Page 1

ВАШІ Свіжі Оголошення: 42-13-13 н о в и н и

+

Р е к л а м а

24 сторінк и

М і с ц е в і

лів

27 кана

Інформаційно-рекламна газета №5 (1066), 13 лютого 2013р w Житомирської області Âèõîäèòü ùîñåðåäè з 1 квітня 1993 р. ww Передплатний iндекс – 49897. Ціна вільна “немає вічних друзів, немає вічних ворогів – є вічні інтереси”

а ви читали кохайтеся, житомирського чорнобриві, мопасана? руді та білявки читайте шпальту

Читайте більше на

interesu.info

www.

5

читайте шпальту

7

e

er

t .in

o

inf

. su

Україна після януковича: сценарії читайте шпальту

3


2 ñòîð.

̲ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ: ÃÐÎÌÀÄÑÜʲ, ²Íز. ÏÎÃÎÄÀ

O

Cep i

P

E

y :

o c py

a p

C PE a

«Ïðåäñòàâíèêè îáëàñíî¿ âëàäè ïðèñëóõàþòüñÿ äî âèâàæåíî¿ òà îá’ºêòèâíî¿ äóìêè æóðíàë³ñò³â, îñîáëèâî – äî êîíñòðóêòèâíî¿ êðèòèêè, ÿêà º ñòèìóëîì äëÿ ïîêðàùåííÿ ðîáîòè». Íà öüîìó íàãîëîñèâ ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³é Ðèæóê, êîìåíòóþ÷è ðåçóëüòàòè çóñòð³÷³ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè Ìèêîëè Àçàðîâà ç àêòèâîì Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè. Ñï³ëêóþ÷èñü ³ç æóðíàë³ñòàìè, ãëàâà Óðÿäó çàóâàæèâ, ùî ¿õí³ì ãîëîâíèì îáîâ’ÿçêîì º äîíåñåííÿ äî ñóñï³ëüñòâà îá’ºêòèâíî¿ òà ïåðåâ³ðåíî¿ ³íôîðìàö³¿. Ïðè öüîìó Ìèêîëà Àçàðîâ çàêëèêàâ ïðåäñòàâíèê³â çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ íå âäàâàòèñÿ äî äèñêðåäèòàö³¿ ñóò³ äåðæàâíèõ ðåôîðì, à íàòîì³ñòü âêàçóâàòè íà êîíêðåòí³ íåäîë³êè, ÿê³ âèð³øóâàëà á âëàäà. Òàêî¿ æ ïîçèö³¿ â ïèòàíí³ ñï³âïðàö³ ç æóðíàë³ñòàìè äîòðèìóºòüñÿ é îáëàñíà âëàäà. «Çàðàç ó íàäçâè÷àéíî âàæëèâèé ïåð³îä ðå-

Topi

ôîðì ó äåðæàâ³ íàì ïîòð³áíî îñòàòî÷íî â³ä³éòè â³ä íåçðîçóì³ëîãî ïðîòèñòîÿííÿ, à çîñåðåäèòèñÿ íà ôîðìóâàíí³ ÿê³ñíîãî, îá’ºêòèâíîãî òà íåçààíãàæîâàíîãî ³íôîðìàö³éíîãî ïðîñòîðó, ÿêîãî ïîòðåáóº óêðà¿íñüêà ãðîìàäà», – çàçíà÷ຠÑåðã³é Ðèæóê. Öüîãîð³÷ Óêðà¿íà ñòàëà êðà¿íîþ-ãîëîâîþ ÎÁѪ.  ðàìêàõ

c

o

p

o pa e

ðîáîòè Áþðî äåìîêðàòè÷íèõ âèáîð³â ³ ïðàâ ëþäèíè íàøà äåðæàâà ãîòîâà ðîçïî÷àòè äèñêóñ³þ ïðî ââåäåííÿ åòè÷íèõ êîäåêñ³â æóðíàë³ñòèêè, ÿê³ ïîêëèêàí³ ãàðàíòóâàòè ñâîáîäó ñëîâà, àëå âîäíî÷àñ ³ çàáåçïå÷óâàëè á îá’ºêòèâí³ñòü Ç̲.  ðàìêàõ çàõîä³â ùîäî íàëàãîäæåííÿ êîíñòðóêòèâíî¿ ñï³âïðàö³ ç³ Ç̲ îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè çà-

Ñåðã³é ÐÈÆÓÊ

APA

a

TA I ...

y o

i MHC

p y a

198

TT e

a

ϳäñóìêàì ðîáîòè ó ñôåð³ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó â 2012 ðîö³ òà âèçíà÷åííþ ïð³îðèòåòíèõ çàâäàíü íà 2013 ð³ê áóëà ïðèñâÿ÷åíà íàðàäà, ùî â³äáóëàñÿ 5 ëþòîãî â àêòîâ³é çàë³ Òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ ÌÍÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³.  íàðàä³ ï³ä ãîëîâóâàííÿì ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ìèêîëè Îëåùåíêà âçÿëè ó÷àñòü çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó óïðàâë³ííÿ ðÿòóâàëüíèìè ñèëàìè ÌÍÑ Óêðà¿íè Ïåòðî Êîðîòèíñüêèé, íà÷àëüíèê Òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ ÌÍÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ ãåíåðàë-ìàéîð ñëóæáè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ²ãîð ͳê³ò÷óê, çàñòóïíèêè ãîë³â ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é, ïðàö³âíèêè ï³äðîçä³ë³â ÌÍÑ ó ðàéîíàõ, ì³ñòàõ îáëàñò³. Çàâäÿêè çàõîäàì, ñïðÿìîâàíèì íà çàïîá³ãàííÿ, îïåðàòèâíå ðåàãóâàííÿ òà ë³êâ³äàö³þ íàäçâè÷àéíèõ ïîä³é, ðîáîòó îïåðàòèâíî-ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè îáëàñò³ Ìèêîëà Îëåùåíêî âèçíàâ çàäîâ³ëüíîþ, à òåõíîãåííó îáñòàíîâêó â ðåã³îí³ êîíòðîëüîâàíîþ ³ ïðîãíîçîâàíîþ. Ñïåêòð ä³é îïåðàòèâíî-ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè íàäçâè÷àéíî øèðîêèé. Öå ë³êâ³äàö³ÿ ïîæåæ, çàïîá³ãàííÿ çàãèáåë³ ëþäåé íà âîäíèõ îá’ºêòàõ, íàäàííÿ äîïîìîãè ç â³äíîâëåííÿ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, âèäàëåííÿ àâàð³éíèõ äåðåâ, î÷èùåííÿ äîð³ã, äàõ³â áóä³âåëü â³ä ñí³ãó ³ ëüîäó òîùî.  ðåçóëüòàò³ îïåðàòèâíèõ çàõîä³â çà ð³ê ë³êâ³äîâàíî 2121 ïîæåæó, äå âðÿòîâàíî æèòòÿ 80 ìåøêàíöÿì Æèòîìèðùèíè. Çàãàëîì çà ìèíóëèé ð³ê ï³ä ÷àñ ð³çíîãî ðîäó íàäçâè÷àéíèõ ïðèãîä ³ ñèòóàö³é âðÿòîâàíî æèòòÿ 198 ìåøêàíöÿì îáëàñò³. Ó 2012 ðîö³ íà òåðèòî𳿠îáëàñò³ çàðåºñòðîâàíî 10 íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. Íà ïîæåæàõ ó ñ. Ñóùàíè Îëåâñüêîãî ðàéîíó, ñìò Ãîðîäíèöÿ Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîãî ðàéîíó, ì. Êîðîñòèøåâ³ çàãèíóëè ëþäè. ×îòèðè íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ ïîâ’ÿçàí³ ç ìàñîâèìè õàð÷îâèìè îòðóºííÿìè. Äóæå âàæëèâîþ ëàíêîþ â ðîáîò³ ðÿòóâàëüíèê³â, íàãîëîñèâ Ìèêî-

ëà Îëåùåíêî, º ïðîâåäåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè, àäæå äëÿ ïîïåðåäæåííÿ ëèõà âèêîðèñòîâóºòüñÿ çíà÷íî ìåíøå ðåñóðñ³â, í³æ äëÿ ïîäîëàííÿ éîãî íàñë³äê³â. Ðîç’ÿñíþâàëüíà ðîáîòà ñåðåä íàñåëåííÿ ìຠáóòè äîñòóïíîþ ³ ñèñòåìíîþ, ëþäè ìàþòü çíàòè åëåìåíòàðí³ ïðàâèëà áåçïåêè. гâåíü â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñ³á,

ϳä ÷àñ ï³äñóìêîâî¿ íàðàäè â ÓÌÍÑÓ â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

ïðè÷åòíèõ äî íàäçâè÷àéíèõ ïðèãîä ³ ñèòóàö³é, ùî ñòàëèñÿ ÷åðåç ¿õ íåäáàëüñòâî, íåóâàæí³ñòü, íåïðîôåñ³îíàë³çì, áóäå ï³äâèùóâàòèñÿ. Ïî³íøîìó áóòè íå ìîæå, îñê³ëüêè öÿ

I

TOM PA TOM PC O O ACTI

Ùå îäíèì ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìêîì ðîáîòè ï³äðîçä³ë³â ÌÍÑ º ðåâ³ç³ÿ âñ³õ îá’ºêò³â, ÿê³ ìîæóòü áóòè ïåðåäóìîâîþ äëÿ âèíèêíåííÿ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. Ñåðåä ñïîðóä,

ETBEP 14.02

CEPE A 13.02 ͳ÷

ñôåðà ä³ÿëüíîñò³ ïîâ’ÿçàíà ç æèòòºçàáåçïå÷åííÿì ëþäåé. Ðàéîííà ëàíêà, âïåâíåíèé Ìèêîëà Îëåùåíêî, ÷åðåç îðãàíè ïðîêóðàòóðè ïåðøîþ ìຠðåàãóâàòè íà ïîä³þ. Ïî êîæí³é ïîæåæ³ ìຠïðîâîäèòèñü ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ.

Äåíü

-01..+01 Íàïðÿì â³òðó Ïä-Ñõ. 2,5-4 ì/ñåê

ͳ÷

+0..+01 Íàïðÿì â³òðó Ñõ. 2-3 ì/ñåê

ͳ÷

Ha

áåçïå÷åíî êîíòðîëü ó ðåàãóâàíí³ íà êðèòè÷í³ çàóâàæåííÿ ñòîñîâíî ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà êåð³âíèöòâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ðåçóëüòàòîì ÷îãî º âèð³øåííÿ ïðîáëåì, ïîðóøåíèõ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ çàãàëüíîäåðæàâíî¿ òà ðåã³îíàëüíî¿ ñôåðè ðîçïîâñþäæåííÿ. «Ïðåäñòàâíèêè îáëàñíî¿ âëàäè çàâæäè ïðèñëóõàþòüñÿ äî âèâàæåíî¿ òà îá’ºêòèâíî¿ äóìêè æóðíàë³ñò³â, îñîáëèâî – äî êîíñòðóêòèâíî¿ êðèòèêè, ÿêà º ñòèìóëîì äëÿ ïîêðàùåííÿ ðîáîòè», – àêöåíòóº î÷³ëüíèê îáëàñò³. Êð³ì òîãî, ïîêàçîâèì ó íàëàãîäæåíí³ ïàðòíåðñüêèõ ñòîñóíê³â ì³æ îáëàñíîþ âëàäîþ òà æóðíàë³ñòàìè º â³äñóòí³ñòü ñêàðã, ïîäàíèõ ïðåäñòàâíèêàì çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ íà íåíàëåæíèé ðîçãëÿä ¿õ ³íôîðìàö³éíèõ çàïèò³â. Ïðåñ-ñëóæáà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

ac i

ùî ñòâîðþþòü ðåàëüíó çàãðîçó ìåøêàíöÿì îáëàñò³, – âîäîíàï³ðíà ãðåáëÿ íà ð. Òåòåð³â ó Æèòîìèð³, ãðåáë³ íà ð. ²ðøà ó ì. Ìàëèí³ òà íà ð. Ñëó÷ ó ì. Íîâîãðàä³Âîëèíñüêîìó. Ãîëîâíèé ðÿòóâàëüíèê îáëàñò³ ²ãîð ͳê³ò÷óê àêöåíòóâàâ íà ðîáîò³ ðÿòóâàëüíèõ ñëóæá ó çèìîâèé ïåð³îä. Òàê, ñï³ëüíî ç îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè â îáëàñò³ áóëî âëàøòîâàíî 70 ïóíêò³â îá³ãð³âó äëÿ ïåðåáóâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ áåçïðèòóëüíèõ îñ³á, îðãàí³çîâàíî ðîáîòó 57 ñîö³àëüíèõ ïàòðóë³â ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ ëþäåé, ÿê³ ïîòåðïàþòü â³ä ïåðåîõîëîäæåííÿ, ³ äîñòàâêè ¿õ äî ìåäè÷íèõ çàêëàä³â òà ïóíêò³â îá³ãð³âó. Âñüîãî íàäàíî äîïîìîãó 1,5 òèñ. ãðîìàäÿíàì. Çàãàëîì ïî Óêðà¿í³, çàóâàæèâ çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó óïðàâë³ííÿ ðÿòóâàëüíèìè ñèëàìè ÌÍÑ Óêðà¿íè Ïåòðî Êîðîòèíñüêèé, ê³ëüê³ñòü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ó ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì ðîêîì çìåíøèëàñü íà 4%, à ê³ëüê³ñòü æåðòâ – íà 15%. Ïðè çàãàëüíîóêðà¿íñüêîìó çá³ëüøåíí³ ê³ëüêîñò³ ïîæåæ ÷èñëî çàãèáëèõ íà ïîæåæàõ çìåíøèëîñÿ íà 4%. Ïåòðî Êîðîòèíñüêèé îö³íèâ ðîáîòó ðÿòóâàëüíèê³â îáëàñò³ ïîçèòèâíî, îêðåñëèâøè îñíîâí³ çàâäàííÿ, ùî ñòîÿòü ïåðåä ñëóæáîþ: â³äíîâëåííÿ ì³ñöåâèõ ï³äðîçä³ë³â ïîæåæíî¿ îõîðîíè, ï³äâèùåííÿ ãîòîâíîñò³ ñ³ë çà ðàõóíîê ïîêðàùåííÿ ìàòåð³àëüíîòåõí³÷íî¿ áàçè ïîæåæíî-ðÿòóâàëüíèõ ï³äðîçä³ë³â, â³äïðàöþâàííÿ âçàºìî䳿 ç³ Çáðîéíèìè Ñèëàìè, ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïîñàäîâèõ îñ³á. Ïðåñ-ñëóæáà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Çí³ìêè ïðåñ-ñëóæáè

C OTA 16.02 Äåíü

PI

ͳ÷

Äåíü

7 ëþòîãî î 14:30 äî îïåðàòèâíî-êîîðäèíàö³éíîãî öåíòðó Òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ ÌÍÑ â îáëàñò³ íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî íà ïîë³ ïîáëèçó ñåëà Êíÿæèí ×óäí³âñüêîãî ðàéîíó âèíèêëà àâ³àö³éíà ïîä³ÿ ç ë³òàêîì ÀÍ-2, ùî íàëåæèòü àâ³àêîìïàí³¿ «Ïîëòàâà – Àåðî». ˳òàê çä³éñíþâàâ ïåðåë³ò ç ì³ñòà гâíå äî Ïîëòàâè. Çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè, ïðè ïðîõîäæåíí³ òóìàíó ï³ëîò âòðàòèâ îð³ºíòàö³þ òà äîïóñòèâ ç³òêíåííÿ ë³òàêà ³ç çåìëåþ. Âíàñë³äîê ïî䳿 â³í îòðèìàâ ðóáëåíó òðàâìó ãîëîâè òà áóâ äîñòàâëåíèé äî ðàéîííî¿ ë³êàðí³.  ë³òàêó ï³ëîò áóâ îäèí. Äî ì³ñöÿ ïî䳿 áóëî íàïðàâëåíî â³ää³ëåííÿ ðÿòóâàëüíèê³â 19 äåðæàâíî¿ ïîæåæíî-ðÿòóâàëüíî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà ×óäí³â íà ÷îë³ ç íà÷àëüíèêîì ñëóæáè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ðàéîíó. Âîíè âæèëè çàõîä³â ùîäî

E

-04..-01

-10..-06

Íàïðÿì â³òðó Ïí-Ñõ. 3-4,5 ì/ñåê

Íàïðÿì â³òðó Ïí. 3,5-4,5 ì/ñåê

ïîïåðåäæåííÿ çàéìàííÿ ë³òàêà. Íà ì³ñö³ ïî䳿 ïðàöþþòü ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè ðàéîíó òà îáëàñò³. ÒÓ ÌÍÑ ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

A HA I ... o

pc o ic y o o i

o

pa

7 ëþòîãî Êîðîëüîâñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Æèòîìèðà ïîñòàâèâ êðàïêó â åïîïå¿ ç ñåêðåòàðåì Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêðàäè. Ôåì³äà íå çàäîâîëüíèëà ïîçîâ åêññåêðåòàðÿ Íàòà볿 Ëåîí÷åíêî. Íàãàäàºìî, ùî Ëåîí÷åíêî áóëà çâ³ëüíåíà ç çàéìàíî¿ ïîñàäè ð³øåííÿì ñåñ³¿ Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. 11 ãðóäíÿ ìèíóëîãî ðîêó åêñ-ñåêðåòàð ïîäàëà ïîçîâ äî ñóäó, áî ââàæàëà, ùî çíÿëè ¿¿ ç ïîñàäè íåçàêîííî. Âîäíî÷àñ ñòîð³íêà îô³ö³éíîãî ñàéòó Æèòîìèðñüêî¿ ìåð³¿, äå ìàþòü áóòè â³äîìîñò³ ïðî ñåêðåòàðÿ, äîíèí³ º ïîðîæíüîþ. Ñåðåä ïðåòåíäåíò³â íà öþ ïîñàäó íàçèâàëè äåïóòàò³â Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Îëåãà Ãîðàÿ òà Âîëîäèìèðà Êðîïèâíèöüêîãî. À íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñòà Ñâ³òëàíà ϳâîâàðîâà

i o p

IC

íàâ³òü áàëîòóâàëàñÿ íà âàêàíòíó ïîñàäó, àëå íå îòðèìàëà äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ ãîëîñ³â äåïóòàò³â. Ðîìàí Çäîðèê Ôîòî ç reporter.zt.ua

PO IB...

a oo y c o i o y i e o i ap y

pe opa

8 ëþòîãî â³äáóëîñÿ ñóäîâå çàñ³äàííÿ, íà ÿêîìó ðîçãëÿíóòî àïåëÿö³þ ïðîêóðàòóðè îáëàñò³ íà ð³øåííÿ Êîðîëüîâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Æèòîìèðà â³ä 2 ëþòîãî 2013 ðîêó ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ï³äîçðþâàíîìó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ñòîñîâíî íåïîâíîë³òíüîãî. Àïåëÿö³éíèì ñóäîì Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ ñêàñîâàíî óõâàëó Êîðîëüîâñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Æèòîìèðà ïðî îáðàííÿ ï³äîçðþâàí³é îñîá³ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ çàñòàâè (45,8 òèñ. ãðí) òà ïðèéíÿòî ð³øåííÿ çàñòîñóâàòè çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ. Íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ñóäó ï³äîçðþâàíîãî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó âçÿòî ï³ä âàðòó. Ïîïåðåäíüî, çà êëîïîòàííÿì ïðîêóðàòóðè îáëàñò³, äàíó îñîáó ñó-

äîì â³äñòîðîíåíî â³ä ïîñàäè, ÿêó âîíà îá³éìàëà. ßê óæå ïîâ³äîìëÿëîñÿ, êåð³âíèê íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ çàíÿòü ó âëàñí³é êâàðòèð³ ïðèìóøóâàâ íåïîâíîë³òíþ îñîáó äî çàäîâîëåííÿ ñòàòåâî¿ ïðèñòðàñò³ íåïðèðîäíèì ñïîñîáîì, çàëÿêóþ÷è òà ïîãðîæóþ÷è ô³çè÷íîþ ðîçïðàâîþ. Çà ³íôîðìàö³ºþ ïðåñ-ñëóæáà ïðîêóðàòóðè Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³

Á³ëüøå íîâèí ÷èòàéòå ùîäíÿ íà íàøîìó âåá-ïîðòàë³ www.interesu.info

HE I 17.02 ͳ÷

T MAH...

o p i ac i o a i i a a pa y a c i o

E c-ce pe ap cy i

’ TH 15.02 Äåíü

ETIB

po o

i o

www.interesu.info

¹ 05 (1066) 13 ëþòîãî 2013ð.

OHE I O 18.02 Äåíü

-08..-05 Íàïðÿì â³òðó Ïí. 3-4,5 ì/ñåê

ͳ÷

Äåíü

BIBTOPO 19.02 ͳ÷

Äåíü

-08.. -05

-08.. -05

Íàïðÿì â³òðó Ïí. 2,5-3 ì/ñåê

Íàïðÿì â³òðó Ïí-Çõ. 2,5-3 ì/ñåê


www.interesu.info

¹ 05 (1066) 13 ëþòîãî 2013ð.

PA HA

Tp c e api ,

o

o y

IC i

y c

Õòîñü ìîæå ñêàçàòè, ùî ãîâîðèòè ïðî öå ïåðåä÷àñíî. Äèâ³òüñÿ, ìîâëÿâ, ÿêèé ñèëüíèé ðåæèì ³êòîðà ßíóêîâè÷à. Òîæ õ³áà ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî â³í ñêîðî âïàäå? Ìîæíà, ³ òðåáà. Áî ïàäàëè ùå é íå òàê³. ² äóæå íåñïîä³âàíî. Òîìó, õî÷à äî íàñòóïíèõ ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðiâ ùå äâà ðîêè, ÷èìàëî çàêîðäîííèõ òà óêðà¿íñüêèõ àíàëiòèêiâ óæå ñüîãîäíi íàìàãàþòüñÿ ñïðîãíîçóâàòè, ÿêèì øëÿõîì ïiäå Óêðà¿íà, êîëè äî âëàäè ïðèéäóòü íîâi ëiäåðè òà ïîëiòè÷íi ñèëè. Ïðè÷îìó áàãàòî õòî ç íèõ óïåâíåíèé, ùî çà íèíiøíiõ îáñòàâèí çìiíà âëàäè ìîæëèâà çíà÷íî ñêîðiøå, çàäîâãî äî 2015 ðîêó. Äåõòî âïåâíåíèé, ùî ïiñëÿ êðàõó ðåæèìó ßíóêîâè÷à i Ïàðòi¿ ðåãiîíiâ ïî䳿 ðîçãîðòàòèìóòüñÿ çà ñöåíàðiÿìè, ñõîæèìè íà òi, ÿêi ðîçiãðóâàëèñÿ â êðà¿íàõ Ïiâäåííî¿ òà Ñõiäíî¿ ªâðîïè ïiñëÿ ðîçâàëó ðàäÿíñüêîãî áëîêó. Àëå º ëþäè, ÿê³ ñòàâëÿòü öå ï³ä ñóìí³â ³ âèñëîâëþþòü ïîáîþâàííÿ, ùî ïî䳿 â êðà¿í³ ï³ñëÿ â³äõîäó ßíóêîâè÷à ìîæóòü ðîçâèâàòèñü äðàìàòè÷íiøå. ßêèé ñöåíàð³é iìîâiðíiøèé? Ïðî öå ãàçåòà «Åêñïðåñ» ðîçìîâëÿëà ç àìåðèêàíñüêèì ïîëiòîëîãîì óêðà¿íñüêîãî ïîõîäæåííÿ, âèêëàäà÷åì Ðàòãåðñêîãî óíiâåðñèòåòó, äèðåêòîðîì ïðîãðàìè âèâ÷åííÿ Öåíòðàëüíî¿ i Ñõiäíî¿ ªâðîïè Îëåêñàíäðîì Ìîòèëåì, à òàêîæ âiäîìèìè óêðà¿íñüêèìè ïîëiòîëîãàìè Iãîðåì Çîëîòàðåíêîì òà ßðîñëàâîì Ìàêiòðîþ. – Íàñêiëüêè éìîâiðíà çìiíà âëàäè â Óêðà¿íi ùå äî ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðiâ 2015 ðîêó? Î. Ìîòèëü: – Éìîâiðíiñòü äóæå âèñîêà. I ñïðîâîêóâàòè çìiíó âëàäè ìîæå ïîçèöiÿ Çàõîäó òà íåâäîâîëåííÿ ìàñ, ÿêå ïåðåðîñòå â æîðñòêèé áóíò. Âîäíî÷àñ òå, ÷è çàëèøèòüñÿ Âiêòîð ßíóêîâè÷ Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè äî 2015 ðîêó,

âæå ìàéæå íå ìຠíiÿêîãî çíà÷åííÿ. Ñüîãîäíi â³í âæå äîñÿã ñâ ìåòè: âñòàíîâëåíî ïîëiòè÷íèé ðåæèì, ùî íàãàäóº ñóëòàíàò, à öå - ãëóõèé êóò. I ùî äîâøå ßíóêîâè÷ ïåðåáóâàòèìå ïðè âëàäi, òî äðàìàòè÷í³øèì áóäå ô³íàë. Ó éîãî ³íòåðåñàõ ñïðîáóâàòè â³ä³éòè ñêîðiøå ³ ñïîê³éí³øå. I. Çîëîòàðåíêî: – Ñüîãîäíi ïðåäñòàâíèêè âëàäè óñâiäîìëþþòü, ùî çàãðîçà ñàíêöié Çàõîäó ñòຠäåäàëi ðåàëüíiøîþ. ßê ñâiä÷àòü ïåâíi äæåðåëà, îñòàííiì ÷àñîì ðåãiîíàëè àêòèâíî ïåðåêàçóþòü ñâî¿ êîøòè ç ðàõóíêiâ çàõiäíèõ áàíêiâ â àçiéñüêi. Òàê âîíè õî÷óòü çàñòðàõóâàòè êàïiòàëè âiä ïîâòîðåííÿ äîëi àêòèâiâ Êàääàôi. Öi äi¿, çâè÷àéíî, âèäàþòüñÿ òðîõè íà¿âíèìè, áî àçiéñüêi áàíêè ïåðåáóâàþòü ó çîíi âïëèâó çàõiäíèõ. Áåçïåðå÷íî, íà òëi åêîíîìi÷íèõ òà ñîöiàëüíèõ ïðîáëåì ñóñïiëüíi íàñòðî¿ ðàäèêàëiçóâàòèìóòüñÿ. Éìîâiðíî, çáóðåííÿ áóäóòü óæå íàâåñíi àáî æ âîñåíè öüîãî ðîêó. Îäíà iç ïðîòåñòíèõ ìàíiôåñòàöié ìîæå øâèäêî ïåðåðîñòè ó ìàñîâèé áóíò i öå ïðèçâåäå äî âåëèêèõ çàâîðóøåíü. Ëþäè âèéäóòü ðÿòóâàòè ñåáå ñàìi, ìîæëèâî, íàâiòü iãíîðóþ÷è íèíiøíþ îïîçèöiþ. – Íåìà ñóìí³âó, ùî òàê ÷è òàê ßíóêîâè÷ âëàäó âòðàòèòü. I ÿêèìè øëÿõàìè ï³ñëÿ òîãî ìîæå ïiòè Óêðà¿íà? Î. Ìîòèëü: – ¯õ ùîíàéìåíøå òðè. Ïåðøèì ÿ á íàçâàâ òàê çâàíèé ÷åõîñëîâàöüêèé ñöåíàðié, ÿêèé îçíà÷àòèìå ðîçäiëåííÿ Óêðà¿íè çà ìîâíî-êóëüòóðíèì ïðèíöèïîì. ßêùî êîíñåíñóñ ìiæ óêðà¿íñüêèìè åëiòàìè íå áóäå çíàéäåíèé, òî ïiñëÿ ßíóêîâè÷à Óêðà¿íà ìîæå ïiòè øëÿõîì ×åõîñëîâà÷÷èíè. Ñâîãî ÷àñó âiä òàêîãî ðîçäiëåííÿ âèãðàëè i ×åõiÿ, i Ñëîâà÷÷èíà. Ó íàøîìó âèïàäêó öåíòðàëüíî-çàõiäíà «óêðà¿íñüêà» Óêðà¿íà çàãàëîì áåçïåðåøêîäíî ìîãëà á

a i

H

ep a i

OB

e o 2015 po y

ïðèºäíàòèñÿ äî Çàõîäó i âèãðàòè åêîíîìi÷íî, à ïiâäåííî-ñõiäíà «ðîñiéñüêà» Óêðà¿íà, íàéiìîâiðíiøå, óâiéøëà á â îðáiòó Ðîñiéñüêî¿ Ôåäåðàöi¿ i, ïîïðè ïåâíó åêîíîìi÷íó ñòàãíàöiþ, çìîãëà á ñïîâíà íàòiøèòèñÿ ðîñiéñüêîþ ìîâîþ i ðàäÿíñüêèìè òðàäèöiÿìè. I. Çîëîòàðåíêî: – Äóìàþ, ùî äî òàêîãî âàðiàíòà íå äiéäå - õî÷à á ç îäíiº¿ ïðè÷èíè. Ñüîãîäíi íàøi íàéáiëüøi áàãàòi¿ ìàþòü âëàñíiñòü ó âñiõ ðåãiîíàõ Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñëi é çàõiäíèõ. I, âëàñíå, ç öiº¿ ïðè÷èíè ðîçäiëèòè Óêðà¿íó äëÿ íèõ áóäå äîâîëi íåïðîñòî. Íå çàáóâàéìî, ùî âñÿ òàê çâàíà äîíåöüêà åëiòà ïåðåìiñòèëàñü ó Êè¿â. Íà ñõîäi Óêðà¿íè ¿é âæå ðîáèòè íåìà ùî, âîíà âèêîðèñòîâóº éîãî ëèøå ÿê ñâîºðiäíå åëåêòîðàëüíå ãåòòî òà ðåçåðâóàð äëÿ íåêâàëiôiêîâàíî¿ ðîáî÷î¿ ñèëè. Î. Ìîòèëü: – ß á ãîâîðèâ ùå ïðî «þãîñëàâñüêèé» ñöåíàðié. Âií ìîæå ïîñòàòè, ÿêùî ïiñëÿ ßíóêîâè÷à íîâi åëiòè íå çìîæóòü âïîðàòèñÿ ç ñèòóàöiºþ. Àäæå âåëè÷åçíîþ çàãðîçîþ äëÿ Óêðà¿íè ïiñëÿ êðàõó ðåæèìó ßíóêîâè÷à áóäå ïóòiíñüêà Ðîñiÿ. Éìîâiðíiñòü òîãî, ùî òàêà êâàçi-äèêòàòîðñüêà íàôòîâà äåðæàâà ÿê Ðîñiÿ, çàëèøèòüñÿ ñèëüíîþ i ñòàáiëüíîþ, íå äóæå âèñîêà. Çàãíàíèé â êóò Ïóòií, íàïåâíî, íå âèáåðå äåìîêðàòiþ ÿê iíñòðóìåíò ïîðÿòóíêó ñåáå i ñâîãî ðåæèìó. Íàâïàêè, âií çàòÿãíå ãàéêè, ïîñèëèòü íåîiìïåðiàëiñòè÷íó ðèòîðèêó. Öiëêîì ìîæëèâî, ùî âií íàâiòü âèðiøèòü, ùî «ìàëåíüêà çâèòÿæíà âiéíà» ïðîäîâæèòü àãîíiþ éîãî ðåæèìó. I îá’ºêòîì ìîæå ñòàòè Óêðà¿íà. – Ñöåíàð³¿, ÿêi âè çìàëþâàëè, äîñèòü äðàìàòè÷í³. À ÷è éìîâiðíèé ñïîê³éíiøèé ðîçâèòîê ïîä³é ï³ñëÿ çì³íè âëàäèâ Óêðà¿í³? Î. Ìîòèëü: – ßê íà ìåíå, íàéiìîâiðíiøèé äëÿ íàñ òàê çâàíèé ïîëüñüêèé ñöåíàðié. Óêðà¿íà ïiñëÿ âiäõîäó ßíóêîâè÷à çàëèøèòüñÿ óíiòàðíîþ äåðæàâîþ, ÿê Ïîëüùà. ßêùî óêðà¿íñüêi äåìîêðàòè÷íi ñèëè ïiñëÿ êiíöÿ ïðàâëiííÿ ßíóêîâè÷à íå ñïîâçóòü ó ëiíãâiñòè÷íèé

A

ìàêñèìàëiçì, òî º âñi øàíñè, ùî Óêðà¿íà çáåðåæå ñâîþ öiëiñíiñòü. Òîáòî ìiæ Ñõîäîì i Çàõîäîì ìîæå áóòè óêëàäåíèé ñâîºð³äíèé ãðîìàäÿíñüêèé ãóìàí³òàðíèé äîãîâið. Óêðà¿íà çíàéäå ñï³ëüíó ìîâó ç ªâðîñîþçîì ³ çà òðè-ñ³ì ðîê³â ñòàíå éîãî ïîâíîïðàâíèì ÷ëåíîì. I. Çîëîòàðåíêî: — Óñïiõ ïîëüñüêîãî âiäðîäæåííÿ ïîëÿãàâ ó äâîõ ñêëàäîâèõ. Ïî-ïåðøå, öå ºäèíà Êàòîëèöüêà Öåðêâà òà iíòåëiãåíöiÿ, ÿêi áóëè ïðåäñòàâëåíi ó «Ñîëiäàðíîñòi». Ïî-äðóãå, öå áðàê õî÷à á íàòÿêó íà îëiãàðõàòè. Íà æàëü, â Óêðà¿íi öi ôàêòîðè íå äiþòü. Ó íàñ íåìຠòàêîãî âïëèâó ºäèíî¿ Öåðêâè, ó íàñ íå çãóðòîâàíà iíòåëiãåíöiÿ, i â íàñ îëiãàðõè — íåôîðìàëüíèé iíñòèòóò âëàäè. Òîìó ïîëüñüêèé âàðiàíò ó ÷èñòîìó âèãëÿäi òóò íàâðÿä ÷è ìîæëèâèé. Ìàáóòü, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ïåðåõiäíèé âàðiàíò, êîëè â ãðó âñòóïàòèìóòü ðåãiîíàëüíi åëiòè. Éìîâiðíiñòü òîãî, ùî ìè ðàïòîì âiçüìåìî ðîçáiã, ñòàíåìî íà øëÿõ ðåôîðì i íåâäîâçi ïîòðàïèìî â ªâðîïó º, àëå òóò ïîòð³áí³ âåëèê³ çóñèëëÿ. I âñå-òàêè òàêèé ñöåíàð³é ö³ëêîì ðåàëüíèé. ß. Ìàêiòðà: — Çâiñíî, òàêèé âàðiàíò íàéáiëüøå âiäïîâiäàâ áè ïîòðåáàì Óêðà¿íè: ïðîäóìàíà äåöåíòðàëiçàöiÿ âëàäè, âðàõîâóâàííÿ iíòåðåñiâ ðåãiîíiâ, íàäàííÿ øèðîêèõ ïîâíîâàæåíü îðãàíàì ìiñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, øâèäêå çðîñòàííÿ äîáðîáóòó ëþäåé. Ñõîäó Óêðà¿íè öå äàñòü äîäàòêîâi âàæåëi äëÿ âèðiøåííÿ ñîöiàëüíèõ òà åêîíîìi÷íèõ ïðîáëåì, à çàõîäó — ùå é ãóìàíiòàðíèõ. Õî÷à, ÿê íà ìåíå, ó íàñ ìîæå áóòè é ñâié, ÷åòâåðòèé ñöåíàðié, ÿê öå âæå ñòàëîñÿ â 2004 ðîöi òà ïåðåäáà÷èòè ÿêèé íå çìiã íiõòî. Þðié ÃÐÈÖÈÊ Ç ãàçåòè «Åêñïðåñ», ç³ ñêîðî÷åííÿìè

« O HAC CTAB T C TA , M O BO MO» o

pi o op

po e,

o i

Âñ³ ìè áà÷èìî, ùî ñåðåä íàñ æèâå áàãàòî ëþäåé, ÿê³ ç ïåâíèõ ïðè÷èí ÷àñòêîâî ÷è é ïîâí³ñòþ âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü. Çäàâíà öèõ îñ³á îçíà÷àþòü ñëîâîì ëàòèíñüêîãî ïîõîäæåííÿ – ³íâàë³ä, òîáòî ñëàáêèé, íåì³÷íèé. Ó íàø³é îáëàñò³ äî ö³º¿ êàòåãî𳿠ïðè÷èñëåíî 89 òèñÿ÷ ãðîìàäÿí. Âîíè ïîòðåáóþòü ï³äòðèìêè é çàõèñòó ³ âîíè ¿õ îòðèìóþòü. ¯õ ïðàâà çàäåêëàðîâàí³ â Êîíâåíö³¿ Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é. Ó êðà¿íàõ ç ðîçâèíóòîþ äåìîêðàò³ºþ òàêèì ëþäÿì ñòâîðþþòü óìîâè äëÿ ïîâíîö³ííîãî æèòòÿ â ñóñï³ëüñòâ³. Àëå, íà æàëü, â Óêðà¿í³ âîíè ìàþòü ïðîáëåìè. Æèòîìèðñüêà îáëàñíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ìîëîäü. Ƴíêà. ѳì’ÿ», ÿêó î÷îëþº äåïóòàò Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ³íâàë³ä Íåëÿ Êîâàëþê, çà ï³äòðèìêè â³ää³ëó ïðåñè, îñâ³òè ³ êóëüòóðè Ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³, òîð³ê âçÿëàñü ïðåäìåòíî ðåàë³çîâóâàòè ïðîåêò «Çíàé òà âèêîðèñòîâóé ñâî¿ ïðàâà». ³í ðîçðàõîâàíèé íà çàëó÷åííÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ äî ä³ÿëüíîñò³ çà çä³áíîñòÿìè ³ ìîæëèâîñòÿìè. 6 ëþòîãî ö.ð. íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ â Æèòîìèðñüêîìó ïðåñêëóá³ ðåôîðì ï³äáèòî ï³äñóìêè ï³âð³÷íî¿ ïðàö³ àêòèâ³ñò³â ÆÎÃÎ˲ «Ìîëîäü. Ƴíêà. ѳì’ÿ»

ñòîð. 3

̲ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ: ÑÎÖ²ÀËÜ Í²; ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ – ÏÎ˲ÒÈ×Ͳ ÑÎÖ²ÀËÜͲ;

íàä ðåàë³çàö³ºþ öüîãî ïðîåêòó. ¯¿ ãîëîâà Íåëÿ Êîâàëþê ïî³íôîðìóâàëà æóðíàë³ñò³â ðåã³îíàëüíèõ ³ àêðåäèòîâàíèõ íà Æèòîìèðùèí³ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çä³éñíåí³ çàõîäè. Âîíà ï³äêðåñëèëà, ùî ðîáèëîñÿ âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïîãëèáëåííÿ îá³çíàíîñò³ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ ùîäî íàäàíèõ ¿ì ïðàâ, çàñâîºííÿ íèìè íàâè÷îê ³ âì³ííÿ çàõèùàòè ¿õ â ð³çíèõ ³íñòàíö³ÿõ òà äëÿ àêòèâ³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â. Íåëÿ Êîâàëþê ïî³íôîðìóâàëà, ùî ïðè ï³äòðèìö³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè âîíè ñòàëè ïàðòíåðàìè â ðåàë³çàö³¿ öüîãî ïðîåêòó, çä³éñíåíî ðÿä çíà÷óùèõ îñâ³òí³õ çàõîä³â. Çîêðåìà â Æèòîìèð³ â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ çà «êðóãëèì ñòîëîì». Éîãî ó÷àñíèêàì ðîç’ÿñíåíî ïîëîæåííÿ Êîíâåíö³¿ ÎÎÍ ïðî ïðàâà ³íâàë³ä³â, àêöåíòîâàíî óâàãó íà òèïîâèõ ôîðìàõ ïîðóøåíü öèõ ïðàâ òà íà òîìó, ùî

oc

i a i i y 2012 po i

ðîáèòüñÿ ³ ùî íàëåæèòü ðîáèòè äëÿ ñîö³àëüíîãî òà þðèäè÷íîãî çàõèñòó ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ. Ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ïî³íôîðìîâàíîñò³ òàêèõ ëþäåé îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ «Ìîëîäü. Ƴíêà. ѳì’ÿ» ïðîâåëà â Áåðäè÷³âñüêîìó ³ Ðîìàí³âñüêîìó ðàéîíàõ âè¿çí³ òåìàòè÷í³ ñåì³íàðè, äî ÿêèõ äîëó÷àëèñÿ ïðåäñòàâíèêè ðàéîííèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â ³ êåð³âíèêè ðàéîííèõ óïðàâë³íü ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ. Çä³éñíåíî îïèòóâàííÿ é àíêåòóâàííÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ ïðî âèïàäêè ïîðóøåííÿ ¿õí³õ ïðàâ. Íåëÿ Êîâàëþê ï³äêðåñëèëà: «Ïðîáëåìà ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ – öå ïðîáëåìà äåðæàâè, áî â í³é óçâè÷àºíî âèîêðåìëþâàòè òàêèõ ëþäåé â îêðåìó êàòåãîð³þ, îáìåæóâàòèñü íàäàííÿì ¿ì ïåâíèõ ï³ëüã. À Êîíâåíö³ÿ ÎÎÍ çîáîâ’ÿçóº ñòâîðþâàòè òàêèì ëþäÿì óìîâè äëÿ ïîâíîö³ííîãî æèòòÿ». «Äî íàñ ñòàâëÿòüñÿ òàê, ÿê ìè äîçâîëÿºìî. À ôàêòè÷íî íå çàõèùàºìîñü òîìó, ùî íå çíàºìî, ÿê íàëåæèòü öå ðîáèòè. Ñîö³îëîã³÷í³ îïèòóâàííÿ çàñâ³ä÷èëè, ùî 72 â³äñîòêè ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ íå çíàþòü ñâî¿õ ïðàâ. Ìàºìî àêòèâ³çóâàòè ïðîñâ³òíèöüêó ðîáîòó. Ðîçðàõîâóºìî, ùî â öüîìó ïîñîáëÿòü çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿», – çà-

óâàæèëà ÷ëåí ÆÎÃÎ˲ «Ìîëîäü. Ƴíêà. ѳì’ÿ» Òàìàðà Ãëàçíîâà. ¯¿ ï³äòðèìàâ ãîëîâà Æèòîìèðñüêîãî îáëàñíîãî îá’ºäíàííÿ ³íâàë³ä³â-ï³äïðèºìö³â «Ðóá³êîí» Îëåêñ³é Ðèá³í. ³í ïîâ³äîìèâ, ùî çà ñïðèÿííÿ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè Ãåííàä³ÿ Çóáêà â Æèòîìèð³ âïîðÿäêîâàíî öåíòð ïðîôîð³ºíòàö³¿ ³íâàë³ä³â. Àäæå á³ëüø³ñòü òàêèõ ëþäåé âî볺 ïðàöþâàòè, çàéìàòèñÿ êîðèñíîþ ñïðàâîþ. Ïðî ðåàëüí³ ìîæëèâîñò³ ïðàöåâëàøòóâàííÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ â Æèòîìèð³ äîïîâ³ëà êåð³âíèê ñåêðåòàð³àòó Ðåã³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ òà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â Òåòÿíà Äåíèñåíêî. Áàãàòî ñëóøíèõ ïðîïîçèö³é âèñëîâèëè çàâ³äóþ÷à îáëàñíî¿ ïñèõî-ìåäèêî-ïåäàãîã³÷íî¿ êîì³ñ³¿ Àëëà Øîâòþê òà äåïóòàò Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Âàëåíòèíà Ïîçíÿê. Ó ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ âçÿëà ó÷àñòü ïðåäñòàâíèê â³ää³ëó ïðåñè, îñâ³òè òà êóëüòóðè Ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³ ³ðà Ìàêñèìîâà. Íà çàõîä³ áóëî òàêîæ ðåïðåçåíòîâàíî ùîéíî âèïóùåíèé ó ñâ³ò áóêëåò-äîâ³äíèê «Çíàé òà âèêîðèñòîâóé ñâî¿ ïðàâà». ²âàí ÃÎÖÀËÞÊ

HAPO O e

A ACT?

o: a p e a e e o y pa i

a i –

Íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè Îëåã Ëÿøêî òà ²âàí Êóðîâñüêèé çàðåºñòðóâàëè ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ïðîåêò çàêîíó ïðî «Ïðî ââåäåííÿ ìîðàòîð³þ íà ë³êâ³äàö³þ òà ðåîðãàí³çàö³þ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ». Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿. «Çàêðèòòÿ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â – öå ãåíîöèä óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, – çàÿâèâ Ëÿøêî. – Àäæå òàêèì ÷èíîì ëþäåé îáìåæóþòü, à ÷àñòî é ïîçáàâëÿþòü ïðàâà íà ìåäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ. Çàêðèòòÿ ë³êàðåíü, ÔÀϳâ, ïîë³êë³í³ê íåìèíó÷å ïðèçâåäå äî ï³äâèùåííÿ ñìåðòíîñò³ íàñåëåííÿ, à òàêîæ çàãàëüíîãî ïîã³ðøåííÿ ñòàíó çäîðîâ’ÿ ëþäåé». ßê ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà, ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ìàñîâî çàêðèâàþòüñÿ çàêëàäè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, âíàñë³äîê ÷îãî ëþäè íå ìîæóòü ñâîº÷àñíî îòðèìàòè ìåäè÷íó äîïîìîãó. «Çàì³ñòü ñèñòåìíî¿ ðîáîòè, íàïðàâëåíî¿ íà çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíèõ óìîâ òà ìàòåð³àëüíîòåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ìåäè÷íèõ óñòàíîâ, ðåôîðìóâàííÿ â Óêðà¿í³ çâîäèòüñÿ äî ìàñîâîãî çàêðèòòÿ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â òà ñêîðî÷åííÿ ê³ëüêîñò³ ¿õ ïðàö³âíèê³â», – éäåòüñÿ â ïîÿñíþâàëüí³é çàïèñö³ äî çàêîíîïðîåêòó. «Áóäü-ÿê³ ä³¿ ùîäî çìåíøåííÿ îáñÿã³â íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ñêîðî÷åííÿ ìåðåæ³ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ñóïåðå÷àòü ñòàòò³ 49 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà íå ìîæóòü áóòè ðîçö³íåí³ ³íàêøå ÿê

O OB

àêò ãåíîöèäó ïî â³äíîøåííþ äî Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó», – çàÿâèâ ²âàí Êóðîâñüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè, âñóïåðå÷ öüîìó êîíñòèòóö³éíîìó ïðèïèñó, â ð³çíèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè ìàñîâî çàêðèâàþòü ë³êàðí³, ïîëîãîâ³ áóäèíêè òà ³íø³ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷í³ çàêëàäè. ßê ñòàëî â³äîìî, â Äîíåöüê³é îáëàñò³ â 2012 ðîö³ ë³êâ³äóâàëè ë³êàðí³ â 6 ì³ñòàõ. Ìàñîâî çàêðèâàþòüñÿ ë³êóâàëüí³ çàêëàäè â Êèºâ³ ³ Êè¿âñüê³é, Õàðê³âñüê³é, ×åðí³ã³âñüê³é òà ³íøèõ îáëàñòÿõ. Ïðè öüîìó òî÷íà ê³ëüê³ñòü ë³êàðåíü, ÿê³ ï³äëÿãàþòü ë³êâ³äàö³¿, ïðèõîâóºòüñÿ. «Âñå öå á³ëüøå íàãàäóº ïîçáàâëåííÿ â³ä áàëàñòó, ÿêèì º ñîö³àëüíî íåçàõèùåíå íàñåëåííÿ. Ñõîæå íà çëî÷èí, ÿêèé ñêîþºòüñÿ ùîäî ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ãðîìàäÿí, çîêðåìà, æèòåë³â ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³», – çàçíà÷èâ Îëåã Ëÿøêî.

– HE OBIP !

O e o a M A c a ap

a

o o y c o o ap i pe io i

˳äåð Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿, ïîçàôðàêö³éíèé íàðîäíèé äåïóòàò Îëåã Ëÿøêî çàêëèêàâ ãîëîâó ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðà Ïîïîâà ñïàëèòè ïàðòêâèòîê, à äåïóòàò³â Êè¿âðàäè – âèñëîâèòè éîìó íåäîâ³ðó. Ïðî öå ïîë³òèê çàÿâèâ íà ñåñ³¿ Êè¿âðàäè 8 ëþòîãî, ïîâ³äîìëÿº ïðåññëóæáà Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿. Íàðîäíîãî äåïóòàòà îáóðèâ òîé ôàêò, ùî ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïèòàííÿ áþäæåòó ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Ïîïîâ áóâ â³äñóòí³é íà çàñ³äàíí³. «ß çâåðòàþñü äî Ïîïîâà: ÿê³ ìîæóòü áóòè âàæëèâ³ø³ ïèòàííÿ, í³æ ïèòàííÿ áþäæåòó ³ çàáåçïå÷åííÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ñòîëèö³? Êèíóòè òðåáà âñå íà ñâ³ò³ – ëàçí³, ìàñàæ³, ä³â÷àò ³ ¿õàòè äî Êè¿âðàäè ïðàöþâàòè, âèáèâàòè ãðîø³, òÿãíóòè ñþäè Àçàðîâà, ÿêèé óêðàâ ãðîø³ â êè¿âñüêî¿ ãðîìàäè. Ïîïîâ ïëà÷åòüñÿ, ùî ïîãàíèé áþäæåò, ùî âëàäà çàáðàëà â Êèºâà 8 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü. Òàê ÷èÿ æ öå âëàäà? Âîíà æ âàøà, ðåã³îíàë³âñüêà. Ïîïîâ – ñòàâëåíèê Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, òîìó íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà àíòèíàðîäíó ïîë³òèêó «ðèã³â». Âè êàæåòå, ùî áóäåòå ç óðÿäó äîáèâàòèñü 8 ì³ëüÿðä³â, ÿê³ â³í ó âàñ çàáðàâ. Òàê ç òîãî óðÿäó, ÿê ç êîçëà ìîëîêà»», – çàÿâèâ Î. Ëÿøêî. ϳä ÷àñ çàñ³äàííÿ ïîë³òèê çâåðíóâñÿ äî äåïóòàò³â ç âèìîãîþ âèñëîâèòè íåäîâ³ðó ãîëîâ³ ÊÌÄÀ Îëåêñàíäðó Ïîïîâó ³ â³äïðàâèòè éîãî ó â³äñòàâêó, à òàêîæ ñêàñóâàòè âñ³ ïîïåðåäí³ ð³øåííÿ Êè¿âðàäè ïî äåðèáàíó çåìë³ ³ ïîâåðíóòè ¿¿ ì³ñòó. Êð³ì òîãî, íàðîäíèé îáðàíåöü çàêëèêàâ Ïîïîâà ïðèâñåëþäíî ñïàëèòè ïàðò³éíèé êâèòîê Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ³ âèéòè ç ¿¿ ëàâ: «ß çàêëèêàþ Ïîïîâà: âèéäè

íà Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, ñïàëè ïàðò³éíèé êâèòîê Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ³ íà çíàê ïðîòåñòó âèéäè ç ãàíåáíî¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Àëå öåé ïðèñòîñóâàíåöü öüîãî íå çðîáèòü, áî â³í õî÷å îäí³ºþ çàäíèöåþ ïîñèä³òè íà äâîõ ñò³ëüöÿõ – ³ ãðîø³ äåðèáàíèòè ³ ïåðåä ãðîìàäîþ ïëàêàòèñü». «Âè êàæåòå, ùî â áþäæåò³ íåìà ãðîøåé. Çåìëþ íå êðàä³òü, ïîâåðí³òü ¿¿ â êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü, ïîâåðí³òü ï³äïðèºìñòâà, ìàéíî, ÿêå íà øàðó ïîðîçäàâàëè, ³ êâàðòèðè, çà ÿê³ Ãîëèöÿ õàáàð³ îòðèìàâ. ßêùî äåïóòàòè Êè¿âðàäè äóìàþòü ïðî êèÿí ³ ïðî ñåáå, ùîá ¿õ íà âèëàõ íå âèíåñëè, òî âîíè ïîâèíí³ ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî â³äñòàâêó Ïîïîâà, ÿêèé ó Êèºâ³ âëàøòóâàâ ñðàêîïàä. Ïîïîâ ç òðàâìàìè äî ë³êàðí³ íå ïîòðàïèâ, çàòå ñîòí³ êèÿí îòðèìàëè ñòðóñ ìîçêó ³ ÷èñëåíí³ òðàâìè. ϳäñòàâ äëÿ çâ³ëüíåííÿ Ïîïîâà º áåçë³÷. Òîìó ÷àñ âæå ñêàçàòè éîìó «äî ïîáà÷åííÿ», – çàÿâèâ ë³äåð Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿. «Ïîïîâ íå ìຠìîðàëüíîãî ïðàâà êåðóâàòè Êèºâîì ï³ñëÿ òàêî¿ çèìè, êîëè òèñÿ÷³ ëþäåé ïîñòðàæäàëè ÷åðåç éîãî áåçãîñïîäàðí³ñòü. ² ñüîãîäí³, êîëè ðîçãëÿäàþòüñÿ òàê³ âàæëèâ³ ïèòàííÿ, â³í, ÿê ñòðàóñ, ñõîâàâ ãîëîâó â ï³ñîê», – ðåçþìóâàâ Îëåã Ëÿøêî. Ïðåñ-ñëóæáà ÐÏË www.liashko.ua www.rpl.kiev.ua


4 ñòîð.

̲ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ – ÏÎÄÀÒÊβ; ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ – ÏÎ˲ÒÈ×Ͳ

O

X o,

Ç 1 ñ³÷íÿ ö. ð. â Óêðà¿í³ ðîçïî÷àëàñÿ êàìïàí³ÿ äåêëàðóâàííÿ äîõîä³â ãðîìàäÿí, îòðèìàíèõ ó ìèíóëîìó, 2012 ðîö³. 6 ëþòîãî íà òåìàòè÷íîìó áðèô³íãó «Äåêëàðóâàííÿ äîõîä³â – êîíñòèòóö³éíèé îáîâ’ÿçîê ãðîìàäÿí» ç æóðíàë³ñòàìè ðåã³îíàëüíèõ Ç̲ âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ â ì. Æèòîìèð³ Îëåêñàíäð Ìóøèöüêèé ³ íà÷àëüíèê â³ää³ëó ìàéíîâèõ ïîäàòê³â òà ìîí³òîðèíãó ç ïèòàíü îïîäàòêóâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á ö³º¿ ³íñïåêö³¿ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ˳ä³ÿ Ëàéïîëüò äåòàëüíî ðîç’ÿñíèëè îñîáëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ êàìïàí³¿ â íèí³øíüîìó ðîö³. Îëåêñàíäð Ìóøèöüêèé çàçíà÷èâ, ùî äåêëàðóâàííÿ äîõîä³â ãðîìàäÿí òðèâàòèìå äî 1 òðàâíÿ 2013 ðîêó. ³äòàê, ãðàíè÷íèì ñòðîêîì ïîäàííÿ äåêëàðàö³é ïðî ìàéíîâèé ñòàí ³ äîõîäè çà 2012 ð³ê âèçíà÷åíî 30 êâ³òíÿ ö.ð. ²ñòîòíîþ â³äì³íí³ñòþ íèí³øíüî¿ êàìïàí³¿, ï³äêðåñëèâ öåé ïîñàäîâåöü, º îáîâ’ÿçîê ïëàòíèê³â ïîäàòêó – ô³çè÷íèõ îñ³á ïîäàâàòè ð³÷íó ïîäàòêîâó äåêëàðàö³þ çà óìîâè, ùî ïðîòÿãîì 2012 ðîêó îïîäàòêîâàí³ äîõîäè íàðàõîâóâàëèñÿ ³ âèïëà÷óâàëèñÿ ¿ì ó ôîðì³ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ³íøèõ çàîõî÷óâàëüíèõ ³ êîìïåíñàö³éíèõ âèïëàò òà âèíàãîðîä, ó çâ’ÿçêó ç òðóäî-

B

âèìè ñòîñóíêàìè òà çà öèâ³ëüíîïðàâîâèìè äîãîâîðàìè äâîìà ÷è á³ëüøå ïîäàòêîâèìè àãåíòàìè é ïðè öüîìó çàãàëüíà ð³÷íà ñóìà òàêèõ îïîäàòêîâóâàíèõ äîõîä³â ïåðåâèùóâàëà 120 ðîçì³ð³â ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, âñòàíîâëåíî¿ çàêîíîì íà 1 ñ³÷íÿ çâ³òíîãî ðîêó. Òîð³ê öÿ ñóìà äîð³âíþâàëà 128760 ãðèâíÿì. Íàòîì³ñòü Îëåêñàíäð Ìóøèöüêèé êîíêðåòèçóâàâ çà ÿêèõ ñàìå îáñòàâèí ³ óìîâ ó ïëàòíèêà ïîäàòêó âèíèêຠîáîâ’ÿçîê ïîäàâàòè äåêëàðàö³þ â Äϲ: – ó ðàç³ îòðèìàííÿ äîõîä³â, ç ÿêèõ ïðè ¿õ íàðàõóâàíí³ ÷è âèïëàò³ ïîäàòîê íå óòðèìóâàâñÿ, àëå ö³ äîõîäè íå çâ³ëüíåí³ â³ä îïîäàòêóâàííÿ;

I

i c i

Âæå íåîäíîðàçîâî ãîñòåì ìåä³à-êëóáó áóâ ë³äåð ïàðëàìåíòñüêî¿ ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Îëåêñàíäð ªôðåìîâ, ÿêèé çàâæäè ïðèíîñèâ æóðíàë³ñòàì ö³êàâ³ íîâèíè ç ïàðëàìåíòó. Öüîãî æ äíÿ òåìîþ äëÿ îáãîâîðåííÿ ñòàâ ïî÷àòîê ÷åðãîâî¿ ïàðëàìåíòñüêî¿ ñåñ³¿, ïëàíè ðîáîòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè òà ñèòóàö³ÿ ç áëîêóâàííÿì òðèáóíè ÂÐ îïîçèö³ºþ. ³í ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòàì, ÿê ñàìå ðîçâèâàþòüñÿ ïî䳿 ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ï³ñëÿ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â 2012 ðîêó. «Ïàðëàìåíò îíîâèâñÿ íà äâ³ òðåòèíè ³, â³äïîâ³äíî, ó íàñ ñêëàëàñü àáñîëþòíî ³íøà ïîë³òè÷íà êîíô³ãóðàö³ÿ. Ïîëîâèíó ïàðëàìåíòó îáðàíî çà ñïèñêàìè ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ³íøó ïîëîâèíó – çà ìàæîðèòàðíèìè îêðóãàìè. Ñòâîðåíî ï’ÿòü ôðàêö³é, íàéá³ëüøîþ ç ÿêèõ (208 ÷îëîâ³ê) º ôðàêö³ÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â. Ïîêè ùå íå âèçíà÷èëèñü 27 äåïóòàò³â, ÿê³ íå óâ³éøëè äî æîäíî¿ ôðàêö³¿. Çàâäÿêè çì³íàì äî Êîíñòèòóö³¿ ó íàñ âæå íåìຠòàêîãî ïîíÿòòÿ ÿê ïàðëàìåíòñüêà á³ëüø³ñòü ³ îïîçèö³ÿ. Îäíàê, äëÿ óõâàëåííÿ çàêîí³â íåîáõ³äíà ï³äòðèìêà á³ëüøîñò³ äåïóòàò³â. Íèí³ íåìຠïîë³òè÷íî¿ ñèëè, ÿêà á äîì³íóâàëà ó Âåðõîâí³é Ðàä³. Ôîðìàëüíî äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü îá’ºäíàëèñÿ Ïàðò³ÿ Ðåã³îí³â ³ Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ. Ðàçîì öå 240 ãîëîñ³â. ² â íàñ º âñ³ ìîæëèâîñò³ ïðèéìàòè ð³øåííÿ. Ïðèáëèçíî äåñÿòü äåïóòàò³â ³ç ñàìîâèñóâàíö³â ï³äòðèìóþòü íàñ ïðè ãîëîñóâàíí³. Îòîæ, ìè ìàºìî äî 250 ãîëîñ³â ó çàë³ äëÿ ïðèéíÿòòÿ

p HE

HE O OC BAHH

ϳñëÿ çèìîâèõ «êàí³êóë» ó Êèºâ³ çíîâó ðîçïî÷àâ ñâîþ ðîáîòó ìåä³à-êëóá «Íà âëàñíèé ïîãëÿä», ùî 䳺 ïðè Óêðà¿íñüêîìó æóðíàë³ñòñüêîìó ôîíä³ ³ ñòຠäåäàë³ ïîïóëÿðí³øèì.

ð³øåíü. Êîëè éäå ñåñ³ÿ ïàðëàìåíòó, çàçâè÷àé ó çàë³ ïðèñóòíÿ ïðèáëèçíî îäíàêîâà ê³ëüê³ñòü äåïóòàò³â ³ â³ä á³ëüøîñò³, ³ â³ä îïîçèö³¿. Ó ïðåäñòàâíèê³â îïîçèö³¿ ç’ÿâèëîñÿ áàæàííÿ, ùîá á³ëüø³ñòü ïðàöþâàëà òàê, ÿê õî÷óòü âîíè. ² òîä³ âèíèêëî ïèòàííÿ ïåðñîíàëüíîãî ãîëîñóâàííÿ, íåîáõ³äí³ñòü ÿêîãî í³õòî é íå îñêàðæóº, ³ ïèòàííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ ñåíñîðíî¿ êíîïêè ÿê ³íñòðóìåíòó ïåðñîíàëüíîãî ãîëîñóâàííÿ, ùî º îêðåìîþ òåìîþ äëÿ äèñêóñ³é». Îëåêñàíäð ªôðåìîâ ïåðåêîíàíèé, ùî öå ïèòàííÿ ç ÷àñîì áóäå âèð³øåíå: «Ìè ïðîéäåìî øëÿõ, ÿêèé ïðîõîäèëè âñ³ ºâðîïåéñüê³ êðà¿íè. ×îòèðè ðîêè âèð³øóâàëîñÿ ïèòàííÿ ïåðñîíàëüíîãî ãîëîñóâàííÿ â ²òà볿. Óêðà¿íà öå çðîáèòü øâèäøå.  íàø³é Êîíñòèòóö³¿ çàïèñàíà íîðìà: ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü â ïàðëàìåíò³ çä³éñíþºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ ïîçèòèâíîãî ãîëîñóâàííÿ ÿê ì³í³ìóì ïîëîâèíè äåïóòàò³â â³ä êîíñòèòóö³éíî¿ á³ëüøîñò³. Òîáòî íåîáõ³äíî 226 ãîëîñ³â. Ìè ìàºìî íåâåëè÷êó ïåðåâàãó, à ñàìå 240 ãîëîñ³â. ßêùî ÷àñòèíà äåïóòàò³â çíàõîäèòüñÿ ó â³äðÿäæåíí³ ÷è íà ë³êàðíÿíîìó, ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ó ïàðëàìåíò³ á³ëüø³ñòþ íåìîæëèâå». ³äïîâ³äíî, îïîçèö³¿ òàêîæ áðàêóº ê³ëüêîñò³ ãîëîñ³â äëÿ ïðîâåäåííÿ ñâî¿õ çàêîíîïðîåêò³â. Öÿ ïðîáëåìà ìîæå áóòè âèð³øåíà øëÿõîì âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿, ÿêà ì³ñòèòü ïóíêò ïðî ïåðñîíàëüíå ãîëîñóâàííÿ. Äëÿ âíåñåííÿ çì³í äî ä³þ÷î¿ Êîíñòèòóö³¿ ïîòð³áíî áëèçüêî ðîêó. Ìàáóòü äåïóòàòè â³ä îïîçèö³¿ ïðîñòî íå âðàõóâàëè öå, çàáëîêóâàâøè òðèáóíó Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Ò³ëüêè çà 2 äí³ äåïóòàòè, íå

o

e

o opi

– äîõîä³â â³ä îñîáè, ÿêà íå º ïîäàòêîâèì àãåíòîì. Òîáòî â³ä íåðåçèäåíòà ÷è ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿêà íå ìຠñòàòóñó ñóá’ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ àáî íå º ò³ºþ, êîòðà çä³éñíþº íåçàëåæíó ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü. ϳäëÿãàþòü äåêëàðóâàííþ ³íîçåìí³ äîõîäè, ïîäàðóíêè, ñïàäùèíà, äîõîäè â³ä îòðèìàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðèáóòêó òà ç íàäàííÿ â îðåíäó ðóõîìîãî ³ íåðóõîìîãî ìàéíà. Âèçíà÷åíå ãðîìàäÿíàìè â ïîäàòêîâ³é äåêëàðàö³¿ çîáîâ’ÿçàííÿ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ³ äîõîäè íàëåæèòü ñïëàòèòè äî 1 ñåðïíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó. Âèÿâëÿºòüñÿ, ïëàòíèêàì ïîäàòêó íàäàíî ïðàâî íà ïîäàòêîâó çíèæêó. Íèì ìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ ò³, õòî âïðîäîâæ çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó ñïëà÷óâàâ êîøòè çà íàâ÷àííÿ, ñòðàõóâàííÿ, øòó÷íå çàïë³äíåííÿ òâàðèí, ïîâåðòàâ ô³íàíñîâèì óñòàíîâàì ïðîöåíòè çà ³ïîòå÷íèé êðåäèò. Òàê³ ïëàòíèêè ïîäàòêó ìîæóòü çàäåêëàðóâàòè ñâî¿ äîõîäè âïðîäîâæ óñüîãî ðîêó.  õîä³ áåñ³äè ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî íå ò³ëüêè ïåðåñ³÷íèì ãðîìàäÿíàì òà ï³äïðèºìöÿì, à é äåðæàâíèì

O e ca AP AMEHTI EPCOHA

E

e

www.interesu.info

¹ 05 (1066) 13 ëþòîãî 2013ð.

OC

apy a

CIM

oxo

ñëóæáîâöÿì íåîáõ³äíî ïîäàòè äî 1 òðàâíÿ ïîäàòêîâó äåêëàðàö³þ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ³ îòðèìàí³ â 2012 ðîö³ äîõîäè äî ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿. À ñàìå ó âèïàäêó îòðèìàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðèáóòêó, íåö³ëüîâî¿ áëàãîä³éíî¿ äîïîìîãè, îðåíäè ìàéíà ô³çè÷íî¿ îñîáè. «ßêùî æ ïðîòÿãîì çâ³òíîãî 2012 ðîêó íå áóëî îçíà÷åíèõ â ÷åòâåðòîìó ðîçä³ë³ Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ä³é, òî ïîäàòêîâà äåêëàðàö³ÿ íå ïîäàºòüñÿ», – ñêàçàâ Îëåêñàíäð Ìóøèöüêèé. ³í ïîâ³äîìèâ, ùî â óñ³õ óñòàíîâàõ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè º îíîâëåí³ ³íôîðìàö³éí³ ñòåíäè, ôàõ³âö³ íàäàþòü ðîç’ÿñíåííÿ ïðî îñîáëèâîñò³ äåêëàðóâàííÿ äîõîä³â ãðîìàäÿí.  ê³ìíàòàõ 101, 103, 220 àäì³íáóäèíêó Äϲ ì. Æèòîìèðà ìîæíà áåçêîøòîâíî îòðèìàòè áëàíêè äëÿ äåêëàðóâàííÿ äîõîä³â ãðîìàäÿí ³ êîíñóëüòàö³þ ùîäî ¿õ çàïîâíåííÿ. Êð³ì òîãî íàäàþòüñÿ äîâ³äêè çà òåëåôîíàìè 1507, 47-28-22. Äëÿ çðó÷íîñò³ ïëàòíèê³â òà åôåêòèâíîãî ïðîâåäåííÿ êàìïàí³¿ «Äåêëàðóâàííÿ – 2013» Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ñëóæáà Óêðà¿íè âïðîâàäèëà íîâèé ñåðâ³ñ, ÿêèé äîïîìàãຠãðîìàäÿíàì çàïîâíþâàòè ³

íàïðàâëÿòè â öþ ñëóæáó Äåêëàðàö³þ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ³ äîõîäè ÷åðåç ìåðåæó ²íòåðíåò, òîáòî áåç â³äâ³äèí ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè. Äîñòóï äî öüîãî ñåðâ³ñó º íà îô³ö³éíîìó âåá-ïîðòàë³ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè (www.sts.gov.ua).  íüîìó ñòâîðåíèé ñïåö³àëüíèé áàíåð, â ÿêîìó äåòàëüíî âèêëàäåíî ïîðÿäîê çàïîâíåííÿ äåêëàðàö³¿ òà äîäàòê³â äî íå¿. «Äëÿ çàïîâíåííÿ Äåêëàðàö³¿ â åëåìåíòàðíîìó âèãëÿä³ ãðîìàäÿíàì íàëåæèòü îòðèìàòè ïîñèëåíèé ñåðòèô³êàò â³äêðèòîãî êëþ÷à åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó ³ â³äïîâ³äíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ. Âñå öå íàäàºòüñÿ áåçêîøòîâíî çà àäðåñîþ ì. Æèòîìèð, ìàéäàí Ïåðåìîãè, 2», – ïîÿñíèâ Îëåêñàíäð Ìóøèöüêèé ³ çàêëèêàâ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ñóìë³ííî âèêîíàòè öåé ãðîìàäÿíñüêèé îáîâ’ÿçîê. ˳ä³ÿ Ëàéïîëüò íàãàäàëà, ùî ç 1 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó çàïðîâàäæåíî ïîäàòîê íà íåðóõîìå ìàéíî, â³äì³ííå â³ä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. ² ïî³íôîðìóâàëà, ùî Æèòîìèðñüêà ì³ñüêà ðàäà âèçíà÷èëà ñòàâêó ïîäàòêó çà 1 êâàäðàòíèé ìåòð äëÿ êâàðòèð, æèòëîâà ïëîùà ÿêèõ ïåðåâèùóº 240

êâàäðàòíèõ ìåòð³â – 1 â³äñîòîê ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, à äëÿ òèõ, ùî ïåðåâèùóþòü 500 êâàäðàòíèõ ìåòð³â – 2,7 â³äñîòêà òàêî¿ çàðïëàòè.  ãðîøîâîìó âèðàç³ çà òàêèé ïîíàäíîðìîâèé êâàäðàòíèé ìåòð íàëåæèòü ïëàòèòè â³äïîâ³äíî 11,47 ³ 30,96 ãðèâí³. «×è çà âñ³ æèòëîâ³ îá’ºêòè ñïëà÷óâàòèìåòüñÿ ïîäàòîê?» – ïîö³êàâèâñÿ àâòîð öèõ ðÿäê³â. «Íå çà âñ³. Íå îïîäàòêîâóâàòèìóòüñÿ îá’ºêòè æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âëàñíîñò³ äåðæàâè àáî òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä, ðîçòàøîâàí³ â çîíàõ â³ä÷óæåííÿ ³ áåçóìîâíîãî â³äñåëåííÿ, ³ ò³, ùî íàëåæàòü áàãàòîä³òíèì òà ïðèéîìíèì ñ³ì’ÿì, â ÿêèõ âèõîâóºòüñÿ òðîº ³ á³ëüøå ä³òåé. À ùå äèòáóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó, ãóðòîæèòê³â», – â³äïîâ³ëà ˳ä³ÿ Ëàéïîëüò. ² íàãîëîñèëà: «Íîâèé ïîäàòîê íà íåðóõîìå ìàéíî ñòàíå âàæëèâèì äæåðåëîì íàïîâíåííÿ ì³ñöåâèõ áþäæåò³â óñ³õ ð³âí³â, ñïðèÿòèìå ïîë³ïøåííþ âïîðÿäêóâàííÿ æèòòÿ ³ â ì³ñòàõ, ³ â ñåëàõ». ²âàí ÀÍÄвªÍÊÎ

PEMOB: « ACI AHH PO CT B O HO O PA

BEPXOBHI

PA I –

ïðàöþþ÷è â ïàðëàìåíò³, ïîòðàòèëè ïîíàä 2 ì³ëüéîíè ãðèâåíü íàøèõ âèáîðö³â-ïëàòíèê³â ïîäàòê³â. Çàïëàíîâàí³ äî ðîçãëÿäó ïèòàííÿ íå âèð³øóâàëèñÿ. Íàðäåï çàçíà÷àº: «Ìè ùå ïîâèíí³ âèçíà÷èòè, õòî çà öå íåñòèìå â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Çàêîíîì «Ïðî ðåãëàìåíò» áëîêóâàííÿ òðèáóíè çàáîðîíåíî ³, áëîêóþ÷è ¿¿, ôðàêö³ÿ Â. Êëè÷êà «ÓÄÀл ïîðó-

E

TAHH

C

áþäæåòó, çàòâåðäæóâàòè ïàðàìåòðè ñï³âïðàö³ ç³ ñâ³òîâèìè ô³íàíñîâèìè ³íñòèòóòàìè. Áåç ï³äòðèìêè Âåðõîâíî¿ Ðàäè óðÿä Óêðà¿íè íå ìîæå ðóõàòèñÿ äàë³. Áëîêóâàííÿ ðîáîòè ïàðëàìåíòó íåãàòèâíî âïëèâຠíà åêîíîì³êó, ³ì³äæ Óêðà¿íè â ñâ³ò³ òà ìîæëèâîñò³ çì³íèòè æèòòÿ ëþäåé íà êðàùå». «Ç³ ñâîãî äîñâ³äó çíàþ, ùî óâ³éòè â áëîêóâàííÿ ëåãêî, à âèéòè ç

Îëåêñàíäð ªÔÐÅÌÎÂ

øóº çàêîí. Çã³äíî Êîíñòèòóö³¿ ãîëîñóâàííÿ – öå íå ïðàâî äåïóòàòà, à éîãî îáîâ’ÿçîê. À ÷åðåç ÷àñòå áëîêóâàííÿ òðèáóíè äåïóòàòè ïðîñòî â³äâèêàþòü â³ä ðîáîòè â ïàðëàìåíò³». Îëåêñàíäð ªôðåìîâ ç îïòèì³çìîì çàçíà÷èâ: «Íå ñóìí³âàþñÿ, ùî ðîáîòó ïàðëàìåíòó ñêîðî áóäå â³äíîâëåíî, àäæå áóäü-ÿêà â³éíà çàê³í÷óºòüñÿ ìèðîì. ² çîâñ³ì ñêîðî ìè ïðèñòóïèìî äî ðîáîòè.  òîìó ÷èñë³ é òîìó, ùî íàì íåîáõ³äíî äóæå øâèäêî ðåàãóâàòè íà êðèçó, ÿêà ïðîäîâæóºòüñÿ â ñâ³ò³. Íàì íåîáõ³äíî âíîñèòè çì³íè äî

íüîãî âàæêî. Ïðåäñòàâíèêè îïîçèö³¿ âæå çâåðòàþòüñÿ äî íàñ ³ç ïðîõàííÿì çíàéòè ÿêóñü ôîðìóëó âèð³øåííÿ ïðîáëåìè, ïðè ÿê³é í³õòî á íå âòðàòèâ ïîë³òè÷íîãî îáëè÷÷ÿ. ² ìè òàêó ôîðìóëó øóêàºìî. Íà ìîþ äóìêó, í³÷îãî íàäïðèðîäíîãî íå â³äáóâàºòüñÿ. Øâèäøå çà âñå, áóäå ïîë³òè÷íà çàÿâà, ï³äïèñàíà êåð³âíèêàìè ôðàêö³é, â ÿê³é áóäå äîðó÷åííÿ ñï³êåðó ñòâîðèòè ãðóïó, ÿêà á âèðîáèëà ìåõàí³çì ³íäèâ³äóàëüíîãî ãîëîñóâàííÿ â ïàðëàìåíò³. ² ïðîòÿãîì ðîêó âñ³ ïèòàííÿ óòðÿñóòü», – çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð ªôðåìîâ.

