Page 1

ВАШІ Свіжі Оголошення: 42-13-13 н о в и н и

+

Р е к л а м а

24 сторінк и

М і с ц е в і

лів

27 кана

Інформаційно-рекламна газета №4 (1065), 6 лютого 2013р w Житомирської області Âèõîäèòü ùîñåðåäè з 1 квітня 1993 р. ww Передплатний iндекс – 49897. Ціна вільна “немає вічних друзів, немає вічних ворогів – є вічні інтереси”

пукач вірить у бога...

читайте шпальту

5

Читайте більше на

interesu.info

www.

Коли до сауни – зась...

читайте шпальту

8

o

inf

. su

e

er

t .in

Чи впаде гривня? читайте шпальту

2


2 ñòîð.

̲ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ: ÌÈÒͲ, ²Íز. ÏÎÃÎÄÀ

O o

C AP H I AB O OBHO

pc

i

i

Ïåðøèé ðîáî÷èé äåíü ïîòî÷íîãî òèæíÿ, 4 ëþòîãî, äëÿ ïðàö³âíèê³â Æèòîìèðñüêî¿ ìèòíèö³ ñòàâ ñâÿòêîâèì – ð³âíî äâàäöÿòü ðîê³â òîìó ãîëîâà Äåðæàâíî¿ ìèòíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè âèäàâ íàêàç ïðî ñòâîðåííÿ â íàøîìó ðåã³îí³ òàêî¿ óñòàíîâè äëÿ çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà ïåðåâåçåííÿì òîâàð³â ÷åðåç êîðäîí ³ ¿õ îïîäàòêóâàííÿì. Ç íàãîäè öüîãî þâ³ëåþ â Æèòîìèðñüê³é îáëàñí³é ô³ëàðìîí³¿ â³äáóëèñÿ óðî÷èñò³ çáîðè ïðàö³-

ñòâîðåíî íà áàç³ Êîðîñòåíñüêîãî ìèòíîãî ïîñòà. Çà éîãî âèçíà÷åííÿì, ç òîãî ÷àñó Æèòîìèðñüêà ìèò-

a

c i

20- i i

ïåðåâåçåííÿ äâîõ ç ïîëîâèíîþ òèñÿ÷ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âëàäèñëàâ Ñóâîðê³í ïîäÿêóâàâ óñ³ì ñï³âðîá³òíèêàì ìèòíèö³ çà ñóìë³ííå âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â, âåòåðàíàì – çà ñòâîðåííÿ âèñîêîãî ³ì³äæó ö³º¿ óñòàíîâè ³ âðó÷èâ êðàùèì ïðàö³âíèêàì çàñëóæåí³ â³äçíàêè. Ïðèâ³òàííÿ â³ä ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³ÿ Ðèæóêà ïåðåäàâ ìèòíèêàì éîãî çàñòóïíèê Îëåêñàíäð Íèêèòþê, à â³ä ãîëîâè îáëàñíî¿ ðàäè Éîñèïà Çàïàëîâñüêîãî – Ìèõàéëî ×èãèð. Âîíè âðó÷èëè êðàùèì ïðàö³âíèêàì ìèòíèö³ ãðàìîòè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà îáëàñíî¿ ðàäè, à Æèòîìèðñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Âîëîäèìèð Äåáîé ïîäàðóâàâ äëÿ ¿¿ îô³ñó êàðòèíó

TPE A o

íèöÿ çðîáèëà ã³ãàíòñüê³ êðîêè âïåðåä: ìຠø³ñòü íàëåæíî îáëàøòîâàíèõ ïîñò³â ³ íàä³éíî çàõèùຠ³íòåðåñè íàøî¿ íåçàëåæíî¿ äåðæàâè, äîáèâàºòüñÿ âñå á³ëüøèõ íàäõîäæåíü äî ¿¿ áþäæåòó. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ïðîìîâåöü íàâ³â ñïðàâä³ âàãîì³ ïîêàçíèêè: â ïåðø³ ðîêè ä³ÿëüíîñò³ êîëåêòèâ ìèòíèö³ çáèðàâ äëÿ äåðæàâíî¿ ñêàðáíèö³ ïî ê³ëüêà ñîòåíü òèñÿ÷ ãðèâåíü, à â îñòàíí³ – âæå ì³ëüÿðäè. Ìèíóëîãî, 2012 ðîêó Æèòîìèðñüê³ ìèòíèêè ïåðåäàëè â Äåðæáþäæåò ïîíàä 7,5 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü – íà 1 ì³ëüÿðä á³ëüøå, í³æ ïîçàòîð³ê. Âîíè ïðîêîíòðîëþâàëè êîðäîíí³

o e

i e

â³òàëüíîìó ñëîâ³ ï³äêðåñëèâ âàæëèâ³ñòü ñï³âïðàö³ ìèòíèê³â ³ ïðèêîðäîííèê³â. Äóæå çâîðóøëèâî ïðèâ³òàëè æèòîìèðñüêèõ ìèòíèê³â ç þâ³ëåºì âèõîâàíö³ ï³äøåôíî¿ Áåðäè÷³âñüêî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè-³íòåðíàòó äëÿ ä³òåéñèð³ò. Âîíè çðîáèëè ñâîº ÿñêðàâå äîïîâíåííÿ äî êîíöåðòíî¿ ïðîãðàìè âå÷îðà, â ÿê³é âçÿëè ó÷àñòü ç³ðêè åñòðàäè, ëàóðåàòè â³ò÷èçíÿíèõ ³ ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñ³â òà ôåñòèâàë³â ˳íà Øåðåìåò, Àðòåì Êîíäðàòþê ³ çîâñ³ì þíèé ã³òàðèñò Þäæèí Ðåé, à ùå ìóçè÷íå òð³î «Áàíáðî», îðêåñòðîâà ãðóïà Ïîë³ñüêîãî àíñàìáëþ «Ëüîíîê» ³ ãóðò «Äðåâëÿíè», ÿêèì áàãàòî ðîê³â êåðóº íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè îáë-

ϳä ÷àñ âèêîíàííÿ óìíó Óêðà¿íè

«Çàìêîâà ãîðà». ßê ñêàçàâ, öèì â³ääÿ÷èâ ìèòíèö³ çà òå, ùî ¿¿ êîëåêòèâ òîð³ê ïîñîáèâ áþäæåòó ãîëîâíîãî ì³ñòà îáëàñò³ äâàäöÿòüìà ì³ëüéîíàìè ãðèâåíü. Ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ϳâí³÷íîãî ðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ ïðèêîðäîíñëóæáè Îëåã Ìåäâåä÷óê ó

y

Äèâîâèæíî, àëå ïîïðè òå, ùî îñü óæå ìiñÿöü êðà¿íà æèâå çà íîâèì áþäæåòîì, ³ç âóñò ìîæíîâëàäöiâ ìè é äàëi ÷óºìî ðiçíi ïîêàçíèêè êóðñó ãðèâíi, ùî íiáèòî çàêëàäåíi â îñíîâíèé êîøòîðèñ êðà¿íè. Ó ãðóäíi, ïåðåä ãîëîñóâàííÿì áþäæåòó â ïàðëàìåíòi, îäèí ³ç ëiäåðiâ ïðîâëàäíî¿ ïàðòi¿ Îëåêñàíäð ªôðåìîâ îôiöiéíî çàÿâèâ: ïðîåêò áþäæåòó-2013 ïåðåäáà÷ຠêóðñ íà ðiâíi 8,5 ãðèâí³ çà äîëàð. À äíÿìè ïðåì’ºð Ìèêîëà Àçàðîâ ðîçïîâiâ ãðîìàäñüêîñòi, ùî îðiºíòóºòüñÿ â 2013 ðîöi íà ñåðåäíié êóðñ ó 8,3 – 8,4 ãðí çà äîëàð. Ìîâëÿâ, áþäæåò íà ïîòî÷íèé ðiê ðîçðàõîâóâàâñÿ, âèõîäÿ÷è ç öüîãî ñåðåäíüîði÷íîãî êóðñó íàöiîíàëüíî¿ âàëþòè. Õî÷à ùå ó âåðåñíi, ïåðåä âèáîðàìè, âií áóâ

áiëüø îïòèìiñòè÷íèì, çàÿâëÿþ÷è, ùî óðÿä çàêëàäຠâ ïðîåêò äåðæàâíîãî áþäæåòó êóðñ ãðèâíi íà ðiâíi 8,1 – 8,2 ãðí çà äîëàð. Àëå íèíi î÷åâèäíå îäíå: íiõòî ç íàéâèùèõ ïîñàäîâöiâ êðà¿íè âæå íå ïðèõîâóº, ùî äåâàëüâàöiÿ ãðèâíi íåìèíó÷à. Áiëüøå òîãî, Ñâiòîâèé áàíê, ÿêèé äîñi äóæå îáåðåæíî êîìåíòóâàâ ñèòóàöiþ ùîäî ãðèâíi, ïîïåðåäèâ: äî êiíöÿ ðîêó óêðà¿íñüêà íàöiîíàëüíà âàëþòà îñëàáíå äî 8,7 ãðèâåíü çà äîëàð. Òà öå, êàæóòü åêñïåðòè, – îïòèìiñòè÷íèé ñöåíàðié.  êóëóàðàõ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ïîäåé-

ͳ÷

I

TOM PA TOM PC O O ACTI

po ypc 10-12 p êóþòü i ïðî 10, i ïðî 12 ãðèâåíü çà îäèí «çåëåíèé». Òî ùî ÷åêຠíà ãðèâíþ? Îñü ùî êàæóòü íàðîäíèé äåïóòàò Àíäðié Ïàâëîâñüêèé òà ãîëîâà êîìiòåòó åêîíîìiñòiâ Óêðà¿íè Àíäðié Íîâàê. À. Ïàâëîâñüêèé: «ßê ïðàâèëî, êóðñ ãðèâíi ùîäî äîëàðà çàêëàäàºòüñÿ â Ïðîãðàìi ñîöiàëüíîåêîíîìi÷íîãî ðîçâèòêó, ÿêó ÿê çàêîí ïàðëàìåíòàði ïîâèííi çàòâåðäèòè ðàí³øå, íiæ ðîçãëÿäàòè áþäæåò. Òàê âèìàãຠáþäæåòíèé êîäåêñ. Îäíàê óðÿä Àçàðîâà òà ßíóêîâè÷à ïiøîâ íà éîãî ïîðóøåííÿ, çàòâåðäèâøè áþäæåò áåç ïðîãðàìè. Âî÷åâèäü, ùîá âòàºìíè÷èòè i êóðñ, i iíøi ïîêàçíèêè. Òîìó ïðî «çàêëàäåíèé» êóðñ çíàºìî òiëüêè çi ñëiâ ïðåì’ºðà, ÿêèé ÿêîñü îáìîâèâñÿ: óðÿä ðîçðîáëÿâ áþäæåò ç ðîçðàõóíêó, ùî íà êiíåöü ðîêó áóäå 8,5 – 8,7 ãðèâåíü

ETBEP 07.02

CEPE A 06.02 Äåíü

+0..+02 Íàïðÿì â³òðó Ïä. 3-4,5 ì/ñåê

ͳ÷

p

äåðæàäì³í³ñòðàö³¿, íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè Þð³é Ãðàäîâñüêèé. Ìàéñòåðíî â³â ïðîãðàìó çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè Âîëîäèìèð Øèíêàðóê. ²âàí ÃÎÖÀËÞÊ Çí³ìêè Êàòåðèíè Òàðàíîâñüêî¿

O a o

« e e

+01..+03 Íàïðÿì â³òðó Ïä-Ñõ. 2,5-3,5 ì/ñåê

ͳ÷

»

çà äîëàð. Àëå òðåáà ðîçóìiòè, ùî áþäæåò ìîæíà ïåðåãëÿäàòè ùîêâàðòàëüíî. Òîìó, äóìàþ, âëàäà ðîçðàõîâóº, ùî âæå â ïåðøîìó êâàðòàëi çìîæå «íàìàëþâàòè» çîâñiì iíøi öèôðè. À. Íîâàê: «ßêùî ðèíîê îòðèìຠñèãíàë, ùî âñå-òàêè ÌÂÔ íàäຠêîøòè, òî ñèòóàöiÿ áóäå áiëüø êîíòðîëüîâàíà, i ãðèâíÿ äåâàëüâóâàòèìå, àëå ïëàâíî. Àäæå âëàäà ðîçðàõîâóº íà êðåäèò ó ñóìi 15 ìëðä äîëàðiâ. Êîëè æ ñòàíå î÷åâèäíî, ùî âiäíîâëåííÿ ñïiâïðàöi ç ÌÂÔ íàì íå ñâiòèòü, ÷è ñóìà êðåäèòó áóäå íå òàêà âåëèêà, òî ðèíîê çðåàãóº âiäïîâiäíî, i ïiäâèùåíèé ïîïèò íà âàëþòó ìè ìîæåìî ïîáà÷èòè âæå â ëþòîìó. Ëåñÿ ßÑÈÍ×ÓÊ Ç ñàéòó expres.ua, ç³ ñêîðî÷åííÿìè

C OTA 09.02

’ TH 08.02 Äåíü

?

Äåíü

+01..+04 Íàïðÿì â³òðó Ïí-Ñõ. 2,5-4 ì/ñåê

ͳ÷

Äåíü

Ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ ïðàöþº 146 àâòîìîá³ë³â øâèäêî¿ äîïîìîãè, à ïîòð³áíî õî÷à á 245. Æîäíà ç òèõ, ùî º, íå îáëàäíàíà ïðèëàäàìè íàâ³ãàö³¿.  òîé ÷àñ ÿê ó ñòîëèö³ àâòî ç òàêèìè “àãðåãàòàìè” àæ 150. Ñòàíö³é “øâèäêî¿” â îáëàñò³ âèñòà÷àº. Ñò³ëüêè æ ó ñóñ³äí³õ ³ííèöüê³é òà Õìåëüíèöüê³é îáëàñòÿõ. Òðîõè êðàùà ñèòóàö³ÿ â гâíåíñüê³é îáëàñò³. Íà æàëü, ³íôîãðàô³êà, ùî ðîç-

ì³ùåíà íà ñàéò³ ³íôîðìàãåíòñòâà Óêð³íôîðì, íå â³äîáðàæຠíàñê³ëüêè çàñòàð³ëèì º àâòîìîá³ëüíèé ïàðê ñòàíö³é “øâèäêî¿ äîïîìîãè”. Íàéêðàùå ïî÷óâàºòüñÿ åêñòðåíà ìåäèöèíà â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é, Ëóãàíñüê³é, Õàðê³âñüê³é ³ ×åðêàñüê³é îáëàñòÿõ. Ó öèõ ðåã³îíàõ âñ³ àâòîìîá³ë³ “øâèäêî¿” çàáåçåïå÷åí³ ïðèëàäàìè íàâ³ãàö³¿. Ðîìàí Çäîðèê

TEPMIH –

BA T

o

p

a — cepe a op i a a

+0..+03 Íàïðÿì â³òðó Ïä-Çõ. 2-4,5 ì/ñåê

HI i

x

Ìèíóëî¿ ñóáîòè â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Þð³é Áîéêî íà íàðàä³ ç êåð³âíèêàìè îáëàñòåé ïîïåðåäèâ ¿õ ïðî òå, ùî âîíè íåñòèìóòü îñîáèñòó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñèòóàö³þ, ùî ñêëàëàñÿ ³ç íåçàäîâ³ëüíèì ð³âíåì ðîçðàõóíê³â çà åíåðãîíîñ³¿ ³ ñóòòºâèì ïðèðîñòîì çàáîðãîâàíîñò³ ç ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. Áîéêî, çâåðòàþ÷èñü äî ïåðøîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè Æèòîìèðñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ìèêîëè Îëåùåíêà, ÿêèé áóâ ïðèñóòí³é íà íàðàä³. Íà âñå ïðî âñå îáëàñòÿì-áîðæíèêàì Áîéêî äàâ äâà òèæí³. ßêùî çà öåé ïåð³îä í³÷îãî íå çì³íèòüñÿ, â³öå-ïðåì’ºð ïîîá³öÿâ æîðñòê³ àäì³í³ñòðàòèâí³ çàõîäè. Ðîìàí Çäîðèê

HA PECTABPA I o

...

pi o e c o i y i c pa e i y pa e

oc i

Áàãàòî æèòîìèðÿí çäèâîâàí³ òèì, ùî íà îãëÿäîâîìó ìàéäàí÷èêó á³ëÿ Ìóçåþ Êîñìîíàâòèêè ³ìåí³ Ñåðã³ÿ Ïàâëîâè÷à Êîðîëüîâà âæå íå âèäêî äâîõ âðàæàþ÷èõ åêñïîíàò³â – âèñî÷åííèõ ðàêåò Ð-5 ³ Ð-12 (êîæíà ç íèõ äîâæèíîþ ïåðåâèùóâàëà 20 ìåòð³â). Äî ðå÷³, îäíó ç íèõ – Ð-5 ùå â ñ³ìäåñÿò³ ðîêè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ïîäàðóâàâ Æèòîìèðó Ðîñ³éñüêèé äåðæàâíèé ìóçåé ³ñòî𳿠êîñìîíàâòèêè ³ìåí³ îñíîâîïîëîæíèêà ðàêåòîáóäóâàííÿ ³ ñó÷àñíî¿ êîñì³÷íî¿ íàóêè Ê.Å. Ö³îëêîâñüêîãî (ôóíêö³îíóº â ì³ñò³ Êàëóãà). Öÿ ðàêåòà âàãîþ ìàéæå òðè òîííè âèêîðèñòîâóâàëàñÿ äëÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ó âåðõí³õ øàðàõ àòìîñôåðè. Äðóãó, ùå ïîòóæí³øó Ð-12 (âàæèòü ÷îòèðè òîííè) â 1989 ðîö³ ïåðåäàëà ìóçåþ êîñìîíàâòèêè ³ìåí³ Ñ.Ï. Êîðîëüîâà â³éñüêîâà ÷àñòèíà, ÿêà ðàí³øå äèñëîêóâàëàñÿ â ñåëèù³ Âèñîêà ϳ÷ Æèòîìèðñüêîãî ðàéîíó. Ïåðåäàëà ï³ñëÿ òîãî, ÿê Ðàäÿíñüêèé Ñîþç ³ Ñïîëó÷åí³ Øòàòè Àìåðèêè ï³äïèñàëè äîãîâ³ð ïðî çíèùåííÿ áîéîâèõ ðàêåò ñåðåäíüî¿ ³ ìàëî¿ äàëüíîñò³. À Ð-12 ñòâîðåíà êîëåêòèâîì

âñåñâ³òíüîâ³äîìîãî êîíñòðóêòîðñüêîãî áþðî «Ï³âäåííå» ï³ä êåð³âíèöòâîì ñëàâåòíîãî êîíñòðóêòîðà, àêàäåì³êà Ì.Ê. ßíãåëÿ â 1959 ðîö³ ÿê áåçêðèëèé ë³òàëüíèé àïàðàò ñòðàòåã³÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ. «² ÷îìó çíÿò³ ç åêñïîçèö³¿ ö³ ÷óäî-åêñïîíàòè?» – çàïèòàâ êîðåñïîíäåíò íàøîãî ïîðòàëó äèðåêòîðà Ìóçåþ êîñìîíàâòèêè ³ìåí³ Ñ.Ï. Êîðîëüîâà ²ðèíó Äÿ÷óê. «Ðàêåòè çíÿëè ïðàö³âíèêè òîâàðèñòâà «Êîìïàí³ÿ-Ìàò³ñ» äëÿ ðåñòàâðàö³¿. Ôàõ³âö³ âèçíà÷èëè, ùî âîíè ïîòðåáóþòü â³äíîâëåííÿ, áî áàãàòî ðîê³â ñòîÿëè ïðîñòî íåáà. ϳñëÿ ðåñòàâðàö³¿ ðàêåòè çíîâó åêñïîíóâàòèìóòüñÿ á³ëÿ ïàâ³ëüéîíó êîñì³÷íî¿ òåõí³êè ìóçåþ», – ïîÿñíèëà ²ðèíà Äìèòð³âíà. ²âàí ÀÍÄвªÍÊÎ

Á³ëüøå íîâèí ÷èòàéòå ùîäíÿ íà íàøîìó âåá-ïîðòàë³ www.interesu.info

HE I 10.02 ͳ÷

E...

a a e e e a ” e a 60%

³í ñêàçàâ, ùî íàéá³ëüø íåçàäîâ³ëüíà ñèòóàö³ÿ ç ðîçðàõóíêàìè çà ãàç — íà Æèòîìèðùèí³ òà Ëóãàíùèí³. – ³ä íåïðîôåñ³éíèõ ä³é êåð³âíèê³â íà ì³ñöÿõ íå ïîâèíí³ ñòðàæäàòè ïðîñò³ ëþäè. ßêùî ñïðàâè ç ðîçðàõóíêàìè çà åíåðãîíîñ³¿ ó âàñ áóäóòü éòè òàê, ÿê çàðàç, ìè áóäåìî âæèâàòè íåïîïóëÿðí³ ð³çê³ çàõîäè, – ñêàçàâ Þð³é

B A E P BH ? I B y yapax Bepxo o pa

B

Âëàäèñëàâ Ñóâîðê³í âðó÷ຠÏîäÿêó ÷ëåíó ñï³ëêè âåòåðàí³â ìèòíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè Ãàëèí³ Ä³äê³âñüê³é

âíèê³â ìèòíèö³ ³ âåòåðàí³â ö³º¿ ñëóæáè.  íèõ âçÿëè ó÷àñòü çàñòóïíèê ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð Íèêèòþê, çàñòóïíèê ãîëîâè îáëàñíî¿ ðàäè Ìèõàéëî ×èãèð, Æèòîìèðñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Âîëîäèìèð Äåáîé, ïðåäñòàâíèêè ϳâí³÷íîãî ðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè. Ó â³òàëüíîìó âèñòóï³ íîâèé íà÷àëüíèê Æèòîìèðñüêî¿ ìèòíèö³ Âëàäèñëàâ Ñóâîðê³í (â³í äâà ì³ñÿö³ òîìó çì³íèâ Ìèêîëó Òèìîøåíêà) íàãàäàâ, ùî öåé, ñüîãîäí³ ïîòóæíèé ï³äðîçä³ë áóëî

www.interesu.info

¹ 04 (1065) 06 ëþòîãî 2013ð.

OHE I O 11.02 Äåíü

-02..-01 Íàïðÿì â³òðó Ñõ. 2 ì/ñåê

ͳ÷

Äåíü

BIBTOPO 12.02 ͳ÷

Äåíü

-03.. +0

+0.. +01

Íàïðÿì â³òðó Ïí-Ñõ. 3,5-4,5 ì/ñåê

Íàïðÿì â³òðó Ñõ. 3-4 ì/ñåê


www.interesu.info

¹ 04 (1065) 06 ëþòîãî 2013ð.

O O pa o

o

O ’ c

a

po a c

̲ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ: ÃÐÎÌÀÄÑÜͲ, ÊÎÌÓÍÀËÜͲ; ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ – ÏÎ˲ÒÈ×Ͳ

HAT o pa

p

29 ñ³÷íÿ â³äáóëèñÿ óñòàíîâ÷³ çáîðè äëÿ ôîðìóâàííÿ íîâîãî ñêëàäó ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè îáëàñí³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿. Âïðîäîâæ ì³ñÿöÿ ïðàöþâàëà ³í³ö³àòèâíà ãðóïà, ÿêà ïðîâåëà òðè çàñ³äàííÿ. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ãîëîâà ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè Îëåã Óì³íñüêèé, çàóâàæèâøè, ùî â³ä ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é Æèòîìèðùèíè íàä³éøëà 191 çàÿâêà íà ó÷àñòü ó ðîáîò³ íîâî¿ ãðîìàäñüêî¿ ðàäè. Äëÿ ó÷àñò³ â óñòàíîâ÷èõ çáîðàõ çàðåºñòðóâàëîñü 182 êàíäèäàòè â ÷ëåíè ãðîìàäñüêî¿ ðàäè. Øëÿõîì â³äêðèòîãî ãîëîñóâàííÿ áóëî îáðàíî ë³÷èëüíó êîì³ñ³þ â ñêëàä³ 13 ÷îëîâ³ê, ñåêðåòàðÿ ³ ãîëîâó óñòàíîâ÷èõ çáîð³â, ÿêèì ñòàâ ïðåäñòàâíèê áëàãî-

ä³éíîãî ôîíäó „Çàëîæíèêè ×îðíîáèëÿ” Ìèêîëà ßêèìåíêî. Ùîäî ê³ëüê³ñíîãî ñêëàäó ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ áóëî âèð³øåíî, ùî êåð³âíèê àáî ïðåäñòàâíèê êîæíî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà ïîäàëà çàÿâêó, óâ³éäå äî ñêëàäó íîâî¿ ãðîìàäñüêî¿ ðàäè. Çã³äíî ç ïîðÿäêîì äåííèì çáîð³â ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ðîáîòó âèñòóïèâ ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ ðàäè, ùî ïðàöþâàëà âïðîäîâæ 20102012 ðîê³â, Îëåã Óì³íñüêèé. Çàâäàííÿì öüîãî äîðàä÷îãî îðãàíó, íàãàäàâ â³í, áóëî çä³éñíåííÿ ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ çà ä³ÿëüí³ñòþ îáëäåðæàäì³í ³ ñ ò ð à ö ³ ¿ , Ëåîí³ä Àíòîíþê ñïðèÿííÿ â îáî-

O

C o

pc

i

o

â’ÿçêîâîìó âðàõóâàíí³ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè. Ãðîìàäñüêà ðàäà, äî ñêëàäó ÿêî¿ óâ³éøëè 11 ïðîô³ëüíèõ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é, ïðàöþâàëà íàä òèì, ùîá äî ¿¿ ð³øåíü ïðèñëóõàëèñÿ îðãàíè ì³ñöåâî¿ âëàäè. Äëÿ îáðàííÿ ãîëîâè íîâî¿ ãðîìàäñüêî¿ ðàäè áóëî âíåñåíî äâ³ êàíäèäàòóðè: Ëåîí³äà Àíòîíþêà ³ Îëåãà Óì³íñüêîãî.

ep a

i ic pa i

1991 ðîêó î÷îëþº Æèòîìèðñüêó îáëàñíó àñîö³àö³þ „Äçâîíè ×îðíîáèëÿ”. Çàâäàííÿì íîâîîáðàíî¿ ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ââàæຠçãóðòóâàííÿ çóñèëü äëÿ çä³éñíåííÿ äîáðèõ ñïðàâ íà áëàãî îáëàñò³. Çàñòóïíèêîì ãîëîâè ðàäè îáðàíî ãîëîâó Æèòîìèðñüêîãî îáëàñíîãî í³ìåöüêîãî íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíîãî òîâàðèñòâà „Â³äåðãåáóðã”/”³äðîäæåííÿ” Âîëîäèìèðà ϳíüêîâñüêîãî,

ϳä ÷àñ îáðàííÿ íîâîãî ñêëàäó Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè

Øëÿõîì â³äêðèòîãî ãîëîñóâàííÿ ãîëîâîþ ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðè Æèòîìèðñüê³é îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ áóëî îáðàíî Ëåîí³äà Àíòîíþêà, çà ÿêîãî ïðîãîëîñóâàëî 119 ÷ëåí³â ðàäè. Ëåîí³ä Àíòîíþê ç

ñåêðåòàðåì – ãîëîâó ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ „Ñêàðáè Ïîë³ññÿ” Þë³þ Ñëîáîæàí. Ïðåñ-ñëóæáà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Çí³ìêè ïðåñ-ñëóæáè

O EHEP O — MEPI : POT CTO HH TP BA Õî÷à ï³ñëÿ äâîõ äí³â «îáåçâîäíåííÿ» Æèòîìèðà ç áîêó “Æèòîìèðîáëåíåðãî” îñòàííº â³äíîâèëî ïîäà÷ó åëåêòðîåíåð㳿 íà îá’ºêòè ÊÏ “Æèòîìèðâîäîêàíàë”, ïðîáëåìó ðîçðàõóíê³â çà åëåêòðîåíåðã³þ íå çíÿòî. Áî, ÿê çàçíà÷àëîñÿ íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè, “ì³ñüêèé ãîëîâà Âîëîäèìèð Äåáîé, ïðîêóðîð îáëàñò³ ²ãîð Ïðîöåíêî, ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³é Ðèæóê òà çàñòóïíèê ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ìèêîëà Îëåùåíêî ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè ïðèìóñèëè ïðèâàòíó êîìïàí³þ «Æèòîìèðîáëåíåðãî» ï³äêëþ÷èòè äî åëåêòðîïîñòà÷àííÿ ñòàíö³¿ ²²² ï³äéîìó ÊÏ «Æèòîìèðâîäîêàíàë». ϳñëÿ öüîãî ïðîêóðàòóðà Æèòîìèðà çàÿâèëà, ùî ïåðåâ³ðèòü çàêîíí³ñòü ïðèïèíåííÿ ïîäà÷³

«

åëåêòðîåíåð㳿 íà íàñîñí³é ñòàíö³¿ ²²² ï³äéîìó. Àäæå ï³ä ÷àñ õîëîä³â â³äêëþ÷àòè åëåêòðèêó “Æèòîìèðîáëåíåðãî” íå ìàëî ïðàâà. Âîäíî÷àñ ãîëîâó ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ “Æèòîìèðîáëåíåðãî” Àíàòîë³ÿ Ëåâèöüêîãî öå íå ëÿêàº. – Ìè îñêàðæóâàòèìåìî ð³øåííÿ ïðîêóðàòóðè, – êàæå â³í. – Çàêîí îäèí äëÿ âñ³õ. À çà ñïîæèò³ ïîñëóãè òðåáà ïëàòèòè… Ó âîäîêàíàë³ æ ñòâåðäæóþòü: ñóìó â ïîíàä 7 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, ùî ¿¿ êîìóíàëüíèêè çàáîðãóâàëè ïåðåä ÏÀÒ “Æèòîìèðîáëåíåðãî”, ç äåð-

TOM PTE – TPET

Âîëîäèìèð Äåáîé

Àíàòîë³é Ëåâèöüêèé

æàâíîãî áþäæåòó ïåðåðàõóâàëè ùå íàïðèê³íö³ ãðóäíÿ ìèíóëîãî ðîêó. Àëå ÏÀÒ íå çìîãëî ¿¿ îòðèìàòè, áî íåìຠáîðãó ïåðåä ÄÏ “Åíåðãîðèíîê”. À òèì ÷àñîì åíåðãåòèêè çàëèøèëè áåç âîäè íà äâà äí³ 46 òèñÿ÷ æèòîìèðÿí.

Îòæå, ïðîòèñòîÿííÿ ì³æ «Æèòîìèðîáëåíåðãî» ³ ì³ñüêîþ âëàäîþ òðèâàº. Íå âèêëþ÷åíî, ùî êðàïêó â íüîìó ñòàâèòèìóòü àáî óðÿä, àáî é ñóä. Ðîìàí Çäîðèê Çí³ìêè ç ²íòåðíåòó

O OM HEHEP O» B PA HI

æóâàâ íîâ³ òåõíîëî㳿, ³ â 2012 ðîö³ âäàëîñÿ ï³äíÿòèñÿ äî ð³âíÿ ïðîâ³äíèõ òåïëîåíåðãåòè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ Óêðà¿íè. Ìè ðîçä³ëèëè òðåòº ì³ñöå ç êîíöåðíîì «Ì³ñüê³ òåïëîâ³ ìåðåæ³» ì. Çàïîð³ææÿ. À ïîñòóïèëèñÿ ëèøå àíàëîã³÷íèì ï³äïðèºìñòâàì ì. Õìåëüíèöüêîãî òà ì. Õàðêîâà. Âèáîðîòè òðåòº ì³ñöå íå òàê ïðîñòî. Ñåðåä ïîêàçíèê³â, ùî âðàõîâóâàëèñÿ äëÿ âèâåäåííÿ ðåéòèíã³â, áóëè íàñàìïåðåä âèðîáíèöòâî òåï-

A PO A MOB a

o a a po y pa y a e e

Äìèòðî Ðîãîæèí

ëîâî¿ åíåð㳿 íà îäèíèöþ âñòàíîâëåíî¿ ïîòóæíîñò³, ïèòîìà âòðàòà óìîâíîãî ïàëèâà íà â³äïóñê îäèíèö³ òåïëîâî¿ åíåð㳿, â³äïóñê òåïëîâî¿ åíåð㳿 íà îäèíèöþ òðóäîâèõ ðåñóðñ³â òà ³íø³.

Áðàëèñÿ äî óâàãè òàêîæ ó÷àñòü ï³äïðèºìñòâà â äåðæàâíèõ ïðîãðàìàõ, ð³âåíü éîãî ðîçâèòêó òà ö³ëà íèçêà ³íøèõ ïàðàìåòð³â. Àëå ãîëîâíå, ùî íàøó ðîáîòó îö³íèëè ìåøêàíö³ ì. Æèòîìèðà, ÿêèì ìè íàäàºìî ïîñëóãè ç îïàëåííÿ. Íàì ïðèºìíî, ùî ëþäè òåëåôîíóþòü ³ äÿêóþòü çà ðîáîòó. ßêùî ùå ê³ëüêà ðîê³â òîìó íà íàøå êîìóíï³äïðèºìñòâî íàäõîäèëî äî 800 ñêàðã çà äîáó, òî òåïåð ëèøå äâ³-òðè. Âñå öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî «Æèòîìèðòåïëîêîìóíåíåðãî» ïðàöþº ñòàá³ëüíî ³ çàáåçïå÷óº âèñîêó ÿê³ñòü íàäàííÿ ïîñëóã. Öå òàêîæ áóëî îö³íåíî é îðãàí³çàòîðàìè âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó». Çàïèñàâ Ïåòðî ÒÀÐÀÑÞÊ Çí³ìîê àâòîðà

a

˳äåð Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿, íàðîäíèé äåïóòàò Îëåã Ëÿøêî çâåðíóâñÿ äî ªâðîïåéñüêî¿ êîì³ñ³¿ ³ç çàêëèêîì ï³äòðèìàòè Óêðà¿íó, â³ä ÿêî¿ «Ãàçïðîì» âèìàãຠ7 ì³ëüÿðä³â äîëàð³â çà íåäîá³ð ãàçó. ßê â³äîìî, íàðàç³ ªâðîïà íå âòðó÷àºòüñÿ ³ íàâ³òü íå êîìåíòóº êîíôë³êò. Ïðî öå ïîë³òèê íàïèñàâ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Facebook. «Íà æàëü, ªâðîêîì³ñ³ÿ çàéíÿëà ïîçèö³þ Ïîíò³ÿ Ïèëàòà, óìèâøè ðóêè, ³ çàëèøèâøè Óêðà¿íó íàïðèçâîëÿùå», – ïèøå Ëÿøêî. Ïðåäñòàâíèê ºâðîêîì³ñàðà ç ïèòàíü åíåðãåòèêè Ãþíòåðà Îòò³íãåðà Ìàðëåí Õîëçíåð çàÿâèëà ëèøå òå, ùî âîíè ñïîä³âàþòüñÿ, ùî äàíà ñèòóàö³ÿ í³ÿê íå âïëèíå íà ïîñòàâêè ðîñ³éñüêîãî ãàçó â ªâðîïó. Íàðîäíèé äåïóòàò ââàæàº, ùî òàêà ïîçèö³ÿ ªÑ âèã³äíà Ìîñêâ³ ³ ïîð³âíÿâ ¿¿ ç Ìþíõåíñüêîþ óãîäîþ 1938 ðîêó, êîëè ë³äåðè Áðèòàí³¿ òà Ôðàíö³¿ çäàëè óòëåðó ×åõîñëîâà÷÷èíó, ùî â ï³äñóìêó ïðèçâåëî äî Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. «Ñüîãîäí³ º çàãðîçà íîâî¿ Ìþíõåíñüêî¿ çìîâè, òåïåð âæå ïðîòè Óêðà¿íè, ÿêùî ªâðîïà çäàñòü Ïóò³íó Óêðà¿íó â îáì³í íà çíèæêè íà ãàç, – çàÿâèâ Ëÿøêî, ÿêèé ñïîä³âàºòüñÿ, ùî ºâðîïåéñüêå ñï³âòîâàðèñòâî âñå-òàêè ñòàíå íà çàõèñò íàøî¿ äåðæàâè. – Áåç íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè íå áóäå Âåëèêî¿ ªâðîïè». Íàãàäàºìî, ðàí³øå Îëåã Ëÿøêî çâåðíóâñÿ ç ëèñòîì äî êåð³âíèê³â óñ³õ ïàðëàìåíòñüêèõ ôðàêö³é ç ïðîïîçèö³ºþ ïðîâåäåííÿ ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÷åðåç çàãðîçó åêîíîì³÷íîìó ñóâåðåí³òåòó Óêðà¿íè ³ ¿¿ íàö³îíàëüí³é áåçïåö³ ó çâ’ÿçêó ç îñòàíí³ìè

«MAC

 Óêðà¿í³ ùîð³÷íî ïðîõîäèòü êîíêóðñ, îðãàí³çîâàíèé ̳æãàëóçåâîþ àñîö³àö³ºþ ç ðîçâèòêó ñèñòåì òåïëîïîñòà÷àííÿ «Óêðòåïëîêîìóíåíåðãî» òà ÖÊ ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, ì³ñöåâî¿ ïðîìèñëîâîñò³ òà ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè íà êðàùå ï³äïðèºìñòâî êîìóíàëüíî¿ òåïëîåíåðãåòèêè Óêðà¿íè. Íåùîäàâíî áóëî ï³äáèòî ï³äñóìêè öüîãî êîíêóðñó, ÊÏ «Æèòîìèðòåïëîêîìóíåíåðãî» ïîñ³ëî òðåòº ì³ñöå â Óêðà¿í³ ñåðåä ì³ñüêèõ òåïëîïîñòà÷àëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ áðàëè â íüîìó ó÷àñòü. Îñü ùî ç öüîãî ïðèâîäó íàøîìó êîðåñïîíäåíòó ñêàçàâ äèðåêòîð ÊÏ «Æèòîìèðòåïëîêîìóíåíåðãî» Äìèòðî Ðîãîæèí. «Çà îñòàíí³ òðè ðîêè íàøå ï³äïðèºìñòâî çíà÷íî ïîñèëèëî ñâî¿ ïîçèö³¿. Êîëåêòèâ âïðîâàä-

O e e po i

ñòîð. 3

êðîêàìè Ðîñ³¿. Òàêîæ ë³äåð Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿ çàðåºñòðóâàâ ó ïàðëàìåíò³ ïîñòàíîâó ïðî ñêàñóâàííÿ ãàçîâèõ óãîä 2009 ðîêó â Ñòîêãîëüìñüêîìó àðá³òðàæ³ ³ çàÿâèâ, ùî ó â³äïîâ³äü íà åêîíîì³÷íó àãðåñ³þ íàøà äåðæàâà ìຠíåâ³äêëàäíî ðîçïî÷àòè ïåðåãîâîðè ç Âåëèêîþ Áðèòàí³ºþ, ÑØÀ, Ôðàíö³ºþ òà Êèòàºì íà ïðåäìåò ïîñèëåííÿ ÷èííèõ ãàðàíò³é íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè. Äíÿìè íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Facebook Ëÿøêî íàïèñàâ: «Çâåðí³òü óâàãó, ç óñ³õ îïîçèö³éíèõ ïàðò³é ëèøå ÐÏË (Ðàäèêàëüíà ïàðò³ÿ Ëÿøêà) â³äðåàãóâàëà íà åêîíîì³÷íó àãðåñ³þ ç áîêó Ðîñ³¿. Âñ³ ³íø³ ìîâ÷àòü. Ìîâ÷èòü ßöåíþê, ìîâ÷èòü Êëè÷êî, ìîâ÷èòü Òÿãíèáîê. Ö³êàâî, ÿêà ïðè÷èíà ö³º¿ ãëóõî¿ ìîâ÷àíêè? Íå óñâ³äîìëþþòü ñòóï³íü çàãðîçè? ¯ì íàïëþâàòè íà ³íòåðåñè Óêðà¿íè? Ñëóæàòü Ìîñêâ³? ×è ïðîñòî áîÿòüñÿ êðèòèêóâàòè Ïóò³íà?».

H TO»

O e o a , o « a i a» i «C o o a» o a c i pa a Bi opo Me e y o Îïîçèö³ÿ ïî÷àëà ïðàöþâàòè â ³íòåðåñàõ Ðîñ³¿, òîìó é áëîêóº âèäîáóòîê ñëàíöåâîãî ãàçó â Óêðà¿í³. Ïðî öå íà ñâî¿é ñòîð³íö³ â ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ Facebook íàïèñàâ ë³äåð Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿, ïîçàôðàêö³éíèé íàðîäíèé äåïóòàò Îëåã Ëÿøêî. «Ìàñêè çíÿòî. «Áàòüê³âùèíà», «Ñâîáîäà» ³ Ìåäâåä÷óê ðàçîì íàìàãàþòüñÿ çàáëîêóâàòè ³ äèñêðåäèòóâàòè âèäîáóòîê ñëàíöåâîãî ãàçó â Óêðà¿í³. Ïî÷èòàéòå çàÿâè «Ñâîáîäè» ³ òàê çâàíîãî «Óêðà¿íñüêîãî âèáîðó» Ìåäâåä÷óêà ïðîòè ñëàíöåâîãî ãàçó – àðãóìåíòè îäíàêîâ³, íà÷å ¿õ ïèñàëà îäíà ëþäèíà. Çãîäîì äî íèõ ïðèºäíàëàñÿ «Áàòüê³âùèíà». Ñüîãîäí³ ïðåäñòàâíèêè ö³º¿ ïàðò³¿ Êîæåì’ÿê³í, Àâàêîâ òà ³íø³ çàðåºñòðóâàëè ó Âåðõîâí³é Ðàä³ çàêîíîïðîåêò «Ïðî ââåäåííÿ ìîðàòîð³þ íà ïîøóê, ðîçâ³äêó òà âèäîáóâàííÿ íåòðàäèö³éíèõ âóãëåâîäí³â», – ïèøå Ëÿøêî ó Facebook. «Äóìàþ, ùî «Ãàçïðîì», äëÿ ÿêîãî Óêðà¿íà – íàéá³ëüøèé ñïîæèâà÷ ïðèðîäíîãî ãàçó, ãó÷íî àïëîäóº ö³é «äåðæàâíèöüê³é» ³í³ö³àòèâ³ äåïóòàò³â. Çâåðí³òü óâàãó: ñâîáîä³âö³, áàòüê³âùèíö³ ³ ìåäâåä÷óê³âö³ ï³ä ïðèâîäîì áîðîòüáè çà åêîëîã³þ ïðîâîäÿòü ñï³ëüí³ ì³òèíãè ïðîòè ñëàí-

öåâîãî ãàçó, ÿê öå áóëî â Äîíåöüêó 2 ëþòîãî», – çàóâàæèâ ïîë³òèê. Íà ïåðåêîíàííÿ Îëåãà Ëÿøêà, âèäîáóòîê ñëàíöåâîãî ãàçó – öå âàæëèâèé êðîê äî ðåàëüíî¿ åêîíîì³÷íî¿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, öå ìîæëèâ³ñòü õî÷à á ÷àñòêîâî çâ³ëüíèòè Óêðà¿íó â³ä ðàáñüêèõ êàéäàí³â «Ãàçïðîìó». «Íåâàæëèâî, ùî óãîäó ç «Shell» ï³äïèñàëà íèí³øíÿ âëàäà, åêîíîì³÷íà ïîë³òèêà ÿêî¿ â ö³ëîìó ïðîâàëüíà.  ñèòóàö³¿, êîëè àãðåñ³ÿ «Ãàçïðîìó» ò³ëüêè çàãîñòðþºòüñÿ, óêðà¿íñüê³ ïîë³òèêè ìàþòü äóìàòè ïðî äåðæàâó, à íå ä³ÿòè çà ãàíåáíèì ëåí³íñüêèì ïðèíöèïîì «÷èì ã³ðøå – òèì êðàùå». Âåëèêèé Êîáçàð ïèñàâ ïðî òàêèõ: «Ðàáè, ïîäíîæêè, ãðÿçü Ìîñêâè». Áîðîòèñÿ ïðîòè ñëàíöåâîãî ãàçó – öå áîðîòèñÿ ïðîòè óêðà¿íñüêî¿ íåçàëåæíîñò³», – çàÿâèâ Ëÿøêî. Ïðåñ-ñëóæáà ÐÏË www.liashko.ua www.rpl.kiev.ua


4 ñòîð.

̲ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ – ÑÎÖ²ÀËÜͲ, ÎѲÒͲ; ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ – ÏÎ˲ÒÈ×Ͳ

HE TI B

yc

i

o

PO p

Íåâåëè÷êó îñòð³âíó äåðæàâó â Ñåðåäçåìíîìó ìîð³ ç îô³ö³éíîþ íàçâîþ Ðåñïóáë³êà ʳïð (çà òåðèòîð³ºþ âîíà ìàéæå â òðè ç ïîëîâèíîþ ðàçè ìåíøà çà íàøó îáëàñòü) äî ñüîãîäí³ çíàþòü ó âñüîìó ñâ³ò³ ÿê îäèí ç íàéá³ëüøèõ íà ïëàíåò³ îôøîð-öåíòð³â. Òîáòî òèõ öåíòð³â ñï³ëüíîãî ï³äïðèºìíèöòâà, ÿê³ íàäàþòü ï³ëüãîâèé ðåæèì ô³íàíñîâî-êðåäèòíèõ îïåðàö³é â ³íîçåìí³é âàëþò³ äëÿ ³íîçåìíèõ ðåçèäåíò³â (ô³çè÷í³ òà þðèäè÷í³ îñîáè).  çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ íå ðàç ïîâ³äîìëÿëîñÿ, ùî ä³þ÷³ â Óêðà¿í³ îë³ãàðõè òà áàíêè âèâåçëè ³ ùå âèâîçÿòü òóäè ç íàøî¿ êðà¿íè âåëè÷åçí³ êàï³òàëè. Àëå, âèÿâëÿºòüñÿ, íà ʳïð³ ùå é ðåàë³çóþòüñÿ ïåâí³ ïðîãðàìè äëÿ ³íîçåìö³â.

31 ñ³÷íÿ â Æèòîìèðñüê³é çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ ¹5 ì. Æèòîìèðà (ðîçòàøîâàíà íà âóëèö³ Êëîñîâñüêîãî) ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ìåðåæà îñâ³òí³õ êîíñóëüòàíò³â» ïðîâåëà çàõ³ä äëÿ çàö³êàâëåííÿ çä³áíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîëîä³ ó âè¿çä³ íà íàâ÷àííÿ â Ðåñïóáë³êó ʳïð, à ñàìå â ʳïðñüêèé ì³æíàðîäíèé óí³âåðñèòåò (CJU). Öåé âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä çàñíîâàíèé ïðèâàòíèìè îñîáàìè ïîð³âíÿíî íåäàâíî – 1997 ðîêó â ñòîëè÷íîìó ì³ñò³ ͳêîñ³ÿ. Ïðåäñòàâíèêè ÃÎ «Ìåðåæà îñâ³òí³õ êîíñóëüòàíò³â» ˳ä³ÿ ×åðíå÷óê-Ñìèê ³ Âîëîäèìèð Âàêóëà, êåð³âíèê ì³æíàðîäíîãî â³ää³ëó ʳïðñüêîãî ̳æíàðîäíîãî óí³âåðñèòåòó Îëåíà Îãóò ðåïðåçåíòóâàëè ó÷íÿì âèïóñêíèõ êëàñ³â ö³ëîãî ðÿäó øê³ë Æèòîìèðà ïðîãðàìó íàâ÷àííÿ óêðà¿íñüêèõ ñòóäåíò³â ó öüîìó âóç³, óìîâè ¿õ ïðîæèâàííÿ íà ʳïð³. Âîíè ïîâ³äîìèëè, ùî öåé ÊÌÓ ìຠâ³ñ³ì ôàêóëüòåò³â, íà ÿêèõ º øèðîêèé âèá³ð ñïåö³àëüíîñòåé. Òàê, íà ³íæåíåðíîìó ôàêóëüòåò³ ãîòóþòü ôàõ³âö³â ç á³î³íæåíåð³¿, áóä³âåëüíî¿ ³íæåíåð³¿, êîìï’þòåðíî¿ ³íæåíåð³¿, åëåêòðîííî¿ òà åëåêòðè÷íî¿ ³íæå-

BCT B

– Ñüîãîäí³ ãîñòðî ñòî¿òü ïèòàííÿ ïðî âèá³ð çîâí³øíüîïîë³òè÷íîãî âåêòîðà. Íå òàê äàâíî ñï³êåð ³êòîð Ðèáàê çàÿâèâ, ùî Âåðõîâíà Ðàäà îäíîñòàéíî óõâàëèòü ð³øåííÿ ùîäî ºâðî³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè ³ ùî ïîêè ïèòàííÿ âñòóïó äî Ìèòíîãî ñîþçó ãîñòðî íå ñòî¿òü. Ïðè öüîìó Ïðåçèäåíò ³ ïðåì’ºð äàþòü çðîçóì³òè, ùî íàì âàæëèâèé Ìèòíèé ñîþç, àëå íå â³äìîâëÿþòüñÿ ³ â³ä ªâðîñîþçó. ×îìó ìè í³ÿê íå ìîæåìî âèçíà÷èòèñÿ?

íåð³¿, ³íäóñòð³àëüíî¿ ³íæåíåð³¿, åíåðãåòè÷íèõ ñèñòåì, ³íæåíå𳿠çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì. Íà ôàêóëüòåò³ «Îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî» çà âèáîðîì ìîæíà íàáóòè ñïåö³àëüí³ñòü àðõ³òåêòîðà, ³íæåíåðíîãî, ãðàô³÷íîãî ÷è

ïðîìèñëîâîãî äèçàéíåðà. Ñó÷àñíèé ñïåêòð ñïåö³àë³ñò³â ãîòóº ôàêóëüòåò Åêîíîì³êè ³ Ìåíåäæìåíòó. Ïðè óí³âåðñèòåò³ ôóíêö³îíóþòü øêîëè «Òóðèçì ³ ãîòåëüíèé ìåíåäæìåíò» òà «Ïðèêëàäíèõ íàóê». Îëåíà Îãóò ïîâ³äîìèëà, ùî ʳïðñüêèé ̳æíàðîäíèé óí³âåðñèòåò óêëàâ óãîäè ç äâîìà âóçàìè Âåëè-

a

I, A o

ic

êîáðèòàí³¿ – University of Sunderiand ³ University of Woiverhampton íà âèäà÷ó ïîäâ³éíîãî äèïëîìà. Çà ö³ºþ óãîäîþ ñòóäåíòè ÊÌÓ íà îñòàííüîìó êóðñ³ ìàþòü çìîãó íàâ÷àòèñÿ â îäíîìó ç öèõ áðèòàíñüêèõ óí³âåðñèòåò³â. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ âîíè îòðèìóþòü îäíî÷àñíî äèïëîì ÊÌÓ é äèïëîì University of Sunderiand ³ University of Woiverhampton. Ìàéáóòí³ì âèïóñêíèêàì áóëî ïðîäåìîíñòðîâàíî â³äåîô³ëüìè ïðî çâàáëèâ³ óìîâè íàâ÷àííÿ ³ ïðîæèâàííÿ ñòóäåíò³â íà ʳïð³, ïðî ¿õ çàíÿòòÿ â ñïîðòèâíèõ ñåêö³ÿõ. Çà ³íôîðìàö³ºþ ðåïðåçåíòàòîð³â, íèí³ â ʳïðñüêîìó ̳æíàðîäíîìó óí³âåðñèòåò³ íàâ÷àºòüñÿ ïîíàä 6 òèñÿ÷ ïðåäñòàâíèê³â ç

48 êðà¿í. Îðãàí³çàòîðè öüîãî çàõîäó ñïîâ³ñòèëè, ùî äëÿ âèïóñêíèê³â æèòîìèðñüêèõ øê³ë áóäå ïðîâåäåíî êîíêóðñ íà áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ â ÊÌÓ. Îëåíà Îãóò ïîâ³äîìèëà: âèïóñêíèêè çàðàõîâóþòüñÿ äî íüîãî ç âðàõóâàííÿì îö³íîê ó ñâ³äîöòâ³ ïðî çàê³í÷åííÿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ³ çà ðåçóëüòàòà-

HAHH

c

a

i pi

ìè çäàíîãî â íüîìó îáîâ’ÿçêîâîãî åêçàìåíó ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Êîîðäèíàòîð ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ìåðåæà îñâ³òí³õ êîíñóëüòàíò³â» ó Æèòîìèð³ Ñâ³òëàíà Êóöà ïî³íôîðìóâàëà, ùî ôàõ³âö³ öüîãî îá’ºäíàííÿ ïðàöþþòü â óñ³õ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè. Âîíè ïðîïîíóþòü àá³òóð³ºíòàì íàéö³êàâ³øèé âàð³àíò îñâ³òí³õ ïðîãðàì íàéêðàùèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ªâðîïè â³äïîâ³äíî äî ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ³ çàïèò³â. ³ä ñëóõà÷³â íàä³éøëî ðåçîííå çàïèòàííÿ: «ßê â³äáóâàºòüñÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ âèïóñêíèê³â ʳïðñüêîãî ̳æíàðîäíîãî óí³âåðñèòåòó?» «Óí³âåðñèòåò íå çàéìàºòüñÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿì âèïóñêíèê³â. Ìè ï³äòðèìóºìî çâ’ÿçêè ç ï³äïðèºìöÿìè, ïðåäñòàâíèêàìè á³çíåñó òà çã³äíî ¿õí³õ çàïèò³â ðåêîìåíäóºìî ¿ì êðàùèõ ñïåö³àë³ñò³â», – â³äïîâ³ëà Îëåíà Îãóò. «Òåïåð ïîòð³áí³ ñàìå ò³ ñïåö³àë³ñòè, ÿê³ íàáóëè ãëèáîêèõ çíàíü ó ïåâí³é ñôåð³ ñóñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òàê³ çíàííÿ äàþòü ïðîâ³äí³ â³ò÷èçíÿí³ âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè. À ñàìå Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà àêàäåì³ÿ ³ Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà.  íèõ çäîáóëè îñâ³òó áàãàòî âèäàòíèõ ëþäåé. Íå òðåáà íåõòóâàòè òèì äîñâ³äîì, ÿêèé íàäáàëè ïîïåðåäí³ ïîêîë³ííÿ íàøîãî íàðîäó, ãàðíèìè ðîäèííèìè òðàäèö³ÿìè», – ïîðàäèëà ìåòîäèñò íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî öåíòðó óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëüãà Êîâàëü÷óê. ²âàí ÃÎÖÀËÞÊ ²ëþñòðàö³ÿ ç ²íòåðíåòó

¹ 04 (1065) 06 ëþòîãî 2013ð.

o

OCO o

pa

www.interesu.info

BA MICI

p xa a y i a i ap

Ç 1 ïî 27 ëþòîãî â Æèòîìèð³ ïðàöþº êàíäèäàò íàóê ç åðãîòåðàﳿ Åì³ë³ Óîë³ñ.  ̳æíàðîäíîìó áëàãîä³éíîìó ôîíä³ «Ì³ñ³ÿ â Óêðà¿íó» âîíà âïðîâàäæóº íîâ³òí³ ìåòîäè ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè òà ¿õí³õ áàòüê³â. Åðãîòåðàï³ÿ – öå ³ííîâàö³éíèé ìåòîä ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé, ÿêèé Åì³ë³ Óîë³ñ äîïîìàãຠâïðîâàäæóâàòè ⠫̳ñ³¿ â Óêðà¿íó». Åì³ë³ êàíäèäàò íàóê ç åðãîòåðàﳿ, ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê ì³æíàðîäíèõ ïðîãðàì äëÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ «Õåëìåð Ãëîáàë ²í³ø³àò³âñ» øòàòó ²íä³àíà, ÑØÀ.  ï å ð ø å Åì³ë³ â³äâ³äàëà Æèòîìèðñüêèé ôîíä ó 2010 ðîö³. Ïîáà÷èâøè âåëèê³ ïîòðåáè ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ â Óêðà¿í³, à òàêîæ ñàìîâ³ääàí³ñòü ñïåö³àë³ñò³â ôîíäó, âîíà âèÿâèëà áàæàííÿ äîëó÷èòèñÿ äî áëàãîä³éíî¿ ñïðàâè.  2011 ðîö³ ïîâåðíóëàñÿ ç îñîáëèâîþ ì³ñ³ºþ: âïðîâàäèòè íîâó ïåðåäîâó ñôåðó ïîñëóã äëÿ ä³òåé òà ìîëîä³, óí³êàëüíó äëÿ íàøî¿ êðà¿íè åðãîòåðàï³þ, à òàêîæ ñòâîðèòè ñèñòåìó êîìïëåêñíîãî ï³äõîäó äî ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé òà ìîëîä³ ç ³íâàë³äí³ñòþ, ÿêà á â³äïîâ³äàëà ñâ³òîâîìó ñòàíäàðòó ïîñëóã, òà îçíàéîìèòè ñïåö³àë³ñò³â ôîíäó ç íîâèìè ìåòîäèêàìè ðîáîòè ç ä³òüìè ç ³íâàë³äí³ñòþ. «Ìîº áàæàííÿ – çáåðåãòè ã³äí³ñòü òà ïðàâà ä³òåé ç ðîçóìîâèìè òà ô³çè÷íèìè âàäàìè â êðà¿íàõ, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà øëÿõó ðîçâèòêó», – ïîÿñíþº Åì³ë³. Çàíÿòòÿ ç åðãîòåðàﳿ äîïîìàãàþòü ä³òÿì çäîáóòè íàâè÷êè ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ, ñïðèÿþòü ôóíêö³îíàëüíîìó, ñîö³àëüíîìó, êîãí³òèâíîìó ðîçâèòêó, ïîêðàùåííþ êîîðäèíàö³¿ ðóõ³â òà ìîòîðíîãî êîíòðîëþ, à òàêîæ çàáåçïå÷óþòü íàäàííÿ äîïîì³æíèõ çàñîá³â òà òåõ-

íîëîã³é. Åðãîòåðàïåâòè òàêîæ íàâ÷àþòü áàòüê³â ïðàöþâàòè ç äèòèíîþ âäîìà. Çàíÿòòÿ ïðîâîäÿòüñÿ áåçêîøòîâíî. Òàêîæ äîêòîð Åì³ë³ ðîçðîáèëà

«Ïðîãðàìó ïåðåõîäó» – ñåð³þ ãðóïîâèõ çàíÿòü äëÿ ï³äë³òê³â òà ìîëîä³ ç ³íâàë³äí³ñòþ, ñïðÿìîâàíó íà ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ òà ïåðåõ³ä ó äîðîñëå ñàìîñò³éíå æèòòÿ. ijòè íàâ÷àþòüñÿ áóòè á³ëüø ñàìîñò³éíèìè, ìåíø çàëåæíèìè â³ä äîïîìîãè äîðîñëèõ, çäîáóâàþòü âïåâíåí³ñòü ó ñîá³ òà àäàïòóþòüñÿ äî ðåàëüíîãî æèòòÿ. Âîíè ïåðåáîðþþòü ñòðàõ ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè òà îòðèìóþòü çìîãó ïîâíîö³ííî áðàòè ó÷àñòü â æèòò³ ñóñï³ëüñòâà. Áàòüêè, â ñâîþ ÷åðãó, êîëè áà÷àòü óñï³õ ä³òåé, ïî÷èíàþòü â³ðèòè â ¿õ ìîæëèâîñò³ òà çä³áíîñò³. Íàðàç³ Åì³ë³ Óîë³ñ òàêîæ ïðàöþº íàä ðîçðîáêîþ ïðîãðàìè ðîçâèòêó ôóíêö³îíàëüíèõ íàâè÷îê äëÿ ä³òåé ç âàæêèìè âàäàìè ðîçâèòêó Ðîìàí³âñüêîãî äèòÿ÷îãî áóäèíêó- ³íòåðíàòó, ÿêèì îï³êóºòüñÿ «Ì³ñ³ÿ â Óêðà¿íó», òà ïðîäîâæóº ïðîâîäèòè òðåí³íãè äëÿ ñïåö³àë³ñò³â ôîíäó. Òåòÿíà Áîðòí³ê, ìåíåäæåð ç³ çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ Áëàãîä³éíîãî ôîíäó «Ì³ñ³ÿ â Óêðà¿íó»

e po C MOHEH O: PA HA MA AT TI B TI CO , I T I HI HAPO OBI, A HE O I APXAM – Ïðîáëåìà â òîìó, ùî â³ä ³ìåí³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ïåðåãîâîðè ç êðà¿íàìè ÑÍÄ ³ ªâðîñîþçîì âåäóòü ïðåäñòàâíèêè âåëèêîãî êàï³òàëó. À âîíè äàëåê³ â³ä ³íòåðåñ³â íàðîäó – âîíè çàõèùàþòü ñâî¿ êàï³òàëè ³ ñâîþ âëàäó. Âîíè çàíàäòî çàëåæí³ â³ä ªâðîïè ³ âðàçëèâ³, îñê³ëüêè â áàãàòüîõ çà êîðäîíîì º áàãàòîì³ëüéîíí³ òà ì³ëüÿðäí³ ðàõóíêè. Âîíè âæå äàâíî çðàäèëè ñâîþ êðà¿íó – Óêðà¿íó – ³ ñâ³é íàðîä. Çãàäàéòå õî÷à á ³ñòîð³þ ç³ âñòóïîì äî Ñâ³òîâî¿ îðãàí³çàö³¿ òîðã³âë³ (ÑÎÒ). Ñàìå òîä³ Êîìïàðò³ÿ âèìàãàëà, ùîá äåïóòàòàì áóëè ïðåäñòàâëåí³ âñ³ ðîçðàõóíêè åêîíîì³÷íèõ ³ ñîö³àëüíî-

ïîë³òè÷íèõ ðèçèê³â ³ ïåðåâàã â³ä âñòóïó äî ÑÎÒ. Àëå, íà æàëü... À òåïåð, êîëè åêîíîì³êà íàøî¿ êðà¿íè íà ìåæ³ êîëàïñó, çìóøåí³ ïðèíèæóâàòèñÿ ³ áëàãàòè äîçâîëèòè Óêðà¿í³ ïîâåðíóòè êîëèøí³ ìèòí³ çáîðè ³ çáîðè ïî äâîì òèñÿ÷àì òîâàðíèõ ãðóï! – À ùî Óêðà¿í³ äàñòü Ìèòíèé ñîþç? – Çíèæåííÿ ö³íè íà åíåðãîíîñ³¿, âèõ³ä íàøîãî âèðîáíèêà íà âåëèê³ ºâðàç³éñüê³ ðèíêè. Àäæå ïîäèâ³òüñÿ, ùî â³äáóâàºòüñÿ: â ªâðîïè º 80 òèñÿ÷ ñòàíäàðò³â, ÿê³ çàêðèâàþòü øëÿõ óêðà¿íñüêèì òîâàðàì íà ðèíîê ªÑ. Ò³ëüêè ñèðîâèíó æåíåìî, à ïîò³ì çà ïîòð³éíîþ ö³íîþ êóïóºìî

Ïåòðî ÑÈÌÎÍÅÍÊÎ

ïðîäóêö³þ, ÿêó ç ö³º¿ ñèðîâèíè âèðîáëÿþòü. À íàø³ çàâîäè ñòîÿòü é ³ðæàâ³þòü, ëþäè ðîáîòó íå ìîæóòü çíàéòè, áþäæåò ä³ðÿâèé... Ìèòíèé ñîþç – öå, íà â³äì³íó â³ä «çàêðèòîãî â³êíà â ªâðîïó», øèðîêî ðîç÷èíåí³ âîðîòà â ªâðàç³éñüêèé åêîíîì³÷íèé ïðîñò³ð, äî Øàíõàéñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ òà íà ðèíêè ÁвÊÑà, öå íåáóâàë³ ãîðèçîíòè ³ ìîæ-

ëèâîñò³ äëÿ íàøî¿ åêîíîì³êè. – ßê âè äóìàºòå, ñê³ëüêè çíàäîáèòüñÿ ÷àñó íàøîìó Ïðåçèäåíòîâ³ é ïàðëàìåíòó, ùîá âèçíà÷èòèñÿ ó âèáîð³ ì³æ ªÑ òà Ìèòíèì ñîþçîì? – Ïèòàííÿ ðàäøå ðèòîðè÷íå. ß á ñôîðìóëþâàâ éîãî ³íàêøå: êîëè ó íàñ ïî÷íóòü âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ç âèãîäîþ äëÿ íàðîäó? Öå ñòàíåòüñÿ òîä³, êîëè ñóñï³ëüñòâî çðîçó쳺, ùî, íå çì³íèâøè äîêîð³ííî ïîë³òè÷íó ñèñòåìó, æîäíèõ çì³í íà êðàùå íå äîñÿãíóòè. Çàïèòóâàëà ³êòîð³ÿ Ïîëóøê³íà


¹ 04 (1065) 06 ëþòîãî 2013ð.

