Page 1

ВАШІ Свіжі Оголошення: 42-13-13 н о в и н и

+

Р е к л а м а

24 сторінк и

М і с ц е в і

лів

27 кана

Інформаційно-рекламна газета №3 (1064), 30 січня 2013р w Житомирської області Âèõîäèòü ùîñåðåäè з 1 квітня 1993 р. ww Передплатний iндекс – 49897. Ціна вільна “немає вічних друзів, немає вічних ворогів – є вічні інтереси”

як дерибанять бюджет

читайте шпальту

6

Читайте більше на

interesu.info

www.

Сало ще й лікує...

читайте шпальту

8

o

inf

. su

e

er

t .in

церква на кістках читайте шпальту

2


2 ñòîð.

̲ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ: ÊÎÌÓÍÀËÜͲ, ²Íز. ÏÎÃÎÄÀ

EM E A PE e ’

a

OTOP BA P BATH HE BI A

a ceci o pc o ic pa a pic o ce pe ap a a

ϳñëÿ ìàéæå ì³ñÿ÷íî¿ ïåðåðâè, 24 ñ³÷íÿ çàâåðøèëà ñâîþ ðîáîòó äåâ’ÿòíàäöÿòà ñåñ³ÿ Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Ç ñàìîãî ïî÷àòêó íà äðóãîìó ïëåíàðíîìó ¿¿ çàñ³äàíí³ â³äáóëèñÿ ãîñòð³ äåáàòè. Îäðàçó ï³ñëÿ éîãî â³äêðèòòÿ ãîëîâà äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» Îëåêñàíäð Ðàäüêî âèãîëîñèâ çàÿâó-çâåðíåííÿ ç ïðèâîäó, çà éîãî âèçíà÷åííÿì, ïîðóøåííÿ ïîðÿäêó âèáîð³â ñåêðåòàðÿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà ïîïåðåäíüîìó ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ ö³º¿ ñåñ³¿. À íà íüîìó, ÿê âæå ïîâ³äîìëÿëîñÿ â íàø³é ãàçåò³, âèñóíóòà êàíäèäàòîì íà öþ ïîñàäó íèí³øí³é íà÷àëüíèê æèòëîâîãî óïðàâë³ííÿ ì³ñüêðàäè, ïîçàôðàêö³éíèöÿ Ñâ³òëàíà ϳâîâàðîâà íå íàáðàëà íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ ãîëîñ³â.

Ãîëîâà ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿, ÷ëåí ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â Íàòàë³ÿ Ëåîí÷åíêî, ÿêó íà â³ñ³ìíàäöÿò³é ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äåïóòàòè ïîçáàâèëè ö³º¿ ïîñàäè, â³äêèíóëà âñ³ çâèíóâà÷åííÿ. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ë³÷èëüíà êîì³ñ³ÿ ñòâîðèëà íàëåæí³ óìîâè äëÿ ãîëîñóâàííÿ, äîòðèìóâàëàñÿ âèçíà÷åíîãî ðåãëàìåíòîì ïîðÿäêó. Î÷³ëüíèê äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ «Ð³äíå ì³ñòî», êîëèøí³é ìåð Æèòîìèðà ³ðà Øåëóä÷åíêî âêàçàëà íà íåîáõ³äí³ñòü âñòàíîâèòè êàá³íó äëÿ òàºìíîãî ãîëîñóâàííÿ â ñåñ³éí³é çàë³, à íå â êàá³íåò³ îðãâ³ää³ëó ì³ñüêðàäè, ÿê áóëî çðîáëåíî íà ïîïåðåäí³é ïðîöåäóð³ âèáîð³â ñåêðåòàðÿ ì³ñüêðàäè. Ñòàëî î÷åâèäíèì, ùî äåïóòàòè íàëàøòîâóâàëèñÿ íà âèáîðè ñåêðåòàðÿ ì³ñüêðàäè. «Â ïîðÿäêó äåííîìó íåìຠâèáîð³â», – çàóâàæèâ ì³ñüêèé ãîëîâà Âîëîäèìèð Äåáîé ³ çàêëèêàâ: – «Äàâàéòå ðîçãëÿíåìî ïî÷àòêîâ³ ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî, à ñàìå ñèòóàö³þ, ÿêà ñêëàëàñÿ íàâêîëî «Ì³ñüêâîäîêàíàëó». Öå ï³äïðèº-

Ãîëîâó ï³äòðèìàâ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà îáëàñò³, ãîëîâà äåïóòàòñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ÆÊà Ãåííàä³é Çàáðîäñüêèé. Çà éîãî âèçíà÷åííÿì, «Ì³ñüêâîäîêàíàë» îïèíèâñÿ ó âêðàé ñêëàäíîìó ñòàíîâèù³ òîìó, ùî ïðèâàòíå «Æèòîìèðîáëåíåðãî» ñòÿãóº ç³ ñïîæèâà÷³â åëåêòðîåíåð㳿 â ê³ëüêà ðàç³â âèùó ïëàòó çà ¿¿ ñîá³âàðò³ñòü, ³ «Ì³ñüêâîäîêàíàë» ôàêòè÷íî äîòóº äðóãó ãðóïó ñïîæèâà÷³â âîäè, òîáòî óñòàíîâè, ï³äïðèºìñòâà. Áàãàòî ¿õ ñâîº÷àñíî íå ðîçðàõîâóºòüñÿ ç öèì ïîñòà÷àëüíèêîì âîäè. «Æèòîìèðîáëåíåðãî» âæå ÷îòèðè ðàçè â³äêëþ÷àëî «Ì³ñüêâîäîêàíàë» â³ä åëåêòðîåíåð㳿. ² í³õòî ó âèù³é âëàä³ íå ðåàãóº íà òàêó ñèòóàö³þ», – ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Ìèêîëà Áîðîâåöü. Äåïóòàò-ðåã³îíàë Îëåã Ñàì÷óê çàïðîïîíóâàâ ñòâîðèòè íàãëÿäîâó ðàäó çà ä³ÿëüí³ñòþ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ «Æèòîìèðâîäîêàíàë» ³ «Æèòîìèðòåïëîêîìóíåíåðãî», àëå öÿ ïðîïîçèö³ÿ íå çíàéøëà ï³äòðèìêè â ñåñ³éí³é çàë³. Çàòå çà íàäàííÿ

ͳáè é êóïèëà ì³ñüêðàäà ñèñòåìó ãîëîñóâàííÿ, à äåïóòàòè âñå ùå ïðèéìàþòü ð³øåííÿ ðóêàìè

ìñòâî ìຠâåëèêó çàáîðãîâàí³ñòü ïåðåä åíåðãîïîñòà÷àëüíèêàìè. «Æèòîìèðîáëåíåðãî» ïîãðîæóº ïðèïèíèòè ïîäà÷ó éîìó åëåêòðîåíåð㳿. Ïåðåä Íîâèì ðîêîì «Ì³ñüêâîäîêàíàë» áóâ íà ìåæ³ çóïèíåííÿ.