IH

BCIX

E

»

TATIB

Ïðîáëåìó «êíîïêîäàâñòâà» â³í ââàæຠíå òàêîþ âæå é àêòóàëüíîþ. «×àñ äåïóòàò³â, ÿê³ ðîêàìè íå õîäÿòü äî ïàðëàìåíòó, âæå çàê³í÷óºòüñÿ.  íàø³é ôðàêö³¿ ï³ñëÿ âèáîð³â òàêèõ íå á³ëüøå òðüîõ÷îòèðüîõ. ß æ íå ïðîïóñòèâ æîäíîãî çàñ³äàííÿ. Ìè ñàì³ ó ôðàêö³¿ âèð³øèëè, ùî çàïðîïîíóºìî íàïèñàòè çàÿâó ïðî ñêëàäàííÿ äåïóòàòñüêèõ ïîâíîâàæåíü òèì, õòî ðåãóëÿðíî íå õîäèòü íà çàñ³äàííÿ. Ïåðñîíàëüíå ãîëîñóâàííÿ ó Âåðõîâí³é Ðàä³ – öå ïèòàííÿ äèñöèïë³íè. Âïëèíóòè íà äåïóòàò³â, îáðàíèõ çà ñïèñêàìè ïàðò³é, ìîæíà. Àëå íà ìàæîðèòàðíèê³â ìîæå âïëèâàòè ò³ëüêè âèáîðåöü». ˳äåð ôðàêö³¿ ïîïðîñèâ æóðíàë³ñò³â íå ïîð³âíþâàòè ðîáîòó äåïóòàòà ç³ çâè÷àéíèì ïðàö³âíèêîì, òîìó ùî ÿêùî ïðàö³âíèê ðàïòîì íå ïðèõîäèòü íà çàâîä, ðåøòà êîëåêòèâó íå çóïèíÿº ñâîþ ðîáîòó. Òàê, ïîêàðàííÿ çà ïðîïóñê çàñ³äàííÿ ìຠáóòè. Çàðàç òàêîãî ïîêàðàííÿ íåìàº, îêð³ì ïîçáàâëåííÿ çàðïëàòè çà ïðîïóùåí³ äí³. Àëå ïðè öüîìó íå ìîæíà áëîêóâàòè ðîáîòó ïàðëàìåíòó». ³í çàÿâèâ, ùî, «âðàõîâóþ÷è ìîðàëüíèé àñïåêò öüîãî ïèòàííÿ, ôðàêö³ÿ âèð³øèëà ïåðåðàõóâàòè â òðè äèòáóäèíêè çàðïëàòó çà òîé òèæäåíü, êîëè âèìóøåíî íå ïðàöþâàâ ïàðëàìåíò. Öå çíà÷íà ñóìà – á³ëüø ÿê äâ³ñò³ òèñÿ÷ ãðèâåíü». Íà äóìêó Îëåêñàíäðà ªôðåìîâà, íèí³ íåìຠêîíñåíñóñíèõ ïèòàíü, ÿê³ á îá’ºäíóâàëè á³ëüø³ñòü ³ ìåíø³ñòü. Îïîçèö³ÿ 䳺 çà ïðèíöèïîì «÷èì ã³ðøå, òèì êðàùå». Ùîá ç’ÿâèëèñÿ òî÷êè äîòèêó, ïîòð³áíî ïðàöþâàòè â êîì³òåòàõ ³ íàïðàöüîâóâàòè äîêóìåíòè, â ÿêèõ áóëè á çàö³êàâëåí³ âñ³, â òîìó ÷èñë³ ïî çì³íàõ äî áþäæåòó. Óðÿä âæå ïîäàâ ïðîïîçèö³¿ ùîäî çì³í äî áþäæåòó ó çâ’ÿçêó ç ìîæëèâ³ñòþ

çàëó÷åííÿ êîøò³â íà ì³æíàðîäíîìó ô³íàíñîâîìó ðèíêó çà äóæå õîðîøèõ óìîâ. Àëå ïîêè ö³ ïðîïîçèö³¿ ëåæàòü ìåðòâèì âàíòàæåì. À ÷àñ ³äå. Îëåêñàíäð ªôðåìîâ â³äïîâ³â íà ÷èñëåíí³ çàïèòàííÿ æóðíàë³ñò³â, çîêðåìà ïðî äîëþ äåïóòàò³â Òàáàëîâèõ, ÿêèõ îïîçèö³ÿ ââàæຠçðàäíèêàìè ³ íå ïóñêຠäî ïàðëàìåíòó. Öå ïèòàííÿ Î. ªôðåìîâ ïðîêîìåíòóâàâ òàê: «Òàáàëîâè ìàþòü ìàíäàòè, êàðòêè äëÿ ãîëîñóâàííÿ ³ ïðàâî çíàõîäèòèñÿ â ñåñ³éí³é çàë³. Ìè ¿ì âèä³ëèëè ì³ñöå â ñåêòîð³ íàøî¿ ôðàêö³¿ ³ í³êîìó íå äàìî ¿õ îáðàçèòè». Òàêîæ â³í äàâ â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ ïðî ïåðñïåêòèâè âèäîáóòêó ñëàíöåâîãî ãàçó â Óêðà¿í³, àäæå Äîíáàñ âèðóº, ãîâîðÿòü ïðî øêîäó íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèùó, ïðî òå, ùî áóðîâ³ âèøêè áóäóòü âñòàíîâëåí³ ïî âñüîìó Ñâÿòîã³ð’þ. «Ï³ñëÿ òîãî, ÿê â Äàâîñ³ ïðåçèäåíò Â.ßíóêîâè÷ ï³äïèñàâ óãîäó ç «Shell» ç ïðèâîäó ðîçðîáêè ðîäîâèù ñëàíöåâîãî ãàçó, â³äáóëàñÿ ìîÿ ðîçìîâà ç ïåðøèì â³öå-ïðåì’ºðîì ç öüîãî ïðèâîäó, – ðîçïîâ³â Î.ªôðåìîâ. – ª ð³çí³ äóìêè ç ïðèâîäó åêîëîã³÷íîñò³ òàêèõ ïðîåêò³â, àëå Ñåðã³é Àðáóçîâ çàïåâíèâ ìåíå, ùî â óðÿäó º âàãîì³ àðãóìåíòè ïî÷àòè ðîçðîáêó. Çàðàç éäå ìîâà ïðî ìîæëèâå ïðîâåäåííÿ ïàðëàìåíòñüêèõ ñëóõàíü, íà ÿêèõ áóäóòü ïðåäñòàâëåí³ ð³çí³ òî÷êè çîðó ³ âèðîáëåíî îïòèìàëüíå ð³øåííÿ. Áåçóìîâíî, íåîáõ³äíî äóìàòè é ïðî áåçïåêó äëÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, íàâ³òü ÿêùî éäåòüñÿ ïðî äèâåðñèô³êàö³þ åíåðãåòè÷íèõ ïîñòàâîê». Çàïèñàëà ͳíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Ôîòî Ìèðîñëàâè Ïàâë³ê


¹ 05 (1066) 13 ëþòîãî 2013ð.

BIH opoc e i

a y a

ñòîð. 5

̲ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ: ˲ÒÅÐÀÒÓÐͲ

Ba ’MAM H a, y MOB a a o oo e pa c o o a a Mix

o

pe

MO E « BA COHE

Ñâ³òëàíà Áàðîí³íà – óðîäæåíêà äðåâíüîãî Êîðîñòåíÿ. Âñå ñâîº æèòòÿ – íà ïåäàãîã³÷í³é íèâ³. À ùå âîíà ïèøå äëÿ íàéìåíøèõ ä³òåé. Ñâ³ò âæå ïîáà÷èëà íå îäíà êíèæå÷êà àâòîðêè. ² îñü – íîâà, ÿñêðàâî îôîðìëåíà õóäîæíèöåþ Íàòàëêîþ Àäð³ÿíîâîþ.

a

ëþíêè äî êíèãè. Ìè áóäåìî çàâæäè ïàì’ÿòàòè ̳õó, ÷èòàþ÷è éîãî ïðîíèêëèâ³ ïîå糿, ñëóõàþ÷è ãàðí³ ï³ñí³. Áàãàòî ö³êàâèõ åï³çîä³â ç æèòòÿ ïîåòà ïîâ³äàëà æóðíàë³ñò ªâãåí³ÿ Ó÷àñòü ó âå÷îð³-ðåêâ³ºì³ íñüêîãî íàðîäó, àäæå éîãî ìàìà Âèãîâñüêà, ÿêà â÷èëàñÿ ðàçîì ç íèì â îäí³é âçÿëè ïðàö³âíèêè çàêëàäó, áóëà óêðà¿íêîþ. Ñâî¿ìè ñïîãà- øêîë³. À Ìèõàéëî Ïàñ³äàìè ïîä³ëèâñÿ ÷íèê ðîçïîâ³â ïðî ñâîº é  ³ ê ò î ð  à - çíàéîìñòâî ç ̳õîþ Êîñ è ë ü ÷ ó ê , ÿ ê è é çèìèðåíêîì ³ êîðîòêî ìàéæå 15 ðîê³â ïðîàíàë³çóâàâ òâîð÷³ñòü ³ ñï³âïðàöþâàâ ³ æèòòºâèé øëÿõ àâòîðà. – Öå òàëàíîâèòèé ë³òåäðóæèâ ç ïîåòîì: ̳õà ÊÎÇÈÌÈÐÅÍÊÎ – Ì ³ õ à á ó â ðàòîð, ïðåêðàñíà ëþäèϳñëÿ öèõ ñë³â, ìàáóòü, áóäå íåîäíîçíà÷íèé, íà, ÷óéíà, òîâàðèñüêà, – ï³äêðåñàëå ùèðèé. Áóâ ëèâ ïîåò. – Ñïàñèá³ âàì, ùî âè äîðå÷íî çãàäàòè ñëîâà ̳õè ó íüîãî íàäçâè- òàê øàíóºòå ñâî¿õ çåìëÿê³â. Ñïàä- Êîçèìèðåíêà, ÿêèé ñàì êàçàâ ÷ à é í è é ò à ë à í ò ùèíà Êîçèìèðåíêà äîñèòü âåëè- êîëèñü íå áåç ãîðäîñò³: „Ìîÿ â ì ³ ò è ñ ë ó õ à ò è . êà é áàãàòîãðàííà, òîæ, ñïîä³âà- íåíå, Óêðà¿íà, òè é öèãàíà Ìè ðàçîì þñü, éîãî òâîðè ùå âèõîäèòèìóòü âèçíàëà çà ñèíà”. ² ï³äêðåñîðãàí³çîâóâàëè ó ñâ³ò. Âîäíî÷àñ õîò³â áè ïîñòà- ëþâàâ: «Ñâî¿õ áàòüê³â íå ³êòîð Âàñèëü÷óê ³ Ìèõàéëî Ïàñ³÷íèê ë³òåðàòóðíî-ìè- âèòè â ïðèêëàä ̳õó âñ³ì, ÿê â³äöóðàâñÿ ³ íå õîâàþ ÷èé ÿ º. ó÷í³ ì³ñöåâèõ øê³ë, â÷èòåë³, ñòåöüêó ñòóä³þ „Äðåâëÿíêà”, âè- òðåáà ëþáèòè óêðà¿íñüêó ìîâó. ² ïàäàâ ÿ, ³ ï³äí³ìàâñÿ, àëå à òàêîæ ïèñüìåííèê, çàñëóæå- äàâàëè éîãî êíèãó äëÿ ðîìñüêèõ Íàïîëîâèíó ðîì, íàïîëîâèíó óê- çàâæäè êàçàâ ñâ. Âàðòî òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî íèé æóðíàë³ñò Óêðà¿íè ³êòîð ä³òåé „Êîëè âèðîñòåø òè ñèíó…” ðà¿íåöü, àëå ÿê â³í ëþáîâ ìàìèö³íí³ñòü òâîð÷îñò³ ̳õè ïîëÿ à ñ è ë ü ÷ ó ê , ë à ó ð å à ò ï ð å ì ³ ¿ Ìîÿ äîíüêà Þë³ÿ çðîáèëà ìà- íó ìîâó! ãàº, íàñàìïåðåä, ó ìîâíîìó ³ìåí³ ². Î㳺íêà, ãîëîâà Æèàñïåêò³ òà â àâòîðñòâ³, áî, ìàòîìèðñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³áóòü, óïåðøå â ³ñòî𳿠Óêðà¿çàö³¿ ÍÑÏÓ Ìèõàéëî Ïàñ³÷íè ïðîñòèé öèãàí ïåðåêëàâ íèê. Âåäó÷à âå÷îðà, ïîåòêà Ã. ìîâîþ ðîì³â ÷èìàëî òâîð³â Öåïêîâà ðîçïîâ³ëà ïðî Òàðàñà Øåâ÷åíêà. òâîð÷³ñòü ³ ñï³âïðàöþ ç þâ³Ïðîòÿãîì âå÷îðà ó÷í³ òà ëÿðîì: êîëåãè-âèêëàäà÷³ Øêîëè – Ìè äîâãî äðóæèëè ç Êîìèñòåöòâ, äå ñâîãî ÷àñó ïðàçèìèðåíêîì, ÷èòàëè îäíå îäöþâàâ ̳õà Êîçèìèðåíêî, íîìó ñâî¿ òâîðè, ðåäàãóâàëè ÷èòàëè â³ðø³ ïîåòà, âèêîíó¿õ. Öå áóëà ñâîºð³äíà òâîð÷à âàëè éîãî ï³ñí³. ñï³âäðóæí³ñòü, îáîï³ëüíî êîÎëåñü ²ÊÒÎÐÎÂ. ðèñíà. ³í áóâ ñïðàâæí³ì ³ Çí³ìêè àâòîðà â³äâåðòèì, äóæå áëèçüêî ïðîéÔîòîïîðòðåò ̳õè Êîçèíÿâñÿ äîëåþ ðîì³â, íå áàéäóÍà âå÷³ð ïàì’ÿò³ ïðèéøëà ìîëîäü Êîðîñòåíÿ ìèðåíêà ç ²íòåðíåòó æå ñòàâèâñÿ é äî äîë³ óêðà¿Íåùîäàâíî â Êîðîñòåíñüê³é öåíòðàëüí³é ì³ñüê³é á³áë³îòåö³ â³äáóâñÿ âå÷³ð-ðåê⳺ì ç íàãîäè 75-ð³÷÷ÿ ÷ëåíà Íàöñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè, ëàóðåàòà ì³æíàðîäíî¿ ïðå쳿 ³ìåí³ ². Ôðàíêà, ïîåòà-ïåðåêëàäà÷à, ñàìîä³ÿëüíîãî êîìïîçèòîðà, âèêëàäà÷à ̳õè Êîçèìèðåíêà, ÿêèé íàðîäèâñÿ 6 ëþòîãî.

Êàçêè â í³é, õî÷ íåâåëèê³ çà îáñÿãîì, ïðîòå îá’ºìí³ é ö³êàâ³ çà çì³ñòîì. ijòè ÷èòàòèìóòü ¿õ ç âåëèêèì çàäîâîëåííÿì. Öå – «Äâ³ áëàêèòí³ ñëüîçè», «Ïîäàðóíîê», «Íåñëóõíÿí³ äîùîâ³ õìàðèíêè», «Îé÷è÷îê» òà ³íø³. Öþ ãàðíó êíèæå÷êó âèäàíî çà ñïðèÿííÿ Êîðîñòåíñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Â. Ìîñêàëåíêà, íà÷àëüíèêà ì³ñüêîãî â³ää³ëó îñâ³òè À. Êðàñíîêóòñüêî¿, äåïóòàòà îáëàñíî¿ ðàäè Ì. Òèìîøåíêà òà äèðåêòîðà ïðèâàòíîãî âèäàâíèöòâà «Òð³àäà Ñ» Â.Ñòóæóêà. Ìàð³ÿ ÀÍÒÎÍÎÂÀ

E

«PA - EPEBO»?

Ìàð³ÿ Ðóäàê çíàíà íà Æèòîìèðùèí³ ëþäèíà. Âîíà – ãîëîâà ̳æíàðîäíîãî ïîåòè÷íîãî áðàòñòâà Þðêà Ãóäçÿ, âåäå ãóðòîê ïîåòè÷íî¿ ã³ìíà糿 ïðè Æèòîìèðñüêîìó ë³öå¿ ¹25. ¯¿ âèõîâàíö³ ç çàäîâîëåííÿì ñêëàäàþòü â³ðøèêè é êàçêè, ïèøóòü îïîâ³äàííÿ÷êà é íå ðàç äðóêóâàëèñÿ â ì³ñöåâ³é ïðåñ³.

À íåùîäàâíî ïîáà÷èëà ñâ³ò ïåðøà çá³ðêà ïîåòåñè «Ðàé-äåðåâî», ÿêó îôîðìèëà õóäîæíèöÿ Òåòÿíà Äàíèëåâè÷. Çá³ðêà ñêëàäàºòüñÿ ç ÷îòèðüîõ ÷àñòèí: «Êîðåí³», «²òàë³éñüêà ã³ëêà», «Ñàìîòíÿ ã³ëêà», «Îñ³ííÿ ã³ëêà». Ïîåòè÷í³ ðÿäêè Ìà𳿠Ðóäàê ñïîíóêàþòü äî ðîçäóì³â ³, ïåâíî, íå çàëèøàòü áàéäóæèìè í³êîãî. Îñîáëèâî – æ³íî÷ó ïîëîâèíó ëþäñòâà. Ìàð³ÿ ÀÍÒÎÍÎÂÀ

BO O M P P AHC I O O« TE C E CTOP a o

ITEPAT PHA TEPA I

Ìèíóâ ìàéæå ð³ê ç ÷àñó âèõîäó â ñâ³ò êíèãè «Æèòåéñêèå èñòîðèè» â³äîìîãî æèòîìèðñüêîãî æóðíàë³ñòà, àâòîðà ï’ÿòè êíèã, çàñëóæåíîãî æóðíàë³ñòà Óêðà¿íè, ãîëîâè Æèòîìèðñüêîãî â³ää³ëåííÿ áëàãîä³éíîãî ôîíäó «Çàëîæíèêè ×îðíîáèëÿ» Âîëîäèìèðà Êèðè÷àíñüêîãî. Íàãàäàºìî ÷èòà÷àì, ùî êíèãà «Æèòåéñêèå èñòîðèè» âèéøëà â ñâ³ò ó áåðåçí³ 2012 ðîêó ó âèäàâíèöòâ³ «Ðóòà». Íà ¿¿ 432 ñòîð³íêàõ – 150 êîðîòêèõ æèòòºâèõ ³ñòîð³é. Ìîâè âèäàííÿ – óêðà¿íñüêà òà ðîñ³éñüêà. ×óäîâèì «îçäîáëåííÿì» êíèãè ñòàëè ìàëþíêè â³äîìîãî óêðà¿íñüêîãî õóäîæíèêà, æèòîìèðÿíèíà Âàñèëÿ Âîçíþêà. Áàãàòî ³ñòîð³é, ùî ëÿãëè â îñíîâó êíèãè, äîáðå â³äîì³ ÷èòà÷àì Æèòîìèðùèíè, àäæå á³ëüø³ñòü ç íèõ äðóêóâàëèñü â îáëàñíèõ ãàçåòàõ «Âàø³ ²ÍÒÅÐÅÑè», «ÝÕλ, «ÆÈÒÎÌÈÐÙÈÍÀ».  «Æèòåéñêèõ èñòîðèÿõ» òðè ðîçä³ëè. Ðîçä³ë «Âàðèàöèè ëþáâè» – öå ³ñòî𳿠ïðî â³÷í³, ÿê ñàìå æèòòÿ, ö³ííîñò³ – ëþáîâ ³ çðàäó, äðóæáó é íåíàâèñòü… Ðîçä³ë «Ýòþäû äëÿ ñåðäöà» â³äêðèâàþòü çàâ³ñó ³ñòîð³é ÿê ³ç ùàñëèâèì ê³íöåì, òàê ³ íå äóæå… Òðåò³é ðîçä³ë – ïóáë³öèñòè÷íèé, ï³ä íàçâîþ «Êîãäà æå áóäåò

õîðîøî?», â ÿêîìó ïîðóøóþòüñÿ àêòóàëüí³ äëÿ óêðà¿íñüêîãî ñüîãîäåííÿ òåìè. Âèõ³ä ó ñâ³ò íîâî¿ êíèãè Âîëîäèìèðà Êèðè÷àíñüêîãî ñòàâ íåàáèÿêîþ ïî䳺þ íå ëèøå â æèòò³ Æèòîìèðà, à é âñ³º¿ îáëàñò³. Òîæ àêòèâ Æèòîìèðñüêî¿ îáëîðãàí³çàö³¿ ÍÑÆÓ íåâäîâç³ ï³ñëÿ ¿¿ âèõîäó â ñâ³ò îðãàí³çóâàâ ïðåçåíòàö³þ, íà ÿêó ïðèéøëè êîëåãè àâòîðà, éîãî äðóç³ òà çíàéîì³. Íàâ³òü ç äàëåêî¿ Êàíàäè ïðè¿õàëà äîíüêà Âîëîäèìèðà Êèðè÷àíñüêîãî ç ñèíîìøêîëÿðåì. Âèÿâèâøè ï³äòðèìêó àâòîðó, ÿêèé íåçàäîâãî äî âèõîäó êíèãè ïåðåí³ñ âàæêó îïåðàö³þ, áàãàòî ó÷àñíèê³â ïðåçåíòàö³¿ áåçïîñåðåäíüî íà í³é ïðèäáàëè êíèãó «Æèòåéñêèå èñòîðèè» ³ ùå äîâãî îáãîâîðþâàëè ¿¿ â æóðíàë³ñòñüêèõ ëàâàõ. Çóñòð³âøèñü íåùîäàâíî ç Âîëîäèìèðîì Êèðè÷àíñüêèì, ÿ ïîö³êàâèëàñü: ùî íîâîãî ñòàëîñÿ â éîãî æèòò³, ÿê ðåàë³çóºòüñÿ êíèæêà ³ âçàãàë³ – ÿê ñïðàâè? Ñï³âðîçìîâíèê ³ç çàäîâîëåííÿì ðîçïîâ³â, ùî ï³ñëÿ ïðåçåíòàö³¿ êíè-

ãè éîìó òåëåôîíóâàëè áàãàòî çíàéîìèõ ³ çîâñ³ì íåçíàéîìèõ ëþäåé, êîòð³ ïðèäáàëè «Æèòåéñêèå èñòîðèè» â êíèãàðíÿõ. Óñ³ äÿêóâàëè çà çì³ñò êíèãè, à äåõòî íàâ³òü óï³çíàâàâ ñåáå â öèõ «³ñòîð³ÿõ», àáî æ çãàäóâàâ ñâî¿ ïîä³áí³ ³ñòîð³¿, ùî ïðîáóäæóâàëî ïðèºìí³ ñïîãàäè ïðî ìîëîä³ñòü ³ êîõàííÿ. Òàê ãîëîâà îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Çàõèñò ä³òåé â³éíè» Âîëîäèìèð ßêèìîâè÷ Öàðþê ç³çíàâñÿ: êíèãà íàñò³ëüêè áëèçüêà éîìó, ùî ñòàëà íàñò³ëüíîþ. À äàâí³é òîâàðèø Âîëîäèìèðà Êèðè÷àíñüêîãî Ôðàíö Êàðëîâè÷ Áæåçèöüêèé ï³ñëÿ ïðî÷èòàííÿ êíèãè íàçâàâ àâòîðà «ñó÷àñíèì ó äå Ìîïàñàíîì». Âîäíî÷àñ â÷èòåëüêà ÇÎØ ¹18 Îêñàíà Êóçüì³íà ðîçïîâ³ëà, ùî «Æèòåéñêèìè èñòîðèÿìè» çà÷èòóâàâñÿ âåñü ïåäêîëåêòèâ øêîëè. Ïî÷óâøè ïðî êíèãó, ãîëîâíèé ë³êàð Íàðîäèöüêî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³ Ìàð³ÿ ²âàí³âíà Ïàøóê, ÿêà äàâíî çíຠàâòîðà çàâäÿêè ñï³âïðàö³ ç ôîíäîì «Çàëîæíèêè ×îðíîáèëÿ», ïðèäáàëà ¿¿ â êîæíå â³ää³ëåííÿ ë³êàðí³. Ç ¿¿ ëåãêî¿ ðóêè êíèãà ñòàëà òóò ñâîºð³äíèì «ìåäèêàìåíòîçíèì» çàñîáîì. Õâîð³, ÿê³ îïèíèëèñü íà ë³êàðíÿíîìó ë³æêó, ïðîñòî çà÷èòóâàëèñü «Æèòåéñêèìè èñòîðèÿìè». Áóâ íàâ³òü âèïàäîê, êîëè ïàö³ºíòêà ïîïðîñèëà ë³êàðÿ âèïèñàòè ¿¿ ç ë³êàðí³ «íå ñüîãîäí³, à çàâòðà, áî ùå íå äî÷èòàëà êíèæêó»! ˳êàð ç³çíàëàñÿ àâòîðó, ùî, ç îãëÿ-

A

TEPHAT BA

T A»?

I

Âîëîäèìèð Êèðè÷àíñüêèé

AM

äó íà ïñèõîåìîö³éíèé ñòàí õâîðèõ, âîíà, ïðèçíà÷àþ÷è ìåäèêàìåíòè, ðåêîìåíäóº ¿ì ³ éîãî êíèãó ïðî÷èòàòè. Áàãàòüîì öå äîïîìàãàº. Ñâ³ä÷åííÿì òîìó ñòàëî òå, ùî â ñâ³é ÷åðãîâèé ïðè¿çä äî Æèòîìèðà Ìàð³ÿ ²âàí³âíà êóïèëà ùå äåê³ëüêà êíèã äëÿ ë³êàðí³. Äóæå òåïë³ â³äãóêè àâòîð îòðèìàâ â³ä ÷èòà÷³â Æèòîìèðñüêîãî öåíòðó âåðòåáðîëî㳿. Äî ðå÷³, ë³êàð³ çàçíà÷àþòü, ùî êíèãó ç îäíàêîâèì ³íòåðåñîì ÷èòàþòü ÿê æ³íêè, òàê ³ ÷îëîâ³êè. ³äðàäíî äëÿ àâòîðà é òå, ùî éîãî òâîð³ííÿ îö³íèëè íå ò³ëüêè íàø³ ñï³âãðîìàäÿíè, à é ³íîçåìö³. Òàê, ÿïîíñüêèé ïåðåêëàäà÷ ç ôîíäó «×îðíîáèëü-Òþáó» Òàêààêó Òàêåó÷³, ïðî÷èòàâøè êíèãó, ñêàçàâ, ùî çàâäÿêè ¿é â³í ñòàâ êðàùå ðîçóì³òè ìåíòàë³òåò óêðà¿íö³â. Ç êíèãîþ «Æèòåé-

» ñêèå èñòîðèè» îçíàéîìèëèñÿ é ó Êàíàä³, êóäè ïðèâåçëà ¿¿ äîíüêà àâòîðà. ª öåé òâ³ð ³ â äðóç³â àâòîðà â Ïîëüù³, ÑØÀ, ²çðà¿ë³, ßïîí³¿, â áàøêèðñüêîìó ì³ñò³ Áóãóðóñëàí³, óäìóðòñüêîìó ²æåâñüêó, ðîñ³éñüêèõ Ìîñêâ³, Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³ òà ³íøèõ â³äîìèõ ì³ñòàõ. À Âîëîäèìèð Êèðè÷àíñüêèé ïðîäîâæóº é äàë³ ïèñàòè ñâî¿ «æèòåéñêèå èñòîðèè» – ¿õ íèí³ äðóêóº îáëàñíà ãàçåòà «ÝÕλ. Ùå ï’ÿòü çîâñ³ì íîâèõ «³ñòîð³é» ëåæàòü â éîãî ðîáî÷îìó ñòîë³. Àâòîð ñïîä³âàºòüñÿ, ùî ³íòåðåñ äî éîãî êíèãè é íàäàë³ áóäå âèñîêèì, àäæå ³ ìîëîä³, ³ ñòàðø³ ëþäè çìîæóòü çíàéòè áàãàòî êîðèñíîãî äëÿ ñåáå. Ïîïðè òå, ùî ñâ³ò çàïîëîíèâ ²íòåðíåò, Âîëîäèìèð Êèðè÷àíñüêèé ïåðåêîíàíèé, ùî äðóêîâàíà êíèãà çàëèøàòèìåòüñÿ â³ðíèì äðóãîì ³ ïîðàäíèêîì ÷èòà÷à. À ùå – ÷óäîâèì ïîäàðóíêîì äëÿ ð³äíèõ, äðóç³â, çíàéîìèõ. Îñîáëèâî öå àêòóàëüíî íèí³, íàïåðåäîäí³ âåñíÿíîãî ñâÿòà æ³íîöòâà – 8-ãî áåðåçíÿ. Ïðèäáàòè æ êíèãó Âîëîäèìèðà Êèðè÷àíñüêîãî «Æèòåéñêèå èñòîðèè» ìîæíà â Æèòîìèðñüê³é îáëîðãàí³çàö³¿ ÍÑÆÓ – (418-904) àáî â Áëàãîä³éíîìó ôîíä³ «Çàëîæíèêè ×îðíîáèëÿ» – (22-89-10). ͳíà Ñêîðîáîãàòà Çí³ìîê Ëåîí³äà Øåâ÷óêà


6 ñòîð. o

pi

POB HA C i i i ap a a i o p a oo

Ùå â ñåðåäèí³ ñ³÷íÿ äî Æèòîìèðñüêîãî РÓÌÂÑ íàä³éøëà çàÿâà ìàòåð³ ïðî çíèêíåííÿ ñèíà, 37-ð³÷íîãî âîä³ÿ ìàðøðóòíîãî òàêñ³. ×îëîâ³ê íàäâå÷³ð âè¿õàâ íà âëàñíîìó àâòî ç äîìó ³ âïðîäîâæ ê³ëüêîõ äí³â íå ïîâåðòàâñÿ. Îïåðàòèâíèêè ñïî÷àòêó çíàéøëè ìàøèíó çíèêëîãî, à çãîäîì ñòàëà â³äîìà é äîëÿ âîä³ÿ. Àâòîìîá³ëü, äóæå ñõîæèé äî «òð³éêè» çíèêëîãî Îëåêñàíäðà (³ì’ÿ çì³íåíî), âèïàäêîâî ïîì³òèëè çíàéîì³ ÷îëîâ³êà íà îäíîìó ç ðèíê³â Æèòîìèðà ³ â³äðàçó çàòåëåôîíóâàëè äî ì³ë³ö³¿. – Íà ïàðêîâö³ ïîáëèçó áàçàðó ñòî¿òü ìàøèíà, ÿêà íàëåæèòü Îëåêñàíäðó, â³í çíèê áëèçüêî äâîõ òèæí³â òîìó, – ðîçïîâ³â ñõâèëüîâàíèé ÷îëîâ³ê ÷åðãîâîìó Æèòîìèðñüêîãî РÓÌÂÑ. Äëÿ ïåðåâ³ðêè ³íôîðìàö³¿ äî âêàçàíîãî ì³ñöÿ â³äðàçó âè¿õàëà ñë³ä÷î-îïåðàòèâíà ãðóïà, ïðàö-

³âíèêè ÿêî¿ é ç’ÿñîâóâàëè âñ³ îáñòàâèíè ïîÿâè ìàøèíè áåç âîä³ÿ. ßê ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ êàðíîãî ðîçøóêó ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â îáëàñò³ ³êòîð Áóãèðà, áóëî âñòàíîâëåíî, ùî âèÿâëåíå àâòî ä³éñíî íàëåæèòü çíèêëîìó, îäíàê çà éîãî êåðìîì ïåðåáóâàâ ³íøèé. Ç ïîÿñíåíü âîä³ÿ ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî ìàøèíó éîìó ïåðåäàâ çíàéîìèé, ÿêèé, çà éîãî ñëîâàìè, ¿¿ ïðèäáàâ. Òîæ ÷îëîâ³ê ñêîðèñòàâñÿ ìîæëèâ³ñòþ ³ ðàçîì ³ç ñ³ì’ºþ ïðè¿õàâ ç îäíîãî ç ðàéîí³â îáëàñò³ äî Æèòîìèðà íà áàçàð.

y

IHHI c i 37-pi o o

Âîäíî÷àñ ï³ä ÷àñ îãëÿäó ìàøèíè â ñàëîí³ áóëè âèÿâëåí³ ïëÿìè áóðîãî êîëüîðó, ùî çà â³äïîâ³äíèìè âèñíîâêàìè åêñïåðò³â º ñë³äàìè êðîâ³. ³äòàê îïåðàòèâíèêè ðåòåëüíî ïåðåâ³ðÿëè âñþ íàÿâíó ³íôîðìàö³þ ³ âðåøò³ âñòàíîâèëè ïî䳿 äíÿ, êîëè ïðîïàâ Îëåêñàíäð. Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìàö³ºþ, çíèêëèé òîãî âå÷îðà çóñòð³÷àâñÿ ç³ ñâî¿ì çíàéîìèì, 27-ð³÷íèì æèòîìèðÿíèíîì. ̳æ ÷îëîâ³êàìè, ÿê³ ñïîê³éíî â³äïî÷èâàëè â êàôå, çãîäîì çàâ’ÿçàëàñü ñóïåðå÷êà, ùî ïðîäîâæèëàñü ³ â ìàøèí³. Âèð³øàëüíèì àðãóìåíòîì ó í³é ñòàâ ìåòàëåâèé ïðåäìåò, ÿêèé ìîëîäøèé ç íèõ âèêîðèñòàâ, î÷åâèäíî, äëÿ ïåðåêîíëèâîñò³. Îäíàê óäàðè áóëè ôàòàëüíèìè ³ ïðèçâåëè äî ñìåðò³ ñòàðøîãî ÷îëîâ³êà. Çðîçóì³âøè ñêîºíå, ìîëîäèê âèð³øèâ ñïðîáóâàòè óíèêíóòè

OTEP I A HE M P o

p

a e

o o

a ce e

o pa y a

Ó Æèòîìèð³ á³éö³ «Áåðêóòà» çàòðèìàëè ìîëîäèêà, ÿêèé ñïðîáóâàâ ïîñåðåä âóëèö³ âèðâàòè ç ðóê æ³íêè ñóìî÷êó. 44-ð³÷íà æèòîìèðÿíêà ïîâåðòàëàñÿ äîäîìó ç ðîáîòè áëèçüêî øîñòî¿ âå÷îðà. Íà ìîëîäèêà, ÿêèé éøîâ íàçóñòð³÷ ¿é ó íàñóíóòîìó ïî ñàì³ î÷³ êàïþøîí³ ³ òðèìàþ÷è ðóêè â êèøåíÿõ êóðòêè, íàâ³òü íå çâåðíóëà óâàãè. À òîé, ëåäâå ðîçìèíóâøèñü ç íåþ, ðàïòîì ð³çêî îáåðíóâñÿ ³ ç³ âñ³º¿ ñèëè ñìèêíóâ ç ðóê æ³íî÷ó ñóìêó. Îò ò³ëüêè æåðòâà âèÿâèëàñÿ íå ç áîÿçêèõ ³, âñóïåðå÷ î÷³êóâàííÿì ãðàá³æíèêà, ñóìêè ç ðóê íå ò³ëüêè íå âèïóñòèëà, àëå é ñòèñíóëà ïàëüö³ ùå ñèëüí³øå. Íåçíàéîìåöü ñêî¿â ùå ê³ëüêà íåâäàëèõ ñïðîá, ùîá ïåðåòÿãíóòè çäîáè÷ äî ñåáå. Òèì ÷àñîì æ³íêà

îòÿìèëàñÿ â³ä ðàïòîâîãî øîêó ³ âæå áóëî ç³áðàëàñÿ êðè÷àòè íà âñþ îêðóãó ïðî çàìàõ íà ¿¿ ðå÷³. Àëå ãðàá³æíèê-íåâäàõà ñóìêó ç³ ñâî¿õ ðóê âèïóñòèâ ³, ÿê í³ â ÷îìó íå áóâàëî, ðóøèâ ó ïðîòèëåæíèé á³ê. Ïðîòå æ³íêà ð³øó÷å íàáðàëà íîìåð «102» ³ ïîä³ëèëàñÿ ñâî¿ì îáóðåííÿì ç ïðàâîîõîðîíöÿìè. Íåäàëåêî â³ä ì³ñöÿ ïî䳿 ïàòðóëþâàâ ÷åðãîâèé íàðÿä «Áåðêóòà», ÿêèé, ïî÷óâøè ïî ðàä³îçâ’ÿçêó îð³ºíòóâàííÿ íà ãîðå-ãðàá³æíèêà, çà ë³÷åí³ õâèëèíè ä³ñòàâñÿ äî çàÿâíèö³. Ƴíêà ïîêàçàëà, êóäè ïîïðÿìóâàâ ¿¿ êðèâäíèê. Âæå ÷åðåç äåñÿòü õâèëèí ó ì³ë³öåéñüê³é ïàòðóëüí³é ìàøèí³ îïèíèâñÿ òîé, ó êîìó ïîòåíö³éíà æåðòâà âï³çíàëà çëîâìèñíèêà.

A AB Ha

¹ 05 (1066) 13 ëþòîãî 2013ð.

̲ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ: ÊÐÈ̲ÍÀËÜͲ

o

p

I i

C

e cio epy

o ep y

³çèò ä³ëüíè÷íîãî ³íñïåêòîðà Æèòîìèðñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿ äî áóäèíêó îäíîãî ç æèòåë³â ñ. Íîâî¿ Ðóäí³ âèÿâèâñÿ äîâîë³ äîðå÷íèì. Íàïåðåäîäí³ 70-ð³÷íèé ãîñïîäàð âèÿâèâ ïðîïàæó ãðîøîâèõ êîøò³â. ßêáè íå ïðàâîîõîðîíåöü, ùî ïðèí³ñ ñâîþ â³çèòêó, ä³äóñü òàê áè ³ íå çàÿâèâ ïðî òå, ùî òðàïèëîñÿ. Íà òåðèòî𳿠Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ òðèâàþòü àêòèâí³ çàõîäè, ùî ïðîâîäÿòüñÿ ä³ëüíè÷íèìè ³íñïåêòîðàìè ì³ë³ö³¿, ÿê³ ñàì³ íàâ³äóþòüñÿ â ãîñò³ äî æèòåë³â ñâ ä³ëüíèö³, ùîá ïîçíàéîìèòèñÿ ç êîæíèì îñîáèñòî, ïðîâåñòè ïðîô³ëàêòè÷í³ áåñ³äè ³ çàëèøèòè êîíòàêòè äëÿ òîãî, ùîá ëþäè â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ çíàëè, êóäè ³ äî êîãî çâåðòàòèñÿ. ßê çàçíà÷èâ ò.â.î. íà÷àëüíèêà ì³ë³ö³¿ ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ Þð³é Ëåá³äü, íåð³äêî â õîä³ òàêèõ â³çèò³â ä³ëüíè÷íèé ì³ë³ö³îíåð îïèíÿºòüñÿ â ïîòð³áíîìó ì³ñö³ ³ â ïîòð³áíèé ÷àñ. Âèïàäîê, ùî ñòàâñÿ äíÿìè, äàëåêî íå ïåðøèé. Êîëè ä³ëüíè÷íèé çàéøîâ ó äâ³ð äîìîãîñïîäàðñòâà ë³òíüîãî æèòåëÿ ñ.Íîâî¿ Ðóäí³ Æèòîìèðñüêîãî ðàéîíó, 70-ð³÷íèé Àíàòîë³é Îëåêñàíäðîâè÷ íåãàéíî â³äêðèâ äâåð³ ³ íàâ³òü ïðîñëüîçèâñÿ. Âèÿâèëîñÿ, â³äó÷îðà â³í ëàìàâ ñîá³ ãîëîâó, ÿê ïîâ³äîìèòè ì³ë³ö³þ ïðî òå, ùî éîãî îá³êðàëè.

˳òí³é ãîñïîäàð – ³íâàë³ä, ó íüîãî ç äèòèíñòâà ïîøêîäæåíà íîãà ³ ïåðåñóâàòèñÿ éîìó âàæêî. Ñàìå òîìó â çèìîâèé ïåð³îä â³í íå âèõîäèòü ç äîìó íàâ³òü ó äâ³ð. À îñê³ëüêè æèâå ñàìîòíüî, òî âïîðàòèñÿ ç ãîñïîäàðñòâîì àáî æ ïðèäáàòè

i « a a»

o

Çà òàêèõ îáñòàâèí á³éö³ «Áåðêóòà» äîñòàâèëè çàòðèìàíîãî äî Áîãóíñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿, äå ì³ë³ö³îíåðè âñòàíîâèëè éîãî îñîáó, äî ðå÷³, äîâîë³ ¿ì çíàéîìó. 22ð³÷íèé æèòîìèðÿíèí ðàí³øå âæå ìàâ ïðîáëåìè ³ç çàêîíîì ³ ïðèòÿãóâàâñÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñêîºííÿ ïîä³áíèõ çëî÷èí³â. –  äàíîìó âèïàäêó æ³íêà, íà êîòðó ò³ëüêè ñïîêóñèâñÿ ãðàá³æíèê, îäíèì ïîâ³äîìëåííÿì â ì³ë³ö³þ çìîãëà çàïîá³ãòè ïîäàëüøèì ìîæëèâèì ãðàáåæàì, ÿê³, ó ñâîþ ÷åðãó, ì³ã â÷èíèòè çàòðèìàíèé, – ãîâîðèòü êîìàíäèð ñïåöï³äðîçä³ëó «Áåðêóò» Ìèêîëà Þõèì÷óê. ϳäòðèìóþ÷è éîãî êîìåíòàð, õî÷åòüñÿ íàãàäàòè ïðî âèïàäîê, ÿêèé íå òàê äàâíî ìàâ ì³ñöå íà Æèòîìèðùèí³. Òîä³ ìåøêàíêà Ðîìàíîâà, ó ÿêî¿ ãðàá³æíèêîâ³ íå ïîùàñòèëî â³ä³áðàòè ñóìî÷êó, ðîçïîâ³ëà ïðî òå,

PO BI

E o i

â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ñïî÷àòêó çàõîðîíèâ ò³ëî âáèòîãî íèì òîâàðèøà â ë³ñîñìóç³, à éîãî àâòî ïðèâëàñíèâ, â³äâ³çøè äî çíàéîìèõ â îäèí ç ðàéîí³â îáëàñò³. ¯ì, çâ³ñíî, ñêàçàâ, ùî ïðèäáàâ ìàøèíó, ³ ëþá’ÿçíî äîçâîëèâ êîðèñòóâàòèñÿ. Íàðàç³, ïîâ³äîìèâ ò.â.î. íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ÓÌÂÑ Ñåðã³é Ãóìåíþê, çà äàíèì ôàêòîì ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ñòàòòåþ ïðî óìèñíå âáèâñòâî, â÷èíåíå ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ òðèâàº. ³äíîñíî çàòðèìàíîãî âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ùîäî îáðàííÿ ì³ðè çàïîá³æíîãî çàõîäó. Àëëà Âàùåíêî, ÑÇà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

c

AC

a

ijëüíè÷íèé ³ éîãî ï³äîï³÷íèé

i i i

ùî òðàïèëîñÿ, ëèøå ÷îëîâ³êîâ³ çà âå÷åðåþ. À òèì ÷àñîì æåðòâàìè òîãî æ çëîâìèñíèêà â îäèí âå÷³ð ñòàëè ùå òðè ìåøêàíêè ðàéöåíòðó. ² ò³ëüêè îñòàííÿ ç íèõ ïîâ³äîìèëà ïðî ãðàá³æ ó ì³ë³ö³þ. Çàòðèìàòè éîãî ïðàâîîõîðîíöÿì âäàëîñÿ ëèøå ÷åðåç ê³ëüêà äí³â. ̳ë³ö³ÿ íå âòîìëþºòüñÿ íàãàäóâàòè ãðîìàäÿíàì: ùîá íå ñòàòè æåðòâîþ çëîâìèñíèêà, äîòðèìóéòåñü åëåìåíòàðíèõ ïðàâèë áåçïåêè. À ÿêùî ç âàìè âæå òðàïèëàñÿ àáî ìîãëà òðàïèòèñÿ òàêà íåïðèºìí³ñòü, íåãàéíî ïîâ³äîìòå ïðî öå â íàéáëèæ÷èé ðàéâ³ää³ë ì³ë³ö³¿ àáî çà òåëåôîíîì «102». Çà ñòàòèñòèêîþ, áëèçüêî 85% âóëè÷íèõ çëî÷èí³â ðîçêðèâàþòüñÿ çà «ãàðÿ÷èìè ñë³äàìè». Îëüãà Íîìåð÷óê, ÑÇà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

T

pa e i po o i ao a éîìó ïðîäóêòè äîïîìàãàþòü ñóñ³äè. – Äâåð³ ìîãî äîìó çàâæäè â³äêðèò³ äëÿ îäíîñåëüö³â, – ðîçïîâ³â Àíàòîë³é Îëåêñàíäðîâè÷ ä³ëüíè÷íîìó ì³ë³ö³îíåðó. – Äî ìåíå ÷àñòî íàâ³äóþòüñÿ: õòî ïðèõîäèòü ÷èìîñü äîïîìîãòè, à õòî ³ ïðîñòî ïîãîâîðèòè. ² í³êîëè ç äîìó í³÷îãî íå çíèêàëî. Àëå ê³ëüêà äí³â òîìó ç ê³ìíàòè ë³òíüî¿ ëþäèíè ïðîïàëè ãðîøîâ³ çàîùàäæåííÿ – á³ëüøå äâîõ òèñÿ÷ ãðèâåíü. ¯õ â³äñóòí³ñòü ãîñïîäàð âèÿâèâ ò³ëüêè íàïåðåäîäí³ ïðèõîäó ì³ë³ö³îíåðà. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî

a ci

... e

çíèêíåííÿ ä³ëüíè÷íèé îäðàçó æ ïåðåäàâ äî ÷åðãîâî¿ ÷àñòèíè Æèòîìèðñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿ ³ âçÿâñÿ îôîðìëþâàòè âñå äîêóìåíòàëüíî.  õîä³ ðîçìîâè ç ãîñïîäàðåì áóëî âñòàíîâëåíî, õòî íàâ³äóâàâñÿ äî íüîãî â ãîñò³. Àíàòîë³é Îëåêñàíäðîâè÷ òî÷íî ïåðåðàõóâàâ ñâî¿õ â³äâ³äóâà÷³â çà ö³ äí³. –  òîé æå äåíü ìè îðãàí³çóâàëè â ñåë³ ïåðåâ³ðêó, – ðîçïîâ³äຠçàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ä³ëüíè÷íèõ Æèòîìèðñüêîãî РÓÌÂÑ Óêðà¿íè â îáëàñò³ Ñåðã³é Äåìåäþê. – ̳ë³ö³îíåðè îïèòóâàëè ì³ñöåâèõ æèòåë³â, à êð³ì òîãî ïðîâåëè êîìïëåêñ îïåðàòèâíèõ çàõîä³â. dzáðàíà ³íôîðìàö³ÿ ïðèâåëà ïðàâîîõîðîíö³â äî áóäèíêó îäíîãî ç ì³ñöåâèõ æèòåë³â, 49-ð³÷íîãî ÷îëîâ³êà, ÿêèé ÷àñîì ãîñòþâàâ ó Àíàòîë³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à. ßê âèÿâèëîñÿ çãîäîì, ñàìå â³í ³ ïðèâëàñíèâ çàëèøåí³ ãîñïîäàðåì áåç íàãëÿäó ãðîø³. ×îëîâ³ê ç³çíàâñÿ ó ñêîºíîìó. Çà ôàêòîì êðàä³æêè ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. À âèëó÷åí³ â îäíîñåëüöÿ ãðîøîâ³ çàîùàäæåííÿ ä³ëüíè÷íèé ³íñïåêòîð ïîâåðíóâ Àíàòîë³þ Îëåêñàíäðîâè÷ó. Îëüãà Íîìåð÷óê, ÑÇà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ Çí³ìîê ÓÌÂÑÓ

BA PO

...

pa o op o a e e y c i a po o a i i i i po a c x op y a  óïðàâë³íí³ ÌÂÑ Óêðà¿íè ïðîéøëà êîîðäèíàö³éíà íàðàäà áëîêó ì³ë³ö³¿ ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè ç êåð³âíèêàìè ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü òà íåäåðæàâíèõ îõîðîííèõ îðãàí³çàö³é, ùî ä³þòü ÿê íà òåðèòî𳿠Æèòîìèðà, òàê ³ â ³íøèõ ì³ñòàõ îáëàñò³. – Çàãàëîì ñï³âïðàöÿ îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ Æèòîìèðùèíè ç íåäåðæàâíèìè îõîðîííèìè ñòðóêòóðàìè òðèâຠâæå âïðîäîâæ äâîõ ðîê³â, – ðîçïî÷èíàþ÷è ðîáîòó ç³áðàííÿ, â³äçíà÷èâ ò.â.î. íà÷ à ë ü í è ê à ì³ë³ö³¿ ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè ÓÌÂÑ Þð³é Ëåá³äü. Çà öåé ÷àñ íàïðàöüîâàíî ïåâí³ ìåõàí³çìè âçàºìî䳿: öå é ñï³ëüí³ ïàòðóëüí³ íàðÿäè, îáì³í ³íôîðìàö³ºþ, çàáåçïå÷åííÿ îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ï³ä ÷àñ ìàñîâèõ çàõîä³â çà ó÷àñò³ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ëþäåé. Íåùîäàâí³é ïðèêëàä: ó÷àñòü äîáðîâ³ëüíèõ ïîì³÷íèê³â â îõîðîí³ ïðàâîïîðÿäêó ó ôàíçîí³ Æèòîìèðà ï³ä ÷àñ ïåðåá³ãó ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè ªâðî-2012. ³äòàê ó÷àñíèêè ç³áðàííÿ äåòàëüíî ïðîàíàë³çóâàëè ðåçóëüòàòè ñâ ðîáîòè çà ÷àñ, ùî ìèíóâ, òà

Mi i i po

I

I

A

o p y a a 217

îáì³íÿëèñÿ ïðîïîçèö³ÿìè ùîäî ïîêðàùåííÿ îêðåìèõ íàïðÿì³â âçàºìî䳿. Òàê, ñüîãîäí³ â ö³ëîäîáîâîìó ðåæèì³ ïðàöþº 9 ñï³ëüíèõ ìîá³ëüíèõ ãðóï, äî ñêëàäó ÿêèõ çàëó-

÷àþòüñÿ îäèí ïðàö³âíèê ì³ë³ö³¿ òà äâà îõîðîííèêè. Òàê³ äîäàòêîâ³ íàðÿäè ñòâîðåíî â Æèòîìèð³, Áåðäè÷åâ³, Êîðîñòåí³ òà Íîâîãðàä³Âîëèíñüêîìó. Çà öåé ÷àñ íèìè ðîçêðèòî 15 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü òà çàòðèìàíî ïîíàä 700 ïîðóøíèê³â àäì³í³ñòðàòèâíîãî çàêîíîäàâñòâà. ÑÇà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

OM C

po o po y x ie

Óïðîäîâæ ìèíóëîãî ðîêó äî îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ Æèòîìèðùèíè íàä³éøëî ïîíàä 200 çàÿâ ïðî çíèêíåííÿ ä³òåé. Ëèøå ó äâîõ âèïàäêàõ äîëÿ áåçâ³ñíî çíèêëèõ ä³òåé íàðàç³ íå âñòàíîâëåíà, îäíàê òðèâຠêîìïëåêñ çàõîä³â ùîäî ¿õ ðîçøóêó. ßê ñâ³ä÷èòü ïðàêòèêà, â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ïðàâîîõîðîíöÿì äîâîäèòüñÿ ðîçøóêóâàòè ï³äë³òê³â â³êîì 11-16 ðîê³â, ÿê³, ïðàãíó÷è ñàìîñò³éíîñò³, ï³ñëÿ ÷åðãîâîãî êîíôë³êòó ç áàòüêàìè òà íåïîðîçóì³íü ó ñ³ì’¿, â çàïàë³ åìîö³é òà þíàöüêîãî ìàêñèìàë³çìó ñàì³ çàëèøàþòü äîì³âêó. – Ôàêòè÷íî ùîòèæíÿ íàì äîâîäèòüñÿ âè¿çäèòè â ð³çí³ ðàéîíè îáëàñò³ íà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çíèêíåííÿ ä³òåé, – ãîâîðèòü íà÷àëüíèê â³ää³ëåííÿ êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ â ñïðàâàõ ä³òåé ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ Âàëåð³é Ðàòèíñüêèé. – Çàçâè÷àé þíèõ ìàíäð³âíèê³â âäàºòüñÿ ïîâåðíóòè ñòðèâîæåíèì áàòüêàì âæå ÷åðåç 2-3 ãîäèíè â³ä ïî÷àòêó ïîøóê³â. Íàé÷àñò³øå âîíè çàëèøàþòüñÿ ç íî÷³âëåþ ó äðóç³â, à ³íîä³ ïðîñòî áëóêàþòü âóëèöÿìè àáî âåøòàþòüñÿ â ðîçâàæàëüíî-òîðãîâåëüíèõ çàêëàäàõ. Õî÷à äåõòî âñå æ íàìàãàºòüñÿ ïî¿õàòè â ³íøå ì³ñòî, ÿê ïðàâèëî, äî ñòîëèö³. Îð³ºíòóâàííÿ ç ïðèêìåòàìè çíèêëîãî íåãàéíî ïåðåäàþòüñÿ äî âñ³õ ï³äðîçä³ë³â ì³ë³ö³¿, ïðàö³âíèê³â îõîðîííèõ ñòðóêòóð, òîðãîâåëüíèõ, ðîçâàæàëüíèõ çàêëàä³â, âîêçàë³â, ðèíê³â, ³íøèõ ãðîìàäñüêèõ ì³ñöü. Ïðàâîîõîðîíö³ ñïîâ³ùàþòü ¿õ ïðî íåîáõ³äí³ñòü áóòè ïèëüíèìè äî ä³òåé, ÿê³ ïîâîäÿòüñÿ íåçâè÷íî àáî ïåðåáóâàþòü áåç ñóïðîâîäó äîðîñëèõ. – Ìèíóëîãî ë³òà ìè â³äøóêàëè îäíîãî òàêîãî 16-ð³÷íîãî ìàíäð³âíèêà ó Ëüâîâ³. Õëîïåöü ïîäàâñÿ äèâèòèñü âåëèêèé ôóòáîë ³ íå ïîáàæàâ ïîïåðåäèòè ïðî öå ñâîþ ðîäèíó, – ïðîäîâæóº Âàëåð³é Ñòàí³ñëàâîâè÷.

Ìîëîäø³ øêîëÿð³ ³íêîëè íàñò³ëüêè çàõîïëþþòüñÿ ðîçâàãàìè ç îäíîë³òêàìè, ùî çàáóâàþòü ïðî ÷àñ. Êîëè æ ðîçóì³þòü, ùî ¿õ äàâíî øóêàþòü áàòüêè, ïåðåõîâóþòüñÿ, ïîáîþþ÷èñü ïîêàðàííÿ. – Ó ìî¿é ïðàêòèö³ áóâ âèïàäîê, êîëè õëîï÷àê, ó÷åíü 2-ãî êëàñó, çàáóâ êëþ÷³ â³ä êâàðòèðè, òîìó ï³ñëÿ øêîëè âèð³øèâ äî÷åêàòèñü áàòüê³â íà ãîðèù³ áàãàòîïîâåðõ³âêè, äå æèâ. ³í íàñò³ëüêè çàãðàâñÿ â òàºìíè÷îìó äëÿ íüîãî ì³ñö³, ùî é çàíî÷óâàâ òàì. Ëèøå íà ðàíîê ìè çìîãëè â³äøóêàòè ìàëîãî. ²íêîëè ä³òè ãóáëÿòüñÿ ÷åðåç íåóâàæí³ñòü äîðîñëèõ: ïîêè áàòüêè çáèðàþòü ãðèáè òà ÿãîäè â ë³ñ³, ¿õ ÷àäà, ïîëèøåí³ ñàì³ íà ñåáå, âèðóøàþòü íà ïîøóêè íîâèõ âðàæåíü. Òðàïëÿëèñü âèïàäêè, êîëè þí³ ìàíäð³âíèêè ñàìîòóæêè ïðîõîäèëè ìàéæå äåñÿòü ê³ëîìåòð³â ó áåçëþäíîìó ë³ñ³ òà çíàõîäèëèñÿ â ñóñ³äí³õ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ. Îäíàê íàéñêëàäí³øèìè º ñèòóàö³¿, êîëè ä³òè çíèêàþòü ó õîëîäíó ïîðó äîáè ÷è ðîêó.  òàêîìó ðàç³ øàíñè çíàéòè äèòèíó çäîðîâîþ ³ æèâîþ çìåíøóþòüñÿ ç êîæíîþ ãîäèíîþ. Äî ðîçøóêó çíèêëèõ çàëó÷àºòüñÿ ìàêñèìàëüíà ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ó òîìó ÷èñë³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³ âíóòð³øí³õ â³éñüê. Âàæëèâà òóò ³ ñâîº÷àñíà äîïîìîãà ì³ñöåâî¿ ãðîìàäè. Íà æàëü, ê³ëüêà ðîê³â òîìó â îáëàñò³ áóëè òðàã³÷í³ âèïàäêè, êîëè ä³òè âèõîäèëè íà íåçì³öí³ëèé ë³ä âîäîéì ³ ïðîâàëþâàëèñÿ ï³ä âîäó… ÑÇà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

Á³ëüøå êðèì³íàëüíèõ íîâèí ÷èòàéòå íà íàøîìó ïîðòàë³ www. i nteresu.info


¹ 05 (1066) 13 ëþòîãî 2013ð.

CB TO MA e a y

A AM’ TAT C

o i

a

e

ßêùî âè âæå çðîçóì³ëè, ùî ïðèéøîâ ÷àñ ïåðåéòè íà á³ëüø ñåðéîçí³ ñòîñóíêè ³ ÿêùî âè òî÷íî âïåâíåí³ â ëþäèí³, ÿêà çàðàç ïîðó÷ ç âàìè, òîä³ - âïåðåä! Íåìຠêðàùîãî äíÿ â ðîö³, ùîá çðîáèòè êîõàí³é ëþäèí³ ïðîïîçèö³þ ðóêè ³ ñåðöÿ. ² öå áóäå íàéêðàùèì ³ íåñïîä³âàíèì ïîäàðóíêîì, ÿêèé çàïàì’ÿòàºòüñÿ íà âñå æèòòÿ. Ìîæíà â³äñâÿòêóâàòè äåíü âñ³õ çàêîõàíèõ íà êîâçàíàõ ÷è â ë³ñ³. ßêùî çèìîâ³ ðîçâàãè íå äëÿ âàñ, òîä³ ä³çíàéòåñÿ ïðî êóëüòóðí³ çàõîäè, ÿê³ áóäóòü ïðîõîäèòè â öåé äåíü â ì³ñò³ – ³ ñì³ëèâî âèðóøàéòå òóäè. Öå ìîæå áóòè ïîõ³ä â ìóçåé, íà âèñòàâêó, â òåàòð, âñå çàëåæèòü â³ä âàøèõ óïîäîáàíü. ³äâîë³êàþ÷èñü â³ä ñ³ðèõ áóäí³õ

äí³â, ìè âæå íàëàøòîâóºìîñü íà ïîòð³áíó õâèëþ. Âëàøòóéòå âå÷³ð íåçåìíîãî ðåëàêñó! Äëÿ ïî÷àòêó äëÿ ñâ äðóãî¿ ïîëîâèíêè ìîæíà çàìîâèòè ìàñàæ â ÑÏÀ-ñàëîí³ àáî ÿê³ñü åêçîòè÷í³ ïðîöåäóðè (ñòîóí-ìàñàæ, øîêîëàäíå îáãîðòàííÿ). ßêùî âè íå çìîæåòå äîçâîëèòè ñîá³ òàêó ðîçê³ø, ³ñíóº íå ã³ðøà àëüòåðíàòèâà – ñàóíà äëÿ äâîõ.

o pi

o

ea

o

po y a

÷àòü çâè÷àéí³ ìåëî䳿, à íå ï³ñåíí³ â³äâîë³êàþ÷³ êîìïîçèö³¿. Ñåðâ³ðóâàííÿ ñòîëó Íàéá³ëüø îïòèìàëüíèì ð³øåííÿì äëÿ âå÷åð³ ïðè ñâ³÷êàõ áóäå ãàðíà ñêàòåðòèíà, ï³ä³áðàíà ç³ ñìàêîì. Àëå ÿêùî òàêî¿ â ãîñïî-

äàðñòâ³ íåìàº, ìîæíà ïîñòåëèòè çâè÷àéíó ÷èñòó ³ â³äïðàñîâàíó ñêàòåðòèíó. Ïîñòàâèòè ãàðíèé ïîñóä – òàð³ëêè, ñòîëîâ³ ïðèëàäè,

BA EHT H o

o apy a

a c

Êëàñèêà æàíðó – âàëåíòèíêà Âàëåíòèíêè ìîæóòü áóòè ð³çíîìàí³òí³ – â³ä íàéìåíøèõ, ðîçì³ðîì ç äèòÿ÷ó äîëîíüêó, äî ìåòðà ³ á³ëüøå. Âèäàâö³ ïðîïîíóþòü ñâî¿ì ïîêóïöÿì ëèñò³âêè, ÿê³ âàì äîâåäåòüñÿ çàïîâíþâàòè ëþáîâíèìè ñëîâàìè ñàìîñò³éíî, à º ç ãîòîâèìè â³ðøàìè òà ïîáàæàííÿìè. Íå âòðà÷àþòü ñâ àêòóàëüíîñò³ êâ³òè, öóêåðêè òà ì’ÿê³ ³ãðàøêè. Áåçñóìí³âíèì ôàâîðèòîì ñåðåä ðîçìà¿òòÿ çâ³ðèíîãî öàðñòâà çàëèøàºòüñÿ âåäì³äü. ³í ñèìâîë³÷íî âèãëÿäàòèìå ç áðîøêîþ ó ôîðì³ ñåðöÿ ³ íàïèñîì «ß òåáå êîõàþ». ßêùî íå ïîøêîäóºòå ÷àñó íà ïîøóêè, òî ìîæåòå ïðèäáàòè ìóçè÷íîãî âåäìåäèêà, ÿêèé ïðè íàòèñêàíí³ êíîïî÷êè çàñï³âຠâàø³é ïîëîâèíö³ ðîìàíòè÷íó ï³ñåíüêó.  òðàäèö³éíîìó ñòèë³ Õòîñü ââàæàòèìå, ùî ïîïåðåäí³ âàð³àíòè ïîäàðóíê³â – öå ëèøå ìèëå äîïîâíåííÿ äî îñíîâíîãî ïî-

äàðóíêà. ßêùî âè íàëåæèòå äî ëþäåé ïðàêòè÷íèõ, ÿê³ äàðóþòü ò³ëüêè ïîòð³áí³ ðå÷³, òî ïðèäáàéòå ôëàêîí÷èê ïàðôóì³â (äëÿ äàìè) àáî òóàëåòíî¿ âîäè (äëÿ ÷îëîâ³êà). Õî÷åòå äîãîäèòè, àëå íå çíàºòå ÿêèé âèáðàòè? Ìîæíà çàïèñàòè ñîá³ íàçâó òîãî ïàðôóìó, ÿêèé âæå âèêîðèñòîâóºòüñÿ, ³ ñì³ëèâî âèðóøàòè â ìàãàçèí ïî òàêèé ñàìèé. ßêùî áàæàºòå ïðèäáàòè íîâèé àðîìàò, àëå â òîìó æ äóñ³, òî ïðîðîá³òü íàñòóïíå. ³çüì³òü øìàòî÷îê íàòóðàëüíî¿ òêàíèíè (çãîäèòüñÿ øîâêîâèé øàðôèê, áàâîâíÿíà õóñòèíêà) îêðîï³òü éîãî ïàðôóìàìè ³ ïîêëàä³òü â ïàêåòèê, ùîá çàïàõ íå âèâ³òðèâñÿ.  ìàãàçèí³, âèêîðèñòîâóþ÷è íàäóøåíó òêàíèíó, ïîïðîñ³òü ïðîäàâöÿ ï³ä³áðàòè âàì ñõîæèé àðîìàò. Ìîæíà ïîäàðóâàòè é ïîáóòîâó òåõí³êó. Öå íå ðîìàíòè÷íèé ïîäàðóíîê, à ñêîð³øå óí³âåðñàëüíèé, àëå íå áóäåìî âèïóñêàòè ç óâàãè ³ éîãî. À ùîá â³ä òàêîãî ïîäàðóíêà õî÷ òðîõè â³ÿëî í³æí³ñòþ, íåõàé öå áóäå âèêëþ÷íî ³íäèâ³äóàëüíà òåõí³êà. Íàïðèêëàä,

x

Òàêîæ ìîæíà âëàøòóâàòè àðèñòîêðàòè÷íèé âå÷³ð, îäÿãíóâøè íàéêðàù³ âáðàííÿ ³ çàìîâèâøè ñòîëèê ó äîðîãîìó ðåñòîðàí³. ²íîä³ ïðîñòî ïîòð³áíî ñåáå â³ä÷óòè íà âèñîò³, òîáòî â³äñâÿòêóâàòè ç êîðîë³âñüêèìè çàìàøêàìè. Çðîá³òü öåé âå÷³ð ïðîñòî íåçàáóòí³ì, ãîâîð³òü îäèí îäíîìó êîìïë³ìåíòè ³ ñëîâà êîõàííÿ. Âè ìîæåòå ãîâîðèòè öå ð³çíèìè ìîâàìè, íàïðèêëàä: «ß öÿáå êàõà» (á³ëîðóñüêà), «ß òåáÿ ëþáëþ» (ðîñ³éñüêà), «Koham cie» (ïîëüñüêà), «Ti amo» (³òàë³éñüêà), «Je t’aime» (ôðàíöóçüêà), «Ich liebe dich» (í³ìåöüêà) , «I love you» (àíãë³éñüêà), «Miluji tå» (÷åñüêà).