A

I MO P

ßê â³äîìî, áåçïîñåðåäíüîãî âáèâöþ æóðíàë³ñòà Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå íà ìèíóëîìó òèæí³ çàñóäæåíî íà äîâ³÷íå óâ’ÿçíåííÿ. Ïðîïîíóºìî óâàç³ íàøèõ ÷èòà÷³â ìàòåð³àë â³äîìîãî óêðà¿íñüêîãî æóðíàë³ñòà Îëåêñàíäðà Ãîðîáöÿ – ÿê â³äãóê íà öþ äîâãîî÷³êóâàíó ïîä³þ. Çàñåêðå÷åíèé ñóä íàä åêñ-ãåíåðàëîì ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè Îëåêñ³ºì Ïóêà÷åì íå â³äïîâ³â íà æîäíå ç ãîëîâíèõ çàïèòàíü, ÿê³ ö³êàâëÿòü ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî: õòî çàìîâíèê óáèâñòâà ³ ÷è ò³ëüêè Ãîíãàäçå ñòàâ æåðòâîþ «åñêàäðîíó ñìåðò³»? Íàéá³ëüøå, ùî âðàçèëî ìåíå â äåíü îãîëîøåííÿ âèðîêó âáèâö³ æóðíàë³ñòà Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå – ôðàçà, ÿêó ïîâòîðÿòü ÷è íå âñ³ ðåïîðòåðè ç ñóäîâî¿ çàëè. Âèðîê Ïóêà÷ âèñëóõàâ ³ç ìîëèòîâíèêîì ó ðóêàõ ïðîòÿãîì óñ³õ ï’ÿòè ãîäèí, ïîêè ñóää³ ÷èòàëè âåðäèêò. Òðèìàâñÿ çà êíèæêó, íåìîâáè çà ãðîìîâ³äâ³ä. Áóö³ìòî çà òèñÿ÷îë³òòÿ ñïðåñîâàí³ ñëîâà ïñàëì³â ìîãëè éîãî òåïåð çàõèñòèòè â³ä ñåáå ñàìîãî â÷îðàøíüîãî. ³ä çâ³ðà â ëþäñüê³é ïîäîá³, êîòðèé çàñëóæèâ ãåíåðàëüñüê³ ëàìïàñè é ïîñàäó íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ êîíòððîçâ³äêè ÌÂÑ Óêðà¿íè, íàñàìïåðåä, çàâäÿêè çíóùàííÿì íàä ëþäüìè òà âáèâñòâàì. Î÷åâèäíî, ùî ö³ êðèâàâ³ «ãåðîéñòâà» âàòàæêà ³ éîãî æàõëèâîãî «åñêàäðîíó ñìåðò³» ïðîäîâæóâàëèñÿ á ³ùå äîâãî, ÿêáè â÷èíÿþ÷è ñâî¿ çóõâàë³ é êðèâàâ³ ðîçïðàâè ç íåóãîäíèìè ðåæèìó Ë. Êó÷ìè ëþäüìè íà çàìîâëåííÿ, âîíè íå íàòðàïèëè íà óþ Ãîíãàäçå. Á³ëüøå òîãî, íà éîãî âåëüìè îðãàí³çîâàíèõ, ìîá³ëüíèõ äðóç³â, àâòîðèòåòíèõ ó Êèºâ³, ³ ùî âàæëèâî, – äàëåêî íå ç ëÿêëèâîãî äåñÿòêà, êîòð³ íàâäèâîâèæó øâèäêî âèðàõóâàëè, êóäè ì³ã çíåíàöüêà, â îäíó ìèòü ùåçíóòè, çíèêíóòè, çàãóáèòèñÿ ïîì³æ ëþäüìè ¿õ ùèðèé äðóã. Âîíè çàáèëè â óñ³ ìîæëèâ³ äçâîíè, ³ âæå çà äîáó-äðóãó ìàéæå âñ³ êè¿âñüê³ òåëå-, ðàä³îêàíàëè, ãàçåòè ïîâ³äîìëÿëè: çíèê æóðíàë³ñò, äîïîìîæ³òü çíàéòè. À ùå çãîäîì áåçöåðåìîííî é â³äâåðòî çàïèòóâàëè ç óñ³õ ìîæëèâèõ ðóïîð³â: Êó÷ìà, äå Ãîíãàäçå? Íàïåâíå, ÿêáè ìè æèëè â ºâðî-

ïåéñüê³é äåðæàâ³, à íå íà òâàíèñòîìó, áàãíèñòîìó ïåðåõîä³ Óêðà¿íè â³ä «ñîâêà» é íåâ³äîìî êóäè, òî 䳿 ïåðåâåðòíÿ ç çîëîòèìè ïîãîíàìè áóëè á äîñòîéíî îö³íåí³ â³ä ³ìåí³ ñóñï³ëüñòâà ñóäîì. Àäæå ùî íàñïðàâä³ ñòàëîñÿ? Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ ï³ä ïðîâîäîì ñàìîãî ì³í³ñòðà áóëà ñòâîðåíà é àêòèâíî îðóäóâàëà æîðñòîêà é íåùàäíà áàíäà âáèâöü òà ãîëîâîð³ç³â, ÿê³, íàñàìïåðåä, ïåðåñë³äó-

âàëè áîðö³â ïðîòè ðåæèìó Ë. Êó÷ìè. Âîíè ìîðäóâàëè âñ³õ, íå âàãàþ÷èñü, çíîñèëè ãîëîâè òèì, íà êîãî ëèøåíü óêàçóâàâ ïåðñò çãîðè. Ñêàæ³òü, õòîñü ³ç óêðà¿íö³â ââàæàº, ùî 䳿 ö³º¿ ãðóïè, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäèëè ì³ë³öåéñüêèé ãåíåðàë, äâà ïîëêîâíèêè, ùå òðîº ñòàðøèõ îô³öåð³â, çíàéøëè íàëåæíó îö³íêó â ñóäîâèõ âåðäèêòàõ, ÿêèõ ùîäî öüîãî âæå, äî ðå÷³, ìàºìî àæ òðè? Òàê, âîíè âñ³ íèí³ óâ’ÿçíåí³. Àëå óêðà¿íñüêà Ôåì³äà âñå çðîáèëà äëÿ òîãî, ùîá íàðîä íå ïîáà÷èâ öþ áàíäó â àíôàñ ³ ïðîô³ëü, ùîá âîíà íå çàñâ³òèëàñÿ â ïîâíîìó ñêëàä³ íà îäí³é ëàâ³ ï³äñóäíèõ. Íàïåâíå æ òîìó, àáè ëþä íå ïåðåêîíàâñÿ â òîìó, íå çðîçóì³â, ùî ö³ áàíäþãè â îäíîñòðîÿõ ³ áóëè íàéá³ëüø íàä³éíèì ï³äðó÷íèì ï³äðîçä³ëîì âëàäè – ñïðàâæí³ì ñåðåäíüîâ³÷íèì «åñêàäðîíîì ñìåðò³».

o

pc

o y

TOBH AX  ð³çíèé ÷àñ, ó ð³çíèõ ì³ñöÿõ, çà ð³çí³ ïðîòèïðàâí³ ä³¿ ¿õ ïîñàäèëè íà íàðè, öèõ ñòàðøèõ îô³öåð³â ÌÂÑ. Îäíèõ çà òå, ùî âèâîçèëè ç Êèºâà, áèëè, çíóùàëèñÿ ç ïîì³÷íèêà íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè, êîòðîãî ãîëèì ïðèâ’ÿçàëè äî äåðåâà ³ ïîêèíóëè â ë³ñ³. ²íøèõ ïåðåêèí÷èê³â ñóäèëè íà òå, ùî ïîëþâàëè çà Ãîíãàäçå, âèêîíóâàëè çëî÷èííèé íàêàç ãåíåðàëà, âèâåçëè éîãî â Òàðàùàíñüêèé ë³ñ, äîïîìàãàëè Ïóêà÷ó âáèâàòè æóðíàë³ñòà, çàêîïóâàòè éîãî ò³ëî, çíèùóâàëè ñë³äè çîâí³øí³õ ñïîñòåðåæåíü çà ïîë³òè÷íèìè ïðîòèâíèêàìè ðåæèìó Ë. Êó÷ìè. Îêðåìî â³ä ³íøèõ ñóäèëè ñàìîãî âáèâöþ â ëàìïàñàõ, ÿêèé ðåäàêòîðà ²íòåðíåò-âèäàííÿ çàäóøèâ ïàñêîì, ïåðåëàìàâøè éîìó êàäèêà… ²íøèìè ñëîâàìè, óñþ êàðòèíó ä³ÿíü çâ³ð³â ó ïîãîíàõ ïîäð³áíèëè íà îêðåì³ êàðòèíêè. Ùîá çóìèñíå ïîðóøèòè çàãàëüíå ïîëîòíî íåëþäñüêèõ ó÷èíê³â âîâêóëàê³â. Àáè íàðîä íå ïîáà÷èâ, íå çðîçóì³â, ùî íàéêðàùå ïðîñóâàþòüñÿ ïî êàäðîâèõ ùàáëÿõ, îòðèìóþòü äîäàòêîâ³ çâàííÿ ³ øèêàðí³ êâàðòèðè â îñîáëèâîìó ï³äðîçä³ë³ ÌÂÑ – êîíòððîçâ³äö³ ò³, õòî êðàùå çíóùàºòüñÿ íàä á³äîëàõàìè, êîòð³ ïîòðàïèëè ï³ä êîìàíäó «ôàñ!». Ùî íàéêðàùèìè îô³öåðàìè ì³ë³ö³¿ çà ÷àñ³â Ë. Êó÷ìè áóëè çâ³ð³ â ïîãîíàõ… Öÿ ðîçïîðîøåí³ñòü ïðîöåñ³â, ÿê ìåí³ çäàºòüñÿ, äàëà çìîãó óíèêíóòè ³ íåáàæàíèõ äî ñë³äñòâà, à çàãàëîì ³ äî âëàäè çàïèòàíü: à ÷è âñ³ çëî÷èíè, ÿê³ â÷èíèâ «åñêàäðîí ñìåðò³» Ïóêà÷à, ðîçêðèò³? Òóò âàðòî ï³äêðåñëèòè, ùî îäèí ³ç ó÷àñíèê³â ïðîöåñó íàä Î. Ïóêà÷åì, êîëèøíÿ éîãî æåðòâà æóðíàë³ñò Îëåêñ³é Ïîäîëüñüêèé, íàä ÿêèì ì³ë³ö³ÿíòè â öèâ³ëüíîìó â÷èíèëè áðóäíèé ñàìîñóä ó ë³ñ³, à òàêîæ ï³äïàëèëè äâåð³ éîãî êè¿âñüêî¿ êâàðòèðè, ïî çàê³í÷åíí³ ñóäó â ñòó䳿 òåëåêàíàëó Ò³ çàÿâèâ, ùî, íåçâàæàþ÷è íà éîãî íåîäíîðàçîâ³ çà-

O O i ap

Ñëàâíå 90-ð³÷÷ÿ çàñíîâíèê ìåäè÷íî¿ ÷àñòèíè ì³ë³ö³¿ Æèòîìèðùèíè ïîëêîâíèê ì³ë³ö³¿ ó â³äñòàâö³ Âàñèëü Òåðåíò³éîâè÷ Áåðåãîâèé äíÿìè çóñòð³â ó êîë³ ð³äíèõ, äðóç³â ³ êîëåã. Ïðèâ³òàòè þâ³ëÿðà ïðèáóëè é ÷ëåíè êîëå㳿 ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ íà ÷îë³ ç ãåíåðàëìàéîðîì ì³ë³ö³¿ Àíàòî볺ì Ëàçàðåâèì. Âñ³, õòî õî÷ ðàç çâåðòàâñÿ äî Âàñèëÿ Áåðåãîâîãî, â îäèí ãîëîñ òâåðäÿòü: «Öå íå ò³ëüêè ë³êàð â³ä Áîãà, öå Ëþäèíà ç âåëèêî¿ ë³òåðè». Âàñèëü Òåðåíò³éîâè÷ ðîäîì ç Ðóæèíñüêîãî ðàéîíó Æèòîìèðùèíè. Äî íèí³øíüî¿ çíàìåííî¿ äàòè þâ³ëÿð ïðîéøîâ äîâãèé òà òðèâîæíèé æèòòºâèé øëÿõ. Íà éîãî äîëþ âèïàëè íàéñòðàøí³ø³ âèïðîáóâàííÿ, ç ÿêèìè ç³øòîâõíóëèñÿ ì³ëüéîíè ðàäÿíñüêèõ ëþäåé òîãî ÷àñó. Íåùàäíèé ãîëîäîìîð 1933-ãî ïîçáàâèâ 10ð³÷íîãî Âàñèëÿ áàòüê³â, ïîëèøèâøè éîãî íà ðóêè ñòàðøèõ ñåñòåð ³ áðàò³â. Õëîï÷èê òâåðäî âèð³øèâ ñàìîñò³éíî ïðîáèâàòèñÿ â æèòò³, àäæå â ð³äíèõ áóëè ñâî¿ ñ³ì’¿ òà êëîïîòè. ³ä÷óâøè ïîòÿã äî ë³êàðñüêî¿ ñïðàâè, õëîïåöü âñòóïèâ äî Ïîãðåáèùàíñüêîãî ìåäè÷íîãî ó÷èëèùà. Âåëèêà ³ò÷èçíÿíà â³éíà, ùî ðîçãîð³ëàñÿ íåçàáàðîì, ñòàëà äëÿ

ñòîð. 5

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ ÍÎÂÈÍÈ: ÊÐÈ̲ÍÀËÜͲ, ÆÈÒÎÌÈÐÑÜʲ – ̲˲ֲÉͲ

ìîëîäîãî ôåëüäøåðà ùå îäíèì âèïðîáóâàííÿì íà ì³öí³ñòü. Òîä³ éîìó äî-

ÿâè, ñë³äñòâî é ñóä íàâ³òü íå ñòàëè ðåàãóâàòè íà òå, ùî ïåðåâåðòí³ â ïîãîíàõ, ñõîæå, âáèëè ùå ÿê ì³í³ìóì äâîõ ëþäåé ç ¿õíüî¿ ïîë³òè÷íî¿ ñèëè. Íàäòî æ çàãàäêîâî ³ ðàïòîâî âîíè ïîìåðëè… Êîëè âë³òêó 2009 ðîêó íàðåøò³ áóëî çàòðèìàíî åêñ-ãåíåðàëà Î. Ïóêà÷à, êåð³âíèöòâî êðà¿íè âïåâíåíî çàÿâëÿëî: ñóäîâèé ïðîöåñ íàä ì³ë³öåéñüêèìè ïåðåâåðòíÿìè áóäå â³äêðèòèì. Ïîçàÿê àæ íàäòî ðåçîíàíñíîþ äëÿ ñóñï³ëüñòâà º ñïðàâà çàãèáåë³ æóðíàë³ñòà Ãîíãàäçå. Ôàêòè÷íî éîãî ñìåðòü ïðèçâåëà äî òåêòîí³÷íèõ çðóøåíü ó ñâ³äîìîñò³ ãðîìàäÿí, ï³äøòîâõíóëà ëþäåé äî Ìàéäàíó ³ Ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿. À ùî æ âèéøëî íàñïðàâä³? Ïðàêòè÷íî âñ³ ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ çðîáèëè çàêðèòèìè, æóðíàë³ñòè ïîòðàïèëè íà ïðîöåñ ëèøå â îñòàíí³é éîãî äåíü – íà îãîëîøåííÿ âèðîêó. ×è íå º öå ùå îäíèì äîêàçîì òîãî, ùî âëàäà áîÿëàñÿ ïðàâäè ïðî âáèâöü ³ç «åñêàäðîíó ñìåðò³». Ùîá íàðîä ³ç ïîêàç³â îáâèíóâà÷óâàíîãî, ñâ³äê³â, çàÿâ ³ ðåïë³ê ó ñóä³ íå âèðàõóâàâ ãîëîâíîãî: õòî áóâ çàìîâíèêîì óáèâñòâà æóðíàë³ñòà Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå. Ñóä òàê ³ íå â³äïîâ³â íà öå çàïèòàííÿ. À öå îçíà÷àº, ùî äâàíàäöÿòü ³ç ëèøêîì ðîê³â ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè Óêðà¿íè, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî äåê³ëüêà ðàç³â çà öåé ÷àñ ïîì³íÿëèñÿ ãëàâè äåðæàâè, ïðåì’ºð-ì³í³ñòðè, îáðàíî íîâ³ ñêëàäè çàêîíîäàâ÷î¿ ã³ëêè âëàäè, îíîâèëîñÿ êðèì³íàëüíå çàêîíîäàâñòâî, òàê ³ íå çóì³ëè îô³ö³éíî â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàííÿ: õòî äàâ êîìàíäó íàâ³÷íî çàêðèòè ðîò æóðíàë³ñòó, â³äðóáàòè éîìó ãîëîâó? Ùîïðàâäà, ÷îëîâ³ê ³ç ìîëèòîâíèêîì ó ðóêàõ â êë³òö³ çàñóäæåíîãî íà çàïèòàííÿ ãîëîâóþ÷îãî â ïðîöåñ³, ÷è âèçíຠâ³í ñåáå âèííèì, âèäàâ ³ç ñåáå: «Âèçíàþ, êîëè òóò ç³ ìíîþ áóäóòü Êó÷ìà ³ Ëèòâèí». Çàëèøàºòüñÿ ëèøå ñïîä³âàòèñÿ, ùî öåé äåíü â Óêðà¿íó íàðåøò³ êîëèñü òàêè ïðèéäå. Îëåêñàíäð ÃÎÐÎÁÅÖÜ Ïåðåäðóêîâàíî ç ñàéòó Êîðåñïîíäåíò.íåò

PAT

o o ax Bac

âåëîñÿ ðÿòóâàòè æèòòÿ íà îêóïîâàí³é ôàøèñòàìè òåðèòî𳿠â ñêëàä³ 80-ãî àðòèëåð³éñüêîãî ïîëêó ðàäÿíñüêèõ â³éñüê. Àëå ïîïðè âîºíí³ æàõè, Âàñèëü Òåðåíò³éîâè÷ ó öåé ÷àñ çóñòð³â ñâîþ ìàéáóòíþ äðóæèíó Ìàð³þ Â’ÿ÷åñëàâ³âíó, ÿêà îñü óæå 47 ðîê³â º éîãî â³ðíîþ ïîì³÷íèöåþ, ïîðàäíèöåþ ³ áåðåãèíåþ. Ó ïîâîºíí³ ðîêè Âàñèëü Áåðåãîâèé

Þâ³ëÿð ç äðóæèíîþ Ìàð³ºþ

OM

Tepe i o

y

P

HE TE O E c- py o cy

a O. y a a a e , e o o o o o i a...

ªäèíà, àëå êîëèøíÿ îô³ö³éíà äðóæèíà äîâ³÷íî çàñóäæåíîãî åêñ-ãåíåðàëà Îëåêñ³ÿ Ïóêà÷à ²íåñà Ñàëàòà âïåâíåíà, ùî â³í íå âáèâàâ æóðíàë³ñòà Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå. Äî òîãî æ, ïîâ³äîìèëà âîíà, Ïóêà÷ çàðàç ïåðåáóâ຅ çà êîðäîíîì, à ñóäèëè ï³äñòàâíó îñîáó.

«Â êë³òö³ áóâ íå ì³é ÷îëîâ³ê! Öå – íå Îëåêñ³é Ïåòðîâè÷! À äå â³í, ÿ íå çíàþ. Ìîæå, çà êîðäîíîì», – âèñëîâèëà ïðèïóùåííÿ â êîìåíòàð³ ãàçåò³ «Ñåãîäíÿ» åêñ-äðóæèíà ³ ïîñêàðæèëàñü, ùî ¿¿ «çàìó÷èëè ðîçïèòóâàííÿìè íà öþ òåìó». «Íàæèâàþòüñÿ íà ÷óæîìó ãîð³, íà ìîºìó ³ ìî¿õ ä³òåé... Òå, ùî â³í óáèâ, – íåïðàâäà, â³í í³ â ÷îìó íå âèííèé. Öå – ìîº îñòàííº ñëîâî. Ïåðåäàéòå âñ³ì, ïåðåäàéòå æóðíàë³ñòàì, ùîá ìåíå íå òóðáóâàëè. ß – ñòðàøíà ëþäèíà!», – íàãîëîñèëà Ñàëàòà. 64-ð³÷íà æ³íêà, ÿêà ïðîæèëà â øëþá³ ç Ïóêà÷åì ìàéæå 15 ðîê³â ³ íàðîäèëà éîìó äâîõ äî÷îê-áëèçíþ÷îê, âïåâíåíà, ùî íà ëàâ³ ï³äñóäíèõ – ï³äñòàâíèé ÷îëîâ³ê. Ùîñü ïîä³áíå êàæå é êîëèøí³é ñóñ³ä Ïóêà÷à, ÿêèé íåïîãàíî çíàâ êîëèøíüîãî ãåíåðàëà. Ðîçãëÿäàþ÷è äåê³ëüêà õâèëèí ôîòî ç ñóäó, â³í ïîõèòàâ ãîëîâîþ: «Í³, íå Ïåòðîâè÷ öå, íå òå îáëè÷÷ÿ. ß äèâèâñÿ ïî òåëåâ³çîðó, íå âï³çíàòè òàì áóëî éîãî». Òèì ÷àñîì ó Ãåíïðîêóðàòóð³ çàÿâó åêñ-äðóæèíè Ïóêà÷à êàòåãîðè÷íî çàïåðå÷óþòü. «À õòî æ öå ì³ã áóòè, ÿê íå Ïóêà÷? Ìàáóòü, ó êîëèøíüî¿ äðóæèíè Ïó-

«

y a e

êà÷à òàêà æ òàêòèêà, ÿê ³ â ìàòåð³ Ãîíãàäçå, ÿêà çàÿâëÿº, ùî ¿¿ ñèí æèâèé, íåçâàæàþ÷è íà äåñÿòêè åêñïåðòèç ÄÍÊ, ùî ï³äòâåðäèëè: «òàðàùàíñüêå ò³ëî» íàëåæèòü Ãîíãàäçå», – â³äïîâ³â îäèí ç êåð³âíèê³â ó Ãåíïðîêóðàòóð³. Íàãàäàºìî, 29 ñ³÷íÿ ö.ð. Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä Êèºâà çàñóäèâ äî äîâ³÷íîãî ïîçáàâëåííÿ âîë³ åêñ-íà÷àëüíèêà äåïàðòàìåíòó çîâí³øíüîãî ñïîñòåðåæåííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè Îëåêñ³ÿ Ïóêà÷à òà âèçíàâ éîãî âèííèì ó âáèâñòâ³ Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå. Æóðíàë³ñò çíèê ó Êèºâ³ 16 âåðåñíÿ 2000-ãî ðîêó, à â ëèñòîïàä³ â ë³ñ³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ áóëî çíàéäåíî îáåçãîëîâëåíèé òðóï, ÿêèé, çà âèñíîâêàìè åêñïåðò³â, ìàéæå íà 100 â³äñîòê³â íàëåæèòü âáèòîìó. ×åðåç 9 ðîê³â íà Êè¿âùèí³ çíàéøëè îñòàíêè ÷åðåïà, ÿê³, çà çàÿâîþ Ãåíïðîêóðàòóðè, òàêîæ íàëåæàòü Ãîíãàäçå. Àëå ò³ëî éîãî äîñ³ íå ïîõîâàëè, òîìó ùî éîãî ìàò³ð ââàæàº, ùî çíàéäåí³ îñòàíêè íàëåæàòü ³íø³é ëþäèí³. Çà ³íôîðìàö³ºþ ñàéòó iPress.ua, ç³ ñêîðî÷åííÿìè

a

c i

Ãåíåðàëà-ëåéòåíàíòà ì³ë³ö³¿ 60-ð³÷íîãî Îëåêñ³ÿ Ïóêà÷à âèçíàëè íà ñóä³ âèííèì ³ â íàïàä³ íà æóðíàë³ñòà Îëåê-

i

i y »

y

a,

ñ³ÿ Ïîäîëüñüêîãî. Çà çàâäàí³ éîìó êàë³öòâà çàñóäæåíèé ìຠâ³äøêîäóâàòè ïîòåðï³ëîìó 100 òèñ. ãðí...

Ïðîäîâæåííÿ ÷èòàéòå íà íàøîìó ïîðòàë³ www.interesu.info â ðóáðèö³ «Óêðà¿íñüê³ íîâèíè» çà 02 ëþòîãî 2013 ðîêó

epe o o y

çàê³í÷èâ ³ííèöüêèé ìåäè÷íèé ³íñòèòóò, à ïîò³ì ïðàöþâàâ ë³êàðåì-íåâðîïàòîëîãîì ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñí³é ë³êàðí³ ³ì. Ãåðáà÷åâñüêîãî. Çãîäîì, ó 60õ ðîêàõ, î÷îëèâ ìåäè÷íå â³ää³ëåííÿ îáëàñíîãî ÓÂÑ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³. Ñàìå çàâäÿêè ³í³ö³àòèâíîñò³ òà îðãàí³çàòîðñüêèì çä³áíîñòÿì Âàñèëÿ Òåðåíò³éîâè÷à â Æèòîìèð³ áóëî ïîáóäîâàíî ïðèì³ùåííÿ òà çíà÷íî óêð³ïëåíî ìàòåð³àëüíó áàçó ñó÷àñíî¿ ë³êàðí³ ç ïîë³êë³í³êîþ æèòîìèðñüêî¿ ì³ë³ö³¿. Ïîíàä 20 ðîê³â ñâîãî æèòòÿ â³ääàâ Âàñèëü Áåðåãîâèé ë³êóâàííþ ïðàâîîõîðîíö³â Æèòîìèðùèíè é ëèøå â 70ð³÷íîìó â³ö³ â çâàíí³ ïîëêîâíèêà ì³ë³ö³¿ ï³øîâ íà çàñëóæåíèé â³äïî÷èíîê. Êîëåãè, äðóç³ òà ñüîãîäí³øí³ âåòåðàíè îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ îáëàñò³ é äîñ³ ïàì’ÿòàþòü éîãî ÿê ë³êàðÿ-ïðîôåñ³îíàëà ñâ ñïðàâè, ÿê ëþäèíó äîáðîçè÷ëèâó, ùèðî¿ òà ãëèáîêî¿ äóø³. À â³í çàâæäè ðàäî çóñòð³÷ຠ¿õ ó ñâî¿é äîì³âö³. Ïðèºìíèì ñþðïðèçîì äëÿ þâ³ëÿðà áóëî ïîáà÷èòè ñåðåä ñâî¿õ ãîñòåé ð³äíèõ, äðóç³â, êîëåã ³ íèí³øí³õ êåð³âíèê³â îáëàñíî¿ ì³ë³ö³¿. ×ëåíè êîëå㳿 ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³, î÷îëþâàí³ ãåíåðàë-ìàéîðîì ì³ë³ö³¿

?

o

A

oc 90!

Þâ³ëÿðà â³òຠíà÷àëüíèê îáëàñíî¿ ì³ë³ö³¿ Àíàòîë³é Ëàçàðåâ

Àíàòî볺ì Ëàçàðåâèì, ïðèáóëè äî Âàñèëÿ Áåðåãîâîãî, àáè ïðèâ³òàòè éîãî ç³ çíàìåííîþ äàòîþ òà îñîáèñòî âèñëîâèòè ùèð³ ïîáàæàííÿ ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ ³ ïîäàëüøîãî äîâãîë³òòÿ. Ñàì þâ³ëÿð ç³çíàºòüñÿ, ùî íàéö³íí³øå áàãàòñòâî â éîãî æèòò³ – öå íàéáëèæ÷³ éîìó ëþäè, à íàéá³ëüøå äîñÿãíåííÿ – äðóæèíà, äîíüêà, îíóêà òà 6-ð³÷íèé ïðàâíóê. Äî ðå÷³, ä³òè òà îíóêè ñüîãîäí³ ïðîäîâæóþòü ë³êàðñüêó ñïðàâó áàòüêà é ä³äà.

Îòîæ, øàíîâíèé Âàñèëþ Òåðåíò³éîâè÷ó! Ïðàö³âíèêè îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ Æèòîìèðùèíè â³òàþòü Âàñ ç³ ñëàâíèì 90-ð³÷÷ÿì! Âèñëîâëþºìî Âàì ãëèáîêó øàíó òà áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ ùå íà äîâã³ ðîêè! Ñåêòîð çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ ÑÇà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ Çí³ìêè ÓÌÂÑ


6 ñòîð.

¹ 04 (1065) 06 ëþòîãî 2013ð.

̲ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ: ÊÐÈ̲ÍÀËÜͲ

HABIT HE ATE E OH BA A... B

o

pi

axpa cepe

o i

a

y

i

o a 42

c i p e

Êîëè â òåëåôîíí³é òðóáö³ 55-ð³÷íî¿ æèòîìèðÿíêè ïðîëóíàâ íåçíàéîìèé ÷îëîâ³÷èé ãîëîñ, íàäâîð³ áóëà ãëóõà í³÷. Ƴíêà â³äðàçó íàâ³òü ³ íå ñïðèéíÿëà ïî÷óòå ñåðéîçíî. Àëå ÷îëîâ³ê, ùî ïðåäñòàâèâñÿ ïðàö³âíèêîì ðàéîííîãî â³ää³ëó ì³ë³ö³¿, íàïîëåãëèâî, äåê³ëüêà ðàç³â ïîâòîðþþ÷è, çàïåâíèâ, ùî ¿¿ ñèí çâèíóâà÷óºòüñÿ ó â÷èíåíí³ ñåðéîçíîãî ÄÒÏ. Çàðàç â³í çíàõîäèòüñÿ â ë³êàðí³. Éîãî ïðîâèíà ôàêòè÷íî äîâåäåíà ³ éîìó çàãðîæóº ÷èìàëèé òþðåìíèé òåðì³í. Òà ùå é íà ë³êóâàííÿ ïîòð³áí³ ãðîø³. Ó íàï³âñîííîìó ñòàí³ æ³íêà íàñèëó îñìèñëþâàëà ïî÷óòå. À òèì ÷àñîì ãîëîñ ó òðóáö³ çàñïîêîþâàâ: «Àëå íå õâèëþéòåñü, ïðàâîîõîðîíö³ ìîæóòü ÿêîñü äîïîìîãòè ³ «çàì’ÿòè» ñïðàâó, òà ùå é âïëèíóòè, àáè ë³êàð³ ï³êëóâàëèñÿ ïðî çäîðîâ’ÿ ñèíà. Çâ³ñíî, íå çà ñïàñèá³, à çà ïåâíó ñóìó ãðîøåé». Çâè÷àéíî, òîé, ùî äçâîíèâ, íå çàáóâ çàñòåðåãòè, ùî ðîçïîâ³äàòè ïðî òàêå í³êîìó íå âàðòî, ³íàêøå ïîëåòÿòü ì³ë³ö³éí³ ÷èíîâíèêè, à ñèí ï³ñëÿ ë³êàðí³ ñÿäå çà ãðàòè. Ùîá æåðòâà íå ç³ðâàëàñÿ ç ãà÷êà, øàõðàé ïîïðîõàâ ¿¿ íå â³äêëþ÷àòè òåëåôîííèé çâ’ÿçîê, à ñàì ïðîäîâæóâàâ ðîçìîâó, êîíòðîëþþ÷è ðåàêö³þ ïåðåëÿêàíî¿ æ³íêè. ² äåñü íà 2-é ÷è 3-é õâèëèí³ ïðîéäèñâ³ò ïðèçíà÷èâ çóñòð³÷ á³ëÿ îäí³º¿ ç ì³ñüêèõ ë³êà-

ðåíü, íàêàçàâøè âïðîäîâæ ãîäèíè ïåðåäàòè ãîò³âêó îñîáèñòî éîìó â ðóêè. Íåùàñíà ìàòè íàñò³ëüêè çàõîïèëàñÿ óÿâíèì ïîðÿòóíêîì ñèíà, ùî ¿é íàâ³òü ³ â ãîëîâó íå ïðèéøëî íàáðàòè éîãî íîìåð ³ çàïèòàòè, ùî ç íèì ñêî¿ëîñü. Íàòîì³ñòü, ñêëàâøè â êîíâåðò óñ³ ãðîøîâ³ çàîùàäæåííÿ, âîíà î ÷åòâåðò³é ðàíêó ñòð³ìãîëîâ ïîì÷àëà íà çóñòð³÷ ç «ì³ë³ö³îíåðîì». Ó òàêèé ðàíí³é ÷àñ ëþäåé íà âóëèö³, çâè÷àéíî, íå áóëî, ùî çíà÷íî ïîëåãøèëî çëîä³ÿííÿ.  óâ³ìêíåíîìó ìîá³ëüíèêó òîé ñàìèé ãîëîñ íàêàçàâ æ³íö³ ï³ä³éòè äî îäíîãî ç ê³îñê³â. Ïåâíå, ïåðåêîíàâøèñü, ùî æåðòâà ïðèéøëà ñàìà, ïðîéäèñâ³ò íå çìóñèâ äîâãî ñåáå ÷åêàòè. Ïîõàïöåì óçÿâ ïðîñòÿãíóòèé êîíâåðò, ó ÿêîìó çíàõîäèëèñÿ 42,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü, ³, íå ïðîìîâèâøè á³ëüøå í³ ñëîâà, çíèê ó íåâ³äîìîìó íàïðÿìêó.

OP CT

Ha

o

p

C

Âñòàíîâëåíî, ùî äî ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçê³â 28-ð³÷íîãî äåðæàâíîãî âèêîíàâöÿ âõîäèëî âæèòòÿ çàõîä³â ç ïðèìóñîâîãî ñòÿãíåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ øòðàô³â òà êîíô³ñêàö³ÿ ìàéíà ô³çè÷íèõ îñ³á ó âñòàíîâëåí³ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì òåðì³íè. Êîðèñòóþ÷èñü ïðàâîì äîñòóïó äî êîìï’-

I ep

Ðîçãóáëåíà æ³íêà ïîäàëàñÿ äîäîìó, íå óÿâëÿþ÷è, ùî ðîáèòè äàë³, àäæå ¿é íàâ³òü íå áóëî â³äîìî, äå ñàìå çíàõîäèòüñÿ ¿¿ ñèí. ijñòàâøèñü äîäîìó, âîíà âðåøò³ éîìó çàòåëåôîíóâàëà.  òðóáö³ ïî÷óëà çàñïàíèé ãîëîñ ð³äíî¿ äèòèíè, ÿêà ïîâ³äîìèëà, ùî ñïîê³éíî ñïèòü ó ñåáå âäîìà ³ í³÷îãî íå çíຠïðî ÿêèõîñü ì³ë³ö³îíåð³â, ÄÒÏ, ë³êàðíþ. ϳñëÿ öüîãî æ³íêó ëåäâå íå çâàëèâ ³íôàðêò. Äî íå¿ ò³ëüêè òåïåð ä³éøëî, ùî ãðîø³ âîíà â³ääàëà íåçðîçóì³ëî êîìó é íàâ³ùî.

PABOM OCT

þòåðíî¿ áàçè äàíèõ «ªäèíèé äåðæàâíèé ðåºñòð âèêîíàâ÷èõ ïðîâàäæåíü», çà äîïîìîãîþ çàñîá³â åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó (åëåêòðîííîãî êëþ÷à, ëîã³íà òà ïàðîëÿ) ïðàâîïîðóøíèê âõîäèâ äî áàçè äàíèõ òà íåñàíêö³îíîâàíî âíîñèâ íåäîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³ ïðî íà÷åáòî çàêðèòòÿ â³äðèòèõ âèêîíàâ÷èõ ïðîâàä-

AC i c o y pa o i

o a o a

, cy o

c p x pi e

æåíü ïî ñòÿãíåííþ øòðàô³â òà ïðî ¿õ ñïëàòó. Ñë³ä÷èìè ÑÁÓ äîâåäåíî 16 ôàêò³â âíåñåííÿ ÷èíîâíèêîì íåñàíêö³îíîâàíèõ çì³í äî àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè ªÄÐÂÏ ïðî çàêðèòòÿ âèêîíàâ÷èõ ïðîâàäæåíü ùîäî ñòÿãíåííÿ øòðàô³â ç ãðîìàäÿí Óêðà¿íè. Äî ðå÷³, äâà ç íèõ áóëè â³äêðèò³ ñòîñîâíî ñàìîãî ïîñàäîâöÿ – â³í ìóñèâ ñïëàòèòè àäì³í³ñòðàòèâí³ øòðàôè çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó. Âèðîêîì ñóäó êîëèøíüîãî äåðæàâíîãî âèêîíàâöÿ âèçíàíî âèííèì ó â÷èíåí³ çëî÷èí³â çà íåñàíêö³îíîâàí³ ä³¿ ç ³íôîðìàö³ºþ, ÿêà îáðîáëþºòüñÿ â åëåêòðîííî-îá÷èñëþâàëüíèõ ìàøèíàõ (êîìï’þòåðàõ), àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåìàõ, êîìï'þòåðíèõ ìåðåæàõ àáî çáåð³ãàºòüñÿ íà íîñ³ÿõ òàêî¿ ³íôîð-

po a

a

ìàö³¿, â÷èíåí³ îñîáîþ, ÿêà ìຠïðàâî äîñòóïó äî íå¿, çà çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ñëóæáîâå ï³äðîáëåííÿ, çà íåâèêîíàííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Âèííîìó ïðèçíà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ 4,5 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç ³ñïèòîâèì òåðì³íîì 2 ðîêè; íà 2,5 ðîêè ïîçáàâëåíî ïðàâà îá³éìàòè ïîñàäè, ïîâ’ÿçàí³ ç âèêîíàííÿì ôóíêö³é ïðåäñòàâíèêà âëàäè ³ âèêîíàííÿ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ôóíêö³é, òà íàêëàäåíî øòðàô ó ðîçì³ð³ 250 íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. Òàêîæ éîãî ïîçáàâëåíî ðàíãó äåðæàâíîãî ñëóæáîâöÿ. Çà ³íôîðìàö³ºþ ïðåñ-ãðóïà ÓÑÁ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

O AT OB X AH T pe op

o

Îïåðàòèâíèêè ÓÁÎÇ ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ çàòðèìàëè 58-ð³÷íîãî æèòåëÿ ì. Áåðäè÷åâà, äèðåêòîðà îäí³º¿ ³ç çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë. ³äíîñíî ÷îëîâ³êà ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà çàìàõ íà â÷èíåííÿ íàñèëüíèöüêîãî çàäîâîëåííÿ ñòàòåâî¿ ïðèñòðàñò³ íåïðèðîäí³ì ñïîñîáîì ³ç íåïîâíîë³òí³ì.

гäí³ Ñàøêà (³ì’ÿ çì³íåíî) ïîì³òèëè, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì ñèí ñòàâ çàìêíåíèì ³ ïðèãí³÷åíèì. Íà âñ³ çàïèòàííÿ ïðî ñïðàâè â øêîë³ â³äïîâ³äàâ íåîõî÷å, íàìàãàþ÷èñü â³äðàçó ïðèïèíèòè ðîçìîâó. Âðåøò³ ñòóðáîâàíà ìàòè òàêè çìîãëà âèêëèêàòè ñèíà íà â³äâåðò³ñòü. ßê ç’ÿñóâàëîñü, ïðè÷èíà òàêî¿ íåçðîçóì³ëî¿ ïîâåä³íêè øîêóþ÷à – äèðåêòîð øêîëè âèÿâëÿº äî Ñàøêà îñîáëèâèé ³íòåðåñ ³íòèìíîãî õàðàêòåðó. – Ñïðàâà â òîìó, ùî õëîïåöü õî÷å âñòóïèòè äî âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó é ñòàðàííî äî öüîãî ãîòóºòüñÿ, ñèñòåìàòè÷íî

Äî ì³ë³ö³¿ æ³íêà çâåðíóëàñÿ ò³ëüêè íàñòóïíîãî äíÿ, êîëè çìîãëà á³ëüø-ìåíø ïîñë³äîâíî â³äòâîðèòè ïî䳿 ñòðàøíî¿ íî÷³. Ïðîòå îïèñàòè ÷îëîâ³êà, ÿêîìó âëàñíîðó÷ â³ääàëà âñ³ çàîùàäæåííÿ, íå çìîãëà: íåðâîâèé ñòàí íå çàêàðáóâàâ ó ïàì’ÿò³ ÿêèõîñü çíà÷èìèõ ðèñ éîãî çîâí³øíîñò³ òà é ó òåìðÿâ³ äîáðÿ÷å ðîçãëåä³òè ùîñü áóëî íåìîæëèâî. Îëüãà Íîìåð÷óê, ÑÇà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

â³äâ³äóþ÷è äîäàòêîâ³ çàíÿòòÿ ç îáðàíîãî ïðîô³ëþ, – ðîçïîâ³ëà ì³ë³ö³¿ æ³íêà. – Îò ö³ äîäàòêîâ³ óðîêè é ïðîâîäèòü ó ñåáå âäîìà ¿õ äèðåêòîð, ëþäèíà çàñëóæåíà òà ïîâàæíà. Äî òîãî æ, äîáðå çíàíà â ì³ñò³. Äî íüîãî çâåðòàþòüñÿ ÿê äî àâòîðèòåòíîãî çíàâöÿ ïðåäìåòó òà äîñâ³ä÷åíîãî ïåäàãîãà. Âò³ì, íå â³ðèòè ñëîâàì ñèíà ìàòè òåæ íå ìîãëà ³, â ïåðøó ÷åðãó, âèð³øèëà çì³íèòè õëîïöåâ³ ì³ñöå íàâ÷àííÿ. Îêð³ì òîãî, â³äðàçó çâåðíóëàñü äî îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ. ßê ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê ÓÁÎÇ ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ ²ãîð Çàºöü, â³äïîâ³äíó çàÿâó ñòóðáîâàíî¿ ìàòåð³ çàðåºñòðóâàëè òà â³äðàçó âçÿëè ó ïðîâàäæåííÿ.  õîä³

e opo y i a ic íèçêè îïåðàòèâíèõ çàõîä³â ïðîòèïðàâí³ ä³¿ ÷îëîâ³êà áóëè çàäîêóìåíòîâàí³. À 31 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó ïðà-

ö³âíèêè ì³ë³ö³¿ òà ïðîêóðàòóðè çàòðèìàëè ÷îëîâ³êà ï³ä ÷àñ ÷åðãîâî¿ ñïðîáè çìóñèòè íåïîâíîë³òíüîãî âñòóïèòè â ñòàòåâèé êîíòàêò. ϳä ÷àñ ñàíêö³îíîâàíîãî îáøóêó â îäíîê³ìíàòí³é êâàðòèð³ ÷îëîâ³êà âèëó-

o c ox y

i

÷èëè íèçêó ðå÷îâèõ äîêàç³â. Çîêðåìà, äèñêè ïîðíîãðàô³÷íîãî õàðàêòåðó òà ð³çíîìàí³òí³ ñâ³òëèíè ÷îëîâ³ê³â. Çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè ñë³äñòâà, ï³äîçðþâàíèé ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâèõ çàíÿòü ó ñåáå âäîìà íåîäíîðàçîâî, ïîãðîæóþ÷è çàñòîñóâàííÿì ô³çè÷íîãî íàñèëüñòâà, íàìàãàâñÿ âñòóïèòè â ñòàòåâèé çâ’ÿçîê ç îäíèì ³ç ó÷í³â. Íàðàç³ Ñë³ä÷èì óïðàâë³ííÿì ïðîâàäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çà çàìàõ íà â÷èíåííÿ çëî÷èíó. ÑÇà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ Çí³ìîê ç ²íòåðíåòó

101

Äî îïåðàòèâíî-ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæáè «101» íàä³éøëî 88 ïîâ³äîìëåíü ïðî íàäçâè÷àéí³ ïî䳿 àáî çàãðîçó ¿õ âèíèêíåííÿ. Ñåðåä íèõ 39 ïîæåæ, 6 äîðîæíüîòðàíñïîðòíèõ ïðèãîä, 17 çâåðíåíü ïðî íàäàííÿ äîïîìîãè îðãàí³çàö³ÿì òà íàñåëåííþ. Âñüîãî ï³ä âïëèâîì ð³çíèõ ôàêòîð³â â îáëàñò³ 9 îñ³á çàãèíóëè òà 28 òðàâìîâàí³. 2 ëþòîãî áëèçüêî 20:00 ó Æèòîìèð³ ñòàâñÿ ãðóïîâèé íåùàñíèé âèïàäîê, âíàñë³äîê ÿêîãî îòðó¿ëèñü òðîº ëþäåé: ÷îëîâ³ê, 1978 ð.í., éîãî äðóæèíà, 1981 ð.í. òà ¿õ äîíüêà, 2002 ð.í. Äîðîñëèõ ãîñï³òàë³çîâàíî äî ðåàí³ìàö³éíîãî â³ää³ëåííÿ ÖÌË ¹2 ì³ñòà Æèòîìèðà, äèòèíó – äî ðåàí³ìàö³éíîãî â³ää³ëåííÿ ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³. Ñòàí

i acy e o ep a o o yx e i i p yco o o

Ìàëèíñüêèì ðàéîííèì ñóäîì Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ çàâåðøåíî ðîçãëÿä êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè, ïîðóøåíî¿ òà ðîçñë³äóâàíî¿ ñë³ä÷èìè ÓÑÁÓ ñòîñîâíî äåðæàâíîãî âèêîíàâöÿ (íàðàç³ âæå êîëèøíüîãî) â³ää³ëó äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè îäíîãî ç ðàéîííèõ óïðàâë³íü þñòèö³¿, ÿêèé ðîçðîáèâ ³ çàïðîâàäèâ ìåõàí³çì ñïðèÿííÿ ãðîìàäÿíàì Óêðà¿íè â óõèëåíí³ â³ä ïðèìóñîâîãî âèêîíàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü òà ð³øåíü ³íøèõ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â.

OBI OM

HE ep

e i y i a p a

ïîòåðï³ëèõ ñåðåäíüî¿ âàæêîñò³. Ïðè÷èíà îòðóºííÿ âñòàíîâëþºòüñÿ. 3 ëþòîãî äî Îëåâñüêî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³ ç ä³àãíîçîì îòðóºííÿ ïðîäóêòàìè ãîð³ííÿ ãîñï³òàë³çîâàíî 49-ð³÷íó ì³ñöåâó ìåøêàíêó òà ¿¿ ñèíà. Çà ïîâ³äîìëåííÿì ïðåñ-ñëóæáè ÒÓ ÌÍÑ Óêðà¿íè ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

A

y i e pa i

C

oo a

i e

Ïî÷óâøè, ùî ïîáëèçó ¿õíüîãî ãóðòîæèòêó ãðàáóþòü æ³íêó, õëîïö³ ìàëî íå áîñîí³æ êèíóëèñÿ íàçäîãàíÿòè çëîâìèñíèê³â. Çà äåê³ëüêà õâèëèí âîíè ïåðåäàëè â ðóêè ïðàâîîõîðîíö³â, ÿê³ ïðèáóëè çà âèêëèêîì, îäíîãî ç ãðàá³æíèê³â. Áëèçüêî 22-¿ ãîäèíè æèòåëüêà ì. Áåðäè÷åâà, ùî íà Æèòîìèðùèí³, ïîâåðòàëàñÿ äîäîìó. Éøëà çâè÷íèì ìàðøðóòîì ³ íàâ³òü íå ï³äîçðþâàëà, ùî ïîòðàïèëà â ïîëå çîðó çëîâìèñíèê³â, ÿê³ âæå çà ê³ëüêà ñåêóíä í³áè ç-ï³ä çåìë³ âèðîñëè çà ¿¿ ñïèíîþ. Ƴíêà ÿêðàç ðîçìîâëÿëà ïî ìîá³ëüíîìó òåëåôîíó ç³ ñâîºþ ïîäðóãîþ, ùî ïðàöþº êîíñüºðæåì ó ãóðòîæèòêó, é óæå ìàëà ñêàçàòè, ùî ÷åðåç ï’ÿòü õâèëèí âîíè ïîáà÷àòüñÿ, ÿê ðàïòîì â³ä÷óëà ñèëüíèé óäàð.

íàøó óâàãó ïðèâåðíóâ ÷îëîâ³ê, ùî øâèäêî äîá³ãàâ äî ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè.  ðóêàõ â³í òðèìàâ ïðåäìåò, ñõîæèé íà æ³íî÷ó ñóìî÷êó. dzáðàâøè îñòàíí³ ñèëè, õëîïö³ â³äð³çàëè âò³êà÷ó øëÿõ â³äñòóïó, ïîâàëèëè íà ñí³ã ³ çíåðóõîìèëè. Îäíî÷àñíî ïî÷óëàñÿ ì³ë³öåéñüêà ñèðåíà: ïðàâîîõîðîíö³ òåðì³íîâî ïðèáóëè çà âèêëèêîì âàõòåðêè, ÿêà çàòåëåôîíóâàëà äî ì³ë³ö³¿. – Ó÷í³ Áåðäè÷³âñüêîãî ïðîôåñ³éíîãî áóä³âåëüíîãî ë³öåþ

Öå âîíè – áåðäè÷³âñüê³ ãåðî¿. Ïîá³ëüøå á òàêèõ...

Âñå, ùî ìîãëà âèêðèêíóòè æåðòâà íàïàäíèê³â, áóâ çàêëèê ïðî äîïîìîãó. Íà ùàñòÿ, éîãî âñòèãëà ïî÷óòè é çóì³ëà ïðàâèëüíî çðîçóì³òè ïîäðóãà.  õîë³ ãóðòîæèòêó íà òîé ÷àñ ïåðåáóâàëè ê³ëüêà õëîïö³â, ó÷í³â ì³ñöåâîãî ïðîôåñ³éíîãî áóä³âåëüíîãî ë³öåþ, ðàçîì ç ìàéñòðîì ¿õíüî¿ ãðóïè. Íà çîéêè âàõòåðêè âñ³ âîíè â³äðåàãóâàëè ìèòòºâî òà, íå ãàþ÷è í³ õâèëèíè, â ÷îìó áóëè âèñêî÷èëè íà âóëèöþ òà êèíóëèñÿ íà ï³äìîãó æ³íö³. Á³äîëàøíà æåðòâà ãðàá³æíèê³â íà ìîìåíò, êîëè äî íå¿ ï³äá³ãëè õëîïö³, òðîõè îòÿìèëàñÿ ³ âêàçàëà ¿ì, êóäè ïîá³ãëè çëîâìèñíèêè ç ¿¿ ðå÷àìè – ñóìêîþ é ìîá³ëüíèì òåëåôîíîì. Ìàëî íå áîñîí³æ ïî ñí³æíèõ çàìåòàõ íàâïðîñòåöü êèíóëèñÿ þí³ ðÿò³âíèêè íàçäîãàíÿòè êðèâäíèê³â. – Àáè îõîïèòè ÿêíàéá³ëüøå òåðèòîð³¿, ìè ç õëîïöÿìè ïîá³ãëè â ð³çí³ áîêè, – ðîçïîâ³äຠìàéñòåð íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ²âàí Îëåêñàíäðîâè÷. – Îñê³ëüêè â òàêó ï³çíþ ãîäèíó ïåðåõîæèõ ôàêòè÷íî íå áóëî, òî

ïåðåäàëè ñë³ä÷î-îïåðàòèâí³é ãðóï³ ìîëîäèêà, æèòåëÿ ðàéîííîãî öåíòðó, ÿêèé â ïîäàëüøîìó áóâ çàòðèìàíèé çà ï³äîçðîþ ó â÷èíåíí³ ãðàáåæó, - ðîçïîâ³äຠíà÷àëüíèê Áåðäè÷³âñüêîãî Ì ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ Þð³é Îëåô³ð. – Ó ñêîºíîìó çàòðèìàíèé ç³çíàâñÿ. Íàðàç³ ïðàö³âíèêàìè ì³ë³ö³¿ ðîçøóêàíèé ùå îäèí ñï³âó÷àñíèê çëîä³ÿííÿ. ij¿ çàòðèìàíèõ ìîëîäèê³â êâàë³ô³êîâàíî ÿê ãðàá³æ. Ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Ñâî¿ì þíèì ïîì³÷íèêàì ì³ë³ö³îíåðè âèñëîâëþþòü âäÿ÷í³ñòü çà íåàáèÿêó äîïîìîãó ó çàòðèìàíí³ îäíîãî ç íåã³äíèê³â. Ñàì³ æ âîíè ñüîãîäí³ íå ïðèõîâóþòü ãåðîéñòâà, ³ç çàäîâîëåííÿì õèçóþòüñÿ ñâî¿ì ó÷èíêîì ïåðåä îäíîë³òêàìè òà ç³çíàþòüñÿ, ùî ñàìå öåé âèïàäîê ìîæå ñòàòè âèçíà÷àëüíèì äëÿ íèõ ó ïîäàëüøîìó âèáîð³ ïðîôåñ³¿. Îëüãà Íîìåð÷óê, ÑÇà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ Çí³ìîê ÓÌÂÑÓ

Á³ëüøå ÷èòàéòå íà www.interesu.info


¹ 04 (1065) 06 ëþòîãî 2013ð.

IT

PO OTI HE apo

, c

e pe i

Õî÷à ìè íå º ïðèõèëüíèêàìè òîãî, ùîá æ³íêà â³äðàçó ï³ñëÿ ïîëîã³â ïî÷èíàëà ïðàöþâàòè, àëå æèòòÿ º æèòòÿ, ³ äëÿ êîãîñü öå ìîæå áóòè ºäèíèì çàñîáîì äî ³ñíóâàííÿ.

Çâè÷àéíî, ÿêùî ó âàñ º õî÷ ìàëåíüêà ìîæëèâ³ñòü ïîâí³ñòþ ïðèñâÿòèòè ñåáå äèòèí³ – êðàùå çðîá³òü öå. Àäæå ìàëåíüêà ëþäèíà òàê øâèäêî ñòຠäîðîñëîþ, ³ âè ïîò³ì øêîäóâàòèìåòå, ùî çà ðîáîòîþ íå ïîáà÷èëè ïåðøî¿ óñì³øêè, ïåðøîãî êðîêó, à ïåðøå ñëîâî áóëî ñêàçàíå íå ïðè âàñ ... ßê âàð³àíò, ìîæíà ïðàöþâàòè, ïîêè ìàëþê ñïèòü, àäæå â ïåðø³ ì³ñÿö³ æèòòÿ çäîðîâà äèòèíà ñïèòü áàãàòî. Âàì ïîòð³áíà òàêà ðîáîòà, ùîá âè ìîãëè âåñü ÷àñ ïåðåáóâàòè âäîìà. Ñüîãîäí³ â ²íòåðíåò³ äîñèòü áàãàòî ïîðàä, ÿê çàðîáëÿòè, ñèäÿ÷è â äåêðåòí³é â³äïóñòö³. Ùî ïðîïîíóþòü íàé÷àñò³øå? Ïèñàòè òåêñòè. ×îìóñü áàãàòüîì çäàºòüñÿ, ùî ïèñàòè òåêñòè äîñèòü ïðîñòî. Ïðîñòî ïèñàòè òåêñòè ïî 5 êîï³éîê. Çàìîâíèêè òåæ ðîçóì³þòü, çà ÿêèé òåêñò âîíè ãîòîâ³ ïëàòèòè õîðîø³ ãðîø³, à ÿêèé ³ áåçêîøòîâíî íå âçÿëè á. Íåùîäàâíî äî íàñ ïîòðàïèâ äèâîâèæíèé òåêñò. Çàìîâíèê äàâ íàì ïîñèëàííÿ íà òå, ÿê³ òåêñòè éîìó ïèøóòü, «ïðè÷îìó çà êîï³éêè». À òåêñò áóâ òàêèé: «Íàø³ òðóíè – íàéêðàù³ òðóíè â ñâ³ò³. Ìè

o y a

ðîáèìî âñå ìîæëèâå, ùîá âè ³ âàø³ ðîäè÷³ ùå äîâãî áóëè çàäîâîëåí³ ï³ñëÿ âàøîãî â³äõîäó ç æèòòÿ». ßêùî ö³ ðÿäêè âèêëèêàëè ó âàñ ïîñì³øêó, çíà÷èòü, âè ìîæåòå ñïðîáóâàòè ïèñàòè òåêñòè. ßêùî æ â öèõ ôðàçàõ âàñ í³÷îãî íå çáåíòåæèëî – øóêàéòå ñîá³ ³íøå çàíÿòòÿ. ßê çàðîáëÿòè, ñèäÿ÷è â äåêðåòí³é â³äïóñòö³ ³ ðîáëÿ÷è òå, ùî âàì ïîäîáàºòüñÿ? ² âçàãàë³, ÷è ìîæëèâî òàêå?  ²íòåðíåò³ ñüîãîäí³ äóæå áàãàòî ìîæëèâîñòåé äëÿ ôð³ëàíñåð³â – ëþäåé, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà «â³ëüíèõ õë³áàõ». Êîãîñü çâ³ëüíèëè, õòîñü ï³øîâ ñàì, àëå âñ³õ ¿õ îá'ºäíóº îäíå – áàæàííÿ áóòè íåçàëåæíèì ³ â òîé æå ÷àñ ïîòð³áíèì ëþäÿì. ³ëüíèé ãðàô³ê – òå ãîëîâíå, íàâ³ùî ëþäè ïðèõîäÿòü ó ôð³ëàíñ. À ÷è òàê öå íàñïðàâä³, ÷è â³ëüíèé ó íèõ ãðàô³ê? Íà ïåðøèé ïîãëÿä – òàê. Ìè ñàì³ âèáèðàºìî ñîá³ çàìîâëåííÿ. Ìîæåìî âçÿòè çàìîâëåííÿ, ìîæåìî â³äìîâèòèñÿ. Ïðîòå êîæåí ôð³ëàíñåð ðîçó쳺, ùî ÿêùî â³í ñüîãîäí³ â³äìîâèòüñÿ â³ä âèêîíàííÿ çàâäàííÿ, çàâòðà íå âïîðàºòüñÿ, ï³ñëÿçàâòðà íå âñòèãíå, òî â³í âòðàòèòü ñâîþ ê볺íòóðó. Âè â쳺òå äîáðå øèòè? Çàïðîïîíóéòå ñâî¿ ïîñëóãè ñóñ³äàì. Íàâðÿä ÷è õòîñü â³äìîâèòüñÿ çà ò³ æ ãðîø³,

HAT a

o e po e e

i

ABA A yc i

ùî ³ â àòåëüº (àáî òðîõè ìåíø³), îòðèìàòè ÿê³ñíó ðîáîòó, íå âèõîäÿ÷è ç äîìó. Ðàäæó ïîïåðåäíüî ä³çíàòèñÿ ðîçö³íêè íàéáëèæ÷îãî àòåëüº ³ ïîñòàâèòè ñâî¿ òðîõè íèæ÷å. Âè ëþáèòå ä³òåé? Ðîçêàæ³òü ìàòóñÿì, ÿê³ ãóëÿþòü ç âàìè íà äèòÿ÷îìó ìàéäàí÷èêó, ùî ãîòîâ³ ïàðó

ãîäèí ïîñèä³òè ç ¿õí³ìè ìàëþêàìè. Çíàéäóòüñÿ òàê³, êîìó çð³äêà áóäå ïîòð³áíà âàøà äîïîìîãà. Íå âñ³ æ æèâóòü ç íåïðàöþþ÷èìè áàáóñÿìè.

CO I y i

oc

ax

IH

Âè â쳺òå êðàñèâî ìàëþâàòè ³ íå çíàºòå, äå çàñòîñóâàòè ñâ³é òàëàíò? ³äêðèéòå â ²íòåðíåò³ ñàéòè ç ïðîïîçèö³ÿìè â³ääàëåíî¿ ðîáîòè. Ïîäèâ³òüñÿ, ÿê³ çàâäàííÿ ïðîïîíóþòüñÿ. Ìîæëèâî, âàì äîâåäåòüñÿ îçíàéîìèòèñÿ ç ÿêèìèñü ñïåö³àëüíèìè ïðîãðàìàìè, à ìîæëèâî é äîñêîíàëî îâîëîä³òè öèì ìàòåð³àëîì. Ïîâ³ðòå, ÿêùî âàñ ö³êàâèòü ÿê çàðîáëÿòè, ñèäÿ÷è â äåêðåòí³é â³äïóñòö³, âàì äîâåäåòüñÿ â÷èòèñÿ. Íåìîæëèâî çàðîáëÿòè õîðîø³ ãðîø³, íå âäîñêîíàëþþ÷è ñâî¿õ çíàíü ³ íàâè÷îê. ² òîé, õòî ñêàæå, ùî ìîæíà ïðîñòî ïðèéòè ç í³çâ³äêè ³, íå ïðèêëàäàþ÷è îñîáëèâèõ çóñèëü, çàðîáëÿòè, â êîðåí³ íå ïðàâèé. Ùîá ìàòè ïðèñòîéíèé äîõ³ä, òðåáà íàïîëåãëèâî ïðàöþâàòè, âèêëàäàþ÷èñü ç îñòàíí³õ ñèë. Çà ì³ñÿöüäðóãèé â³ääàëåíî¿ ðîáîòè íàâðÿä ÷è ìîæíà çðîáèòè ñîá³ ³ì'ÿ. Áóäüòå ãîòîâ³ äî íåâäà÷ ³ ðîç÷àðóâàíü. ² ÿêùî âè áóäåòå íàïîëåãëèâî ïðàöþâàòè â ÿêîìóñü îäíîìó íàïðÿìêó, òî, ìîæëèâî, ï³ñëÿ äåêðåòó âèõîäèòè íà «ñòàðó» ðîáîòó âàì âæå íå çàõî÷åòüñÿ. Ç ñàéòó Lifetips.org.ua

po o o a

ñèñòåì". Îäíîãî ðàçó Ìèðîíîâ çíåõòóâàâ öèì ïðàâèëîì. ³í âçÿâ íà ïîçèö³þ ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà ïðåòåíäåíòà, ÿêèé, ïðîéøîâøè âñ³ åòàïè ñï³âáåñ³äè, ëåãêî ïîãîäèâñÿ íà çîâñ³ì íåâèñîêó çàðïëàòó. "ß íå çâåðíóâ íà öå îñîáëèâî¿ óâàãè, íàì ïîòð³áíî áóëî øâèäêî çàêðèòè âàêàíñ³þ, – ðîçïîâ³äຠÌèðî-

ëàòó, ÿêà íèæ÷å ðèíêîâî¿ íà 25-30%, òî ðîáîòîäàâöÿì ä³éñíî º íàä ÷èì çàìèñëèòèñÿ. Ïîãàíî, ÿêùî ôàõ³âåöü íå çíàéîìèé ³ç ñèòóàö³ºþ íà ðèíêó ïðàö³. Ùå ã³ðøå, ÿêùî êàíäèäàò ñâ³äîìî äåìï³íãóº, ïðàãíó÷è ïðèõîâàòè ÿêóñü íåâèã³äíó ³íôîðìàö³þ ïðî ñåáå. Çðåøòîþ, ðîáîòîäàâåöü ïîâèíåí âèáðàòè äâ³ ïîçèö³¿ ç òðüîõ – äåøåâî, øâèäêî, ÿê³ñíî. ÁÎÐÎÒÜÁÀ ÇÀ ÇÀÐÏËÀÒÓ Àëå íå âàðòî ³ãíîðóâàòè òàê çâàí³ ãàëóçåâ³ â³äì³ííîñò³ â çàðïëàòàõ. Íàïðèêëàä, äèðåêòîð ç ëîã³ñòèêè â òåõí³÷íèõ ãàëóçÿõ êîøòóº äåøåâøå, í³æ òà æ ïîçèö³ÿ â ñåêòîð³ òîâàð³â

íîâ. – ×åðåç ê³ëüêà òèæí³â ç³ ñï³âðîá³òíèêîì äîâåëîñÿ ðîçëó÷èòèñÿ: íîâèé ãîëîâíèé áóõãàëòåð ìàâ ÷óäîâ³ îðàòîðñüê³ çä³áíîñò³ ³ íàâè÷êè ñàìîðåêëàìè, àëå öå äàëåêî íå íàéãîëîâí³ø³ ÿêîñò³ äëÿ ô³íàíñèñòà». Íîâèé ïðåòåíäåíò íà êð³ñëî ãîëîâáóõà çàæàäàâ çàðïëàòó ìàéæå âäâ³÷³ á³ëüøó, í³æ ó ïîïåðåäíèêà. ² ïîêè â³í íå ðîç÷àðóâàâ êîìïàí³þ, çàçíà÷ຠÌèðîíîâ. ßêùî êàíäèäàò çãîäåí íà çàðï-

ìàñîâîãî ñïîæèâàííÿ. Ëþäèíà, ùî âèð³øèëà çì³íèòè ñôåðó ä³ÿëüíîñò³, ìîæå íå çíàòè öþ îñîáëèâ³ñòü ³ ïîòðàïèòè â íåâèã³äíå ñòàíîâèùå. Äàëåêî íå êîæåí ôàõ³âåöü áåðåòüñÿ îö³íþâàòè âëàñí³ äîñÿãíåííÿ. Äî òîãî æ áàãàòî ÷îãî çàëåæèòü â³ä êîðïîðàòèâíî¿ êóëüòóðè ïîïåðåäíüîãî ðîáîòîäàâöÿ.  äåÿêèõ êîìïàí³ÿõ íå ïðèéíÿòî íàáèâàòè ñîá³ ö³íó. Çóñòð³÷àþòüñÿ ïðîôåñ³îíàëè, ÿê³

Ðîçì³ð âèíàãîðîäè – îäèí ç ãîëîâíèõ ïîêàçíèê³â ïðîôåñ³îíàë³çìó êåð³âíèêà, à òàêîæ éîãî ö³ííîñò³ äëÿ êîìïàí³¿. Ñèòóàö³ÿ, êîëè åôåêòèâíèé óïðàâë³íåöü ëåãêî ïîãîäæóºòüñÿ íà ìàëåíüê³ ãðîø³, âèïàäຠç çàãàëüíîâèçíàíî¿ ìîäåë³ ïîâåä³íêè. ßêùî êàíäèäàò íå "òîðãóºòüñÿ" â ãðîøîâîìó ïèòàíí³, òî öå ïîãàíî íàñàìïåðåä äëÿ íüîãî, àäæå â ñâ³äîìîñò³ ðîáîòîäàâöÿ ïðîôåñ³éí³ êàäðè ìàþòü êîøòóâàòè äîðîãî. Íàïðèêëàä, ðîáîòîäàâåöü ï³äøóêóâàâ äèðåêòîðà ç ëîã³ñòèêè äëÿ îäí³º¿ ³íîçåìíî¿ êîìïàí³¿, ùî ïðàöþº â îáëàñò³ òîâàð³â ìàñîâîãî ïîïèòó. dz ñïèñêó êàíäèäàò³â â³í àâòîìàòè÷íî âèêðåñëèâ òèõ, õòî áóâ ãîòîâèé ïðàöþâàòè çà çàðïëàòó íèæ÷å ðèíêîâî¿. Áóëî ïðîâåäåíî äîñë³äæåííÿ "Ïîïèò íà ðîáî÷ó ñèëó – äóìêà ðîáîòîäàâö³â". Òèñÿ÷³ êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ ð³çíèõ ñåêòîð³â áóëî çàïðîïîíîâàíî îö³íèòè çà ï'ÿòèáàëüíîþ øêàëîþ ñòóï³íü âàæëèâîñò³ òèõ ÷è ³íøèõ ÿêîñòåé ïðåòåíäåíò³â íà êåð³âí³ ïîçèö³¿. Âèñîê³ îö³íêè (4,5) îòðèìàëè ïðîôåñ³éí³ çíàííÿ, äèñöèïë³íîâàí³ñòü, âì³ííÿ ïðàöþâàòè â êîìàíä³, â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîðó÷åíó ðîáîòó, ãîòîâí³ñòü â÷èòèñÿ. Íàéìåíø çíà÷óùîþ â çàïðîïîíîâàíîìó ñïèñêó õàðàêòåðèñòèê âèÿâèëàñÿ "ãîòîâí³ñòü ïðàöþâàòè çà íåâåëèêó ïëàòó" (ñåðåäíÿ îö³íêà – òðîõè íèæ÷å 3). Òàêà îñîáëèâ³ñòü ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî íåàìá³ö³éíîãî, ç íåâèñîêèìè çàïèòàìè ³ íèçüêîþ ñàìîîö³íêîþ êàíäèäàòà íà êåð³âíó ïîñàäó, éäåòüñÿ â äîñë³äæåíí³. ϲÄÎÇвËÎ ÄÅØŲ Äëÿ ðîáîòîäàâöÿ äóæå âàæëèâî ïî÷óòè, ó ñê³ëüêè ñåáå îö³íþº êàíäèäàò, à îòðèìàíó ñóìó ïðîàíàë³çóâàòè ³ ç³ñòàâèòè ç ³íøèìè â³äîìîñòÿìè ïðî öþ ëþäèíó, âïåâíåíèé Ñåðã³é Ìèðîíîâ, ãåíäèðåêòîð "Óêðà¿íñüêèõ ðàä³î-

ñòîð. 7

ÐÎÁÎÒÀ ÍÅ ÂÎÂÊ, ÀËÅ ... ¯ÑÒÈ ÕÎ×ÅÒÜÑß

o

POB I XAPA TEP i

a a , o a xapa ep e ip , a py a po i

Äëÿ ëþäåé ç ïåðøîþ ãðóïîþ âëàñòèâå ïðàãíåííÿ áóòè ë³äåðîì. ßêùî âîíè ñòàâëÿòü ïåðåä ñîáîþ ìåòó, òî éäóòü äî íå¿ äîòè, äîêè íå äîá’þòüñÿ ñâîãî. Ö³ ëþäè â³ðÿòü ó âëàñí³ ñèëè, íå ïîçáàâëåí³ åìîö³é. Ïðîòå â íèõ º é ñëàáêîñò³: âîíè ñõèëüí³ äî ðåâíîù³â, ñóºòí³ é íàäì³ðó àìá³òí³. Ïðåäñòàâíèêè äðóãî¿ ãðóïè êðîâ³ ïîëþáëÿþòü ó âñüîìó ãàðìîí³þ, ñïîê³é ³ ïîðÿäîê. Ëåãêî êîíòàêòóþòü ç ³íøèìè ëþäüìè, ÷óòëèâ³, òåðïëÿ÷³, äîáðîçè÷ëèâ³. Ñåðåä íå-

I OBI 1. Âè â÷èòåñü õîäèòè ïî ³íñòðóêö³¿. Âè â÷èòåñü öüîìó íà ïðàêòèö³ ³ ïàäàºòå. ² ñàìå íà öèõ ïàä³ííÿõ âè â÷èòåñÿ òîìó, ÿê á³ëüøå íå ïàäàòè. 2. ϳäïðèºìíèöòâî íå îçíà÷ຠïðîñòî ðîáîòó íà ñàìîãî ñåáå. ßê ³ íå îçíà÷àº, ùî âè îáîâ'ÿçêîâî ïîâèíí³ ñòàòè Íîìåðîì Îäèí. ² öå íåîáîâ'ÿçêîâî îçíà÷ຠçàðîáëÿííÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ãðîøåé. Íàâïàêè, ï³äïðèºìíèöòâî – öå ïåðåòâîðåííÿ òîãî, ùî âàì ïîäîáàºòüñÿ ³ ùî âàñ íàäèõຠâ æèòò³, â êàï³òàë. Ñàìå òîìó âè ìîæåòå çðîáèòè äóæå áàãàòî äëÿ öüîãî ³ ðóõàòèñÿ âïåðåä. 3. Çäîðîâèé ãëóçä íàáàãàòî âàæëèâ³øèé, í³æ âèùà îñâ³òà. 4. Îáñòàâèíè ³ ìîæëèâîñò³ ì³íëèâ³. ªäèíà êîíñòàíòà – ñàìà çì³íà. 5. Äðóæáà ç âîðîãîì – õîðîøå ïðàâèëî ÿê äëÿ á³çíåñó, òàê ³ äëÿ æèòòÿ â ö³ëîìó. 6. Íå îá³öÿéòå òîãî, ùî âè íå

a

áàãàòüîõ íåäîë³ê³â – óïåðò³ñòü ³ íåâì³ííÿ ðîçñëàáèòèñÿ. Ò³, â êîãî òðåòÿ ãðóïà, – ÿñêðàâî âèðàæåí³ ³íäèâ³äóàë³ñòè, ñõèëüí³ ðîáèòè âñå, ùî çàìàíåòüñÿ. Ëåãêî ïðèñòîñîâóþòüñÿ äî áóäü-ÿêèõ óìîâ, ãíó÷ê³ é íå ïîçáàâëåí³ óÿâè. Îñîáè ç ÷åòâåðòîþ ãðóïîþ êðîâ³ ìàþòü ñïîê³éíèé, óð³âíîâàæåíèé õàðàêòåð. ¯õ, ÿê ïðàâèëî, ëþáëÿòü ³ êîìôîðòíî ïî÷óâàþòü ñåáå ïîðó÷ ç íèìè. Âîíè òàêòîâí³ ³ ñïðàâåäëèâ³, âì³þòü ðîçâàæàòè òèõ, õòî ¿õ îòî÷óº. Ïðîòå ³íêîëè ìîæóòü «çðèâàòèñÿ».