äîçâîëó ÊÏ «Æèòîìèðòåïëîêîìóíåíåðãî» íà óêëàäàííÿ êðåäèòíîãî äîãîâîðó ç ϳâí³÷íîþ Åêîëîã³÷íîþ Ô³íàíñîâîþ Êîðïîðàö³ºþ (ÏÅÔÊÎ) ï³ä ãàðàíò³þ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîãîëîñóâàëî 42 äåïóòàòè ç 48 ïðèñóòí³õ ó ñåñ³éí³é çàë³. Áî ì³ñüêèé ãîëîâà Âî-

ͳ÷

I

TOM PA TOM PC O O ACTI

ëîäèìèð Äåáîé ³ äèðåêòîð ÊÏ «Æèòîìèðòåïëîêîìóíåíåðãî» Äìèòðî Ðîãîæèí ïåðåêîíëèâî ðîç’ÿñíèëè åêîíîì³÷íó äîö³ëüí³ñòü êðåäèòóâàííÿ ïðîåêòó «Çàñòîñóâàííÿ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é â ñèñòåì³ òåïëîçàáåçïå÷åííÿ ì. Æèòîìèðà». ÏÅÔÊÎ íàäຠêðåäèò ó 292 òèñÿ÷³ ºâðî ï³ä 6 â³äñîòê³â ç òåðì³íîì ïîãàøåííÿ 9 ðîê³â. 100 òèñÿ÷ ºâðî âèä³ëÿº äîáðî÷èííî íà ðåàë³çàö³þ â Æèòîìèð³ åíåðãîçàîùàäæóþ÷èõ çàõîä³â. Çà âèçíà÷åííÿì åêñïåðò³â, ¿õ çä³éñíåí-

Äåíü

-05..-01 Íàïðÿì â³òðó Ïä. 2-3,5 ì/ñåê

ͳ÷

«C PO O I Ha

EH IB» A O

o p i a xo o a y poc i

e

i y i i

i

oo

Ó 2011 ðîö³ íàäõîäæåííÿ ñòàíîâèëè 50 ìëí ãðí, à çà ðåçóëüòàòàìè 2012 äî ì³ñöåâèõ áþäæåò³â Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ íàä³éøëî 118,5 ìëí ãðí â³ä ïëàòíèê³â ºäèíîãî ïîäàòêó.

a po o y, Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. Âîíî äàëî ñâ³é ðåçóëüòàò: æîäåí äåïóòàò íå íàâàæèâñÿ ïðîãîëîñóâàòè ïðîòè. Ï’ÿòü ³ç 42 ïðèñóòí³õ çàéíÿëè íåâèçíà÷åíó ïîçèö³þ – óòðèìàëèñÿ. Ñåñ³ÿ ðîçãëÿíóëà ö³ëèé áëîê ïèòàíü ïðî íàäàííÿ â îðåíäó òà ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê ô³çè÷íèìè òà þðèäè÷íèìè îñîáàì òà äîçâîë³â ãðîìàäÿíàì íà âèãîòîâëåííÿ òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ³ç çåìëåóñòðîþ. ² ïðè

ϳäïðèºìö³ ã³äíî îö³íèëè çàïî÷àòêîâàí³ ïîäàòê³âöÿìè íîâàö³¿ – ñïðîùåííÿ àäì³í³ñòðóâàííÿ ºäèíîãî ïîäàòêó òà ïîì³ðí³ ñòàâêè ïëàòåæ³â. Ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì ðîêîì ê³ëüê³ñòü ñïðîùåíö³â çðîñëà ìàéæå íà 6,7 òèñÿ÷³ îñ³á. Ó ² êâàðòàë³ 2013 ðîêó ºäèíèé ïîäàòîê ñïëà÷óâàòèìóòü 32 òèñ. ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â òà 3 òèñÿ÷³ þðèäè÷íèõ îñ³á.

ßê ³ ìèíóëîãî ðîêó, íàéïîïóëÿðí³øîþ ñåðåä ñïðîùåíö³â çàëèøàºòüñÿ äðóãà ãðóïà, ÿêó îáðàëè 18 òèñ. ï³äïðèºìö³â, àáî 56,4% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ «ñïðîùåíö³â». Ïåðøó ãðóïó îáðàëè 8,5 òèñ. ïëàòíèê³â, òðåòþ – 5, 5 òèñÿ÷³. Çà ³íôîðìàö³ºþ ñåêòîðó âçàºìî䳿 ç³ Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ ÄÏÑ â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

C E ET I H AMEHTOM Xpec o o e c a ep a y a o y o a a a a o

o i

pi

Âèÿâëÿºòüñÿ, ùî Õðåñòîâîçäâèæåíñüêà öåðêâà â ì³ñò³ Æèòîìèð³ ïîáóäîâàíà íà ñòàðîìó êëàäîâèù³. Ïðî öå çíàëè ùå íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ.

Âîëîäèìèðó Äåáîþ áåç ñåêðåòàðÿ êåðóâàòè ðîáîòîþ ñåñ³¿ ñêëàäí³øå

íÿ âæå çà òðè ðîêè çàáåçïå÷èòü îêóïí³ñòü öüîãî òðàíøó. Áåç îáãîâîðåííÿ îáðàíö³ çàòâåðäèëè çàïðîïîíîâàí³ óïðàâë³ííÿì ç ïèòàíü íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ì³ñüêðàäè çì³íè äî Ïðîãðàìè çàõèñòó íàñåëåííÿ ³ òåðèòî𳿠ì³ñòà â³ä íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òåõíîãåííîãî é ïðèðîäíîãî õàðàêòåðó òà ðÿä çì³í ó ð³øåííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21 ÷åðâíÿ 2012 ðîêó ùîäî çàáóäîâè é äèçàéíó ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà. À íå òàêå âæå é ñêëàäíå ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ ðåë³ã³éí³é ãðîìàä³ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó (Ñâÿòî-Þð³âñüêà Êîçàöüêà ïàðàô³ÿ) çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íåñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ íà âóëèö³ ×åðíÿõîâñüêîãî, 102-à ñïðè÷èíèëî òðèâàëó ñóïåðå÷êó. Áàãàòî äåïóòàò³â ñóìí³âàëèñÿ â äîö³ëüíîñò³ çàäîâîëåííÿ çàÿâè ö³º¿ ãðîìàäè. ² ìîòèâóâàëè öå òèì, ùî â Æèòîìèð³ ï³ä çàáóäîâó êóëüòîâèõ ñïîðóä çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè âèä³ëåíî ìàéæå òðè äåñÿòêè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, íà ÷àñòèí³ ç íèõ âæå áàãàòî ðîê³â «ìóëÿþòü î÷³» íå äîâåäåí³ äî ïóòòÿ äîâãîáóäè. Çðåøòîþ çà íàïîëÿãàííÿì äåïóòàò³â Ñåðã³ÿ Îíèùóêà (ÂÎ «Ñâîáîäà»), Ãåííàä³ÿ Çàáðîäñüêîãî (ÂÎ «Áàòüê³âùèíà») ³ Ìèêîëè Ðîìàíþêà (ÊÏÓ) ïðîâåäåíî ïî³ìåííå ãîëîñóâàííÿ çà âèä³ëåííÿ ðåë³ã³éí³é ãðîìàä³ ÑâÿòîÞð³¿âñüê³é Êîçàöüêî¿ ïàðàô³¿ ÓÏÖ

ETBEP 31.01

CEPE A 30.01

C ,

ape i a ep c opo i

www.interesu.info

¹ 03 (1064) 30 ñ³÷íÿ 2013ð.

öüîìó ðàç çà ðàçîì âèíèêàëè äèñêóñ³¿. Íàéäîâøå ñïåðå÷àëèñÿ äåïóòàòè ç ïðèâîäó äîö³ëüíîñò³ ïåðåäà÷³ «Óêðåêñ³ìáàíêó» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà âóëèö³ Ñòàðîâ³ëüñüê³é, 28, äå ñòî¿òü ãåòü âåòõèé, à ôàêòè÷íî äàâíî àâàð³éíèé áóäèíîê. Òà â íüîìó ïðèïèñàíî ê³ëüêà ñ³ìåé. Äåïóòàòè ïîãîäèëèñÿ ïåðåäàòè öþ ïðèâàáëèâó çåìåëüíó ä³ëÿíêó «Óêðåêñ³ìáàíêó» ï³ñëÿ òîãî, ÿê ì³ñüêèé ãîëîâà Âîëîäèìèð Äåáîé ðîç’ÿñíèâ, ùî öåé ãðîøîâèòèé ïðåòåíäåíò äàâ ãàðàíò³þ ïîáóäóâàòè íà í³é ãàðíèé áóäèíîê ³ ïîñîáèòè â çàáåçïå÷åí³ æèòëîì ïðèïèñàíèì â òîìó áóäèíêó ãðîìàäÿíàì. À ïðåòåíäåíòó íà âèñîêó ãðåáëþ, çáóäîâàíó ùå â ñåðåäèí³ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ òîä³ ïîòóæíèì ëüîíîêîìá³íàòîì íà ð³÷ö³ Òåòåð³â, â³äìîâèëè. Íå çâàæèëè íà çîáîâ’ÿçàííÿ òîãî ³íâåñòîðà êàï³òàëüíî â³äðåìîíòóâàòè öþ ãðåáëþ ³ â³äíîâèòè ðîáîòó êîëèñü ä³þ÷î¿ íà í³é ã³äðîåëåêòðîñòàíö³¿. dzéøëèñÿ íà òîìó, ùî òàêèé çíà÷óùèé îá’ºêò íå ìîæíà ïåðåäàâàòè ïðèâàòíèêàì, áî âîíè ìîæóòü çðóéíóâàòè óí³êàëüíèé ëàíäøàôò ö³º¿ ïðèì³ñüêî¿ ì³ñöåâîñò³. ²âàí ÃÎÖÀËÞÊ Çí³ìêè ç ñàéòó ì³ñüêðàäè