BOX

o e

e e e

êðèøòàëåâ³ êåëèõè. ϳäáåð³òü ñåðâåòêè â òîí òàð³ëîê àáî ñêàòåðòèíè, ïîñòàâòå íà ñò³ë íåâåëèêèé áóêåò êâ³ò³â àáî ñòàòóåòêó (ñåðöå, àíãåë ÷è ³íøå). Ïðîäóìóºìî ìåíþ ³ ãîòóºìî ñòðàâè

Ìåíþ ìຠñêëàäàòèñÿ ç ïðîñòèõ, ëåãêèõ äëÿ øëóíêà, àëå óëþáëåíèõ âàøèõ ñòðàâ. Äî òîãî æ, âñ³ ñòðàâè ìàþòü áóòè àïåòèòíèìè ³ êðàñèâî

o oxa

Îòðèìóâàòè ïîäàðóíêè çàâæäè ïðèºìíî. Íå ìåíø ïðèºìíî ¿õ âðó÷àòè, îñîáëèâî ÿêùî âè âïåâíåí³, ùî öüîìó ïîäàðóíêó áóäóòü ðàä³. Îò ò³ëüêè ïðîáëåìà – ùî ïîäàðóâàòè. Ïîä³áíå ïèòàííÿ òóðáóº áàãàòüîõ ëþäåé ïåðåä Äíåì ñâÿòîãî Âàëåíòèíà. Ìè çàïðîïîíóºìî âàì ê³ëüêà âàð³àíò³â ìèëèõ ïðåçåíò³â, ÿê³ ìîæíà äàðóâàòè ñâî¿ì êîõàíèì.

ycix a oxa

Âå÷³ð â ë³æêó. Çàñò³ëëÿ, êðàñèâà ìóçèêà ³ ñâÿòêîâà ïîñò³ëüíà á³ëèçíà... Öå íå îçíà÷àº, ùî ïîòð³áíî ¿ñòè êóðêó ³ áóòåðáðîäè, äîñèòü âèíîãðàäó ³ öóêåðîê â ïåðåðâàõ ì³æ ïðèñòðàñíèìè çàá³ãàìè. Ìîæíà çíÿòè íîìåð â ãîòåë³ çà ì³ñòîì ³ â³ä÷óòè ñåáå ñïðàâæí³ìè òóðèñòàìè, ïîáëóêàâøè íà ïðèðîä³. Öåé ñïîñ³á çîâñ³ì íå ï³äõîäèòü äëÿ ïàð, ÿê³ â³äçíà÷àòèìóòü ñâÿòî âïåðøå. Ìîæíà ðàçîì ïðèãîòóâàòè ñâÿòêîâó âå÷åðþ, ðàçîì ïîð³çàòè îâî÷³, ðàçîì ïåðåì³øóâàòè ñàëàòè, ðàçîì êðàñèâî âèêëàäàòè ¿æó íà áëþäî. Ò³ëüêè íå çàòÿãóéòå öåé ïðîöåñ, îñê³ëüêè íàéãîëîâí³øå – ïîïåðåäó.

BE IP HA Ñòâîðþºìî íåîáõ³äíó ñâÿòêîâó àòìîñôåðó Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî íàâåñòè íàáëèæåíèé äî ³äåàëüíîãî ïîðÿäîê, ïîñòåëèòè íîâó ïîñò³ëüíó á³ëèçíó, îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëèòè ñâ³òëîâîìó îôîðìëåííþ. Ðîìàíòè÷íà âå÷åðÿ áåç ñâ³÷îê íåïðèïóñòèìà, òîìó íåîáõ³äíî êðàñèâî ðîçñòàâèòè ñâ³÷êè. ßê âàð³àíò, ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ïëàâàþ÷³ ñâ³÷êè, ïîñòàâëåí³ â ð³çí³ ñêëÿí³ ºìíîñò³ (êåëèõè íà âèñîê³é í³æö³, ãàðí³ ñêëÿíêè àáî ñàëàòíèêè) íàïîâíåí³ âîäîþ. ßêùî ïðèì³ùåííÿ äîçâîëÿº, òî âàø ïðîñò³ð, ïðèçíà÷åíèé äëÿ âå÷åð³, ìîæå áóòè îôîðìëåíèé ñâ³÷êàìè, âèêëàäåíèìè ó âèãëÿä³ ñåðöÿ, à âè áóäåòå ïåðåáóâàòè â íüîìó, ÿê äâ³ ïîëîâèíêè ºäèíîãî ö³ëîãî. Òàêîæ ïðèïóñòèì³ é çâè÷àéí³ äîâã³ ñâ³÷êè, êîëüîðè ÿêèõ òàêîæ ìàþòü ï³äêðåñëþâàòè íàñòð³é ñâÿòêîâîãî âå÷îðà. ϳäáåð³òü êðàñèâó ñïîê³éíó ìóçèêó. ² íåõàé â öåé âå÷³ð çâó-

ñòîð. 7

Dz ÑÂßÒÎÌ ÓÑ²Õ ÇÀÊÎÕÀÍÈÕ!

c o

îôîðìëåíèìè. Òîìó äëÿ á³ëüø âäàëîãî ³ øâèäêîãî ïðèãîòóâàííÿ ñòðàâ íåîáõ³äíî ïî÷èíàòè ãîòóâàòè ¿õ çàâ÷àñíî, à â îñòàíí³é ìîìåíò ò³ëüêè äîîïðàöþâàòè äåòàë³ (ãàðÿ÷å ìຠãîòóâàòèñÿ áåçïîñåðåäíüî ïåðåä ïîäà÷åþ) ³ îôîðìèòè âñå â êðàùîìó âèãëÿä³. Îñîáëèâà óâàãà – íàï³é äëÿ âå÷åð³ Ðîìàíòè÷íà âå÷åðÿ ïðè ñâ³÷êàõ íåìîæëèâà áåç õîðîøîãî íàïîþ - âèíà àáî øàìïàíñüêîãî. ßêùî æ âè íå âæèâàºòå àëêîãîëü, òî â³äì³ííî ï³ä³éäå ÷àé ç ïðèºìíèì àðîìàòîì. Ùîá íå õîò³ëîñÿ ñïàòè, áàæàíî âèïèòè ïî ô³ë³æàíö³ êàâè, à ïîò³ì âæå ïðèñòóïèòè äî äåñåðòó ... Áàæàºìî âàì óñï³õó! Àäæå çîâñ³ì íå âàæëèâî ñê³ëüêè âàì ðîê³â - 20 ÷è 50. Ðîìàíòè÷íà âå÷åðÿ – öå ï³äòâåðäæåííÿ âàøèõ ïî÷óòò³â, öå òà¿íñòâî äâîõ ëþáëÿ÷èõ ñåðäåöü. Ùî ìîæå áóòè ïðåêðàñí³øå?!

IAMAHT ? o o

æ³íö³ ìîæíà ïîäàðóâàòè ïðèëàä äëÿ âîëîññÿ ç ð³çíèìè íàñàäêàìè äëÿ ñòâîðåííÿ ñòðóêòóðíèõ ïàñì. ×îëîâ³êîâ³ çãîäèòüñÿ ìàøèíêà äëÿ ñòðèæêè âîëîññÿ àáî áðèòâà. Ö³êàâèì ïîäàðóíêîì ñòàíå ìîðîæåíèöÿ äëÿ ïðèãîòóâàííÿ óëþáëåíèõ ëàñîù³â. ² ó âàñ áóäå ïðèâ³ä îäðàçó æ ïðîòåñòóâàòè ¿¿ â ðîáîò³ ³ ïðèãîòóâàòè ñìà÷íå ìîðîçèâî äëÿ ðîìàíòè÷íîãî âå÷îðà. Ö³ëêîì ðàö³îíàëüíèì ³ âîäíî÷àñ äóæå ïðèºìíèì ïîäàðóíêîì íà Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà ñòàíå îïëà÷åíèé àáîíåìåíò â áàñåéí, ñàëîí êðàñè, ô³òíåñ-êëóá. Ìîæíà òàêîæ ïðèäáàòè ïîäàðóíêîâèé ñåðòèô³êàò íà êóï³âëþ ïàðôóì³â àáî êîñìåòèêè. Âàø îáðàíåöü àáî îáðàíèöÿ ñàìîñò³éíî çìîæóòü âèáðàòè ñîá³ âñå íàéíåîáõ³äí³øå çà òèïîì øê³ðè, âîëîññÿ, çà êîëüîðîì òà ³íøèìè õàðàêòåðèñòèêàìè. Åë³òí³ ïîäàðóíêè ßêùî âè ìàºòå â ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ äîñòàòíüî ô³íàíñ³â, òî çàãëÿíüòå â þâåë³ðíèé ñàëîí. Òóò âè ìîæåòå ïðèäáàòè ä³àìàíòîâ³ ñåðåæêè äëÿ ñâ êîõàíî¿ àáî øèêàðí³ çàïîíêè äëÿ ÷îëîâ³êà. Öå ìîæå áóòè ÿê íàá³ð (ñåðåæêè ³ êàáëó÷êà, ëàíöþæîê ³ áðàñëåò, çàïîíêè ³ çàòèñê äëÿ êðàâàòêè), òàê ³ îêðåìèé ïðåäìåò. ßêùî âè íå çíàºòå ðîçì³ð ïàëüöÿ äëÿ êóï³âë³ êàáëó÷êè, òî êóï³òü ï³äâ³ñêó, áðîøêó, ô³ãóðí³ øïèëüêè. ×îëîâ³êîâ³ ìîæíà ïðèäáàòè øïèëü-

i

êó íà êðàâàòêó àáî çàòèñêà÷. Ìîæíà ï³äíåñòè â ïîäàðóíîê ³ þâåë³ðíèé ãîäèííèê. Òàêèé ïîäàðóíîê ïîðàäóº ÿê æ³íêó, òàê ³ ÷îëîâ³êà. Þâåë³ðíèé ïîäàðóíîê íåîáîâ’ÿçêîâî ìຠáóòè äîðîãèì. Ìîæíà âèáðàòè é ïðèêðàñè ç³ ñð³áëà, îñîáëèâî â òîìó âèïàäêó, êîëè âàøà êîõàíà â³ääຠïåðåâàãó ñàìå öüîìó ìåòàëó, à íå çîëîòó. ßê âàð³àíò, ïîö³êàâòåñÿ âèðîáàìè ç ïîçîëî÷åíîãî ñð³áëà. ³ä ñïðàâæíüîãî çîëîòà ïðàêòè÷íî íå â³äð³çíèø, à êîøòóº äåøåâøå. Ïðàãìàòè÷íî ³ êðåàòèâíî Äîñèòü íåäîðîãèìè ïîäàðóíêàìè çàëèøàþòüñÿ ÷àøêè ³ ðàìêè äëÿ ôîòîãðàô³é. À ÿêùî âè òðîõè ïîôàíòàçóºòå ³ çàì³ñòü çâè÷àéíî¿ êåðàì³÷íî¿ ïîäàðóºòå ÷àøêó, íà ÿê³é áóäå âàøå ñï³ëüíå ôîòî? Àáî âàø³ ùàñëèâ³ îáëè÷÷ÿ áóäóòü ñêð³çü – íà ïîäóøêàõ, ïîñò³ëüí³é á³ëèçí³, ìàéêàõ ³ êåïêàõ, ³ íàâ³òü íà øòîðàõ? Ïîäàðóíîê äî Äíÿ ñâÿòîãî Âàëåíòèíà ìîæíà çðîáèòè é ñâî¿ìè ðóêàìè. Òóò ñë³ä âèõîäèòè ç³ ñâî¿õ âëàñíèõ óì³íü ³ ìîæëèâîñòåé. À âàð³àíò³â áåçë³÷. Ìîæíà ï³äíåñòè ïîäàðóíîê, âèêîíàíèé â òåõí³ö³ äåêóïàæ, êâ³ëë³íã, ïå÷âîðê, ë³ïëåííÿ ç ñîëîíîãî ò³ñòà òà õîëîäíîãî ôàðôîðó òà áàãàòî ³íøèõ.

EH ICH

CB TO O BA EHT HA I E 1500 PO IB

Ïðî ñàìîãî ñâÿòîãî, íà ÷åñòü ÿêîãî íàçâàíî ñâÿòî, â³äîìî çîâñ³ì íåáàãàòî. Çà ëåãåíäîþ, â³í æèâ ó ²²²-ìó ñòîë³òò³ íàøî¿ åðè â Ðèìñüê³é ²ìïå𳿠³ áóâ ïðîñòèì õðèñòèÿíñüêèì ñâÿùåííèêîì, à òàêîæ çàéìàâñÿ ïðèðîäíèìè íàóêàìè ³ ìåäèöèíîþ.

Íà òîé ÷àñ Ðèìñüêîþ ³ìïåð³ºþ ïðàâèâ ³ìïåðàòîð Êëàâä³é Äðóãèé, ÿêèé, ÿê ³ âñ³ ðèìëÿíè òîãî ÷àñó, øàíóâàâ â³éñüêîâó äîáëåñòü ïðîñëàâëåíèõ ðèìñüêèõ ëåã³îí³â. Äëÿ çáåðåæåííÿ â³éñüêîâîãî äóõó ³ìïåðàòîðîì áóâ âèäàíèé óêàç, ÿêèé çàáîðîíÿâ ëåã³îíåðàì îäðóæóâàòèñü. ²ìïåðàòîð ââàæàâ, ùî îäðóæåí³ ëåã³îíåðè áàãàòî ÷àñó ïðîâîäÿòü ó ñ³ì’¿ ³ ¿õí³ äóìêè íå ïðî áëàãî ³ìïå𳿠³ â³éñüêîâó äîáëåñòü, à ïðî òå, ÿê ïðîãîäóâàòè ñ³ì’þ. Íà ùàñòÿ ëåã³îíåð³â çíàéøëàñÿ ëþäèíà, ÿêà, íå áîÿ÷èñü ³ìïåðàòîðñüêîãî ãí³âó, ñòàëà òàºìíî â³í÷àòè çàêîõàíèõ. Íèì ñòàâ ñâÿùåííèê Âàëåíòèí. Ìàáóòü, â³í áóâ ñïðàâæí³ì ðîìàíòèêîì, îñê³ëüêè éîãî óëþáëåíèìè ñïðàâàìè áóëî ìèðèòè ïîñâàðåíèõ, äîïîìàãàòè ïèñàòè ëþáîâí³ ëèñòè ³ äàðóâàòè íà ïðîõàííÿ ëåã³îíåð³â êâ³òè ïðåäìåòàì ¿õ ïðèñòðàñò³. Çáåðåãòè âñå öå â òàºìíèö³ áóëî íåìîæëèâî, à, îñê³ëüêè Ðèìñü-

êà ³ìïåð³ÿ ñëàâèëàñÿ ñâîºþ ïîâàãîþ äî çàêîí³â, ³ìïåðàòîð, ä³çíàâøèñü ïðî âñå, âèð³øèâ ïîêëàñòè öüîìó êðàé.  ðåçóëüòàò³ öüîãî, â ê³íö³ 269 ðîêó Âàëåíòèí áóâ âçÿòèé ï³ä âàðòó, à íåçàáàðîì áóâ ï³äïèñàíèé óêàç ïðî éîãî ñòðàòó. Îñòàíí³ äí³ æèòòÿ Âàëåíòèíà îïîâèò³ îðåîëîì ðîìàíòèêè. Êàçàëè, ùî â íüîãî çàêîõàëàñÿ äî÷êà òþðåìùèêà. Âàëåíòèí, ÿê ñâÿùåííèê, ùî äàâ îá³òíèöþ áåçøëþáíîñò³, íå ì³ã â³äïîâ³ñòè íà ¿¿ ïî÷óòòÿ, àëå â í³÷ ïåðåä ñòðàòîþ, 13 ëþòîãî, ïðèñëàâ ¿é çâîðóøëèâèé ëèñò, äå ðîçïîâ³â ïðî ñâîº êîõàííÿ. Öåé ëèñò ïðî÷èòàëè âæå ï³ñëÿ ñòðàòè ñâÿùåííèêà. Íåäèâíî, ùî ïðî Âàëåíòèíà íå çàáóëè ³ îáðàëè çàñòóïíèêîì âñ³õ çàêîõàíèõ. ßê õðèñòèÿíñüêèé ìó÷åíèê, â³í áóâ êàíîí³çîâàíèé êàòîëèöüêîþ öåðêâîþ. À â 496 ðîö³ Ðèìñüêèé Ïàïà Ãåëàñ³óñ îãîëîñèâ 14 ëþòîãî Äíåì ñâÿòîãî Âàëåíòèíà.

I ABI A T PO O I H • Àìåðèêàíåöü À. Âîëüôðàì ç ̳ííåñîòè ïîñòàâèâ ðåêîðä ïî ê³ëüêîñò³ ïîö³ëîâàíèõ çà îäèíèöþ ÷àñó. ϳä ÷àñ ôåñòèâàëþ, ùî ïðîõîäèâ ó éîãî øòàò³, çà 8 ãîäèí â³í ïîö³ëóâàâ 8001 ëþäèíó. Çíàéøëàñÿ æ òàêà ê³ëüê³ñòü îõî÷èõ! • Ïåðøèé ïîö³ëóíîê â ê³íî â³äîáðàçèëè â 1886 ðîö³. 30-ñåêóíäíèé ô³ëüì Òîìàñà Åä³ñîíà òàê ³ íàçèâàâñÿ: «Ïîö³ëóíîê». • dz âñ³õ òâàðèí ïîö³ëóíîê ø è ì ï à í ç å íàéá³ëüø ñõîæèé íà ëþäñüêèé. Òàê ñàìî ö³ëóþòüñÿ â ãóáè ñîáàêè, êîí³ ³ êàíàäñüê³ äèêîáðàçè. •  ñåðåäí³ â³êè â ²òà볿 ÷îëîâ³ê, ùî ïîö³ëóâàâ ä³â÷èíó íà ëþäÿõ, ïîâèíåí áóâ îáîâ’ÿçêîâî ç íåþ îäðóæèòèñÿ. Ó ì³ñò³ Íåàïîëü çàêîíè áóëè íàéæîðñòîê³øèìè: ïîö³ëóâàâøèñü íà âóëèö³, ìîæíà áóëî ïîòðàïèòè äî â’ÿçíèö³, à òî é çîâñ³ì ïîçáóòèñÿ æèòòÿ, ÿêùî öå â³äáóëîñÿ íà î÷àõ âèñîêî¿ äóõîâíî¿ îñîáè. •  ßïîí³¿ ââàæàºòüñÿ äóæå íåïðèñòîéíèì ö³ëóâàòèñÿ ïðè ñâ³äêàõ. Ñàìå ç ö³º¿ ïðè÷èíè âè ìàéæå í³êîëè íå ïîáà÷èòå ïîö³ëóíêó â ÿïîíñüêîìó ô³ëüì³. Òå, ùî ó âñüîìó ñâ³ò³ íàçèâàºòüñÿ «ÿïîíñüêèì» ïîö³ëóíêîì, âèêîíóºòüñÿ òàê: âñòàíüòå íà â³äñòàí³ îäíîãî êðîêó îäèí â³ä îäíîãî, íàõèë³òüñÿ âïåðåä ³, âèòÿãíóâøè ãóáè, äîòîðêí³òüñÿ íèìè äî ãóá ïàðòíåðà. Ðîò íå â³äêðèâàòè! • Åñê³ìîñè, ïîë³íåç³éö³ íå ö³ëóþòü îäèí îäíîãî â ðîò. Âîíè òðóòüñÿ íîñàìè. •  ñåðåäíüîìó ëþäèíà çà âñå æèòòÿ âèòðà÷ຠíà ïîö³ëóíêè 2 òèæí³.

• Àôðèêàíö³ âèñëîâëþþòü ïîøàíó äî âîæäÿ, ö³ëóþ÷è çåìëþ, ïî ÿê³é â³í õîäèâ. • Íàéá³ëüøå ïîö³ëóíê³â - 127 - ó ô³ëüì³ «Äîí Æóàí» 1927 ðîêó. Âñ³ ö³ ïîö³ëóíêè îòðèìàëè â³ä Äæîíà Áåðð³ìîðà äâ³ àêòðèñè: Ìåð³ Àñòîð ³ Åñòåëëü Òåéëîð. • Çà ï³äðàõóíêàìè æóðíàëó Scientific American, íàéá³ëüøå ïîö³ëóíê³â òðàïëÿºòüñÿ â Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà, ïðè öüîìó 65

â³äñîòê³â òèõ, ùî ö³ëóþòüñÿ, íàõèëÿþòü ãîëîâó âïðàâî. •  äàâíèíó â Àíã볿 ³ñíóâàâ òàêèé çâè÷àé: ï³ä ÷àñ ÿðìàðê³â æ³íêè áðàëè ÿáëóêî, âñòðîìëÿëè â íüîãî ãâîçäèêó ³ ïðîïîíóâàëè ÿáëóêî òîìó, ç êèì õîò³ëè ïîö³ëóâàòèñÿ. ×îëîâ³ê ïîâèíåí áóâ âèéíÿòè ãâîçäèêó, ðîçæóâàòè ¿¿, à ïîò³ì ïîö³ëóâàòè æ³íêó. ³í íå ìàâ ïðàâà â³äìîâèòèñÿ. • Ñïðàâæí³é ïðèñòðàñíèé ïîö³ëóíîê âèêëèêຠâ ìîçêó ò³ æ õ³ì³÷í³ ðåàêö³¿, ùî é ñòðèáêè ç ïàðàøóòîì ³ ñòð³ëÿíèíà ç ï³ñòîëåòà.


8 ñòîð.

¹ 05 (1066) 13 ëþòîãî 2013ð.

ÏÎÑËÓÃÈ. ÏβÄÎÌËÅÍÍß

TEPMIHOBO B HOMEP Óõâàëîþ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 25.01.2013 ð. ïî ñïðàâ³ ¹7/119-Á ë³êâ³äîâàíî þðèäè÷íó îñîáó-áàíêðóòà Çàêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Áóäñåðâ³ñ», êîä ªÄÐÏÎÓ 01272812, þðèäè÷íà àäðåñà:10025, ì. Æèòîìèð, âóë. Êîðîëüîâà, 150-À. Ó çâ’ÿçêó ç ë³êâ³äàö³ºþ ââàæàòè íåä³éñíèìè ïå÷àòêó òà øòàìïè ÇÀÒ «Áóäñåðâ³ñ». Æèòîìèðñüêå â³ää³ëåííÿ Óêðà¿íñüêîãî Òîâàðèñòâà Îö³íþâà÷³â ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîâåäåííÿ çâ³òíèõ çáîð³â 14 áåðåçíÿ 2013 ðîêó. Çà á³ëüø äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàòèñü çà òåë.: 050-380-17-53 Êóïëþ àâòîìîáèëè îòå÷åñòâåííîãî èëè çàðóáåæíîãî ïðîèçâîäñòâà, áèòûå (ÄÒÏ), òðåáóþùèå ðåìîíòà, ïðîáëåìíûå. Äîðîãî. Áûñòðî.Óñëóãè ýâàêóàòîðà.Ò:063-24-39-432, 067-7459-877

Ãðóçîïåðåâîçêè àâòîìîáèëåì «Âîëüâî» ã/ï äî 6 ò. Âñå âèäû çàãðóçêè.Ò:24-1703, 067-912-24-63 ˳ö. ¹353985 ñåð³ÿ À â³ä 18.07.07ð. Ðåìîíò íîóòáóêîâ. Ïîêóïàåì íå ðàáî÷èå íîóòáóêè.Ò:46-90-53,46-80-21, 098599-27-82

Ope a a y e

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ, çàïðàâêà ôðåîíîì, ãàðàíòèÿ. Ò. 3446-37, 44-55-71, 063-224-02-72. Äèòÿ÷³ ðîçâàæàëüíî-³ãðîâ³ ìóçè÷í³ ïðîãðàìè. Ãåðî¿ ìóëüòô³ëüì³â òà êàçîê. Ôîòîãðàô. Âè¿çä â äèòñàäîê, øêîëó. êàôå, äîäîìó òîùî. Ñòóä³ÿ «Ýëåí è ðåáÿòà». Îëåíà Ìèêîëà¿âíà.Ò:067-883-9270, 063-635-49-95, 066-404-41-97

Ïðîôåñèîíàëüíàÿ âèäåîñúìêà ñâàäåáíûõ òîðæåñòâ, þáèëååâ, êîðïîðàòèâíûõ âå÷åðèíîê. Öèôðîâàÿ çàïèñü ÇÑÑD, ñîâðåìåííûé âèäåîìîíòàæ, çàïèñü íà DVD. Äîñòóïíûå öåíû.Ò:09791-57-211, 093-33-15-558 Ïðîôåñ³éí³: òàìàäà, ìóçèêàíòè, òàíöþðèñòè, ôîòîîãðàô, òåàòð ïàðîä³é.Âåñ³ëëÿ, þâ³ëå¿, êîðïîðàòèâè, òîùî. Ñòóä³ÿ «Ýëåí è ðåáÿòà». Îëåíà Ìèêîëà¿âíà.Ò:067-883-92-70, 063-63549-95, 066-404-41-97

Îçäîðîâ÷èé ìàñàæ â³ä äèïëîìîâàíîãî ìàñàæèñòà.Äèïëîì ¹113594 â³ä 02.12 ð, êë³í³êîþ ôóíêö³îíàëüíî¿ ä³àãíîñòèêè, ì.Êè¿â.Ò:093608-74-11

Äîñòàâêà: ï³ñîê, ùåá³íü, áóò, â³äñ³â, ãðóíò, ï³äñèïêà. Âèâ³ç ñì³òòÿ. Ò. 067-411-9-555 Àâòîìîá³ëüí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó òà Óêðà¿í³. Ïîñëóãè âàíòàæíèê³â.Ò:067-867-07-98, 093766-73-90

Óðîêè àíãë³éñüêî¿, êîíòðîëüí³ ðîáîòè, ïåðåêëàä.Øâèäêî, íåäîðîãî.Ò:063-19685-38, 067-45-41-253

Ïàì’ÿòíèêè ç ãðàí³òó áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, êîìïëåêòíîñò³. Êîëüîðîâèé ãðàí³ò. Õóäîæíº îôîðìëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ. Øèðîêèé àñîðòèìåíò. Âèñòàâêà á³ëüøå 100 âèðîá³â.Ò:097-196-02-50, w w w . g r a n i t produkt.com.ua

Áóð³ííÿ àðòåç³àíñüêèõ ñâåðäëîâèí.Ðåìîíò.Ïðîåêòóâàííÿ.˳ö. ÀÁ ¹55-38-63 â³ä 26.10.10.Ò:098-481-40-44,067-41036-17 Áðèãàäà áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê âûêîïàåò êîëîäåö è êàíàëèçàöûþ. Âîçìîæåí äîêîï è ÷èñòêà êîëîäöåâ. Äîñòàâêà êðóãîâ è ìàòåðèàëîâ. Ïðîâîäèì âîäó è êàíàëèçàöèþ.Ò:096-396-00-72

Äàþ áåñïëàòíûå êîíñóëüòàöèè è îêàçûâàþ ïîìîùü â ïîëó÷åíèè êðåäèòà.Ò:067500-82-13,093-75-360-69

Äâåð³ âõ³äí³ «Ñòàëåâà ðåïóòàö³ÿ». Åêñëþçèâí³. ïðîòèóäàðí³, ïðîòèïîæåæí³. Ñåðòèô³êîâàí³. ²íäèâ³äóàëüí³ çàìîâëåííÿ, äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. âóë. Êîòîâñüêîãî, 93, àâòîñòîÿíêà «Ãëîáàë».Ò:093-263-22-73, 46-35-73 Èùó íîìåðà äëÿ êóëüòóðíîé ïðîãðàììû â ðåñòîðàíå.Ò: 096-565-79-49, 093-780-60-98 Èùó íîìåðà ñ ó÷àñòèåì äåòåé äëÿ ïðîâåäåíèÿ äåòñêèõ ïðàçäíèêîâ.Ò: 096-565-7949, 093-780-60-98

Ìîíòàæ àâòîíîìíîãî îòîïëåíèÿ, âîäîïðîâîäà, êàíàëèçàöèÿ, ãàçîâûõ è òâåðäîòîïëèâíûõ êîòëîâ, êîëîíîê, áîéëåðîâ, íàñîñíûõ ñòàíöèé, ãëóáèííûõ íàñîñîâ.Ñâàðî÷íûå ðàáîòû.Ò:098-045-83-10, 093-806-52-96 Àëåêñàíäð Îêàçûâàåì èíôîðìàöèîííûå óñëóãè ïî ãàçîñíàáæåíèþ, ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèè, êàíàëèçàöèè.Ò:093-11894-96, 098-925-03-62

Óñòàíîâêà âîäÿíûõ ñ÷åò÷èêîâ, áîéëåðîâ, êîëîíîê, óíèòàçîâ, ñòèðàëüíûõ ìàøèí,.Ñâàðî÷íûå ðàáîòû.Ò:098-045-83-07 Îëåã

42-13-13 ïÒåëåôîí äëÿ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü

05

aa

o o epyxo oc i e c a o e o o po ipy!

Äîõîäè ãðîìàäÿí â³ä íàäàííÿ íåðóõîìîñò³ â îðåíäó (ñóáîðåíäó), æèòëîâèé íàéì (ï³äíàéì) îïîäàòêîâóºòüñÿ ïîäàòêîì íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á. Òàê³ äîõîäè îïîäàòêîâóþòüñÿ çà ñòàâêîþ 15% (17%). ³äïîâ³äíî äî íîðì Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó ïîäàòêîâèì àãåíòîì ïëàòíèêà ïîäàòêó – îðåíäîäàâöÿ ï³ä ÷àñ íàðàõóâàííÿ äîõîäó â³ä íàäàííÿ â îðåíäó îá’ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà, ³íøîãî í³æ çåìåëüíà ä³ëÿíêà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ òà çåìåëüíà ÷àñòêà (ïàé), º îðåíäàð. ßêùî îðåíäàð º ô³çè÷íîþ îñîáîþ, ÿêà íå º ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ, îñîáîþ, â³äïîâ³äàëüíîþ çà íàðàõóâàííÿ òà ñïëàòó ïîäàòê³â äî áþäæåòó, º ïëàòíèê ïîäàòêó – îðåíäîäàâåöü. Ïðè öüîìó, òàêèé îðåíäîäàâåöü ñàìîñò³éíî íàðàõîâóº òà ñïëà÷óº ïîäàòîê äî áþäæåòó ïðîòÿãîì 40 êàëåíäàðíèõ äí³â, ï³ñëÿ çâ³òíîãî êâàðòàëó, â ÿêîìó áóëè îòðèìàí³ äîõîäè. Îá’ºêò îïîäàòêóâàííÿ ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á âèçíà÷àºòüñÿ âèõîäÿ÷è ç ðîçì³ðó îðåíäíî¿ ïëàòè, çàçíà÷åíî¿ â äîãîâîð³ îðåíäè, àëå íå ìåíøå í³æ ì³í³ìàëüíà ñóìà îðåíäíîãî ïëàòåæó çà ïîâíèé ÷è íåïîâíèé ì³ñÿöü îðåíäè. ̳í³ìàëüíà ñóìà îðåíäíîãî ïëàòåæó âèçíà÷àºòüñÿ çà ìåòîäèêîþ, ùî çàòâåðäæåíà Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 29 ãðóäíÿ 2010ð. ¹ 1253, âèõîäÿ÷è ç ì³í³ìàëüíî¿ âàðòîñò³ ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çàãàëüíî¿ ïëîù³ íåðóõîìîñò³ ç óðàõóâàííÿì ì³ñöÿ ¿¿ ðîçòàøóâàííÿ, ³íøèõ ôóíêö³îíàëüíèõ ïîêàçíèê³â, ùî âñòàíîâëþþòüñÿ îð-

ãàíîì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ñåëà, ñåëèùà, ì³ñòà, íà òåðèòî𳿠ÿêèõ âîíà ðîçòàøîâàíà, òà îïðèëþäíþºòüñÿ ó ñïîñ³á, íàéá³ëüø äîñòóïíèé äëÿ æèòåë³â òàêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè. гøåííÿì ¹ 479 â³ä 27.12.2012ð. “Ïðî ì³ñüêèé áþäæåò íà 2013 ð³ê” âèçíà÷åíî ì³í³ìàëüíó âàðò³ñòü ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çàãàëüíî¿ ïëîù³ íåðóõîìîñò³ ó ì³ñò³ Æèòîìèð³ íà 2013 ð³ê ó òàêèõ ðîçì³ðàõ: – 5,00 ãðí. – äëÿ ïðîâàäæåííÿ íåêîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó òîìó ÷èñë³ äëÿ ïðîæèâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á; – 10,00 ãðí. – äëÿ ïðîâàäæåííÿ âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³; – 15,00 ãðí. – äëÿ ïðîâàäæåííÿ ³íøî¿ êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñóìà îòðèìàíîãî äîõîäó â³ä îðåíäè, ñóìà ñïëà÷åíîãî ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó ïîäàòêó òà ïîäàòêîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ çà ðåçóëüòàòàìè òàêîãî ðîêó â³äîáðàæàþòüñÿ ãðîìàäÿíàìè ó ð³÷í³é ïîäàòêîâ³é äåêëàðàö³¿, ÿêà ïîäàºòüñÿ äî ïîäàòêîâîãî îðãàíó äî 1 òðàâíÿ ðîêó, íàñòóïíîãî çà çâ³òíèì. Øàíîâí³ ïëàòíèêè! Äϲ ó ì. Æèòîìèð³ çàïðîøóº Âàñ ñâîº÷àñíî çàäåêëàðóâàòè ñâî¿ äîõîäè, îòðèìàí³ ïðîòÿãîì 2012 ðîêó. Ãðàíè÷íèì ñòðîêîì ïîäàííÿ äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ³ äîõîäè º 30 êâ³òíÿ 2013 ðîêó. Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ìàéíîâèõ ïîäàòê³â òà ìîí³òîðèíãó ç ïèòàíü îïîäàòêóâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á Ë.É.Ëàéïîëüò


9 CTOP.

¹ 09 (1020) 07 áåðåçíÿ 2012ð. 27 AHA

ñòîð. 9

IB ☺

EPE OPHIT CTOPIH TE EB A

PE

AMHO– e e po pa

a

a

a

18.02 – 24.02

AMOB EHH PE AM T: 418-904, 418-462

AC ABO POC MO C “OCTPIB PO BA ”! ²ç íàñòàííÿì ñóáîòè òà íåä³ë³ äëÿ áàãàòüîõ ñ³ìåé, äå º ä³òè, ïîñòຠïèòàííÿ: êóäè ï³òè íà âèõ³äíèõ? Æèòîìèð — íå Êè¿â, ³ îñîáëèâî âèáèðàòè ç ÷îãîñü òóò íå äîâîäèòüñÿ. Òîæ ïîðÿòóíêîì òóò ìîæå ñòàòè ñ³ìåéíèé öåíòð “Îñòð³â ðîçâàã” ó ÒÐÖ “ÃëîáàëUA”. ßêùî âè õî÷åòå â³äïî÷èòè ðîäèíîþ, âàì ÿêíàéêðàùå ï³ä³éäå “Îñòð³â ðîçâàã”. Ãðàëüí³ àâòîìàòè, ð³çíîìàí³òí³ àòðàêö³îíè, äèòÿ÷èé áîóë³íã, ðîëåðäðîì, àâòîäðîì — àðñåíàë ñ³ìåéíîãî öåíòðó ìîæå çàäîâîëüíèòè áóäüÿê³ ñìàêè. ßêùî æ âè çãîëîäí³ëè, äî âàøèõ ïîñëóã êàôå-áàð. Ìåíþ çàêëàäó ï³ä³éäå ³ äîðîñëèì, ³ ä³òÿì. Êîëè æ âè ç äðóæèíîþ çàõî÷åòå ïîâå÷åðÿòè

âäâîõ — ìîæåòå ñïîê³éíî çàëèøèòè ñâîþ äèòèíó â “Ëàá³ðèíò³”. Òóò çà íåþ ïðèãëÿíóòü äîñâ³ä÷åí³ ïåäàãîãè. Âõ³ä äî “Îñòðîâà” âè íå ïðîãàâèòå — åñêàëàòîð, ùî ï³ä³éìå âàñ ³ç âàøîþ äèòèíîþ â öàðñòâî ï³ðàò³â, âèêîíàíèé ó âèãëÿä³ ëåâîâî¿ ïàù³. Öå ³ º “âîðîòà” îñòðîâà. Âæå íàãîð³, çðîáèâøè ïåðøèé êðîê, âè ñòóïèòå íà Ðîëåðäðîì – íå ò³ëüêè äëÿ ä³òåé çåìëþ ö³º¿ ÷àð³âíî¿ êðà¿íè. ³äïî÷èíîê íà ï³ðàòñüêîìó ðîäæåííÿ. ßêùî âè çàâ³òàºòå â îäí³é ³ç òðüîõ êàñ, ÿê³ çíàõîîñòðîâ³ — öå íàéêðàùèé ñïîñ³á ñþäè, ùîá â³äñâÿòêóâàòè öþ äÿòüñÿ íàéáëèæ÷å äî âàñ. â³äçíà÷èòè äèòÿ÷èé äåíü íà- ï î ä ³ þ , ò î ê ð ³ ì í å ç à á ó ò í ü î ã î Îòæå, àäì³í³ñòðàö³ÿ ñ³ìåéñâÿòà îòðèìàºòå ùå é çíèæêó í î ã î ö å í ò ð ó “ Î ñ ò ð ³ â ð î ç â à ã ” 30% íà âñ³ àòðàêö³îíè. Çíèæêà ïîäáàëà ïðî òå, ùîá äîçâ³ëëÿ ä³ÿòèìå ïðîòÿãîì óñüîãî äíÿ, äèòèíè áóëî ö³êàâèì ³ íåîðäèÿêèé âàøà äèòèíà çàïàì’ÿòຠí à ð í è ì . Î ä í à ê í à é ê ð à ù è é íàäîâãî. Êð³ì òîãî, âè ùå é çà- ñïîñ³á â öüîìó ïåðåêîíàòèñÿ — îùàäèòå âàø³ ãðîø³. Äèòÿ÷å ïðèéòè ³ ïîáà÷èòè íà âëàñí³ êàôå, ãðàëüí³ àâòîìàòè, ðîëè- î÷³. Òîæ ëàñêàâî ïðîñèìî ó ÑÖ êè — ùî ùå ïîòð³áíî äëÿ äèòÿ- “ÎÑÒв ÐÎÇÂÀÔ! ÷îãî ùàñòÿ? ÏÐÀÖÞªÌÎ ÁÅÇ ÂÈÕ²ÄÍÈÕ ç Íåàáèÿêà çðó÷í³ñòü — ðîçðà- 10.00-24.00. ÂÕ²Ä ÇÀÂÆÄÈ ÁÅÇõóíîê çà àòðàêö³îíè êàðòêàìè- ÊÎØÒÎÂÍÈÉ! àáîíåìåíòàìè. Íå òðåáà âèñòîÑÖ «ÎÑÒв ÐÎÇÂÀû, II ïîþâàòè äîâæåëåçí³ ÷åðãè, ùîá âåðõ ÒÐÖ «ÃëîáàëUA» êóïèòè êâèòîê íà òó ÷è ³íøó (0412) 46 45 03 – àäì³í³ñòðàçàáàâó, ÿê öå ðîáèòüñÿ â ö³ÿ á³ëüøîñò³ ïàðê³â â³äïî÷èíêó Á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ íà ñàéò³: îáëàñò³. Ïðè çàê³í÷åíí³ êîøò³â ostriv-rozvagh.com.ua ²ãðè òà ðîçâàãè – äëÿ âñ³õ íà êàðòö³ ¿¿ ìîæíà ïîïîâíèòè vk.com/ostriv_rozvagh

Ëþòíåâ³ íîâèíè ÑÖ «ÎÑÒв ÐÎÇÂÀû: 14-ãî ëþòîãî, î 19.00 ãîäèí³ – âå÷³ð ðîìàíòèêè, êîõàííÿ ³ ñïðàâæí³õ ïî÷óòò³â ï³ä íåçàáóòí³ çâóêè ñàêñîôîíó. Ðîç³ãðàø ðîìàíòè÷íî¿ âå÷åð³ íà 2-õ ó ðåñòîðàí³ ÑÖ. 17-ãî ëþòîãî î 15.00 ãîäèí³. Âðÿòóé ä³ñíå¿âñüêèõ ãåðî¿â ó ³íòåðàêòèâí³é ïðîãðàì³ äëÿ ä³òî÷îê "ijñíåéëåíä ó íåáåçïåö³" ç ðîç³ãðàøåì ö³êàâèõ òà ñìà÷íåíüêèõ ïîäàðóíî÷ê³â. 23-ãî ëþòîãî î 15-³é. Äåíü çà-

õèñíèêà ³ò÷èçíè. гâíÿéñü! Ñòðóíêî! Ìè ïðèãîòóâàëè êîíêóðñíó ïðîãðàìó äëÿ áàòüê³â, à ïîäàðóíêè äëÿ ä³òëàõ³â! Òàêîæ ïåðåä Âàìè âèñòóïëÿòü âèõîâàíö³ æèòîìèðñüêî¿ îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ ç àéê³äî. Óðààà!!! Îñòð³â Ðîçâàã – ñâÿòî êîæíèé äåíü! Çóñòð³íåìîñü ó ëþòîìó íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ÒÐÖ «ÃëîáàëUA».


¹ 5 (1066) 13 ëþòîãî 2013 ð.

00.00 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.25 Ò/ñ “Ýâðèêà” 02.05 Ò/ñ “Þæíàÿ òåððèòîðèÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) 06.05, 06.35 Ì/ô “Êðàñíûå øàïî÷êè” 02.50 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 07.00, 19.30 “ÒÑÍ” 02.55 Ò/ñ “Øêîëà”. (2 êàòåãîðèÿ) 08.00, 09.05, 04.30, 05.20 Ò/ñ “Æåíñêèå ìå÷òû î 03.20, 04.15 Çîíà íî÷è äàëåêèõ êðàÿõ” 03.25 Ïîòåðÿííûé ðàé Êàçàöêèé ôëîò 10.10, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷åñòâåííûé âåê. Ðîêñîëàíà” 04.20 04.30 Çàêàëÿÿ þíîøåñòâî 12.05 Êîìåäèÿ “Ìóæ÷èíà ñ ãàðàíòèåé” 04.45, 05.10 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 13.55 “Íå âðè ìíå 3” 04.50 Íåóãîìîííûé Ïàíòåëåéìîí 15.00 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 2” 16.10 “Ïðîñòîøîó ñ Þðèåì Ãîðáóíîâûì” 16.45, 23.15 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 20.00, 21.05 Ò/ñ “Âåðîíèêà: ïîòåðÿííîå ñ÷àñòüå” 06.00 “Óòðî íà Ê1” 22.10, 02.50 “Äåíüãè” 07.30 Ì/ô 23.40, 03.40 Ò/ñ “Íåçàáûâàåìîå”. (2 êàòåãîðèÿ) 10.00 Õ/ô “Êàðàñè” 00.40 Õ/ô “Òåçêè” 12.00 Õ/ô “Õàòèêî: ñàìûé âåðíûé äðóã” 13.40 “Ïîäåëàíî â Óêðàèíå” 14.50, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 15.45 “ÊÂÍ” ÒÐÊ “Ýðà” 19.00 “Øîïèíã ìîíñòðû” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 20.00 “Áîéöîâñêèé êëóá” 06.01 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 21.50 Õ/ô “Ðî-Áè-Ãóä” 06.10, 07.05 Ñïîðò 00.15 Õ/ô “ß íåíàâèæó äåíü Ñâÿòîãî 06.15, 07.10, 08.05 Ïîãîäà Âàëåíòèíà”. (2 êàòåãîðèÿ) 06.20 Ðåöåïòû çäîðîâüÿ 01.40 Õ/ô “Ñïàñåííàÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) 06.25 ÀãðîÝðà 03.00 “Íî÷íàÿ æèçíü” 06.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 07.15 Çàãëàâèÿ 07.20 Ãèãàáàéò 07.25 Ñòðàíà on-line 05.15 Ìèð çâåçä 07.30 Ãîñòü ñòóäèè 06.00 Òåëåòîðãîâëÿ 07.40 Ýðà áèçíåñà 07.00 Ì/ô 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.55 Ñåìüÿ îò À äî ß 08.15 Õ/ô “Êîëäóíüÿ” 10.15 Íàøå âñå ÓÒ-1 11.00, 11.40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 09.00 Èòîãè íåäåëè 12.30, 01.55 Çíàåòå ÷òî? 09.25, 15.10, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 13.20, 22.30 Ñåìåéíûé ðàçìåð 09.30 221. Ýêñòðåííûé âûçîâ. Íåäåëÿ 14.00, 19.30 Âðà÷è 10.15 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 14.50 Ñïðîñèòå ó ïîâàðà 11.45 Øåô-ïîâàð ñòðàíû 15.40 Ñâàòû ó ïëèòû 12.35 Ïðàâî íà çàùèòó 16.40, 23.20 Æåíñêàÿ ôîðìà 12.55 Òåìíûé ñèëóýò 17.40 Âðåìÿ êðàñîòû 13.05, 18.55, 21.20 Äåëîâîé ìèð 18.20 Ñ áåëîãî ëèñòà 13.20 Õ/ô “Ôðîíò áåç ôëàíãîâ” 20.20, 00.15 Òàêàÿ êðàñèâàÿ ëþáîâü 14.40 Îêíî â Àìåðèêó 21.15 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 15.00, 18.20 Íîâîñòè 01.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð 15.20 EuroNews 02.40 Öâåò Íî÷è 15.25 Íàóêà 15.30 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.35 “Òàéíû óñïåõà” ñ Í. Ãîðîäåíñêîé 16.05 Õ/ô “Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà” 17.30 Ò/ñ “Ñîëî äëÿ ïèñòîëåòà ñ îðêåñòðîì” 18.45 Àãðî-News 19.15, 21.30 Êðèâîå çåðêàëî 21.00 Èòîãè äíÿ 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷è ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.10, 01.10 Ñïîðò 23.15 Ïîãîäà 23.20 Êèíî â äåòàëÿõ 00.15 Îò ïåðâîãî ëèöà 00.40 Ìåæäó ñòðîê ÓÒ-1 01.20, 02.15 Íîâîñòè 01.45 Î ãëàâíîì 02.25 Äåëîâîé ìèð. Íåäåëÿ 02.55 ÒåëåÀêàäåìèÿ 04.00 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 04.05 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 05.35 Èòîãè äíÿ

04.55 “×óæèå îøèáêè. Ñìåðòü Íåôåðòèòè” 05.40, 15.55 “Âñå áóäå äîáðå!” 07.10, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 08.50 Õ/ô “Âðåìÿ ëþáèòü” 12.20 “ÌàñòåðØåô” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 20.00 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 21.00 Ò/ñ “Ìåòîä Ôðåéäà” 22.25 “Äåòåêòîð ëæè 3” 23.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” 00.30 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.20 Õ/ô “Ëþáîâü çåìíàÿ” 02.55 Íî÷íîé ýôèð

ÏÎÍÅIJËÎÊ, 18 ËÞÒÎÃÎ 03:05 04:20

Õ/ô “ѳìíàäöÿòü ìèòòºâîñòåé âåñíè” 1 ñ. “Îé, íà ²âàíà Êóïàëà”. ÷. 1

06.00 Ò/ñ “Ôóðöåâà. Ëåãåíäà î Åêàòåðèíå” 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 13.00, 17.15 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00, 20.00 Ò/ñ “Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà” 12.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Òóðåöêèé ãàìáèò. Ïðîäîëæåíèå” 15.35 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20, 03.50 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 22.00 Õ/ô “Ìóìèÿ 2: Âîçâðàùåíèå”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.20 Ò/ñ “Ãðèìì” 01.10 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ïðèçðàêà”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.40 Ò/ñ “Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.25 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 05.15 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí

06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.25, 08.35, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 08.30, 23.45, 00.35, 02.35, 03.25, 04.15 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.10, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 07.15 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.30, 08.50 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 07.35, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 08.15 “Õðîíèêà íåäåëè” 08.25, 09.50, 10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 14.05, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 02.25, 03.55 “Ïîãîäà” 09.15, 13.10, 14.10 “5 ýëåìåíò” 10.15 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà” 11.15 “Âðåìÿ: èòîãè íåäåëè ñ Ò. Äàíèëåíêî” 12.15 “Ìàøèíà âðåìåíè” 15.15 “Ìàìèíà øêîëà” 16.10 “Îêíî â Åâðîïó” 16.45 “Ìîòîð” 17.25 “Â êàáèíåòàõ” 18.15 “Òåððèòîðèÿ çàêîíà” 19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15, 02.40 “Íàëîãîâûé äíåâíèê” 23.30, 00.25 “Crime news” 04.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 04.40 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé”

06.00 Óçíàé êàê 06.05, 12.00 Ò/ñ “Ìåòîä Ëàâðîâîé” 07.00 Áàêëóøíèöà 05.50 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 05.55, 07.05, 01.25, 02.40 Ïîãîäà 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 06.00, 04.20 Ñâèòàíîê 09.00 Ò/ñ “Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû” 07.00, 07.45 Äåëîâûå ôàêòû 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 07.10 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 07.50 Ôàêòû íåäåëè 12.55, 19.25 Áîãèíÿ øîïèíãà 08.45 Ôàêòû. Óòðî 13.30 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 09.15, 19.20, 00.30 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 14.35, 20.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 05.25 Õ/ô “Àñÿ” 10.05 Õ/ô “Õîëîñòÿê” 15.35, 01.25 Âàéôàéòåðû 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 12.15, 13.00 Ò/ñ “Êîäåêñ ÷åñòè” 16.15 Ò/ñ “×åìïèîíêè” 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 17.15 Ýòî ëþáîâü 2 07.30 Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ 14.15, 21.50 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 17.40, 01.00 Ò/ñ “Ïîëîâèíêè” 09.10, 12.25 Ò/ñ “Ìîÿ íîâàÿ æèçíü” 15.20, 20.05 Ò/ñ “Áîìáèëà” 18.20, 21.35 Îäíà çà âñåõ 13.20 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 17.00 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò - ðàñõèòèòåëüíè- 19.50, 22.25 Ò/ñ “Âîñüìèäåñÿòûå”. (2 êàòåãîðèÿ) 14.15, 18.10 Ò/ñ “Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé” öà ãðîáíèö” 22.00 Áîëüøàÿ ðàçíèöà ïî-óêðàèíñêè 16.15 “Æäè ìåíÿ” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 23.00 Äóðíåâ+1 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 22.50, 02.45 Ñâîáîäà ñëîâà 23.25 Àíåêäîòû 20.30 “Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ” 01.20 ÏðîÖiêàâå 00.00 Ò/ñ “Ðåàëüíàÿ êðîâü”. (3 êàòåãîðèÿ) 20.35 Ò/ñ “Äâàäöàòü ëåò áåç ëþáâè” 02.15 Äî óòðà 22.30 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì 2”

05.15 Ò/ñ “Êàê ñêàçàë Äæèì” 06.00, 06.45 Î÷åâèäåö. Ñàìîå ñìåøíîå 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 07.30, 08.30, 19.00, 00.55 Ðåïîðòåð 07.35, 08.35, 19.30, 01.20 Ïîãîäà 09.00 Õ/ô “×åðíàÿ ìîëíèÿ” 11.05 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 13.20, 14.35 Kids’ Time 13.25 Ì/ñ “Êîò-Ïåñ” 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 15.55, 21.55 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 16.55 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 17.55, 20.50 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 19.25, 01.15 Ñïîðòðåïîðòåð 19.50 Ò/ñ “Íå ïëà÷ü ïî ìíå, Àðãåíòèíà!” 23.00 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå”

06:0016:00 16:15 16:30 17:00 19:00 19:30 20:10 20:45 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 00:15 00:40 01:05

16:00 íà êàíàë³ ïðîô³ëàêòèêà “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Õòî ÿ? Ùî ÿ ìîæó?” “Çðîáëåíî ðóêàìè” “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “гäíà øêîëà” “Òâîº ìàéáóòíº” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Äóìêè ç ïðèâîäó” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “×åñòü ìóíäèðó” Õ/ô “ѳìíàäöÿòü ìèòòºâîñòåé âåñíè” 1 ñ. Ä/ô “³ôàâàðà” “ijëîâèé ðèòì” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé”

06.00 “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà” 06.30 Õ/ô “Çàñòàâà â ãîðàõ” 08.10 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 09.00 “Ïðàâîñëàâíûå ñâÿòûå” 10.50 Ò/ñ “Ïàóòèíà 6” 14.55 Ò/ñ “Ñëåïîé 2” 18.30 “Ñëó÷àéíûé ñâèäåòåëü” 19.00, 23.45, 01.50, 04.00 “Ñâèäåòåëü” 19.30 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” 21.45 Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.45 Ò/ñ “CSI: Ëàñ-Âåãàñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.15 Õ/ô “Êîãäà Çåìëÿ îñòàíîâèëàñü”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.20 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå óáèéñòâà”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.30 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 05.00 “Ïðàâäà æèçíè”

06.00, 16.00, 03.50 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð 06.30, 08.30 Ìèð çà íåäåëþ 07.00, 05.00 Óòðåííèé espresso 09.00 Ä/ô “Ðîìàíîâû. Çàêàò Ðîññèéñêîé èìïåðèè” 10.00 Àëëî, äîêòîð! 11.15 Ä/ô “Êðóòîé ìàðøðóò Âëàäèìèðà Àêñåíîâà” 12.15 Ýõî äæóíãëåé 14.00 Ä/ô “Çàãàäêà ëÿãóøêè-èììèãðàíòêè” 15.00, 18.30, 21.00 Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 15.15, 18.55, 21.30 Ïîãîäà 15.30 Ñâåòñêèå õðîíèêè 16.50 Àëëî, äîêòîð! Ïðÿìîé ýôèð 17.45 Ðåàëüíûå èñòîðèè. Äåíü ñóðêà 18.50, 21.25 Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Îëåã Ãàçìàíîâ 20.00 Ä/ô “È òû, Áðóò?! Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ïðåäàòåëüñòâ” 21.35 Ä/ô “Àëåêñàíäð Ôèëèïïåíêî. Íåóãîìîííûé” 22.40 Ä/ô “Íåâåðîÿòíûå ïóòåøåñòâèÿ” 23.40, 04.10 Ä/ô “Ñóïåð-êðîò” 00.45 Àìóðíûå ìåëîäèè 3 01.00 Õ/ô “Äðóãàÿ æåíùèíà”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.20 Õ/ô “Íåïðèñòîéíîå ïîâåäåíèå”. (3 êàòåãîðèÿ)

06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00, 16.00 Ì/ñ “Òðàíñôîðìåðû” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 10.40, 17.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè Íåéòðîíà” 11.00 Ì/ñ “Ïîäðîñòêè-òèòàíû” 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” 13.00, 18.00 Ì/ñ “Àâàòàð” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 22.00 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 23.00 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.00 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

04.00 05.00 05.20 06.45 08.00

“Áûëî Âðåìÿ” Õ/ô “Óäà÷à” “ÊÂÍ” “50/50” Ñïåêòàêëü “Ïðèøåë ìóæ÷èíà ê æåíùèíå” 10.00 “Ïîëå ÷óäåñ” 11.00, 02.00 “Êîëáà âðåìåíè” 12.00 “Ãîëóáîé îãîíåê” 13.00 “Ñòóïåíü ê Ïàðíàñó” 14.20 “Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è” 16.00 “...Äî 16 è ñòàðøå” 16.55 “Áëèö” 17.30 Õ/ô “Êâàðòèðà” 19.00, 01.00 “Âðåìÿ” 20.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 21.00 Âñòðå÷à â êîíöåðòíîé ñòóäèè “Îñòàíêèíî” 22.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” 22.35 “Ïîêà âñå äîìà” 23.10 Õ/ô “Íåçíàêîìåö” 03.00 “Âçãëÿä”

04.00 06.10

“ÍÒ óòðîì” Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “×èñòàÿ ìèñòèêà”. “Êîðòèê” 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 08.25 Àëåêñàíäð Æóðáèí. Ìåëîäèè íà ïàìÿòü 09.05 “Ðóññêèå ñåíñàöèè” 10.05 Òû íå ïîâåðèøü! 11.35 “Äî ñóäà” 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 13.35, 16.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 14.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò” 15.35 Ò/ñ “Ñóïðóãè”. “Íî÷íîé äóøèòåëü” 17.30, 01.25 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 18.35, 02.35 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 19.25 Ò/ñ “Ïåòðîâè÷”. “Çàïàäíÿ” 21.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 21.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû 5”. “×òî óïàëî, òî ïðîïàëî”. “Ïðèãëàøåíèå íà âå÷åðèíêó” 23.35 Ò/ñ “Ãîðîä ñîáëàçíîâ” 03.30 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå õðîíèêè”. “Âñÿ áàíäèòñêàÿ âëàñòü”

05.45 07.40 09.55 11.25

Ñîâåòñêèå ìóëüòôèëüìû Õ/ô “Çàâòðàê íà òðàâå” Âîêðóã ñìåõà Õ/ô “Ëþäè è çâåðè”

15.00 16.45 18.20 20.10 22.10 00.05 01.40 04.20 05.20

Ò/ñ “Áàÿçåò” Õ/ô “Ïîêà ôðîíò â îáîðîíå” Õ/ô “Íà ñåìè âåòðàõ” Ò/ñ “Äåâÿòü æèçíåé Íåñòîðà Ìàõíî” Õ/ô “Êëåòêà äëÿ ïòàøåê” Õ/ô “Îäíàæäû ïðåñòóïèâ çàêîí” Õ/ô “Áàëòèéñêîå íåáî” Õ/ô “Ýôôåêò Ðîìàøêèíà” Ñàóíäòðåêè

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Íîâîñòè 05.05, 09.15 Òåëåêàíàë “Äîáðîå óòðî!” 09.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 10.00 “Æèòü çäîðîâî!” 11.00, 04.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 12.55 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” ñ Ã. Ìàëàõîâûì 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 14.20 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 15.15 “Õî÷ó çíàòü” 15.50 “Òû íå îäèí” 16.20 “Äåøåâî è ñåðäèòî” ñ Ä. Äîíöîâîé 17.05, 02.25 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 18.40, 03.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 19.55, 01.10 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 21.00 “Âðåìÿ” 21.30 Ò/ñ “Ñòðàñòè ïî ×àïàþ” 23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 00.00 “Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü” ñ À. Ìàêàðîâûì 00.55 Íî÷íûå íîâîñòè

01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô “Äåòè êàïèòàíà Ãðàíòà” 02.25, 08.25, 14.25 Ì/ñ “Áàáà-ßãà ïðîòèâ!” (6+) 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Âîëê Àëüáåðòî” 04.00, 10.00, 16.00 Õ/ô “Òîïèíàìáóðû” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ãåðîé èç òðóùîá” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ñ “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ñèíäáàäà” Ò/ñ “Îáúÿâëåí â ðîçûñê” Ò/ñ “Óãðî. Ïðîñòûå ïàðíè” Ò/ñ “Ïåðåäåë. Êðîâü ñ ìîëîêîì” Ò/ñ “Êîíòîðà” Ò/ñ “Ïåðîì è øïàãîé”

06.00, 06.40, 10.35, 11.35, 05.30 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.50, 10.50 “Óòðî íà ÊÐÒ” 07.00, 13.50, 18.00 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 07.15, 19.50 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 07.35, 17.00, 20.10 Ò/ñ “Êðàñíîå è ÷åðíîå” 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, 18.10, 18.40 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 08.45, 11.10 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 09.45 “Âêóñû êóëüòóð” 12.25, 01.50 Õ/ô “Êàùåé Áåññìåðòíûé” 14.00, 22.50 “Þâåëèð” 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 18.20 “Êðèìèíàë” 18.55, 04.05 “Îòðàæåíèå: íåèçâåñòíàÿ êëàññèêà” 19.15 “Ãóáåðíèÿ” 21.10 “Êèíîïðîåêòîð” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.30 Õ/ô “Ìàêñèìêà” 00.50 “Òåëå÷àò” 03.00 “Ïóøêèí” 03.20 “Èìåþ ÷åñòü ïðèãëàñèòü” 04.20 “Ëþáîâü çåìíàÿ” 04.50 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 05.10 “Óñïåõ íà øïèëüêàõ”

06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.45, 00.55, 02.55 Ôóòáîë News 06.10 Íàïîëè - Ñàìïäîðèÿ. ×åìïèîíàò Èòàëèè 08.10 Âàëåíñèÿ - Ìàëüîðêà. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 10.20, 17.45, 04.45 Æóðíàë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 10.50 Âîëüôñáóðã - Áàâàðèÿ. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè 12.45 Ãðàíàäà - Áàðñåëîíà. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 14.45 Ä/ô “Áûòü “Ëèâåðïóëüöåì” 15.50 ×åëñè - Áðåíòôîðä. Êóáîê Àíãëèè 18.10 Ðåàë - Ðàéî Âàëüåêàíî. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 20.10, 01.10, 03.45 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 21.10, 02.10 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà 21.55 ÌÞ - Ðåäèíã. Êóáîê Àíãëèè 23.55, 03.10 Îáçîð 5-ãî ðàóíäà. Êóáîê Àíãëèè 00.25 Futbol Mundial 05.15 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10 ñòîð. 06.00, 00.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. ÏÑ - Óòðåõò 07.55, 01.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Àçîâìàø - ÓÍÈÊÑ 09.45, 04.15 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Càíòüÿãî Ôóòçàë - Êàõà Ñåãîâèÿ 11.35 “Ãîíêè íà âûíîñëèâîñòü. Èòîãè ñåçîíà 2012” 12.10 Áàñêåòáîë. Åâðîêóáîê. Áàíâèò - Áóäèâåëüíèê 14.05, 03.40 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 14.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Ëîêåðåí - Áðþããå 16.40 Ýêñòðà-ôóòçàë 17.10 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Êðèñòàë Ïýëàñ - Ìèääëñáðî 19.05 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Àñòàíà - ÁÊ Äîíåöê 21.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð 22.05 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ ×åðêàñêèå Ìàâïû - ÁÊ Äíåïð-Àçîò

07.00 Ä/ô “Êîíòðàñòíûå îêåàíû” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 09.55, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.25, 21.00, 21.30 Ä/ô “Õàðíàñ - óáåæèùå äëÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 Ä/ô “Ðûñè - èñòîðèÿ Ëèçû è Ìóðî” 14.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê Àííû” 19.00, 00.00 Ä/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Íàéäæåëà Ìàðâåíà íà îñòðîâå Õàéíàíü” 22.00 Ä/ô “Äíåâíèê áîëüøîé êîøêè” 23.00 Ä/ô “Òàéíàÿ æèçíü ïðèìàòîâ” 01.00, 01.30 Ä/ô “Îáåçüÿíû-âîðèøêè” 02.00, 04.00 Ä/ô “Ïðè÷óäëèâûå îáèòàòåëè ìîðñêèõ ãëóáèí” 03.00, 03.30, 05.00, 05.30 Ä/ô “Õðàíèòåëè Þæíîé Àôðèêè” 06.00 Ä/ô “Âîðîíüÿ ñòàÿ”

04.00 “Óòðî Ðîññèè” 08.05 “Èñêàòåëè” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 09.30 “1000 ìåëî÷åé” 10.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 11.00, 03.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 12.30, 15.30, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 13.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 13.55 Ò/ñ “Èíñòèòóò áëàãîðîäíûõ äåâèö” 14.50 Âåñòè - Ñïîðò 15.50 Ò/ñ “Áûëà ëþáîâü” 18.30, 02.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 19.20 Ò/ñ “Æåíà îôèöåðà” 21.05 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì” 22.05 “Áåçîïàñíîñòü.ðó” 23.00 Ò/ñ “Ñîíüêà. Ïðîäîëæåíèå ëåãåíäû” 23.50 “Äåâ÷àòà” 00.30 “Âåñòè +” 00.50 Õ/ô “Ïðîòèâîñòîÿíèå” 02.15 Âåñòè.ru

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.10 “Ïîñòñêðèïòóì” 09.00, 14.00 “Íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè” 09.25, 18.15, 02.20 Ò/ñ “Óïðàâà” 10.20 “ öåíòðå ñîáûòèé” 11.10 Ì/ô “Äåäóøêà è âíó÷åê” 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 11.50, 20.55 Ò/ñ “Âåðåâêà èç ïåñêà” 12.40 Ä/ô “Ëóííîå ñ÷àñòüå Àíàòîëèÿ Ðîìàøèíà” 13.20, 23.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. “Ñòàëèíêà” 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 15.20 Õ/ô “Áåñ â ðåáðî” 16.50, 01.40 “Pro æèçíü” 17.50 Ì/ô: “Ìîéäîäûð”, “×óæîé ãîëîñ” 19.10, 03.10 “Ïðàâî ãîëîñà” 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 20.30 “×åëîâåê-ìàøèíà”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 21.50 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 22.20 “Áåç îáìàíà. Êóõîííûé ïñèõîç” 23.00 Ä/ô “Êîíòðàöåïòèâû. Óáîéíûé áèçíåñ” 00.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 00.50 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ä. Ïåâöîâ 04.00 Õ/ô “Ãðîìîçåêà”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


11 ñòîð. 17.55, 20.50 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 19.25, 01.15 Ñïîðòðåïîðòåð 23.00 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 00.00 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 06.00 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 01.25 Ò/ñ “Ýâðèêà” 06.05, 06.35 Ì/ô “Êðàñíûå øàïî÷êè” 07.00, 19.30 “ÒÑÍ” 02.05 Ò/ñ “Þæíàÿ òåððèòîðèÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) 07.55, 03.40 Ò/ñ “Âåñíà â äåêàáðå” 02.50 Ò/ñ “Øêîëà”. (2 êàòåãîðèÿ) 08.55, 04.25 Ò/ñ “Æåíñêèå ìå÷òû î äàëåêèõ êðàÿõ” 03.15, 04.00 Çîíà íî÷è 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷åñòâåííûé âåê. Ðîêñîëàíà” 03.20, 04.05 Áîãäàí Õìåëüíèöêèé 11.55, 12.55, 20.00, 21.05 Ò/ñ “Âåðîíèêà: ïîòåðÿí- 04.35, 05.00 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà íîå ñ÷àñòüå” 04.40 Òàñÿ 14.00, 02.05 “Íå âðè ìíå 3” 04.50 Íèìôåÿ êàíäèäà 15.00, 02.55 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû” 16.10, 00.40 “Ïðîñòîøîó ñ Þðèåì Ãîðáóíîâûì” 16.45, 23.15 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 06.00 “Óòðî íà Ê1” 22.10, 01.15 “Óêðàèíñêèå ñåíñàöèè” 07.30 Ì/ô 23.40, 05.15 Ò/ñ “Íåçàáûâàåìîå”. (2 êàòåãîðèÿ) 09.15 “Æåíñêàÿ ëèãà” 10.10 Õ/ô “Ðî-Áè-Ãóä” 12.40 “Äîáðûé âå÷åð, æèâîòíûå” ÒÐÊ “Ýðà” 13.40, 17.10 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 14.35, 19.00 “Øîïèíã ìîíñòðû” 06.01 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 15.25, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 16.15 “Îðåë è Ðåøêà” 06.10, 07.05 Ñïîðò 20.00 “Áîéöîâñêèé êëóá” 06.15, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 06.20 Ðåöåïòû çäîðîâüÿ 21.50 “2 ïîëîñêè” 06.25 ÀãðîÝðà 23.10 “Âå÷åð. Ïàøà. Çâåçäû” 06.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 00.00 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” 07.15 Çàãëàâèÿ 01.40 “Íî÷íàÿ æèçíü” 07.20 Ñòðîéïëîùàäêà 07.25 Ñòðàíà on-line 07.30 Ãîñòü ñòóäèè 05.15 Ìèð çâåçä 07.40 Ýðà áèçíåñà 06.00 Òåëåòîðãîâëÿ 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 07.00 Ì/ô 08.15 Õ/ô “Êîëäóíüÿ” 08.55 Ñåìüÿ îò À äî ß ÓÒ-1 10.15 Íàøå âñå 09.00, 21.00 Èòîãè äíÿ 11.00, 11.40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 09.15, 15.10, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 12.30, 01.55 Çíàåòå ÷òî? 09.20 Àóäèåíöèÿ. Ñòðàíû îò À äî ß 13.20, 22.30 Ñåìåéíûé ðàçìåð 09.45 “Òàéíû óñïåõà” ñ Í. Ãîðîäåíñêîé 14.00, 19.30 Âðà÷è 10.15 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 14.50 Ñïðîñèòå ó ïîâàðà 11.45 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” 15.40 Ñâàòû ó ïëèòû 12.30 Øàã ê çâåçäàì 16.40, 23.20 Æåíñêàÿ ôîðìà 13.10 Óäà÷è 17.40 Âðåìÿ êðàñîòû 13.30, 18.35, 21.20 Äåëîâîé ìèð 18.20 Ñ áåëîãî ëèñòà 13.35 Õ/ô “Ôðîíò áåç ôëàíãîâ” 20.20, 00.15 Òàêàÿ êðàñèâàÿ ëþáîâü 15.00, 18.20 Íîâîñòè 21.15 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 15.15 EuroNews 01.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð 15.20 Íàóêà 02.40 Öâåò Íî÷è 15.25 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.30 Ïîãîäà 15.35, 19.30 Êðèâîå çåðêàëî 16.00 Õ/ô “Âå÷íûé çîâ” 05.35 “×óæèå îøèáêè. Ìàòåðèíñêàÿ ëþáîâü” 18.50 221. Ýêñòðåííûé âûçîâ. Íåäåëÿ 06.20, 15.55 “Âñå áóäå äîáðå!” 21.25 “Àäðåíàëèí” 08.00, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà 09.45 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Êóäà èñ÷åçàþò ÒÐÊ “Ýðà” çâåçäû” 23.00, 01.00 Èòîãè 10.45 Õ/ô “Òàì, ãäå æèâåò ëþáîâü” 23.10, 01.10 Ñïîðò 12.25 “ÌàñòåðØåô” 23.15 Ïîãîäà 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 23.20 Õ/ô “Ìóæñêàÿ ðàáîòà” 20.00 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 00.15 Îò ïåðâîãî ëèöà 21.00 Ò/ñ “Ìåòîä Ôðåéäà” 00.40 Ìåæäó ñòðîê 22.25 “Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì äåòåé” ÓÒ-1 00.15 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.20, 02.00 Íîâîñòè 01.10 Õ/ô “Ñóäüáà” 01.30 Î ãëàâíîì 02.50 Íî÷íîé ýôèð 02.10 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.10 Êíèãà.ua 03.30 Êóáîê ìèðà ïî ôóòáîëó 2014. Äíåâíèê ÔÈÔÀ 05.15, 06.55, 01.30, 04.10 Ïîãîäà 04.00 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 05.20 Ôàêòû 04.05 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 05.50, 04.15 Ñâèòàíîê 05.35 Èòîãè äíÿ 06.50, 07.45 Äåëîâûå ôàêòû 07.00 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.50 Ñòîï-10 08.45 Ôàêòû. Óòðî 06.00 Ì/ô 09.15, 19.20, 00.45 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 06.20 Ò/ñ “Ãîâîðèò ïîëèöèÿ!” 10.00, 16.50 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 11.55 Ò/ñ “Êîäåêñ ÷åñòè” 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 07.30 Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ 13.00 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 09.10, 20.35 Ò/ñ “Äâàäöàòü ëåò áåç ëþáâè” 13.10 Ò/ñ “Îõîòà íà Âåðâîëüôà” 11.05, 12.15 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. 14.05, 21.50 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” Êàíåâñêèì” 15.10, 20.05 Ò/ñ “Áîìáèëà” 14.05 “Ñóäåáíûå äåëà” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 15.00 “Ñåìåéíûé ñóä” 22.55 Õ/ô “Âûøå íåáà”. (2 êàòåãîðèÿ) 16.00, 18.10 Ò/ñ “Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé” 01.35 Õ/ô “Ïèâíîé ôåñòèâàëü”. (2 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” êàòåãîðèÿ) 20.30, 04.40 “Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ” 03.20 ÏðîÖiêàâå 22.30 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì 2” 00.30 Õ/ô “Íàä çàêîíîì” 02.20 Õ/ô “Ñ ìåíÿ õâàòèò”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.10 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 06:00 óìí Óêðà¿íè 04.45 Ä/ñ “Æàäíîñòü” 06:10 “Ñåêðåòè êðàñè” 06:35 “Ïîâ³ð ó ñåáå” 07:00 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 05.20 Ò/ñ “Êàê ñêàçàë Äæèì” 07:30 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 06.00, 06.45 Î÷åâèäåö. Ñàìîå ñìåøíîå 09:00 “×àñ êðà¿íè” 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 09.30 Õ/ô “ѳìíàäöÿòü ìèòòºâîñòåé 07.30, 08.30, 19.00, 00.55 Ðåïîðòåð âåñíè” 1 ñ. 07.35, 08.35, 19.30, 01.20 Ïîãîäà 10:40 “Àçáóêà ðåìåñåë”. Ãîí÷àðñòâî 09.00, 19.50 Ò/ñ “Íå ïëà÷ü ïî ìíå, Àðãåíòèíà!” 11:00 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé 10.05, 16.55 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 11.05 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 13:15 “Ñëóõàé î÷èìà” 13.20, 14.35 Kids’ Time 13:40 Ä/ô “³ôàâàðà” 13.25 Ì/ñ “Êîò-Ïåñ” 14:05 “Ðîçìîâà áåç íîòàö³é” 14.50, 15.50 Teen Time 14:30 “гäíà øêîëà” 14.55 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 15.55, 21.55 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 15:00 “Ôàáðèêà ³äåé”

²ÂÒÎÐÎÊ, 19 ËÞÒÎÃÎ 15:30 16:00 16:20 16:30 16:40 17:00 19:00 19:30 20:25 20:45 21:00 21:25 22:00 22:30 23:00 00:20 00:50 02:50 04:00

“Óêðà¿íö³ â ñâ³ò³” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”, Ì/ô “Àçáóêà ðåìåñåë”. Ãîí÷àðñòâî “Ñòóäåíòñüêèé êâèòîê” “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “Õòî ÿ? Ùî ÿ ìîæó?! “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Ñòîð³íêàìè ³ñòî𳿔 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” Ä/ô “Ãëàâà ²îàíà Õðåñòèòåëÿ” Õ/ô “ѳìíàäöÿòü ìèòòºâîñòåé âåñíè” 2 ñ. “Ôóòáîëüí³ ä³àëîãè” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” Õ/ô “ѳìíàäöÿòü ìèòòºâîñòåé âåñíè” 2 ñ. “Îé, íà ²âàíà Êóïàëà”. ÷. 2

06.00 Ò/ñ “Ôóðöåâà. Ëåãåíäà î Åêàòåðèíå” 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 13.00, 17.15 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00, 20.00 Ò/ñ “Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà” 12.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Êóâûðêîì” 15.35 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20, 03.50 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 22.00 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 23.50 Ò/ñ “Ãðèìì” 00.40 Õ/ô “Ìóìèÿ 2: Âîçâðàùåíèå”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.40 Ò/ñ “Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.25 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 05.15 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí

06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.25, 08.15, 18.50, 23.40, 00.25, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 23.45, 00.35, 02.35, 03.25, 03.35, 04.15 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.10, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 07.15 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.30, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 07.55, 08.50 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 08.20 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 08.40, 09.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 03.55 “Ïîãîäà” 09.15, 13.35, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 13.10 “Íàëîãîâûé äíåâíèê” 16.10 “Òðàíñìèññèÿ” 17.25 “Îñîáåííûé âçãëÿä” 18.15 “Ýíåðãîíàäçîð” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15, 02.40 “Àãðîêîíòðîëü” 23.30 “Crime news” 04.20 “Æèçíü èíòåðåñíà” 04.40 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé”

06.00 Óçíàé êàê 06.05, 12.00 Ò/ñ “Ìåòîä Ëàâðîâîé” 07.00 Áàêëóøíèöà 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00 Ò/ñ “Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.55, 19.25 Áîãèíÿ øîïèíãà 13.30 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 14.35, 20.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 15.35, 01.25 Âàéôàéòåðû 16.15 Ò/ñ “×åìïèîíêè” 17.15 Ýòî ëþáîâü 2 17.40, 01.00 Ò/ñ “Ïîëîâèíêè” 18.20, 21.35 Îäíà çà âñåõ 19.50, 22.25 Ò/ñ “Âîñüìèäåñÿòûå”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.00 Áîëüøàÿ ðàçíèöà ïî-óêðàèíñêè 23.00 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 23.25 Àíåêäîòû 00.00 Ò/ñ “Ðåàëüíàÿ êðîâü”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.15 Äî óòðà

05.30 Õ/ô “Åäèíñòâåííàÿ äîðîãà” 07.05 Õ/ô “×åëîâåê â çåëåíîì êèìîíî” 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” 09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 10.00 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð 3” 11.50 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Òóðåöêîãî” 14.40, 19.30 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” 16.45, 19.00, 23.45, 01.50, 04.00 “Ñâèäåòåëü”

17.00 21.50 22.45 00.15 02.20 04.30 05.20

Ò/ñ “Íàâèãàòîð” Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) Ò/ñ “CSI: Ëàñ-Âåãàñ”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Äâà ìèëëèîíà ëåò ñïóñòÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå óáèéñòâà”. (2 êàòåãîðèÿ) “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

06.00, 16.00, 03.50 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 06.55, 18.50, 21.25 Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ 07.00, 05.00 Óòðåííèé espresso 09.00 Ä/ô “È òû, Áðóò?! Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ïðåäàòåëüñòâ” 10.00 Àëëî, äîêòîð! 11.15 Ä/ô “Àëåêñàíäð Ôèëèïïåíêî. Íåóãîìîííûé” 12.15 Ðåàëüíûå èñòîðèè. Äåíü ñóðêà 14.00, 22.40 Ä/ô “Íåâåðîÿòíûå ïóòåøåñòâèÿ” 15.15, 18.55, 21.30 Ïîãîäà 15.30 Êóìèðû 15.45 Öèâèëèçàöèÿ Incognita 16.50 Àëëî, äîêòîð! Ïðÿìîé ýôèð 17.45 Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøà ïåíñèÿ 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Îëåã Ãàçìàíîâ 20.00 Ä/ô “Ïðîêëÿòèå äîìà Ðîìàíîâûõ” 21.35 Ä/ô “ÍËÎ. Âòîðæåíèå íà Çåìëþ” 23.40, 04.10 Ä/ô “Ëüâû ïðîòèâ êðîêîäèëîâ. Âûæèâàíèå” 00.45 Àìóðíûå ìåëîäèè 3 01.00 Õ/ô “Óáèéñòâåííûé ñòðèïòèç”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.30 Õ/ô “Êîìïðîìåòèðóþùèå ñèòóàöèè. Âîò ýòî Ãîëëèâóä!” (3 êàòåãîðèÿ)

06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00, 16.00 Ì/ñ “Òðàíñôîðìåðû” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 10.40, 17.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè Íåéòðîíà” 11.00 Ì/ñ “Ïîäðîñòêè-òèòàíû” 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” 13.00, 18.00 Ì/ñ “Àâàòàð” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 22.00 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 23.00 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.00 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

04.00 “Ïîëå ÷óäåñ” 05.00, 14.00, 20.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 06.00 “Ãîëóáîé îãîíåê” 07.00 “Ñòóïåíü ê Ïàðíàñó” 08.20 “Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è” 10.00 “...Äî 16 è ñòàðøå” 10.55 “Áëèö” 11.30, 17.30 Õ/ô “Êâàðòèðà” 13.00, 19.00 “Âðåìÿ” 15.00 Âñòðå÷à â êîíöåðòíîé ñòóäèè “Îñòàíêèíî” 16.00 “Ñîëäàòñêèå ìåìóàðû” 17.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Îðêåñòð Ïîëÿ Ìîðèà” 21.00 “Çèìíèé âå÷åð... â Ëóæíèêàõ!” 22.00 “Áûëî Âðåìÿ” 23.00 Õ/ô “Óäà÷à” 23.20 “ÊÂÍ” 00.45 “50/50” 02.00 Ñïåêòàêëü “Ïðèøåë ìóæ÷èíà ê æåíùèíå”

04.00 06.10

“ÍÒ óòðîì” Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Íà îãðîìíîé ñêîðîñòè”. “Êðûñà” 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 08.25 “Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê” 09.25 Ðóññêàÿ íà÷èíêà 10.00 Ò/ñ “Àëèáè” íà äâîèõ”. “Ìàòðèöà” 11.35 “Äî ñóäà” 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 13.35, 16.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 14.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò” 15.35 Ò/ñ “Ñóïðóãè”. “Ðîëåâûå èãðû” 17.30, 01.25 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 18.35, 02.35 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 19.25 Ò/ñ “Ïåòðîâè÷”. “Ìåñòî ïîä ñîëíöåì” 21.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 21.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû 5”. “Ñåêðåòíàÿ òþðüìà”. “Êðóãîñâåòêà” 23.35 Ò/ñ “Ãîðîä ñîáëàçíîâ” 03.30 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå õðîíèêè”. “Ïîöåëóé Èóäû”

¹ 5 (1066) 13 ëþòîãî 2013 ð.

