids’ Time 17:00 “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” 13.35 Ì/ñ “Óòèíûå èñòîðèè” 19:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 14.50 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 19:30 “Âàøå çäîðîâ’ÿ” 15.50 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 20:10 “Ïîçèö³ÿ” 16.50, 22.00 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 20:45 “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” 21.00 Ò/ñ “Êóõíÿ 2” “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò 00.35 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà 3”. (2 êàòåãîðèÿ) 21:00 Êîóïëåíä) 01.30 Ò/ñ “Âåðîíèêà Ìàðñ 3” 21:30 “Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” 02.15 Ò/ñ “Ýâðèêà”

14 ñòîð.

Ï’ßÒÍÈÖß, 5 ʲÒÍß 22:00 22:30 23:00 00:25 00:50 01:00 03:00 04:35

“Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ç ïåðøèõ âóñò” Õ/ô “Áàëàäà ïðî äîáëåñíîãî ëèöàðÿ Àéâåíãî”” “Ïðàâî íà çàõèñò” “Äîñüº-102” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” Õ/ô “Áàëàäà ïðî äîáëåñíîãî ëèöàðÿ Àéâåíãî”” Ä/ô “Ìåí³ íå çàáóòè òåáå”

06.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 4” 07.00, 17.00, 19.00, 03.25 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 13.00, 17.20, 21.00 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00, 20.00 Ò/ñ “Íàñòîÿùèå” 11.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Íåèçâåñòíàÿ ðîäíÿ èçâåñòíîãî àêòåðà” 15.20, 02.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20, 03.45 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 22.20 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå 2” 02.40 Äîáðî ïîæàëîâàòü 04.20 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 05.10 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí

06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 03.15 “Áèçíåñâðåìÿ” 07.20 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.30 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 07.40, 08.40 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.10, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 03.35 “Ïîãîäà” 08.20, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 16.15, 04.40 “Ëåñíîé ïàòðóëü” 17.15 “Ìîòîð-íîâîñòè” 17.25 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 18.15 “Ðåàëüíûé ñåêòîð” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15 “Îñîáåííûé âçãëÿä” 22.45 “Õðîíèêà äíÿ” 23.30, 00.20 “Crime news” 23.45, 00.35, 02.30, 04.15 “Õðîíèêà íåäåëè” 04.20 “Íîâîñòè Êèåâùèíû”

06.55, 18.50, 21.25 “Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ” 07.00, 05.00 “Óòðåííèé ýñïðåññî” 09.00, 20.00 È òû, Áðóò?! Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ïðåäàòåëüñòâà 10.00, 16.50 “Àëëî, äîêòîð!” 11.15 Òðè ïîëåòà Íèêè Òóðáèíîé 12.15 “Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøè ïðàâà è ëüãîòû” 14.00, 22.40 Íåèçâåñòíîå îá èçâåñòíûõ: Øèìïàíçå Òàíãàíüèêè 15.15, 16.45, 18.55, 21.30 “Ïîãîäà” 15.30 “Áóäü â êóðñå!” 17.45 Òû óâîëåí 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Àíçîðè Êèêàëèøâèëè 21.35 Àíäðåé Âîçíåñåíñêèé. Íîñòàëüãèÿ ïî íàñòîÿùåìó 23.40, 04.10 Ñëåçû Àìàçîíêè 00.45 Àìóðíûå ìåëîäèè. (3 êàòåãîðèÿ) 01.00 Õ/ô “Ñëàäêèé òðåïåò”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.30 Õ/ô “Ãîëîå ðàçîáëà÷åíèå”. (3 êàòåãîðèÿ)

06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 10.40, 16.00 Ì/ñ “Ðîãà è êîïûòà” 11.00 Ì/ñ “Ñîíèê Èêñ” 12.00 Ì/ñ “Ëþäè Èêñ. Ýâîëþöèÿ” 13.00, 17.00 Ì/ñ “Êîðîëü-øàìàí” 18.00, 22.30 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 23.30 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.30 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

10.55 12.15 13.00 14.00 14.20 15.20 16.15 17.00 18.00 18.40 19.55 21.00 21.30 23.10 02.20 04.00

“Ìîäíûé ïðèãîâîð” “Âðåìÿ îáåäàòü!” “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” Äðóãèå íîâîñòè “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” Ò/ñ “Òîðãîâûé öåíòð” “Ïîêà åùå íå ïîçäíî” “Æäè ìåíÿ” Âå÷åðíèå íîâîñòè “×åëîâåê è çàêîí” “Ïîëå ÷óäåñ” “Âðåìÿ” “Äâå çâåçäû” Õ/ô “Àíòîí òóò ðÿäîì” Õ/ô “Âåðîíèêà ðåøàåò óìåðåòü” Õ/ô “×åëîâåê, êîòîðûé çàêðûë ãîðîä”

02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Ñîëíöå â êàðìàíå” 03.10, 09.10, 15.10 Ì/ñ “Îáåçüÿíêè, âïåðåä!” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Èãðóøå÷íûå èñòîðèè” 05.00, 11.00, 17.00 Õ/ô “Êîðîëåâñòâî Êðèâûõ Çåðêàë” 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “×åðåïàøêà-ãåðîé” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ñ “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Ò/ñ “Âðåìÿ Ñèíäáàäà” Ò/ñ “Ïåòëÿ” Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” Ò/ñ “Ñòèëåò» Ò/ñ “Àãåíòñòâî “Çîëîòàÿ ïóëÿ” Ò/ñ “Àýðîïîðò”

06.00, 06.40, 07.00, 10.35, 11.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 05.00 “Êèòàé. Óòðà÷åííûå ïîáåäû” 06.50, 10.50, 13.50 “Áàáóøêà-àíòèêðèçèñ” 06.00 “Ïåðåêðåñòîê ðîêà” 07.15, 12.25 “Çäîðîâüå” 06.30, 12.30 Õ/ô “Âèøíåâûé ñàä” 07.35, 12.45, 18.25 Ò/ñ “Ëþáîâü - íå òî, ÷òî 08.00, 14.00, 20.00, 02.00 “Âðåìÿ” êàæåòñÿ” 09.00, 15.00, 03.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, 10.00, 04.00 Êîíöåðò “Èëüÿ Ðåçíèê â òåàòðå è 17.55 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” ïåñíå” 08.45, 11.10, 13.20, 22.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 11.00 “Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ” 09.05, 10.15, 16.40, 19.20, 19.45 “Ïîãîäà” 16.00 “Âçãëÿä” 09.45 “Ôîòîãðàôèÿ” 17.00 Êîíöåðò “Ìîñêâà - Êîïåíãàãåí” 11.30 “Çàãîðîäíûé äîì” 18.00 “Áóäèëüíèê” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 18.30 Õ/ô “Âåñåëàÿ õðîíèêà îïàñíîãî 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” ïóòåøåñòâèÿ” 17.00 Ä/ô “Äîñòîåâñêàÿ äåâî÷êà” 21.00 “Êîëáà âðåìåíè” “Êðèìèíàë” 22.00 Ôðàãìåíòû ïðîãðàììû “Êèíîïàíîðàìà” 18.05 19.25 “Êîðîòêèå âñòðå÷è”. Ëèôøèö 23.00 “Ëþáîâü ìîÿ, òåàòð... Ìàðê Çàõàðîâ” 19.50, 01.45 Õ/ô “Ñåðäöà ÷åòûðåõ” 00.00 “Äðåññèðîâùèê Âàëüòåð Çàïàøíûé” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 00.30 Õ/ô “Äî÷åíüêà” 21.30 “Àðõèâû èñòîðèè” 22.00 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 22.40 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 06.00 Åðàëàø 00.45 “Òåëå÷àò” 06.30 Òåëåïóçèêè 05.00 “ÍÒ óòðîì” “Êèíîïðîåêòîð” 07.00 Áàêëóøíèöà 07.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Áëþñòè- 03.15 03.25 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” òåëü ÷èñòîòû”. “Óæèí äëÿ äâîèõ” 03.55 “×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ñåãîäíÿ 04.40 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 09.00, 16.05 Ò/ñ “Ðàíåòêè” 09.25 “Î÷íàÿ ñòàâêà” 05.10 “Àêâàñêîï” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 10.25 Ñïàñàòåëè 05.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàí11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 11.00 Ò/ñ “Ìàìî÷êà, ÿ êèëëåðà ëþáëþ” êèíà” 12.00 Ò/ñ “Ýëëè ÌàêÁèë” 12.35 “Äî ñóäà” 12.55 Êóêîëêà 13.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 13.55 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 14.35, 17.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 15.00 Îäíà çà âñåõ 15.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.15, 00.30, 02.40, 17.10, 01.25 10 øàãîâ äî ëþáâè âåðäèêò” 03.45, 04.55 Ôóòáîë News 18.15, 20.45 Âèòàëüêà 16.40 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ. Ýíåðãèÿ çåìëè. 06.15 Àòëåòèêî - Âàëåíñèÿ. ×åìïèîíàò 18.55 Âå÷åðíèé ãîí Ìåæäó ìèñòèêîé è ðåàëüíîñòüþ?” Èñïàíèè 19.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 18.35 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 08.15 Âîðñêëà - Çàðÿ. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 21.30 ×òî åñëè? 19.45 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” Òîòòåíõåì - Áàçåëü. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ 21.55 Áîëüøàÿ ðàçíèöà 20.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû”. 10.25 12.30 Ìàëàãà - Áîðóññèÿ Ä. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 23.00 ×åðòîâùèíà åæåäíåâíî “Ïîñëåäíÿÿ îõîòà” ÓÅÔÀ 23.25 ÌîñÃîðÑìåõ 22.30 Ò/ñ “Ïàóòèíà 6”. “Ìîøåííèêè íà êðîâè” 14.30 Òîï-ìàò÷ 00.00 Ò/ñ “Ïðèñòàíèùå” 02.15 “Øêîëà çëîñëîâèÿ” 14.40 Îáçîð ìàò÷åé. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ 01.00 Äóðíåâ+1 03.05 Ò/ñ “Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà” 16.00, 17.45, 18.55, 20.00, 21.10 Ôóòáîë Live 02.15 Òåîðèÿ èçìåíû 16.55, 02.55 Ñåâàñòîïîëü - Îëèìïèê. ×åìïèîíàò 03.05 Äî óòðà Óêðàèíû. Ïåðâàÿ Ëèãà 19.10 Çàðÿ - ×åðíîìîðåö. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 05.45 Ì/ô 21.25 Õîôôåíõàéì - Ôîðòóíà. ×åìïèîíàò 07.45 Õ/ô “Ñíåãóðî÷êà” Ãåðìàíèè 09.25 Õ/ô “Êàøòàíêà” 05.40 Õ/ô “Êàçà÷üÿ çàñòàâà” 23.25 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. Â. Åâòóøåí10.40, 11.30 Ò/ñ “Äîðîãàÿ Ìàøà Áåðåçèíà” 07.00 Õ/ô “Áîëåâîé ïðèåì” êî 12.20 Õ/ô “Ïðåôåðàíñ ïî ïÿòíèöàì” 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” 00.45, 05.10 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïðåäèñëîâèå 14.00 Õ/ô “Êàòÿ-Êàòþøà” 09.00 Ò/ñ “Ïî èìåíè Áàðîí” ê òóðó 15.25 Õ/ô “Îëåñÿ” 14.50 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 9” 01.15 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 16.55 Ò/ñ “Êðàñíàÿ êàïåëëà” 16.45, 19.00 “Ñâèäåòåëü” 01.45 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 17.50, 01.35 Ò/ñ “Áàÿçåò” 17.00 Ò/ñ “Âèñÿêè” 02.15 Futbol Mundial 18.45 Õ/ô “×åðíûé òðåóãîëüíèê” 19.30 Ò/ñ “×êàëîâ” 05.40 Íîâîñòè + Àíîíñû 22.30 Õ/ô “Ãàíãñòåð” 23.30 Õ/ô “Ãðîì ÿðîñòè” 01.20 Õ/ô “Ïîñëåäíèé õèùíèê Þðñêîãî 00.25 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà íåîæèäàííîñòåé” ïåðèîäà”. (3 êàòåãîðèÿ) 03.05 Õ/ô “Êîäåêñ ìîë÷àíèÿ” 02.50 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 06.00, 23.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. 04.40 Ñàóíäòðåêè 03.40 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Àÿêñ 04.55 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” - Íåéìåãåí 05.30 “Ïðàâäà æèçíè” 07.55 Ãîëüô. European Tour Weekly. Îáçîð 08.30 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ðóáèí 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè - Ëîêîìîòèâ 05.05 “Äîáðîå óòðî!” 10.25, 18.25 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè 05.15 “Ïîêà âñå äîìà” 06.00, 16.00, 03.45 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð 11.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé 09.15 Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Ðîäà 09.50 “Æèòü çäîðîâî!” “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ”

- ÏÑ Áàñêåòáîë. Åâðî÷åëëåíäæ 1/4 ôèíàëà. 3-é ìàò÷. ÁÊ Îëüäåíáóðã (Ãåðìàíèÿ) - Õèìèê (Óêðàèíà) 14.55, 04.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð 15.55 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Ëåñòåð - Ìèëëóîë 17.50 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2012-2013. Îáçîð 19.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Õåðåíâåí - Ôåéåíîðä 20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Ôåéåíîðä - Âåíëî 00.55 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Íîòòèíãåì - Áðàéòîí 02.45 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Äîíåöê - ÁÊ Áóäèâåëüíûê 12.55

07.00

“Òàéíû çàëèâíîãî ëåñà - íàöèîíàëüíûé ïàðê Äóíàé” 08.00, 16.50, 20.00 «Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 «Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 09.55, 17.55 «Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.25, 21.00, 21.30 «Õàðíàñ - óáåæèùå äëÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00, 02.00, 02.30 «Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 “Ãîä åæà” 14.00 “Âûçîâ ïðèðîäû” 19.00, 23.00 «Ïðèðîäà Áðèòàíèè” 22.00 “Ïàñåêà - ïàñõàëüíûé ñëîíåíîê” 00.00 “Äíåâíèêè ñìîòðèòåëÿ çàïîâåäíèêà” 01.00 “Íàñëåäíèêè Êîâ÷åãà” 03.00, 05.00 «×åòûðå ãðÿäû Àëüï” 04.00, 06.00 «Íàìàêâàëåíä - ñàä â àôðèêàíñêîé ïóñòûíå”

05.00 “Óòðî Ðîññèè” 09.05 Ò/ñ “ ëåñàõ è íà ãîðàõ” 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Âåñòè 10.30 “Âñÿ Ðîññèÿ” 10.45 “1000 ìåëî÷åé” 11.20 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 12.00, 04.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 13.30, 16.30, 18.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 14.00 “Ïðàâî íà âñòðå÷ó” 15.00 Ò/ñ “Òàéíû èíñòèòóòà áëàãîðîäíûõ äåâèö” 16.50 Âåñòè - Ñïîðò 16.55 “×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà” 17.40 Ò/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑД 19.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 20.20 “Þðìàëà” 22.05 Õ/ô “Ïîçäíÿÿ ëþáîâü” 00.00 Õ/ô “Ëþáâè âñå âîçðàñòû...” 01.45 Õ/ô “Ìîé äðóã Èâàí Ëàïøèí” 03.30 Âåñòè.ru. Ïÿòíèöà

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.10 Ì/ô “Êóêóøêà è Ñêâîðåö” 08.20 “ÀÁÂÃÄåéêà” 08.45, 17.50, 05.30 Ì/ñ “Îðñîí è Îëèâèÿ” 09.10 Ò/ñ “Çîëîòàÿ òåùà” 10.00, 15.20, 00.55 Ò/ñ “Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî” 10.45 Ì/ô “Ìîéäîäûð” 11.00 “Ïðèãëàøàåò Á. Íîòêèí”. Ä. Ìàëèêîâ 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 11.50 Õ/ô “Öàðåâè÷ Ïðîøà” 13.15 Ì/ô: “Ñóíäóê-ñàìîëåò”, “Ìàøåíüêèí êîíöåðò” 13.50 Âëàä Ëèñîâåö “Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó” 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05, 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 16.15, 23.50 “Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ïðåäàòåëüñòâ. “Óäàð â ñïèíó” 16.50 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 17.00 “Ðåàëüíûå èñòîðèè. Âîçâðàùåíèå çâåçäû” 18.15 Ä/ô “Ìýðèëèí Ìîíðî è åå ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü” 19.10, 03.20 “Ïðàâî ãîëîñà” 20.35 Õ/ô “Åëêè-ïàëêè” 22.20 “Þáèëåéíûé âåðíèñàæ Èëüè Ðåçíèêà” 00.30 “Òàéíû íàøåãî êèíî. “Îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò” 01.40 Ä/ô “Ñåðãåé Íèêîíåíêî. “Î, ñ÷àñòëèâ÷èê!” 02.20 Ä/ô “Ðóññêîå ÷òèâî” 04.10 Ä/ô “Òàéíû äâîéíèêîâ”


15 ñòîð.

ÑÓÁÎÒÀ, 6 ʲÒÍß 20:45 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 00:30 00:35

“ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Áëàãà â³ñòü ç гêîì Ðåííåðîì” “Ñëóõàé î÷èìà” “×åñòü ìóíäèðó” “Ê³íîêîíöåðò” Õ/ô “Àôîíÿ” Êë³ï-àíòðàêò “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé”. Ìîâëåííÿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä Õ/ô “Àôîíÿ” “Äæåðåëà íàòõíåííÿ”. Êîðîñòèø³âñüêèé ðàéîí “²ñòîðè÷í³ ïîñòàò³”. Êè¿âñüêèé êíÿçü Ñâÿòîñëàâ

07.00, 10.00 Ì/ô 09.00 Ì/ñ “Ñêàçêè Ãàíñà Õðèñòèàíà Àíäåðñåíà” 11.15 Ì/ô “Êàðàïóçû âñòðå÷àþòñÿ ñ Òîðíáåðè” 12.25 Õ/ô “Îñòðîâ ïîòåðÿííûõ äóø” 14.25 Õ/ô “Ïðîùåííîå âîñêðåñåíüå” 02:35 16.15 “Ñâàäåáíûé ðàçìåð” 04:00 17.15 “Ëÿìóð Òóæóð” 18.10 “Ðàññìåøè êîìèêà” 05:30 19.10 “ÊÂÍ” 21.40 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåííîå”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.00 Õ/ô “Áàáíèê”. (3 êàòåãîðèÿ) 01.40 Õ/ô “Òîëüêî ñïîêîéñòâèå” 03.00 “Íî÷íàÿ æèçíü” 06.00, 05.50 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 07.00, 19.00, 03.20 Ñîáûòèÿ 07.10, 08.10 Ò/ñ “Èíòåðíû” 10.00 Òàéíû çâåçä 05.45, 00.55 Ìèð çâåçä 11.00 Ëó÷øèé ïîâàð íà ñåëå 2 06.30 Ì/ô 12.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 4” 07.55 Äåëî âêóñà 15.00, 04.25 Õ/ô “Êîãäà öâåòåò ñèðåíü” 08.55, 16.50 Ñ áåëîãî ëèñòà 17.00 Õ/ô “Íåâåñòà ìîåãî æåíèõà” 09.25 Çíàåòå ÷òî? 19.20 Õ/ô “Ñåðäöå áåç çàìêà” 10.05 Âðà÷è ÒÐÊ “Ýðà” 21.20 Ò/ñ “Øàìàí”. (2 êàòåãîðèÿ) 10.55 Äà÷íûå èñòîðèè 06.00 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 01.00, 03.40 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå 2” 11.50 Ñâàòû ó ïëèòû 06.05 Èòîãè 12.20 Ñïåöèÿ 06.15, 06.55, 08.55 Ïîãîäà 13.25, 18.40 Ñåìåéíûé ðàçìåð 06.20 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 14.10, 00.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð 06.30, 18.40 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 07.00 Êîíöåðò “À. Ìàëèíèí. Ãîëîñ äóøè” 15.10, 17.40 Æåíñêàÿ ôîðìà 06.40, 09.35, 19.25, 00.25, 01.55 “Òåìà íåäåëè” 08.25 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 16.00 Âðåìÿ êðàñîòû 06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 23.35, 00.20, 03.25 ÓÒ-1 19.30 Âåñåëûå ìóæ÷èíû “Âðåìÿ ñïîðòà” 09.00, 09.40, 14.35, 15.30, 17.25, 22.55 Ïîãîäà 20.30 Òàéíû ñóäüáû 06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 16.10, 09.05 Æèçíü íà ðàâíûõ 21.20, 01.40 Áóäü ïî-òâîåìó 17.20, 19.20, 23.40, 00.55, 03.35, 09.25 Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà 22.20 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 05.55, 06.25 “Ïîãîäà” 09.45 Îïûò 23.10 Íåçâåçäíîå äåòñòâî 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 11.10 Õ/ô “Ïîñëåäíåå ëåòî äåòñòâà” 02.30 Öâåò Íî÷è 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 14.40  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 15.35 Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð “Êóáîê Ñòåëëû 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 “Âðåìÿ Çàõàðîâîé” íîâîñòåé” 17.00 Çîëîòîé ãóñü 05.15 Ì/ô “Ìàóãëè” 07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.20 “Áèçíåñ17.30 Áóäüòå çäîðîâû 06.25 Õ/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö” âðåìÿ” 19.20 Star-øîó. Äàéäæåñò 08.00 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíå” 07.30 “180 ãðàäóñîâ” 20.50 Ìåãàëîò 09.00 “Åäèì äîìà” 07.50, 10.15, 12.10, 02.30, 03.30, 04.30, 04.55, 20.55 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 10.15 “Õàòà íà òàòà” 05.50, 06.20 “Õðîíèêà íåäåëè” 21.00 Èòîãè äíÿ 12.15 “Õîëîñòÿê 3” “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 21.25 Áåç öåíçóðû 15.40 “Êàê âûéòè çàìóæ ñ Àíôèñîé ×åõîâîé” 08.30 09.25 “Àâòîêîíòèíåíò” 22.00 Êàáìèí: ñîáûòèå íåäåëè 16.50 Õ/ô “Ëþáîâü è ãîëóáè” 09.50 “Ìîòîð-íîâîñòè” 22.10 Óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ 19.00 “Óêðàèíà èìååò òàëàíò! 5” 10.10, 00.30 “Íîâîñòåìåòð” 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðîéêà, Êåíî 22.05 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 11.10 “Òðàíñìèññèÿ” ÒÐÊ “Ýðà” 01.55 “Äåòåêòîð ëæè 3” 11.30 “Àâòîïèëîò-òåñò” 23.00 Òâîé ãîëîñ 02.40 Íî÷íîé ýôèð 12.15 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 23.25 Ïîãîäà 13.30 “Äðàéâ” 23.30 Ýðà çäîðîâüÿ 14.10, 23.50 “Èñòîðèÿ óñïåõà” 23.50 Êèíî â äåòàëÿõ 14.25 “Èãðà ñóäüáû” 05.15, 05.50 Ïîãîäà 00.40 Êëóá þìîðà 15.15 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé” 05.20 Ôàêòû ÓÒ-1 16.15 “Àðñåíàë” 05.55 Ñâèòàíîê 01.20 Èòîãè äíÿ 06.55 Êîçûðíàÿ æèçíü 17.25 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé” 01.45 “Ïîòîìêè” ñ Í. Ðûá÷èíñêîé è Ê. 07.25 Õ/ô “Îñòèí Ïàóýðñ. Øïèîí, 18.15 “Îñîáåííûé âçãëÿä” Ãíàòåíêî êîòîðûé ìåíÿ ñîáëàçíèë” 19.30 “Ìàøèíà âðåìåíè” 02.40 Õèò-ïàðàä “Íàöèîíàëüíàÿ äâàäöàòêà” 09.35 Çâåçäà YouTube 20.10, 01.10, 05.10 “Ïîðòðåòû ñ Ñåðãååì 03.50 Ñâåò 10.00 Äà÷à Äîðîôååâûì” 04.10 Ïðàâèòåëüñòâî íà ñâÿçè ñ ãðàæäàíàìè 10.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 21.10 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà” 04.35 Îêîëèöà 11.40 Çà ðóëåì 21.40, 03.00, 06.00 “Îêíî â Àìåðèêó” 05.05 Ä/ô “Äóõ òèíýéäæåðîâ, ïîäðîñòêè 12.10 Ñìîòðåòü âñåì! 22.00, 02.10, 03.40 “ êàáèíåòàõ” ãëàçàìè Ãîëëèâóäà” 13.10 Õ/ô “V Öåíòóðèÿ” 22.30 “Ìàñòåð-êëàññ ñ Íàòàëèåé Ôèöè÷” 15.40 Õ/ô “Äèêèé, äèêèé Âåñò” 02.40 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 17.45 Ìàêñèìóì â Óêðàèíå 04.10 “Æèçíü èíòåðåñíà” 05.45 “Øóñòåð Live” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 04.35 “Àêöåíò” 09.20 “Æäè ìåíÿ” 19.00 Õ/ô “Êàíèêóëû ñòðîãîãî ðåæèìà” 11.00, 02.00 Õ/ô “Áîëüøàÿ ëþáîâü” 21.30 Õ/ô “Ðæåâñêèé ïðîòèâ Íàïîëåîíà” 13.05 Ò/ñ “Áåëûé íàëèâ” 23.05 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëîâàòü â Zîìáè06.00, 11.40 Åðàëàø 16.55 “Þðìàëà-2012” ëýíä”. (2 êàòåãîðèÿ) 07.15 Ì/ñ “Ëóíòèê” 18.30, 20.30 Êîíöåðò “Äåíü Ðîæäåíèÿ Èíòåðà” 00.55 Õ/ô “Ìàìîíò”. (2 êàòåãîðèÿ) 07.40 Ìàëûøè-òâîéíÿòà 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 02.30 Õ/ô “Êðóçî” 08.00 Òåëåïóçèêè 23.50 Õ/ô “Ñâàäüáà ïî îáìåíó”. (2 03.55 Ò/ñ “Êîäåêñ ÷åñòè” 08.35 Áàêëóøíèöà êàòåãîðèÿ) 09.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 01.30 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 09.40 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 03.30 Ä/ñ “Ìàãèÿ îêåàíîâ” 06:00 óìí Óêðà¿íè 10.05 Ì/ñ “Âïåðåä, Äèåãî, âïåðåä!” 04.40 Õ/ô “Ëýññè” 06:10 “²ñòîðè÷í³ ïîñòàò³”.Êè¿âñüêèé êíÿçü 10.40 Ì/ñ “Èíäèéñêèå áàñíè” Ñâÿòîñëàâ 11.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” 06:35 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 12.25 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 05.45 Ò/ñ “Îõîòà íà ìîíñòðîâ” 07:05 Õ/ô “Áàëàäà ïðî äîáëåñíîãî 13.55 Ò/ñ “Ïîëîâèíêè” 06.30 Íîâûé âçãëÿä ëèöàðÿ Àéâåíãî”” 14.55 Õ/ô “Ïîöåëóé íà ñ÷àñòüå” 08.05, 10.00 Ðåâèçîð 2 08:30 “Ðåöåïòè Íà䳿” 17.00 Õ/ô “Îäèí äåíü” 11.55 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 09:00 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” 19.10 Õ/ô “Ãîðÿ÷èå ãîëîâû” 13.40 Ëþäè ÕÝ 10:30 Êë³ï-àíòðàêò 20.55 Âèòàëüêà 14.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ 10:45 “Ç ïåðøèõ âóñò” 22.20 ×òî åñëè? 14.40 Ôàéíà Þêðàéíà 11:00 “Òåòåð³â” 23.00 Õ/ô “Äåòè êóêóðóçû 4: Ñáîð 15.30 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 11:30 “Âàøå çäîðîâ’ÿ” óðîæàÿ”. (3 êàòåãîðèÿ) 17.00 Õ/ô “Ñêàëà” 12:00 “Ñïîðòèâíèé êàëåéäîñêîï” 00.45 Õ/ô “Îñòàíüñÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) 20.00 Õ/ô “Ëûñûé íÿíüêà” 12:30 “Ðîäèíà” 02.20 Äî óòðà 22.00 Êòî ñâåðõó? 2 13:00 “Íà ñâî¿é çåìë³” 23.40 Õ/ô “Ðàçûñêèâàåòñÿ â Ìàëèáó”. (2 13:30 “Ìàìèíà äîëÿ” êàòåãîðèÿ) 14:30 “Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” 06.00, 05.15 “Ïðàâäà æèçíè” 01.25 Ò/ñ “Ýâðèêà” 15:00 “³ðóþ” 06.30 “Ëåãåíäû áàíäèòñêîãî Êèåâà” 02.25, 03.25, 04.30 Çîíà íî÷è 15:30 “ʳíîêîíöåðò” 07.20 “Æåëåçíûé Îñêàð” 02.30, 03.30 Áîãäàí Õìåëüíèöêèé 16:00 “×åñòü ìóíäèðà” 07.55 Õ/ô “Åñëè âðàã íå ñäàåòñÿ...” 04.00 Èç ïëåíà íà âîëþ 16:30 “Æàðò-êëóá “Ïîáðåõåíüêè” 09.35 Õ/ô “Ãðîì ÿðîñòè” 04.15 Ïîñëåäíèå ðûöàðè 17:00 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” 11.30 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî”. 04.35 Ðàéñêèå ñàäû ãåòìàíà Ñàãàéäà÷íîãî 18:30 “Òåòåð³â” Äüÿâîëüñêèé êóø 04.55, 05.40 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 19:00 “Àêöåíòè” 20:00 “Ïîäàòêîâèé â³ñíèê” 12.00, 01.45 “Ãëàâíûé ñâèäåòåëü” 05.00 Êàòåðèíà Áèëîêóð. Ïîñëàíèå 20:10 “Äóìêè ç ïðèâîäó” 13.00 Õ/ô “Âûõîä” 06.00 “Ðåìîíò +” 06.25 Êîìåäèÿ “Âèêè - ìàëåíüêèé âèêèíã” 08.00 “Ñâåòñêàÿ æèçíü” 09.00 “Êòî òàì?” 10.10 Ì/ô “Ýíãðè áåðäñ” 10.15, 10.40 Ì/ñ “×èï è Äåéë” 11.00 “Ìèð íàèçíàíêó 4: Âüåòíàì” 12.00 “Òà÷êè” 12.25 “Ãîëîñ ñòðàíû 3” 14.55 Êîìåäèÿ “Äîêòîð Äóëèòòë 5” 16.35 “Âå÷åðíèé Êèåâ” 18.30 “Ðàññìåøè êîìèêà” 19.30, 05.10 “ÒÑÍ” 20.00 Õ/ô “Àâàòàð” 23.20 Õ/ô “Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.40 Áîåâèê “Óãíàòü çà 60 ñåêóíä”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.30 Áîåâèê “×óæîé 4: Âîñêðåøåíèå”. (2 êàòåãîðèÿ)

14.45 15.15 19.00 23.00 23.30 02.30 03.50 04.40

Ä/ñ “Áîëåçíè-óáèéöû” Ò/ñ “Øåðèô 2” Ò/ñ “Ïðåäàòåëü” Ä/ñ “Ðåàëüíûå ïðåñòóïíèêè” Õ/ô “Çàìåíà”. (2 êàòåãîðèÿ) “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” “Àãåíòû âëèÿíèÿ” “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

06.00 Õ/ô “Ïå÷êè-ëàâî÷êè” 07.35 Ô-ñòèëü 08.00 “Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 08.40, 18.55, 20.55 “Ïîãîäà” 09.00 Àíäðåé Âîçíåñåíñêèé. Íîñòàëüãèÿ ïî íàñòîÿùåìó 10.00 “Ñâåòñêèå õðîíèêè” 10.40 Õ/ô “Àëåíüêèé öâåòî÷åê” 12.10, 14.10 Äèêàÿ ïðèðîäà â îáúåêòèâå 13.30 Çà ñåìü ìîðåé 14.50, 05.10 Æèçíü ïî çàêîíàì ïðèðîäû 16.00 Âîëøåáíûé ìèð íàñåêîìûõ 17.00, 04.40 “Ðîíèí” 17.40 “Äíåâíèê äëÿ ðîäèòåëåé” 18.20 “Öèâèëèçàöèÿ Incognita” 18.30, 04.15 “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ âûõîäíûõ” 19.00 Óçåë 20.00 Ñîëíå÷íûå áóðè: óãðîçà ïëàíåòå Çåìëÿ 21.00 Ïîýò â Ðîññèè áîëüøå, ÷åì ïîýò 22.10 Õ/ô “ ïîñëåäíèé ðàç”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.00 Õ/ô “Ýñêîðò äëÿ äàì”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.05 Àìóðíûå ìåëîäèè. (3 êàòåãîðèÿ) 02.30 Õ/ô “Ïðàâèëà ñåêñà”. (3 êàòåãîðèÿ)