C OTA 02.02

’ TH 01.02 Äåíü

+0..+03 Íàïðÿì â³òðó Ïä-Çõ. 5-6 ì/ñåê

ͳ÷

Äåíü

-02..+01 Íàïðÿì â³òðó Ïä-Çõ. 3-4 ì/ñåê

ͳ÷

Äåíü

Îñü ùî ïèñàëà ãàçåòà «Âîëèíü» 2 òðàâíÿ 1897 ðîêó â ¹96, â ïóáë³êàö³¿ «Äðåâíåå êëàäáèùå» (ïåðåêëàä íà óêðà¿íñüêó – àâò.). «Ïðè êîïàíí³ êàíàâè äëÿ ôóíäàìåíòó ï³ä çàáóäîâó íîâî¿ Âîçäâèæåíñüêî¿ öåðêâè âèÿâëåíî áåçë³÷ ëþäñüêèõ ÷åðåï³â ³ êîñòåé, ÿê³ ÿâíî ñâ³ä÷èòü ïðî ³ñíóâàííÿ òóò ó äàâíèíó êëàäîâèùà. Äèâíî òå, ùî îäí³ ñêåëåòè ðîçòàøîâàí³ ãîëîâîþ íà çàõ³ä, ³íø³ – íà ñõ³ä. Áóëè íàâ³òü çàõîðîíåííÿ ãîëîâàìè íà ï³âí³÷ ³ íà ï³âäåíü. Ïî çíàéäåíèõ â ìîãèëàõ ìîíåòàõ ñòàëî â³äîìî, ùî êëàäîâèùó á³ëüøå äâîõñîò ðîê³â, àëå áàãàòî ñêåëåò³â äîáðå çáåðåãëèñü. Ðîçïîâ³äàþòü, ùî íà ãîëîâ³ îäíîãî ç íèõ çàëèøèëîñü íåïîøêîäæåíèì âîëîññÿ ³ ðîæåâà ñòð³÷êà… Íà ìîíåòàõ áóëè çîáðàæåííÿ òâàðèí òà ïòàøîê, àëå íà áàãàòüîõ ç íèõ íàïèñè íå çáåðåãëèñÿ, à íà äåêîòðèõ áóëî âèÿâëåíî ëèøå ð³ê ÷åêàíêè».

³ñíóâàëî â ÕV²– ÕV²² ñòîë³òòÿõ. Ïðè áóä³âíèöòâ³ öåðêâè áóëî çíàéäåíî íàâ³òü ìîãèëüí³ ïëèòè. Ðîæåâà ñòð³÷êà íà îäíîìó ç³ ñêåëåò³â ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî òóò ìîãëè áóòè çàõîðîíåí³ êîçàêè – ¿õ ïîêðèâàëè ÷åðâîíèìè êèòàé÷èíàìè. Ñêîð³ø çà âñå – ï³ä öåðêâîþ çàõîðîíåííÿ ÷àñ³â íàðîäíî-âèçâîëüíî¿ â³éíè íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè (1648-1654 ðîêè), â ÿê³é àêòèâíó ó÷àñòü áðàëè é æèòîìèðÿíè». Ïåòðî ÒÀÐÀÑÞÊ

Á³ëüøå íîâèí ÷èòàéòå ùîäíÿ íà íàøîìó âåá-ïîðòàë³ www.interesu.info

HE I 03.02 ͳ÷

Îñü ÿê êîìåíòóº öþ ïóáë³êàö³þ æèòîìèðñüêèé êðàºçíàâåöü Ãðèãîð³é Ìîêðèöüêèé: «Òàê, ä³éñíî, Âîçäâèæåíñüêà öåðêâà ïîáóäîâàíà íà ñòàðîìó êëàäîâèù³, ùî

OHE I O 04.02 Äåíü

-01..+02

+01..+04

Íàïðÿì â³òðó Ïä-Çõ. 2,5-5 ì/ñåê

Íàïðÿì â³òðó Ïä-Çõ. 4,5-6,5 ì/ñåê

ͳ÷

Äåíü

-02.. +02 Íàïðÿì â³òðó Çõ. 4,5-7 ì/ñåê

BIBTOPO 05. 02 ͳ÷

Äåíü

-06.. +0 Íàïðÿì â³òðó Çõ. 4-5 ì/ñåê


www.interesu.info

¹ 03 (1064) 30 ñ³÷íÿ 2013ð.

«B TOM H E O CTPA HO O HET»

Hap e

o pa y

c o

Äëÿ ãîëîâè áþäæåòíîãî êîì³òåòó, ðåã³îíàëà ªâãåíà úëëºðà ðîçøèðèëè ðîáî÷å ïðèì³ùåííÿ — îá’ºäíàëè òðè êàá³íåòè. Ðåìîíò òðèâຠç 12 ãðóäíÿ ìèíóëîãî ðîêó. Äî 5 ëþòîãî ìàþòü éîãî çàâåðøèòè. Íà ñòîëè÷í³é âóë. Áàíêîâ³é, ùî á³ëÿ Áóäèíêó ç õèìåðàìè, íà îñòàííüîìó øîñòîìó ïîâåðñ³ îá’ºäíàëè òðè êàá³íåòè.

 íèõ ìຠáóòè ïðèéìàëüíÿ, ðîáî÷èé êàá³íåò, ê³ìíàòà äëÿ â³äïî÷èíêó, ¿äàëüíÿ, îêðåìèé òóàëåò ³ äóøîâà. Äëÿ öüîãî äîäàòêîâî ïðîêëàëè êàíàë³çàö³þ. úëëºð — ³ç áëèçüêîãî îòî÷åííÿ ì³ëüÿðäåðà гíàòà Àõìåòîâà. Äî îáðàííÿ äåïóòàòîì 2006-ãî î÷îëþâàâ ôóòçàëüíèé êëóá «Øàõòàð» ³ç Äîíåöüêà, ç 2009 ðîêó — ïðåçèäåíò ôóòáîëüíî¿ ëóãàíñüêî¿ «Çîð³». Çà íåôîðìàëüíèì ñòàòóñîì, êåð³âíèê áþäæåòíîãî êîì³òåòó — âèùå, í³æ çàñòóïíèê ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Àäæå ç íèì óçãîäæóþòü óñ³ âèäàòêè äåðæàâíîãî áþäæåòó. — Òàì ïîñëåäíèé ðåìîíò áûë, íàâåðíîå, ëåò 15 íàçàä, — êàæå ïîïåðåäíèê úëëºðà, åêñíàðäåï Âàëåð³é Áàðàíîâ. — ß íè÷åãî â êàáèíåòå íå äåëàë. Òîëüêî ïðèíåñ ñâîé òåëåâèçîð è êîôåâàðêó. Ó íàñ ñ ïåðâûì çàìîì Âëàäèñëàâîì Ëóêüÿíîâûì áûëà îáùàÿ ïðèåìíàÿ. Íèêàêèõ êîìíàò äëÿ îòäûõà íå áûëî. Ïîðÿä ³ç ïðèì³ùåííÿì äëÿ úëëºðà — ïðèéìàëüíÿ òà êàá³íåò éîãî ïåðøîãî çàñòóïíèêà ðåã³îíàëà Ñåðã³ÿ Áóðÿêà, ÿêèé