05.45 09.20 11.25 12.55

Ñîâåòñêèå ìóëüòôèëüìû Õ/ô “Åñëè âåðèòü Ëîïîòóõèíó...” Âîêðóã ñìåõà Õ/ô “Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ äëÿ ôëåéòû” 15.10, 20.10 Ò/ñ “Äåâÿòü æèçíåé Íåñòîðà Ìàõíî” 17.10 Õ/ô “Áàëòèéñêîå íåáî” 22.10 Õ/ô “Îäíàæäû ïðåñòóïèâ çàêîí” 23.50 Õ/ô “Ñáðîñü ìàìó ñ ïîåçäà” 01.20 Õ/ô “Íà ñåìè âåòðàõ” 02.50 Õ/ô “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” 04.25 Ñàóíäòðåêè

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Íîâîñòè 05.05, 09.15 Òåëåêàíàë “Äîáðîå óòðî!” 09.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 10.00 “Æèòü çäîðîâî!” 11.00, 04.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 12.55 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” ñ Ã. Ìàëàõîâûì 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 14.20 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 15.15 “Õî÷ó çíàòü” 15.50 “Òû íå îäèí” 16.20 “Äåøåâî è ñåðäèòî” ñ Ä. Äîíöîâîé 17.05, 02.25 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 18.40, 03.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 19.55, 01.20 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 21.00 “Âðåìÿ” 21.30 Ò/ñ “Ñòðàñòè ïî ×àïàþ” 23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 00.00 Íî÷íûå íîâîñòè 00.15 Ò/ñ “Çàäèðû”

01.00, 07.00, 13.00 Êîìåäèÿ “Åäèíèöà “ñ îáìàíîì” 02.15, 08.15, 14.15 Ì/ñ “Áàáà-ßãà ïðîòèâ!” (6+) 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Âîëê Àëüáåðòî” 04.00, 10.00, 16.00 Õ/ô “Òîïèíàìáóðû” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ãåðîé èç òðóùîá” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ñ “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ñèíäáàäà” Ò/ñ “Îáúÿâëåí â ðîçûñê” Ò/ñ “Óãðî. Ïðîñòûå ïàðíè” Ò/ñ “Ïåðåäåë. Êðîâü ñ ìîëîêîì” Ò/ñ “Êîíòîðà” Ò/ñ “Ïåðîì è øïàãîé”

06.00, 06.40, 10.35, 11.45, 05.30 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.50, 10.50 “Óòðî íà ÊÐÒ” 07.00 “Äæàìïèíã” 07.35, 17.00 Ò/ñ “Êðàñíîå è ÷åðíîå” 08.35, 09.15, 10.20, 11.35, 12.10, 13.40, 16.45, 18.05 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 08.45, 11.00, 22.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 09.45 “Âêóñû êóëüòóð” 11.20, 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 12.25 Õ/ô “Ìîÿ ëþáîâü” 13.50, 18.00, 22.40 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 14.00, 22.50 “Þâåëèð” 18.15, 21.10 “Êèíîïðîåêòîð” 18.25 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 18.55, 21.35 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 19.15 “Ãóáåðíèÿ” 19.50, 05.10 “Çäîðîâüå” 20.10 Ò/ñ “Óêðàñòü Äæîêîíäó. Çàãàäêà Ìîíà Ëèçû” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.55 “Àðõèâû èñòîðèè” 00.50 “Òåëå÷àò” 01.50 “Îäèí íà îäèí ñî âñåìè” 02.20 “Ïóøêèí” 02.30 “Òðè öâåòà âðåìåíè” 03.00 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 03.30 “Óñïåõ íà øïèëüêàõ” 03.50 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” 04.20 “Øêîëà âûæèâàíèÿ” 04.50 “Âèííàÿ êàðòà”

06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50, 03.00 Ôóòáîë News 06.10 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Îáçîð òóðà 07.05, 04.15 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà 08.10, 16.00 Âîëüôñáóðã - Áàâàðèÿ. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè 10.20, 01.05 ÌÞ - Ðåäèíã. Êóáîê Àíãëèè 12.15 Îáçîð 5-ãî ðàóíäà. Êóáîê Àíãëèè 12.45 Âàëåíñèÿ - Ìàëüîðêà. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 14.40, 18.00, 03.15 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 19.00 Ä/ô “Áûòü “Ëèâåðïóëüöåì” 20.00 Æóðíàë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 20.30 Ðåàë - Ðàéî Âàëüåêàíî. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 22.50 Ãðàíàäà - Áàðñåëîíà. ×åìïèîíàò Èñïàíèè

05.00 05.30

Futbol Mundial Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.00, 23.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Òâåíòå - Âèëëåì II 07.55, 17.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð 09.00 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Êðèñòàë Ïýëàñ - Ìèääëñáðî 10.55 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ ×åðêàñêèå Ìàâïû - ÁÊ Äíåïð-Àçîò 12.50, 01.25 Ýêñòðà-ôóòçàë 13.20 Òåííèñ. ÀÒÐ. Mubadala World Tennis Championship. Àáó-Äàáè. Ìàðè - Òèïñàðåâè÷ 15.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. ÏÑ - Óòðåõò 18.10 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Càíòüÿãî Ôóòçàë - Êàõà Ñåãîâèÿ 20.00 Ãîëüô. PGA. Northern Trust Open. Îáçîð òóðíèðà 21.00 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè 21.35 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Äíåïð - ÁÊ Êèåâ 01.55 Áàñêåòáîë. Åâðîêóáîê. Áàíâèò - Áóäèâåëüíèê 03.45 “Ãîíêè íà âûíîñëèâîñòü. Èòîãè ñåçîíà 2012” 04.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Ëîêåðåí - Áðþããå

07.00 Ä/ô “Ðûñè - èñòîðèÿ Ëèçû è Ìóðî” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 09.55, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.25, 21.00, 21.30 Ä/ô “Õàðíàñ - óáåæèùå äëÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 Ä/ô “Ëüâû ïóñòûíè” 14.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê Àííû” 19.00, 00.00 Ä/ô “Äèêàÿ ïðèðîäà Êîëóìáèè ñ Íàéäæåëîì Ìàðâåíîì” 22.00 Ä/ô “Ïðèðîäà Áðèòàíèè” 23.00 Ä/ô “Òàéíàÿ æèçíü ïðèìàòîâ” 01.00, 01.30 Ä/ô “Îáåçüÿíû-âîðèøêè” 02.00, 04.00 Ä/ô “Àðêòèêà â îæèäàíèè ïåðåìåí” 03.00, 03.30, 05.00, 05.30 Ä/ô “Õðàíèòåëè Þæíîé Àôðèêè” 06.00 Ä/ô “Íàìàêâàëåíä - ñàä â àôðèêàíñêîé ïóñòûíå”

04.00 “Óòðî Ðîññèè” 08.05, 23.05 Ò/ñ “Ñîíüêà. Ïðîäîëæåíèå ëåãåíäû” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 09.30 “1000 ìåëî÷åé” 10.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 11.00, 03.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 12.30, 15.30, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 13.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 13.55 Ò/ñ “Èíñòèòóò áëàãîðîäíûõ äåâèö” 14.50 Âåñòè - Ñïîðò 15.50 Ò/ñ “Áûëà ëþáîâü” 18.30, 02.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 19.20 Ò/ñ “Æåíà îôèöåðà” 21.05 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì” 22.05 “Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò” 00.00 “×åñòíûé äåòåêòèâ” 00.30 Õ/ô “Ïðîòèâîñòîÿíèå” 02.15 Âåñòè.ru

06.00 08.05

“Íàñòðîåíèå” “×åëîâåê-ìàøèíà”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 08.35, 14.00 “Íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè” 09.00, 17.50, 05.25 Ì/ñ “Ñàíäîêàí” 09.25, 18.15, 02.15 Ò/ñ “Óïðàâà” 10.15, 15.20, 00.50 Ò/ñ “Ëèíèè ñóäüáû” 11.00 Äîì ñ èñòîðèåé. “Ìóçåé Âîñòîêà” 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 11.50, 20.55 Ò/ñ “Âåðåâêà èç ïåñêà” 12.40 Ä/ô “Ëèäèÿ Ñìèðíîâà. ß ðîäèëàñü â ðóáàøêå” 13.20, 23.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Íà çàñëóæåííûé îòäûõ” 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 16.10 “Áåç îáìàíà. Êóõîííûé ïñèõîç” 16.50, 01.35 “Pro æèçíü” 19.10, 03.05 “Ïðàâî ãîëîñà” 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 20.30 “Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. Èãðû äüÿâîëà” 21.50 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 22.20 Ä/ô “Êèòàé: âëàñòü íàä ìèðîì?” 00.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 04.10 Òàëàíòû è ïîêëîííèêè. Ìóñëèì Ìàãîìàåâ

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


¹ 5 (1066) 13 ëþòîãî 2013 ð. 00.00 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.25 Ò/ñ “Ýâðèêà” 02.10 Ò/ñ “Þæíàÿ òåððèòîðèÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.50 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 06.00 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 06.05, 06.35 Ì/ô “Êðàñíûå øàïî÷êè” 02.55 Ò/ñ “Øêîëà”. (2 êàòåãîðèÿ) 07.00, 19.30 “ÒÑÍ” 03.20, 04.05 Çîíà íî÷è 07.55, 03.40 Ò/ñ “Âåñíà â äåêàáðå” 03.25, 04.10 Áîãäàí Õìåëüíèöêèé 08.55, 04.25 Ò/ñ “Æåíñêèå ìå÷òû î äàëåêèõ êðàÿõ” 04.40, 04.55 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷åñòâåííûé âåê. Ðîêñîëàíà” 04.45 Ìàñòåð ìóçû 12.00, 12.55, 20.00, 21.05 Ò/ñ “Âåðîíèêà: ïîòåðÿí- 04.50 Íåçíàêîìêà íîå ñ÷àñòüå” 14.00, 02.05 “Íå âðè ìíå 3” 15.00, 02.55 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû” 06.00 “Óòðî íà Ê1” 16.10, 00.40 “Ïðîñòîøîó ñ Þðèåì Ãîðáóíîâûì” 07.30 Ì/ô 16.45, 23.15 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 09.50 “Òðè ñåñòðû” 22.10, 01.15 “Òàáó ñ Íèêîëàåì Âåðåñíåì” 10.50 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” 23.40, 05.15 Ò/ñ “Íåçàáûâàåìîå”. (2 êàòåãîðèÿ) 12.40 “Äîáðûé âå÷åð, æèâîòíûå” 13.40, 17.10 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 14.35, 19.00 “Øîïèíã ìîíñòðû” ÒÐÊ “Ýðà” 15.25, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 16.15 “Îðåë è Ðåøêà” 06.01 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 20.00 “Áîéöîâñêèé êëóá” 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 06.10, 07.05 Ñïîðò 21.50 “2 ïîëîñêè” 06.15, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 23.10 “Âå÷åð. Ïàøà. Çâåçäû” 06.20 Ðåöåïòû çäîðîâüÿ 00.00 Õ/ô “Ìåæäó àíãåëîì è áåñîì” 06.25 ÀãðîÝðà 01.50 “Íî÷íàÿ æèçíü” 06.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 07.15 Çàãëàâèÿ 07.20 Ãèãàáàéò 05.15 Ìèð çâåçä 07.25 Ñòðàíà on-line 06.00 Òåëåòîðãîâëÿ 07.30 Ãîñòü ñòóäèè 07.00 Ì/ô 07.40 Ýðà áèçíåñà 08.55 Ñåìüÿ îò À äî ß 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 10.15 Íàøå âñå 08.15 Õ/ô “Êîëäóíüÿ” 11.00, 11.40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî ÓÒ-1 12.30, 01.55 Çíàåòå ÷òî? 09.00, 15.05, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 13.20, 22.30 Ñåìåéíûé ðàçìåð 09.05 Îêîëèöà 14.00, 19.30 Âðà÷è 09.30 Ïðàâèòåëüñòâî íà ñâÿçè ñ ãðàæäàíàìè 14.50 Ñïðîñèòå ó ïîâàðà 10.15 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 15.40 Ñâàòû ó ïëèòû 11.45 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” 16.40, 23.20 Æåíñêàÿ ôîðìà 12.30, 18.40, 21.20 Äåëîâîé ìèð 17.40 Âðåìÿ êðàñîòû 12.35 Êíèãà.ua 18.20 Ñ áåëîãî ëèñòà 12.55 Êîíòðîëüíàÿ ðàáîòà 20.20, 00.15 Òàêàÿ êðàñèâàÿ ëþáîâü 13.15 Óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ 21.15 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 13.50 Õ/ô “Ôðîíò â òûëó âðàãà” 01.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð 15.00, 18.20 Íîâîñòè 02.40 Öâåò Íî÷è 15.10 EuroNews 15.15 Íàóêà 15.20 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.25, 18.55, 21.25 Êðèâîå çåðêàëî 05.10 “×óæèå îøèáêè. Äèàãíîç: ëþáîâü” 15.50 Õ/ô “Âå÷íûé çîâ” 05.55, 15.55 “Âñå áóäå äîáðå!” 20.50 Ìåãàëîò 07.35, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 21.00 Èòîãè äíÿ 09.10 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Áüåò çíà÷èò ëþáèò?” 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðîéêà, Êåíî 10.10 “Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì äåòåé” ÒÐÊ “Ýðà” 12.00 “ÌàñòåðØåô” 23.00, 01.00 Èòîãè 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 23.10, 01.10 Ñïîðò 20.00 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 23.15 Ïîãîäà 21.00 Ò/ñ “Ìåòîä Ôðåéäà” 23.20 Õ/ô “Ìóæñêàÿ ðàáîòà” 22.25 “Õàòà íà òàòà” 00.15 Îò ïåðâîãî ëèöà 23.25 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ” 00.40 Ìåæäó ñòðîê 00.25 Õ/ô “Ñóäüáà” ÓÒ-1 01.50 Íî÷íîé ýôèð 01.20, 02.15 Íîâîñòè 01.45 Î ãëàâíîì 02.25 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.30 Ïðàâèòåëüñòâî íà ñâÿçè ñ ãðàæäàíàìè 05.15 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 04.00 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 05.20, 07.00, 02.25, 04.20 Ïîãîäà 04.05 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 05.25 Ôàêòû 05.35 Èòîãè äíÿ 05.55, 04.25 Ñâèòàíîê 06.55, 07.45 Äåëîâûå ôàêòû 07.05 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.50 Íåñåêðåòíûå ôàéëû 05.40 Ò/ñ “Ãîâîðèò ïîëèöèÿ!” 08.45 Ôàêòû. Óòðî 07.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 09.15, 19.20, 01.40 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 10.00, 16.50 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 07.30 Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ 11.55 Ò/ñ “Êîäåêñ ÷åñòè” 08.00, 08.30, 09.00 “Íîâîñòè” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 09.10, 20.35 Ò/ñ “Äâàäöàòü ëåò áåç ëþáâè” 13.00 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 11.05, 12.15 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. 13.05 Ò/ñ “Îõîòà íà Âåðâîëüôà” Êàíåâñêèì” 14.05, 21.50 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 14.05 “Ñóäåáíûå äåëà” 15.10, 20.05 Ò/ñ “Áîìáèëà” 15.00, 18.10 Ò/ñ “Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 22.50 Õ/ô “Çàãàäî÷íàÿ èñòîðèÿ Áåíäæà20.30, 05.15 “Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ” ìèíà Áàòòîíà”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.30 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì 2” 02.30 Õ/ô “Âûøå íåáà”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.30 “Ïàðê àâòîìîáèëüíîãî ïåðèîäà” 04.10 ÏðîÖiêàâå 01.15 Õ/ô “Ìàëåíüêàÿ Îäåññà”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.45 Õ/ô “Ãîðäîñòü è ñëàâà”. (2 êàòåãîðèÿ) 06:00 óìí Óêðà¿íè 04.45 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 06:15 “Ñòîð³íêàìè ³ñòî𳿔 06:45 “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” 07:00 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 07:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 05.05 Ò/ñ “Êàê ñêàçàë Äæèì” 07:30 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 05.55, 06.45 Î÷åâèäåö. Ñàìîå øîêèðóþùåå 08:20 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” (ïîâòîð) 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 09:00 “×àñ êðà¿íè” 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîðòåð 09:30 Õ/ô “ѳìíàäöÿòü ìèòòºâîñòåé 07.35, 08.35, 19.30, 01.20 Ïîãîäà âåñíè” 2 ñ. 09.00, 19.50 Ò/ñ “Íå ïëà÷ü ïî ìíå, Àðãåíòèíà!” 10:40 “Àçáóêà ðåìåñåë”. Êîâàëüñòâî 10.05, 16.55 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 11:00 Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 11.05 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 13.20, 14.35 Kids’ Time 13:15 “Ñòîð³íêàìè ³ñòî𳿔 13.25 Ì/ñ “Êîò-Ïåñ” 13:40 “ʳíîêîíöåðò” 14.50, 15.50 Teen Time 15:10 “Ïðàâî íà çàõèñò” 14.55 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 15:35 “Äîñüº” 15.55, 21.55 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 15:45 “Çðîáëåíî ðóêàìè” 17.55, 20.50 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 16:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 19.25, 01.15 Ñïîðòðåïîðòåð 16:20 “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”. Ì/ô 23.00 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå”

12 ñòîð.

ÑÅÐÅÄÀ, 20 ËÞÒÎÃÎ 16:30 17:00 19:00 19:30 20:15 20:45 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 00:10 00:25 00:55 02:55 04:10

“Àçáóêà ðåìåñåë”. Êîâàëüñòâî “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ìîâà ïðî ìîâó” “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Ðåöåïòè Íà䳿” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Àíãë³éñüêèé êëóá” Õ/ô “ѳìíàäöÿòü ìèòòºâîñòåé âåñíè” 3 ñ. Êë³ï-àíòðàêò “Ôàáðèêà ³äåé” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” Õ/ô “ѳìíàäöÿòü ìèòòºâîñòåé âåñíè” 3 ñ. “Îé, íà ²âàíà Êóïàëà”. ÷. 3

06.00 Ò/ñ “Ôóðöåâà. Ëåãåíäà î Åêàòåðèíå” 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 13.00, 17.15 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00, 20.00 Ò/ñ “Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà” 12.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Ïëÿñàòü îò ïå÷êè” 14.30, 22.00 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 15.35, 03.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20, 03.50 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 23.50 Ò/ñ “Ãðèìì” 00.40 Ò/ñ “ ïîëå çðåíèÿ 4” 02.10 Ò/ñ “Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.25 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 05.15 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí

06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.25, 08.20, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 08.45, 23.45, 00.35, 02.35, 03.25 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.10, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 07.15 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.30, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 07.55, 08.40 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 08.25 “Òðàíñìèññèÿ-òåñò” 08.50, 09.50, 13.50, 14.50, 16.55, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 03.55 “Ïîãîäà” 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 16.15 “Äðàéâ” 17.25 “Àðñåíàë” 18.15 “Àãðîêîíòðîëü” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15 “Àêöåíò” 23.30, 00.25 “Crime news” 02.40 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 04.20 “Ìàñòåð-êëàññ ñ Íàòàëèåé Ôèöè÷” 04.40 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé”

06.00 Óçíàé êàê 06.05, 12.00 Ò/ñ “Ìåòîä Ëàâðîâîé” 07.00 Áàêëóøíèöà 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00 Ò/ñ “Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.55, 19.25 Áîãèíÿ øîïèíãà 13.30 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 14.35, 20.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 15.35, 01.25 Âàéôàéòåðû 16.15 Ò/ñ “×åìïèîíêè” 17.15 Ýòî ëþáîâü 2 17.40, 01.00 Ò/ñ “Ïîëîâèíêè” 18.20, 21.35 Îäíà çà âñåõ 19.50, 22.25 Ò/ñ “Âîñüìèäåñÿòûå”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.00 Áîëüøàÿ ðàçíèöà ïî-óêðàèíñêè 23.00 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 23.25 Àíåêäîòû 00.00 Ò/ñ “Ðåàëüíàÿ êðîâü”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.15 Äî óòðà

06.10 Õ/ô “Ïåðâàÿ êîííàÿ” 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” 09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 10.00 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð 3” 11.50 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Òóðåöêîãî” 14.40, 19.30 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” 16.45, 19.00, 23.45, 01.50, 04.00 “Ñâèäåòåëü” 17.00 Ò/ñ “Íàâèãàòîð” 21.45 Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.45 Ò/ñ “CSI: Ëàñ-Âåãàñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.15 Õ/ô “Õèùíèê Þðñêîãî ïåðèîäà”. (2 êàòåãîðèÿ)

02.20 04.30 04.55 05.10

Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå óáèéñòâà”. (2 êàòåãîðèÿ) “Àãåíòû âëèÿíèÿ” “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” “Ïðàâäà æèçíè”

06.00, 16.00, 03.45 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 06.55, 18.50, 21.25 Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ 07.00, 05.00 Óòðåííèé espresso 09.00 Ä/ô “Ïðîêëÿòèå äîìà Ðîìàíîâûõ” 10.00 Àëëî, äîêòîð! 11.15 Ä/ô “ÍËÎ. Âòîðæåíèå íà Çåìëþ” 12.15 Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøà ïåíñèÿ 14.00, 22.40 Ä/ô “Íåâåðîÿòíûå ïóòåøåñòâèÿ” 15.15, 18.55, 21.30 Ïîãîäà 15.30 Ðîíèí 16.50 Àëëî, äîêòîð! Ïðÿìîé ýôèð 17.45 Ðåàëüíûå èñòîðèè. Ðàííèå áðàêè 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Èëüÿ Ðåçíèê 20.00 Ä/ô “Õðóùåâ ïðîòèâ Ìàëåíêîâà” 21.35 Ä/ô “Êóïèòü áåññìåðòèå” 23.40, 04.10 Ä/ô “Î ÷åì ïîþò êèòû?” 00.45 Àìóðíûå ìåëîäèè 3 01.00 Õ/ô “Ñåêñ ñ ôàíòàçèåé”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.25 Õ/ô “Êîìïðîìåòèðóþùèå ñèòóàöèè. Ðàçâëå÷åíèÿ â Âåãàñå”. (3 êàòåãîðèÿ)

06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00, 16.00 Ì/ñ “Òðàíñôîðìåðû” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 10.40, 17.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè Íåéòðîíà” 11.00 Ì/ñ “Ïîäðîñòêè-òèòàíû” 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” 13.00, 18.00 Ì/ñ “Àâàòàð” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 22.00 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 23.00 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.00 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

04.00 “...Äî 16 è ñòàðøå” 04.55 “Áëèö” 05.30, 11.30, 17.30 Õ/ô “Êâàðòèðà” 07.00, 13.00, 19.00 “Âðåìÿ” 08.00, 14.00, 20.00, 23.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 09.00 Âñòðå÷à â êîíöåðòíîé ñòóäèè “Îñòàíêèíî” 10.00, 16.00 “Ñîëäàòñêèå ìåìóàðû” 11.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Îðêåñòð Ïîëÿ Ìîðèà” 15.00, 21.00 “Çèìíèé âå÷åð... â Ëóæíèêàõ!” 17.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Ìåëîäèè, ïðîæèâøèå âåêà” 18.40 Ä/ô “Êðàñêè ëüäà” 22.00 “Ïîëå ÷óäåñ” 00.00 “Ãîëóáîé îãîíåê” 01.00 “Ñòóïåíü ê Ïàðíàñó” 02.20 “Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è”

04.00 06.10

“ÍÒ óòðîì” Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Àìíåçèÿ”. “Ïûëü â ãëàçà” 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 08.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 09.25 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” 10.00 Ò/ñ “Àëèáè” íà äâîèõ”. “Ìàòðèöà” 11.35 “Äî ñóäà” 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 13.35, 16.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 14.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò” 15.35 Ò/ñ “Ñóïðóãè”. “Ðîçà è çìåÿ” 17.30, 01.25 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 18.35, 02.35 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 19.25 Ò/ñ “Ïåòðîâè÷”. “Ìàòü” 21.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 21.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû 5”. “S.O.S”. “Øòîðì â íåéòðàëüíûõ âîäàõ” 23.35 Ò/ñ “Ãîðîä ñîáëàçíîâ” 03.30 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå õðîíèêè”. “Ñìåðòü ó îáî÷èíû”

05.40

Ñàóíäòðåêè

11.35 13.30

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Íîâîñòè 05.05, 09.15 Òåëåêàíàë “Äîáðîå óòðî!” 09.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 10.00 “Æèòü çäîðîâî!” 11.00, 04.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 12.55 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” ñ Ã. Ìàëàõîâûì 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 14.20 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 15.15 “Õî÷ó çíàòü” 15.50 “Òû íå îäèí” 16.20 “Äåøåâî è ñåðäèòî” ñ Ä. Äîíöîâîé 17.05, 02.25 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 18.40, 03.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 19.55, 01.10 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 21.00 “Âðåìÿ” 21.30 Ò/ñ “Ñòðàñòè ïî ×àïàþ” 23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 00.00 Íî÷íûå íîâîñòè 00.15 Ñðåäà îáèòàíèÿ. “Î ÷åì ìîë÷èò ðûáà”

01.00, 07.00, 13.00 Êîìåäèÿ “Êàïëÿ â ìîðå” 02.05, 08.05, 14.05 Ì/ñ “Áàáà-ßãà ïðîòèâ!” (6+) 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Âîëê Àëüáåðòî” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ô “Ñòî ïåðâûé” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ãåðîé èç òðóùîá” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ñ “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ñèíäáàäà” Ò/ñ “Îáúÿâëåí â ðîçûñê” Ò/ñ “Óãðî. Ïðîñòûå ïàðíè 2” Ò/ñ “Ïåðåäåë. Êðîâü ñ ìîëîêîì” Ò/ñ “Êîíòîðà” Ò/ñ “Ïåðîì è øïàãîé”

06.00, 06.40, 07.00, 10.35, 11.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.50, 10.50 “Óòðî íà ÊÐÒ” 07.15, 12.25, 19.50, 05.10 “Çäîðîâüå” 07.35, 17.00, 20.10 Ò/ñ “Óêðàñòü Äæîêîíäó. Çàãàäêà Ìîíà Ëèçû” 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, 18.15 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 08.45, 11.10, 13.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 09.45 “Âêóñû êóëüòóð” 11.30, 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 12.45 “Äæàìïèíã” 13.50 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 14.00, 22.50 “Þâåëèð” 18.00, 21.10 “Êèíîïðîåêòîð” 18.25, 03.55 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 18.55 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 19.15 “Ãóáåðíèÿ” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.30 Õ/ô “Áîãàòûðü èäåò â Ìàðòî” 00.50 “Òåëå÷àò” 01.50 “Òðè öâåòà âðåìåíè” 02.20, 04.45 “Ïóøêèí” 02.30 “Ëþáîâü çåìíàÿ” 02.55 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 03.25 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” 04.25 “Êà÷åñòâî æèçíè” 04.50 “Âèííàÿ êàðòà” 05.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà”

15.05 15.30 17.25 21.00 21.40 23.35 02.00

Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Äíåïð - ÁÊ Êèåâ Òåííèñ. ÀÒÐ. Mubadala World Tennis Championship. Àáó-Äàáè. Ôåððåð - Áåðäûõ Ýêñòðà-ôóòçàë Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Àñòàíà - ÁÊ Äîíåöê Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. ÏÑ - Óòðåõò Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Càíòüÿãî Ôóòçàë - Êàõà Ñåãîâèÿ Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Ëîêåðåí - Áðþããå

07.00 Ä/ô “Ëüâû ïóñòûíè” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 09.55, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.25, 21.00, 21.30 Ä/ô “Õàðíàñ - óáåæèùå äëÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 Ä/ô “Ëüâèíîå äåðåâî” 14.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê Àííû” 19.00, 00.00 Ä/ô “Äèêàÿ ïðèðîäà Êîëóìáèè ñ Íàéäæåëîì Ìàðâåíîì” 22.00 Ä/ô “Ãîðû òðîïè÷åñêèõ äîæäåé” 23.00 Ä/ô “Òàéíàÿ æèçíü ïðèìàòîâ” 01.00, 01.30 Ä/ô “Îáåçüÿíû-âîðèøêè” 02.00, 04.00 Ä/ô “Þíûå ïîêîðèòåëè Àíòàðêòèêè” 03.00, 03.30, 05.00, 05.30 Ä/ô “Õðàíèòåëè Þæíîé Àôðèêè” 06.00 Ä/ô “Çîíà áîåâûõ äåéñòâèé â äèêîé ïðèðîäå”

04.00 “Óòðî Ðîññèè” 08.05 Ò/ñ “Ñîíüêà. Ïðîäîëæåíèå ëåãåíäû” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 09.30 “1000 ìåëî÷åé” 10.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 11.00, 03.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 12.30, 15.30, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 13.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 13.55 Ò/ñ “Èíñòèòóò áëàãîðîäíûõ äåâèö” 14.50 Âåñòè - Ñïîðò 15.50 Ò/ñ “Áûëà ëþáîâü” 18.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 19.20 Ò/ñ “Æåíà îôèöåðà” 21.05 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì” 22.05 Ñâèäåòåëè. “Ìàðøàë ßçîâ. Ïî ñâîèì íå ñòðåëÿþ” 23.50 Õ/ô “×òî ñêðûâàåò ëþáîâü” 00.45 “Âåñòè +” 01.00 “Ãîðîäîê” 01.25 Õ/ô “Ïðîòèâîñòîÿíèå” 02.30 Âåñòè.ru

06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.45, 00.40, 02.55 Ôóòáîë News 06.10, 16.00, 19.45, 23.40 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 07.05 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Îáçîð òóðà 08.15 Áàéåð - Àóãñáóðã. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè 10.25 ×åëñè - Áðåíòôîðä. Êóáîê Àíãëèè 12.20 Ä/ô “Áûòü “Ëèâåðïóëüöåì” 13.20 ÌÞ - Ðåäèíã. Êóáîê Àíãëèè 15.15 Îáçîð 5-ãî ðàóíäà. Êóáîê Àíãëèè 17.00 Ãðàíàäà - Áàðñåëîíà. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 19.00 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà 20.45 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. Ð. Ãðèãîð÷óê 21.30, 03.10 Ãàëàòàñàðàé - Øàëüêå. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 00.55 Ðåàë - Ðàéî Âàëüåêàíî. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 05.05 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.10 “Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. Èãðû äüÿâîëà” 08.35, 14.00 “Íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè” 09.00, 17.50, 05.25 Ì/ñ “Ñàíäîêàí” 09.25, 18.15, 02.15 Ò/ñ “Óïðàâà” 10.15, 15.20, 00.50 Ò/ñ “Ëèíèè ñóäüáû” 11.00 “Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå” 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 11.50, 20.55 Ò/ñ “Âåðåâêà èç ïåñêà” 12.40 Ä/ô “Ôåäîð Øàëÿïèí. Âåëèêèé ñêèòàëåö” 13.40 Ì/ô “Äåäóøêà è âíó÷åê” 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 16.10 Ä/ô “Òàéíû àãåíòà 007” 16.50, 01.35 “Pro æèçíü” 19.10, 03.05 “Ïðàâî ãîëîñà” 05.45 Ñîâåòñêèå ìóëüòôèëüìû 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 08.35 Õ/ô “Ðàñìóñ-áðîäÿãà” 20.30 “Ëèíèÿ çàùèòû” 10.55 Âîêðóã ñìåõà 21.50 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 12.25 Õ/ô “Ýôôåêò Ðîìàøêèíà” 06.05, 19.05 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower 13.35 Õ/ô “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” 22.20 “Ðóññêèé âîïðîñ” Championship. Ñåçîí 2012-2013. 15.15, 20.10 Ò/ñ “Äåâÿòü æèçíåé Íåñòîðà Ìàõíî” Êðèñòàë Ïýëàñ - Ìèääëñáðî 23.00 Ä/ô “Ëèäèÿ Ñìèðíîâà. ß ðîäèëàñü â 17.15 Õ/ô “Êðåïîñòü íà êîëåñàõ” 08.00 Ãîëüô. PGA. Northern Trust Open. Îáçîð ðóáàøêå” 18.40 Õ/ô “ äâóõ øàãàõ îò “Ðàÿ” òóðíèðà 23.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Âå÷åð â 22.10 Õ/ô “Ñáðîñü ìàìó ñ ïîåçäà” 09.05, 18.30, 01.25 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ðåñòîðàíå” 23.50 Õ/ô “Êîãäà Ãàððè âñòðåòèë Ñàëëè” ëèãè 00.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 01.25 Õ/ô “Ïðèêàç: îãîíü íå îòêðûâàòü” 09.40, 04.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. “Äàâíî íå âèäåëèñü!” 02.50 Õ/ô “Ïðèêàç: ïåðåéòè ãðàíèöó” Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Òâåíòå 03.55 04.15 Õ/ô “Åëêè-ïàëêè” - Âèëëåì II

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


13 ñòîð. 06.00 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 06.05, 06.35 Ì/ô “Êðàñíûå øàïî÷êè” 07.00, 19.30 “ÒÑÍ” 07.55, 03.35 Ò/ñ “Âåñíà â äåêàáðå” 08.55, 04.20 Ò/ñ “Æåíñêèå ìå÷òû î äàëåêèõ êðàÿõ” 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷åñòâåííûé âåê. Ðîêñîëàíà” 11.55, 12.55, 20.00, 21.05 Ò/ñ “Âåðîíèêà: ïîòåðÿííîå ñ÷àñòüå” 14.00, 02.00 “Íå âðè ìíå 3” 15.00, 02.50 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû” 16.10, 00.35 “Ïðîñòîøîó ñ Þðèåì Ãîðáóíîâûì” 16.45, 23.15 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 22.10, 01.10 “Ìîÿ õàòà ñêðàþ” 23.40, 05.10 Ò/ñ “Íåçàáûâàåìîå”. (2 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 06.10, 07.05 Ñïîðò 06.15, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 06.20 Ðåöåïòû çäîðîâüÿ 06.25 ÀãðîÝðà 06.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 07.15 Çàãëàâèÿ 07.20 Ñòðîéïëîùàäêà 07.25 Ñòðàíà on-line 07.30 Ãîñòü ñòóäèè 07.40 Ýðà áèçíåñà 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.15 Õ/ô “Êîëäóíüÿ” ÓÒ-1 09.00, 21.00 Èòîãè äíÿ 09.20, 15.10, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 09.25 Êàðàîêå äëÿ âçðîñëûõ 10.15 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 11.45 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” 12.35, 18.45, 21.20 Äåëîâîé ìèð 12.45 Çäîðîâüå 13.40 Õ/ô “Ôðîíò â òûëó âðàãà” 15.00, 18.20 Íîâîñòè 15.15 EuroNews 15.20 Íàóêà 15.25 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.30 Ïîãîäà 15.35 Êîíöåðò Íàäåæäû Øåñòàê 15.55 Õ/ô “Âå÷íûé çîâ” 19.05 Êðèâîå çåðêàëî 21.30 Îïûò 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.10, 01.10 Ñïîðò 23.15 Ïîãîäà 23.20 Õ/ô “Ìóæñêàÿ ðàáîòà 2” 00.15 Îò ïåðâîãî ëèöà 00.40 Ìåæäó ñòðîê ÓÒ-1 01.20, 02.15 Íîâîñòè 01.45 Î ãëàâíîì 02.25 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.25 “Òàéíû óñïåõà” ñ Í. Ãîðîäåíñêîé 04.00 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 04.05 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 05.35 Èòîãè äíÿ

05.40 Ò/ñ “Ãîâîðèò ïîëèöèÿ!” 07.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 07.30 Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ 08.00, 08.30, 09.00 “Íîâîñòè” 09.10, 20.35 Ò/ñ “Äâàäöàòü ëåò áåç ëþáâè” 11.05, 12.15 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 14.05 “Ñóäåáíûå äåëà” 15.00 Ò/ñ “Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé” 18.10 Ò/ñ “Áðàê ïî çàâåùàíèþ” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 20.30, 05.00 “Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ” 22.30 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì 2” 00.25 Õ/ô “Êàðàþùàÿ ñèëà”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.20 Õ/ô “Áàãñè”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.30 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ”

05.15 Ò/ñ “Êàê ñêàçàë Äæèì” 05.55, 06.45 Î÷åâèäåö. Ñàìîå øîêèðóþùåå 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîðòåð 07.35, 08.35, 19.30, 01.20 Ïîãîäà 09.00, 19.50 Ò/ñ “Íå ïëà÷ü ïî ìíå, Àðãåíòèíà!” 10.05, 16.55 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 11.05 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 13.20, 14.35 Kids’ Time 13.25 Ì/ñ “Êîò-Ïåñ” 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 15.55, 21.55 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 17.55, 20.50 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 19.25, 01.15 Ñïîðòðåïîðòåð 23.00 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 00.05 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.25 Ò/ñ “Ýâðèêà”

×ÅÒÂÅÐ, 21 ËÞÒÎÃÎ 02.10 Ò/ñ “Þæíàÿ òåððèòîðèÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.55 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 03.00 Ò/ñ “Øêîëà”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.25 Çîíà íî÷è 03.30 Èâàí Ìàçåïà 04.25, 05.00 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.30 Îáîæàåìàÿ 04.55 Ñïàñåííûé ëþáîâüþ

06.00 “Óòðî íà Ê1” 07.30 Ì/ô 09.40 “Òðè ñåñòðû” 10.40 Õ/ô “Ìåæäó àíãåëîì è áåñîì” 12.40 “Äîáðûé âå÷åð, æèâîòíûå” 13.40, 17.10 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 14.35, 19.00 “Øîïèíã ìîíñòðû” 15.25, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 16.15 “Îðåë è Ðåøêà” 20.00 “Áîéöîâñêèé êëóá” 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 21.50 “2 ïîëîñêè” 23.10 “Âå÷åð. Ïàøà. Çâåçäû” 00.00 Õ/ô “Èãðà â ÷åòûðå ðóêè” 01.50 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.15 Ìèð çâåçä 06.00 Òåëåòîðãîâëÿ 07.00 Ì/ô 08.55 Ñåìüÿ îò À äî ß 10.15 Íàøå âñå 11.00, 11.40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.30, 01.55 Çíàåòå ÷òî? 13.20, 22.30 Ñåìåéíûé ðàçìåð 14.00, 19.30 Âðà÷è 14.50 Ñïðîñèòå ó ïîâàðà 15.40 Ñâàòû ó ïëèòû 16.40, 23.20 Æåíñêàÿ ôîðìà 17.40 Âðåìÿ êðàñîòû 18.20 Ñ áåëîãî ëèñòà 20.20, 00.15 Òàêàÿ êðàñèâàÿ ëþáîâü 21.15 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 01.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð 02.40 Öâåò Íî÷è

05.00 “×óæèå îøèáêè. Óäàð èç ïðîøëîãî” 05.45, 15.55 “Âñå áóäå äîáðå!” 07.15, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 08.55 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Áüåò çíà÷èò ëþáèò?” 09.55 Õ/ô “Ïàïà íàïðîêàò” 11.50 “ÌàñòåðØåô” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 20.00 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 21.00 Ò/ñ “Ìåòîä Ôðåéäà” 22.25 “Êóëèíàðíàÿ äèíàñòèÿ” 00.15 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ” 01.10 Õ/ô “Ìè÷ìàí Ïàíèí” 02.45 Íî÷íîé ýôèð

05.25, 07.05, 01.50, 04.30 Ïîãîäà 05.30 Ôàêòû 05.55, 04.35 Ñâèòàíîê 07.00, 07.45 Äåëîâûå ôàêòû 07.10 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.50 Ìàêñèìóì â Óêðàèíå 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.20, 01.05 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.00, 16.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 11.55 Ò/ñ “Êîäåêñ ÷åñòè” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 13.00 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 13.15 Ò/ñ “Îõîòà íà Âåðâîëüôà” 14.10, 21.50 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 15.15, 20.05 Ò/ñ “Áîìáèëà” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 22.50 Õ/ô “Âëàñòåëèí áóðè” 01.55 Õ/ô “Çàãàäî÷íàÿ èñòîðèÿ Áåíäæàìèíà Áàòòîíà”. (2 êàòåãîðèÿ)

06:00 06:05 ðåêëàìà 07:00 07:00 07:30 09:00 09:40 10:45 11:00 13:00 13:15 13:30 14:00 14:30 15:00 16:00 16:15 16:25 17:00 19:00 19:30 20:20

óìí Óêðà¿íè “Ðåòðîñïåêòèâà” “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” “×àñ êðà¿íè” Õ/ô “ѳìíàäöÿòü ìèòòºâîñòåé âåñíè” 3 ñ. “Çðîáëåíî ðóêàìè” Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ìîâà ïðî ìîâó” “Òâîº ìàéáóòíº” “Óðîê äëÿ... áàòüê³â” “Àðì³ÿ” “Åêîíîì³÷íå êîëî” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà” Ì/ô Ä/ô “Ãëàâà ²îàíà Õðåñòèòåëÿ” “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “Øêîëà íåçâè÷àéíèõ íàóê”

20:45 21:00 21:25 22:00 22:30 23:00 00:25 00:45 01:00 03:00 04:30

“ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Ó ïîøóêàõ ðîáîòè” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Íà ñâî¿é çåìë³” Õ/ô “ѳìíàäöÿòü ìèòòºâîñòåé âåñíè” 4 ñ. “Àðì³ÿ” Êë³ï-àíòðàêò “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” Õ/ô “ѳìíàäöÿòü ìèòòºâîñòåé âåñíè” 4 ñ. “ĺâî÷êàì ³ç Æèòîìèðà-15” , ÷. 1, 2

06.00 Ò/ñ “Ôóðöåâà. Ëåãåíäà î Åêàòåðèíå” 07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 13.00, 17.15 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00, 20.00 Ò/ñ “Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà” 12.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Ãîëîä è òåòêè” 14.30 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 15.35, 02.50 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20, 03.40 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 21.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 1/16 ôèíàëà. “Áîðäî” (Ôðàíöèÿ) - “Äèíàìî” (Óêðàèíà) 00.00 Ä/ñ “1941” 01.00 Ò/ñ “ ïîëå çðåíèÿ 4” 02.25 Ò/ñ “Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.20 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 05.10 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí

06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.25, 08.25, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 08.35, 23.45, 00.40, 02.35, 03.25, 04.15, 04.35 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.10, 08.15, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 07.15 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.30, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 07.55, 08.45 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 08.20, 08.40, 08.55, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 00.35, 03.55 “Ïîãîäà” 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 16.10 “Â êàáèíåòàõ” 17.25 “Àêöåíò” 18.15 “Ëåñíîé ïàòðóëü” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15, 02.40 “Ýíåðãîíàäçîð” 23.30, 00.25 “Crime news” 04.20 “Æèçíü èíòåðåñíà” 04.40 “Ìàøèíà âðåìåíè”

06.00 Óçíàé êàê 06.05, 12.00 Ò/ñ “Ìåòîä Ëàâðîâîé” 07.00 Áàêëóøíèöà 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00 Ò/ñ “Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.55, 19.25 Áîãèíÿ øîïèíãà 13.30 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 14.35, 20.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 15.35, 01.25 Âàéôàéòåðû 16.15 Ò/ñ “×åìïèîíêè” 17.15 Ýòî ëþáîâü 2 17.40, 01.00 Ò/ñ “Ïîëîâèíêè” 18.20, 21.35 Îäíà çà âñåõ 19.50, 22.25 Ò/ñ “Âîñüìèäåñÿòûå”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.00 Áîëüøàÿ ðàçíèöà ïî-óêðàèíñêè 23.00 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 23.25 Àíåêäîòû 00.00 Ò/ñ “Ðåàëüíàÿ êðîâü”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.15 Äî óòðà

05.40 Õ/ô “Ãðóç áåç ìàðêèðîâêè” 07.05 Õ/ô “×åðåç Ãîáè è Õèíãàí” 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” 09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 10.00 Ò/ñ “Îõîòà íà èçþáðà” 11.55 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Òóðåöêîãî” 14.45, 19.30 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” 16.45, 19.00, 23.45, 01.50, 04.10 “Ñâèäåòåëü” 17.00 Ò/ñ “Íàâèãàòîð” 21.45 Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.45 Ò/ñ “CSI: Ëàñ-Âåãàñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.15 Õ/ô “Çåìëÿ äèíîçàâðîâ”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.20 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå óáèéñòâà”. (2 êàòåãîðèÿ)

04.40 05.10

“Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” “Ïðàâäà æèçíè”

06.00, 16.00, 03.45 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 06.55, 18.50, 21.25 Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ 07.00, 05.00 Óòðåííèé espresso 09.00 Ä/ô “Õðóùåâ ïðîòèâ Ìàëåíêîâà” 10.00 Àëëî, äîêòîð! 11.15 Ä/ô “Êóïèòü áåññìåðòèå” 12.15 Ðåàëüíûå èñòîðèè. Ðàííèå áðàêè 14.00, 22.40 Ä/ô “Íåâåðîÿòíûå ïóòåøåñòâèÿ” 15.15, 18.55, 21.30 Ïîãîäà 15.30 Äíåâíèê äëÿ ðîäèòåëåé 16.50 Àëëî, äîêòîð! Ïðÿìîé ýôèð 17.45 Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøè ïðàâà è ëüãîòû 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Èëüÿ Ðåçíèê 20.00 Ä/ô “Þðèé Àíäðîïîâ. Ïÿòíàäöàòü ìåñÿöåâ íàäåæäû” 21.35 Ä/ô “Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ. Íàäî îñòàâàòüñÿ ìóæèêîì” 23.40, 04.10 Ä/ô “Êàøàëîòû: òèòàíû ãëóáèí” 00.45 Àìóðíûå ìåëîäèè 3 01.00 Õ/ô “Îïàñíûé ãðåõ ëþáâè”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.25 Õ/ô “Êîìïðîìåòèðóþùèå ñèòóàöèè. Âîññîåäèíåíèå”. (3 êàòåãîðèÿ)

06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00, 16.00 Ì/ñ “Òðàíñôîðìåðû” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 10.40, 17.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè Íåéòðîíà” 11.00 Ì/ñ “Ïîäðîñòêè-òèòàíû” 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” 13.00, 18.00 Ì/ñ “Àâàòàð” 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 22.00 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 23.00 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.00 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

04.00, 10.00 “Ñîëäàòñêèå ìåìóàðû” 05.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Îðêåñòð Ïîëÿ Ìîðèà” 05.30, 11.30, 23.30 Õ/ô “Êâàðòèðà” 07.00, 13.00, 19.00, 01.00 “Âðåìÿ” 08.00, 14.00, 20.00, 02.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 09.00, 15.00 “Çèìíèé âå÷åð... â Ëóæíèêàõ!” 11.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Ìåëîäèè, ïðîæèâøèå âåêà” 12.40 Ä/ô “Êðàñêè ëüäà” 16.00 “Í.à. ÑÑÑÐ Ëþäìèëà Êàñàòêèíà” 17.30 Õ/ô “Áîëüøîé ÿíòàðü” 18.40 Ôèëüì-êîíöåðò “Ýòî áûëî, áûëî...” 21.00 “Òåìà” 22.00 “...Äî 16 è ñòàðøå” 22.55 “Áëèö” 03.00 Âñòðå÷à â êîíöåðòíîé ñòóäèè “Îñòàíêèíî”

04.00 06.10

“ÍÒ óòðîì” Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Ñòóäåíòêà”. “Óêðàäåííàÿ íåâåñòà” 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 08.25 Äà÷íûé îòâåò 09.25 “Ìåäèöèíñêèå òàéíû” 10.00 Ò/ñ “Àëèáè” íà äâîèõ”. “Êàðòèíà” 11.35 “Äî ñóäà” 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 13.35, 16.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 14.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò” 15.35 Ò/ñ “Ñóïðóãè”. “Îòîðâà” 17.45, 01.30 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 18.55, 02.40 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 19.50 Ò/ñ “Ïåòðîâè÷”. “Ïðèìàíêà” 21.45 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 22.10 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû 5”. “Êèáåðàòàêà”. “Îáìåí îïûòîì” 00.05 “Çàïðåùåííûå ïåñíè 2” 03.35 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå õðîíèêè”. “Âîëêè ïî ïàðòèè”

¹ 5 (1066) 13 ëþòîãî 2013 ð. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. ÏÑ - Óòðåõò 10.25, 18.55 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè 11.00, 02.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Àñòàíà - ÁÊ Äîíåöê 05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Íîâîñòè 12.55 Òåííèñ. ÀÒÐ. Mubadala World Tennis 05.05, 09.15 Òåëåêàíàë “Äîáðîå óòðî!” Championship. Àáó-Äàáè. 1/2 ôèíàëà. 09.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 10.00 “Æèòü çäîðîâî!” Äæîêîâè÷ - Ôåððåð 11.00, 04.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 14.25, 00.20 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” Championship. Ñåçîí 2012-2013. 12.55 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” ñ Ã. Ìàëàõîâûì Êðèñòàë Ïýëàñ - Ìèääëñáðî 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 16.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. 14.20 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Òâåíòå 15.15 “Õî÷ó çíàòü” - Âèëëåì II 15.50 “Òû íå îäèí” 16.20 “Äåøåâî è ñåðäèòî” ñ Ä. Äîíöîâîé 19.30 Ãîëüô. European Tour Weekly. Îáçîð 17.05, 02.25 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.55 Ôóòçàë. Êóáîê Èñïàíèè. Ðèáåðà 18.40, 03.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” Íàâàððà - Ñàíòüÿãî Ôóòçàë 19.55, 01.35 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 22.10 Ôóòçàë. Êóáîê Èñïàíèè. Óìàêîí Ñàðàãî21.00 “Âðåìÿ” ñà - Áàðñåëîíà Àëóñïîðò 21.30 Ò/ñ “Ñòðàñòè ïî ×àïàþ” 04.05 Òåííèñ. ÀÒÐ. Mubadala World Tennis 23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” Championship. Àáó-Äàáè. Ìàðè 00.00 Íî÷íûå íîâîñòè 00.15 “Èíòåðåñíîå êèíî” â Áåðëèíå - Òèïñàðåâè÷ 00.45 “Íèêîëàé Ðàñòîðãóåâ. “Äàâàé çà æèçíü!” 05.45 Ýêñòðà-ôóòçàë 05.25

òû” Ñàóíäòðåêè

01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô “Ïîäàðîê ÷åðíîãî êîëäóíà” 02.00, 08.00, 14.00 Ì/ñ “Ñàìûé ìàëåíüêèé ãíîì” 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Âîëê Àëüáåðòî” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ô “Ñòî ïåðâûé” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ãåðîé èç òðóùîá” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ñ “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ñèíäáàäà” Ò/ñ “Îáúÿâëåí â ðîçûñê” Ò/ñ “Óãðî. Ïðîñòûå ïàðíè 2” Ò/ñ “Ïåðåäåë. Êðîâü ñ ìîëîêîì” Ò/ñ “Êîíòîðà” Ò/ñ “Ïåðîì è øïàãîé”

06.00, 06.40, 07.00, 10.35, 11.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.50, 10.50 “Óòðî íà ÊÐÒ” 07.15, 12.25, 19.50, 05.10 “Çäîðîâüå” 07.35, 17.00, 20.10 Ò/ñ “Óêðàñòü Äæîêîíäó. Çàãàäêà Ìîíà Ëèçû” 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, 18.15 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 08.45, 11.10, 13.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 09.45 “Âêóñû êóëüòóð” 11.30, 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 12.45 “Ôëåøìîá” 13.50 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 14.00, 22.50 “Þâåëèð” 18.00, 21.10 “Êèíîïðîåêòîð” 18.25 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 18.55 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 19.15 “Ãóáåðíèÿ” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.30 Õ/ô “Çà òåõ, êòî â ìîðå” 00.50 “Òåëå÷àò” 01.50 “Òðóäíîñòè ïåðåâîäà” 02.20 “Ïóøêèí” 02.30 “Ëþáîâü çåìíàÿ” 03.00 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 03.30 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” 03.55 “Òðè öâåòà âðåìåíè” 04.20 “Àðõèâû èñòîðèè” 04.50 “Âèííàÿ êàðòà” 05.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà”

07.00 Ä/ô “Ëüâèíîå äåðåâî” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 09.55, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.25, 21.00, 21.30 Ä/ô “Õàðíàñ - óáåæèùå äëÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 Ä/ô “Òèãð - óáèéöà” 14.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê Àííû” 19.00, 00.00 Ä/ô “Äèêàÿ ïðèðîäà Êîëóìáèè ñ Íàéäæåëîì Ìàðâåíîì” 22.00 Ä/ô “Äíåâíèê îðàíãóòàíà” 23.00 Ä/ô “Òàéíàÿ æèçíü ïðèìàòîâ” 01.00, 01.30 Ä/ô “Îáåçüÿíû-âîðèøêè” 02.00, 04.00 Ä/ô “Ïèð õèùíèêîâ” 03.00, 03.30, 05.00, 05.30 Ä/ô “Õðàíèòåëè Þæíîé Àôðèêè” 06.00 Ä/ô “Äíåâíèê ìàëåíüêîé ïàíäû”

04.00 “Óòðî Ðîññèè” 08.05, 23.40 Õ/ô “×òî ñêðûâàåò ëþáîâü” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 09.30 “1000 ìåëî÷åé” 10.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 11.00, 03.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 12.30, 15.30, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 13.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 13.55 Ò/ñ “Èíñòèòóò áëàãîðîäíûõ äåâèö” 14.50 Âåñòè - Ñïîðò 15.50 Ò/ñ “Êðóæåâà” 18.30, 02.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 19.20 Ò/ñ “Æåíà îôèöåðà” 21.05 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì” 22.05 “Ïîåäèíîê” 00.35 “Âåñòè +” 00.55 Õ/ô “Ïðîòèâîñòîÿíèå” 02.15 Âåñòè.ru

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.10 Ì/ô “Âàëèäóá” 08.35, 14.00 “Íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè” 06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 20.45, 00.50, 03.00 09.00, 17.50, 05.25 Ì/ñ “Ñàíäîêàí” Ôóòáîë News 06.15, 12.20, 03.15 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà 09.25, 18.15, 02.15 Ò/ñ “Óïðàâà” 10.15, 15.20, 00.50 Ò/ñ “Ëèíèè ñóäüáû” 07.05, 04.30 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 08.15 Âàëüÿäîëèä - Àòëåòèêî. ×åìïèîíàò 11.00 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð” Èñïàíèè 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 10.25 Äèíàìî - Íüþêàñë (2002/2003). Ëó÷øèå 11.50, 20.55 Ò/ñ “Âåðåâêà èç ïåñêà” ìàò÷è Ëèãè ÷åìïèîíîâ 12.40 Ä/ô “Ëþáîâü è ãëÿíåö” 13.05, 01.05 Ãàëàòàñàðàé - Øàëüêå. Ëèãà ÷åìïè13.20 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Âå÷åð â îíîâ ÓÅÔÀ ðåñòîðàíå” 15.00, 00.10 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. Ð. 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé Ãðèãîð÷óê 16.00, 04.00 Futbol Mundial 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 16.30 Íüþêàñë - Ìåòàëëèñò. Ëèãà Åâðîïû 16.10 Ä/ô “Ðàôàýëü. Ëþáèìûé ãîëîñ êîðîÓÅÔÀ ëåâñòâà” 05.45 Ñîâåòñêèå ìóëüòôèëüìû 18.30, 21.55, 00.00 Ïóòü ê Àìñòåðäàìó 16.50, 01.35 “Pro æèçíü” 08.05 Õ/ô “Äåòñòâî Òåìû” 19.50 Ìåòàëëèñò - Íüþêàñë. Ëèãà Åâðîïû 19.10, 03.05 “Ïðàâî ãîëîñà” 10.35 Âîêðóã ñìåõà ÓÅÔÀ “Ïåòðîâêà, 38” 12.05 Õ/ô “Åëêè-ïàëêè” 22.35 Ëó÷øèå ìîìåíòû ìàò÷åé. Ëèãà Åâðîïû 20.15 13.15 Õ/ô “Ïðèåçæàÿ” 20.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!” ÓÅÔÀ 14.55, 20.10 Ò/ñ “Äåâÿòü æèçíåé Íåñòîðà Ìàõíî” 05.30 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷ 21.50 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 16.55 Õ/ô “Íåèçâåñòíûå ñòðàíèöû èç 22.20 Ä/ô “Ñìåðòü ñ äûìêîì” æèçíè ðàçâåä÷èêà” 23.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ñèíòåòè18.35 Õ/ô “Ó îïàñíîé ÷åðòû” ÷åñêîå ñ÷àñòüå” 22.10 Õ/ô “Êîãäà Ãàððè âñòðåòèë Ñàëëè” 06.00 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Càíòüÿãî 00.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 23.50 Õ/ô “Òåëüìà è Ëóèçà” Ôóòçàë - Êàõà Ñåãîâèÿ 04.05 “Þáèëåéíîå øîó “Íà-íà, ýé!” 02.05 Õ/ô “Êðåïîñòü íà êîëåñàõ” 07.50, 18.15 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 03.20 Õ/ô “Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ äëÿ ôëåé- 08.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû.

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


¹ 5 (1066) 13 ëþòîãî 2013 ð.

06.05, 06.35 Ì/ô “Êðàñíûå øàïî÷êè” 07.00, 19.30, 05.25 “ÒÑÍ” 07.55, 03.50 Ò/ñ “Âåñíà â äåêàáðå” 08.55, 04.35 Ò/ñ “Æåíñêèå ìå÷òû î äàëåêèõ êðàÿõ” 10.00, 14.00 Ò/ñ “Âåðîíèêà: ïîòåðÿííîå ñ÷àñòüå” 11.00 “Äèàëîã ñî ñòðàíîé. Âèêòîð Ôåäîðîâè÷ ßíóêîâè÷” 15.05, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷åñòâåííûé âåê. Ðîêñîëàíà” 16.45 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 20.00 “Âå÷åðíèé Êèåâ” 21.50 Áîåâèê “Èãðà ñìåðòè”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.50 Áîåâèê “Àìåðèêàíåö”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.55 Êîìåäèÿ “Ìîé êóçåí Âèííè”

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 06.10, 07.05, 08.05 Ñïîðò 06.15, 07.10, 08.10 Ïîãîäà 06.20 Ðåöåïòû çäîðîâüÿ 06.25 ÀãðîÝðà 06.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 07.15 Çàãëàâèÿ 07.20, 07.40 Ñòðàíà on-line 07.35 Ýðà áèçíåñà 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.15 Õ/ô “Êîëäóíüÿ” ÓÒ-1 08.55 Õ/ô “Áëàãèå íàìåðåíèÿ” 10.15 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 11.00 Äèàëîã ñî ñòðàíîé 14.30 “Àäðåíàëèí” 15.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 16.00 Ïîãîäà 16.05 Ìåñòî âñòðå÷è 17.25, 21.10 Äåëîâîé ìèð 17.40 Êðèâîå çåðêàëî 20.20 After Live (Çà êóëèñàìè Øóñòåð-Live) 20.40 Øóñòåð Live. Çà êóëèñàìè 21.00 Èòîãè äíÿ 21.15, 22.50 Øóñòåð-Live 22.45 Òðîéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷è ÒÐÊ “Ýðà” 00.30 Èòîãè 00.45 Ïîãîäà 00.50 Îò ïåðâîãî ëèöà ÓÒ-1 01.20 Î ãëàâíîì 01.50 After Live (Çà êóëèñàìè Øóñòåð-Live) 02.15 Îêîëèöà 02.40 “Òàéíû óñïåõà” ñ Í. Ãîðîäåíñêîé 03.10 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 03.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 04.00 Øóñòåð-Live

05.40 Ò/ñ “Ãîâîðèò ïîëèöèÿ!” 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 07.30, 20.25, 04.35 “Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ” 09.10 Ò/ñ “Äâàäöàòü ëåò áåç ëþáâè” 11.05, 12.15 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 14.05 “Ñóäåáíûå äåëà” 15.00 “Ñåìåéíûé ñóä” 16.00, 18.10 Ò/ñ “Áðàê ïî çàâåùàíèþ” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 20.30 “Ñïðàâåäëèâîñòü” 22.30 Õ/ô “Ñëóæó Ñîâåòñêîìó Ñîþçó”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.35 Õ/ô “Ïðàâîñóäèå âîëêîâ”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.10 Õ/ô “Êðàé”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.05 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ”

05.05 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 05.10 Ò/ñ “Êàê ñêàçàë Äæèì” 05.55, 06.45 Î÷åâèäåö. Ñàìîå øîêèðóþùåå 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 07.30, 08.30, 19.00, 00.55 Ðåïîðòåð 07.35, 08.35, 19.30, 01.15 Ïîãîäà 09.00, 19.50 Ò/ñ “Íå ïëà÷ü ïî ìíå, Àðãåíòèíà!” 10.05, 16.55 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 11.05 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 13.20, 14.35 Kids’ Time 13.25 Ì/ñ “Êîò-Ïåñ” 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 15.55, 21.55 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 17.55, 20.50 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 19.25, 01.10 Ñïîðòðåïîðòåð 23.00 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 00.00 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.20 Ò/ñ “Ýâðèêà” 02.05 Ò/ñ “Þæíàÿ òåððèòîðèÿ” 02.50 Ò/ñ “Øêîëà” 03.15, 03.45 Çîíà íî÷è 03.20 Ëåîïîëüä, èëè Ïîáåã îò ñâîáîäû 03.50 Äåñÿòàÿ ìóçà â Óêðàèíå (Ôiëüì Äðóãèé) 04.40, 05.00 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.45 Íèêîëàé Ëûñåíêî

06.00

“Óòðî íà Ê1”

07.30 Ì/ô 09.40 “Òðè ñåñòðû” 10.40 Õ/ô “Èãðà â ÷åòûðå ðóêè” 12.40 “Äîáðûé âå÷åð, æèâîòíûå” 13.40, 17.10 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 14.35 “Øîïèíã ìîíñòðû” 15.25, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 16.15 “Îðåë è Ðåøêà” 19.00 “ÊÂÍ” 21.20 “Ðàññìåøè êîìèêà” 22.15 “Ïîäåëàíî â Óêðàèíå” 23.30 Õ/ô “Îñêàð” 01.25 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.15 Ìèð çâåçä 06.00 Òåëåòîðãîâëÿ 07.00 Ì/ô 08.55 Ñåìüÿ îò À äî ß 10.15 Íàøå âñå 11.00, 11.40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.30, 01.55 Çíàåòå ÷òî? 13.20, 22.30 Ñåìåéíûé ðàçìåð 14.00, 19.30 Âðà÷è 14.50 Ñïðîñèòå ó ïîâàðà 15.40 Ñâàòû ó ïëèòû 16.40, 23.20 Æåíñêàÿ ôîðìà 17.40 Âðåìÿ êðàñîòû 18.20 Ñ áåëîãî ëèñòà 20.20, 00.15 Òàêàÿ êðàñèâàÿ ëþáîâü 21.15 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 01.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð 02.40 Öâåò Íî÷è

05.35 “×óæèå îøèáêè. Ñâÿòàÿ ïðàâäà” 06.20, 02.15 Õ/ô “Äåòè ïîíåäåëüíèêà” 08.00 Õ/ô “Òàì, ãäå æèâåò ëþáîâü” 09.50, 18.05 Õ/ô “Ïîäàðîê ñóäüáû” 17.55, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 20.05 “Ìîÿ ïðàâäà. Èðèíà Áèëûê. Êîãäà ëþáîâü ñòàíîâèòñÿ ÿäîì” 22.25 “Ìîÿ ïðàâäà. Îëüãà Ñóìñêàÿ. Áåç ïðàâà íà ñëåçû” 23.20 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Êóäà èñ÷åçàþò çâåçäû” 00.20 Õ/ô “Ïàïà íàïðîêàò” 03.45 Íî÷íîé ýôèð

05.15 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 05.20, 07.00, 01.35, 03.25 Ïîãîäà 05.25 Ôàêòû 05.55, 03.30 Ñâèòàíîê 06.55, 07.45 Äåëîâûå ôàêòû 07.05 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.50 Ïðîâîêàòîð 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.20, 00.55 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.00, 16.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 11.00 Äèàëîã ñî ñòðàíîé 12.45 Ôàêòû. Äåíü 13.00 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 13.05 Ò/ñ “Îõîòà íà Âåðâîëüôà” 14.00, 21.50 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 15.05, 20.05 Ò/ñ “Áîìáèëà” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 22.50 Õ/ô “Ñîöèàëüíàÿ ñåòü”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.40 Õ/ô “Êîðîëåâà ïðîêëÿòûõ”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.15 ÏðîÖiêàâå

06:00 06:05 06:30 06:45 07:00 07.00 07:30 08:20 09:00 09:30 10:45 10:55 12:25 13:00 13:15 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:15 16:30 17:00 19:00 19:30 20:10 20:45 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 00:05 00:30

óìí Óêðà¿íè “Óäîñâ³òà” “Àëóïê³íñüêèé ïàðê” “Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” (ïîâòîð) “×àñ êðà¿íè” Õ/ô “ѳìíàäöÿòü ìèòòºâîñòåé âåñíè” 4 ñ. “Àëóïê³íñüêèé ïàðê” “ĺâî÷êàì ³ç Æèòîìèðà-15”, ÷. 1, 2 Ä/ô “Ãðîá Ãîñïîäí³é” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ó ïîøóêàõ ðîáîòè” “Ïîçèö³ÿ” “Åíåðãîìàí³ÿ” “Ðîäèíà” “Àáåòêà çäîðîâ’ÿ” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”. Ì/ô “Òåòåð³â” “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Âàøå çäîðîâ’ÿ” “Ç ïåðøèõ âóñò” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ïîçèö³ÿ” Õ/ô “ѳìíàäöÿòü ìèòòºâîñòåé âåñíè” 5 ñ. “Ïðàâî íà çàõèñò” “Äîñüº-102”

14 ñòîð.