06.00, 15.30, 02.30, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00 Ì/ñ “×óäàêîâàòûå ðîäñòâåííèêè” 08.00 Ì/ñ “Òóðáîïåñ” 09.00 Ì/c “Ïèíêè è Áðåéí” 10.00 Ì/ñ “Òðàíñôîðìåðû” 11.00 Ì/ñ “Ôåíáîé è ×àì-×àì” 12.00 Ì/ñ “Êóðàæ - òðóñëèâûé ïåñ” 13.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 14.00, 19.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 16.00, 18.00, 00.00, 01.30 Ðåñòëèíã 21.00, 23.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 22.30 Ì/ñ “Ãðèôèíû” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

¹ 11 (1072) 27 áåðåçíÿ 2013 ð. 22.20 00.55 03.30 04.35

Õ/ô “Ïîäâèã Îäåññû” Õ/ô “Ïîáåäà” Õ/ô “ÑÎÑ íàä òàéãîé” Ñàóíäòðåêè

05.45 09.00 10.15 11.55 13.35

Ì/ô Õ/ô “Êàøòàíêà” Õ/ô “Óêîë çîíòèêîì” Õ/ô “Íåâåçó÷èå” Õ/ô “Îñâîáîæäåíèå”

12.00 13.55

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè 06.20 Õ/ô “Ïÿòü âå÷åðîâ” 08.00 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ” 08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” 08.55 “Óìíèöû è óìíèêè” 09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” 10.15 “Ñìàê” 10.55 “Ïîçäíÿÿ ëþáîâü Ñòàíèñëàâà Ëþáøèíà” 12.15 “Àáðàêàäàáðà” 15.15 “Íàòàëüÿ Êóñòèíñêàÿ. Êîðîëåâà ðàçáèòûõ ñåðäåö” 16.15 Õ/ô “Òðè ïëþñ äâà” 18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 18.15 “Óãàäàé ìåëîäèþ” 18.55 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à” 21.00 “Âðåìÿ” 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” 23.05 Õ/ô “Âîéíà áîãîâ: Áåññìåðòíûå” 01.05 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” 01.55 Õ/ô “Ñòðàííàÿ èñòîðèÿ äîêòîðà Äæåêèëà è ìèñòåðà Õàéäà” 03.25 Õ/ô “Ïîåçä èäåò íà Âîñòîê” 04.55 “Ïîëå ÷óäåñ”

16.00

17.55 20.00 00.05

02.00 03.30 04.05

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Ôåéåíîðä - Âåíëî Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Ïëåéîôô. Àíäåðëåõò - Ãåíê Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ýëü Ïîñî Ìóðñèÿ - Áàðñåëîíà Àëóñïîðò Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Àÿêñ - Íåéìåãåí Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà Ãëîðè. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ êèêáîêñèíãà. Ãðàí-ïðè Ñòàìáóë, Òóðöèÿ Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Óîòôîðä - Êàðäèôô Ñèòè Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ýëü Ïîñî Ìóðñèÿ - Èíòåð Ìîâèñòàð Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Õèìèê - ÁÊ Îäåññà

07.00 “Äåëüôèíû: òåñò íà èíòåëëåêò” 08.00 “Êîä äåëüôèíîâ” 08.55, 09.25, 09.55, 10.25, 10.55, 11.25, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Äíåâíèêè ãåïàðäà” 02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Ïðîäàííûé ñìåõ” 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 03.05, 09.05, 15.05 Ì/ñ “Îáåçüÿíêè â îïåðå” 17.30, 18.00, 18.30 «Íîâîðîæäåííûå 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Èãðóøå÷íûå èñòîðèè” â çîîïàðêå” 05.00, 11.00, 17.00 Ì/ô “Îñåííèé ïîäàðîê 19.00 “Æèçíü” ôåé” 20.00 “Ïëàíåòà Çåìëÿ” 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “×åðåïàøêà-ãåðîé” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ñ “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 21.00 “Äíåâíèê îðàíãóòàíãà” 22.00 “Ðàé ïîïóãàåâ” 23.00 “Àôðèêà áåç ëüâîâ” 00.00 “Äíåâíèêè ñìîòðèòåëÿ çàïîâåäíèêà” 20.00 Ò/ñ “Âðåìÿ Ñèíäáàäà” 01.00 “Íàñëåäíèêè Êîâ÷åãà” 21.00 Ò/ñ “Øåðèô” 22.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 02.00 “Áàõà: äðóãàÿ Êàëèôîðíèÿ” 23.00 Ò/ñ “Ñòèëåò» 03.00, 05.00 «Ìàëûø ïàíäà Ôó Ëîíã, Ñ÷àñòëèâûé 00.00 Ò/ñ “Àãåíòñòâî “Çîëîòàÿ ïóëÿ” Äðàêîí” 01.00 Ò/ñ “Àýðîïîðò” 04.00, 06.00 «Ïñû Íåàïîëÿ”

06.00, 11.35, 16.25, 05.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.20 “Äåíü àíãåëà” 06.25 Ì/ô “Äîêòîð Àéáîëèò” 08.30, 09.10, 10.05, 10.50, 11.20, 12.00, 17.15 05.00 “Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ” “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 06.30, 00.30 Õ/ô “Âèøíåâûé ñàä” 09.00, 16.40, 20.25 “Ïîãîäà” 08.00, 14.00, 02.00 “Âðåìÿ” 09.05, 10.40 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 09.00, 03.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 09.45 “Äëÿ ìàëåíüêîé êîìïàíèè” 10.00 “Âçãëÿä” 11.00 “Ñàä, îãîðîä” 11.00 Êîíöåðò “Ìîñêâà - Êîïåíãàãåí” 12.10, 16.45 “Âêóñû êóëüòóð” 12.00 “Áóäèëüíèê” 12.40 Ä/ô “Àïîñòîë ëþáâè” 12.30 Õ/ô “Âåñåëàÿ õðîíèêà îïàñíîãî 13.40 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” ïóòåøåñòâèÿ” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 15.00 “Êîëáà âðåìåíè” 16.00 Ôðàãìåíòû ïðîãðàììû “Êèíîïàíîðàìà” 17.30, 01.45 Ò/ñ “Ëþáîâü - íå òî, ÷òî êàæåòñÿ” 20.30 “Çâåçäíûå èñòîðèè” 17.00 “Áûëî Âðåìÿ” 20.55 “Àðõèâû èñòîðèè” 18.00 Êîíöåðò “Âñòðå÷è â êîíöåðòíîì çàëå 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” ãîñòèíèöû “Êîñìîñ” 21.30 Õ/ô “Ïîäêèäûø” 20.00 “Êàáà÷îê 13 ñòóëüåâ” “Òåëå÷àò” 21.00 Õ/ô “Èñòîðèÿ êàâàëåðà äå Ãðèå è 00.45 04.40 “Ãóáåðíèÿ” Ìàíîí Ëåñêî” 05.10 “Øêîëà âûæèâàíèÿ” 23.00 “Êèòàé. Óòðà÷åííûå ïîáåäû” 00.00 “Ïåðåêðåñòîê ðîêà” 04.00 Êîíöåðò “Èëüÿ Ðåçíèê â òåàòðå è ïåñíå”

07.00, 09.00, 12.00, 18.00 Ñåãîäíÿ 07.20 Ñìîòð 07.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà 08.25 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì” 09.25 Ðóññêàÿ íà÷èíêà 09.55 “Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê” 10.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 12.25 Ñâîÿ èãðà 13.10 “Íàøè” ñî Ëüâîì Íîâîæåíîâûì” 14.00 Ïðåìüåðà “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Îøèáî÷êà âûøëà”. “Îò ñåáÿ íå óáåæàòü” 15.55 “Ñëåäñòâèå âåëè...” 16.50 Àëåêñàíäð Æóðáèí. Ìåëîäèè íà ïàìÿòü 17.30 “Ëó÷ Ñâåòà” 18.25 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå 6”. “Ãàñòðîëåðû” 22.05 “Ðóññêèå ñåíñàöèè” 23.05 Òû íå ïîâåðèøü! 00.00 Ò/ñ “Ãðÿçíàÿ ðàáîòà”. “Äåëî õèðóðãà” 01.50 “Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà” 02.25 Ò/ñ “Âèíòîâàÿ ëåñòíèöà”

10.05

06.00, 08.00, 10.00, 12.50, 14.15, 16.45, 18.30, 19.45, 21.45, 23.45, 00.55, 02.00, 03.05, 04.10 Ôóòáîë News 06.15 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 06.45 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 07.10 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. Â. Åâòóøåíêî 08.15 Ñåâàñòîïîëü - Îëèìïèê. ×åìïèîíàò Óêðàèíû. Ïåðâàÿ Ëèãà 10.30 Çàðÿ - ×åðíîìîðåö. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 12.30, 13.05, 15.25, 17.55 Ôóòáîë Live 13.25, 01.10 Èëüè÷åâåö - Êðèâáàññ. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 15.55, 03.20 Ìåòàëëóðã Ç - Àðñåíàë. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 18.50 Òîï-ìàò÷ 18.55 Ðåàë - Ëåâàíòå. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 20.55 Äåïîðòèâî - Ñàðàãîñà. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 22.55 Áàðñåëîíà - Ìàëüîðêà. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 05.15 Íîâîñòè + Àíîíñû

06.00 07.55

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Õåðåíâåí - Ôåéåíîðä Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Ëèäñ - Äåðáè

05.00 “Þðìàëà” 06.35, 07.15 Õ/ô “Ïîçäíÿÿ ëþáîâü” 07.00, 10.00, 13.00 Âåñòè 08.45 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” 09.20 “Ñóááîòíèê” 10.15 “Òèòàíèê. Ïîñëåäíÿÿ òàéíà” 11.05 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ ïîâåñòü” 13.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 13.30 “×åñòíûé äåòåêòèâ” 13.55 “Ãîðîäîê” 14.25 “Îñîáûé ñëó÷àé” 15.25, 01.25 Ò/ñ “Áàéêè Ìèòÿÿ” 17.05, 02.55 “Ñóááîòíèé âå÷åð” 19.00 Âåñòè â ñóááîòó 19.45 Õ/ô “Ãåíåðàëüñêàÿ ñíîõà” 23.25 Õ/ô “Æåíèõ” 01.10 “Proòóðèçì”

06.00, 10.45 Ä/ñ “Ïî ñëåäó çâåðÿ” 06.40 Ì/ô: “Ñóíäóê-ñàìîëåò”, “Àëåíüêèé öâåòî÷åê” 07.45 “Íà ñòàðò!” 08.00 “ÀÁÂÃÄåéêà” 08.25 Õ/ô “Âîëøåáíàÿ ñèëà” 09.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ”. Ðåìáðàíäò 09.40 “Ðóññêèé âîïðîñ” 10.15 “Òàéíû íàøåãî êèíî. “Îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò” 11.30, 17.40, 00.00 Ñîáûòèÿ 11.45 Äîì ñ èñòîðèåé. “Îñîáíÿê íà Íîâèíñêîì áóëüâàðå” 12.10 Í. Ðîãîçèíà “Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó” 12.50 Ä/ô “Ñåðãåé Íèêîíåíêî. “Î, ñ÷àñòëèâ÷èê!” 13.30 Õ/ô “Åëêè-ïàëêè” 14.55 Òàëàíòû è ïîêëîííèêè. Ñ. Ëþáøèí 16.10, 17.55, 00.15 Ò/ñ “Ñàðìàò” 19.25 “Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ìèìèíî” 19.50 Èðèíà Ñëóöêàÿ “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè” 21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” 21.50, 04.15 Õ/ô “Âåñüåãîíñêàÿ âîë÷èöà” 23.30 “Ðåàëüíûå èñòîðèè. Âîçâðàùåíèå çâåçäû” 03.15 Ä/ô “Ìýðèëèí Ìîíðî è åå ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


¹ 11 (1072) 27 áåðåçíÿ 2013 ð. 07.00 08.40 06.00 Õ/ô “Ïðèíöåññà ìîåé ìå÷òû” 07.50 Ì/ô 08.10 “Ðåìîíò +” 09.00 “Ëîòî-Çàáàâà” 10.10 Ì/ô “Ýñêèìîñêà” 10.15, 10.40 Ì/ñ “×èï è Äåéë” 11.05, 03.55 “Êóëèíàðíûå êóðñû ñ Þ. Âûñîöêîé. Èòàëèÿ. Âåíåöèÿ” 11.45 “Âîñêðåñåíüå ñ Êâàðòàëîì” 12.40 “Øåñòü êàäðîâ” 13.05 “Ìåíÿþ æåíó 7” 14.35, 15.45, 16.55, 18.15 Ò/ñ “Ñâàòû 6” 19.30 “ÒÑÍ-Íåäåëÿ” 20.15 “Ãîëîñ ñòðàíû 3” 22.30 “Ñâåòñêàÿ æèçíü” 23.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà? Çâåçäíûå âîéíû” 00.30 Õ/ô “Ãðîìîçåêà” 02.35 Êîìåäèÿ “Âèêè - ìàëåíüêèé âèêèíã” 04.20 Êîìåäèÿ “Äîêòîð Äóëèòòë 5”

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 06.05, 07.00, 08.55 Ïîãîäà 06.10 Ìèð ïðàâîñëàâèÿ 06.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 07.10 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 07.40 “Æåíà” ÓÒ-1 09.00, 10.20, 13.00, 14.25, 15.25, 16.20 Ïîãîäà 09.05 Ïóòåøåñòâóé ïî ìèðó ñ Þ. Àêóíèíîé 09.30 Êòî â äîìå õîçÿèí? 09.50 Áëèæå ê íàðîäó 10.25 Èãðàåì â àðìèþ 10.55 Èìåþ ÷åñòü ïðèãëàñèòü 11.40 Øàã ê çâåçäàì 12.20 Ìóçûêàëüíàÿ àêàäåìèÿ. Åâðîâèäåíèå 13.05 Êóìèðû è êóìèð÷èêè 13.35 Øåô-ïîâàð ñòðàíû 14.30  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà 15.30 Êàðàîêå äëÿ âçðîñëûõ 16.25 Äåëîâîé ìèð. Íåäåëÿ 16.55 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà “Ìû äåòè òâîè, Óêðàèíà!” 18.35 Êîíöåðò Ì. Ãàäåíêî “Ìîÿ ïåñåííàÿ èñïîâåäü” 20.40 Ãëàâíûé àðãóìåíò 20.50 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 21.00 Èòîãè íåäåëè 21.40 Òî÷êà çðåíèÿ 22.05 Ëó÷øåå èç “Ñëàâÿíñêîãî áàçàðà” 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà ÒÐÊ “Ýðà” 23.00 Ýðà áèçíåñà. Èòîãè 23.30 Ïîãîäà 23.35 “Æåíà” 00.45 Êëóá þìîðà ÓÒ-1 01.20 Èòîãè íåäåëè 02.00 Ãëàâíûé àðãóìåíò 02.10 Îïûò 04.00 Ôîëüê-music 05.05 “Ïðåäâå÷åðüå”

06.10 Õ/ô “Âûñîêî ëåòàÿ 2” 07.40 Ì/ô “Øðåê 2” 09.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî” 10.10 “Âêóñíîå ñâèäàíèå” 11.05 “Þðìàëà-2012” 13.00 Õ/ô “Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò” 16.05 Ò/ñ “Òî÷êà âçðûâà” 20.00, 03.10 “Ïîäðîáíîñòè íåäåëè” 20.45 “Áîëüøèå òàíöû” 23.15 Êîíöåðò “Äåíü Ðîæäåíèÿ Èíòåðà” 03.55 Ä/ñ “Ìàãèÿ îêåàíîâ”

05.45 06.55 07.45 08.00 08.25 09.00 10.00

Ò/ñ “Îõîòà íà ìîíñòðîâ” Íîâûé âçãëÿä Öåðêîâü Õðèñòîâà Ñïðîñèòå ó äîêòîðà Ì/ñ “Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå Øòàíû” Ì/ñ “Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêàðà” Ì/ô “Ñêóáè-Äó íà îñòðîâå Ìåðòâåöîâ” 11.40, 22.00 Ïåäàí-Ïðèòóëà Øîó 13.10 Êòî ñâåðõó? 2 15.10 Õ/ô “Ñêàëà”. (2 êàòåãîðèÿ) 17.50 Õ/ô “Ëûñûé íÿíüêà” 19.45 Õ/ô “Âàâèëîí í.ý.” 23.25 Õ/ô “Ôðåä Êëàóñ, áðàò Ñàíòû” 01.40 Õ/ô “Ïñèõè â òþðÿãå” 03.35 Çîíà íî÷è 03.40 Ò ïðî Ò 04.10 Âåðü ìíå 04.25, 04.55 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.30 Ãðóñòíûé Ïüåðî

10.00 12.00 13.00 15.15 17.20 19.10 21.40 00.00 01.30 02.50

Ì/ô Ì/ô “Êàðàïóçû âñòðå÷àþòñÿ ñ Òîðíáåðè” Õ/ô “Îñòðîâ ïîòåðÿííûõ äóø” “Äîáðûé âå÷åð, æèâîòíûå” Õ/ô “Äæåéí Ýéð” Õ/ô “Äîáðîå óòðî” “Ðàññìåøè êîìèêà” Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëîâåê”. (2 êàòåãîðèÿ) Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåííîå”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Òîëüêî ñïîêîéñòâèå” Õ/ô “Ïîêà åå íå áûëî”. (3 êàòåãîðèÿ) “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.45, 01.00 Ìèð çâåçä 06.30 Ì/ô 08.00 Äåëî âêóñà 09.00, 16.55 Ñ áåëîãî ëèñòà 09.25 Çíàåòå ÷òî? 10.10 Âðà÷è 10.55 Äà÷íûå èñòîðèè 11.50 Ñâàòû ó ïëèòû 12.25 Ñïåöèÿ 13.25, 18.45 Ñåìåéíûé ðàçìåð 14.15, 00.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð 15.15, 17.45 Æåíñêàÿ ôîðìà 16.00 Âðåìÿ êðàñîòû 19.30, 23.15 Íåçâåçäíîå äåòñòâî 20.30 Òàéíû ñóäüáû 21.25, 01.40 Áóäü ïî-òâîåìó 22.25 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 02.30 Öâåò Íî÷è

16 ñòîð.

ÍÅIJËß, 7 ʲÒÍß 23:00 Õ/ô “ijëî áóëî ó Ïåíüêîâ³” 00:35 “Çâèòÿãà” 01:00 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 03:05 “Íåâèãàäàí³ ³ñòî𳿔. Â. Ñòåôàíèê 03:35 “ÏðîÏðîô³” 03:55 “Çåëåíèé áóì” Àðõåîàñòðîíîì³ÿ 04:25 Õ/ô “ijëî áóëî ó Ïåíüêîâ³” Ïðèì³òêà: Ó ïðîãðàì³ ìîæëèâ³ çì³íè Äèðåêòîð ïðîãðàì Áåðåëåò Â. ². òåë.: (0412) 47-3087, tvradiored@ukr.net,

06.00 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 06.45 Ñîáûòèÿ 07.00 Õ/ô “Íåâåñòà ìîåãî æåíèõà” 09.00 Äîáðî ïîæàëîâàòü 10.00 Ãåðîè ýêðàíà 11.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 4” 14.00 Ñàìûé óìíûé 15.50, 20.00 Ò/ñ “Âðåìÿ äëÿ äâîèõ” 19.00, 03.50 Ñîáûòèÿ íåäåëè 21.00 Ò/ñ “Èíòåðíû” 23.00 “Âåëèêèé ôóòáîë” 00.30 Ò/ñ “Øàõòà” 02.25 Ò/ñ “Øàìàí” 04.35 Ò/ñ “Øàìàí”. (2 êàòåãîðèÿ)

06.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.10, 08.25, 18.50, 23.35, 00.20, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 14.10, 14.55, 17.10, 17.50, 19.10, 00.25, 00.40, 02.55, 03.30, 05.55, 06.25 “Ïîãîäà” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.15 Ì/ô “Çàêîëäîâàííûé ìàëü÷èê” 02.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 05.55, 01.30 Õ/ô “Íåïîääàþùèåñÿ” 07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15 “Áèçíåñ07.10 “Åäèì äîìà” âðåìÿ” 08.15 “Êóëèíàðíàÿ äèíàñòèÿ” 07.30 “180 ãðàäóñîâ” 10.10 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíå” 07.50, 20.30, 01.55, 02.35, 04.35, 05.50 “Õðîíèêà 11.10 Õ/ô “Ìàòü-è-ìà÷åõà” íåäåëè” 15.45 “Óêðàèíà èìååò òàëàíò! 5” 08.30 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé” 19.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” 09.10, 19.30, 06.00 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà” 20.00 “Îäèí çà âñåõ” 09.35 “Îêíî â Àìåðèêó” 22.00 Õ/ô “Èñêóïëåíèå” 10.10 “Ìàìèíà øêîëà” 23.55 Õ/ô “Ëàáèðèíòû ëþáâè” 10.30 “Çäîðîâûå èñòîðèè” 02.45 Íî÷íîé ýôèð 11.10 “Òåõíîïàðê” 11.30 “Òðàíñìèññèÿ-òåñò” 12.10, 04.15 “Æèçíü èíòåðåñíà” 05.05, 05.35 Ïîãîäà 13.10 “Çàùèòíèê Îò÷èçíû” 05.10 Ôàêòû 13.30 “Ìîòîð” 05.40 Ñâèòàíîê 14.20 “Èãðà ñóäüáû” 06.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 15.15 “Àêöåíò” 07.35 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 16.10 “Ìàøèíà âðåìåíè” 07.55 Äà÷à 17.30 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 08.40 Îñíîâíîé èíñòèíêò 18.10 “Îêíî â Åâðîïó” 09.10, 13.20 Ñìîòðåòü âñåì! 21.00 “Âðåìÿ: èòîãè íåäåëè ñ Òàòüÿíîé 10.25 ÎëèìïèËÿïû Äàíèëåíêî” 11.30 Êîçûðíàÿ æèçíü 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 12.00 Ìóëüò ëè÷íîñòè 22.00, 02.10 “Òåððèòîðèÿ çàêîíà” 12.25 Êðèìèíàëüíûé îáëîì 22.35, 03.40 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé” 14.20 Õ/ô “Êàíèêóëû ñòðîãîãî ðåæèìà” 23.40 “Îáðàòè âíèìàíèå ñ Ò. Ðàìóñ” 16.55 Õ/ô “Ðæåâñêèé ïðîòèâ Íàïîëåîíà” 00.30, 02.30, 03.35 “Îáçîð ïðåññû” 18.45 Ôàêòû íåäåëè 01.10, 05.10 “Ïîðòðåòû ñ Ñåðãååì Äîðîôååâûì” 19.30 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê â Âåãàñå” 03.25, 06.20 “Òåìà íåäåëè” 21.45 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê â Âåãàñå 2. Èç 04.40 “Ìàñòåð-êëàññ ñ Íàòàëèåé Ôèöè÷” Âåãàñà â Áàíãêîê” 23.50 Õ/ô “Âïðèòûê”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.45 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëîâàòü â Zîìáèëýíä”. (2 êàòåãîðèÿ) 06.00 Åðàëàø 03.10 Õ/ô “Ìàìîíò”. (2 êàòåãîðèÿ) 07.15 Ì/ñ “Ëóíòèê” 04.30 Ò/ñ “Êîäåêñ ÷åñòè” 07.40 Ìàëûøè-òâîéíÿòà 08.00 Òåëåïóçèêè 08.35 Áàêëóøíèöà 09.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 06:00 óìí Óêðà¿íè 09.40 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 06:10 “Íåâèãàäàí³ ³ñòî𳿔. Â. Ñòåôàíèê 10.05 Ì/ñ “Âïåðåä, Äèåãî, âïåðåä!” 06:40 “Àêöåíòè” 10.40 Ì/ñ “Èíäèéñêèå áàñíè” 07:30 Õ/ô “Àôîíÿ” 11.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” 09:00 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” 11.40 Ì/ô “Îñòðîâ ñîêðîâèù” 10:30 “Æàðò-êëóá “Ïîáðåõåíüêè” 13.55 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 11:00 “гäíà øêîëà” 15.00 Õ/ô “Îäèí äåíü” 11:25 “Øêîëà íåçâè÷àéíèõ íàóê” 17.10 Õ/ô “Ãîðÿ÷èå ãîëîâû” 12:00 “Ïîçèö³ÿ” 18.55 Äàåøü ìîëîäåæü! 12:30 “Àíãë³éñüêèé êëóá” 19.55 Âèòàëüêà 13:00 “Ðåòðîñïåêòèâà” 22.00 Âåñåëûå ìàìçåëè 13:30 “Ñïîðòêàëåéäîñêîï” 22.25 Êîò.Ôàêòîð 14:00 “Äóìêè ç ïðèâîäó” 23.00 Õ/ô “Áëîíäèíêà â øîêîëàäå”. (3 14:30 “Õòî ÿ? Ùî ÿ ìîæó?” êàòåãîðèÿ) 14:45 “Äæåðåëà íàòõíåííÿ”. Êîðîñòèø³âñüêèé 00.50 FAQ. Êàê ñíÿòü äåâóøêó è ò.ï ðàéîí 16:15 “Òâîº ìàéáóòíº” 16:45 “Äîñüº” 18:30 “ÏðîÏðîô³” 05.45 “Ëåãåíäû áàíäèòñêîãî Êèåâà” 17:00 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” 06.10 Õ/ô “Âûõîä” 19:00 “Ìàìèíà äîëÿ” 07.45 Ò/ñ “Øåðèô 2” 20:00 “Àêöåíòè” 11.30 “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà”. Ðàäèî20:45 “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” èãðà “Áëåô” 21:00 “Ïîâíîòà ðàäîñò³ æèòòÿ” 12.00, 03.00 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 21:30 “Æàðò-êëóá “Ïîáðåõåíüêè” 13.00 Õ/ô “Ìàðèÿ èç Íàçàðåòà” 22:00 “Ñåêðåòè êðàñè” 15.00 Ò/ñ “×êàëîâ” 22:30 “Ñïîðòêàëåéäîñêîï” 19.00 Ò/ñ “Ãàèøíèêè”

23.00 23.30 01.10 01.40 04.45 05.05

Ä/ñ “Òàéíû êðèìèíàëüíîãî ìèðà” Õ/ô “Äàæå íå äóìàé!” (2 êàòåãîðèÿ) “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà” “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” “Ïðàâäà æèçíè”

06.00 Õ/ô “Àëåíüêèé öâåòî÷åê” 07.30 Äèêàÿ ïðèðîäà â îáúåêòèâå 08.00 “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ âûõîäíûõ” 08.40, 18.55 “Ïîãîäà” 09.00 Ñîëíå÷íûå áóðè: óãðîçà ïëàíåòå Çåìëÿ 10.00 “Áóäü â êóðñå!” 10.40 Ô-ñòèëü 11.00 Õ/ô “Ïå÷êè-ëàâî÷êè” 13.55 Çà ñåìü ìîðåé 14.30 Àðò ñèòè 15.15, 05.05 Æèçíü ïî çàêîíàì ïðèðîäû 16.25 Âîëøåáíûé ìèð íàñåêîìûõ 17.30 Ñòàëèí â Öàðèöûíå, èëè êðîâàâûé õàîñ 18.30, 03.55 “Ìèð çà íåäåëþ” 19.00 Óçåë 20.00 “Öèâèëèçàöèÿ incognita” 20.15, 04.20 “Êóìèðû” 20.45, 04.35 “Ñâåòñêèå õðîíèêè” 21.10 Ñåðãåé Þðñêèé.  òåëå ÷åëîâåêà 22.00 Õ/ô “Ýñêîðò äëÿ äàì”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.05 Õ/ô “ ïîñëåäíèé ðàç”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.50 Àìóðíûå ìåëîäèè. (3 êàòåãîðèÿ) 02.30 Õ/ô “Âåíåöèàíñêèé êàïðèç”. (3 êàòåãîðèÿ)

06.00, 15.30, 02.30, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00 Ì/ñ “×óäàêîâàòûå ðîäñòâåííèêè” 08.00 Ì/ñ “Òóðáîïåñ” 09.00 Ì/c “Ïèíêè è Áðåéí” 10.00 Ì/ñ “Òðàíñôîðìåðû” 11.00 Ì/ñ “Ôåíáîé è ×àì-×àì” 12.00 Ì/ñ “Êóðàæ - òðóñëèâûé ïåñ” 13.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 14.00, 19.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 16.00, 01.30 Ðåñòëèíã (Superstars) 17.00, 00.00 Ðåñòëèíã 21.00, 23.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 22.30 Ì/ñ “Ãðèôèíû” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

05.00 06.00 06.30

Êîíöåðò “Ìîñêâà - Êîïåíãàãåí” “Áóäèëüíèê” Õ/ô “Âåñåëàÿ õðîíèêà îïàñíîãî ïóòåøåñòâèÿ” 08.00, 02.00 “Âðåìÿ” 09.00 “Êîëáà âðåìåíè” 10.00 Ôðàãìåíòû ïðîãðàììû “Êèíîïàíîðàìà” 11.00 “Áûëî Âðåìÿ” 12.00 Êîíöåðò “Âñòðå÷è â êîíöåðòíîì çàëå ãîñòèíèöû “Êîñìîñ” 14.00 “Êàáà÷îê 13 ñòóëüåâ” 15.00 Õ/ô “Èñòîðèÿ êàâàëåðà äå Ãðèå è Ìàíîí Ëåñêî” 17.00 “Ñëóæó Ñîâåòñêîìó Ñîþçó” 18.00, 03.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 19.00 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû, êîòîðûì íå ïîâåçëî” 20.00 “Ãîëóáîé îãîíåê” 21.10 “À ÷òî ó íàñ â òåàòðå?” 22.40 Õ/ô “Áàáî÷êà” 23.00 “Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ” 00.30 Õ/ô “Âèøíåâûé ñàä” 04.00 “Âçãëÿä”

06.10 “Æåíñêèé âçãëÿä” 07.00, 09.00, 12.00 Ñåãîäíÿ 07.20 Ñêàçêè Áàæåíîâà 07.50 Ïðîñòî öèðê 08.20 Èõ íðàâû 09.25 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” 09.55 Åäèì äîìà! 10.25 “×óäî òåõíèêè” ñ Ñ. Ìàëîçåìîâûì 11.00 Äà÷íûé îòâåò 12.30 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü 2”. “Êðóãëîñóòî÷íûé ñåðâèñ”. “Áóìàæíàÿ ðàáîòà”. “Êîíêóðåíò”. “Ñòðîèòåëüíûé áóì” 16.20 “Î÷íàÿ ñòàâêà” 17.20 Çîëîòàÿ ïûëü 18.00 “Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà” ñ Ê. Ïîçäíÿêîâûì 19.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 19.40 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå” ñ Â. Òàêìåíåâûì 20.35 Õ/ô “Ðîäñòâåííèê” 22.25 “Æåëåçíûå ëåäè” 23.15 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ 23.50 Ò/ñ “Ãðÿçíàÿ ðàáîòà”. “Äåëî õèðóðãà” 01.40 “Êðåìëåâñêèå äåòè”. “Àíäðåé Ñâåðäëîâ.