ïðîéøîâ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÿê ñàìîâèñóâàíåöü. Äëÿ íüîãî âèáèëè ñò³íó ì³æ äâîìà êàá³íåòàìè, çðîáèâøè îäèí. Òóò òàêîæ ï³äâ³ñíà ñòåëÿ, äâîº â³êîí. ϳä êàá³íåòîì úëëºðà ïîâåðõîì íèæ÷å çíàõîäèòüñÿ çàëà çàñ³äàíü êîì³òåòó. Íåïîäàë³ê — êàá³íåò ñàìîâèñóâàíöÿ Îëåãà Êàí³âöÿ. Íà äåðåâ’ÿíèõ äâåðÿõ òàáëè÷êà ç ïð³çâèùåì, ³ì’ÿì òà

a po o

x

ic

Öüîãî äíÿ ³íôîðìàö³éíî-ìèñòåöüêèé ïðîåêò «Ìîëîäü îáèðຠìèñòåöòâî» ïðåäñòàâèòü âèñòóïè óëþáëåíèõ ìîëîääþ åñòðàäíèõ âèêîíàâö³â, çâó÷àòèìå ñó÷àñíà ìóçèêà, â³äáóäåòüñÿ êîíêóðñ «Êðàùå îñâ³ä÷åííÿ â êîõàíí³», ìîëîä³æíà àêö³ÿ «Êðàùèé ñëîãàí ïðî êîõàííÿ», ãàëà-êîíöåðò ï³âô³íàëó ìóçè÷íîãî ïðîåêòó «ÀÊÀÄÅÌ²ß Ç²ÐÎÊ-7» òà àíîí³ìíå àíêåòóâàííÿ äëÿ ìîëîä³ íà òåìó «Ùî òè çíàºø ïðî êîõàííÿ». ² öå äàëåêî íå âåñü ïåðåë³ê òîãî, ùî çàïðîïîíóþòü þíèì ãëÿäà÷àì îðãàí³çàòîðè çàõîäó – äåïàðòàìåíò ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìîëîä³ òà ñïîðòó ì³ñüêî¿ ðàäè òà êîíöåðòíî-âèäîâèùíå îá’ºäíàííÿ «ØÎÓ ÑÅÐÃ²ß Â²ÊÒÎÐÎÂÀ». Àëå äàâàéòå íå áóäåìî çàá³ãàòè íàïåðåä, à ðîçïîâ³ìî ïðî ïî䳿 äîêëàäí³øå. Ùå äî ïî÷àòêó êîíöåðòíî¿ ïðîãðàìè ñâÿòà ó ôîéº òåëåöåíòðó áóäóòü îðãàí³çîâàí³ ³íôîðìàö³éí³ àêö³¿ äëÿ ìîëîä³. ¯õ ïðîâåäóòü ñï³âîðãàí³çàòîðè ñâÿòà – îáëàñíèé Öåíòð ïðîô³ëàêòèêè òà áîðîòüáè ç³ ÑͲÄîì, ì³ñüêèé êóëüòóðíî-ñïîðòèâíèé öåíòð, ÁÎ «Ôîíä ãðîìàäè Æèòîìèðà», ì³ñüêèé öåíòð ñîöñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé òà ìîëîä³, êîñìåòè÷íà ô³ðìà «Îð³ôëåéì», ïðîãðàìà «Çäîðîâ’ÿ æ³íîê Óêðà¿íè», ÃÎ «Ì²Ð», «Ïåðñïåêòèâà» òà «Êë³í³êà, äðóæíÿ äî ìîëîä³».

Çàö³êàâëÿòü ïðèñóòí³õ âèñòóïè ï³âô³íàë³ñò³â çíàíîãî íà Ïîë³ññ³ ìèñòåöüêîãî ïðîäþñåðñüêîãî ïðîåêòó «ÀÊÀÄÅÌ²ß Ç²ÐÎÊ-7» – â³äîìèõ ñåðåä ìîëîä³ âèêîíàâö³â Îëüãè Ðèá÷èíñüêî¿, Íàñò³ Íàâîëüíºâî¿,

x, o « op a

ïî áàòüêîâ³. Âñåðåäèí³ ï³âê³ìíàòè çàéìຠøàôà. Íàâïðîòè — ñò³ë äåïóòàòà ç êîìï’þòåðîì ³ òðüîìà ñòàö³îíàðíèìè òåëåôîíàìè, òóìáà, íà ÿê³é ñòî¿òü òåëåâ³çîð. Òðîõè äàë³ — ñò³ë äëÿ ïîì³÷íèêà. ³êíà çàòóëÿþòü æîâò³ øòîðè ç á³ëèìè çàíàâ³ñêàìè. — Ìîæëèâî, ïåðåì³ñòèìî òåëåâ³çîð ó êóò, — Îëåã Ëåîí³äîâè÷ ñïèðàºòüñÿ íà ñò³ë, äèâèòüñÿ íà ïîðîæí³ ïîëè÷êè â øàô³. — Òðåáà ùå ÷àéíèê ïðèíåñòè, ùîá ìîæíà áóëî ãîñòåé ïðèãîùàòè. Ðåìîíò ðîáèòè íå ïëàíóþ. Íåìຠíåîáõ³äíîñò³.  Êèºâ³ âèíàéìàþ îô³ñ, äå çàéìàòèìóñÿ ïîçàêîì³òåòíèìè ñïðàâàìè. À íà îêðóç³ âçÿâ äâà ïðèì³ùåííÿ â Æèäà÷³âñüê³é òà

TOM PI MO OXAHH EP O O 13 ëþòîãî, â ïåðåääåíü Âñåñâ³òíüîãî äíÿ çàêîõàíèõ, ó êîíöåðòí³é çàë³ îáëàñíîãî òåëåöåíòðó â³äáóäåòüñÿ òðàäèö³éíå ìîëîä³æíå ñâÿòî «ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ-2013».

O

ìåðè, ï³äãîòîâëåí³ ñïåö³àëüíî äëÿ öüîãî ñâÿòà, à òàêîæ ñâî¿ íîâ³ åêçîòè÷í³ ñöåí³÷í³ âáðàííÿ. Ïîïóëÿðíà ñåðåä ìîëîä³ òàíöþâàëüíà êîìàíäà «T-SQUAD» (âæå â íîâîìó ñêëàä³) ï³äãîòóâàëà ïðåì’ºðí³ òàíöþâàëüí³ ïîñòàíîâêè. Çàçíà÷åí³ êîëåêòèâè òà âèêîíàâö³ ùîðàçó áåðóòü ó÷àñòü ó ÷èñëåííèõ ìîëîä³æíèõ ôåñòèâàëÿõ, ôîðóìàõ òà êîíêóðñàõ ³ íåîäíîðàçîâî òàì ïåðåìàãàþòü, çàéìàþ÷è ïðèçîâ³ ì³ñöÿ.

Íà çí³ìêó: òàíöêîìàíäà «LADIES DANCE»

Ìà𳿠Ðåâ³íöîâî¿, Àííè Áåçåëþê, ì³æíàðîäíî¿ øêîëè òàíöþ «TSQUAD», âèêîíàâèö³ ñõ³äíîãî òàíöþ À²Ø², òàíöþâàëüíèõ ãðóï «LADIES DANCE» òà 4 KIDS» ³ áàãàòüîõ ³íøèõ ÷óäîâèõ âèêîíàâö³â. Óëþáëåíèö³ ïîë³ñüêî¿ ìîëîä³ – ó÷àñíèö³ ïîïóëÿðíî¿ ãðóïè «ÏàóTINA» ïðåäñòàâëÿòü êîíöåðòí³ íî-

ñòîð. 3

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ ÍÎÂÈÍÈ: ÏÎ˲ÒÈ×Ͳ, ̲ÑÖŲ – ÌÎËÎIJÆͲ

Ðîäçèíêîþ ñâÿòà ñòàíå ³íòåðàêòèâíå ñóïåð-çìàãàííÿ «Êîõàííÿ ç ïåðøîãî ïîãëÿäó», â ÿêîìó öüîãî ðîêó áðàòèìóòü ó÷àñòü ï³âô³íàë³ñòè ùîð³÷íèõ çìàãàíü «×àð³âíà Ïîë³ñÿíêà» òà «Ïîë³ñüêèé êðàñåíü», çàïî÷àòêîâàíèõ ðåäàêö³ºþ ãàçåòè «Âàø³ ²ÍÒÅÐÅÑè» òà fashion-ñòó䳺þ ìîäåëåé «Elite Brilliant Models». Çà òðàäè-