Ï’ßÒÍÈÖß, 22 ËÞÒÎÃÎ 00:40 00:50 02:50 03:55 05:35

Êë³ï-àíòðàêò “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” Õ/ô “ѳìíàäöÿòü ìèòòºâîñòåé âåñíè” 5 ñ. “Çâ³òóº Æèòîìèðñüêà ô³ëàðìîí³ÿ”, ÷. 1, 2 Ä/ô “Ãðîá Ãîñïîäí³é”

06.00 Ò/ñ “Ôóðöåâà. Ëåãåíäà î Åêàòåðèíå” 07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 13.00, 17.15 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00, 20.00 Ò/ñ “Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà” 12.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Èãîðü. Íàäåæäà. Ëþáîâü” 14.30 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 15.35 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00, 03.40 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20 Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Â.Ô. ßíóêîâè÷. Äèàëîã ñî ñòðàíîé 22.00 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå” 01.45 Ò/ñ “Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.35 Äîáðî ïîæàëîâàòü 04.20 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 05.10 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí

ìåñÿöåâ íàäåæäû” Àëëî, äîêòîð! Ä/ô “Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ. Íàäî îñòàâàòüñÿ ìóæèêîì” 12.15 Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøè ïðàâà è ëüãîòû 14.00, 22.40 Ä/ô “Íåâåðîÿòíûå ïóòåøåñòâèÿ” 15.15, 18.55, 21.30 Ïîãîäà 15.30 Áóäü â êóðñå! 16.00, 03.50 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð 16.50 Àëëî, äîêòîð! Ïðÿìîé ýôèð 17.45 Ðåàëüíûå èñòîðèè. Ñâàäüáû ïî-ðóññêè 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Èëüÿ Ðåçíèê 20.00 Ä/ô “Ìèõàèë Ãîðáà÷åâ. Ïîëèòè÷åñêèé ðîìàíñ” 21.35 Ä/ô “Ñîâðåìåííèöà” 23.40, 04.10 Ä/ô “Æèçíü ïî çàêîíàì ïðèðîäû” 00.45 Àìóðíûå ìåëîäèè 3 00.55 Õ/ô “Ïðàâèëà ñåêñà”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.40 Õ/ô “Ëåòíèå çàáàâû”. (3 êàòåãîðèÿ) 10.00 11.15

15.15 15.50 16.20 17.05 18.40 19.55 21.00 21.30 23.05 23.55 02.00 03.30

“Õî÷ó çíàòü” “Òû íå îäèí” “Åðàëàø” “Æäè ìåíÿ” “×åëîâåê è çàêîí” “Ïîëå ÷óäåñ” “Âðåìÿ” “Äâå çâåçäû” “Âå÷åðíèé Óðãàíò” Õ/ô “Ïðèçðàê” Õ/ô “Íàçíà÷åíèå...” Êîìåäèÿ “Õîðîøî ñèäèì!”

01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô “Êîíåê-Ãîðáóíîê” 02.20, 08.20, 14.20 Ì/ñ “Ñàìûé ìàëåíüêèé ãíîì” 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Âîëê Àëüáåðòî” 04.00, 10.00, 16.00 Õ/ô “Ýòà òðåâîæíàÿ çèìà” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ãåðîé èç òðóùîá” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ñ “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

22.10 00.20 02.10

04.15

Áóäèâåëüíûê - ÁÊ Êðûâáàñáàñêåò Ôóòçàë. Êóáîê Èñïàíèè. Èíòåð Ìîâèñòàð - Êàõà Ñåãîâèÿ Ôóòçàë. Êóáîê Èñïàíèè. Òðèìàí Íàâàððà - Ýëü Ïîñî Ìóðñèÿ Òåííèñ. ÀÒÐ. Mubadala World Tennis Championship. Àáó-Äàáè. Ôåððåð - Áåðäûõ Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Êðèñòàë Ïýëàñ - Ìèääëñáðî

07.00 Ä/ô “Òèãð - óáèéöà” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 09.55, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 19.00 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ñèíäáàäà” 20.00 Ò/ñ “Îáúÿâëåí â ðîçûñê” 06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 10.50, 11.25, 21.00, 21.30 Ä/ô “Õàðíàñ - óáåæèùå 21.00 Ò/ñ “Óãðî. Ïðîñòûå ïàðíè 2” 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” äëÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 22.00 Ò/ñ “Ïåðåäåë. Êðîâü ñ ìîëîêîì” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 23.00 Ò/ñ “Êîíòîðà” 09.00, 16.00 Ì/ñ “Òðàíñôîðìåðû” 00.00 Ò/ñ “Ïåðîì è øïàãîé” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 13.00 Ä/ô “Àðàáñêèé ëåîïàðä Îìàíà” 10.40, 17.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 14.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê Àííû” 06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” Íåéòðîíà” 19.00, 00.00 Ä/ô “Äèêàÿ ïðèðîäà Êîëóìáèè ñ 06.45, 07.25, 08.25, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 11.00 Ì/ñ “Ïîäðîñòêè-òèòàíû” 06.00, 06.40, 07.00, 10.35, 11.40 Ì/ñ “Âîçâðàùå“Âðåìÿ ñïîðòà” Íàéäæåëîì Ìàðâåíîì” 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” íèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.50, 08.40 “Îáçîð ïðåññû” 13.00, 18.00 Ì/ñ “Àâàòàð” 22.00, 22.30 Ä/ô “Ñëîíîâüè äíåâíèêè” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 21.00, 00.00 Ì/ñ “Ñèìïñîíû” 23.00 Ä/ô “Äíåâíèê áåçìÿòåæíîé ðåêè: îñåíü 06.30 “Ãðàíè” 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 06.50, 10.50 “Óòðî íà ÊÐÒ” 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, - çèìà” 23.00 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 07.15, 12.25 “Çäîðîâüå” 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 01.00 Ò/ñ “Àëüô” 01.00, 01.30 Ä/ô “Îáåçüÿíû-âîðèøêè” 07.35, 17.00, 20.10 Ò/ñ “Óêðàñòü Äæîêîíäó. Çàãàäêà 07.10, 08.15, 22.40, 23.20, 00.15, 03.15 “Áèçíåñ04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê 02.00, 04.00 Ä/ô “Ìàëûø ïàíäà Ôó Ëîíã, Ñ÷àñòëèÌîíà Ëèçû” âðåìÿ” 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, âûé Äðàêîí” 07.15 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 17.55 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 07.30, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 03.00, 03.30, 05.00, 05.30 Ä/ô “Õðàíèòåëè Þæíîé 08.45, 11.10, 13.20, 22.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 04.00, 22.00 “Ñîëäàòñêèå ìåìóàðû” 07.55, 08.50 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” Àôðèêè” 05.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Ìåëîäèè, ïðîæèâøèå 09.05, 10.15, 16.40 “Ïîãîäà” 08.30 “Ýíåðãîíàäçîð” 09.45, 21.30 “Âêóñû êóëüòóð” 06.00 Ä/ô “Ïåëèêàíû: ïåðåëåòíûå ïòèöû” âåêà” 08.45, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.10, 17.20, 11.30, 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 05.30, 23.30 Õ/ô “Êâàðòèðà” 17.50, 22.50, 23.50, 03.35 “Ïîãîäà” 12.45 “Äàéâèíã” 06.40 Ä/ô “Êðàñêè ëüäà” 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 13.50, 22.40 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 07.00, 13.00, 19.00, 01.00 “Âðåìÿ” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 14.00, 22.50 “Þâåëèð” 08.00, 14.00, 02.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 04.00 “Óòðî Ðîññèè” 18.05 “Êðèìèíàë” 09.00, 03.00 “Çèìíèé âå÷åð... â Ëóæíèêàõ!” 16.15, 04.40 “Ëåñíîé ïàòðóëü” 18.25, 03.25 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 10.00 “Í.à. ÑÑÑÐ Ëþäìèëà Êàñàòêèíà” 17.15 “Ìîòîð-íîâîñòè” 08.05 Õ/ô “×òî ñêðûâàåò ëþáîâü” 18.55, 22.00 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 11.30, 17.30 Õ/ô “Áîëüøîé ÿíòàðü” 17.25 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 19.15 “Àâòîðñêîå êèíî” Ôèëüì-êîíöåðò “Ýòî áûëî, áûëî...” 18.15, 23.45, 00.35, 02.30, 04.15 “Õðîíèêà íåäåëè” 12.40 09.30 “Âñÿ Ðîññèÿ” 21.10 “Êèíîïðîåêòîð” 15.00 “Òåìà” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 16.00 “Íàçàä â ÑÑÑД 22.15 “Îñîáåííûé âçãëÿä” 09.45 “1000 ìåëî÷åé” 00.50 “Òåëå÷àò” 17.05 Ôèëüì-êîíöåðò “Íàì äîðîãè ýòè 23.30, 00.20 “Crime news” 10.20 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 01.50 “Òðè öâåòà âðåìåíè” ïîçàáûòü íåëüçÿ” 04.20 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 11.00, 03.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 02.20 “Ïóøêèí” 18.35 “Ìàëåíüêèé êîíöåðò” 02.30 “Ëþáîâü çåìíàÿ” 20.00 “Êîëáà âðåìåíè” 12.30, 15.30, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè 02.55 “Òðóäíîñòè ïåðåâîäà” 21.00 “Êèíîïàíîðàìà” - Ìîñêâà 06.00 Óçíàé êàê “×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü” 23.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Îðêåñòð Ïîëÿ Ìîðèà” 03.55 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 06.05, 12.00 Ò/ñ “Ìåòîä Ëàâðîâîé” 04.40 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 07.00 Áàêëóøíèöà 05.10 “Àêâàñêîï” 13.00 “Ïðàâî íà âñòðå÷ó” 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 05.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàí13.55 Ò/ñ “Èíñòèòóò áëàãîðîäíûõ äåâèö” 04.00 “ÍÒ óòðîì” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì êèíà” 14.50 Âåñòè - Ñïîðò 06.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Òàéíà íà 09.00 Ò/ñ “Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû” äâîèõ”. “Íàñëåäíèöà ïîíåâîëå” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 15.50 Ò/ñ “Êðóæåâà” 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 18.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.15, 00.25, 03.05, 08.25 “Î÷íàÿ ñòàâêà” 12.55 Áîãèíÿ øîïèíãà 19.20 “Þðìàëà” 03.50, 04.30 Ôóòáîë News 09.25 Ñïàñàòåëè 13.30 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 06.15 Âàëåíñèÿ - Ìàëüîðêà. ×åìïèîíàò 10.00 Ò/ñ “Àëèáè” íà äâîèõ”. “Êàðòèíà” 14.35, 19.25 Äàåøü ìîëîäåæü! 21.05 Õ/ô “Äåâóøêà â ïðèëè÷íóþ Èñïàíèè 11.35 “Äî ñóäà” 15.35, 01.25 Âàéôàéòåðû ñåìüþ” 08.15 Íàïîëè - Ñàìïäîðèÿ. ×åìïèîíàò 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 16.15 Ò/ñ “×åìïèîíêè” 23.05 Õ/ô “Ïåðâûé ïîñëå Áîãà” Èòàëèè 13.35, 16.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 17.15 Ýòî ëþáîâü 2 10.25, 16.00, 01.10 Ìåòàëëèñò - Íüþêàñë. Ëèãà 00.55 Õ/ô “Íîëü-ñåäüìîé” ìåíÿåò êóðñ” 14.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 17.40 Ò/ñ “Ïîëîâèíêè” Åâðîïû ÓÅÔÀ âåðäèêò” 18.20 Îäíà çà âñåõ 02.40 Âåñòè.ru. Ïÿòíèöà 12.25 Ëó÷øèå ìîìåíòû ìàò÷åé. Ëèãà Åâðîïû 15.35 Ò/ñ “Ñóïðóãè”. “Ñíèìàåòñÿ êèíî” 20.30 Âèòàëüêà ÓÅÔÀ 17.35 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 21.30 ×òî åñëè? 14.40, 18.00 Îáçîð ìàò÷åé. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ 18.45 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 21.55 Áîëüøàÿ ðàçíèöà ïî-óêðàèíñêè 19.00 Ãàëàòàñàðàé - Øàëüêå. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 19.40 Ò/ñ “Ïåòðîâè÷”. “Ðîêîâàÿ æåíùèíà”. 23.00 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à ÓÅÔÀ “Ïðèçðàê” 23.25 Àíåêäîòû 06.00 “Íàñòðîåíèå” 21.25 Ôðàéáóðã - Àéíòðàõò. ×åìïèîíàò 23.25 Êîíöåðò “Îôèöåðû Ðîññèè” 00.00 Ò/ñ “Ðåàëüíàÿ êðîâü”. (3 êàòåãîðèÿ) 08.10 Ä/ô “Âåëèêèå ïðàçäíèêè. Ñðåòåíèå Ãåðìàíèè 00.35 Õ/ô “Îòñòàâíèê” 01.00 Äóðíåâ+1 ãîñïîäíå” 23.25 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 02.25 Õ/ô “Îòñòàâíèê 2” 02.15 Äî óòðà 23.55, 04.05 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïðåäèñëîâèå 08.35, 14.00 “Íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè” ê òóðó 09.00, 17.50, 05.25 Ì/ñ “Ñàíäîêàí” 00.40, 04.45 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðåäèñëîâèå 09.25, 18.15, 02.15 Ò/ñ “Óïðàâà” 05.45 Ñîâåòñêèå ìóëüòôèëüìû 05.35 Õ/ô “Ñàøêà” ê òóðó 08.15 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî” 07.00 Õ/ô “×åðåç Ãîáè è Õèíãàí” 03.20 Futbol Mundial 10.15, 15.20, 00.50 Ò/ñ “Ëèíèè ñóäüáû” 10.30 Âîêðóã ñìåõà 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” 05.15 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷ 11.00 “Ïðèãëàøàåò Á. Íîòêèí”. À. Êàéêîâ 12.00 Õ/ô “Êóçíå÷èê” 09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 11.30, 14.30, 17.30, 23.20 Ñîáûòèÿ 13.30 Õ/ô “Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðîøàÿ 10.00 Ò/ñ “Îõîòà íà èçþáðà” ïîãîäà, èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷ 11.50 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Òóðåöêîãî” 11.50 “ÀÁÂÃÄåéêà” 06.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Ëîêåðåí îïÿòü èäóò äîæäè” 14.40 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” 12.15 Ì/ô “Ãàíñ-×óðáàí” - Áðþããå 15.05, 20.10 Ò/ñ “Äåâÿòü æèçíåé Íåñòîðà Ìàõíî” 16.45, 19.00, 02.15 “Ñâèäåòåëü” 12.40 À. ßãóäèí “Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó” Ãîëüô. European Tour Weekly. Îáçîð 17.00 Õ/ô “Ïðèêàç: îãîíü íå îòêðûâàòü” 08.05 17.00 Ò/ñ “Íàâèãàòîð” 08.40 Ôóòçàë. Êóáîê Èñïàíèè. Ðèáåðà 18.35 Õ/ô “Ïðèêàç: ïåðåéòè ãðàíèöó” 19.30 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà äëÿ ïðåäàòåëÿ” 13.20 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. ÑèíòåòèÍàâàððà - Ñàíòüÿãî Ôóòçàë 22.10 Õ/ô “Òåëüìà è Ëóèçà” 23.00 Õ/ô “Àêöèÿ” ÷åñêîå ñ÷àñòüå” 10.30, 03.40 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 00.30 Õ/ô “×åëîâåê äîæäÿ” 00.30 Õ/ô “Àôãàíñêèå ðûöàðè”. (3 11.10 Ôóòçàë. Êóáîê Èñïàíèè. Óìàêîí Ñàðàãî- 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 02.45 Õ/ô “Ìàëü÷èøêè” êàòåãîðèÿ) ñà - Áàðñåëîíà Àëóñïîðò 04.55 Ñàóíäòðåêè 02.45 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 15.05, 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 13.00 Òåííèñ. ÀÒÐ. Mubadala World Tennis 04.00 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 16.10 Ä/ô “Êîíòðàöåïòèâû. Óáîéíûé áèçíåñ” Championship. Àáó-Äàáè. 1/2 ôèíàëà. 04.55 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 16.50, 01.35 “Pro æèçíü” Òèïñàðåâè÷ - Àëüìàãðî 05.20 “Ïðàâäà æèçíè” 05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè 15.05 “Ãîíêè íà âûíîñëèâîñòü. Èòîãè ñåçîíà 19.10, 03.05 “Ïðàâî ãîëîñà” 05.05, 09.15 Òåëåêàíàë “Äîáðîå óòðî!” 2012” 20.30 Ò/ñ “Ëàíäûø ñåðåáðèñòûé” 09.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 15.35 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè “Äîáðûé âå÷åð, Ìîñêâà!” 10.00 “Æèòü çäîðîâî!” 06.00 Äóõîâíàÿ æèçíü ñ æèâîòíûìè 16.05 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Àçîâìàø 21.55 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Ñëóæáà íîâîñòåé 11.00, 04.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” - ÓÍÈÊÑ 23.10 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 17.55 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Êèåâ 23.40 È. Ëîáà÷åâà “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè” 12.55 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” ñ Ã. Ìàëàõîâûì 06.55, 18.50, 21.25 Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ - ÁÊ ×åðêàñêèå Ìàâïû 03.55 Õ/ô “Âåñåëûå ðåáÿòà” 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 07.00, 05.00 Óòðåííèé espresso 19.55 Ýêñòðà-ôóòçàë 14.20 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 09.00 Ä/ô “Þðèé Àíäðîïîâ. Ïÿòíàäöàòü 20.25 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ


15 ñòîð. 06.00 “Ðåìîíò +” 06.15 Õ/ô “Áîññ íà 2 íåäåëè” 08.00 “Ñâåòñêàÿ æèçíü” 09.00 “Êòî òàì?” 10.10, 10.35 Ì/ñ “×èï è Äåéë” 11.00 “Ìèð íàèçíàíêó 4: Âüåòíàì” 12.05 Ì/ô 12.20 Õ/ô “Çîëóøêà: Ïîëíûé âïåðåä!” 14.05 Êîìåäèÿ “Ìîé êóçåí Âèííè” 16.40 “Âå÷åðíèé Êèåâ” 18.30 “Ðàññìåøè êîìèêà 2” 19.30, 05.20 “ÒÑÍ” 20.00 “23 ôåâðàëÿ â áîëüøîì ãîðîäå” 22.00 Õ/ô “Ðàéîí ¹9”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.10 Õ/ô “Êîêòåéëü”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.10 Áîåâèê “Èãðà ñìåðòè”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.40 Áîåâèê “Àìåðèêàíåö”. (2 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 06.05 Èòîãè 06.15, 06.55, 07.55 Ïîãîäà 06.20, 07.00, 08.00 Øóñòåð-Live ÓÒ-1 09.00 Øóñòåð-Live 12.10 Äèàëîã ñî ñòðàíîé 15.30 Ìåñòî âñòðå÷è 16.45 Ìèð àòîìà 16.55 Êîíöåðò êî Äíþ çàùèòíèêà Îò÷èçíû “Îôèöåðñêàÿ ÷åñòü” 17.30, 21.50 Êðèâîå çåðêàëî 20.50 Ìåãàëîò 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 21.00 Èòîãè äíÿ 21.10 Êàáìèí: ñîáûòèå íåäåëè 21.25 Óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðîéêà, Êåíî ÒÐÊ “Ýðà” 23.00 Òâîé ãîëîñ 23.20 Ïîãîäà 23.25 Ýðà çäîðîâüÿ 23.50 Êèíî â äåòàëÿõ 00.40 Êîíöåðò “À. Áóëäàêîâ. Íàø ãåíåðàë, îõîòíèê è ðûáàê” ÓÒ-1 01.20 Èòîãè äíÿ 01.30 Êàáìèí: ñîáûòèå íåäåëè 01.40 Äèàëîã ñî ñòðàíîé 05.00 Ä/ô “Êîíòèíãåíò. Âîéíà âî Âüåòíàìå”

ÑÓÁÎÒÀ, 23 ËÞÒÎÃÎ 15.20 17.20 19.10 21.40 00.00 01.35 03.20

Õ/ô “Èãðû â ñîëäàòèêè” “Ðàññìåøè êîìèêà” “ÊÂÍ” Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåííîå”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Ñâàäåáíàÿ âå÷åðèíêà” Õ/ô “Àâãóñò Ðàø” “Íî÷íàÿ æèçíü”

22:30 23:00 00:30 00:50 02:50 04:10

05.15 Ìèð çâåçä 06.00 Òåëåòîðãîâëÿ 07.00 Ì/ô 07.45 Äåëî âêóñà 08.15, 16.35 Ñ áåëîãî ëèñòà 08.50 Çíàåòå ÷òî? 09.40 Âðà÷è 10.25, 15.45 Âðåìÿ êðàñîòû 11.20 Ñâàòû ó ïëèòû 12.15 Ñïåöèÿ 13.15 Ýíöèêëîïåäèÿ âêóñà 14.10, 18.20 Ñåìåéíûé ðàçìåð 14.50, 17.20 Æåíñêàÿ ôîðìà 19.10, 22.40 Âåñåëûå ìóæ÷èíû 20.10, 23.35 Òàéíû ñóäüáû 20.50 Áóäü ïî òâîåìó 21.45 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 00.15 Öâåò Íî÷è

05:30

“ʳíîêîíöåðò” Õ/ô “ѳìíàäöÿòü ìèòòºâîñòåé âåñíè” 6 ñ. “Ïðàâî íà çàõèñò” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé”. Ìîâëåííÿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä Õ/ô “ѳìíàäöÿòü ìèòòºâîñòåé âåñíè” 6 ñ. “Äæåðåëà íàòõíåííÿ”. Áàðàí³âñüêèé ðàéîí “Ñëóõàé î÷èìà”

06.00, 05.00 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 07.00, 19.00, 03.20 Ñîáûòèÿ 07.15 Ò/ñ “Èíòåðíû” 08.15, 03.40 Õ/ô “×åðòîâî êîëåñî” 10.00 Òàéíû çâåçä 11.00 Ò/ñ “Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê” 12.50 Ò/ñ “Âû çàêàçûâàëè óáèéñòâî” 15.20 Ò/ñ “Ñëåä” 17.00, 19.20 Ò/ñ “Ôóðöåâà. Ëåãåíäà î Åêàòåðèíå” 21.20 Ò/ñ “Âòîðîå âîññòàíèå Ñïàðòàêà” 23.20 Ò/ñ “Äèêèé” 01.10 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå” 02.50 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå

06.30, 18.40 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.40, 09.35, 19.25, 00.25, 01.55 “Òåìà íåäåëè” 06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 23.35, 00.20, 03.25 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 10.10, 10.55, 13.55, 16.10, 17.20, 19.20, 23.40, 00.55, 03.35, 05.55, 06.25 “Ïîãîäà” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 14.15 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 “Âðåìÿ 15.10 íîâîñòåé” 19.00 07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.20 “Áèçíåñ22.40 âðåìÿ” 23.45 07.30 “Êëóá 700” 01.40 08.30 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 02.55 09.25 “Àâòîêîíòèíåíò” 09.50 “Ìîòîð-íîâîñòè” 10.15, 12.10, 02.30, 03.30, 04.30, 04.55, 05.50, 06.20 “Õðîíèêà íåäåëè” 04.30, 05.00 Ïîãîäà 11.10 “Òðàíñìèññèÿ” 04.35 Ôàêòû 11.30 “Àâòîïèëîò-òåñò” 05.05, 05.20 Ñâèòàíîê 13.30 “Äðàéâ” 05.55 Êîçûðíàÿ æèçíü 14.10, 23.50 “Èñòîðèÿ óñïåõà” 06.30 Ì/ô “Òîì è Äæåððè ïðîòèâ êàðèá- 14.25 “Èãðà ñóäüáû” ñüêèõ ïèðàòîâ” 15.15 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé” 07.35 Õ/ô “Äî÷ü ÿêóäçû” 16.15 “Àðñåíàë” 09.05 Çâåçäà YouTube 05.00 “Ïàðê àâòîìîáèëüíîãî ïåðèîäà” 17.25 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé” 10.00 Äà÷à 05.25 “Ñïðàâåäëèâîñòü” 18.15 “Îñîáåííûé âçãëÿä” 11.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 07.05 Õ/ô “ çîíå îñîáîãî âíèìàíèÿ” 19.30 “Ìàøèíà âðåìåíè” 11.55, 15.35 Ñìîòðåòü âñåì! 09.00 “Îðåë è Ðåøêà” 20.10, 01.10, 05.10 “Ïîðòðåòû ñ Ñåðãååì 12.50 Çà ðóëåì 10.00 “Âêóñíîå ñâèäàíèå” Äîðîôååâûì” 13.15 Õ/ô “Âëàñòåëèí áóðè” 11.00 Êîíöåðò “Âå÷åðíèé Êèåâ” 21.10, 00.30 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà” 16.10 Íåñåêðåòíûå ôàéëû 12.55 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” 21.40, 03.00, 06.00 “Îêíî â Àìåðèêó” 17.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ 14.05 Õ/ô “Èñ÷åçíóâøàÿ èìïåðèÿ” 22.00, 02.10, 03.40 “ êàáèíåòàõ” 17.50 Ìàêñèìóì â Óêðàèíå 16.15 “Þðìàëà 2010” 22.30 “Ìàñòåð-êëàññ ñ Íàòàëèåé Ôèöè÷” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 02.40 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 20.25 Êîíöåðò “23 ôåâðàëÿ â Áîëüøîì ãîðîäå 19.00 Õ/ô “Ðîäñòâåííèê” 04.10 “Æèçíü èíòåðåñíà” 20.40 Õ/ô “Äåëî ÷åñòè” 2012” 04.35 “Àêöåíò” 22.30 Õ/ô “Ãðóç 200”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.25 Õ/ô “Ìîñêîâñêèé æèãîëî”. (2 00.10 Õ/ô “Ìîðôèé”. (2 êàòåãîðèÿ) êàòåãîðèÿ) 02.05 Õ/ô “Êî÷åãàð”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.30 Õ/ô “Áîëüøå, ÷åì äðóã”. (2 03.25 Õ/ô “Ñîöèàëüíàÿ ñåòü”. (2 êàòåãî- 06.00 Åðàëàø êàòåãîðèÿ) ðèÿ) 07.15 Ì/ñ “Ëóíòèê” 02.15 Õ/ô “Ñïèäè Ãîíùèê” 07.40 Ìàëûøè-òâîéíÿòà 04.20 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 08.00 Òåëåïóçèêè 04.45 Ä/ñ “Æàäíîñòü” 08.35 Áàêëóøíèöà 06:00 óìí Óêðà¿íè 09.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 06:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 09.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 06:35 Ä/ô “Ãðîá Ãîñïîäí³é” 05.30 Ò/ñ “Òðó Äæåêñîí” 10.00 Ì/ñ “Ëèëî è Ñòè÷” 07:00 Õ/ô “ѳìíàäöÿòü ìèòòºâîñòåé 06.35 Ò/ñ “Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî” 11.00 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” âåñíè” 5 ñ. 09.00 Ì/ñ “Ðîãà è Êîïûòà: Âîçâðàùåíèå” 12.45 Ò/ñ “Ïîëîâèíêè” 08:05 “×àñ êðà¿íè” 09.35 Ì/ñ “Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêàðà” 14.15 Õ/ô “Ê ÷åðòó ëþáîâü” 08:35 “Ðåöåïòè Íà䳿” 10.00 Ôàéíà Þêðàéíà 16.15 Õ/ô “Ñàõàðà” 09:00 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” 10.45 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 18.55 Õ/ô “Òàêñè 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 10:30 Êë³ï-àíòðàêò 12.15 Ëþäè ÕÝ 20.40 Âèòàëüêà 10:45 “Ç ïåðøèõ âóñò” 13.15 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ 22.25 ×òî åñëè? 11:00 “Òåòåð³â” 14.20 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 23.00 Õ/ô “28 äíåé ñïóñòÿ”. (3 êàòåãî“Âàøå çäîðîâ’ÿ” 17.30, 23.55 Õ/ô “Ïðèøåëüöû 2: Êîðèäîðû 11:30 ðèÿ) 12:00 “Ñïîðòèâíèé êàëåéäîñêîï” âðåìåíè” 01.10 Õ/ô “Êóðüåð”. (2 êàòåãîðèÿ) 12:30 “Ðîäèíà” 20.05 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” 02.40 Äî óòðà 13:00 “Íà ñâî¿é çåìë³” 22.00 Õ/ô “Øåô” 13:30 “Ìàìèíà äîëÿ” 23.50 Ñïîðòðåïîðòåð 14:30 “Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” 02.15 Ò/ñ “Ýâðèêà” 15:00 “×åñòü ìóíäèðà” 06.10 “Ëåãåíäû áàíäèòñêîãî Êèåâà” 02.55, 03.50 Çîíà íî÷è 14:40 “ʳíîêîíöåðò” 07.00 “Æåëåçíûé Îñêàð” 03.00 Äåñÿòàÿ ìóçà â Óêðàèíå 15:10 “Äæåðåëà íàòõíåííÿ”. Áàðàí³âñüêèé 07.35 Ò/ñ “Ñëåäóÿ íà þã” 03.55 Ïîä çíàêîì áåäû ðàéîí 09.15 Õ/ô “Àêöèÿ” 04.40, 05.25 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 16:40 “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”. Ì/ô 11.00, 12.50 Ò/ñ “Ìîðñêèå ïåõîòèíöû” 04.45 Êàòåðèíà Áèëîêóð. Ïîñëàíèå 17:00 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” 12.00, 23.00 “Ãëàâíûé ñâèäåòåëü” 18:30 “Òåòåð³â” 19.00 Ò/ñ “Ïàóòèíà 6” 19:00 “Àêöåíòè” 22.35 “Ñëó÷àéíûé ñâèäåòåëü” 06.00 “Óòðî íà Ê1” 19:30 “ÏðîÏðîô³” 00.00 Õ/ô “Ïîöåëóé äðàêîíà”. (2 êàòåãî07.30, 10.00 Ì/ô 20:00 “Àëóïê³íñüêèé ïàðê” ðèÿ) 09.00 Ì/ñ “Ñêàçêè Ãàíñà Õðèñòèàíà Àíäåðñå- 20:10 “Äóìêè ç ïðèâîäó” 01.45 Õ/ô “×óìà: õðîíèêà ýïèäåìèè”. (3 íà” 20:45 “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” êàòåãîðèÿ) 11.00 Ì/ô “Ïëàíåòà ñîêðîâèù” 21:00 “Áëàãà â³ñòü ç гêîì Ðåííåðîì” 03.15 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 12.30 Õ/ô “Øêîëà Àâàëîí” 21:30 “Ñëóõàé î÷èìà” 03.40 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 22:00 “×åñòü ìóíäèðó” 14.15 “Ïîäàðè ñåáå æèçíü” 04.35 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 04.55 06.30 08.05 09.00 10.05 11.40 12.40

Ì/ô “Íó, ïîãîäè!” Õ/ô “Âàñ âûçûâàåò Òàéìûð” “Êàðàîêå íà Ìàéäàíå” “Åäèì äîìà” “ÓñîËàïîÕâîñò” “Õàòà íà òàòà” “Ìîÿ ïðàâäà. Èðèíà Áèëûê. Êîãäà ëþáîâü ñòàíîâèòñÿ ÿäîì” “Ìîÿ ïðàâäà. Îëüãà Ñóìñêàÿ. Áåç ïðàâà íà ñëåçû” “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” Õ/ô “Ìàìî÷êà ìîÿ” “Äåòåêòîð ëæè 3” “Çâåçäíàÿ æèçíü. Áüåò çíà÷èò ëþáèò?” Õ/ô “Âèé” Íî÷íîé ýôèð

05.00

“Ïðàâäà æèçíè”

Õ/ô “Êîãäà äåðåâüÿ áûëè áîëüøèìè” 07.35 Ô-ñòèëü 08.00 Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 08.35, 18.55, 19.55 Ïîãîäà 09.00 Ä/ô “Ñîâðåìåííèöà” 10.00 Ñâåòñêèå õðîíèêè 10.40 Õ/ô “Ïàöàíû” 13.35 Çà ñåìü ìîðåé 14.15 Ýõî äæóíãëåé 14.50, 04.15 Ä/ô “Ñëåçû ìèðà. Ñëåçû Àìàçîíêè” 16.00, 22.10 Ä/ô “Ïëàíåòà æèçíè” 17.00, 03.30 Ðîíèí 17.45 Äíåâíèê äëÿ ðîäèòåëåé 18.20, 04.10 Öèâèëèçàöèÿ Incognita 18.30, 03.15 Ñîöèàëüíûé ïóëüñ âûõîäíûõ 19.00 Ä/ô “Ïåðâîáûòíûå èíñòèíêòû Ðè÷àðäà Áðåíñîíà” 20.00 Ä/ô “Çèìà â Éåëëîóñòîóíå” 21.05, 05.10 Ä/ô “300 ëèö Àðìåíà Äæèãàðõàíÿíà” 23.15 Õ/ô “02.22”. (3 êàòåãîðèÿ) 01.20 Õ/ô “Çîëîòàÿ æèëà” 03.00 Àìóðíûå ìåëîäèè 3

01.00 02.50 05.30

¹ 5 (1066) 13 ëþòîãî 2013 ð. Õ/ô “Âîñõîæäåíèå” Õ/ô “Äî÷åíüêà” Ñàóíäòðåêè

06.00

06.00, 15.30, 02.30, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00 Ì/ñ “×óäàêîâàòûå ðîäñòâåííèêè” 08.00 Ì/ñ “Ñóïåðïåñ Êðèïòî” 09.00 Ì/ñ “Ìóëüòèìàíèÿ” 10.00 Ì/ñ “Ýäãàð è Ýëëåí” 11.00 Ì/ñ “Ñêóíñ Ôó” 12.00 Ì/ñ “Êóðàæ - òðóñëèâûé ïåñ” 13.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 14.00, 19.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 16.00, 18.00, 00.00, 01.30 Ðåñòëèíã 22.00 Ì/ñ “Àìåðèêàíñêèé ïàïà” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

04.00 “Í.à. ÑÑÑÐ Ëþäìèëà Êàñàòêèíà” 05.30, 11.30 Õ/ô “Áîëüøîé ÿíòàðü” 06.40 Ôèëüì-êîíöåðò “Ýòî áûëî, áûëî...” 07.00, 13.00, 01.00 “Âðåìÿ” 08.00, 02.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 09.00 “Òåìà” 10.00 “Íàçàä â ÑÑÑД 11.05 Ôèëüì-êîíöåðò “Íàì äîðîãè ýòè ïîçàáûòü íåëüçÿ” 12.35 “Ìàëåíüêèé êîíöåðò” 14.00 “Êîëáà âðåìåíè” 15.00 “Êèíîïàíîðàìà” 16.00 “Áûëî Âðåìÿ” 17.00 “Âîêðóã ñìåõà” 18.30 Êîíöåðò “23 ôåâðàëÿ - äåíü ñîâåòñêîé àðìèè è âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà” 20.00 Õ/ô “Ìàëûø è Êàðëñîí, êîòîðûé æèâåò íà êðûøå” 21.35 “Ëþáîâü ñ ïåðâîãî âçãëÿäà” 22.00 “Ñîëäàòñêèå ìåìóàðû” 23.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Ìåëîäèè, ïðîæèâøèå âåêà” 23.30 Õ/ô “Êâàðòèðà” 00.40 Ä/ô “Êðàñêè ëüäà” 03.00 “Çèìíèé âå÷åð... â Ëóæíèêàõ!”

04.15 Õ/ô “Îòñòàâíèê 3” 06.00, 08.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 06.20 Ñìîòð 06.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà 07.25 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì” 08.25 Ðóññêàÿ íà÷èíêà 08.55 “Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê” 09.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 11.25 Ñâîÿ èãðà 12.15 “Íàøè” ñî Ëüâîì Íîâîæåíîâûì” 13.05 “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “×óæîé”. “Áëåñòêè” 15.00 “Ñëåäñòâèå âåëè...” 15.55 Àëåêñàíäð Æóðáèí. Ìåëîäèè íà ïàìÿòü 16.35 “Ïðîôåññèÿ - ðåïîðòåð” 17.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû 5”. “Îïåðàöèÿ “Òàéôóí”. “Óáèéñòâî íà âèäåî”. “Ðåéäåðû”. Äðàìà íà ëàäîãå” 21.15 “Ìåëîäèè åâðåéñêîãî ìåñòå÷êà” 01.05 “Øêîëà çëîñëîâèÿ” 01.55 Ò/ñ “Áðà÷íûé êîíòðàêò”. “Ïåðâàÿ ñêðèïêà”. “Ïîëåò âàëüêèðèé”. “Ðåêâèåì äëÿ ìàòåìàòèêà”. “Óïðàâëÿòü ñîáîé”

05.45 08.35 10.45 12.10 13.00 14.30 16.15 19.10 22.15

Ñîâåòñêèå ìóëüòôèëüìû Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî” Âîêðóã ñìåõà Ä/ô “Ðîëàí Áûêîâ. Êàðëèê-êðîâîïèéöà, êîòîðîãî îáîæàëè âñå” Õ/ô “×åëîâåê-îðêåñòð” Õ/ô “Îòêðîéòå, ïîëèöèÿ! 3” Õ/ô “Ôðîíò áåç ôëàíãîâ” Õ/ô “Ôðîíò çà ëèíèåé ôðîíòà” Õ/ô “Ôðîíò â òûëó âðàãà”

06.00, 10.00, 12.00, 16.20 Íîâîñòè 06.10 “Ãåíèè è çëîäåè” 06.35 Õ/ô “Îñîáî âàæíîå çàäàíèå” 07.45 “Àðìåéñêèé ìàãàçèí” 08.15 Õ/ô “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” 10.15 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõîõîä” 12.20 Õ/ô “Îôèöåðû” 14.00 “Ãåîðãèé Þìàòîâ. Òðàãåäèÿ îôèöåðà” 14.45 Õ/ô “Íà âîéíå, êàê íà âîéíå” 16.40 Õ/ô “Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü” 19.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà 21.00 “Âðåìÿ” 21.20 Õ/ô “Áåëûé òèãð” 23.15 Õ/ô “Ïÿòü íåâåñò” 01.05 Õ/ô “Ìàäàãàñêàð” 03.40 Êîìåäèÿ “Ãðàæäàíèí Ëåøêà” 05.05 “Ïîëå ÷óäåñ”

01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô “×òî ñ òîáîé ïðîèñõîäèò?” 02.10, 08.10, 14.10 Ì/ñ “Ñàìûé ìàëåíüêèé ãíîì” 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Âîëê Àëüáåðòî” 04.00, 10.00, 16.00 Õ/ô “Èâàí äà Ìàðüÿ” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ãåðîé èç òðóùîá” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ñ “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ñèíäáàäà” Ò/ñ “Îáúÿâëåí â ðîçûñê” Ò/ñ “Óãðî. Ïðîñòûå ïàðíè 2” Ò/ñ “Ïåðåäåë. Êðîâü ñ ìîëîêîì” Ò/ñ “Êîíòîðà” Ò/ñ “Ïåðîì è øïàãîé”

06.00, 07.50, 11.00, 16.25, 05.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 Õ/ô “Áîãàòûðü èäåò â Ìàðòî” 08.30, 09.10, 10.05, 10.50, 11.20, 12.00, 17.15 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 09.00, 16.40, 19.30 “Ïîãîäà” 09.05, 10.40 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 09.45 “Äëÿ ìàëåíüêîé êîìïàíèè” 11.35 “Àçáóêà âêóñà” 12.10 “Ôîòîãðàôèÿ” 12.40 Ä/ô “Ó÷èòåëü ïîêàÿíèÿ. Ñâÿòèòåëü Èãíàòèé” 13.40, 16.45 “Âêóñû êóëüòóð” 14.00, 22.50 “Þâåëèð” 17.30, 01.50 Ò/ñ “Êðàñíîå è ÷åðíîå” 19.35 “Êèíîïðîåêòîð” 19.45, 03.50 Õ/ô “Ëàãàðäåð: ìñòèòåëü â ìàñêå” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.30 Õ/ô “Áëèçíåöû” 00.50 “Òåëå÷àò” 05.20 “Âèííàÿ êàðòà”

06.00, 08.00, 10.00, 16.40, 19.45, 21.45, 23.45, 00.55, 03.05 Ôóòáîë News 06.15 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 06.45 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 07.15, 14.15 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 07.45 Ñàìûå ñìåøíûå ôóòáîëüíûå ìîìåíòû 08.15 Ôðàéáóðã - Àéíòðàõò. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè 10.25 Ãàëàòàñàðàé - Øàëüêå. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 12.20 Ìåòàëëèñò - Íüþêàñë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ 14.40, 03.20 Ôóëõåì - Ñòîê Ñèòè. ×åìïèîíàò Àíãëèè 16.55, 01.10 Àðñåíàë - Àñòîí Âèëëà. ×åìïèîíàò Àíãëèè 18.55 Ñàðàãîñà - Âàëåíñèÿ. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 20.55 Äåïîðòèâî - Ðåàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 22.55 Áàðñåëîíà - Ñåâèëüÿ. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 05.15 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

òàð - Êàõà Ñåãîâèÿ Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Áóäèâåëüíûê - ÁÊ Êðûâáàñáàñêåò 18.35, 01.40 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 19.15 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Ìèääëñáðî - Ìèëëóîë 21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Òâåíòå - Õåðåíâåí 23.50 Ôóòçàë. Êóáîê Èñïàíèè. 1/2 ôèíàëà. 1-é ìàò÷ 02.15 Òåííèñ. ÀÒÐ. Mubadala World Tennis Championship. Àáó-Äàáè. 1/2 ôèíàëà. Äæîêîâè÷ - Ôåððåð 05.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Ëîêåðåí - Áðþããå 16.15

07.00, 15.00 Ä/ô “Ëüâû ïóñòûíè” 08.00, 16.50 Ä/ô “Ëüâèíîå äåðåâî” 08.55, 09.25, 09.55, 10.25, 10.50, 11.25, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 14.00 Ä/ô “Ðûñè - èñòîðèÿ Ëèçû è Ìóðî” 16.00 Ä/ô “Àðàáñêèé ëåîïàðä Îìàíà” 17.55 Ä/ô “Òèãð - óáèéöà” 19.00 Ä/ô “Ïðèðîäà Áðèòàíèè” 20.00 Ä/ô “Äíåâíèê îðàíãóòàíà” 21.00 Ä/ô “Ñàí÷î - äåòåíûø âûäðû” 22.00 Ä/ô “Ãîðû òðîïè÷åñêèõ äîæäåé” 23.00 Ä/ô “Äíåâíèê áîëüøîé êîøêè” 00.00 Ä/ô “Ãîðèëëû ìîåãî äåäóøêè” 01.00 Ä/ô “Íàñåêîìûå-ãèãàíòû” 02.00, 04.00 Ä/ô “Ìîðæè - íåïðåâçîéäåííûå òÿæåëîâåñû” 03.00, 03.30, 05.00, 05.30 Ä/ô “Õðàíèòåëè Þæíîé Àôðèêè” 06.00 Ä/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ â ïåðâîáûòíîì ëåñó - ãîðèëëû”

04.30 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê” 06.15 Õ/ô “Ïèðàòû ÕÕ âåêà” 07.50 Õ/ô “Âîëøåáíèê” 08.20, 12.20 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà” 12.00 Âåñòè 13.00, 18.45 Ò/ñ “Áåðåãà” 18.00 Âåñòè â ñóááîòó 20.45 Õ/ô “Óòîìëåííûå ñîëíöåì 2. Ïðåäñòîÿíèå” 00.15 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî” 02.30 Õ/ô “Ïðèñòàíü íà òîì áåðåãó”

06.00, 10.15 Ä/ñ “Ïî ñëåäó çâåðÿ” 06.45 Ì/ô: “Ãàíñ-×óðáàí”, “Ìàøåíüêèí êîíöåðò”, “Ñêàçêà î ðûáàêå è ðûáêå” 07.50 “Íà ñòàðò!” 08.05 “ÀÁÂÃÄåéêà” 08.30 “Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå” 09.00, 03.20 Êèíî, êîòîðîå áûëî. “Ìèõàèë Øâåéöåð. Øâåéöåðîâà ñîíàòà” 09.40 “Ðóññêèé âîïðîñ” 11.00 Äîì ñ èñòîðèåé. “Òåàòð èì. Âàõòàíãîâà” 11.30, 17.25, 00.10 Ñîáûòèÿ 11.45 Ï. ×óõðàé “Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó” 12.25 Ò/ñ “Ëàíäûø ñåðåáðèñòûé” 13.50 Òàëàíòû è ïîêëîííèêè. Ì. Äåðæàâèí 15.05 “Ïàíàöåÿ”. Ôîðòåïèàííûé êîíöåðò Ä. Ìàëèêîâà 06.10 Òåííèñ. ÀÒÐ. Mubadala World Tennis Championship. Àáó-Äàáè. 1/2 ôèíàëà. 15.55, 17.40, 00.25 Ò/ñ “Ãëàâíûå ðîëè” 19.05 È. Ëîáà÷åâà “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè” Òèïñàðåâè÷ - Àëüìàãðî 08.20 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Êèåâ 20.20 Ä/ô “Ëþáîâü è ãëÿíåö” - ÁÊ ×åðêàñêèå Ìàâïû 21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” 10.10, 18.05, 05.25 Ýêñòðà-ôóòçàë 21.50, 04.20 Ò/ñ “Ïëàöåíòà” 10.40 Ôóòçàë. Êóáîê Èñïàíèè. Òðèìàí Íàâàððà - Ýëü Ïîñî Ìóðñèÿ 23.25 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì” 12.30, 03.35 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. ÁÊ 04.00 Ì/ô “Îðàíæåâîå ãîðëûøêî” Äîíåöê - Êðàñíûå Êðûëüÿ 14.25 Ôóòçàë. Êóáîê Èñïàíèè. Èíòåð Ìîâèñ-

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


¹ 5 (1066) 13 ëþòîãî 2013 ð.

06.05, 04.30 Õ/ô “Ïîöåëóé ìåíÿ, òîâàðèù” 07.50, 11.25 Ì/ô 08.10 “Ðåìîíò +” 09.00 “Ëîòî-Çàáàâà” 10.10, 10.35 Ì/ñ “×èï è Äåéë” 11.00 “Êóëèíàðíûå êóðñû ñ Þ. Âûñîöêîé. Èòàëèÿ, Òîñêàíà” 12.00 “Âîñêðåñåíüå ñ Êâàðòàëîì” 13.00 Êîìåäèÿ “Ðîìàí âûõîäíîãî äíÿ” 15.15 Õ/ô “Íàéäåíûø 2” 19.30, 00.05 “ÒÑÍ-Íåäåëÿ” 20.15 Êîìåäèÿ “Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà, èëè Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà” 22.00 “Ñâåòñêàÿ æèçíü” 23.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” Çâåçäíûå âîéíû” 01.05 Õ/ô “Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.50 Õ/ô “Ðàéîí ¹9”. (2 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 06.05, 07.35, 08.55 Ïîãîäà 06.10 Ìèð ïðàâîñëàâèÿ 06.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 07.10 Ñåëüñêèé ÷àñ 07.40 “Æåíà” ÓÒ-1 09.00, 13.30, 18.05 Ïîãîäà 09.05 Ôðèñòàéë. Êóáîê ìèðà 10.25 Øàã ê çâåçäàì 11.05 Èìåþ ÷åñòü ïðèãëàñèòü 11.50 Êàðàîêå äëÿ âçðîñëûõ 12.40 Øåô-ïîâàð ñòðàíû 13.35 Õ/ô “Ïîåçäêà ÷åðåç ãîðîä” 14.40 Ìåñòî âñòðå÷è 16.05 Êðèâîå çåðêàëî 18.15 Äåëîâîé ìèð. Íåäåëÿ 18.50 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà “Ìàìà, âå÷íàÿ è ëþáèìàÿ” 20.50 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 21.00 Èòîãè íåäåëè 21.30 Òî÷êà çðåíèÿ 21.55 Ãëàâíûé àðãóìåíò 22.05 Ôîëüê-music 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà ÒÐÊ “Ýðà” 23.00 Ýðà áèçíåñà. Èòîãè 23.35 Ïîãîäà 23.40 “Æåíà” 00.50 Êîíöåðò “À. Áóëäàêîâ. Íàø ãåíåðàë, îõîòíèê è ðûáàê” ÓÒ-1 01.20 Èòîãè íåäåëè 01.50 Òî÷êà çðåíèÿ 02.10 Äåëîâîé ìèð. Íåäåëÿ 02.40 Ãëàâíûé àðãóìåíò 02.55 Õèò-ïàðàä “Íàöèîíàëüíàÿ äâàäöàòêà” 04.05 “Ïîòîìêè” ñ Í. Ðûá÷èíñêîé è Ê. Ãíàòåíêî 05.05 Ä/ô “Äóõ òèíýéäæåðîâ, ïîäðîñòêè ãëàçàìè Ãîëëèâóäà”

06.30 Õ/ô “Ñòî äíåé äî ïðèêàçà” 07.45 Õ/ô “Îòâåòíûé õîä” 09.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî” 10.10 Õ/ô “Ìîñêîâñêèé æèãîëî” 12.15 Ò/ñ “Íàðêîìîâñêèé îáîç” 16.25 “Þðìàëà” 20.00, 02.40 “Ïîäðîáíîñòè íåäåëè” 20.55 Õ/ô “Ëþáèòü íåëüçÿ çàáûòü” 22.55 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó Çåìëè” 00.45 Õ/ô “Âåñü ýòîò äæàç”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.25 Ä/ñ “Æàäíîñòü 2”

05.35 Ò/ñ “Òðó Äæåêñîí” 05.55 Ò/ñ “Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî” 07.45 Öåðêîâü Õðèñòîâà 08.00 Ñïðîñèòå ó äîêòîðà 08.25, 09.35 Ì/ñ “Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêàðà” 09.00 Ì/ñ “Ðîãà è Êîïûòà: Âîçâðàùåíèå” 09.55 Ì/ô “Ñêóáè-Äó: Àáðàêàäàáðà-Äó” 11.25 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 15.20 Õ/ô “Øåô” 17.10 Õ/ô “ßãóàð” 19.15 Õ/ô “Ïÿòûé ýëåìåíò”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.00 Õ/ô “Áëýéä”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.20 Ñïîðòðåïîðòåð 00.25 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” 02.15 Ò/ñ “Ýâðèêà” 02.55, 03.55 Çîíà íî÷è 03.00 Ðîäíèêè Îò÷èçíû 03.15 Áðàòèÿ è äðóæèíà 03.30  ëèòîâñêîå âðåìÿ 03.45 Äèêîå ïîëå 04.00 Âåðíåòñÿ ëè äîêòîð? 04.15 Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ ìåäèöèíà

04.30 Ïîìíè î æèçíè 04.45, 05.20 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.50 Ëåãåíäàðíîå ïàðè 05.00 Æàð-ïòèöà

“Ìàìèíà äîëÿ” “Àêöåíòè” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ïîâíîòà ðàäîñò³ æèòòÿ” “Æàðò-êëóá “Ïîáðåõåíüêè” “Ñåêðåòè êðàñè” “Ñïîðòêàëåéäîñêîï” 06.00 “Óòðî íà Ê1” Õ/ô “ѳìíàäöÿòü ìèòòºâîñòåé 07.30 Ì/ô âåñíè” 7 ñ. 09.35 Ì/ô “Ïëàíåòà ñîêðîâèù” 00:15 “Êîëèñêà âåëèêî¿ â³ðè-äðåâí³é Êè¿â” 11.10 Õ/ô “Âîçìåçäèå Ìàêñà Êèáëà” 00:35 “Çâèòÿãà” 12.45 Õ/ô “Êîò â øëÿïå” 01:00 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 14.10 “Äîáðûé âå÷åð, æèâîòíûå” 03:00 Õ/ô “ѳìíàäöÿòü ìèòòºâîñòåé 15.00, 01.50 Õ/ô “Ñëàâà” âåñíè” 7 ñ. 17.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 04:25 “Äæåðåëà íàòõíåííÿ”. Òâîð÷èé âå÷³ð 18.50 Õ/ô “Òðàíñôîðìåðû 3: Òåìíàÿ ²âàíà Ñëüîòè, ÷ 1, 2 ñòîðîíà Ëóíû” Ïðèì³òêà: Ó ïðîãðàì³ ìîæëèâ³ çì³íè 21.40 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåííîå”. (2 êàòåãîðèÿ) Äèðåêòîð ïðîãðàì Áåðåëåò Â. ². òåë.: (0412) 47-3000.00 Õ/ô “Àâãóñò Ðàø” 87, tvradiored@ukr.net, 03.25 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.15 Ìèð çâåçä 06.00 Òåëåòîðãîâëÿ 07.00 Ì/ô 07.45 Äåëî âêóñà 08.15, 16.35 Ñ áåëîãî ëèñòà 08.50 Çíàåòå ÷òî? 09.40 Âðà÷è 10.25, 15.45 Âðåìÿ êðàñîòû 11.20 Ñâàòû ó ïëèòû 12.15 Ñïåöèÿ 13.15 Ýíöèêëîïåäèÿ âêóñà 14.10, 18.20 Ñåìåéíûé ðàçìåð 14.50, 17.20 Æåíñêàÿ ôîðìà 19.10, 22.40 Âåñåëûå ìóæ÷èíû 20.10, 23.35 Òàéíû ñóäüáû 20.50 Áóäü ïî òâîåìó 21.45 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 00.15 Öâåò Íî÷è

04.45 Ì/ô “Íó, ïîãîäè!” 05.40, 01.40 Õ/ô “Àâàðèÿ - äî÷ü ìåíòà” 07.15 “Åäèì äîìà” 08.15 “Êóëèíàðíàÿ äèíàñòèÿ” 10.05 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíå” 11.00 Ò/ñ “Ìåòîä Ôðåéäà” 15.15 Õ/ô “Ìàìî÷êà ìîÿ” 19.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” 20.00 Õ/ô “Ðîçà ïðîùàëüíûõ âåòðîâ” 21.45 Õ/ô “Æåëàíèå” 23.50 Õ/ô “Îò òþðüìû è îò ñóìû”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.15 Íî÷íîé ýôèð

05.35, 05.55 Ïîãîäà 05.40 Ôàêòû 06.00, 04.50 Ñâèòàíîê 06.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 07.40 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 08.00 Äà÷à 09.00 Îñíîâíîé èíñòèíêò 09.30, 13.00 Ñìîòðåòü âñåì! 10.30 ÎëèìïèËÿïû 11.30 Êîçûðíàÿ æèçíü 12.00 Ìóëüò ëè÷íîñòè 12.20 Êðèìèíàëüíûé îáëîì 13.40 Õ/ô “Äî÷ü ÿêóäçû” 15.10 Õ/ô “Äåëî ÷åñòè” 16.55 Õ/ô “Ðîäñòâåííèê” 18.45 Ôàêòû íåäåëè 19.30 Õ/ô “Ãðîçîâûå âðàòà” 23.10 Äðóãîé ôóòáîë 23.35 Õ/ô “Çàïðåùåííàÿ ðåàëüíîñòü”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.10 Õ/ô “Ìîðôèé”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.00 Õ/ô “Ãðóç 200”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.35 ÏðîÖiêàâå

06:00 06:05 07:05 08:15 09:00 10:30 11:00 11:25 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 14:15 16:00 16:30 16:45 17:00 18:30

óìí Óêðà¿íè “Àêöåíòè” Õ/ô “ѳìíàäöÿòü ìèòòºâîñòåé âåñíè” 6 ñ. “²ñòîð³ÿ îäí³º¿ êàðòèíè”. À. Êó³íäæè “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “Æàðò-êëóá “Ïîáðåõåíüêè” “гäíà øêîëà” “Øêîëà íåçâè÷àéíèõ íàóê” “Ïîçèö³ÿ” “Àíãë³éñüêèé êëóá” “Ðåòðîñïåêòèâà” “Ñïîðòêàëåéäîñêîï” “Äóìêè ç ïðèâîäó” “Õòî ÿ? Ùî ÿ ìîæó?” “Äèòÿ÷à ê³íîçàëà”. Õ/ô “Ãîñòÿ ç ìàéáóòíüîãî”, 4 ñ. “Òâîº ìàéáóòíº” “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”. Ì/ô “Êîëèñêà âåëèêî¿ â³ðè-äðåâí³é Êè¿â” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “ÏðîÏðîô³”

16 ñòîð.

ÍÅIJËß, 24 ËÞÒÎÃÎ 19:00 20:00 20:45 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00

06.00 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 06.40 Ñîáûòèÿ 07.00, 04.35 Õ/ô “Íåâåñòà íà çàêàç” 09.00 Äîáðî ïîæàëîâàòü 10.00 Ãåðîè ýêðàíà 11.00 Ò/ñ “Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê” 12.50 Ò/ñ “Âû çàêàçûâàëè óáèéñòâî” 14.20 Ò/ñ “Ñëåä” 16.00 Ò/ñ “Ôóðöåâà. Ëåãåíäà î Åêàòåðèíå” 19.00, 03.50 Ñîáûòèÿ íåäåëè 20.00, 21.00 Ò/ñ “Èíòåðíû” 23.00 “Âåëèêèé ôóòáîë” 00.30 Ò/ñ “Äèêèé” 02.15 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”

06.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.10, 08.25, 18.50, 23.35, 00.20, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.55, 14.10, 14.55, 17.10, 17.50, 19.10, 00.25, 00.40, 02.55, 03.30, 05.55, 06.25 “Ïîãîäà” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15 “Áèçíåñâðåìÿ” 07.30 “Êëóá 700” 08.30 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé” 09.10, 19.30, 06.00 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà” 09.35 “Îêíî â Àìåðèêó” 10.10 “Ìàìèíà øêîëà” 10.30 “Çäîðîâûå èñòîðèè” 11.10 “Òåõíîïàðê” 11.30 “Òðàíñìèññèÿ-òåñò” 12.10, 04.15 “Æèçíü èíòåðåñíà” 13.35 “Ìîòîð” 14.20 “Èãðà ñóäüáû” 15.15 “Àêöåíò” 16.10 “Ìàøèíà âðåìåíè” 17.20 “Ïàëàòà” 17.30 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 18.10 “Îêíî â Åâðîïó” 20.30, 23.40, 01.55, 02.35, 04.35, 05.50 “Õðîíèêà íåäåëè” 21.00 “Âðåìÿ: èòîãè íåäåëè ñ Òàòüÿíîé Äàíèëåíêî” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.00, 02.10 “Òåððèòîðèÿ çàêîíà” 22.35, 03.40 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé” 00.30, 02.30, 03.35 “Îáçîð ïðåññû” 01.10, 05.10 “Ïîðòðåòû ñ Ñåðãååì Äîðîôååâûì” 03.25, 06.20 “Òåìà íåäåëè” 04.40 “Ìàñòåð-êëàññ ñ Íàòàëèåé Ôèöè÷”

06.00, 12.40 Åðàëàø 07.15 Ì/ñ “Ëóíòèê” 07.40 Ìàëûøè-òâîéíÿòà 08.00 Òåëåïóçèêè 08.35 Áàêëóøíèöà 09.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 10.00 Ì/ñ “Ëèëî è Ñòè÷” 11.00 Ì/ô “Àñòåðèêñ è Êëåîïàòðà” 13.05 Ïðèêîëû íà ïåðåìåíå 13.40 Ò/ñ “Ïîëîâèíêè” 14.40 Õ/ô “Ñàõàðà” 17.10 Õ/ô “Òàêñè 2” 18.55 Äàåøü ìîëîäåæü! 20.00 Øóðû-ìóðû 21.00 Ò/ñ “Âîñüìèäåñÿòûå”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.00 Õ/ô “Ìûìðà” 00.45 Õ/ô “Îáúåêò ìîåãî âîñõèùåíèÿ” 02.30 Äî óòðà

05.50 06.40 08.10 11.30

íîå óáèéñòâî 12.00, 03.40 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 13.00 “Ïðàâîñëàâíûå ñâÿòûå” 15.00 Ò/ñ “Â÷åðà çàêîí÷èëàñü âîéíà” 19.00 Ò/ñ “Ñëåïîé 3” 22.40 “Ëîõîòðîí” 23.10 Õ/ô “Êèäàëû â èãðå” 00.50 Õ/ô “Òðàíñìîðôåðû” 02.20 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 05.10 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 05.30 “Ïðàâäà æèçíè”

06.00 Õ/ô “Ïàöàíû” 07.40 Ýõî äæóíãëåé 08.00 Ñîöèàëüíûé ïóëüñ âûõîäíûõ 08.40, 18.55 Ïîãîäà 09.00 Ä/ô “Çèìà â Éåëëîóñòîóíå” 10.00 Áóäü â êóðñå! 10.40 Ô-ñòèëü 11.05 Õ/ô “Êîãäà äåðåâüÿ áûëè áîëüøèìè” 13.50 Çà ñåìü ìîðåé 14.30 Àðò City 15.05, 05.05 Ä/ô “Ñëåçû ìèðà. Ñëåçû Àìàçîíêè” 16.00 Ä/ô “Ïëàíåòà æèçíè” 17.00 Óêðàèíà-Åâðîïà: ìàÿòíèê Ôóêî 17.45 Ä/ô “Ëþäìèëà Öåëèêîâñêàÿ” 18.30, 04.00 Ìèð çà íåäåëþ 19.00 Ä/ô “Ðîìàíîâû. Çàêàò Ðîññèéñêîé èìïåðèè” 20.00 Öèâèëèçàöèÿ Incognita 20.15, 04.25 Êóìèðû 20.45, 04.40 Ñâåòñêèå õðîíèêè 21.10 Ä/ô “Ïðèâåò îò Êîáû” 22.10 Õ/ô “Çîëîòàÿ æèëà” 00.15 Õ/ô “02.22”. (3 êàòåãîðèÿ) 01.55 Àìóðíûå ìåëîäèè 3 02.20 Õ/ô “Òåëî è äóøà 2”. (3 êàòåãîðèÿ)

06.00, 15.30, 02.30, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00 Ì/ñ “×óäàêîâàòûå ðîäñòâåííèêè” 08.00 Ì/ñ “Ñóïåðïåñ Êðèïòî” 09.00 Ì/ñ “Ìóëüòèìàíèÿ” 10.00 Ì/ñ “Ýäãàð è Ýëëåí” 11.00 Ì/ñ “Ñêóíñ Ôó” 12.00 Ì/ñ “Êóðàæ - òðóñëèâûé ïåñ” 13.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 14.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 16.00, 01.30 Ðåñòëèíã (Superstars) 17.00, 00.00 Ðåñòëèíã 19.00 Ì/ñ “Ïàíäà Êóíã Ôó” 22.00 Ì/ñ “Àìåðèêàíñêèé ïàïà” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

04.00 05.05

“Íàçàä â ÑÑÑД Ôèëüì-êîíöåðò “Íàì äîðîãè ýòè ïîçàáûòü íåëüçÿ” 05.30, 23.30 Õ/ô “Áîëüøîé ÿíòàðü” 06.35 “Ìàëåíüêèé êîíöåðò” 07.00, 01.00 “Âðåìÿ” 08.00 “Êîëáà âðåìåíè” 09.00 “Êèíîïàíîðàìà” 10.00 “Áûëî Âðåìÿ” 11.00 “Âîêðóã ñìåõà” 12.30 Êîíöåðò “23 ôåâðàëÿ - äåíü ñîâåòñêîé àðìèè è âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà” 14.00 Õ/ô “Ìàëûø è Êàðëñîí, êîòîðûé æèâåò íà êðûøå” 15.35 “Ëþáîâü ñ ïåðâîãî âçãëÿäà” 16.00 “Ïîþò Èãîðü Íèêîëàåâ è Íàòàøà Êîðîëåâà” 17.00, 02.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 18.00 Õ/ô “Ïðî Ôåäîòà-ñòðåëüöà, óäàëîãî ìîëîäöà” 19.00 “Øëÿãåð, ïîï, ðîê, äèñêî” 20.20 Ä/ô “Òåàòð è âðåìÿ. Èñòîðèÿ îäíîãî ñïåêòàêëÿ”. “Ñîâðåìåííèê” 21.30 “Ìåìîðèàëüíûé êîíöåðò” 22.00 “Í.à. ÑÑÑÐ Ëþäìèëà Êàñàòêèíà” 00.40 Ôèëüì-êîíöåðò “Ýòî áûëî, áûëî...” 03.00 “Òåìà”

06.00, 08.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 06.20 Ñêàçêè Áàæåíîâà 06.50 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” 07.20 Èõ íðàâû 08.25 Åäèì äîìà! 08.55 “×óäî òåõíèêè” ñ Ñ. Ìàëîçåìîâûì 09.25 Çîëîòàÿ ïûëü 10.00 Äà÷íûé îòâåò 11.25 Õ/ô “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñóäüáû 2”: “Íàñëåäíèê” 13.15 Õ/ô “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñóäüáû 2”: “Òðåíåð” 15.05 Õ/ô “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñóäüáû 2”: “Ïðîïàâøèé” “Ëåãåíäû áàíäèòñêîãî Êèåâà” 17.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû 5”. “Äåëî Õ/ô “Ðîäíÿ” “Ñïåöíàçà”. “Áèëåò íà ïàðîì”. “Ëåòî. Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà äëÿ ïðåäàòåëÿ” Ïëÿæ. Áîìáà”. “Øïèîíñêèå èãðû” “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà”. Èäåàëü- 21.10 “Æåëåçíûå ëåäè”

22.00 01.50 02.45

Ò/ñ “Ìû îáúÿâëÿåì âàì âîéíó” “Ñïåòî â ÑÑÑÐ. Æóðàâëè” Êîìåäèÿ “Äåâóøêà ñïåøèò íà ñâèäàíèå”

05.45 10.00 11.30 13.15 16.10 19.15 22.05 01.35 02.50

Ñîâåòñêèå ìóëüòôèëüìû Õ/ô “×åëîâåê-îðêåñòð” Õ/ô “Îòêðîéòå, ïîëèöèÿ! 3” Õ/ô “Ôðîíò áåç ôëàíãîâ” Õ/ô “Ôðîíò çà ëèíèåé ôðîíòà” Õ/ô “Ôðîíò â òûëó âðàãà” Õ/ô “Æèâûå ìåðòâûå” Õ/ô “Ïÿäü çåìëè” Õ/ô “Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðîøàÿ ïîãîäà, èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè” Õ/ô “Êóçíå÷èê” Ñàóíäòðåêè

04.20 05.40

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè 06.15 Õ/ô “Îñîáî âàæíîå çàäàíèå” 07.30 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è” 09.00 “Çäîðîâüå” 10.10 “Íåïóòåâûå çàìåòêè” 10.35 “Ïîêà âñå äîìà” 11.30 “Ôàçåíäà” 12.15 Ñðåäà îáèòàíèÿ. “Íàòóðàëüíàÿ æåñòü” 13.05 “Äâå çâåçäû” 14.40 Êîìåäèÿ “Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí” 16.15 Êîìåäèÿ “Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå” 17.55 “Ëåîíèä Õàðèòîíîâ. Ïàäåíèå çâåçäû” 18.55 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ”. Âûñøàÿ ëèãà 21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ” 22.00 “Ìóëüò ëè÷íîñòè” 22.30 “Yesterday live” 23.30 “Ïîçíåð” 00.25 “Ìýðèëèí Ìîíðî. Íåâîñòðåáîâàííûé áàãàæ” 01.30 Õ/ô “Ðîìàíñ î âëþáëåííûõ” 03.40 Êîìåäèÿ “Ñîâåðøåííî ñåðüåçíî”

01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô “Ñíåãóðî÷êà” 02.30, 08.30, 14.30 Ì/ñ “Ñàìûé ìàëåíüêèé ãíîì” 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Âîëê Àëüáåðòî” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ô “Ñíåæíàÿ êîðîëåâà” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ãåðîé èç òðóùîá” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ñ “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ñèíäáàäà” Ò/ñ “Îáúÿâëåí â ðîçûñê” Ò/ñ “Óãðî. Ïðîñòûå ïàðíè 2” Ò/ñ “Ïåðåäåë. Êðîâü ñ ìîëîêîì” Ò/ñ “Êîíòîðà” Ò/ñ “Ïåðîì è øïàãîé”

06.00, 08.00, 10.05, 11.40, 05.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 Õ/ô “Òàèíñòâåííûé îñòðîâ” 08.30, 09.20, 10.15, 11.20, 12.00, 12.25, 17.05 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 09.00, 11.35, 19.30 “Ïîãîäà” 09.05, 12.15, 16.35 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 09.45 “Äëÿ ìàëåíüêîé êîìïàíèè” 11.00, 22.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 12.40 Ä/ô “Ó÷èòåëü ïîêàÿíèÿ. Ñâÿòèòåëü Èãíàòèé” 13.30 “Âêóñû êóëüòóð” 14.00, 22.50 “Þâåëèð” 16.25, 19.35, 22.40 “Êèíîïðîåêòîð” 16.45, 22.00 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 17.20 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 17.30, 01.50 Ò/ñ “Êðàñíîå è ÷åðíîå” 19.45, 03.50 Õ/ô “Ëàãàðäåð: ìñòèòåëü â ìàñêå” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.35 “Àðõèâû èñòîðèè” 00.50 “Òåëå÷àò” 05.20 “Âèííàÿ êàðòà”

06.00, 08.00, 10.00, 13.40, 16.45, 20.45, 22.45, 23.55, 02.10, 04.20 Ôóòáîë News 06.15, 13.55 Áàðñåëîíà - Ñåâèëüÿ. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 08.15 Àðñåíàë - Àñòîí Âèëëà. ×åìïèîíàò Àíãëèè 10.25, 04.35 Ä/ô “Áûòü “Ëèâåðïóëüöåì” 11.20 Æóðíàë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 11.45 Äåïîðòèâî - Ðåàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 15.55, 00.10 Þâåíòóñ - Ñèåíà. ×åìïèîíàò Èòàëèè 17.55 Áîðäî - Áðåñò. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè 19.55, 02.25 Àòëåòèêî - Ýñïàíüîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 21.55 Áåòèñ - Ìàëàãà. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 05.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.40

Ôóòçàë. Êóáîê Èñïàíèè. 1/2 ôèíàëà. 1-é ìàò÷ 09.30, 03.20 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Ãîâåðëà - ÁÊ Àçîâìàø 11.25 Ôóòçàë. Êóáîê Èñïàíèè. 1/2 ôèíàëà. 2-é ìàò÷ 13.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Ôåéºíîðä - ÏÑ 15.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Áðþããå - Àíäåðëåõò 17.55 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. Ôèíàë. Áðåäôîðä - Ñóîíñè 20.05 “Ãîíêè íà âûíîñëèâîñòü. Èòîãè ñåçîíà 2012” 20.35, 00.35 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 21.10 Ýêñòðà-ôóòçàë 21.40 Ôóòçàë. Êóáîê Èñïàíèè. Ôèíàë 23.50 Áîêñ. Íüþ-Éîðê, ÑØÀ. Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ãàáðèýëü Ðîñàäî 01.15 Òåííèñ. ÀÒÐ. Mubadala World Tennis Championship. Àáó-Äàáè. 1/2 ôèíàëà. Òèïñàðåâè÷ - Àëüìàãðî 05.00 Áàäìèíòîí World Superseries Finals 2012. Ôèíàë. Ìóæ÷èíû. Ïàðû

07.00 Ä/ô “Òèãð - óáèéöà” 08.00 Ä/ô “Ðûñè - èñòîðèÿ Ëèçû è Ìóðî” 09.10, 10.15, 11.20, 12.25, 13.30 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 14.30, 15.05 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 15.40 Ä/ô “Àíäñêèå ìåäâåäè - ïðèçðàêè ëåñà” 16.40, 17.40, 18.45 Ä/ô “Âîçâðàùåíèå çàêëèíàòåëÿ ìåäâåäåé” 19.40 Ä/ô “Ïîëÿðíûå ìåäâåäè è ãðèçëè” 20.40, 21.20 Ä/ô “Ñëîíîâüè äíåâíèêè” 22.00 Ä/ô “Ïðèðîäà Áðèòàíèè” 23.00 Ä/ô “Äíåâíèê áåçìÿòåæíîé ðåêè: îñåíü - çèìà” 00.00 Ä/ô “Ãåçîéçå: Ðåâóùèå ãîðû” 01.00 Ä/ô “Íàñåêîìûå-ãèãàíòû” 02.00, 04.00 Ä/ô “Ëóã” 03.00, 03.30, 05.00, 05.30 Ä/ô “Õðàíèòåëè Þæíîé Àôðèêè” 06.00 Ä/ô “Ïåðâîáûòíûé ðàé: îñòðîâ Óëâà”

04.00, 12.30 “Âñÿ Ðîññèÿ” 04.15 Õ/ô “ß äîæäóñü...” 07.35 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð” 08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå 09.00, 12.00 Âåñòè 09.15 “Ñìåõîïàíîðàìà” 09.45 “Â ìèðå æèâîòíûõ” 10.15 Õ/ô “Ðîäíàÿ êðîâü” 12.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 12.40 “Ïðîïàâøàÿ ñóáìàðèíà. Òðàãåäèÿ Ê-129” 13.35 “Ãîðîäîê” 14.00 Õ/ô “Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè” 15.50, 02.15 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ” 18.00 Âåñòè Íåäåëè 19.30 “Ôàêòîð À” 21.20 Õ/ô “Óòîìëåííûå ñîëíöåì 2. Öèòàäåëü” 00.20 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî 2”

06.00, 10.15 Ä/ñ “Ïî ñëåäó çâåðÿ” 06.40 Õ/ô “Âåñåëûå ðåáÿòà” 08.15 “Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ” 08.45 Ì/ô: “Ñåðàÿ øåéêà”, “Ñòðåëà óëåòàåò â ñêàçêó”, “Ñåðäöå õðàáðåöà” 09.50 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð” 11.00 “Ñåêòû ïîäçåìåëüÿ”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ 11.45 Õ/ô “Ïîåçä âíå ðàñïèñàíèÿ” 13.00 “Íèêèòà Ìèõàëêîâ - â êàäðå è çà êàäðîì”. Òâîð÷åñêèé âå÷åð 14.15, 23.30 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì” 14.55 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 15.25 “Ïðèãëàøàåò Á. Íîòêèí”. Àëåêñàíäð è Ýììà Ìàëèíèíû 15.50 Ä/ô “Ñìåðòü ñ äûìêîì” 17.10, 00.25 Ò/ñ “Ðóññêèå àìàçîíêè 2” 20.05 Âðåìåííî äîñòóïåí. È. Õàêàìàäà 21.00 “ öåíòðå ñîáûòèé” 21.50, 04.15 Ò/ñ “Ïëàöåíòà” 03.25 “Ïàíàöåÿ”. Ôîðòåïèàííûé êîíöåðò Ä. Ìàëèêîâà

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


www.interesu.info

¹ 05 (1066) 13 ëþòîãî 2013ð.