OPA ìîæåòå âèêîíàòè, ³ âèêîíóéòå âñå, ùî ìîæåòå ïîîá³öÿòè. 7. Äåòàë³ âàæëèâ³ çàâæäè – ÷è êåðóºòå âè àâ³àêîìïàí³ºþ, ÷è ðåñòîðàíîì, ÷è áóäü-ÿêîþ ³íøîþ êîìïàí³ºþ. 8. Îäíîäåííèé óñï³õ çîâñ³ì íå îçíà÷àº, ùî ï³ñëÿ öüîãî âè áóäåòå îòðèìóâàòè áåçêîøòîâíèé îá³ä ùîäíÿ. 9. Êîæåí âàø ðèçèê âàðòèé òîãî, ÿêùî â³í º ïðè÷èíîþ âàøîãî óñï³õó ³ ñïðèÿº õîðîøîìó æèòòþ. 1 0 . Íàéâàæëèâ³øå ïðè îáì³ðêîâóâàíí³ íîâî¿ ³äå¿ – íå çàãðóçíóòè â ñêëàäíîñò³. Áóäüÿêèé äóðåíü ìîæå çðîáèòè ùîñü ñêëàäíå. Íàáàãàòî ñêëàäí³øå çðîáèòè ùîñü ïðîñòå. 11. ͳêîëè íå ðîá³òü ùî-íåáóäü, ÿêùî öå îçíà÷ຠâ³äñóòí³ñòü ñíó íî÷àìè. 12. Óñï³õ – öå êîëè âè çìîãëè ñòâîðèòè ùîñü, ÷èì ìîæåòå ïèøàòèñÿ. Ç ñàéòó Lifetips.org.ua

e

ìîæóòü äîçâîëèòè ñîá³ ïðàöþâàòè íå çà ãðîø³, à çà ³äåþ. Îñîáëèâî ÿêùî öå á³çíåñ-³äåÿ, ïðè ðåàë³çàö³¿ ÿêî¿ ìîæëèâèé íåïîãàíèé êóø. ³äîì³ âèïàäêè, êîëè óñï³øíèé ìåíåäæåð, îòðèìàâøè áîíóñ àáî îïö³îí, éäå íà íîâ³ ïðîåêòè, çíàþ÷è, ùî íà ïåðøèõ ïîðàõ íå áóäå âçàãàë³ í³ÿêèõ äîõîä³â. Íå âñ³ ïðàöþþòü âèêëþ÷íî çàðàäè ãðîøåé. ª òðè ö³ííîñò³, çàðàäè ÿêèõ ëþäèíà ïðàöþº â ò³é ÷è ³íø³é êîìïàí³¿: ñàìîðåàë³çàö³ÿ, ïñèõîëîã³÷íèé êîìôîðò ó êîëåêòèâ³. ² â êîæíîãî ñâî¿ ïðîïîðö³¿: äëÿ êîãîñü çàðïëàòà ñêëàäຠ90%, à äëÿ êîãîñü – 10%. Íåìຠæîäíèõ ãàðàíò³é, ùî â ïåðøîìó âèïàäêó ìîâà éäå ïðî ïðîôåñ³îíàëà, à â äðóãîìó – ïðî äèëåòàíòà. Áóâàº, ùî ðîáîòó øóêàþòü ëþäè, â íåäàâíüîìó ìèíóëîìó âëàñíèêè á³çíåñó, äëÿ ÿêèõ çàðïëàòà íå íà ïåðøîìó ì³ñö³. Äëÿ òàêèõ ëþäåé íàéâàæëèâ³øå íåçàëåæí³ñòü ³ ìîæëèâ³ñòü ïðîÿâèòè ñåáå. ÁÅÇ ÌÎÒÎÐÀ Õîò³òè á³ëüøå, í³æ ìàºø, – îñü ãîëîâíà îçíàêà óñï³øíîãî óïðàâë³íöÿ. Ïðàãíó÷è ï³äêîðèòè ÷åðãîâó âèñîòó, àìá³òí³ ëþäè òÿãíóòü çà ñîáîþ âñþ êîìïàí³þ. ² òàêèõ â áóäü-ÿêîìó çäîðîâîìó êîëåêòèâ³ ìຠáóòè íå ìåíøå ÷âåðò³. Äëÿ òèõ æå ëþäåé, ÿê³ âñ³ì çàäîâîëåí³, äóæå âàæêî çíàéòè áóäü-ÿê³ ñòèìóëè. Òà é ô³íàíñîâà ìîòèâàö³ÿ íà íèõ íå 䳺. Ñêëàäíî âèáóäîâóâàòè â³äíîñèíè ç ôàõ³âöåì, äëÿ ÿêîãî ãðîø³ ìàþòü äðóãîðÿäíå çíà÷åííÿ. Áîéîâèé äóõ òàêîãî ñï³âðîá³òíèêà òðèìàºòüñÿ âèêëþ÷íî íà åìîö³ÿõ. Âò³ì, íàâ³òü íàéóñï³øí³ø³ ³ ñàìîäîñòàòí³ óïðàâë³íö³ ðàíî ÷è ï³çíî çàëèøàþòü ñâî¿õ ðîáîòîäàâö³â, ùîá ñòâîðèòè âëàñíèé á³çíåñ. ²ëþñòðàö³ÿ ç ²íòåðíåòó

HE MOB IT ... Òèïîâîþ ïîìèëêîþ áàãàòüîõ ïðåòåíäåíò³â º ïàñèâí³ñòü ó ç'ÿñóâàíí³ ðåçóëüòàò³â ñï³âáåñ³äè. ßêùî ³íòåðâ'þåð – ëþäèíà êóëüòóðíà àáî íàâ÷åíà, òî âîíà äÿêóº ïðåòåíäåíòîâ³ ³ êàæå éîìó ÿê³ñü ïðèºìí³ ñëîâà. Îäíî÷àñíî ç öèì âîíà äîñèòü ÷àñòî íå êàæå çäîáóâà÷åâ³ í³÷îãî êîíêðåòíîãî çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Àáî îá³öÿº çàòåëåôîíóâàòè ï³ñëÿ çóñòð³÷åé ç ³íøèìè êàíäèäàòàìè. À çäîáóâà÷ öèì çàäîâîëüíÿºòüñÿ, ïðîùàºòüñÿ ³ éäå.

Âïðàâíèé çäîáóâà÷ öèì íå çàäîâîëüíÿºòüñÿ. ², íàïðèêëàä, êàæå: «Äÿêóþ. Àëå ÿ áóâ áè äóæå âäÿ÷íèé, ÿêáè âè ïðîêîìåíòóâàëè, íàñê³ëüêè, íà âàø ïîãëÿä, ÿ ï³äõîäæó ÿê êàíäèäàò íà ïîñàäó, ïðî ÿêó ìè ãîâîðèëè». Òàêîæ äîö³ëüíî óòî÷íèòè, êîëè ÷åêàòè äçâ³íêà. ², ïîñëàâøèñü íà òå, ùî âàñ ó öåé ÷àñ áóäå âàæêî çàñòàòè, äîìîâèòèñÿ ïðî òå, ùî âè ìîæåòå ñàì³ çàòåëåôîíóâàòè ³íòåðâ'þåðó. Òîä³ âè â äåÿê³é ì³ð³ çàáåçïå÷èòå ñîá³ ìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþâàòè õ³ä ïîäàëüøîãî ðîçãëÿäó âàøî¿ êàíäèäàòóðè. Çâè÷àéíî, íå êîæíîìó ³íòåðâ'þåðó òàêà íàïîëåãëèâ³ñòü áóäå

ïðèºìíà. Àëå â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â âîíà ñïðàöþº íà âàøó êîðèñòü. Âè íå ò³ëüêè îòðèìàºòå äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ äëÿ ïðàâèëüíî¿ îö³íêè ðåçóëüòàò³â ñï³âáåñ³äè, àëå é çàðîáèòå äîäàòêîâ³ áàëè, ïîêàçàâøè ñåáå êîíêðåòíîþ ³ ä³ëîâîþ ëþäèíîþ. ²íîä³ ìîæå ñòàòèñÿ, ùî âè çìóñèòå ³íòåðâ'þåðà ç³çíàòèñÿ, ùî â³í íå ââàæຠâàñ ï³äõîäÿùèì êàíäèäàòîì ³ ðîçãëÿäຠâàø³ øàíñè äóæå ïåñèì³ñòè÷íî. Àëå âñå æ êðàùå íåïðèºìíà ïðàâäà, í³æ íåâ³äàííÿ. Öå äîçâîëèòü âàì çàîùàäèòè ÷àñ ³ â³äðàçó çàéíÿòèñÿ ïîøóêàìè ³íøîãî âàð³àíòó.


8 ñòîð.

PAB

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂ ß – ÂÀØ ÊÀϲÒÀË ÇÄÎÐÎÂ'ß

A BI BI

o ap

c y

i c i

a i

Ïîõ³ä ó ñàóíó ÷è áàíþ êîðèñíèé äëÿ êîæíî¿ çäîðîâî¿ ëþäèíè, òîìó ùî äîïîìàãຠáóòè «â òîíóñ³», çàðÿäæຠåíåð㳺þ ³ ñïðèÿº çì³öíåííþ ³ìóí³òåòó. À ãàðíèé ³ìóí³òåò – êðàùèé çàñ³á ïðîòèñòîÿòè ñåçîííèì â³ðóñíèì ³íôåêö³ÿì, à ÷àñîì ³ á³ëüø ñåðéîçíèì íåïðèºìíîñòÿì. Òà é ïðè äåÿêèõ íåçäóæàííÿõ, ÿêùî â ëþäèíè íåìຠïðîòèïîêàçàíü äëÿ â³äâ³äóâàííÿ ñàóíè, «ïðàâèëüíèé» ñåàíñ âèÿâèòüñÿ íåïîãàíèì ë³êàðñüêèì çàñîáîì. Ñàìå â «ïðàâèëüíîñò³» ïðèéîìó ñåàíñ³â ñàóíè é êðèºòüñÿ îçäîðîâ÷èé ñåêðåò ñàóíè ³ ëàçí³.

Îñü îñíîâí³ ìîìåíòè, íà ÿêèõ âàðòî çàãîñòðèòè óâàãó, çáèðàþ÷èñü â³äâ³äàòè ñàóíó. 1. ßê íàòùå, òàê ³ áåçïîñåðåäíüî ï³ñëÿ ñèòíîãî îá³äó â ñàóíó éòè íå âàðòî. Îïòèìàëüíèé âàð³àíò – öå ëåãêà ¿æà (ìîðåïðîäóêòè, îâî÷åâ³ ÷è ôðóêòîâ³ ñàëàòè)

çà 2–3 ãîäèíè äî ïî÷àòêó ñåàíñó ïðèéîìó ñàóíè ³ äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü ð³äèíè (â ñàóí³ îðãàí³çì ëþäèíè

çíåâîäíþºòüñÿ ï³ä âïëèâîì âèñîêèõ òåìïåðàòóð). 2. ßêùî âè íå ìîæåòå ö³ëêîì â³äìîâèòèñÿ â³ä øê³äëèâèõ çâè÷îê, ïåðåä â³äâ³äóâàííÿì ñàóíè â³äêëàä³òü ¿õ «íà ïîò³ì». Àëêîãîëüí³ íàïî¿ ³ ïàë³ííÿ íåñóì³ñí³ ç â³äâ³äóâàííÿì ëàçí³ ÷è ñàóíè.

IMHACT A

epe

Ïîðÿòóíîê â³ä íàäì³ðíî¿ âòîìè – çàðÿäêà äëÿ î÷åé. ¯¿ ïîòð³áíî âèêîíóâàòè ùîäíÿ. Âïðàâëÿòèñÿ ìîæíà â áóäü-ÿêèé ÷àñ äîáè, ãîëîâíå – íå ðàí³øå ÷îòèðüîõ ãîäèí ï³ñëÿ ¿æ³. Âñ³ âïðàâè ðîáèòè ñèäÿ÷è, òàê, ùîá ñïèíà áóëà ïðÿìà. ̳æ âïðàâàìè äàâàéòå î÷àì â³äïî÷èòè, ðîçñëàáëþþ÷è ¿õ ³ ÷àñòî ìîðãàþ÷è. 1. Çðîá³òü ñïîê³éíèé âäèõ ÷åðåç í³ñ ³ çàêðèéòå î÷³. ϳä ÷àñ ïîâ³ëüíîãî âèäèõó (òåæ ÷åðåç í³ñ) ìàñàæóéòå çàêðèò³ ïîâ³êè ïîäóøå÷êàìè äîëîíü – òèìè, ùî ðîçòàøîâàí³ áëèæ÷å äî çàï’ÿñòÿ – â íàïðÿìêó äî íîñà ³ â³ä íîñà. Íà ïàóç³ ï³ñëÿ âèäèõó, íå â³äêðèâàþ÷è î÷åé, ïîêëàä³òü íà íèõ äîëîí³ îáîõ ðóê òàê, ùîá äî î÷åé íå ïðîíèêàëî ñâ³òëî. Çàòðèìàéòåñÿ â òàêîìó ïîëîæåíí³ ñê³ëüêè ìîæåòå, íå âäèõàþ÷è ïîâ³òðÿ. Ïîò³ì, íå â³äðèâàþ÷è äîëîíü â³ä îáëè÷÷ÿ, â³äêðèéòå î÷³ ³ çðîá³òü ñïîê³éíèé âäèõ ÷åðåç í³ñ. À íà ïîâ³ëüíîìó âèäèõó ÷åðåç í³ñ â³äêðèâàéòå äîëîí³ òàê, ùîá ì³çèíö³ áóëè íåìîâ áè â³ññþ ¿õíüîãî îáåðòàííÿ. Öþ âïðàâó ìîæíà ðîáèòè îêðåìî â³ä âñ³õ ³íøèõ ó áóäü-ÿêèé ÷àñ äîáè, ÿêùî ñèëüíî âòîìèëèñÿ î÷³. Âïðàâà âèêîíóºòüñÿ îäèí ðàç. 2. Âèêîíóºòüñÿ òàê ñàìî, ÿê ïîïåðåäíÿ, ò³ëüêè ïîãëÿä òðåáà íàïðàâèòè â êðàéí³é ïðàâèé íèæí³é êóò. 3. Âèêîíóºòüñÿ òàê ñàìî, ÿê ïîïåðåäíÿ, àëå ïîãëÿä òðåáà íàïðàâèòè íà ê³í÷èê íîñà. Îäíîãî ðàçó äîñèòü.

ip, o pi

4. Òå æ ñàìå, àëå ïîãëÿä òðåáà íàïðàâèòè íà ì³æáð³â’ÿ. 5. Öÿ âïðàâà ÿâëÿº ñîáîþ îáåðòàëüí³ ðóõè î÷èìà: ñïî÷àòêó â ë³âèé êðàéí³é íèæí³é êóò; ïîò³ì íà ì³æáð³â’ÿ; ïîò³ì ó ïðàâèé êðàéí³é íèæí³é êóò ³, íàðåøò³, íà ê³í÷èê íîñà. Ïîò³ì çíîâó â ë³âèé êðàéí³é íèæí³é êóò, ³, íàðåøò³, íà ê³í÷èê íîñà. Ïîò³ì

çíîâó â ë³âèé êðàéí³é íèæí³é êóò ³ òàê äàë³. Âïðàâà âèêîíóºòüñÿ íà ïàóç³ ï³ñëÿ âèäèõó òàê äîâãî, ÿê öå ìîæëèâî. 6. Ðîá³òü òàê³ æ îáåðòàëüí³ ðóõè î÷èìà, ÿê ó ïîïåðåäí³é âïðàâ³, àëå â çâîðîòí³é á³ê: ïðàâèé êðàéí³é íèæí³é êóò – ì³æáð³â’ÿ – ë³âèé êðàé íèæí³é êóò – ê³í÷èê íîñà. 7. Ùîá âèêîíàòè öþ âïðàâó, ïîòð³áíî ï³òè ó âàííó. Âñòàíüòå ïåðåä ðàêîâèíîþ ³ âêëþ÷³òü õîëîäíó âîäó. Íàáåð³òü ïîâíèé ðîò âîäè – ùîá ùîêè ðîçäóëèñÿ, ÿê ó õîì’ÿêà. Íàõèë³òüñÿ âïåðåä, òðèìàþ÷è î÷³ øèðîêî ðîçêðèòèìè. Òåïåð íàáèðàéòå ïðèãîðùàìè âîäó ç-ï³ä êðàíà ³ õëþ-

e o

CA H

o y a

po e?

Àëêîãîëü. Ïðè ï³äâèùåíí³ òåìïåðàòóðè ò³ëà àëêîãîëü òàê øâèäêî âñìîêòóºòüñÿ â êðîâ, ùî îðãàí³çì ëþäèíè íå âñòèãຠ«çíåøêîäèòè» éîãî, ðîçùåïèâøè íà ñêëàäîâ³. Öå çàãðîæóº ñåðéîçíèìè íàñë³äêàìè – àëêîãîëüíà ³íòîêñèêàö³ÿ, ïîðóøåííÿ ìîçêîâîãî êðîâîîá³ãó ³ ðîáîòè ñåðöåâî–ñóäèííî¿ ñèñòåìè â ö³ëîìó. Êð³ì öüîãî â ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ ïðèòóïëÿºòüñÿ ³íñòèíêò ñàìîçáåðåæåííÿ, ³ ëþäèíà íå ìîæå ïðàâèëüíî ðîçðàõóâàòè íàâàíòàæåííÿ íà îðãàí³çì. Óñå öå âêðàé íåáåçïå÷íî. Ïàë³ííÿ. ϳä âïëèâîì âèñîêèõ òåìïåðàòóð ï³ä ÷àñ ñåàíñ³â ñàóíè çíà÷íî çðîñòຠïîòðåáà ëþäñüêîãî îðãàí³çìó â êèñí³. À ïàë³ííÿ ñòðèìóº ïðîöåñ íàäõîäæåííÿ êèñíþ. Äëÿ ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè êèñíåâå ãîëîäóâàííÿ ïàãóáíå. 3. Íå âàðòî âèðóøàòè â ñàóíó â³äðàçó æ ï³ñëÿ íàïðóæåíîãî òðóäîâîãî äíÿ – â³äïî÷èíüòå ãîäèíè ï³âòîðè-äâ³. Âèêëþ÷åííÿ ñòàíîâëÿòü ïðàö³âíèêè ðîçóìîâî¿ ïðàö³: ¿ì âå÷³ðíº â³äâ³äóâàííÿ ñàóíè, íàâïàêè, ïðèíåñå ò³ëüêè êîðèñòü. 4. Îïòèìàëüíèé ÷àñ äëÿ â³äâ³äóâàííÿ ñàóíè ÷è ëàçí³ – âðàíö³, ç 8 äî 11 ãîäèíè, ³ áëèæ÷å äî âå÷îðà, ç 16 äî 20 ãîäèíè. Ìàêñèìàëüíà êîðèñòü ãàðàíòîâàíà! 5. ϳñëÿ â³äâ³äóâàííÿ ñàóíè ÷è ëàçí³ íåîáõ³äíî â³äïî÷èòè (â ³äåàë³ íàâ³òü ïîñïàòè) ïðîòÿãîì 2–3 ãîäèí. Ó öüîìó âèïàäêó âè áóäåòå ïî÷óâàòèñÿ ñâ³æèì ³ áàäüîðèì. ßêùî æ çíåâàæèòè öèì ïðîñòèì ïðàâèëîì, òî ìîæíà «çàðîáèòè» â³ä÷óòòÿ ðîçáèòîñò³ é óòîìè. 6.  òîìó âèïàäêó, ÿêùî ï³ñëÿ â³äâ³äóâàííÿ ëàçí³ ÷è ñàóíè âàì ïîòð³áíî ïðàöþâàòè, áóäüòå îñîáëèâî îáåðåæí³, îáìåæèâøè ÷àñ «çàõî-

A

Áàãàòî ïðàöþºòå çà êîìï’þòåðîì? Çàçâè÷àé äî âå÷îðà î÷³ ïî÷èíàþòü ÷åðâîí³òè, ñëüîçèòèñÿ, ³ òàêå â³ä÷óòòÿ, íåìîâ ó íèõ íàñèïàëè ï³ñêó.

BAHH

o pe y a

äó» â ïàðíó äåñÿòüìà õâèëèíàìè. ² íå çíåâàæàéòå êîíòðàñòíèìè õîëîäíèìè îáëèâàííÿìè, áàñåéíîì ÷è îáòèðàííÿì ñí³ãîì. 7. ßêùî âè õî÷åòå äîìîãòèñÿ íàéêðàùîãî ðåçóëüòàòó â³ä â³äâ³äóâàííÿ ñàóíè, âñòàíîâ³òü îñîáèñòèé ãðàô³ê â³äâ³äóâàíü: 1–2 ðàçè íà òèæäåíü. Íà äóìêó ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â, öå îïòèìàëüíî. Á³ëüø ÷àñò³ â³äâ³äóâàííÿ äîäàòêîâî¿ êîðèñò³ çäîðîâ’þ íå ïðèíåñóòü. 8. Ïðè ðåãóëÿðíèõ â³äâ³äóâàííÿõ ñàóíè ÷è ëàçí³ ñòåæòå çà òèì, ùîá òåïëîâ³ íàâàíòàæåííÿ íà îðãàí³çì çðîñòàëè ïîñòóïîâî. Öå – â³äì³ííå òðåíóâàííÿ äëÿ ñåðöÿ, ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè ³ øê³ðè. 9. Çíàâö³ «ëàçíåâî¿ ñïðàâè» íå ðåêîìåíäóþòü âèðóøàòè â ëàçíþ ÷è ñàóíó â ïîäàâëåíîìó íàñòðî¿. Àäæå â³ä ïðîöåñó â³äâ³äóâàííÿ ñàóíè ïîòð³áíî îòðèìóâàòè çàäîâîëåííÿ! 10. Çáèðàþ÷èñü â ñàóíó ÷è ëàçíþ, íå çàáóäüòå çíÿòè âñ³ ïðèêðàñè, à òàêîæ ìåòàëåâ³ øïèëüêè. Ïàì’ÿòàéòå ïðî òå, ùî â ñàóí³ âñ³ ìåòàëåâ³ ïðåäìåòè ñèëüíî íàãð³þòüñÿ ³ ìîæóòü îáïåêòè âàøó øê³ðó. 11. Ïðè âõîä³ áåçïîñåðåäíüî â ïàðíó ðàäèìî âàì ïðèêðèòè ãîëîâó, íàäÿãíóâøè ñïåö³àëüíó øàïî÷êó äëÿ ïàðíèõ ÷è æ îáìîòàâøè ãîëîâó ìàõðîâèì ðóøíèêîì. Íàâ³òü ÿêùî ó âàñ ì³öí³ ñóäèíè, íå âàðòî çàíàäòî ïåðåâàíòàæóâàòè ¿õ. ßêùî âè áóäåòå äîòðèìóâàòèñÿ öèõ ðåêîìåíäàö³é, òî â³äâ³äóâàííÿ ñàóíè ÷è ëàçí³ íå ò³ëüêè ïðèíåñå âàì çàäîâîëåííÿ, àëå é äîäàñòü ÷èìàëî¿ êîðèñò³ âàøîìó çäîðîâ’þ.

O E

ïàéòå ¿¿ ñîá³ â øèðîêî â³äêðèò³ î÷³, íå ìîðãàþ÷è, – äîòè, ïîêè âîäà â ðîò³ íå ç³ãð³ºòüñÿ (10-20 ðàç³â). Öå íåïðîñòî, ³ ïðîéäå ê³ëüêà äí³â, ïåðø í³æ âèéäå íå ìîðãàòè. Âïðàâà âèêîíóºòüñÿ îäèí ðàç íà ïàóç³ ï³ñëÿ âèäèõó. Òåïåð âèïëþíüòå âîäó ç ðîòà ³ ïîìàñàæóéòå çàêðèò³ î÷³. Õîëîäíà âîäà â ðîò³ ñòèìóëþº êðîâîîá³ã â îáëàñò³ íîñà é î÷åé, çì³öíþþ÷è ç³ð. Îïîë³ñêóâàííÿ î÷íèõ ÿáëóê âîäîþ 䳺 ÿê ìàñàæ, äîáðå âïëèâຠíà êðîâîîá³ã ³ íà î÷í³ ì’ÿçè, òîí³çóº íåðâîâ³ çàê³í÷åííÿ.

³äïî÷èâàºìî. Ïîäèâèòüñÿ íà ñåáå â äçåðêàëî. ßêùî î÷³ ÷åðâîí³, ÿê ó êðîëèêà, – âèõîäèòü, ùî âñ³ âïðàâè çðîáëåí³ ïðàâèëüíî. Ïî÷åðâîí³ííÿ äóæå øâèäêî ïðîéäå. Éîãè êàæóòü, ùî êîðèñíî äèâèòèñÿ âäàëå÷³íü, íà çåëåíü, êâ³òè, âîäó, íåáî ³ õìàðè. Ðîçãëÿäàòè êîëüîðîâ³ ðåïðîäóêö³¿ êàðòèí ³ ìèëóâàòèñÿ ìàëüîâíè÷èìè ïåéçàæàìè. Íå ìîæíà ÷èòàòè àáî ïèñàòè, áëèçüêî íàõèëèâøèñü äî òåêñòó. Íàéêðàùå âèòðèìóâàòè â³äñòàíü, ÿêà äîð³âíþº íàï³âç³ãíóò³é ðóö³ (40-50 ñì). Îñâ³òëåííÿ ìຠáóòè äîñèòü ÿñêðàâèì (íå ìåíø 60 âàò ïðè øòó÷íî-

ìó îñâ³òëåíí³) áåç ïîòðàïëÿííÿ ïðÿìîãî ñâ³òëà â î÷³. Íå ìîæíà ÷èòàòè é ïèñàòè ëåæà÷è, îñîáëèâî íà áîö³. ϳä ÷àñ ðîáîòè çà êîìï’þòåðîì â³äñòàíü ì³æ î÷èìà ³ ìîí³òîðîì ìຠáóòè íå ìåíøå 60 ñì. Òåëåâ³çîð âàðòî äèâèòèñÿ íå áëèæ÷å í³æ ç â³äñòàí³, ð³âíî¿ øåñòèðàçîâîìó ðîçì³ðó åêðàíà ïî ä³àãîíàë³. Òîáòî, ÿêùî ä³àãîíàëü òåëåâ³çîðà 50 ñì, â ³äåàë³ äèâàí ÷è óëþáëåíå êð³ñëî ìຠñòîÿòè â òðüîõ ìåòðàõ â³ä íüîãî. Ïðè ïåðåãëÿä³ òåëåâ³çîðà â ê³ìíàò³ ìຠáóòè ì’ÿêå îñâ³òëåííÿ, áåç ïðÿìîãî ïîòðàïëÿííÿ ñâ³òëà íà åêðàí ³ â î÷³. Ïðè òðèâàë³é ³ íàïðóæåí³é ðîáîò³ êîæí³ 40 õâèëèí äàâàéòå î÷àì â³äïî÷èòè 3-4 õâèëèíè. ßêùî º ïðîáëåìà ³ç çîðîì, â³äïî÷èâàòè ïîòð³áíî ÷àñò³øå – êîæí³ 20 õâèëèí. Íå çàõîïëþéòåñÿ ñîíöåçàõèñíèìè îêóëÿðàìè! Âîíè ïîòð³áí³ â ñïåêó ÷è íà ïëÿæ³, çà êåðìîì ó ñîíÿ÷íèé äåíü, àëå í³ÿê íå â íàï³âòåìíîìó ïðèì³ùåíí³ êëóáà, íå â ñóò³íêàõ ³ íå â îô³ñ³. Á³ëüø³ñòü îêóë³ñò³â ñõîäÿòüñÿ â äóìö³, ùî ïîñò³éíå íîñ³ííÿ ñîíöåçàõèñíèõ îêóëÿð³â – çàãðîçà äëÿ íàøîãî çîðó. Ïðî â³òàì³íè äëÿ î÷åé Íàéêîðèñí³ø³ – öå À, Â2, Ñ, Ê ³ ÐÐ. Êð³ì òîãî, ïðè êîðîòêîçîðîñò³ ë³êàð³ ðåêîìåíäóþòü óæèâàòè õëîðèñòèé êàëüö³é, ãëþêîçó ³ ïðåïàðàòè, ùî ì³ñòÿòü éîä. À öå çíà÷èòü, ùî ïðè ïðîáëåìàõ ç î÷èìà íåîáõ³äíî âêëþ÷èòè â ñâ³é ðàö³îí ÷îðíèöþ, ìîðêâÿíèé ñ³ê ÷è ìîðêâó, ÿêó ïîòð³áíî ¿ñòè ç³ ñìåòàíîþ ÷è ðîñëèííîþ î볺þ – áåç íèõ ïîòð³áí³ â³òàì³íè íå çàñâîÿòüñÿ ïîâíîþ ì³ðîþ.

¹ 04 (1065) 06 ëþòîãî 2013ð.

C OCI

TT B HA EH

BA

Çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ – öå ïåðø çà âñå ïðàâèëüíå õàð÷óâàííÿ ³ çá³ëüøåííÿ ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³. Âèÿâëÿºòüñÿ, â³í íå ò³ëüêè äîçâîëÿº ëþäèí³ ï³äòðèìóâàòè õîðîøó ôîðìó.

³í òàêîæ ñòຠïðè÷èíîþ ïîçèòèâíèõ çì³í íà ãåííîìó ð³âí³.  íåâåëèêîìó äîñë³äæåíí³ â÷åí³ ³íñòèòóòó ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ìåäèöèíè ñïîñòåð³ãàëè çà 30 ÷îëîâ³êàìè ç íåâèñîêèì ñòóïåíåì ðèçèêó âèíèêíåííÿ ðàêó ïðîñòàòè, ÿê³ â³äìîâèëèñÿ â³ä òðàäèö³éíîãî ë³êóâàííÿ (õ³ðóðã³÷íîãî âòðó÷àííÿ, ðàä³î- àáî ãîðìîíîòåðàﳿ). Ïðîòÿãîì 3 ì³ñÿö³â ¿õí³é ñïîñ³á æèòòÿ çàçíàâ çíà÷íèõ çì³í. Ó÷àñíèêè åêñïåðèìåíòó ¿ëè á³ëüøå ôðóêò³â, îâî÷³â, ö³ëüíîãî çåðíà, áîá³â ³ ñî¿. Êð³ì òîãî, âîíè ùîäíÿ õîäèëè ï³øêè íå ìåíøå 30 õâèëèí ³ ìåäèòóâàëè áëèçüêî ãîäèíè. ßê ³ ñë³ä áóëî î÷³êóâàòè, ï³ñëÿ çà-

HE B

ê³í÷åííÿ 3 ì³ñÿö³â ï³ääîñë³äí³ ñõóäëè, ó íèõ ïîíèçèâñÿ êðîâ'ÿíèé òèñê ³ ïîë³ïøèâñÿ ñòàí çäîðîâ'ÿ â ö³ëîìó. Êð³ì öüîãî äîñë³äíèêè âèÿâèëè ùå îäíå ãðàíä³îçíå ïîë³ïøåííÿ. Äîñë³äèâøè á³îïñ³þ ïðîñòàòè, âîíè â³äçíà÷èëè, ùî çì³íè â³äáóëèñÿ íà ãåíåòè÷íîìó ð³âí³: çì³íèëàñÿ àêòèâí³ñòü áëèçüêî 500 ãåí³â. 48 ç íèõ âêëþ÷èëèñÿ, à 453 âèìêíóëèñÿ. Ïðè÷îìó ö³ 48 ãåí³â â³äïîâ³äàëè çà çàïîá³ãàííÿ çàõâîðþâàííÿì, à 453 – çà ¿õ ðîçâèòîê, çîêðåìà çà ðîçâèòîê ðàêó ïðîñòàòè. www.rusarticles.com

A M

AT

 çèìîâ³ ì³ñÿö³ áàãàòî æ³íîê ñòèêàþòüñÿ ç ïðîáëåìîþ çàéâî¿ âàãè. Ïðåäñòàâíèö³ ïðåêðàñíî¿ ñòàò³ ïî÷èíàþòü íàáèðàòè çàéâ³ ê³ëîãðàìè, ÿêèõ ïîò³ì òàê âàæêî ïîçáóòèñÿ. ßê çáåðåãòè ñòðóíê³ñòü?

Àìåðèêàíñüê³ äîñë³äíèêè íàçâàëè 3 íàéåôåêòèâí³ø³ ñïîñîáè çáåðåãòè ñòðóíê³ñòü â çèìîâ³ ì³ñÿö³. Ïåðø çà âñå, ïîòð³áíî á³ëüøå õîäèòè ï³øêè. ×åðåç íåñòà÷ó ñîíöÿ âçèìêó â îðãàí³çì³ çíèæóºòüñÿ ð³âåíü ñåðîòîí³íó â êðîâ³, ï³äâèùóºòüñÿ àïåòèò. Ëèøå 30 õâèëèí ïåðåáóâàííÿ íà ñîíö³ ìîæóòü íîðìàë³çóâàòè ð³âåíü ãîðìîíó.  òîé æå ÷àñ ïðîãóëÿíêè – öå âèä ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ, ï³ä ÷àñ ÿêîãî â³äáóâàºòüñÿ ñïàëþâàííÿ êàëîð³é. Òàêîæ âàæëèâî âæèâàòè â ¿æó ãîñòð³ ñòðàâè. Çà ðàõóíîê öüîãî ïðèñêîðþºòüñÿ ìåòàáîë³çì òà

C I BAM

ïðîöåñ ñïàëþâàííÿ êàëîð³é. Ãîñòð³ ñòðàâè äîïîìàãàþòü íàñèòèòèñÿ øâèäøå.

Ùå îäèí ñïîñ³á çáåð³ãàòè ô³ãóðó – ñåêñ. Ïðèñòðàñíèé ñåêñ ñïðèÿº âèðîáëåííþ åíäîðô³í³â, çàïîá³ãຠðîçâèòêó äåïðåñ³¿, äî òîãî æ çà 20 õâèëèí ñåêñó ñïàëþºòüñÿ 150 êàëîð³é.

A OPI OTPI HO

 ñåðåäíüîìó, ÿê ââàæຠìå- ïåðåâèùóº àáî, íàâïàêè, «íå äèöèíà, ÷îëîâ³êè ìàþòü îòðè- äîòÿãóº» äî åíåðãîçàòðàò. ßêùî ìóâàòè íà äîáó 3300 ê³ëîêà- âîíà, íàïðèêëàä, âèùà â³ä ëîð³é, æ³íêè — 2800, ä³òè — ïîòðåáè â åíåð㳿 íà 200 êàçàëåæíî â³ä â³êó — â³ä 800 äî ëîð³é, òî çà äåíü âàøà âàãà 2860 ê³ëîêàëîð³é. Ðîçðàõîâóâà- çá³ëüøèòüñÿ íà 10-20 ãðàì³â. òè åíåðãîì³ñòê³ñòü ïðîäóêò³â ßêùî æ êàëîð³éí³ñòü íà 200 ìîæíà çà äîïîìîãîþ ïîäàíî¿ êàëîð³é íèæ÷à, í³æ çàòðàòè íèæ÷å òàáëèö³. Êîðèñòóþ÷èñü åíåð㳿, çà ð³ê ìîæíà ñõóäíóòè íåþ, ëåãêî âèçíà÷èòè, íà (áåç øêîäè äëÿ çäîðîâ’ÿ) íà 3 ñê³ëüêè äîáîâà êàëîð³éí³ñòü ¿æ³ — 7 ê³ëîãðàì³â. ʳëüê³ñòü êàëîð³é ó 100 ãðàìàõ ïðîäóêò³â: õë³á — 200-250, îë³ÿ — 870-930, ñâèíÿ÷èé øïèã — 800, ìàðãàðèí — 720-760, ìîëîêî — 60, ì’ÿñî — 100-150, ñìåòàíà — 280, ïòèöÿ — 160-200, ñèð æèðíèé — 230, ÿéöÿ (1 øò.) — 75, ñèð íåæèðíèé — 80, êàðòîïëÿ — 90, ìàñëî âåðøêîâå — 720, ìîðêâà — 40, ìàñëî òîïëåíå — 925, áóðÿê, öèáóëÿ — 50. Á³ëüøå ÷èòàéòå íà íàùîìó ïîðòàë³ www.interesu.info, â ðóáðèö³ «Çäîðîâ'ÿ»


¹ 09 (1020) 07 áåðåçíÿ 2012ð. 27 AHA

9 CTOP.

ñòîð. 9

IB ☺

EPE OPHIT CTOPIH TE EB A

PE

AMHO– e e po pa

EH

a

a

a

CB TO O BA EHT HA

OXAHH

EP O O

Êîõàííÿ ç ïåðøîãî ïîãëÿäó. Õòîñü êàæå, ùî öå ïîäàðóíîê äîë³, à õòîñü – ùî ïîäàðóíîê á³îëî㳿. À âè â³ðèòå â òàêå, â êîõàííÿ ç ïåðøîãî ïîãëÿäó? Ìîëîä³ æèòîìèðÿíè â³ðÿòü. Á³ëüøå òîãî, âîíè â íüîãî íàâ³òü… ãðàþòü.

Íàïåðåäîäí³ Äíÿ Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà â Æèòîìèð³, à òî÷í³øå 13 ëþòîãî î 17 ãîäèí³ â êîíöåðòí³é çàë³ îáëàñíîãî òåëåöåíòðó (âóë. Òåàòðàëüíà, 7), ïðîâîäèòüñÿ òðàäèö³éíà ùîð³÷íà ³íòåðàêòèâíà ãðà «Êîõàííÿ ç ïåðøîãî ïîãëÿäó» â ðàìêàõ ï³âô³íà-

âàøó ëþáîâíó ãðó äèâèòüñÿ. Òàê â³äáèðàëèñü 3 ä³â÷èíè òà 3 õëîïöÿ, ÿê³ ñòàëè ó÷àñíèêàìè ãðè. Íàïðèê³íö³ âèçíà÷èòüñÿ ïàðà çàêîõàíèõ ç ïåðøîãî ïîãëÿäó. Âñ³ îòðèìàþòü ïðèçè òà ïîäàðóíêè. ²íîä³ ñï³âïàäຠëèøå îäíà ïàðà, à ³íîä³ – âñ³ òðè. Òàê, ùîá

Âåäó÷³ ñâÿòà – Ñ. ³êòîðîâ ³ Ò. Ãóëîâà

ëó ïðîäþñåðñüêîãî ïðîåêòó «Àêàäåì³ÿ ç³ðîê-7». Ó í³é âñå ÿê ó â³äîì³é òåëåâåðñ³¿: òðîº ä³â÷àò òà òðîº õëîïö³â, âåäó÷³, ÿê³ íàìàãàþòüñÿ ¿õ óñ³õ ç³ñâàòàòè ì³æ ñîáîþ, òà ê³íöåâèé ðåçóëüòàò – ïàðà ùîéíî «çàêîõàíèõ» ç ïåðøîãî ïîãëÿäó. ²ìåíà ùàñëèâ÷èê³â, ÿê³ áðàòèìóòü ó÷àñòü ó ãð³, âæå â³äîì³ – öå ï³âô³íàë³ñòè ùîð³÷íèõ çìàãàíü «×àð³âíà Ïîë³ñÿíêà-2013» òà «Ïîë³ñüêèé êðàñåíü-2013», çàïî÷àòêîâàíèõ ìèíóëîãî ðîêó ðåäàêö³ºþ ãàçåòè «Âàø³ ²ÍÒÅÐÅÑè» òà fashion-ñòó䳺þ ìîäåëåé «Elite Brilliant Models». Âàæëèâî, ùî ìàéáóòí³ ó÷àñíèêè ãðè íå ìàþòü áóòè çíàéîìèìè ì³æ ñîáîþ, à â³äòàê áà÷èòè îäèí îäíîãî ¿ì çáîðîíÿºòüñÿ. Ïðîäþñåðè íàâìèñíî ïðèçíà÷àþòü ¿ì ñï³âáåñ³äó â ð³çí³ äí³ òà ÷àñ, ùîá ò³ íåíàðîêîì íå ïîáà÷èëèñü ³ íå çàêîõàëèñÿ çàâ÷àñíî. Ùîá ñòàòè îäíèì ³ç øåñòè ùàñëèâ÷èê³â, ïîòð³áíî áóëî ìàòè ïî÷óòòÿ ãóìîðó, ïî÷óòòÿ ì³ðè òà ôîòîãåí³÷íó çîâí³øí³ñòü. Àäæå òóò âàæëèâî òå, ùîá íà òåáå áóëî ïðèºìíî ïîäèâèòèñÿ ÿê òèì, õòî ç òîáîþ ãðàº, òàê ³ òèì, õòî íà

11.02 – 17.02

í³õòî í³êîãî íå âèáðàâ, ùå íå áóëî. À òàê, ùîá âèáðàâ ðàç ³ íàçàâæäè, áóëî – îäíà ïàðà ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ãðè ïîáðàëàñÿ ³ òåïåð ó íèõ º äèòèíà. Ñïåö³àëüíî äëÿ ñâÿòà âèñòóïàòèìóòü ï³âô³íàë³ñòè «Àêàäå쳿 ç³ðîê-7» – â³äîì³ ìîëîä³æí³ âèêîíàâö³ Îëüãà Ðèá÷èíñüêà, Íàñòÿ Íàâîëüíºâà, Ìàð³ÿ Ðåâ³íöîâà, Àííà Áåçåëþê, ì³æíàðîäíà øêîëà òàíöþ «T-SQUAD», âèêîíàâèöÿ ñõ³äíîãî òàíöþ À²ØÀ, òàíöþâàëüí³ ãðóïè «LADIES DANCE» òà «Hot Arabian Dance» ³ áàãàòî ³íøèõ ÷óäîâèõ âèêîíàâö³â. Óëþáëå-

TOM PC

O O

O

íèö³ ïîë³ñüêî¿ ìîëîä³ – ó÷àñíèö³ ïîïóëÿðíî¿ ãðóïè «Ïàó-TINA» ïðåäñòàâëÿòü êîíöåðòí³ íîìåðè, ï³äãîòîâëåí³ ñïåö³àëüíî äëÿ öüîãî ñâÿòà, à òàêîæ ñâî¿ íîâ³ åêçîòè÷í³ ñöåí³÷í³ âáðàííÿ. Ïîïóëÿðíà ñåðåä ìîëîä³ òàíöþâàëüíà êîìàíäà «TSQUAD» (âæå â íîâîìó ñêëàä³) ï³äãîòóâàëà ïðåì’ºðí³ òàíöþâàëüí³ ïîñòàíîâêè. Òàêîæ íà þíèõ ãëÿäà÷³â ÷åêຠñþðïðèç – ïðåçåíòàö³ÿ íîâîãî ïðîåêòó «4 KIDS». Ùî öå çà ïðîåêò, âè ä³çíàºòåñü áåçïîñåðåäíüî Ñï³âà÷êà Îëüãà Ðèá÷èíñüêà íà ñâÿò³. Îðãàí³çàòîðè öüîãî ÷óäîâîãî «Æèòîìèðñüêà õâèëÿ». çàõîäó – äåïàðòàìåíò ñ³ì’¿, ²íôîðìàö³éíó ï³äòðèìêó ìîëîä³ òà ñïîðòó îáëäåðæàäì³- çä³éñíþþòü ðàä³îñòàíö³¿ÿ í³ñòðàö³¿, óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ «Z-ðàä³î», ÊÏ «Ðåêëàìà», ÐÀ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó ì³ñüêî¿ «Ïðàéì», ãàçåòè «Àâ³çî», ðàäè òà êîíöåðòíî-âèäîâèùíå «Ì³ñòî», «Ïóëüñ-íîðìà», îá’ºäíàííÿ «ØÎÓ ÑÅÐÃ²ß «²ìïåð³ÿ Ò», «Êóïåöü Ïîë²ÊÒÎÐÎÂÀ». ³ññÿ», «Ìåðêóð³é», «Çàìîê Âñ³ ïîäðîáèö³ âè ä³çíàºòåñü âîëîäàð³â», «Æèòîìèðùèíà ³íòåðíåò-ñàéò³ http:// íà», ñàéòè: viktorovshow.at.ua www.ruporzt.com.ua, Çàëèøàºòüñÿ äîäàòè, ùî w w w . i n t e r e s u . i n f o , ñòâîðåííþ ìîëîä³æíîãî ìèñ- w w w . e x p r e s z t . c o m . u a , òåöüêîãî ñâÿòà äî Äíÿ çàêîõàíèõ w w w . r e p o r t e r . z t . u a , «Ìîëîäü îáèðຠìèñòåöòâî- w w w . 0 4 1 2 . i n . u a , 2013» ñïðèÿëè ãåíåðàëüíèé www.ladyportal.info ìåä³à-ïàðòíåð – òåëåðàä³îÎòîæ, ÿêùî òè ìîëîäèé, àëå êîìïàí³ÿ «ÅԲл òà ¿¿ ðàä³îñ- ùå ñàìîòí³é, çàâ³òàé 13 ëþòîòàíö³¿ «Ñóïåð-ðàä³î 91,1», ãî î 17 ãîäèí³ äî îáëàñíîãî òå«Ðóññêîå ðàäèî», «Ðåòðî FM», ëåöåíòðó (âóë. Òåàòðàëüíà, 7) «Åðà FM», åêñêëþçèâíèé ìå- ³ çíàéäè ñâîº êîõàííÿ àáî ïîä³à-ïàðòíåð – ãàçåòà «20 õâè- ðàä³é çà òèõ, õòî éîãî çíàéäå. ëèí», ãîëîâíèé ìåä³à-ïàðòíåð Íàâ÷àëüí³ çàêëàäè òà îðãàí³– ãàçåòà «Âàø³ ²ÍÒÅÐÅÑè», ãî- çàö³¿ ìîæóòü çàìîâèòè çàïðîëîâíèé ðàä³î-ïàðòíåð – ðàä³î øåííÿ çà òåë. 063-958-87-50.

Òàíöþâàëüíà êîìàíäà «T-SQUAD»

Анекдоти з вулиці Михайлівської Çàðàç ÿ áóäó ðâàòè âàì çóá, à âè êðè÷³òü ùî º ñèëè, – êàæå ñòîìàòîëîã ïàö³ºíòîâ³. – Áóäå òàê íåñòåðïíî áîëÿ÷å? – Òà í³, ïðîñòî äî ìåíå âåëèêà ÷åðãà, à ÿ ñï³çíþþñü íà ôóòáîë ... ☺ ☺ ☺ – Öå ùî â òåáå òàêå? – ×åëÿá³íñüêèé «ìîõ³òî». – Ðîì ³ ì'ÿòà? – ͳ, ãîð³ëêà ³ êð³ï. ☺ ☺ ☺ Ïðåäñòàâíèêà îô³ñíîãî ïëàíêòîíó âèáðàëè ïðèñÿæíèì çàñ³äàòåëåì, éîìó íàëåæàëî áðàòè ó÷àñòü ó òðèâàëîìó ïðîöåñ³. ³í ïîïðîõàâ ñóääþ çâ³ëüíèòè éîãî: – Ó íàñ çàðàç çàïàðêà â êîíòîð³. ß íå ìîæó áóòè â³äñóòí³ì íàäòî äîâãî. Ñóääÿ: – Ðîçóì³þ, âè ç òèõ ëþäåé, ó ÿêèõ íàäì³ðíà çàðîçóì³ë³ñòü. Âè äóìàºòå, ùî âàøà ô³ðìà áåç âàñ íå çìîæå ïðàöþâàòè. ³ðíî? – ͳ, âàøà ÷åñòü, ÿ çíàþ, ùî âîíè áåç ìåíå çìîæóòü îá³éòèñÿ. Àëå íå õî÷ó, ùîá âîíè ä³çíàëèñÿ ïðî öå. ☺ ☺ ☺ Ó ô³íñüêå ñåëî ïðè¿õàâ íîâèé ñâÿùåííèê ³ âèð³øèâ ïîçíàéîìèòèñÿ ç ïàðàô³ÿíàìè, îñîáèñòî â³äâ³äàâøè áóäèíîê êîæíîãî. ² îñü â³í ñòóêຠâ äâåð³ ñåëÿíèíà Þññ³. ×åðåç äâåð³ äîëèíຠãîëîñ äðóæèíè Þññ³: – Öå òè, ì³é àíãåëå? – Ñâÿùåííèê òðîõè ðîçãóáèâñÿ, àëå â³äïîâ³â: – ͳ, àëå ÿ ç ò³º¿ æ ô³ðìè. ☺ ☺ ☺ Äà÷à. Ìàìà âèõîäèòü íà âóëèöþ ³ áà÷èòü Âîâî÷êó, ùî çàïèõóº ñîá³ äî ðîòà áðóäíîãî äîùîâîãî ÷åðâ'ÿêà. – Âîâî÷êî! – Êðè÷èòü âîíà. Òè ùî! Íå ìîæíà ¿ñòè ÷åðâ'ÿê³â. Âîâî÷êà çäèâîâàíî: – ×îìó? Ìàìà, ïîòðîõó ïðèõîäÿ÷è äî òÿìè: Íó, ÿê æå, éîãî ìàòóñÿ âèë³çå ³ íå çìîæå çíàéòè ñâîãî ñèíî÷êà!

Âîâî÷êà ïîíóðî: – Íå âèë³çå. – ×îìó? – ß ¿¿ âæå ç'¿â. ☺ ☺ ☺ Ñèí – ìàòåð³: – Ìàìî, à â íàøîãî òàòà º «Ìåðñåäåñ» ³ â³ëëà íà Ãàâàéÿõ. – Òà çâ³äêè, ó íüîãî æ çàðïëàòà òèñÿ÷à ãðèâåíü. – Àëå òàòî ñàì ñêàçàâ. – Òîá³ ñêàçàâ? – ͳ, ÿê³éñü ä³â÷èí³ íà âóëèö³. ☺ ☺ ☺ ×îìó ó âñ³õ äèòÿ÷èõ ïîë³êë³í³êàõ âèñÿòü ïëàêàòè ç Àéáîëèòîì? ³í æå âåòåðèíàð! ☺ ☺ ☺ – Ó ïîíåä³ëîê ÿ çàâæäè ïî÷óâàþñÿ Ðîá³íçîíîì Êðóçî. – Öå ÷îìó? – Äóæå ñóìóþ çà ï'ÿòíèöåþ! ☺ ☺ ☺ Ó ðåñòîðàí³. Ãîñïîäàð – øåôêóõàðþ: – À äå âàø³ â÷îðàøí³ êîòëåòè? ³äâ³äóâà÷³ íà íèõ ñèëüíî ñêàðæàòüñÿ. – ß ç íèõ âæå çðîáèâ ñüîãîäí³øí³. ☺ ☺ ☺ Òîíå êîðàáåëü. Êàï³òàí ïðîñèòü âñ³õ ïàñàæèð³â ïåðåáðàòèñÿ â øëþïêè, àëå ïàñàæèðè áîÿòüñÿ ç³ñòðèáíóòè ç áîðòó â ñòàð³ øëþïêè. Òîä³ êàï³òàí ï³ä³éøîâ äî êîæíîãî ïàñàæèðà, ùîñü ¿ì ñêàçàâ ³ âñ³ øâèäêî ïîñòðèáàëè â øëþïêè. Êàï³òàí òà ïîì³÷íèê îñòàíí³ìè ñ³äàþòü ó øëþïêó, ïîì³÷íèêïèòàº: – Ñêàæ³òü, à ùî âè ¿ì òàêå ñêàçàëè, ùî âñ³ âàñ ïîñëóõàëèñÿ? – Äî êîæíîãî ñâ³é ï³äõ³ä. ͳìöÿì ÿ ñêàçàâ, ùî öå íàêàç. Àìåð³êàíöàì ñêàçàâ, ùî öå ïàòð³îòè÷íî. ßïîíöÿì ñêàçàâ, ùî öå ï³äâèùóº ïîòåíö³þ. À ðîñ³ÿíàì – ùî öå çàáîðîíåíî. ☺ ☺ ☺ À ÷îìó òåáå âñ³ íàçèâàþòü «ëþäèíà-ïàâóê»? Íó... ïîäóìàºø... îäíîãî ðàçó â êîìïîò³ ìóõó íå ðîçãëåä³â...


¹ 4 (1065) 6 ëþòîãî 2013 ð.

00.05 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.30 Ò/ñ “Ýâðèêà” 02.10 Ò/ñ “Þæíàÿ òåððèòîðèÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.55 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 06.05, 06.35 Ì/ô “Êðàñíûå øàïî÷êè” 03.00 Ò/ñ “Øîó Áèëëà Ýíãâàëà” 07.00, 19.30, 03.05 “ÒÑÍ” 08.00, 09.05 Ò/ñ “Æåíñêèå ìå÷òû î äàëåêèõ êðàÿõ” 03.15, 04.20 Çîíà íî÷è Óêðàèíöû Íàäåæäà 10.10, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷åñòâåííûé âåê. Ðîêñîëàíà” 03.20 04.25 Âûøå íåáà 12.05 Êîìåäèÿ “Ïîêðîâñêèå âîðîòà” 04.50, 05.15 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 15.00 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 2” 04.55 Êíÿãèíÿ Îëüãà 16.10 “Ïðîñòîøîó ñ Þðèåì Ãîðáóíîâûì” 05.10 Ïîñëåäíèé ëîöìàí 16.45, 23.15 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 20.00, 21.05 Ò/ñ “Âåðîíèêà: ïîòåðÿííîå ñ÷àñòüå” 22.10, 02.15 “Äåíüãè” 23.40, 03.40 Ò/ñ “Íåçàáûâàåìîå”. (2 êàòåãîðèÿ) 06.00 “Óòðî íà Ê1” 00.40, 04.30 Õ/ô “Ïîåçä íà Äàðäæèëèíã” 07.30 Ì/ô 09.00 Õ/ô “Ïàóòèíà Øàðëîòòû” 10.40 Õ/ô “Ñòàòñêèé ñîâåòíèê” 13.00 “Ïîäåëàíî â Óêðàèíå” ÒÐÊ “Ýðà” 14.50, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 15.50 “ÊÂÍ” 06.01 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 19.00 “Øîïèíã ìîíñòðû” 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 20.00 “Áîéöîâñêèé êëóá” 06.10, 07.05 Ñïîðò 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 06.15, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 06.20 Ðåöåïòû çäîðîâüÿ 21.50 Õ/ô “Ñìîêèíã” 06.25 ÀãðîÝðà 23.45 Õ/ô “Äåâóøêà ìîåãî ëó÷øåãî 06.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì äðóãà” 07.15 Çàãëàâèÿ 01.25 “Íî÷íàÿ æèçíü” 07.20 Ãèãàáàéò 07.25 Ñòðàíà on-line 07.30 Ãîñòü ñòóäèè 05.15 Ìèð çâåçä 07.40 Ýðà áèçíåñà 06.00 Òåëåòîðãîâëÿ 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 07.00 Ì/ô 08.15 Õ/ô “Êîëäóíüÿ” 09.00 Ñåìüÿ îò À äî ß ÓÒ-1 10.20 Íàøå âñå 09.00 Èòîãè íåäåëè 11.00, 11.40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 09.30 221. Ýêñòðåííûé âûçîâ. Íåäåëÿ 12.15, 01.25 Çíàåòå ÷òî? 10.10 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 13.10, 21.55 Ñåìåéíûé ðàçìåð 11.45 Øåô-ïîâàð ñòðàíû 14.00, 19.30 Âðà÷è 12.35 Ïðàâî íà çàùèòó 14.45, 15.05 Ñïðîñèòå ó ïîâàðà 12.55, 18.55, 21.20 Äåëîâîé ìèð 15.35 Ñâàòû ó ïëèòû 13.00, 15.20, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 16.35, 22.55 Æåíñêàÿ ôîðìà 13.10 Ýíåðãîáëîê 17.30 Âðåìÿ êðàñîòû 13.15 Òåìíûé ñèëóýò 18.20, 18.55 Ñ áåëîãî ëèñòà 13.30 Õ/ô “Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ” 20.20, 20.45, 23.45, 00.10 Êèíîáîãèíè 14.40 Îêíî â Àìåðèêó 21.10, 21.30 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 15.00, 18.20 Íîâîñòè 00.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 15.30 EuroNews 02.10 Öâåò Íî÷è 15.45 Íàóêà 15.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.55 Ïîãîäà 16.00 Õ/ô “Îñâîáîæäåíèå” 04.50 “×óæèå îøèáêè. Íà âñå ðàäè íåå” 17.35 Ò/ñ “Ñîëî äëÿ ïèñòîëåòà ñ îðêåñòðîì” 05.35, 15.55 “Âñå áóäå äîáðå!” 18.45 Àãðî-News 07.15, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 19.15 Ñåëüñîâåò 08.55 Õ/ô “Ëþáîâü íå äåëèòñÿ íà äâà” 19.35, 21.30 Êðèâîå çåðêàëî 12.40 “ÌàñòåðØåô” 21.00 Èòîãè äíÿ 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷è 20.00 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” ÒÐÊ “Ýðà” 21.00 Ò/ñ “Ñàìàðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 22.25 “Äåòåêòîð ëæè 3” 23.10, 01.10 Ñïîðò 23.20 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” 23.15 Ïîãîäà 00.20 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.20 Êèíî â äåòàëÿõ 01.10 Õ/ô “Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!” 00.15 Îò ïåðâîãî ëèöà 02.35 Íî÷íîé ýôèð 00.40 Ìåæäó ñòðîê ÓÒ-1 01.20 Íîâîñòè 01.45 Î ãëàâíîì 05.55 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 02.15 Ä/ô “Êîíòèíãåíò. Âîéíà âî Âüåòíàìå” 06.00, 07.10, 01.25, 02.45 Ïîãîäà 02.40 Ãëàâíûé àðãóìåíò 02.50 Õ/ô “À êðåïîñòü áûëà íåïðèñòóï- 06.05, 04.30 Ñâèòàíîê 07.05, 07.45 Äåëîâûå ôàêòû íîé” 07.15 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 04.00 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 07.50 Ôàêòû íåäåëè 04.05 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 08.45 Ôàêòû. Óòðî 05.35 Èòîãè äíÿ 09.15, 19.15, 00.40 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.00 Õ/ô “Æèâîé èëè ìåðòâûé” 11.30 Ò/ñ “Êîäåêñ ÷åñòè” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 05.15 Õ/ô “Ëþáîâü íà àñôàëüòå” 13.00 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 13.15, 21.50 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 14.15 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà 2” 07.30 Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ 16.30 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà 3” 09.10 Ò/ñ “Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì” Ôàêòû. Âå÷åð 11.50 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 18.45 20.00 Ò/ñ “Ãàèøíèêè” 12.55, 18.10 Ò/ñ “Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé” 22.50, 02.50 Ñâîáîäà ñëîâà 14.35 Ò/ñ “Ñòðàõîâîé ñëó÷àé” 01.30 ÏðîÖiêàâå 16.25 “Æäè ìåíÿ” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 20.30, 03.00 “Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ” 20.35 Ò/ñ “Õîçÿéêà òàéãè 2. Ê ìîðþ” 06:00 óìí Óêðà¿íè 23.15 Ò/ñ “Íåìîé” 06:05 “Çðîáëåíî ðóêàìè” 02.30 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 06:30 “Àêöåíòè” 03.05 Ä/ñ “Æàäíîñòü” 07:30 “Ìàìèíà äîëÿ” 08:30 “Ðîäèíà” 09:00 “×åñòü ìóíäèðà” 09:30 “Ïîäàòêîâèé â³ñíèê” 05.20 Ò/ñ “Êàê ñêàçàë Äæèì” 09:40 Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà 06.00 Î÷åâèäåö. Ñàìîå ñìåøíîå ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “Ñîáàêà Áàñ06.45, 07.40, 08.45 Ïîäúåì êâåðâ³ëåé” 1 ñ. 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîðòåð 11:00 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 07.35, 08.35, 19.30, 01.25 Ïîãîäà 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 09.00 Õ/ô “Ñèðîòà êàçàíñêàÿ” 13:15 “Ïðî Ïðîô³” 10.50 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 13:45 “Øêîëà íåçâè÷àéíèõ íàóê” 13.30, 14.30 Kids’ Time 14:20 “Ôóòáîëüí³ ä³àëîãè” 13.35 Ì/ñ “Çëþêè áîáðû” 15:10 “Ñïîðòèâíèé êàëåéäîñêîï” 14.50, 15.45 Teen Time 15:35 “Ñåêðåòè êðàñè” 14.55 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 16:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 15.50, 21.55 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 16:15 “Õòî ÿ? Ùî ÿ ìîæó?” 16.55 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 16:35 “²ìåíà”.Àíäæåé Âàéäà 17.55, 20.50 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 17:30 “Àíãë³éñüêèé êëóá” 19.25, 01.20 Ñïîðòðåïîðòåð 18:00 “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” 19.50 Ò/ñ “Íå ïëà÷ü ïî ìíå, Àðãåíòèíà!” 19:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 23.00 Ò/ñ “Øêîëà”. (2 êàòåãîðèÿ)

ÏÎÍÅIJËÎÊ, 11 ËÞÒÎÃÎ 19:30 20:10 20:45 21:00 21:15 22:00 22:30 23:45 00:00 00:10 00:35 00:50 02:50 04:10 05:10 05:25

“гäíà øêîëà” “Ïðî Ïðîô³” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Äóìêè ç ïðèâîäó” Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “Ñîáàêà Áàñêâåðâ³ëåé” 2 ñ. “Äèêàíüêà” Ã³ìí Óêðà¿íè “Ä³ëîâèé ðèòì” Êë³ï-àíòðàêò “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “Ñîáàêà Áàñêâåðâ³ëåé” 2 ñ. “Äçâåíè, áàíäóðî” ÷. 1, 2 “Äèêàíüêà” Ä/ô “Ïàâëî Ïîïîâè÷: çåìíå ³ çîðÿíå æèòòÿ”, ÷. 1

06.00 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 07.00, 17.00, 19.00 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 12.50, 17.15 Ò/ñ “Ñëåä” 09.50 Ò/ñ “Äèêèé 3” 10.50, 20.00 Ò/ñ “Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà” 11.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Ïàìÿòè Óèòíè Õüþñòîí” 15.35 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 22.00 Õ/ô “Ìóìèÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.10 Õ/ô “Àãåíò Äæîííè Èíãëèø”. (2 êàòåãîðèÿ)

06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.25, 08.35, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 08.30, 23.45, 00.35, 02.35, 03.25, 04.15 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.10, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 07.15 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.30, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 07.55, 08.40 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 08.15, 08.50, 11.15 “Õðîíèêà íåäåëè” 08.25, 08.45, 09.50, 10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 14.05, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 02.25, 03.55 “Ïîãîäà” 09.15, 13.10, 14.10 “5 ýëåìåíò” 10.15 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà” 12.15 “Ìàøèíà âðåìåíè” 15.15 “Ìàìèíà øêîëà” 16.10 “Îêíî â Åâðîïó” 16.45 “Ìîòîð” 17.25 “Â êàáèíåòàõ” 18.15 “Òåððèòîðèÿ çàêîíà” 19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15, 02.40 “Íàëîãîâûé äíåâíèê” 23.30, 00.25 “Crime news” 04.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 04.40 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé”

06.00 Ò/ñ “Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó ìàìó” 06.45 Óçíàé êàê 07.10 Áàêëóøíèöà 07.35, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 08.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00 Ò/ñ “Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.00 Ò/ñ “Ìåòîä Ëàâðîâîé” 12.55 Òâîþ ìàìó! 13.35 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 14.40, 20.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 15.40, 01.25 Âàéôàéòåðû 16.15 Ò/ñ “Ñïëèò” 17.15 Ýòî ëþáîâü 2 17.40, 01.00 Ò/ñ “Ïîëîâèíêè” 18.20, 21.35 Îäíà çà âñåõ 19.25 Áîãèíÿ øîïèíãà 19.50 Ò/ñ “Âîñüìèäåñÿòûå”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.25 Ò/ñ “Âîñüìèäåñÿòûå 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.00 Äóðíåâ+1 23.25 Àíåêäîòû 00.00 Ò/ñ “Ðåàëüíàÿ êðîâü”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.15 Äî óòðà

06.00 “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà” 06.35 Õ/ô “Àêöèÿ” 08.05 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 09.00 “Ïðàâîñëàâíûå ñâÿòûå” 10.50 “Ïàóòèíà 6” 14.40 Ò/ñ “Ñëåïîé 2” 18.30 “Ñëó÷àéíûé ñâèäåòåëü” 19.00, 23.45, 01.45, 03.55 “Ñâèäåòåëü”

19.30 21.45

Ò/ñ “Ëèòåéíûé” Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) Ò/ñ “CSI: Ëàñ-Âåãàñ”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Ïîñëåäíèé îõîòíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå óáèéñòâà”. (2 êàòåãîðèÿ) “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” “Ïðàâäà æèçíè”

10 ñòîð.