02.35 04.45

Íà ñëóæáå ó ÍÊÂÄ” Õ/ô “Ïóòü ñàìöà” “Äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè”

05.45 08.45 10.25 12.05 13.35 16.10 00.45 04.00 05.15

Ì/ô Õ/ô “Óêîë çîíòèêîì” Õ/ô “Íåâåçó÷èå” Õ/ô “Ïÿäü çåìëè” Õ/ô “Ïîäâèã Îäåññû” Õ/ô “Îñâîáîæäåíèå” Õ/ô “×åðíûé òðåóãîëüíèê” Õ/ô “Êàòÿ-Êàòþøà” Ñàóíäòðåêè

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè 06.15 Õ/ô “Ìåðòâîå ïîëå” 08.10 “Àðìåéñêèé ìàãàçèí” 08.45 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä” 08.55 “Çäîðîâüå” 10.10 “Íåïóòåâûå çàìåòêè” 10.30 “Ïîêà âñå äîìà” 11.25 “Ôàçåíäà” 12.15 “Åäà èç Ïîäíåáåñíîé” 13.20 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ ïîâåñòü” 15.15 “Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ. Çâåçäà ýïîõè” 16.20 “Ôîðò Áîÿðä” 17.55 “Îäèí â îäèí!” 21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ” 22.00 “ÊÂÍ” 23.30 “Ïîçíåð” 00.35 Õ/ô “Ãîñïîäèí Íèêòî” 02.55 Õ/ô “Ñàìûå áûñòðûå â ìèðå” 04.00 Ò/ñ “Òîðãîâûé öåíòð”

02.00, 08.00, 14.00 Õ/ô “Ïðîäàííûé ñìåõ” 03.15, 09.15, 15.15 Ì/ô “Îõ è Àõ” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ñ “Èãðóøå÷íûå èñòîðèè” 05.00, 11.00, 17.00 Ì/ô “×åëîâå÷êà íàðèñîâàë ÿ” 06.30, 12.30, 18.30 Ì/ñ “×åðåïàøêà-ãåðîé” 07.00, 13.00, 19.00 Ì/ñ “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

Ò/ñ “Âðåìÿ Ñèíäáàäà” Ò/ñ “Øåðèô” Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” Ò/ñ “Ñòèëåò» Ò/ñ “Àãåíòñòâî “Çîëîòàÿ ïóëÿ” Ò/ñ “Àýðîïîðò”

06.00, 10.05, 11.35, 05.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 Õ/ô “Ïîäêèäûø” 07.45 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 08.05 “Çâåçäíûå èñòîðèè” 08.30, 09.20, 10.15, 11.20, 12.00, 12.25, 17.05 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 09.00, 20.25 “Ïîãîäà” 09.05, 12.15, 16.35 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 09.45 “Äëÿ ìàëåíüêîé êîìïàíèè” 11.00 “Ñàä, îãîðîä” 12.40 Ä/ô “Àïîñòîë ëþáâè” 13.45 Ä/ô “Ìàòü-ìà÷åõà” 14.00, 22.45 “Þâåëèð” 16.25 “Êèíîïðîåêòîð” 16.45, 22.00 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 17.20 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 17.30, 01.45 Ò/ñ “Ëþáîâü - íå òî, ÷òî êàæåòñÿ” 20.30 Ä/ô “ß íå çíàë, ÷òî òû åñòü” 21.00, 22.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.35 “Àðõèâû èñòîðèè” 00.45 “Òåëå÷àò” 04.40 “Ãóáåðíèÿ” 05.10 “Øêîëà âûæèâàíèÿ”

06.00

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Ôåéåíîðä - Âåíëî 07.55, 23.25 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ýëü Ïîñî Ìóðñèÿ - Áàðñåëîíà Àëóñïîðò 09.40 Ýêñòðà-ôóòçàë 10.10, 19.35, 01.50 Ôóòáîë. Ðîññèÿ. Ïðåìüåð-ëèãà 12.05, 04.10 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Óîòôîðä - Êàðäèôô Ñèòè 14.00 Áàñêåòáîë. Åâðîêóáîê. 1/2 ôèíàëà. 2-é ìàò÷. Áèëüáàî - Áóäèâåëüíûê 15.50 Áàäìèíòîí. Êîìàíäíûé ×Å. Ôèíàë. Ìóæ÷èíû 16.45, 01.15 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 17.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Àÿêñ - Ýðàêëåñ 21.30 Áîêñ. Òèòóëüíûé òóðíèð “Áîêñ íà super ñêîðîñòè”. Òèìóð Àõóíäîâ - Áàñòèåí Ðîçåî 03.35 Ãëîðè. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ êèêáîêñèíãà. Ëîíäîí, Àíãëèÿ

07.00 “Êîä äåëüôèíîâ” 08.00 “Äåëüôèíû: òåñò íà èíòåëëåêò” 08.55, 09.55, 10.55, 12.00, 13.00 «Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 14.00 “Âîëøåáñòâî ãîð” 15.00 “Âûñîêèå Òàòðû - ïðèðîäà, çàñòûâøàÿ âî âðåìåíè” 16.00 “Áîãåìèÿ - ãîä ñðåäè áîëîò” 17.00 “Òàéíû çàëèâíîãî ëåñà - íàöèîíàëüíûé ïàðê Äóíàé” 18.00 “Ãîä åæà” 19.00 “Âîññòàâøèå èç ïåïëà” 20.00 “Ðàäèî Ãèááîí” 21.00 “Ïàñåêà - ïàñõàëüíûé ñëîíåíîê” 22.00 “Æèçíü” 23.00 “Îñòîðîæíî ëîñè!” 00.00 “Äíåâíèêè ñìîòðèòåëÿ çàïîâåäíèêà” 01.00 “Íàñëåäíèêè Êîâ÷åãà” 02.00 “Chance of a Lifetime” 03.00, 05.00 «Ãåçîéçå: Ðåâóùèå ãîðû” 04.00, 06.00 «Çîíà áîåâûõ äåéñòâèé â äèêîé ïðèðîäå”

04.45 08.00 08.35 09.20

Õ/ô “Ãåíåðàëüñêàÿ ñíîõà” “Ïëàíåòà ñîáàê” “Ñàì ñåáå ðåæèññåð” Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå 10.00, 13.00 Âåñòè 10.15 “Ñìåõîïàíîðàìà” 10.45 “ ìèðå æèâîòíûõ” 11.15 Ì/ô 11.30 Õ/ô “Óñàòûé íÿíü” 13.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 13.30 “×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà” 14.15 “Ãîðîäîê” 14.45, 01.50 Ò/ñ “Áàéêè Ìèòÿÿ” 16.50 “È ýòî âñå îíà” 19.00 Âåñòè Íåäåëè 20.30 “Ôàêòîð À” 22.20 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì” 00.10 Õ/ô “ß ïîäàðþ ñåáå ÷óäî” 03.45 “Òèòàíèê. Ïîñëåäíÿÿ òàéíà”

06.00, 10.45 Ä/ñ “Ïî ñëåäó çâåðÿ” 06.45 Õ/ô “Öàðåâè÷ Ïðîøà” 08.10 “Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ” 08.35 Òàëàíòû è ïîêëîííèêè. Ñ. Ëþáøèí 09.50 Ä/ô “Âåëèêèå ïðàçäíèêè. Áëàãîâåùåíèå” 10.15 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð” 11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ 06.00, 08.00, 10.00, 12.50, 14.15, 16.45, 20.45, 11.45 “Ïåêëî”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 22.45, 23.55, 01.00, 02.10, 03.15, 12.15 Ä/ô “Æåëåçíàÿ ëåäè Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ” 04.20 Ôóòáîë News 12.55 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ ïîâåñòü” 06.15 Ðåàë - Ëåâàíòå. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 14.30 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 08.15 Áàðñåëîíà - Ìàëüîðêà. ×åìïèîíàò 80-ëåòèþ Ìîñêîâñêîé ïðîêóðàòóðû Èñïàíèè 16.15 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 10.30, 11.00 “Èãðà ïðåêðàñíà” 16.45 “Ïðèãëàøàåò Á. Íîòêèí”. Ñ. Ìàõîâèêîâ 11.30, 04.35 Æóðíàë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 17.10, 00.15 Ò/ñ “Îãíåáîðöû” 12.00, 05.05 Futbol Mundial 20.05 Âðåìåííî äîñòóïåí. Àðàñ Àãàëàðîâ 12.30, 13.05, 15.25, 17.55 Ôóòáîë Live 21.00 “ öåíòðå ñîáûòèé” 13.25, 00.10 Ìåòàëëóðã Ä - Êàðïàòû. ×åìïèîíàò 21.50, 04.25 Õ/ô “Íàñëåäíèêè” Óêðàèíû “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ìîäà èç 15.55, 02.25 Òàâðèÿ - Ãîâåðëà. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 23.20 êîìèññèîíêè” 18.25 Ðåéìñ - Ëèîí. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì” 19.55 Õåòàôå - Àòëåòèêî. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 03.15 03.55 “Ðåàëüíûå èñòîðèè. Âîçâðàùåíèå 21.55 Âàëåíñèÿ - Âàëüÿäîëèä. ×åìïèîíàò çâåçäû” Èñïàíèè 05.35 Íîâîñòè + Àíîíñû

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


www.interesu.info

¹ 11 (1072) 27 áåðåçíÿ 2013ð.

Холодильники на разборку.Т:47-43-42 Холодильникі побутові б/у та на запчастини.Т:46-83-09,096-299-32-87,063-1807-623

ÏÐÎÄÀÌ

ÊÓÏËÞ Возьму в подарок компьютер б/у.Т:46-50-52 Радиоаппаратуру, кинескоп плоский диагональ 54 см. Т:46-83-09,096-299-32-87,063180-76-23 Телевизоры на разборку.Т:47-43-42 Телевизоры, магнитофоны, радиодетали, осциллографы, неисправные и б/у. Т. 46-6941, 098-479-27-64 Телевізори, ч/б і кольорові б/у і на запчастини.Т:46-83-09,096-299-32-87,063-1807-623

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÀ ÒÅÕͲÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ

ñòîð. 17

Газовая плита 4 комф.300 грн.Т:40-28-28 Газовая плита 4 комфорки б/у, хорошое состояние.Т:42-45-19, 096-246-25-95 Газови котел, б/у, роботи в Україні.Т:066411-63-05 Електронасос вібраційний «Каштан 2» новий.Т:22-35-52 Котел березовский в комплекте с чугунными батареями и трубами. Цена:2000 грн. Т:26-68-09 Котел на твёрдом топливе, обогрев до 2000 м куб.Т:066-600-87-84 Отопительно-вентиляционую установку, дизельное питание 12 Вт.Т:067-288-60-81 Печь на твердом топливе, обогрев до 2000 м. куб.Т:066-600-87-84 Плита газовая белая Белоруская.Т:41-21-04 Тепловентилятор на дровах, обогрев до 2000 м куб.Т:066-600-87-84

ÒÅËÅ-, ÔÎÒÎ-, ²ÄÅÎ-, ÀÓIJÎÒÅÕͲÊÀ

DVD плеер «Thomson» недорого.Т:34-23-33 DVD проигрыватель «Пионер». Т:42-79-76 LCD телевизор с оптового склада. Т:097-33359-77 Видеокамеру GVS под маленькую кассету, модем телефонный стационарный. Т:067267-91-11 Видеомагнитофон300 грн.Т:40-28-2 Кинескоп 20 дюймов (51 см), кинескоп 21 дюйм (54см), кинескоп Сони триметрон 27 дюймов, Сони триметрон 25 дюймов, отличное состояние, недорого. Т:097-333-59-77 Комнатные часы с жидкокристалическим єкраном и проектором.Т:063-975-20-70 Самсунг 2007 г.в. 21 дюйм, с отличном состоянии, без внешних повреждений, в ремонте не был.Т:050-445-31-28, 063-95-45-800 Срочно продам видеокамеру «Panasonic», фотоаппарат, ноутбук.Т:093-212-58-22.Звонить в ночное время с 3 до 6. Стационарний телефон, колір сірий, ціна 150 грн.Т:098-028-33-34, 25-09-60 після 18.00 Тв-тюнер Т2.Т:066-791-55-99 Телевизор «Lifetek» диагональ 56 см, б/у. Т:067-180-34-45 Телевизор «Акай» 54 см диагональ, цена 500 грн.Т:067-292-41-02 Телевизор «Самсунг» диагональ 32 см, 1 год. Цена: 300 грн. Т:067-292-41-02 Телевизор Електрон 451Ді 51 диагональ, цена 180 грн.Т:33-22-26 Телевизор Панасоник.Т:067-605-11-73 Телевизор переносной, черно-белый. Удобно для дачи, охраны, мало-габаритный.Т:096-9850-906 Телевизор Самсунг, в отличном состоянии, диаг. 63 см.Т:097-453-70-83 Телевизор Сони б/у рабочсий.Т:067-528-61-53 Телевизоры Акай 37 см, Самсунг, Вестел..Т:096-299-32-87,063-180-76-23,4683-09 Телевізор «Соні Вега» 3 нетрон, 29 дюймов (70 см диагональ). Т:050-070-51-34, 099290-83-74 Телевізор Samsung в ідеальному стані, ціна 700 грн.Т:096-01-72-977 Телевізори Елджи 51 см пульт, паспорт, Оріон 37 см пульт, паспорт, Електрон 451-Д.Т:4669-41, 098-479-27-64 Телефон АОН, б/у, отличное состояние - 120 грн. Торг. Т:22-71-70, , 098-581-81-43 Тюнер на телевизор.Т:25-98-15 Фотоаппарат „ФЄТ”. Т. 22-71-70, 098-58181-43

ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß. ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ, ²ÒÀÍÍß

Компьютер AMD-Sempron, 2500+(1,8 Мбц), AS Lockk7V4, ОЗУ 512 МВ, HDD 80 Гб, CDRW 52x, хороший корпус, клавиатура, мышь, программы 750 грн торг.Т:096-362-42-34 Компьютер Intel Pentium 2,4 гГц, 1 ОЗУ, 80гбайт винчестер, видеокарта GeForce – 1150 грн. Т. 097-333-59-77 Компьютер Intel Pentium 2,4 гГц, 512 ОЗУ, 80гбайт винчестер, видеокарта GeForce – 950 грн. Т. 097-333-59-77 Компьютер samtron б/у, недорого, все состовляющие.Т:067-528-61-53 Компьютер стационарный. Цена: 400 грн. Т:067-267-91-11 Компьютер.Т:063-980-35-86 Компьютеры, мониторы, ноутбуки, фотоапараты с оптового склада. Т:097-333-59-77 Корпус серебряный для компьютера - 100 грн, черный - 100 грн. Т:097-333-59-77 Ноутбук ASUS X50 2 ядра, 2 Гига.Т:097-80181-11 Ноутбук Del 3000 грн.Т:34-58-91 Оперативную память DDR1-400, 256 мегабайт - 75 грн, оперативная память для ПК DDR1-400, 512 мегабайт - 135 грн, процесор «Атлон 3000+» - 385 грн + материнскую плату + кулер. Т:097-333-59-77 Планшет Apple WM-8650 новий, 3000 грн.Т:093-471-94-96 Планшет Pocketbook новый 1600 грн.Т:066791-55-95 Принтер.Т:34-08-38 Самсунг R20 и ASUSX52M в хорошем состоянии.Т:096-852-13-35

ÊÓÏËÞ Газ.колонку отечественного пр-ва, на запчасти. Т. 46-69-41, 098-479-27-64 Електро плиту на 4 ком. с духовкой и кухоный комбайн.Т:093-568-15-93,097-220-35-97 Плиты газовые, б/у. Т: 46-83-09, 063-1807-623, 096-299-32-87

Нстояльна холодильна вітрина Парма 1.0, температура -0-+8.Т:098-682-36-70 Стелажи, вітрина.Т:40-69-50 Холодильник промышленный 560л, новый, цена 2000 грнТ:067-981-31-98

ÊÓÏËÞ Фризер для морозива. Т: 066-339-36-34

ÅËÅÊÒÐÎÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÏÐÎÄÀÌ ÏÐÎÄÀÌ Бензопила Урал-2Т елекрон новая.Т:067-28860-81 Пилораму, прес гидравлический для клейки евро-бруса, деревообрабатывающее оборудование, дровакол гидравлический. Т: 050317-31-23, 096-364-30-53

Производство и продажа конвейерных роликов, роликоопор.Т:050-544-27-69, 050446-00-69

ÏÐÎÄÀÌ Запчасти на фризерный деревообрабатывающий станок ФСШ-1А. т. 096-54725-29

ÏÐÎÄÀÌ Производство и продажа конвейерных роликов, роликоопор.Т:050-544-27-69, 050446-00-69

ÏÐÎÄÀÌ

ÊÓÏËÞ Нерабочие ноутбуки, нерабочие компьютеры, нерабочие видеокарты.Т:46-80-21, 46-9053, 098-599-27-82

ÒÅËÅÔÎÍÈ ÒÀ ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ

ÏÐÎÄÀÌ Мобильный телефон «Самсунг» без зарядного устройства с заблокированым номером 90 грн.Т:24-34-79,096-762-83-30 Саша Телефоны: Нокия-6300, Самсунг Х-460,Ю Нокия n-6030, Сони Эриксон w810. Т:09742-07-180

ÃÀÇÎ-, ÂÎÄÎÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÏÐÎÄÀÌ 4-х комфорную плиту, б/у.Т:37-62-59 Балон газовый Пропан-Бутан.Т:46-50-24 Водоочиститель Еко-Вод.Т:47-23-36 Вытяжка в комплекте. Цена:300 грн. Т:2668-09 Газ. плита Електа 4 комфорки, WROZAMET. Т:46-83-09,096-299-3287,063-18-07-623 Газовая колонка, б/у рабочая.Т:42-45-19, 096-246-25-95 Газовая плита «Электа», хорошее состояние. Цена:450 грн. Т:26-68-09

Швейную машинку ножную, б/у.Т:47-11-54 Швейную машинку Подольскую. Т:063-828-35-23 Швейные машинки: Чайка Полольськая електрическая,зингер немецкая.Т:42-03-49

Стол слесарный.Т:47-10-33

Фризеный деревообрабатывающий станок ФСШ-1А. т. 066-729-40-00

²ÍØÅ

ÏÐÎÄÀÌ Електродзвінок сильного бою.Т:46-8309,096-299-32-87,063-18-07-623 Задвижки, насосы, электродвигатели, электроприводы на задвижки, тельферы, сальниковые компрессоры, затворы, фланцы, отводы, генераторы, электротельфер, редукторы, компрессоры, зубн.муфты, газодувки, погрузчики, подшипники. Т. 067-63848-75 Оборудование для монолитного строительства и заливки из пенобетона.Т:050-31731-23 Оборудование для пр-ва газобетона и пенобетона, дробилку вальцовую, дезинтегратор. Т. 050-317-31-23 шуруповерт «Makita 6270 DWAE». Т:42-79-76

ÎÐÅÍÄÀ Îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ºâðîçàáîð³â òðîòóàðíî¿ ïëèòêè, ìîæëèâà êîðîòêî÷àñíà îðåíäà (2 òèæí³, ì³ñÿöü).Ò:067-169-7589, 066-30-38-461

GSM-сигнализация для дома, квартиры, дачи.Цена 360 грн.Т:097-281-24-97 Зарядний пристрій з 2 контурів 12 і 24 Вольт, можна ставити 3 акумулятори.Т:098-87-47495 Олександр Микроскоп биологический М1.Т:47-10-33 Печатная машинка електрическая «Ятрань».Т:46-50-24 Продаж пневмопістолетів для виготовлення піддонів.Т:067-447-40-58 Счетная машинка «Електроника».Т:46-50-24 Электрозвонок громкого боя. Применяеться в шумных помещениях.Т:24-34-79, 096-762-83-30

ÊÓÏËÞ Куплю: штукатурную станцию «Путцмайстер» Р-13; растворонасос; компрессор; вибратор, редуктор, трансформатор прогрева бетона, сердечник, трансформатор 10-40 кВт любого исполнения, лебедку, другое оборудование.Т:067-465-89-08

418-462 418-904 Çàìîâëåííÿ ðåêëàìè

ÏÐÎÄÀÌ ÏÐÎÄÀÌ Вітрина холодильна, стелажі.Т:40-60-59 Касовий аппарат,Т:096-682-36-70

4-х сігментну січкарку.Т:067-970-72-86 Агрегат холодильника рабочий.Т:33-48-54 Картоплекопалку до мотоблоку. Ціна 1150 грн. Т. 096-121-72-76 Продам професиональную швейную машинку клас-35. Цена договорная. Т:067-292-41-02 Трактор з бортовий причіпом для будівництва сільського господарства, 2,76х1,60, працює на бензині. Ціна договірна. Т:097-548-666-0 Трактор МТЗ80 1991 г.в. после капремонта.Срочно. цена договорная.Т:067-393-6330 Олександр Трактор Т25А 1996 г.в.Завод «Владимир» Россія, ціна договірна, в відмінному стані.Т:067-869-87-71

ÂÎÍÀ ØÓÊÀª AsusW7,Asir 5100 в хорошем состоянии.Т:096-852-13-35 GPS навигатор с видеорегистратором Easy Go 530.Т:098-012-29-23 Винчестер на гарантии, IDE 160 Гб.300 грн.Т:096-362-42-34 Компьютер 1100 грн, Атлон 2600+2,1 Ггц, видео, мультимедиа, клавиатура. міш, оптика.Т:096-362-42-34 Компьютер ACER ASPIR E 5541? 15,6 HD LCD, 2 GB память, 320 GB HDD, AMD ATHION,11х2 процесор, 2,0 ATI RADEON HD 4200? up to 896 MB, 2200 грн.Т:098-017-50-83 Владимир

ÏÐÎÄÀÌ Продам професиональную швейную машинку клас-35. Цена договорная. Т:067-292-41-02 Швейная машинка «Singer» ножная. Т:067914-88-36 Швейная машинка «Подолка» ножная.Т:066791-55-95 Швейная машинка «Чайка», б/у.300грн.Т:3967-72,097-432-71-11 Швейную машинку импортную недорого.Т:097534-76-00

Â²Í ØÓÊÀª Где, ты моя сероглазая блондинка?С восточным стилем одежды, ты таинственна и нежна.До 45 лет.Т:47-43-42(после 20.00) Мужчина 53/177/75, вдовец, познакомится для создания семьи с женщиной 40-48 лет, не склонной к полноте, без вредных привычек. Т:098-61-00-943

42-13-13 ï Òåëåôîí äëÿ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü

Одинока жінка 40/1,65, розлучена, маю сина, без шкідливих звичок, без житлових проблем познайомлюсь з чоловіком серйозним, не судимим, не п’ющим, одиноким, вільним для створення родини. Житомир 1 0025 (до востребования предявителю паспорта)ВН-205388. Т:33-05-20, 098340-83-80 Сільська жителька,29/174/80 маю дітей, ціную сімейний затишок,познайомлюсь з чоловіком, для серьйозних стосунків.Т:097-6547-582 Таня Удивительная, очаровательная, необыкновенная женщина средних лет, стройная, невысокого роста, надееться на встречу с благородным, независимым надежным мужчиной 38-50 лет для создания крепкой семьи.Т:098695-41-86


18 ñòîð.

49 років, педагогічна освіта,роботу няні, часткова зайнятість.Т:097-746-22-47 Главного бухгалтера, заместителя или бухгалтера, о/р 15 лет. Т:067-262-19-74 Директора філіалу, головного інженера, тел. 067-180-34-45 Жінка 45 років, за спеціальністю продавець, шукає оплачувану роботу, можливо на повний робочий день. т. 46-73-60, 067-388-76-54 Ищу работу в детективном агенстве или риелтор по недвижемости.Т:093-054-98-88 Ищу работу дежурной упаковщицей, сиделкой.Т:25-13-94 Ищу работу домработницы, сиделки. оплата по договоренности, расмотрю все предложения.Т:097-420-71-88 Ищу работу продавца без касового аппарата, опыт работы в кафе, магазине, киоске, график работы 2 недели через 2.Т:093-25512-25 Ищу работу продавца, уборщицы, посудомойщицы и любую другую.Т:097-513-19-85 Ищу работу репетитором немецкого языка.Т:063-980-35-86 Ищу работу, инвалид 1 групи.Т:47-07-04, 098419-11-71 Ищу работу:психолога, воспитателя, няни, офис-менеджера, администратора, горничн о й , Т: 0 9 7 - 4 8 - 9 5 - 6 3 2 , 0 9 3 - 5 3 - 7 8 450,095-42-15-382 Мужчина 45 лет, военный пенсионер, ищу работу сторожа.Т:093-140-09-46 Мужчина 45 лет, ищу работу в ночные смены.Т:067-275-87-66 Юрий Леонидович Пенсионерка с высшим образование ищет работу.Т:067-105-11-87 Порядочные женщины 45 лет, ищут работу зарплата 1500 грн, рассмотрим все предложения.Т:097-145-66-22, 093-142-75-68 Продавця Продавця. Т. 46-73-60 Работу няни, медобразование, большой о.р., рекомендации, порядочность и хороший уход гарантирую, возможно на несколько часов. Т. 43-11-79, 096-797-58-11 Чоловік 1985 року народження , освіта вища, бух. облік і аудит, стаж роботи 8 років, пропонувати головного бух., фін. директора, оплату від 3000 грн.т:093-132-38-13 Чоловік 38 років шукає роботу бухгалтера, стаж невеликий, освіта технікум.Т:36-06-81 Чоловік 46 років шукає роботу головного енергетика освіта вища технічнаЮ стаж по спеціальності велики.Т:36-06-81 Шукаю роботу бухгалтера за сумісництвом, вища освіта, 1С бухгалтерия, стаж 10 років.Т:067-366-33-66,095-363-80-08 Шукаю роботу зі знанням іспанської мови.Т:067-105-11-87 Шукаю роботу коректора досвід роботи.Т:067-105-11-87 Шукаю роботу медсестри досвід роботи.Т:067-105-11-87 Шукаю роботу охоронця, вантажника, різнороба.Т:096-435-62-73 Шукаю роботу:водій кат. В, С, Е, 2 класу, стаж роботи 28 років.Т:093-674-58-06

Бульдозеристи Бульдозеристи, екскаваторники, водії 1, 2го класу, машиністи навантажувача ПК-46, газоелектрозварники 4 розряду. Зарплата 1300$ США.Проживання і харчування надається. Проїзд компенсується. нформація на www.rabotasever.com або за тел. 093-24031-66

Áóëüäîçåðèñòû, òðàêòîðèñòû, êðàíîâùèêè, ýêñêàâàòîðùèêè òðåáóþòñÿ â ã. Õàðüêîâ íà ñòðîèòåëüñòâî. Ç/ï îò 7000 ãðí. çà âàõòó 15/7. Îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÊÇîÒ Óêðàèíû, ñîö.ïàêåò. Æèëüåì, ïèòàíèåì îáåñïå÷èâàåì. 099-632-53-79

¹ 11 (1072) 27 áåðåçíÿ 2013ð.

ÐÎÁÎÒÀ, ÍÀÂ×ÀÍÍß

Áóëüäîçåðèñòû, òðàêòîðèñòû, ýêñêàâàòîðùèêè, ìàøèíèñòû àâòîïîãðóç÷èêà. Ðàáîòà íà íîâîé òåõíèêå â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà êðóïíûõ êîììåð÷åñêèõ îáúåêòîâ â ã. Îäåññà. Ç/ï îò 4000 ãðí. â íåäåëþ. Âàõòà, îôèö. òðóä. Æèëüå, ïèòàíèå áåñïëàòíîå. Òåë. 050-738-48-25 В кафе нужны: директор, зав. производства, повар, бармен.Конкурс.Т:067-41015-02 В кафе тебуються бармен, посудомойщик, продавцы, официанты, хоз рабочие.Т:095015-27-91 В кафе требуеться повар с опытом работы на выгодные условия, хорошая оплата, удобный график.Т:36-22-44, 096-352-31-13 В офис нужны тренеры правильного питания.Т:097-746-22-47 В охранную фирму требуються охранники на вахту 15/15 оплата 2200 грн, обьект находиться 10 км от Киева, проживание.Т:095762-68-09 В ресторан требуються официанты, хорошая оплата.Т:36-22-44, 096-352-31-13 В ресторан требуються посудомойщици, хорошая оплата, без вредных привычек, удобный график.Т:36-22-44, 096-352-31-13

Âîäèòåëè êàò. Ñ, CD, CDE òðåáóþòñÿ ñòðîéêîìïàíèè ã. Õàðüêîâ äëÿ ðàáîòû âàõòîâûì ìåòîäîì. Óäîáíûé ãðàôèê 7/7, 14/ 14, 21/7. Ç/Ï 10500 ãðí./ìåñ, îïëàòà åæåíåäåëüíî. Ìû ïðåäîñòàâëÿåì, îôèö. òðóä-âî, ñîö. ïàêåò, áåñïëàòíîå æèëüå, ïèòàíèå. 099-076-87-49 Âîäèòåëè (Â, Ñ, Ä, Å) ñðî÷íî òðåáóþòñÿ äëÿ ïåðåâîçîê ñòðîèòåëüíûõ è ïðîäîâîëüñòâåííûõ ãðóçîâ â ã. Îäåññà. Âîçìîæåí âàõòîâûé ìåòîä, îôèöèàëüíîå òðóä-âî, êîìàíäèðîâî÷íûå. Îïëàòà 3500-4500 ãðí./íåä. Ïèòàíèå, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 095-705-33-58 Âîäèòåëè, II êë., ìåõàíèçàòîðû äëÿ ðàáîòû ïî Óêðàèíå, ñòðàíàì ÑÍÃ. Ãðóçîïåðåâîçêè îò Îäåññêîãî ïîðòà. Îôèöèàëüíîå îôîðì., âàõòà íà âûáîð: 20/15, 15/7, 7/7. Îïëàòà îò 4000 ãðí./íåä., ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå çà ñ÷åò îðãàíèçàöèè. 050-732-99-83 Âîäèòåëè âñåõ êàòåãîðèé òðåá. ñòðîéôèðìå â ã. Õàðüêîâ äëÿ ïåðåâîçîê ïî ãîðîäó è îáë. Ñâîÿ ðåì. áàçà. Ïðåäîñòàâëÿåì êîìïëåêñíîå ïèòàíèå, æèëüå, ñïåö.îäåæäó áåñïëàòíî. Ïîëíûé ñîö. ïàêåò. Âàõòà: 7/7, 20/10, 30/15. Ç/ï îò 3500ãð./íåäåëÿ. 066-875-27-95 Âîäèòåëè êàò. Ñ, Ä, Å ñðî÷íî òðåáóþòñÿ â ã. Îäåññà â ïîðò äëÿ ãðóçîïåðåâîçîê, âîçìîæíû êîìàíäèðîâêè ïî Óêð. Âàõòà: 7/ 7, 15/7, 20/15. Ñòàáèëüíàÿ îïëàòà îò 3000 ãðí. äî 4500 ãðí. â íåäåëþ. Ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. 050-753-09-76 Âîäèòåëè êàò.Ñ,D,E, ìåõàíèçàòîðû íà ïîñò. ðàáîòó òðåá. ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè «Ïðåìèóìêëàññà» â ã. Äíåïðîïåòðîâñêå. Âàõòà, ç/ï îò 3650 ãðí./íåäåëÿ, îïëàòà ïîíåäåëüíàÿ. Íîâûé àâòîïàðê, ðåì.áàçà. Ïðîæèâàíèå + ïèòàíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè. 099-471-86-23