ÏÐÎÄÀÌ

4 ì³æê³ìíàòíèõ äâåðåé, íîâ³.Ò:25-73-60 ³êíà, äâåð³ á/ó.Ò:40-28-28 Äâåðè á/ó, áóäîâûå øïàíèðîâàíûå, 1 øò. 70õ2, âõîäíûå äâîéíûå 80õ2. Íåäîðîãî. Ò:097-41984-52

Ñòåêëà îêîííûå, äâåðè ìåæêîìíàòíûå. Ò. 34-08-38, 096-21-35-539 Óòåïëèòåëü,ìèíåðàëüíóþ âàòó, ìîæíî á/ó äî 10 ì.êóá.Ò:097-195-14-02 ×åòâåðî ì³æê³ìíàòíèõ äâåðåé 2ðîêè êîðèñòóâàííÿ.Ò:25-73-60

ñòîð. 17

Ðàêóøíÿê êðûìñêèé Ì-25, ïðÿìûå ïîñòàâêè îò ïðîèçâ. Ò. 097-92-49-555 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Íåäîðîãî. Ò. 095-61-400-68 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé ïðÿìûå ïîñòàâêè èç êàðüåðà.Ò:095-61-40-068,098-68-33-007 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé, âûñîêîå êà÷åñòâî + äîñòàâêà. Ò:097-281-15-00 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé, ïðÿìûå ïîñòàâêè ñ êàðüåðà. Ò. 098-49-56-333

Ðàêóøíÿê êðûìñêèé îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Íåäîðîãî. Ò: 095-61400-68

ÏÐÎÄÀÌ Ï³ñîê ùåá³íü, áóò, â³äñ³â, ãðóíò, ï³äñèïêà, äîñòàâêà. Âèâ³ç ñì³òòÿ.Ò:067-411-95-55 Áëîêè êðûìñêèé ðàêóøíÿê, âûñîêîãî êà÷åñòâà, 1600 øò., íåäîðîãî. Ò. 093-265-01-15 Áðóñ, äîñêè îáð., í/î, äîñêó ä/ïîëà, øòàõåòíèê, ðåéêè ðàçëè÷íîãî ñå÷åíèÿ, ðàñïèëîâêà äðåâåñèíû. Ò. 067-592-10-47, 26-27-79 Âàïíî.Ò:067-920-53-63 Äîñêó îáðåçíóþ, í/î, áðóñ, äîñêó ïîëà, âàãîíêó, áëîê-õàóñ. Ò. 48-29-58, 096-259-60-24, 097488-09-85

Äâåð³ (Á³ëàðóñü), äîñêà äîáîðíà øïàí³ðîâàíà, øèðèíà 8 ñì, äóá òåìíèé. Ò:098-375-25-98 Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, á/ó - 4 øò., ÄÑÏ â äîáðîìó ñòàí³, 1 äâåð³ íàï³âçàñêëåí³, äåðåâ’ÿíí³, á/ó. Ò:098-375-25-98 Äâåð³ îäíîïîëüí³ ð. 2õ0,75 ì. Äåøåâî. Ò:4262-25, 51-89-87 Äîñêà ñóõàÿ ñâåæåïèëåíàÿ, îáðåçíàÿ è íåîáðåçíàÿ, áðóñ â àññîðòèìåíòå. Ò:067-704-51-79 Æåñòü îöèíêîâàíà.Ò:33-48-54 Çàáîð èç ïðîôíàñòèëà. Öåíà 130 ãðí/ï.ì. ò. 067-923-36-93 Îêîííûé è äâåðíîé áëîê.ò:51-12-23,067-31576-37 Îòîïèòåëüíüíûå ÷óãóííûå áàòàðåè 4 ñåêöèè.Ò:25-56-49

ÄËß ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ ÒÀ ÐÅÌÎÍÒÓ. ÄËß ÏÎÂÑßÊÄÅÍÍß ² ²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ

Äîøêó äëÿ ïîëà, âàãîíêó, áëîêõàóñ, áðóñ ïðîô³ëüîâàíèé, ïë³íòóñ, íàë³÷íèê, äîøêó ñòîëÿðíó 50 ìì, øàë³âêó 25 ìì, 30 ìì, áðóñ, ðåéêà ìîíòàæíà, çàãîòîâêà íà ï³ääîíè. Ò. 097-745-54-57, 067681-55-70, zheca@bk.ru Êàìåíü æèâîé äëÿ àëüïèéñêèõ ãîðîê, ñàóí è ò.ï. ò. 097-723-62-49 Êðèìñüêèé ðàêóøíÿê Ì-25, ÿê³ñòü + äîñòàâêà. Ò:093-673-90-91 Ïðîâîëêà ìåòàëåâà.Ò:51-12-23, 063-315-76-37 Ðàêóøíÿê âèñîêî¿ ÿêîñò³. Ò:067-472-42-73 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé 1500 «Ì-25».Ò:097-9249-555 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé âûñîêîãî êà÷åñòâà, Ì25, 4,8 ãðí/øò. Ò. 097-063-44-63

ÏÐÎÄÀÌ

Êðûøêó äëÿ óíèòàçà, áåëóþ, íîâóþ â óïàêîâêå - 40 ãðí. Ò:22-71-70, 098-581-81-43 Óìûâàëüíèê êåðàìè÷åñêèé íà ïüåäåñòàëå ñ êðàíîì. Ò. 34-08-38, 096-21-35-539

Áðèãàäà ä³â÷àò ïðîôåñ³éíî âèêîíóº ìàëÿðí³ ðîáîòè: øïàêëþâàííÿ ñò³å, ñòåëü, ã³ïñîêàðòîíó, øïàëåðè, â³äêîñè, áàãåòè, óòåïëåííÿ ï³íîïëàñòîì, «êîðî¿ä», «áàéðàì³êñ» òà ³íøå. ßê³ñòü, ïîðÿäí³ñòü, ïîì³ðí³ ö³íè ãàðàíòóºìî. Çîÿ.Ò:37-19-04,098-259-9951,063-357-16-33 Âñå âèäû ðåìîíòíûõ ðàáîò: îáëèöîâêà ïëèòêîé, îáîè, øïàêë¸âêà, ñòðóêòóðíàÿ øòóêàòóðêà, ãèïñîêàðòîí, íàïîëüíûå ïîêðûòèÿ, åëåêòðîïðîâîäêà è äð. Áûñòðî,

êà÷åñòâåííî è íåäîðîãî.Ò:067365-85-28,093-135-32-00

Çàì³íà òðóá íà ïëàñòèê, óñòàíîâêà áîéëåð³â, ë³÷èëüíèê³â, êîëîíîê, êîòë³â, íàñîñíèõ ñòàíö³é.Ãàçîçâàðþâàëüí³ ðîáîòè. Ìîíòàæ àâòîíîìíîãî îïàëåííÿ.Ò:46-45-40, 096-221-35-75, 093-950-72-28

ÏÐÎÄÀÌ

1-ñï. êðîâàòü òåìíî-êîðè÷íåâàÿ ñ ìàòðàñîì, 6 ñòóëüåâ áðåíäîâûõ. Ò:519-555, 096-307-6363 1-ñïàëüíóþ êðîâàòü òåìíîãî äåðåâà. Øêàô 3-ñòâîð÷àòûé - 2 øò., òóìáî÷êè, ìàòðàñû á/ ó, 1,5-íûå, ïîäóøêè, äîñêó ìåáåëüíóþ ïîëèðîâàííóþ. Ò. 43-18-31, 095-712-70-05, 097-59813-10 2 äâóõñòâîð÷àòûõ øêàôà, á/ó â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, 1800 ãðí òîðã.Ò:22-15-44, 068-170-5913 2 îäèíàðíûå êðîâàòè, ñ ìàòðàöàìè, á/ó 1600 ãðí òîðã.Ò:22-15-44, 068-170-59-13 2 ñïàëüíóþ êðîâàòü îò ñïàëüíè «Àëüáèíà» ñâòëóþ.Ò:097-256-85-72 2-ñï. êðîâàòü - 1 øò. ñ çåðêàëîì. Ò:093-45880-15, 098-405-80-46, 050-394-97-70 Áóôåòíûé ñòîë, á/ó äëÿ äà÷è. Ò:067-303-1809, 093-906-17-07 Âàçîíû:ðîæäåñòâåííèê, âîñêîâèê, ãåðàíü, òåùèí ÿçûê, êàëàíõîå, àëîå.Ò:36-33-85,096446-23-43 Âåøàëêà äëÿ âåðõíåé îäåæäû, 111 íà 170, ïîëêà äëÿ øëÿï è 7 êðþ÷êîâ.Ò:42-75-36,067493-46-20 äçåðêàëî.Ò:34-08-38,096-213-55-39 Äèâàí îäíîñêëàäíûé, íîâûé îðåõ ïîä çàìø, øèðèíà 80 ñì äëèíà 2,10 ñì.Ò:34-08-40 Äèâàí-êðîâàòü, ãàç.áàëîí. ò. 093-458-80-15, 098-405-80-46, 050-394-97-70 Äèâàí-êðîâàòü.Ò:097-249-02-24 Äèâàí-êðîâàòü.Ò:25-52-04,096-535-42-31 Æàëþçè âåðòèêàëüíûå è ãîðèçîíòàëüíûå. ò. 067-961-69-18, 25-72-07 Æàëþç³ âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³. Ò:44-8706 Çåðêàëî «Ðóñàëêà»è çåðêàëî äëÿ âàííîé êîìíàòû. Ò:093-990-51-03 Êîâåð 1,5õ2,4 ì.  õîðîøåì ñîñòîÿíèè, äåøåâî.Ò:067-993-39-60 Êîâåð 2õ3 â êîðè÷íåâûõ òîíàõ 1500 ãðí.Ò:4258-53,096-974-88-06 Êîâðîâå ïîêðèòòÿ 3õ2 á/ó, â äîáðîìó ñòàí³.:5189-87,42-62-25,098-749-13-14 Êðåñëî-êðîâàòü, á/ó, 200 ãðí.Ò:41-68-43, 063732-48-96 Êð³ñëî êîë³ñíå ÊêÄ-06.Ò41-06-86 Êðîâàòü äâóõ ñïàëüíàÿ ïðîèçâîäñòâà Ãåðìàíèÿ ñ îðòîïåäè÷åñêèì ìàòðàöîì.Öåíà 2000 ãðí.Ò:51-61-88 Êðîâàòü ìåòàëè÷åñêóþ ïîëóòîðíóþ, íà ïàíöåðíîé ñåòêå.Ò:098-344-87-77 Êðîâàòü íåäîðîãî.Ò:36-20-97 Êðîâàòü ñ îðòîïåäè÷åñêèì ìàòðàöîì.Ò:4671-35 Êóõíÿ ñ 7 ïðåäìåòîâ, î÷åíü äåøåâî.Ò:42-7536 Êóõíÿ, î÷åíü äåøåâî, ñ 7 ïðåäìåòîâ.Ò:33-46-29 Êóõíÿ, ïî äîãîâîðíîé öåíå, ÌÄÔ, öâåò-ãðóøà.Ò:096-361-74-01 Êóõíÿ, ïî äîãîâîðíîé öåíå, ÌÄÔ, öâåò-ãðóøà.Ò:096-361-74-01

Ëþñòðà, ïîðòüåðû, ÷àñû ñ áîåì.Ò:093-99051-03 Ìàòðàñ 180 íà 90.39-62-95.Çâîíèòü ïîñëå 18.00 Ìàòðàñ îäèíàðíûé íà äåðåâÿííîì êàðêàñå, ð. 1,85õ1,85. Íåäîðîãî. Ò:097-419-84-52, 25-56-57 Ìåáåëü êóõ., øêàô 2-ñòâîð÷àòûé, äâåðè ìåæêîìíàòíûå á/ó, ìîéêó ôàðôîðîâóþ, ñ ïüåäèñòàëîì, çåðêàëî. ò. 34-08-38, 096-2135-539 Ìÿãêàÿ ìåáåëü äèâàí è 2 êðåñëà.Ò:40-69-17 Ìÿãêèé óãîëîê «Ãëîðèÿ» ñ êðåñëîì, á/ó, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.Ò:34-37-67 Ìÿãêèé óãîëîê «Ïðîãðåññ»â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.Ò:093-875-71-34,22-41-64 Ìÿãêîå êðåñëî.Äåøåâî.Ò:067-993-39-60 Îõîòíè÷üè òðîôåè:ðîãà ëîñÿ è êîñóëè.Ò:067267-91-11 Ïàëüìû ôèíèêîâûå, âûðîùåííûå â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ, äî 1 ìåòðà âûñîòîé.Ò:25-56-65 Ïîëêà íàâåñíàÿ äëÿ êóõíè.190 ãðí Ò:34-26-53 Ïðèõîæàÿ 2,25 è âûñîòà 2,30 â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, íåäîðîãî.Ò:33-88-16 Ñâåòëûé øêàô ñ çåðêàëîì.Ò:099-229-64-31, 34-13-63

Ñåêðåòåð, âåøàëêà ïðèñòåííàÿ ñ çåðêàëîì, ïîëêè êíèæíûå. Ò:42-79-76 Ñåðâàíò, ñåðâ³ç ñòîëîâèé íà 6 ïåðñîí. Ò: 067303-18-09 Ñïàëüíþ áåëóþ, ñòåíêà Æèòîìèðñüêîãî ïðîèçâîäñòâà á/ó.Ò:47-39-16,067-997-70-49 Ñðî÷íî è íå äîðîãî ïðîäàì ñòåíêó: 2+âìîíòèðîâàíûå êîìîäà, ïîä òåëåâèçîð, 2 êðîâàòè, ñ îðòîïåäè÷åñêèìè ìàòðàöàìè, ïèñüìåííûé ñòîë è ñòóë, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.Ò:097579-08-84 Ñðî÷íî ïðîäàì: êîìîä íîâûé, æóðíàëüíûé ñòîë ñòåêëÿííûé, êóõîíûé ñòîë, 3 ñòëóà á/ ó.Ò:46-70-69, 097-481-62-35 Ãàëèíà Ñòåíêà «Ìàëþòêà». Öåíà:650 ãðí. Ò:093-73939-04 Ñòåíêà Æèòîìèðñêàÿ ñ àíòðåñîëüþ, æóðíàëüíûé ñòîëèê, êóõíÿ.Ò:33-23-65, 096-36472-99 Ñòåíêà ìåáåëüíàÿ «Æèòîìèð». Ò:067-91488-36 Ñòåíêà, òóìáî÷êà ïîä òåëåâèçîð, æóðíàëüíûé ñòîëèê. Ò:093-990-51-03 Ñòåíêè, 2,30ì/1ì/0,45ì, ïåíàë 2,20ì/0,48ì/ 0,58ì.Ò:47-23-36, çâîíèòü ñ 9-11 è 17-23


18 ñòîð.

ÄËß ÏÎÂÑßÊÄÅÍÍß ² ²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ. ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ-ÂÅËÎ ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

Õðóñòàëüíûå âàçû, íàáîð èíäèéñêèé ìåòàëëè÷åñêèé. Ò:097-885-73-69 Øêàô 3-ñòâîð÷àòûé, òåìíûé ïîëèðîâàííûé íà íîæêàõ, ð. 1,90õ1,40. Öåíà: 400 ãðí. Ò:097419-84-52, 25-56-57

ÊÓÏËÞ

Êóïëþ ìåáåëü, á/ó, äåòñêóþ ñòåíêó,Ò:098-33879-92 ˳æêà â³éñüêîâ³ â³ä 10øò, ìîæíà á/ ó.Òåë.(050)506-16-93 Ìåáåëü íîâîãî îáðàçöà. Íåäîðîãî. Ò:063317-41-92 Öåðêâà â³çüìå áóäü-ÿê³ ìåáë³, äëÿ öåíòðà ç íàðêîçàëåæíèìè.Ò:098-405-80-46,093-73939-04

ÏÐÎÄÀÌ

Íàáîð äëÿ ìàíèêþðà è ïåäèêþðà Bitek åëåêòðè÷åñêèé, íîâûé, íåäîðîãî. Ò:22-71-70, 098581-81-43 Êóðòêà æåíñêàÿ ð. 48-50, ñåðàÿ, êîæàííàÿ. Ò:097-885-73-69 Æàêåò æåíñêèé çàìøà, ñåðîãî öâåòà. Ò:097885-73-69 Êîñòþì ñåðîãî öâåòà, íîâûå áåëûå ðóáàøêè. Ò:097-885-73-69 Øóáà îâ÷èííàÿ, êîðè÷íåâîãî öâåòà, ðàçìåð 50-52. Àâñòðèÿ ,íîâàÿ. Ò:47-23-36, çâîíèòü ñ 9-11 è 17-23 Ñàïîãè.Ò:093-990-51-03 Òêàíü ïàëüòîâàÿ.Ò:093-990-51-03 Äóáëåíêà íàòóðàëüíàÿ 48-50ð.Ò:39-62-95 (ïîñëå 18) Ïàëüòî, çèìíåå êîðè÷íåâîãî öâåòà, ðàçìåð 52-54.Öåíà 150ãðí.Òîðã.Ò:25-43-03,098-13094-14 Øóáà, íîâàÿ, èñêóñòâåííàÿ, êîðè÷íåâîãî öâåòà.Öåíà 120-150 ãðí.Òîðã.Ò:25-43-03,098-13094-14 Äóáëåíêà æåíñêàÿ òåìíî-êîðè÷íåâàÿ ðàçìåð 50, á/ó, øóáà ÷åðíàÿ ðàçìåð 50, íåäîðîãî.Ò:4162-50, 067-397-77-94 Êàòîíîâ³ áðþêè 44-46 ðîçì³í, êðàñíèé ñèòåöü 10ì ïî 6ãðí/1ì, êóðòêà ñâ³òëà æ³íî÷à,íîâà, ìåòàëåâ³ çàêëüîïêè.Ò:25-73-60 Áîëüøîé íàòóðàëüíûé ãîëóáîé ïèñåö.450 ãðíÒ:34-26-53 Øóáà ÷åðíàÿ íàòóðàëüíàÿ, ïðîèçâîäñòâî Âèëüíþñ, íåäîðîãî.900 ãðíÒ:34-26-53 Ñïîðòèâíà ôîðìà. Ò:093-739-39-04 Ñâåòëûé ïóõîâèê, á/ó ðàçìåð 52 250 ãðí.Ò:097298-88-91 Íîâîå ïàëüòî 70% øåðñòü 42 ðàçìåð 400 ãðí.Ò:097-298-88-91 Êîæàíûé ÷åðíûé ïèäæàê 44 ðàçìåð 300 ãðí.Ò:097-298-88-91 Øóáà 52-54 300 ãðí.Ò:40-28-28 Ïëàòüå íîâîå ëåòíåå, êðàñèâîå, íàðÿäíîå, íà õóäåíüêóþ äåâóøêó ð 40-42. Íåäîðîãî.Ò:098267-49-99 Æåíñêèå ñàïîãè, êîæàíûå, ìåõîâûå, ðàçìåð 39-40.Ò:097-885-73-69 Øóáà èç íóòðèè 46-48.Ò:34-58-91 Øóáà èññêóñòâåííàÿ 50-52 ðàçìåð òåìíîêîðè÷íåâîãî öâåòà, Ïðèáàëòèêà, äåøåâîÒ:33-40-56 Äóáëåíêà íîâàÿ,êðàñèâàÿ 52-54 ðàçìåð,öåíà 400ãðí.Ò:47-02-17 Êóðòêà ñ ëàìîé 400 ãðí.Ò:47-02-17 Òêàíü áàðõàò, äëèíà 5 ìåòðîâ, øèðèíà 1,5 ì.Ò:47-23-36, çâîíèòü ñ 9-11 è 17-23 Ñàïîãè íà ìåõó ð. 25,5. 37-62-59, 095-314-4595

ÏÐÎÄÀÌ

Áðþêè âàòíûå çåëåíûå è ÷åðíûå, ðàçìåð 5054.ò:097-249-02-24 Êèìîíî Òåéêâàíäî, íà 6-7 ëåò.Ò:096-528-77-94 Êîñòþì ñåðîãî öâåòà, ð.48 äëÿ ìîëîäîæåíà. Ò:097-885-73-69 Êóðòêà ëåòíî-òåõíè÷åñêàÿ.Ò:097-249-02-24 Ïàëüòî ìåõîâîå òèïà òóëóá äëÿ ìóæ÷èíû ð.56-58 äëÿ ðàáîòû íà ñåâåðå. Ò:43-18-31 Ðóáàøêè ñâåòëûå. Ò:097-885-73-69 Ñâàðî÷íûé êîñòþì áðåçåíòîâûé. Ò:097-88573-69 Òêàíü ïàëüòîâàÿ, êîñòþì íîâûé ìóæñêîé. Ò:093-990-51-03 ×åðíóþ ìóæñêóþ íàòóðàëüíóþ äåáëåíêó 5254 ðàçìåðà 2000 ãðí.Ò:097-298-88-91 Øàïêà íîâàÿ, èç íóòðèè, ñâåòëàÿ, ðàçìåð 5556. Ò:37-62-59, 095-314-45-95 Øàïêà íîâàÿ, ðàçìåð 55-56. Ò:37-62-59, 095314-45-95

42-13-13 ïÒåëåôîí äëÿ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü

ÏÐÎÄÀÌ

Âåëîâèïåä äëÿ ìàëü÷èêà 3-5 ëåò.Ò:39-6295(ïîñëå18.00) Äåòñêàÿ êîëÿñêà, çèìà-ëåòî, ìàñêèòíàÿ ñåòêà, ñóìêà äëÿ ïàìïåðñîâ, áîëîòíî-çåëåíîãî öâåòà ñî âñòàâêàìè.Ò:41-68-75, 096-469-7997, 093-304-56-25 Äèòÿ÷ó øóáêó, êðîëÿ÷ó, ñ³ðîãî êîëüîðó.Äëÿ ä³â÷èíêè 2-õ ðîê³â.Ò:22-14-88 Çèìíèé êîìáèíèçîí äëÿ äåâî÷êè 6 ìåñ.-2 ëåò.110 ãðí.Ò:067-345-30-78 Êîëÿñêà çèìà-ëåòî Ïîëüøà, 3 ïîëîæåíèÿ ñïèíêè, çàïàñíûå êîëåñà,îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå.Ò:097-518-78-86 êîëÿñêà ×èêî, òðîñòî÷íàÿ, êîìáèíèðîâàíàÿ, äîæäåâèê è ÷åõîë äëÿ íîã, êîëÿñêà â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.Ò:096-484-68-01 Êîëÿñêó çèìíå-ëåòíþþ, ðîçîâàÿ, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò:41-64-80, 093-737-03-12 Êîìáèíåçîí á/ó.Ò:097-518-78-86 Êóðòêà äëÿ äåâî÷êà ðîñò 90ñì.Ò:097-518-7886 Ìîëîêîòñîñ åëåêòðè÷åñêèé Medela 499 ãðí.Ò:067-792-08-75, 093-955-75-59 Îäÿã äëÿ ä³â÷èíêè â³ä íàðîäæåííÿ äî 2 ðîê³â.Ò:067-345-30-78 Îäÿã äëÿ õëîï÷èêà 9-10 ðîê³â âñå â äîáðîìó ñòàí³.Ò:067-345-30-78 ϳäðó÷íèêè, òåñòè ÇÍÎ 8-9 êëàñ, äîìàøí³ çàâäàííÿ 8-9 êëàñ.Ò:22-14-88 Ñòåíêà äåòñêàÿ èç 5 øêàôîâ.Ò:41-68-75, 096469-79-97, 093-304-56-25 øêîëüíûé ïèäæàê, 3 áðþê äëÿ ìàëü÷èêà 910 ëåò. 120 ãðí.Ò:067-345-30-78

Èíâàëèäíûå êîëÿñêè á/ó 2 øò. ïî 300 ãðí, 1 íîâàÿ 1000 ãðí.Ò:55-33-31 Èíâàëèäíûå êîëÿñêè. Êîìïàêòíàÿ è äîðîæíàÿ. Öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:41-06-86 Êîðåéñêàÿ îðòîïåäè÷åñêàÿ êðîâàòü «Ñåðàãåì». Öåíà 10000 ãðí.Ò:51-61-88 Ëå÷åáíàÿ êðîâàòü «Ñåðîãåì».Ò:26-77-73,097332-85-11 Ïàðîâîé èíãàëÿòîð åëåêòðè÷åñêèé á/ó.Ò:3340-56 Òðåíàæåð äûõàòåëüíûé Ôðîëîâà + 3 êíèãè ñîïðîâîæäåíèå. Öåíà: 200 ãðí. Ò:34-26-53 Òðåíàæîð äûõàòåëüíîé ãèìíàñòèêè ïî Ôðîëîâó.Ò:47-23-36, çâîíèòü ñ 9-11 è 17-23

ÏÐÎÄÀÌ

Àêêîðäåîí ïð-âà Ãåðìàíèè, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè è êíèãè ñàìîó÷èòåëè. Ò. 063-103-1094 Àêêîðäåîí ïð-âà Ãåðìàíèè, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè è êíèãè ñàìîó÷èòåëè. Ò. 063-103-10-9 Áàñ ãèòàðó 4 ñòðóíû, Èíäîíåçèÿ.Ò:093-94977-35 Íîâûé êîìïëåêò ìóçûêàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ò:097-885-73-69 Ïèàíèíî (àíòèêâàðèàò), ñîñòîÿíèå õîðîøåå, çâó÷àíèå îòëè÷íîå, êëàâèàòóðà èç ñëîíîâîé êîñòè, ï-âî Ãåðìàíèÿ. 37-62-59, 095-314-4595 Ñàêñ-òåíîð 2 øò:êëàñèê (×åõèÿ) á/ó 1800 ãðí, Êèíã (×åõèÿ) á/ó ñ ôóòëÿðîì 1800 ãðí, Áàñãèòàðà á/ó «îáðóáîí» 400 ãðí.Ò:067-411-91-80, 093-325-35-24, 555-390

ÏÐÎÄÀÌ

ÏÐÎÄÀÌ

Êàðòîôåëü «Ñàíòà» áåëàÿ.Ò:098-083-49-68 Êóñòû ñìîðîäèíû - 3 ñîðòà, êðûæîâíèê - 2 ñîðòà, ìàëèíà ðåìîíòàííàÿ, êàëèíà - 2 ñîðòà. Ò:097-723-62-49 Ñàæåíöû êðûæîâíèêà, ìàëèíû, ôóíäóêà, ñîðòîâûå. Ò. 097-723-62-49 ßáëîêè 25ñîðòîâ, ãðóøà 15 ñîðòîâ, ñëèâà, ÷åðåøíÿ, âèøíÿ.Ò:096-555-23-14,40-1432(ïîñëå 20)

ÏÐÎÄÀÌ

Áàíêè 3-õ ëèòðîâûå,5ãðí.Ò:36-33-85,096-44623-43 Áî÷êà ìåòàëè÷åñêàÿ.Ò:44-88-98 Áî÷êè íîâûå.Öåíà 120ãðí.Ò:050-463-34-72 Áóòëè 20 ëèòðîâûå. Ò:097-885-73-69 Âåíèêè èç êàíàëñêîãî äóáà íåäîðîãî.Ò:25-6236 Äðîâà (ñòðîé îòõîäû)äåøåâî.Ò:097-195-1402 äðîâà äëÿ áàíè.Ò:55-49-09(ñïðàøèâàòü áàáóøêó Âàëþ) ªìí³ñòü 10,25,50,75 íà 100 ì. êóá. íåðæàâ³éêà, ìåòàëåâà, åìàë³ðîâàíà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò:095-829-44-15, 067-55-31-349 Êóêóðóäçó, ö³íà äîãîâ³ðíà.Ò:067-970-72-86 Îâåñ, îòðóáè.:067-946-28-54 Ïðîäàì ñ/õ ïðîäóêöèþ. Ò6097-764-87-51 Ñåíî.Ò:24-49-87 Ñóõîôðóêòè ÿáëîêè-ãðóøè.Ò:097-249-02-24 Òàçèêè îöèíêîâàíûå 23 è 27 ëèòðîâ.Ò:098344-87-77 Òðàâà ãàçîííàÿ â ðóëîíàõ.Ò:066-362-56-84

ÊÓÏËÞ

Êóïëþ äðîâà è äðóãèå îòõîäû äðåâåñèíû.Ò:093-568-15-93,097-220-35-97 Êóïëþ îòõîäû ïîäñîëíå÷íèêà è ñîè.Ò:097764-87-51 Êóïëþ ñîåâûå è êóêóðóçíûå.Ò:097-764-87-51 Êóïëþ ñîþ è ïîäñîëíå÷íèê.Ò:097-764-87-51

ÏÐÎÄÀÌ

Àëîº 3-õ òà 7-ìè ðîê³â.ò:34-37-67 Àïàðàò ýëåêòîðîòåðàïåâòè÷åñêèé «Ñåðàãåì». Ò. (0412) 46-15-15, 067-162-21-33 Àïàðàò ýëåêòîðîòåðàïåâòè÷åñêèé «Ñåðîãåì», õàëàòû õ/á ðàáî÷èè - 6 øò, õàëàòû õ/á ìåäèöèíñêèå - 2 øò. áåëûå. Ò:43-18-31 Âàçîí Àëîº äëÿ ë³êóâàííÿ, 5-ð³÷íî¿ äàâíèíè. Ò:063-103-10-94

Àëàáàé àç³àòñüêà â³â÷àðêà, ùåíê³ 2,5, ÷åðíîá³ëèé îêðàñ, êðóïí³, êóï³ðîâàí³, ïðèâèò³ 8001000 ãðí.Ò:067-411-95-55 Àíãëî-ðóñêèé Ïåãèé ãîí÷èé, êàáåëü 3,5 ãîäà, ðàáî÷èé 999 ãðí.Ò:067-792-08-75, 093-955-7559 ³ääàì ñîáà÷êó, êîáåëü, 1 ãîä. ò. 40-14-55 Äâå ñðåäíåàçèàòñêèå îâ÷àðêè, ñóêè, âîçðàñò 1 è 2 ãîäà. Ò. 096-334-75-17 Æèâ³ ãóñè, 7 ì³ñÿö³â.Ò:098-959-39-26 Êîáèëêà 2 ðîêè êàøòàíîâîãî êîëüîðó.Ò:097027-47-87 Êîðîâó.Ò:097-598-76-01 Êðîëèêè. ìÿñíûå, êàëèôîðíèéñêàÿ ïîðîäà, âçðîñëûå è ìîëîäíÿê. Âîçìîæåí áàðòåð. Ò:098-003-72-03 Êðîëèê³â ÷èñòîïîðîäíèõ êàë³ôîðí³éñüêèõ. Ò. 097-343-10-11 Êðóïíûé ðèçåíøíàóöåð èùåò ïîäðóãó äëÿ âÿçêè. Ò:096-528-77-94 Îòäàì â õîðîøèå ðóêè áîëüøîãî, êðàñèâîãî, ïåðñèäñêîãî êîòà, áåëîãî öâåòà.Ò:36-3385,096-446-23-43 Îòäàì â õîðîøèå ðóêè äîìàøíèõ êîòÿò. Ò. 3633-85, 096-446-23-43 Îòäàì â õîðîøèå ðóêè ïðèáèâùåþñÿ ñîáàêó, îò íå÷èñòîêðîâíîé íåìåöêîé îâ÷àðêè.Ò:4270-90 Îòäàì â õîðîøèå ðóêè ñèìïàòè÷íûõ âçðîñëûõ êîòà èëè êîøêó. Çâîíèòü â ëþáîå âðåìÿ.Ò: 067-87-82-610,41-12-03 Îòäàì ùåíêà â õîðîøèí ðóêè, ìàëü÷èê, ÷åðíûé.Ò:096-486-58-58 Ïîäàðþ ïóøèñòîãî êîòåíêà îò äîìàøíèõ êîòèêîâ.Ò:096-344-80-89 Ïîí³.Ò:26-77-73,097-332-85-11 Ïðîäàì ùåíêîâ íåì. îâ÷àðêè 30.11.12-äåíü ðîæäåíèÿ.Íåäîðîãî.Ò:095-449-44-18 Ëþäìèëà Ïðîïàëà ñîáàêà áåëûé ëàáðàäîð. 3 ãîäà, êëè÷êà Ãîëä.Ò:063-678-48-37 Ðîáî÷îãî, ñïîê³éíîãî, çäîðîâîãî êîíÿ ñ.Êóðãàíè Îñòðîçüêèé ðàéîí, гâíåíñüêà îáëàñòü.Ò:067-382-17-80 Îëåêñàíäð Ùåíêâ íåìåöêîé îâ÷àðêè, 30.11.12-äåíü ðîæäåíèÿ.Íåäîðîãî.Ò:095-449-44-18 Ëþäìèëà Ùåíêè àëàáàÿ.Ò:098-946-64-18,098-946-64-19 Ùåíêè íåìåöêîé îâ÷àðêè,2,5 ìåñÿöà, êðóïíûå, íåäîðîãî.Ò:067-418-58-88

Ha o p po a y e a

www.interesu.info

ÏÐÎÄÀÌ

Àïïàðàò êîñìåòè÷åñêèé «Ëîòîñ», ôèëåí÷àòóþ äâåðü ñ êîðîáêîé, íîâóþ. Ò. 37-62-59, 095314-45-95 Áàëëîíû ãàçîâûå – 2 øò., æåëåçíûå êðîâàòè 1-ñïàëüíûå – 2 øò., 2 öâ.òåëåâèçîðà ïð-âà ÑÑÑÐ è Ãåðìàíèè – ïî 50 ãðí + äîñòàâêà. Ò. 098-405-80-46, 093-458-80-15, Áàíêîâñêèé ñåéô 1-ãî è 2-ãî êëàññà óñòîé÷èâîñòè ê âçëîìó, ñ ñåðòèôèêàòàìè, á/ó. Ò. 067146-92-90 Áîëüøàÿ ìåäåöèíñêàÿ áèáëèîòåêà.Ò:34-37-67 Âàçîíû ëå÷åáíûå è äðóãèå: êàëàíõîý, àëîý, èíäèéñêèé óñ è äð. Ïàëüòà á/ó äëÿ øèòüÿ âàëåíêîâ, õîðîøèé ìàòåðèàë, íåäîðîãî. Ò. 3633-85, 096-446-23-43 Âàííó 1,5 ïð-âà ÑÑÑÐ, ñòîë 0,80õ1,30, ôóòáîëüíóþ ôîðìó. Ò. 098-405-80-46 ijäà ìîðîçà ï³ä ÿëèíêó.Ò:097-885-73-69 Èíöèêëîïåäèÿ «Ìèôû íàðîäîâ ìèðà» 2 òîìà.ò: ²íâàë³äíèé â³çîê, íîâà â óïàêîâö³, ñêëàäíà, äåøåâî.Ò:067-993-39-60 Êíèãà «Âåëèêîëåïíàÿ ôèãóðà çà 15 ìèí â äåíü», ñåêðåò äîìàøíåãî ïîõóäåíèÿ.Ò:22-6613,068-834-96-64,096-607-30-13 Êíèãà À.Ãàðäèí «Ìîáèëüíèê èçíóòðè:óñòðîéñòâî è ðåìîíò ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ»45ãðí.Ò:067-857-10-54 Êíèã໲çîëÿö³ÿ:ìàòåð³àëè òà òåõíîëî㳿»40ãðí.Ò:067-857-10-54 Êíèãó ýíöèêëîïåäèþ ñïåöíàçà ñòðàí ìèðà. Ò. 25-98-15 Êîìíàòíàÿ èíâàëèäíàÿ êîëÿñêà íîâàÿ.Ò:067993-39-60,097-460-44-35 Êîíüêè ñ áîòèíêàìè.Ò:097-785-73-69 Êóïîë ïàðàøþòíèé, êîñòþì L-1, öåíà 650 ãðí. òåë. 097-107-92-34, 050-225-72-29 Ëûæè íîâûå, ñàâäåïîâñêèå.Ò:097-885-73-69 Ëûæè. Ò:097-885-73-69 Ëûæû á/ó íà ëþáîé âîçðàñò.Ò:24-34-79,09676-28-330 Íèòêè äëÿ âÿçàííÿ øåðñòÿí³ òà ïîëóøåðñòÿí³, âèãîòîâëåííÿ ×åðí³ã³â.Ò:22-14-88 Íîâ³ 4 êèñíåâ³ áàëîíè. Ò. 093-458-80-15, 098405-80-46, 050-39-49-770 Íîâûé øêîëüíûé ðàíåö äëÿ 1-ãî êëàññà - 70 ãðí. Ò. 37-62-59, 095-314-45-95 Íîâûé øêîëüíûé ðàíåö äëÿ 1-ãî êëàññà - 70 ãðí. Ò. 37-62-59, 095-314-45-95 Ïàâðàôèí.Ò: 47-23-36 Ïàëàòêà òóðèñòè÷åñêàÿ.Ò:097-003-98-58 Ïàìïåðñû äëÿ âçðîñëîãî, áîëüøèå ðàçìåðû, 150ãðí.Ò:39-67-72,097-432-71-11 Ïëàñòèíêè.Ò:34-26-53 Ïíåâìàòè÷íó âèíòîâêó. Ò:067-267-91-11 Ïîðòàòèâíûé ðàçãîðåâàòåëü äëÿ ñóõèõ ïàéêîâ. òåë. 097-107-92-34, 050-225-72-29 Ïîðòàòèâíûé ðàçãîðåâàòåëü äëÿ ñóõèõ ïàéêîâ. òåë. 097-107-92-34, 050-225-72-29 Ïðîäàì êðàâ÷ó÷êó áîëüøîé ãðóçîïîäúåìíîñòè èëè îáìåíÿþ íà âåëîñèïåä á/ó.Ò:096762-83-30 Ñàøà Ñàíêè äåòñêèå.Ò:067-267-91-11 Ñåéô 30õ70õ50.Ò:47-10-33 ѳòêà ìàñêóâàëüíà, ïàëàòêà àðì³éñüêà, 450 ãðí., 3õ6. Òåë. 097-107-92-34, 050-225-72-29 Ñîâåòñêàÿ åíöèêëîïåäèÿ 37 òîìîâ.Ò:33-40-56 Ñòàðèííûé æåíñêèé ïëàòîê 1,50õ1,60. Ò. 3762-59, 095-314-45-95 Ñóìêó-êåíãóðó, ñòàêàíû ôèðìåííûå «Êîêà êîëà», «Òóáîðã», ñåéô. Ò:067-267-91-11 Õîäóíêè.Ò:33-03-98 ×àéíûé ñåðâèç íà 12 ïåðñîí.Ò:47-23-36, çâîíèòü ñ 9-11 è 17-23 ×óãóííóþ âàííó â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.Ò:067105-11-87

ÊÓÏËÞ

Êóïëþ ñòàðûå ìåõàíè÷åñêèå ÷àñû, çíà÷êè íà çàêðóòêàõ, ñòàòóåòêè ôàðôîðîâûå è ìåòàëè÷åñêèå, ïîäñòàêàííèêè, ôîòîàïàðàòû, ïîäñâå÷íèêè, ìîíåòû, ìåëüõèîðîâûå èçäåëèÿ, îðäåíà. ìåäàëè.Ò:097-735-85-75 Íàìåòè â³éñüêîâ³, ñ³òêè ìàñêóâàëüí³, êóíã, áóðæóéêó, òåðìîñ 12ë.Òåë. (050)50616-93

i i i o a o y oo a oo a

Çà ïîâ³äîìëåííÿì óïðàâë³ííÿ ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ ÄÏÑ â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³, â Îëåâñüêîìó ðàéîí³ ë³êâ³äîâàíî ïóíêò ïðîäàæó öèãàðîê òà àëêîãîëþ áåç àêöèçíèõ ìàðîê. Ôàêò ïðîäàæó æèòåëåì ªì³ëü÷èíñüêîãî ðàéîíó îáëàñò³ àëêîãîëüíèõ òà òþòþíîâèõ âèðîá³â áåç àêöèçíèõ ìàðîê âñòàíîâèëè ñï³âðîá³òíèêè Êîðîñòåíñüêîãî â³ää³ëåííÿ ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿.

¹ 05 (1066) 13 ëþòîãî 2013ð.

y

ϳä ÷àñ îãëÿäó ïîìåøêàííÿ âèÿâëåíî 2,7 òèñ. ïà÷îê öèãàðîê âèðîáíèöòâà Ìîëäîâè òà Ðîñ³¿ çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ á³ëÿ 25 òèñ. ãðí. Òàêîæ ïîäàòê³âö³ âèÿâèëè 40 ë³òð³â àëêîãîëüíîãî ñóðîãàòó, ô³ëüòð äëÿ î÷èùåííÿ âîäè ñïèðòîìåòð, 530 ïëÿøîê ãîð³ëêè òà 80 ïëÿøîê êîíüÿêó áåç àêöèçíèõ ìàðîê. Àëêîãîëüí³ ³ òþòþíîâ³ âèðîáè âèëó÷åí³, âåäóòüñÿ ñë³ä÷³ 䳿. ÄÏÑ ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

²Ò×ÈÇÍßͲ ² ÊÐÀ¯Í ÑÍÄ

ÏÐÎÄÀÌ

«ÂÀÇ Êàëèíà 118» ñåðèé ìåòàëèê, ìàãíèòîëà, áîðòîâîé êîìïüþòåð, öåíòðàëüíèé çàìîê, öåíà 45600 ãðí.Ò:26-32-54 «Ñëàâóòà» 2006 ã.â. 1,2 èíæåêòîð, ñåðûé ìåòàëèê, êóïëåí â 2008 ãîäó 12 ìåñÿöà. Öåíà: 24000 ãðí. Òîðã. Ò:26-32-54, 067-777-58-71, 09720-96-135 ÂÀÇ 061 1983 ã.â. ïîñëå êàï. ðåìîíòà öåíà 15000ãðí.Ò:067-41-25-114 ÂÀÇ 2101, öâåò çåëåíûé, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå, öåíà 10400 ãðí.Ò:063-732-72-68 ÂÀÇ 21043 2002 ã.â., 1,5, 80 òûñ. ïðîáåã, öâåò çåëåíûé, ìóçûêà, ñèãíàëèçàöèÿ.Ò:096-29305-50

ÂÀÇ 2106 1990 ð.â. õîðîøèé ñòàí, íåáèòà, äðóãèé õàçÿ¿í, ãàðàæíå óòðèìàííÿ.Ò:096-62828-51 ÂÀÇ 2108 1986 ã.â.Ò:097-522-48-29 Âàç 2110 2007 ã.â. 8 êëàïàííûé äâèãàòåëü, öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:097-519-43-35 ÂÀÇ-21063, 92 ã.â., ãàç/áåíçèí, áåæåâûé, ïðîáåç 139 òûñ. êì. Öåíà:20000 ãðí. Õîçÿèí. Ò:097-42-07-180, 096-810-89-99 ÂÀÇ-21099 2007 ã.â., êðàñíîãî öâåòà, ñèãíàëèçàöèÿ, ÖÇ, 5-ñò ÊÏÏ, V=1,5. Öåíà 44000 ãðí. Òîðã. ò. 25-72-07 ÃÀÇ Òàâðèÿ, 2003 ã.â. äâèãàòåëü 1,2, ñèíèé, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå. Ò:26-32-54, 097-20-96135 Òàâðèÿ Ïèêàï 11024.Ò:063-975-20-70 Òàâð³ÿ.Ò:067-267-91-11

²ÍÎÌÀÐÊÈ «Ôîëüñâàãåí-Ïàññàò Â3» 1991 ã.â, êîðîáêà ïåðåäà÷, ñèíèé ìåòàëèê, öåíòð çàìîê, åëåêòðî-ñò¸êëà ïîäúåìíèêè, îðèãèíàëüíîå âñ¸.Öåíà 47600 ãðí.Ò:44-87-06 «Äýó Íåêñèÿ» 2007 ã.â. ïðîáåã 85 òûñ. êì., áåëûé òîíèðîâàí, ìàãíèòîëà, öåíòðàëüíûé çàìîê, 4 ýëåêòðîñòåêëîïîäúåìíèêîâ, ãèäðîóñèëèòåëü ðóëÿ. Öåíà:44800 ãðí. Òîðã. Ò:4487-06

«Ìåðñåäåñ-Áåíñ-123», äâîéíîé äèçåëü, êðàñíûé, ãèäðîóñèëèòåëè ðóëÿ, 82 ã.â., õîðîøåå ñîñòîÿíèå. Öåíà:19200 ãðí. Òîðã. Ò:44-87-06 «Chevrolet» 2005 ã.â.,öåíòð. çàìîê, íîâàÿ ðåçèíà, ñèãíàëèçàöèÿ.Ò:067-972-09-90 «Ford Fusion»2007 ã.â, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå.Ò:067-804-11-91 «Ô³àò Äóêàòî» 2004 ã.â. öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:067508-44-15 «Àóäè100» 83 ã.â. ãàç, áåíçèí.Ò:096-361-26-77 Äìèòðèé Òîéîòà Ëåíäêðóçåð Ïðàäî 2004 ã.â, äèçåëü, ïðîáåã 160 òèñ.êì.Ò:067-984-30-18 Äýó Íåêñèÿ» 2007 ã.â., ïðîáåã 60 òûñ. êì. æåëòûé, ìîòîð 1,5, öåíòðàëüíûé çàìîê, ñèãíàëèçàöèÿ, åëåêòðî- ñòåêëîïîäåìíèêè, òîíèðîâàí, ìóçèêà, êîíäèöèîíåð. Ò:096-293-05-50 „Âîëüâî 360”, ëåãêîâà, ñåäàí, 82 ð.â, îá’ºì 1,7 êóá, áëàêèòíîãî êîëüîðó, îáðîáëåíèé, çàõèñò, ðîáî÷èé ñòàí, íà õîäó, ö³íà 20000 ãðí. Òåë. 050-187-35-44, 096-528-39-76, 26-15-37 «Ôîëüñâàãåí Ïàñàòò Â-Ç» 90 ð.â., 1,8 ãàç, áåíçèí, ñèí³é, õîðîøèé ñòàí, 2 êîìïëåêòà ðåçèíû 34,5 òûñ. ãðí.Ò:097-63-45-633

Fiat Doblo MulÀ tijet 1,9 öâåò êðàñíûé 2008 ã, ïðîáåã 78 òûñ ïàæèðñêèé 5 äâåðåé, êîíäèöèîíåð, áåç ïðîáåãà ïî Óêðàèíå.Ò:067-410-2844 «Opel Vivaro», 2004 ã.â., 216 òûñ. êì. ïðîáåã, òóðáî-äèçåëü 1,9, ñàëîí 1+5, ìàãíèòîëà, TV, DVD, êðàñíûé öâåò, ñòåêëî-ïîäåìíèêè, åëåêòðî-ðåãóëÿòîð çåðêàë, êîíäèöèîíåð, çèìíÿÿ ðåçèíà, õîðîøåå ñîñòîÿíèå. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò:097-135-73-66, 093-307-78-56 «Ôîðä»íèçüêèé, á³ëîãî êîëüîðó, 2,0 äèçåëü, 5 ÊÏÏ, 6 ì³ñöü, âàíòàæíî-ïàñàæèðñüêèé, â äîáðîìó ñòàí³.Ö³íà 32000 ãðí.Ò:067-958-1197,063-615-65-44 Ford Sierra óíèâåðñàë 1989 ã.â. 2,0 áåíçèí, õîðîøàÿ çèìíÿÿ ðåçèíà R14, ïîñëå êàï. ðåìîíòà, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè 24500 ãðí.ÒÎðã.Ò: 067-410-33-24 «Èâåêî»4910, áóñ ãðóçî-ïàñàæèðñêèé, 8 ìåñò, ñïàðêà, 2,5 òóðáîäèçåëü, ãðóçî-ìîñò, öâåò áåëûé.Öåíà 33 òûñ. ãðí.Ò:067-984-30-18

Ôîëüöâàãåí Ïàññàò Á-Ç 1990 ð.â. 1.8 ãàç/áåíçèí, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Öåíà 33600 ãðí òîðã.ò:097634-56-33 Ñðî÷íî ïðîäàì Øåâðîëåò Ëà÷÷åò³ 2006 ã.â., ñèíèé ìåòàëèê, 1.8, ìàêñèìàëüíàÿ êîìïëåêòàöèÿ, 77 òèñ ãðí.Ò:067-426-88-95 Ëåîí³ä


www.interesu.info

¹ 05 (1066) 13 ëþòîãî 2013ð.

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ-ÂÅËÎ,

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ.

Êóíãè â³ä DzË,ÓÐÀË.Òåë.(050)506-16-93 Ýëåêòðîäâèãàòåëü ìîùíûé 220 V + êàòàëîãè çàï÷àñòåé ê àâòî: ÀÇËÊ-2141, ÎÊÀ, ÃÀÇ2410, 11,12,13, ÂÀÇ-2121 (Íèëà), ÇÀÇ-1102 (Òàâðèÿ), ÇÀÇ-968, ÃÀÇ-66, ÓÀÇ-452, ÈÆ-2715, ÂÀÇ, Ì-2140 ëþêñ è êíèãà ðåìîíòà Ì-2140, Ì-2138, öâåòíîé àëüáîì êîìïëåêò Ì-2140, Ì2138. Ò:25-33-01, 067-492-05-47

ÏÐÎÄÀÌ

Ìîòîöèêë Ìèíñê 95 ã.â. â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.Ò:067-318-43-81

ÊÓÏËÞ Àâòîâèêóï àâòî â áóäü-ÿêîìó ñòàí³: ö³ëå, ï³ñëÿ ÄÒÏ, òà ïîòðåáóþ÷å ðåìîíòó.  íàÿâíîñò³ åâàêóàòîð. Ò. 09399-44-229, 096-897-36-74 Àâòîâèêóï àâòîìîá³ë³â Àóä³, ÁÌÂ, ÂÀÇ, ÃÀÇ, Äåó, Ìàçäà, Íèññàí, Îïåëü, Ïåæî, Ðåíî, ÇÀÇ â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ö³ë³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîòðåáóþ÷³ ðåíìîíòó, ïðîáëåìí³, êðåäèòí³.  íàÿâíîñò³ åâàêóàòîð. Áåçêîøòîâíèé âè¿çä.Ò:097-664-65-75, 063-56364-55 Àâòî ëþáîé ìàðêè è ëþáîãî ñîñòîÿíèÿ, öåëûå, ïîñëå ÄÒÏ, òðåáóþùèå ðåìîíòà, ñàìîâûâîç. Ò:093-94-99-77-6, 067-426-78-28

Àâòî ëþáîé ìàðêè è ëþáîãî ñîñòîÿíèÿ, öåëûå, ïîñëå ÄÒÏ, òðåáóþùèå ðåìîíòà, ñàìîâûâîç. Ò:093-94-99-77-6, 067-426-7828 Àâòîâûêóï èíîìàðîê â ëþáîì ñîñòîÿíèè, ïîñëå ÄÒÏ.Ò:063-48-27-645 Àâòîìîáèëè òîëüêî Ìîñêâè÷ è Âîëãà íà ðàçáîðêó.Ò:47-43-42 Àâòîìîáèëü «Ôîëüêñâàãåí Ò-4» èëè «Ôîëüêñâàãåí LT». Öåíà: äî 16000 ãðí. Ò:067-76838-93

Âûêóï àâòî â ëþáîì ñîñòîÿíèè, ëþáûõ ìàðîê, ïîñëå ÄÒÏ, òðåáóþùèõ ðåìîíòà, ïðîáëåìíûå. Äîðîãî. Ò. 098-89-34-451, 063-48-27-645 Âûêóï àâòîìîáèëåé â ëþáîì ñîñòîÿíèè, ëþáûõ ìàðîê, ïîñëå ÄÒÏ, ïðîáëåìíûå.Äîðîãî.Ò:097-648-46-69,063-585-23-50 Ìàíèïóëÿòîð 4,5 òîíí, ãðóçîâîå àâòî 4,5 òîí.Ò:066-600-87-84 ÓÀÇ 33151(469), ÓÀÇ 3452 (áîðòîâèé) ç äîêóìåíòàìè, è äåðæ íîìåðàìè.Ò:068-513-32-1

ÏÐÎÄÀÌ

«Mercedes Atego» 2001 ã.â. 5 òîí, äâèãàòåëü 6,4, ïíåâíåõîä àâòîíîìêà, öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:097-949-06-87 Êàìàç 5511, ñåëî Òåòåð³âêà.Ò:096-28-77-566, 096-28-77-242 Òðàêòîð ç áîðòîâèé ïðè÷³ïîì äëÿ áóä³âíèöòâà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, 2,76õ1,60, ïðàöþº íà áåíçèí³. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò:097-548666-0 Òðàêòîð ÌÒÇ80 1991 ã.â. ïîñëå êàïðåìîíòà.Ñðî÷íî.36 òûñ. ãðí.Ò:067-393-63-30 Îëåêñàíäð Òðàêòîð Ò25À 1996 ã.â.Çàâîä «Âëàäèìèð» Ðîññ³ÿ, ö³íà 52 òèñ ãðí, â â³äì³ííîìó ñòàí³.Ò:067-869-87-71

ÊÓÏËÞ

Ìèíè-òðàêòîð, ñ óñòðîéñòâàìè íåäîðîãî.Ò:098-338-79-92

ÒÅÕͲÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ

ÏÐÎÄÀÌ

ÏÐÎÄÀÌ

ÏÐÎÄÀÌ

Åëåêòðè÷åñêóþ ìàøèíêó äëÿ ñòðèæêè âîëîñ, åëåêòðîáðèòâó, åëåêòðîòîñòåð, ïëååð êàñåòíûé.Ò:097-003-98-58 Ìîðîçèëüíàÿ êàìåðà.Ò:40-69-17 Ïûëåñîñ á/ó, Öèêëîí.Ò:095-274-35-05 Ïûëåñîñ Ôèëèïñ8732 íîâûé.Ò:066-791-5595 Ïûëåñîñ, ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó, øâåéíóþ ìàøèíêó, âñ¸ á/ó.Ò:22-35-52 Ñîêîâûæèìàëêà ýëåêòðè÷åñêàÿ, áîëüøàÿ ñîâåòñêîãî îáðàçöà â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè 200 ãðí, ìèêñåð «Ðèãà» ñîâåòñêèé ýëåêòðè÷åñêèé, ýëåêòðîáðèòâà íîâàÿ «Ìèêìà»100 ãðí, ìàøèíêà äëÿ ñòðèæêè âîëîñ «Àâðîðà» .Ò:34-26-53 Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà Virpul ñ âåðòèêàëüíîé çàãðóçêîé, 6 êã, â îòë. ñîñòîÿíèè.Ò:22-4164,093-90-58-934 Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà Candy íà çàï÷àñòè.Ò:25-93-82 Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà LG 4,5 êã 800 ãðí.Ò:098220-73-30 Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà Ñèìåíñ 7211 á/ó.Ò:050539-24-17,37-63-32 Õîëîäèëüíèê «Ñíàéãå», 2-õ êàìåðíûé, âèñîòà 1,5, öåíà 900 ãðí.Ò:067-292-41-02 Õîëîäèëüíèê «Ñíàéãå». Ö³íà: 200 ãðí. Ò:067267-91-11 Õîëîäèëüíèê Àòëàíò, á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ìîðçèëüíà êàìåðà îêðåìî. Ìîäåëü MXM 260. Ö³íà 700 ãðí.Ò:096-01-72-977

ñòîð. 19

ÏÐÎÄÀÌ

Ïåðåäíº êîëåñî íà ñïîðòèâíèé âåëîñèïåä, íîâå. Ò:25-98-15

ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕͲÊÀ

ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

Âàãîí íà õîäîâîìó øàññ³ ðîçì³ðîì 9 ìõ2,70 ì íà 3 ê³ìíàòè.Ò:067-391-69-84 Âàãîí íà õîäîâîìó øàññ³ ðîçì³ðîì 7ì õ 2,70 íà 2 ê³ìíàòè.Ò:067-391-69-84 Êîìïðåñîðíà ñòàíö³ÿ îá'ºìîì 12ì -ÏÐ-12 â õîðîøîìó ñòàí³, íà õîäîâîìó øàññ³.Ò:067-39169-84 Ïðîäàì Ò25, êîñàðêà, ïëóã.Ò:097-93-74-530

Íîâûå ïðèöåïû ê ëåãêîâîìó à/ì – 3400 ãðí, íîâûå ïðèöåïû ê ìîòîáëîêàì – 2600 ãðí. ñ äîêóìåíòàìè è ãàðàíòèåé. Ò. 096-121-72-76

Àâòîäîìêðàò. ïîðøíåâîé äî 5 òîíí.Ò:25-5679 Àâòîøèíè ÃÀÇ 53 á/ó,Ò:067-318-43-81 Àêàìóëÿòîð íîâèé 190 àìïåð ÷àñîâ.Ò:097519-43-35 Áàãàæíèê íà æèãóëè. Ò:097-228-74-05 Áàãàæíèê íà ìèêðîàâòîáóñ. Ò:097-228-74-05, 093-309-19-68 Áàìïåð ïåðåäíèé ÂÀÇ 2115. Êîðîáêà ïåðåäà÷ è ìíîãî äðóãèõ çàï÷àñòåé (ñòåêëî, ñòàðòåð) íà ÃÀÇ 24 Âîëãà. Öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:067662-82-06 ÃÀÇ-3110: òîïëèâíûé áàê íà 75 ë, ôàðó ïðàâóþ, ýëåêòðîâåíò., òîðïåäà, êîðçèíó ñöåïëåíèÿ. ÂÀÇ: ìàõîâèê ñ âåíöîì. Óðàë: îáëèöîâêà, êîëüöà ßÌÇ. Ò. 096-293-05-50 ÃÀÇ-3110: ôàðó ïðàâóþ, ýëåêòðîâåíò., òîðïåäà, êîðçèíó ñöåïëåíèÿ. ÂÀÇ: ìàõîâèê ñ âåíöîì. Óðàë: îáëèöîâêà, êîëüöà ßÌÇ. ÃÀÇ-24: êàïîò, áîêîâûå ñòåêëà, ðóëåâîé ìåõàíèçì, ìàõîâèê ñ âåíöîì, ïå÷êà îòîïëåíèé á/ó «Íåêñèÿ». Ò. 096-293-05-50 Ãîëîâêó áëîêà ê àâòîìîáèëþ ÃÀÇåëü. Öåíà:2900 ãðí. Ò: 096-546-22-51 Ãîëîâêó áëîêà ê èíîìàðêå. Ãîëîâêó áëîêà ê à/ ì «Ãàçåëü», 16-êëàïàííóþ. Ò. 096-546-22-51 Ãîëîâêó áëîêà ê èíîìàðêå. Ò. 097-457-17-03 Ãîëîâêó áëîêà. Ò:067-768-38-93 Äâèãàòåëü ê ãèäðîöèêëó,êàòåðó.067-768-38-93 Äâèãàòåëü îäíîöèëèíäðîâèé ÓÌ35.Ò:067318-43-81 Åëåêòðîäâèãóíè â³ä 0,55 êÂò äî 15 êÂò á/â.Íåäîðîãî.Ò:097-262-05-58 Çàï÷àñòè á/ó ê ìèêðîàâòîáóñàì «Ôîëüêñâàãåí» è «Ìåðñåäåñ». Ò. 097-457-17-03 Çàï÷àñòè ÊÐÀÇ, á/â: ÃÓÐ (áåç öèëèíäðà), êðûøêà ÃÓÐ, ÒÍÂÄ, ðàñïûëèòåëè, òðåùîòêè, âêëàäûøè, êîëüöà, ïàëüöû, âûêëþ÷àòåëü ìàññû, øïðèö, êëþ÷, ïîäøèïíèêè íà ïðèöåï. 25-98-15, 096-380-42-56 Çàï÷àñòèíè á/ó íà Áåëàç, è äâèãóí ßÌÇ 240 òà ßÌÇ 840.Ò:066-873-32-26 Çèìíþþ ðåçèíó 185/65 ð.4 4 øòóêè,íîâàÿ öåíà 350 ãðí/1 øòóêà.Ò:067-410-02-20 Çèìíÿÿ ðåçèíà, á/ó, ðàçìåð 14, íåäîðîãî.Ò:067-267-91-11 Êîëîíêà ðåëåâàÿ Ìîñêâè÷ á/ó.Ò:25-33-01,067492-05-47 Êîìïðåñîð îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà äëÿ øèíîìîíòàæà.Ò:097-519-43-35 Êðûëî çàäíåå ëåâîå ÃÀÇ 31029.066-600-8784

ÒÀ

Õîëîäèëüíèê Äíåïð 2, Ìèíñê 12, Íîðä îäíîêàìåðíûé.Ò:46-83-09, 063-180-76-23, 096-29932-87 Õîëîäèëüíèê Äíåïð á/ó â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.Öåíà 800 ãðí.Ò:098-375-46-50 Õîëîäèëüíèê ÇÈË 500 ãðí.Ò:067-267-91-11 Õîëîäèëüíèê ÇÈË.Ò:093-990-51-03 Õîëîäèëüíèê DzË. Ö³íà:300 ãðí. Ò:26-68-09 Õîëîäèëüíèê íåìåöêèé á/ó.Ò:097-485-18-40 Õîëîäèëüíèê Íîðä 3-õ êàìåðíèé, á/ó.Ò:097734-05-98 Ýëåêòðîáðèòâà «Õàðüêîâ ÍÕ-852», íîâàÿ íà ãàðàíòèè.Ò:25-98-15

ÊÓÏËÞ

Êóïëþ á/ó òåëåâèçîðû ÷/á, öâåòíûå, ðàäèî, ìàãíèòîôîíû,õîëîäíèêè, ïëèòû.Ò:46-8309,096-299-32-87, 063-18-07-623 Êóïëþ ÓÀÇ-ñàí³òàðêó, â äîáðîìó ñòàí³.Ò:067984-30-18 Õîëîäèëüíèêè áûòîâûå, á/ó è íà çàï÷àñòè, ìîðîçèëüíûå êàìåðû. Ò:46-83-09, 096-29932-87, 063-18-07-623 Õîëîäèëüíèêè íà ðàçáîðêó.Ò:47-43-42 Õîëîäèëüíèê³ ïîáóòîâ³ á/ó òà íà çàï÷àñòèíè.Ò:46-83-09,096-299-32-87,063-18-07-623

ÒÅËÅ-, ÔÎÒÎ-, ²ÄÅÎ-, ÀÓIJÎÒÅÕͲÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ

DVD ïëååð «Thomson» íåäîðîãî.Ò:34-23-33 DVD ïðîèãðûâàòåëü «Ïèîíåð». Ò:42-79-76 LCD òåëåâèçîð ñ îïòîâîãî ñêëàäà. Ò:097-33359-77 Âèäåîêàìåðó GVS ïîä ìàëåíüêóþ êàññåòó, ìîäåì òåëåôîííûé ñòàöèîíàðíûé. Ò:067267-91-11

Âèäåîìàãíèòîôîí300 ãðí.Ò:40-28-2 Êèíåñêîï 20 äþéìîâ (51 ñì), êèíåñêîï 21 äþéì (54ñì), êèíåñêîï Ñîíè òðèìåòðîí 27 äþéìîâ, Ñîíè òðèìåòðîí 25 äþéìîâ, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå, íåäîðîãî. Ò:097-333-59-77 Ðàäèîàïïàðàòóðó, êèíåñêîï ïëîñêèé äèàãîíàëü 54 ñì. Ò:46-83-09,096-299-32-87,063180-76-23 Ñðî÷íî ïðîäàì âèäåîêàìåðó «Panasonic», ôîòîàïïàðàò, íîóòáóê.Ò:093-212-58-22.Çâîíèòü â íî÷íîå âðåìÿ ñ 3 äî 6. Ñòàöèîíàðíèé òåëåôîí, êîë³ð ñ³ðèé, ö³íà 150 ãðí.Ò:098-028-33-34, 25-09-60 ï³ñëÿ 18.00 Òåëåâèçîð «Lifetek» äèàãîíàëü 56 ñì, á/ó. Ò:067-180-34-45 Òåëåâèçîð «Àêàé» 54 ñì äèàãîíàëü, öåíà 500 ãðí.Ò:067-292-41-02 Òåëåâèçîð «Ñàìñóíã» äèàãîíàëü 32 ñì, 1 ãîä. Öåíà: 300 ãðí. Ò:067-292-41-02 Òåëåâèçîð Åëåêòðîí 451ij 51 äèàãîíàëü, öåíà 180 ãðí.Ò:33-22-26 Òåëåâèçîð Ïàíàñîíèê.Ò:067-605-11-73 Òåëåâèçîð ïåðåíîñíîé, ÷åðíî-áåëûé. Óäîáíî äëÿ äà÷è, îõðàíû, ìàëî-ãàáàðèòíûé.Ò:09698-50-906 Òåëåâèçîð Ñàìñóíã, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, äèàã. 63 ñì.Ò:097-453-70-83 Òåëåâèçîðû Àêàé, Øàðï, Òîøèáî.Ò:096-29932-87,063-180-76-23,46-83-09 Òåëåâèçîðû íà ðàçáîðêó.Ò:47-43-42 Òåëåâèçîðû, ìàãíèòîôîíû, ðàäèîäåòàëè, îñöèëëîãðàôû, íåèñïðàâíûå è á/ó. Ò. 46-6941, 098-479-27-64 Òåëåâ³çîð Samsung â ³äåàëüíîìó ñòàí³, ö³íà 700 ãðí.Ò:096-01-72-977

Òåëåâ³çîðè Ñàìñóíã 54 ñì ñ ïóëüòîì, Äæèâèñè 37 ñì ñ ïóëüòîì.Ò:46-69-41, 098-479-27-64 Òåëåâ³çîðè, ÷/á ³ êîëüîðîâ³ á/ó ³ íà çàï÷àñòèíè.Ò:46-83-09,096-299-32-87,063-18-07-623 Òåëåôîí ÀÎÍ, á/ó, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå - 120 ãðí. Òîðã. Ò:22-71-70, , 098-581-81-43 Òþíåð íà òåëåâèçîð.Ò:25-98-15 Ôîòîàïïàðàò „ÔªÒ”. Ò. 22-71-70, 098-581-81-43

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÀ ÒÅÕͲÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ

AsusW7,Asir 5100 â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.Ò:096852-13-35 DVD-äèñêîâîä äëÿ ÏÊ îò 100 ãðí. ò. 097-33359-77 GPS íàâèãàòîð ñ âèäåîðåãèñòðàòîðîì Easy Go 530.Ò:098-012-29-23 Áëîê ïèòàíèÿ 300 Âò Êîäåãûí - 130 ãðí, CD RV äèñêîâîä - 60 ãðí. âèäåîêàðòû AGP 128 ìåãàáàéò - 150 ãðí. Ò:097-333-59-77 Âèäåîêàðòó 2048 ìá, 128 áèò. Öåíà 650 ãðí. ò. 097-333-59-77 Âèí÷åñòåð íà ãàðàíòèè, IDE 160 Ãá.300 ãðí.Ò:096-362-42-34 Æîðñòêèé äèñê 80 ãèãàáàéò - 450 ãðí, íà 40 95 ãðí, íà 80 - 450 ãðí, 500 - 1159 ãðí. Ò:097333-59-77 Êîìïüþòåð 1100 ãðí, Àòëîí 2600+2,1 Ããö, âèäåî, ìóëüòèìåäèà, êëàâèàòóðà. ì³ø, îïòèêà.Ò:096-362-42-34 Êîìïüþòåð AMD-Sempron, 2500+(1,8 Ìáö), AS Lockk7V4, ÎÇÓ 512 ÌÂ, HDD 80 Ãá, CD-


20 ñòîð.