õðîíèêè”. “Ïî ñëåäó ñàòàíû”

06.30, 23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Âèòåññ - ÏÑ 22.45 08.25, 20.00 “Ãîíêè íà âûíîñëèâîñòü. Èòîãè 05.45 Ì/ô “Ñîþçìóëüòôèëüì” è äðóãèå 00.15 ñåçîíà 2012” 08.10 Õ/ô “Ïðèíö è íèùèé” 09.25 Õ/ô “Âîëøåáíàÿ ëàìïà Àëàääèíà” 09.00, 01.50 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Òðèìàí 02.15 Íàâàððà - Áóðåëà Ïåñêàäîñ 10.50 Ä/ô “Ãàðàæ èëè íî÷ü â ìóçåå” 11.05, 04.10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Ñïàðòàê 11.40 Õ/ô “Äåíü è âñÿ æèçíü” 04.25 13.10 Õ/ô “Îò÷èé äîì” - Àçîâìàø 04.50 14.55, 20.00 Ò/ñ “Áàÿçåò” 05.05 13.00 Òåííèñ. ÀÒÐ Open Sud de France, 16.40 Õ/ô “Ïðåìèÿ” Montpellier. 1/4 ôèíàëà. 1-é ìàò÷ 18.20 Õ/ô “Ïîðîõ” 14.55, 20.30 Ýêñòðà-ôóòçàë 21.50 Õ/ô “Çîëîòàÿ ïûëü” 15.25, 03.35 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 06.00, 16.00, 03.45 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð 23.50 Õ/ô “Ìÿòåæ íà “Áàóíòè” 16.05 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. 06.30, 08.30 Ìèð çà íåäåëþ 02.00 Õ/ô “Ïðîòèâîñòîÿíèå” Ñåçîí 2012-2013. Áðàéòîí - Õàëë 07.00, 05.00 Óòðåííèé espresso 05.40 Ñàóíäòðåêè Ñèòè 09.00 Ä/ô “Ðîìàíîâû. Çàêàò Ðîññèéñêîé èìïåðèè” 18.00 Òåííèñ. ÀÒÐ Open Sud de France, 10.00 Àëëî, äîêòîð! Montpellier. 1/4 ôèíàëà. 2-é ìàò÷ 05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Íîâîñòè 11.15 Ä/ô “Çâåçäíûå ìàòåðè-îäèíî÷êè” 21.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. 05.05, 09.15 Òåëåêàíàë “Äîáðîå óòðî” 12.15 Óáèéñòâî Äæîíà Êåííåäè Ýðåäèâèçèå. Îáçîð 09.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 14.00 Ä/ô “Äèêèå ëîøàäè îñòðîâà Ñåéáë” 22.00 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Êèåâ “Æèòü çäîðîâî!” 15.00, 18.30, 21.00 Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé 10.00 - ÁÊ Ãàëû÷èíà 11.00, 04.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” ïóëüñ” 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 15.15, 18.55, 21.30 Ïîãîäà 12.50 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” ñ Ã. Ìàëàõîâûì 15.30 Ñâåòñêèå õðîíèêè 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 16.50 Àëëî, äîêòîð! Ïðÿìîé ýôèð 07.00 Ä/ô “Îðëàí-áåëîõâîñò: ïòèöà ñ çîëîòû14.25, 18.40 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 17.45 Ðåàëüíûå èñòîðèè. Öåíà óñïåõà 15.30 “Õî÷ó çíàòü” 18.50, 21.25 Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ ìè ãëàçàìè” 16.00, 01.55 “Òû íå îäèí” 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Ëåîíèä 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ 16.25 “Äåøåâî è ñåðäèòî” ñ Ä. Äîíöîâîé Áðîíåâîé Àôðèêè” 17.05, 02.25 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 20.00 Ä/ô “È òû, Áðóò?! Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå 19.10, 03.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” ïðåäàòåëüñòâ” â çîîïàðêå” 20.05, 01.05 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 21.35 Ä/ô “Èðèíà Ðîäíèíà. Íåïîáåäèìàÿ” 09.55, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 21.00 “Âðåìÿ” 22.40 Ä/ô “Íåâåðîÿòíûå ïóòåøåñòâèÿ” 10.50, 11.25 Ä/ô “Çâåðèíàÿ ñêîðàÿ ïîìîùü” 21.30 Ò/ñ “Ãðà÷” 23.40 Ä/ô “Ïòèöû áåç ãðàíèö” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 00.45 Àìóðíûå ìåëîäèè 3 01.00 Õ/ô “Âåíåöèàíñêèé êàïðèç”. (3 23.55 “Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü” ñ À. 13.00 Ä/ô “Ñìûøëåíûå êàðàêàòèöû” êàòåãîðèÿ) Ìàêàðîâûì 14.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê Àííû” 02.30 Õ/ô “Êîìïðîìåòèðóþùèå ñèòó00.50 Íî÷íûå íîâîñòè 19.00, 00.00, 02.00 Ä/ô “Èññëåäîâàíèå Àðêòèêè ñ àöèè. Èñòèííàÿ æåíùèíà”. (3 Íàéäæåëîì Ìàðâèíîì” êàòåãîðèÿ) 21.00, 21.30 Ä/ô “Õàðíàñ - óáåæèùå äëÿ äèêèõ 04.10 Ïòèöû áåç ãðàíèö æèâîòíûõ” 01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô “Ïî ùó÷üåìó 22.00 Ä/ô “Äíåâíèê áîëüøîé êîøêè” âåëåíüþ” 23.00 Ä/ô “Òàéíû æèçíè ñëoíîâ” 02.00, 08.00, 14.00 Ì/ñ “Íåîáûêíîâåííûé ìàò÷” 06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Ïèñüìà îò Ôåëèêñà” 01.00, 01.30 Ä/ô “Îáåçüÿíû-âîðèøêè” 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 04.00, 10.00, 16.00 Õ/ô “Âåñåëîå ñíîâèäå- 03.00, 05.00 Ä/ô “Îá àêóëàõ áåç ïðèêðàñ” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” íèå, èëè Ñìåõ è ñëåçû” 04.00, 06.00 Ä/ô “Òàíåö ïðèðîäû” 09.00, 16.00 Ì/ñ “Òðàíñôîðìåðû” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ãåðîé èç òðóùîá” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè 10.40, 17.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè Ñîâû” Íåéòðîíà” 04.00 “Óòðî Ðîññèè” 11.00 Ì/ñ “Ïîäðîñòêè-òèòàíû” 08.05 “Èñêàòåëè” 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” 19.00 Ò/ñ “Ïîñëåäíåå ïóòåøåñòâèå Ñèíäáàäà” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 13.00, 18.00 Ì/ñ “Àâàòàð” 20.00 Ò/ñ “Åùå íå âå÷åð” 21.00 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 09.30 “1000 ìåëî÷åé” 21.00 Ò/ñ “ÓÃÐÎ. Ïðîñòûå ïàðíè” 22.00, 00.00 Ì/ñ “Ãðèôèíû” 10.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 22.00 Ò/ñ “Èç æèçíè êàïèòàíà ×åðíÿåâà” 23.00 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 11.00, 03.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 23.00 Ò/ñ “Êðèìèíàëüíîå âèäåî» 01.00 Ò/ñ “Àëüô” 12.30, 15.30, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè 00.00 Ò/ñ “Ãîðûíû÷ è Âèêòîðèÿ” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê - Ìîñêâà 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 13.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 13.55 Ò/ñ “Èíñòèòóò áëàãîðîäíûõ äåâèö” Ïðîôèëàêòèêà 04.00 “Áûëî Âðåìÿ” 14.00, 21.10 “Êèíîïðîåêòîð” 05.00 “Èíñòèòóò þìîðà” 14.50 Âåñòè - Ñïîðò 14.15, 22.50 “Þâåëèð” 06.30 “Ïåñíÿ-91” 15.50 Ò/ñ “Áûëà ëþáîâü” 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 08.00 Õ/ô “Äóýíüÿ” 18.30, 02.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 09.30 “Ïîêà âñå äîìà” 19.20 Ò/ñ “Ãðîì” 16.45, 18.10, 18.40 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 10.00 Êîíöåðò “Àíòîëîãèÿ þìîðà” 20.15 Ò/ñ “Ìàðüèíà ðîùà” 17.00 “Êèíîèñòîðèè íàøåãî âðåìåíè” 11.00, 02.00 “Êîëáà âðåìåíè” 22.05 “Ïîñëåäíåå äåëî ìàéîðà Ïðîíèíà” 17.35, 19.15 “Ãóáåðíèÿ” 12.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Ñ ðàçðåøåíèÿ 23.00 Ò/ñ “Ñîíüêà. Ïðîäîëæåíèå ëåãåíäû” 18.00 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” ïðîãðàììû “Áåíåôèñ” 23.55 “Äåâ÷àòà” 18.20 “Êðèìèíàë” 13.00 “...Ñóäüáû ìîåé ïðîñòîå ïîëîòíî” 18.55, 04.05 “Îòðàæåíèå: íåèçâåñòíàÿ êëàññèêà” 14.20 Êîíöåðò “Ìèøåëü Ëåãðàí â Ìîñêâå” 00.30 “Âåñòè +” 16.00 “ÀÁÂÃÄåéêà” 19.50 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 00.50 Õ/ô “Áåëûå îäåæäû” 16.40 “Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ äåòñòâà” 20.10 Ò/ñ “Áåçûìÿííûé çàìîê” 02.15 Âåñòè.ru 17.40 Õ/ô “Áîãà÷, áåäíÿê” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 19.00, 01.00 “Âðåìÿ” 21.30 Õ/ô “Ñèëüâà” 20.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 00.50 “Òåëå÷àò” 21.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” 01.50 Õ/ô “Ïåðâîêëàññíèöà” 06.00 “Íàñòðîåíèå” 22.00 “Êëóá ïóòåøåñòâåííèêîâ” 03.00 “Ïóøêèí” 08.10 “Ïîñòñêðèïòóì” 23.05 “Çíàê âîïðîñà” 03.20 “Èìåþ ÷åñòü ïðèãëàñèòü” 09.00, 14.00 “Íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè” 23.30 Õ/ô “Ñòðàíèöû æóðíàëà Ïå÷îðè04.20 “Ëþáîâü çåìíàÿ” 09.25, 18.15, 02.20 Ò/ñ “Óïðàâà” íà” 04.50 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 03.00 “Âçãëÿä” 05.10 “Óñïåõ íà øïèëüêàõ” 10.20 “ öåíòðå ñîáûòèé” 05.30 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 11.10 Ì/ô “Äåäóøêà è âíó÷åê” 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 11.50, 20.55 Ò/ñ “Âåðåâêà èç ïåñêà” 04.00 “ÍÒ óòðîì” 12.40 Ä/ô “Ëóííîå ñ÷àñòüå Àíàòîëèÿ Ðîìàøè06.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Íå06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.30 Ôóòáîë íà” óëîâèìàÿ ìñòèòåëüíèöà”. “Ñòå÷åíèå News 13.20, 23.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. îáñòîÿòåëüñòâ” 06.10 Áàðñåëîíà - Õåòàôå. ×åìïèîíàò 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ “Ñòàëèíêà” Èñïàíèè 08.25 Àëåêñàíäð Æóðáèí. Ìåëîäèè íà ïàìÿòü 08.10, 17.50 Ðåàë - Ñåâèëüÿ. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 09.05 Òû íå ïîâåðèøü! 10.20 Futbol Mundial 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 10.00 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ: Ïðèáàéêàëüå. 10.50 Áîðóññèÿ Ä - Ãàìáóðã. ×åìïèîíàò 15.20 Õ/ô “Áåñ â ðåáðî” Ïðåä÷óâñòâèå êîíöà ñâåòà?” Ãåðìàíèè 16.50, 01.40 “Pro æèçíü” 11.35 “Äî ñóäà” 12.45 Þâåíòóñ - Ôèîðåíòèíà. ×åìïèîíàò 17.50 Ì/ô: “Ìîéäîäûð”, “×óæîé ãîëîñ” 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ Èòàëèè 19.10, 03.10 “Ïðàâî ãîëîñà” 13.35, 16.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 14.45 Ä/ô “Áûòü “Ëèâåðïóëüöåì” “Ïåòðîâêà, 38” 14.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 15.50 Òîòòåíõýì - Íüþêàñë. ×åìïèîíàò Àíãëèè 20.15 âåðäèêò” 20.30 “×åëîâåê-ìàøèíà”. Ñïåöèàëüíûé 19.45, 22.45 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 15.35 Ò/ñ “Ñóïðóãè”. “Ïåøêè â ÷óæîé èãðå” 20.45, 23.45 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà ðåïîðòàæ 17.30 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 21.30 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Îáçîð òóðà 21.50 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 18.35 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 00.45 Æóðíàë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 22.20 “Áåç îáìàíà. Êóõîííûé ïñèõîç” 19.25 Ò/ñ “Ïåòðîâè÷”. “Âîçâðàùåíèå” 01.15 Ñàìûå ñìåøíûå ôóòáîëüíûå ìîìåíòû 23.00 Ä/ô “Êîíòðàöåïòèâû. Óáîéíûé áèçíåñ” 21.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 01.30 Ïðîôèëàêòèêà 00.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 21.40 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”. “Ñâîé”. “Ìîðîç” 05.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷ 00.50 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ä. Ïåâöîâ 23.35 Ò/ñ “Áðèãàäà” 04.00 Õ/ô “Ãðîìîçåêà” 01.40 Ò/ñ “Ãîðîä ñîáëàçíîâ” 03.30 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


11 ñòîð. 23.00 Ò/ñ “Øêîëà”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.05 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.30 Ò/ñ “Ýâðèêà” 02.10 Ò/ñ “Þæíàÿ òåððèòîðèÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) 06.00 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 02.55 Ò/ñ “Øîó Áèëëà Ýíãâàëà” 06.05, 06.35 Ì/ô “Êðàñíûå øàïî÷êè” 03.15, 04.10 Çîíà íî÷è 07.00, 19.30 “ÒÑÍ” 03.20 Óêðàèíöû Íàäåæäà 07.55 Ò/ñ “Âåñíà â äåêàáðå” 04.15 Ìîé àäðåñ - Ñîëîâêè. Íå óäàðüòå 08.55 Ò/ñ “Æåíñêèå ìå÷òû î äàëåêèõ êðàÿõ” æåíùèíó äàæå öâåòêîì 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷åñòâåííûé âåê. Ðîêñîëàíà” 11.55, 12.55, 20.00, 21.05 Ò/ñ “Âåðîíèêà: ïîòåðÿí- 04.30, 05.05 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.35 Æèçíü â îáúÿòèè öâåòîâ íîå ñ÷àñòüå” 04.50 Ïðåâðàùåíèå 14.00 “Íå âðè ìíå 3” 15.00 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 2” 16.10 “Ïðîñòîøîó ñ Þðèåì Ãîðáóíîâûì” 16.45, 23.15, 03.35 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 06.00 “Óòðî íà Ê1” 22.10, 02.45 “Óêðàèíñêèå ñåíñàöèè” 07.30 Ì/ô 23.40 Ò/ñ “Íåçàáûâàåìîå”. (2 êàòåãîðèÿ) “Æåíñêàÿ ëèãà” 00.40, 04.00 Õ/ô “Ïðèðîæäåííûå óáèéöû”. 10.00 10.50, 00.15 Õ/ô “Æàíäàðì è æàíäàð(3 êàòåãîðèÿ) ìåòêè” 12.45 “Äîáðûé âå÷åð, æèâîòíûå” 13.40, 17.10 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 14.35, 19.00 “Øîïèíã ìîíñòðû” ÒÐÊ “Ýðà” 15.25, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 16.15 “Îðåë è Ðåøêà” 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 20.00 “Áîéöîâñêèé êëóá” 06.10, 07.05 Ñïîðò 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 06.15, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 21.50 “Øòó÷êè” 06.20 Ðåöåïòû çäîðîâüÿ 23.20 “Âå÷åð. Ïàøà. Çîðè” 06.25 ÀãðîÝðà 01.50 “Íî÷íàÿ æèçíü” 06.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 07.15 Çàãëàâèÿ 07.20 Ñòðîéïëîùàäêà 05.15 Ìèð çâåçä 07.25 Ñòðàíà on-line 06.00 Òåëåòîðãîâëÿ 07.30 Ãîñòü ñòóäèè 07.00 Ì/ô 07.40 Ýðà áèçíåñà 09.00 Ñåìüÿ îò À äî ß 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 10.20 Íàøå âñå 08.15 Õ/ô “Êîëäóíüÿ” 11.00, 11.40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî ÓÒ-1 12.15, 01.25 Çíàåòå ÷òî? 09.00, 21.00 Èòîãè äíÿ 13.10, 21.55 Ñåìåéíûé ðàçìåð 09.20, 15.20, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 14.00, 19.30 Âðà÷è 09.25 Àóäèåíöèÿ. Ñòðàíû îò À äî ß 14.45, 15.05 Ñïðîñèòå ó ïîâàðà 09.45 “Òàéíû óñïåõà” ñ Í. Ãîðîäåíñêîé. È. 15.35 Ñâàòû ó ïëèòû Êîáçîí 16.35, 22.55 Æåíñêàÿ ôîðìà 10.15 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 17.30 Âðåìÿ êðàñîòû 11.45 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” 18.20, 18.55 Ñ áåëîãî ëèñòà 12.35 Øàã ê çâåçäàì 20.20, 20.45, 23.45, 00.10 Êèíîáîãèíè 13.15, 18.45, 21.20 Äåëîâîé ìèð 21.10, 21.30 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 13.25 Óäà÷è 00.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 13.50 Õ/ô “Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ” 02.10 Öâåò Íî÷è 15.00, 18.20 Íîâîñòè 15.25 EuroNews 15.40 Íàóêà 15.45 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 05.15 “×óæèå îøèáêè. Àâàðèÿ” 15.50 Ïîãîäà 06.00, 15.55 “Âñå áóäå äîáðå!” 16.00 Õ/ô “Îñâîáîæäåíèå” 07.50, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 17.30 Ò/ñ “Ñîëî äëÿ ïèñòîëåòà ñ îðêåñòðîì” 09.20 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Âîçâðàùåííûå ê 19.00 221. Ýêñòðåííûé âûçîâ. Íåäåëÿ æèçíè” 19.50 Êðèâîå çåðêàëî 10.10 Õ/ô “Íå òîðîïè ëþáîâü” 21.25 “Àäðåíàëèí” 12.20 “ÌàñòåðØåô” 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” ÒÐÊ “Ýðà” 20.00 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 23.00, 01.00 Èòîãè 21.00 Ò/ñ “Ñàìàðà” 23.10, 01.10 Ñïîðò 22.25 “Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì äåòåé” 23.15 Ïîãîäà 00.20 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.20 Õ/ô “Ìóæñêàÿ ðàáîòà” 01.10 Õ/ô “Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!” 00.15 Îò ïåðâîãî ëèöà 02.30 Íî÷íîé ýôèð 00.40 Ìåæäó ñòðîê ÓÒ-1 01.20 Íîâîñòè 01.45 Î ãëàâíîì 05.30, 07.10, 02.05, 04.15 Ïîãîäà 02.15 Ä/ô “Êîíòèíãåíò. Âîéíà âî Âüåòíàìå” 05.35 Ôàêòû 02.40 Õ/ô “Çîëîòîé êëþ÷èê” 06.05, 04.20 Ñâèòàíîê 04.00 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 07.05, 07.45 Äåëîâûå ôàêòû 04.05 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 07.15 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 05.35 Èòîãè äíÿ 07.50 Ýêñòðåííûé âûçîâ 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.15, 01.20 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.10, 16.50 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 05.40 Ò/ñ “Ãîâîðèò ïîëèöèÿ!” 11.45 Ò/ñ “Êîäåêñ ÷åñòè” 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 12.45 Ôàêòû. Äåíü 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 13.00 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 07.30 Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ 13.10 Ò/ñ “Ãðóïïà “Zeta” 2” 09.10, 20.35 Ò/ñ “Õîçÿéêà òàéãè 2. Ê ìîðþ” 11.50 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 14.00, 21.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 15.05, 20.00 Ò/ñ “Ãàèøíèêè” 12.55, 18.10 Ò/ñ “Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 14.45 “Ñóäåáíûå äåëà” 22.55 Õ/ô “×åðíûé ÿñòðåá”. (2 êàòåãî15.25 “Ñåìåéíûé ñóä” ðèÿ) 16.15 Ò/ñ “Íà ñîëíå÷íîé ñòîðîíå óëèöû” 02.10 Õ/ô “Çóáàñòèêè 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 03.30 ÏðîÖiêàâå 20.30, 01.45 “Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ” 23.15 Õ/ô “Âåñüåãîíñêàÿ âîë÷èöà” 01.20 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 01.50 Õ/ô “Ìåæäó íåáîì è çåìëåé”. (2 06:00 óìí Óêðà¿íè êàòåãîðèÿ) 06:10 “Ñåêðåòè êðàñè” 03.20 Ä/ñ “Æàäíîñòü” 06:35 “Ïîâ³ð ó ñåáå” 07:00 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 07:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 07:30 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 05.20 Ò/ñ “Êàê ñêàçàë Äæèì” 09:00 “×àñ êðà¿íè” 06.00 Î÷åâèäåö. Ñàìîå ñìåøíîå 09.30 Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà 06.45, 07.40, 08.45 Ïîäúåì ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “Ñîáàêà Áàñ07.30, 08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîðòåð êâåðâ³ëåé” 2 ñ. 07.35, 08.35, 19.30, 01.25 Ïîãîäà 10:45 “Äèêàíüêà” 09.00, 19.50 Ò/ñ “Íå ïëà÷ü ïî ìíå, Àðãåíòèíà!” 11:00 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 10.05, 16.55 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 13.20, 14.30 Kids’ Time 13:15 “Ñëóõàé î÷èìà” 13.25 Ì/ñ “Çëþêè áîáðû” 13:45 “Áàòóð- íàùàäîê ׳íã³ñ-õàíà” 14.45, 15.45 Teen Time 14:00 “Ðîçìîâà áåç íîòàö³é” 14.50 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 14:30 “гäíà øêîëà” 15.50, 21.55 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 15:00 “Ôàáðèêà ³äåé” 17.55, 20.50 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 19.25, 01.20 Ñïîðòðåïîðòåð 15:30 “Óêðà¿íö³ â ñâ³ò³”

²ÂÒÎÐÎÊ, 12 ËÞÒÎÃÎ 16:00 16:20 16:30 16:45 17:30 17:45 18:00 19:00 19:30 20:25 20:45 21:00 21:30 22:00 22:30 23:40 00:00 00:10 00:40 00:55 02:55 03:55 04:20 05:25

“Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”, Ì/ô “Äèêàíüêà” Ä/ô “Ïàâëî Ïîïîâè÷: çåìíå ³ çîðÿíå æèòòÿ”, ÷. 1 “Ñòóäåíòñüêèé êâèòîê” “Áàòóð-íàùàäîê ׳íã³ñ-õàíà” “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “Õòî ÿ? Ùî ÿ ìîæó?! “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ñòîð³íêàìè ³ñòî𳿔 Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “Ñêàðáè Àãð³” 1 ñ. “Äìèòðî Âèøíåâåöüêèé(Áàéäà)” óìí Óêðà¿íè “Ôóòáîëüí³ ä³àëîãè” Êë³ï-àíòðàêò “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “Ñêàðáè Àãð³” 1 ñ. “Äìèòðî Âèøíåâåöüêèé(Áàéäà)” “Ãîïàê” Ä/ô “Ïàâëî Ïîïîâè÷: çåìíå ³ çîðÿíå æèòòÿ”, ÷. 2

05.00, 04.25 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 05.15, 05.50 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 12.50, 17.15 Ò/ñ “Ñëåä” 09.50, 20.00 Ò/ñ “Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà” 11.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Âîðîáóøåê” 14.25, 22.00 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 15.20 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20, 03.50 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 23.50 Ò/ñ “Ãðèìì” 00.50 Õ/ô “Ìóìèÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.40 Ò/ñ “Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü 2”. (2 êàòåãîðèÿ)

06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.25, 08.15, 18.50, 23.40, 00.25, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 23.45, 00.35, 02.35, 03.25, 03.35, 04.15 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.10, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 07.15 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.30, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 07.55, 08.50 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 08.20 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 08.40, 09.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 03.55 “Ïîãîäà” 09.15, 13.35, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 13.10 “Íàëîãîâûé äíåâíèê” 16.10 “Òðàíñìèññèÿ” 17.25 “Îñîáåííûé âçãëÿä” 18.15 “Ýíåðãîíàäçîð” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15, 02.40 “Àãðîêîíòðîëü” 23.30 “Crime news” 04.20 “Æèçíü èíòåðåñíà” 04.40 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé”

06.00 Ò/ñ “Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó ìàìó” 06.45 Óçíàé êàê 07.10 Áàêëóøíèöà 07.35, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 08.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00 Ò/ñ “Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.00 Ò/ñ “Ìåòîä Ëàâðîâîé” 12.55, 19.25 Áîãèíÿ øîïèíãà 13.35 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 14.40, 20.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 15.40, 01.25 Âàéôàéòåðû 16.15 Ò/ñ “Ñïëèò” 17.15 Ýòî ëþáîâü 2 17.40, 01.00 Ò/ñ “Ïîëîâèíêè” 18.20, 21.35 Îäíà çà âñåõ 19.50, 22.25 Ò/ñ “Âîñüìèäåñÿòûå 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.00 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 23.25 Àíåêäîòû 00.00 Ò/ñ “Ðåàëüíàÿ êðîâü”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.15 Äî óòðà

05.30 07.00 08.30

Õ/ô “Íåæäàííî-íåãàäàííî” Õ/ô “34-é ñêîðûé” Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü”

09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 10.00 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð 3” 11.45 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” 12.50 Ò/ñ “Ðîññèéñêèå ëåêàðñòâà” 14.55, 19.30 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” 16.45, 19.00, 23.45, 02.00, 04.10 “Ñâèäåòåëü” 17.00 Ò/ñ “1942” 21.45 Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.45 Ò/ñ “CSI: Ëàñ-Âåãàñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.15 Õ/ô “Àíãåëû àïîêàëèïñèñà”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.30 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå óáèéñòâà”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.40 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 05.10 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

06.00, 16.00, 02.45 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 06.55, 18.50, 21.25 Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ 07.00, 04.00 Óòðåííèé espresso 09.00, 20.00 Ä/ô “È òû, Áðóò?! Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ïðåäàòåëüñòâ” 10.00 Àëëî, äîêòîð! 11.15 Ä/ô “Èðèíà Ðîäíèíà. Íåïîáåäèìàÿ” 12.15 Ðåàëüíûå èñòîðèè. Öåíà óñïåõà 14.00, 22.40 Ä/ô “Íåâåðîÿòíûå ïóòåøåñòâèÿ” 15.15, 18.55, 21.30 Ïîãîäà 15.30 Óêðàèíà-Åâðîïà: ìàÿòíèê Ôóêî 16.50 Àëëî, äîêòîð! Ïðÿìîé ýôèð 17.45 Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøà ïåíñèÿ 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Ìèõàèë Êîêøåíîâ 21.35 Ä/ô “ÍËÎ. Ïîäâîäíûå ïðèøåëüöû” 23.40 Ä/ô “Àóòñàéäåðû Àôðèêè” 00.50 Àìóðíûå ìåëîäèè 3 01.15 Õ/ô “Ïåðâûå 9 1/2 íåäåëü”. (3 êàòåãîðèÿ) 03.10 Àóòñàéäåðû Àôðèêè

06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00, 16.00 Ì/ñ “Òðàíñôîðìåðû” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 10.40, 17.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè Íåéòðîíà” 11.00 Ì/ñ “Ïîäðîñòêè-òèòàíû” 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” 13.00, 18.00 Ì/ñ “Àâàòàð” 21.00 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 22.00, 00.00 Ì/ñ “Ãðèôèíû” 23.00 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.00 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

04.00 Êîíöåðò “Àíòîëîãèÿ þìîðà” 05.00, 14.00, 20.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 06.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Ñ ðàçðåøåíèÿ ïðîãðàììû “Áåíåôèñ” 07.00 “...Ñóäüáû ìîåé ïðîñòîå ïîëîòíî” 08.20 Êîíöåðò “Ìèøåëü Ëåãðàí â Ìîñêâå” 10.00 “ÀÁÂÃÄåéêà” 10.40 “Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ äåòñòâà” 11.40, 17.40 Õ/ô “Áîãà÷, áåäíÿê” 13.00, 19.00 “Âðåìÿ” 15.00, 21.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” 16.00 “Íàøà áèîãðàôèÿ” 17.10 Ôèëüì-êîíöåðò “Ïîåò Êëàâäèÿ Øóëüæåíêî” 22.00 “Áûëî Âðåìÿ” 23.00 “Èíñòèòóò þìîðà” 00.30 “Ïåñíÿ-91” 02.00 Õ/ô “Äóýíüÿ” 03.30 “Ïîêà âñå äîìà”

04.00 06.10

“ÍÒ óòðîì” Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Áóêåò ïîäñíåæíèêîâ”. “Âåñåëü÷àêè” 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 08.25 “Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê” 09.25 Ðóññêàÿ íà÷èíêà 10.00 Ò/ñ “Àëèáè” íà äâîèõ”. “Ïðîèãðûø” 11.35 “Äî ñóäà” 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 13.35, 16.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 14.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò” 15.35 Ò/ñ “Ñóïðóãè”. “Óáèéñòâî â ðåñòîðàíå” 17.30 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 18.35 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 19.25 Ò/ñ “Ïåòðîâè÷”. “Øåñòü ñâèäåòåëåé” 21.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 21.40 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”. “Ñïðàâåäëèâîñòü”. “Èñòèíà” 23.35 Ò/ñ “Áðèãàäà” 01.40 Ò/ñ “Ãîðîä ñîáëàçíîâ” 03.30 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå õðîíèêè”. “Ïî ñëåäó ñàòàíû”

05.45 08.40

¹ 4 (1065) 6 ëþòîãî 2013 ð.

10.00 Õ/ô “Âíèìàíèå, ÷åðåïàõà!” 11.20 Ä/ô “Ïåñòðàÿ ëåíòà. Ïàïàíîâ Àíàòîëèé” 12.10 Õ/ô “Íàñòÿ” 13.40 Õ/ô “Åäèíñòâåííàÿ” 15.15, 20.00 Ò/ñ “Áàÿçåò” 17.05 Õ/ô “Çàé÷èê” 18.35 Õ/ô “Ðàäè íåñêîëüêèõ ñòðî÷åê...” 21.50 Õ/ô “Ìÿòåæ íà “Áàóíòè” 00.00 Õ/ô “Çîëîòûå öåïè” 01.35 Õ/ô “Ïîðîõ” 03.05 Õ/ô “Êîå-÷òî èç ãóáåðíñêîé æèçíè” 04.30 Äðàìà

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Íîâîñòè 05.05, 09.15 Òåëåêàíàë “Äîáðîå óòðî” 09.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 10.00 “Æèòü çäîðîâî!” 11.00, 04.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 12.50 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” ñ Ã. Ìàëàõîâûì 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 14.25, 18.40 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 15.30 “Õî÷ó çíàòü” 16.00, 02.00 “Òû íå îäèí” 16.25 “Äåøåâî è ñåðäèòî” ñ Ä. Äîíöîâîé 17.05, 02.25 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.10, 03.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 20.05, 01.05 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 21.00 “Âðåìÿ” 21.30 Ò/ñ “Ãðà÷” 23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 00.00 Íî÷íûå íîâîñòè 00.15 “Íèêîëàé Åðåìåíêî. Ðàçáèòîå ñåðäöå”

01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô “×åõàðäà” 02.10, 08.10, 14.10 Ì/ñ “Ñòàðûå çíàêîìûå” 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Ïèñüìà îò Ôåëèêñà” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ô “Âåñåëîå ñíîâèäåíèå, èëè Ñìåõ è ñëåçû” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ãåðîé èç òðóùîá” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Ò/ñ “Ïîñëåäíåå ïóòåøåñòâèå Ñèíäáàäà” Ò/ñ “Åùå íå âå÷åð” Ò/ñ “ÓÃÐÎ. Ïðîñòûå ïàðíè” Ò/ñ “Èç æèçíè êàïèòàíà ×åðíÿåâà” Ò/ñ “Êðèìèíàëüíîå âèäåî» Ò/ñ “Ãîðûíû÷ è Âèêòîðèÿ”

06.00, 06.40, 10.35, 11.45, 05.30 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.50, 10.50 “Óòðî íà ÊÐÒ” 07.00 “Ôîòîãðàôèÿ” 07.35, 20.10 Ò/ñ “Áåçûìÿííûé çàìîê” 08.35, 09.15, 10.20, 11.35, 12.10, 13.40, 16.45, 18.05 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 08.45, 11.00, 22.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 09.45 “Äàéâèíã” 11.20, 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 12.25 Õ/ô “Ïåðâîêëàññíèöà” 13.50, 18.25 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 14.15, 22.50 “Þâåëèð” 17.00 “Êèíîèñòîðèè íàøåãî âðåìåíè” 17.35, 19.15 “Ãóáåðíèÿ” 18.15, 21.10 “Êèíîïðîåêòîð” 18.55, 21.35 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 19.50, 05.10 “Çäîðîâüå” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.55 “Àðõèâû èñòîðèè” 22.40 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 00.50 “Òåëå÷àò” 01.50 “Îäèí íà îäèí ñî âñåìè” 02.20 “Ïóøêèí” 02.30 “Òðè öâåòà âðåìåíè” 03.00 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 03.30 “Óñïåõ íà øïèëüêàõ” 03.50 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” 04.20 “Øêîëà âûæèâàíèÿ” 04.50 “Âèííàÿ êàðòà”

06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50, 03.00 Ôóòáîë News 06.10 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Îáçîð òóðà 07.05, 10.20, 17.00, 04.15 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà 08.10, 01.05 Àÿ÷÷î - Áîðäî. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè 11.05, 16.00, 03.15 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 12.00, 13.00, 17.45, 18.30, 19.15 Ëèãà ÷åìïèîíîâ: îáðàòíûé îòñ÷åò 12.30 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ì. Ëó÷åñêó. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 13.30 Ñàìûå ñìåøíûå ôóòáîëüíûå ìîìåíòû 13.40 Áîðóññèÿ Ä - Ãàìáóðã. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè 18.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Þ. Êëîïïà. Ëèãà Ì/ô “Ñîþçìóëüòôèëüì” è äðóãèå ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ Õ/ô “Âîëøåáíàÿ ëàìïà Àëàääèíà” 19.00 Òðåíèðîâêà ÔÊ “Áîðóññèÿ” Ä. Ëèãà

20.00 20.30 22.50 05.00 05.30

÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ Æóðíàë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ Øàõòåð - ×åëñè. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ Ðåàë - Ñåâèëüÿ. ×åìïèîíàò Èñïàíèè Futbol Mundial Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.00, 02.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Çâîëëå - Òâåíòå 07.55, 15.05, 23.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð 09.00, 00.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Ñòàíäàðò - ÔÊ Ìîíñ 10.55 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Äîíåöê - ÁÊ Êðûâáàñáàñêåò 13.00 Òåííèñ. ÀÒÐ Open Sud de France, Montpellier. 1/2 ôèíàëà. 1-é ìàò÷ 16.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Âèòåññ - ÏÑ 18.05 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Ñïàðòàê - Àçîâìàø 20.00 Ãîëüô. PGA. AT&T Pebble Beach National Pro-Am. Îãëÿä 21.00 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè 21.35 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Äîíåöê - ÁÊ Ôåððî-ÇÍÒÓ 04.15 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Òðèìàí Íàâàððà - Áóðåëà Ïåñêàäîñ

07.00 Ä/ô “Ñìûøëåíûå êàðàêàòèöû” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 09.55, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.25, 21.00, 21.30 Ä/ô “Õàðíàñ - óáåæèùå äëÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 Ä/ô “Ïîäâîäíûå ñîçäàíèÿ” 14.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê Àííû” 19.00, 00.00, 02.00 Ä/ô “Èññëåäîâàíèå Àðêòèêè ñ Íàéäæåëîì Ìàðâèíîì” 22.00 Ä/ô “Ïðèðîäà Áðèòàíèè” 23.00 Ä/ô “Òàéíû æèçíè ñëoíîâ” 01.00, 01.30 Ä/ô “Îáåçüÿíû-âîðèøêè” 03.00, 05.00 Ä/ô “Ëåñ ÷åðíûõ àèñòîâ” 04.00, 06.00 Ä/ô “Àíãåëû ïðèðîäû - Çèìîðîäêè: íåóëîâèìûå è èçÿùíûå”

04.00 “Óòðî Ðîññèè” 08.05, 23.55 Ò/ñ “Ñîíüêà. Ïðîäîëæåíèå ëåãåíäû” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 09.30 “1000 ìåëî÷åé” 10.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 11.00, 03.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 12.30, 15.30, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 13.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 13.55 Ò/ñ “Èíñòèòóò áëàãîðîäíûõ äåâèö” 14.50 Âåñòè - Ñïîðò 15.50 Ò/ñ “Áûëà ëþáîâü” 18.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 19.20 Ò/ñ “Ãðîì” 20.15 Ò/ñ “Ìàðüèíà ðîùà” 22.05 “Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò” 23.05 Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè. “Ãîðîä-ÿä” 00.50 “Âåñòè +” 01.05 Õ/ô “Áåëûå îäåæäû” 02.40 Âåñòè.ru

06.00 08.05

“Íàñòðîåíèå” “×åëîâåê-ìàøèíà”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 08.35, 14.00 “Íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè” 09.00, 17.50, 05.25 Ì/ñ “Ñàíäîêàí” 09.25, 18.15, 02.15 Ò/ñ “Óïðàâà” 10.15, 15.20, 00.50 Ò/ñ “Ëèíèè ñóäüáû” 11.00 Äîì ñ èñòîðèåé. “Ìóçåé Âîñòîêà” 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 11.50, 20.55 Ò/ñ “Âåðåâêà èç ïåñêà” 12.40 Ä/ô “Ëèäèÿ Ñìèðíîâà. ß ðîäèëàñü â ðóáàøêå” 13.20, 23.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Íà çàñëóæåííûé îòäûõ” 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 16.10 “Áåç îáìàíà. Êóõîííûé ïñèõîç” 16.50, 01.35 “Pro æèçíü” 19.10, 03.05 “Ïðàâî ãîëîñà” 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 20.30 “Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. Èãðû äüÿâîëà” 21.50 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 22.20 Ä/ô “Êèòàé: âëàñòü íàä ìèðîì?” 00.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 04.10 Òàëàíòû è ïîêëîííèêè. Ìóñëèì Ìàãîìàåâ

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


¹ 4 (1065) 6 ëþòîãî 2013 ð. 13.50 Ì/ñ “Êîò-Ïåñ” 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 15.50, 21.55 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 06.00 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 17.55, 20.50 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 06.05, 06.35 Ì/ô “Êðàñíûå øàïî÷êè” 19.25, 01.20 Ñïîðòðåïîðòåð 07.00, 19.30 “ÒÑÍ” 23.00 Ò/ñ “Øêîëà”. (2 êàòåãîðèÿ) 07.55 Ò/ñ “Âåñíà â äåêàáðå” 00.05 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 08.55 Ò/ñ “Æåíñêèå ìå÷òû î äàëåêèõ êðàÿõ” Ò/ñ “Ýâðèêà” 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷åñòâåííûé âåê. Ðîêñîëàíà” 01.30 Ò/ñ “Þæíàÿ òåððèòîðèÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) 12.00, 12.55, 20.00, 21.05 Ò/ñ “Âåðîíèêà: ïîòåðÿí- 02.15 02.55 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé íîå ñ÷àñòüå” 03.00 Ò/ñ “Øîó Áèëëà Ýíãâàëà” 14.00 “Íå âðè ìíå 3” 03.20, 04.20 Çîíà íî÷è 15.00 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 2” 03.25 Ìåäèöèíà Êèåâñêîé Ðóñè 16.10 “Ïðîñòîøîó ñ Þðèåì Ãîðáóíîâûì” 03.40 Ñëîâî è çåëüå 16.45, 23.15, 03.15 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 03.55 Ìèð Þðèÿ Äðîãîáè÷à 22.10, 02.25 “Òàáó ñ Íèêîëàåì Âåðåñíåì” 04.10 Óíèâåðñèòåòû ìèëîñåðäèÿ 23.40, 03.40 Ò/ñ “Íåçàáûâàåìîå”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.25 ×åìïèîí ÷åìïèîíîâ 00.40, 04.25 Õ/ô “Þæíûé öåíòðàë”. (2 04.40, 05.05 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà êàòåãîðèÿ) 04.45 Ìîë÷àëèâîå áîæåñòâî 05.00 Ëþáîâü âñåé æèçíè ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 06.10, 07.05 Ñïîðò 06.15, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 06.20 Ðåöåïòû çäîðîâüÿ 06.25 ÀãðîÝðà 06.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 07.15 Çàãëàâèÿ 07.20 Ãèãàáàéò 07.25 Ñòðàíà on-line 07.30 Ãîñòü ñòóäèè 07.40 Ýðà áèçíåñà 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.15 Õ/ô “Êîëäóíüÿ” ÓÒ-1 09.00, 09.25, 10.15, 12.30, 12.45, 13.20, 13.40, 14.55 Ïîãîäà 09.05 Îêîëèöà 09.30 Ïðàâèòåëüñòâî íà ñâÿçè ñ ãðàæäàíàìè 10.20 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 11.45 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” 12.40, 19.50, 21.20 Äåëîâîé ìèð 12.50 Óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ 13.25 Êíèãà.ua 13.45 Õ/ô “Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ” 15.00 Íîâîñòè 15.20, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 15.25 EuroNews 15.40 Íàóêà 15.45 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.50 “Âåñåëûõ ïðàçäíèêîâ”. Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà È. Ïîïîâè÷à 16.20 Õ/ô “Îñâîáîæäåíèå” 17.25 Ò/ñ “Ñîëî äëÿ ïèñòîëåòà ñ îðêåñòðîì” 18.10 Áèàòëîí. ×Ì. Èíäèâèäóàëüíûå ãîíêè (æåíùèíû) 20.10 Øóòêà ñ Þ. Ãàëüöåâûì 20.50 Ìåãàëîò 21.00 Èòîãè äíÿ 21.30 Êðèâîå çåðêàëî 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðîéêà, Êåíî ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.10, 01.10 Ñïîðò 23.15 Ïîãîäà 23.20 Õ/ô “Ìóæñêàÿ ðàáîòà” 00.15 Îò ïåðâîãî ëèöà 00.40 Ìåæäó ñòðîê ÓÒ-1 01.20 Íîâîñòè 01.45 Î ãëàâíîì 02.15 Ä/ô “Êîíòèíãåíò. Âîéíà âî Âüåòíàìå” 02.40 Õ/ô “Ïðèíö è íèùèé” 04.00 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 04.05 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 05.35 Èòîãè äíÿ

05.40 Ò/ñ “Ãîâîðèò ïîëèöèÿ!” 07.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 07.30 Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ 08.00, 08.30, 09.00 “Íîâîñòè” 09.10, 20.35 Ò/ñ “Õîçÿéêà òàéãè 2. Ê ìîðþ” 11.50 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ëåîíèäîì Êàíåâñêèì 2” 12.55, 18.10 Ò/ñ “Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé” 14.45 “Ñóäåáíûå äåëà” 15.25 “Ñåìåéíûé ñóä” 16.20 Ò/ñ “Íà ñîëíå÷íîé ñòîðîíå óëèöû” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 20.30, 02.05 “Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ” 23.15 Õ/ô “Âòîðæåíèå”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.10 “Ïàðê àâòîìîáèëüíîãî ïåðèîäà” 01.40 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 02.10 Õ/ô “Æèçíü ïî Äæåéí Îñòèí” 03.50 Ä/ñ “Æàäíîñòü”

05.10 Ò/ñ “Êàê ñêàçàë Äæèì” 05.55 Î÷åâèäåö. Ñàìîå øîêèðóþùåå 06.40, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîðòåð 07.35, 08.35, 19.30, 01.25 Ïîãîäà 09.00, 19.50 Ò/ñ “Íå ïëà÷ü ïî ìíå, Àðãåíòèíà!” 10.05, 16.55 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 11.05 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 13.20, 14.35 Kids’ Time 13.25 Ì/ñ “Çëþêè áîáðû”

06.00 “Óòðî íà Ê1” 07.30 Ì/ô 10.10 “Æåíñêàÿ ëèãà” 11.00, 00.15 Õ/ô “Âûñîêèé áëîíäèí â ÷åðíîì áîòèíêå” 12.45 “Äîáðûé âå÷åð, æèâîòíûå” 13.40, 17.10 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 14.35, 19.00 “Øîïèíã ìîíñòðû” 15.25, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 16.15 “Îðåë è Ðåøêà” 20.00 “Áîéöîâñêèé êëóá” 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 21.50 “Øòó÷êè” 23.20 “Âå÷åð. Ïàøà. Çîðè” 01.50 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.15 Ìèð çâåçä 06.00 Òåëåòîðãîâëÿ 07.00 Ì/ô 09.00 Ñåìüÿ îò À äî ß 10.20 Íàøå âñå 11.00, 11.40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.15, 01.25 Çíàåòå ÷òî? 13.10, 21.55 Ñåìåéíûé ðàçìåð 14.00, 19.30 Âðà÷è 14.45, 15.05 Ñïðîñèòå ó ïîâàðà 15.35 Ñâàòû ó ïëèòû 16.35, 22.55 Æåíñêàÿ ôîðìà 17.30 Âðåìÿ êðàñîòû 18.20, 18.55 Ñ áåëîãî ëèñòà 20.20, 20.45, 23.45, 00.10 Êèíîáîãèíè 21.10, 21.30 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 00.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 02.10 Öâåò Íî÷è

Ïðîôèëàêòèêà 12.00 “ÓñîËàïîÕâîñò” 12.25 “ÌàñòåðØåô” 15.55 “Âñå áóäå äîáðå!” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 20.00 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 21.00 Ò/ñ “Ñàìàðà” 22.25 “Õàòà íà òàòà” 00.10 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.00 Õ/ô “Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!” 02.10 Íî÷íîé ýôèð

05.20 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 05.25, 07.05, 01.35, 04.25 Ïîãîäà 05.30 Ôàêòû 06.00, 04.30 Ñâèòàíîê 07.00, 07.45 Äåëîâûå ôàêòû 07.10 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.55 Íåñåêðåòíûå ôàéëû 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.15, 00.50 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.10, 16.50 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 11.55 Ò/ñ “Êîäåêñ ÷åñòè” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 13.00 Ò/ñ “Ãðóïïà “Zeta” 2” 13.50, 21.45 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 14.55 Ò/ñ “Ãàèøíèêè” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 20.00 Ò/ñ “Áîìáèëà” 22.45 Õ/ô “Ñåâåðíàÿ ñòðàíà”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.40 Õ/ô “×åðíûé ÿñòðåá”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.55 ÏðîÖiêàâå

06:00 06:15 06:45 07:00 07:00 07:30 08:20 09:00 09:30 10:40

óìí Óêðà¿íè “Ñòîð³íêàìè ³ñòî𳿔 “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” (ïîâòîð) “×àñ êðà¿íè” Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “Ñêàðáè Àãð³” 1 ñ. “Äìèòðî Âèøíåâåöüêèé(Áàéäà)”

12 ñòîð.

ÑÅÐÅÄÀ, 13 ËÞÒÎÃÎ 11:00 13:00 13:15 13:40 15:10 15:35 15:45 16:00 16:20 16:30 16:45 17:20 17:50 18:00 19:00 19:30 19:45 20:10 20:45 21:00 21:15

Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ñòîð³íêàìè ³ñòî𳿔 “ʳíîêîíöåðò” “Ïðàâî íà çàõèñò” “Äîñüº” “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”. Ì/ô “Äìèòðî Âèøíåâåöüêèé(Áàéäà)” Ä/ô “Ïàâëî Ïîïîâè÷: çåìíå ³ çîðÿíå æèòòÿ”, ÷. 2 “Ïîä³ëüñüêèé ÷àñîïèñ”. Ñòàâêà óòëåðà “Åíöèêëîïåä³ÿ” “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ìîâà ïðî ìîâó” “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” “Òâîº ìàéáóòíº” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ðåöåïòè Íà䳿” Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “Ñêàðáè Àãð³” 2 ñ. “Áèòâà ï³ä Áåðåñòå÷êîì” Ã³ìí Óêðà¿íè “Ôàáðèêà ³äåé” Êë³ï-àíòðàêò “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “Ñêàðáè Àãð³” 2 ñ. “Áèòâà ï³ä Áåðåñòå÷êîì” “²ìåíà”. Åë³íà Áèñòðèöüêà Ä/ô “Òàºìíèö³ ºãèïåòñüêèõ ï³ðàì³ä”

23.25 00.00 02.15

Àíåêäîòû Ò/ñ “Ðåàëüíàÿ êðîâü”. (3 êàòåãîðèÿ) Äî óòðà

05.35 Õ/ô “Òàíöïëîùàäêà” 06.55 Õ/ô “Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó” 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” 09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 09.55 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð 3” 11.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” 12.50 Ò/ñ “Ðîññèéñêèå ëåêàðñòâà” 14.55, 19.30 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” 16.45, 19.00, 23.45, 01.50, 04.00 “Ñâèäåòåëü” 17.00 Ò/ñ “1942” 21.40 Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.40 Ò/ñ “CSI: Ëàñ-Âåãàñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.15 Õ/ô “Ñòîëêíîâåíèå”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.25 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå óáèéñòâà”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.30 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 04.55 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 05.10 “Ïðàâäà æèçíè”

õðîíèêè”. “Ëîæíûé êóðüåð”

05.45 Ì/ô “Ñîþçìóëüòôèëüì” è äðóãèå 07.50 Õ/ô “Âíèìàíèå, ÷åðåïàõà!” 09.05 Õ/ô “Ñêàçêà ñòðàíñòâèé” 10.45 Ä/ô “Ïåñòðàÿ ëåíòà. Åôðåìîâ Îëåã” 11.35 Õ/ô “Çàé÷èê” 13.15 Õ/ô “Çàâòðà áûëà âîéíà” 14.45, 20.00 Ò/ñ “Áàÿçåò” 16.35 Õ/ô “Çàáàâû ìîëîäûõ” 18.05 Õ/ô “Ñîëäàòû” 21.50 Õ/ô “Çîëîòûå öåïè” 23.30 Õ/ô “Ñèíåå íåáî” 01.10 Õ/ô “Ðàäè íåñêîëüêèõ ñòðî÷åê...” 02.25 Õ/ô “Èíñïåêòîð Ãóëë” 04.40 Ñàóíäòðåêè

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Íîâîñòè 05.05, 09.15 Òåëåêàíàë “Äîáðîå óòðî” 09.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 22:00 10.00 “Æèòü çäîðîâî!” 22:30 11.00, 04.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 12.50 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” ñ Ã. Ìàëàõîâûì 23:40 Ïðîôèëàêòèêà 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 00:00 12.00 Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøà ïåíñèÿ 14.25, 18.40 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 00:10 14.00, 22.40 Ä/ô “Íåâåðîÿòíûå ïóòåøåñòâèÿ” 15.30 “Õî÷ó çíàòü” 00:30 15.00, 18.30, 21.00 Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé 16.00, 01.55 “Òû íå îäèí” 00:55 ïóëüñ” 16.25 “Äåøåâî è ñåðäèòî” ñ Ä. Äîíöîâîé 02:55 15.15, 18.55, 21.30 Ïîãîäà 17.05, 02.20 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 15.30 Ðîíèí 19.10, 03.05 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 16.00, 03.50 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð 20.05, 01.05 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 04:15 16.50 Àëëî, äîêòîð! Ïðÿìîé ýôèð 21.00 “Âðåìÿ” 04:30 17.45 Ä/ô “Ðåàëüíûå èñòîðèè. Äåíü âñåõ 21.30 Ò/ñ “Ñòðàñòè ïî ×àïàþ” 05:20 âëþáëåííûõ” 23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 18.50, 21.25 Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ 00.00 Íî÷íûå íîâîñòè 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Ìèõàèë 00.10 Ñðåäà îáèòàíèÿ Êîêøåíîâ 06.00, 05.15 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 20.00 Ä/ô “È òû, Áðóò?! Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ñîáûòèÿ ïðåäàòåëüñòâ” 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô “Ìàðêà ñòðàíû 21.35 Ä/ô “Îäèíîêèé îòåö æåëàåò ïîçíàêî09.20, 12.50, 17.15, 21.00 Ò/ñ “Ñëåä” Ãîíäåëóïû” ìèòüñÿ” 09.50, 20.00 Ò/ñ “Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà” 02.05, 08.05, 14.05 Ì/ñ “Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ” Ä/ô “Ïîñëåäíèå ìóñòàíãè Åâðîïû” 11.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Ñòàðîñòü - íå ðàäîñòü?” 23.40 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Ïèñüìà îò Ôåëèêñà” 00.45 Àìóðíûå ìåëîäèè 3 14.25 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 01.00 Õ/ô “Æåëàíèÿ Ýíòîíè”. (3 êàòåãî- 04.00, 10.00, 16.00 Õ/ô “Ôèëèïï Òðàóì” 15.20 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ãåðîé èç òðóùîá” ðèÿ) 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè 02.30 Õ/ô “Óâëå÷åíèå”. (3 êàòåãîðèÿ) 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” Ñîâû” 04.10 Ïîñëåäíèå ìóñòàíãè Åâðîïû 19.20, 03.50 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” Óòðåííèé espresso 21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 1/8 ôè- 05.00 íàëà. “Øàõòåð” (Óêðàèíà) - “Áîðóññèÿ” (Ãåðìàíèÿ) 19.00 Ò/ñ “Ïîñëåäíåå ïóòåøåñòâèå Ñèíäáàäà” 23.50 Ò/ñ “Ãðèìì” 20.00 Ò/ñ “Åùå íå âå÷åð” 06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 00.45 Õ/ô “Ìîðïåõè”. (2 êàòåãîðèÿ) 21.00 Ò/ñ “ÓÃÐÎ. Ïðîñòûå ïàðíè” 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 02.40 Ò/ñ “Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü 2”. (2 22.00 Ò/ñ “Èç æèçíè êàïèòàíà ×åðíÿåâà” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” êàòåãîðèÿ) 23.00 Ò/ñ “Êðèìèíàëüíîå âèäåî» 09.00, 16.00 Ì/ñ “Òðàíñôîðìåðû” 04.25 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 00.00 Ò/ñ “Ãîðûíû÷ è Âèêòîðèÿ” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 10.40, 17.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè Íåéòðîíà” 06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 11.00 Ì/ñ “Ïîäðîñòêè-òèòàíû” 06.00, 06.40, 07.00, 10.35, 11.40 Ì/ñ “Âîçâðàùå06.45, 07.25, 08.20, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” íèå êîòà Ñìåòàíêèíà” “Âðåìÿ ñïîðòà” 13.00, 18.00 Ì/ñ “Àâàòàð” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.50, 08.45, 23.45, 00.35, 02.35, 03.25 “Îáçîð 21.00 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 06.30 “Ãðàíè” ïðåññû” 22.00, 00.00 Ì/ñ “Ãðèôèíû” 06.50, 10.50 “Óòðî íà ÊÐÒ” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 23.00 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 07.15, 12.25, 19.50, 05.10 “Çäîðîâüå” 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 01.00 Ò/ñ “Àëüô” 07.35 Ò/ñ “Áåçûìÿííûé çàìîê” 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 18.15 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 07.10, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 08.45, 11.10, 13.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” “Áèçíåñ-âðåìÿ” 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 04.00 “ÀÁÂÃÄåéêà” 07.15 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 09.45 “Êàñêàäåðû” 04.40 “Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ äåòñòâà” 07.30, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 11.30, 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 05.40, 11.40, 17.30 Õ/ô “Áîãà÷, áåäíÿê” 07.55, 08.40 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 12.45 “Ïàðêóð” 07.00, 13.00, 19.00 “Âðåìÿ” 08.25 “Òðàíñìèññèÿ-òåñò” 13.50, 18.25, 03.55 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 08.00, 14.00, 20.00, 23.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 08.50, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.55, 17.20, 14.15, 22.50 “Þâåëèð” 09.00, 15.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” 17.50, 22.50, 23.50, 03.55 “Ïîãîäà” 17.00 “Êèíîèñòîðèè íàøåãî âðåìåíè” 10.00 “Íàøà áèîãðàôèÿ” 09.15, 13.10, 14.10 “5 ýëåìåíò” 17.35, 19.15 “Ãóáåðíèÿ” 11.10 Ôèëüì-êîíöåðò “Ïîåò Êëàâäèÿ Øóëü10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 18.05, 21.10 “Êèíîïðîåêòîð” æåíêî” 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 18.55 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 16.00 “Ìóçûêàëüíûé êèîñê” 15.15 “Çäîðîâûå èñòîðèè” 20.10 Ò/ñ “Êðàñíîå è ÷åðíîå” 16.40 “ ìèðå çâóêîâ” 16.15 “Äðàéâ” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.00 “À” 17.25 “Àðñåíàë” 21.30 Õ/ô “Ñûí ïîëêà” 22.00 Êîíöåðò “Àíòîëîãèÿ þìîðà” 18.15 “Àãðîêîíòðîëü” 00.50 “Òåëå÷àò” 00.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Ñ ðàçðåøåíèÿ 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 01.50 “Òðè öâåòà âðåìåíè” ïðîãðàììû “Áåíåôèñ” 22.15 “Àêöåíò” 02.20, 04.45 “Ïóøêèí” 01.00 “...Ñóäüáû ìîåé ïðîñòîå ïîëîòíî” 23.30, 00.25 “Crime news” 02.30 “Ëþáîâü çåìíàÿ” 02.20 Êîíöåðò “Ìèøåëü Ëåãðàí â Ìîñêâå” 02.40 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 02.55 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 04.20 “Ìàñòåð-êëàññ ñ Íàòàëèåé Ôèöè÷” 03.25 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” 04.40 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé” 04.25 “Êà÷åñòâî æèçíè” 04.00 “ÍÒ óòðîì” 04.50 “Âèííàÿ êàðòà” 06.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Ïðèçðàê 05.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíïîâàðà”. “Æåëåçíûé ðàñ÷åò” 06.00 Ò/ñ “Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó ìàìó” êèíà” 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 06.45 Óçíàé êàê 08.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 07.10 Áàêëóøíèöà 09.25 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” 07.35, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 20.00, 20.45, 00.30, 10.00 Ò/ñ “Àëèáè” íà äâîèõ”. “Ïðîèãðûø” 08.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 02.45 Ôóòáîë News 11.35 “Äî ñóäà” 09.00 Ò/ñ “Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû” 06.10, 04.00 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 13.35, 16.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 07.05, 18.00, 03.00 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Îáçîð òóðà 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 08.10 Áîðóññèÿ Ä - Ãàìáóðã. ×åìïèîíàò 14.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 12.00 Ò/ñ “Ìåòîä Ëàâðîâîé” Ãåðìàíèè âåðäèêò” 12.55, 19.25 Áîãèíÿ øîïèíãà 10.25, 15.00 Ëèãà ÷åìïèîíîâ: îáðàòíûé îòñ÷åò 15.35 Ò/ñ “Ñóïðóãè”. “Îòåö è äåòè” 13.35 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 11.05 Áîðóññèÿ Ä - Ôåéåíîðä. Ôèíàë 17.30 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 14.40, 20.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (2001/2002). Ëó÷øèå ìàò÷è Êóáêà 18.35 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 15.40, 01.25 Âàéôàéòåðû ÓÅÔÀ 19.25 Ò/ñ “Ïåòðîâè÷”. “Ìåñòü” 16.15 Ò/ñ “Ñïëèò” 13.00 Øàõòåð - ×åëñè. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 21.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 17.15 Ýòî ëþáîâü 2 16.00 ×åëñè - Øàõòåð. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 21.40 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”. “Ñòðåëîê”. “Êèíî” 17.40, 01.00 Ò/ñ “Ïîëîâèíêè” 19.00 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. È. Ïèðè÷ 23.30 Ò/ñ “Áðèãàäà” 18.20, 21.35 Îäíà çà âñåõ 19.30, 20.15, 21.00, 22.30, 23.40 Íî÷ü Ëèãè Ò/ñ “Ãîðîä ñîáëàçíîâ” 19.50, 22.25 Ò/ñ “Âîñüìèäåñÿòûå 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.40 ÷åìïèîíîâ: ãëàâíûé ìàò÷ 23.00 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 03.30 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå

21.30 00.45 05.00

Ðåàë - ÌÞ. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ Òîòòåíõýì - Íüþêàñë. ×åìïèîíàò Àíãëèè Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.05, 02.00 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Áðàéòîí - Õàëë Ñèòè 08.00 Ãîëüô. PGA. AT&T Pebble Beach National Pro-Am. Îãëÿä 09.05, 18.20, 23.35 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè 09.40, 21.40 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Áîëòîí - Áåðíëè 11.35 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Äîíåöê - ÁÊ Ôåððî-ÇÍÒÓ 13.30 Òåííèñ. ÀÒÐ Open Sud de France, Montpellier. 1/2 ôèíàëà. 2-é ìàò÷ 15.35, 05.40 Ýêñòðà-ôóòçàë 16.00 “Ãîíêè íà âûíîñëèâîñòü. Èòîãè ñåçîíà 2012” 16.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Çâîëëå - Òâåíòå 18.55 Áàñêåòáîë. Åâðîêóáîê. Áàíâèò - Áóäèâåëüíèê 21.00 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 00.10 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Òðèìàí Íàâàððà - Áóðåëà Ïåñêàäîñ 03.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Ñòàíäàðò - ÔÊ Ìîíñ

07.00 Ä/ô “Ïîäâîäíûå ñîçäàíèÿ” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 09.55, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.25, 21.00, 21.30 Ä/ô “Õàðíàñ - óáåæèùå äëÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 Ä/ô “Ìîðå ïðè÷óäëèâûõ ñóùåñòâ” 14.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê Àííû” 19.00, 00.00, 02.00 Ä/ô “Èññëåäîâàíèå Àðêòèêè ñ Íàéäæåëîì Ìàðâèíîì” 22.00 Ä/ô “Äèêèå áåëûå ëüâèöû” 23.00 Ä/ô “Òàéíû æèçíè ñëoíîâ” 01.00, 01.30 Ä/ô “Îáåçüÿíû-âîðèøêè” 03.00, 05.00 Ä/ô “Ôðèäàéâèíã c êèòàìè-óáèéöàìè” 04.00, 06.00 Ä/ô “Ïîñëåäíèå îàçèñû: Îõîòíèêè ìûñà Äîáðîé Íàäåæäû”

04.00 “Óòðî Ðîññèè” 08.05, 23.50 Ò/ñ “Ñîíüêà. Ïðîäîëæåíèå ëåãåíäû” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 09.30 “1000 ìåëî÷åé” 10.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 11.00, 03.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 12.30, 15.30, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 13.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 13.55 Ò/ñ “Èíñòèòóò áëàãîðîäíûõ äåâèö” 14.50 Âåñòè - Ñïîðò 15.50 Ò/ñ “Áûëà ëþáîâü” 18.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 19.20 Ò/ñ “Ãðîì” 20.15 Ò/ñ “Ìàðüèíà ðîùà” 22.05 “Òðè êàïèòàíà. Ðóññêàÿ Àðêòèêà” 00.45 “Âåñòè +” 01.00 Õ/ô “Áåëûå îäåæäû” 02.30 Âåñòè.ru

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.10 “Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. Èãðû äüÿâîëà” 08.35, 14.00 “Íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè” 09.00, 17.50, 05.25 Ì/ñ “Ñàíäîêàí” 09.25, 18.15, 02.15 Ò/ñ “Óïðàâà” 10.15, 15.20, 00.50 Ò/ñ “Ëèíèè ñóäüáû” 11.00 “Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå” 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 11.50, 20.55 Ò/ñ “Âåðåâêà èç ïåñêà” 12.40 Ä/ô “Ôåäîð Øàëÿïèí. Âåëèêèé ñêèòàëåö” 13.40 Ì/ô “Äåäóøêà è âíó÷åê” 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 16.10 Ä/ô “Òàéíû àãåíòà 007” 16.50, 01.35 “Pro æèçíü” 19.10, 03.05 “Ïðàâî ãîëîñà” 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 20.30 “Ëèíèÿ çàùèòû” 21.50 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 22.20 “Ðóññêèé âîïðîñ” 23.00 Ä/ô “Ëèäèÿ Ñìèðíîâà. ß ðîäèëàñü â ðóáàøêå” 23.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Âå÷åð â ðåñòîðàíå” 00.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 03.55 “Äàâíî íå âèäåëèñü!”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


13 ñòîð.

×ÅÒÂÅÐ, 14 ËÞÒÎÃÎ

17.55, 20.50 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 19.25, 01.20 Ñïîðòðåïîðòåð 23.00 Ò/ñ “Øêîëà”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.05 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 06.00 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 06.05, 06.35 Ì/ô “Êðàñíûå øàïî÷êè” 01.30 Ò/ñ “Ýâðèêà” 07.00, 19.30 “ÒÑÍ” 02.10 Ò/ñ “Þæíàÿ òåððèòîðèÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) 07.55 Ò/ñ “Âåñíà â äåêàáðå” 02.55 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 08.55 Ò/ñ “Æåíñêèå ìå÷òû î äàëåêèõ êðàÿõ” 03.00 Ò/ñ “Øîó Áèëëà Ýíãâàëà” 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷åñòâåííûé âåê. Ðîêñîëàíà” 03.20, 04.05 Çîíà íî÷è 11.55, 12.55, 20.00, 21.00 Ò/ñ “Âåðîíèêà: ïîòåðÿí- 03.25 Êòî ëå÷èë ðàíû êîçàêàì? íîå ñ÷àñòüå” 03.35 Ðîäíûå ñòåíû 14.00, 04.20 “Íå âðè ìíå 3” 03.50 Îí ñïàñ íàñ îò ÷óìû 15.00, 05.10 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 2” 04.10 Äåñÿòàÿ ìóçà â Óêðàèíå 16.10 “Ïðîñòîøîó ñ Þðèåì Ãîðáóíîâûì” 04.40, 05.05 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 16.45, 23.05, 03.15 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 04.45 Ãðóñòíûé Ïüåðî 22.00, 02.25 “Ìîÿ õàòà ñêðàþ” 23.30, 03.40 Ò/ñ “Íåçàáûâàåìîå”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.25 Õ/ô “Êðàáàò. Ó÷åíèê êîëäóíà”. (2 06.00 “Óòðî íà Ê1” êàòåãîðèÿ) 07.30 Ì/ô 10.25 “Æåíñêàÿ ëèãà” 11.15, 00.20 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå âûñîêîãî ÒÐÊ “Ýðà” áëîíäèíà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 12.45 “Äîáðûé âå÷åð, æèâîòíûå” 06.01 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 13.40, 17.10 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 14.35, 19.00 “Øîïèíã ìîíñòðû” 06.10, 07.05 Ñïîðò 15.25, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 06.15, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 16.15 “Îðåë è Ðåøêà” 06.20 Ðåöåïòû çäîðîâüÿ 20.00 “Áîéöîâñêèé êëóá” 06.25 ÀãðîÝðà 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 06.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 21.50 “Øòó÷êè” 07.15 Çàãëàâèÿ 22.30 “2 ïîëîñêè” 07.20 Ñòðîéïëîùàäêà 23.20 “Âå÷åð. Ïàøà. Çîðè” 07.25 Ñòðàíà on-line 01.45 “Íî÷íàÿ æèçíü” 07.30 Ãîñòü ñòóäèè 07.40 Ýðà áèçíåñà 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 05.15 Ìèð çâåçä 08.15 Õ/ô “Êîëäóíüÿ” 06.00 Òåëåòîðãîâëÿ ÓÒ-1 07.00 Ì/ô 09.00, 21.00 Èòîãè äíÿ 09.00 Ñåìüÿ îò À äî ß 09.20, 15.20, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 10.20 Íàøå âñå 09.25 Êàðàîêå äëÿ âçðîñëûõ 11.00, 11.40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 10.15 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 12.15, 01.25 Çíàåòå ÷òî? 11.45 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” 13.10, 21.55 Ñåìåéíûé ðàçìåð 12.30 Î ãëàâíîì 14.00, 19.30 Âðà÷è 12.45, 17.50, 21.20 Äåëîâîé ìèð 14.45, 15.05 Ñïðîñèòå ó ïîâàðà 12.55 Õ/ô “Îñâîáîæäåíèå” 15.35 Ñâàòû ó ïëèòû 15.00 Íîâîñòè 16.35, 22.55 Æåíñêàÿ ôîðìà 15.25 EuroNews 17.30 Âðåìÿ êðàñîòû 15.40 Íàóêà 18.20, 18.55 Ñ áåëîãî ëèñòà 15.45 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 20.20, 20.45, 23.45, 00.10 Êèíîáîãèíè 15.50 Ïîãîäà 21.10, 21.30 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 15.55 Óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ êî Äíþ âëþáëåííûõ 00.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 18.10 Áèàòëîí. ×Ì. Èíäèâèäóàëüíûå ãîíêè 02.10 Öâåò Íî÷è (ìóæ÷èíû) 19.55 Ì. Ïîïëàâñêèé. Êîíöåðò êî Äíþ âëþáëåííûõ 21.30 Îïûò 05.05 “×óæèå îøèáêè. Æåíñêàÿ äðóæáà” 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà 05.50, 15.55 “Âñå áóäå äîáðå!” ÒÐÊ “Ýðà” 07.40, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 23.00, 01.00 Èòîãè 09.10 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Çâåçäíûå ïîõóäåíèÿ” 23.10, 01.10 Ñïîðò 10.05 “Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì äåòåé” 23.15 Ïîãîäà 12.00 “ÌàñòåðØåô” 23.20 Õ/ô “Ìóæñêàÿ ðàáîòà” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 00.15 Îò ïåðâîãî ëèöà 20.00 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 00.40 Ìåæäó ñòðîê 21.00 Ò/ñ “Ñàìàðà” ÓÒ-1 22.25 “Êóëèíàðíàÿ äèíàñòèÿ” 01.20 Íîâîñòè 00.15 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.45 Î ãëàâíîì 01.10 Õ/ô “Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!” 02.15 Ä/ô “Êîíòèíãåíò. Âîéíà âî Âüåòíàìå” 02.30 Íî÷íîé ýôèð 02.40 Õ/ô “Íîâûé Ãóëëèâåð” 04.00 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 04.05 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 05.35 Èòîãè äíÿ 05.30, 07.10, 01.35, 04.20 Ïîãîäà 05.35 Ôàêòû 06.05, 04.25 Ñâèòàíîê 07.05, 07.45 Äåëîâûå ôàêòû 05.40 Ò/ñ “Ãîâîðèò ïîëèöèÿ!” 07.15 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 07.55 Ìàêñèìóì â Óêðàèíå 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 08.45 Ôàêòû. Óòðî 07.30 Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ 09.15, 19.15, 00.45 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 08.00, 08.30, 09.00 “Íîâîñòè” 10.10, 17.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 09.10, 20.35 Ò/ñ “Õîçÿéêà òàéãè 2. Ê ìîðþ” 12.00 Ò/ñ “Êîäåêñ ÷åñòè” 11.50 “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ëåîíèäîì 12.45 Ôàêòû. Äåíü Êàíåâñêèì 2” 13.00 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 12.55, 18.10 Ò/ñ “Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé” 13.20 Ò/ñ “Ãðóïïà “Zeta” 2” 14.45 “Ñóäåáíûå äåëà” 14.15, 21.45 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 15.25 “Ñåìåéíûé ñóä” 15.15, 20.00 Ò/ñ “Áîìáèëà” 16.20 Ò/ñ “Íà ñîëíå÷íîé ñòîðîíå óëèöû” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 22.45 Õ/ô “Ìèëëèîíåð èç òðóùîá”. (2 20.30, 04.00 “Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ” êàòåãîðèÿ) 23.15 Õ/ô “Ñåêñ â áîëüøîì ãîðîäå” 01.40 Õ/ô “Ñåâåðíàÿ ñòðàíà”. (2 êàòåãî01.50 Õ/ô “Êðàñàâ÷èê Àëôè, èëè ×åãî ðèÿ) õîòÿò ìóæ÷èíû”. (3 êàòåãîðèÿ) 03.35 ÏðîÖiêàâå 03.30 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 04.05 Ä/ñ “Æàäíîñòü”

05.15 Ò/ñ “Êàê ñêàçàë Äæèì” 06.00 Î÷åâèäåö. Ñàìîå øîêèðóþùåå 06.40, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîðòåð 07.35, 08.35, 19.30, 01.25 Ïîãîäà 09.00, 19.50 Ò/ñ “Íå ïëà÷ü ïî ìíå, Àðãåíòèíà!” 10.05, 16.55 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 11.05 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 13.20, 14.35 Kids’ Time 13.25 Ì/ñ “Êîò-Ïåñ” 14.45, 15.45 Teen Time 14.50 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 15.50, 21.55 Ò/ñ “Ñâåòîôîð”

06:00 06:05 07:00 07:00 07:30 09:00 09:40 11:00 13:00 13:15 13:30 14:00

óìí Óêðà¿íè “Ðåòðîñïåêòèâà” “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” “×àñ êðà¿íè” Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “Ñêàðáè Àãð³” 2 ñ. Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ìîâà ïðî ìîâó” “Òâîº ìàéáóòíº” “Óðîê äëÿ... áàòüê³â”

14:30 15:00 16:00 16:15 16:30 17:15 18:00 19:00 19:30 20:20 20:45 21:00 21:15 21:45 22:15 22:45 00:00 00:10 00:20 01:00 03:00 04:25 04:35 05:15

“Àðì³ÿ” “Åêîíîì³÷íå êîëî” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà” Ì/ô “Áèòâà ï³ä Áåðåñòå÷êîì” “²ìåíà”. Åë³íà Áèñòðèöüêà “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “Ðîäèíà” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Íà ñâî¿é çåìë³” “Ó ïîøóêàõ ðîáîòè” Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “ÕÕ â³ê ïî÷èíàºòüñÿ” 1 ñ. óìí Óêðà¿íè “Àðì³ÿ” “Ãðåöüêå ì³ñòî ó Êðèìó” “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “ÕÕ â³ê ïî÷èíàºòüñÿ” 1 ñ. “Ïðî ùî ìîâ÷àòü ãîðè” “Ãðåöüêå ì³ñòî ó Êðèìó” Ä/ô “ϳðàì³äè-ñïàäùèíà Àòëàíòèäè”

06.00, 05.20 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 07.00, 17.00, 19.00, 03.35 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 12.50, 17.15 Ò/ñ “Ñëåä” 09.50, 20.00 Ò/ñ “Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà” 11.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Òóðåöêèé ãàìáèò” 14.25, 23.00 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 15.20, 03.10 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20, 03.55 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 22.00 Ä/ñ “1941” 23.50 Ò/ñ “Ãðèìì” 00.45 Õ/ô “DÎÎÌ”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.20 Ò/ñ “Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.30 “Ïóñòü ãîâîðÿò”

06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.25, 08.25, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 08.35, 23.45, 00.40, 02.35, 03.25, 04.15, 04.35 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.10, 08.15, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 07.15 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.30, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 07.55, 08.45 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 08.20, 08.40, 08.55, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 00.35, 03.55 “Ïîãîäà” 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 16.10 “Â êàáèíåòàõ” 17.25 “Àêöåíò” 18.15 “Ëåñíîé ïàòðóëü” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15, 02.40 “Ýíåðãîíàäçîð” 23.30, 00.25 “Crime news” 04.20 “Æèçíü èíòåðåñíà” 04.40 “Ìàøèíà âðåìåíè”