Âîäèòåëè ñðî÷íî â ã. Õàðüêîâ â ñòðîèòåëüíóþ ôèðìó òðåáóåòñÿ êàò. Ñ è âûøå äëÿ ïåðåâîçîê ïî ãîðîäó è îáëàñòè. Ðåìîíò çà ñ÷åò ôèðìû. Ìàøèíû íà ñòðàõîâêå. Âàõòà 15/7, 20/10, 30/ 15. ÇÏ îò 3750ãðí./íåäåëÿ. Æèëüå, ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 066-875-39-25 Âîäèòåëè òðåáóþòñÿ ñòðîéôèðìå â ã. Õàðüêîâ êàò. Ñ è âûøå. Íà èíîìàðêè (îò 5 òîíí). Âàõòà 15/7, 20/10. Ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. ÇÏ 3500-4000 ãðí./íåäåëÿ. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ñîö.ïàêåò. Òåë. 050-282-00-21 Âîäèòåëè âñåõ êàò. (ÌÀÍ, Ãàçåëü, Ìåðñåäåñ, ÄÀÔ), äëÿ ðàçâîçà ñòðîéìàòåð. ïî ã. Äíåïðîïåòðîâñê. Ìàøèíèñò ïîãðóç÷èêà, áóëüäîçåðèñò. Âàõòà. Ç/ï 3400-3700ãðí/íåä. Ôîðìà è æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Îôîðì. îôèöèàëüíîå, ñîãëàñíî ÊÇîÒ Óêðàèíû. 095-782-64-92 Âîäèòåëè-ìàøèíèñòû ñòðîèòåëüíîé è ïîãðóçî÷íîé òåõíèêè, âîäèòåëè êàò. Â, Ñ, Ä, Å íà ïîñò. ðàáîòó â ã. Äíåïðîïåòðîâñê. Òåõíèêà íîâàÿ, ðåì. áàçà. Âàõòîâûé ìåòîä. Îïëàòà ñâîåâðåìåííàÿ îò 7000ãðí/ìåñ. Ôîðìà, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ôèðìîé. 099-462-51-63 Водій в ресторан. Т:55-24-18 Возможность зарабатывать деньги для всех.Т:46-93-39 Возможность работы на дому, а также через Интеренет. Гибкий график. Поддержка и помощь начинающим.Т:096-8-000-919 Возможность работы на дому, а также через Интернет. Гибкий график. Поддержка и помощь начинающим.Т:096-23-04-430 Вы професиональный продавец? Для вас робота с высоким доходом.Т:093-735-95-25 Грузчик и газо-резчик с опытом работы.Т:067-584-98-55

Ãðóç÷èêè ñðî÷íî òðåáóþòñÿ ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè â ã. Õàðüêîâå. Âàõòà 7/7, 14/14, 21/7, ç/ ï äî 7500 ãðí./ìåñ. Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè, åñòü ñòîëîâàÿ. Æèëüå, îáìóíäèðîâàíèå çà ñ÷åò ôèðìû. Òåë. 066-670-26-92 Ãðóç÷èêè, óïàêîâùèêè-ôàñîâùèêè, ïàðêîâùèêè òðåáóþòñÿ â ã. Õàðüêîâ êðóïíîìó ñòðîèòåëüíîìó ïðåäïðèÿòèþ. Ìû ïðåäëàãàåì äîñòîéíóþ ç/ï îò 2500 ãðí. çà íåäåëþ, ãèáêèé ãðàôèê, êàðüåðíûé ðîñò, îôèö. òðóä-âî, áåñïëàòíîå æèëüå, ïèòàíèå. Òåë. 099-636-02-73 Двірник на постійну роботу. Т:067-250-83-06 Деловым людям,с системным о. р., готовым к переменам. Т:067-410-19-87 Додатковий дохід для молодих людей цілеспрямованих, амбіційних, дисциплінованих, позитивних.Т:093-524-19-36,46-56-48 Додатковий дохід для працівників охорони здоров’я.Т:46-56-48 Додатковий дохід для серйозних, порядних медичних працівників, офіцерів запасу, вчителів, домогосподарок, пенсіонерів. Тел. 4698-19, 098-641-09-42 Додатковий дохід, для тих хто має 2-3 години вільного часу. Гнучкий графік роботи без капіталовкладень. Співбесіда: 096-88-62-521 Додатковий і стабільний заробіток для енергійних і комунікабельних людей. Графік роботи вільний з/п 700 грн в неділю.Т:093-56815-93,097-220-35-97 Дополнительный доход в офисе, дома через Интернет. Свободный график. Т. 067-2599-875 Дополнительный доход для пенсионеров, медработников, офицеров запаса, учителей и людей др. профессий. 096-360-76-61, 09333-95-601 Алена Александровна Дополнительный доход для тех кто имеет 23 часа свободного времени. Елена Евгеньевна.Т:067-993-15-46

www.interesu.info

ìåñ. Ôîðìó, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåò ôèðìà. Îôîðìëåíèå ïî ÊÇîÒ Óêðàèíû, ïîëíûé ñîö.ïàêåò. 066-271-99-10 Îõðàíà òðåáóåòñÿ â ã. Õàðüêîâ íà ñòðîé. îáúåêòû. ÇÏ 28003600 ãðí., âîçìîæåí êàðüåðíûé ðîñò. Âàõòîâûé ìåòîä 7/7, 14/ 14, 20/10, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ïîëíûé ñîö.ïàêåò. Ôîðìà, æèëüå, ïèòàíèå îïëà÷èâàåòñÿ. Òåë. 099-174-50-27

Дополнительный зароботок для всех желающих независимо от возраста и образования, создание бизнеса без капитала.Т:43-7814,097-60-87-429 Дополнительный зароботок может стать основным доходом. Звоните в будни с 9-18. Т:094-914-76-69 Доход для всех желающих независимо от образования и места жительства.Т:44-62-31 Тамара Ивановна Екскаваторник потрібен підприємству. Т. 067-412-55-48 ЖБК «Полісся» срочно нужны слесарь-сантехник, електро-газо-сварщик, зарплата вовремя.Т:42-53-73 Житомирській установі № 8 потрібні молодші інспектори. Вимоги: чоловіки, несудимі, наявність служби в Армії. З/плата від 1500 грн. т. 097-48-70-271, 36-24-61, 097-498-12-1 за 2 года сотрудничества с нами купите новый автомобиль,Т:050-23-46-589 Заробітна плата від 1200$ США, проживання і харчування надається, проїзд компенсується. нформація на www.rabotasever.com або за тел.063-251-65-51 Инспектор Инспектор. с подготовки кадров, мужчина.Т:050-385-35-56 Ищем менеджера по продажам.Т:098-78019-00 Ищу партнеров в бизнес, а также региональных представителей.Высокий доход.Т:096-8000-919 Елена Петровна Косметолог Косметолог-візажист потрібен міжнародній компанії, кар’єрний ріст, закордонні поїздки. Т:098-92-90-563

ìåíòû, ñïåöîäåæäà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 099-048-18-96 Офісна робота. Т:46-56-48

Îõðàíà êðóïíîãî êîììåð÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ ã. Õàðüêîâ. Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè è ñîõðàííîñòè èìóùåñòâà. Âàõòà 7/ 7, 14/14, 21/7. Ç/Ï îò 3200 ãðí./â íåäåëþ + áîíóñû. Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, ïèòàíèå, îïëà÷èâàåì ñïîðòçàë. 095-392-59-68 Îõðàíà ñðî÷íî òðåáóåòñÿ â ã. Îäåññà. Ïàòðóëü ïî òåððèòîðèè ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ, ÊÏÏ. Âàõòîâûé ðåæèì (20/10, 15/7, 7/ 7), ïîëíûé ñîö. ïàêåò, îôèö. òðóä., îïëàòà åæåíåäåëüíî îò 3500 ãðí./ íåä. Æèëüåì, ïèòàíèåì, ôîðìîé îáåñïå÷èâàåì. 099-215-54-12 Îõðàíà ñðî÷íî òðåáóåòñÿ â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì îáúåêòîâ ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè â ã. Õàðüêîâ. Ç/Ï îò 3200 ãðí./â íåäåëþ. Êîìáèíèðóåìûé ãðàôèê.

Êðóïíîé ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè â Äíåïðîïåòðîâñêå òðåá. ðàáîòíèêè âñåõ ñòðîéñïåöèàë., êâàëèô-ûå îòäåëî÷íèêè, êàìåíùèêè, áåòîíùèêè, ñâàðùèêè, ìîíòàæíèêè. Ç/ï 68009000ãðí.+ïðåìèè. Âàõòà. Îô.îôîðì. Æèëüå, ïèòàíèå ïðåäîñòàâ. 093-539-69-63 Магазину «Світ грашок» потрібен продавець на постійну роботу.Т:37-35-70 Можливість роботи в домашніх умовах.Т:4467-11, 093-790-72-85 На оптовий склад нужнф грузчики. Физически крепкие без вредных привычек. Можна без опыта работы.Т:097-221-05-03 На підприємство потрібна прибиральниця службових приміщень.Т:42-67-70, 067-41245-01 Анна На підприємство потрібні двірник та охоронник.Т:067-412-45-01, 42-67-70 Анна На постійну роботу потрібні торгові представники з власним авто, досвід роботи від 1 року, сфера діяльності компанії: виробництво та реалізація дитячик трикотажних виробів відомих українських брендів, заробітна плата від 6000 грн.Т:067-420-68-54 На роботу потрібен головний бухгалтер ФОП Пшеничний В.А., вміння працювати з касовим апаратом, досвід роботи, режим роботи 10.00-19.00.Т:066-199-73-71 Набираем сотрудников в крупный бизнес.Т:093-736-39-67,096-502-97-12 Надомная робота. Доход 2500 грн/мес. От вас: вложить 2 конверта на а/я 2075МП Новация Мариуполь инд. 87502. Т:096-02738-81 для смс сообщений вашего адреса. Подробности высылаем бесплатно.Email:novaship@list.ru Нужен менеджер по продажам.Т:098-78019-00 Нужны ключевые люди для организационной работы, для управления персоналом.Т:067-412-38-81, 050-079-22-48 Василь Iванович

Îòäåëî÷íèêè (ãèïñîêàðòîí, øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà), ìàëÿðû, ïëèòî÷íèêè, êðîâåëüùèêè, à òàêæå ñòðîèòåëè âñåõ ñïåöèàëüíîñòåé òðåá. â ã. Îäåññà. Ðàáîòà âàõòîé â ñòðîéêîìïàíèè. ÇÏ 7000-9000 ãðí./ âàõòà (15/7)+ïðåìèè. Ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå áåñïëàòíî. 099-323-43-49 Îòäåëî÷íèêè, ïëèòî÷íèêè, êàìåíùèêè, áåòîíùèêè, êðîâåëüùèêè, ðàçíîðàáî÷èå, ïîäñîáíèêè, ãðóç÷èêè, ñòðîèòåëè-ïðîôåññèîíàëû ñðî÷íî òðåáóþòñÿ â ã. Õàðüêîâ. Îïëàòà îò 3000ãðí./ íåäåëÿ. Æèëüå, ïèòàíèå, èíñòðó-

Ðàáîòíèê îáåñïå÷èâàåòñÿ: ôîðìîé è ñïåö. ñðåäñòâàìè, áåñïëàòíûì æèëüåì è ïèòàíèåì. Òåë. 066-885-02-98 Îõðàíà ñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ ã. Õàðüêîâ. Ãðàôèê ðàáîòû 14/14. Îïëàòà îò 6400ãðí./ìåñ. + åæåìåñÿ÷íàÿ ïðåìèÿ, ñîö. ïàêåò. Ñâîåâðåìåííàÿ âûäà÷à ç/ ï, êàðüåðíûé ðîñò. Îáåñïå÷èâàåì â äåíü ïðèáûòèÿ æèëüåì, ôîðìåííîé îäåæäîé, ïèòàíèåì. Òåë. 066-690-23-28 Îõðàíà ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ â ã. Äíåïðîïåòðîâñê. ÊÏÏ/Ñîïðîâîæä. ãðóçîïåðåâîçîê. Âàõòîâûé ìåòîä ðàáîòû (20/10; 30/ 10; 15/15). Ç/ï îò 7200 ãðí/

Îõðàíà òðåáóåòñÿ ñðî÷íî â ã. Õàðüêîâ. Ñòðîèòåëüñòâî êðóïíîãî êîììåð÷åñêîãî îáúåêòà. Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ è ñîõðàííîñòè èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêà. ÇÏ 3000 ãðí/ íåäåëÿ, ñìåíû äíåâíûå. Æèëüå, ïèòàíèå, ôîðìà ïðåäîñòàâëÿåò ôèðìà. 095-321-89-57 Îõðàíà, íîñèëüùèêè, ïàðêîâùèêè òðåáóþòñÿ ïðåñòèæíîé ñòðîéêîðïîðàöèè â ã. Õàðüêîâ. Ç/Ï äî 9600ãðí./ìåñ., îïëàòà åæåíåäåëüíî. Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, ïîëíûé ñîö. ïàêåò. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, 2-õ ðàçîâîå ïèòàíèå, æèëüå, îáìóíäèðîâàíèå Òåë. 095-323-67-74 Îõðàííèêè íà Êèåâñêèé ïèâîâàðíûé çàâîä. Ðàáîòà â ã.Êèåâ. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ãðàôèêè ðàáîòû: 7/7; 14/14; 5/2; Ìîæåì ïðåäîñòàâèòü êîéêîìåñòî â îáùåæèòèè. Çàðïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ êàæäûé äåíü ïîñëå ðàáî÷åãî äíÿ: 410 ãðí/äåíü. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë: (044)-361-90-82; 096-390-8673 Òàòüÿíà Èâàíîâíà

Îõðàííèêè òðåáóþòñÿ â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ â ã. Õàðüêîâ. Âàõòà: 7/7, 15/7, 14/14, 20/ 10. Ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå, ôîðìà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ñîö. ïàêåò, îôèö. îôîðìëåíèå. Ç/ï 3000 – 3500ãðí. â íåäåëþ + ïåðåðàáîòêà. Òåë. 066-903-61-13 Îõðàííèêè òðåá. íà ñòðîéîáúåêòû â ã.Äíåïðîïåòðîâñê. (Âèäåîíàáëþä./ÊÏÏ/Ïàòðóëèð. òåððèòîðèè). Ñîïðîâîæäåíèå ãðóçîïåðåâîçîê ïî ãîðîäó. Äíåâíûå ñìåíû. Âàõòîâûé ìåòîä. Ç/ï 7500-9800ãðí/ìåñ. Ïèòàíèå 2ðàç., æèëüå, îôîðìëåíèå îôèöèàëüíîå. 095-159-83-24

pai y yp o epaiic pai oooy o ypc a aie a a x oca: • ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà ç þðèäè÷íèõ ïèòàíü; • ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà ç ïèòàíü îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè; • ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà ç êàäðîâèõ ïèòàíü; • ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà ç ïèòàíü âåäåííÿ ä³ëîâîäñòâà. Âèìîãè äî ïîñàäè: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ, âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ñïåö³àë³ñòà, ìàã³ñòðà, âîëîä³ííÿ îñíîâíèìè íàâèêàìè ðîáîòè íà êîìï’þòåð³ ç â³äïîâ³äíèìè ïðîãðàìíèìè çàñîáàìè, ñòàæ ðîáîòè: äëÿ ãîëîâíèõ ñïåö³àë³ñò³â – çà ôàõîì â

äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³ ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà íå ìåíøå 3 ðîê³â àáî çàãàëüíèõ ñòàæ ðîáîòè ó äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ìåíøå 5 ðîê³â àáî ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ ñôåðàõ åêîíîì³êè íå ìåíøå 7 ðîê³â; äëÿ ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà – çà ôàõîì â äåðæàâí³é ñëóæá³ íà ïîñàä³ ñïåö³àë³ñòà ² àáî ²² êàòåãî𳿠íå ìåíøå 3 ðîê³â àáî ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì â ³íøèõ ñôåðàõ åêîíîì³êè íå ìåíøå 5 ðîê³â; Òåðì³í ïðèéîìó äîêóìåíò³â – 30 êàëåíäàðíèõ äí³â â³ä äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Æèòîìèð, âóë. Ì.Áåðäè÷³âñüêà, 25, êàá.56, òåë. (0412) 47-44-23.


www.interesu.info

¹ 11 (1072) 27 áåðåçíÿ 2013ð.

ÐÎÁÎÒÀ,

ÍÀÂ×ÀÍÍß.

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

Æèëüå + 2-õ ðàç. ïèò., ñïåö. îäåæäà çà ñ÷åò ôèðìû. Ç/ï 3000 ãðí. â íåäåëþ. Òåë. 050-23042-78

Охранники Охранники, мужчины и женщины Вахта 14/ 7. т. 050-385-35-56, 067-60-73-773 Підприємству потрібен бухгалтер для роботи з первинною документацію.Т:34-69-50, 43-17-90 Повна Повна, часкова зайнятість, зручний графік, можливість роботи на дому і через інтернет. Достойна оплата+бюонус.Т:46-14-30, 06794-86-940 Подработка для тех, кто имеет 2-3 часа свободного времени, в офисе, через Интернет. т. 096-360-76-61, 093-33-95-601 Подработка несколько вакансий, гибкий график.Требования: трудолюбие, коммуникабельность,Т:096-114-98-62,095-843-13-51 Потрібен вантажник.Т:067-712-0890,093-811-02-01 Потрібен водій.Т:067-712-08-90,093-81102-01 Потрібен регіональний представник.Т:09633-816-27 Потрібен робітник для ремонту в приватний будинок: поклейка обоев, малярка м. рпінь, житло надається.Т:093-00-63-174 Потрібн Потрібні завідувач і фармацевт,соц. пакет,.Т:43-17-90,067-269-79-96,34-69-50 Потрібні консультанти, менеджери, аналітики. Достойна оплата+бонуси.Т:46-14-30, 067-94-86-940

Потрібні на роботу: торгові представники, супервайзери, начальник торгового відділу. З/п своєчасна. Детальніше при співбесіді.Т:098-375-28-65 Людмила Миколаївна Престижна робота для молоді в офісі. Зручний графік.Т:063-68-19-666\Потрібен менеджер по персоналу.Т:096-33816-27 Приглашаем на работу координаторов компании «AVON». Т:096-502-97-12, 093-73639-67 Приг лашаем на работу. Т:096-614-36-78. Приглашаем Надежда Игоревна Продавці Продавці, працівники відділу кадрів, помічники керівника. Т:098-522-71-66 Простая работа для всех категорій населения. График свободный 2-3 часа в день, подробности по телефону.Т:067-259-98-75 Простая работа для пенсионеров, студентов и домохозяек. График свободный.Т:4693-39 Работа без продаж и капиталовложений, работающие по скользящ. графику, энергичных песионеров, независимо от возраста и образовани.Т:098-320-36-67 Наталия Арсентьевна Работа в офисе, удобный раб. график, 3 часа 1000грн, 7 часов 2400грн. Запись на собеседование,пн-пт с 10-18.Т:4606-69 Работа в офіс, повна або часткова зайнятість.Т:063-68-19-666 Работа для молодежи в офисе, високая оплата, карьерный рост.Т:096-632-10-38

Ðàáîòíèêè íà òàáà÷íóþ ôàáðèêó â ã.Êèåâ. Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Ãðàôèê: íåäåëÿ ÷åðåç íåäåëþ ëèáî äâå ÷åðåç äâå. Çàðïëàòà ñòàâêà 430ãðí â äåíü. Âûïëàòà åæåäíåâíî. Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè. Èíîãîðîäíèì ïîìîùü ñ æèëüåì + äâóõðàçîâîå áåñïëàòíîå ïèòàíèå. Òåë: (044)-360-46-94; 098-062-04-10

Ðàçíîðàáî÷èå, ïîäñîáíèêè, êàìåíùèê, ïëèòî÷íèê, ìàëÿð-øòóêàòóð, îòäåëî÷íèê íà ïîñò. ðàáîòó â ñôåðå íåæèëîãî ñòðîèòåëüñòâà â ã. Äíåïðîïåòðîâñê. Âàõòà. Ç/ï ñâîåâðåìåííàÿ 27003600 ãðí/íåäåëÿ. Èíñòðóì., ïèòàíèå, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 066-344-87-45 Робота або додатковий заробіток в офісі для пенсіонерів, медпрацівників, вчителів, студентів, 3-години в день-800 грн, 7годин в день-1800 грн.Т:097-608-74-29,43-78-14 Юрій Михайлович Робота без продажи и капиталовложений 3 часа в день-800грн мес, 7 часов-1800 в мес.Собеседование.Т:098-599-20-00 Робота вдома, збирання гелевих та кулькових ручок. Заробіток 2000-3000 грн на місяць. Без продажу та передоплати за комплектуючі. Забезпечення кур’єром. Напишіть замовлення+ конверт за з/а+ купон б/о а/с-28 «СР» м Красноармійськ-4 Донецька обл. 85304 Работа в Финляндии. Сбор дикорастущей ягоды. fintrud.com.ua.Т:099-555-75-77,096858-555-8. Лиц. АГ5077915 від 23.06.11 р. Робота для пенсіонерів, студентів та домогосподарок, гнучкий графік.Т:44-67-11, 093790-72-85 Робота прибиральниці службових приміщень.Т:097-022-48-74, 093-017-74-50

Ñàíòåõíèêè, ñâàðùèêè, ýëåêòðèêè, îòäåëî÷íèêè, ïîñîáíèêè òðåá. â ã. Õàðüêîâ ñòðîéêîìïàíèè. Óäîáíûé ãðàôèê, ç/ï äî 10500ãðí/ìåñ.+ áîíóñû. Ðàáîòà íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, áîëüøèå îáúåìû. Ðîáó, æèëüå, ïèòàíèå, ïðåäîñòàâëÿåì. Âîçìîæíî îáó÷åíèå. 066-678-29-64 Ñâàðùèêè, ýëåêòðî è àðãîíîäóãîâîé ñâàðêè, ìîíòàæíèêè òðóáîïðîâîäîâ, ýëåêòðèêè, ñàíòåõíèêè â ã. Õàðüêîâ íàáèðàåò ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ. Âàõòà 20/10, 30/ 15, 40/15. Ïèòàíèå, æèëüå çà ñ÷åò ôèðìû. Ç/ï îò 3500ãðí. â íåäåëþ. Òåë. 066-885-03-94 Свой бизнес в интернете, без капиталовложений.Т:47-18-69 Слюсар сантехнік на постійну роботу. Т:067250-83-06 Срочно ищу двух енергичных, отвественных для развития своего бизнеса.Т:095843-13-51 Срочно требуются сотрудники в офис для оформления дисконтных карточек. Т:098-99237-98, 093-736-39-67 Срочно Срочно, утюжница.Т:33-19-68,067-97-65-417 Страхові агенти з можливістю навчання, перспективна професія, великі %. Т. 55-2414, 067-53-70-11 Страхові агенти з можливістю навчання, перспективна професія, великі %. Т. 55-2414, 067-53-70-112

Ñòðîèòåëè â ã. Õàðüêîâ: êðîâåëüùèêè (áèòóì, ÷åðåïèöà), êàìåíùèêè (ñèëèêàò, ÷åðíîâàÿ, áóò), âíóòðåííÿÿ îòäåëêà, ïîäñîáíèêè, ãðóç÷èêè. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. Æèëüå çà ñ÷åò ôèðìû + 2õ ðàç. ïèòàíèå. Ç/ï îò 3500 ãðí. â íåäåëþ. 066-674-27-92 Ñòðîèòåëè ðàçíûõ ñïåöèàëüíîñòåé òðåáóþòñÿ â ã. Õàðüêîâ. Âàõòà: 7/7, 15/7, 14/14, 20/ 10. Æèëüå, 2-õ ðàç. ïèòàíèå çà ñ÷åò ôèðìû. Ç/ï ðåãóëÿðíî 3500 ãðí./íåäåëÿ + ïåðåðàáîòêà. Îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÊÇîÒ Óêðàèíû, ñîö.ïàêåò. Òåë. 050636-61-78 Ñòðîèòåëè, ïîäñîáíèêè, ãðóç÷èêè ñðî÷íî òðåáóþòñÿ â ã. Îäåññà â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ. Âàõòîâûé ìåòîä 7/7, 15/7, 20/15, îôèö. òðóä., ïîëíûé ñîö.ïàêåò.

Терміново потрібен кровельщик.Т:093-15471-94, 096-774-41-72 терміново потрібні кровельщики 2-3 людини.Т:067-412-19-69 Требуется менеджер по персоналу в торговую организацию. Т:098-99-237-98, 093736-39-67 Требуеться врач любой специальности на полный рабочий день.Т:096-8000-919, 4693-39 Требуеться грузчик на оптовый склад посуды, возраст до 30 лет, з/п по собеседованию.Т:49-24-25 Требуеться досконт менеджер для работы с клиентами.Т:44-67-11,093-79072-85 Требуеться закройщик-консруктор для пошива професиональной одежды.Т:098-052-60-14 Требуеться курьер для раздачи безплатной газеты. Собеседование.Т:37-84-64 Требуеться менеджер по продажам.Т:098780-19-00

1-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ

требуеться посудомойщица.Т:36-22-44, 096-352-31-13 Требуеться продавец.Т:36-18-07, 093-31671-80 Требуеться промоутер з/п от 2500 грн.Т:098766-91-21 с 10 до 17 Требуеться реализатор для рыночной торговли, зарплата договорная.Т:093-875-76-36, 066-582-65-01 Ирина Требуеться сварщик для работы в кузне с о/ р, з/п по результатам собеседования %.Т:050313-68-98 Требуеться специалист по производству кремов и мазей с практическим опытом.Т:091333-53-95 Требуеться ребуеться: арматурщик, бетонщик, монтажник Ж5к, каменщик, сварщик, З/п высокая.Т:099-133-52-21 Требується водитель со своим транспортом, можно пенсионеры.Т:46-22-26,067-78423-06 Требуются консультанты и менеджеры для работы в офисе. Гибкий график. Т:47-1869,096-40-48-511 Требуються асисенты для офисной работы.Т:097-746-22-47 Требуються бармен касир, сутки через двое.Т:47-14-15, 067-553-08-24 Требуються водитель.Т:48-22-34Требуються упаковщики на предприятие.Т:091-333-53-95 Требуються кладовщики и столяры.Т:097488-09-85

Óïàêîâùèêè êèåâñêèõ òîðòîâ â êîðîáêè. Ðàáîòà â ã.Êèåâ. Áåç îïûòà ðàáîòû. Ãðàôèê ðàáîòû: 7/7 ëèáî 15/15. Îïëàòà â êîíöå êàæäîé íåäåëè: 3000ãðí çà ðàáî÷óþ íåäåëþ. Îáùåæèòèå íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ ïðåäïðèÿòèåì, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äëÿ ðàáîòíèêîâ áåñïëàòíîå ïèòàíèå. Ïðÿìîé òåëåôîí: (044)-362-12-48; 067-740-71-86 Ôàñîâùèêè ìàêàðîííûõ èçäåëèé. Ðàáîòà â ã.Êèåâ. Áåç îïûòà ðàáîòû. Ãðàôèê ðàáîòû åñòü âàõòîâûé(7/7; 14/14), åñòü ïîñìåííûé(2/2; 4/4; 5/ 2). Äëÿ èíîãîðîäíèõ åñòü æèëü¸. Çàðïëàòà ñòàâêà 430ãðí/äåíü. Çàðïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ êàæäûé äåíü. Ïèòàíèå 2-õ ðàçîâîå. Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè. Ïðîñèì ïîñðåäíèêîâ íå áåñïîêîèòü.(044)-362-63-37; 096487-18-90 Фінансовий консультант.Т:46-74-46 Электрик требуется на постоянную работу. Т:067-250-83-06

1 к.кв., Киевская, 5/5к., 34/18/6кв.м., окна во двор, среднее сост., высокие потолки, 240 000грн. т.0935064352, 0967009064 1 кімнатна квартира 31/17/6, 2/5 панельного дома не угловая, телефон, брон. дверь, жилое состояние 228 тыс гривен.Т:067-34530-78 1 кімнатна квартира в центрі міста.Т:097792-35-47 1 комнатная 3/5 кирпич, 34,5/20/7, колонка.269000 грн.Т:098-462-59-14 1 комнатная Бориса Тена, 1/9 панельного дома. 34/9/6, колонка, високий фундамет. 253000 грн.Т:098-462-59-14 1 комнатную квартиру по ул. Шелушкова-Котовского, 5/9 кирпич, 32/18/6 балкон застеклен, хорошое жилое состояние, 218 тыс грн.Т:067-345-30-78 1к 1к.кв. Б.Тена, 8/9п, 18/6, м/п окна, лоджия пластик, без ремонта. Цена 240 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена 1к 1к.кв. Бородия, 1/2к., 31/21/5, автономное отопление, м/п окна. 248000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 1к 1к.кв. Королева, 4/5к, 30/18/9,2, комната с нишей, после строителей. Цена 208 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена 1к 1к.кв. Космонавтов, 3/5п, 17,5/6, не угловая, балкон застеклен, жилое состояние. Цена 216 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена 1к 1к.кв. Маликова 8/9п, 30/18/8, не угловая, лоджия застеклена, жилое состояние. Цена 232 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена 1к 1к.кв. Офицерская, 1/2к. 30/21/5, не угловая, м/п окна, жилое состояние. Цена 208 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена 1к 1к.кв. Офицерская, 5/5к, 18/8, балкон застеклен, колонка, жилое состояние. Цена 272 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена 1к 1к.кв. Циолковского, 2/5п., 31/18/6, не угл., ремонт, ламинат, новая сантехника и столярка. 256000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 1к 1к.кв. Циолковского. 2/5п, 31/18/6, не угловая, балкон застеклен, м/п окна, хорошее состояние. Цена 256 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена 1к 1к.кв., Б.Бердичевская, 3/4к., 45/20/ 10кв.м., автономное отопление, душ. кабина, хорошее состояние, мебель, 320 000грн., т.0935064352, 0967009064 1к 1к.кв., Б.Тена, 8/9п., 34/18/6, б/з, бойлер, нужен ремонт, м/п окна. 240000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 1к 1к.кв., Мира просп., 12/16к., 45,4/18,2/ 10,7м.кв., хороший ремонт, бойлер, кухонная мебель, шкаф-купе. 392000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 1к 1к.кв., Садовая, 3/9к., 36/20/7, не угл., б/ з, ниша, норм сост.. 248000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 1к 1к.кв., Черняховского, р-н Эко, 5/5к., 33,5/ 17/6кв.м., евроремонт, кухня-студио, мебель, быт. техника. т.0935064352, 0967009064 Б.Бердичевская ул., 2/2-эт. кирп. дома, 29.2/ 18.6/6.5 кв.м, h=3.7м, счетчики, газа - печное отопление, евроокна, бронированная дверь, 195000грн., торг.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Бородия ул., 1 этаж, кирп. дом, 50/30/9 кв.м, х/р, с/у разд., кафель, паркет, два бойлера, автономное отопление на дом, два фасадных окна, 445500грн.Тел: (67) 9155833 Бумажная фабрика, 1 ком. 23/13/6, автономное отопление, не угловая, хорошая транспортная развязка, цена 196 тис грн.Т:067345-30-78 Витрука ул., 1 комн. в 1к, 5/5-эт. кирп. дома, 14 кв.м, косметический ремонт, свое место под санузел, 70000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна

Героев ероев-пожарных ул., 8/9-эт. кирп. дома, 43 кв.м, с/у совм., балкон застеклен, не угловая, евроокна, жилое состояние, 252650грн., торг. Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Житний рынок, 1 комнатная квартира в хорошем состоянии.Т:097-971-07-71 Жукова ул., 8/9-эт. кирп. дома, 40/18/8 кв.м, встроенная кухня, кондиционер, бойлер, металлопластиковые окна, балкон застеклен, бронированная дверь, ремонт, 264875грн.Тел: (67) 7977284, (97) 0072255 Кибальчича ул. 8/9 кирпич,малосемейка 25/ 12,5 лоджия 6 м кв., жилое состояние.Цена 183000 грн. Т:33-44-44,067-345-30-78 Кибальчича ул., 1-комнатную, 4/9 к, 33/ 16/7,5, б/з, жилое состояние, 196000 грн. т. 46-73-60 Кибальчича ул., 1-комнатную, 4/9 к, 33/ 16/7,5, б/з, жилое состояние,196000 грн. т. 46-73-60 Кибальчича ул., 5/5-эт. пан. дома, 32/17.5/ 6 кв.м, отличное состояние, разрешение на автономное отопление, встр. кухня, колонка, 216000грн. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Кибальчича ул., 8/9-эт. кирп. дома, 20/12/ 5 кв.м, не угловая, без ремонта, 180000грн.Тел: (96) 8185793 Кибальчича Кибальчича, 5/9 кирпич, 30/16/7, не угловая, балкон застеклен, капитальный ремонт.Цена 232000 грн.Т:067-345-30-78 Киевская ул., 1 комн. в 1к, 4/4-эт. кирп. дома, 15 кв.м, общежитие, вода, канализация, жилое состояние, 97800грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Киевская ул., 3/5-эт. кирп. дома, 28.7/16.2/ 6.1 кв.м, не угловая, балкон, с/у совм., жилое состояние, 268950грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Киевская ул., 3/5-эт. кирп. дома, чешский проект, 38/20/8 кв.м, не угловая, окна выходят во двор, балкон, жилое состояние, 293400грн.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Киевский пер., 1/2-эт. кирп. дома, не угловая, без ремонта, вода централизованная вода, 179300грн.Тел: (96) 8185793 Клосовского ул. 1 етаж, возможен дострой 18/6.Цена 228000 грн.Т:33-44-44,067345-30-78 Клоссовского ул., 1-комнатную, 8/9 п, жилое состояние, 35/18/9. Цена 232 тыс. грн. т. 063-317-41-92 Комната в 3к.кв., Мануильского, 2/9п., 16м.кв., норм сост.. 120000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Королева ул., 5/5-эт. кирп. дома, 33/18.5/ 6.5 кв.м, евроремонт 2011г., балкон застеклен, встр. мебель, 240000грн.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Космонавтов ул., 1 комн. в общежитии, 3/ 5-эт. кирп. дома, комната 18м, косметический ремонт, м/п/окна, бронидверь, 104000грн.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Космонавтов ул., 4/5-эт. пан. дома, угловая, балкон застеклен, в стадии ремонта, 334150грн.Тел: (96) 8185793 Космонавтов Космонавтов, комната в общежитии, 5/5 кирпич, жилое состояние, цена 97000 грн, возможен обмен на 1 комн. кв. в районе Полевой.Т:096-059-18-93 Котовского ул., 1 этаж, 22 кв.м, нормальное состояние, вода, газ, туалет на улице, фасад, можно под офис, 179300грн.Тел: (67) 9155833 Котовского ул., 3/5-эт. кирп. дома, 56/41/ 6 кв.м, колонка, балкон застеклен, евроокна, дубовая столярка, пластиковые трубы, не угловая, 328000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Котовского ул., 8/9-эт. дома, 28/12/5 кв.м, малосемейка, кафель, ламинат, бойлер, лоджия 8м, 200000грн., торг.Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Котовского ул., 9/9-эт. кирп. дома, 33/18/ 5.5 кв.м, окна во двор, крыша «домиком», хорошее жилое состояние, малосемейка, 224125грн.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Котовского ул., малосимейка, 3/9к, 28/ 11,5/4,9, бойлер, б/з, МПО, счетчик на воду, мебель,ремонт, телефон. Хозяйка. Цена: 220000. Т:097-57-55-811 Котовского Котовского, 7/9кирпич, 25/16/8, не угловая, капитальный ремонт, новая сантехника,

ñòîð. 19 новая столярка, МПО, , цена 204 тыс грн.Т:098426-51-66, 063-753-76-56 Котовського, 3/9 кирпичного дома, не углоКотовського вая, ремонт, счетчик на воду, бойлер, балкон застеклён, мет.пласт. окна, телефон.Хозяйка. 225500 грн.Т:097-575-58-11 Красного Креста ул., дом, 39/27/8 кв.м, уч. 2 сот., 2 комн., ч/д, газо - печное отопление, колонка, косметический ремонт. счетчики на газ и воду, 285000грн.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Крошенская ул., 4/5-эт. пан. дома, балкон застеклен, жилое состояние, 224000грн. Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Крошенская ул., 5/5-эт. пан. дома, 44.5/ 27.5/5.4 кв.м, х/р, с/у разд., плитка, в кухне плитка, телефон, ремонт крыши, балкон застеклен, жилое состояние, 293400грн., торг.Тел: (97) 3477233 Леси У краинки ул., 1 комн. в 1к, 5/5-эт. кирп. Украинки дома, общежитие, капитальный ремонт, евроокна, кондиционер, 114000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Леси Украинки Украинки, малосемейка, 28/13/5,5, дожия 6 кв м, 192 тыс грн.Т:067-440-14-34 Лес Лесі Українки Українки, 1 комнатная, малосимейка.Т:098-792-35-47 Маликова ул., 8/8-эт. пан. дома, 37/18/9 кв.м, лоджия с кухни, бойлер, телефон, жилое состояние, 232000грн., торг. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Малікова вул., 2/9, 41/19/9, хороший євроремонт, вмонтована кухня, нова плита, МПВ, жалюзі, хороша кладовка. Ціна:260000 грн. Т:46-09-37, 098-462-59-14 Малосемейка ул. Шелушкова-Котовского, 6/9 кирпич, балкон, застеклен, телефон, 32/ 18/6. Цена 216 тыс грн.Т:33-44-44 Мануильского Мануильского, 2/5 кирпич, 33/17/6, балкон застеклен, колонка, чистая продажа, 215 тыс грн.Т:46-73-60 Московсая ул., 1-комнатную, 4/5 п, цена 224 тыс.грн. Т. 096-446-86-17 Московская ул., 1/5-эт. пан. дома, 55.5/40/ 5.5 кв.м, х/с/р, не угловая, с/у совм., колонка, без балкона, хорошее состояние, 376000грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Мыстецкие ворота пл., 1/9-эт. кирп. дома, 38/18/7.5 кв.м, ремонт в комнате и кухне, евроокна, лоджия застеклена, бойлер, паркет, 280000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Офицерская ул., 2/2-эт. кирп. дома, 32/21/ 5 кв.м, среднее состояние, м/п/окна, колонка, бронидверь, без ремонта, 185000грн.Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Офицерская ул., 2/2-эт. кирп. дома, 34/21/ 5 кв.м, м/п/окна, мебель, колонка, 184000грн., торг. Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Победы 2/9 панель, ремонт, автономное отопление, цена 296 тыс грн торг.Т:067-440-14-34 Полевая пл., 1 комн. в общежитии, 1/9-эт. кирп. дома, своя кухня 7м, комната 14м, м/п/ окно, ремонт, с/у на 3 семьи, возможность достройки балкона, 128000грн., торг.Тел: (93) 5008952, (96) 8052622 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Потапова ул., 1 комн. в 1к, 5/9-эт. кирп. дома, 18 кв.м, общежитие, с/у совм., кухня на три хозяина, 163000грн.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Потапова ул., 2 комн. в общежитии, 2/9-эт. кирп. дома, 34/24/0 кв.м, свой с/у и свой душ, жилое состояние, кухня на 3 семьи, 176000грн. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Садовая Садовая, 7/9 кирпич 37/19/8, бойлер, жилое состояние, балкон застеклен.Цена 232 тыс грн.Т:55-41-48, 067-440-14-34, 093081-24-45 Сенный рынок р-н, комната с отдельным входом, частный сектор.Цена 45000 грн.Т:096-999-60-75 ул. ГГероев ероев Пожарников Пожарников, 3/9 кирпич, 33/ 15/8,4, жилое состояние, цена 204 тыс грн.Т:067-440-14-34 Хлебная ул., 2/5 к, в хорошем состоянии. Цена 280 тыс.грн. Т. 096-446-86-17 Центр Центр, 3/5 пов., ц. буд., хороший стан. Ціна: 2640000 грн. Т: 096-446-86-17 Центр Центр, 4/5ц, житловий стан. Ціна:240000 грн. Т:063-317-41-92 Черняховского ул., 2 комн. в общежитии, 2/ 5-эт. кирп. дома, 16+21 м, кухня на 10 семей, в большой комнате свой балкон, жилое, 160000грн., торг.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Шевцовой ул.,1/9 кирпичного дома,28/15/ 6 кв.м. Жилое состояние, не угловая, без балкона.Цена 200000 грн.Т:067-718-16-07 Шелушкова ул., 1/1-эт. кирп. дома, 27/ 19.5/5.9 кв.м, без удобств, колодец во дворе, евроокна, 136000грн.Тел: (96) 8185793 Щорса ул., 7/10-эт. кирп. дома, 38/25/8.5 кв.м, хорошее жилое состояние, с/у совм., балкон застеклен, домофон, счетчики, бойлер, 285000грн., торг.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272

2-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ 1 Мая ул., 1/2-эт. кирп. дома, 66/50/7 кв.м, автономное отопление, телефон, колонка, паркет, можно под бизнес, 435000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна


20 ñòîð. 2 к.кв. Мира просп, 9/9к, 52/30/9кв.м., жил сост, окна во двор. 328 000грн. т.0935064352, 0967009064 2 к.кв., Мира проспект, ДОС, 4/4к., 42/28/ 6кв.м., жил сост, балкон застеклен, не угловая, смеж. комнаты, 272 000грн., т.0935064352, 0967009064 2 к.кв., Чехова, 3/5п., 46/28/8кв.м., разд. комн., м/п окна, нов. сантехника, 308 000грн., т.0935064352, 0967009064 2к 2к.кв. Б.Бердичевская, 2/5к, раздельные комнаты, не угловая, колонка. Цена 312 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена 2к 2к.кв. Лермонтовская, 2/3к, балкон застеклен, автономное отопление, м/п окна, евроремонт. Цена 416 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена 2к 2к.кв. Мира просп., 6/9п, не угловая, бойлер, хорошее состояние. Цена 352 000грн. Т. 46-3669, моб. 0930104282, 0962582399. Елена 2к 2к.кв. Чехова, 3/5п, раздельные комнаты, м/п окна. балкон застеклен, хорошее состояние. Цена 308 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена 2к 2к.кв. Шевченко, 3/9п, не угловая, балкон застеклен, жилое состояние. Цена 320 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена 2к 2к.кв., 1Мая, 5/5эт., раздельные комнаты, автономное отопление, не угл., м/п окна, хор сост. 312000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 2к 2к.кв., Б.Бердичевская, 2/5к., 43//6,5м.кв., раздельные комнаты, ремонт, лоджия, колонка. 360000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 2к 2к.кв., Ватутина, 7/9п., 52/28/8, не угл., б/ з, норм сост.. 320000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 2к 2к.кв., Витрука, 9/9п., 52/27/9, не угл., б/з, м/п окна, норм сост.. 296000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 2к 2к.кв., Витрука, р-н депо, 5/5п, не угл., 47/ 32/6кв.м., хор. сост, новые сантехника, колонка, проводка, трубы. 304 000грн. т.0935064352, 0967009064 2к 2к.кв., Гоголевская, 1/10к., 53/28/7, автономное отопление, лоджия, решётки, утеплена. 392000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 2к 2к.кв., Киевская, к-ра Украина р-н, 5/5к., 44/ 30/7кв.м., хор. сост., нов. сантех., м/п окна, 352 000грн., т.0935064352, 0967009064 2к 2к.кв., Маяковского, 5/5к., не угл., колонка, без ремонта. 264000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 2к 2к.кв., Победы, 5/10к., 54/27/8, м/п окна, среднее сост., свободна. 408000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 2к 2к.кв., Щорса/Котовского, 1/5к., 43,5/30/ 6, раздельные комнаты, автономное отопление, ремонт, окна во двор. 360000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 2-х комнатная 4/5 кирпич, автономное отопление, ремонт, своя.Т:067-498-36-84 2-х комнатная квартира, ул Щорса, 8/9 кирпич,52/32/6 хороший евроремонт, встроенная мебель, Цена 640 тыс грн.Т:067-345-30-78 Б .Бердичевская ул., 3/5-эт. кирп. дома, 30/ 18/6 кв.м, не угловая, балкон застеклен, евроокна, кондиционер, с/у совм., 244500грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Березовский пер., 5/9-эт. пан. дома, 39/ 17.5/8.5 кв.м, балкон застеклен, три окна, хороший ремонт, 252650грн.Тел (97) 2504788 Богуна проезд, 53/37/9 кв.м, автономное отопление, лоджия застеклена, евроокна, хороший ремонт, 366750грн.Тел: (412) 553648, (97) 2504788 Богунская ул., 1/2-эт. кирп. дома, 28/16.7/ 5.5 кв.м, с/у совм., бойлер, мягкая мебель, новая газовая плита, евроокна, решетки, 203750грн.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Бородия ул., 1/2-эт. кирп. дома, 36/21/5.5 кв.м, автономное отопление, счетчики воды, газа, евроокна, 248575грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Вильский 1-й пер., 1/2-эт. кирп. дома, 53/ 30/7.5 кв.м, х/с, ч/д, ремонт, с/у разд., автономное отопление, место для достройки, 366750грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Витрука ул., 1/9-эт. пан. дома, 19 кв.м, под офис, не угловая, мебель, 260800грн.Тел: (96) 8185793 Витрука Витрука, 2/5 панель, 47/30/5,5 2 раздельные комнаты, не угловая, балкон, цена 248 тыс грн.Т:46-73-60 Вітрука, 2 комнатная, 1/9 дома, автономное отопление, ремонт. 352000 грн.Т:098-46259-14 Восточная ул., 1/3-эт. кирп. дома, 44/28/8 кв.м, х/р, колонка, новая сантехника, тамбур на два хозяина, кафель, с/у совм., 315900грн.Тел: (67) 9155833 Восточная ул., 1/3-эт. кирп. дома, автономное отопление, новая сантехника, хороший ремонт, 328000грн.Тел: (96) 8185793 вул вул. Космонавтів, 2-х кімнатна квартира, 5/ 5 панель, жил стан, 288 тис грн, можливий обмін на приватний сектор в Корольовському районі.Т:096-059-18-93 Гагарина ул., 4/5-эт. кирп. дома, 63/48/0 кв.м, жилое состояние, балкон, линолеум, кафель, евроокна, не угловая, с/у разд., комнаты раздельные, 366750грн.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Гоголевская ул., 42/28/5.5 кв.м, х/с, с/у совм., балкон застеклен и обшит вагонкой, хорошее

¹ 11 (1072) 27 áåðåçíÿ 2013ð.

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ жилое состояние, 264875грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Гоголевская ул., 5/5-эт. пан. дома, 43/28/ 5.5 кв.м, жилое, с/у кафель, балкон застеклен обшит дер. вагонкой, сантехника, телефон, 264000грн. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Гонты ул., 2/2-эт. кирп. дома, 39/27/5 кв.м, угловая, косметический ремонт, бойлер, евроокна, новая столярка, металлопластиковые трубы, бронированная дверь, 260000грн.Тел: (96) 8185793 Довженко ул., 1/2-эт. кирп. дома, 35/19/8 кв.м, сталинка, не угловая, с/у разд., газо печное отопление, колонка, счетчики, 260000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Домбровского ул., 1/5-эт. кирп. дома, 52/ 43/7 кв.м, автономное отопление, жилое состояние, евроокна, окна во двор, с/у совм., плитка, счетчики на газ и воду, 383050грн.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172

Домбровского ул., 2/5-эт. пан. дома, 62/ 45/5.5 кв.м, угловая, евроокна, балкон застеклен, колонка, телефон, с/у разд., 391200грн., торг.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Домбровского ул., 3/9-эт. пан. дома, 65/41/ 8 кв.м, ремонт, евроокна, бойлер, новая сантехника, 400000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Житний пер., 1/2-эт. кирп. дома, сталинка, 53/36/8 кв.м, евроремонт, евроокна, колонка, новая столярка, сантехника, кафель, 385000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Кибальчича ул., 6/9-эт. кирп. дома, 44/25/ 8 кв.м, угловая, большая лоджия, комнаты раздельные, 17 лет дому, 297475грн.Тел: (67) 9155833 Кибальчича ул., 7/10-эт. кирп. дома, 64/39/ 9 кв.м, балкон и лоджия застеклены, бронированная дверь, хорошее состояние, 423800грн.Тел: (97) 2504788 Киевская ул., 1/5-эт. кирп. дома, 31/18/7.5 кв.м, колонка, телефон, душевая кабинка, ламинат, евроремонт, евроокна, решетки на окнах, 290140грн.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Киевская ул., 14/14-эт. кирп. дома, 50/30/ 8.5 кв.м, жилое состояние, лоджия застеклена, квадратный холл, «чистая продажа», 293400грн.Тел: (67) 1235227 Киевская ул., 3/5-эт. кирп. дома, 57/41/5.8 кв.м, х/с, с/у совм., колонка, хорошее жилое состояние, 374085грн.Тел: (97) 3477233 Киевская ул., 3/5-эт. кирп. дома, х/р, балкон застеклен, жилое состояние, 285250грн.Тел: (67) 1235227Хлебная ул., 2/5-эт. кер.-бет. дома, 48/ 30/6 кв.м, евроокна, ламинат, встроенная кухня, колонка, кафель, дом во дворе, балкон застеклен, 350450грн.Тел: (67) 1235227 Киевская ул., 3/5-эт. кирп. дома, чешский проект, 38/20/8 кв.м, не угловая, жилое состояние, балкон застеклен, 291770грн.Тел: (67) 1235227 Киевская ул., 4/5-эт. кирп. дома, 46.9/30/6 кв.м, х/р, жилое состояние, колонка, евроокна, новая сантехника, столярка, бронированная дверь, не угловая, 309700грн.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Киевская ул., 5/5-эт. кирп. дома, 54/33/7 кв.м, х/р, сталинка, телефон, колонка, балкон, не угловая, жилое состояние, 340000грн., торг.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Киевская ул., 5/5-эт. кирп. дома, сталинка, 54/ 33/6.8 кв.м, х/р, с/у разд, большой коридор, телефон, колонка, счетчики, 340000грн. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Киевская Киевская, 6/9 панель, не угловая, 50/30/9 кухня, хороший ремонт, автономное отопление, цена 384 тыс грн.Т:Т:098-426-51-66, 063753-76-56 Королева ул., 5/5-эт. кирп. дома, 54/32/11 кв.м, без ремонта, евроокна, бронированная дверь, 331550грн.Тел: (96) 8185793 Космонавт Космонавтів вул., 1/5п, не кутова, б/з, косметичний ремонт, телефон, колонка, кімнати окремі. Ціна:280 тыс грн. Т:55-41-48 Космонавтов ул., 4/5-эт. пан. дома, 44/27/ 6 кв.м, не угловая, колонка, кладовая, с/у разд., без ремонта, 264000грн., торг. Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Космонавтов ул., 4/5-эт. пан. дома, 44/28/ 6 кв.м, разд.комнаты, колонка, не угл., 264000грн., торг.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Космонавтов ул., 44/28/6 кв.м, балкон застеклен, колонка, не угл, 252000грн.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Космонавтов Космонавтов, 2-х комнатная 5/5 панель, 45/32/6, комнаты смежные, домофон, телефон, колонка, подвал. Возможен обмен на частный сектор в Корольовском районе, цена 288 тыс грн.Т:096-059-18-93

Котовского ул., 1/5-эт. пан. дома, 61/31/6 кв.м, еврооокна, новая столярка, металлопластиковые трубы, бронированная дверь, 360000грн.Тел: (96) 8185793 Котовского ул., 2 этаж, 38.5/24.5/6 кв.м, ремонт, с/у совм., новая столярка, счетчики на газ, новая сантехника, перепланировка, 250000грн.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Котовского ул., 2/3-эт. дома, 35/10+12 /6 кв.м, р-н ТРЦ «Глобал», кирпичный дом, хорошее жилое состояние, тихий двор, гараж, 248000грн., торг.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Котовского ул., 2/9-эт. кирп. дома, 70/42/ 12 кв.м, отличное, жилое состояние, дому 10 лет, автономное отопление, 556000грн., торг.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Кочерги ул., 8/9-эт. кирп. дома, 52/29/8.5 кв.м, х/р, не угловая, бойлер, евроокна, лоджия застеклена, деревянная столярка, хороший ремонт.Тел: (97) 2504788 Красный пер., 10/11-эт. монолит дома, 76/ 36/11 кв.м, автономное отопление, новострой, евроокна, ремонт, встроенная кухня, 435000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Крошенская ул., 3/9-эт. пан. дома, 78.5/ 42.8/8.7 кв.м, бойлер, вода круглосуточно, две лоджии застеклены, евроокна, косметический ремонт, квадратный холл, 448050грн.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Л. Украинки Украинки, центр, 4/5 кирпич, 2 раздельные комнаты, увеличенная кухня до 9 кв м, не угловая, окна во двор, цена 308 тыс грн.Т:098426-51-66, 063-753-76-56 Л.Т олстого ул., 2-комнатную, 8/9 к, разд., 44/ Л.Толстого 28/6, с/у совм., чистая продажа. Цена 168000 грн. т. 46-73-60 Леси У краинки ул., 4/5-эт. кирп. дома, 37/ Украинки 17/6.6 кв.м, новая колонка, бронированная дверь, балкон застеклен, жилое состояние, отличная транспортная развязка, 268950грн.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Леси Украинки ул., кирп. дом, чешский проект, 50/26/8.5 кв.м, х/р, не угловая, кладовая, балкон застеклен, новая столярка, хороший ремонт, 358600грн.Тел: (97) 2504788 Лятошинского ул., 1/3-эт. кирп. дома, 36.4/ 20.4/8.1 кв.м, не угловая, под бизнес, высокий цоколь, с/у разд., колонка, бетонное перекрытие.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 М.Бердичевская ул., 2/3-эт. кирп. дома, 56/ 42/8 кв.м, жилое состояние, автономное отопление, окна выходят во двор, 454720грн., торг.Тел: (96) 5238563 Майдан Згоди ул. 1/5 панельного дома, 45/ 32/5, хороший ремонт, документы готовы, можно под офис.Цена 303000 грн.Т:33-4444,067-345-30-78 Майдан Згоди Згоди, 1/5 панельного дома, 42/ 32/5 хорошоий ремонт, можно под офис 303000 грн.Т:067-345-30-78 Максютова ул., 51/27/7 кв.м, комнаты раздельные, автономное отопление, лоджия застеклена 5м, 308000грн., торг. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Мануильского ул., 5/5-эт. дома, х/с, комнаты можно разделить, крыша «домиком», новая столярка, балкон застеклен, 342300грн.Тел: (67) 9155833 Мануильского ул., 7/16-эт. монолит дома, 92/52/11 кв.м, х/р, квадратный холл 15 кв.м, жилое состояние, на кухне ремонт, с/у разд., 491100грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Мира просп просп., 1/3-эт. кирп. дома, 60/42/5 кв.м, не угловая, евроремонт, подвал, рядом остановка, магазин, 362675грн., торг.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172Офицерская ул., 1/ 3-эт. кирп. дома, 90/60/8 кв.м, h=3.5м, х/с/ р, косметический ремонт, автономное отопление, с/у разд., 520000грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Мира просп просп., 1/9-эт. пан. дома, 64/38/9 кв.м, х/р, евроремонт, автономное отопление, евроокна, встроенная кухня, шкаф- купе. Можно под бизнес, 489000грн.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Мира просп просп., 11/14-эт. дома, 69 кв.м, не угловая, с/у разд., два коридора, балкон и лоджия застеклены, хорошее жилое состояние, 358600грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Мира просп. просп., 61.3/37.6/8.6 кв.м, лоджия и балкон застеклен, евроокна, новая столярка, хорошая бронированная дверь, полы с подогревом, хороший ремонт, 407000грн.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Мира просп просп., 64/38/8.5 кв.м, х/р, жилое состояние, лоджия застеклена, два бойлера, не угловая, с/у разд., 391200грн., торг.Тел: (63) 6874412 Мира просп просп., 8/9-эт. пан. дома, 65 кв.м, не угловая, с/у разд., косметический ремонт, 448250грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Мира просп просп., 9/9-эт. пан. дома, 64/38/8.5 кв.м, балкон и лоджия застеклены, бойлер, косметический ремонт, с/у разд., 342000грн.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Михайловская ул., 2/2-эт. кирп. дома, 44/32/ 6 кв.м, х/р, ремонт в кухне и в санузле, евроокна, новая столярка, встроенный шкаф-купе в коридоре, 546050грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Михайловская ул., 2/2-эт. кирп. дома, 64/ 40/8 кв.м, h=3м, деревянные перекрытия, раздельные комнаты, автономное отопление, возможность постройки мансардного этажа, 340000грн. Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua

Михайловская ул.,. 63/40/8.6 кв.м, автономное отопление, не угловая, ремонт, 328000грн., торг.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Московская ул., 4/5-эт. кирп. дома, 46.3/ 27.7/6 кв.м, не угловая, колонка, евроокна, балкон застеклен, жилое состояние, 320000грн., торг.Тел: 96) 8185793 Народицкая ул., 6/9-эт. кирп. дома, хорошее состояние, бронированная дверь, евроокна, лоджия застеклен, кабельное ТВ, счетчики, кодовый замок, 407500грн.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Ольжича ул., 2/5-эт. кирп. дома, 64/48/6 кв.м, х/с/р, колонка, кухня - студия, бронированная дверь, евроокна, новая сантехника, балкон застеклен, хороший ремонт.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Офицерская ул., 5/5-эт. кирп. дома, чешский проект, 36/18/8 кв.м, паркет, колонка, балкон застеклен, теплая, счетчики, с/у совм., плитка, ниша, тихий двор, 285250грн.Тел: (97) 3477233 Победы пл., 2/5-эт. кирп. дома, 44/29/6 кв.м, комнаты разд., жилое состояние, 324000грн., торг. Тел: (98) 2593186, (93) 7854061Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Победы пл., 2-комнатную, 3/5 к, цена 384 тыс.грн. Т. 096-446-86-17 Победы ул., 10/10-эт. дома, 67/38/11 кв.м, два балкона застеклены, большой коридор, разрешение на перепланировку, квадратный холл, отличный район, 448250грн.Тел: (67) 9155833 Победы ул., 2/2-эт. дома, 45/29/12 кв.м, х/ с, газо - печное отопление, евроокна, высокие потолки, 146700грн., торг.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Победы ул., 2/5-эт. кирп. дома, 57/42/0 кв.м, х/с/р, автономное отопление, балкон застеклен, кухня - студия, с/у совм., косметический ремонт, 437400грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Победы ул., 30.5 кв.м, балкон, не угловая, колонка, бронированная дверь, 260000грн.Тел: (96) 8185793 Победы ул., 4/5-эт. пан. дома, 55/38/6 кв.м, телефон, колонка, с/у разд., косметический ремонт, 320000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Победы ул., 4/9-эт. кирп. дома, 52/28/9 кв.м, х/р, балкон застеклен, не угловая, жилое состояние, 366750грн.Тел: (97) 2504788 Победы ул., 9/9-эт. кирп. дома, 74/47/8 кв.м, автономное отопление, полы с подогревом, евроокна, лоджия застеклена, натуральная столярка, 480000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Полевая 3/5, комнати окремі, 48 кв м, не углова.250000 грн.Т:098-462-59-14 Полевая пл., 2 комн. в 2к, 3/9-эт. кирп. дома, 21 кв.м, общежитие, ремонт, блочного типа, 160000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Промышленная ул., 2/2-эт. дома, 52.5/42.5/ 0 кв.м, жилое состояние, евроокна, автономное отопление, колонка, крыша «домиком», гараж 30 кв.м с погребом, 258000грн.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Проспект 3/5 панель, не раздельная, 280000 грн.Т:55-41-48,093-08-12-445 Проспект Мира 6/15 кирпич, 57/31/9, лоджия застекленная, бойлер, кафель, цена 360 тыс грн.Т093-081-24-45 Проспект Мира 8/9 панель, ремонт. пластиковые окна, ламинат, встроенная мебель, цена 344 тыс грн.Т:067-440-14-34 Рильського вул., 3/5ц, не кутова, ПВ, хороший стан. Ціна: 288 тыс. грн. Т:55-41-48 Рыльского ул., 1/5-эт. кирп. дома, 40.5/28/6 кв.м, не угловая, колонка, евроокна, бронированная дверь, отдельный вход со двора, можно под бизнес, 304000грн.Тел: (96) 8185793 Срочно Срочно! продам 2-х комнатная квартира, центр, 1/5 керамзит, 47/30/6 отличное состояние, остаеться встроеная кухня.Цена 300 тыс грн, хазяин.Т:063-223-29-49, 25-66-32 Театральная ул., 2/3-эт. кирп. дома, 38 кв.м, h=3.2м, жилое состояние, балкон застеклен, не угловая, с/у разд., 260800грн.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Тутковского проезд, 87/62/9 кв.м, бойлер, две лоджии застеклены, две кладовые, с/у разд., жилое состояние, квадратный холл, 513450грн.Тел: (97) 2504788 Тутковского проезд, 9/9-эт. пан. дома, не угловая, новая столярка, бойлер, 374900грн.Тел: (96) 8185793 Хлебная ул., 1/5-эт. пан. дома, 63/45/6 кв.м, х/р, автономное отопление, евроокна, новые двери, балкон застеклен, 489000грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Хлебная ул., 1/5-эт. пан. дома, 67/0/6 кв.м, х/с/р, колонка, среднее состояние, с/у разд., кафель, 320000грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Черняховского ул., 1/5-эт. кирп. дома, 68/ 40/10 кв.м, не угловая, две лоджии застеклены, встроенная мебель, ламинат, новая столярка, счетчики на воду и газ, 480850грн.Тел: (96) 8185793 Черняховского ул., 2 комн. в 2к, 37 кв.м, общежитие, балкон, поменяны унитазы, умывальники, 163000грн.Тел: (67) 8762490, Людмила Ивановна, (63) 1673748 Черняховского ул., 8/9-эт. кирп. дома, 65/ 42/11 кв.м, ремонт, евроокна, дубовый паркет, две лоджии застеклены металлопластиком, 432000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Черняховского ул., кирп. дом, 72.2/55/6 кв.м, не угловая, балкон застеклен, колонка,