POCI H i»

Ñòðèéñüê³é ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿõ, àáè òàì áóëè ïðèéìàëüí³. Âîíè áóëè âáèòèìè, òîìó ðîáëþ ðåìîíò âëàñíèì êîøòîì. Îá³éäåòüñÿ äåñü ó 20 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ðîáèòü ðåìîíò ³ ïåðøèé â³öå-ñï³êåð êîìóí³ñò ²ãîð Êàëºòí³ê. Éîãî êàá³íåò ðîçòàøîâàíèé ó ðåæèìí³é çîí³ áóä³âë³ ïàðëàìåíòó íà Ãðóøåâñüêîãî, 5. — ³í âèòðàòèâ ïðèáëèçíî 12 òèñÿ÷ ãðèâåíü, — êàæå êîìóí³ñò Îëåêñàíäð Ãîëóá. — Åñëè ÷åëîâåê íîðìàëüíûé, òî âñåãäà ñîçäàåò äëÿ ñåáÿ êîìôîðòíûå óñëîâèÿ, — ãîâîðèòü ðåã³îíàë Ìèõàéëî ×å÷åòîâ. —  ýòîì íè÷åãî ñòðàøíîãî íåò.  àïàðàò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ñòâåðäæóþòü, ùî çà âëàñíèé êîøò ðåìîíò ó ñâî¿õ êàá³íåòàõ ðîáëÿòü äåâ’ÿòåðî íàðäåï³â: ÷ëåíè ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â ªâãåí úëëºð, Îëåêñàíäð Âîëêîâ, Ñåðã³é Áóðÿê òà Îêñàíà Êàëºòí³ê, à òàêîæ ³òàë³é ßðåìà òà Äìèòðî Àíäð³ºâñüêèé — â³ä «Áàòüê³âùèíè», ïîçàôðàêö³éí³ ²ãîð Ðèáàêîâ òà Þð³é Äåðåâ’ÿíêî ³ ïåðøèé â³öå-ñï³êåð, êîìóí³ñò ²ãîð Êàëºòí³ê. Îëüãà ÌÎÑÊÀËÞÊ Ïåðåäðóêîâàíî ç³ ñêîðî÷åííÿìè ç «Ãàçåòè ïî-óêðà¿íñüêè» Çí³ìîê ç ñàéòó pravda.com.ua

BE ö³ºþ ãëÿäà÷³ ñâî¿ìè îïëåñêàìè îáåðóòü êðàùó ïàðó Äíÿ çàêîõàíèõ. Îòîæ, òðàäèö³éíå øîó äî Äíÿ çàêîõàíèõ ìຠáóòè ö³êàâèì òà âåñåëèì. Âñ³ ïîäðîáèö³ âè ä³çíàºòåñü íà ³íòåðíåò-ñàéò³ http:// viktorovshow.at.ua Çàëèøàºòüñÿ äîäàòè, ùî ñòâîðåííþ ìîëîä³æíîãî ìèñòåöüêîãî ñâÿòà «ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ-2013» ñïðèÿëè ãåíåðàëüíèé ìåä³à-ïàðòíåð – òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ «ÅԲл òà ¿¿ ðàä³îñòàíö³¿ «Ñóïåð-ðàä³î 91,1», «Ðóññêîå ðàäèî», «Ðåòðî FM», «Åðà FM», åêñêëþçèâíèé ìåä³àïàðòíåð – ãàçåòà «20 õâèëèí», ãîëîâíèé ìåä³à-ïàðòíåð – ãàçåòà «Âàø³ ²ÍÒÅÐÅÑè», ãîëîâíèé ðàä³î-ïàðòíåð – ðàä³î «Æèòîìèðñüêà õâèëÿ». ²íôîðìàö³éíó ï³äòðèìêó çä³éñíþþòü ðàä³îñòàíö³¿ÿ «Z-ðàä³î», ÊÏ «Ðåêëàìà», ÐÀ «Ïðàéì» ³ «Êåíò», ãàçåòè «Àâ³çî», «Ì³ñòî», «Ïóëüñ-íîðìà», «²ìïåð³ÿ Ò», «Êóïåöü Ïîë³ññÿ», «Ìåðêóð³é», «Çàìîê âîëîäàð³â», «Æèòîìèðùèíà», ñàéòè: www.ruporzt.com.ua, www.expreszt.com.ua, www.reporter.zt.ua, w w w . 0 4 1 2 . i n . u a , www.ladyportal.info Îòîæ, ÿêùî òè ìîëîäèé, ñó÷àñíèé ³ íàìàãàºøñÿ âåñòè çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, â³äñâÿòêóé ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ â ñåðåäó, 13 ëþòîãî î 17 ãîäèí³ â îáëàñíîìó òåëåöåíòð³ (âóë. Òåàòðàëüíà, 7) ³ ãàðíèé íàñòð³é òîá³ áóäå çàáåçïå÷åíî. ͳíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ

HAMA A T C T E OHOMI PA H

O e o i i i c o a ep o o ceci Bepxo

a

o Pa

˳äåð Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿, ïîçàôðàêö³éíèé íàðîäíèé äåïóòàò Îëåã Ëÿøêî çâåðíóâñÿ ç ëèñòîì äî êåð³âíèê³â óñ³õ ïàðëàìåíòñüêèõ ôðàêö³é ç ïðîïîçèö³ºþ ïðîâåäåííÿ ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÷åðåç çàãðîçó åêîíîì³÷íîìó ñóâåðåí³òåòó Óêðà¿íè òà ¿¿ íàö³îíàëüí³é áåçïåö³ ó çâ’ÿçêó ç îñòàíí³ìè êðîêàìè Ðîñ³¿. Íàãàäàºìî, ÂÀÒ «Ãàçïðîì» âèñòàâèâ ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» âèìîãó ñïëàòèòè 7 ì³ëüÿðä³â äîëàð³â øòðàôó çà íåäîá³ð ïðèðîäíîãî ãàçó â 2012 ðîö³. Ëÿøêî ââàæຠö³ ïðåòåí糿 ïðîÿâîì åêîíîì³÷íî¿ àãðåñ³¿ Ðîñ³¿, ïîâ³äîìëÿº ïðåññ-ñëóæáà Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿. «Ïîâåä³íêà Ãàçïðîìó – öå â³äâåðòèé ðåêåò, – çàÿâèâ Îëåã Ëÿøêî.– Çã³äíî êîíòðàêòó, Óêðà¿íà ñïðàâä³ çîáîâ’ÿçàíà âèêóïàòè 52 ì³ëüÿðäè êóáîìåòð³â ãàçó ùîðîêó. Àëå ç ÷àñó ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó â 2009 ðîö³ ìè çàâæäè íåäîáèðàëè ïîâí³ îáñÿãè ãàçó, ïåðåäáà÷åí³ öèì äîãîâîðîì. Îäíàê Ìîñêâà âèñòàâèëà íàì ðàõóíîê ëèøå çà 2012. Öå íå ³íàêøå ÿê ïðîÿâ àãðåñ³¿ é ÷îðíî¿ íåâäÿ÷íîñò³ – àäæå Óêðà¿íà äîñ³ çàëèøàºòüñÿ íàéá³ëüøèì ïîêóïöåì ðîñ³éñüêîãî ãàçó â ñâ³ò³. Òîáòî Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ çàì³ñòü òîãî, ùîá äÿêóâàòè é ïîâàæàòè çà òå, ùî ìè ¿¿ ãîäóºìî, íàâïàêè íàìàãàºòüñÿ çíèùèòè óêðà¿íñüêó åêîíîì³êó». Íà äóìêó Ëÿøêà, ïðè÷èíè ðîñ³éñüêîãî òèñêó ìîæóòü áóòè íàñòóïíèìè: 1. Ñóòòºâå ïàä³ííÿ îáñÿã³â ïðîäàæó ãàçó â ªâðîï³. Ìîñêâà õî÷å «çàòêíóòè» áþäæåòí³ ïðîãàëèíè çà ðàõóíîê óêðà¿íñüêèõ ñïîæèâà÷³â. 2. Ïîìñòà Ïóò³íà çà ï³äïèñàíó äíÿìè óãîäó ïî âèäîáóòêó ñëàíöåâîãî ãàçó â Óêðà¿í³, à òàêîæ áóä³âíèöòâî òåðì³íàëó çð³äæåíîãî ãàçó, ùî äîçâîëèòü íàø³é êðà¿í³ ðåàëüíî ïîçáóòèñÿ çàëåæíîñò³ â³ä ðîñ³éñüêîãî ãàçó. «Çàãðîçà åêîíîì³÷íî¿ îêóïàö³¿ ç áîêó Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ íà-