06.00 Ò/ñ “Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó ìàìó” 06.45 Óçíàé êàê 07.10 Áàêëóøíèöà 07.35, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 08.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00 Ò/ñ “Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.00 Ò/ñ “Ìåòîä Ëàâðîâîé” 12.55, 19.25 Áîãèíÿ øîïèíãà 13.35 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 14.40, 20.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 15.40, 01.25 Âàéôàéòåðû 16.15 Ò/ñ “Ñïëèò” 17.15 Ýòî ëþáîâü 2 17.40, 01.00 Ò/ñ “Ïîëîâèíêè” 18.20, 21.35 Îäíà çà âñåõ 19.50, 22.25 Ò/ñ “Âîñüìèäåñÿòûå 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.00 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 23.25 Àíåêäîòû 00.00 Ò/ñ “Ðåàëüíàÿ êðîâü”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.15 Äî óòðà

05.40 06.45 08.30

Õ/ô “Ýêèïàæ ìàøèíû áîåâîé” Õ/ô “Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé “Ùóêè” Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü”

09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 10.00 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð 3” 11.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” 12.55 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèÿ Òóðåöêîãî” 14.45, 19.30 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” 16.45, 19.00, 23.45, 02.10, 04.25 “Ñâèäåòåëü” 17.00 Ò/ñ “1942” 21.45 Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.45 Ò/ñ “CSI: Ëàñ-Âåãàñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.15 Õ/ô “2000: ìîìåíò àïîêàëèïñèñà”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.40 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå óáèéñòâà”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.55 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 05.10 “Ïðàâäà æèçíè”

¹ 4 (1065) 6 ëþòîãî 2013 ð. 09.10 Õ/ô “Àêàäåìèÿ ïàíà Êëÿêñû” 11.45 Ä/ô “Ïåñòðàÿ ëåíòà. Äàëü Îëåã” 12.35 Õ/ô “Îòïóñê â ñåíòÿáðå” 15.00, 20.00 Ò/ñ “Áàÿçåò” 16.50 Õ/ô “Çàâòðà áûëà âîéíà” 18.25 Õ/ô “Ñåðäöå äðóãà” 21.50 Õ/ô “Ñèíåå íåáî” 23.35 Õ/ô “Ãîðîäñêèå ïèæîíû” 01.25 Õ/ô “Ñîëäàòû” 03.10 Õ/ô “Êîäåêñ áåñ÷åñòèÿ” 05.30 Ñàóíäòðåêè

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Íîâîñòè 05.05, 09.15 Òåëåêàíàë “Äîáðîå óòðî” 09.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 10.00 “Æèòü çäîðîâî!” 11.00, 04.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 06.00, 16.00, 03.45 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” ñ Ã. Ìàëàõîâûì 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Ñëóæáà íîâîñòåé 12.50 14.00 Äðóãèå íîâîñòè “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 14.25, 18.40 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 06.55, 18.50, 21.25 Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ 15.30 “Õî÷ó çíàòü” 07.00, 05.00 Óòðåííèé espresso 09.00, 20.00 Ä/ô “È òû, Áðóò?! Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ 16.00, 01.50 “Òû íå îäèí” ïðåäàòåëüñòâ” 16.25 “Äåøåâî è ñåðäèòî” ñ Ä. Äîíöîâîé 17.05, 02.20 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 10.00 Àëëî, äîêòîð! 19.10, 03.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 11.15 Ä/ô “Îäèíîêèé îòåö æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ” 20.05, 01.05 “Ïóñòü ãîâîðÿò” “Âðåìÿ” 12.15 Ðåàëüíûå èñòîðèè. Äåíü âñåõ âëþáëåí- 21.00 íûõ 21.30 Ò/ñ “Ñòðàñòè ïî ×àïàþ” 23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 14.00, 22.40 Ä/ô “Íåâåðîÿòíûå ïóòåøåñòâèÿ” 15.15, 18.55, 21.30 Ïîãîäà 00.00 Íî÷íûå íîâîñòè 15.30 Äíåâíèê äëÿ ðîäèòåëåé 00.15 “Âûøåë åæèê èç òóìàíà” 16.50 Àëëî, äîêòîð! Ïðÿìîé ýôèð 17.45 Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøè ïðàâà è ëüãîòû 01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô “Áîáà è ñëîí” 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Ìèõàèë 02.05, 08.05, 14.05 Ì/ñ “Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ” Ãóëüêî 21.35 Ä/ô “Àëåêñàíäð Çáðóåâ. Ìå÷òà îäèíî- 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Ïèñüìà îò Ôåëèêñà” 04.00, 10.00, 16.00 Õ/ô “Ôèëèïï Òðàóì” êîé æåíùèíû” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ãåðîé èç òðóùîá” 23.40 Ä/ô “Ãðèçëè” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè 00.45 Àìóðíûå ìåëîäèè 3 Ñîâû” 01.00 Õ/ô “Ôèëîñîôèÿ áóäóàðà Ìàðêèçà äå Ñàäà”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.15 Õ/ô “Èíòèìíàÿ îäåðæèìîñòü”. (3 êàòåãîðèÿ) 19.00 Ò/ñ “Ïîñëåäíåå ïóòåøåñòâèå Ñèíäáàäà” 04.10 Ãðèçëè 20.00 Ò/ñ “Åùå íå âå÷åð” 21.00 Ò/ñ “ÓÃÐÎ. Ïðîñòûå ïàðíè” 22.00 Ò/ñ “Èç æèçíè êàïèòàíà ×åðíÿåâà” 23.00 Ò/ñ “Êðèìèíàëüíîå âèäåî» 06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 00.00 Ò/ñ “Ãîðûíû÷ è Âèêòîðèÿ” 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00, 16.00 Ì/ñ “Òðàíñôîðìåðû” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 06.00, 06.40, 07.00, 10.35, 11.40 Ì/ñ “Âîçâðàùå10.40, 17.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè íèå êîòà Ñìåòàíêèíà” Íåéòðîíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 11.00 Ì/ñ “Ïîäðîñòêè-òèòàíû” 06.30 “Ãðàíè” 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” 06.50, 10.50 “Óòðî íà ÊÐÒ” 13.00, 18.00 Ì/ñ “Àâàòàð” 07.15, 12.25, 19.50, 05.10 “Çäîðîâüå” 21.00 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 07.35, 20.10 Ò/ñ “Êðàñíîå è ÷åðíîå” 22.00, 00.00 Ì/ñ “Ãðèôèíû” 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, 23.00 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 18.15 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 01.00 Ò/ñ “Àëüô” 08.45, 11.10, 13.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 09.45 “Ïàðêóð” 11.30, 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 12.45 “Ôîòîãðàôèÿ” 04.00 “Íàøà áèîãðàôèÿ” 13.50, 18.25 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 05.10 Ôèëüì-êîíöåðò “Ïîåò Êëàâäèÿ Øóëü14.15, 22.50 “Þâåëèð” æåíêî” 17.00 “Êèíîèñòîðèè íàøåãî âðåìåíè” 05.40, 11.30, 17.40, 23.40 Õ/ô “Áîãà÷, 17.35, 19.15 “Ãóáåðíèÿ” áåäíÿê” 18.05, 21.10 “Êèíîïðîåêòîð” 07.00, 13.00, 19.00, 01.00 “Âðåìÿ” 18.55 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 08.00, 14.00, 20.00, 02.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 09.00, 03.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” 21.30 Õ/ô “Íàçàð Ñòîäîëÿ” 10.00 “Ìóçûêàëüíûé êèîñê” 00.50 “Òåëå÷àò” 10.40 “ ìèðå çâóêîâ” 01.50 “Òðóäíîñòè ïåðåâîäà” 15.00, 21.00 “À” 02.20 “Ïóøêèí” 16.00 “Ìàðàôîí Îëåãà Áàñèëàøâèëè” 02.30 “Ëþáîâü çåìíàÿ” 16.40 “Ðèòìè÷åñêàÿ ãèìíàñòèêà” 03.00 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 17.10 «Ïîåò Þ. Ëîçà» 03.30 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” 22.00 “ÀÁÂÃÄåéêà” 03.55 “Òðè öâåòà âðåìåíè” 22.40 “Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ äåòñòâà” 04.20 “Àðõèâû èñòîðèè” 04.50 “Âèííàÿ êàðòà” 05.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàí04.00 “ÍÒ óòðîì” êèíà” 06.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Ñìåðòü ïî òåëåôîíó”. “Ðèêîøåò” 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.45, 00.30, 02.45 08.25 Äà÷íûé îòâåò Ôóòáîë News 09.25 “Ìåäèöèíñêèå òàéíû” 06.15, 12.30, 18.00, 03.00 ×åìïèîíàò Èòàëèè. 10.00 Ò/ñ “Àëèáè” íà äâîèõ”. “Êèíîøíèêè” Îáçîð òóðà 11.35 “Äî ñóäà” 07.00 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ Òîòòåíõýì - Íüþêàñë. ×åìïèîíàò Àíãëèè 13.35, 16.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 08.15 10.25, 16.00, 00.45 Øàõòåð - Áîðóññèÿ Ä. Ëèãà 14.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ âåðäèêò” 13.15 Ðåàë - ÌÞ. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 15.35 Ò/ñ “Ñóïðóãè”. “Ñïîðòèâíûé ðåæèì” 15.10 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. È. Ïèðè÷ 17.45 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 18.45 Îáçîð ãðóïïîâîãî ðàóíäà. Ëèãà Åâðîïû 18.55, 03.05 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” ÓÅÔÀ 19.50 Ò/ñ “Ïåòðîâè÷”. “Ïåðåãîâîðùèê” 19.40, 00.00 Ïóòü ê Àìñòåðäàìó 21.45 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 19.50 Ëó÷øèå ìîìåíòû ìàò÷åé. Ëèãà Åâðîïû 22.10 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”. “ßðîñòü”. “Õèòðåö” ÓÅÔÀ 00.05 Ò/ñ “Áðèãàäà” 21.50 Íüþêàñë - Ìåòàëëèñò. Ëèãà Åâðîïû 01.15 Ò/ñ “Ãîðîä ñîáëàçíîâ” ÓÅÔÀ 03.45 Futbol Mundial 04.15 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Îáçîð òóðà 05.45 Ì/ô “Ñîþçìóëüòôèëüì” è äðóãèå 05.15 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.05, 18.35 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Áîëòîí - Áåðíëè 08.00, 15.05, 23.30 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 08.40, 21.35 Áàñêåòáîë. Åâðîêóáîê. Áàíâèò - Áóäèâåëüíèê 10.35, 04.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Âèòåññ - ÏÑ 12.30 Òåííèñ. ÀÒÐ Open Sud de France, Montpellier. Ôèíàë 14.30 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè 15.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Ñòàíäàðò - ÔÊ Ìîíñ 17.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð 20.30 Ýêñòðà-ôóòçàë 21.00 Ãîëüô. European Tour Weekly. Îáçîð 00.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Çâîëëå - Òâåíòå 02.05 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Ñïàðòàê - Àçîâìàø

07.00 Ä/ô “Ìîðå ïðè÷óäëèâûõ ñóùåñòâ” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 09.55, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.25, 21.00, 21.30 Ä/ô “Õàðíàñ - óáåæèùå äëÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 Ä/ô “Äåëüôèíû: òåñò íà èíòåëëåêò” 14.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê Àííû” 19.00, 00.00, 02.00 Ä/ô “Èññëåäîâàíèå Àðêòèêè ñ Íàéäæåëîì Ìàðâèíîì” 22.00 Ä/ô “Äíåâíèê îðàíãóòàíà” 23.00 Ä/ô “Íî÷ü ëþáâè è ñìåðòè: íåðåñòîâàÿ ìèãðàöèÿ êàëüìàðîâ” 01.00, 01.30 Ä/ô “Îáåçüÿíû-âîðèøêè” 03.00, 05.00 Ä/ô “Çàùèòíèêè ïðèðîäû: æèçíü ñ ÿãóàðàìè” 04.00, 06.00 Ä/ô “Ëåñíûå òàéíû”

04.00 “Óòðî Ðîññèè” 08.05, 23.40 Ò/ñ “Ñîíüêà. Ïðîäîëæåíèå ëåãåíäû” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 09.30 “1000 ìåëî÷åé” 10.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 11.00, 03.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 12.30, 15.30, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 13.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 13.55 Ò/ñ “Èíñòèòóò áëàãîðîäíûõ äåâèö” 14.50 Âåñòè - Ñïîðò 15.50 Ò/ñ “Áûëà ëþáîâü” 18.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 19.20 Ò/ñ “Ãðîì” 20.15 Ò/ñ “Ìàðüèíà ðîùà” 22.05 “Ïîåäèíîê” 00.35 “Âåñòè +” 00.55 Õ/ô “Æèâåò òàêîé ïàðåíü” 02.35 Âåñòè.ru

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.10 Ì/ô “Âàëèäóá” 08.35, 14.00 “Íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè” 09.00, 17.50, 05.25 Ì/ñ “Ñàíäîêàí” 09.25, 18.15, 02.15 Ò/ñ “Óïðàâà” 10.15, 15.20, 00.50 Ò/ñ “Ëèíèè ñóäüáû” 11.00 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð” 11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 11.50, 20.55 Ò/ñ “Âåðåâêà èç ïåñêà” 12.40 Ä/ô “Ëþáîâü è ãëÿíåö” 13.20 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Âå÷åð â ðåñòîðàíå” 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Íàøà Ìîñêâà” 16.10 Ä/ô “Ðàôàýëü. Ëþáèìûé ãîëîñ êîðîëåâñòâà” 16.50, 01.35 “Pro æèçíü” 19.10, 03.05 “Ïðàâî ãîëîñà” 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 20.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!” 21.50 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 22.20 Ä/ô “Ñìåðòü ñ äûìêîì” 23.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ñèíòåòè÷åñêîå ñ÷àñòüå” 00.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 04.05 “Þáèëåéíîå øîó “Íà-íà, ýé!”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


¹ 4 (1065) 6 ëþòîãî 2013 ð.

06.05, 06.35 Ì/ô “Êðàñíûå øàïî÷êè” 07.00, 19.30, 05.05 “ÒÑÍ” 07.55 Ò/ñ “Âåñíà â äåêàáðå” 08.55 Ò/ñ “Æåíñêèå ìå÷òû î äàëåêèõ êðàÿõ” 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷åñòâåííûé âåê. Ðîêñîëàíà” 12.05, 13.00 Ò/ñ “Âåðîíèêà: ïîòåðÿííîå ñ÷àñòüå” 13.55 “Íå âðè ìíå 3” 15.00 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 2” 16.10 “Ïðîñòîøîó ñ Þðèåì Ãîðáóíîâûì” 16.45 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 20.00 “Âå÷åðíèé Êèåâ” 21.45 Áîåâèê “Íàïðîëîì” 23.45 Õ/ô “Êðàáàò. Ó÷åíèê êîëäóíà”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.00 Õ/ô “Ìîé ëþáèìûé âðàã” 03.35 Êîìåäèÿ “Ìëàäåíåö íà ïðîãóëêå”

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 06.10, 07.05, 08.05 Ñïîðò 06.15, 07.10, 08.10 Ïîãîäà 06.20 Ðåöåïòû çäîðîâüÿ 06.25 ÀãðîÝðà 06.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 07.15 Çàãëàâèÿ 07.20, 07.40 Ñòðàíà on-line 07.35 Ýðà áèçíåñà 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.15 Õ/ô “Êîëäóíüÿ” ÓÒ-1 09.00, 21.00 Èòîãè äíÿ 09.20, 15.10 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 09.25, 10.00, 15.15 Ïîãîäà 09.30 Ä/ô “Êîíòèíãåíò. Âîéíà âî Âüåòíàìå” 10.10 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 11.40 Ñâåòëî 12.05 “Ïðåäâå÷åðüå” 12.35 “Âåðà. Íàäåæäà. Ëþáîâü” 13.25, 17.50, 21.10 Äåëîâîé ìèð 13.35 “Àäðåíàëèí” 15.00 Íîâîñòè 15.20 Õ/ô “Îñâîáîæäåíèå” 18.10 Áèàòëîí. ×Ì. Ýñòàôåòà (æåíùèíû) 19.40 Çâåçäû þìîðà. Áðàòüÿ Ïîíîìàðåíêî 20.35 Øóñòåð Live. Çà êóëèñàìè 21.15, 22.50 Øóñòåð-Live 22.45 Òðîéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷è ÒÐÊ “Ýðà” 00.30 Èòîãè 00.45 Ïîãîäà 00.50 Îò ïåðâîãî ëèöà ÓÒ-1 01.20 After Live (Çà êóëèñàìè Øóñòåð-Live) 01.45 Î ãëàâíîì 02.15 Ä/ô “Êîíòèíãåíò. Âîéíà âî Âüåòíàìå” 02.45 Õèò-ïàðàä “Íàöèîíàëüíàÿ äâàäöàòêà” 04.05 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 04.10 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 05.45 Èòîãè äíÿ

05.40 Ò/ñ “Ãîâîðèò ïîëèöèÿ!” 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 07.30, 20.25, 04.35 “Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ” 09.10 Ò/ñ “Õîçÿéêà òàéãè 2. Ê ìîðþ” 11.50 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ëåîíèäîì Êàíåâñêèì 2” 12.55, 18.10 Ò/ñ “Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé” 14.45 “Ñóäåáíûå äåëà” 15.25 “Ñåìåéíûé ñóä” 16.20 Ò/ñ “Íà ñîëíå÷íîé ñòîðîíå óëèöû” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 20.30 “Ñïðàâåäëèâîñòü” 22.25 Ò/ñ “Íàðêîìîâñêèé îáîç” 02.10 Õ/ô “Ëåãåíäû îñåíè”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.10 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 04.40 Ä/ñ “Æàäíîñòü”

05.10 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 05.15 Ò/ñ “Êàê ñêàçàë Äæèì” 06.00 Î÷åâèäåö. Ñàìîå øîêèðóþùåå 06.40, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîðòåð 07.35, 08.35, 19.30, 01.20 Ïîãîäà 09.00, 19.50 Ò/ñ “Íå ïëà÷ü ïî ìíå, Àðãåíòèíà!” 10.05, 16.55 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 11.05 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 13.20, 14.35 Kids’ Time 13.25 Ì/ñ “Êîò-Ïåñ” 14.50, 15.45 Teen Time 14.55 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 15.50, 21.55 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 17.55, 20.50 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 19.25, 01.15 Ñïîðòðåïîðòåð 23.00 Ò/ñ “Øêîëà”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.05 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.25 Ò/ñ “Ýâðèêà” 02.10 Ò/ñ “Þæíàÿ òåððèòîðèÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.55 Ò/ñ “Øîó Áèëëà Ýíãâàëà” 03.10, 04.15 Çîíà íî÷è

03.15 Ðàñöâåò óêðàèíñêîãî êèíî 04.20 Ëó÷øèå... Ñðåäè ïîâèòóõ 04.35 Çåìöû 04.45, 05.05 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.50 Solo-Mea

06.00 “Óòðî íà Ê1” 07.30 Ì/ô 10.10, 22.10 “Æåíñêàÿ ëèãà” 11.00, 00.20 Õ/ô “Óêîë çîíòèêîì” 12.45 “Äîáðûé âå÷åð, æèâîòíûå” 13.40, 17.10 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 14.35 “Øîïèíã ìîíñòðû” 15.25, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 16.15 “Îðåë è Ðåøêà” 19.00 “ÊÂÍ” 21.20 “Ðàññìåøè êîìèêà” 23.20 “Âå÷åð. Ïàøà. Çîðè” 02.00 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.15 Ìèð çâåçä 06.00 Òåëåòîðãîâëÿ 07.00 Ì/ô 09.00 Ñåìüÿ îò À äî ß 10.20 Íàøå âñå 11.00, 11.40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.15, 01.25 Çíàåòå ÷òî? 13.10, 21.55 Ñåìåéíûé ðàçìåð 14.00, 19.30 Âðà÷è 14.45, 15.05 Ñïðîñèòå ó ïîâàðà 15.35 Ñâàòû ó ïëèòû 16.35, 22.55 Æåíñêàÿ ôîðìà 17.30 Âðåìÿ êðàñîòû 18.20, 18.55 Ñ áåëîãî ëèñòà 20.20, 20.45, 23.45, 00.10 Îáèæàòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ 21.10, 21.30 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 00.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 02.10 Öâåò Íî÷è

05.10 “×óæèå îøèáêè.  ïëåíó èñêóøåíèÿ” 05.55 Õ/ô “Àìåðèêàíñêàÿ äî÷ü” 07.35 Õ/ô “Íå òîðîïè ëþáîâü” 09.45, 18.10 Õ/ô “Ïîäàðîê ñóäüáû” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 20.10 “Ìîÿ ïðàâäà. Èâàí Îõëîáûñòèí. Èñêóøåíèå” 21.05 “Ìîÿ ïðàâäà. Àíãåëû è äåìîíû Èâàíà Îõëîáûñòèíà” 22.25 “Ìîÿ ïðàâäà. Àíè Ëîðàê. Æèçíü çà äâîèõ” 23.20 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Çâåçäíûå ïîõóäåíèÿ” 00.15 Õ/ô “Êðèçèñ Âåðû” 02.10 Õ/ô “Áàëëàäà î ñîëäàòå” 03.35 Íî÷íîé ýôèð

05.25 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 05.30, 07.10, 01.45, 03.05 Ïîãîäà 05.35 Ôàêòû 06.05, 03.10 Ñâèòàíîê 07.05, 07.45 Äåëîâûå ôàêòû 07.15 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.50 Ñòîï-10 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.15, 01.00 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.10, 16.50 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 11.45 Ò/ñ “Êîäåêñ ÷åñòè” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 13.00 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 13.10 Ò/ñ “Ãðóïïà “Zeta” 2” 14.05, 21.45 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 15.05, 20.00 Ò/ñ “Áîìáèëà” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 22.45 Õ/ô “Êðîøêà íà ìèëëèîí äîëëàðîâ” 01.50 Õ/ô “Çóáàñòèêè 3”. (2 êàòåãîðèÿ)

06:00 06:05 06:30 06:45 07:00 07.00 07:30 08:20 09:00 09:30 10:50 11:00 13:00 13:15 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:15 16:30 16:40 17:30

óìí Óêðà¿íè “Óäîñâ³òà” “Ïðî ùî ìîâ÷àòü ãîðè” “Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” (ïîâòîð) “×àñ êðà¿íè” Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “ÕÕ â³ê ïî÷èíàºòüñÿ” 1 ñ. “Ïðî ùî ìîâ÷àòü ãîðè” Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ó ïîøóêàõ ðîáîòè” “Ïîçèö³ÿ” “Åíåðãîìàí³ÿ” “Ðîäèíà” “Àáåòêà çäîðîâ’ÿ” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”. Ì/ô “Ïðî ùî ìîâ÷àòü ãîðè” Ä/ô “ϳðàì³äè-ñïàäùèíà Àòëàíòèäè” “Òåòåð³â”

14 ñòîð.

Ï’ßÒÍÈÖß, 15 ËÞÒÎÃÎ 18:00 19:00 19:30 20:10 20:25 20:45 21:00 21:30

“Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Âàøå çäîðîâ’ÿ” “Ç ïåðøèõ âóñò” “Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ïîçèö³ÿ” Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “ÕÕ â³ê ïî÷èíàºòüñÿ” 2 ñ. óìí Óêðà¿íè “Ïðàâî íà çàõèñò” “Äîñüº-102” Êë³ï-àíòðàêò “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “ÕÕ â³ê ïî÷èíàºòüñÿ” 2 ñ. “Æàð-çåðíà Ìèêîëè Ðóäåíêà” Ä/ô “Àðêàì-êóëüòóðà íà ϳâäåííîìó Óðàë³”

19.30 23.30 01.10 03.10 04.05 05.00 05.25

Ò/ñ “Îãíåì è ìå÷îì” Õ/ô “Çìååëîâ” Õ/ô “Øïèîí”. (2 êàòåãîðèÿ) “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” “Àãåíòû âëèÿíèÿ” “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” “Ïðàâäà æèçíè”

17.20 21.50 23.45 01.35 03.00 05.15

Õ/ô “Êîäåêñ áåñ÷åñòèÿ” Õ/ô “Ãîðîäñêèå ïèæîíû” Õ/ô “Êëåòêà äëÿ ïòàøåê” Õ/ô “Ñåðäöå äðóãà” Õ/ô “Îòïóñê â ñåíòÿáðå” Ñàóíäòðåêè

06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.25, 08.25, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 08.40 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.10, 08.15, 22.40, 23.20, 00.15, 03.15 “Áèçíåñâðåìÿ” 07.15 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.30, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 07.55, 08.50 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 08.30 “Èíòåëëåêò” 08.45, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.10, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 03.35 “Ïîãîäà” 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 16.15, 04.40 “Ëåñíîé ïàòðóëü” 17.15 “Ìîòîð-íîâîñòè” 17.25 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 18.15, 23.45, 00.35, 02.30, 04.15 “Õðîíèêà íåäåëè” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15 “Îñîáåííûé âçãëÿä” 23.30, 00.20 “Crime news” 04.20 “Íîâîñòè Êèåâùèíû”

06.00 Ò/ñ “Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó ìàìó” 06.45 Óçíàé êàê 07.10 Áàêëóøíèöà 07.35, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 08.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00 Ò/ñ “Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.00 Ò/ñ “Ìåòîä Ëàâðîâîé” 12.55, 19.25 Áîãèíÿ øîïèíãà 13.35 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 14.40, 19.50 Äàåøü ìîëîäåæü! 15.40, 01.25 Âàéôàéòåðû 16.15 Ò/ñ “Ñïëèò” 17.15 Ýòî ëþáîâü 2 17.40 Ò/ñ “Ïîëîâèíêè” 18.20, 22.00 Îäíà çà âñåõ 20.50 Âèòàëüêà 21.20 ×òî åñëè? 22.25 Àíåêäîòû 23.25 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 00.00 Ò/ñ “Ðåàëüíàÿ êðîâü”. (3 êàòåãîðèÿ) 01.00 Äóðíåâ+1 02.15 Äî óòðà

05.30

Õ/ô “Ïðîùàé, øïàíà çàìîñêâîðåöêàÿ...” 07.05 Õ/ô “Ðàç íà ðàç íå ïðèõîäèòñÿ” 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” 09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 10.00 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð 3” 11.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” 12.55 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèÿ Òóðåöêîãî” 14.50 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” 16.45, 19.00, 02.40 “Ñâèäåòåëü” 17.00 Ò/ñ “1942”

04.55 05.25

Ïðåäèñëîâèå ê 5-ìó ðàóíäó. Êóáîê Àíãëèè Futbol Mundial Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.05

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè 06.00 Äóõîâíàÿ æèçíü ñ æèâîòíûìè 05.05, 09.15 Òåëåêàíàë “Äîáðîå óòðî” 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Ñëóæáà íîâîñòåé 09.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 10.00 “Æèòü çäîðîâî!” 06.55, 18.50, 21.25 Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ 11.00, 04.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 00:00 07.00, 05.00 Óòðåííèé espresso 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 00:05 09.00, 20.00 Ä/ô “È òû, Áðóò?! Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ 12.50 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” ñ Ã. Ìàëàõîâûì 00:30 ïðåäàòåëüñòâ” 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 00:40 10.00 Àëëî, äîêòîð! 14.25, 18.40 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 00:55 11.15 Ä/ô “Àëåêñàíäð Çáðóåâ. Ìå÷òà îäèíî- 15.30 “Õî÷ó çíàòü” 02:55 êîé æåíùèíû” 16.00 “Åðàëàø” 12.15 Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøè ïðàâà è 17.05 “Æäè ìåíÿ” ëüãîòû 19.10 “×åëîâåê è çàêîí” ñ À. Ïèìàíîâûì 04:15 14.00, 22.40 Ä/ô “Íåâåðîÿòíûå ïóòåøåñòâèÿ” 20.05 “Ïîëå ÷óäåñ” 05:20 15.15, 18.55, 21.30 Ïîãîäà 21.00 “Âðåìÿ” 15.30 Áóäü â êóðñå! 21.30 “Äâå çâåçäû” 16.00, 03.45 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð 23.00 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 16.50 Àëëî, äîêòîð! Ïðÿìîé ýôèð 23.50 Õ/ô “Îïàñíûé âîçðàñò” 06.00, 05.15 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 17.45 Ðåàëüíûå èñòîðèè. Îòöû è äåòè 01.20 Õ/ô “×åëîâåê, êîòîðîãî ÿ ëþáëþ” 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ñîáûòèÿ 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Ìèõàèë 02.50 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâàÿ, Æåíüêà!” 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé Ãóëüêî 04.55 “Ïîêà âñå äîìà” 09.20, 12.50, 17.15 Ò/ñ “Ñëåä” 21.35 Ä/ô “Ëåâ Äóðîâ. Èñòîðèè âåñåëûå è 09.50, 20.00 Ò/ñ “Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà” ãðóñòíûå” 11.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Òðîôèì: À ìíå - 45!” 23.40 Ä/ô “Ëüâèíîå äåðåâî” 01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô “Íåîáûêíîâåííûå 14.25 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 00.45 Àìóðíûå ìåëîäèè 3 ïðèêëþ÷åíèÿ Êàðèêà è Âàëè” 15.20 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 01.00 Õ/ô “Æåëàíèÿ ïëîòè”. (3 êàòåãî02.05, 08.05, 14.05 Ì/ñ “Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ” 16.00 Êðèòè÷åñêàÿ òî÷êà ðèÿ) 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Âîëê Àëüáåðòî” 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 02.25 Õ/ô “Äåâóøêà ïî âûçîâó”. (3 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ô “Àðèýëü” 19.20, 03.50 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” êàòåãîðèÿ) 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ãåðîé èç òðóùîá” 23.00 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû 6”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.10 Ëüâèíîå äåðåâî 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè 02.45 Äîáðî ïîæàëîâàòü Ñîâû” 04.25 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 22:00 22:40

23.55

06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00, 16.00 Ì/ñ “Òðàíñôîðìåðû” 10.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 10.40, 17.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè Íåéòðîíà” 11.00 Ì/ñ “Ïîäðîñòêè-òèòàíû” 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” 13.00, 18.00 Ì/ñ “Àâàòàð” 21.00 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 22.00, 00.00 Ì/ñ “Ãðèôèíû” 23.00 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.00 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

04.00 “Ìóçûêàëüíûé êèîñê” 04.40 “ ìèðå çâóêîâ” 05.30, 11.40, 23.40 Õ/ô “Áîãà÷, áåäíÿê” 07.00, 13.00, 19.00, 01.00 “Âðåìÿ” 08.00, 14.00, 02.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 09.00, 15.00 “À” 10.00 “Ìàðàôîí Îëåãà Áàñèëàøâèëè” 10.40 “Ðèòìè÷åñêàÿ ãèìíàñòèêà” 11.10 «Ïîåò Þ. Ëîçà» 16.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” 16.35 “Ïîêà âñå äîìà” 17.10 Õ/ô “Íåçíàêîìåö” 20.00 “Êîëáà âðåìåíè” 21.00 “Âçãëÿä” 22.00 “Íàøà áèîãðàôèÿ” 23.10 Ôèëüì-êîíöåðò “Ïîåò Êëàâäèÿ Øóëüæåíêî” 03.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”

04.00 06.10

“ÍÒ óòðîì” Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Âîðèøêè íà ïîòîê”. “Áðåíäè” 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 08.25 “Î÷íàÿ ñòàâêà” 09.25 Ñïàñàòåëè 10.00 Ò/ñ “Àëèáè” íà äâîèõ”. “Êèíîøíèêè” 11.35 “Äî ñóäà” 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 13.35, 16.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 14.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò” 15.35 Ò/ñ “Ñóïðóãè”. “Îò ñóäüáû íå óéäåøü” 17.35 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 18.45 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 19.40 Ò/ñ “Ïåòðîâè÷”. “Êîðîëåâà”. “Âîëê” 23.30 Õ/ô “Áðèãàäà. Íàñëåäíèê” 01.35 “Øêîëà çëîñëîâèÿ” 02.20 Ò/ñ “Âîñêðåñåíüå â æåíñêîé áàíå”. “×òî èìååì íå õðàíèì”. “Ñêîâàííûå îäíîé öåïüþ”. “Ëþáîâü íå÷àÿííî íàãðÿíåò...” “Ïåðåä çàõîäîì ñîëíöà”

05.45 Ì/ô “Ñîþçìóëüòôèëüì” è äðóãèå 08.15 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ïàíà Êëÿêñû” 10.55 Ä/ô “Ïåñòðàÿ ëåíòà. Ìèëëÿð Ãåîðãèé” 11.45 Õ/ô “Çàáàâû ìîëîäûõ” 13.10 Õ/ô “Æåñòîêèé ðîìàíñ” 15.35, 20.00 Ò/ñ “Áàÿçåò”

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Ñòàíäàðò - ÔÊ Ìîíñ 08.00 Ãîëüô. European Tour Weekly. Îáçîð 08.35 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Ñïàðòàê - Àçîâìàø 10.30, 20.05 Ýêñòðà-ôóòçàë 11.00, 23.10 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Áðàéòîí - Õàëë Ñèòè 12.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Çâîëëå - Òâåíòå 14.50, 04.05 Áàñêåòáîë. Åâðîêóáîê. Áàíâèò - Áóäèâåëüíèê 17.00, 01.05 Òåííèñ. ÀÒÐ Open Sud de France, Montpellier. Ôèíàë 19.00, 03.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð 20.35 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ ×åðêàñêèå Ìàâïû - ÁÊ Äîíåöê 22.30 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè

07.00 Ä/ô “Äåëüôèíû: òåñò íà èíòåëëåêò” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 09.55, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.25, 21.00, 21.30 Ä/ô “Õàðíàñ - óáåæèùå äëÿ äèêèõ æèâîòíûõ” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 19.00 Ò/ñ “Ïîñëåäíåå ïóòåøåñòâèå Ñèíäáàäà” 13.00 Ä/ô “Êîíòðàñòíûå îêåàíû” 20.00 Ò/ñ “Åùå íå âå÷åð” 14.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê Àííû” 21.00 Ò/ñ “ÓÃÐÎ. Ïðîñòûå ïàðíè” 19.00, 00.00, 02.00 Ä/ô “Èññëåäîâàíèå Àðêòèêè ñ 22.00 Ò/ñ “Ïåðåäåë. Êðîâü ñ ìîëîêîì” Íàéäæåëîì Ìàðâèíîì” 23.00 Ò/ñ “Êîíòîðà” 22.00 Ä/ô “Äèêèå, íî ñèìïàòè÷íûå - ñëîíåíîê 00.00 Ò/ñ “Ïåðîì è øïàãîé” è åãî ëó÷øèé äðóã” 23.00 Ä/ô “Ñåêðåòû ïîäçåìåëèé ìàéÿ” 01.00, 01.30 Ä/ô “Îáåçüÿíû-âîðèøêè” 06.00, 06.40, 07.00, 10.35, 11.40 Ì/ñ “Âîçâðàùå03.00, 05.00 Ä/ô “Ïîñëåäíèé ïîãîíùèê ñëîíîâ” íèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 04.00, 06.00 Ä/ô “Ëåñíûå òàéíû” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.50, 10.50 “Óòðî íà ÊÐÒ” 07.15, 12.25 “Çäîðîâüå” 04.00 “Óòðî Ðîññèè” 07.35, 20.10 Ò/ñ “Êðàñíîå è ÷åðíîå” 08.05 Ò/ñ “Ñîíüêà. Ïðîäîëæåíèå ëåãåíäû” 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, 17.45 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 08.45, 11.10, 13.20, 22.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.30 “Âñÿ Ðîññèÿ” 09.05, 10.15, 16.40 “Ïîãîäà” 09.45 “1000 ìåëî÷åé” 09.45 “Äîìàøíèé î÷àã” 10.20 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 11.30, 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 11.00, 03.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 12.45 “Äàéâèíã” 12.30, 15.30, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè 13.50, 18.25, 03.25 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” - Ìîñêâà 14.15, 22.50 “Þâåëèð” 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 17.00 “Àâòîðñêîå êèíî” 13.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 17.55, 22.40 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 18.05 “Êðèìèíàë” 13.55 Ò/ñ “Èíñòèòóò áëàãîðîäíûõ äåâèö” 18.55, 22.00 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 14.50 Âåñòè - Ñïîðò 19.15 “Àðõèâû èñòîðèè” 15.50 Ò/ñ “Áûëà ëþáîâü” 19.45, 21.10 “Êèíîïðîåêòîð” 18.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 19.55 Ä/ô “ß íå çíàë, ÷òî òû åñòü” 19.20 “Þðìàëà” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.10 Õ/ô “Ïîñëåäíÿÿ æåðòâà” 21.30 “Âêóñû êóëüòóð” 23.00 Õ/ô “Ëþáîâü ïðèõîäèò íå îäíà” 00.50 “Òåëå÷àò” 00.50 Õ/ô “Ñëó÷àéíûé ïîïóò÷èê” 01.50 “Òðè öâåòà âðåìåíè” 02.25 Âåñòè.ru. Ïÿòíèöà 02.20 “Ïóøêèí” 02.30 “Ëþáîâü çåìíàÿ” 02.55 “Òðóäíîñòè ïåðåâîäà” 03.55 “×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü” 04.40 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 06.00 “Íàñòðîåíèå” 05.10 “Àêâàñêîï” 08.10 Ä/ô “Âåëèêèå ïðàçäíèêè. Ñðåòåíèå 05.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíãîñïîäíå” êèíà” 08.35, 14.00 “Íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè” 09.00, 17.50, 05.25 Ì/ñ “Ñàíäîêàí” 09.25, 18.15, 02.15 Ò/ñ “Óïðàâà” 10.15, 15.20, 00.50 Ò/ñ “Ëèíèè ñóäüáû” 06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.15, 00.25, 02.40 Ôóòáîë News 11.00 “Ïðèãëàøàåò Á. Íîòêèí”. À. Êàéêîâ 06.15 Àòëåòèê - Ýñïàíüîë. ×åìïèîíàò Èñïà11.30, 14.30, 17.30, 23.20 Ñîáûòèÿ íèè 11.50 “ÀÁÂÃÄåéêà” 08.15 Þâåíòóñ - Ôèîðåíòèíà. ×åìïèîíàò 12.15 Ì/ô “Ãàíñ-×óðáàí” Èòàëèè 12.40 À. ßãóäèí “Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó” 10.25 Ëó÷øèå ìîìåíòû ìàò÷åé. Ëèãà Åâðîïû 13.20 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. ÑèíòåòèÓÅÔÀ ÷åñêîå ñ÷àñòüå” 12.25, 00.40 Íüþêàñë - Ìåòàëëèñò. Ëèãà Åâðîïû 14.50, 20.00 Ãîðîä íîâîñòåé ÓÅÔÀ 14.30 Ñàìûå ñìåøíûå ôóòáîëüíûå ìîìåíòû 15.05, 20.15 “Ïåòðîâêà, 38” 14.40, 18.00 Îáçîð ìàò÷åé 15.02. Ëèãà Åâðîïû 16.10 Ä/ô “Êîíòðàöåïòèâû. Óáîéíûé áèçíåñ” ÓÅÔÀ 16.50, 01.35 “Pro æèçíü” 16.00, 02.55 Ðåàë - ÌÞ. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 19.10, 03.05 “Ïðàâî ãîëîñà” 19.00 Øàõòåð - Áîðóññèÿ Ä. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 20.30 Ò/ñ “Ëàíäûø ñåðåáðèñòûé” ÓÅÔÀ 21.55 “Äîáðûé âå÷åð, Ìîñêâà!” 21.00 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïðåäèñëîâèå ê 23.10 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” òóðó 23.40 È. Ëîáà÷åâà “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè” 21.25 Âîëüôñáóðã - Áàâàðèÿ. ×åìïèîíàò 03.55 Õ/ô “Âåñåëûå ðåáÿòà” Ãåðìàíèè 23.25 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó


15 ñòîð. 06.00 “Ðåìîíò +” 06.15 Õ/ô “Ìîé ëþáèìûé âðàã” 08.00 “Ñâåòñêàÿ æèçíü” 09.00 “Êòî òàì?” 10.10, 10.35 Ì/ñ “×èï è Äåéë” 11.00 “Ìèð íàèçíàíêó 4: Âüåòíàì” 12.50 Õ/ô “Ýëüêà” 14.40 Êîìåäèÿ “Ìëàäåíåö íà ïðîãóëêå” 16.40 “Âå÷åðíèé Êèåâ” 18.30 “Ðàññìåøè êîìèêà” 19.30, 05.15 “ÒÑÍ” 20.00 Êîìåäèÿ “Êëèê: ñ ïóëüòîì ïî æèçíè”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.15 Õ/ô “Ïîðî÷íàÿ ñòðàñòü” 00.20 Õ/ô “Óìåðåòü ìîëîäûì”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.15 Áîåâèê “Íàïðîëîì” 03.45 Õ/ô “Ñëóæàíêà òðåõ ãîñïîä”

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 06.05 Èòîãè 06.20, 06.55, 07.55 Ïîãîäà 06.25 Ìèð ïðàâîñëàâèÿ 07.00 Êëóá þìîðà ÓÒ-1 09.00 Øóñòåð Live. Çà êóëèñàìè 09.20 Øóñòåð-Live 12.35 Õ/ô “Òîò, êòî ïðîøåë ñêâîçü îãîíü” 14.25, 18.10 Êðèâîå çåðêàëî 16.05, 17.40 Ïîãîäà 16.10 Áèàòëîí. ×Ì. Ýñòàôåòà (ìóæ÷èíû) 17.45 Çîëîòîé ãóñü 20.40 Êàáìèí: ñîáûòèå íåäåëè 20.50 Ìåãàëîò 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 21.00 Èòîãè äíÿ 21.10 Óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ 21.40 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà “Òðàãåäèÿ è äîáëåñòü Àôãàíà” 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðîéêà, Êåíî ÒÐÊ “Ýðà” 23.00 Òâîé ãîëîñ 23.20 Ïîãîäà 23.25 Ýðà çäîðîâüÿ 23.50 Êèíî â äåòàëÿõ 00.40 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì ÓÒ-1 01.20 Èòîãè äíÿ 01.30 Êàáìèí: ñîáûòèå íåäåëè 01.40 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 01.45 “Ïîòîìêè” ñ Í. Ðûá÷èíñêîé è Ê. Ãíàòåíêî 02.50 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.55 Õ/ô “Òàèíñòâåííûé îñòðîâ” 05.30 Îêîëèöà

05.30 05.55 07.30 09.00 10.00 11.50 13.00 20.00 20.25 22.20 00.40 02.05 02.30 04.00

05.20 06.30 06.55

“Ïàðê àâòîìîáèëüíîãî ïåðèîäà” “Ñïðàâåäëèâîñòü” Õ/ô “Ïîäêèäûø” “Îðåë è Ðåøêà” “Âå÷åðíèé Êèåâ” “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” Ò/ñ “Çàëîæíèêè ëþáâè” “Ïîäðîáíîñòè” “Þðìàëà 2012” Õ/ô “Îõîòà íà ïèðàíüþ”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Áåç ìóæ÷èí” “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” Õ/ô “Ìóæ÷èíà, êîòîðûé ëþáèë æåíùèí”. (2 êàòåãîðèÿ) Ä/ñ “Æàäíîñòü”

Ò/ñ “Òðó Äæåêñîí” Ò/ñ “Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî” Õ/ô “Äæèíñû êàê ñèìâîë äðóæáû 2” 09.00 Ì/ñ “Ðîãà è Êîïûòà: Âîçâðàùåíèå” 09.35 Ì/ñ “Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêàðà” 10.00 Ôàéíà Þêðàéíà 10.55 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 12.20 Ëþäè ÕÝ 13.25 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ 14.45 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 18.15 Õ/ô “Èðîíèÿ ëþáâè” 20.05 Õ/ô “Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðîäå”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.00 Õ/ô “Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.25 Ñïîðòðåïîðòåð 00.30 Õ/ô “Ãîðîä àíãåëîâ” 02.45 Ò/ñ “Ýâðèêà” 03.20, 03.45 Çîíà íî÷è 03.25 Ñòðàñòè âîêðóã ñèìâîëèêè 03.50 Ñòàíîâëåíèå óêðàèíñêîãî íåìîãî êèíî 04.50, 05.15 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.55 Áûñòðîòå÷íûé ñîí

ÑÓÁÎÒÀ, 16 ËÞÒÎÃÎ 06.00 07.30 09.00 10.30 11.50 12.50 14.20 15.20 17.20 19.10 21.40 00.00 01.30 02.50

“Óòðî íà Ê1” Ì/ô Ì/ñ “Ñêàçêè Ãàíñà Õðèñòèàíà Àíäåðñåíà” Ì/ô “Âåñåëûå äåíüêè ñ êðîøêîé Ðó” “Äîáðûé âå÷åð, æèâîòíûå” Õ/ô “Ïðèçðà÷íàÿ êîìàíäà” “Ïîäàðè ñåáå æèçíü” Õ/ô “Êàðàñè” “Ðàññìåøè êîìèêà” “ÊÂÍ” Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåííîå”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “ß íåíàâèæó äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Ëþáîâü è äðóãèå êàòàñòðîôû”. (2 êàòåãîðèÿ) “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.15 Ìèð çâåçä 06.00 Òåëåòîðãîâëÿ 07.00 Ì/ô 07.40 Äåëî âêóñà 08.10, 08.40, 17.10, 17.40 Ñ áåëîãî ëèñòà 09.15, 22.05 Çíàåòå ÷òî? 10.00 Âðà÷è 10.50, 16.10 Âðåìÿ êðàñîòû 11.50 Ñâàòû ó ïëèòû 12.20 Ñïåöèÿ 13.15 Ýíöèêëîïåäèÿ âêóñà 14.10, 18.20 Ñåìåéíûé ðàçìåð 15.10, 19.20 Æåíñêàÿ ôîðìà 20.20, 20.45, 23.45, 00.10 Ìà÷î íå ïëà÷óò 21.20, 00.40 Òàéíû ñóäüáû 22.55, 23.15 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 01.25 Öâåò Íî÷è

05.35 Ì/ô “Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ” 06.30, 02.35 Õ/ô “Äåâóøêà áåç àäðåñà” 08.05 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíå” 09.00 “Åäèì äîìà” 10.00 “ÓñîËàïîÕâîñò” 10.50 “Õàòà íà òàòà” 12.25 “Ìîÿ ïðàâäà. Èâàí Îõëîáûñòèí. Èñêóøåíèå” 13.20 “Ìîÿ ïðàâäà. Àíãåëû è äåìîíû Èâàíà Îõëîáûñòèíà” 14.15 “Ìîÿ ïðàâäà. Àíè Ëîðàê. Æèçíü çà äâîèõ” 15.10 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 19.00 Õ/ô “Íå áûëî áû ñ÷àñòüÿ” 23.10 “Äåòåêòîð ëæè 3” 00.00 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Âîçâðàùåííûå ê æèçíè” 00.55 Õ/ô “Àìåðèêàíñêàÿ äî÷ü” 04.00 Íî÷íîé ýôèð

04.05, 04.40 Ïîãîäà 04.10 Ôàêòû 04.45, 04.55 Ñâèòàíîê 05.35 Êîçûðíàÿ æèçíü 06.05 Ì/ô “Òîì è Äæåððè. Ïîëåò íà Ìàðñ” 07.15 Õ/ô “Õîëîñòÿê” 09.00 Çâåçäà YouTube 09.55 Äà÷à 10.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 11.55, 15.20 Ñìîòðåòü âñåì! 12.50 Çà ðóëåì 13.15 Õ/ô “Ïëîõàÿ êîìïàíèÿ” 16.10 Íåñåêðåòíûå ôàéëû 17.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ 17.55 Ìàêñèìóì â Óêðàèíå 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 19.00 Õ/ô “Àëåêñàíäð” 22.00 Õ/ô “Áåîâóëüô”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.55 Õ/ô “Îñòðîâ äîêòîðà Ìîðî”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.30 Õ/ô “Ìèëëèîíåð èç òðóùîá”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.25 Õ/ô “Íåäîòåïû”. (2 êàòåãîðèÿ)

06:00 06:00 06:35 06:50 08:15 08:45 09:00 10:30 10:45 11:00 11:30 12:00 12:30 12:45 13:00 13:40 14:05 14:40 15:10

óìí Óêðà¿íè “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Çåìëÿ òðüîõ íàðîä³â” Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “ÕÕ â³ê ïî÷èíàºòüñÿ” 2 ñ. “×àñ êðà¿íè” “Ðåöåïòè Íà䳿” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” Êë³ï-àíòðàêò “Ç ïåðøèõ âóñò” “Òåòåð³â” “Âàøå çäîðîâ’ÿ” “Ñïîðòèâíèé êàëåéäîñêîï” “Ðîäèíà” “Íà ñâî¿é çåìë³” “Ìàìèíà äîëÿ” “Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” “×åñòü ìóíäèðà” “ʳíîêîíöåðò” “Äæåðåëà íàòõíåííÿ”. Àíäðóø³âñüêèé

16:40 17:00 18:30 19:00 19:30 20:10 20:45 21:00 21:30 21:45 22:15 00:00 00:10 00:30 00:45 02:45 04:20 05:00 05:15

ðàéîí “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”. Ì/ô “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “Âîëîäèìèð Øèíêàðóê”. Ìóçèêà äóø³ “Àêöåíòè” “Ñëóõàé î÷èìà” “ÏðîÏðîô³” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “ʳíîêîíöåðò” “Çåìëÿ òðüîõ íàðîä³â” “Áëàãà â³ñòü ç гêîì Ðåííåðîì” Õ/ô “Âêðàñòè ïîë³öåéñüêîãî” Ã³ìí Óêðà¿íè “Ïðàâî íà çàõèñò” Êë³ï-àíòðàêò “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé”. Ìîâëåííÿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä Õ/ô “Âêðàñòè ïîë³öåéñüêîãî” “Îïëåñêè”. Ñòðåëü÷åíêî-áåíä “Ñëóõàé î÷èìà” Ä/ô “×è çáóäóòüñÿ ïðîðîöòâà ìàéÿ?”

06.00, 05.20 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 07.00, 19.00, 03.40 Ñîáûòèÿ 07.15, 04.00 Õ/ô “Áåòõîâåí 2” 09.00 Ò/ñ “Èíòåðíû” 10.00 Òàéíû çâåçä 11.00 Ò/ñ “Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê” 12.45 Ò/ñ “Âû çàêàçûâàëè óáèéñòâî” 16.10 Ò/ñ “Ñëåä” 18.00, 19.20 Ò/ñ “Ôóðöåâà. Ëåãåíäà î Åêàòåðèíå” 21.25 Ò/ñ “Âòîðîå âîññòàíèå Ñïàðòàêà” 00.20 Ò/ñ “Äèêèé” 02.10 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû 6”

06.30, 18.40 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.40, 09.35, 19.25, 01.55 “Òåìà íåäåëè” 06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 23.35, 00.20, 03.25 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 10.10, 10.55, 13.55, 16.10, 17.20, 19.20, 23.40, 00.55, 03.35, 05.55, 06.25 “Ïîãîäà” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.20 “Áèçíåñâðåìÿ” 07.30 “Êëóá 700” 08.30 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.25 “Àâòîêîíòèíåíò” 10.15 “Çäîðîâûå èñòîðèè” 11.10 “Òðàíñìèññèÿ” 11.30 “Àâòîïèëîò-òåñò” 12.10, 02.30, 03.30, 04.30, 04.55, 05.50, 06.20 “Õðîíèêà íåäåëè” 13.30 “Äðàéâ” 14.10, 23.50 “Èñòîðèÿ óñïåõà” 14.25 “Èãðà ñóäüáû” 15.15 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé” 16.15 “Àðñåíàë” 17.25 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé” 18.15 “Îñîáåííûé âçãëÿä” 19.30, 02.10 “Ìàøèíà âðåìåíè” 20.10, 01.10, 05.10 “Ïîðòðåòû ñ Ñåðãååì Äîðîôååâûì” 21.10, 02.40 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà” 21.40, 03.00, 06.00 “Îêíî â Àìåðèêó” 22.00, 03.40 “Â êàáèíåòàõ” 22.30 “Ìàñòåð-êëàññ ñ Íàòàëèåé Ôèöè÷” 00.30 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 04.10 “Æèçíü èíòåðåñíà” 04.35 “Àêöåíò”

06.00 07.15 07.40 08.00 08.35 09.00 09.40 10.05 11.00 13.25 14.35 16.45 18.40 20.55 22.25 23.00 01.00 02.30

05.50 07.05 08.45 10.25 10.55 11.30

Åðàëàø Ì/ñ “Ëóíòèê” Ìàëûøè-òâîéíÿòà Òåëåïóçèêè Áàêëóøíèöà Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” Ì/ñ “Ëèëî è Ñòè÷” Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” Ýòî ëþáîâü 2 Õ/ô “Æèçíü õóæå îáû÷íîé” Õ/ô “Ïîäíÿòü ïåðèñêîï” Õ/ô “Äîì áîëüøîé ìàìî÷êè 3: Êàêîé îòåö, òàêîé ñûí” Âèòàëüêà ×òî åñëè? Õ/ô “Ñïóñê 2”. (3 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “6 æåí Ãåíðè Ëåôåÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) Äî óòðà

“Ëåãåíäû áàíäèòñêîãî Êèåâà” Õ/ô “Çàñòàâà â ãîðàõ” Ò/ñ “Ñëåäóÿ íà þã” “Æåëåçíûé Îñêàð” “Ëîõîòðîí” “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî”. Öåõîâèêè. Ñìåðòåëüíûé áèçíåñ

12.00, 23.00 “Ãëàâíûé ñâèäåòåëü” 12.55, 22.35 “Ñëó÷àéíûé ñâèäåòåëü” 13.40 Õ/ô “Çìååëîâ” 15.20 Ò/ñ “×îêíóòàÿ” 19.00 Ò/ñ “Ïàóòèíà 6” 00.00 Õ/ô “Ñêàéëàéí”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.30 Õ/ô “Íà ëåçâèè áðèòâû”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.05 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 03.40 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 04.35 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 05.05 “Ïðàâäà æèçíè”

05.45 08.55 10.25 11.50 12.40 14.10 15.50 22.10 23.30 01.00 03.30 05.30

06.00 Õ/ô “Ìèëëèîí â áðà÷íîé êîðçèíå” 07.35 Ô-ñòèëü 08.00 Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 08.35, 18.55, 19.55 Ïîãîäà 09.00 Ä/ô “Ëåâ Äóðîâ. Èñòîðèè âåñåëûå è ãðóñòíûå” 10.00 Ñâåòñêèå õðîíèêè 10.40 Õ/ô “Æèçíü è íåîáûêíîâåííûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðóçî” 13.29 Çà ñåìü ìîðåé 14.10 Ýõî äæóíãëåé 14.45 Ä/ô “Ñëåçû ìèðà. Ñëåçû Àðêòèêè” 15.55, 00.50 Ä/ô “Îáåçüÿíû-âîðèøêè” 17.00, 04.25 Ðîíèí 17.45 Äíåâíèê äëÿ ðîäèòåëåé 18.20, 04.55 Öèâèëèçàöèÿ Incognita 18.30, 04.00 Ñîöèàëüíûé ïóëüñ âûõîäíûõ 19.00 Ä/ô “Ñåðãåé Êîðîëåâ. Äîñòó÷àòüñÿ äî íåáåñ” 20.00 Ä/ô “Ìèññèÿ: ñïàñåíèÿ àìôèáèé” 21.05 Ä/ô “À. Ïóãà÷åâà: “ß - ðûæàÿ, ÿ - äðóãàÿ!” 22.10 Õ/ô “Ïîòåðÿííûé ãîðîä” 01.45 Õ/ô “Ìóëàí”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.30 Àìóðíûå ìåëîäèè 3 05.00 À. Ïóãà÷åâà: “ß - ðûæàÿ, ÿ - äðóãàÿ!”

06.00, 15.30, 02.30, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00 Ì/ñ “×óäàêîâàòûå ðîäñòâåííèêè” 08.00 Ì/ñ “Ñóïåðïåñ Êðèïòî” 09.00 Ì/ñ “Ìóëüòèìàíèÿ” 10.00 Ì/ñ “Ýäãàð è Ýëëåí” 11.00 Ì/ñ “Ñêóíñ Ôó” 12.00 Ì/ñ “Êóðàæ - òðóñëèâûé ïåñ” 13.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 14.00, 19.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 16.00, 18.00, 00.00, 01.30 Ðåñòëèíã 22.00 Ì/ñ “Àìåðèêàíñêèé ïàïà” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

04.00 “Ìàðàôîí Îëåãà Áàñèëàøâèëè” 04.40 “Ðèòìè÷åñêàÿ ãèìíàñòèêà” 05.10 «Ïîåò Þ. Ëîçà» 05.40, 23.30 Õ/ô “Áîãà÷, áåäíÿê” 07.00, 13.00, 01.00 “Âðåìÿ” 08.00, 02.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 09.00, 03.00 “À” 10.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” 10.35 “Ïîêà âñå äîìà” 11.10 Õ/ô “Íåçíàêîìåö” 14.00 “Êîëáà âðåìåíè” 15.00 “Âçãëÿä” 16.00 “Áûëî Âðåìÿ” 17.00 Õ/ô “Óäà÷à” 17.20 “ÊÂÍ” 18.45 “50/50” 20.00 Ñïåêòàêëü “Ïðèøåë ìóæ÷èíà ê æåíùèíå” 22.00 “Ìóçûêàëüíûé êèîñê” 22.40 “ ìèðå çâóêîâ”

06.00, 08.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 06.20 Ñìîòð 06.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà 07.25 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì” 08.25 Ðóññêàÿ íà÷èíêà 08.55 “Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê” 09.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 11.25 Ñâîÿ èãðà 12.15 “Íàøè” ñî Ëüâîì Íîâîæåíîâûì” 13.05 “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “ íîâîì ñòàòóñå”. “Ïåðâàÿ ñêðèïêà” 15.00 “Ñëåäñòâèå âåëè...” 15.55 Àëåêñàíäð Æóðáèí. Ìåëîäèè íà ïàìÿòü 16.35 “Ïðîôåññèÿ - ðåïîðòåð” 17.30 Ò/ñ “Îäèññåÿ ñûùèêà Ãóðîâà” 21.10 “Ðóññêèå ñåíñàöèè” 22.10 Òû íå ïîâåðèøü! 23.05 “Áåç ñëåäîâ âîéíû. Òðóäíûé ðàññâåò” 00.00 “Ëó÷ Ñâåòà” 00.30 “Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû. Þðèé Àíäðîïîâ” 01.25 Ò/ñ “Âîñêðåñåíüå â æåíñêîé áàíå”. “Öâåòû æèçíè”. “Îáûêíîâåííàÿ èñòîðèÿ”. “Ãîðå îò óìà”. “Çà äâóìÿ çàéöàìè”. “Îñíîâíîé èíñòèíêò”. “ß òåáå íå âåðþ”

¹ 4 (1065) 6 ëþòîãî 2013 ð. Ì/ô “Ñîþçìóëüòôèëüì” è äðóãèå Õ/ô “Äâà êàïèòàíà” Âîêðóã ñìåõà Ä/ô “Ïåñòðàÿ ëåíòà. Õàðèòîíîâ Ëåîíèä” Õ/ô “Îñêàð” Õ/ô “Ïîáåã” Õ/ô “Áèòâà çà Ìîñêâó” Õ/ô “Îòðÿä îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” Õ/ô “Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà Øàëûãèíà” Õ/ô “Æåñòîêèé ðîìàíñ” Õ/ô “Áàðõàíîâ è åãî òåëîõðàíèòåëü” Ñàóíäòðåêè

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè 06.35 Õ/ô “À åñëè ýòî ëþáîâü?” 08.15 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” 08.55 “Óìíèöû è óìíèêè” 09.40 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” 10.15 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ” 10.25 “Ñìàê” 11.00 “Ñåðãåé Ñâåòëàêîâ. Òîò åùå ïåëüìåíü” 12.15 “Çîëîòîé âåê Ñàí-Ðåìî” 13.05, 15.10 “Çâåçäû Ñàí-Ðåìî â Ìîñêâå” 16.35 “Âñòðå÷àéòå - ×åëåíòàíî!” 17.30 Õ/ô “Ãàðàæ” 18.15 “Ãàðàæ” 19.35 “Ôîðò Áîÿðä” 21.00 “Âðåìÿ” 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” 23.00 “Íåâåðîÿòíûå êîíöåðòû èòàëüÿíöåâ â Ðîññèè” 23.55 Õ/ô “Öâåòû îò ïîáåäèòåëåé” 01.35 Êîìåäèÿ “Ïîëèöåéñêèå è âîðû” 03.10 Õ/ô “Òåìà” 04.45 “Ïîëå ÷óäåñ”

05.15

Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.00

Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Òðèìàí Íàâàððà - Áóðåëà Ïåñêàäîñ 07.50, 16.00 Ýêñòðà-ôóòçàë 08.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Âèòåññ - ÏÑ 10.10 Áàñêåòáîë. Åâðîêóáîê. Áàíâèò - Áóäèâåëüíèê 12.00 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Áîëòîí - Áåðíëè 13.55, 02.05 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Càíòüÿãî Ôóòçàë - Êàõà Ñåãîâèÿ 16.25 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè 16.55 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Êðèñòàë Ïýëàñ - Ìèääëñáðî 19.00 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 19.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Òâåíòå - Âèëëåì II 21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. ÏÑ - Óòðåõò 23.50 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Õèìèê - ÁÊ Ãîâåðëà 01.40 “Ãîíêè íà âûíîñëèâîñòü. Èòîãè ñåçîíà 2012” 04.05 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Òðèóìô - Æàëüãèðèñ

07.00, 14.00 Ä/ô “Ñìûøëåíûå êàðàêàòèöû” 08.00, 16.10 Ä/ô “Ìîðå ïðè÷óäëèâûõ ñóùåñòâ” 08.55, 09.25, 09.55, 10.20, 10.50, 11.25, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Ä/ô “Äíåâíèêè 01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô “Íåîáûêíîâåííûå ïðèêëþ÷åíèÿ Êàðèêà è Âàëè” ãåïàðäà” 02.05, 08.05, 14.05 Ì/ñ “Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ” 15.00 Ä/ô “Ïîäâîäíûå ñîçäàíèÿ” 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Âîëê Àëüáåðòî” 17.10 Ä/ô “Äåëüôèíû: òåñò íà èíòåëëåêò” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ô “Ñêàçêà ïðî 18.10 Ä/ô “Êîíòðàñòíûå îêåàíû” âëþáëåííîãî ìàëÿðà” 19.00 Ä/ô “Ïðèðîäà Áðèòàíèè” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ãåðîé èç òðóùîá” 20.00 Ä/ô “Äíåâíèê îðàíãóòàíà” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè 21.00 Ä/ô “Äèêèå, íî ñèìïàòè÷íûå - ñëîíåíîê Ñîâû” è åãî ëó÷øèé äðóã” 22.00 Ä/ô “Äèêèå áåëûå ëüâèöû” 23.00 Ä/ô “Äíåâíèê áîëüøîé êîøêè” 19.00 Ò/ñ “Ïîñëåäíåå ïóòåøåñòâèå Ñèíäáàäà” 00.00, 02.00 Ä/ô “Ïèíãâèíû. Èñòîðèÿ ïòèö, 20.00 Ò/ñ “Åùå íå âå÷åð” ìå÷òàþùèõ ñòàòü ðûáàìè” 21.00 Ò/ñ “ÓÃÐÎ. Ïðîñòûå ïàðíè” 01.00 Ä/ô “Âîññòàâøèå èç ïåïëà” 22.00 Ò/ñ “Ïåðåäåë. Êðîâü ñ ìîëîêîì” 03.00, 05.00 Ä/ô “Äà áóäåò ñíåã!” 23.00 Ò/ñ “Êîíòîðà” 04.00, 06.00 Ä/ô “Ëåñíûå òàéíû” 00.00 Ò/ñ “Ïåðîì è øïàãîé”

06.00, 08.05, 11.00, 16.25, 05.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 Õ/ô “Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà” 08.30, 09.10, 10.05, 10.50, 11.20, 12.00, 17.15 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 09.00, 16.40, 19.30 “Ïîãîäà” 09.05, 10.40, 13.40 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 09.45 “Äëÿ ìàëåíüêîé êîìïàíèè” 11.35 “Àçáóêà âêóñà” 12.10 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 12.20 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 12.40 Ä/ô “Ôîðïîñò” 13.50, 16.45 “Âêóñû êóëüòóð” 14.15, 22.50 “Þâåëèð” 17.30, 01.50 Ò/ñ “Áåçûìÿííûé çàìîê” 19.35 “Êèíîïðîåêòîð” 19.45, 03.50 Õ/ô “Ïðåñòóïíîå êîðîëåâñòâî. Ãðàôèíÿ äå Ìîíñîðî” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.30 Õ/ô “Íàñðåäèí â Áóõàðå” 00.50 “Òåëå÷àò” 05.20 “Âèííàÿ êàðòà”

06.00, 08.00, 10.00, 16.10, 19.45, 21.45, 23.45, 00.55, 03.05 Ôóòáîë News 06.15, 15.15 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 06.45, 12.50, 18.25 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 07.15, 10.25, 15.45 Ïðåäèñëîâèå ê 5-ìó ðàóíäó. Êóáîê Àíãëèè 07.45 Ñàìûå ñìåøíûå ôóòáîëüíûå ìîìåíòû 08.10 Âîëüôñáóðã - Áàâàðèÿ. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè 10.50 Íüþêàñë - Ìåòàëëèñò. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ 13.15 Øàõòåð - Áîðóññèÿ Ä. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 16.25, 01.10 Áàéåð - Àóãñáóðã. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè 18.55, 03.20 Êüåâî - Ïàëåðìî. ×åìïèîíàò Èòàëèè 20.55 Ãðàíàäà - Áàðñåëîíà. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 22.55 Îñàñóíà - Ñàðàãîñà. ×åìïèîíàò Èñïàíèè

03.55 “Þðìàëà” 05.35, 06.15 Õ/ô “Ïîñëåäíÿÿ æåðòâà” 06.00, 09.00, 12.00 Âåñòè 07.45 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” 08.20 “Ñóááîòíèê” 09.15 “Ñîêðîâèùà “Ïðóññèè” 10.15 Õ/ô “Øêîëüíûé âàëüñ” 12.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 12.30 “×åñòíûé äåòåêòèâ” 12.55 “Ãîðîäîê” 13.20 “Çîëîòî èíêîâ” 14.25, 00.20 Ò/ñ “Ñâàòû” 16.30, 02.15 “Ñóááîòíèé âå÷åð” 18.00 Âåñòè â ñóááîòó 18.45 Õ/ô “Êîñòåð íà ñíåãó” 22.25 Õ/ô “Ëè÷íîå äåëî ìàéîðà Áàðàíîâà”

06.00, 10.15 Ä/ñ “Ïî ñëåäó çâåðÿ” 06.45 Ì/ô: “Ãàíñ-×óðáàí”, “Ìàøåíüêèí êîíöåðò”, “Ñêàçêà î ðûáàêå è ðûáêå” 07.50 “Íà ñòàðò!” 08.05 “ÀÁÂÃÄåéêà” 08.30 “Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå” 09.00, 03.20 Êèíî, êîòîðîå áûëî. “Ìèõàèë Øâåéöåð. Øâåéöåðîâà ñîíàòà” 09.40 “Ðóññêèé âîïðîñ” 11.00 Äîì ñ èñòîðèåé. “Òåàòð èì. Âàõòàíãîâà” 11.30, 17.25, 00.10 Ñîáûòèÿ 11.45 Ï. ×óõðàé “Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó” 12.25 Ò/ñ “Ëàíäûø ñåðåáðèñòûé” 13.50 Òàëàíòû è ïîêëîííèêè. Ì. Äåðæàâèí 15.05 “Ïàíàöåÿ”. Ôîðòåïèàííûé êîíöåðò Ä. Ìàëèêîâà 15.55, 17.40, 00.25 Ò/ñ “Ãëàâíûå ðîëè” 19.05 È. Ëîáà÷åâà “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè” 20.20 Ä/ô “Ëþáîâü è ãëÿíåö” 21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” 21.50, 04.20 Ò/ñ “Ïëàöåíòà” 23.25 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì” 04.00 Ì/ô “Îðàíæåâîå ãîðëûøêî”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


23:35 06.05 Õ/ô “Îñòîðîæíî, ñâåêðîâü” 07.50 Ì/ô 08.10 “Ðåìîíò +” 09.00 “Ëîòî-Çàáàâà” 10.10, 10.35 Ì/ñ “×èï è Äåéë” 11.00 “Êóëèíàðíûå êóðñû ñ Þ. Âûñîöêîé. Èòàëèÿ, Òîñêàíà” 11.25 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” 13.15 Õ/ô “Ñëóæàíêà òðåõ ãîñïîä” 15.15, 03.05 Õ/ô “Êàáû ÿ áûëà öàðèöà” 19.30 “ÒÑÍ-Íåäåëÿ” 20.15 Êîìåäèÿ “Ìóæ÷èíà ñ ãàðàíòèåé” 22.05 “Ñâåòñêàÿ æèçíü” 23.05 Êîìåäèÿ “Ïîêîëåíèå Ïè” 01.15 Êîìåäèÿ “Èøòàð”

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 06.05, 07.35, 08.55 Ïîãîäà 06.10 Êëóá þìîðà 07.10 Ñåëüñêèé ÷àñ 07.40 “Æåíà” ÓÒ-1 09.00, 13.45, 16.45 Ïîãîäà 09.05 Ìåñòî âñòðå÷è 10.10 Øàã ê çâåçäàì 10.50 Èìåþ ÷åñòü ïðèãëàñèòü 11.35, 17.20 Êðèâîå çåðêàëî 12.05 Êàðàîêå äëÿ âçðîñëûõ 12.55 Áèàòëîí. ×Ì. Ìàññ-ñòàðò (æåíùèíû) 13.50 Çîëîòîé ãóñü 14.15 Øåô-ïîâàð ñòðàíû 15.10 Áóäüòå çäîðîâû 15.55 Áèàòëîí. ×Ì. Ìàññ-ñòàðò (ìóæ÷èíû) 16.50 Äåëîâîé ìèð. Íåäåëÿ 18.55 Õ/ô “Òîò, êòî ïðîøåë ñêâîçü îãîíü” 20.50 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 21.00 Èòîãè äíÿ 21.30 Ãëàâíûé àðãóìåíò 21.40 After Live (Çà êóëèñàìè Øóñòåð-Live) 22.00 Ôîëüê-music 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà ÒÐÊ “Ýðà” 23.00 Ýðà áèçíåñà. Èòîãè 23.35 Ïîãîäà 23.40 “Æåíà” 00.50 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì ÓÒ-1 01.20 Èòîãè íåäåëè 01.50 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 02.05 Ãëàâíûé àðãóìåíò 02.15 Ä/ô “Ìåëêèå êî÷åâíèêè, áîëüøîé õîëîä” 03.10 “Âåðà. Íàäåæäà. Ëþáîâü” 04.00 Õ/ô “Íàñðåääèí â Áóõàðå” 05.25 “Ïðåäâå÷åðüå”

05.35 07.15 09.30 10.05

Õ/ô “Ãåðêóëåñ” Õ/ô “Ìîé äîìàøíèé äèíîçàâð” “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî” Õ/ô “Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå” 11.55 “Þðìàëà 2012” 13.50 Õ/ô “Îäóâàí÷èê” 15.40 Õ/ô “Îõîòà íà ïèðàíüþ” 18.00 Õ/ô “Àñÿ” 20.00, 02.00 “Ïîäðîáíîñòè íåäåëè” 20.55 Ò/ñ “Îñåííèé ëèñò” 22.50 Õ/ô “Áåëûé ïåñîê”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.25 Õ/ô “Âçðûâ èç ïðîøëîãî” 02.45 Õ/ô “Äüÿâîë â ñèíåì ïëàòüå”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.20 “Æàäíîñòü”

05.35 Ò/ñ “Òðó Äæåêñîí” 06.00 Ò/ñ “Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî” 07.45 Öåðêîâü Õðèñòîâà 08.00 Ñïðîñèòå ó äîêòîðà 08.25, 09.35 Ì/ñ “Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêàðà” 09.00 Ì/ñ “Ðîãà è Êîïûòà: Âîçâðàùåíèå” 10.00 Ì/ô “Ñêóáè-Äó 4: Ïðîêëÿòüå îçåðíîãî ìîíñòðà” 11.45 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 16.05 Õ/ô “Èðîíèÿ ëþáâè” 18.00 Õ/ô “Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðîäå”. (2 êàòåãîðèÿ) 19.50 Õ/ô “×åðíàÿ ìîëíèÿ” 22.00 Õ/ô “Èñïàíñêèé-àíãëèéñêèé”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.30 Ñïîðòðåïîðòåð 00.35 Õ/ô “Âñå ìîãóò êîðîëè” 02.40 Ò/ñ “Ýâðèêà” 03.25, 04.10 Çîíà íî÷è 03.30 Çâåçäà Âàâèëîâà 04.15 Áëàãîñëàâëÿþ è ìîëþñü 04.45 Ìîé àäðåñ - Ñîëîâêè. Çà÷åì ïåðåâîäèòü Âåðãèëèÿ 05.05, 05.30 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 05.10 Àõ, íå ãîâîðèòå ìíå î ëþáâè..