ÒÅÕͲÊÀ

ÒÀ

ÎÁËÀÄÍÀÍÍß.

ÐÎÁÎÒÀ,

²ÍØÅ

ÏÐÎÄÀÌ

Åëåêòðîäçâ³íîê ñèëüíîãî áîþ.Ò:46-8309,096-299-32-87,063-18-07-623 Çàäâèæêè, íàñîñû, ýëåêòðîäâèãàòåëè, ýëåêòðîïðèâîäû íà çàäâèæêè, òåëüôåðû, ñàëüíèêîâûå êîìïðåññîðû, çàòâîðû, ôëàíöû, îòâîäû, ãåíåðàòîðû, ýëåêòðîòåëüôåð, ðåäóêòîðû, êîìïðåññîðû, çóáí.ìóôòû, ãàçîäóâêè, ïîãðóç÷èêè, ïîäøèïíèêè. Ò. 067-638-48-75 Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïð-âà ãàçîáåòîíà è ïåíîáåòîíà, äðîáèëêó âàëüöîâóþ, äåçèíòåãðàòîð. Ò. 050-317-31-23 øóðóïîâåðò «Makita 6270 DWAE». Ò:42-79-76

ÊÓÏËÞ

Çàäâèæêè, íàñîñû, ýëåêòðîäâèãàòåëè, ýëåêòðîïðèâîäû íà çàäâèæêè, òåëüôåðû, ñàëüíèêîâûå êîìïðåññîðû, çàòâîðû, ôëàíöû, îòâîäû, ãåíåðàòîðû, ýëåêòðîòåëüôåð, ðåäóêòîðû, êîìïðåññîðû, çóáí.ìóôòû, ãàçîäóâêè, ïîãðóç÷èêè, ïîäøèïíèêè. Ò. 098-681-72-67 Ñàäîâóþ òåõíèêó íå ñòàðøå 1 ãîäà, êóëüòèâàòîð, öåïíûå ïèëû, áåíçî-ýëåêòðî ïèëû, ãàçîíîêîñèëêè, âîçäóõîäóâû, íàòîïîìïû, îïðûñêèâàòåëè, ýëåêòðîïèëû, òðàêòîðû, ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ, ñåíîêîñèëêè. Ò:067-638-48-75

ÍÀÂ×ÀÍÍß

ÏÐÎÄÀÌ

Ïðîäàì ïðîôåñèîíàëüíóþ øâåéíóþ ìàøèíêó êëàñ-35. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò:067-292-41-02 Ïðîäàì ïðîôåñèîíàëüíóþ øâåéíóþ ìàøèíêó êëàñ-35. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò:067-292-41-02 Øâåéíàÿ ìàøèíêà «Singer» íîæíàÿ. Ò:067914-88-36 Øâåéíàÿ ìàøèíêà «Ïîäîëêà» íîæíàÿ.Ò:066791-55-95 Øâåéíàÿ ìàøèíêà «×àéêà», á/ó.300ãðí.Ò:3967-72,097-432-71-11 Øâåéíóþ ìàøèíêó Ïîäîëüñêóþ. Ò:063-82835-23 Øâåéíûå ìàøèíêè: ×àéêà Ïîëîëüñüêàÿ åëåêòðè÷åñêàÿ,çèíãåð íåìåöêàÿ.Ò:42-03-49

Ïðîèçâîäñòâî è ïðîäàæà êîíâåéåðíûõ ðîëèêîâ, ðîëèêîîïîð.Ò:050-544-27-69, 050446-00-69

³òðèíà õîëîäèëüíà, ñòåëàæ³.Ò:40-60-59 RW 52x, õîðîøèé êîðïóñ, êëàâèàòóðà, ìûøü, ïðîãðàììû 750 ãðí òîðã.Ò:096-362-42-34 Êîìïüþòåð Atlon, 1 ÎÇÓ, 40 âèí÷åñòåð, 750 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Atlon, 256 ÎÇÓ, 40 âèí÷åñòåð, 500 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Atlon, 3000, 1 ÎÇÓ, 160 ãáàéò âèí÷åñòåð, âèäåîêàðòà Ðîäèîí 9600, 1250 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Atlon, 3000, 1,5 ÎÇÓ, 160 ãáàéò âèí÷åñòåð, âèäåîêàðòà Ðîäèîí 9600, 1400 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Atlon, 3000, 512 ÎÇÓ, 160 ãáàéò âèí÷åñòåð, âèäåîêàðòà Ðîäèîí 9600, 1100 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Atlon, 512 ÎÇÓ, 40 âèí÷åñòåð, 650 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Intel Pentium 2,4 ãÃö, 1 ÎÇÓ, 80ãáàéò âèí÷åñòåð, âèäåîêàðòà GeForce – 1150 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Intel Pentium 2,4 ãÃö, 512 ÎÇÓ, 80ãáàéò âèí÷åñòåð, âèäåîêàðòà GeForce – 950 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Intel Pentium 2400ìÃö, 1 ÎÇÓ, 160 ãáàéò âèí÷åñòåð, âèäåîêàðòà GeForce – 1350 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð ñ ïðîöåñîðîì 2,26 ãèãàãåðöà, 124 ìåãàáàéòà, 80 ãèãàáàéò âèí÷åñòåð, ñåðåáðÿíûé êîðïóñ. Öåíà:1850, âîçìîæíî ïðîäàæà ïî çàï÷àñòÿì. Ò:097-333-59-77 Êîìïüþòåð ñ Ò òþíåðîì, áåñïëàòíûé ïðîñìîòð ëþáûõ êàíàëîâ íà êàáåëüíîì èëè àíòåíå. Öåíà:150 ó.å. Ò:097-333-59-77 Êîìïüþòåð Ñåâåðóí 1000 Ìãö – 500 ãðí. Ìîíèòîð Áåíêüþ – 650 ãðí. ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð ñòàöèîíàðíûé. Öåíà: 400 ãðí. Ò:067-267-91-11 Êîìïüþòåð.Ò:063-980-35-86 Êîìïüþòåðû íîâûå ñ ãàðàíòèåé îò 1680 ãðí. Ò: 097-333-59-77 Êîìïüþòåðû, ìîíèòîðû, íîóòáóêè, ôîòîàïàðàòû ñ îïòîâîãî ñêëàäà. Ò:097-333-59-77 Êîðïóñ ñåðåáðÿíûé äëÿ êîìïüþòåðà - 100 ãðí, ÷åðíûé - 100 ãðí. Ò:097-333-59-77 Ëàìïû ïîäñâåòêè äëÿ ìîíèòîðîâ, ìàòðèö, íîóòáóêîâ è LCD òåëåâèçîðîâ, áëîê ïèòàíèÿ, çàï÷àñòè äëÿ íîóòáóêà - 195 ãðí. Ò:097-333-59-77 Ìàòåð. ñ ïðîöåñîð. 1000 Ìãö. – 250 ãðí. Ìàòåð.ñ ïðîöåñ.1100-1500 Ìãö, 295 ãðí. Êîðïóñ äëÿ ÏÊ – 100 ãðí. Êîëîíêè êîìï. ÌÀÊÑÒÐÎ 180 W, õîðîøåå çâó÷àíèå – 100 ãðí. Êðåïëåíèÿ äëÿ ïîäâåñêè íà ñòåíä LCD è ïëàçìåííûõ ïàíåëåé – 200 ãðí. Ìîíèòîð LG ôëåòðîí 15” (åñòü ñèñò.áëîê) 200 ãðí + äèñê ñ äðàéâåðîì. Ò. 097-333-59-77 Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà + ïðîöåñîð 2,26 ãèãàãåðöà, öåíà çà êîìïëåêò 800 ãðí. Ò:097-333-59-77 Ìîíèòîðû LSD îò 500 ãðí, íîâûå è á/ó, ÅËÒ îò 150 ãðí, ìîíèòîðû, êîïëåêòóþùèå è êîìïüþòåðû ïî îïòîâûì öåíàì è â ðîçíèöó, ñåòåâàÿ êàðòà äëÿ ÏÊ - 50 ãðí, ÌÔÓ íîâàÿ 3 â 1 ç ãàðàíòèåé - 565 ãðí, íîâûå ñàáâóôåðû îò 480 ãðí. Ò:Ò:097-333-59-77 Íîóòáóê ASUS X50 2 ÿäðà, 2 Ãèãà.Ò:097-80181-11 Íîóòáóê Del 3000 ãðí.Ò:34-58-91 Íîóòáóê Àñóñ Ì51Ñ.Õîðîøåå ñîñòîÿíèå.Ò:096-852-13-35 Íîóòáóê ÀÑÓÑ, 2 ÿäðà, 320 ãèãàáàéò, âèí÷åñòåð õ 2,950, áëþòóñ 3.0, VF, âåáêàìåðà, ñ ëèö.Windows, íîâûé ñ ãàðàíòèåé. Öåíà:2950 ãðí. Ò:097-333-59-77 Íîóòáóê íà 1600 ãðí, ñèñòåìíûé áëîê ñ ïðîöåñîðîì ñèëåðî, 1000 ìåãà ãåðö - 600 ãðí, ìîíèòîð LCD - 500 ãðí. Ò:097-333-59-77 Íîóòáóêè DEL500,Samsung R25.Ò:096-852-13-35 Îïåðàòèâíóþ ïàìÿòü DDR1-400, 256 ìåãàáàéò - 75 ãðí, îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü äëÿ ÏÊ

DDR1-400, 512 ìåãàáàéò - 135 ãðí, ïðîöåñîð «Àòëîí 3000+» - 385 ãðí + ìàòåðèíñêóþ ïëàòó + êóëåð. Ò:097-333-59-77 Ïàìÿòü îïåðàòèâíàÿ äëÿ ÏÊ ÄÄÐ-14, 512 ìåãàáàéò, 2 øòóêè. Öåíà: 90 ãðí çà 1 øò. Ò:097333-59-77 Ïëàíøåò Apple WM-8650 íîâèé, 3000 ãðí.Ò:093-471-94-96 Ïëàíøåò Pocketbook íîâûé.Ò:066-791-55-95 Ïðèíòåð.Ò:34-08-38

Ñòåëàæè ïðèëàâêè ïîä ìàðêåò ñàìîîñëóæèâàíèÿ, âñå íîâîå.Ò:097-233-99-61, 067-410-65-50 Õîëîäèëüíèê ïðîìûøëåííûé 560ë, íîâûé, öåíà 2000 ãðíÒ:067-981-31-98

ÊÓÏËÞ

Ôðèçåð äëÿ ìîðîçèâà. Ò: 066-339-36-34

ÏÐÎÄÀÌ

Ïðîèçâîäñòâî è ïðîäàæà êîíâåéåðíûõ ðîëèêîâ, ðîëèêîîïîð.Ò:050-544-27-69, 050446-00-69

ÊÓÏËÞ

Íåðàáî÷èå íîóòáóêè. ìîæíî ñ áèòûì åêðàíîì, íåðàáî÷èå êîìïüþòåðû.Ò:46-90-53, 4680-21, 098-599-27-82

ÒÅËÅÔÎÍÈ ÒÀ ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ

ÏÐÎÄÀÌ

ÏÐÎÄÀÌ

Çàï÷àñòè íà ôðèçåðíûé äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé ñòàíîê ÔÑØ-1À. ò. 096-547-25-29 Ôðèçåíûé äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé ñòàíîê ÔÑØ-1À. ò. 066-729-40-00

Ìîáèëüíûé òåëåôîí «Ñàìñóíã» áåç çàðÿäíîãî óñòðîéñòâà ñ çàáëîêèðîâàíûì íîìåðîì 90 ãðí.Ò:24-34-79,096-762-83-30 Ñàøà Òåëåôîíû: Íîêèÿ-6300, Ñàìñóíã Õ-460,Þ Íîêèÿ n-6030, Ñîíè Ýðèêñîí w810. Ò:097-42-07-180

ÃÀÇÎ-, ÂÎÄÎÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÏÐÎÄÀÌ

4-õ ñ³ãìåíòíó ñ³÷êàðêó.Ò:067-970-72-86 Àãðåãàò õîëîäèëüíèêà ðàáî÷èé.Ò:33-48-54

ÏÐÎÄÀÌ

GSM-ñèãíàëèçàöèÿ äëÿ äîìà, êâàðòèðû, äà÷è.Öåíà 360 ãðí.Ò:097-281-24-97 Çàðÿäíèé ïðèñòð³é ç 2 êîíòóð³â 12 ³ 24 Âîëüò, ìîæíà ñòàâèòè 3 àêóìóëÿòîðè.Ò:098-87-47495 Îëåêñàíäð Ìèêðîñêîï áèîëîãè÷åñêèé Ì1.Ò:47-10-33 Ïðîäàæ ïíåâìîï³ñòîëåò³â äëÿ âèãîòîâëåííÿ ï³ääîí³â.Ò:067-447-40-58 Ïðîäàæ ïíåâìîï³ñòîëåò³â äëÿ âèãîòîâëåííÿ ï³ääîí³â.Ò:067-447-40-58

ÊÓÏËÞ

Êóïëþ ëþáûå íåëèêâèäû ðàäèîêîìïîíåíòîâ, öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:063-202-62-71

ÏÐÎÄÀÌ

Âîäîî÷èñòèòåëü Åêî-Âîä.Ò:47-23-36 Âûòÿæêà â êîìïëåêòå. Öåíà:300 ãðí. Ò:26-68-09 Ãàçîâàÿ êîëîíêà, á/ó ðàáî÷àÿ.Ò:42-45-19, 096246-25-95 Ãàçîâàÿ ïëèòà «Ýëåêòà», õîðîøåå ñîñòîÿíèå. Öåíà:450 ãðí. Ò:26-68-09 Ãàçîâàÿ ïëèòà 4 êîìô.300 ãðí.Ò:40-28-28 Ãàçîâàÿ ïëèòà 4 êîìôîðêè á/ó, õîðîøîå ñîñòîÿíèå.Ò:42-45-19, 096-246-25-95 Ãàçîâè êîòåë, á/ó, þåç ðîáîòè â Óêðà¿í³.Ò:066411-63-05 Åëåêòðîíàñîñ â³áðàö³éíèé «Êàøòàí 2» íîâèé.Ò:22-35-52 Êîòåë áåðåçîâñêèé â êîìïëåêòå ñ ÷óãóííûìè áàòàðåÿìè è òðóáàìè. Öåíà:2000 ãðí. Ò:26-68-09 Êîòåë íà òâ¸ðäîì òîïëèâå, îáîãðåâ äî 2000 ì êóá.Ò:066-600-87-84 Ïå÷ü íà òâåðäîì òîïëèâå, îáîãðåâ äî 2000 ì. êóá.Ò:066-600-87-84 Ïëèòà ãàçîâàÿ áåëàÿ Áåëîðóñêàÿ.Ò:41-21-04 Òåïëîâåíòèëÿòîð íà äðîâàõ, îáîãðåâ äî 2000 ì êóá.Ò:066-600-87-84

ÅËÅÊÒÐÎÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÏÐÎÄÀÌ

Ïèëîðàìó, ïðåñ ãèäðàâëè÷åñêèé äëÿ êëåéêè åâðî-áðóñà, äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå îáîðóäîâàíèå, äðîâàêîë ãèäðàâëè÷åñêèé. Ò: 050317-31-23, 096-364-30-53 Ñòîë ñëåñàðíûé.Ò:47-10-33

Øóêàþ ðîáîòó ìåäñåñòðè äîñâ³ä ðîáîòè.Ò:067-105-11-87 Øóêàþ ðîáîòó:âîä³é êàò. Â, Ñ, Å, 2 êëàñó, ñòàæ ðîáîòè 28 ðîê³â.Ò:093-674-58-06 Ãëàâíîãî áóõãàëòåðà, çàìåñòèòåëÿ èëè áóõãàëòåðà, î/ð 15 ëåò. Ò:067-262-19-74 Äèðåêòîðà ô³ë³àëó, ãîëîâíîãî ³íæåíåðà, òåë. 067-180-34-45 Ƴíêà 45 ðîê³â, çà ñïåö³àëüí³ñòþ ïðîäàâåöü, øóêຠîïëà÷óâàíó ðîáîòó, ìîæëèâî íà ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. ò. 46-73-60, 067-388-76-54 Èùó ðàáîòó äîìðàáîòíèöû, ñèäåëêè. îïëàòà ïî äîãîâîðåííîñòè, ðàñìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ.Ò:097-420-71-88 Èùó ðàáîòó ðåïåòèòîðîì íåìåöêîãî ÿç³êà.Ò:063-980-35-86 Èùó ðàáîòó, èíâàëèä 1 ãðóïè.Ò:47-07-04, 098419-11-71 Èùó ðàáîòó:ïñèõîëîãà, âîñïèòàòåëÿ, íÿíè, îôèñ-ìåíåäæåðà, àäìèíèñòðàòîðà, ãîðíè÷íîé,Ò:097-48-95-632,093-53-78-450,095-4215-382 Ìóæ÷èíà 45 ëåò, âîåííûé ïåíñèîíåð, èùó ðàáîòó ñòîðîæà.Ò:093-140-09-46 Ìóæ÷èíà 45 ëåò, èùó ðàáîòó â íî÷íûå ñìåíû.Ò:067-275-87-66 Þðèé Ëåîíèäîâè÷ Ïðîäàâöÿ. Ò. 46-73-60 Ðàáîòó íÿíè, ìåäîáðàçîâàíèå, áîëüøîé î.ð., ðåêîìåíäàöèè, ïîðÿäî÷íîñòü è õîðîøèé óõîä ãàðàíòèðóþ, âîçìîæíî íà íåñêîëüêî ÷àñîâ. Ò. 43-11-79, 096-797-58-11 ×îëîâ³ê 1985 ðîêó íàðîäæåííÿ , îñâ³òà âèùà, áóõ. îáë³ê ³ àóäèò, ñòàæ ðîáîòè 8 ðîê³â, ïðîïîíóâàòè ãîëîâíîãî áóõ., ô³í. äèðåêòîðà, îïëàòó â³ä 3000 ãðí.ò:093-132-38-13 ×îëîâ³ê 38 ðîê³â øóêຠðîáîòó áóõãàëòåðà, ñòàæ íåâåëèêèé, îñâ³òà òåõí³êóì.Ò:36-06-81 ×îëîâ³ê 46 ðîê³â øóêຠðîáîòó ãîëîâíîãî åíåðãåòèêà îñâ³òà âèùà òåõí³÷íàÞ ñòàæ ïî ñïåö³àëüíîñò³ âåëèêè.Ò:36-06-81 Øóêàþ ðîáîòó áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì, âèùà îñâ³òà, 1Ñ áóõãàëòåðèÿ, ñòàæ 10 ðîê³â.Ò:067-366-33-66,095-363-80-08 Øóêàþ ðîáîòó ç³ çíàííÿì ³ñïàíñüêî¿ ìîâè.Ò:067-105-11-87 Øóêàþ ðîáîòó êîðåêòîðà äîñâ³ä ðîáîòè.Ò:067-105-11-87

y

ëåì, áàæàíî æ³íêó ÿêà çãîäíà áóäå íà ïåðå¿çä.Ò:096-825-23-26 Øóêàþ æ³íêó 35-40 ðîê³â, ïðî ñåáå 1,85, 41 ð³ê.Ò:067-592-60-99

ÊÓÏËÞ

Ãàç.êîëîíêó îòå÷åñòâåííîãî ïð-âà, íà çàï÷àñòè. Ò. 46-69-41, 098-479-27-64 Åëåêòðî ïëèòó íà 4 êîì. ñ äóõîâêîé è êóõîíûé êîìáàéí.Ò:093-568-15-93,097-220-35-97 Ïëèòû ãàçîâûå, á/ó. Ò: 46-83-09, 063-18-07623, 096-299-32-87

Â²Í ØÓÊÀª

³éñüêîâèé ïåíñ³îíåð 50/180/75, ðîçëó÷åíèé, ïîçíàéîìèòüñÿ ç³ ñòðóíêîþ æ³íêîþ íåùàñëèâî¿ äîë³, ç æèòëîì. Ìàòåð³àëüíî ï³äòðèìàþ. Æèòîìèð, ãîëîâïîøòàìò, ïðåä’ÿâíèêó ïàñïîòðó ÂÍ 040702. Ò:098232-21-04 Ãäå, òû ìîÿ ñåðîãëàçàÿ áëîíäèíêà?Ñ âîñòî÷íûì ñòèëåì îäåæäû, òû òàèíñòâåííà è íåæíà.Äî 45 ëåò.Ò:47-43-42(ïîñëå 20.00) Ìóæ÷èíà 53/177/75, âäîâåö, ïîçíàêîìèòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè ñ æåíùèíîé 40-48 ëåò, íå ñêëîííîé ê ïîëíîòå, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ò:098-61-00-943 Ðîçëó÷åíèé, 48 ðîê³â, 1,80 ñì, ïðîæèâຠâ ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³, íå çëîâæèâຠàëêîãî-

www.interesu.info

Êàðòîïëåêîïàëêó äî ìîòîáëîêó. Ö³íà 1150 ãðí. Ò. 096-121-72-76 Ïðîäàì Ò25 êîñàðêà, ïëóã.Ò:097-93-74-530

ÏÐÎÄÀÌ

ÏÐÎÄÀÌ

¹ 05 (1066) 13 ëþòîãî 2013ð.

ÂÎÍÀ ØÓÊÀª

Äåâóøêà 33 ëåò ñåëüñüêîé ìåñòíîñòè èùåò ìóæ÷èíó îò 35-40 ëåò, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, èç ñåëüñüêîé ìåñòíîñòè, äëÿ ñåðüîçíûõ îòíîøåíèé.Ò:098-048-36-71 Îäèíîêà æ³íêà 40/1,65, ðîçëó÷åíà, ìàþ ñèíà, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, áåç æèòëîâèõ ïðîáëåì ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì ñåðéîçíèì, íå ñóäèìèì, íå ï’þùèì, îäèíîêèì, â³ëüíèì äëÿ ñòâîðåííÿ ðîäèíè. Æèòîìèð 1 0025 (äî âîñòðåáîâàíèÿ ïðåäÿâèòåëþ ïàñïîðòà)ÂÍ205388. Ò:33-05-20, 098-340-83-80 Óäèâèòåëüíàÿ, î÷àðîâàòåëüíàÿ, íåîáûêíîâåííàÿ æåíùèíà ñðåäíèõ ëåò, ñòðîéíàÿ, íåâûñîêîãî ðîñòà, íàäååòüñÿ íà âñòðå÷ó ñ áëàãîðîäíûì, íåçàâèñèìûì íàäåæíûì ìóæ÷èíîé 38-50 ëåò äëÿ ñîçäàíèÿ êðåïêîé ñåìüè.Ò:098-695-41-86

Àâòîñàëîíó íà ïîñòîÿííóþ ðîáîòó íóæíû: çàâñêëàäà çàï÷àñòåé, áóõãàëòåð êàñèð, ìåíåäæåð ïî ðîäàæàì àâòîìîáèëåé, îïûò ðîáîòû íå ìåíåå ãîäà.Ò:067-234-36-07, 39-8580

Áóëüäîçåðèñòè, åêñêàâàòîðíèêè, âî䳿 1, 2-ãî êëàñó, ìàøèí³ñòè íàâàíòàæóâà÷à ÏÊ-46, ãàçîåëåêòðîçâàðíèêè 4 ðîçðÿäó. Çàðïëàòà 1300$ ÑØÀ.Ïðîæèâàííÿ ³ õàð÷óâàííÿ íàäàºòüñÿ. Ïðî¿çä êîìïåíñóºòüñÿ. ²íôîðìàö³ÿ íà www.rabotasever.com àáî çà òåë. 093-240-31-66  êëóá Èíäèãî ïî àäðåñó Ïîáåäû 68 íóæíà ãàðäåðîáíèöà, ðàáîòà íî÷íàÿ ïî ñìåíàì.Ò:42-67-67, 067-410-09-60  îôèñ íóæíû òðåíåðû ïðàâèëüíîãî ïèòàíèÿ.Ò:097-746-22-47  îõðàííóþ ôèðìó òðåáóþòüñÿ îõðàííèêè íà âàõòó 15/15 îïëàòà 2200 ãðí, îáüåêò íàõîäèòüñÿ 10 êì îò Êèåâà, ïðîæèâàíèå.Ò:095-76268-09

Âîäèòåëè âñåõ êàò. (ÌÀÍ, Ãàçåëü, Ìåðñåäåñ, ÄÀÔ), äëÿ ðàçâîçà ñòðîéìàòåð. ïî ã. Äíåïðîïåòðîâñê.

ep a a e o o i a i c e i o pc i o ac i o o o y o ypc a a i e a a o oca :

– ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà âèÿâëåííÿ êîðóïö³¿ (íà ïåð³îä â³äïóñòêè ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ äî äîñÿãíåííþ íå¿ òðèð³÷íîãî â³êó îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà ³íñïåêö³¿) – 1 îäèíèöÿ (ïîñàäîâèé îêëàä 1147,00 ãðí.). Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîäàþòü êàíäèäàòè äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³: – çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³; – êîï³þ ïàñïîðòà; – êîï³þ ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäà; – êîï³þ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó; – ìåäè÷íó äîâ³äêó ïðî ñòàí çäîðîâ`ÿ (ôîðìà ¹ 133/ î çàòâåðäæåíà íàêàçîì ÌÎÇ Óêðà¿íè â³ä 02.03.2012 ¹ 147); – çàïîâíåíó äåêëàðàö³þ ïðî ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ`ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó çà 2012 ð³ê;

– çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó ôîðìè Ï-2ÄÑ ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; – êîï³ÿ â³éñüêîâîãî êâèòêà äëÿ â³éñüêîâîçîáîâ`ÿçàíèõ; – äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 3õ4. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, âèùà þðèäè÷íà àáî åêîíîì³÷íà îñâ³òà, â³ëüíå çíàííÿ ä³ëîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, çíàííÿ ÏÊ òà ²íòåðíåò – ìåðåæ³. Ñåðåä îñîáèñòèõ ÿêîñòåé ìàþòü ïåðåâàæàòè îðãàí³çîâàí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü òà êîìïåòåíòí³ñòü. Äîêóìåíòè ïîäàâàòè çà àäðåñîþ: 10014, ì. Æèòîìèð, âóë. ×åðíÿõîâñüêîãî, 12 à. Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 42-05-24 – ñåêòîð ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó.


www.interesu.info

¹ 05 (1066) 13 ëþòîãî 2013ð.

Ìàøèíèñò ïîãðóç÷èêà, áóëüäîçåðèñò. Âàõòà. Ç/ï 3400-3700ãðí/íåä. Ôîðìà è æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Îôîðì. îôèöèàëüíîå, ñîãëàñíî ÊÇîÒ Óêðàèíû. 095-782-64-92 Âîäèòåëè êàò.Ñ,D,E, ìåõàíèçàòîðû íà ïîñò. ðàáîòó òðåá. ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè «Ïðåìèóì-êëàññà» â ã. Äíåïðîïåòðîâñêå. Âàõòà, ç/ï îò 3650 ãðí./íåäåëÿ, îïëàòà ïîíåäåëüíàÿ. Íîâûé àâòîïàðê, ðåì.áàçà. Ïðîæèâàíèå + ïèòàíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè. 099-471-86-23 Âîäèòåëè-ìàøèíèñòû ñòðîèòåëüíîé è ïîãðóçî÷íîé òåõíèêè, âîäèòåëè êàò. Â, Ñ, Ä, Å íà ïîñò. ðàáîòó â ã. Äíåïðîïåòðîâñê. Òåõíèêà íîâàÿ, ðåì. áàçà. Âàõòîâûé ìåòîä. Îïëàòà ñâîåâðåìåííàÿ îò 7000ãðí/ìåñ. Ôîðìà, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ôèðìîé. 099-46251-63 Âîä³é â ðåñòîðàí. Ò:55-24-18 Âîçìîæíîñòü çàðàáàòûâàòü äåíüãè äëÿ âñåõ.Ò:46-93-39 Âîçìîæíîñòü ðàáîòû íà äîìó, à òàêæå ÷åðåç Èíòåðåíåò. Ãèáêèé ãðàôèê. Ïîääåðæêà è ïîìîùü íà÷èíàþùèì.Ò:096-8-000-919 Âû ïðîôåñèîíàëüíûé ïðîäàâåö? Äëÿ âàñ ðîáîòà ñ âûñîêèì äîõîäîì.Ò:093-735-95-25 Ãðóç÷èê è ãàçî-ðåç÷èê ñ îïûòîì ðàáîòû.Ò:067-584-98-55 Äâ³ðíèê íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ò:067-250-83-06 Äåëîâûì ëþäÿì,ñ ñèñòåìíûì î. ð., ãîòîâûì ê ïåðåìåíàì. Ò:067-410-19-87 Äîäàòêîâèé äîõ³ä äëÿ ìîëîäèõ ëþäåé ö³ëåñïðÿìîâàíèõ, àìá³ö³éíèõ, äèñöèïë³íîâàíèõ, ïîçèòèâíèõ.Ò:093-524-19-36,46-56-48 Äîäàòêîâèé äîõ³ä äëÿ ïðàö³âíèê³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.Ò:46-56-48 Äîäàòêîâèé äîõ³ä äëÿ ñåðéîçíèõ, ïîðÿäíèõ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â, îô³öåð³â çàïàñó, â÷èòåë³â, äîìîãîñïîäàðîê, ïåíñ³îíåð³â. Òåë. 4698-19, 098-641-09-42 Äîäàòêîâèé äîõ³ä, äëÿ òèõ õòî ìຠ2-3 ãîäèíè â³ëüíîãî ÷àñó. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè áåç êàï³òàëîâêëàäåíü. Ñï³âáåñ³äà: 096-88-62521 Äîäàòêîâèé ³ ñòàá³ëüíèé çàðîá³òîê äëÿ åíåðã³éíèõ ³ êîìóí³êàáåëüíèõ ëþäåé. Ãðàô³ê ðîáîòè â³ëüíèé ç/ï 700 ãðí â íåä³ëþ.Ò:093568-15-93,097-220-35-97 Äîïîëíèòåëüíûé äîõîä â îôèñå, äîìà ÷åðåç Èíòåðíåò. Ñâîáîäíûé ãðàôèê. Ò. 06725-99-875 Äîïîëíèòåëüíûé äîõîä äëÿ ïåíñèîíåðîâ, ìåäðàáîòíèêîâ, îôèöåðîâ çàïàñà, ó÷èòåëåé è ëþäåé äð. ïðîôåññèé. 096-360-76-61, 09333-95-601 Àëåíà Àëåêñàíäðîâíà Äîïîëíèòåëüíûé çàðîáîòîê äëÿ âñåõ æåëàþùèõ íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà è îáðàçîâàíèÿ, ñîçäàíèå áèçíåñà áåç êàïèòàëà.Ò:4378-14,097-60-87-429 Äîïîëíèòåëüíûé çàðîáîòîê ìîæåò ñòàòü îñíîâíûì äîõîäîì. Çâîíèòå â áóäíè ñ 9-18. Ò:094-914-76-69 Äîõîä äëÿ âñåõ æåëàþùèõ íåçàâèñèìî îò îáðàçîâàíèÿ è ìåñòà æèòåëüñòâà.Ò:44-62-31 Òàìàðà Èâàíîâíà Åêñêàâàòîðíèê ïîòð³áåí ï³äïðèºìñòâó. Ò. 067-412-55-48 ÆÁÊ «Ïîë³ññÿ» ñðî÷íî íóæíû ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, åëåêòðî-ãàçî-ñâàðùèê, çàðïëàòà âîâðåìÿ.Ò:42-53-73 Æèòîìèðñüê³é óñòàíîâ³ ¹ 8 ïîòð³áí³ ìîëîäø³ ³íñïåêòîðè. Âèìîãè: ÷îëîâ³êè, íåñóäèì³, íàÿâí³ñòü ñëóæáè â Àð쳿. Ç/ïëàòà â³ä 1500 ãðí. ò. 097-48-70-271, 36-24-61, 097-49812-1 çà 2 ãîäà ñîòðóäíè÷åñòâà ñ íàìè êóïèòå íîâûé àâòîìîáèëü,Ò:050-23-46-589 Çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 1200$ ÑØÀ, ïðîæèâàííÿ ³ õàð÷óâàííÿ íàäàºòüñÿ, ïðî¿çä êîìïåíñóºòüñÿ. ²íôîðìàö³ÿ íà www.rabotasever.com àáî çà òåë.063-251-65-51 Èíñïåêòîð. ñ ïîäãîòîâêè êàäðîâ, ìóæ÷èíà.Ò:050-385-35-56 Èùó ïàðòíåðîâ â áèçíåñ, à òàêæå ðåãèîíàëüíûõ ïðåäñòàâèòåëåé.Âûñîêèé äîõîä.Ò:096-8000-919 Åëåíà Ïåòðîâíà Êíèæíîìó ñêëàäó íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ ðàáîòíèêè ñêëàäà. Ç/ï 1800-2300. (â çàâèñèìîñòè îò âàêàíñèé). Òåë. (093)149-0450. Êîñìåòîëîã-â³çàæèñò ïîòð³áåí ì³æíàðîäí³é êîìïàí³¿, êàð’ºðíèé ð³ñò, çàêîðäîíí³ ïî¿çäêè. Ò:098-92-90-563 Êðóïíîé òîðãîâîé êîìïàíèè ñðî÷íî òðåáóþòñÿ ïðîäàâöû-êîíñóëüòàíòû íà òåððèòîðèè çàêàç÷èêà. Îáó÷åíèå. Òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë. (096) 843-24-04.

Êðóïíîé ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè â Äíåïðîïåòðîâñêå òðåá. ðàáîòíèêè âñåõ ñòðîéñïåöèàë., êâàëèô-ûå îòäåëî÷íèêè, êàìåíùèêè, áåòîíùèêè, ñâàðùèêè, ìîíòàæíèêè. Ç/ï 6800-9000ãðí.+ïðåìèè. Âàõòà. Îô.îôîðì. Æèëüå, ïèòàíèå ïðåäîñòàâ. 093-539-69-63 Ìàãàçèíó «Ñâ³ò ²ãðàøîê» ïîòð³áåí ïðîäàâåöü íà ïîñò³éíó ðîáîòó.Ò:37-35-70 Ìîæëèâ³ñòü ðîáîòè â äîìàøí³õ óìîâàõ.Ò:4467-11, 093-790-72-85

Íà îïòîâèé ñêëàä íóæíô ãðóç÷èêè. Ôèçè÷åñêè êðåïêèå áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ìîæíà áåç îïûòà ðàáîòû.Ò:097-221-05-03

ÐÎÁÎÒÀ, Ïðîñòàÿ ðàáîòà äëÿ ïåíñèîíåðîâ, ñòóäåíòîâ è äîìîõîçÿåê. Ãðàôèê ñâîáîäíûé.Ò:4693-39

O A TE OH A H O O O

EHH

HA CA T

WWW.INTERESU.INFO ( e o o o) Íà ðîáîòó ïîòð³áåí ãîëîâíèé áóõãàëòåð ÔÎÏ Ïøåíè÷íèé Â.À., âì³ííÿ ïðàöþâàòè ç êàñîâèì àïàðàòîì, äîñâ³ä ðîáîòè, ðåæèì ðîáîòè 10.00-19.00.Ò:066-199-73-71

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ òîðãîâûé ïðåäñòàâèòåëü. Ç/ï 4000 ãðí. + %. Òåë.: +38-093-24395-70, +38-095-534-65-72, +38-067377-48-83 Íàáèðàåì ñîòðóäíèêîâ â êðóïíûé áèçíåñ.Ò:093-736-39-67,096-502-97-12 Íóæíû êëþ÷åâûå ëþäè äëÿ îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû, äëÿ óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì.Ò:067-412-38-81, 050-079-22-48 Âàñèëü ²âàíîâè÷ Îô³ñíà ðîáîòà. Ò:46-56-48

Îõîðîíí³é ïîòð³áí³ îõîðîíö³ òà êîíòðîëåðè ÊÏÏ. Âàõòîâèé ìåòîä 14 ÷åðåç 14 ä³á. Ïðî¿çä òà ïðîæèâàííÿ çà ðàõóíîê ô³ðìè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç/ï 90-140 ãðí/äîáó.Ò:4678-75, 067-58-28-909

Ðàáîòà â îôèñå, óäîáíûé ðàá. ãðàôèê, 3 ÷àñà 1000ãðí, 7 ÷àñîâ 2400ãðí. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå,ïí-ïò ñ 10-18.Ò:46-06-69 Ðàáîòà â îô³ñ, ïîâíà àáî ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü.Ò:063-68-19-666 Ðàáîòà äëÿ ìîëîäåæè â îôèñå, âèñîêàÿ îïëàòà, êàðüåðíûé ðîñò.Ò:096-632-10-38

Ðàáîòíèêè íà ñáîðêó îâîùåé â òåïëèöû òðåáóþòñÿ êèåâñêîìó òîðãîâîìó äîìó. Ðàáîòà â ã.Êèåâ. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ãðàôèê äâå íåäåëè ÷åðåç äâå. Ç/ï. 4100ãðí çà äâå íåäåëè. Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè. Åñëè íóæíî æèëü¸ - ïîñåëèì. Ñïðàâêè ïî òåë:. (044)-383-1531 096-157-53-45

ÍÀÂ×ÀÍÍß.

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

Òðåáóåòüñÿ äîñêîíò ìåíåäæåð äëÿ ðàáîòû ñ êëèåíòàìè.Ò:44-67-11,093-790-72-85 Òðåáóåòüñÿ ïðîäàâåö.Ò:36-18-07, 093-31671-80 Òðåáóåòüñÿ ïðîìîóòåð ç/ï îò 2500 ãðí.Ò:098766-91-21 ñ 10 äî 17 Òðåáóåòüñÿ ñâàðùèê äëÿ ðàáîòû â êóçíå ñ î/ð, ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ %.Ò:050-313-68-98 Òðåáóåòüñÿ ñïåöèàëèñò ïî ïðîèçâîäñòâó êðåìîâ è ìàçåé ñ ïðàêòè÷åñêèì îïûòîì.Ò:091-333-53-95

Òðåáóåòüñÿ âîä. êàò Å, îïûò ðàáîòû íà èíîìàðêàõ, ç/ï îò 4000 ãðí.Ò:097-233-99-61, 067-410-65-50 Òðåáóåòüñÿ: àðìàòóðùèê, áåòîíùèê, ìîíòàæíèê Æ5ê, êàìåíùèê, ñâàðùèê, Ç/ï âûñîêàÿ.Ò:099-13352-21 Òðåáóºòüñÿ âîäèòåëü ñî ñâîèì òðàíñïîðòîì, ìîæíî ïåíñèîíåðû.Ò:46-22-26,067-78423-06 Òðåáóþòñÿ êîíñóëüòàíòû è ìåíåäæåðû äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Ãèáêèé ãðàôèê. Ò:47-1869,096-40-48-511 Òðåáóþòñÿ ìåíåäæåðû ïî ðàáîòå ñ êëèåíòàìè. Ãð.ð. ñ 8.00 äî 18.00. Ç/ï 2100+ïðåìèè. Îáó÷åíèå. Êàðüåðíûé ðîñò. Òåë. (093)149-04-50. Òðåáóþòüñÿ àñèñåíòû äëÿ îôèñíîé ðàáîòû.Ò:097-746-22-47

Îõðàííèêè òðåá. íà ñòðîéîáúåêòû â ã.Äíåïðîïåòðîâñê. (Âèäåîíàáëþä./ÊÏÏ/Ïàòðóëèð. òåððèòîðèè). Ñîïðîâîæäåíèå ãðóçîïåðåâîçîê ïî ãîðîäó. Äíåâíûå ñìåíû. Âàõòîâûé ìåòîä. Ç/ï 75009800ãðí/ìåñ. Ïèòàíèå 2-ðàç., æèëüå, îôîðìëåíèå îôèöèàëüíîå. 095-159-83-24 Îõðàííèêè, ìóæ÷èíû è æåíùèíû Âàõòà 14/ 7. ò. 050-385-35-56, 067-60-73-773

ϳäïðèºìñòâî çàïðîøóº íà ðîáîòó àòåñòîâàíèõ ìàéñòð³â ç ïðàêòè÷íîãî êåðóâàííÿ.Ò:096017-29-77 ϳäïðèºìñòâó ïîòð³áåí ñïåö³àë³ñò ç ïðîäàæó ëàêîôàðáíî¿ ïðîäóêö³¿ äëÿ çàõèñòó äåðåâèíè.Ò:42-63-80, 067-917-35-25 Ïîäðàáîòêà äëÿ òåõ, êòî èìååò 2-3 ÷àñà ñâîáîäíîãî âðåìåíè, â îôèñå, ÷åðåç Èíòåðíåò. ò. 096-360-76-61, 093-33-95-601 Ïîäðàáîòêà íåñêîëüêî âàêàíñèé, ãèáêèé ãðàôèê.Òðåáîâàíèÿ: òðóäîëþáèå, êîììóíèêàáåëüíîñòü,Ò:096-114-98-62,095-843-13-51 Ïîòð³áåí âàíòàæíèê.Ò:067-712-08-90,093811-02-01 Ïîòð³áåí âîä³é.Ò:067-712-08-90,093-811-0201 Ïîòð³áåí ðåã³îíàëüíèé ïðåäñòàâíèê.Ò:09633-816-27 Ïîòð³áåí ðîá³òíèê äëÿ ðåìîíòó â ïðèâàòíèé áóäèíîê: ïîêëåéêà îáîåâ, ìàëÿðêà ì. ²ðï³íü, æèòëî íàäàºòüñÿ.Ò:093-00-63-174 Ïîòð³áí³ çàâ³äóâà÷ ³ ôàðìàöåâò,ñîö. ïàêåò.Ò:43-17-90,067-269-79-96,34-69-50 Ïðåñòèæíà ðîáîòà äëÿ ìîëîä³ â îô³ñ³. Çðó÷íèé ãðàô³ê.Ò:063-68-19-666\Ïîòð³áåí ìåíåäæåð ïî ïåðñîíàëó.Ò:096-33-816-27 Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó êîîðäèíàòîðîâ êîìïàíèè «AVON». Ò:096-502-97-12, 093-736-3967 Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó. Ò:096-614-36-78. Íàäåæäà Èãîðåâíà Ïðîäàâö³, ïðàö³âíèêè â³ää³ëó êàäð³â, ïîì³÷íèêè êåð³âíèêà. Ò:098-522-71-66 Ïðîñòàÿ ðàáîòà äëÿ âñåõ êàòåãîð³é íàñåëåíèÿ. Ãðàôèê ñâîáîäíûé 2-3 ÷àñà â äåíü, ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó.Ò:067-259-98-75

1-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ

Îõðàíà ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ â ã. Äíåïðîïåòðîâñê. ÊÏÏ/Ñîïðîâîæä. ãðóçîïåðåâîçîê. Âàõòîâûé ìåòîä ðàáîòû (20/10; 30/10; 15/15). Ç/ï îò 7200 ãðí/ìåñ. Ôîðìó, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåò ôèðìà. Îôîðìëåíèå ïî ÊÇîÒ Óêðàèíû, ïîëíûé ñîö.ïàêåò. 066-271-99-10 Îõðàííèêè íà âàõòó â ã.Êèåâ (êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíûå ïóíêòû). Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç/ï. 3000ãðí çà íåäåëþ (ãðàôèê 7/7; 14/14). Âûïëàòà â êîíöå êàæäîé íåäåëè ëèáî 450ãðí/ñìåíà (îïëàòà åæåäíåâíî). Æèëü¸ è ôîðìó ïðåäîñòàâëÿåì. Åñòü ïèòàíèå. Òåë.: (044)-383-06-02 098-96311-02

Ðàçíîðàáî÷èå, ïîäñîáíèêè, êàìåíùèê, ïëèòî÷íèê, ìàëÿð-øòóêàòóð, îòäåëî÷íèê íà ïîñò. ðàáîòó â ñôåðå íåæèëîãî ñòðîèòåëüñòâà â ã. Äíåïðîïåòðîâñê. Âàõòà. Ç/ï ñâîåâðåìåííàÿ 2700-3600 ãðí/íåäåëÿ. Èíñòðóì., ïèòàíèå, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 066-344-87-45 Ðîáîòà àáî äîäàòêîâèé çàðîá³òîê â îô³ñ³ äëÿ ïåíñ³îíåð³â, ìåäïðàö³âíèê³â, â÷èòåë³â, ñòóäåíò³â, 3-ãîäèíè â äåíü-800 ãðí, 7ãîäèí â äåíü-1800 ãðí.Ò:097-608-74-29,43-78-14 Þð³é Ìèõàéëîâè÷ Ðîáîòà äëÿ æåíùèí â äåêðåòå.Ò:093-735-95-25 Ðîáîòà äëÿ ìàì, ó êîòîðûõ åñòü ìàëåíüêèå äåòè.Ò:096-89-12-996 Ðîáîòà äëÿ ïåíñ³îíåð³â, ñòóäåíò³â òà äîìîãîñïîäàðîê, ãíó÷êèé ãðàô³ê.Ò:44-67-11, 093790-72-85 Ðîáîòà ïðèáèðàëüíèö³ ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü.Ò:097-022-48-74, 093-017-74-50 Ñâîé áèçíåñ â èíòåðíåòå, áåç êàïèòàëîâëîæåíèé.Ò:47-18-69 Ñëþñàð ñàíòåõí³ê íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ò:067250-83-06 Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ âîäèòåëü-òîðãîâûé ïðåäñòàâèòåëü. Ç/ï 2500+%. Òåëåôîí (096) 843-24-04. Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ ëþäè â îòäåë äîñòàâêè. Ç/ï 1800. Ãð.ð. ñ 8.00 äî 18.00. Ìîæíî áåç î/ð. Òåë. (096) 843-24-04. Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ ìåíåäæåðû ïî ïðîäàæàì. Îáó÷åíèå. Ïåðåêâàëèôèêàöèÿ. Ç/ï 2500+%. Òåë. (093)149-04-50. Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ ñîòðóäíèêè â îôèñ äëÿ îôîðìëåíèÿ äèñêîíòíûõ êàðòî÷åê. Ò:098-99237-98, 093-736-39-67 Ñðî÷íî, óòþæíèöà.Ò:33-19-68,067-97-65-417 Ñòðàõîâ³ àãåíòè ç ìîæëèâ³ñòþ íàâ÷àííÿ, ïåðñïåêòèâíà ïðîôåñ³ÿ, âåëèê³ %. Ò. 55-2414, 067-53-70-11 Ñòðàõîâ³ àãåíòè ç ìîæëèâ³ñòþ íàâ÷àííÿ, ïåðñïåêòèâíà ïðîôåñ³ÿ, âåëèê³ %. Ò. 55-2414, 067-53-70-112 Òåðì³íîâî ïîòð³áí³ êðîâåëüùèêè 2-3 ëþäèíè.Ò:067-412-19-69

Òîðãîâ³é äèñòðèá’þòåðñüê³é êîìïàí³¿ (êîíäèò. âèðîáè êîðìè äëÿ òâàðèí) ïîòð³áí³ òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè ç àâòî, ç/ï ñòàá³ëüíà.Ò:067-880-46-56 Òîðãîâîé ôèðìå òðåáóþòñÿ òîðãîâûå ïðåäñòàâèòåëè. Î/ð â òîðãîâëå. Ç/ï 1800-2500. Ñîáåñåäîâàíèå ïî òåëåôîíó (093)149-04-50, (096) 843-24-04. Òðåáóåòñÿ ìåíåäæåð ïî ïåðñîíàëó â òîðãîâóþ îðãàíèçàöèþ. Ò:098-99-237-98, 093-73639-67 Òðåáóåòüñÿ âðà÷ ëþáîé ñïåöèàëüíîñòè íà ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü.Ò:096-8000-919, 46-9339 Òðåáóåòüñÿ ãðóç÷èê íà îïòîâûé ñêëàä ïîñóäû, âîçðàñò äî 30 ëåò, ç/ï ïî ñîáåñåäîâàíèþ.Ò:49-24-25

ñòîð. 21

Òðåáóþòüñÿ ïðèéîìùèêè ñòåêëî-òàðû.Ò:098-413-2000,050-313-2000,551-261 Òðåáóþòüñÿ ðàáîòíèêè äëÿ îôîðìëåíèÿ äèñêîíòíûõ êàðòî÷åê.Ò:096-502-97-12, 093736-39-67 Òðåáóþòüñÿ ðóêîâîäèòåëè êîôåéíî-÷àéíûé áèçíåñ(áîëüøèå äåíüãè).Ò:093-736-39-67, 096-502-97-12 Òðåáóþòüñÿ øâåè äëÿ ïîøèâà ïðîôåñèîíàëüíîé îäåæäû.Ò:098-05260-14 Ó âàñ åñòü êîìïüþòåð, èíòåðíåò? Äëÿ âàñ åñòü ëåãàëüíàÿ ðîáîòà.Ò:050-23-46589

Óáîðùèöû(êè) , äâîðíèêè, òåëåæíèêè, îïåðàòîðû ïîëîìîå÷íûõ ìàøèí íà ðàáîòó â Êèåâå. Ñòàáèëüíàÿ êëèíèíãîâàÿ êîìïàíèÿ, èíîãîðîäíèì æèëüå.Ò:097-94-44-794 Óïàêîâùèêè êèåâñêèõ òîðòîâ â êîðîáêè. Ðàáîòà â ã.Êèåâ. Áåç îïûòà ðàáîòû. Ãðàôèê ðàáîòû: 7/7 ëèáî 15/15. Îïëàòà â êîíöå êàæäîé íåäåëè: 3000ãðí çà ðàáî÷óþ íåäåëþ. Îáùåæèòèå íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ ïðåäïðèÿòèåì, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äëÿ ðàáîòíèêîâ áåñïëàòíîå ïèòàíèå. Ïðÿìîé òåëåôîí: 044-362-99-86 097949-19-63 Ôàñîâùèêè ìàêàðîííûõ èçäåëèé. Ðàáîòà â ã.Êèåâ. Áåç îïûòà ðàáîòû. Ãðàôèê ðàáîòû åñòü âàõòîâûé(7/7; 14/14), åñòü ïîñìåííûé(2/2; 4/4; 5/2). Äëÿ èíîãîðîäíèõ åñòü æèëü¸. Çàðïëàòà ñòàâêà 430ãðí/äåíü. Çàðïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ êàæäûé äåíü. Ïèòàíèå 2-õ ðàçîâîå. Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè. Ïðîñèì ïîñðåäíèêîâ íå áåñïîêîèòü. (044)-383-17-91 096-404-32-44 Ô³íàíñîâèé êîíñóëüòàíò.Ò:46-74-46 Ö³êàâà ðîáîòà äëÿ äèêðåòíèõ ìàì, ãíó÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè, äîñòîéíà îïëàòà. Ò:093-8751-332, 098-92-90-563

×àñòíîìó ïðåäñïðèÿòèþ ðàñïîëîæåíîìó â 12 êì îò Êèåâà òðåáóþòüñÿ: ðàçíîðàáî÷èå, óïàêîâùèêè, ïå÷íèê. Ïðåäîñòàâëÿåòüñÿ òåïëîå îáùåæèòèå á/ï, ç/ï õîðîøàÿ.Ò: 067-232-73-11, 044-410-59-44, 044-419-91-05 áåç ïîñðåäíèêîâ Ýëåêòðèê òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Ò:067-250-83-06

1 ê³ìíàòíà êâàðòèðà 31/17/6, 2/5 ïàíåëüíîãî äîìà íå óãëîâàÿ, òåëåôîí, áðîí. äâåðü, æèëîå ñîñòîÿíèå 228 òûñ ãðèâåí.Ò:067-345-30-78 1 ê³ìíàòíà êâàðòèðà â öåíòð³ ì³ñòà.Ò:097792-35-47 1 êîìíàòíàÿ 3/5 êèðïè÷, 34,5/20/7, êîëîíêà.269000 ãðí.Ò:098-462-59-14 1 êîìíàòíàÿ Áîðèñà Òåíà, 1/9 ïàíåëüíîãî äîìà. 34/9/6, êîëîíêà, âèñîêèé ôóíäàìåò. 253000 ãðí.Ò:098-462-59-14 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. ØåëóøêîâàÊîòîâñêîãî, 5/9 êèðïè÷, 32/18/6 áàëêîí çàñòåêëåí, õîðîøîå æèëîå ñîñòîÿíèå, 218 òûñ ãðí.Ò:067-345-30-78 Êèáàëü÷è÷à óë. 8/9 êèðïè÷,ìàëîñåìåéêà 25/ 12,5 ëîäæèÿ 6 ì êâ., æèëîå ñîñòîÿíèå.Öåíà 183000 ãðí.Ò:33-44-44,067-345-30-78 Êèáàëü÷è÷à óë., 1-êîìíàòíóþ, 4/9 ê, 33/16/ 7,5, á/ç, æèëîå ñîñòîÿíèå, 196000 ãðí. ò. 4673-60 Êèáàëü÷è÷à óë., 1-êîìíàòíóþ, 4/9 ê, 33/16/ 7,5, á/ç, æèëîå ñîñòîÿíèå,196000 ãðí. ò. 4673-60 Êèáàëü÷è÷à, 5/9 êèðïè÷, 30/16/7, íå óãëîâàÿ, áàëêîí çàñòåêëåí, êàïèòàëüíûé ðåìîíò.Öåíà 232000 ãðí.Ò:067-345-30-78 Êëîñîâñêîãî óë. 1 åòàæ, âîçìîæåí äîñòðîé 18/6.Öåíà 228000 ãðí.Ò:33-44-44,067-345-30-78 Êëîññîâñêîãî óë., 1-êîìíàòíóþ, 8/9 ï, æèëîå ñîñòîÿíèå, 35/18/9. Öåíà 232 òûñ. ãðí. ò. 063-317-41-92 Êîðáóòîâêà, óë. Ñòàðî÷óäí. 3/5 êèðïè÷, 30/ 14/7, á/çàñò, êîëîíêà, íå óãëîâàÿ, æèëîå ñîñòîÿíèå. Öåíà 192 òûñ ãðí.Ò: 067-410-05-21, 093-217-93-86 Êîòîâñêîãî óë., ìàëîñèìåéêà, 3/9ê, 28/11,5/ 4,9, áîéëåð, á/ç, ÌÏÎ, ñ÷åò÷èê íà âîäó, ìåáåëü,ðåìîíò, òåëåôîí. Õîçÿéêà. Öåíà: 220000. Ò:097-57-55-811 Êîòîâñüêîãî, 3/9 êèðïè÷íîãî äîìà, íå óãëîâàÿ, ðåìîíò, ñ÷åò÷èê íà âîäó, áîéëåð, áàëêîí çàñòåêë¸í, ìåò.ïëàñò. îêíà, òåëåôîí.Õîçÿéêà. 225500 ãðí.Ò:097-575-58-11 Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 1 êîìíàòíàÿ, ìàëîñèìåéêà.Ò:098-792-35-47 Ìàë³êîâà âóë., 2/9, 41/19/9, õîðîøèé ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, íîâà ïëèòà, ÌÏÂ, æàëþç³, õîðîøà êëàäîâêà. Ö³íà:260000 ãðí. Ò:46-09-37, 098-462-59-14 Ìîñêîâñàÿ óë., 1-êîìíàòíóþ, 4/5 ï, öåíà 224 òûñ.ãðí. Ò. 096-446-86-17 Îáóâíîé ô-êè ð-í, 3 Áåðåçîâñêèé ïåð, 6/9ï, íå óãëîâàÿ, 34/17,5/8,5, ñàíóçåð ðàçäåëüíûé, áîéëåð, æèëîå ñîñòîÿíèå. Öåíà: 240000 ãðí. Òîðã. Ò:26-32-54

ïåð.Áóìàæíûé 1/5 êèðï. 30/15/6 àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, ÌÏÎ, õîðîøåå ñîñòîÿíèå, îòëè÷íîå ìåñòîðàñïîëîæåíèå, Ñâîáîäíàÿ ïðîäàæà. Öåíà 200000,00 ãðí. Òåë.096-306-09-59, 093-87-55-169. Ïîëåâàÿ, óë. Êîñìîíàâòîâ 4/5, 18 êâ ì ðåìîíò, áëî÷íàÿ ñèñòåìà. Öåíà 88 òûñ ãðí. Ò: 067-410-05-21, 093-217-93-86 ïð.Ìèðà 4/9 ïàí. 34/19/7 óëó÷øåííàÿ ïëàíèðîâêà, áàëêîí çàñòåêëåí, õîðîøåå æèëîå ñîñòîÿíèå, ñâîáîäíàÿ ïðîäàæà. Öåíà 240000,00 òîðã. Òåë.096-306-09-59, 093-87-55169. Ñåííûé ðûíîê ð-í, êîìíàòà ñ îòäåëüíûì âõîäîì, ÷àñòíûé ñåêòîð.Öåíà 45000 ãðí.Ò:096-999-60-75 óë .Ãàãàðèíà 3/5 êèðï. 40/20/8 êîëîíêà, áàëêîí çàñòåêëåí, æèëîå ñîñòîÿíèå. Öåíà 248000,00 òîðã. Òåë.096-306-09-59, 093-87-55169.

óë .Êàôåäðàëüíàÿ 3/5 êèðï. 31/18/6 íå óãëîâàÿ, êîëîíêà, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå, âñòðîåííàÿ ìåáåëü, ñâîáîäíàÿ ïðî¬äàæà. Öåíà 240000,ÎÎãðí. Òåë.096-306-09-59, 093-87-55169 óë. Áåðäè÷åâñêàÿ 4/5 êèðïè÷, 31/18/6 îêíà âî äâîð, á/çàñò êîëîíêà. Öåíà 240 òûñ ãðí (òîðã).Ò: 067-410-05-21, 093-217-93-86 óë. Êëîñîâñêîãî, 5/5 ïàí. 32/17/6, êîëîíêà, á/ç, æèëîå ñîñòîÿíèå, ñâîáîäíà. Öåíà 220. Ò:067-336-30-58,063-987-08-89 óë. Êëîñîâñêîãî, 5/5 ïàí. 32/17/6, êîëîíêà, á/ç, æèëîå ñîñòîÿíèå, ñâîáîäíà. Öåíà 220. Ò:067-336-30-58,063-987-08-89 óë. Êîñìíàâòîâ, 2/5 ïàí.,31/17/6, êîëîíêà, áðîíåäâåðü, æèëîå ñîñòîÿíèå. Öåíà 232 òûñ ãðí. Ò:067-336-30-58,063-987-08-89 óë. Êîñìîíàâòîâ 2/5 ïàí. 31/18/6 íå óãëîâàÿ, êîëîíêà, á/çàñò., æèëîå ñîñòîÿíèå, ñâîáîäíàÿ ïðîäàæà. Öåíà 225000,00 òîðã. Òåë.0671360287 óë. Êðîøåíñêàÿ, 7/9 êèðï., 30/15/7, á/ç, âñòð., êóõíÿ, ñ/ó ñîâì, êàôåëü, êëàäîâàÿ. Öåíà 216 òûñ ãðí. Ò:067-336-30-58,063-987-08-89 óë. Êðîøåíñêàÿ, 7/9 êèðï., 30/15/7, á/ç, âñòð., êóõíÿ, ñ/ó ñîâì, êàôåëü, êëàäîâàÿ. Öåíà 216 òûñ ãðí. Ò:067-336-30-58,063987-08-89 óë. ×åïàåâà 1/5 êèð. âèñîêèé öîêîëü 32/17/ 6,2 æèëîå ñîñòîÿíèå, êîëîíêà. Öåíà 216 òûñ ãðí. Ò: 067-410-05-21, 093-217-93-86


22 ñòîð.

óë.Á .Áåðäè÷åâñêàÿ 4/5 êèðï. 31/18/6 íå óãëîâàÿ, îêíà âî äâîð, áàëêîí çàñòåêëåí, êîëîíêà, æèëîå ñîñòîÿíèå, ñâîáîäíàÿ ïðîäàæà. Öåíà 240000,00 ãðí. Òåë.096-306-09-58 093-87-55-169. óë.Á.Òåíà 4/9 ïàí. 34/19/6 óëó÷øåííàÿ ïëàíèðîâêà, æèëîå ñîñòîÿíèå, áàëêîí çàñòåêëåí, ñâîáîäíàÿ ïðîäàæà. Öåíà 240000.0 òîðã. Òåë.096-306-09-59, 093-87-55-169. óë.Ãîãîëåâñêàÿ 2/5 êèðï. 31/16/6 íå óãëîâàÿ, êîëîíêà, á/çàñò. æèëîå ñîñòîÿíèå, ñâîáîäíàÿ ïðîäàæà. Öåíà 240000,00 ãðí. Òåë.096-30609-59, 093-87-55-169. óë.Äîâæåíêî 3/5 êèðï. 40/20/8 óëó÷øåííàÿ ïëàíèðîâêà, êîëîíêà, áàëêîí çàñòåêëåí, áð.äâåðè, ñâîáîäíàÿ ïðîäàæà, Öåíà 255000,00 òîðã. Òåë.096-306-09-59, 093-87-55169. óë.Êèáàëü÷è÷à 5/9 êèðï. 30/15/7 íå óãëîâàÿ, á/çàñò, êîñìåòè¬÷åñêèé ðåìîíò. Öåíà 232000,00 òîðã. Òåë.096-306-09-59, 093-87-55169. óë.Êèáàëü÷è÷à 8/9 êèðï. 25/12/5, æèëîå ñîñòîÿíèå, ëîäæèÿ 6ì,ñðî÷íàÿ ïðîäàæà. Öåíà 176000,00 òîðã. Òåë. 067-1360287 Íàòàøà óë.Êèåâñêàÿ 2/5êèðï. 31/16/6 íå óãëîâàÿ, êîëîíêà, á/çàñò., æèëîå ñîñòîÿíèå, ñâîáîäíàÿ ïðîäàæà. Öåíà 240000,00 ãðí. Òåë.096-306-0959, 093-87-55-169. óë.Êèåâñêàÿ 9/14 êèðï. 36/18/7 õîðîøåå ñîñòîÿíèå, ñâîáîäíàÿ ïðîäàæà. Öåíà 280000,00 òîðã. Òåë.096-306-09-59 093-87-55-169. óë.Êîñìîíàâòîâ 2/5 ïàí. 31/18/6 íå óãëîâàÿ, êîëîíêà, òåëåôîí, áð.äâåðè, æèëîå ñîñòîÿíèå, ñâîáîäíàÿ ïðîäàæà. Òåë.096-306-09-59, 093-87-55-169. óë.Ë.Øåâöîâîé 1/9 êèðï. 29/15/7 íå óãëîâàÿ, æèëîå ñîñòîÿíèå ñâîáîäíàÿ ïðîäàæà. Öåíà 200000,00 ãðí. Òåë.096-306-09-59 093-87-55169. óë.Ìàëèêîâà 8/8 ïàí. 41/18/9 íå óãëîâàÿ, õîðîøèé ðåìîíò, âñòðîåííàÿ ìåáåëü, ñâîáîäíàÿ ïðîäàæà. Öåíà 240000,00 ãðí. Òåë.096-30609-59, 093-87-55-169. óë.Îôèöåðñêàÿ 5/5 êèðï. 40/20/8 óëó÷øåííàÿ ïëàíèðîâêà, ÌÏÎ, êîëîíêà, îòëè÷íûé ðåìîíò, öåíà 275000,00 òîðã. Òåë.096-306-09-59, 093-87-55-169. óë.Ðûëüñêîãî 2/5 êèðï. 30/16/6 íå óãëîâàÿ,êîëîíêà, æèëîå ñîñòîÿíèå, áàëêîí çàñòåêëåí, ñâîáîäíàÿ ïðîäàæà. Öåíà 240000.0 ãðí. Òåë.096-306-09-59, 093-87-55-169 óë.Ñòàðî÷óäíîâñêàÿ 3/5 êèðï. 26/14/7 íå óãëîâàÿ, êîëîíêà, áàëêîí çàñòåêëåí, ñâîáîäíàÿ ïðîäàæà. Öåíà 192000,00 ãðí Òåë. 096306-09-59, 093-87-55-169. óë.×àïàåâà 1/5 êèðï. 30/16/6 íå óãëîâàÿ, ðåìîíò, ìîæíî äîñòðîèòü áàëêîí, õîðîøåå ñîñòîÿíèå. Öåíà 220000,00 ãðí. Òåë.096-306-0959, 093-87-55-169 óë.×àïàåâà 1/5 êèðï. 31/16/6 êîëîíêà, ðåìîíò, ìîæíî äîñòðîèòü áàëêîí, öåíà 220000,00 òîðã. Òåë. 067-1360287 Íàòàøà óë.Ùîðñà 5/5 êèðï. 40/20/8 óëó÷øåííàÿ ïëàíèðîâêà, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå, âñòðîåííàÿ ìåáåëü, ñðî÷íàÿ ïðîäàæà. Òåë.096-306-0959, 093-87-55-169 óë.Ùîðñà 7/9 êèðï. 38/20/8 íå óãëîâàÿ, áàëêîí çàñòåêëåí, íèøà, áîéëåð, æèëîå ñîñòîÿíèå. Öåíà 275000,00 ãðí. Òåë.096-306-09-59, 093-87-55-169. Õëåáíàÿ óë., 2/5 ê, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Öåíà 280 òûñ.ãðí. Ò. 096-446-86-17 Öåíòð, 3/5 ïîâ., ö. áóä., õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 2640000 ãðí. Ò: 096-446-86-17 Öåíòð, 4/5ö, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà:240000 ãðí. Ò:063-317-41-92 Øåâöîâîé óë.,1/9 êèðïè÷íîãî äîìà,28/15/6 êâ.ì. Æèëîå ñîñòîÿíèå, íå óãëîâàÿ, áåç áàëêîíà.Öåíà 200000 ãðí.Ò:067-718-16-07 Ùîðñà 6/9 êèðïè÷, 30/15/7, ðåìîíò.öåíà 220 000 ãðí.Ò:55-41-48, 093-08-12-445

2-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ

2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, óë Ùîðñà, 8/9 êèðïè÷,52/32/6 õîðîøèé åâðîðåìîíò, âñòðîåííàÿ ìåáåëü, Öåíà 640 òûñ ãðí.Ò:067-345-30-78 ³òðóêà, 2 êîìíàòíàÿ, 1/9 äîìà, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, ðåìîíò. 352000 ãðí.Ò:098-462-5914 Êîñìîíàâò³â âóë., 1/5ï, íå êóòîâà, á/ç, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, òåëåôîí, êîëîíêà, ê³ìíàòè îêðåì³. Ö³íà:280 òûñ ãðí. Ò:55-41-48 Ë.Òîëñòîãî óë., 2-êîìíàòíóþ, 8/9 ê, ðàçä., 44/ 28/6, ñ/ó ñîâì., ÷èñòàÿ ïðîäàæà. Öåíà 168000 ãðí. ò. 46-73-60 Ìàéäàí Çãîäè óë. 1/5 ïàíåëüíîãî äîìà, 45/ 32/5, õîðîøèé ðåìîíò, äîêóìåíòû ãîòîâû, ìîæíî ïîä îôèñ.Öåíà 303000 ãðí.Ò:33-4444,067-345-30-78 Ìàéäàí Çãîäè, 1/5 ïàíåëüíîãî äîìà, 42/32/ 5 õîðîøîèé ðåìîíò, ìîæíî ïîä îôèñ 303000 ãðí.Ò:067-345-30-78 ïë.Êîðîëåíêî 4/5 êèðï. 44/31/6 êîìíàòû ñìåæíûå, íå óãëîâàÿ, êîëîíêà, ÌÏÎ, æèëîå

¹ 05 (1066) 13 ëþòîãî 2013ð.