APA B ACHO O e

ñò³ëüêè ñåðéîçíà, ùî â äàí³é ñèòóàö³¿ òðåáà çàáóòè ïðî ïîë³òè÷í³ ÷âàðè é ðîçá³æíîñò³, – ââàæຠíàðîäíèé äåïóòàò. – Ñüîãîäí³ âñ³ì ã³ëêàì âëàäè ñë³ä òåðì³íîâî îá’ºäíàòè çóñèëëÿ, ùîá âèçâîëèòè íàøó åêîíîì³êó â³ä ðîñ³éñüêî¿ êàáàëè, ùîá, çðåøòîþ, çáåðåãòè Óêðà¿íó ÿê äåðæàâó». «Ò³ ôðàêö³¿ é îêðåì³ äåïóòàòè, ÿê³ íå ï³äòðèìàþòü ³í³ö³àòèâó ïðî ïðîâåäåííÿ ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ ç îçíà÷åíîãî ïèòàííÿ, ÷³òêî çàñâ³ä÷àòü, ùî âîíè íå ïðàöþþòü â ³íòåðåñàõ Óêðà¿íè òà ¿¿ ãðîìàäÿí», – çàÿâèâ Îëåã Ëÿøêî.

EPE EHH EP ABHOCTI

o a

a

y o p ac y

˳äåð Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿, íàðîäíèé äåïóòàò Îëåã Ëÿøêî ââàæàº, ùî ó â³äïîâ³äü íà åêîíîì³÷íó àãðåñ³þ Ðîñ³¿ Óêðà¿íà ìຠíåâ³äêëàäíî ðîçïî÷àòè ïåðåãîâîðè ç Âåëèêîþ Áðèòàí³ºþ, ÑØÀ, Ôðàíö³ºþ òà Êèòàºì íà ïðåäìåò ïîñèëåííÿ ÷èííèõ ãàðàíò³é íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè. Ç â³äïîâ³äíîþ ïðîïîçèö³ºþ Ëÿøêî çâåðíóâñÿ äî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³ ì³í³ñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ. «Óêðà¿íà ìຠéòè â êîíòðíàñòóï çàðàäè çáåðåæåííÿ âëàñíî¿ äåðæàâíîñò³, – âïåâíåíèé Îëåã Ëÿøêî, ÿêèé º ÷ëåíîì ãðóïè ç ì³æïàðëàìåíòñüêèõ çâ’ÿçê³â ç Ðîñ³éñüêîþ Ôåäåðàö³ºþ. – Êðîê Ðîñ¿¿ º íå ëèøå íåäðóæí³ì ïî â³äíîøåííþ äî ñóñ³äíüî¿ äåðæàâè. Öå àêò àãðåñ³¿ ïðîòè ñóâåðåí³òåòó Óêðà¿íè, îñê³ëüêè ãðóáî ïîðóøóº ïîëîæåííÿ 3 «Áóäàïåøòñüêîãî ìåìîðàíäóìó ïðî ãàðàíò³¿ áåçïåêè ó çâ’ÿçêó ç ïðèºäíàííÿì Óêðà¿íè äî Äîãîâîðó ïðî íåðîçïîâñþäæåííÿ ÿäåðíî¿ çáðî¿», çà ÿêèì êðà¿íè-ãàðàíòè áåçïåêè Óêðà¿íè çîáîâ’ÿçàëèñÿ óòðèìóâàòèñÿ â³ä åêîíîì³÷íîãî òèñêó». Âèìîãà «Ãàçïðîìó» ñïëàòèòè 7 ì³ëüÿðä³â äîëàð³â çà íåäîá³ð ïðèðîäíîãî ãàçó, íà äóìêó íàðîäíîãî äåïóòàòà, âèêëèêຠøîê. Îñîáëèâî ï³ñëÿ òîãî, ÿê Óêðà¿íà ï³äïèñàëà â 2009 ðîö³ îäèí ³ç íàéíåâèã³äí³øèõ ãàçîâèõ êîíòðàêò³â ó ªâðîï³, ï³ñëÿ â÷àñíî¿ ñïëàòè ïðîòÿãîì îñòàíí³õ òðüîõ ðîê³â ðàõóíê³â çà ñïîæèòèé ðîñ³éñüêèé ãàç, ï³ñëÿ óêëàäåííÿ Õàðê³âñüêèõ óãîä, ÿêèìè ðîñ³éñüêîìó ×îðíîìîðñüêîìó ôëîòó íà-

äàíî äîçâ³ë íà áàçóâàííÿ â Ñåâàñòîïîë³ äî 2042 ðîêó. «Ç ïî÷àòêó 2013 ðîêó Óêðà¿íà ðîçïî÷àëà Ãîëîâóâàííÿ â ÎÁѪ, ³ öå äຠíàì øàíñ ðîçïî÷àòè àêòèâíó êàìïàí³þ, â òîìó ÷èñë³ ³íôîðìàö³éíó, ùîäî íåîáõ³äíîñò³ óêëàäåííÿ íîâîãî áàãàòîñòîðîííüîãî äîãîâîðó ç ïèòàíü íàäàííÿ Óêðà¿í³ ðåàëüíèõ þðèäè÷íî çîáîâ’ÿçóþ÷èõ ãàðàíò³é íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè. Öå äîçâîëèòü çðîáèòè Óêðà¿íó òà ªâðîïåéñüêèé êîíòèíåíò á³ëüø áåçïå÷íèì òà ñòàá³ëüíèì, âèêðåñëèâøè ñëîâà «äèêòàò» òà «øàíòàæ» ³ç çîâí³øíüîïîë³òè÷íî¿ êîíöåïö³¿ Ðîñ³¿», – ââàæຠë³äåð Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿. Íàãàäàºìî, ùî Îëåã Ëÿøêî çâåðíóâñÿ ç ëèñòîì äî êåð³âíèê³â óñ³õ ïàðëàìåíòñüêèõ ôðàêö³é ³ ïîçàôðàêö³éíèõ íàðîäíèõ äåïóòàò³â ç ïðîïîçèö³ºþ ïðîâåäåííÿ ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÷åðåç çàãðîçó åêîíîì³÷íîìó ñóâåðåí³òåòó Óêðà¿íè òà ¿¿ íàö³îíàëüí³é áåçïåö³ ó çâ’ÿçêó ç îñòàíí³ìè êðîêàìè Ðîñ³¿. Ïðåñ-ñëóæáà ÐÏË www.liashko.ua www.rpl.kiev.ua


4 ñòîð.

̲ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ: ÑÓÑϲËÜͲ, ²Íز

2013 PO HEP XOMICT PE CTP T C O-HOBOM  íàø³é ãàçåò³ âæå ïîâ³äîìëÿëîñÿ, ùî ç 1 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó çàïðîâàäæóºòüñÿ ºäèíèé Äåðæàâíèé ðåºñòð ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî. Íàø êîðåñïîíäåíò ïîïðîñèâ íà÷àëüíèêà íîâîñòâîðåíî¿ ðåºñòðàö³éíî¿ ñëóæáè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ Îëåíó Ïåòðîâñüêó ðîç’ÿñíèòè îñîáëèâîñò³ ö³º¿ íîâàö³¿.