06.00 07.30 09.30

16 ñòîð.

ÍÅIJËß, 17 ËÞÒÎÃÎ

¹ 4 (1065) 6 ëþòîãî 2013 ð.

“²ñòîð³ÿ îäí³º¿ êàðòèíè”. Êàçèì³ð Ìàëåâè÷ 00:00 óìí Óêðà¿íè 00:10 “Çâèòÿãà” 00:35 Êë³ï-àíòðàêò 00:50 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 02:50 Õ/ô “Îñòàíí³é ìèñëèâåöü” 04:35 Ä/ô “Òàºìíèöÿ êðèøòàëåâîãî ÷åðåïà” 1.22.58 äèñê Ïðèì³òêà: Ó ïðîãðàì³ ìîæëèâ³ çì³íè Äèðåêòîð ïðîãðàì Áåðåëåò Â. ². òåë.: (0412) 47-3087, tvradiored@ukr.net,

“Óòðî íà Ê1” Ì/ô Ì/ô “Âåñåëûå äåíüêè ñ êðîøêîé Ðó” 11.40 Õ/ô “Ïðèçðà÷íàÿ êîìàíäà” 13.10 “Äîáðûé âå÷åð, æèâîòíûå” 14.10 Õ/ô “Õàòèêî: ñàìûé âåðíûé äðóã” 15.50, 01.35 Õ/ô “Äåðæè ðèòì” 18.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 19.50 Õ/ô “Ñêàçêè íà íî÷ü” 21.40 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåííîå”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.00 Õ/ô “Ëþáîâü è äðóãèå êàòàñòðîôû”. (2 êàòåãîðèÿ) 06.00 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 03.20 “Íî÷íàÿ æèçíü” 06.50 Ñîáûòèÿ 07.10, 04.30 Õ/ô “Áåòõîâåí 3” 09.00 Äîáðî ïîæàëîâàòü 10.00 Òàéíû çâåçä 05.15 Ìèð çâåçä 11.00 Ò/ñ “Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê” 06.00 Òåëåòîðãîâëÿ 12.45 Ò/ñ “Âû çàêàçûâàëè óáèéñòâî” 07.00 Ì/ô 15.15 Ò/ñ “Ñëåä” 07.40 Äåëî âêóñà 17.00 Ò/ñ “Ôóðöåâà. Ëåãåíäà î Åêàòåðèíå” 08.10, 08.40, 17.10, 17.40 Ñ áåëîãî ëèñòà 19.00, 03.45 Ñîáûòèÿ íåäåëè 09.15, 22.05 Çíàåòå ÷òî? 20.00, 21.00 Ò/ñ “Èíòåðíû” 10.00 Âðà÷è 23.00 “Âåëèêèé ôóòáîë” 10.50, 16.10 Âðåìÿ êðàñîòû 00.30 Ò/ñ “Äèêèé” 11.50 Ñâàòû ó ïëèòû 02.15 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû 6”. (2 êàòåãîðèÿ) 12.20 Ñïåöèÿ 13.15 Ýíöèêëîïåäèÿ âêóñà 14.10, 18.20 Ñåìåéíûé ðàçìåð 15.10, 19.20 Æåíñêàÿ ôîðìà 06.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 20.20, 20.45, 23.45, 00.10 Ìà÷î íå ïëà÷óò 06.45, 07.10, 08.25, 18.55, 23.35, 00.20, 03.20 21.20, 00.40 Òàéíû ñóäüáû “Âðåìÿ ñïîðòà” 22.55, 23.15 Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ 06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 13.35, 14.10, 01.25 Öâåò Íî÷è 14.55, 17.10, 17.50, 19.10, 00.25, 00.40, 02.55, 03.30, 05.55, 06.25 “Ïîãîäà” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 04.45 Ì/ô “Ìàóãëè” 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 05.55, 01.05 Õ/ô “Çà ñïè÷êàìè” 19.00, 20.00, 23.00, 00.00, 01.00, 07.25 “Åäèì äîìà” 02.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 08.40 “Êóëèíàðíàÿ äèíàñòèÿ” 07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15 “Áèçíåñ10.15 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíå” âðåìÿ” 11.10 Ò/ñ “Ñàìàðà” 07.30 “Êëóá 700” 14.50 Õ/ô “Íå áûëî áû ñ÷àñòüÿ” 08.30 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé” 19.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” 09.10 “Îêíî â Àìåðèêó” 19.55 Õ/ô “Âðåìÿ ëþáèòü” 09.35, 19.30, 06.00 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà” 23.35 Õ/ô “Áóäüòå ìîèì ìóæåì...” 10.10 “Ìàìèíà øêîëà” 02.45 Íî÷íîé ýôèð 11.10 “Òåõíîïàðê” 11.30 “Òðàíñìèññèÿ-òåñò” 12.10, 04.15 “Æèçíü èíòåðåñíà” 13.15 “Ìîòîð” 05.35, 05.55 Ïîãîäà 14.20 “Èãðà ñóäüáû” 05.40 Ôàêòû 15.15 “Àêöåíò” 06.00, 04.50 Ñâèòàíîê 16.10 “Ìàøèíà âðåìåíè” 06.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 17.30 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 07.45 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 18.10 “Îêíî â Åâðîïó” 08.05 Äà÷à 20.30, 23.40, 01.55, 02.35, 04.35, 05.50 “Õðîíèêà 09.05 Îñíîâíîé èíñòèíêò íåäåëè” 09.30 Ñìîòðåòü âñåì! 21.00 “Âðåìÿ: èòîãè íåäåëè ñ Òàòüÿíîé 10.30 ÎëèìïèËÿïû Äàíèëåíêî” 11.30 Êîçûðíàÿ æèçíü 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 12.00 Ìóëüò ëè÷íîñòè 22.00, 02.10 “Òåððèòîðèÿ çàêîíà” 12.20 Êðèìèíàëüíûé îáëîì 22.35, 03.40 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé” 13.15 Õ/ô “Êðîøêà íà ìèëëèîí äîëëà00.30, 02.30, 03.35 “Îáçîð ïðåññû” ðîâ” 01.10, 05.10 “Ïîðòðåòû ñ Ñåðãååì Äîðîôååâûì” 15.40 Õ/ô “Àëåêñàíäð” 03.25, 06.20 “Òåìà íåäåëè” 18.45 Ôàêòû íåäåëè “Ìàñòåð-êëàññ ñ Íàòàëèåé Ôèöè÷” 19.30 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò - ðàñõèòèòåëüíè- 04.40 öà ãðîáíèö” 21.10 Õ/ô “Áåîâóëüô”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.05 Äðóãîé ôóòáîë 06.00 Åðàëàø 23.35 Õ/ô “Ïëîõàÿ êîìïàíèÿ” Ì/ñ “Ëóíòèê” 01.30 Õ/ô “Äîëãèé ïîöåëóé íà íî÷ü”. (2 07.15 07.40 Ìàëûøè-òâîéíÿòà êàòåãîðèÿ) 08.00 Òåëåïóçèêè 03.25 Õ/ô “Çóáàñòèêè 3”. (2 êàòåãîðèÿ) 08.35 Áàêëóøíèöà 09.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.40 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 10.05 Ì/ñ “Ëèëî è Ñòè÷” 06:00 óìí Óêðà¿íè 11.00 Ì/ô “Àñòåðèêñ èç Ãàëèè” 06:05 “Àêöåíòè” 12.30 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëîâàòü â Ìóç07:05 Õ/ô “Âêðàñòè ïîë³öåéñüêîãî” ïîðò” 08:30 “²ñòîð³ÿ îäí³º¿ êàðòèíè”. Êàçèì³ð 14.40 Õ/ô “Ïîäíÿòü ïåðèñêîï” Ìàëåâè÷ 16.35 Õ/ô “Äîì áîëüøîé ìàìî÷êè 3: 09:00 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” Êàêîé îòåö, òàêîé ñûí” 10:30 “Æàðò-êëóá “Ïîáðåõåíüêè” 18.50 Äàåøü ìîëîäåæü! 11:00 “гäíà øêîëà” 11:25 “Øêîëà íåçâè÷àéíèõ íàóê” 19.55 Øóðû-ìóðû 12:00 “Ïîçèö³ÿ” 21.00 Ò/ñ “Âîñüìèäåñÿòûå 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 12:30 “Äóìêè ç ïðèâîäó” 23.00 Õ/ô “Çîëîòîé êëþ÷èê”. (2 êàòåãî12:55 “Õòî ÿ? Ùî ÿ ìîæó?” ðèÿ) 13:10 “Òâîº ìàéáóòíº” 01.20 Õ/ô “Ñíåæíûé ÷åëîâåê” 13:40 “Äèòÿ÷à ê³íîçàëà”. Õ/ô “Ãîñòÿ ç ìàéáóò- 03.00 Äî óòðà íüîãî”, 3 ñ. 14:55 “Çåìëÿ òðüîõ íàðîä³â” 15:10 “Äæåðåëà íàòõíåííÿ”. Áàðàí³âñüêèé 06.00 “Ëåãåíäû áàíäèòñêîãî Êèåâà” ðàéîí 06.50 Õ/ô “Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà Íèêà16:30 “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”. Ì/ô íîðîâà” 17:00 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” 08.15 Ò/ñ “×îêíóòàÿ” 18:30 “Ñåêðåòè êðàñè” 11.30 “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà”. Èäåàëü19:00 “Ìàìèíà äîëÿ” íîå óáèéñòâî 19:30 “Æàðò-êëóá “Ïîáðåõåíüêè” 12.00, 03.55 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 20:10 “Ñïîðòêàëåéäîñêîï” 13.00 “Ïðàâîñëàâíûå ñâÿòûå” 20:45 “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” 15.00 Ò/ñ “Â÷åðà çàêîí÷èëàñü âîéíà” 21:00 “Àêöåíòè” 19.00 Ò/ñ “Ñëåïîé 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 21:30 “Äóìêè ç ïðèâîäó” 22.40 “Ëîõîòðîí” 21:45 “Ïîâíîòà ðàäîñò³ æèòòÿ” 22.15 Õ/ô “Îñòàíí³é ìèñëèâåöü” 23.10 Õ/ô “Êèäàëû â áåãàõ”

00.55 02.35 05.15 05.35

Õ/ô “Êîíòðàêò”. (2 êàòåãîðèÿ) “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” “Ïðàâäà æèçíè”

06.00

Õ/ô “Æèçíü è íåîáûêíîâåííûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðóçî” 07.40, 17.50 Ýõî äæóíãëåé 08.00 Ñîöèàëüíûé ïóëüñ âûõîäíûõ 08.40, 14.25, 18.55, 19.55 Ïîãîäà 09.00 Ä/ô “Ìèññèÿ: ñïàñåíèÿ àìôèáèé” 10.00 Áóäü â êóðñå! 10.45 Ô-ñòèëü 11.10 Õ/ô “Ìèëëèîí â áðà÷íîé êîðçèíå” 14.30 Àðò City 14.55 Çà ñåìü ìîðåé 15.35 Ä/ô “Ñëåçû ìèðà. Ñëåçû Àìàçîíêè” 16.45 Ä/ô “Çàãàäêà ëÿãóøêè-èììèãðàíòêè” 18.30, 04.00 Ìèð çà íåäåëþ 19.00 Ä/ô “Ðîìàíîâû. Çàêàò Ðîññèéñêîé èìïåðèè” 20.00 Öèâèëèçàöèÿ Incognita 20.15, 04.25 Êóìèðû 20.45, 04.40 Ñâåòñêèå õðîíèêè 21.10 Ä/ô “Êðóòîé ìàðøðóò Âëàäèìèðà Àêñåíîâà” 22.15 Õ/ô “Ìóëàí”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.25 Õ/ô “Ïîòåðÿííûé ãîðîä” 02.40 Àìóðíûå ìåëîäèè 3 03.00 Õ/ô “Íåïðèêðûòàÿ ëîæü”. (3 êàòåãîðèÿ) 05.05 Ñëåçû ìèðà. Ñëåçû Àìàçîíêè

06.00, 15.30, 02.30, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00 Ì/ñ “×óäàêîâàòûå ðîäñòâåííèêè” 08.00 Ì/ñ “Ñóïåðïåñ Êðèïòî” 09.00 Ì/ñ “Ìóëüòèìàíèÿ” 10.00 Ì/ñ “Ýäãàð è Ýëëåí” 11.00 Ì/ñ “Ñêóíñ Ôó” 12.00 Ì/ñ “Êóðàæ - òðóñëèâûé ïåñ” 13.00 Ì/ñ “Îããè è êóêàðà÷è” 14.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 16.00, 01.30 Ðåñòëèíã (Superstars) 17.00, 00.00 Ðåñòëèíã 19.00 Êîðîëåâñêàÿ áèòâà 22.00 Ì/ñ “Àìåðèêàíñêèé ïàïà” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

04.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” 04.35 “Ïîêà âñå äîìà” 05.10 Õ/ô “Íåçíàêîìåö” 07.00, 01.00 “Âðåìÿ” 08.00 “Êîëáà âðåìåíè” 09.00 “Âçãëÿä” 10.00 “Áûëî Âðåìÿ” 11.00 Õ/ô “Óäà÷à” 11.20 “ÊÂÍ” 12.45 “50/50” 14.00 Ñïåêòàêëü “Ïðèøåë ìóæ÷èíà ê æåíùèíå” 16.00 “Ïîëå ÷óäåñ” 17.00, 02.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 18.00 “Ãîëóáîé îãîíåê” 19.00 “Ñòóïåíü ê Ïàðíàñó” 20.20 “Òåàòðàëüíûå âñòðå÷è” 22.00 “Ìàðàôîí Îëåãà Áàñèëàøâèëè” 22.40 “Ðèòìè÷åñêàÿ ãèìíàñòèêà” 23.10 «Ïîåò Þ. Ëîçà» 23.40 Õ/ô “Áîãà÷, áåäíÿê” 03.00 “À”

06.00, 08.00, 11.00 Ñåãîäíÿ 06.20 Ñêàçêè Áàæåíîâà 06.50 Ïðîñòî öèðê 07.20 Èõ íðàâû 08.25 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” 08.55 Åäèì äîìà! 09.25 “×óäî òåõíèêè” ñ Ñ. Ìàëîçåìîâûì 10.00 Äà÷íûé îòâåò 11.25 Ò/ñ “Ãðàæäàíêà íà÷àëüíèöà. Ïðîäîëæåíèå” 15.20 “Î÷íàÿ ñòàâêà” 16.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 17.00 “Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà” ñ Ê. Ïîçäíÿêîâûì 18.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 18.40 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå” ñ Â. Òàêìåíåâûì 19.40 Õ/ô “Ãîñòü” 21.30 “Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà” 22.05 Çîëîòàÿ ïûëü 22.40 Ò/ñ “Äåâÿòûé îòäåë” 00.35 “Êîíöåðòíûé çàë “Ëîëèòà. Ãîñïîæà ïðåçèäåíò” 02.10 Ò/ñ “Âîñêðåñåíüå â æåíñêîé áàíå”. “Åùå ðàç ïðî ëþáîâü”. “Ïðåëåñòíàÿ Ãàëàòåÿ”

05.45 09.30

Ì/ô “Ñîþçìóëüòôèëüì” è äðóãèå Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ïàíà Êëÿêñû”

10.45 12.10 13.00 14.40 16.10 17.40 19.00 01.20 02.45 04.05 05.40

Âîêðóã ñìåõà Ä/ô “Ïåñòðàÿ ëåíòà. Ìèëëÿð Ãåîðãèé” Õ/ô “Ïîáåã” Õ/ô “Îñêàð” Õ/ô “Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà Øàëûãèíà” Õ/ô “Îòðÿä îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” Õ/ô “Áèòâà çà Ìîñêâó” Õ/ô “Ïå÷íèêè” Õ/ô “Îðåë è ðåøêà” Õ/ô “Çà ïðèãîðøíþ äîëëàðîâ” Ñàóíäòðåêè

06.00, 10.00, 15.00 Íîâîñòè 06.10 Õ/ô “Ñûùèê” 08.20 “Ñëóæó Îò÷èçíå!” 08.50 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä” 09.00 “Çäîðîâüå” 10.10 “Íåïóòåâûå çàìåòêè” ñ Ä. Êðûëîâûì 10.35 “Ïîêà âñå äîìà” 11.25 “Ôàçåíäà” 11.55 “Äâå çâåçäû” 13.30 Ò/ñ “Ëè÷íûå îáñòîÿòåëüñòâà” 15.15 “Ëè÷íûå îáñòîÿòåëüñòâà” 21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ” 22.00 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ”. Âûñøàÿ ëèãà 23.50 “Ïîçíåð” 00.45 “Òèõèé äîì” 01.15 Õ/ô “Êòî ñòó÷èòñÿ â äâåðü êî ìíå...” 02.40 Õ/ô “Ïåðâàÿ ëþáîâü” 03.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!”

09.05

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. ÏÑ - Óòðåõò 11.00, 02.20 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Êðèñòàë Ïýëàñ - Ìèääëñáðî 12.55, 23.50 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Àñòàíà - ÁÊ Äîíåöê 15.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Ëîêåðåí - Áðþããå 17.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Àçîâìàø - ÓÍÈÊÑ 20.05 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Càíòüÿãî Ôóòçàë - Êàõà Ñåãîâèÿ 21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Òâåíòå - Âèëëåì II 04.10 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Õèìèê - ÁÊ Ãîâåðëà

07.00 Ä/ô “Äåëüôèíû: òåñò íà èíòåëëåêò” 08.00 Ä/ô “Ïîäâîäíûå ñîçäàíèÿ” 08.55, 09.55, 10.50, 12.00, 13.00 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 14.00, 14.35, 15.15, 15.55, 16.35, 17.10, 17.50, 18.25, 19.00, 19.30 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 20.00 Ä/ô “Ñàí÷î - äåòåíûø âûäðû” 21.00 Ä/ô “Íåîáû÷íûå äîìàøíèå æèâîòíûå” 22.00 Ä/ô “Ïðèðîäà Áðèòàíèè” 01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô “Âñå äåëî â áðàòå” 23.00 Ä/ô “Íî÷ü ëþáâè è ñìåðòè: íåðåñòîâàÿ 02.15, 08.15, 14.15 Ì/ñ “Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ” ìèãðàöèÿ êàëüìàðîâ” 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Âîëê Àëüáåðòî” 00.00, 02.00 Ä/ô “Âîññòàâøèå èç ïåïëà” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ô “Ñêàçêà î öàðå 01.00 Ä/ô “Ïèíãâèíû. Èñòîðèÿ ïòèö, ìå÷òàþÑàëòàíå” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ãåðîé èç òðóùîá” ùèõ ñòàòü ðûáàìè” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè 03.00, 05.00 Ä/ô “Ìàëàâè è Îçåðî çâåçä” Ñîâû” 04.00, 06.00 Ä/ô “Ìèð äèêîé ïðèðîäû ñ Áðàéàíîì Êèòèíãîì” 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Ò/ñ “Ïîñëåäíåå ïóòåøåñòâèå Ñèíäáàäà” Ò/ñ “Îáúÿâëåí â ðîçûñê” Ò/ñ “ÓÃÐÎ. Ïðîñòûå ïàðíè” 03.45 Ò/ñ “Ïåðåäåë. Êðîâü ñ ìîëîêîì” 07.00 Ò/ñ “Êîíòîðà” 07.35 Ò/ñ “Ïåðîì è øïàãîé” 08.20

Õ/ô “Êîñòåð íà ñíåãó” “Ïëàíåòà ñîáàê” “Ñàì ñåáå ðåæèññåð” Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå 09.00, 12.00 Âåñòè 06.00, 07.45, 10.05, 11.40, 05.40 Ì/ñ “Âîçâðàùå09.15 “Ñìåõîïàíîðàìà” íèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 09.45 “ ìèðå æèâîòíûõ” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 Õ/ô “Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà” 10.25 Êîìåäèÿ “Îòöû è äåäû” 08.30, 09.20, 10.15, 11.20, 12.00, 12.25, 17.05 12.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 12.30 “×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà” 09.00, 11.35, 19.30 “Ïîãîäà” 13.15 “Ãîðîäîê” 09.05, 12.15, 13.40, 16.35 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 13.45 Ì/ô “Ìàøà è ìåäâåäü” 09.45 “Äëÿ ìàëåíüêîé êîìïàíèè” 11.00, 22.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 14.00, 00.55 Ò/ñ “Ñâàòû” 12.40 Ä/ô “Ñåðãèé: Èãóìåí çåìëè ðóññêîé” 16.05 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ” 13.50 “Âêóñû êóëüòóð” 18.00 Âåñòè Íåäåëè 14.15, 22.50 “Þâåëèð” 19.30 “Ôàêòîð À” 16.25, 19.35, 22.40 “Êèíîïðîåêòîð” 21.20 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 16.45, 22.00 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 17.20 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” Ñîëîâüåâûì” 17.30, 01.50 Ò/ñ “Áåçûìÿííûé çàìîê” 23.10 Õ/ô “Åå ñåðäöå” 19.45, 03.50 Õ/ô “Ïðåñòóïíîå êîðîëåâñòâî. 02.45 “Çîëîòî èíêîâ” Ãðàôèíÿ äå Ìîíñîðî” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.35 “Àðõèâû èñòîðèè” 00.50 “Òåëå÷àò” 06.00, 10.15 Ä/ñ “Ïî ñëåäó çâåðÿ” 05.20 “Âèííàÿ êàðòà” 06.40 Õ/ô “Âåñåëûå ðåáÿòà” 08.15 “Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ” 08.45 Ì/ô: “Ñåðàÿ øåéêà”, “Ñòðåëà 06.00, 08.00, 10.00, 13.40, 16.45, 20.45, 22.45, óëåòàåò â ñêàçêó”, “Ñåðäöå 23.55, 02.10, 04.20 Ôóòáîë News 06.10 Îñàñóíà - Ñàðàãîñà. ×åìïèîíàò Èñïàõðàáðåöà” íèè 09.50 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð” 08.10 Áàéåð - Àóãñáóðã. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè 11.00 “Ñåêòû ïîäçåìåëüÿ”. Ñïåöèàëüíûé 10.25, 04.35 Ä/ô “Áûòü “Ëèâåðïóëüöåì” ðåïîðòàæ 11.20 Æóðíàë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ 11.45 Ãðàíàäà - Áàðñåëîíà. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 11.45 Õ/ô “Ïîåçä âíå ðàñïèñàíèÿ” 13.55 ×åëñè - Áðåíòôîðä. Êóáîê Àíãëèè 13.00 “Íèêèòà Ìèõàëêîâ - â êàäðå è çà 15.55 Íàïîëè - Ñàìïäîðèÿ. Ëèãà ÷åìïèîíîâ êàäðîì”. Òâîð÷åñêèé âå÷åð ÓÅÔÀ 14.15, 23.30 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì” 17.55, 00.10 Âàëåíñèÿ - Ìàëüîðêà. ×åìïèîíàò 14.55 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ Èñïàíèè 19.55 Âàëüÿäîëèä - Àòëåòèêî. ×åìïèîíàò 15.25 “Ïðèãëàøàåò Á. Íîòêèí”. Àëåêñàíäð è Èñïàíèè Ýììà Ìàëèíèíû 21.55, 02.25 Ðåàë - Ðàéî Âàëüåêàíî. ×åìïèîíàò 15.50 Ä/ô “Ñìåðòü ñ äûìêîì” Èñïàíèè 17.10, 00.25 Ò/ñ “Ðóññêèå àìàçîíêè 2” 05.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷ 20.05 Âðåìåííî äîñòóïåí. È. Õàêàìàäà 21.00 “ öåíòðå ñîáûòèé” 21.50, 04.15 Ò/ñ “Ïëàöåíòà” 06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîêóáîê. Áàíâèò - Áóäè03.25 “Ïàíàöåÿ”. Ôîðòåïèàííûé êîíöåðò Ä. âåëüíèê Ìàëèêîâà 07.55, 17.30 Ýêñòðà-ôóòçàë 08.25, 01.45 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


www.interesu.info

¹ 04 (1065) 06 ëþòîãî 2013ð.

ÏÎÑËÓÃÈ.

ñòîð. 17

ÏβÄÎÌËÅÍÍß

TEPMIHOBO B HOMEP Âòðà÷åíèé ñòóäåíòñüêèé êâèòîê ¹08426969 âèäàíèé Æèòîìèðñüêèì àâòîìîá³ëüíî-äîðîæí³ì êîëåäæåì íà ³ì’ÿ Áè÷êîâñüêîãî Àíäð³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì. Âòðà÷åíèé ñòóäåíòñüêèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ìàéñòðóê Íàòà볿 Âîëîäèìèð³âíè, âèäàíèé Æèòîìèðñüêèì äåðæàâíèì òåõíîëîã³÷íèì óí³âåðñèòåòîì ââàæàòè íåä³éñíèì. Ïèòîìíèê ïî ðàçâåäåíèþ ñîáàê ïîðîäû Ìîñêîâñêàÿ ñòîðîæåâàÿ

Ðåìîíò íîóòáóêîâ. Ïîêóïàåì íå ðàáî÷èå íîóòáóêè.Ò:46-90-53,46-80-21, 098-599-2782

Ïðîôåñ³éí³: òàìàäà, ìóçèêàíòè, òàíöþðèñòè, ôîòîîãðàô, òåàòð ïàðîä³é.Âåñ³ëëÿ, þâ³ëå¿, êîðïîðàòèâè, òîùî. Ñòóä³ÿ "Ýëåï è ðåáÿòà". Îëåíà Ìèêîëà¿âíà.Ò:067-883-92-70, 063-635-49-95, 066404-41-97 Äèòÿ÷³ ðîçâàæàëüíî-³ãðîâ³ ìóçè÷í³ ïðîãðàìè. Ãåðî¿ ìóëüòô³ëüì³â òà êàçîê. Ôîòîãðàô. Âè¿çä â äèòñàäîê, øêîëó. êàôå, äîäîìó òîùî. Ñòóä³ÿ "Ýëåï è ðåáÿòà". Îëåíà Ìèêîëà¿âíà.Ò:067-883-92-70, 063-635-49-95, 066-40441-97

Îçäîðîâ÷èé ìàñàæ â³ä äèïëîìîâàíîãî ìàñàæèñòà.Äèïëîì ¹113594 â³ä 02.12 ð, êë³í³êîþ ôóíêö³îíàëüíî¿ ä³àãíîñòèêè, ì.Êè¿â.Ò:093-60874-11

Äàþ áåñïëàòíûå êîíñóëüòàöèè è îêàçûâàþ ïîìîùü â ïîëó÷åíèè êðåäèòà.Ò:067-500-8213,093-75-360-69

Äîñòàâêà: ï³ñîê, ùåá³íü, áóò, â³äñ³â, ãðóíò, ï³äñèïêà. Âèâ³ç ñì³òòÿ. Ò. 067-411-9-555 Ïàì'ÿòíèêè ç ãðàí³òó áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, êîìïëåêòíîñò³. Êîëüîðîâèé ãðàí³ò. Õóäîæíº îôîðìëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ. Øèðîêèé àñîðòèìåíò. Âèñòàâêà á³ëüøå 100 âèðîá³â.Ò:097196-02-50, www.granitprodukt.com.ua

Ïðîôåñèîíàëüíàÿ âèäåîñúìêà ñâàäåáíûõ òîðæåñòâ, þáèëååâ, êîðïîðàòèâíûõ âå÷åðèíîê. Öèôðîâàÿ çàïèñü ÇÑÑD, ñîâðåìåííûé âèäåîìîíòàæ, çàïèñü íà DVD. Äîñòóïíûå öåíû.Ò:097-91-57-211, 093-33-15558

Àâòîìîá³ëüí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó òà Óêðà¿í³. Ïîñëóãè âàíòàæíèê³â.Ò:067-867-07-98, 093-766-7390 Ãðóçîïåðåâîçêè àâòîìîáèëåì «Âîëüâî» ã/ ï äî 6 ò. Âñå âèäû çàãðóçêè.Ò:24-17-03, 067912-24-63 ˳ö. ¹353985 ñåð³ÿ À â³ä 18.07.07ð.

"Çîëîòàÿ çâåçäà" ïðîäàåò ùåíêîâ. Ùåíêè ïðîøëè àêòèâàöèþ, îôîðìëåíû íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû. Êðóïíûé êîñòÿê, ñèììåòðè÷íàÿ, ïðàâèëüíàÿ ìàñêà, îêðàñ áåëîðûæå-ïåãèé. Ñðåäíèé âåñ ùåíêîâ íà 22.01.2013 – ïÿòü êèëîãðàìì. Äàòà ðîæäåíèÿ ùåíêîâ 22.12.2012. Îòåö – Òåääè (ñûí Àïîëëîíà è Êàðìåí) – îöåíêè "îòëè÷íî" íà ìåæäóíàðîäíûõ è ìîíîïîðîäíûõ âûñòàâêàõ. 87 ñì â õîëêå. Ìàòü – ÐåíàòàÑåí-Ëåéðîí, îöåíêè "îòëè÷íî". Öåíà 3500 ãðí. Òåë. 095-680-80-89

Áóð³ííÿ àðòåç³àíñüêèõ ñâåðäëîâèí.Ðåìîíò.Ïðîåêòóâàííÿ.˳ö. ÀÁ ¹55-38-63 â³ä 26.10.10.Ò:098-48140-44,067-410-36-17

Èùó íîìåðà äëÿ êóëüòóðíîé ïðîãðàììû â ðåñòîðàíå.Ò: 096565-79-49, 093-780-60-98 Èùó íîìåðà ñ ó÷àñòèåì äåòåé äëÿ ïðîâåäåíèÿ äåòñêèõ ïðàçäíèêîâ.Ò: 096-565-79-49, 093780-60-98

Ìîíòàæ àâòîíîìíîãî îòîïëåíèÿ, âîäîïðîâîäà, êàíàëèçàöèÿ, ãàçîâûõ è òâåðäîòîïëèâíûõ êîòëîâ, êîëîíîê, áîéëåðîâ, íàñîñíûõ ñòàíöèé, ãëóáèííûõ íàñîñîâ.Ñâàðî÷íûå ðàáîòû.Ò:098-045-8310, 093-806-52-96 Àëåêñàíäð Óñòàíîâêà âîäÿíûõ ñ÷åò÷èêîâ, áîéëåðîâ, êîëîíîê, óíèòàçîâ, ñòèðàëüíûõ ìàøèí,.Ñâàðî÷íûå ðàáîòû.Ò:098-045-83-07 Îëåã

Óðîêè àíãë³éñüêî¿, êîíòðîëüí³ ðîáîòè, ïåðåêëàä.Øâèäêî, íåäîðîãî.Ò:063-196-85-38, 06745-41-253

a a

a a

42-13-13

po

Ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî «Áóäïîñëóãè-1» ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ð îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè. Öåõ ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: Æèòîìèðñüêà îáëàñòü, Îëåâñüêèé ð-í, ì. Îëåâñüê, âóë. Ïðîìèñëîâà, 27. Îñíîâíà âèðîáíè÷à ä³ÿëüí³ñòü – áóä³âíèöòâî æèòëîâèõ ³ íåæèòëîâèõ áóä³âåëü. Çàáðóäíþþ÷³ ðå÷îâèíè íàäõîäÿòü â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â³ä òðóá åíåðãåòè÷íîãî óñòàòêóâàííÿ äëÿ îïàëåííÿ ïðèì³ùåíü òà äåðåâîîáðîáíèõ âåðñòàò³â. dz ñòà-

po

Ô³çè÷íà îñîáà-ï³äïðèºìåöü Áîÿëüñüêèé Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷ ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ð îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè äëÿ êàìåíåîáðîáíîãî öåõó. Öåõ ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: Æèòîìèðñüêà îáëàñòü, ì. Êîðîñòèø³â, âóë. Ðîçè Ëþêñåìáóðã, 83. Îñíîâíà âèðîáíè÷à ä³ÿëüí³ñòü – îáðîáêà äåêîðàòèâíîãî òà áóä³âåëüíîãî êàìåíþ. Íà òåðèòî𳿠öåõó íàë³÷óºòüñÿ 3 ñòàö³îíàðí³ äæåðåëà âèêèä³â (òðóáè åíåðãåòè÷íîãî óñòàòêóâàííÿ). dz ñòàö³îíàðíèõ

ïÒåëåôîí äëÿ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü

04

a ip

ö³îíàðíèõ äæåðåë â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ çä³éñíþþòüñÿ âèêèäè: ðå÷îâèí ó âèãëÿä³ ñóñïåíäîâàíèõ òâåðäèõ ÷àñòèíîê (ïèë), àçîòó ä³îêñèä, âóãëåöþ îêñèä, âóãëåöþ ä³îêñèä. Çàóâàæåííÿ ùîäî íàì³ð³â îòðèìàòè äîçâ³ë ïðèéìàþòüñÿ â³ä ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà îêðåìèõ ãðîìàäÿí ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äàòè ïîäà÷³ ïîâ³äîìëåííÿ â ì³ñöåâ³ çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ Îëåâñüêîþ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ çà àäðåñîþ ì. Îëåâñüê, âóë. Ñâÿòîìèêîëà¿âñüêà, 4, òåë/ôàêñ. (04135) 2-18-57.

a ip

äæåðåë â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ âèêèäàþòüñÿ ðå÷îâèíè ó âèãëÿä³ ñóñïåíäîâàíèõ òâåðäèõ ÷àñòèíîê (ïèë), àçîòó ä³îêñèä; âóãëåöþ îêñèä, âóãëåöþ ä³îêñèä. Çàóâàæåííÿ ùîäî íàì³ð³â îòðèìàòè äîçâ³ë ïðèéìàþòüñÿ â³ä ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà îêðåìèõ ãðîìàäÿí ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äàòè ïîäà÷³ ïîâ³äîìëåííÿ â ì³ñöåâ³ çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ Êîðîñòèø ³ â ñ ü ê î þ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ çà àäðåñîþ ì. Êîðîñòèø³â, âóë. Äàðá³íÿíà, 11, òåë/ ôàêñ. 5-24-38.


18 ñòîð.

ÄËß ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ ÒÀ ÐÅÌÎÍÒÓ, ÄËß ÏÎÂÑßÊÄÅÍÍß ² ²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ

Óìûâàëüíèê êåðàìè÷åñêèé íà ïüåäåñòàëå ñ êðàíîì. Ò. 34-08-38, 096-21-35-539

ÏÐÎÄÀÌ

4 ì³æê³ìíàòíèõ äâåðåé, íîâ³.Ò:25-73-60 ³êíà, äâåð³ á/ó.Ò:40-28-28 Äâåðè á/ó, áóäîâûå øïàíèðîâàíûå, 1 øò. 70õ2, âõîäíûå äâîéíûå 80õ2. Íåäîðîãî. Ò:097-41984-52

Äîñêà ñóõàÿ ñâåæåïèëåíàÿ, îáðåçíàÿ è íåîáðåçíàÿ, áðóñ â àññîðòèìåíòå. Ò:067-704-51-79 Æåñòü îöèíêîâàíà.Ò:33-48-54 Çàáîð èç ïðîôíàñòèëà. Öåíà 130 ãðí/ï.ì. ò. 067-923-36-93 Îêîííûé è äâåðíîé áëîê.ò:51-12-23,067-31576-37 Îòîïèòåëüíüíûå ÷óãóííûå áàòàðåè 4 ñåêöèè.Ò:25-56-49 Ñòåêëà îêîííûå, äâåðè ìåæêîìíàòíûå. Ò. 34-08-38, 096-21-35-539 Óòåïëèòåëü,ìèíåðàëüíóþ âàòó, ìîæíî á/ó äî 10 ì.êóá.Ò:097-195-14-02 ×åòâåðî ì³æê³ìíàòíèõ äâåðåé 2ðîêè êîðèñòóâàííÿ.Ò:25-73-60

ÏÐÎÄÀÌ Ï³ñîê ùåá³íü, áóò, â³äñ³â, ãðóíò, ï³äñèïêà, äîñòàâêà. Âèâ³ç ñì³òòÿ.Ò:067-411-95-55

Äâåð³ (Á³ëàðóñü), äîñêà äîáîðíà øïàí³ðîâàíà, øèðèíà 8 ñì, äóá òåìíèé. Ò:098-37525-98 Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, á/ó - 4 øò., ÄÑÏ â äîáðîìó ñòàí³, 1 äâåð³ íàï³âçàñêëåí³, äåðåâ’ÿíí³, á/ó. Ò:098-375-25-98 Äâåð³ îäíîïîëüí³ ð. 2õ0,75 ì. Äåøåâî. Ò:4262-25, 51-89-87

Áëîêè êðûìñêèé ðàêóøíÿê, âûñîêîãî êà÷åñòâà, 1600 øò., íåäîðîãî. Ò. 093-265-01-15 Áðóñ, äîñêè îáð., í/î, äîñêó ä/ïîëà, øòàõåòíèê, ðåéêè ðàçëè÷íîãî ñå÷åíèÿ, ðàñïèëîâêà äðåâåñèíû. Ò. 067-592-10-47, 26-27-79 Âàïíî.Ò:067-920-53-63 Äîñêó îáðåçíóþ, í/î, áðóñ, äîñêó ïîëà, âàãîíêó, áëîê-õàóñ. Ò. 48-29-58, 096-259-60-24, 097488-09-85

Áðèãàäà ä³â÷àò ïðîôåñ³éíî âèêîíóº ìàëÿðí³ ðîáîòè: øïàêëþâàííÿ ñò³å, ñòåëü, ã³ïñîêàðòîíó, øïàëåðè, â³äêîñè, áàãåòè, óòåïëåííÿ ï³íîïëàñòîì, «êîðî¿ä», «áàéðàì³êñ» òà ³íøå. ßê³ñòü, ïîðÿäí³ñòü, ïîì³ðí³ ö³íè ãàðàíòóºìî. Çîÿ.Ò:37-19-04,098-259-9951,063-357-16-33

¹ 04 (1065) 06 ëþòîãî 2013ð. Áóôåòíûé ñòîë, á/ó äëÿ äà÷è. Ò:067-303-1809, 093-906-17-07 Âàçîíû:ðîæäåñòâåííèê, âîñêîâèê, ãåðàíü, òåùèí ÿçûê, êàëàíõîå, àëîå.Ò:36-33-85,096446-23-43 Âåøàëêà äëÿ âåðõíåé îäåæäû, 111 íà 170, ïîëêà äëÿ øëÿï è 7 êðþ÷êîâ.Ò:42-75-36,067493-46-20 äçåðêàëî.Ò:34-08-38,096-213-55-39 Äèâàí îäíîñêëàäíûé, íîâûé îðåõ ïîä çàìø, øèðèíà 80 ñì äëèíà 2,10 ñì.Ò:34-08-40 Äèâàí-êðîâàòü, ãàç.áàëîí. ò. 093-458-80-15, 098-405-80-46, 050-394-97-70 Äèâàí-êðîâàòü.Ò:097-249-02-24 Äèâàí-êðîâàòü.Ò:25-52-04,096-535-42-31 Æàëþçè âåðòèêàëüíûå è ãîðèçîíòàëüíûå. ò. 067-961-69-18, 25-72-07 Æàëþç³ âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³. Ò:44-87-06 Çåðêàëî «Ðóñàëêà»è çåðêàëî äëÿ âàííîé êîìíàòû. Ò:093-990-51-03 Êîâåð 1,5õ2,4 ì.  õîðîøåì ñîñòîÿíèè, äåøåâî.Ò:067-993-39-60 Êîâåð 2õ3 â êîðè÷íåâûõ òîíàõ 1500 ãðí.Ò:4258-53,096-974-88-06 Êîâðîâå ïîêðèòòÿ 3õ2 á/ó, â äîáðîìó ñòàí³.:5189-87,42-62-25,098-749-13-14 Êðåñëî-êðîâàòü, á/ó, 200 ãðí.Ò:41-68-43, 063732-48-96 Êð³ñëî êîë³ñíå ÊêÄ-06.Ò41-06-86 Êðîâàòü äâóõ ñïàëüíàÿ ïðîèçâîäñòâà Ãåðìàíèÿ ñ îðòîïåäè÷åñêèì ìàòðàöîì.Öåíà 2000 ãðí.Ò:51-61-88 Êðîâàòü ìåòàëè÷åñêóþ ïîëóòîðíóþ, íà ïàíöåðíîé ñåòêå.Ò:098-344-87-77 Êðîâàòü íåäîðîãî.Ò:36-20-97 Êðîâàòü ñ îðòîïåäè÷åñêèì ìàòðàöîì.Ò:4671-35

Êóòîâèé ä³âàí-ë³æêî, ðîçêëàäíèé.Ö³íà äîãîâ³ðíà 25-7900, 098-71-30-117 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé 1500 «Ì-25».Ò:097-9249-555 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé âûñîêîãî êà÷åñòâà, Ì25, 4,8 ãðí/øò. Ò. 097-063-44-63 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé âûñîêîãî êà÷åñòâà, Ì25, 4,8 ãðí/øò. Ò. 097-063-44-63 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé Ì-25, ïðÿìûå ïîñòàâêè îò ïðîèçâ. Ò. 097-92-49-555 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Íåäîðîãî. Ò. 095-61-400-68 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Íåäîðîãî. Ò. 095-61-400-68 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé ïðÿìûå ïîñòàâêè èç êàðüåðà.Ò:095-61-40-068,098-68-33-007 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé ïðÿìûå ïîñòàâêè èç êàðüåðà.Ò:095-61-40-068,098-68-33-007 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé, âûñîêîå êà÷åñòâî + äîñòàâêà. Ò:097-281-15-00 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé, ïðÿìûå ïîñòàâêè ñ êàðüåðà. Ò. 098-49-56-333

Ðàêóøíÿê êðûìñêèé îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Íåäîðîãî. Ò: 095-61400-68

Âñå âèäû ðåìîíòíûõ ðàáîò: îáëèöîâêà ïëèòêîé, îáîè, øïàêë¸âêà, ñòðóêòóðíàÿ øòóêàòóðêà, ãèïñîêàðòîí, íàïîëüíûå ïîêðûòèÿ, åëåêòðîïðîâîäêà è äð. Áûñòðî, êà÷åñòâåííî è íåäîðîãî.Ò:067365-85-28,093-135-32-00

Çàì³íà òðóá íà ïëàñòèê, óñòàíîâêà áîéëåð³â, ë³÷èëüíèê³â, êîëîíîê, êîòë³â, íàñîñíèõ ñòàíö³é.Ãàçîçâàðþâàëüí³ ðîáîòè. Ìîíòàæ àâòîíîìíîãî îïàëåííÿ.Ò:46-45-40, 096-221-35-75, 093-950-72-28

42-13-13 ÏÐÎÄÀÌ

Êðûøêó äëÿ óíèòàçà, áåëóþ, íîâóþ â óïàêîâêå - 40 ãðí. Ò:22-71-70, 098-581-81-43

ïÒåëåôîí äëÿ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü

Äîøêó äëÿ ïîëà, âàãîíêó, áëîêõàóñ, áðóñ ïðîô³ëüîâàíèé, ïë³íòóñ, íàë³÷íèê, äîøêó ñòîëÿðíó 50 ìì, øàë³âêó 25 ìì, 30 ìì, áðóñ, ðåéêà ìîíòàæíà, çàãîòîâêà íà ï³ääîíè. Ò. 097-745-54-57, 067681-55-70, zheca@bk.ru Êàìåíü æèâîé äëÿ àëüïèéñêèõ ãîðîê, ñàóí è ò.ï. ò. 097-723-62-49 Êðèìñüêèé ðàêóøíÿê Ì-25, ÿê³ñòü + äîñòàâêà. Ò:093-673-90-91 Ïðîâîëêà ìåòàëåâà.Ò:51-12-23, 063-315-76-37 Ðàêóøíÿê âèñîêî¿ ÿêîñò³. Ò:067-472-42-73

ÏÐÎÄÀÌ

1-ñï. êðîâàòü òåìíî-êîðè÷íåâàÿ ñ ìàòðàñîì, 6 ñòóëüåâ áðåíäîâûõ. Ò:519-555, 096-307-63-63 1-ñïàëüíóþ êðîâàòü òåìíîãî äåðåâà. Øêàô 3-ñòâîð÷àòûé - 2 øò., òóìáî÷êè, ìàòðàñû á/

ó, 1,5-íûå, ïîäóøêè, äîñêó ìåáåëüíóþ ïîëèðîâàííóþ. Ò. 43-18-31, 095-712-70-05, 097-59813-10 2 äâóõñòâîð÷àòûõ øêàôà, á/ó â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, 1800 ãðí òîðã.Ò:22-15-44, 068-170-5913 2 îäèíàðíûå êðîâàòè, ñ ìàòðàöàìè, á/ó 1600 ãðí òîðã.Ò:22-15-44, 068-170-59-13 2 ñïàëüíóþ êðîâàòü îò ñïàëüíè «Àëüáèíà» ñâòëóþ.Ò:097-256-85-72 2-ñï. êðîâàòü - 1 øò. ñ çåðêàëîì. Ò:093-45880-15, 098-405-80-46, 050-394-97-70

Êóõíÿ ñ 7 ïðåäìåòîâ, î÷åíü äåøåâî.Ò:42-7536 Êóõíÿ, î÷åíü äåøåâî, ñ 7 ïðåäìåòîâ.Ò:33-4629 Êóõíÿ, ïî äîãîâîðíîé öåíå, ÌÄÔ, öâåò-ãðóøà.Ò:096-361-74-01 Êóõíÿ, ïî äîãîâîðíîé öåíå, ÌÄÔ, öâåò-ãðóøà.Ò:096-361-74-01 Ëþñòðà, ïîðòüåðû, ÷àñû ñ áîåì.Ò:093-99051-03 Ìàòðàñ 180 íà 90.39-62-95.Çâîíèòü ïîñëå 18.00 Ìàòðàñ îäèíàðíûé íà äåðåâÿííîì êàðêàñå, ð. 1,85õ1,85. Íåäîðîãî. Ò:097-419-84-52, 2556-57 Ìåáåëü êóõ., øêàô 2-ñòâîð÷àòûé, äâåðè ìåæêîìíàòíûå á/ó, ìîéêó ôàðôîðîâóþ, ñ ïüåäèñòàëîì, çåðêàëî. ò. 34-08-38, 096-2135-539 Ìÿãêàÿ ìåáåëü äèâàí è 2 êðåñëà.Ò:40-6917 Ìÿãêèé óãîëîê «Ãëîðèÿ» ñ êðåñëîì, á/ó, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.Ò:34-37-67 Ìÿãêèé óãîëîê «Ïðîãðåññ»â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.Ò:093-875-71-34,22-41-64 Ìÿãêîå êðåñëî.Äåøåâî.Ò:067-993-39-60 Îõîòíè÷üè òðîôåè:ðîãà ëîñÿ è êîñóëè.Ò:067267-91-11 Ïàëüìû ôèíèêîâûå, âûðîùåííûå â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ, äî 1 ìåòðà âûñîòîé.Ò:25-56-65 Ïîëêà íàâåñíàÿ äëÿ êóõíè.190 ãðí Ò:34-26-53 Ïðèõîæàÿ 2,25 è âûñîòà 2,30 â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, íåäîðîãî.Ò:33-88-16 Ñâåòëûé øêàô ñ çåðêàëîì.Ò:099-229-64-31, 34-13-63 Ñåêðåòåð, âåøàëêà ïðèñòåííàÿ ñ çåðêàëîì, ïîëêè êíèæíûå. Ò:42-79-76 Ñåðâàíò, ñåðâ³ç ñòîëîâèé íà 6 ïåðñîí. Ò: 067303-18-09 Ñïàëüíþ áåëóþ, ñòåíêà Æèòîìèðñüêîãî ïðîèçâîäñòâà á/ó.Ò:47-39-16,067-997-70-49 Ñðî÷íî è íå äîðîãî ïðîäàì ñòåíêó: 2+âìîíòèðîâàíûå êîìîäà, ïîä òåëåâèçîð, 2 êðîâàòè, ñ îðòîïåäè÷åñêèìè ìàòðàöàìè, ïèñüìåííûé ñòîë è ñòóë, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.Ò:097579-08-84 Ñòåíêà «Ìàëþòêà». Öåíà:650 ãðí. Ò:093-73939-04 Ñòåíêà ìåáåëüíàÿ «Æèòîìèð». Ò:067-91488-36 Ñòåíêà, òóìáî÷êà ïîä òåëåâèçîð, æóðíàëüíûé ñòîëèê. Ò:093-990-51-03 Ñòåíêè, 2,30ì/1ì/0,45ì, ïåíàë 2,20ì/0,48ì/ 0,58ì.Ò:47-23-36, çâîíèòü ñ 9-11 è 17-23 Ñòîë íîâûé ïîëèðîâàííûé ðàñêëàäíîé, õîðîøåå ñîñòîÿíèå, êîìíàòíûé.300 ãðí Ò:34-2653 Ñòîë ðàçäâèæíîé 80õ120 (80õ160), 200 ãðí. ò. 067-769-98-69, Îëåã Àíàòîëüåâè÷ Ñòîë ðàçäâèæíîé, øêàô 3-õ äâåð÷àòûé, àíòðèñîëü, ïðèõîæàÿ, øêàô äëÿ îáóâè.Ò:067769-98-69 Ñòîëèê ïîä òåëåâèçîð, êðåñëî âñ¸ Æèòîìèðñüêîãî ïðîèçâîäñòâà, íåäîðîãî.Ò:41-52-42 Òóìáà ïîä òåëåâèçîð, ñåðâàíò, êîâåð 1,5 íà 2,20.Ò:098-344-87-77 Òóìáó ïîä òåëåâèçîð. Ò:093-458-80-15, 098405-80-46, 050-394-97-70 Òóìáó ñ óìûâàëüíèêîì – 500 ãðí., äâåðè æåëåçíûå ñ êîðîáêàìè è çàìêîì. Ò. 34-58-91, 097-790-31-13

www.interesu.info

Óãîëîê ìåòàëëè÷åñêèé. Ò:097-885-73-69 õðóñòàëüíûå âàçû, íàáîð èíäèéñêèé ìåòàëëè÷åñêèé. Ò:097-885-73-69 Øêàô 3-ñòâîð÷àòûé, òåìíûé ïîëèðîâàííûé íà íîæêàõ, ð. 1,90õ1,40. Öåíà: 400 ãðí. Ò:097419-84-52, 25-56-57

ÊÓÏËÞ

˳æêà â³éñüêîâ³ â³ä 10øò, ìîæíà á/ ó.Òåë.(050)506-16-93 Ìåáåëü íîâîãî îáðàçöà. Íåäîðîãî. Ò:063317-41-92 Öåðêâà â³çüìå áóäü-ÿê³ ìåáë³, äëÿ öåíòðà ç íàðêîçàëåæíèìè.Ò:098-405-80-46,093-73939-04

ÏÐÎÄÀÌ

Íàáîð äëÿ ìàíèêþðà è ïåäèêþðà Bitek åëåêòðè÷åñêèé, íîâûé, íåäîðîãî. Ò:22-71-70, 098581-81-43 Êóðòêà æåíñêàÿ ð. 48-50, ñåðàÿ, êîæàííàÿ. Ò:097-885-73-69 Æàêåò æåíñêèé çàìøà, ñåðîãî öâåòà. Ò:097885-73-69 Êîñòþì ñåðîãî öâåòà, íîâûå áåëûå ðóáàøêè. Ò:097-885-73-69 Øóáà îâ÷èííàÿ, êîðè÷íåâîãî öâåòà, ðàçìåð 50-52. Àâñòðèÿ ,íîâàÿ. Ò:47-23-36, çâîíèòü ñ 9-11 è 17-23 Ñàïîãè.Ò:093-990-51-03 Òêàíü ïàëüòîâàÿ.Ò:093-990-51-03 Äóáëåíêà íàòóðàëüíàÿ 48-50ð.Ò:39-62-95 (ïîñëå 18) Ïàëüòî, çèìíåå êîðè÷íåâîãî öâåòà, ðàçìåð 52-54.Öåíà 150ãðí.Òîðã.Ò:25-43-03,098-13094-14 Øóáà, íîâàÿ, èñêóñòâåííàÿ, êîðè÷íåâîãî öâåòà.Öåíà 120-150 ãðí.Òîðã.Ò:25-43-03,098-13094-14 Äóáëåíêà æåíñêàÿ òåìíî-êîðè÷íåâàÿ ðàçìåð 50, á/ó, øóáà ÷åðíàÿ ðàçìåð 50, íåäîðîãî.Ò:4162-50, 067-397-77-94 Êàòîíîâ³ áðþêè 44-46 ðîçì³í, êðàñíèé ñèòåöü 10ì ïî 6ãðí/1ì, êóðòêà ñâ³òëà æ³íî÷à,íîâà, ìåòàëåâ³ çàêëüîïêè.Ò:25-73-60 Áîëüøîé íàòóðàëüíûé ãîëóáîé ïèñåö.450 ãðíÒ:34-26-53 Øóáà ÷åðíàÿ íàòóðàëüíàÿ, ïðîèçâîäñòâî Âèëüíþñ, íåäîðîãî.900 ãðíÒ:34-26-53 Ñïîðòèâíà ôîðìà. Ò:093-739-39-04 Ñâåòëûé ïóõîâèê, á/ó ðàçìåð 52 250 ãðí.Ò:097298-88-91 Íîâîå ïàëüòî 70% øåðñòü 42 ðàçìåð 400 ãðí.Ò:097-298-88-91 Êîæàíûé ÷åðíûé ïèäæàê 44 ðàçìåð 300 ãðí.Ò:097-298-88-91 Øóáà 52-54 300 ãðí.Ò:40-28-28 Ïëàòüå íîâîå ëåòíåå, êðàñèâîå, íàðÿäíîå, íà õóäåíüêóþ äåâóøêó ð 40-42. Íåäîðîãî.Ò:098267-49-99 Æåíñêèå ñàïîãè, êîæàíûå, ìåõîâûå, ðàçìåð 39-40.Ò:097-885-73-69 Øóáà èç íóòðèè 46-48.Ò:34-58-91 Øóáà èññêóñòâåííàÿ 50-52 ðàçìåð òåìíîêîðè÷íåâîãî öâåòà, Ïðèáàëòèêà, äåøåâîÒ:33-40-56 Äóáëåíêà íîâàÿ,êðàñèâàÿ 52-54 ðàçìåð,öåíà 400ãðí.Ò:47-02-17 Êóðòêà ñ ëàìîé 400 ãðí.Ò:47-02-17 Òêàíü áàðõàò, äëèíà 5 ìåòðîâ, øèðèíà 1,5 ì.Ò:47-23-36, çâîíèòü ñ 9-11 è 17-23 Ñàïîãè íà ìåõó ð. 25,5. 37-62-59, 095-314-45-95

ÏÐÎÄÀÌ

Áðþêè âàòíûå çåëåíûå è ÷åðíûå, ðàçìåð 5054.ò:097-249-02-24 Êèìîíî Òåéêâàíäî, íà 6-7 ëåò.Ò:096-528-7794 Êîñòþì ñåðîãî öâåòà, ð.48 äëÿ ìîëîäîæåíà. Ò:097-885-73-69 Êóðòêà ëåòíî-òåõíè÷åñêàÿ.Ò:097-249-02-24


www.interesu.info

¹ 04 (1065) 06 ëþòîãî 2013ð.

Ïàëüòî ìåõîâîå òèïà òóëóá äëÿ ìóæ÷èíû ð.56-58 äëÿ ðàáîòû íà ñåâåðå. Ò:4318-31 Ðóáàøêè ñâåòëûå. Ò:097-885-73-69 Ñâàðî÷íûé êîñòþì áðåçåíòîâûé. Ò:097-88573-69 Òêàíü ïàëüòîâàÿ, êîñòþì íîâûé ìóæñêîé. Ò:093-990-51-03 ×åðíóþ ìóæñêóþ íàòóðàëüíóþ äåáëåíêó 5254 ðàçìåðà 2000 ãðí.Ò:097-298-88-91 Øàïêà íîâàÿ, èç íóòðèè, ñâåòëàÿ, ðàçìåð 5556. Ò:37-62-59, 095-314-45-95 Øàïêà íîâàÿ, ðàçìåð 55-56. Ò:37-62-59, 095314-45-95

ÏÐÎÄÀÌ

Âåëîâèïåä äëÿ ìàëü÷èêà 3-5 ëåò.Ò:39-6295(ïîñëå18.00) Äåòñêàÿ êîëÿñêà, çèìà-ëåòî, ìàñêèòíàÿ ñåòêà, ñóìêà äëÿ ïàìïåðñîâ, áîëîòíî-çåëåíîãî öâåòà ñî âñòàâêàìè.Ò:41-68-75, 096-469-7997, 093-304-56-25 Äèòÿ÷ó øóáêó, êðîëÿ÷ó, ñ³ðîãî êîëüîðó.Äëÿ ä³â÷èíêè 2-õ ðîê³â.Ò:22-14-88 Çèìíèé êîìáèíèçîí äëÿ äåâî÷êè 6 ìåñ.-2 ëåò.110 ãðí.Ò:067-345-30-78 Êîëÿñêà çèìà-ëåòî Ïîëüøà, 3 ïîëîæåíèÿ ñïèíêè, çàïàñíûå êîëåñà,îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå.Ò:097-518-78-86 Êîëÿñêó çèìíå-ëåòíþþ, ðîçîâàÿ, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò:41-64-80, 093-737-03-12 Êîìáèíåçîí á/ó.Ò:097-518-78-86 Êóðòêà äëÿ äåâî÷êà ðîñò 90ñì.Ò:097-518-7886 Ìîëîêîòñîñ åëåêòðè÷åñêèé Medela 499 ãðí.Ò:067-792-08-75, 093-955-75-59 Îäÿã äëÿ ä³â÷èíêè â³ä íàðîäæåííÿ äî 2 ðîê³â.Ò:067-345-30-78 Îäÿã äëÿ õëîï÷èêà 9-10 ðîê³â âñå â äîáðîìó ñòàí³.Ò:067-345-30-78 ϳäðó÷íèêè, òåñòè ÇÍÎ 8-9 êëàñ, äîìàøí³ çàâäàííÿ 8-9 êëàñ.Ò:22-14-88 Ñòåíêà äåòñêàÿ èç 5 øêàôîâ.Ò:41-68-75, 096469-79-97, 093-304-56-25 øêîëüíûé ïèäæàê, 3 áðþê äëÿ ìàëü÷èêà 910 ëåò. 120 ãðí.Ò:067-345-30-78

ÏÐÎÄÀÌ

Êàðòîôåëü «Ñàíòà» áåëàÿ.Ò:098-083-4968 Êóñòû ñìîðîäèíû - 3 ñîðòà, êðûæîâíèê - 2 ñîðòà, ìàëèíà ðåìîíòàííàÿ, êàëèíà - 2 ñîðòà. Ò:097-723-62-49 Ñàæåíöû êðûæîâíèêà, ìàëèíû, ôóíäóêà, ñîðòîâûå. Ò. 097-723-62-49 ßáëîêè 25ñîðòîâ, ãðóøà 15 ñîðòîâ, ñëèâà, ÷åðåøíÿ, âèøíÿ.Ò:096-555-23-14,40-1432(ïîñëå 20)

ÏÐÎÄÀÌ

Áàíêè 3-õ ëèòðîâûå,5ãðí.Ò:36-33-85,096-44623-43 Áî÷êà ìåòàëè÷åñêàÿ.Ò:44-88-98 Áî÷êè íîâûå.Öåíà 120ãðí.Ò:050-463-3472 Áóòëè 20 ëèòðîâûå. Ò:097-885-73-69 Âåíèêè èç êàíàëñêîãî äóáà íåäîðîãî.Ò:25-6236 Äðîâà (ñòðîé îòõîäû)äåøåâî.Ò:097-195-1402 äðîâà äëÿ áàíè.Ò:55-49-09(ñïðàøèâàòü áàáóøêó Âàëþ) ªìí³ñòü 10,25,50,75 íà 100 ì. êóá. íåðæàâ³éêà, ìåòàëåâà, åìàë³ðîâàíà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò:095-829-44-15, 067-55-31349 Êóêóðóäçó, ö³íà äîãîâ³ðíà.Ò:067-970-72-86 Îâåñ, îòðóáè.:067-946-28-54 Ïðîäàì ñ/õ ïðîäóêöèþ. Ò6097-764-87-51 Ñåíî.Ò:24-49-87 Ñóõîôðóêòè ÿáëîêè-ãðóøè.Ò:097-249-02-24 Òàçèêè îöèíêîâàíûå 23 è 27 ëèòðîâ.Ò:098344-87-77 Òðàâà ãàçîííàÿ â ðóëîíàõ.Ò:066-362-56-84

ÄËß

ÏÐÎÄÀÌ

Àïàðàò ýëåêòîðîòåðàïåâòè÷åñêèé «Ñåðàãåì». Ò. (0412) 46-15-15, 067-162-21-33 Àëîº 3-õ òà 7-ìè ðîê³â.ò:34-37-67 Àïàðàò ýëåêòîðîòåðàïåâòè÷åñêèé «Ñåðîãåì», õàëàòû õ/á ðàáî÷èè - 6 øò, õàëàòû õ/á ìåäèöèíñêèå - 2 øò. áåëûå. Ò:43-18-31 Âàçîí Àëîº äëÿ ë³êóâàííÿ, 5-ð³÷íî¿ äàâíèíè. Ò:063-103-10-94 Èíâàëèäíûå êîëÿñêè á/ó 2 øò. ïî 300 ãðí, 1 íîâàÿ 1000 ãðí.Ò:55-33-31 Èíâàëèäíûå êîëÿñêè. Êîìïàêòíàÿ è äîðîæíàÿ. Öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:41-06-86 Êîðåéñêàÿ îðòîïåäè÷åñêàÿ êðîâàòü «Ñåðàãåì». Öåíà 10000 ãðí.Ò:51-61-88 Ëå÷åáíàÿ êðîâàòü «Ñåðîãåì».Ò:26-77-73,097332-85-11 Ïàðîâîé èíãàëÿòîð åëåêòðè÷åñêèé á/ó.Ò:3340-56 Òðåíàæåð äûõàòåëüíûé Ôðîëîâà + 3 êíèãè ñîïðîâîæäåíèå. Öåíà: 200 ãðí. Ò:34-26-53 Òðåíàæîð äûõàòåëüíîé ãèìíàñòèêè ïî Ôðîëîâó.Ò:47-23-36, çâîíèòü ñ 9-11 è 17-23

ÏÐÎÄÀÌ

Àêêîðäåîí ïð-âà Ãåðìàíèè, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè è êíèãè ñàìîó÷èòåëè. Ò. 063-103-1094 Àêêîðäåîí ïð-âà Ãåðìàíèè, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè è êíèãè ñàìîó÷èòåëè. Ò. 063-103-109 Íîâûé êîìïëåêò ìóçûêàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ò:097-885-73-69 Ïèàíèíî (àíòèêâàðèàò), ñîñòîÿíèå õîðîøåå, çâó÷àíèå îòëè÷íîå, êëàâèàòóðà èç ñëîíîâîé êîñòè, ï-âî Ãåðìàíèÿ. 37-62-59, 095-314-45-9 Ïðîäàì ñòàðèííîå ïèàíèíî íåìåöêîå á/ó â õîðîøåì ñîñòîÿíèè .Ò:067-500-82-13,093-75360-69 Ñàêñ-òåíîð 2 øò:êëàñèê (×åõèÿ) á/ó 1800 ãðí, Êèíã (×åõèÿ) á/ó ñ ôóòëÿðîì 1800 ãðí, Áàñãèòàðà á/ó «îáðóáîí» 400 ãðí.Ò:067-411-91-80, 093-325-35-24, 555-390

ÏÐÎÄÀÌ

Àëàáàé àç³àòñüêà â³â÷àðêà, ùåíê³ 2,5, ÷åðíîá³ëèé îêðàñ, êðóïí³, êóï³ðîâàí³, ïðèâèò³ 8001000 ãðí.Ò:067-411-95-55 Àíãëî-ðóñêèé Ïåãèé ãîí÷èé, êàáåëü 3,5 ãîäà, ðàáî÷èé 999 ãðí.Ò:067-792-08-75, 093-955-7559 ³ääàì ñîáà÷êó, êîáåëü, 1 ãîä. ò. 40-14-55 Äâå ñðåäíåàçèàòñêèå îâ÷àðêè, ñóêè, âîçðàñò 1 è 2 ãîäà. Ò. 096-334-75-17 Æèâ³ ãóñè, 7 ì³ñÿö³â.Ò:098-959-39-26 Êîáèëêà 2 ðîêè êàøòàíîâîãî êîëüîðó.Ò:097027-47-87 Êîðîâó.Ò:097-598-76-01 Êðîëèêè. ìÿñíûå, êàëèôîðíèéñêàÿ ïîðîäà, âçðîñëûå è ìîëîäíÿê. Âîçìîæåí áàðòåð. Ò:098-003-72-03 Êðîëèê³â ÷èñòîïîðîäíèõ êàë³ôîðí³éñüêèõ. Ò. 097-343-10-11 Êðóïíûé ðèçåíøíàóöåð èùåò ïîäðóãó äëÿ âÿçêè. Ò:096-528-77-94 Îòäàì â õîðîøèå ðóêè áîëüøîãî, êðàñèâîãî, ïåðñèäñêîãî êîòà, áåëîãî öâåòà.Ò:36-3385,096-446-23-43 Îòäàì â õîðîøèå ðóêè äîìàøíèõ êîòÿò. Ò. 3633-85, 096-446-23-43 Îòäàì â õîðîøèå ðóêè ñèìïàòè÷íûõ âçðîñëûõ êîòà èëè êîøêó. Çâîíèòü â ëþáîå âðåìÿ.Ò: 067-87-82-610,41-12-03 Ïîäàðþ ïóøèñòîãî êîòåíêà îò äîìàøíèõ êîòèêîâ.Ò:096-344-80-89 Ïîí³.Ò:26-77-73,097-332-85-11 Ïðîäàì ùåíêîâ íåì. îâ÷àðêè 30.11.12-äåíü ðîæäåíèÿ.Íåäîðîãî.Ò:095-449-44-18 Ëþäìèëà Ðîáî÷îãî, ñïîê³éíîãî, çäîðîâîãî êîíÿ ñ.Êóðãàíè Îñòðîçüêèé ðàéîí, гâíåíñüêà îáëàñòü.Ò:067-382-17-80 Îëåêñàíäð Ùåíêâ íåìåöêîé îâ÷àðêè, 30.11.12-äåíü ðîæäåíèÿ.Íåäîðîãî.Ò:095-449-44-18 Ëþäìèëà Ùåíêè àëàáàÿ.Ò:098-946-64-18,098-946-64-19 Ùåíêè íåìåöêîé îâ÷àðêè,2,5 ìåñÿöà, êðóïíûå, íåäîðîãî.Ò:067-418-58-88

ÊÓÏËÞ

Êóïëþ äðîâà è äðóãèå îòõîäû äðåâåñèíû.Ò:093-568-15-93,097-220-35-97 Êóïëþ îòõîäû ïîäñîëíå÷íèêà è ñîè.Ò:097764-87-51 Êóïëþ ñîåâûå è êóêóðóçíûå.Ò:097-764-8751 Êóïëþ ñîþ è ïîäñîëíå÷íèê.Ò:097-764-8751

ÏÐÎÄÀÌ

Àïïàðàò êîñìåòè÷åñêèé «Ëîòîñ», ôèëåí÷àòóþ äâåðü ñ êîðîáêîé, íîâóþ. Ò. 37-62-59, 095314-45-95

ÏÎÂÑßÊÄÅÍÍß

²

Áàëëîíû ãàçîâûå – 2 øò., æåëåçíûå êðîâàòè 1-ñïàëüíûå – 2 øò., 2 öâ.òåëåâèçîðà ïð-âà ÑÑÑÐ è Ãåðìàíèè – ïî 50 ãðí + äîñòàâêà. Ò. 098-405-80-46, 093-458-80-15. Áàíêîâñêèé ñåéô 1-ãî è 2-ãî êëàññà óñòîé÷èâîñòè ê âçëîìó, ñ ñåðòèôèêàòàìè, á/ó. Ò. 067146-92-90 Áîëüøàÿ ìåäåöèíñêàÿ áèáëèîòåêà.Ò:34-3767 Âàçîíû ëå÷åáíûå è äðóãèå: êàëàíõîý, àëîý, èíäèéñêèé óñ è äð. Ïàëüòà á/ó äëÿ øèòüÿ âàëåíêîâ, õîðîøèé ìàòåðèàë, íåäîðîãî. Ò. 3633-85, 096-446-23-43 Âàííó 1,5 ïð-âà ÑÑÑÐ, ñòîë 0,80õ1,30, ôóòáîëüíóþ ôîðìó. Ò. 098-405-80-46 ijäà ìîðîçà ï³ä ÿëèíêó.Ò:097-885-73-69 Èíöèêëîïåäèÿ «Ìèôû íàðîäîâ ìèðà» 2 òîìà.ò: ²íâàë³äíèé â³çîê, íîâà â óïàêîâö³, ñêëàäíà, äåøåâî.Ò:067-993-39-60 Êíèãà «Âåëèêîëåïíàÿ ôèãóðà çà 15 ìèí â äåíü», ñåêðåò äîìàøíåãî ïîõóäåíèÿ.Ò:22-66-13,068-834-96-64,096-607-3013 Êíèãà À.Ãàðäèí «Ìîáèëüíèê èçíóòðè:óñòðîéñòâî è ðåìîíò ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ»45ãðí.Ò:067-857-10-54 Êíèã໲çîëÿö³ÿ:ìàòåð³àëè òà òåõíîëî㳿»40ãðí.Ò:067-857-10-54 Êíèãó ýíöèêëîïåäèþ ñïåöíàçà ñòðàí ìèðà. Ò. 25-98-15 Êîìíàòíàÿ èíâàëèäíàÿ êîëÿñêà íîâàÿ.Ò:067993-39-60,097-460-44-35 Êîíüêè ñ áîòèíêàìè.Ò:097-785-73-69 Êóïîë ïàðàøþòíèé, êîñòþì L-1, öåíà 650 ãðí. òåë. 097-107-92-34, 050-225-72-29 Ëûæè íîâûå, ñàâäåïîâñêèå.Ò:097-885-7369 Ëûæè. Ò:097-885-73-69 Ëûæû á/ó íà ëþáîé âîçðàñò.Ò:24-34-79,09676-28-330 Íèòêè äëÿ âÿçàííÿ øåðñòÿí³ òà ïîëóøåðñòÿí³, âèãîòîâëåííÿ ×åðí³ã³â.Ò:22-14-88 Íîâ³ 4 êèñíåâ³ áàëîíè. Ò. 093-458-80-15, 098405-80-46, 050-39-49-770 Íîâûé øêîëüíûé ðàíåö äëÿ 1-ãî êëàññà - 70 ãðí. Ò. 37-62-59, 095-314-45-95 Íîâûé øêîëüíûé ðàíåö äëÿ 1-ãî êëàññà - 70 ãðí. Ò. 37-62-59, 095-314-45-95 Ïàâðàôèí.Ò: 47-23-36 Ïàëàòêà òóðèñòè÷åñêàÿ.Ò:097-003-98-58 Ïàìïåðñû äëÿ âçðîñëîãî, áîëüøèå ðàçìåðû, 150ãðí.Ò:39-67-72,097-43271-11 Ïëàñòèíêè.Ò:34-26-53 Ïíåâìàòè÷íó âèíòîâêó. Ò:067-267-91-11 Ïîðòàòèâíûé ðàçãîðåâàòåëü äëÿ ñóõèõ ïàéêîâ. òåë. 097-107-92-34, 050-225-7229 Ïîðòàòèâíûé ðàçãîðåâàòåëü äëÿ ñóõèõ ïàéêîâ. òåë. 097-107-92-34, 050-225-7229 Ïðîäàì êðàâ÷ó÷êó áîëüøîé ãðóçîïîäúåìíîñòè èëè îáìåíÿþ íà âåëîñèïåä á/ó.Ò:096-76283-30 Ñàøà Ñàíêè äåòñêèå.Ò:067-267-91-11 Ñåéô 30õ70õ50.Ò:47-10-33 ѳòêà ìàñêóâàëüíà, ïàëàòêà àðì³éñüêà, 450 ãðí., 3õ6. Òåë. 097-107-92-34, 050-22572-29 Ñîâåòñêàÿ åíöèêëîïåäèÿ 37 òîìîâ.Ò:33-4056 Ñòàðèííûé æåíñêèé ïëàòîê 1,50õ1,60. Ò. 3762-59, 095-314-45-95 Ñóìêó-êåíãóðó, ñòàê àíû ôèðìåííûå «Êîêà êîëà», «Òóáîðã», ñåéô. Ò:067-26791-11 Òåõíîëîãèÿ âûðàùèâàíèÿ øèíøèë, 2 âèäåîôèëüìà, 5 êíèã, êàòàëîã èç 45 ãàçåò áåñïëàòíûõ îáúÿâëåíèé äëÿ ðåêëàìû, òåõíîëîãèÿ ïðÿíûõ åêîòðàâ êàòàëîã 9 ñîðòîâ, òåõíîëîãèÿ «Ýêî-êðîëèêîâ». Àòëàñ 2 êîíâåðòà 32300 Õìåëüíèöêàÿ î-òü, ã. Êàìåíåö-Ïîäîëüñêèé, à/ÿ 64. Ò:096-911-65-85 Õîäóíêè.Ò:33-03-98 ×àéíûé ñåðâèç íà 12 ïåðñîí.Ò:47-23-36, çâîíèòü ñ 9-11 è 17-23 ×óãóííóþ âàííó â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.Ò:067105-11-87

ÊÓÏËÞ

Êóïëþ ñòàðûå ìåõàíè÷åñêèå ÷àñû, çíà÷êè íà çàêðóòêàõ, ñòàòóåòêè ôàðôîðîâûå è ìåòàëè÷åñêèå, ïîäñòàêàííèêè, ôîòîàïàðàòû, ïîäñâå÷íèêè, ìîíåòû, ìåëüõèîðîâûå èçäåëèÿ, îðäåíà. ìåäàëè.Ò:097735-85-75 Íàìåòè â³éñüêîâ³, ñ³òêè ìàñêóâàëüí³, êóíã, áóðæóéêó, òåðìîñ 12ë.Òåë. (050)50616-93

²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ.