с/у разд., хорошее жилое состояние, 416000грн.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Чехова пер., 3/5-эт. пан. дома, 46/29/9 кв.м, перепланировка, с/у совм., комнаты разд., ремонт, м/п/окна, новая сантехника, балкон застеклен, 304000грн., торг.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Чехова пер., 3/5-эт. пан. дома, 65/45/6 кв.м, комнаты раздельные, новая сантехника, встроенная кухня, не угловая, балкон застеклен, евроокна, 407500грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Шевцовой ул., 1/9-эт. кирп. дома, 28/15/6 кв.м, телефон, ремонт, счетчики, решетки на окнах, центральная вода, жилое состояние, с/ у совм., 207825грн.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Шевченко ул., 1/9-эт. пан. дома, 67/38/8 кв.м, х/р, не угловая, санузел раздельный, деревянный паркет, кафель, жилое состояние, 377345грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Шевченко ул., 7/9-эт. кирп. дома, 58/41/9 кв.м, х/р, жилое состояние, балкон и лоджия застеклены, центральное отопление, 448250грн.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Шелушкова вул., 2/9ц, 59 кв.м., 2 лоджії, санвузол, кухня з балконом. Ціна:356000 грн. Т:46-09-37, 098-462-59-14 Шелушкова ул. 5/9 кирпич, евроремонт. бытовая техника. цена 365000 грн.Т:098462-59-14 Шелушкова ул., 1/4-эт. кирп. дома, 44/28/ 6.5 кв.м, торец здания, с/у совм., плитка, новая колонка, угловая, жилое состояние, можно под бизнес, 456400грн.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Шелушкова ул., 1/5-эт. пан. дома, 43/27/ 5.5 кв.м, угловая, колонка, ремонт, евроокна, новая столярка, бронированная дверь, 320000грн.Тел: (96) 8185793 Шелушкова ул., 1/5-эт. пан. дома, квадратный холл, евроремонт, кухня увеличена 10 кв.м, шкаф - купе, балкон застеклен, дом во дворах, 431950грн.Тел: (67) 9155833 Шелушкова ул., 5/5-эт. кирп. дома, чешский проект, 70/39/7 кв.м, х/р, два балкона застеклены, не угловая, с/у разд., 375000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Шелушкова ул., 9/10-эт. кирп. дома, 70/40/ 8 кв.м, х/р, частично ремонт, не угловая, два балкона, лифт работает, 17 лет дому.Тел: (67) 9155833 Шелушкова ул., 9/9-эт. кирп. дома, 72/40/ 8.2 кв.м, дому 20 лет, две лоджии застеклены, не угловая, паркет, квадратный холл, новый лифт, с/у разд.,евроокна.Тел: (67) 9155833 Шелушкова Шелушкова/Київська вул., 4/5 керамзит, 47 кв.м., великі кімнати, л/з, ремонт в туалеті і в ванній. Ціна:292000 грн. Терміново! Т:22-3367, 46-09-37, 098-462-59-14 Школьный пер., 4/5-эт. пан. дома, 45/28/5 кв.м, комнаты разд., без ремонта, балкон не застеклен, колонка, не угловая, кладовая, 264000грн. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Школьный пер., 4/5-эт. пан. дома, 45/28/5 кв.м, комнаты разд., не угл., кладовая, колонка, с/у разд., 264000грн., торг. Тел: (93) 5008952, (96) 8052622 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Щорса ул., 1/5-эт. кирп. дома, 47/30/7 кв.м, нормальное состояние, раздельные комнаты, сан/узел кафель, тихий двов, рядом рынок, 304000грн., торг.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Щорса ул., 2/9-эт. кирп. дома, 83/45/9 кв.м, два балкона застеклены, ламинат, подвесные потолки, с/у разд., новый дорогой кафель, встроенная кухонная мебель, 440000грн.Тел: (67) 1235227 Щорса ул., 2-комнатную, 2/5 п, 48/30/6, ремонт, мебель, колонка, цена 344 тыс.грн. Т. 55-41-48 Щорса ул., 4/10-эт. кирп. дома, 71/39/7 кв.м, жилое состояние, комнаты раздельные, евроокна, тихий двор, с/у разд., 407500грн.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Щорса ул., 4/5-эт. кирп. дома, 45 кв.м, комнаты раздельные, жилое состояние, колонка, ниша, с/у разд., 293400грн.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Щорса ул., 5/5-эт. кирп. дома, чешский проект, 39/18/8 кв.м, евроокна, новая столярка, паркет, с/у совм., кафель, балкон застеклен, колонка, мебель, 307800грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Щорса ул., 8/10-эт. кирп. дома, 68.8/39.9/ 9 кв.м, автономное отопление, хороший косметический ремонт, новая столярка, сантехника, деревянные стеклопакеты, бронированная дверь, 431000грн.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Щорса ул., 8/10-эт. кирп. дома, 73 кв.м, не угловая, балкон и лоджия застеклены, телефон, плитка, жилое состояние, 407500грн.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Якира ул., 4/4-эт. кирп. дома, 42/27/6 кв.м, не угл., балкон застеклен, колонка, новая сантехника, хороший ремонт, 280000грн.Тел: (68)

www.interesu.info

1903377, (93) 8966932 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua

3-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ 1 Киевский переулок переулок, 3-х комнатная кв. 2/5 кирпич, 68/37/11, коридор 12кв м, перепланировка, паркет, кафель, 2 балкона застекеленны, санузел раздельный, кладовая, подвал, счетчики, цена 552 тыс грн.Т:096-059-18-93 3 к.кв. Б.Бердичевская, 4/4к., 90/55/ 13кв.м., «сталинка», Автономное отопление, без ремонта, 680 000грн., т.0935064352, 0967009064 3 к.кв. Маликова, 2/9п, 74/43/9кв.м., частично ремонт, частично ламинат и м/п окна. 440 000грн. т.0935064352, 0967009064 3 к.кв. Победы пл., 5/5к., 55кв. м., смеж/ разд. комнаты, без ремонта. 336 000грн., т.0935064352, 0967009064 3 к.кв. Черняховского, р-н Эко, «сталинка» , автономка, ремонт, гараж, беседка, свой облагороженный двор. 600 000грн., т.0935064352, 0967009064 3 к.кв., Б.Бердичевская, «сталинка»,82/56/ 14кв.м., не угл., среднее сост., колонка, м/п окна, паркет, 720 000грн., т.0935064352, 0967009064 3к 3к.кв. Б.Бердичевская, 4/4к, 85//12,5. сталинка, м/п окна, хорошее состояние. Цена 672 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена 3к 3к.кв. Б.Тена, 6/9п, м/п окна, бойлер, хорошее состояние. Цена 416 000грн. Т. 46-3669, моб. 0930104282, 0962582399. Елена 3к 3к.кв. Бородия, 7/9к, автономное отопление, м/п окна, хороший ремонт. Цена 544 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена 3к 3к.кв. Короленко, 4/5п. колонка, с/у раздельный. Жилое состояние. Цена 320 000грн. Т. 4636-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена 3к 3к.кв. Мануильского, 6/16п, 78//10, балкон застеклен, жилое состояние. Цена 440 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена 3к 3к.кв. Мира просп., 9/9п, автономное отопление, м/п окна, 2лоджии застеклены, евроремонт. Цена 440 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена 3к 3к.кв. Путятинская площ., 2/2к, 81//7, сталинка, котёл, частично ремонт. Цена 720 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена 3к 3к.кв. Циолковского, 4/5п, 64/45/6, квадратный холл, колокна. Жилое состояние. Цена 328 000грн. Т. 46-36-69, моб. 0930104282, 0962582399. Елена 3к 3к.кв. Щорса, р-н б.Иры, 3/9к., евроремонт, автономное отопление, кухня-студио, 560 000грн., т.0935064352, 0967009064 3к 3к.кв., Вокзальная, 4/9к., 68//8м.кв., без ремонта, не угл.. 368000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 3к 3к.кв., Киевская, 3/5к., автономное отопление, ремонт, встроенная кухня. 520000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 3к 3к.кв., Л.Толстого, 1/9п., 65/38/8, лоджия, бойлер, норм сост.. 344000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 3к 3к.кв., Селецкая, 4/5п., 65/45/6, раздельные комнаты, квадратный холл. 292000грн. Торг. Т:0674973893, 0936383584 Анна 3к 3к.кв., Соборная площ., 4/5к., 59//8м.кв., автономное отопление, евроремонт. 680000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 3к 3к.кв., Старый Бульвар, 5/5к., 64/48,4/8, 2 балк., ремонт. 720000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 3к 3к.кв., Табачный пер., 4/4к., 58/41/6, раздельные комнаты, не угл., б/з, м/п окна, частично ремонт, колонка. 336000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 3к 3к.кв., Центр, Черняховского, 100//24м.кв., 4/4к., 3 балкона, ремонт. 800000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 3к 3к.кв., Черняховского, 12/14к., 70/38/ 12м.кв., 2 балкона, м/п окна. 456000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 3к 3к.кв., Черняховского, р-н Эко, 2/5к., 60/40/ 6кв.м., «распашонка», евроремонт, мебель, быт. техника,560 000грн., т.0935064352, 0967009064 Б. Тена, 3/9 панель, 65/40/8 кухня, косметический ремонт, колонка + вся мебель, цена 368 тыс грн.Т:098-426-51-66, 063-753-76-56 Богуна проезд, 5/5-эт. кирп. дома, 80/48/9.5 кв.м, ремонт в комнатах, два балкона, разрешение на перепланировку, квадратный холл, отличный район, 440800грн.Тел: (67) 9155833 Богун Богунія, сталінка, 3-кім. 2/3ц, хороший стан. Ціна:352000 грн. Т:37-80-57, 096-446-8617, 063-317-41-92 Вацковский пер., 2/9-эт. кирп. дома, 90/60/ 10 кв.м, автономное отопление, балкон и лоджия застеклена, с/у разд., евроремонт, сче-


www.interesu.info

¹ 11 (1072) 27 áåðåçíÿ 2013ð.

тчики на все, тихий двор, 733500грн.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Витрука з-х комнатная, 2/5 панель, 65/45/ 6, не угловая, балкон застеклен, чистая продажа, 288 тыс грн.Т:46-73-60 Витрука ул., 8/9-эт. кирп. дома, 64/48/9 кв.м, бойлер, новая столярка, евроокна, балкон и лоджия застеклены, жилое состояние, 560000грн.Тел: (96) 8185793 Гоголевская ул., 1/9-эт. пан. дома, 80/40/ 10 кв.м, не угловая, лоджия застеклена, с/у разд., кафель, автономное отопление, пристройка, ремонт, 537900грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Гоголевская ул., 2/5-эт. пан. дома, 30/18/6 кв.м, с/у совм., колонка, балкон не застеклен, 260800грн.Тел: (96) 8185793 Гоголя район «Глобала», хороший ремонт, свободная, документы готовы. 303 тыс гривен.Т:067-345-30-78 Гуйва уйва, 1/4ц, гарний сад. Ціна договірна. Т:097-54-13-465 Довженко ул., 6/9-эт. пан. дома, 64/37/7.4 кв.м, х/р, хороший ремонт, натуральный паркет, дубовые двери, две лоджии застеклены, с/у разд., 611250грн., торг.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Довженко ул., 6/9-эт. пан. дома, 65/42/9 кв.м, хороший ремонт, новая сантехника, лоджия и балкон застеклен, дубовая столярка.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Домбровского ул., 2/9-эт. кирп. дома, 73/ 41/12 кв.м, евроремонт, автономное отопление, кондиционер, встроенная мебель, спут. ТВ, интернет, 576000грн., торг. Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Домбровского ул., 3/10-эт. дома, 75/45/9 кв.м, косметический ремонт, новая проводка, с/ у разд., бойлер, кладовая, домофон, 505000грн., торг.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Жукова ул., 8/9-эт. кирп. дома, 70/40/8.5 кв.м, квадратный холл, бойлер, балкон застеклен и лоджия застеклены, паркет, не угловая, 380000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Кибальчича ул., 8/9-эт. кирп. дома, 69/40/ 7.5 кв.м, не угловая, косметический ремонт, балкон и лоджия застеклены, 383050грн.Тел: (96) 8185793 Киевская 3 комнатная, 6/9 дома, 70/40/9, 399000 грн.Т:098-462-59-14 Киевская ул., 9/10-эт. кирп. дома, 64/40/10 кв.м, новая сантехника, столярка, евроокна, с/у совм., плитка, не угловая, большой коридор, гардеробная, консьержка, 529750грн.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Киевская Киевская, 3-х комнатная, 3/5 кирпич, не угловая, 58/42/6, окна во двор, хорошее состояние, 360000 грн.Торг.Т:46-65-09, 097-27422-84 Валентина Григориевна Клосовского ул., 7/9-эт. пан. дома, 76/64/ 9 кв.м, угловая, бойлер, бронированная дверь, жилое состояние, 520000грн.Тел: (96) 8185793 Кондратюка проезд, 9/9-эт. кирп. дома, 82/ 52/7.5 кв.м, угловая, колонка, евроокна, балкон и лоджия застеклены, жилое состояние.Тел: (96) 8185793 Котовского Котовского-Ватутина ул., 3-комнатную, 4/5 к, кухня-студия переходит в столовую, комн.разд., евроремонт, авт.отопление, мебель, багеты, люстра. Цена 600 тыс. грн. Торг. т. 067-440-14-34, 55-41-48 Красный пер., 2/9-эт. пан. дома, 73/42/12.5 кв.м, х/р, автономное отопление, евроокна, кухня - студия, счетчики, новая столярка, с/у разд., хороший ремонт.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Крошенская ул., 3/9-эт. пан. дома, общ.пл. 80м, кухня 8,8м, бойлер, с/у кафель, не уловая, квадратный холл, м/п/окна, 2 лоджии застеклены, 440000грн., торг. Тел: (68) 1903377,(93) 8966932 Крошенская ул., 4/9-эт. кирп. дома, 53/30/ 7.5 кв.м, не угловая, лоджия застеклена, колонка, хороший ремонт, 358600грн.Тел: (412) 553648, (97) 2504788 Леси У краинки ул., 4/5-эт. кирп. дома, балкон Украинки застеклен, не угловая, хорошее состояние, 301550грн.Тел: (412) 553648, (97) 2504788 М.Бердичевская ул., 3/9-эт. кирп. дома, 65/ 41/8 кв.м, жилое состояние, перетертые потолки, бойлер, 2 балкона застеклены, 496000грн., торг. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Маликова ул., 7/10-эт. пан. дома, 77.5/44/ 8 кв.м, с/у разд., жилое состояние, счетчики на газ и воду, лоджия застеклена, возможен обмен, квадратный холл, 424000грн.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Маликова ул., 7/8-эт. пан. дома, 80/0/9 кв.м, хорошее состояние, квадратный хол, 2лоджии застеклены,срочно!, 440000грн. Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Мира ул., 8/9-эт. пан. дома, 76/50/9 кв.м, х/р, не угловая, с/у разд., плитка, две лоджии застеклены, жилое состояние, рядом школа, банк, 423800грн., торг.Тел: (97) 3477233 Миру пр. 2/9п, 76/45/9, ПВ, кафель. Ціна:400 тыс грн. Т:067-440-14-34, 55-41-48 Московская ул., 2/5-эт. пан. дома, 57/40/5 кв.м, комнаты разд., ремонт, автономное отопление, пол с подогревом, ламинат, плитка, встроенная мебель, 440000грн., торг. Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Московская ул., 8/10-эт. дома, 85/55/12 кв.м, бронированная дверь, три балкона застеклены и утеплены, дизайнерский ремонт, бытовая техника, вся мебель.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Мыстецкие ворота пл., 8/9-эт. кирп. дома, 84.6/75.4/8.5 кв.м, колонка, балкон и ло-

джия застеклены, жилое состояние, 520000грн.Тел: (96) 8185793 Победы пл., 2/5-эт. кирп. дома, 56/40/6 кв.м, автономное отопление, кухня-студио, дер./стеклопакеты новые, 432000грн., торг.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Победы пл., 2/5-эт. кирп. дома, 60/40/6 кв.м, кухня-студио, автономное отопление, 432000грн., торг.Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Победы пл., 3/4-эт. кирп. дома, 60/28/10 кв.м, евроремонт, мебель, балкон застеклен, колонка, паркет, кафель, большая ванная комната, 580000грн., торг.Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Победы ул., 2/2-эт. кирп. дома, 50/35/8 кв.м, с/у совм., не угловая, плитка новая, евроремонт, все новое, встроенная кухня, автономное отопление, 529750грн.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Полевая пл., 61/45/6 кв.м, квадратный холл, жилое состояние, чистая продажа, 336000грн., торг. Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Польский бульв., 7/8-эт. пан. дома, 73/43/ 9 кв.м, тамбур на 3 квартиры, автономное отопление, 2 лоджии+балкон, м/п/окна, не угл., 468000грн., торг.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Польский бульв., 7/8-эт. пан. дома, 74/0/9 кв.м, хорошее состояние, автономное атопление, балкон лоджия застеклены, ремонт, 472000грн., торг. Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Селецкая ул., 9/10-эт. кирп. дома, 78/48/9 кв.м, с/у разд., жилое состояние, лоджия 5м, 400000грн., торг. Тел: (93) 5008952, (96) 8052622 Соборная пл., 4/5-эт. кирп. дома, 66/59/8 кв.м, автономное отопление, хороший ремонт, 696000грн., торг. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Согласия пл., 55.3/0/5.5 кв.м, под бизнес, одно окно на улицу Киевскую, не угловая, колонка, жилое состояние, с/у совм., 448250грн.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Станишовская пл., 1/5-эт. кирп. дома, 65/ 39/8 кв.м, х/р, высокий цоколь, лоджия и балкон застеклены, без ремонта, бойлер, 336000грн., торг. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Театральная ул., 2/3-эт. кирп. дома, 51/38/ 10 кв.м, комнаты разд., м/п/окна, ц/отопление, 440000грн., торг. Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Тутковского проезд, 6/9-эт. пан. дома, 51/30/ 9 кв.м, евроокна, металлопластиковые трубы, балкон застеклен, бронированная дверь, хороший ремонт, 383050грн.Тел: (96) 8185793 Черняховского ул., 4/5-эт. кирп. дома, 57/ 40/5.5 кв.м, евроокна, угловая, хороший ремонт, новая сантехника и столярка, 529750грн.Тел: (96) 8185793 Черняховского Черняховского, 2/5 цегла, 60/43/5, евроремонт, м/п вікна, нові двері, балкон з/с себлі, побітова техніка, супутникове ТБ, аудіо-відео техніка. Вільна.Ціна 560000 грн.Т:067-345-30-78 Шелушкова ул., 2/5-эт. кирп. дома, 58/39/ 6.5 кв.м, х/с/р, не угловая, лоджия застеклена и обшита деревянной вагонкой, с/у разд., кафель, колонка, хорошее состояние, 421200грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Шелушкова ул., 2/5-эт. кирп. дома, 60/45/7 кв.м, х/с/р, не угловая, кафель, новые окна, входная дверь, 464550грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Щорса ул., 3/5-эт. кирп. дома, 60/45/5.2 кв.м, угловая, хороший ремонт, большая ванная, с/у совм., новая столярка, балкон застеклен, 448250грн.Тел: (96) 8185793 Щорса ул., дом, 160 кв.м, уч. 18 сот., 3 комн., два санузла, капитальный ремонт, 1116550грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Щорса Щорса, 8/10 кирпич, 68/39/10 автономка, счетчики, стеллопакеты.431 тыс гривен.Т:067-345-30-78 Щорса Щорса-Чапаева угол ул., центр, под бизнес, 1/5 к, есть место для пристройки. Цена 600000 грн. Возможен обмен на две 2-комнатные. Т. 22-63-00, 067-932-18-90

4-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ 4к 4к.кв., Бородия, 9/9к., 80/57/7,8, м/п окна, паркет, норм сост.. 392000грн. Торг. Т:0674973893, 0936383584 Анна 4к 4к.кв., Гоголевская, 2/5п., 64/45/6, автономное отопление, хор сост.. 376000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 4 кк.кв., Л.Украинки, 2/9к., 78,5/47,6/ 8,7м.кв., м/п окна, хор сост.. 520000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 4к 4к.кв., Польский бульвар, 1/9п., 86/54/9, не угл., лоджия, бойлер, частично ремонт, 2 подвала. 440000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна 4к 4к.кв., Польский бульвар, 9/9п., 85/56/9, не угл., 2л/з, кафель, кладовка, норм сост.. 384000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Жукова 3/9 кирпич,75/49/9, пластиковые окна, лоджия, цена 448 тыс грн торг.Т:Т:067440-14-34 Жукова вул., 4/9, 78/47/9. Ціна:480000 грн. Торг. Т:098-462-59-14 Жукова вул., 4/9ц, житловий стан, 2 л/з, тихе місце. Ціна:464000 грн. Т:098-462-59-14 Киевская ул., 3/5-эт. кирп. дома, 89/64/14 кв.м, не угловая, колонка, балкон застеклен, жилое состояние, 978000грн.Тел: (96) 8185793

ñòîð. 21

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Космонавтов 3/5 панель, 65/46/6, балкон застеклен, ремонт, цена 304 тыс грн.Т:093-081-24-45 Соборная пл., 4/5-эт. кирп. дома, чешский проект, 65 кв.м, евроремонтом, автономным отоплением, кондиционером, 692750грн.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Соборная пл., 80 кв.м, ремонт, встроенная мебель, новая сантехника, электрика, перепланировка, 603100грн.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Хлебная ул., 1/5-эт. кирп. дома, 63/48/6 кв.м, автономное отопление, жилое состояние, балкон можно достроить, 448000грн., торг. Тел: (93) 5008952, (96) 8052622 Хлебная ул., 4-коматную, 5/5, автономное отопление, евроремонт. Цена 384000 грн Торг. т. 096-446-86-17 Чапаева ул., 4/10-эт. кирп. дома, 68/37/9 кв.м, колонка, новая сантехника, лоджия и балкон застеклены, новая столярка, паркет, евроокна, бронированная дверь, 692750грн.Тел: (96) 8185793 Черняховского ул., 108/75/12 кв.м, двухуровневая, автономное отопление, венецианская штукатурка, три лоджии, евроокна, шкаф - купе, 600000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Шелушкова ул., 2/5-эт. пан. дома, 80 кв.м, угловая, колонка, с/у разд., косметический ремонт, под бизнес, 520000грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464

1-ʲÌÍÀÒͲ

ÊÓÏËÞ 1 -2-3-4 ком. кв. гостинку, малосимейку, ч/с, комнату в общежитии в любом раене города. Т:093-513-67-98, 46-81-48 1-ком. кв. в любом районе, рассмотрю все предложения.Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 1-ком.кв. в Центре на средних этажах, цена до 240000 у.е.Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 1-комнатную квартиру в любом районе города без посреднико, расмотрю все предложения.Т:098-581-34-38 1-комнату квартиру в Житомирі в жииловому стані, без посередників загальною площею від 33 кв м.Т:067-175-67-06 2-х кімнатну квартиру в Житомирі. В любому районі.Т:093-820-07-09, 096-212-72-30 Автовокзал Автовокзал, Б. Бердичевская, Вокзальная, другой район.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Без посредников у хозяина, любой район.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Быстрый выкуп однокомнатной квартиры. Рассмотрю все варианты.Тел: (63) 5656721 В любом районе города, для семьи, на длительный срок.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 В любом районе города. Рассмотрю все предложение.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 В любом районе города. Рассмотрю все предложения.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна в общежитии любой этаж, любой район. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 в общежитии, любой район до 130000 грн.Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 Комната в общежитии, любой район, у хозяина.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Комнату в общежитии.Т:067-508-44-15 Комнату в общежитии.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Куплю 1 к.кв. в центре. Рассмотрю все предложения. т.0935064352, 0967009064 Куплю 1-2 комнатную квартиру с ремонтом. Т: 096-264-46-79 Куплю 1-2-3 комнатную квартиру в любом районе у хозяина.Т:098-426-51-66, 063753-76-56 Куплю 1к.кв.. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна Куплю 1-комнатную кв для себя, без посредников, 1/4 єтаж.Хмельники, Жукова, Офицерская.Т:067-252-58-43 Куплю квартиру в центре, рассмотрю все предложения.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Куплю квартиру у хозяина в любом районе города без посредников.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Куплю квартиру.Т:097-616-82-25 Куплю квартиру.Т:46-78-86,096-294-30-90 Куплю комнату в общежитии у хозяина.Т:4256-92, Куплю комнату в общежитии. Смотрю все районы. Жилое состояние на этаже.Тел: (67) 9155833 Куплю однокомнатную квартиру у хозяина в любом районе города без посредников, быстрая оплата.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Малосемейку 12м, в районе Полевой, Котовского, рассмотрю все предложения. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Малосемейку Малосемейку, гостинку.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 однокомнатную квартиру Полевая, Музыкальная ф-ка до 200000 грн. Тел: (68) 1903377,(93) 8966932 Однокомнатную квартиру. Недорого рассмотрю все предложения. Просьба посредни-

ков не беспокоить.Тел: (67) 7977284, (97) 0072255

2-ʲÌÍÀÒͲ

ÊÓÏËÞ 2-комнатную квартиру в любом районе города без посреднико, расмотрю все предложения.Т:098-581-34-38 2 -х ком.кв. до 280000 грн. можно без ремонта, рассмотрю любые предложения.Тел: (68) 1903377,(93) 8966932 2-х ком.кв. куплю квартиру в центре.Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 2 -х комнатную квартиру Полевая, 2-4 кирпич.Т:096-267-46-79 Автовокзал Автовокзал, Б. Бердичевская, Вокзальная, другой район.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Без посредников у хозяина, любой район.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна В любом районе города, для семьи, на длительный срок.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 В любом районе города. Рассмотрю все предложения.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна двухкомнатную квартиру любой р-н, у хозяина.Тел: (93) 5008952, (96) 8052622 двухкомнатную двухкомнатную, улучшенной планировки, желательно с автономным отоплением до 400000 грн. Тел: (68) 1903377, (93) 8966932 Куплю 2 к.кв. под бизнес. Рассмотрю все предложения. т.0935064352, 0967009064

Куплю 2к.кв.. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна Куплю в Житомире 2-х комнатную квартиру у хозяина. Расмотрю все предложения.Т:096212-72-30, 093-820-07-09 Куплю двух или трехкомнатную квартиру в любом районе. Просьба посредников не беспокоить.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Куплю двухкомнатную квартиру, рассмотрю без ремонта.Тел: (67) 9155833 Куплю квартиру у хозяина в любом районе города без посредников.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721

3-ʲÌÍÀÒͲ

ÊÓÏËÞ 3-комнатную квартиру в любом районе города без посреднико, расмотрю все предложения.Т:098-581-34-38 Автовокзал Автовокзал, Б. Бердичевская, Вокзальная, другой район.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Без посредников у хозяина, любой район.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна В любом районе города, для семьи, на длительный срок.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 В любом районе города. Рассмотрю все предложение.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 В общежитии любой этаж, любой район.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Куплю 3к.кв.. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна Куплю 3-х комнатную квартиру в кирпичном доме, рассмотрю все районы.Тел: (67) 9155833 Куплю квартиру у хозяина в любом районе города без посредников.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Куплю трехкомнатную квартиру у хозяина для семьи. Рассмотрю все предложение.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464

4-ʲÌÍÀÒͲ

ÊÓÏËÞ В любом районе города, для семьи, на длительный срок.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255

1-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ 1 -о комнатную квартиру.Т:46-36-20,063627-89-20

Автовокзал Автовокзал, комнатну или койко-место. Т. 46-81-48, 067-8-795-799 Б.Бердичевская ул., кабельное телевидение, евроремонт, бытовая техника, немецкая мебель. Быстрое заселение. Посуточно, почасово. Хозяйка. Т. 067-59-19-019, 095-49502-72 Б.Бердичевская ул., кабельное телевидение, евроремонт, бытовая техника, немецкая мебель. Быстрое заселение. Посуточно, почасово. Хозяйка. Т. 24-52-98, 067-59-19-019, 095-495-02-72 Богуния комнату, порядочному парню или девушке, без вредных привычек.Т:51-68-79 Богуния Богуния, возле Роддома, для парня-студента 450 грн.Т:22-66-13, 068-834-96-64, 096607-30-13 Витрука ул., 1-комнатную, 3/5 п, 1200 + свет. Т. 46-73-60 Візьму на квартиру хлопця-студента.Т:067450-24-28, 25-55-20 Возьму девочек на квартиру, Корбутовка.Т:24-40-48 Возьму на квартиру порядную девушку.Т:3338-55 Возьму на квартиру порядучную девушку без вредных привычек.Т:516-879 Дастор Дастор, 1 комнатная, вся необхидомая мебель, автономное отпление, 1000+ ком..Т:098-555-04-12 Здам 1 комнатную квартиру, Промавтоматика, для 1 человека, мебель, стиральная машинка, бойлер.2200 грн+свет.Т:22-66-13, 068-834-96-64, 096-607-30-13 Здам 1 комнату в квартире, все удобства, для девушки, 350 грн.Т:428-976 Здам квартиру довгостроково, недорого бул. Вітрука, Ніна Дмитрівна.Т:33-74-11 Здам койко-место для девушки. Т:37-96-22 Здам комнату для девушки, возле Дастора. 400 грн.Т:22-66-13, 068-834-96-64, 096607-30-13 Здам комнату на Полевой для 2-3 человек в 2х квартире, без посредников.Т:098-340-83-80 Квартира посуточно по Гоголя.Т:063-30265-35 Квартира посуточно центр.Т:063-470-14-11 Квартира посуточно Щорса.Т:063-302-65-35 Киевская Киевская-Мануильского ул., 2-комнатную, 2000 + счетчики, для семьи или работающих. Т. 093-513-67-98, 46-81-48 Київська вул., 1 кім. в 3 кім. кв., для 1 дівчини чи студентки. Ціна: 500 грн+світло. Т:4006-02, 46-81-48, 067-8-795-799 Кімната в 2-х кімнатній квартирі з подсел.Т:26-15-37, 050-732-81-38 Кімнату в 2-кім. кв. Без посередників. Проживание с хозяй. Т:33-05-20, 098-340-83-80 Кімнату в 2-кімнатній квартирі для 1-2 чоловік, меблі, гаряча вода, проживання без господаря. Ціна: 700 грн. Т:46-81-48 Кімнату в 2-х кімнатній квартирі проживання з господаркою. 450 грн.Т:25-31-48 (після 18) Комната для девушки, в 2 комнатной квартире Максютова, мебель, все удобства. цена 700 грн.Т:098-555-04-12 Комната для парней, проживание с хозяйкой 400 грн.Т:33-15-75 Комната для парня-студента Проспект Мира, все удобства 450 грн.Т:22-66-13, 068-83496-64, 096-607-30-13 Комнату в общежитии.Т:51-68-79 Комнату в центрі.Т:067-263-84-08 Комнату для девушки (1 уже проживает) отличные условия, гарячая вода, холодильник, евроремонт, проживание с хозяйкой.Т:51-7772,096-551-17-29 Комнату для девушки, 2 места, Бумажная Фабрика,400 грн.Т:22-66-13, 068-834-9664, 096-607-30-13 Комнату для одной девушки Б.Бердичевская-Довженко,отличные условия проживания: гарячая вода, кабельное телевидение, проживание с хозяином.Т:09744742-38,46-32-18 Комнату отдельную, в частном доме, Смолянская площадь, для девушки без вредных привичек, удобства,без хозяйки.Т:34-4954,098-028-30-85 Крошинская Крошинская, 1 комнатная, улучшенная планировка, 1500+ком.Т:098-555-04-12 Крошня Крошня, для парня-студента 400 грн.Т:22-6613, 068-834-96-64, 096-607-30-13 Крошня Крошня, койку-место для парня.Т:26-5913,093-316-71-80 Максютова Максютова, 1 комнатная все удобства, мебель, 1400+ счетчики.Т:098-555-04-12 Московская Московская/Котовского ул., здам 1 ком. кв. посуточно, почасово, эвроремонт, кабельное, гарячая вода, чистая постель, автостоянка рядом. Цена разумная. Хозяйка. Т:44-73-46, 098-47-91-615 Народицкая ул., 4/9-эт. кирп. дома, мебель, телевизор, холодильник, кондиционер, стиральная машина, ремонт, 4000грн./мес., торг.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Полевая Полевая, 1-комнатная хрущовка,2/5, колонка, мебель, кабельное, холодильник, на длительный срок.1300+свет.Хозяйка.Т:067704-22-98,39-52-84 Полевая Полевая-Космонавтов, комната в 2-х комнатной квартире, для парня-студента, проживание с хозяйкой.Т:093-565-04-36 Посуточно квартира Полевая.Т:099-15735-36 Посуточно Посуточно, почасово 1-комнатная квартира с евроремонтом, по ул. Киевская.Т:093-637-75-79

Пушкинская Пушкинская, для праня 2 етаж частного дома 600 грн.Т:22-66-13, 068-834-96-64, 096607-30-13 Радонова ул., мебель, телевизор, холодильник, кондиционер, стиральная машина, евроремонт, 4000грн./мес., торг.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Сдаеться комната для парней с хозяйкой 400 грн.Т:33-15-75 Сдам 1 комнатную квартиру район ул. Довженка.1600+светХозяйка.Т:098-214-82-52 Сдам Сдам, комнату в общежитии, Л.Толстого, 8/ 9к., 14м.кв., мебель. 800грн+свет. Т:0674973893, 0936383584 Анна Соборная пл., 1-комнатную, с мебелью, хорошим ремонтом. Цена 1300 + коммунальные. т. 063-317-41-92 Театральная ул., квартира с ремонтом, большое количество спальных мест, кабельное телевидение, горячая вода. Посуточно. Почасово. Хозяйка. Т. 095-495-02-72 Театральная ул., квартира с ремонтом, большое количество спальных мест, кабельное телевидение, горячая вода. Посуточно. Почасово. Хозяйка. Т. 24-52-98, 095-495-02-72 ул. Бородия Бородия, комната в 3-х комнатной квартире, для 2 девушек-студенток 400грн с человека,с хозяйкой.Т:41-48-25, 098-317-30-40