òèñü íîòàð³óñàìè ï³ä ÷àñ â÷èíåííÿ íîòàð³àëüíèõ ä³é. ³äïîâ³äíî äî ÷. 7 ñò. 3 Çàêîíó äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ ïðàâà âëàñíîñò³ òà ³íøèõ ðå÷îâèõ ïðàâ ïðîâîäèòüñÿ çà ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ îá’ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà â ìåæàõ òåðèòîð³¿, íà ÿê³é 䳺 â³äïîâ³äíèé îðãàí äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâ. Ïðîòå çàêîíîäàâåöü âñòàíîâèâ çîâñ³ì ïðîòèëåæíèé ï³äõ³ä äî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ îáòÿæåíü ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî. Çîêðåìà âèçíà÷èâ, ùî ¿õ ðåºñòðàö³ÿ ïðîâîäèòüñÿ íåçàëåæíî â³ä ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ îá’ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà.  ñïðîùåíîìó âèãëÿä³ ïðîöåäóðó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâ ìîæíà çîáðàçèòè â òðè êðîêè: Ïåðøèé – ïîäàííÿ äîêóìåíò³â äëÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâ çàÿâíèêîì ³ îòðèìàííÿ êàðòêè ïðèéîìó çàÿâè ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ïðàâ òà ¿õ îáòÿæåíü (äàë³ – çàÿâà ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ); Äðóãèé – ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâ (çà â³äñóòíîñò³ ï³äñòàâ äëÿ â³äìîâè â ¿¿ ïðîâåäåíí³ àáî çóïèíåíí³ ÷è çóïèíåíí³ ðîçãëÿäó â³äïîâ³äíî¿ çàÿâè); Òðåò³é – îòðèìàííÿ äîêóìåíò³â ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ïðàâ çàÿâíèêîì. – ßê³ ôóíêö³¿ âèêîíóâàòèìå ÁÒ²? – Ó áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ çàëèøàºòüñÿ ò³ëüêè ôóíêö³ÿ ³íâåíòàðèçàö³¿ òà âèäà÷³ òåõí³÷íèõ ïàñïîðò³â. Òîáòî éîãî ïîñëóãè ïîòð³áí³ ëèøå ïðè ïåðâèíí³é ðåºñòðàö³¿. Âèïàäêè, çà ÿêèõ ïðîâîäèòüñÿ òåõí³÷íà ³íâåíòàðèçàö³ÿ, ïåðåäáà÷åí³ ï.1.1 ²íñòðóêö³¿ ïðî ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ îá’ºêò³â íåðóõîìîãî

âèõ ó íåæèòëîâ³ ³ íàâïàêè; â ³íøèõ âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì; 2) íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ïðàâ àáî â³äìîâëÿòèìóòü â ¿¿ íàäàíí³ ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Çàêîíîì; 3) ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâ íà ï³äñòàâ³ ð³øåíü îðãàí³â âëàäè, çîêðåìà íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ñóäó, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; Îëåíà Ïåòðîâñüêà 4) ïðîâåäåííÿ – Îëåíî Îëåêñàíäð³âíî, äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ îáòÿæåíü íà ðîçêàæ³òü, áóäü-ëàñêà, ÿê³ ï³äñòàâ³ ð³øåíü îðãàí³â âèêîíàâïåðåâàãè ìàòèìóòü íîâ³ ÷î¿ âëàäè, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóïðàâèëà ðåºñòðàö³¿ íåðóõî- âàííÿ, ïðîêóðàòóðè, ïîäàòêîâèõ ìîñò³ ïåðåä òèìè, ÿê³ ä³ÿ- îðãàí³â, äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè òîùî; ëè ðàí³øå? 5) ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñò– Ç 1 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó ïðîöåäóðà äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâ ðàö³¿ ïðàâ, ÿê³ âèíèêëè äî 12 ñ³÷íÿ ñòàëà ïðîñò³øîþ, çðó÷í³øîþ. Öå 2013 ðîêó òà íå áóëè çàðåºñòðîâàí³ âèêîíóºòüñÿ äåðæàâíèìè ðåºñò- â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà, ÿêå ðàòîðàìè ïðàâ íà íåðóõîìå ä³ÿëî íà ìîìåíò ¿õ âèíèêíåííÿ; 6) ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòìàéíî â³äïîâ³äíèõ ðåºñòðàö³éíèõ ñëóæá òåðèòîð³àëüíèõ óï- ðàö³¿ ïðàâ òà ¿õ îáòÿæåíü íà çàðåºðàâë³íü þñòèö³¿ (äàë³ – äåðæàâ- ñòðîâàí³ â îðãàíàõ çåìåëüíèõ ðåíèé ðåºñòðàòîð ïðàâ), à òàêîæ ñóðñ³â çåìåëüí³ ä³ëÿíêè (áåç íàäåðæàâíèìè òà ïðèâàòíèìè ì³ðó ïîäàëüøîãî â³ä÷óæåííÿ). Ó âèïàäêó äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ íîòàð³óñàìè ÿê ñïåö³àëüíèìè ñóá’ºêòàìè, íà ÿêèõ ïîêëàäàþòü- ïðàâà âëàñíîñò³ íà íîâîñòâîðåíó ñÿ ôóíêö³¿ äåðæàâíîãî ðåºñòðàòîðà ïðàâ (äàë³ – íîòàð³óñ). Çàêîíîäàâ÷î òàêîæ âðåãóëüîâàíî ðîçìåæóâàííÿ ïîâíîâàæåíü âèùåçàçíà÷åíèõ ñóá’ºêò³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâ. Òàê, ðåºñòðàö³éí³ ñëóæáè òåðèòîð³àëüíèõ óïðàâë³íü þñòèö³¿ çä³éñíþâàòèìóòü 1) âèäà÷ó ñâ³äîöòâà ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî ó âèïàäêàõ, âñòàíîâëåíèõ Çàêîíîì ô³çè÷íèì òà þðèäè÷íèì îñîáàì íà íîâîçáóäîâàí³, ðåêîíñòðóéîâàí³ îá’ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà; ÷ëåíàì æèòëîâîãî, æèòëîâî-áóä³âåëüíîãî, äà÷íîãî, ãàðàæíîãî ÷è ³íøîãî â³äïîâ³äíîãî êîîïåðàòèâó, ÿê³ ïîâí³ñòþ Ùå äîíåäàâíà áóëî ÁÒ²... âíåñëè ñâî¿ ïàéîâ³ âíåñêè; þðèäè÷íèì îñîáàì ó ðàç³ âíåñåííÿ äî ñòàòóòíîãî ôîíäó (ñòà- çåìåëüíó ä³ëÿíêó îñîáà ï³ñëÿ äåð- ìàéíà ̳í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîòóòíîãî àáî ñêëàäåíîãî êàï³òàëó) æàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿí- ãî ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà òà æèòîá’ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà ¿õ êè â îðãàíàõ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â ëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà çàñíîâíèêàìè (ó÷àñíèêàìè); ìîæå ïîäàòè äîêóìåíòè äî ðåºñòðà- Óêðà¿íè â³ä 24 òðàâíÿ 2001 ðîêó ç ô³çè÷íèì îñîáàì òà þðèäè÷- ö³éíî¿ ñëóæáè äëÿ ïðîâåäåííÿ íàñòóïíèìè çì³íàìè 28 ãðóäíÿ íèì îñîáàì, ÿê³ â ðàç³ ë³êâ³äàö³¿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâà âëàñ- 2012 ðîêó. – ² ñê³ëüêè êîøòóâàòèìå (ðåîðãàí³çàö³¿) þðèäè÷íî¿ îñî- íîñò³ ñàìîñò³éíî àáî ÷åðåç äåðæàâáè îòðèìàëè ó âëàñí³ñòü ó âñòà- íîãî êàäàñòðîâîãî ðåºñòðàòîðà, ÿêèé ïðîöåäóðà ðåºñòðàö³¿ íåðóõîïðîâîäèâ ðåºñòðàö³þ òàêî¿ çåìåëüìîñò³? íîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïî– Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî âíåðÿäêó íåðóõîìå ìàéíî þðèäè÷- íî¿ ä³ëÿíêè. Çâåðòàºìî óâàãó îñü íà ùî: ñåííÿ çì³í äî Äåêðåòó Êàá³íåòó íî¿ îñîáè, ùî ë³êâ³äóºòüñÿ ïðàâà ãðîìàäÿí ùîäî íåðóõîìîñò³, ̳í³ñòð³â Óêðàíè «Ïðî äåðæàâíå (ðåîðãàí³çóºòüñÿ); ô³çè÷íèì îñîáàì òà þðèäè÷íèì îñîáàì, ÿê³ âîíè íàáóëè â³äïîâ³äíî äî çà- ìèòî» (ùîäî ñòàâîê çà ïðîâåäåíêîíîäàâñòâà, ùî ä³ÿëî äî 1 ñ³÷íÿ íÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ðå÷îâèõ ÿê³ âèéøëè ç³ ñêëàäó çàñíîâíèê³â (ó÷àñíèê³â) þðèäè÷íî¿ öüîãî ðîêó, ìàòèìóòü þðèäè÷íó ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî) âèçíàñèëó. Ñïåö³àëüíî ïðîâîäèòè ïåðå÷åíî, ùî çà äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ îñîáè çà ð³øåííÿì îðãàíó, óïîâíîâàæåíîãî íà öå óñòàíîâ÷èìè ºñòðàö³þ çàçíà÷åíèõ ïðàâ íå áóäå ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéïîòðåáè. Áóäü-ÿê³ ïðàâî÷èíè ùîäî íî ñïðàâëÿºòüñÿ äåðæàâíå ìèòî â äîêóìåíòàìè, îòðèìàëè ó 7 íåîïîäàòêîâàíèõ âëàñí³ñòü îá’ºêò íåðóõîìîãî íåðóõîìîãî ìàéíà (îðåíäà, â³ä÷ó- ðîçì³ð³ æåííÿ, ³ïîòåêà òîùî) ç 1 ñ³÷íÿ ö.ð. ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. Íà ìàéíà, ïåðåäàíèé ¿ì; ðåàá³ë³â÷èíÿòèìóòü íîòàð³óñè, ÿêùî ïðàñüîãîäí³ öå ñòàíîâèòü 119 ãðèòîâàíèì ãðîìàäÿíàì, ÿêèì ïîâåðíóòî ó âëàñí³ñòü íàëåæí³ ¿ì âî âëàñíîñò³ íà òàêå ìàéíî çàðåº- âåíü. Çà äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ðåñòðîâàíî â Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ÷îâîãî ïðàâà íà íåðóõîìå ìàéíî îá’ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà; ó ðàç³ âèä³ëåííÿ îêðåìîãî îá’ºêòà íå- ïðàâ. Òîìó íîòàð³óñè ïåðåä â÷è- àáî éîãî îáòÿæåííÿ ïåðåäáà÷àºòüíåííÿì íîòàð³àëüíèõ ä³é áóäóòü ñÿ ñòÿãíåííÿ äåðæàâíîãî ìèòà â ðóõîìîãî ìàéíà ç³ ñêëàäó îá’ºêòà íåðóõîìîãî ìàéíà, ùî ñêëà- áåçêîøòîâíî âíîñèòè äàí³ ïðî ðà- ðîçì³ð³ 3-õ íåîïîäàòêîâóâàíèõ í³øå çàðåºñòðîâàí³ ïðàâà äî Äåðì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí – 51 äàºòüñÿ ç äâîõ àáî á³ëüøå îá’ºêò³â; ô³çè÷íèì òà þðèäè÷- æàâíîãî ðåºñòðó ïðàâ. Òàêèì ÷è- ãðèâíÿ. íîì, äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ ïðàâ íà Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â íèì îñîáàì íà îá’ºêòè íåðóõîìîãî ìàéíà, ÿê³ â óñòàíîâëåíî- íåðóõîìå ìàéíî òà îá’ºêòè íåçàâåð- Óêðà¿íè «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ðîçì³øåíîãî áóä³âíèöòâà áóäå ïðîâîäèðó ³ ïîðÿäîê âèêîðèñòàííÿ ïëàòè çà ìó ïîðÿäêó ïåðåâåäåí³ ç æèòëî-