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ-ÂÅËÎ

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

ñòîð. 19 Àâòîâèêóï àâòîìîá³ë³â Àóä³, ÁÌÂ, ÂÀÇ, ÃÀÇ, Äåó, Ìàçäà, Íèññàí, Îïåëü, Ïåæî, Ðåíî, ÇÀÇ â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ö³ë³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîòðåáóþ÷³ ðåíìîíòó, ïðîáëåìí³, êðåäèòí³.  íàÿâíîñò³ åâàêóàòîð. Áåçêîøòîâíèé âè¿çä.Ò:097-66465-75, 063-563-64-55

Àâòî ëþáîé ìàðêè è ëþáîãî ñîñòîÿíèÿ, öåëûå, ïîñëå ÄÒÏ, òðåáóþùèå ðåìîíòà, ñàìîâûâîç. Ò:093-94-99-77-6, 067-42678-28 Àâòîìîáèëè òîëüêî Ìîñêâè÷ è Âîëãà íà ðàçáîðêó.Ò:47-43-42 Àâòîìîáèëü «Ôîëüêñâàãåí Ò-4» èëè «Ôîëüêñâàãåí LT». Öåíà: äî 16000 ãðí. Ò:067-76838-93 çàõèñò, ðîáî÷èé ñòàí, íà õîäó, ö³íà 20000 ãðí. Òåë. 050-187-35-44, 096-528-39-76, 26-15-37

²Ò×ÈÇÍßͲ ² ÊÐÀ¯Í ÑÍÄ

ÏÐÎÄÀÌ

«ÂÀÇ Êàëèíà 118» ñåðèé ìåòàëèê, ìàãíèòîëà, áîðòîâîé êîìïüþòåð, öåíòðàëüíèé çàìîê, öåíà 45600 ãðí.Ò:26-32-54 «Ñëàâóòà» 2006 ã.â. 1,2 èíæåêòîð, ñåðûé ìåòàëèê, êóïëåí â 2008 ãîäó 12 ìåñÿöà. Öåíà: 24000 ãðí. Òîðã. Ò:26-32-54, 067-777-58-71, 09720-96-135 ÂÀÇ 061 1983 ã.â. ïîñëå êàï. ðåìîíòà öåíà 15000ãðí.Ò:067-41-25-114

«Ôîëüñâàãåí Ïàñàòò Â-Ç» 90 ð.â., 1,8 ãàç, áåíçèí, ñèí³é, õîðîøèé ñòàí, 2 êîìïëåêòà ðåçèíû 34,5 òûñ. ãðí.Ò:097-63-45-633 Fiat Doblo MulÀ tijet 1,9 öâåò êðàñíûé 2008 ã, ïðîáåã 78 òûñ ïàæèðñêèé 5 äâåðåé, êîíäèöèîíåð, áåç ïðîáåãà ïî Óêðàèíå.Ò:067-410-28-44 «Opel Vivaro», 2004 ã.â., 216 òûñ. êì. ïðîáåã, òóðáî-äèçåëü 1,9, ñàëîí 1+5, ìàãíèòîëà, TV, DVD, êðàñíûé öâåò, ñòåêëî-ïîäåìíèêè, åëåêòðî-ðåãóëÿòîð çåðêàë, êîíäèöèîíåð, çèìíÿÿ ðåçèíà, õîðîøåå ñîñòîÿíèå. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò:097-135-73-66, 093-307-78-56 «Ôîðä»íèçüêèé, á³ëîãî êîëüîðó, 2,0 äèçåëü, 5 ÊÏÏ, 6 ì³ñöü, âàíòàæíî-ïàñàæèðñüêèé, â äîáðîìó ñòàí³.Ö³íà 32000 ãðí.Ò:067-958-1197,063-615-65-44

Âûêóï àâòîìîáèëåé â ëþáîì ñîñòîÿíèè, ëþáûõ ìàðîê, ïîñëå ÄÒÏ, ïðîáëåìíûå.Äîðîãî.Ò:097-648-46-69,063-585-23-50 ÓÀÇ 33151(469), ÓÀÇ 3452 (áîðòîâèé) ç äîêóìåíòàìè, è äåðæ íîìåðàìè.Ò:068-513-32-18

ÏÐÎÄÀÌ

«Mercedes Atego» 2001 ã.â. 5 òîí, äâèãàòåëü 6,4, ïíåâíåõîä àâòîíîìêà, öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:097-949-06-87 Êàìàç 5511, ñåëî Òåòåð³âêà.Ò:096-28-77-566, 096-28-77-242 Òðàêòîð ç áîðòîâèé ïðè÷³ïîì äëÿ áóä³âíèöòâà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, 2,76õ1,60, ïðàöþº íà áåíçèí³. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò:097-548-666-0 Òðàêòîð ÌÒÇ80 1991 ã.â. ïîñëå êàïðåìîíòà.Ñðî÷íî.36 òûñ. ãðí.Ò:067-393-63-30 Îëåêñàíäð Òðàêòîð Ò25À 1996 ã.â.Çàâîä «Âëàäèìèð» Ðîññ³ÿ, ö³íà 52 òèñ ãðí, â â³äì³ííîìó ñòàí³.Ò:067-869-87-71

ÏÐÎÄÀÌ

Íîâûå ïðèöåïû ê ëåãêîâîìó à/ì – 3400 ãðí, íîâûå ïðèöåïû ê ìîòîáëîêàì – 2600 ãðí. ñ äîêóìåíòàìè è ãàðàíòèåé. Ò. 096-121-72-76 ÂÀÇ 2101, öâåò çåëåíûé, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå, öåíà 10400 ãðí.Ò:063-732-72-68 ÂÀÇ 21043 2002 ã.â., 1,5, 80 òûñ. ïðîáåã, öâåò çåëåíûé, ìóçûêà, ñèãíàëèçàöèÿ.Ò:096-29305-50 ÂÀÇ 2106 1990 ð.â. õîðîøèé ñòàí, íåáèòà, äðóãèé õàçÿ¿í, ãàðàæíå óòðèìàííÿ.Ò:096-62828-51 Âàç 2110 2007 ã.â. 8 êëàïàííûé äâèãàòåëü, öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:097-519-43-35 ÂÀÇ-21063, 92 ã.â., ãàç/áåíçèí, áåæåâûé, ïðîáåç 139 òûñ. êì. Öåíà:20000 ãðí. Õîçÿèí. Ò:097-42-07-180, 096-810-89-99 ÂÀÇ-21099 2007 ã.â., êðàñíîãî öâåòà, ñèãíàëèçàöèÿ, ÖÇ, 5-ñò ÊÏÏ, V=1,5. Öåíà 44000 ãðí. Òîðã. ò. 25-72-07 ÃÀÇ Òàâðèÿ, 2003 ã.â. äâèãàòåëü 1,2, ñèíèé, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå. Ò:26-32-54, 097-20-96135 Òàâðèÿ Ïèêàï 11024.Ò:063-975-20-70 Òàâð³ÿ.Ò:067-267-91-11

²ÍÎÌÀÐÊÈ «Ôîëüñâàãåí-Ïàññàò Â3» 1991 ã.â, êîðîáêà ïåðåäà÷, ñèíèé ìåòàëèê, öåíòð çàìîê, åëåêòðî-ñò¸êëà ïîäúåìíèêè, îðèãèíàëüíîå âñ¸.Öåíà 47600 ãðí.Ò:44-87-06 «Äýó Íåêñèÿ» 2007 ã.â. ïðîáåã 85 òûñ. êì., áåëûé òîíèðîâàí, ìàãíèòîëà, öåíòðàëüíûé çàìîê, 4 ýëåêòðîñòåêëîïîäúåìíèêîâ, ãèäðîóñèëèòåëü ðóëÿ. Öåíà:44800 ãðí. Òîðã. Ò:4487-06 «Ìåðñåäåñ-Áåíñ-123», äâîéíîé äèçåëü, êðàñíûé, ãèäðîóñèëèòåëè ðóëÿ, 82 ã.â., õîðîøåå ñîñòîÿíèå. Öåíà:19200 ãðí. Òîðã. Ò:44-8706 «Chevrolet» 2005 ã.â.,öåíòð. çàìîê, íîâàÿ ðåçèíà, ñèãíàëèçàöèÿ.Ò:067-972-09-90 «Ford Fusion»2007 ã.â, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå.Ò:067-804-11-91 «Ô³àò Äóêàòî» 2004 ã.â. öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:067508-44-15 «Àóäè100» 83 ã.â. ãàç, áåíçèí.Ò:096-361-26-77 Äìèòðèé Òîéîòà Ëåíäêðóçåð Ïðàäî 2004 ã.â, äèçåëü, ïðîáåã 160 òèñ.êì.Ò:067-984-30-18 Äýó Íåêñèÿ» 2007 ã.â., ïðîáåã 60 òûñ. êì. æåëòûé, ìîòîð 1,5, öåíòðàëüíûé çàìîê, ñèãíàëèçàöèÿ, åëåêòðî- ñòåêëîïîäåìíèêè, òîíèðîâàí, ìóçèêà, êîíäèöèîíåð. Ò:096-293-05-50 „Âîëüâî 360”, ëåãêîâà, ñåäàí, 82 ð.â, îá’ºì 1,7 êóá, áëàêèòíîãî êîëüîðó, îáðîáëåíèé,

Ford Sierra óíèâåðñàë 1989 ã.â. 2,0 áåíçèí, õîðîøàÿ çèìíÿÿ ðåçèíà R14, ïîñëå êàï. ðåìîíòà, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè 24500 ãðí.ÒÎðã.Ò: 067-410-33-24 «Èâåêî»4910, áóñ ãðóçî-ïàñàæèðñêèé, 8 ìåñò, ñïàðêà, 2,5 òóðáîäèçåëü, ãðóçî-ìîñò, öâåò áåëûé.Öåíà 33 òûñ. ãðí.Ò:067-984-3018

Ôîëüöâàãåí Ïàññàò Á-Ç 1990 ð.â. 1.8 ãàç/áåíçèí, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Öåíà 33600 ãðí òîðã.ò:097634-56-33 Ñðî÷íî ïðîäàì Øåâðîëåò Ëà÷÷åò³ 2006 ã.â., ñèíèé ìåòàëèê, 1.8, ìàêñèìàëüíàÿ êîìïëåêòàöèÿ, 77 òèñ ãðí.Ò:067-426-88-95 Ëåîí³ä

ÊÓÏËÞ Àâòîâèêóï àâòî â áóäü-ÿêîìó ñòàí³: ö³ëå, ï³ñëÿ ÄÒÏ, òà ïîòðåáóþ÷å ðåìîíòó.  íàÿâíîñò³ åâàêóàòîð. Ò. 093-99-44-229, 096-897-3674 Àâòî ëþáîé ìàðêè è ëþáîãî ñîñòîÿíèÿ, öåëûå, ïîñëå ÄÒÏ, òðåáóþùèå ðåìîíòà, ñàìîâûâîç. Ò:093-94-99-77-6, 067-426-78-28 Àâòîâûêóï èíîìàðîê â ëþáîì ñîñòîÿíèè, ïîñëå ÄÒÏ.Ò:063-48-27-645

ÏÐÎÄÀÌ

Àâòîäîìêðàò. ïîðøíåâîé äî 5 òîíí.Ò:25-56-79 Àêàìóëÿòîð íîâèé 190 àìïåð ÷àñîâ.Ò:097519-43-35 Áàãàæíèê íà æèãóëè. Ò:097-228-74-05 Áàãàæíèê íà ìèêðîàâòîáóñ. Ò:097-228-74-05, 093-309-19-68 Áàìïåð ïåðåäíèé ÂÀÇ 2115. Êîðîáêà ïåðåäà÷ è ìíîãî äðóãèõ çàï÷àñòåé (ñòåêëî, ñòàðòåð) íà ÃÀÇ 24 Âîëãà. Öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:067662-82-06 ÃÀÇ-3110: òîïëèâíûé áàê íà 75 ë, ôàðó ïðàâóþ, ýëåêòðîâåíò., òîðïåäà, êîðçèíó ñöåïëåíèÿ. ÂÀÇ: ìàõîâèê ñ âåíöîì. Óðàë: îáëèöîâêà, êîëüöà ßÌÇ. Ò. 096-293-05-50 ÃÀÇ-3110: ôàðó ïðàâóþ, ýëåêòðîâåíò., òîðïåäà, êîðçèíó ñöåïëåíèÿ. ÂÀÇ: ìàõîâèê ñ âåíöîì. Óðàë: îáëèöîâêà, êîëüöà ßÌÇ. ÃÀÇ-24: êàïîò, áîêîâûå ñòåêëà, ðóëåâîé ìåõàíèçì, ìàõîâèê ñ âåíöîì, ïå÷êà îòîïëåíèé á/ó «Íåêñèÿ». Ò. 096-293-05-50 Ãîëîâêó áëîêà ê àâòîìîáèëþ ÃÀÇåëü. Öåíà:2900 ãðí. Ò: 096-546-22-51


20 ñòîð.

Ãîëîâêó áëîêà ê èíîìàðêå. Ãîëîâêó áëîêà ê à/ ì «Ãàçåëü», 16-êëàïàííóþ. Ò. 096-546-22-51 Ãîëîâêó áëîêà ê èíîìàðêå. Ò. 097-457-17-03 Ãîëîâêó áëîêà. Ò:067-768-38-93 Äâèãàòåëü ê ãèäðîöèêëó,êàòåðó.067-768-38-93 Äâèãàòåëü îäíîöèëèíäðîâèé ÓÌ35.Ò:067318-43-81 Åëåêòðîäâèãóíè â³ä 0,55 êÂò äî 15 êÂò á/â.Íåäîðîãî.Ò:097-262-05-58 Çàï÷àñòè á/ó ê ìèêðîàâòîáóñàì «Ôîëüêñâàãåí» è «Ìåðñåäåñ». Ò. 097-457-17-03 Çàï÷àñòè ÊÐÀÇ, á/â: ÃÓÐ (áåç öèëèíäðà), êðûøêà ÃÓÐ, ÒÍÂÄ, ðàñïûëèòåëè, òðåùîòêè, âêëàäûøè, êîëüöà, ïàëüöû, âûêëþ÷àòåëü ìàññû, øïðèö, êëþ÷, ïîäøèïíèêè íà ïðèöåï. 25-98-15, 096-380-42-56 Çàï÷àñòèíè á/ó íà Áåëàç, è äâèãóí ßÌÇ 240 òà ßÌÇ 840.Ò:066-873-32-26 Çèìíþþ ðåçèíó 185/65 ð.4 4 øòóêè,íîâàÿ öåíà 350 ãðí/1 øòóêà.Ò:067-410-02-20 Çèìíÿÿ ðåçèíà, á/ó, ðàçìåð 14, íåäîðîãî.Ò:067-267-91-11 Êîëîíêà ðåëåâàÿ Ìîñêâè÷ á/ó.Ò:25-33-01,067492-05-47 Êîìïðåñîð îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà äëÿ øèíîìîíòàæà.Ò:097-519-43-35 Ýëåêòðîäâèãàòåëü ìîùíûé 220 V + êàòàëîãè çàï÷àñòåé ê àâòî: ÀÇËÊ-2141, ÎÊÀ, ÃÀÇ2410, 11,12,13, ÂÀÇ-2121 (Íèëà), ÇÀÇ-1102 (Òàâðèÿ), ÇÀÇ-968, ÃÀÇ-66, ÓÀÇ-452, ÈÆ-2715, ÂÀÇ, Ì-2140 ëþêñ è êíèãà ðåìîíòà Ì-2140, Ì-2138, öâåòíîé àëüáîì êîìïëåêò Ì-2140, Ì2138. Ò:25-33-01, 067-492-05-47

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ-ÂÅËÎ

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ.

ÒÅÕͲÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ

Åëåêòðè÷åñêóþ ìàøèíêó äëÿ ñòðèæêè âîëîñ, åëåêòðîáðèòâó, åëåêòðîòîñòåð, ïëååð êàñåòíûé.Ò:097-003-98-58 Ìîðîçèëüíàÿ êàìåðà.Ò:40-69-17 Ïûëåñîñ á/ó, Öèêëîí.Ò:095-274-35-05 Ïûëåñîñ Ôèëèïñ8732 íîâûé.Ò:066-791-55-95 Ïûëåñîñ, ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó, øâåéíóþ ìàøèíêó, âñ¸ á/ó.Ò:22-35-52 Ñîêîâûæèìàëêà ýëåêòðè÷åñêàÿ, áîëüøàÿ ñîâåòñêîãî îáðàçöà â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè - 200 ãðí, ìèêñåð «Ðèãà» ñîâåòñêèé ýëåêòðè÷åñêèé, ýëåêòðîáðèòâà íîâàÿ «Ìèêìà»100 ãðí, ìàøèíêà äëÿ ñòðèæêè âîëîñ «Àâðîðà» .Ò:34-26-53 Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà Virpul ñ âåðòèêàëüíîé çàãðóçêîé, 6 êã, â îòë. ñîñòîÿíèè.Ò:22-4164,093-90-58-934

ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

www.interesu.info

ÊÓÏËÞ

Àâòîøèíè ÃÀÇ 53 á/ó,Ò:067-318-43-81 Êóíãè â³ä DzË,ÓÐÀË.Òåë.(050)506-16-93

ÏÐÎÄÀÌ

Ìîòîöèêë Ìèíñê 95 ã.â. â õîðîøîè ñîñòîÿíèè.Ò:067-318-43-81

ÏÐÎÄÀÌ

Ïåðåäíº êîëåñî íà ñïîðòèâíèé âåëîñèïåä, íîâå. Ò:25-98-15

ÏÐÎÄÀÌ

Ïðîäàì Ò25, êîñàðêà, ïëóã.Ò:097-93-74-530

ÊÓÏËÞ

Êóïëþ á/ó òåëåâèçîðû ÷/á, öâåòíûå, ðàäèî, ìàãíèòîôîíû,õîëîäíèêè, ïëèòû.Ò:46-8309,096-299-32-87, 063-18-07-623 Êóïëþ ÓÀÇ-ñàí³òàðêó, â äîáðîìó ñòàí³.Ò:067984-30-18 Õîëîäèëüíèêè áûòîâûå, á/ó è íà çàï÷àñòè, ìîðîçèëüíûå êàìåðû. Ò:46-83-09, 096-29932-87, 063-18-07-623 Õîëîäèëüíèêè íà ðàçáîðêó.Ò:47-43-42 Õîëîäèëüíèê³ ïîáóòîâ³ á/ó òà íà çàï÷àñòèíè.Ò:46-83-09,096-299-32-87,063-18-07-623

Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà Candy íà çàï÷àñòè.Ò:25-93-82 Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà LG 4,5 êã 800 ãðí.Ò:098220-73-30 Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà Ñèìåíñ 7211 á/ó.Ò:050539-24-17,37-63-32 Õîëîäèëüíèê «Ñíàéãå», 2-õ êàìåðíûé, âèñîòà 1,5, öåíà 900 ãðí.Ò:067-292-41-02 Õîëîäèëüíèê «Ñíàéãå». Ö³íà: 200 ãðí. Ò:067267-91-11 Õîëîäèëüíèê Àòëàíò, á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³. Ìîðçèëüíà êàìåðà îêðåìî. Ìîäåëü MXM 260. Ö³íà 700 ãðí.Ò:096-01-72-977 Õîëîäèëüíèê Äíåïð á/ó â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.Öåíà 800 ãðí.Ò:098-375-46-50 Õîëîäèëüíèê ÇÈË 500 ãðí.Ò:067-267-91-11 Õîëîäèëüíèê ÇÈË.Ò:093-990-51-03 Õîëîäèëüíèê DzË. Ö³íà:300 ãðí. Ò:26-68-09 Õîëîäèëüíèê Ìèíñê 10 1,2ì, Îáøèðîí. Ò:096299-32-87,063-180-76-23,46-83-09 Õîëîäèëüíèê íåìåöêèé á/ó.Ò:097-485-18-40 Õîëîäèëüíèê Íîðä 3-õ êàìåðíèé, á/ó.Ò:097734-05-98 Ýëåêòðîáðèòâà «Õàðüêîâ ÍÕ-852», íîâàÿ íà ãàðàíòèè.Ò:25-98-15

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÀ ÒÅÕͲÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ

ÒÅËÅ-, ÔÎÒÎ-, ²ÄÅÎ-, ÀÓIJÎÒÅÕͲÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ

DVD ïëååð «Thomson» íåäîðîãî.Ò:34-23-33 DVD ïðîèãðûâàòåëü «Ïèîíåð». Ò:42-79-76 LCD òåëåâèçîð ñ îïòîâîãî ñêëàäà. Ò:097-33359-77 Âèäåîêàìåðó GVS ïîä ìàëåíüêóþ êàññåòó, ìîäåì òåëåôîííûé ñòàöèîíàðíûé. Ò:067267-91-11 Âèäåîìàãíèòîôîí300 ãðí.Ò:40-28-2 Êèíåñêîï 20 äþéìîâ (51 ñì), êèíåñêîï 21 äþéì (54ñì), êèíåñêîï Ñîíè òðèìåòðîí 27 äþéìîâ, Ñîíè òðèìåòðîí 25 äþéìîâ, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå, íåäîðîãî. Ò:097-333-59-77 Ñðî÷íî ïðîäàì âèäåîêàìåðó «Panasonic», ôîòîàïïàðàò, íîóòáóê.Ò:093-212-58-22.Çâîíèòü â íî÷íîå âðåìÿ ñ 3 äî 6. Òåëåâèçîð «Lifetek» äèàãîíàëü 56 ñì, á/ó. Ò:067-180-34-45 Òåëåâèçîð «Àêàé» 54 ñì äèàãîíàëü, öåíà 500 ãðí.Ò:067-292-41-02 Òåëåâèçîð «Ñàìñóíã» äèàãîíàëü 32 ñì, 1 ãîä. Öåíà: 300 ãðí. Ò:067-292-41-02 Òåëåâèçîð Åëåêòðîí 451ij 51 äèàãîíàëü, öåíà 180 ãðí.Ò:33-22-26 Òåëåâèçîð Ïàíàñîíèê.Ò:067-605-11-73 Òåëåâèçîð ïåðåíîñíîé, ÷åðíî-áåëûé. Óäîáíî äëÿ äà÷è, îõðàíû, ìàëî-ãàáàðèòíûé.Ò:09698-50-906 Òåëåâèçîð Ñàìñóíã, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, äèàã. 63 ñì.Ò:097-453-70-83 Òåëåâèçîðû Åëèíáåðã, Øàðï,Àêàé, Îòòî Øòåêåð 37 ñì .Ò:096-299-32-87,063-180-7623,46-83-09 Òåëåâ³çîð «Ñîí³ Âåãà» 3 íåòðîí, 29 äþéìîâ (70 ñì äèàãîíàëü). Ò:050-070-51-34, 099-290-83-74 Òåëåâ³çîð Samsung â ³äåàëüíîìó ñòàí³, ö³íà 700 ãðí.Ò:096-01-72-977 Òåëåâ³çîðè Ñàìñóíã 54 ñì ñ ïóëüòîì, Äæèâèñè 37 ñì ñ ïóëüòîì.Ò:46-69-41, 098-479-27-64 Òåëåôîí ÀÎÍ, á/ó, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå - 120 ãðí. Òîðã. Ò:22-71-70, , 098-581-81-43 Òþíåð íà òåëåâèçîð.Ò:25-98-15 Ôîòîàïïàðàò „ÔªÒ”. Ò. 22-71-70, 098-581-81-43

ÊÓÏËÞ

ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕͲÊÀ

ÒÀ

¹ 04 (1065) 06 ëþòîãî 2013ð.

Ðàäèîàïïàðàòóðó, êèíåñêîï ïëîñêèé äèàãîíàëü 54 ñì. Ò:46-83-09,096-299-32-87,063180-76-23 Òåëåâèçîðû íà ðàçáîðêó.Ò:47-43-42 Òåëåâèçîðû, ìàãíèòîôîíû, ðàäèîäåòàëè, îñöèëëîãðàôû, íåèñïðàâíûå è á/ó. Ò. 46-6941, 098-479-27-64 Òåëåâ³çîðè, ÷/á ³ êîëüîðîâ³ á/ó ³ íà çàï÷àñòèíè.Ò:46-83-09,096-299-32-87,063-18-07-623

DVD-äèñêîâîä äëÿ ÏÊ îò 100 ãðí. ò. 097-33359-77 GPS íàâèãàòîð ñ âèäåîðåãèñòðàòîðîì Easy Go 530.Ò:098-012-29-23 Áëîê ïèòàíèÿ 300 Âò Êîäåãûí - 130 ãðí, CD RV äèñêîâîä - 60 ãðí. âèäåîêàðòû AGP 128 ìåãàáàéò - 150 ãðí. Ò:097-333-59-77 Âèäåîêàðòó 2048 ìá, 128 áèò. Öåíà 650 ãðí. ò. 097-333-59-77 Âèí÷åñòåð íà ãàðàíòèè, IDE 160 Ãá.300 ãðí.Ò:096-362-42-34 Æîðñòêèé äèñê 80 ãèãàáàéò - 450 ãðí, íà 40 95 ãðí, íà 80 - 450 ãðí, 500 - 1159 ãðí. Ò:097333-59-77 Êîìïüþòåð 1100 ãðí, Àòëîí 2600+2,1 Ããö, âèäåî, ìóëüòèìåäèà, êëàâèàòóðà. ì³ø, îïòèêà.Ò:096-362-42-34 Êîìïüþòåð AMD-Sempron, 2500+(1,8 Ìáö), AS Lockk7V4, ÎÇÓ 512 ÌÂ, HDD 80 Ãá, CDRW 52x, õîðîøèé êîðïóñ, êëàâèàòóðà, ìûøü, ïðîãðàììû 750 ãðí òîðã.Ò:096-362-42-34 Êîìïüþòåð Atlon, 1 ÎÇÓ, 40 âèí÷åñòåð, 750 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Atlon, 256 ÎÇÓ, 40 âèí÷åñòåð, 500 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Atlon, 3000, 1 ÎÇÓ, 160 ãáàéò âèí÷åñòåð, âèäåîêàðòà Ðîäèîí 9600, 1250 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Atlon, 3000, 1,5 ÎÇÓ, 160 ãáàéò âèí÷åñòåð, âèäåîêàðòà Ðîäèîí 9600, 1400 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Atlon, 3000, 512 ÎÇÓ, 160 ãáàéò âèí÷åñòåð, âèäåîêàðòà Ðîäèîí 9600, 1100 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Atlon, 512 ÎÇÓ, 40 âèí÷åñòåð, 650 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Intel Pentium 2,4 ãÃö, 1 ÎÇÓ, 80ãáàéò âèí÷åñòåð, âèäåîêàðòà GeForce – 1150 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Intel Pentium 2,4 ãÃö, 512 ÎÇÓ, 80ãáàéò âèí÷åñòåð, âèäåîêàðòà GeForce – 950 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Intel Pentium 2400ìÃö, 1 ÎÇÓ, 160 ãáàéò âèí÷åñòåð, âèäåîêàðòà GeForce – 1350 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð ñ ïðîöåñîðîì 2,26 ãèãàãåðöà, 124 ìåãàáàéòà, 80 ãèãàáàéò âèí÷åñòåð, ñåðåáðÿíûé êîðïóñ. Öåíà:1850, âîçìîæíî ïðîäàæà ïî çàï÷àñòÿì. Ò:097-333-59-77 Êîìïüþòåð ñ Ò òþíåðîì, áåñïëàòíûé ïðîñìîòð ëþáûõ êàíàëîâ íà êàáåëüíîì èëè àíòåíå. Öåíà:150 ó.å. Ò:097-333-59-77 Êîìïüþòåð Ñåâåðóí 1000 Ìãö – 500 ãðí. Ìîíèòîð Áåíêüþ – 650 ãðí. ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð ñòàöèîíàðíûé. Öåíà: 400 ãðí. Ò:067-267-91-11 Êîìïüþòåð.Ò:063-980-35-86 Êîìïüþòåðû íîâûå ñ ãàðàíòèåé îò 1680 ãðí. Ò: 097-333-59-77 Êîìïüþòåðû, ìîíèòîðû, íîóòáóêè, ôîòîàïàðàòû ñ îïòîâîãî ñêëàäà. Ò:097-333-59-77 Êîðïóñ ñåðåáðÿíûé äëÿ êîìïüþòåðà - 100 ãðí, ÷åðíûé - 100 ãðí. Ò:097-333-59-77 Ëàìïû ïîäñâåòêè äëÿ ìîíèòîðîâ, ìàòðèö, íîóòáóêîâ è LCD òåëåâèçîðîâ, áëîê ïèòàíèÿ, çàï÷àñòè äëÿ íîóòáóêà - 195 ãðí. Ò:097-333-59-77 Ìàòåð. ñ ïðîöåñîð. 1000 Ìãö. – 250 ãðí. Ìàòåð.ñ ïðîöåñ.1100-1500 Ìãö, 295 ãðí. Êîðïóñ äëÿ ÏÊ – 100 ãðí. Êîëîíêè êîìï. ÌÀÊÑÒÐÎ 180 W, õîðîøåå çâó÷àíèå – 100 ãðí. Êðåïëåíèÿ äëÿ ïîäâåñêè íà ñòåíä LCD è ïëàçìåííûõ ïàíåëåé – 200 ãðí. Ìîíèòîð LG ôëåòðîí 15” (åñòü ñèñò.áëîê) 200 ãðí + äèñê ñ äðàéâåðîì. Ò. 097-333-59-77 Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà + ïðîöåñîð 2,26 ãèãàãåðöà, öåíà çà êîìïëåêò 800 ãðí. Ò:097-333-59-77

Ìîíèòîðû LSD îò 500 ãðí, íîâûå è á/ó, ÅËÒ îò 150 ãðí, ìîíèòîðû, êîïëåêòóþùèå è êîìïüþòåðû ïî îïòîâûì öåíàì è â ðîçíèöó, ñåòåâàÿ êàðòà äëÿ ÏÊ - 50 ãðí, ÌÔÓ íîâàÿ 3 â 1 ç ãàðàíòèåé - 565 ãðí, íîâûå ñàáâóôåðû îò 480 ãðí. Ò:Ò:097-333-59-77 Íîóòáóê ASUS X50 2 ÿäðà, 2 Ãèãà.Ò:097-80181-11 Íîóòáóê Del 3000 ãðí.Ò:34-58-91 Íîóòáóê Àñóñ Ì51Ñ.Õîðîøåå ñîñòîÿíèå.Ò:096-852-13-35 Íîóòáóê ÀÑÓÑ, 2 ÿäðà, 320 ãèãàáàéò, âèí÷åñòåð õ 2,950, áëþòóñ 3.0, VF, âåáêàìåðà, ñ ëèö.Windows, íîâûé ñ ãàðàíòèåé. Öåíà:2950 ãðí. Ò:097-333-59-77 Íîóòáóê á/ó. Ò:063-70-89-875 Íîóòáóê íà 1600 ãðí, ñèñòåìíûé áëîê ñ ïðîöåñîðîì ñèëåðî, 1000 ìåãà ãåðö - 600 ãðí, ìîíèòîð LCD - 500 ãðí. Ò:097-333-59-77 Íîóòáóêè DEL500,Samsung R25.Ò:096-85213-35 Îïåðàòèâíóþ ïàìÿòü DDR1-400, 256 ìåãàáàéò - 75 ãðí, îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü äëÿ ÏÊ DDR1-400, 512 ìåãàáàéò - 135 ãðí, ïðîöåñîð «Àòëîí 3000+» - 385 ãðí + ìàòåðèíñêóþ ïëàòó + êóëåð. Ò:097-333-59-77 Ïàìÿòü îïåðàòèâíàÿ äëÿ ÏÊ ÄÄÐ-14, 512 ìåãàáàéò, 2 øòóêè. Öåíà: 90 ãðí çà 1 øò. Ò:097333-59-77 Ïëàíøåò Apple WM-8650 íîâèé, 3000 ãðí.Ò:093-471-94-96 Ïëàíøåò Pocketbook íîâûé.Ò:066-791-55-95 Ïðèíòåð.Ò:34-08-38

ÊÓÏËÞ

Íåðàáî÷èå íîóòáóêè. ìîæíî ñ áèòûì åêðàíîì, íåðàáî÷èå êîìïüþòåðû.Ò:46-90-53, 4680-21, 098-599-27-82

ÎÁ̲ÍßÞ

Íîóòáóê Acer 5720 i íà ñòàöèîíàðíûé êîìïüþòåð.Ò:093-892-73-92

ÒÅËÅÔÎÍÈ ÒÀ ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ

ÏÐÎÄÀÌ

Òåëåôîíû: Íîêèÿ-6300, Ñàìñóíã Õ-460,Þ Íîêèÿ n-6030, Ñîíè Ýðèêñîí w810. Ò:097-4207-180 Ìîáèëüíûé òåëåôîí «Ñàìñóíã» áåç çàðÿäíîãî óñòðîéñòâà ñ çàáëîêèðîâàíûì íîìåðîì 90 ãðí.Ò:24-34-79,096-762-83-30 Ñàøà

ÃÀÇÎ-, ÂÎÄÎÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÏÐÎÄÀÌ

Âîäîî÷èñòèòåëü Åêî-Âîä.Ò:47-23-36 Âûòÿæêà â êîìïëåêòå. Öåíà:300 ãðí. Ò:26-68-09 Ãàç. ïëèòà Áðåñò.Ò:46-83-09,096-299-3287,063-18-07-623 Ãàçîâàÿ êîëîíêà, á/ó ðàáî÷àÿ.Ò:42-45-19, 096246-25-95 Ãàçîâàÿ ïëèòà «Ýëåêòà», õîðîøåå ñîñòîÿíèå. Öåíà:450 ãðí. Ò:26-68-09 Ãàçîâàÿ ïëèòà 4 êîìô.300 ãðí.Ò:40-28-28 Ãàçîâàÿ ïëèòà 4 êîìôîðêè á/ó, õîðîøîå ñîñòîÿíèå.Ò:42-45-19, 096-246-25-95

Åëåêòðîíàñîñ â³áðàö³éíèé «Êàøòàí 2» íîâèé.Ò:22-35-52 Êîòåë áåðåçîâñêèé â êîìïëåêòå ñ ÷óãóííûìè áàòàðåÿìè è òðóáàìè. Öåíà:2000 ãðí. Ò:26-68-09 Êîòåë íà òâ¸ðäîì òîïëèâå, îáîãðåâ äî 2000 ì êóá.Ò:066-600-87-84 Ïå÷ü íà òâåðäîì òîïëèâå, îáîãðåâ äî 2000 ì. êóá.Ò:066-600-87-84 Ïëèòà ãàçîâàÿ áåëàÿ Áåëîðóñêàÿ.Ò:41-21-04 Òåïëîâåíòèëÿòîð íà äðîâàõ, îáîãðåâ äî 2000 ì êóá.Ò:066-600-87-84

ÊÓÏËÞ

Ãàç.êîëîíêó îòå÷åñòâåííîãî ïð-âà, íà çàï÷àñòè. Ò. 46-69-41, 098-479-27-64 Åëåêòðî ïëèòó íà 4 êîì. ñ äóõîâêîé è êóõîíûé êîìáàéí.Ò:093-568-15-93,097-220-35-97 Ïëèòû ãàçîâûå, á/ó. Ò: 46-83-09, 063-18-07623, 096-299-32-87

ÅËÅÊÒÐÎÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÏÐÎÄÀÌ

Ïèëîðàìó, ïðåñ ãèäðàâëè÷åñêèé äëÿ êëåéêè åâðî-áðóñà, äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå îáîðó-


www.interesu.info

¹ 04 (1065) 06 ëþòîãî 2013ð.

äîâàíèå, äðîâàêîë ãèäðàâëè÷åñêèé. Ò: 050317-31-23, 096-364-30-53 Ñòîë ñëåñàðíûé.Ò:47-10-33

²ÍØÅ

ÒÅÕͲÊÀ

ÒÀ

ÎÁËÀÄÍÀÍÍß.

ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ.

ÐÎÁÎÒÀ,

ñòîð. 21

ÍÀÂ×ÀÍÍß

Àãðåãàò õîëîäèëüíèêà ðàáî÷èé.Ò:33-48-54 Êàðòîïëåêîïàëêó äî ìîòîáëîêó. Ö³íà 1150 ãðí. Ò. 096-121-72-76 Ïðîäàì Ò25 êîñàðêà, ïëóã.Ò:097-93-74-530

ÏÐÎÄÀÌ

Åëåêòðîäçâ³íîê ñèëüíîãî áîþ.Ò:46-8309,096-299-32-87,063-18-07-623 Çàäâèæêè, íàñîñû, ýëåêòðîäâèãàòåëè, ýëåêòðîïðèâîäû íà çàäâèæêè, òåëüôåðû, ñàëüíèêîâûå êîìïðåññîðû, çàòâîðû, ôëàíöû, îòâîäû, ãåíåðàòîðû, ýëåêòðîòåëüôåð, ðåäóêòîðû, êîìïðåññîðû, çóáí.ìóôòû, ãàçîäóâêè, ïîãðóç÷èêè, ïîäøèïíèêè. Ò. 067-638-48-75 Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïð-âà ãàçîáåòîíà è ïåíîáåòîíà, äðîáèëêó âàëüöîâóþ, äåçèíòåãðàòîð. Ò. 050-317-31-23 øóðóïîâåðò «Makita 6270 DWAE». Ò:42-79-76

ÊÓÏËÞ

Çàäâèæêè, íàñîñû, ýëåêòðîäâèãàòåëè, ýëåêòðîïðèâîäû íà çàäâèæêè, òåëüôåðû, ñàëüíèêîâûå êîìïðåññîðû, çàòâîðû, ôëàíöû, îòâîäû, ãåíåðàòîðû, ýëåêòðîòåëüôåð, ðåäóêòîðû, êîìïðåññîðû, çóáí.ìóôòû, ãàçîäóâêè, ïîãðóç÷èêè, ïîäøèïíèêè. Ò. 098-681-72-67 Ñàäîâóþ òåõíèêó íå ñòàðøå 1 ãîäà, êóëüòèâàòîð, öåïíûå ïèëû, áåíçî-ýëåêòðî ïèëû, ãàçîíîêîñèëêè, âîçäóõîäóâû, íàòîïîìïû, îïðûñêèâàòåëè, ýëåêòðîïèëû, òðàêòîðû, ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ, ñåíîêîñèëêè. Ò:067638-48-75

ÏÐÎÄÀÌ

Ïðîäàì ïðîôåñèîíàëüíóþ øâåéíóþ ìàøèíêó êëàñ-35. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò:067-292-41-02 Ïðîäàì ïðîôåñèîíàëüíóþ øâåéíóþ ìàøèíêó êëàñ-35. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò:067-292-41-02 Øâåéíàÿ ìàøèíêà «Singer» íîæíàÿ. Ò:067914-88-36 Øâåéíàÿ ìàøèíêà «Ïîäîëêà» íîæíàÿ.Ò:066791-55-95 Øâåéíàÿ ìàøèíêà «×àéêà», á/ó.300ãðí.Ò:3967-72,097-432-71-11 Øâåéíóþ ìàøèíêó èìïîðòíóþ íåäîðîãî.Ò:097534-76-00 Øâåéíóþ ìàøèíêó Ïîäîëüñêóþ. Ò:063-828-35-23 Øâåéíûå ìàøèíêè: ×àéêà Ïîëîëüñüêàÿ åëåêòðè÷åñêàÿ,çèíãåð íåìåöêàÿ.Ò:42-03-49

ÏÐÎÄÀÌ

Ïðîèçâîäñòâî è ïðîäàæà êîíâåéåðíûõ ðîëèêîâ, ðîëèêîîïîð.Ò:050-544-27-69, 050-446-00-69

ÏÐÎÄÀÌ Ñòåëàæè ïðèëàâêè ïîä ìàðêåò ñàìîîñëóæèâàíèÿ, âñå íîâîå.Ò:097-233-99-61, 067-410-65-50 ³òðèíà õîëîäèëüíà, ñòåëàæ³.Ò:40-60-59 Õîëîäèëüíèê ïðîìûøëåííûé 560ë, íîâûé, öåíà 2000 ãðíÒ:067-981-31-98

ÏÐÎÄÀÌ

Ïðîèçâîäñòâî è ïðîäàæà êîíâåéåðíûõ ðîëèêîâ, ðîëèêîîïîð.Ò:050-544-27-69, 050-446-00-69

ÊÓÏËÞ

Ôðèçåð äëÿ ìîðîçèâà. Ò: 066-339-36-34

ÏÐÎÄÀÌ

ÏÐÎÄÀÌ

Çàï÷àñòè íà ôðèçåðíûé äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé ñòàíîê ÔÑØ-1À. ò. 096-547-25-29 Ôðèçåíûé äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé ñòàíîê ÔÑØ-1À. ò. 066-729-40-00

ÏÐÎÄÀÌ

4-õ ñ³ãìåíòíó ñ³÷êàðêó.Ò:067-970-72-86

GSM-ñèãíàëèçàöèÿ äëÿ äîìà, êâàðòèðû, äà÷è.Öåíà 360 ãðí.Ò:097-281-24-97 Çàðÿäíèé ïðèñòð³é ç 2 êîíòóð³â 12 ³ 24 Âîëüò, ìîæíà ñòàâèòè 3 àêóìóëÿòîðè.Ò:098-87-47-495 Îëåêñàíäð Ìèêðîñêîï áèîëîãè÷åñêèé Ì1.Ò:47-10-33 Ïðîäàæ ïíåâìîï³ñòîëåò³â äëÿ âèãîòîâëåííÿ ï³ääîí³â.Ò:067-447-40-58 Ïðîäàæ ïíåâìîï³ñòîëåò³â äëÿ âèãîòîâëåííÿ ï³ääîí³â.Ò:067-447-40-58 Ýëåêòðîçâîíîê ãðîìêîãî áîÿ. Ïðèìåíÿåòüñÿ â øóìíûõ ïîìåùåíèÿõ.Ò:24-34-79, 096762-83-30

ÊÓÏËÞ

Êóïëþ ëþáûå íåëèêâèäû ðàäèîêîìïîíåíòîâ, öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:063-202-62-71

Ãëàâíîãî áóõãàëòåðà, çàìåñòèòåëÿ èëè áóõãàëòåðà, î/ð 15 ëåò. Ò:067-262-19-74 Äèðåêòîðà ô³ë³àëó, ãîëîâíîãî ³íæåíåðà, òåë. 067-180-34-45 Ƴíêà 45 ðîê³â, çà ñïåö³àëüí³ñòþ ïðîäàâåöü, øóêຠîïëà÷óâàíó ðîáîòó, ìîæëèâî íà ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. ò. 46-73-60, 067-388-76-54 Èùó ðàáîòó äîìðàáîòíèöû, ñèäåëêè. îïëàòà ïî äîãîâîðåííîñòè, ðàñìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ.Ò:097-420-71-88 Èùó ðàáîòó ðåïåòèòîðîì íåìåöêîãî ÿç³êà.Ò:063-980-35-86 Èùó ðàáîòó, èíâàëèä 1 ãðóïè.Ò:47-07-04, 098419-11-71 Èùó ðàáîòó:ïñèõîëîãà, âîñïèòàòåëÿ, íÿíè, îôèñ-ìåíåäæåðà, àäìèíèñòðàòîðà, ãîðíè÷íîé,Ò:097-48-95-632,093-53-78-450,095-4215-382 Ìóæ÷èíà 45 ëåò, âîåííûé ïåíñèîíåð, èùó ðàáîòó ñòîðîæà.Ò:093-140-09-46 Ìóæ÷èíà 45 ëåò, èùó ðàáîòó â íî÷íûå ñìåíû.Ò:067-275-87-66 Þðèé Ëåîíèäîâè÷ Ïðîäàâöÿ. Ò. 46-73-60 Ðàáîòó íÿíè, ìåäîáðàçîâàíèå, áîëüøîé î.ð., ðåêîìåíäàöèè, ïîðÿäî÷íîñòü è õîðîøèé óõîä ãàðàíòèðóþ. Ò. 43-11-79, 096-797-58-11 ×îëîâ³ê 1985 ðîêó íàðîäæåííÿ , îñâ³òà âèùà, áóõ. îáë³ê ³ àóäèò, ñòàæ ðîáîòè 8 ðîê³â, ïðîïîíóâàòè ãîëîâíîãî áóõ., ô³í. äèðåêòîðà, îïëàòó â³ä 3000 ãðí.ò:093-132-38-13 ×îëîâ³ê 38 ðîê³â øóêຠðîáîòó áóõãàëòåðà, ñòàæ íåâåëèêèé, îñâ³òà òåõí³êóì.Ò:36-06-81 ×îëîâ³ê 46 ðîê³â øóêຠðîáîòó ãîëîâíîãî åíåðãåòèêà îñâ³òà âèùà òåõí³÷íàÞ ñòàæ ïî ñïåö³àëüíîñò³ âåëèêè.Ò:36-06-81 Øóêàþ ðîáîòó áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì, âèùà îñâ³òà, 1Ñ áóõãàëòåðèÿ, ñòàæ 10 ðîê³â.Ò:067-366-33-66,095-363-80-08 Øóêàþ ðîáîòó ç³ çíàííÿì ³ñïàíñüêî¿ ìîâè.Ò:067-105-11-87 Øóêàþ ðîáîòó êîðåêòîðà äîñâ³ä ðîáîòè.Ò:067-105-11-87 Øóêàþ ðîáîòó ìåäñåñòðè äîñâ³ä ðîáîòè.Ò:067-105-11-87 Øóêàþ ðîáîòó:âîä³é êàò. Â, Ñ, Å, 2 êëàñó, ñòàæ ðîáîòè 28 ðîê³â.Ò:093-674-58-06

Àâòîñëåñàðü- ìóæ., ñ î/ð , ç/ï äîãîâîðíàÿ. Áåñïëàòíàÿ ðåãèñòðàöèÿ. Òåë: 447-337, (067)984-18-17 èëè (063) 956-48-83 Àäìèíèñòðàòîð îôèñà ñî çíàíèåì àíã.ÿçûêà. Çíàíèå ÏÊ , ç/ï äîãîâîðíàÿ. Áåñïëàòíàÿ ðåãèñòðàöèÿ. Òåë: 447-337, (067)984-18-17 èëè (063) 956-48-83  êëóá Èíäèãî ïî àäðåñó Ïîáåäû 68 íóæíà ãàðäåðîáíèöà, ðàáîòà íî÷íàÿ ïî ñìåíàì.Ò:42-67-67, 067-410-09-60 Âîäèòåëü êàò. D,Å -ìóæ.,äî 50 ëåò ,î/ð , ç/ï ñäåëüíàÿ. Áåñïëàòíàÿ ðåãèñòðàöèÿ. Òåë: 447337, (067)984-18-17 èëè (063) 956-48-83

ÂÎÍÀ ØÓÊÀª

Â²Í ØÓÊÀª

³éñüêîâèé ïåíñ³îíåð 50/180/75, ðîçëó÷åíèé, ïîçíàéîìèòüñÿ ç³ ñòðóíêîþ æ³íêîþ íåùàñëèâî¿ äîë³, ç æèòëîì. Ìàòåð³àëüíî ï³äòðèìàþ. Æèòîìèð, ãîëîâïîøòàìò, ïðåä’ÿâíèêó ïàñïîòðó ÂÍ 040702. Ò:098232-21-04 Ìóæ÷èíà 53/177/75, âäîâåö, ïîçíàêîìèòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè ñ æåíùèíîé 40-48 ëåò, íå ñêëîííîé ê ïîëíîòå, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ò:098-61-00-943 Òû ìîÿ ñåðîãëàçàÿ áëîíäèíêà?Ñ âîñòî÷íûì ñòèëåì îäåæäû, òû òàèíñòâåííà è íåæíà.Äî 45 ëåò.Ò:47-43-42(ïîñëå 20.00)

«Ãàëèíà-ãëàäü ìîðñêîé âîëíû? Åäâà ëè, âåäü ÿ – øòîðìÿùàÿ ïó÷èíà. Î, êàê âû ìíîãî ïîòåðÿëè. Ìåíÿ íå âñòðåòèâøèé ìóæ÷èíà»Î ñåáå: Ãàëèíà, 43 ãîäà.Ò:096-77-12-591 Äåâóøêà 33 ëåò ñåëüñüêîé ìåñòíîñòè èùåò ìóæ÷èíó îò 35-40 ëåò, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, èç ñåëüñüêîé ìåñòíîñòè, äëÿ ñåðüîçíûõ îòíîøåíèé.Ò:098-048-36-71 Äèâîâèæíà, ÷àð³âíà æ³íêà, íåçâè÷àéíà æ³íêà ñåðåäí³õ ðîê³â, ñòðóíêà, íåâèñîêîãî çðîñòó ñïîä³âàºòüñÿ íà çóñòð³÷ ç íåçàëåæíèì íàä³éíèì ³ áëàãîðîäíèì ÷îëîâ³êîì äî 50 ðîê³â äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿.Ò:098-695-41-86 Îäèíîêà æ³íêà 40/1,65, ðîçëó÷åíà, ìàþ ñèíà, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, áåç æèòëîâèõ ïðîáëåì ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì ñåðéîçíèì, íå ñóäèìèì, íå ï’þùèì, îäèíîêèì, â³ëüíèì äëÿ ñòâîðåííÿ ðîäèíè. Æèòîìèð 1 0025 (äî âîñòðåáîâàíèÿ ïðåäÿâèòåëþ ïàñïîðòà)ÂÍ205388. Ò:33-05-20, 098-340-83-80

Âîäèòåëè âñåõ êàò. (ÌÀÍ, Ãàçåëü, Ìåðñåäåñ, ÄÀÔ), äëÿ ðàçâîçà ñòðîéìàòåð. ïî ã. Äíåïðîïåòðîâñê. Ìàøèíèñò ïîãðóç÷èêà, áóëüäîçåðèñò. Âàõòà. Ç/ï 3400-3700ãðí/íåä. Ôîðìà è æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Îôîðì. îôèöèàëüíîå, ñîãëàñíî ÊÇîÒ Óêðàèíû. 095-782-64-92 Âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà- ìóæ., ñïåö. Îáðàçîâàíèå , ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Áåñïëàòíàÿ ðåãèñòðàöèÿ. Òåë: 447-337, (067)984-18-17 èëè (063) 956-48-83

Âîäèòåëè-ìàøèíèñòû ñòðîèòåëüíîé è ïîãðóçî÷íîé òåõíèêè, âîäèòåëè êàò. Â, Ñ, Ä, Å íà ïîñò. ðàáîòó â ã. Äíåïðîïåòðîâñê. Òåõíèêà íîâàÿ, ðåì. áàçà. Âàõòîâûé ìåòîä. Îïëàòà ñâîåâðåìåííàÿ îò 7000ãðí/ìåñ. Ôîðìà, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ôèðìîé. 099-46251-63

Âîäèòåëè êàò.Ñ,D,E, ìåõàíèçàòîðû íà ïîñò. ðàáîòó òðåá. ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè «Ïðåìèóì-êëàññà» â ã. Äíåïðîïåòðîâñêå. Âàõòà, ç/ï îò 3650 ãðí./íåäåëÿ, îïëàòà ïîíåäåëüíàÿ. Íîâûé àâòîïàðê, ðåì.áàçà. Ïðîæèâàíèå + ïèòàíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè. 099-471-86-23 Ãèãèåíèñò- î/ð îò3 ëåò , ñïåö. Îáðàçîâàíèå, ç/ï äîãîâîðíàÿ. Áåñïëàòíàÿ ðåãèñòðàöèÿ. Òåë: 447-337, (067)984-18-17 èëè (063) 956-48-83 Ãëàâíûé áóõãàëòåð ( ñìò Ïîïåëüíÿ )— ìóæ, æåí., â/î , î/ð îò 2 ëåò,ç/ï îò 12000 ãðí , æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Áåñïëàòíàÿ ðåãèñòðàöèÿ. Òåë: 447-337, (067)984-18-17 èëè (063) 95648-83 Ãðóç÷èê- êîìïëåêòîâùèê- ìóæ, íî÷íûå ñìåíû , ç/ï îò 2000 ãðí. Áåñïëàòíàÿ ðåãèñòðàöèÿ. Òåë: 447-337, (067)984-18-17 èëè (063) 956-48-83

Êðóïíîé ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè â Äíåïðîïåòðîâñêå òðåá. ðàáîòíèêè âñåõ ñòðîéñïåöèàë., êâàëèô-ûå îòäåëî÷íèêè, êàìåíùèêè, áåòîíùèêè, ñâàðùèêè, ìîíòàæíèêè. Ç/ï 68009000ãðí.+ïðåìèè. Âàõòà. Îô.îôîðì. Æèëüå, ïèòàíèå ïðåäîñòàâ. 093-539-69-63 Ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì- ìóæ., â/î , î/ð îò 2 ëåò , ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Áåñïëàòíàÿ ðåãèñòðàöèÿ. Òåë: 447-337, (067)98418-17 èëè (063) 956-48-83 Ìåíåäæåð ïî ïðîäàæå àâòîçàï÷àñòåé — ìóæ., î/ð ,ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Áåñïëàòíàÿ ðåãèñòðàöèÿ. Òåë: 447-337, (067)984-18-17 èëè (063) 956-48-83 Ìåõàíèê ïî äåðåâîîáðàáàòûâàþøåìó îáîðóäîâàíèþ — ìóæ., î/ð îò 5 ëåò , ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Áåñïëàòíàÿ ðåãèñòðàöèÿ. Òåë: 447-337, (067)984-18-17 èëè (063) 956-48-83 Ìîíòàæíèê ìåòàëëîïëàñòèêîâûõ îêîí è äâåðåé- ìóæ., î/ð , ç/ï ñäåëüíàÿ. Áåñïëàòíàÿ ðåãèñòðàöèÿ. Òåë: 447-337, (067)984-18-17 èëè (063) 956-48-83 Íà÷àëüíèê ñëóæáû êà÷åñòâà- ìóæ, æåí., â/ î ôàðìàöåâòè÷åñêîå , î/ð â ñëóæáå êà÷åñòâà , ç/ ï äîãîâîðíàÿ. Áåñïëàòíàÿ ðåãèñòðàöèÿ. Òåë: 447-337, (067)984-18-17 èëè (063) 95648-83 Îïåðàòîð êîíòàêò-öåíòðà - ( ñâîáîäíûé ãðàôèê ) -ìóæ., æåí., ç/ï ñäåëüíàÿ. Áåñïëàòíàÿ ðåãèñòðàöèÿ. Òåë: 447-337, (067)984-1817 èëè (063) 956-48-83 Îôèöèàíò- æåí., ìóæ. Ç/ï ñäåëüíàÿ. Áåñïëàòíàÿ ðåãèñòðàöèÿ. Òåë: 447-337, (067)98418-17 èëè (063) 956-48-83

Îõîðîíí³é ïîòð³áí³ îõîðîíö³ òà êîíòðîëåðè ÊÏÏ. Âàõòîâèé ìåòîä 14 ÷åðåç 14 ä³á. Ïðî¿çä òà ïðîæèâàííÿ çà ðàõóíîê ô³ðìè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç/ï 90-140 ãðí/äîáó.Ò:4678-75, 067-58-28-909 Îõðàííèêè íà âàõòó â ã.Êèåâ (êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíûå ïóíêòû). Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç/ï. 3000ãðí çà íåäåëþ (ãðàôèê 7/7; 14/14). Âûïëàòà â êîíöå êàæäîé íåäåëè ëèáî 450ãðí/ñìåíà (îïëàòà åæåäíåâíî). Æèëü¸ è ôîðìó ïðåäîñòàâëÿåì. Åñòü ïèòàíèå. Òåë.: (044)-383-06-02 098-96311-02

Îõðàííèêè òðåá. íà ñòðîéîáúåêòû â ã.Äíåïðîïåòðîâñê. (Âèäåîíàáëþä./ÊÏÏ/Ïàòðóëèð. òåððèòîðèè). Ñîïðîâîæäåíèå ãðóçîïåðåâîçîê ïî ãîðîäó. Äíåâíûå ñìåíû. Âàõòîâûé ìåòîä. Ç/ï 75009800ãðí/ìåñ. Ïèòàíèå 2-ðàç., æèëüå, îôîðìëåíèå îôèöèàëüíîå. 095-159-83-24

Îõðàíà ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ â ã. Äíåïðîïåòðîâñê. ÊÏÏ/Ñîïðîâîæä. ãðóçîïåðåâîçîê. Âàõòîâûé ìåòîä ðàáîòû (20/10; 30/ 10; 15/15). Ç/ï îò 7200 ãðí/ìåñ. Ôîðìó, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåò ôèðìà. Îôîðìëåíèå ïî ÊÇîÒ Óêðàèíû, ïîëíûé ñîö.ïàêåò. 066271-99-10 ϳäïðèºìñòâî çàïðîøóº íà ðîáîòó àòåñòîâàíèõ ìàéñòð³â ç ïðàêòè÷íîãî êåðóâàííÿ.Ò:096017-29-77 Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò- ìóæ, â/î , î/ð æåëàòåëüíî , ç/ï ñòàâêà+%. Áåñïëàòíàÿ ðåãèñòðàöèÿ. Òåë: 447-337, (067)984-18-17 èëè (063) 956-48-83 Ïñèõîëîã — ì/æ, â/î, î/ð æåëàòåëüíî , ç/ï äîãîâîðíàÿ. Áåñïëàòíàÿ ðåãèñòðàöèÿ. Òåë: 447-337, (067)984-18-17 èëè (063) 956-48-83

Ðàáîòíèêè íà ñáîðêó îâîùåé â òåïëèöû òðåáóþòñÿ êèåâñêîìó òîðãîâîìó äîìó. Ðàáîòà â ã.Êèåâ. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ãðàôèê äâå íåäåëè ÷åðåç äâå. Ç/ï. 4100ãðí çà äâå íåäåëè. Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè. Åñëè íóæíî æèëü¸ - ïîñåëèì. Ñïðàâêè ïî òåë:. (044)-383-1531 096-157-53-45

Ðàçíîðàáî÷èå, ïîäñîáíèêè, êàìåíùèê, ïëèòî÷íèê, ìàëÿð-øòóêàòóð, îòäåëî÷íèê íà ïîñò. ðàáîòó â ñôåðå íåæèëîãî ñòðîèòåëüñòâà â ã. Äíåïðîïåòðîâñê. Âàõòà. Ç/ï ñâîåâðåìåííàÿ 27003600 ãðí/íåäåëÿ. Èíñòðóì., ïèòàíèå, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 066-344-87-45 Ðàçíîðàáî÷èå — ìóæ., ç/ï ñäåëüíàÿ. Áåñïëàòíàÿ ðåãèñòðàöèÿ. Òåë: 447-337, (067)98418-17 èëè (063) 956-48-83 Ðàçíîðàáî÷èé íà ïðîèçâîäñòâî ìåòàëëîïëàñòèêîâûõ îêîí - î/ð îáÿçàòåëåí , ç/ï äîãîâîðíàÿ. Áåñïëàòíàÿ ðåãèñòðàöèÿ. Òåë: 447337, (067)984-18-17 èëè (063) 956-48-83 Ðîáîòà âäîìà ñêëåþâàííÿ ïàêåò³â äëÿ íàñ³ííÿ. Çàðîá³òîê 2000-2500 ãðí íà ì³ñÿöü. Ìàòåð³àëè - ïîøòîþ. Íàïèø³òü çàìîâëåííÿ+êîíâåðò ç³ ç/à + êóïîí á/î. À/ñ 382 «Ñï» ì. Äèìèòðîâ-4 Äîíåöüêà îáë.85324 Ñáîðùèê ìåáåëè- ìóæ., î/ð îáÿçàòåëåí , ç/ï ñäåëüíàÿ. Áåñïëàòíàÿ ðåãèñòðàöèÿ. Òåë: 447-337, (067)984-18-17 èëè (063) 95648-83

Òîðãîâ³é äèñòðèá'þòåðñüê³é êîìïàí³¿ (êîíäèò. âèðîáè, êîðìè äëÿ òâàðèí) ïîòð³áí³ òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè ç àâòî, ç/ï ñòàá³ëüíà.Ò:067-880-46-56

e e

ep a oo

Òîðãîâûé àãåíò- ìóæ., î/ð îò 1 ãîäà , ç/ï äîãîâîðíàÿ. Áåñïëàòíàÿ ðåãèñòðàöèÿ. Òåë: 447-337, (067)984-18-17 èëè (063) 956-48-83

Òðåáóåòüñÿ âîä. êàò Å, îïûò ðàáîòû íà èíîìàðêàõ, ç/ï îò 4000 ãðí.Ò:097-233-99-61, 067-410-6550 Òðåáóþòüñÿ ìåíåäæåðû ïî ïðîäàæå òîëüêî ñ îïûòîì ðàáîòû.Ò:44-89-31,096-364-3053,å-mail:050-5442769mail.ru

Óáîðùèöû(êè) , äâîðíèêè, òåëåæíèêè, îïåðàòîðû ïîëîìîå÷íûõ ìàøèí íà ðàáîòó â Êèåâå. Ñòàáèëüíàÿ êëèíèíãîâàÿ êîìïàíèÿ, èíîãîðîäíèì æèëüå.Ò:097-94-44-794 Óïàêîâùèêè êèåâñêèõ òîðòîâ â êîðîáêè. Ðàáîòà â ã.Êèåâ. Áåç îïûòà ðàáîòû. Ãðàôèê ðàáîòû: 7/7 ëèáî 15/15. Îïëàòà â êîíöå êàæäîé íåäåëè: 3000ãðí çà ðàáî÷óþ íåäåëþ. Îáùåæèòèå íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ ïðåäïðèÿòèåì, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äëÿ ðàáîòíèêîâ áåñïëàòíîå ïèòàíèå. Ïðÿìîé òåëåôîí: 044362-99-86 097-949-19-63 Ôàñîâùèêè ìàêàðîííûõ èçäåëèé. Ðàáîòà â ã.Êèåâ. Áåç îïûòà ðàáîòû. Ãðàôèê ðàáîòû åñòü âàõòîâûé(7/7; 14/14), åñòü ïîñìåííûé(2/2; 4/4; 5/2). Äëÿ èíîãîðîäíèõ åñòü æèëü¸. Çàðïëàòà ñòàâêà 430ãðí/äåíü. Çàðïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ êàæäûé äåíü. Ïèòàíèå 2-õ ðàçîâîå. Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè. Ïðîñèì ïîñðåäíèêîâ íå áåñïîêîèòü. (044)-383-17-91 096-404-32-44

×àñòíîìó ïðåäñïðèÿòèþ ðàñïîëîæåíîìó â 12 êì îò Êèåâà òðåáóþòüñÿ: ðàçíîðàáî÷èå, óïàêîâùèêè, ïå÷íèê. Ïðåäîñòàâëÿåòüñÿ òåïëîå îáùåæèòèå á/ï, ç/ï õîðîøàÿ.Ò: 067-232-73-11, 044-410-5944, 044-419-91-05 áåç ïîñðåäíèêîâ Øâåÿ — æåí., ñïåö. Îáðàçîâàíèå , î/ð , ç/ï ñäåëüíàÿ. Áåñïëàòíàÿ ðåãèñòðàöèÿ. Òåë: 447337, (067)984-18-17 èëè (063) 956-48-83 Ýëåêòðèê- ìóæ., ñïåö. Îáðàçîâàíèå , î/ð , ç/ï ñäåëüíàÿ. Áåñïëàòíàÿ ðåãèñòðàöèÿ. Òåë: 447-337, (067)984-18-17 èëè (063) 95648-83 Þðèñò- ìóæ.. æåí., î/ð , ç/ï äîãîâîðíàÿ. Áåñïëàòíàÿ ðåãèñòðàöèÿ. Òåë: 447-337, (067)98418-17 èëè (063) 956-48-83

o y ay o a y –

Çã³äíî íîðì Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó ïëàòíèêàìè çåìåëüíîãî ïîäàòêó º: âëàñíèêè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, çåìåëüíèõ ÷àñòîê (ïà¿â); çåìëåêîðèñòóâà÷³. Þðèäè÷í³ îñîáè ñàìîñò³éíî îá÷èñëþþòü ñóìó ïîäàòêó ùîðîêó ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ³ íå ï³çí³øå 20 ëþòîãî ïîòî÷íîãî ðîêó ïîäàþòü â³äïîâ³äíîìó îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çà ì³ñöåçíàõîäæåííÿì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïîäàòêîâó äåêëàðàö³þ íà ïîòî÷íèé ð³ê çà âñòàíîâëåíîþ ôîðìîþ, ç ðîçáèâêîþ ð³÷íî¿ ñóìè ð³âíèìè ÷àñòêàìè çà ì³ñÿöÿìè. Ïîäàííÿ òàêî¿ äåêëàðàö³¿ çâ³ëüíÿº â³ä îáîâ’ÿçêó ïîäàííÿ ùîì³ñÿ÷íèõ äåêëàðàö³é. Ñòàâêà ïîäàòêó çà çåìåëüí³

a p

i x oci !