2-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ 2-кім. кв., євроремонт. Ціна: 3,5 грн. Т:46-81-48 2-х кімнатна в центрі 4/5 сталінка.Т:42-6597,067-165-83-52 2-х комнатная квартира в районе Военного училища,Т:063-227-23-60 2 -х комнатную квартиру.Т:46-36-20,063627-89-20 Глобал р-н, 2-комнатную, 4/5 к, хороший ремонт, мебель, бытовая техника. Цена 2000 + свет. т. 063-317-41-92 Киевская Киевская, 2 комнаты, 5/5 кирпич, автономное отопление, косметический ремонт, быт. техника 2800+ком.Т:098-555-04-12 Посуточно Посуточно, почасово с евроремонтом по ул. Лесі Українки.Т:093-637-75-79 Сдам Сдам, 2к.кв., 1Мая, 2/2к., 47м.кв., автономноеотопление,ремонт,мебель.2300грн+коммун. Т:0674973893, 0936383584 Анна Сдам Сдам, 2к.кв., Котовского, 2/5эт., мебель, хор сост., колонка. 2200грн+свет, вода. Т:0674973893, 0936383584 Анна Сдам Сдам, 2к.кв., Крылова пер., 4/5к., не угл., раздельные комнаты, ремонт, мебель. 2500грн+коммун. Т:0674973893, 0936383584 Анна Сниму 2-3к.кв. Рассмотрю все варианты. Т:0674973893, 0936383584 Анна Шелушково Шелушково-Киевская ул., 3-комнатную, все быт.техника, для работающих мужчин, 3200 + счетчик. Т. 093-513-67-98, 46-81-48

3-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ 3 -х комнатную квартиру.Т:46-36-20,063627-89-20 Ватутина район Еко-маркета, косметический ремонт, быт. техника, улучшенная планировка, лифт без карточки. 2100+счетчики.Т:098555-04-12 Мира просп., 68 кв.м, мебель, телевизор, холодильник, кондиционер, стиральная машина, хороший ремонт, 3000грн./мес.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Посуточно Посуточно, почасово по ул. Киевской.Т:097612-61-87 Центр Центр, 3-комнатную для состоятельных людей. т. 063-317-41-92 Черняховского ул., 68 кв.м, мебель, телевизор, холодильник, стиральная машина, мебель, кухня - студия, 3000грн./мес.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255

1-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇͲÌÓ 1-2-3-4 ком. кв. гостинку, малосимейку, комнату в общежитии. У хозяина в любом районе города. Т:46-81-48, 093-513-67-98 1-комнатную с удобствами, без посредников. Т. 067-180-34-45 1-комнатную с удобствами, без посредников. Т. 067-180-34-45 В любом районе города. Рассмотрю все предложения.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Квартиру в любом районе в любом состоянии.Т:096-084-61-80 Квартиру Квартиру, комнату, гостинку, малосемейку, ч/ сектор в любом р-не города. Т. 46-81-48, 067-8-795-799 Любое жилье у хозяина. Т. 46-73-60 Молодая семья снимет квартиру с удобствами и техникой у хозяйки или у хозяина до 1700 грн.Тел: (67) 9155833 Мужчина 48 лет снимет комнату порядок гарантирую.Т:063-263-84-08 Семья военнослужащего из 3 человек снимет квартиру(дом) на длительный период,без мебели, порядочность и своевременную опла-


22 ñòîð. тва во дворе, 81500грн., торг.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Бумажный пер., 30/17/6.5 кв.м, телефон, евроремонт, автономное отопление, евроокна, бронированная дверь, новая сантехника, мебель, 240425грн.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 В.Бердичівська В.Бердичівська, частина будинку, 33/20/13, дерево обкладене цеглою, центральна вода, пластикові вікна, газо-пічне отоплення,до 1 сотки землі,двір спільний.Ціна 208000 грн.ХазяйкаТ:093-601-53-13 Ватутина ул., часть дома, кирпич, 2 комнаты, коммуникации центральные, отдельный двор, участок 8 соток, гараж, хоз.постройки, 328000грн.Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Вильский пер., часть дома, 2 комнаты, котел, колонка, ц/вода, слив, ванная, двор на 2 хоз., 3 сотки, кап. гараж, 2 погреба, 264000грн.Тел: ту гарантируем. Рассмотрим все предложе(67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// ния.Т:067-293-74-51 www.zt-rielt.com.ua Сниму 1 или 2-х комнатную квартиру у хозяВинокурный пер., дом, 200 кв.м, 4 комн., 90 ина для семьи в любом районе города, расс% готовности, евроокна, без внутренних работ, мотрю все варианты.Т:068-439-39-47, 063зеркальный проект, 529750грн.Тел: (67) 818-25-52 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Сниму 1 к.кв. в центре с мебелью. Витрука ул., часть дома, 1-эт. кирпич, 50/0/ т.0935064352, 0967009064 8 кв.м, уч. 6 сот., 2 комн., нормальное состояние, все коммуникации,отдельный Сниму 1 комнатную квартиру на длительный двор,сарай, гараж, 360000грн., торг.Тел: (63) срок, без посредников.Т:096-502-97-12, 2244722, (97) 2927447 093-736-39-67 Витрука ул., часть дома, кирпич, 2 комнаты, Сниму 1-2 комнатную квартиру в любом равсе удобства, отд. двор, 6 соток приват. земли, йоне города, в любом состоянии.Т:46-73-60 центр. водоснобжение, гараж, 360000грн., Сниму 1к.кв. или комнату в общежитии. Раторг.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 ссмотрю все варианты. Т:0674973893, Войкова ул., часть дома комната 20 кв. 0936383584 Анна м.,кухня 10 кв.м., отопление газовое, общий Сниму 1-комнатную квартиру до 1500 грн двор, колодец.Цена 120000грн. Т:26-68-58, Богуния, цент.Т:098-581-34-38 067-270-07-24 Сниму квартиру или дом.Т:55-03-73, 097Войкова ул., часть дома, 1 комн., комната 210-36-21, 063-171-03-91 12м, кухня 11м, без удобств, 108000грн. Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// Сниму квартиру своевременную оплату и www.zt-rielt.com.ua порядок гарантирую.Т:098-770-36-58 Восточная ул., дом, 3 комн., ч/д, кухня, сануСниму комнату в общежитии для молодой зел, гостиная, ламинат, стены прошпаклеваны, семьи.Т:068-439-39-47, 063-818-25-52 все новое, 529750грн.Тел: (67) 8762490, (63) Сниму комнату в общежитии или квартире 1673748, Людмила Ивановна для порядочных людей.Т:098-770-36-58 Гончарна ончарна, частина будинку, 38 кв м, 2 кімнаСниму комнату в общежитии или комнату в ти, газ/вода, 3 сотки землі. Ціна 256 тис квартире для порядочных людей.Т:068-439грн.Т:33-44-44 39-47, 063-818-25-52 Дом в центре города у реки Камянка, 22 соСниму комнату в общежитии на длительный тки земли.Т:55-21-51 срок, порядочность гарантирую.Т:067-366Дом Дом, Барашевская, 70м.кв., дерево, 2 комн., 33-66, 095-363-80-08 10 сот.земли. газ, колодец. 280000грн. Т: Сниму любое жилье, в любом районе города 0989752225, 0662062583 Жаннета у хозяина.Т:44-62-31 Дом Дом, Михайловская, кирп., 2 раздельные Сниму у хозяина квартиру или частный секкомн., газ, котёл, 3 сот.земли. 240000грн. Т: тор расмотрю все предложения.Т6098-7700989752225, 0662062583 Жаннета 36-58 Заводская ул., часть дома, 50/32/8 кв.м, 2 комн., высокие потлки 3,2м, м/п/окна, с/у совм, отд. двор, 1 сотка, 256000грн., торг. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Западная ул., дом, 2 комн., ч/д, кухня, коридор, автономное отопление, ремонт, сарай, отдельный двор, 4 сотки приватизированной В любом районе города. Рассмотрю все предземли, 285250грн.Тел: (67) 8762490, (63) ложения.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, 1673748, Людмила Ивановна (63) 6908309, Ирина Алексеевна Западный пер., дом, 53/29/8 кв.м, холл 16 кв.м, h=2.7м, уч. 2 сот., 2 комн., газ и вода в доме, хорошее жилое состояние, 358600грн., торг.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Зеленая ул., дом, 78/56/9 кв.м, 4 комн., кирпич, угловой, квадратный холл, газ и свет в доме, воду можно подвести, паровое отопление, летняя кухня, 502200грн.Тел: (67) 9155833 Зеленая ул., дом, уч. 5 сот., ч/д, под снос, моIванопіль с., Чуднівського р-ну, 2-кімнатну жно сделать заезд. Рядом лес и речка, квартиру, є газ. Т. 096-334-75-17 203750грн.Тел: (67) 9155833 В. Піч, 1 кімнатна квартира, евроремонт.Т:40Зеленый пер., дом, уч. 11 сот., 2 комн., дере27-70, 063-451-98-87 во/кирпич, паровое отопление, колодец, газ, Житомирский р-н, Озерное, 4/4-эт. кирп. есть место для пристройки, 218700грн.Тел: дома, 51/32/8 кв.м, 3 комн., хорошее жилое (67) 9155833 состояние, без балкона, не угловая, высокие Ивана Франка Франка, часть дома, 2 комнаты 41,5 потолки, паркет, 228200грн.Тел: (67) 8762490, кв.м, все удобства, евроремонт, есть огород 2 (63) 1673748, Людмила Ивановна сотки.Т:063-053-87-83,097-854-90-40 Саша Житомирский р-н, Озерное, 3/3-эт. кирп. Кавалерийский пер., дом, 2 комн., ч/д, кухня, дома, 62/47/6 кв.м, 3 комн., балкон застесанузел в доме, гараж, 3 сотки приватизироклен, с/у разд., бойлер, евроокна, жилое сованной земли, 317850грн.Тел: (67) 8762490, стояние, 244500грн.Тел: (67) 1613332, (93) (63) 1673748, Людмила Ивановна 4414464 Калиновая ул., дом, 53.1/37.2/0 кв.м, 2 Гуйва 3/3 кирпич, 3 комнаты 67,2 кв. м, комн., кухня - студия, автономное отопление, автономное отпление. ремонт, спаленка с каевроокна, счетчики на газ, 1 сотка земли, хоропитальным ремонтом, 320000 грн.Т:097ший ремонт, комнаты раздельные, 953-83-43 358600грн.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 с. Дениші Дениші, 2 кімнати, 3/4 кирпич, лоджия Каракульная ул., часть дома, 29/18/7 кв.м, склянна, пластикові вікна, автономне опален1 комн., газ, сарай, 3 сотки приват. земли, ня, гаряча вода. Поруч ліс. Ціна 256 тис 176000грн. Тел: (67) 2256372, (93) грн.Т:067-87-417-49 7029510 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua 2-х кімнатна Висока Піч, автономне опаленКаракульная ул., часть дома, 4 комнаты, газ, ня, всі 3/5, хазяїн.Т:066-411-63-05 без удобств, 5 соток земли, возможен обмен на 20х и 1-но ком. квартиру, 544000грн., торг. Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:/ / www.zt-rielt.com.ua D e \ sП e rЛ n tА Ш \ Id f:К И i\ n te w 2 \ n .8 . Каракульная ул., часть дома, общ.пл. 54, жилая 40м, времянка жилая с газом, 1 комната, кухня, гараж, 3 сотки приват. земли, отд.двор, 304000грн. Тел: (67) 2256372, (93) ÁÓÄÈÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈв 7029510 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Киевская ул., 152/0/17 кв.м, автономное отопление на дом, евроокна, бронированная дверь, евроремонт, частично мебель, встроенная кухня, 2001 года постройки.Тел: (63) 1 Мая ул., особняк, 2-эт., 260 кв.м, уч. 20 6874412, (96) 9340272 сот., ландшафтный дизайн, ремонт.Тел: (412) Киевский 1-й пер., 65.4/37.2/11.5 кв.м, пар553648, (97) 2504788 кет, перепланировка, два балкона застеклены, 1 переулок Смолянский усадьба 7,2 сот, дом подвал, плитка, кафель, с/у разд., хорошее жииз кирпичя,раздельный санузель, 2 сарая, лое состояние, 552000грн.Тел: (96) 5238563 погреб, летняя кухня, в пользование 4 сотки Киевский пер., дом, 46 кв.м, уч. 4.5 сот., 3 земли, Цена 720000 грн.Т:067-905-77-00 комн., дерево/кирпич, хорошее состояние, все 8 Марта ул., дом, уч. 1 сот., 2 комн., ч/д, отдеудобства, ухоженный двор, хоз постройки, льный двор, вода в доме, туалет на улице, дефасад, двор отдельный, 366750грн.Тел: (67) рево/кирпич, жилое состояние, 8762490, (63) 1673748 244500грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Киевское шоссе шоссе, дом, 2-эт., 90 кв.м, уч. 10 сот., Барашевская ул., дом, 1 комн., ч/д, комната 5 комн., гараж, хозпостройки, колодец, сад, ас13 кв.м, кухня, газо - печное отопление, удобс-

2-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇͲÌÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â Ì²ÑÒÀÕ ÎÁËÀÑÒ²

ÏÐÎÄÀÌ

ÏÐÎÄÀÌ

¹ 11 (1072) 27 áåðåçíÿ 2013ð.

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ фальтированный двор, 1320000грн. Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Киевское шоссе шоссе, часть дома, 2 комнаты, газ, колодец, ц/вода во дворе, 7 соток земли, возможность пристройки, 280000грн., торг. Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:/ / www.zt-rielt.com.ua Кирова пер., дом, 81.6/55/14 кв.м, 3 комн., кирпич, счетчики на газ и воду, балкон застеклен и обшит металлопластиком, гараж в цоколе 47 кв.м, 256000грн.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Комната в частном секторе 18 кв м р-н Сенного рынка, отдельный вход, возможна достройка, цена 44 тис грн.Т:068-190-33-78 Короленко ул., часть дома, 47/35/8.4 кв.м, 2 комнаты, газо-печное отопление, двор на 2 хозяина, гараж недострой, место под авто, 216000грн., торг. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Короленко ул., часть дома, 56.4/28/12 кв.м, на 2 входа, 2 кухни, газ, вода, 8 соток под застройку, 10 соток под сад, 320000грн. Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:/ / www.zt-rielt.com.ua Короленко Короленко, часть дома, 2 комнаты, раздельные, все удобства, отопление, счетчик, сарай, 15 соток огорода.Т:098-072-89-13 Красного Креста ул., часть дома, 56/43/ 9м, 3 комнаты, смежно-разд., все удобства, отд. двор, гараж, сарай, 272000грн., торг.Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Крошенская ул., кирп. дом, 64/29/10.5 кв.м, евроокна, кирпич, мебель, хороший ремонт, не угловая, новая сантехника, бойлер, встроенняа кухня, бронированная дверь, 415000грн.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Леси У краинки ул., дом, уч. 1.5 сот., 3 комн., Украинки х/с/р, ч/д, большой балкон, вода, слив, выгребная яма, газ, газо - печное отопление, счетчики, 260800грн.Тел: (97) 3477233 Любарская ул., дом, 2 комн., без ремонта, можно под бизнес, счетчики на газ, вода заведена, 103400грн.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Максютова ул., дом, 108/67/16.7 кв.м, недострой, часть дома, 2-х эт., 4 комнаты, 2 с/ у, 4 соткиприват. земли, 280000грн., торг. Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Максютова ул., дом, уч. 7.5 сот., ветхий дом под снос, фундамент 7 x 10 м, газ и свет в доме.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Максютова ул., часть дома, 73/35/8 кв.м, 3 комн., все удобства, 1,5 сотки приват. земли, отдельный двор, 368000грн. Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Мануильского пер., часть дома, 1-эт. кирпич, 46/28/8 кв.м, 2 комн., с/у в доме,смеж комнаты,газо-печное отопление,общий двор, место для пристройки, 240000грн. Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Мануильского ул., дом, 40/28/10 кв.м, уч. 2.5 сот., 2 комн., коридор, погреб, гараж, вода и газ в доме, 326000грн.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Мира просп., часть дома, 2 комнаты, кухня, все удобства, 5 соток, отд. двор, гараж, беседка, хороший ремонт, 320000грн.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Мира ул., дом, новострой, блок/кирпич, 1 этаж, 90м общ. пл., 3 комнаты, колодец, насос, автономное отопление, паркетная доска, 10 соток, 640000грн., торг. Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Мира Мира, отдельно стоящий дом, 3 комнаты, 80/ 50/18, дом на два входа, отличный ремонт, 8 соток приватизированой земли, 504 тыс грн.Т:46-73-60 Московская ул., дом, 34.6/23.5/5.8 кв.м, уч. 1.2 сот., 2 комн., ч/д, отдельный двор, газопечное отопление, водопровод, выгребная яма, телефон, жилое состояние, 268950грн.Тел: (97) 3477233 Новогоголевская ул., часть дома, 2 комнаты. ц/ вода, слив, отд. двор, 2 сотки с отдельным заездом под застройку, жилое состояние, 248000грн., торг.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Островского ул., дом, 56 кв.м, 3 комн., ч/д, кухня, санузел, газо - печное отопление, 285250грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Островского ул., дом, уч. 2 сот., 2 комн., ч/д, кухня, коридор, есть место для пристройки, газо - печное отопление, 171150грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Островского ул., часть дома, 3 комн., смежно-разд., газо-печное отопление, все удобства в доме, 1,3 сотки, 272000грн.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Парковая ул., дом, 60 кв.м, уч. 7.2 сот., 3 комн., ч/д, газ, свет в доме, котел, санузел на улице, пристойная территория для семьи, косметический ремонт, 320000грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Парковый пер., часть дома, 2 комнаты, все удобства, отд.двор, жилое состояние, 224000грн., торг.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Перемоги вул., ч/будинку, кухня, ванна, коридор. Сарай, туалет, 1,5 сотки, можливо під бізнес, в 3 кімнатах потрібен ремонт. Хазяїн. Ціна 467500 грн. т. 42-63-64, 067-128-55-11 Победы ул., дом, 84/47/7 кв.м, 4 комн., х/с/ р, ванная в доме, красный кирпич, санузел на улице, хорошее состояние, 448250грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Победы ул., особняк, 2-эт., 350 кв.м, уч. 15 сот., 6 комн., баня, бассейн, ландшафтный дизайн, евроремонт.Тел: (97) 2504788 Пролетарская ул., дом, 43/27/12 кв.м, уч. 6 сот., ч/д, кирпич, косметический ремонт, авто-

номное отопление, двухэтажная времянка, возможность достройки, двор отдельный, 342000грн.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Промышленная ул., 1 этаж, 36/18/5 кв.м, автономное отопление, новая электрика, отд. двор, возможность достройки, 188000грн.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Промышленная ул., дом, 36.3/18.1/5.1 кв.м, h=2.7м, 1 комн., автономное отопление, электрика новая, двор отдельный, возможность пристройки комнат и гаража, 211900грн.Тел: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Пушкинская ул., часть дома, 56/44/9 кв.м, 3 комн., комнаты смежно-разд., все удобства, котел, колонка, отд. двор, гараж, сарай. 272000грн.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Свободы ул., усадьбу, жилой кирпичный дом, 70 кв.м, приватизированный участок 10 соток, инд.отопление, газ, вода, телефон, баня, летняя кухня, сарай, гараж. Цена договорная. Т. 050-440-75-49 Селецкая ул., часть дома, 2 комнаты+домнедострой 7х7м (прихожая, кухня, с/у), частично поштукатурен, газ, вода, 2,8 сотки приват.земли, отд.двор, 272000грн. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Старовильская ул., дом, 2 комн., ч/д, ремонт, все удобства, газо- печное отопление, общий двор возможность сделать отдельный, 285250грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Старокиевский пер., часть дома, 37/23/7 кв.м, 2 комнаты, колодец, газо-печное отопление, 9 сотоки земли, отд. двор, 280000грн., торг. Тел: (67) 2256372, (93) 702951 Старокиевский пер., часть дома, 50/26/ 10.2 кв.м, 2 комнаты, все удобства в доме, возм. достройки, 2,5 сотки земли, отд. двор, 290400грн., торг. Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Физкуль турная ул., дом, 70 кв.м, уч. 2 сот., 3 Физкультурная комн., дерево/кирпич, высокие потолки, колодец, выгребная яма, рядом лес, карьер, хозпостройки, 529750грн.Тел: (412) 553648, (97) 2504788 Физкуль турный пер., дом, уч. 5 сот., 2 комн., Физкультурный евроремонт, ч/д, с/у совм., автономное отопление, подогрев полов, 317850грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Центр Центр, продам или обменяю часть дома, 53 кв.м., на 2 ком. до 4 этажа. Т:22-68-33, 067-69-65-39 Частина приватного буднику зі спильним подвір’ям,91 кв.м., времянка, гараж, сарай,погреб, 4,7 приватизованної земли, фруктові дерева, 320000 грн.Т:098-902-85-38, 097-579-82-85 Часть дома (цент р-н Житнего рынка) ул. Шелушкова, 2 ком+ ком.60 кв м, вода, газ, дркументы на врезку в городскую каналызацыю готовы, двор отдельный. Есть место для достройки гаража.Т:098-267-49-99 Часть дома, 8Марта, 3 комн., 1,5 сот.земли, 60/11м.кв., все удобства, отдельный двор, ремонт, м/п окна, фундамент под отдельный дом. 280000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Часть дома, Дачный пер., кирп., 2 комн., 3сот.земли, отдельный двор, рядом газ и колодец. 200000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Часть дома, Западный пер., 3 комн., 70/48/ 12, все удобства, отдельный двор, 4 сот.земли, ремонт. 360000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Часть дома,Каракульная,1комн.,кирп.,18/6м.кв., 3 сот.земли, газ, гараж, сарай. 176000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Часть дома, Каракульная, 3комн., 54,1//9м.кв., 3 сот.земли, отдельный двор, гараж, газ, вода, слив, жилая времянка. 320000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Часть дома, Киевское шоссе, 4комн., 2 входа, 50м.кв., кирп., 8,5 сот.земли, отдельный двор, газ, ванная. 400000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Часть дома, Красный пер., красный кирп., 38/ 29/9, 3 сот.земли, 2комн., отдельный двор, газ, норм сост.. 240000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Часть дома, Л.Шевцовой, 2эт., кирп., 52// 9м.кв., все удобства, двор на 2, гараж, хор сост., встроенная кухня, погреб. 320000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Часть дома, Максютова пер., 56//8м.кв., 3комн., 1 сот.земли, отдельный двор, газ, ко-

тёл, хор сост., летняя кухня. 256000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Часть дома, Максютова, 2эт., 100м.кв., 12 сот.земли, кирп., все удобства, отдельный двор. 400000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Часть дома, Московская, 1комн., кирп., 42/ 17/15, все удобства, без рем., можно отделить двор. 184000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Часть дома, Новогоголевский пер, 3комн., 50м.кв., 3 сот.земли, газ, колодец, место под гараж, хор сост.. 304000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Часть дома, Парковая, р-н стадиона «Спартак», 2 комн., 39/25/6,3м.кв., все удобства, отдельный двор. 316000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Часть дома, Танкистов, 4комн., 60/43/8, 9 сот.земли, кирп., 2 входа, газ, котёл, место под с/у, отдельный двор. 352000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Часть дома, Транзитный пер, 2 комн., 47м.кв., 4,7 сот.земли, все удобства, отдельный двор, м/п окна. 304000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Часть дома, Физкультурный пер., Центр, 2 комн., 47//10м.кв., 5 сот.земли, все удобства, отдельный двор, капитальный ремонт. 304000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Часть дома, Чкалова, 2комн., 40/25/8, 1,5 сот.земли, все удобства, ремонт, летняя кухня. 272000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Часть дома, Щорса/Ватутина, 3 комн., 53/ 37/7, 5 сот.земли, отдельный двор, без ремонта, газ, вода, ванная. 280000грн. Т: 0989752225, 0662062583 Жаннета Чехова пер., дом, 37.5 кв.м, уч. 1 сот., 2 комн., кухня, газ, вода, отлив, с/у на улице, дерево/ кирпич, 248575грн.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Чешская ул., дом, 2-эт., 180/90/12 кв.м, уч. 6 сот., 5 комн., кирпич, с/у разд., евроремонт, 855750грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Чу дновский пер., дом, уч. 3 сот., 3 комн., ч/ Чудновский д, все удобства, погреб, кухня 7 кв.м, сад., отдельный двор, 489000грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Шевченка вул.. часть дома.Недорого. Хазяйка.Т:067-745-39-20,097-748-33-41 Шелушкова ул., дом, 60 кв.м, уч. 3 сот., 3 комн., ч/д, дерево/кирпич, газ, вода в доме, удобства на улице, есть место для пристройки, можно под бизнес, 326000грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Щорса ул., дом, 42/33/10 кв.м, уч. 1 сот., 3 комн., х/с/р, ч/д, удобства в доме, газо - печное отопление, жилое состояние, общий двор, 236350грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Щорса ул., кирп. дом, 117/85/10 кв.м, 6 комн., в комнатах ремонт, не угловая, лоджия и балкон застеклены, 717200грн.Тел: (67) 9155833 Щорса Щорса, часть дома, 48 кв м, 4 кімнати, гараж, сарай, 5 соток землі.339000грн.Т:46-09-37

ÊÓÏËÞ Дом Дом, часть дома 1-2 комнаты, можно общий двор, частичные удобства.Тел: (93) 5008952, (96) 8052622 Дом Дом, часть дома можно без удобств, с землей, любой район города, рассмотрю все предложения. Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Дом Дом, часть дома с отдельным двором, 2-3 комнаты, со всеми удобствами, рассмотрю все предложения.Тел: (93) 5008952, (96) 8052622 Дом Дом, часть дома, 2 комнаты с удобствами, отд. двором, заездом для машины, желательно с хорошим ремонтом, любой р-н, можно пригород, у хозяина.Тел: (412) 552235, (98) 3048703 Дом Дом. Ветхий дом, участок под застройку.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович Дом Дом. Времянку, дачу, дом, часть дома.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович Дом Дом. Дом кирпичный, со всеми удобствами в городе.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Дом Дом. Дом, часть дома, времянку у хозяина. Рассмотрю все предложения.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Дом Дом. Куплю дом или часть дома в городе, рассмотрю все предложения.Тел: (97) 2504788 Дом Дом. Куплю дом или часть дома. Житомир, пригород, у хозяина.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович Дом Дом. Куплю дом у хозяина без посредников с удобствами можно без них, или часть дома с отдельным двором.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Куплю Куплю, дом или часть дома, город, пригород. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна

ÁÓÄÈÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ

ÏÐÎÄÀÌ Барашевка с., 2 км. от Житомира, новый деревянный дом обложен кирпичем, 100 кв.м., п.з. Цена:160000 грн. Торг. Т:097-885-73-69 Брусилів Брусилів, продам новий дім, 2 поверхи, кухонні меблі, земельна ділянка 22 с., огорожа, всі комунікації. Ціна:452000 грн. Т:097-252-80-90 Висока Піч Піч, 1 комн, 2/5 кирпич, автономное отопление, счетчики.Т:096-864-47-12

www.interesu.info

Висока Піч Піч, 3 єтаж, 2-х комнатная квартира, отопление, телефон.Т:40-28-84 Оксана Вишневе Вишневе, 15 км от Житомира, дом с участком, дом обложен кирпичем, площадь 114/81/12/ 9, 3 комнати, веранда 24 ксм, кладовая, 2 погреба, тамбур, газ и вода в доме, паровое отопление, мет.пластик окна, летняя кухня 15 кв м,35 соток земли.Т:097-590-24-77 Денеши Денеши, дом, уч. 20 сот., 3 комн., кухня, с/у совм., евроокна, автономное отопление, колонка, мансарда, сарай, гараж, летняя кухня, 448250грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Довжик Довжик, дом, 2-эт. кирпич, 4 комн., нормальное состояние, все коммуникации, хоз.постройки, участок 8 соток. 393000грн., торг.Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Довжик Довжик, дом, 2-эт., 160 кв.м, 4 комн., 90 % готовности, 10 соток земли, двор облагорожен, забор, под лесом.Тел: (97) 2504788 Дом Дом, Тетеревка, 2эт., 160м.кв., 380Вт, колодец, м/п окна, 15 соток, фасад сайдинг. 456000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна (хозяйка) Житомирский р-н, Березовка, 2/5-эт. кирп. дома, 30/18/6 кв.м, 1 комн., балкон застеклен, автономное отопление, с/у совм., плитка, новая сантехника, хорошее жилое состояние, 138550грн.Тел: (97) 3477233 Житомирский р-н, Гуйва, 2/4-эт. кирп. дома, 99.5/70/27 кв.м, 5 комн., автономное отопление, евроокна, с/у разд. встроенная кухня, бронированная дверь, балкон застеклен, гараж, 440000грн.Тел: (96) 5238563 Житомирский р-н, Ивановка, часть дома, 2 комнаты разд., газо-печное отопление, высокие потолки, отд. дворик, жилое состояние, гараж, сарай, 168000грн.Тел: (98) 2593186, (93) 7854061 Житомирский р-н, Озерное, 1/5-эт. кирп. дома, чешский проект, 3 комн., х/р, колонка, хорошее жилое состояние, 260800грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Житомирский р-н, Озерное, 2/4-эт. кирп. дома, 96/68/16 кв.м, 4 комн., сталинка, кафель, ламинат, евроремонт, колонка, дубовая столярка, 345500грн.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Забродье Забродье, дом, кирпич, общ.пл. 76м, 2 входа, с/у совмещен, газ, бойлер, насос, кирпичный сарай, рядом магазин, остановка, река, 120000грн. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Зарічани с. 100% готовий новий дім, канадський проект, 250 кв.м., 12 с. з. фонтан,басейн, гараж на 2 машини, річка, ліс, центральний городський парк. Т:067-810-50-38 Ивановка Ивановка, дом, 120 кв.м, уч. 10 сот., 4 комн., недострой, ванная, кухня, гардеробная, ремонт, крыша-шифер, 611250грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Ивановка Ивановка, дом, 120 кв.м, уч. 12 сот., автономное отопление, евроокна, встроенная кухня, мебель, все удобства.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Iвановка Iвановка, 4 км от города, пол дома, недострой, дом над дорогой, возможна продажа целого дома, 16м х 12м, недорого.Т:067-77076-04 Владимир Кодня Кодня, жилой дом, 3 уровня, капитальные хоз. постройки, 60 соток приват земли, газ, вода, сад, цена договорная.Т:49-83-72 Левков Левков, дом, 73/67/10 кв.м, уч. 17 сот., 3 комн., евроремонт, все коммуникации и удобства, фундамент, 360000грн.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович Ліщин Ліщин, дім дерев’яний, обкладений цеглою, 2 кімнати, газове отоплення, 45 соток земли,недалеко ріка.Т:093-904-02-36 Лука Лука, дом, 2-эт., 100 кв.м, на первом этаже частично перекрыты железобетонными плитами. На участке свет, вода (скважина), сад, 146700грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Н.Рудня Н.Рудня, участок, 16 соток с частью дома+ сарай, рядом газ, выход к реке, 100000грн., торг. Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Нехворощ Нехворощ, дом, 90 кв.м, уч. 75 сот., 3 комн., кухня, столовая, веранда, ремонт, колодец, летняя кухня, гараж, баня, 122250грн.Тел: (67) 8762490, (63) 1673748, Людмила Ивановна Новогуйвинск Новогуйвинск, дом, 2-эт. кирпич, 70/0/10 кв.м, 3 комн., евроремонт, кухня 10м2, в доме: газ, вода и слив, на территории дачного массива, 445000грн.Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 с. Подолянц Подолянці, дерево обкладене цеглою, криниця, новий сарай, погріб, город 23 сотки, фруктові дерева, за 2 км до з/д станції. недорого.Т:097-027-47-87 село ТТроянів роянів роянів, дерев’яий будинок, заг. 51,5 кв м, 2 кімнати, кухня, коридор, кладова, веранда, в дворі сарай, гараж, погреб, газ та вода, земля 0,62 сотки, поруч ріка та ліс, від Житомира 22 км.Ціна договірна торг.Т:095-534-73-38, 097-079-94-76 Любов Миколаївна Соколовский масив, недострой, 210 кв м, 2 етажа, сруб, крыша пластиковая, колодец, выгребная яма, столб для света на участке, газ рядом, 1 етаж есть перегородки.Цена 440 тыс грн.Т:5541-48, 067-440-14-34, 093-081-24-46 Солнечное с., дом новый, 2-этажный, 5 комнат, туалет, ванная, кухня, гараж, свет, газ, вода, канализация, забор возле дома. Цена 520 тыс.грн. т. 067-961-69-18, 25-72-07 Солнечное Солнечное, дом недострой, 2 етажа, 210 кв м общая площадь, окна пластиковые, 2 входа, выгребная яма, колодец, 10 соток земли, документы готовы, газ рядом. Цена 440 тыс грн.Т:5541-48, 067-440-14-34, 093-081-24-45 Сонячне с., новий будинок, 2 поверхи, 4 кімнати, туалет, ванна, кухня, гараж, світло, газ, 7500 с. з. Ціна:480000грн. Т:44-87-06, 067-961-69-18


www.interesu.info

¹ 11 (1072) 27 áåðåçíÿ 2013ð.