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

ñîñòîÿíèå. Öåíà 38000,00.Òåë.096-306-09-59, 093-87-55-169 Ïîáåäû ïë., 2-êîìíàòíóþ, 3/5 ê, öåíà 384 òûñ.ãðí. Ò. 096-446-86-17 Ïîëåâàÿ 3/5, êîìíàòè îêðåì³, 48 êâ ì, íå óãëîâà.250000 ãðí.Ò:098-462-59-14 ïð.Ìèðà 8/9 ïàí. 52/30/9 ÌÏÎ, á/çàñò., êîñìåòè÷åñêèéðåìîíò, íîâàÿ ñòîëÿðêà. Öåíà 360000,00 òîðã. Òåë.096-306-09-59, 093-87-55169 Ïðîìàâòîìàòèêà, óë. Øåâ÷åíêî, 4/9 ïàíåëü, 2 ð., 54/28/9, á/çàñò., îêíà ìåòàë-ïëàñòèê, áîéëåð. Öåíà 340 òûñ ãðí.(òîðã). Ò: 067-41005-21, 093-217-93-86 Ïðîñïåêò 3/5 ïàíåëü, íå ðàçäåëüíàÿ, 280000 ãðí.Ò:55-41-48,093-08-12-445 Ðèëüñüêîãî âóë., 3/5ö, íå êóòîâà, ÏÂ, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 288 òûñ. ãðí. Ò:55-41-48 Ñðî÷íî! ïðîäàì 2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, öåíòð, 1/5 êåðàìçèò, 47/30/6 îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå, îñòàåòüñÿ âñòðîåíàÿ êóõíÿ.Öåíà 320 òûñ ãðí, òîðã, õàçÿèí.Ò:063-223-29-49, 067546-2710 óë. Âèòðóêà 4/5 ïàíåëü 2 ðàçä, 44/31/6,2 ñ/ó-ð. á/çàñò., ðåìîíò, êîëîíêà. Öåíà 276 òûñ ãðí. Ò: 067-410-05-21, 093-217-93-86 óë. Êèåâñêàÿ 2/5 êèðï. 46/31/6 êîìíàòû ðàçäåëüíûå, êîëîíêà,æèëîå ñîñòîÿíèå. Òåë.0671360287 Íàòàøà óë. Êðûëîâà 3/5 êèðï 45/31/6 êîìíàòû ðàçäåëüíûå, êîëîíêà, áàëêîí çàñòåêëåí, æèëîå ñîñòîÿíèå, ñâîáîäíàÿïðîäàæà. Öåíà 280000,00 òîðã. Òåë.096-306-09-59, 093-87-55169. óë. Ïîáåäû 4/5 êèðï. 44/28/7 íå óãëîâàÿ, ÌÏÎ, íîâàÿñàíòåõíèêà, êîëîíêà, õîðîøåå ñîñòîÿíèå êâàðòèðû.Öåíà 280000,00 ãðí. Òåë. 096-306-09-59, 093-87-55-169 óë. ×åðíÿõîâñêîãî-Êîðáóòîâêà, 2 ðàçä. 56/ 32/8 àâòîíîìêà, ðåìîíò, ñòåêëîïàêåò. Öåíà 280 òûñ ãðí. Ò: 067-410-05-21, 093-217-93-86 óë. Øåâ÷åíêî 4/9 ïàí 48/27/9, á/çàñò., áîéëåð, êîñìåòè÷åñêèéðåìîíò, óëó÷øåííàÿ ïëàíèðîâêà. Öåíà 340000,00 ãðí.Òåë.096-306-0959, 093-87-55-169 óë.Äîâæåíêî óëó÷øåííàÿ ïëàíèðîâêà, 52/30/ 9, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå. Öåíà 336000,00 òîðã.Òåë. 096-306-09-59 093-87-55-169 óë.Äîìáðîâñêîãî 2/9 êèðï. 52/28/8 óëó÷øåííàÿ ïëàíèðîâêà,íå óãëîâàÿ, êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò, õîðîøåå ñîñòîÿíèå,ñðî÷íàÿ ïðîäàæà. Öåíà 410000,00 òîðã. Òåë. 096-306-0959,093-87-55-169 óë.Êèåâñêàÿ 2/5 êèðï. 45/30/7 õîðîøèé ðåìîíò, âñòðîåííàÿìåáåëü, íîâàÿ ñàíòåõíèêà è êàôåëü. Öåíà 360000,00 òîðã.Òåë.096-30609-59, 093-87-55-169 óë.Êèåâñêàÿ 7/9 êèðï 52/29/8 óëó÷øåííàÿ ïëàíèðîâêà,íå óãëîâàÿ, á/çàñòåêëåí, æèëîå ñîñòîÿíèå. Öåíà 416000,00,òîðã. Òåë.096-30609-59, 093-87-55-169 óë.Êèåâñêàÿ 4/5 êèðï. 44/30/7 êîìíàòû ðàçäåëüíûå,êîëîíêà, áàëêîí çàñòåêëåí, æèëîå ñîñòîÿíèå, ñâîáîäíàÿïðîäàæà. Öåíà 282000,00 òîðã. Òåë. 096-306-09-59,093-87-55169 Öåíòð 2-õ êîìíàòíàÿ óë. ×åðíÿõîâñêîãî 7/9 êèðïè÷, 52/30/8,5 á/çàñò. Íå óãëîâàÿ æèë.ñîñòîÿíèå. Öåíà 364 òûñ ãðí.Ò: 067-410-05-21, 093-217-93-86 Øåëóøêîâà âóë., 2/9ö, 59 êâ.ì., 2 ëîä泿, ñàíâóçîë, êóõíÿ ç áàëêîíîì. Ö³íà:356000 ãðí. Ò:46-09-37, 098-462-59-14 Øåëóøêîâà óë. 5/9 êèðïè÷, åâðîðåìîíò. áûòîâàÿ òåõíèêà. öåíà 365000 ãðí.Ò:098-46259-14 Øåëóøêîâà/Êè¿âñüêà âóë., 4/5 êåðàìçèò, 47 êâ.ì., âåëèê³ ê³ìíàòè, ë/ç, ðåìîíò â òóàëåò³ ³ â âàíí³é. Ö³íà:292000 ãðí. Òåðì³íîâî! Ò:22-33-67, 46-09-37, 098462-59-14 Ùîðñà óë., 2-êîìíàòíóþ, 2/5 ï, 48/30/6, ðåìîíò, ìåáåëü, êîëîíêà, öåíà 344 òûñ.ãðí. Ò. 55-41-48

3-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ

Ãóéâà, 1/4ö, ãàðíèé ñàä. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò:09754-13-465 Ìèðó ïð. 2/9ï, 76/45/9, ÏÂ, êàôåëü. Ö³íà:400 òûñ ãðí. Ò:067-440-14-34, 55-41-48 Ùîðñà, 8/10 êèðïè÷, 68/39/10 àâòîíîìêà, ñ÷åò÷èêè, ñòåëëîïàêåòû.431 òûñ ãðèâåí.Ò:067-345-30-78 Ãîãîëÿ ðàéîí «Ãëîáàëà», õîðîøèé ðåìîíò, ñâîáîäíàÿ, äîêóìåíòû ãîòîâû. 303 òûñ ãðèâåí.Ò:067-345-30-78 Êèåâñêàÿ, 3-õ êîìíàòíàÿ, 3/5 êèðïè÷, íå óãëîâàÿ, 58/42/6, îêíà âî äâîð, õîðîøåå ñîñòîÿíèå, 360000 ãðí.Òîðã.Ò:4665-09, 097-274-22-84 Âàëåíòèíà Ãðèãîðèåâíà Êèåâñêàÿ 3 êîìíàòíàÿ, 6/9 äîìà, 70/40/9, 399000 ãðí.Ò:098-462-59-14

ïåð.Øêîëüíûé 2/5 ïàí. 65/45/6 êîìíàòû ðàçäåëüíûå, êîëîíêà,õîðîøèé ðåìîíò. Öåíà 400000,00 òîðã. Òåë. 067-136-02-87 Íàòàøà óë.Øåâ÷åíêî 1/9 ïàí 64/39/9 óëó÷øåííàÿ ïëàíèðîâêà, æèëîå ñîñòîÿíèå,ñðî÷íàÿ ïðîäàæà. Öåíà 380000,00 òîðã. Òåë. 067-1360287 Íàòàøà óë.Êîòîâñêîãî 1/5 ïàí 65/45/6 êîìíàòû ðàçäåëüíûå, êîëîíêà,êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò, æèëîå ñîñòîÿíèå. Öåíà 360000,00 òîðã.Òåë.067-1360287 Íàòàøà Á.Òåíà 6/9 ïàí.62/39/9 óëó÷øåííàÿ ïëàíèðîâêà, íå óãëîâàÿ,êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò. Öåíà 400000,00 òîðã. Òåë.067-1360287 Íàòàøà óë.Ñåëåöêàÿ 4/5 ïàí 65/45/6 êîìíàòû ðàçäåëüíûå, òðåáóåò êîñìåòè-÷åñêîãî ðåìîíòà. Öåíà 280000,00 òîðã. Òåë. 067-1360287 Íàòàøà 3-õ êîìíàòíàÿ óë. Âèòðóêà 6/9 ïàí 3 ðàç. 67/40/ 9 2á/ç. íå óãë. Æèë. Ñîñò.Öåíà 368 òûñ ãðí(òîðã).Ò: 067-410-05-21, 093-217-93-86 3-õ êîìí. Êðîøåíñêàÿ 2/9 ïàí. 3 ðàçä. 2á/çàñò, 66/40/9, íå óãëîâàÿ, ðåìîíò, áîéëåð. Öåíà 384 òûñ ãðí. Ò: 067-410-05-21, 093-217-93-86 Áîãóí³ÿ, ñòàë³íêà, 3-ê³ì. 2/3ö, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà:352000 ãðí. Ò:37-80-57, 096-446-86-17, 063-317-41-92 Ùîðñà-×àïàåâà óãîë óë., öåíòð, ïîä áèçíåñ, 1/5 ê, åñòü ìåñòî äëÿ ïðèñòðîéêè. Öåíà 600000 ãðí. Âîçìîæåí îáìåí íà äâå 2-êîìíàòíûå. Ò. 22-63-00, 067-932-18-90 Êîòîâñêîãî-Âàòóòèíà óë., 3-êîìíàòíóþ, 4/5 ê, êóõíÿ-ñòóäèÿ ïåðåõîäèò â ñòîëîâóþ, êîìí.ðàçä., åâðîðåìîíò, àâò.îòîïëåíèå, ìåáåëü, áàãåòû, ëþñòðà. Öåíà 600 òûñ. ãðí. Òîðã. ò. 067-440-14-34, 55-41-48 3-õ êîìíàòíàÿ óë. Êèåâñêàÿ 4/5 êèðï, 3ñì/ð, á/ çàñò. Êîëîíêà, æèëîå ñîñòîÿíèå. Öåíà 330 òûñ ãðí.Ò: 067-410-05-21, 093-217-93-86

4-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ

4-õ êîìíàòíàÿ óë. Øåëóøêîâà 2/5 êèðïè÷, «÷åøêà», 4 ðàçä. 78/52/8, 2 á/ çàñò. æèëîå ñîñòîÿíèå. Öåíà 440 òûñ ãðí. Ò: 067-410-05-21, 093-217-93-86 Æóêîâà âóë., 4/9, 78/47/9. Ö³íà:480000 ãðí. Òîðã. Ò:098-462-59-14 Æóêîâà âóë., 4/9ö, æèòëîâèé ñòàí, 2 ë/ç, òèõå ì³ñöå. Ö³íà:464000 ãðí. Ò:098-462-59-14 Õëåáíàÿ óë., 4-êîìàòíóþ, 5/5, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, åâðîðåìîíò. Öåíà 384000 ãðí Òîðã. ò. 096-446-86-17

1-ʲÌÍÀÒͲ

ÊÓÏËÞ

1-2-3-4 êîì. êâ. ãîñòèíêó, ìàëîñèìåéêó, ÷/ñ, êîìíàòó â îáùåæèòèè â ëþáîì ðàåíå ãîðîäà. Ò:093-513-67-98, 46-81-48

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ëþáîì ðàéîíå ãîðîäà áåç ïîñðåäíèêî, ðàñìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ.Ò:098-581-34-38 1-êîìíàòó êâàðòèðó â Æèòîìèð³ â æèèëîâîìó ñòàí³, áåç ïîñåðåäíèê³â çàãàëüíîþ ïëîùåþ â³ä 33 êâ ì.Ò:067-175-6706 Êîìíàòó â îáùåæèòèè.Ò:067-508-44-15 Êóïëþ 1-2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ðåìîíòîì. Ò: 096-264-46-79 Êóïëþ êâàðòèðó.Ò:097-616-82-25 Êóïëþ êâàðòèðó.Ò:46-78-86,096-294-30-90

2-ʲÌÍÀÒͲ

ÊÓÏËÞ

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ëþáîì ðàéîíå ãîðîäà áåç ïîñðåäíèêî, ðàñìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ.Ò:098-581-34-38

3-ʲÌÍÀÒͲ

ÊÓÏËÞ

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ëþáîì ðàéîíå ãîðîäà áåç ïîñðåäíèêî, ðàñìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ.Ò:098-581-34-38

1-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ

1-î êîìíàòíóþ êâàðòèðó.Ò:46-36-20,063-62789-20

Àâòîâîêçàë, êîìíàòíó èëè êîéêî-ìåñòî. Ò. 46-81-48, 067-8-795-799 Á.Áåðäè÷åâñêàÿ óë., êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå, åâðîðåìîíò, áûòîâàÿ òåõíèêà, íåìåöêàÿ ìåáåëü. Áûñòðîå çàñåëåíèå. Ïîñóòî÷íî, ïî÷àñîâî. Õîçÿéêà. Ò. 067-59-19-019, 095-495-0272 Á.Áåðäè÷åâñêàÿ óë., êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå, åâðîðåìîíò, áûòîâàÿ òåõíèêà, íåìåöêàÿ ìåáåëü. Áûñòðîå çàñåëåíèå. Ïîñóòî÷íî, ïî÷àñîâî. Õîçÿéêà. Ò. 24-52-98, 067-59-19-019, 095-495-02-72 Áîãóíèÿ êîìíàòó, ïîðÿäî÷íîìó ïàðíþ èëè äåâóøêå, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê.Ò:51-68-79 Áîãóíèÿ, âîçëå Ðîääîìà, äëÿ ïàðíÿ-ñòóäåíòà 450 ãðí.Ò:22-66-13, 068-834-96-64, 096-60730-13 Âèòðóêà óë., 1-êîìíàòíóþ, 3/5 ï, 1200 + ñâåò. Ò. 46-73-60 ³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ-ñòóäåíòà.Ò:067450-24-28, 25-55-20 Âîçüìó äåâî÷åê íà êâàðòèðó, Êîðáóòîâêà.Ò:24-40-48 Âîçüìó íà êâàðòèðó ïîðÿäíóþ äåâóøêó.Ò:3338-55 Çäàì 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó, Ïðîìàâòîìàòèêà, äëÿ 1 ÷åëîâåêà, ìåáåëü, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà, áîéëåð.2200 ãðí+ñâåò.Ò:22-66-13, 068-834-96-64, 096-607-30-13 Çäàì 1 êîìíàòó â êâàðòèðå, âñå óäîáñòâà, äëÿ äåâóøêè, 350 ãðí.Ò:428-976 Çäàì êîéêî-ìåñòî äëÿ äåâóøêè. Ò:37-96-22 Çäàì êîìíàòó äëÿ äåâóøêè, âîçëå Äàñòîðà. 400 ãðí.Ò:22-66-13, 068-834-96-64, 096-607-3013 Çäàì êîìíàòó íà Ïîëåâîé äëÿ 2-3 ÷åëîâåê â 2-õ êâàðòèðå, áåç ïîñðåäíèêîâ.Ò:098-340-8380 Êâàðòèðà ïîñóòî÷íî ïî Ãîãîëÿ.Ò:063-302-6535 Êâàðòèðà ïîñóòî÷íî öåíòð.Ò:063-470-14-11 Êâàðòèðà ïîñóòî÷íî Ùîðñà.Ò:063-302-65-35 Êèåâñêàÿ-Ìàíóèëüñêîãî óë., 2-êîìíàòíóþ, 2000 + ñ÷åò÷èêè, äëÿ ñåìüè èëè ðàáîòàþùèõ. Ò. 093-513-67-98, 46-81-48 Êè¿âñüêà âóë., 1 ê³ì. â 3 ê³ì. êâ., äëÿ 1 ä³â÷èíè ÷è ñòóäåíòêè. Ö³íà: 500 ãðí+ñâ³òëî. Ò:4006-02, 46-81-48, 067-8-795-799 ʳìíàòó â 2-ê³ì. êâ. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Ïðîæèâàíèå ñ õîçÿé. Ò:33-05-20, 098-340-83-80 ʳìíàòó â 2-ê³ìíàòí³é êâàðòèð³ äëÿ 1-2 ÷îëîâ³ê, ìåáë³, ãàðÿ÷à âîäà, ïðîæèâàííÿ áåç ãîñïîäàðÿ. Ö³íà: 700 ãðí. Ò:46-81-48 ʳìíàòó â 2-õ ê³ìíàòí³é êâàðòèð³ ïðîæèâàííÿ ç ãîñïîäàðêîþ. 450 ãðí.Ò:25-31-48 (ï³ñëÿ 18) Êîìíàòà äëÿ ïàðíåé, ïðîæèâàíèå ñ õîçÿéêîé 400 ãðí.Ò:33-15-75 Êîìíàòà äëÿ ïàðíÿ-ñòóäåíòà Ïðîñïåêò Ìèðà, âñå óäîáñòâà 450 ãðí.Ò:22-66-13, 068834-96-64, 096-607-30-13 Êîìíàòó â îáùåæèòèè.Ò:51-68-79 Êîìíàòó äëÿ äåâóøêè (1 óæå ïðîæèâàåò) îòëè÷íûå óñëîâèÿ, ãàðÿ÷àÿ âîäà, õîëîäèëüíèê, åâðîðåìîíò, ïðîæèâàíèå ñ õîçÿéêîé.Ò:51-7772,096-551-17-29 Êîìíàòó äëÿ äåâóøêè, 2 ìåñòà, Áóìàæíàÿ Ôàáðèêà,400 ãðí.Ò:22-66-13, 068-834-96-64, 096-607-30-13 Êîìíàòó äëÿ îäíîé äåâóøêè Á.Áåðäè÷åâñêàÿ-Äîâæåíêî,îòëè÷íûå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ: ãàðÿ÷àÿ âîäà, êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå, ïðîæèâàíèå ñ õîçÿèíîì.Ò:097-44742-38,46-32-18 Êîìíàòó îòäåëüíóþ, â ÷àñòíîì äîìå, Ñìîëÿíñêàÿ ïëîùàäü, äëÿ äåâóøêè áåç âðåäíûõ ïðèâè÷åê, óäîáñòâà,áåç õîçÿéêè.Ò:34-4954,098-028-30-85 Êðîøíÿ, äëÿ ïàðíÿ-ñòóäåíòà 400 ãðí.Ò:2266-13, 068-834-96-64, 096-607-30-13 Êðîøíÿ, êîéêó-ìåñòî äëÿ ïàðíÿ.Ò:26-5913,093-316-71-80 Ìîñêîâñêàÿ/Êîòîâñêîãî óë., çäàì 1 êîì. êâ. ïîñóòî÷íî, ïî÷àñîâî, ýâðîðåìîíò, êàáåëüíîå, ãàðÿ÷àÿ âîäà, ÷èñòàÿ ïîñòåëü, àâòîñòîÿíêà ðÿäîì. Öåíà ðàçóìíàÿ. Õîçÿéêà. Ò:44-73-46, 098-47-91-615 Ïîëåâàÿ, 1-êîìíàòíàÿ õðóùîâêà,2/5, êîëîíêà, ìåáåëü, êàáåëüíîå, õîëîäèëüíèê, íà äëèòåëüíûé ñðîê.1300+ñâåò.Õîçÿéêà.Ò:067-70422-98,39-52-84 Ïîëåâàÿ-Êîñìîíàâòîâ, êîìíàòà â 2-õ êîìíàòíîé êâàðòèðå, äëÿ ïàðíÿ-ñòóäåíòà, ïðîæèâàíèå ñ õîçÿéêîé.Ò:093-565-04-36 Ïîñóòî÷íî, ïî÷àñîâî 1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ñ åâðîðåìîíòîì, ïî óë. Êèåâñêàÿ.Ò:093-63775-79 Ïóøêèíñêàÿ, äëÿ ïðàíÿ 2 åòàæ ÷àñòíîãî äîìà 600 ãðí.Ò:22-66-13, 068-834-96-64, 096-607-3013 Ñäàåòüñÿ êîìíàòà äëÿ ïàðíåé ñ õîçÿéêîé 400 ãðí.Ò:33-15-75 Ñäàì 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ðàéîí óë. Äîâæåíêà.1600+ñâåòÕîçÿéêà.Ò:098-214-82-52 Ñîáîðíàÿ ïë., 1-êîìíàòíóþ, ñ ìåáåëüþ, õîðîøèì ðåìîíòîì. Öåíà 1300 + êîììóíàëüíûå. ò. 063-317-41-92 Òåàòðàëüíàÿ óë., êâàðòèðà ñ ðåìîíòîì, áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñïàëüíûõ ìåñò, êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå, ãîðÿ÷àÿ âîäà. Ïîñóòî÷íî. Ïî÷àñîâî. Õîçÿéêà. Ò. 095-49502-72 Òåàòðàëüíàÿ óë., êâàðòèðà ñ ðåìîíòîì, áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñïàëüíûõ ìåñò, êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå, ãîðÿ÷àÿ âîäà. Ïîñóòî÷íî. Ïî÷àñîâî. Õîçÿéêà. Ò. 24-52-98, 095-495-0272 óë. Áîðîäèÿ, êîìíàòà â 3-õ êîìíàòíîé êâàðòèðå, äëÿ 2 äåâóøåê-ñòóäåíòîê 400ãðí ñ ÷åëîâåêà,ñ õîçÿéêîé.Ò:41-48-25, 098317-30-40

www.interesu.info

2-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ

2-ê³ì. êâ., ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 3,5 ãðí. Ò:46-8148 2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ðàéîíå Âîåííîãî ó÷èëèùà,Ò:063-227-23-60 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.Ò:46-36-20,063-62789-20 Ãëîáàë ð-í, 2-êîìíàòíóþ, 4/5 ê, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáåëü, áûòîâàÿ òåõíèêà. Öåíà 2000 + ñâåò. ò. 063-317-41-92 Ïîñóòî÷íî, ïî÷àñîâî ñ åâðîðåìîíòîì ïî óë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè.Ò:093-637-75-79 Øåëóøêîâî-Êèåâñêàÿ óë., 3-êîìíàòíóþ, âñå áûò.òåõíèêà, äëÿ ðàáîòàþùèõ ìóæ÷èí, 3200 + ñ÷åò÷èê. Ò. 093-513-67-98, 46-81-48

3-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.Ò:46-36-20,063-62789-20 Ïîñóòî÷íî, ïî÷àñîâî ïî óë. Êèåâñêîé.Ò:097612-61-87 Öåíòð, 3-êîìíàòíóþ äëÿ ñîñòîÿòåëüíûõ ëþäåé. ò. 063-317-41-92

1-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇͲÌÓ

1-2-3-4 êîì. êâ. ãîñòèíêó, ìàëîñèìåéêó, êîìíàòó â îáùåæèòèè. Ó õîçÿèíà â ëþáîì ðàéîíå ãîðîäà. Ò:46-81-48, 093-513-67-98 1-êîìíàòíóþ ñ óäîáñòâàìè, áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 067-180-34-45 1-êîìíàòíóþ ñ óäîáñòâàìè, áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 067-180-34-45 Êâàðòèðó â ëþáîì ðàéîíå â ëþáîì ñîñòîÿíèè.Ò:096-084-61-80 Êâàðòèðó, êîìíàòó, ãîñòèíêó, ìàëîñåìåéêó, ÷/ñåêòîð â ëþáîì ð-íå ãîðîäà. Ò. 46-81-48, 067-8-795-799

Ëþáîå æèëüå ó õîçÿèíà. Ò. 46-73-60 Ìóæ÷èíà 48 ëåò ñíèìåò êîìíàòó ïîðÿäîê ãàðàíòèðóþ.Ò:063-263-84-08 Ñåìüÿ âîåííîñëóæàùåãî èç 3 ÷åëîâåê ñíèìåò êâàðòèðó(äîì) íà äëèòåëüíûé ïåðèîä,áåç ìåáåëè, ïîðÿäî÷íîñòü è ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó ãàðàíòèðóåì. Ðàññìîòðèì âñå ïðåäëîæåíèÿ.Ò:067-293-74-51 Ñíèìó 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê, áåç ïîñðåäíèêîâ.Ò:096-502-97-12, 093-736-39-67 Ñíèìó 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó äî 1500 ãðí Áîãóíèÿ, öåíò.Ò:098-581-34-38 Ñíèìó êâàðòèðó èëè äîì.Ò:55-03-73, 097210-36-21, 063-171-03-91 Ñíèìó ëþáîå æèëüå, â ëþáîì ðàéîíå ãîðîäà ó õîçÿèíà.Ò:44-62-31

ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â Ì²ÑÒÀÕ ÎÁËÀÑÒ²

ÏÐÎÄÀÌ

2-õ ê³ìíàòíà Âèñîêà ϳ÷, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âñ³ 3/5, õàçÿ¿í.Ò:066-411-63-05 ²âàíîï³ëü ñ., ×óäí³âñüêîãî ð-íó, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, º ãàç. Ò. 096-334-75-17 Êîðîñòåíü, 2-êîìíàòíóþ, 3/5 ê, êîìíàòû ðàçä., ñàíóçåë ñîâì., åâðîêîíà, íîâàÿ ñòîëÿðêà, ñ÷åò÷èêè, ðåìîíò, õîçÿèí. Ò. (242) 562-17, 096-267-38-66

ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â Ì²ÑÒÀÕ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÏÐÎÄÀÌ

Êâàðòèðó â Êðèìó á³ëÿ Äæàíêîÿ 2-õ ê³ìíàòíó 42 êâ.ì, îáì³íÿþ íà êâàðòèðó â ì. Æèòîìèð³.Ò:067-958-11-97

42-13-13 Òåëåôîí äëÿ ïîäà÷³ á å ç ê î ø ò î â í è õ îãîëîøåíü

ÁÓÄÈÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈв

ÏÐÎÄÀÌ

1 ïåðåóëîê Ñìîëÿíñêèé óñàäüáà 7,2 ñîò, äîì èç êèðïè÷ÿ,ðàçäåëüíûé ñàíóçåëü, 2 ñàðàÿ, ïîãðåá, ëåòíÿÿ êóõíÿ, â ïîëüçîâàíèå 4 ñîòêè çåìëè, Öåíà 720000 ãðí.Ò:067-905-77-00 Á.Òåíà 26/15/7, âåðàíäà, ãàç, ýëåêòðè÷åñòâî âåðàíäà, âîäà ðÿäîì. Öåíà 104 òûñ ãðí.Ò: 067410-05-21, 093-217-93-86 Â.Áåðäè÷³âñüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 33/20/13, äåðåâî îáêëàäåíå öåãëîþ, öåíòðàëüíà âîäà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ãàçî-ï³÷íå îòîïëåííÿ,äî 1 ñîòêè çåìë³,äâ³ð ñï³ëüíèé.Ö³íà 208000 ãðí.ÕàçÿéêàÒ:093-601-53-13 Âîéêîâà óë., ÷àñòü äîìà êîìíàòà 20 êâ. ì.,êóõíÿ 10 êâ.ì., îòîïëåíèå ãàçîâîå, îáùèé äâîð, êîëîäåö.Öåíà 120000ãðí. Ò:26-68-58, 067-270-07-24 Äîì êèðïè÷íûé, ãàðàæ, õîç. ïîñòðîéêè, 20 ñîòîê. Ò:067-914-88-36 äîì, ïåð. ×êàëîâà, 2 ýò, 190 êâ ì, 4 êîìíàòû 2 ñ/ó, ãàðàæ, îòä., äâîð, ñâåò ãàç, â äîìå, âîäà, êàíàëèçàöèÿ ðÿäîì. 80% ãîòîâíîñòè. Öåíà 560 òûñ ãðí. Ò:067-336-30-58,063-987-08-89 Èâàíà Ôðàíêà, ÷àñòü äîìà, 2 êîìíàòû 41,5 êâ.ì, âñå óäîáñòâà, åâðîðåìîíò, åñòü îãîðîä 2 ñîòêè.Ò:063-053-87-83,097-854-90-40 Ñàøà ïåð.Êàðúåðíûé ÷àñòü äîìà 73êâ.ì. êîììóíèêàöèè, îòäåëüíûé äâîð,2ñ çåìëè, ñâîáîäíàÿ ïðîäàæà. Öåíà 360000,00 ãðí. Òåë.06725-00-148 ïåð.Ìàêñþòîâà ÷àñòü äîìà 2ýòàæà 108/67/ 16, ÷åòûðå êîìíàòû, 4ñ çåìëè, îòäåëüíûé äâîð, òðåáóåò êîñìåòè÷åñêèõ ðàáîò. Öåíà 280000,00Òåë.067-25-00-148 Êîíñòàíòèí Ïåðåìîãè âóë., ÷/áóäèíêó, êóõíÿ, âàííà, êîðèäîð. Ñàðàé, òóàëåò, 1,5 ñîòêè, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ, â 3 ê³ìíàòàõ ïîòð³áåí ðåìîíò. Õàçÿ¿í. Ö³íà 467500 ãðí. ò. 42-63-64, 067-128-55-11 ñ. Äîâæèê íåäîñòðîé 60% ãîòîâíîñòè, 10ñ ïðèâàòèçèðîâàííîé çåìëè,Ñðî÷íî . Öåíà 220000,00 ãðí, òîðã. Òåë. 067-25-00-148 Êîíñòàíòèí ñ.Äîâæèê äîì íîâîé ïîñòðîéêè 130 êâ.ì. 2ýòàæà, âñå óäîáñòâà,10ñ ïðèâàòèçèðîâàííîé çåìëè. Öåíà 480000,00 ãðí. Òîðã.Òåë.067-2500-148 Êîíñòàíòèí Ñâîáîäû óë., óñàäüáó, æèëîé êèðïè÷íûé äîì, 70 êâ.ì, ïðèâàòèçèðîâàííûé ó÷àñòîê 10 ñîòîê, èíä.îòîïëåíèå, ãàç, âîäà, òåëåôîí, áàíÿ, ëåòíÿÿ êóõíÿ, ñàðàé, ãàðàæ. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò. 050-440-75-49 óë. Ãîí÷àðíàÿ,÷/ä, 32/17/10, ãàç, âîäà, îòëèâà íåò, äâîð à 3 õîç. Öåíà 130 òûñ ãðí. Ò:067336-30-58,063-987-08-89 óë. Äåíèøåâñêàÿ, ÷.ä. 160 êâ ì, ÀÎ, ãàç, ñâåò, öåíò. êàíàë.,6 ñîòîê çåìëè. Öåíà 880 òûñ ãðí. Ò:067-336-30-58,063-987-08-89 óë. Êàðìåëþêà, ÷/äîìà, 2 êîìíàòû, 60 êâ ì, âñå óäîáñâà, 5 ñîòîê çåìëè, ãàðàæ. Öåíà 250 òûñ ãðí. Ò:067-336-30-58,063-987-08-89 óë. Ïîäîëñüêàÿ, 48 êâ ì , 2 êîì, êóõíÿ-âåðàíäà, ìàíñàðäà, ãàç, êîòåë, âîäà, 2 ñàðàÿ, ãàðàæ, ïîäâàë. Öåíà 225 òûñ ãðí. Ò:067-33630-58,063-987-08-89 óë. Ôðóêòîâàÿ, ÷/äîìà. 30/20/9, ãàç, ñâåò(ñ÷åò÷èê), âîäà âîçëå äîìà, îáùèé äâîð. Öåíà 136 òûñ ãðí. Ò:067-336-30-58,063-987-08-89 óë.Äìèòðèåâñêàÿ äîì 70 êâ.ì., òðè êîìíàòû, âñå óäîáñòâà, õîç.ïîñòðîéêè, 7ñ ïðèâàò.çåìëè. Öåíà 560000,00 òîðã. Òåë.067-1360287 óë.Êàôåäðàëüíàÿ ÷àñòü äîìà 20êâ.ì., îäíà êîìíàòà, ãàç, ýë-âî,êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò. Öåíà 100000,00 ãðí, òîðã. Òåë.067-25-00-148 óë.Êèåâñêîå øîññå ÷àñòü äîìà 45/31/6, äâå êîìíàòû, ãàç, ýë-âî,âîäà, õîç.ïîñòðîéêè, 7ñ ïðèâàòèçèðîâàííîé çåìëè. Öåíà 280000,00 ãðí.Òåë.067-25-00-148 Êîíñòàíòèí óë.Ë.Óêðàèíêè ÷àñòü äîìà 60êâ ì îáùàÿ ïëîùàäü, âñå óäîáñòâà,êàìèí, 1,5ñ çåìëè. Öåíà 360000,00ãðí, òîðã. Òåë.067-25-00-148 óë.Íîâîãîãîëåâñêàÿ, ÷àñòü äîìà 65/41/7, òðè êîìíàòû, ãàç, ýë-âî,õîç.ïîñòðîéêè, êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò, 4ñ çåìëè. Öåíà 300000,00 òîðã.Òåë. 067-25-00-148 Êîíñòàíòèí óë.Øåëóøêîâà, ÷àñòü äîìà , 2êîìíàòû, âñå óäîáñòâà. Öåíà 176000,00 Òåë. 067-1360287 Íàòàøà


www.interesu.info

¹ 05 (1066) 13 ëþòîãî 2013ð.

Öåíòð,îáìåíÿþ ÷àñòü äîìà, 53 êâ.ì., íà 2 êîì. äî 4 ýòàæà. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò:22-6833, 067-69-65-395

Îáë³òêè ñåëî, Ðàäîìèøëüñüêèé ð-í, 3 ê³ì., ãîñïáóä. 160000 ãðí. Òåë. 37-80-57, 063-31741-92 Îâðó÷, äîì äåðåâÿííûé èç 4 êîìíàò, õîðîøåå ñîñòîÿíèå, âñå êîììóíèêàöèè, 3 ñîòêè ïðèâàò.çåìëè, âñå óäîáñòâà, õîçïîñòðîéêè. Öåíà 224 òûñ. ãðí. ò. 063-317-41-92 Ïîï³ëüíÿíñüêèé ð-í, Êîðíèí ñìò, Ïðî¿çäíà, 40 âóë., öóêðîçàâîä, ïëîùà 65 êâ.ì., ãàç, ãîðîä 15 ñ.ç., ïîðó÷ ë³ñ. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò:067410-12-18 Ïðîäàì äîì ïãò Áåëèêè Êîáåëÿöêîãî ð-íà Ïîëòàâñêîé îáë, 40 êì îò Ïîëòàâû.Îáùàÿ ïëîùàäü 55 êâ.ì,4 êîìíàòû,ãàçîâîå îòïîïëåíèå, ëåòíÿÿ êóõíÿ, 34 êâ.ì õîç.ïîñòðîåê.11 ñîòîê ïðèâàò.çåìëè âìåñòå ñî ñòðîåíèÿìè.Íåäîðîãî.Ò:095-48-41-514 ñ. Ïîäîëÿíö³, ×óäí³âñüêèé ðàéîí, äåðåâ’ÿíà õàòà, îáêëàäåíà öåãëîþ, êðèíèöÿ, íîâèé ñàðàé, ïîãðåá, 23 ñîòêè çåìë³. íåäîðîãî.Ò:097-027-47-87 ñìò. ×åðâîíå, öåãëÿíèé áóäèíîê, 90 êâ. ì, ç ãàçîì, âîäîþ, ñàðàé, êðèíèöÿ, 22 ñîòêè ïðèâàòèçîâàííî¿ çåìëè, ìîæëèâî îïëàòà â ðîñòðî÷êó.Ò:097-259-91-26,067-391-17-43 ñìò.×åðíÿõ³â, öåãëÿíèé áóäèíîê, 3 ê³ìíàòè, 7 ñîòîê çåìë³,ãàç ïî âóëèö³.Ò:(0234)4-1225,063-274-73-98

ÁÓÄÈÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ

ÁÓÄÈÍÊÈ Ó Ì²ÑÒÀÕ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

÷. ä. óë. Ã. Ïîæàðíèõ, 3 êîì,45/32/9. 4 ñîòêè çåìëè ôóíä. ïîä ñ/ó, êîëîäåö, âûãð. ßìà. Öåíà 304 òûñ ãðí. Ò:067-336-30-58,063-987-08-89 ÷.ä. Ñìîëÿíêà (Ìàãàçèíàÿ), 54 êâ ì, 3 êîìíàòû, êóõíÿ, 2 êîðèäîðà, ÀÎ. Âñå óäîáñòâà, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, îòäåëüíûé äâîð. 7 ñîòîê çåìëè. Öåíà 480 òûñ ãðí. Ò:067-336-30-58,063987-08-89 ÷/ä. óë. Õëåáíàÿ. Ð-í Ñåííîãî ðûíêà, 2 âõîäà, 4 êîìíàòû, 54/40/10, êèðïè÷, âñå êîììóí., ñàðàé, îòä. âõîä. Öåíà 260 òûñ ãðí(25500 ãðí). Ò:067-336-30-58,063-987-08-89 ×àñòü äîìà (öåíò ð-í Æèòíåãî ðûíêà) óë. Øåëóøêîâà, 2 êîì+ êîì.60 êâ ì, âîäà, ãàç, äðêóìåíòû íà âðåçêó â ãîðîäñêóþ êàíàëûçàöûþ ãîòîâû, äâîð îòäåëüíûé. Åñòü ìåñòî äëÿ äîñòðîéêè ãàðàæà.Ò:098-267-49-99 Øåâ÷åíêà âóë.. ÷àñòü äîìà.Íåäîðîãî.Õàçÿéêà.Ò:067-745-39-20,097-748-33-41 Ùîðñà, ÷àñòü äîìà, 48 êâ ì, 4 ê³ìíàòè, ãàðàæ, ñàðàé, 5 ñîòîê çåìë³.339000ãðí.Ò:46-0937

ÎÁ̲ÍßÞ

ÏÐÎÄÀÌ

Áàðàøåâêà ñ., 2 êì. îò Æèòîìèðà, íîâûé äåðåâÿííûé äîì îáëîæåí êèðïè÷åì, 100 êâ.ì., ï.ç. Öåíà:160000 ãðí. Òîðã. Ò:097-885-73-69 Áðóñèë³â, ïðîäàì íîâèé ä³ì, 2 ïîâåðõè, êóõîíí³ ìåáë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 22 ñ., îãîðîæà, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà:452000 ãðí. Ò:097252-80-90

Áóäèíîê ñ. ѳíãóðè, öåíòð, äåðåâ’ÿíèé, óòåïëåíèé, ãàç, 25 ñîòòîê çåìëè.Ò:063-640-80-06 Âèñîêà ϳ÷, 1 êîìí, 2/5 êèðïè÷, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, ñ÷åò÷èêè.Ò:096-864-47-12 Âèñîêà ϳ÷, 3 ºòàæ, 2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îòîïëåíèå, òåëåôîí.Ò:40-28-84 Îêñàíà Ãëóáî÷èöà, íåäîñòðîé 110 êâ ì 2 ýòàæà, 4 êîìíàòû, åâðîêðûøà, ìåòàë. ïëàñòèê îêíà, 9 ñîòîê ïðèâàò. çåìëè, êîëîäåö, âûãðåá. ÿìà. Öåíà 216 òûñ ãðí.Ò:067-410-05-21, 093-21793-86 Çàð³÷àíè ñ. 100% ãîòîâèé íîâèé ä³ì, êàíàäñüêèé ïðîåêò, 250 êâ.ì., 12 ñ. ç. ôîíòàí,áàñåéí, ãàðàæ íà 2 ìàøèíè, ð³÷êà, ë³ñ, öåíòðàëüíèé ãîðîäñüêèé ïàðê. Ò:067-810-50-38 ï. Îçåðíîå, 1 êîì. 4/5 êèðïè÷, ÷åøêà, íå óãëîâàÿ, æèëîå ñîñòîÿíèå, 38/21/7. Öåíà 210 òûñ ãðí. Ò:067-336-30-58,063-987-08-89 ñ. Êìèòîâ, äîì, 2 êîì ãàç, êîëîäåö, äåðåâîêèðïè÷, 50 ñ ïðèâàò. Çåìëè, ñàðàé, ïîãðåá. Öåíà 136 òûñ ãðí.Ò:067-336-30-58,063-98708-89 ñ. Ïîäîëÿíö³, äåðåâî îáêëàäåíå öåãëîþ, êðèíèöÿ, íîâèé ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä 23 ñîòêè, ôðóêòîâ³ äåðåâà, çà 2 êì äî ç/ä ñòàíö³¿. íåäîðîãî.Ò:097-027-47-87 ñåëî Òðîÿí³â, äåðåâ’ÿèé áóäèíîê, çàã. 51,5 êâ ì, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, êëàäîâà, âåðàíäà, â äâîð³ ñàðàé, ãàðàæ, ïîãðåá, ãàç òà âîäà, çåìëÿ 0,62 ñîòêè, ïîðó÷ ð³êà òà ë³ñ, â³ä Æèòîìèðà 22 êì.Ö³íà 104 òèñ ãðí. òîðã.Ò:095534-73-38, 097-079-94-76 Ëþáîâ Ìèêîëà¿âíà Ñîëíå÷íîå ñ., äîì íîâûé, 2-ýòàæíûé, 5 êîìíàò, òóàëåò, âàííàÿ, êóõíÿ, ãàðàæ, ñâåò, ãàç, âîäà, êàíàëèçàöèÿ, çàáîð âîçëå äîìà. Öåíà 520 òûñ.ãðí. ò. 067-961-69-18, 25-72-07 Ñîíÿ÷íå ñ., íîâèé áóäèíîê, 2 ïîâåðõè, 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, âàííà, êóõíÿ, ãàðàæ, ñâ³òëî, ãàç, 7500 ñ. ç. Ö³íà:480000ãðí. Ò:44-87-06, 067961-69-18 Òåòåðåâêà ñ., ÷àñòü 2-ýòàæíîãî äîìà, 90 êâ.ì, 7,25 ñîòîê, ñâåò, ãàç, áàëêîí, òåëåôîí, áàíÿ, òóàëåò, âî äâîðå êîëîäåö, 3 ìèí. Õîäüáû îò òðàíñïîðòà. Ò. 43-18-31 Òåòåðåâêà, îòä. äîì 70 êâ ì 16 ñîòîê ïðèâàò. çåìëè, ñâåò, ãàç ðÿäîì, æèâîïèñíîå ìåñòî, ðÿäîì ëåñ. Öåíà 184 òûñ ãðí.Ò: 067-410-0521, 093-217-93-86 Óë. Ñàåíêî, îäòåëüíûé äîì, 70 êâ ì , 3 êîìíàòû, ãàç, ñâåò, 6 ñîòîê ïðèâàò çåìëè, âðåìÿíêà. Öåíà 272 òûñ ãðí. Ò: 067-410-05-21, 093-217-93-86 Öåãëÿíèé áóäèíîê, Êìèò³â, ïðèáóäîâè, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, õë³â, êðèíèöÿ 53 ñîòêè ïðèâàòèçîâàííî¿ çåìë³, õàçÿ¿í.Ò:066-411-63-05

ÁÓÄÈÍÊÈ Â ²ÍØÈÕ ÐÀÉÎÍÀÕ ÎÁËÀÑÒ²

ÏÐÎÄÀÌ

Ïîëòàâñüêà îáë., 18 êì â³ä êóðîðòó «Ìèðãîðîä». Áóä. 8õ8 ì, ãàçèô³êîâàíèé, âñ³ çðó÷íîñò³, ä³ëÿíêà ïðèâàò. 0,25 ãà.  äâîð³ êàì’ÿí³ ãîñïáóä., ãàðàæ, ë³òíüî-çèìîâà êóõíÿ ç³ çðó÷íîñòÿìè, â 20 ì ð³÷êà, ë³ñ. Êóðîðòíà åêîëîã³÷íî ÷èñòà ì³ñöåâ³ñòü. Ö³íà 200000 ãðí. ò. 098-96245-93

ÎÐÅÍÄÀ ÁÓÄÈÍʲÂ

ÇÄÀÌ

Çäàì ïîë äîìà.Ò:063-23-10-301 Ñàáóðîâà óë., ÷/äîì, 2 êîìíàòû, âñå óäîáñòâà, ìåáåëü, 1500 + ñâåò. Ò. 093-513-67-98, 46-81-48 ×óëî÷íàÿ ô-êà, ñäàì ÷àñòü äîìà, âñå óäîáñòâà. Ò:096-361-34-12, 096-014-98-00

ÎÁÌ²Í ÁÓÄÈÍʲ Æèòîìèð 1 êîì. êâàðòèðó íà ó 2 ê³ìíàòíó ó Êðèìó.Ò:063-615-65-44,067-958-11-97 Îáë³òêè ñ. 55 êì. â³ä Æèòîìèðà,êàï³òàëüíèé áóäèíîê, 3 ê³ìíàòè, âîäÿíå îïàëåííÿ, ãàç, çîõ. ïîñòðîéêè, 25 ñ. ç. á³ëÿ áóäèíêó+äîïëàòà íà êâàðòèðó â Æèòîìèð³. Ò:37-80-57, 063-317-4192 Ïîëòàâñüêà îáë., 18 êì â³ä êóðîðòó «Ìèðãîðîä». Áóä. 8õ8 ì, ãàçèô³êîâàíèé, âñ³ çðó÷íîñò³, ä³ëÿíêà ïðèâàò. 0,25 ãà.  äâîð³ êàì’ÿí³ ãîñïáóä., ãàðàæ, ë³òíüî-çèìîâà êóõíÿ ç³ çðó÷íîñòÿìè, â 20 ì ð³÷êà, ë³ñ. Êóðîðòíà åêîëîã³÷íî ÷èñòà ì³ñöåâ³ñòü. Ö³íà 200000 ãðí. ò. 098-96245-93

ÏÐÎÄÀÌ

Áàðàøåâñêèé ìàñèâ, ïðîäàì äà÷ó íåäîðîãî, ðÿäîì àâòîáóñíàÿ îñòàíîâêà, ñòâîê, ëåñÒ:067-345-30-78,33-44-44 Áîáðîâñüêèé ìàñèâ, ô³íñüêèé ä³ì, 32 êâ.ì., ï³÷, ñâ³òëî, êîëîäÿçü, öåãëÿíèé ñàðàé, òóàëåò, 12 ñ.ç. Ö³íà:56000 ãðí. Õîçÿ¿í. Ò:097-31352-67 Äàâèäîâñêèé ìàñèâ, 4,5 ñîòêè çåìëè, ãàç, âîäà, ñâåò, â öåíòðå.Ò:095-597-15-55 Ñîêîëîâñêèé ìàñèâ, ïðîäàì äà÷ó. Äåøåâî. Ò:22-68-33, 067-69-65-395 Ñîëíå÷íîå, äà÷à, 2-ýòàæíûé äîì, äåðåâÿííûé, ëåòíèé â-ò, òåïëèöà, ñàðàé, ñ/ó, êîëîäåö, ôðóêòîâûå äåðåâüÿ, âåäåòñÿ ãàç, 450 êâ.ì îáùàÿ ïë. ó÷àñòêà. Ò. 050-440-75-49 Òåòåð³âñüêèé ìàñèâ, äà÷à, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 7,2 ñ.ï.ç., íà áåðåç³ îçåðà, áóäèíîê 6õ6 ì. ç á³ëî¿ öåãëè, 1-ïîâåðõ ãàðàæ ³ 2 ïîâåðõ íàä ãàðàæîì, 2 ëîä泿, ñàä, êëóìáà, ãàçîíè, âèíîãðàä, ìîæëèâ³ñòü ðîáèòè ãîðîä ç êëóìá. Ò:47-11-42

Êèîñê èëè ìàãàçèí â ëþáîì ð-íå, ìîæíî ïðèãîðîä. Ò. 46-81-48, 067-8-795-799

ÇÄÀÌ Ñäàì â àðåíäó îôèñ, 10 êâ. ì 1000 ãðí/ â ìåñÿö+ ñâåò.Ò:097-23399-61,067-410-65-50

ÎÐÅÍÄÀ ÑÊËÀÄÑÜÊÈÕ ÏÐÈ̲ÙÅÍÜ

ÇÄÀÌ Ï³äïðèºìñòâî çäຠâ îðåíäó: ñêëàäñüê³, îô³ñí³, ãàðàæí³ ïðèì³ùåííÿ, ÑÒÎ.Ò:098-481-40-44, 067-410-36-17 Ñäàåòñÿ â àðåíäó ñêëàä 250 ì 2, âûñîòà ïîòîëêîâ 6 ì ðàìïà, îõðàíà, ñòîÿíêà àâòî. 20 ãðí çà 1 ì 2 êîíòàêòíîå ëèöî Àëåêñàíäð Ñòàíèñëàâîâè÷ ìîá. 067 509 22 55 è êîíòàêòíîå ëèöî áóõãàëòåð Íàòàëüÿ Ìîèñååâíà ìîá. 097 041 19 74

²ÍØÅ

ÏÐÎÄÀÌ

ijþ÷ó àâòîìèéêó â öåíòð³ ì³ñòà, 2 áîêñà ç îáëàäíàííÿì, 6 ÷îëîâ³ê ïðàöþþ÷èõ, àêò. Ö³íà:1440000 ãðí Ò:067-810-5038

ÏÐÎÄÀÌ

«Àãðàðíèê» 4*6. Öåíà 20000 ãðí.Ò:097-25280-58 «Àãðàðíèê» êîîïåðàòèâ (Áîãóíèÿ) ãàðàæ, 4õ6. Òîðã. Ò:097-252-80-58 «Âîñõîä» 1 åòàæ.Ò:067-802-08-38 «Âîñõîä» ãàðàæ êàïèòàëüíûé, ðÿäîì ñ îôèñîì, ïëîùàäü 34 êâ. ì.Ò:42-62-25,51-89-87, 098-749-13-14 «Âîñõîä» êîîïåðàòèâ, ïðîäàì ãàðàæ. Öåíà:18400ãðí. Ò:26-28-25, 093-010-27-39 «Âîñõîä» ïàíåëüíîå ïåðåêðûòèå.Ò:067-80208-38 «Êàìÿíêà» ãàðàæ, Áîãóíèÿ, âîðîòà 2,5õ3, õîðîøèé çàåçä.Ò:098-360-14-58 «Ìàÿê» 2-õ åòàæíûé+ïîäâàë.Ò:067-673-4672 «Ìàÿê» Ïîëåâàÿ ñìîòðîâàÿ ÿìà, ïîãðåá.Ò:097-758-18-49 «Ìàÿê»2-åòàæà + ïîäâàë.Ò:096-146-92-93 «Ìåõàíèçàòîð» çà óë.Âàòóòèíà.Ò:067-411-0570,097-256-85-72 «Ïðîãðåñ» êîîïåðàòèâ (Êðîøíÿ).Òîðã. Ò:097252-80-58 «Ïðîì³íü»çàë³çíèé ãàðàæ, âóë Ìàêñþòîâà.Ò:42-53-32,24-41,06,096-323-75-68 «Ñâåòëîôîðè» ãàðàæ êàïèòàëüíûé. Öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:063-79-11-783 «Ñïóòíèê» êàïèòàëüíûé ãàðàæ ñ ïîäâàëîì. Öåíà: äîãîâîðíàÿ Ò:097-64-26-260 «Âîñõîä» 6õ6. Ò. 097-444-74-20 Ãàðàæ ¹31-Ì, 27 êâ ì «Âîñõîä» ïîðó÷ ç àäì³íáóäèíêîì.Ò: 51-89-87,098-74-91-1314 Ãàðàæ ìåòàëëè÷åñêèé, áåç ìåñòà, ðàçîáðàí, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå. Öåíà:4900 ãðí. Ò:067-923-36-93 Êîçûðåê ãàðàæíûé êîâàíûé, âîðîòà ãàðàæíûå. Ò. 096-264-46-79 Êðîøíÿ, ðàéîí Àãðîòåõêîëåäæà, ãàðàæ êèðïè÷íûé, öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:098-298-40-69,4158-47

ÇÄÀÌ

ÏÐÎÄÀÌ

Áóòèê çà òîðãîâûì öåíòðîì, íå äîðîãî.Ò:067946-26-50 Êèîñê íà Ñåííîì ðûíêå.Ò:36-18-04,093-31671-80 ʳîñê.Ò:093-316-71-80 ÌÈíè ïåêàðíÿ óë.Êîñìîíàâòîâ,180 êâ. ì, óäîáíûé ïîäúåçä. Öåíà 6400000 ãðí.Ò:096084-61-80

ÊÓÏËÞ

ijþ÷èé ìàãàçèí â ñåë³ äî 50 êì â³ä Æèòîìèðà. Ò:063-354-18-82

a o i

ÎÐÅÍÄÀ ÎÔ²ÑÍÈÕ ÏÐÈ̲ÙÅÍÜ

ÎÐÅÍÄÀ ÃÀÐÀƲÂ

ÏÐÎÄÀÌ

Áåðäè÷³âñüêèé ðàéîí, ñ. Òåðåõîâå, çàãàëüíà ïëîùà 70 êâ.ì, âñå äëÿ ïðîæèâàííÿ, âëàñíèê, íåäîðîãî.Ò:068-760-68-31 Ãðèøêîâöû ñ., Áåðäè÷åâñêèé ð-í, óñàäüáà, 15 ñîòîê ïðèâàò., ñàä, 45 êâ.ì äîì, îáëîæåí êèðïè÷îì, 2 êîìíàòû, êóõíÿ, êëàäîâàÿ, âåðàíäà, ïå÷íîå îòîïëåíèå, ãàç ðÿäîì, êèðïè÷íûé ñàäîâûé äîìèê, 3 ê, êèðï.äîñòðîéêà äîìà 12 êâ.ì, êèðïè÷íûå õîçïîñòðîéêè äëÿ äðîâ è óãëÿ, àñôàëüò.äîðîãà è äâîð, 700 ì îò òðàññû. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò. 096-309-96-32 Äîì â ñ. Ðóäíÿ-Ãîðîäèùå çà Òðîÿíîâèì, íà áåðåç³ ð³êè Ãíèëîïÿòü.Ò:097-249-02-14 ²âàíîï³ëü ñ., ×óäí³âñüêîãî ð-íó, óñàäüáó, 1 ãà çåìëè, äîì èç 5 êîìíàò, êðàñíûé êèðïè÷, ëåòíÿÿ êóõíÿ, õëåâ, ãàðàæ, ïîãðåá, 380 Âîëüò. Ò. 096-334-75-17

ñòîð. 23

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ. ÏβÄÎÌËÅÍÍß

«Âîñõîä» ãàðàæ.Ò:34-08-38,096-213-55-39 «Çîðÿ» çäàì ãàðàæÞ íà òåðì³í,çà äîìîâëåí³ñòþ.Ò:42-62-25, 098-749-13-14 «Êîñìîíàâòîâ» êèðïè÷íûé ãàðàæ, 300 ãðí/ ìåñÿö.Ò:063-054-96-52 «Ïðîñòîð»,ãàðàæ,200ãðí/ìåñÿö.Ò:26-5972,097-954-19-21,063-193-89-08 «Ïðîñòîð» ãàðàæ êàïèòàëüíûé. Ò. 25-69-50, 34-45-81, 067-309-58-44 Ãàðàæ â êîîïåðàòèâå «Âîñõîä».Ò:097-249-0224 Ãàðàæ íà çèìó.Ò:097-885-73-69 Êîîïåðàòèâ «Ìîòîð», ãàðàæ öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:098-583-60-56 Øåëóøêîâà, ãàðàæ.Ò:097-444-74-20

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈв

ÏÐÎÄÀÌ

2 ïðèëåãàþùèõ äðóã ê äðóãó ó÷àñòêà 18,5 è 12,5.Ò:097-004-16-56 Õîçÿèí Âóë. Îëåíè Ï÷³ëêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, äîêóìåíòè ãîòîâ³. çàëèòèé ôóíäàìåíò, 9õ11.Ò:093010-42-79 Ãðóíò íà ï³äñèïêó. Íåäîðîãî. Ò:25-69-50, 3445-81, 067-309-58-44 Çà Áóìàæíîé ôàáðèêîé, çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä çàñòðîéêó 25 ñ. Öåíà: 12000 ãðí. çà ñîòêó. Ò:22-68-33, 067-69-65-395 Çìåëüíà ä³ëÿíêà ïî âóë. Îëåíè Ï÷³ëêè.Ò:093-010-42-79 Ñèëèêàòíîãî çàâîäà ð-í, çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä çàñòðîéêó 25 ñ. Öåíà: 5600 ãðí. çà ñîòêó. Ò:22-68-33, 067-69-65-395 Ñëîáîäà-Ñåëåö 10ñ ïðèâàòèçèðîâàííîé çåìëè ïîä çàñòðîéêó,êîììóíèêàöèè ðÿäîì, âèä íà ðåêó. Öåíà 75000,00ãðí, òîðã.Òåë.096306-09-59 093-8755169 Ñìîêîâêà âóë. Ñâ³òèíñüêà, 10 ñîòîê ïðèâàòèçîâàíî¿ çåìëè, ôóíäàìåíò, ðÿäîì ãàç, ñâåò.Ò:063-989-70-77 Òåòåðåâêà, ñòîðîíà ðåêè 10ñ ïðèâàòèçèðîâàííîé çåìëè,êîììóíèêàöèè ðÿäîì. Öåíà 100000,00 òîðã. Òåë.096-3060959093-87-55-169 óë.Àíäðååâñêàÿ 10ñ ïðèâàòèçèðîâàííîé çåìëè ïîä çàñòðîéêó,åñòü ôóíäàìåíò, ðÿäîì êîììóíèêàöèè, öåíà 135000,00 ãðí òîðã.Òåë.067-25-00-148 Êîíñòàíòèí óë.Åìåëüÿíîâà 10ñ ïðèâàòèçèðîâàííîé çåìëè ïîä çàñòðîéêó,ôóíäàìåíò, ãàç, 380Âò, õîç.ïîñòðîéêè. Öåíà 175000,00 ãðí, Òîðã. Òåë. 096-306-09-59 093-87-55-169 óë.Ìàêñþòîâà 5ñ ïðèâàò.çåìëè ôóíäàìåíò 11õ11, êîììóíè-êàöèè ðÿäîì, öåíà 80000,00 ãðí. Òîðã. Òåë.096-3060959093-87-55-169 óë.Ìèðà 6ñ ïðèâàòèçèðîâàííîé çåìëè ïîä çàñòðîéêó,ôóíäàìåíò, êîììóíèêàöèè, ëåñ, êàðúåð. Öåíà 120000,00 ãðí.Òåë.096-306-0959 093-87-55-169 óë.Íàðîäè÷ñêàÿ 10ñ ïðèâàò.çåìëè, ðÿäîì ïîñòðîåííûåäîìà, êîììóíèêàöèè. Öåíà 130000,00 ãðí. Òåë. 096-306-09-59093-87-55169 óë.Ñàåíêî 10ñ ïðèâàòèçèðîâàííîé çåìëè ïîä çàñòðîéêó,ðÿäîì ïîñòðîåííûå äîìà è êîììóíèêàöèè. Öåíà 76000 òîðã.Òåë. 096306-09-59 093-87-55-169

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ

ÏÐÎÄÀÌ

Áåðåç³âêà, Êè¿âñüêå øîñå, ä³ëÿíêà 20 ñ.ç. Ò:097-444-74-20 Ãëóáî÷èöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî, 10 ñîòîê ïðèâàò.çåìë³, ïîðó÷ ãàç, åëåêòðè÷åñòâî, äîáðèé ï³ä’¿çä (âóëèöÿ). Ò. 067-356-24-93. Äåíèø³ ñ., ç ïðîåêòîì áóäèíêó, 17 ñîòîê ï³ä çàáóäîâó, â åë³òíîìó ì³ñö³.Ò. 46-15-15, 067909-69-21. Êàëèí³âêà ñ., 11 êì â³ä Æèòîìèðà, Ãðèöåíêî, 164 âóë., ïðîäàºòüñÿ çåìåëüíà ä³ëÿíêà 40 ñ.ç. ç³ ñòàðîþ õàòîþ, ó äâîð³ º êðèíèöÿ. Ò:067-410-90-26, 067-412-33-14 Êàì’ÿíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 4,5 ñîòêè, ôàñàäíà ä³ëÿíêà àâòîäîðîãè Êè¿â-×îï. Ö³íà:5,5 ó.î. Ò:093-866-53-98 Ëóêà ñ.,0,5 ãà.Ò:066-362-56-84 ñ.Äîâæèê 8ñ ïðèâàòèçèðîâàííîé çåìëè ïîä çàñòðîéêó ñðåäè ýëèòíûõêîòòåäæåé, êîììóíèêàöèè, äåðåâüÿ, âèíîãðàäíèê, ëåñ. Öåíà 120000,00Ãðí. Òîðã. Òåë.067-25-00-148 Êîíñòàíòèí ѳíãóðè,ðàéîí öåðêâè,íå íîâèé, îáêëàäåíèé öåãëîþ, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ. 15 ñîòîê çåìëè. 136000 ãðí.Ò:098-387-26-14 Ñòàí³ø³âêà ñ., öåíòð, âóë.Íåçíàéêî. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ ðîçì³ùåííÿ ìàãàçèíó, êàôå òà ³í. ª ãîòîâèé ïðîåêò ï³ä ìàãàçèí, êàôå. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. ò. 063-354-18-82 Òàðàñîâêà 10 ñîòîê, ñ ïðàâîì çàñòðîéêè 15000 ãðí.Ò:098-952-72-79 Òåòåð³âêà ñ, 10 ñîòîê ï³ä çàáóäîâó. Ò. 46-1515, 067-909-69-21. Òåòåð³âêà ñ., çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä çàáóäîâó, 20 ñ.ç., æèâîïèñíà ì³ñöåâ³ñòü íà áåðåç³ ð³÷êè, ïîðÿä ãàç, ñâ³òëî. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò:098150-79-58 Òåòåð³âêà, çåìåëüíàÿ ä³ëÿíêà, 10 ñîòîê, 300 ì â³ä ð³÷êè, ïîðó÷ ë³ñ.Ò:096-28-77-566, 09628-77-242 Òðèã³ð’ÿ ñ. 15 ñ.ï.ç., ïîðÿä ë³ñ, ð³÷êà, ãàç. Ò:096-32-500-39, 25-68-12

ÎÁÌ²Í ÇÅÌÅËÜÍÈÕ Ä²ËßÍÎÊ Ó ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ Îáì³íÿþ Òåòåð³âêà ñ., çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 20 ñ.ç., æèâîïèñíà ì³ñöåâ³ñòü íà áåðåç³ ð³÷êè, ïîðÿä ãàç, ñâ³òëî íà 1-ê³ìíàòðó êâàðòèðó, ðîçäèâëþñü âñ³ âàð³àíòè. Ò:098150-79-58

Ç 1 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó çàïðîâàäæåíî ïîäàòîê íà íåðóõîìå ìàéíî, â³äì³ííå â³ä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. Ïëàòíèêàìè ïîäàòêó º âëàñíèêè îá’ºêò³â æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³ ô³çè÷í³ òà þðèäè÷í³ îñîáè. Ó ì. Æèòîìèð³ ñòàâêó ïîäàòêó çàòâåðäæåíî ó ðîçì³ð³ 1% ðîçì³ðó ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, âñòàíîâëåíî¿ íà 1 ñ³÷íÿ çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó äëÿ êâàðòèð, æèòëîâà ïëîùà ÿêèõ íå ïåðåâèùóº 240 êâ.ì òà æèòëîâèõ áóäèíê³â, æèòëîâà ïëîùà ÿêèõ íå ïåðåâèùóº 500 êâ.ì. ó 2013 ðîö³ ñòàâêà ïîäàòêó ñòàíîâèòèìå 11,47 ãðí. çà 1 êâ.ì. Ó ðàç³ ïåðåâèùåííÿ æèòëîâî¿ ïëîù³ ñòàâêà ïîäàòêó ñêëàäຠ2,7% ðîçì³ðó ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, òà ñòàíîâèòü ó 2013 ðîö³ 30,97 ãðí. çà 1 êâ.ì. Îá÷èñëåííÿ ïîäàòêó äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á çä³éñíþºòüñÿ îðãàíîì

po a

!

äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çà ì³ñöåì çíàõîäæåííÿ îá’ºêòà æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³. Ïîäàòêîâå ïîâ³äîìëåííÿ ð³øåííÿ ïðî ñóìó ïîäàòêó, ùî ï³äëÿãຠñïëàò³ íàäñèëàþòüñÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ïëàòíèêàì çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì îá'ºêòà æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³ äî 1 ëèïíÿ çâ³òíîãî ðîêó. Ïîäàòîê íåîáõ³äíî ñïëàòèòè – ïðîòÿãîì 60 äí³â ç äíÿ âðó÷åííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ. Òàêîæ ïëàòíèê ïîäàòê³â çà éîãî âèáîðîì íà îäèí ç îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³ ìîæå ñêîðèñòàòèñÿ ï³ëüãîþ. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî íàïèñàòè çàÿâó äî ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè. ³ää³ë âçàºìî䳿 ³ç Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Äϲ ó ì. Æèòîìèð³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè

a pa o c op c a c o a o o o ai oe pe y a o i e i o py a opo , o o ’ i oe axo c yc i i ac oc i? Çã³äíî ç ïï.166.3.1 ï.166.3 ñò.166 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 2 ãðóäíÿ 2010 ðîêó ¹ 2755-VI (³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè) ïëàòíèê ïîäàòêó ìຠïðàâî âêëþ÷èòè äî ïîäàòêîâî¿ çíèæêè ó çìåíøåííÿ îïîäàòêîâóâàíîãî äîõîäó ïëàòíèêà ïîäàòêó çà íàñë³äêàìè çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó, âèçíà÷åíîãî ç óðàõóâàííÿì ïîëîæåíü ï.164.6 ñò.164 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÷àñòèíó ñóìè ïðîöåíò³â, ñïëà÷åíèõ òàêèì ïëàòíèêîì ïîäàòêó çà êîðèñòóâàííÿ ³ïîòå÷íèì æèòëîâèì êðåäèòîì, ùî âèçíà÷àºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ñò.175 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Ïëàòíèê ïîäàòêó - ðåçèäåíò ìຠïðàâî âêëþ÷èòè äî ïîäàòêîâî¿ çíèæêè ÷àñòèíó ñóìè ïðîöåíò³â çà êîðèñòóâàííÿ ³ïîòå÷íèì æèòëîâèì êðåäèòîì, íàäàíèì ïîçè÷àëüíèêó â íàö³îíàëüí³é àáî ³íîçåìí³é âàëþòàõ, ôàêòè÷íî ñïëà÷åíèõ ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó (ï.175.1 ñò.175 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè). Çîêðåìà, ï.175.2 ñò.175 Ïîäàòêî-

a a Äî÷³ðíº ï³äïðèºìñòâî "Ñòàðîêîñòÿíòèí³âñüêèé ìîëî÷íèé çàâîä" âèðîáíè÷èé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë â ì. Æèòîìèð³, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ì. Æèòîìèð, âóë. Çàâîäñüêà, 21 ìຠíàì³ð îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè. Îñíîâíà âèðîáíè÷à ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà – âèãîòîâëåííÿ ïëàâëåíèõ ñèð³â, êîï÷åíèõ êîâáàñíèõ ñèð³â, ìàñëà òà ìàðãàðèíó. Íà òåðèòî𳿠ïðîìïëîùàäêè çíàõîäèòüñÿ 37 äæåðåë âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí. Âèêèäè â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ çä³éñíþþòüñÿ â³ä ðîáîòè îáëàäíàííÿ äëÿ îñíîâíîãî âèðîáíèöòâà – âèãîòîâëåííÿ ìîëî÷íèõ âèðîá³â, òà äîïîì³æíîãî âèðîáíèöòâà – åíåðãåòè÷íîãî óñòàòêóâàííÿ (êîòåëüí³), ìèéêè ³íâåíòàðþ, çàâîäñüêî¿ ëàáîðàòîð³¿, çàðÿäêè àêóìóëÿòîð³â, êîìïðåñîðíî¿, ìåòàëîîáðîáíèõ âåðñòàò³â, çâàðþâàëüíîãî îáëàäíàííÿ, äåðåâîîáðîáíî¿ ä³ëüíèö³, äèçåëüãåíåðàòîðà. ³ä ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë â àòìîñôåðíå ïî-

âîãî êîäåêñó Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ó ðàç³ ÿêùî áóäèíîê (êâàðòèðà, ê³ìíàòà) êóïóºòüñÿ çà ðàõóíîê ³ïîòå÷íîãî æèòëîâîãî êðåäèòó, ÷àñòèíà ñóìè ïðîöåíò³â, ùî âêëþ÷àºòüñÿ äî ïîäàòêîâî¿ çíèæêè ïëàòíèêà ïîäàòêó - ïîçè÷àëüíèêà ³ïîòå÷íîãî æèòëîâîãî êðåäèòó, äîð³âíþº äîáóòêó ñóìè ïðîöåíò³â, ôàêòè÷íî ñïëà÷åíèõ ïëàòíèêîì ïîäàòêó ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó â ðàõóíîê éîãî ïîãàøåííÿ, ³ êîåô³ö³ºíòà, ùî âðàõîâóº ì³í³ìàëüíó ïëîùó æèòëà äëÿ âèçíà÷åííÿ ïîäàòêîâî¿ çíèæêè, ðîçðàõîâàíîãî â³äïîâ³äíî äî ï.175.3 ñò.175 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Îòæå, ïðàâî âêëþ÷èòè äî ñêëàäó ïîäàòêîâî¿ çíèæêè ÷àñòèíó ñóìè ïðîöåíò³â çà êîðèñòóâàííÿ ³ïîòå÷íèì æèòëîâèì êðåäèòîì ìຠòîé ÷ëåí ïîäðóææÿ, ÿêèé º ïîçè÷àëüíèêîì òàêîãî êðåäèòó. ³ää³ë âçàºìî䳿 ³ç Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Äϲ ó ì. Æèòîìèð³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè

po

a ip

â³òðÿ çä³éñíþþòüñÿ âèêèäè ðå÷îâèí ó âèãëÿä³ ñóñïåíäîâàíèõ òâåðäèõ ÷àñòèíîê, îêñèäó âóãëåöþ, ä³îêñèäó àçîòó, ìåòàíó, ðòóò³ ìåòàë³÷íî¿, çàë³çà îêñèäó, ìàðãàíöþ òà éîãî ñïîëóê, íàòð³þ ã³äðîîêñèäó, õëîðó, ôåíîëó, àëüäåã³äó ïðîï³îíîâîãî, àíã³äðèäó ñ³ð÷èñòîãî. íàñè÷åíèõ âóãëåâîäí³â Ñ12-Ñ19, îöòîâî¿ êèñëîòè, ñ³ð÷àíî¿ êèñëîòè, ä³àçîòó îêñèäó, ä³îêñèäó âóãëåöþ. ϳäïðèºìñòâî ïåðåáóâຠíà äåðæàâíîìó îáë³êó îá’ºêò³â, ÿê³ ñïðàâëÿþòü àáî ìîæóòü ñïðàâèòè øê³äëèâèé âïëèâ íà ñòàí àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ òà íå ìຠâèðîáíèöòâ òà òåõíîëîã³÷íîãî óñòàòêóâàííÿ, íà ÿêèõ ïîâèííî âïðîâàäæóâàòèñÿ íàéêðàù³ äîñòóïí³ òåõíîëî㳿 òà ìåòîäè êåðóâàííÿ. Çàóâàæåííÿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà îêðåìèõ ãðîìàäÿí ç öüîãî ïèòàííÿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äàòè ïîäà÷³ ïîâ³äîìëåííÿ â ì³ñöåâ³ çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ Êîðîëüîâñüêîþ ðàéîííîþ ðàäîþ â ì³ñò³ Æèòîìèð³ çà àäðåñîþ ì. Æèòîìèð, ïëîùà Ïîëüîâà, 8; òåë.: 33-00-86.


24 стор.

ÐÅÊËÀÌÀ

замовляйте за тел. 418-904, 418-462

¹ 5 (1066) 13 лютого 2013 ð.

Краса – не грiх!

•Інформаційно-рекламна газета “Ваші ІНТЕРЕСи”. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія ЖТ, №65/442Р, видане 26.02.2010 р. Ф – Б-4, УДО – 4, МНН – 8000. Виходить 1 раз на тиждень – у середу. Засновник газети – М.Ф. Рой. Видавець газети – СП “Редакція обласної ділової газети “Інтерес”. Адреса редакції: 10014, м. Житомир, вул. Михайлівська, 17 (2-й поверх) Телефони редакції: (0412) 418-462, 418-904, 42-13-13. Електронна пошта: interes@utel.net.ua •Кольороподіл, фотовивід та друк газети “Ваші ІНТЕРЕСи” виконано ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”. Адреса друкарні: 21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 12-А , тел. 0432-55-63-97, зам. 131805 •До відома читачів, рекламодавців і абонентів газети “Ваші ІНТЕРЕСи”! Відповідальність за зміст публікацій несуть їх автори, за зміст реклами і оголошень – рекламодавці та абоненти. Відповідальність за якість друку газети несе друкарня.Редакція газети з читачами не листується. Не замовлені редакцією матеріали (дописи, знімки) можуть бути надруковані на безгонорарних умовах. Публікації рекламного характеру друкуються (з позначкою Р) лише на платних умовах – згідно з редакційними розцінками або за домовленістю. Головний редактор – М.Ф. Рой.

"ВАШІ ІНТЕРЕСи" №5 (1066) 13 лютого 2013 р.  

Інформаційно-рекламна газета Житомирської області (місцеві новини + реклама)

Advertisement