ä³ëÿíêè, íîðìàòèâíó ãðîøîâó îö³íêó ÿêèõ ïðîâåäåíî, âñòàíîâëþºòüñÿ ó ðîçì³ð³ 1 â³äñîòêà â³ä ¿õ íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè. Çâåðòàºìî óâàãó, íîðìàòèâíó ãðîøîâó îö³íêó çåìåëü ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó çà 2012 ð³ê íåîáõ³äíî ³íäåêñóâàòè íà êîåô³ö³ºíò ³íäåêñàö³¿, ùî äîð³âíþº 1,0. Çåìåëüíèé ïîäàòîê þðèäè÷íèìè îñîáàìè ñïëà÷óºòüñÿ ùîì³ñÿöÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â, ùî íàñòàþòü çà îñòàíí³ì êàëåíäàðíèì äíåì ïîäàòêîâîãî (çâ³òíîãî) ì³ñÿöÿ. ³ää³ë âçàºìî䳿 ³ç Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Äϲ ó ì.Æèòîìèð³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè


22 ñòîð.

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ 2-ʲÌÍÀÒͲ

ÊÓÏËÞ

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ëþáîì ðàéîíå ãîðîäà áåç ïîñðåäíèêî, ðàñìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ.Ò:098-581-34-38

3-ʲÌÍÀÒͲ

ÊÓÏËÞ

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ëþáîì ðàéîíå ãîðîäà áåç ïîñðåäíèêî, ðàñìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ.Ò:098-581-34-38

1-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ

1-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ

1 ê³ìíàòíà êâàðòèðà 31/17/6, 2/5 ïàíåëüíîãî äîìà íå óãëîâàÿ, òåëåôîí, áðîí. äâåðü, æèëîå ñîñòîÿíèå 228 òûñ ãðèâåí.Ò:067-345-3078 1 ê³ìíàòíà êâàðòèðà â öåíòð³ ì³ñòà.Ò:097792-35-47 1 êîìíàòíàÿ 3/5 êèðïè÷, 34,5/20/7, êîëîíêà.269000 ãðí.Ò:098-462-59-14 1 êîìíàòíàÿ Áîðèñà Òåíà, 1/9 ïàíåëüíîãî äîìà. 34/9/6, êîëîíêà, âèñîêèé ôóíäàìåò. 253000 ãðí.Ò:098-462-59-14 Êèáàëü÷è÷à óë. 8/9 êèðïè÷,ìàëîñåìåéêà 25/ 12,5 ëîäæèÿ 6 ì êâ., æèëîå ñîñòîÿíèå.Öåíà 183000 ãðí.Ò:33-44-44,067-345-30-78 Êèáàëü÷è÷à óë., 1-êîìíàòíóþ, 4/9 ê, 33/16/ 7,5, á/ç, æèëîå ñîñòîÿíèå, 196000 ãðí. ò. 4673-60 Êèáàëü÷è÷à óë., 1-êîìíàòíóþ, 4/9 ê, 33/16/ 7,5, á/ç, æèëîå ñîñòîÿíèå,196000 ãðí. ò. 46-7360 Êèáàëü÷è÷à, 5/9 êèðïè÷, 30/16/7, íå óãëîâàÿ, áàëêîí çàñòåêëåí, êàïèòàëüíûé ðåìîíò.Öåíà 232000 ãðí.Ò:067-345-30-78 Êëîñîâñêîãî óë. 1 åòàæ, âîçìîæåí äîñòðîé 18/6.Öåíà 228000 ãðí.Ò:33-44-44,067-345-3078 Êëîññîâñêîãî óë., 1-êîìíàòíóþ, 8/9 ï, æèëîå ñîñòîÿíèå, 35/18/9. Öåíà 232 òûñ. ãðí. ò. 063-317-41-92 Êîòîâñêîãî óë., ìàëîñèìåéêà, 3/9ê, 28/11,5/ 4,9, áîéëåð, á/ç, ÌÏÎ, ñ÷åò÷èê íà âîäó, ìåáåëü,ðåìîíò, òåëåôîí. Õîçÿéêà. Öåíà: 220000. Ò:097-57-55-811 Êîòîâñüêîãî, 3/9 êèðïè÷íîãî äîìà, íå óãëîâàÿ, ðåìîíò, ñ÷åò÷èê íà âîäó, áîéëåð, áàëêîí çàñòåêë¸í, ìåò.ïëàñò. îêíà, òåëåôîí.Õîçÿéêà. 225500 ãðí.Ò:097-575-58-11 Ìàë³êîâà âóë., 2/9, 41/19/9, õîðîøèé ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, íîâà ïëèòà, ÌÏÂ, æàëþç³, õîðîøà êëàäîâêà. Ö³íà:260000 ãðí. Ò:46-09-37, 098-462-59-14 Ìîñêîâñàÿ óë., 1-êîìíàòíóþ, 4/5 ï, öåíà 224 òûñ.ãðí. Ò. 096-446-86-17 Îáóâíîé ô-êè ð-í, 3 Áåðåçîâñêèé ïåð, 6/9ï, íå óãëîâàÿ, 34/17,5/8,5, ñàíóçåð ðàçäåëüíûé, áîéëåð, æèëîå ñîñòîÿíèå. Öåíà: 240000 ãðí. Òîðã. Ò:26-32-54 Ñåííûé ðûíîê ð-í, êîìíàòà ñ îòäåëüíûì âõîäîì, ÷àñòíûé ñåêòîð.Öåíà 45000 ãðí.Ò:096-999-60-75 Õëåáíàÿ óë., 2/5 ê, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Öåíà 280 òûñ.ãðí. Ò. 096-446-86-17 Öåíòð, 3/5 ïîâ., ö. áóä., õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 2640000 ãðí. Ò: 096-446-86-17 Öåíòð, 4/5ö, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà:240000 ãðí. Ò:063-317-41-92 Øåâöîâîé óë.,1/9 êèðïè÷íîãî äîìà,28/15/6 êâ.ì. Æèëîå ñîñòîÿíèå, íå óãëîâàÿ, áåç áàëêîíà.Öåíà 200000 ãðí.Ò:067-718-16-07 Ùîðñà 6/9 êèðïè÷, 30/15/7, ðåìîíò.öåíà 220 000 ãðí.Ò:55-41-48, 093-08-12-445

2-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ

³òðóêà, 2 êîìíàòíàÿ, 1/9 äîìà, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, ðåìîíò. 352000 ãðí.Ò:098-462-5914 Êîñìîíàâò³â âóë., 1/5ï, íå êóòîâà, á/ç, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, òåëåôîí, êîëîíêà, ê³ìíàòè îêðåì³. Ö³íà:280 òûñ ãðí. Ò:55-41-48 Ë.Òîëñòîãî óë., 2-êîìíàòíóþ, 8/9 ê, ðàçä., 44/ 28/6, ñ/ó ñîâì., ÷èñòàÿ ïðîäàæà. Öåíà 168000 ãðí. ò. 46-73-60 Ìàéäàí Çãîäè óë. 1/5 ïàíåëüíîãî äîìà, 45/ 32/5, õîðîøèé ðåìîíò, äîêóìåíòû ãîòîâû, ìîæíî ïîä îôèñ.Öåíà 303000 ãðí.Ò:33-4444,067-345-30-78 Ìàéäàí Çãîäè, 1/5 ïàíåëüíîãî äîìà, 42/32/ 5 õîðîøîèé ðåìîíò, ìîæíî ïîä îôèñ 303000 ãðí.Ò:067-345-30-78

¹ 04 (1065) 06 ëþòîãî 2013ð.

Ïîáåäû ïë., 2-êîìíàòíóþ, 3/5 ê, öåíà 384 òûñ.ãðí. Ò. 096-446-86-17 Ïîëåâàÿ 3/5, êîìíàòè îêðåì³, 48 êâ ì, íå óãëîâà.250000 ãðí.Ò:098-462-59-14 Ïðîñïåêò 3/5 ïàíåëü, íå ðàçäåëüíàÿ, 280000 ãðí.Ò:55-41-48,093-08-12-445 Ðèëüñüêîãî âóë., 3/5ö, íå êóòîâà, ÏÂ, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 288 òûñ. ãðí. Ò:55-41-48 Øåëóøêîâà âóë., 2/9ö, 59 êâ.ì., 2 ëîä泿, ñàíâóçîë, êóõíÿ ç áàëêîíîì. Ö³íà:356000 ãðí. Ò:46-09-37, 098-462-59-14 Øåëóøêîâà óë. 5/9 êèðïè÷, åâðîðåìîíò. áûòîâàÿ òåõíèêà. öåíà 365000 ãðí.Ò:098-462-59-14 Øåëóøêîâà/Êè¿âñüêà âóë., 4/5 êåðàìçèò, 47 êâ.ì., âåëèê³ ê³ìíàòè, ë/ç, ðåìîíò â òóàëåò³ ³ â âàíí³é. Ö³íà:292000 ãðí. Òåðì³íîâî! Ò:2233-67, 46-09-37, 098-462-59-14 Ùîðñà óë., 2-êîìíàòíóþ, 2/5 ï, 48/30/6, ðåìîíò, ìåáåëü, êîëîíêà, öåíà 344 òûñ.ãðí. Ò. 55-41-48

3-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ

Ãóéâà, 1/4ö, ãàðíèé ñàä. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò:09754-13-465 Ìèðó ïð. 2/9ï, 76/45/9, ÏÂ, êàôåëü. Ö³íà:400 òûñ ãðí. Ò:067-440-14-34, 55-41-48 Ùîðñà, 8/10 êèðïè÷, 68/39/10 àâòîíîìêà, ñ÷åò÷èêè, ñòåëëîïàêåòû.431 òûñ ãðèâåí.Ò:067-345-30-78 Ãîãîëÿ ðàéîí «Ãëîáàëà», õîðîøèé ðåìîíò, ñâîáîäíàÿ, äîêóìåíòû ãîòîâû. 303 òûñ ãðèâåí.Ò:067-345-30-78 Êèåâñêàÿ, 3-õ êîìíàòíàÿ, 3/5 êèðïè÷, íå óãëîâàÿ, 58/42/6, îêíà âî äâîð, õîðîøåå ñîñòîÿíèå, 360000 ãðí.Òîðã.Ò:46-65-09, 097-274-2284 Âàëåíòèíà Ãðèãîðèåâíà Êèåâñêàÿ 3 êîìíàòíàÿ, 6/9 äîìà, 70/40/9, 399000 ãðí.Ò:098-462-59-14 Áîãóí³ÿ, ñòàë³íêà, 3-ê³ì. 2/3ö, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà:352000 ãðí. Ò:37-80-57, 096-446-86-17, 063-317-41-92 Ùîðñà-×àïàåâà óãîë óë., öåíòð, ïîä áèçíåñ, 1/5 ê, åñòü ìåñòî äëÿ ïðèñòðîéêè. Öåíà 600000 ãðí. Âîçìîæåí îáìåí íà äâå 2-êîìíàòíûå. Ò. 22-63-00, 067-932-18-90 Êîòîâñêîãî-Âàòóòèíà óë., 3-êîìíàòíóþ, 4/5 ê, êóõíÿ-ñòóäèÿ ïåðåõîäèò â ñòîëîâóþ, êîìí.ðàçä., åâðîðåìîíò, àâò.îòîïëåíèå, ìåáåëü, áàãåòû, ëþñòðà. Öåíà 600 òûñ. ãðí. Òîðã. ò. 067-440-14-34, 55-41-48

4-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ

Æóêîâà âóë., 4/9, 78/47/9. Ö³íà:480000 ãðí. Òîðã. Ò:098-462-59-14 Æóêîâà âóë., 4/9ö, æèòëîâèé ñòàí, 2 ë/ç, òèõå ì³ñöå. Ö³íà:464000 ãðí. Ò:098-462-59-14 Õëåáíàÿ óë., 4-êîìàòíóþ, 5/5, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, åâðîðåìîíò. Öåíà 384000 ãðí Òîðã. ò. 096-446-86-17

1-ʲÌÍÀÒͲ

ÊÓÏËÞ

Ñíèìó êâàðòèðó â ëþáîì ðàéîíå ãîðîäà.Ò:096-084-61-80 Êóïëþ 1-2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ðåìîíòîì. Ò: 096-264-46-79 Êîìíàòó â îáùåæèòèè.Ò:067-508-44-15 1-êîìíàòó êâàðòèðó â Æèòîìèð³ â æèèëîâîìó ñòàí³, áåç ïîñåðåäíèê³â çàãàëüíîþ ïëîùåþ â³ä 33 êâ ì.Ò:067-175-67-06 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ëþáîì ðàéîíå ãîðîäà áåç ïîñðåäíèêî, ðàñìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ.Ò:098-581-34-38 1-2-3-4 êîì. êâ. ãîñòèíêó, ìàëîñèìåéêó, ÷/ñ, êîìíàòó â îáùåæèòèè â ëþáîì ðàåíå ãîðîäà. Ò:093-513-67-98, 46-81-48

42-13-13

òåëåôîí äëÿ ïîäà÷³ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü

ʳìíàòó â 2-ê³ì. êâ. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Ïðîæèâàíèå ñ õîçÿé. Ò:33-05-20, 098-340-83-80 Ñîáîðíàÿ ïë., 1-êîìíàòíóþ, ñ ìåáåëüþ, õîðîøèì ðåìîíòîì. Öåíà 1300 + êîììóíàëüíûå. ò. 063-317-41-92 Òåàòðàëüíàÿ óë., êâàðòèðà ñ ðåìîíòîì, áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñïàëüíûõ ìåñò, êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå, ãîðÿ÷àÿ âîäà. Ïîñóòî÷íî. Ïî÷àñîâî. Õîçÿéêà. Ò. 095-495-02-72 Á.Áåðäè÷åâñêàÿ óë., êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå, åâðîðåìîíò, áûòîâàÿ òåõíèêà, íåìåöêàÿ ìåáåëü. Áûñòðîå çàñåëåíèå. Ïîñóòî÷íî, ïî÷àñîâî. Õîçÿéêà. Ò. 067-59-19-019, 095-49502-72 Ìîñêîâñêàÿ/Êîòîâñêîãî óë., çäàì 1 êîì. êâ. ïîñóòî÷íî, ïî÷àñîâî, ýâðîðåìîíò, êàáåëüíîå, ãàðÿ÷àÿ âîäà, ÷èñòàÿ ïîñòåëü, àâòîñòîÿíêà ðÿäîì. Öåíà ðàçóìíàÿ. Õîçÿéêà. Ò:44-73-46, 098-47-91-615

Áîãóíèÿ, âîçëå Ðîääîìà, äëÿ ïàðíÿ-ñòóäåíòà 450 ãðí.Ò:22-66-13, 068-834-96-64, 096-60730-13 Êîìíàòà äëÿ ïàðíÿ-ñòóäåíòà Ïðîñïåêò Ìèðà, âñå óäîáñòâà 450 ãðí.Ò:22-66-13, 068834-96-64, 096-607-30-13 Çäàì 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó, Ïðîìàâòîìàòèêà, äëÿ 1 ÷åëîâåêà, ìåáåëü, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà, áîéëåð.2200 ãðí+ñâåò.Ò:22-66-13, 068-834-96-64, 096-607-30-13 Ñäàì 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ðàéîí óë. Äîâæåíêà.1600+ñâåòÕîçÿéêà.Ò:098-214-82-52 Ñäàåòüñÿ êîìíàòà äëÿ ïàðíåé ñ õîçÿéêîé 400 ãðí.Ò:33-15-75 óë. Áîðîäèÿ, êîìíàòà â 3-õ êîìíàòíîé êâàðòèðå, äëÿ 2 äåâóøåê-ñòóäåíòîê 400ãðí ñ ÷åëîâåêà,ñ õîçÿéêîé.Ò:41-48-25, 098-317-30-40 Ïîëåâàÿ-Êîñìîíàâòîâ, êîìíàòà â 2-õ êîìíàòíîé êâàðòèðå, äëÿ ïàðíÿ-ñòóäåíòà, ïðîæèâàíèå ñ õîçÿéêîé.Ò:093-565-04-36 ʳìíàòó â 2-ê³ìíàòí³é êâàðòèð³ äëÿ 1-2 ÷îëîâ³ê, ìåáë³, ãàðÿ÷à âîäà, ïðîæèâàííÿ áåç ãîñïîäàðÿ. Ö³íà: 700 ãðí. Ò:46-81-48 Çäàì êîìíàòó íà Ïîëåâîé äëÿ 2-3 ÷åëîâåê â 2-õ êâàðòèðå, áåç ïîñðåäíèêîâ.Ò:098-340-8380 Ïîëåâàÿ, 1-êîìíàòíàÿ õðóùîâêà,2/5, êîëîíêà, ìåáåëü, êàáåëüíîå, õîëîäèëüíèê, íà äëèòåëüíûé ñðîê.1300+ñâåò.Õîçÿéêà.Ò:067-70422-98,39-52-84 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ùîðñà (öåíò) 7/ 9 êèðïè÷. Öåíà 1300 ãðí + êîìóíàëüí³å óñëóãè.Ò:093-949-49-80

2-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ

2-ê³ì. êâ., ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 3,5 ãðí. Ò:46-8148

O A TE OH A H O O O

EHH

ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â Ì²ÑÒÀÕ ÎÁËÀÑÒ²

ÏÐÎÄÀÌ

²âàíîï³ëü ñ., ×óäí³âñüêîãî ð-íó, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, º ãàç. Ò. 096-334-75-17 Êîðîñòåíü, 2-êîìíàòíóþ, 3/5 ê, êîìíàòû ðàçä., ñàíóçåë ñîâì., åâðîêîíà, íîâàÿ ñòîëÿðêà, ñ÷åò÷èêè, ðåìîíò, õîçÿèí. Ò. (242) 562-17, 096-267-38-66

ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â Ì²ÑÒÀÕ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÏÐÎÄÀÌ

Êâàðòèðó â Êðèìó á³ëÿ Äæàíêîÿ 2-õ ê³ìíàòíó 42 êâ.ì, îáì³íÿþ íà êâàðòèðó â ì. Æèòîìèð³.Ò:067-958-11-97

HA CA T

WWW.INTERESU.INFO ( e o o o) Âèòðóêà óë., 1-êîìíàòíóþ, 3/5 ï, 1200 + ñâåò. Ò. 46-73-60 Êè¿âñüêà âóë., 1 ê³ì. â 3 ê³ì. êâ., äëÿ 1 ä³â÷èíè ÷è ñòóäåíòêè. Ö³íà: 500 ãðí+ñâ³òëî. Ò:4006-02, 46-81-48, 067-8-795-799 Êèåâñêàÿ-Ìàíóèëüñêîãî óë., 2-êîìíàòíóþ, 2000 + ñ÷åò÷èêè, äëÿ ñåìüè èëè ðàáîòàþùèõ. Ò. 093-513-67-98, 46-81-48 Àâòîâîêçàë, êîìíàòíó èëè êîéêî-ìåñòî. Ò. 46-81-48, 067-8-795-799 Êðîøíÿ, êîéêó-ìåñòî äëÿ ïàðíÿ.Ò:26-5913,093-316-71-80 Òåàòðàëüíàÿ óë., êâàðòèðà ñ ðåìîíòîì, áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñïàëüíûõ ìåñò, êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå, ãîðÿ÷àÿ âîäà. Ïîñóòî÷íî. Ïî÷àñîâî. Õîçÿéêà. Ò. 24-52-98, 095495-02-72 Á.Áåðäè÷åâñêàÿ óë., êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå, åâðîðåìîíò, áûòîâàÿ òåõíèêà, íåìåöêàÿ ìåáåëü. Áûñòðîå çàñåëåíèå. Ïîñóòî÷íî, ïî÷àñîâî. Õîçÿéêà. Ò. 24-52-98, 067-59-19-019, 095-495-02-72 Áîãóíèÿ êîìíàòó, ïîðÿäî÷íîìó ïàðíþ èëè äåâóøêå, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê.Ò:51-68-79 Êîìíàòó â îáùåæèòèè.Ò:51-68-79 Çäàì êîéêî-ìåñòî äëÿ äåâóøêè. Ò:37-96-22 Êîìíàòó îòäåëüíóþ, â ÷àñòíîì äîìå, Ñìîëÿíñêàÿ ïëîùàäü, äëÿ äåâóøêè áåç âðåäíûõ ïðèâè÷åê, óäîáñòâà,áåç õîçÿéêè.Ò:34-4954,098-028-30-85 Ïîñóòî÷íî, ïî÷àñîâî 1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ñ åâðîðåìîíòîì, ïî óë. Êèåâñêàÿ.Ò:093637-75-79 ʳìíàòó â 2-õ ê³ìíàòí³é êâàðòèð³ ïðîæèâàííÿ ç ãîñïîäàðêîþ. 450 ãðí.Ò:25-31-48 (ï³ñëÿ 18) Êâàðòèðà ïîñóòî÷íî öåíòð.Ò:063-470-14-11 Êâàðòèðà ïîñóòî÷íî ïî Ãîãîëÿ.Ò:063-302-6535 Êâàðòèðà ïîñóòî÷íî Ùîðñà.Ò:063-302-65-35 Êîìíàòà äëÿ ïàðíåé, ïðîæèâàíèå ñ õîçÿéêîé 400 ãðí.Ò:33-15-75 Âîçüìó äåâî÷åê íà êâàðòèðó, Êîðáóòîâêà.Ò:24-40-48 1-î êîìíàòíóþ êâàðòèðó.Ò:46-36-20,063-62789-20 Êîìíàòó äëÿ äåâóøêè (1 óæå ïðîæèâàåò) îòëè÷íûå óñëîâèÿ, ãàðÿ÷àÿ âîäà, õîëîäèëüíèê, åâðîðåìîíò, ïðîæèâàíèå ñ õîçÿéêîé.Ò:51-7772,096-551-17-29 Âîçüìó íà êâàðòèðó ïîðÿäíóþ äåâóøêó.Ò:3338-55 Êîìíàòó äëÿ îäíîé äåâóøêè Á.Áåðäè÷åâñêàÿ-Äîâæåíêî,îòëè÷íûå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ: ãàðÿ÷àÿ âîäà, êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå, ïðîæèâàíèå ñ õîçÿèíîì.Ò:097-44742-38,46-3218 Çäàì êîìíàòó äëÿ äåâóøêè, âîçëå Äàñòîðà. 400 ãðí.Ò:22-66-13, 068-834-96-64, 096-607-3013 Êîìíàòó äëÿ äåâóøêè, 2 ìåñòà, Áóìàæíàÿ Ôàáðèêà,400 ãðí.Ò:22-66-13, 068-834-96-64, 096-607-30-13 Ïóøêèíñêàÿ, äëÿ ïðàíÿ 2 åòàæ ÷àñòíîãî äîìà 600 ãðí.Ò:22-66-13, 068-834-96-64, 096-607-3013 Êðîøíÿ, äëÿ ïàðíÿ-ñòóäåíòà 400 ãðí.Ò:2266-13, 068-834-96-64, 096-607-30-13

Ñíèìó 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó äî 1500 ãðí Áîãóíèÿ, öåíò.Ò:098-581-34-38 Ñíèìó ëþáîå æèëüå, â ëþáîì ðàéîíå ãîðîäà ó õîçÿèíà.Ò:44-62-31

2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ðàéîíå Âîåííîãî ó÷èëèùà,Ò:063-227-23-60 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.Ò:46-36-20,063-62789-20 Ãëîáàë ð-í, 2-êîìíàòíóþ, 4/5 ê, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáåëü, áûòîâàÿ òåõíèêà. Öåíà 2000 + ñâåò. ò. 063-317-41-92 Ïîñóòî÷íî, ïî÷àñîâî ñ åâðîðåìîíòîì ïî óë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè.Ò:093-637-75-79 Øåëóøêîâî-Êèåâñêàÿ óë., 3-êîìíàòíóþ, âñå áûò.òåõíèêà, äëÿ ðàáîòàþùèõ ìóæ÷èí, 3200 + ñ÷åò÷èê. Ò. 093-513-67-98, 4681-48

3-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.Ò:46-36-20,063-62789-20 Ïîñóòî÷íî, ïî÷àñîâî ïî óë. Êèåâñêîé.Ò:097612-61-87 Öåíòð, 3-êîìíàòíóþ äëÿ ñîñòîÿòåëüíûõ ëþäåé. ò. 063-317-41-92

1-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇͲÌÓ

1-2-3-4 êîì. êâ. ãîñòèíêó, ìàëîñèìåéêó, êîìíàòó â îáùåæèòèè. Ó õîçÿèíà â ëþáîì ðàéîíå ãîðîäà. Ò:46-81-48, 093-513-67-98

ÁÓÄÈÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈв

ÏÐÎÄÀÌ

1 ïåðåóëîê Ñìîëÿíñêèé óñàäüáà 7,2 ñîò, äîì èç êèðïè÷ÿ,ðàçäåëüíûé ñàíóçåëü, 2 ñàðàÿ, ïîãðåá, ëåòíÿÿ êóõíÿ, â ïîëüçîâàíèå 4 ñîòêè çåìëè, Öåíà 720000 ãðí.Ò:067-905-77-00 Â.Áåðäè÷³âñüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 33/20/13, äåðåâî îáêëàäåíå öåãëîþ, öåíòðàëüíà âîäà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ãàçî-ï³÷íå îòîïëåííÿ,äî 1 ñîòêè çåìë³,äâ³ð ñï³ëüíèé.Ö³íà 208000 ãðí.ÕàçÿéêàÒ:093-601-53-13 Âîéêîâà óë., ÷àñòü äîìà êîìíàòà 20 êâ. ì.,êóõíÿ 10 êâ.ì., îòîïëåíèå ãàçîâîå, îáùèé äâîð, êîëîäåö.Öåíà 120000ãðí. Ò:26-68-58, 067-270-07-24 Äîì êèðïè÷íûé, ãàðàæ, õîç. ïîñòðîéêè, 20 ñîòîê. Ò:067-914-88-36 Èâàíà Ôðàíêà, ÷àñòü äîìà, 2 êîìíàòû 41,5 êâ.ì, âñå óäîáñòâà, åâðîðåìîíò, åñòü îãîðîä 2 ñîòêè.Ò:063-053-87-83,097-854-90-40 Ñàøà Ïåðåìîãè âóë., ÷/áóäèíêó, êóõíÿ, âàííà, êîðèäîð. Ñàðàé, òóàëåò, 1,5 ñîòêè, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ, â 3 ê³ìíàòàõ ïîòð³áåí ðåìîíò. Õàçÿ¿í. Ö³íà 467500 ãðí. ò. 42-63-64, 067-128-55-11 Ñâîáîäû óë., óñàäüáó, æèëîé êèðïè÷íûé äîì, 70 êâ.ì, ïðèâàòèçèðîâàííûé ó÷àñòîê 10 ñîòîê, èíä.îòîïëåíèå, ãàç, âîäà, òåëåôîí, áàíÿ, ëåòíÿÿ êóõíÿ, ñàðàé, ãàðàæ. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò. 050-440-75-49 Öåíòð, ïðîäàì èëè îáìåíÿþ ÷àñòü äîìà, 53 êâ.ì., íà 2 êîì. äî 4 ýòàæà. Ò:22-68-33, 067-69-65-395 ×àñòü äîìà (öåíò ð-í Æèòíåãî ðûíêà) óë. Øåëóøêîâà, 2 êîì+ êîì.60 êâ ì, âîäà, ãàç, äðêóìåíòû íà âðåçêó â ãîðîäñêóþ êàíàëûçàöûþ ãîòîâû, äâîð îòäåëüíûé. Åñòü ìåñòî äëÿ äîñòðîéêè ãàðàæà.Ò:098-26749-99 Øåâ÷åíêà âóë.. ÷àñòü äîìà.Íåäîðîãî.Õàçÿéêà.Ò:067-745-39-20,097-748-33-41 Ùîðñà, ÷àñòü äîìà, 48 êâ ì, 4 ê³ìíàòè, ãàðàæ, ñàðàé, 5 ñîòîê çåìë³.339000ãðí.Ò:46-0937

ÁÓÄÈÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ

ÏÐÎÄÀÌ

1-êîìíàòíóþ ñ óäîáñòâàìè, áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 067-180-34-45 1-êîìíàòíóþ ñ óäîáñòâàìè, áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 067-180-34-45 Êâàðòèðó â ëþáîì ðàéîíå â ëþáîì ñîñòîÿíèè.Ò:096-084-61-80 Êâàðòèðó â ëþáîì ðàéîíå ãîðîäà.Ò:096-08461-80 Êâàðòèðó, êîìíàòó, ãîñòèíêó, ìàëîñåìåéêó, ÷/ ñåêòîð â ëþáîì ð-íå ãîðîäà. Ò. 46-81-48, 0678-795-799 Ëþáîå æèëüå ó õîçÿèíà. Ò. 46-73-60 Ñåìüÿ âîåííîñëóæàùåãî èç 3 ÷åëîâåê ñíèìåò êâàðòèðó(äîì) íà äëèòåëüíûé ïåðèîä,áåç ìåáåëè, ïîðÿäî÷íîñòü è ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó ãàðàíòèðóåì. Ðàññìîòðèì âñå ïðåäëîæåíèÿ.Ò:067293-74-51

Áàðàøåâêà ñ., 2 êì. îò Æèòîìèðà, íîâûé äåðåâÿííûé äîì îáëîæåí êèðïè÷åì, 100 êâ.ì., ï.ç. Öåíà:160000 ãðí. Òîðã. Ò:097-88573-69 Áðóñèë³â, ïðîäàì íîâèé ä³ì, 2 ïîâåðõè, êóõîíí³ ìåáë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 22 ñ., îãîðîæà, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà:452000 ãðí. Ò:097252-80-90

Áóäèíîê ñ. ѳíãóðè, öåíòð, äåðåâ’ÿíèé, óòåïëåíèé, ãàç, 25 ñîòòîê çåìëè.Ò:063-640-80-06 Âèñîêà ϳ÷, 1 êîìí, 2/5 êèðïè÷, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, ñ÷åò÷èêè.Ò:096-864-47-12 Âèñîêà ϳ÷, 3 ºòàæ, 2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îòîïëåíèå, òåëåôîí.Ò:40-28-84 Îêñàíà Çàð³÷àíè ñ. 100% ãîòîâèé íîâèé ä³ì, êàíàäñüêèé ïðîåêò, 250 êâ.ì., 12 ñ. ç. ôîíòàí,áàñåéí, ãàðàæ íà 2 ìàøèíè, ð³÷êà, ë³ñ, öåíòðàëüíèé ãîðîäñüêèé ïàðê. Ò:067-81050-38

www.interesu.info

ñ. Ïîäîëÿíö³, äåðåâî îáêëàäåíå öåãëîþ, êðèíèöÿ, íîâèé ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä 23 ñîòêè, ôðóêòîâ³ äåðåâà, çà 2 êì äî ç/ä ñòàíö³¿. íåäîðîãî.Ò:097-027-47-87 Ñîëíå÷íîå ñ., äîì íîâûé, 2-ýòàæíûé, 5 êîìíàò, òóàëåò, âàííàÿ, êóõíÿ, ãàðàæ, ñâåò, ãàç, âîäà, êàíàëèçàöèÿ, çàáîð âîçëå äîìà. Öåíà 520 òûñ.ãðí. ò. 067-961-69-18, 25-72-07 Ñîíÿ÷íå ñ., íîâèé áóäèíîê, 2 ïîâåðõè, 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, âàííà, êóõíÿ, ãàðàæ, ñâ³òëî, ãàç, 7500 ñ. ç. Ö³íà:480000ãðí. Ò:44-87-06, 067961-69-18 Òåòåðåâêà ñ., ÷àñòü 2-ýòàæíîãî äîìà, 90 êâ.ì, 7,25 ñîòîê, ñâåò, ãàç, áàëêîí, òåëåôîí, áàíÿ, òóàëåò, âî äâîðå êîëîäåö, 3 ìèí. Õîäüáû îò òðàíñïîðòà. Ò. 43-18-31

ÁÓÄÈÍÊÈ Â ²ÍØÈÕ ÐÀÉÎÍÀÕ ÎÁËÀÑÒ²

ÏÐÎÄÀÌ

18 êì îò Æèòîìèðà íà 25 ñîò. ïðèâàò. çåìëè, 60êâ/ì æèëîå ñîñòîÿíèå, ïå÷íîå îòîïëåíèå,êîëîäåö, õîç. ïîñòðîéêè, ðÿäîì ðåêà, ëåñ.Öåíà 120000 ãðí.Ò:096-98-28-632 Òàìàðà Áåðäè÷³âñüêèé ðàéîí, ñ. Òåðåõîâå, çàãàëüíà ïëîùà 70 êâ.ì, âñå äëÿ ïðîæèâàííÿ, âëàñíèê, íåäîðîãî.Ò:068-760-68-31 Ãðèøêîâöû ñ., Áåðäè÷åâñêèé ð-í, óñàäüáà, 15 ñîòîê ïðèâàò., ñàä, 45 êâ.ì äîì, îáëîæåí êèðïè÷îì, 2 êîìíàòû, êóõíÿ, êëàäîâàÿ, âåðàíäà, ïå÷íîå îòîïëåíèå, ãàç ðÿäîì, êèðïè÷íûé ñàäîâûé äîìèê, 3 ê, êèðï.äîñòðîéêà äîìà 12 êâ.ì, êèðïè÷íûå õîçïîñòðîéêè äëÿ äðîâ è óãëÿ, àñôàëüò.äîðîãà è äâîð, 700 ì îò òðàññû. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò. 096-309-96-32 Äîì â ñ. Ðóäíÿ-Ãîðîäèùå çà Òðîÿíîâèì, íà áåðåç³ ð³êè Ãíèëîïÿòü.Ò:097-249-02-14 ²âàíîï³ëü ñ., ×óäí³âñüêîãî ð-íó, óñàäüáó, 1 ãà çåìëè, äîì èç 5 êîìíàò, êðàñíûé êèðïè÷, ëåòíÿÿ êóõíÿ, õëåâ, ãàðàæ, ïîãðåá, 380 Âîëüò. Ò. 096-334-75-17 Îáë³òêè ñåëî, Ðàäîìèøëüñüêèé ð-í, 3 ê³ì., ãîñïáóä. 160000 ãðí. Òåë. 37-80-57, 063-31741-92 Îâðó÷, äîì äåðåâÿííûé èç 4 êîìíàò, õîðîøåå ñîñòîÿíèå, âñå êîììóíèêàöèè, 3 ñîòêè ïðèâàò.çåìëè, âñå óäîáñòâà, õîçïîñòðîéêè. Öåíà 224 òûñ. ãðí. ò. 063-317-41-92 Ïîï³ëüíÿíñüêèé ð-í, Êîðíèí ñìò, Ïðî¿çäíà, 40 âóë., öóêðîçàâîä, ïëîùà 65 êâ.ì., ãàç, ãîðîä 15 ñ.ç., ïîðó÷ ë³ñ. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò:067410-12-18 Ïðîäàì äîì ïãò Áåëèêè Êîáåëÿöêîãî ð-íà Ïîëòàâñêîé îáë, 40 êì îò Ïîëòàâû.Îáùàÿ ïëîùàäü 55 êâ.ì,4 êîìíàòû,ãàçîâîå îòïîïëåíèå, ëåòíÿÿ êóõíÿ, 34 êâ.ì õîç.ïîñòðîåê.11 ñîòîê ïðèâàò.çåìëè âìåñòå ñî ñòðîåíèÿìè.Íåäîðîãî.Ò:095-48-41-514 ñ. Ïîäîëÿíö³, ×óäí³âñüêèé ðàéîí, äåðåâ’ÿíà õàòà, îáêëàäåíà öåãëîþ, êðèíèöÿ, íîâèé ñàðàé, ïîãðåá, 23 ñîòêè çåìë³. íåäîðîãî.Ò:097-027-47-87 ñìò. ×åðâîíå, öåãëÿíèé áóäèíîê, 90 êâ. ì, ç ãàçîì, âîäîþ, ñàðàé, êðèíèöÿ, 22 ñîòêè ïðèâàòèçîâàííî¿ çåìëè, ìîæëèâî îïëàòà â ðîñòðî÷êó.Ò:097-259-91-26,067-391-17-43 ñìò.×åðíÿõ³â, öåãëÿíèé áóäèíîê, 3 ê³ìíàòè, 7 ñîòîê çåìë³,ãàç ïî âóëèö³.Ò:(0234)4-1225,063-274-73-98

ÊÓÏËÞ

Ñðî÷íî êóïëþ 1-2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Áåðäè÷åâå, ðàéîí Êðàñíàÿ ãîðà, ó õîçÿèíà, ìîæíî ñ äîëãàìè.Ò:067-426-88-95 Ëåîíèä

ÁÓÄÈÍÊÈ Ó Ì²ÑÒÀÕ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÏÐÎÄÀÌ

Ïîëòàâñüêà îáë., 18 êì â³ä êóðîðòó «Ìèðãîðîä». Áóä. 8õ8 ì, ãàçèô³êîâàíèé, âñ³ çðó÷íîñò³, ä³ëÿíêà ïðèâàò. 0,25 ãà.  äâîð³ êàì’ÿí³ ãîñïáóä., ãàðàæ, ë³òíüî-çèìîâà êóõíÿ ç³ çðó÷íîñòÿìè, â 20 ì ð³÷êà, ë³ñ. Êóðîðòíà åêîëîã³÷íî ÷èñòà ì³ñöåâ³ñòü. Ö³íà 200000 ãðí. ò. 098-96245-93

ÎÐÅÍÄÀ ÁÓÄÈÍʲÂ

ÇÄÀÌ

Çäàì ïîë äîìà.Ò:063-23-10-301 Ñàáóðîâà óë., ÷/äîì, 2 êîìíàòû, âñå óäîáñòâà, ìåáåëü, 1500 + ñâåò. Ò. 093-513-67-98, 46-81-48 ×óëî÷íàÿ ô-êà, ñäàì ÷àñòü äîìà, âñå óäîáñòâà. Ò:096-361-34-12, 096-014-98-00

ÎÁÌ²Í ÁÓÄÈÍʲ Æèòîìèð 1 êîì. êâàðòèðó íà ó 2 ê³ìíàòíó ó Êðèìó.Ò:063-615-65-44,067-958-11-97


www.interesu.info

¹ 04 (1065) 06 ëþòîãî 2013ð.

Îáë³òêè ñ. 55 êì. â³ä Æèòîìèðà,êàï³òàëüíèé áóäèíîê, 3 ê³ìíàòè, âîäÿíå îïàëåííÿ, ãàç, çîõ. ïîñòðîéêè, 25 ñ. ç. á³ëÿ áóäèíêó+äîïëàòà íà êâàðòèðó â Æèòîìèð³. Ò:37-80-57, 063-317-4192 Ïîëòàâñüêà îáë., 18 êì â³ä êóðîðòó «Ìèðãîðîä». Áóä. 8õ8 ì, ãàçèô³êîâàíèé, âñ³ çðó÷íîñò³, ä³ëÿíêà ïðèâàò. 0,25 ãà.  äâîð³ êàì’ÿí³ ãîñïáóä., ãàðàæ, ë³òíüî-çèìîâà êóõíÿ ç³ çðó÷íîñòÿìè, â 20 ì ð³÷êà, ë³ñ. Êóðîðòíà åêîëîã³÷íî ÷èñòà ì³ñöåâ³ñòü. Ö³íà 200000 ãðí. ò. 098-96245-93

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈв

ϳäïðèºìñòâî çäຠâ îðåíäó: ñêëàäñüê³, îô³ñí³, ãàðàæí³ ïðèì³ùåííÿ, ÑÒÎ.Ò:098-481-40-44, 067-410-36-17

«Ìåõàíèçàòîð» çà óë.Âàòóòèíà.Ò:067-411-0570,097-256-85-72 «Ïðîãðåñ» êîîïåðàòèâ (Êðîøíÿ).Òîðã. Ò:097252-80-58 «Ïðîì³íü» çàë³çíèé ãàðàæ, âóë Ìàêñþòîâà.Ò:42-53-32,24-41,06,096-323-75-68 «Ñâåòëîôîðè» ãàðàæ êàïèòàëüíûé. Öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:063-79-11-783 «Ñïóòíèê» êàïèòàëüíûé ãàðàæ ñ ïîäâàëîì. Öåíà: äîãîâîðíàÿ Ò:097-64-26-260 «Âîñõîä» 6õ6. Ò. 097-444-74-20 Ãàðàæ ¹31-Ì, 27 êâ ì «Âîñõîä» ïîðó÷ ç àäì³íáóäèíêîì.Ò: 51-89-87,098-74-91-13-14 Ãàðàæ ìåòàëëè÷åñêèé, áåç ìåñòà, ðàçîáðàí, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå. Öåíà:4900 ãðí. Ò:067-923-36-93 Êîçûðåê ãàðàæíûé êîâàíûé, âîðîòà ãàðàæíûå. Ò. 096-264-46-79 Êðîøíÿ, ðàéîí Àãðîòåõêîëåäæà, ãàðàæ êèðïè÷íûé, öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:098-298-40-69,4158-47

²ÍØÅ

ÎÐÅÍÄÀ ÃÀÐÀƲÂ

ÎÐÅÍÄÀ ÑÊËÀÄÑÜÊÈÕ ÏÐÈ̲ÙÅÍÜ

ÇÄÀÌ ÏÐÎÄÀÌ

Áàðàøåâñêèé ìàñèâ, ïðîäàì äà÷ó íåäîðîãî, ðÿäîì àâòîáóñíàÿ îñòàíîâêà, ñòâîê, ëåñÒ:067-345-30-78,33-44-44 Áîáðîâñüêèé ìàñèâ, ô³íñüêèé ä³ì, 32 êâ.ì., ï³÷, ñâ³òëî, êîëîäÿçü, öåãëÿíèé ñàðàé, òóàëåò, 12 ñ.ç. Ö³íà:56000 ãðí. Õîçÿ¿í. Ò:097-31352-67 Äàâèäîâñêèé ìàñèâ, 4,5 ñîòêè çåìëè, ãàç, âîäà, ñâåò, â öåíòðå.Ò:095-597-15-55 Ïðÿæåâî,êîîïåðàòèâ «Òðóæåíèê».2-õ ïîâåðõîâà äà÷à,6õ7,5 êâ.ì (2 ïîâåðõè),6,2 ñîòê³ çåìë³,ãàðàæ,êîëîäÿçü,ïðîâîäèìî ãàç,õîðîøèé ñòàí.Ïîðó÷ ìàãàçèí,îçåðî.Ìîæíà ï³ä æèòëî.Ö³íà äîãîâ³ðíà.Ò:093-036-45-63,ïîñåðåäíèê³â ïðîøó íå òóðáóâàòè Ñîêîëîâñêèé ìàñèâ, ïðîäàì äà÷ó. Äåøåâî. Ò:22-68-33, 067-69-65-395

Ñäàåòñÿ â àðåíäó ñêëàä 250 ì 2, âûñîòà ïîòîëêîâ 6 ì ðàìïà, îõðàíà, ñòîÿíêà àâòî. 20 ãðí çà 1 êâ. ì. Êîíòàêòíîå ëèöî Àëåêñàíäð Ñòàíèñëàâîâè÷ ìîá. 067 509 22 55 è êîíòàêòíîå ëèöî áóõãàëòåð Íàòàëüÿ Ìîèñååâíà ìîá. 097 041 19 74

ÏÐÎÄÀÌ

ijþ÷ó àâòîìèéêó â öåíòð³ ì³ñòà, 2 áîêñà ç îáëàäíàííÿì, 6 ÷îëîâ³ê ïðàöþþ÷èõ, àêò. Ö³íà:1440000 ãðí Ò:067-810-50-38

ÏÐÎÄÀÌ

Ñîëíå÷íîå, äà÷à, 2-ýòàæíûé äîì, äåðåâÿííûé, ëåòíèé â-ò, òåïëèöà, ñàðàé, ñ/ó, êîëîäåö, ôðóêòîâûå äåðåâüÿ, âåäåòñÿ ãàç, 450 êâ.ì îáùàÿ ïë. ó÷àñòêà. Ò. 050-440-75-49 Òåòåð³âñüêèé ìàñèâ, äà÷à, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 7,2 ñ.ï.ç., íà áåðåç³ îçåðà, áóäèíîê 6õ6 ì. ç á³ëî¿ öåãëè, 1-ïîâåðõ ãàðàæ ³ 2 ïîâåðõ íàä ãàðàæîì, 2 ëîä泿, ñàä, êëóìáà, ãàçîíè, âèíîãðàä, ìîæëèâ³ñòü ðîáèòè ãîðîä ç êëóìá. Ò:47-11-42

ÏÐÎÄÀÌ

Áóòèê çà òîðãîâûì öåíòðîì, íå äîðîãî.Ò:067946-26-50 Êèîñê íà Ñåííîì ðûíêå.Ò:36-18-04,093-31671-80 ʳîñê.Ò:093-316-71-80 ÌÈíè ïåêàðíÿ óë.Êîñìîíàâòîâ,180 êâ. ì, óäîáíûé ïîäúåçä. Öåíà 6400000 ãðí.Ò:096084-61-80 ñäàì òîðãîâîå ïîìåùåíèå 170 êâ ì ïî óë Ìîñêîâñêîé. Îòäåëüíûé âûõîä, åâðîðåìîíò. Öåíà 15 òûñ ãðí/ ìåñ.Ò:093-949-49-80

ÊÓÏËÞ

ijþ÷èé ìàãàçèí â ñåë³ äî 50 êì â³ä Æèòîìèðà. Ò:063-354-18-82 Êèîñê èëè ìàãàçèí â ëþáîì ð-íå, ìîæíî ïðèãîðîä. Ò. 46-81-48, 067-8-795-799

ÎÐÅÍÄÀ ÎÔ²ÑÍÈÕ ÏÐÈ̲ÙÅÍÜ

ÇÄÀÌ Ñäàì â àðåíäó îôèñ, 10 êâ. ì 1000 ãðí/ â ìåñÿö+ ñâåò.Ò:097-23399-61,067-410-65-50

ÏÐÎÄÀÌ

Ñäàì â àðåíäó ïîìåùåíèå ïî óë. Ìîñêîâñêîé (öåíòð) 60 êâ. ì, îòäåëüíûé âûõîä. Öåíà 7 òûñ ãðí/ìåñ + êîìóíàëüíûå óñëóãè.Ò:096084-61-80

«Àãðàðíèê» 4*6. Öåíà 20000 ãðí.Ò:097-25280-58 «Àãðàðíèê» êîîïåðàòèâ (Áîãóíèÿ) ãàðàæ, 4õ6. Òîðã. Ò:097-252-80-58 «Âîñõîä» 1 åòàæ.Ò:067-802-08-38 «Âîñõîä» êîîïåðàòèâ, ïðîäàì ãàðàæ. Öåíà:18400ãðí. Ò:26-28-25, 093-010-2739 «Âîñõîä» ïàíåëüíîå ïåðåêðûòèå.Ò:067-80208-38 «Êàìÿíêà» ãàðàæ, Áîãóíèÿ, âîðîòà 2,5õ3, õîðîøèé çàåçä.Ò:098-360-14-58 «Ìàÿê» 2-õ åòàæíûé+ïîäâàë.Ò:067-673-46-72 «Ìàÿê» Ïîëåâàÿ ñìîòðîâàÿ ÿìà, ïîãðåá.Ò:097-758-18-49 «Ìàÿê»2-åòàæà + ïîäâàë.Ò:096-146-92-93

ñòîð. 23

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ. ÏβÄÎÌËÅÍÍß

ÇÄÀÌ

«Âîñõîä» ãàðàæ.Ò:34-08-38,096-213-55-39 «Çîðÿ» çäàì ãàðàæÞ íà òåðì³í,çà äîìîâëåí³ñòþ.Ò:42-62-25, 098-749-13-14 «Êîñìîíàâòîâ» êèðïè÷íûé ãàðàæ, 300 ãðí/ ìåñÿö.Ò:063-054-96-52 «Ïðîñòîð»,ãàðàæ,200ãðí/ìåñÿö.Ò:26-5972,097-954-19-21,063-193-89-08 «Ïðîñòîð» ãàðàæ êàïèòàëüíûé. Ò. 25-69-50, 34-45-81, 067-309-58-44 Ãàðàæ â êîîïåðàòèâå «Âîñõîä».Ò:097-249-0224 Ãàðàæ íà çèìó.Ò:097-885-73-69 Çäàì ãàðàæ â îðåíó, êîîïåðàòèâ «Âîñõîä», 3,5õ6 ì, ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ õðàíåíèÿ òîâàðîâ. Ò:43-09-95 Êîîïåðàòèâ «Ìîòîð», ãàðàæ öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:098-583-60-56 Øåëóøêîâà, ãàðàæ.Ò:097-444-74-20

42-13-13 Òåëåôîí äëÿ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü

ÏÐÎÄÀÌ

2 ïðèëåãàþùèõ äðóã ê äðóãó ó÷àñòêà 18,5 è 12,5.Ò:097-004-16-56 Õîçÿèí Âóë. Îëåíè Ï÷³ëêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, äîêóìåíòè ãîòîâ³. çàëèòèé ôóíäàìåíò, 9õ11.Ò:093-010-42-79 Ãðóíò íà ï³äñèïêó. Íåäîðîãî. Ò:25-69-50, 3445-81, 067-309-58-44 Çà Áóìàæíîé ôàáðèêîé, çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä çàñòðîéêó 25 ñ. Öåíà: 12000 ãðí. çà ñîòêó. Ò:22-68-33, 067-69-65-395 Çìåëüíà ä³ëÿíêà ïî âóë. Îëåíè Ï÷³ëêè.Ò:093-010-42-79 Ñèëèêàòíîãî çàâîäà ð-í, çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä çàñòðîéêó 25 ñ. Öåíà: 5600 ãðí. çà ñîòêó. Ò:22-68-33, 067-69-65-395 Ñìîêîâêà âóë. Ñâ³òèíñüêà, 10 ñîòîê ïðèâàòèçîâàíî¿ çåìëè, ôóíäàìåíò, ðÿäîì ãàç, ñâåò.Ò:063-989-70-77

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ

ÏÐÎÄÀÌ

Áåðåç³âêà, Êè¿âñüêå øîñå, ä³ëÿíêà 20 ñ.ç. Ò:097-444-74-20 Ãëóáî÷èöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî, 10 ñîòîê ïðèâàò.çåìë³, ïîðó÷ ãàç, åëåêòðè÷åñòâî, äîáðèé ï³ä'¿çä (âóëèöÿ). Ò. 067-356-24-93. Äåíèø³ ñ., ç ïðîåêòîì áóäèíêó, 17 ñîòîê ï³ä çàáóäîâó, â åë³òíîìó ì³ñö³.Ò. 46-15-15, 067909-69-21. Êàëèí³âêà ñ., 11 êì â³ä Æèòîìèðà, Ãðèöåíêî, 164 âóë., ïðîäàºòüñÿ çåìåëüíà ä³ëÿíêà 40 ñ.ç. ç³ ñòàðîþ õàòîþ, ó äâîð³ º êðèíèöÿ. Ò:067-410-90-26, 067-412-33-14 Êàì'ÿíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 4,5 ñîòêè, ôàñàäíà ä³ëÿíêà àâòîäîðîãè Êè¿â-×îï. Ö³íà:5,5 ó.î. Ò:093-866-53-98 Êîðîñòûøåâñêèé ðàéîí, âîçëå îáúåçäíîé Æèòîìèð-Êèåâ, 2,8 ãåêòàðà, îáìåí-ïðîäàæà.224òûñ ãðí.Ò:096-98-28-632 Òàìàðà Ëóêà ñ.,0,5 ãà.Ò:066-362-56-84

o i o

e pe o

op a i

ÎÁÌ²Í ÇÅÌÅËÜÍÈÕ Ä²ËßÍÎÊ Ó ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ Áåðåç³âêà, Êè¿âñüêå øîñå, ä³ëÿíêà 20 ñ.ç. Ò:097-444-74-20 Ãëóáî÷èöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî, 10 ñîòîê ïðèâàò.çåìë³, ïîðó÷ ãàç, åëåêòðè÷åñòâî, äîáðèé ï³ä’¿çä (âóëèöÿ). Ò. 067-356-24-93. Äåíèø³ ñ., ç ïðîåêòîì áóäèíêó, 17 ñîòîê ï³ä çàáóäîâó, â åë³òíîìó ì³ñö³.Ò. 46-15-15, 067909-69-21.

«C po e i»

o

p

opa i

api a c

Çà ³íôîðìàö³ºþ â³ää³ëó âçàºìî䳿 ³ç Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Äϲ ó ì.Æèòîìèð³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè

ðåëàìè: àçîòó îêñèäè, âóãëåöþ îêñèä, âóãëåöþ ä³îêñèä, òâåðä³ ñóñïåíäîâàí³ ÷àñòèíêè, îêñèäè ìàðãàíöþ, õðîìó, çàë³çà. ßê âèÿâèâ ðîçðàõóíîê çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ - êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ó ïðèçåìíîìó øàð³ àòìîñôåðè íà ³ñíóþ÷èé ñòàí íå ïåðåâèùóþòü ÃÄÊ (ÎÁÐÂ) àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ íàñåëåíèõ ì³ñò çà ìåæàìè ÑÇÇ ïî âñ³ì çàáðóäíþþ÷èì ðå÷îâèíàì, íà âñ³õ ðîçðàõóíêîâèõ òî÷êàõ. ²ñíóþ÷³ âåëè÷èíè âèêèä³â

o o PEM

AT «E

Âîäíî÷àñ ïîäàòê³âö³ çâåðòàþòü óâàãó ïëàòíèê³â ºäèíîãî ïîäàòêó II ãðóïè íà òå, ùî çà çâ³òíèé ïåð³îä – 4 êâàðòàë 2012 ðîêó – ïîäàòêîâó äåêëàðàö³þ íåîáõ³äíî ïîäàòè ïðîòÿãîì 40 êàëåíäàðíèõ äí³â, ùî íàñòàþòü çà îñòàíí³ì êàëåíäàðíèì äíåì çâ³òíîãî ïåð³îäó, òîáòî íå ï³çí³øå 11 ëþòîãî 2013 ðîêó.

Ïî÷èíàþ÷è ç 2013 ðîêó äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á – ï³äïðèºìö³â, ÿê³ çàñòîñîâóþòü ñïðîùåíó ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ òà îáðàëè äëÿ ñåáå II ãðóïó, çàïðîâàäæóºòüñÿ ð³÷íèé çâ³òíèé ïåð³îä çàì³ñòü êâàðòàëüíîãî. ³äïîâ³äíà íîðìà ïåðåäáà÷åíà Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹ 5503-VI â³ä 20.11.12 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî ïåðåãëÿäó ñòàâîê äåÿêèõ ïîäàòê³â òà çáîð³â». Òàêå íîâîââåäåííÿ ñïðîñòèòü ïðîöåäóðó âåäåííÿ á³çíåñó, çìåíøèòü îáñÿã çâ³òíîñò³ äëÿ ö³º¿ êàòåãî𳿠ï³äïðèºìö³â òà âèòðàòè ðîáî÷îãî ÷àñó.

po a ip o p a o i a a oc ep e o i p i c a io ap

ÒΠ«Àãðîô³ðìà «Òîðà» ìຠíàì³ð îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè, ùî ðîçòàøîâàí³ â ì. Æèòîìèð ïî âóë. Áàðàíîâà, 87. Âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â³äáóâàþòüñÿ ïðè ðîáîò³ êîòëîàãðåãàòà íà òâåðäîìó ïàëèâ³, ìåòàëîîáðîáíèõ âåðñòàò³â, ïîñòà çâàðêè. Ïåðåë³ê âèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, ÿê³ âèêèäàþòüñÿ â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæå-

I

Êàëèí³âêà ñ., 11 êì â³ä Æèòîìèðà, Ãðèöåíêî, 164 âóë., ïðîäàºòüñÿ çåìåëüíà ä³ëÿíêà 40 ñ.ç. ç³ ñòàðîþ õàòîþ, ó äâîð³ º êðèíèöÿ. Ò:067-41090-26, 067-412-33-14 Êàì’ÿíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 4,5 ñîòêè, ôàñàäíà ä³ëÿíêà àâòîäîðîãè Êè¿â-×îï. Ö³íà:5,5 ó.î. Ò:093-866-53-98 Ëóêà ñ.,0,5 ãà.Ò:066-362-56-84 Îáì³íÿþ Òåòåð³âêà ñ., çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 20 ñ.ç., æèâîïèñíà ì³ñöåâ³ñòü íà áåðåç³ ð³÷êè, ïîðÿä ãàç, ñâ³òëî íà 1-ê³ìíàòðó êâàðòèðó, ðîçäèâëþñü âñ³ âàð³àíòè. Ò:098-15079-58 ѳíãóðè,ðàéîí öåðêâè,íå íîâèé, îáêëàäåíèé öåãëîþ, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ. 15 ñîòîê çåìëè. 136000 ãðí.Ò:098-387-2614 Ñòàí³ø³âêà ñ., öåíòð, âóë.Íåçíàéêî. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ ðîçì³ùåííÿ ìàãàçèíó, êàôå òà ³í. ª ãîòîâèé ïðîåêò ï³ä ìàãàçèí, êàôå. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. ò. 063-354-18-82 Òàðàñîâêà 10 ñîòîê, ñ ïðàâîì çàñòðîéêè 15000 ãðí.Ò:098-952-72-79 Òåòåð³âêà ñ, 10 ñîòîê ï³ä çàáóäîâó. Ò. 46-1515, 067-909-69-21. Òåòåð³âêà ñ., çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä çàáóäîâó, 20 ñ.ç., æèâîïèñíà ì³ñöåâ³ñòü íà áåðåç³ ð³÷êè, ïîðÿä ãàç, ñâ³òëî. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò:098150-79-58 Òåòåð³âêà, çåìåëüíàÿ ä³ëÿíêà, 10 ñîòîê, 300 ì â³ä ð³÷êè, ïîðó÷ ë³ñ.Ò:096-28-77-566, 09628-77-242 Òðèã³ð’ÿ ñ. 15 ñ.ï.ç., ïîðÿä ë³ñ, ð³÷êà, ãàç. Ò:096-32-500-39, 25-68-12

ѳíãóðè,ðàéîí öåðêâè,íå íîâèé, îáêëàäåíèé öåãëîþ, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ. 15 ñîòîê çåìëè. 136000 ãðí.Ò:098-387-26-14 Ñòàí³ø³âêà ñ., öåíòð, âóë.Íåçíàéêî. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ ðîçì³ùåííÿ ìàãàçèíó, êàôå òà ³í. ª ãîòîâèé ïðîåêò ï³ä ìàãàçèí, êàôå. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. ò. 063-354-18-82 Òàðàñîâêà 10 ñîòîê, ñ ïðàâîì çàñòðîéêè 15000 ãðí.Ò:098-952-72-79 Òåòåð³âêà ñ, 10 ñîòîê ï³ä çàáóäîâó. Ò. 46-1515, 067-909-69-21. Òåòåð³âêà ñ., çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä çàáóäîâó, 20 ñ.ç., æèâîïèñíà ì³ñöåâ³ñòü íà áåðåç³ ð³÷êè, ïîðÿä ãàç, ñâ³òëî. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò:098150-79-58 Òåòåð³âêà, çåìåëüíàÿ ä³ëÿíêà, 10 ñîòîê, 300 ì â³ä ð³÷êè, ïîðó÷ ë³ñ.Ò:096-28-77-566, 09628-77-242 Òðèã³ð'ÿ ñ. 15 ñ.ï.ç., ïîðÿä ë³ñ, ð³÷êà, ãàç. Ò:096-32-500-39, 25-68-12

a py x epe

x

â³ä âñ³õ äæåðåë âèêèä³â ïðîïîíóºòüñÿ ïðèéíÿòè ÿê íîðìàòèâí³. Êîíòàêòí³ äàí³: Äëÿ îáãîâîðåííÿ ïèòàííÿ çâåðòàòèñü äî ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè çà àäðåñîþ: ì. Æèòîìèð, ïëîù. Ïîëüîâà, 8. Ç ïðîïîçèö³ÿìè ïî äàíîìó ïèòàííþ çâåðòàòèñÿ äî êåð³âíèöòâà ÒΠ«Àãðîô³ðìà «Òîðà», ì. Æèòîìèð ïî âóë. Áàðàíîâà, 87. Ðîçðîáíèê ÏÏ «Ìàòðèêñ Ãðóï», òåë. (0412)420876.

«

o

po

e ep o»

o o op a o o y po ece i o o o y № 1822082501 - 38 a a py x pe o a oc ep e o i p c a io ap epe a Çàð³÷àíñüêèé ÐÅÌ ÏÀÒ «ÅÊ «Æèòîìèðîáëåíåðãî» çâåðíóâñÿ äî Äåðæóïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ ç çàÿâîþ âèäàòè Äîçâ³ë ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äîçâîëó ¹ 1822082501 - 38 íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè. Àäðåñà Çàð³÷àíñüêîãî ÐÅÌ ÏÀÒ «ÅÊ «Æèòîìèðîáëåíåðãî»: Æèòîìèðñüêà îáëàñòü, Æèòîìèðñüêèé ð-í, ñ. Çàð³÷àíè, âóë. ˳ñîâà, 65. Âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â³äáóâàþòüñÿ ïðè ðîáîò³ ôàðáóâàëüíîãî öåõó, êîòåëüí³, ñòîëÿðíîãî òà ë³ñîïèëüíîãî öåõ³â. Äëÿ îö³íêè âïëèâó øê³äëèâèõ âèêèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí íà çàáðóäíåííÿ ïðèçåìíîãî øàðó àòìîñôåðè ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã ÎÍÄ-86 ïðîâåäåíî â³äïîâ³äíèé

ðîçðàõóíîê íà ÏÅÎÌ ç âèêîðèñòàííÿì àâòîìàòèçîâàíî¿ ïðîãðàìè "ÅÎË Ïëþñ", ùî äîçâîëåíà äî âèêîðèñòàííÿ ̳í³ñòåðñòâîì åêîðåñóðñ³â. Ïåðåâèùåííÿ ñàí³òàðíîã³ã³ºí³÷íèõ ïîêàçíèê³â ÿêîñò³ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ (ÃÄÊ, ÎÁÐÂ) ïðè ïðîâåäåíí³ ðîçðàõóíê³â ðîçñ³þâàííÿ â ïðèçåìíîìó øàð³ àòìîñôåðè íà ìåæ³ ÑÇÇ íå çàô³êñîâàíî. ²ñíóþ÷³ âåëè÷èíè âèêèä³â â³ä äæåðåë çàáðóäíåííÿ Çàð³÷àíñüêîãî ÐÅÌ ÏÀÒ «ÅÊ «Æèòîìèðîáëåíåðãî» ïðîïîíóºòüñÿ ïðèéíÿòè ÿê íîðìàòèâí³. Äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ íà óçãîäæåííÿ äî Äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñòàíö³¿ òà Äåðæóïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â Æèòîìèðñüêèé îáëàñò³. Îáñÿã âèêîíàííÿ ìàòåð³àë³â äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè ðîçðîáëåíî â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè ÊÌÓ

¹ 302 â³ä 13.03.2002 ðîêó òà «²íñòðóêö³¿ ïðî çàãàëüí³ âèìîãè äî îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â, â ÿêèõ îá´ðóíòîâóþòüñÿ îáñÿãè âèêèä³â, äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè äëÿ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é òà ãðîìàäÿí-ï³äïðèºìö³â». Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ãðîìàäñüêîñò³ ùîäî îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè ìîæóòü íàïðàâëÿòèñÿ äî Æèòîìèðñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: ì. Æèòîìèð, âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 1 òà äî Çàð³÷àíñüêîãî ÐÅÌ ÏÀÒ «ÅÊ «Æèòîìèðîáëåíåðãî». Ðîçðîáíèê îá´ðóíòîâóþ÷èõ ìàòåð³àë³â – ÒΠ«ÅÊÎ-ÌÁ» òåë. (0412) 46-16-60 (ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî ̳í³ñòåðñòâà åêîëî㳿 òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè ¹ 671 â³ä 02.02.2012 ð.).


24 стор.

ÐÅÊËÀÌÀ

замовляйте за тел. 418-904, 418-462

¹ 4 (1065) 6 лютого 2013 ð.

Краса – не грiх!

•Інформаційно-рекламна газета “Ваші ІНТЕРЕСи”. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія ЖТ, №65/442Р, видане 26.02.2010 р. Ф – Б-4, УДО – 4, МНН – 8000. Виходить 1 раз на тиждень – у середу. Засновник газети – М.Ф. Рой. Видавець газети – СП “Редакція обласної ділової газети “Інтерес”. Адреса редакції: 10014, м. Житомир, вул. Михайлівська, 17 (2-й поверх) Телефони редакції: (0412) 418-462, 418-904, 42-13-13. Електронна пошта: interes@utel.net.ua •Кольороподіл, фотовивід та друк газети “Ваші ІНТЕРЕСи” виконано ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”. Адреса друкарні: 21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 12-А , тел. 0432-55-63-97, зам. 131804 •До відома читачів, рекламодавців і абонентів газети “Ваші ІНТЕРЕСи”! Відповідальність за зміст публікацій несуть їх автори, за зміст реклами і оголошень – рекламодавці та абоненти. Відповідальність за якість друку газети несе друкарня.Редакція газети з читачами не листується. Не замовлені редакцією матеріали (дописи, знімки) можуть бути надруковані на безгонорарних умовах. Публікації рекламного характеру друкуються (з позначкою Р) лише на платних умовах – згідно з редакційними розцінками або за домовленістю. Головний редактор – М.Ф. Рой.

"ВАШІ ІНТЕРЕСи" №4 (1065) 06 лютого 2013 р.  

Інформаційно-рекламна газета Житомирської області (місцеві новини + реклама)

"ВАШІ ІНТЕРЕСи" №4 (1065) 06 лютого 2013 р.  

Інформаційно-рекламна газета Житомирської області (місцеві новини + реклама)

Advertisement