Станишевка Станишевка, дом, 90/48/8 кв.м, h=2.4м, уч. 19 сот., 3 комн., кирпич, все коммуникации и удобства, автономное отопление, гараж, фундамент, 380000грн.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна Станишевка Станишевка, дом, кирпич, уч. 7 сот., 2 комн., ч/д, район школы, два конвектора, вода в доме, евроокна, ламинат, санузел на улице, 260800грн.Тел: (97) 3477233, (93) 2564172 Станишовка Станишовка, вул. Шевченка. 94, жилой дом, общая площадь 51,5 кв. м , жилая 35,1 кв. м, летняя кухня, сарай, подвал, колодец, 25 соток приватизированой земли.Т:097-344-1575, 40-09-40 Станишовка Станишовка, дом, 2-эт. кирпич, 135 кв.м, 5 комн., недостроенный дом, на участке 10 соток, проект, разрешение на строительство, готовность 80%, 432000грн., торг.Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Тетеревка с., часть 2-этажного дома, 90 кв.м, 7,25 соток, свет, газ, балкон, телефон, баня, туалет, во дворе колодец, 3 мин. Ходьбы от транспорта. Т. 43-18-31 Тетеревка етеревка, дом, 80 кв.м, 49 % готовности, летняя кухня, трехфазный счетчик, проведен газ, 21 сотки приватизированной земли, копанка, сад.Тел: (98) 0316363, (63) 4194272 Тетерівка етерівка, дім цегляний, 3 кімнати, гараж, хоз. постройки, 20 соток земли.Т:067-914-88-36

Черняхівський район, с. Головино, дім 3 кімнати, всі удобства, погреб, гараж, хоз . постройки, 40 соток земли, 150 тис грн.Т:098-380-07-31 Черняхівський район, с. Жадьки, льох, криниця, 0,58 га, ціна 200 тис грн.Т:097-32186-91, 063-792-45-66 Черняхівський район, село Городище 20 км від Житомира, літня кухня, гараж, 40 соток земли, ціна 160 тис грн, торг.Т:097-158-83-04

ÁÓÄÈÍÊÈ Ó Ì²ÑÒÀÕ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÏÐÎÄÀÌ АР Крым Крым, Ялта. Продам танхаус. 2-эт. 114 кв.м., евро, мебель. гос.акт. торг.0977108231 АР Крым Крым. Продам 2-эт. танхаус в Ялте, 114 кв.м Евро. С мебелью. Гос.акт Хороший торг. 1025 тыс. грн 0982885981 Полтавська обл., 18 км від курорту «Миргород». Буд. 8х8 м, газифікований, всі зручності, ділянка приват. 0,25 га. В дворі кам’яні госпбуд., гараж, літньо-зимова кухня зі зручностями, в 20 м річка, ліс. Курортна екологічно чиста місцевість. Ціна 200000 грн. Торг уместен т. 098-962-45-93

ÎÐÅÍÄÀ ÁÓÄÈÍʲÂ

ÇÄÀÌ Здам в оренду приватний будинок+гараж вул. Короленко.Т:42-65-97, 067-165-83-52 Здам пол дома.Т:063-23-10-301 Сабурова ул., ч/дом, 2 комнаты, все удобства, мебель, 1500 + свет. Т. 093-513-6798, 46-81-48 Частный дом, 1600 грн, 2 комнаты, все удобства.Т:067-250-83-06, 063-437-96-95 Чулочная ф-ка, сдам часть дома, все удобства. Т:096-361-34-12, 096-014-98-00 Цегляний будинок, Кмитів, прибудови, літня кухня, криниця, хлів, криниця 53 сотки приватизованної землі, хазяїн.Т:066-411-63-05

ÁÓÄÈÍÊÈ Â ²ÍØÈÕ ÐÀÉÎÍÀÕ ÎÁËÀÑÒ²

ÏÐÎÄÀÌ Бердичівський район село Терехове, сарай, погреб, город, садок, ціна 28 тис грн, торг.Т:093-13-49-366 Бердичівський район, с. Терехове, загальна площа 70 кв.м, все для проживання, власник, 30 тис грн.Т:068-760-68-31 Гришковцы с., Бердичевский р-н, усадьба, 15 соток приват., сад, 45 кв.м дом, обложен кирпичом, 2 комнаты, кухня, кладовая, веранда, печное отопление, газ рядом, кирпичный садовый домик, 3 к, кирп.достройка дома 12 кв.м, кирпичные хозпостройки для дров и угля, асфальт.дорога и двор, 700 м от трассы. Цена договорная. Т. 096-309-96-32 Дом в с. Рудня-Городище за Трояновим, на березі ріки Гнилопять.Т:097-249-02-14 Дом Дом. Выкуплю недорогой дом в селе Житомирской области.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Дом Дом. Куплю дом под снос или на разборку для стройматериалов в Житомирской области.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Житомирская обл., Житомирский р-н, Высокая Печь, 2/5-эт. пан. дома, 29.3 кв.м, 1 комн., автономное отопление, не угловая, с/у совм., без ремонта, счетчики, 101250грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Iванопіль с., Чуднівського р-ну, усадьбу, 1 га земли, дом из 5 комнат, красный кирпич, летняя кухня, хлев, гараж, погреб, 380 Вольт. Т. 096-334-75-17 Коростиш Коростишівський район, село Козіївка, старий будинок, 64 сотки земли, молодий сад, 2 сарая, ціна договірна.Т:050-463-13-25 Облітки село, Радомишльський р-н, 3 кім., госпбуд. 160000 грн. Тел. 37-80-57, 063317-41-92 Овруч Овруч, дом деревянный из 4 комнат, хорошее состояние, все коммуникации, 3 сотки приват.земли, все удобства, хозпостройки. Цена 224 тыс. грн. т. 063-317-41-92 Попільнянський р-н, Корнин смт, Проїздна, 40 вул., цукрозавод, площа 65 кв.м., газ, город 15 с.з., поруч ліс. Ціна договірна. Т:067410-12-18 Продам дом пгт Белики Кобеляцкого р-на Полтавской обл, 40 км от Полтавы.Общая площадь 55 кв.м,4 комнаты,газовое отпопление, летняя кухня, 34 кв.м хоз.построек.11 соток приват.земли вместе со строениями.Недорого.Т:095-48-41-514 с. Подолянці Подолянці, Чуднівський район, дерев’яна хата, обкладена цеглою, криниця, новий сарай, погреб, 23 сотки землі. недорого.Т:097027-47-87 смт смт.. Червоне Червоне, цегляний будинок, 90 кв. м, з газом, водою, сарай, криниця, 22 сотки приватизованної земли, можливо оплата в рострочку.Т:097-259-91-26,067-391-17-43 смт .Черняхів смт.Черняхів .Черняхів, цегляний будинок, 3 кімнати, 7 соток землі,газ по вулиці.Т:(0234)4-1225,063-274-73-98 Червоноармейский р-н, Курное, магазин, 251 кв.м, уч. 16 сот., 40 километров от Житомира, зал 60 кв.м, 380 В, вода, канализация, 180000грн.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович

Соколовский масив, дача 4,5 соток земли, скважина, цена 40000 грн.Т:098-630-34-88 Солнечное Солнечное, дача, 2-этажный дом, деревянный, летний в-т, теплица, сарай, с/у, колодец, фруктовые деревья, ведется газ, 450 кв.м общая пл. участка. Т. 050-440-75-49 Станишевка Станишевка, дача, 2-эт., 80/32/7 кв.м, уч. 5 сот., 3 комн., зимний вариант, газ, автономное отопление, евроокна, гараж, 280000грн.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович Тетеревский массив, дача, дом 2 этажа, в центральной части массива, 5 соток, рядом остановка маршрутки, 49000грн., торг.Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Тетеревский массив, дача, дом-недострой, кирпичный, зимний вариант, 6х6м, есть перегородки, накрыт, 6 соток, газ в 10 метрах, 29600грн., торг.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Тетерівка дача.Т:42-56-92 Тетерівський масив, дача нелорого.Т:067493-11-17, 063-774-31-13 Тетерівський масив, дача, земельна ділянка 7,2 с.п.з., на березі озера, будинок 6х6 м. з білої цегли, 1-поверх гараж і 2 поверх над гаражом, 2 лоджії, сад, клумба, газони, виноград, можливість робити город з клумб. Т:47-11-42

ÊÓÏËÞ Куплю дачу для себя.Т:096-213-55-39

ÇÄÀÌ Здам в оренду дачу, 2 комнаты все удобства, интернет.Т:063-473-96-95,067-250-83-06 Максютова конечная, маршрутки 132,110,2.Дача 30 кв.м., душевая кабинка, печное отопление, 5 соток земли, огорожено, платиковые окна, место для стоянки.Т:093109-12-72, 067-771-77-04 Антон

ÏÐÎÄÀÌ Барашевский масив, продам дачу недорого, рядом автобусная остановка, ствок, лесТ:067-345-30-78,33-44-44 Березовка дача, 10 сотки земли, 72 кв.м, документы готовы.Т:097-08-88-324, 09638-11-933 Бобровский массив, дача, зимний вариант, 2 этажа, 6х6м, балкон, 12 соток ограждено, асфальт.подъезд, родник, озеро с рыбой, лес, 52000грн. Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Бобровский массив, дача, кирпич, 6х6м, 2 комнаты,кухня, печное отопление, 12 соток, сарай, теплица, 56000грн., торг.Тел: (93) 5008952, (96) 8052622 Бобровський масив, фінський дім, 32 кв.м., піч, світло, колодязь, цегляний сарай, туалет, 12 с.з. Ціна:56000 грн. Хозяїн. Т:097-313-52-67 Давидовский масив, 4,5 сотки земли, газ, вода, свет, в центре.Т:095-597-15-55 Давыдовка Давыдовка, зимняя 2-х етажная. 5 соток приват. земли, цена договорная.Т:067-665-02-12 Давыдовский массив, дача, 2-эт., 50 кв.м, уч. 9 сот., 2 комн., теплица, рядом газ, водоем, 64000грн.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович Дача Дача, Соколовский массив, 2 комнаты, коридор, кухня, хор сост, свет, печка, хозпостройки, ухожено. 104000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Дача Дача. В любом районе.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович Дом Дом. Дом, дачу. В Житомире, пригороде.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович Дубовец Дубовец, дача, дер. 6х4, 2-эт., 1-эт.-комната 12м, кухня 6м, веранда, мебель, 2-эт.-комната 14 м, 6 сот., колодец, газ под калиткой, сарай, беседка, 32000грн., торг.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Камянка дача, 2-х єтажная, колодец, сарай, централизованый полив.Т:41-55-05 Новогуйвинск Новогуйвинск, дача, 2-эт., 60 кв.м, уч. 4.5 сот., 3 комн., кирпичная, газ, вода, евроокна, две выгребные ямы, 237000грн.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович Пряжев Пряжев, дача, кооп. «Труженик», недалеко от озера, отличное месторасположение, домик кирпичный 3х4м, 6 соток, колодец, деревья, огражден, 1040000грн.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Садки літня дача, колодязь, дерева, доглянута дача.Т:067-762-42-32, 050-446-01-96

Путятинская ул., офис, 70 кв.м, уч. 1 сот., фасад, отдельный вход, хорошее месторасположения, рампа, ремонт, 611250грн.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Хлебная ул., офис, 1 этаж, 22 кв.м, уч. 1 сот., 1 комн., фасад, хороший офисный ремонт, автономное отопление, отдельный вход, возможность достройки, 244500грн.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721

ÊÓÏËÞ Офис Офис. Бар, кафе, магазин, офис или квартиру под бизнес.Тел: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Ирина Алексеевна

ÎÐÅÍÄÀ ÑÊËÀÄÑÜÊÈÕ ÏÐÈ̲ÙÅÍÜ

Ñäàåòñÿ â àðåíäó ñêëàä 250 ì 2, âûñîòà ïîòîëêîâ 6 ì ðàìïà, îõðàíà, ñòîÿíêà àâòî. 20 ãðí çà 1 ì 2 êîíòàêòíîå ëèöî Àëåêñàíäð Ñòàíèñëàâîâè÷ ìîá. 067 509 22 55 è êîíòàêòíîå ëèöî áóõãàëòåð Íàòàëüÿ Ìîèñååâíà ìîá. 097 041 19 74, 418-593, 413-055

²ÍØÅ

Діючу автомийку в центрі міста, 2 бокса з обладнанням, 6 чоловік працюючих, акт. Ціна:1440000 грн Т:067-810-50-38

ÏÐÎÄÀÌ Бутик за торговым центром, не дорого.Т:067946-26-50 Бутік за Торговим цетром, недорого.Т:067946-26-50 Витрука ул., магазин, фасад, отдельный вход, торговый зал 140м, склад 105м, дополнительные 29м, рампа 46м, ступени 40м, м/п/окна и двери, пол плитка, 2800000грн.0980727739 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Киоск на Сенном рынке.Т:36-18-04,093316-71-80 Кіоск Кіоск.Т:093-316-71-80 Леси Украинки ул., гостиница, 300 кв.м, фасад, отдельно стоящее здание, действующий бизнес, сделан евроремонт.Тел: (412) 553648, (97) 2504788 Леси Украинки ул., кафе, 300 кв.м, фасад, отдельно стоящее здание, действующий бизнес, сделан евроремонт.Тел: (412) 553648, (97) 2504788 Магазин действующий, Московская, 50 кв.м., 920 000грн., т.0935064352, 0967009064 МИни пекарня ул.Космонавтов,180 кв. м, удобный подъезд. Цена 6400000 грн.Т:096084-61-80 Московская ул., магазин, фасад, отдельный вход, помещение 158м2, 1/5, все коммуникации, хороший подъезд и парковка. Можно под магазин, офис, 1300000грн., торг.Тел: (63) 2244722, (97) 2927447 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Новый бульв бульв, магазин, продгрупа, 50 кв.м, фасад, действующий магазин, большая проходимость, 774250грн.Тел: (97) 2504788 Продам свой бизнес в Глобале, торговое место: оборудование и товары «Прикольные подарки и сувениры», общая цена 55 тыс грн.Т:097-628-33-33

ÊÓÏËÞ Діючий магазин в селі до 50 км від Житомира. Т:063-354-18-82 Киоск или магазин в любом р-не, можно пригород. Т. 46-81-48, 067-8-795-799 Куплю Куплю, магазин, офис, помещение. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна

ÎÐÅÍÄÀ ÒÎÐÃÎÂÈÕ ÏÐÈ̲ÙÅÍÜ

ÇÄÀÌ Кіоск Житній ринок, розмір 3мх2м.Т:096-77834-06 Сдам помещение в центре под развлекательное заведение, 530кв.м., требует ремонта, есть кухня, бар, т.0935064352, 0967009064

ÏÐÎÄÀÌ Продам двух этажный гараж в кооперативе «Расвет». Длина 8 ширина 4,10 м, ворота 2,50х2,50м. Есть погреб, смотровая яма.Т:067-588-17-31, 099-155-39-09 «Аграрник» 4*6. Цена 20000 грн.Т:097-25280-58 «Аграрник» кооператив (Богуния) гараж, 4х6. Торг. Т:097-252-80-58 «Аграрник» «Аграрник», гараж.Т:067-410-12-89, 2597-91 «Восход» 1 етаж.Т:067-802-08-38 «Восход» гараж капитальный, рядом с офисом, площадь 34 кв. м.Т:42-62-25,51-89-87, 098-749-13-14 «Восход» кооператив, продам гараж. Цена:18400грн. Т:26-28-25, 093-010-27-39 «Восход» панельное перекрытие.Т:067-80208-38 «Камянка» гараж, Богуния, ворота 2,5х3, хороший заезд.Т:098-360-14-58 «Маяк» 2-х етажный+подвал.Т:067-67346-72 «Маяк» Полевая смотровая яма, погреб.Т:097-758-18-49 «Маяк» «Маяк»2-етажа + подвал.Т:096-146-92-93 «Механизатор» за ул.Ватутина.Т:067-41105-70,097-256-85-72 «Прогрес» капитальный гараж.Т:067-12081-18 «Прогрес» кооператив (Крошня).Торг. Т:097252-80-58 «Пром «Промінь»залізний гараж, вул Максютова.Т:42-53-32,24-41,06,096-323-75-68 «Расвет» гараж.Т:067-663-01-25 «Светлофор» большой кирпичный гараж, 30 кв. м, 26 тыс грн, торг. Т:068-759-68-75 «Светлофори» гараж капитальный. Цена договорная.Т:063-79-11-783 «Спутник» капитальный гараж с подвалом. Цена: договорная Т:097-64-26-260 «Восход» 6х6. Т. 097-444-74-20 Гараж №31-М, 27 кв м «Восход» поруч з адмінбудинком.Т: 51-89-87,098-74-91-13-14 Гараж металлический, без места, разобран, отличное состояние. Цена:4900 грн. Т:067923-36-93 Козырек гаражный кованый, ворота гаражные. Т. 096-264-46-79 Крошня Крошня, район Агротехколеджа, гараж кирпичный, цена договорная.Т:098-298-4069,41-58-47

ÎÐÅÍÄÀ ÃÀÐÀƲÂ

ÇÄÀÌ ÏÐÎÄÀÌ Кімната 23,3 кв м , в адмін. будинку по вул. Київській.Т:067-997-70-49

«Космонавтов» кирпичный гараж, 300 грн/ месяц.Т:063-054-96-52 «Орбіта» гараж 200 грн/мес, без посредников.Т:098-224-10-70 «Простор» «Простор»,гараж,200грн/месяц.Т:26-5972,097-954-19-21,063-193-89-08 «Простор» гараж капитальный. Т. 25-69-50, 34-45-81, 067-309-58-44 Гараж в кооперативе «Восход».Т:097-249-02-24 Гараж на зиму.Т:097-885-73-69 Здам гараж в орену, кооператив «Восход», 3,5х6 м, можно использовать для хранения товаров. Т:43-09-95 Кооператив «Мотор», гараж цена договорная.Т:098-583-60-56 Тетерев етерев, Бердичевский мост, гараж.Т:093109-12-72, 067-771-7704 Антон Шелушкова Шелушкова, гараж.Т:097-444-74-20

ÇÄÀÌ Ï³äïðèºìñòâî çäຠâ îðåíäó: ñêëàäñüê³, îô³ñí³, ãàðàæí³ ïðèì³ùåííÿ, ÑÒÎ.Ò:098-481-40-44, 067-410-36-17

ÏÐÎÄÀÌ

ÎÁÌ²Í ÁÓÄÈÍʲ Житомир 1 ком. квартиру на у 2 кімнатну у Криму.Т:063-615-65-44,067-958-11-97 Облітки с. 55 км. від Житомира,капітальний будинок, 3 кімнати, водяне опалення, газ, зох. постройки, 25 с. з. біля будинку+доплата на квартиру в Житомирі. Т:37-80-57, 063-317-41-92 Полтавська обл., 18 км від курорту «Миргород». Буд. 8х8 м, газифікований, всі зручності, ділянка приват. 0,25 га. В дворі кам’яні госпбуд., гараж, літньо-зимова кухня зі зручностями, в 20 м річка, ліс. Курортна екологічно чиста місцевість. Ціна 200000 грн. т. 098-962-45-93

ñòîð. 23

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

«Восход» гараж.Т:34-08-38,096-213-55-39 «Восход» капитальный гараж.Т:067-377-44-03 «Зоря» здам гаражЮ на термін,за домовленістю.Т:42-62-25, 098-749-13-14

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈв

ÏÐÎÄÀÌ 2 прилегающих друг к другу участка 18,5 и 12,5.Т:097-004-16-56 Хозяин Барашевская ул., участок, 6.5 сот., под строительство, жилой массив, рядом лес, река, 122250грн., торг.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Вул. Олени Пчілки Пчілки, земельна ділянка, документи готові. залитий фундамент, 9х11.Т:093010-42-79 Грунт на підсипку. Недорого. Т:25-69-50, 3445-81, 067-309-58-44 Житомир район Сінчанки, 5 соток приватизованної земли, з планом на застройку.Т:3716-13, 067-601-62-38 За Бумажной фабрикой, земельный участок под застройку 25 с. Цена: 12000 грн. за сотку. Т:22-68-33, 067-69-65-395 Змельна ділянка по вул. Олени Пчілки.Т:093010-42-79 Короленко ул., участок, 10 соток приват. земли под застройку жилого дома, +8 соток под сад, часть дома с газом и электричество, вода, 320000грн.Тел: (67) 2256372, (93) 7029510 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua Народицкая ул., участок, 10 сот., под застройку, все центральные коммуникации, ровный, сухой, 130000грн.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович Силикатного завода р-н, земельный участок под застройку 25 с. Цена: 5600 грн. за сотку. Т:22-68-33, 067-69-65-395 Смоковка вул. Світинська, 10 соток приватизованої земли, фундамент, рядом газ, свет.Т:063-989-70-77 Соколова ГГора ора ул., участок, 6 соток под застройку жилого дома, 25х23м, коммуникации рядом, фундамент 11х10м, рядом карьер, 132000грн.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.zt-rielt.com.ua

ÊÓÏËÞ Куплю Куплю, земельный участок, город, пригород. Есть покупатель. Т:0674973893, 0936383584 Анна Участок Участок. Куплю участок от трех сотых, для себя, Житомир, недалекий пригород. Просьба к посредникам – не беспокоить.Тел: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ

ÏÐÎÄÀÌ Барашевский массив, участок, 10 соток приват. земли, рядом остановка маршрутки, 2,5 км от Житомира, хороший подъезд высыпан щебнем, 23200грн.Тел: (412) 552235, (98) 3048703, (93) 0043031 Адр: http:// www.ztrielt.com.ua Березівка Березівка, Київське шосе, ділянка 20 с.з. Т:097-444-74-20 Буки Буки, дачний кооператив, земельна ділянка 6 соток, хороший під’їзд.Т:067-120-81-18 Буки Буки, участок, 39 сот., под строительство.Тел: (96) 5238563 Волиця Волиця, участок под застройку, 26,5 соток земли, свет, газ рядом, река, 5 мин. ходьбы от конечной остановки.Т:063-337-04-35, 098225-84-97 Глубочица лубочица, 25 соток земли.Т:40-27-70, 063-451-98-87 Глубочиця лубочиця, під будівництво, 10 соток приват.землі, поруч газ, електричество, добрий під’їзд (вулиця). Т. 067-356-24-93. Денеши Денеши, участок, 12 сот., под строительство.Тел: (96) 5238563 Денеши Денеши, участок, 25 сот., под строительство, 32x78 метра, район новостроев, газ, свет, центральная вода, хозяин, 90000грн.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович Дениші 18 соток землі під застройку, всі комунікації поруч, на ділянці капітальний сарай, до річки 200 м, ціна договірна.Т:067-947-0925, 46-25-90 Олександр Віталійович

Дениші с., з проектом будинку, 17 соток під забудову, в елітному місці.Т. 46-15-15, 067909-69-21. Дешиши Дешиши, участок под застройку, з планом вод застройку. Цена 48000 грн.Т:067-874-17-49 Заречаны Заречаны, участок, 10 соток приватизированной земли, под строительство, ровный, сухой, 144000грн.Тел: (96) 5238563 Iванівка 0,34 га на все є документи.т:050463-01-72 Калинівка с., 11 км від Житомира, Гриценко, 164 вул., продається земельна ділянка 40 с.з. зі старою хатою, у дворі є криниця. Т:067-41090-26, 067-412-33-14 Кам’янка Кам’янка, земельна ділянка 4,5 сотки, фасадна ділянка автодороги Київ-Чоп. Ціна:5,5 у.о. Т:093-866-53-98 Клитчин Клитчин, участок, 20 соток приватизированной земли, под ОСГ, 31960грн.Тел: (67) 1613332, (93) 4414464 Лука с.,0,5 га.Т:066-362-56-84 Лука Лука, ділянка під забудову, 40 соток земли, стрий будинок, сарай. погреб, поруч газ вода, річка, гарне місце, ціна 80 тис грн, торг.Т:096121-33-87 Нова Рудня 30 соток приватизованної землі.Т:067-425-27-54 Новоселица Новоселица, участок, 33 сотки земли + дом, 2 комнаты, 30 кв.м, дерево/кирпич, газовый стояк, свет, колодец, сад, 81500грн.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович Пряжево 10 соток земли.Т:40-27-70, 063451-98-87 Садки Садки, участок, 12 сот., коммуникации рядом, асфальтированный подъезд, на участке ветхий дом.Тел: (412) 553648, (97) 2504788 Садки Садки, участок, под застройку, 36 соток приватизированной земли, 36 x 100 м, коммуникации рядом, асфальтированный подъезд, 88020грн., торг.Тел: (63) 6874412, (96) 9340272 Сінгури Сінгури, земельна ділянка, 9 соток приватизованної земли, фундамент, з верандой 10х10, в дворі колодяць. газ, погреб, старий будинок, фруктові дерева, поруч школа, дитячий садочок.Т:59-95-02, 098-274-19-93 Сінгури Сінгури,район церкви,не новий, обкладений цеглою, літня кухня, криниця. 15 соток земли. 136000 грн.Т:098-387-26-14 Станишівка Станишівка, 5 соток приватизованної землі.Т:093-950-10-72 Станішівка с., центр, вул.Незнайко. Земельну ділянку комерційного призначення для розміщення магазину, кафе та ін. Є готовий проект під магазин, кафе. Недорого. Власник. т. 063354-18-82 Тарасовка 10 соток, с правом застройки 15000 грн.Т:098-952-72-79 Тетерівка с, 10 соток під забудову. Т. 46-1515, 067-909-69-21. Тетерівка с., земельна ділянка під забудову, 20 с.з., живописна місцевість на березі річки, поряд газ, світло. Ціна договірна. Т:098150-79-58 Тетерівка етерівка, земельна ділянка, 15 соток, всі коммунікації на ділянці, 150 тис грн.Т:097883-88-33 Господар Тетерівка етерівка, земельная ділянка, 10 соток, 300 м від річки, поруч ліс.Т:096-28-77-566, 09628-77-242 Тригір’я с. 15 с.п.з., поряд ліс, річка, газ. Т:09632-500-39, 25-68-12 Участок Участок, Иванков, 30 соток, коммуникации, ветхий дом, начало села, асфальт. 36000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна (хозяйка) Участок Участок, Ивановка, 18 соток, коммуникации, ветхий дом. 120000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Участок Участок, Пряжев, 18 соток, коммуникации, р-н новостроев. 64000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Участок часток, Тетеревка, 10 соток, коммуникации. 64000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна Участок Участок, Туровец, 30 соток, колодец, рядом свет. 26000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна (хозяйка) Участок Участок, Черняхов, 15 соток, р-н новостроев. 52000грн. Т:0674973893, 0936383584 Анна (хозяйка)

ÊÓÏËÞ Участок Участок. Участок, в городе, в ближнем пригороде, под застройку.Тел: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Виталий Олегович

ÎÁÌ²Í ÇÅÌÅËÜÍÈÕ Ä²ËßÍÎÊ Ó ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ Iванівка Iванівка, Житомирський район, земельний пай 1,15 га на квартиру або приватний сектор.Т:097-321-86-91 Обміняю Тетерівка с., земельну ділянку під забудову, 20 с.з., живописна місцевість на березі річки, поряд газ, світло на 1-кімнатру квартиру, роздивлюсь всі варіанти. Т:098150-79-58

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Â ²ÍØÈÕ Ì²ÑÖßÕ

ÏÐÎÄÀÌ Николаевская область 20 км от Николаева, 25 соток рядом лиман, комуникации, асфальт, гос акты.Т:050-493-02-87, 098822-10-40


24 стор.

ÐÅÊËÀÌÀ

замовляйте за тел. 418-904, 418-462

¹ 11 (1072) 27 березня 2013 ð.

УВАГА КОНКУРС !

Дар’я Шерстньова, 25 років Дар’я, житомирянка. Закінчила Житомирське училище культури і мистецтв ім. І. Огієнка за спеціальністю «Режисура». Неодноразово знімалася як фотомодель для журналів «Полина», «Единственная», «Встреча плюс», «Счастливая и красивая», «Дуплет», «Ногтевая эстетика», «Мото Драйв», «Oops», «Mini» та ін. Дар’я брала участь у зйомках кінофільмів ( поки що в епізодичних ролях) та в програмах телебачення, зокрема «Ефросинья», «Только любовь», «Управдом», «Виталька», «Невероятные истории любви», «Містична Україна». Хобі дівчини: література, музика, кіно, більярд. Улюблені письменники: Паоло Коельйо, Генрік Сенкевич. Дар’я охоче спілкується з друзями. Позитивна, контактна й комунікабельна. Переконана в тому, що чим краще ми ставимося до оточуючих, тим легше нам жити в гармонії з собою. Дар’я мріє про те, що колись, можливо, на пенсії займатиметься справою, що її дуже цікавить, а саме: археологічними розкопками, і зробить своє відкриття. Увага ! Якщо тобі від 16 до 32 років. Конкурс «Поліський красень -2013» та «Чарівна полісянка-2013» саме для тебе! Бажаєш взяти участь? Надсилай власні фото на ел. пошту аrt-forum@ mail.ru; interes@utel.net.ua або телефонуй (0412) 418-904,093-603-22-67,097-191-29-35. Влітку – Грандіозний фінал конкурсу! Приєднуйся! Голосуйте за учасників на сайті : www.interesu.info

•Інформаційно-рекламна газета “Ваші ІНТЕРЕСи”. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія ЖТ, №65/442Р, видане 26.02.2010 р. Ф – Б-4, УДО – 4, МНН – 8000. Виходить 1 раз на тиждень – у середу. Засновник газети – М.Ф. Рой. Видавець газети – СП “Редакція обласної ділової газети “Інтерес”. Адреса редакції: 10014, м. Житомир, вул. Михайлівська, 17 (2-й поверх) Телефони редакції: (0412) 418-462, 418-904, 42-13-13. Електронна пошта: interes@utel.net.ua •Кольороподіл, фотовивід та друк газети “Ваші ІНТЕРЕСи” виконано ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”. Адреса друкарні: 21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 12-А , тел. 0432-55-63-97, зам. 131810 •До відома читачів, рекламодавців і абонентів газети “Ваші ІНТЕРЕСи”! Відповідальність за зміст публікацій несуть їх автори, за зміст реклами і оголошень – рекламодавці та абоненти. Відповідальність за якість друку газети несе друкарня.Редакція газети з читачами не листується. Не замовлені редакцією матеріали (дописи, знімки) можуть бути надруковані на безгонорарних умовах. Публікації рекламного характеру друкуються (з позначкою Р) лише на платних умовах – згідно з редакційними розцінками або за домовленістю. Головний редактор – М.Ф. Рой.

"ВАШІ ІНТЕРЕСи" №11 (1072) (кольорова) 27 березня 2013 р.  

Інформаційно-рекламна газета Житомирської області (місцеві новини + реклама)

"ВАШІ ІНТЕРЕСи" №11 (1072) (кольорова) 27 березня 2013 р.  

Інформаційно-рекламна газета Житомирської області (місцеві новини + реклама)

Advertisement