âíåñåííÿ çì³í äî çàïèñ³â Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ³ç çàçíà÷åíîãî ðåºñòðó» â³ä 21 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó ¹1204 ðîçì³ð ïëàòè çà íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ó ôîðì³ âèòÿãó 120 ãðèâåíü. – Ñê³ëüêè ÷àñó çàéìàòèìå ïðîöåñ ðåºñòðàö³¿? – Äëÿ ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâ ä³þ÷å çàêîíîäàâñòâî ïåðåäáà÷ຠ14 ðîáî÷èõ äí³â. ßêùî éäåòüñÿ ïðî îáòÿæåííÿ ðå÷îâèõ ïðàâ ÷è ³ïîòåêó, òî öå âèêîíóºòüñÿ çà 1 ðîáî÷èé äåíü. Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî âäîñêîíàëåííÿ òà ñïðîùåííÿ ïðîöåäóðè äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî» ïåðåäáà÷ຠñêîðî÷åííÿ ñòðîêó äëÿ ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâ ç 14 äî 5 ðîáî÷èõ äí³â. Äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ ïðàâ ó ðåçóëüòàò³ â÷èíåííÿ íîòàð³àëüíî¿ ä³¿ ïðîâîäèòüñÿ íîòàð³óñîì îäíî÷àñíî ç â÷èíåííÿì òàêî¿ ä³¿. – Äå ãðîìàäÿíè çìîæóòü äîâ³äàòèñÿ ïðî íîâ³ ïðàâèëà ðåºñòðàö³¿ íåðóõîìîãî ìàéíà? –  Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ ñèñòåìó îðãàí³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî ñêëàäàþòü 24 â³äïîâ³äí³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè òåðèòîð³àëüíèõ óïðàâë³íü þñòèö³¿. Âñ³ ðåºñòðàö³éí³ ñëóæáè òåðèòîð³àëüíèõ óïðàâë³íü þñòèö³¿ îáëàñò³ çàáåçïå÷åí³ ïðèì³ùåííÿìè, ¿õ àäðåñè â³äîáðàæåíî íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ (http://www.ztobljust.gov.ua/). Êð³ì òîãî, òàì ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ ç ðåæèìîì ðîáîòè â³äïîâ³äíèõ ðåºñòðàö³éíèõ ñëóæá. Äëÿ ðîç’ÿñíåííÿ íîðì çàêîíîäàâñòâà ç ïèòàíü äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî é ïðàêòèêè éîãî çàñòîñóâàííÿ â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ â îáëàñò³ ñòâîðåíî «ãàðÿ÷ó ë³í³þ». ³äòåïåð ãðîìàäÿíè ìîæóòü îòðèìàòè êâàë³ô³êîâàíó þðèäè÷íó äîïîìîãó ç âèùåçãàäàíèõ ïèòàíü çà òåëåôîíîì: (0412) 37-28-90. – Ùî çì³íþºòüñÿ â ðåºñòðàö³¿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê? – Àíàë³ç íîâîââåäåíü äຠìîæëèâ³ñòü ïðîãíîçóâàòè ïîçèòèâí³ çì³íè ùîäî âäîñêîíàëåííÿ òà ñïðîùåííÿ ïðîöåäóðè äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü. Çì³íè â ñèñòåì³ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâ ñòîñóþòüñÿ òàêîæ ³ ïîðÿäêó îôîðìëåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà íåðóõîì³ñòü, â òîìó ÷èñë³ ³ íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ç âèäà÷åþ â³äïîâ³äíèõ ñâ³äîöòâ. Ç 1 ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó çàì³ñòü äåðæàâíèõ àêò³â ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó îðãàíè äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâ âèäàâàòèìóòü ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà íåðóõîìå ìàéíî. Òàê, ñâ³äîöòâà ïðî ïðàâî íå íåðóõîìå ìàéíî ôîðìóâàòèìóòüñÿ â ïðîöåñ³ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ïðàâ òà âèäàâàòèìóòüñÿ äåðæàâíèìè ðåºñòðàòîðàìè ðàçîì ³ç âèòÿãîì ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ïðàâ. Ïðè öüîìó ñë³ä çíàòè, ùî ïîðÿäîê îôîðìëåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìëþ ç âèäà÷åþ â³äïîâ³äíèõ ñâ³äîöòâ íå ðîçð³çíÿºòüñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. – Äÿêóþ Âàì çà ðîç’ÿñíåííÿ. Ãàäàþ, âîíè ñòàíóòü â íàãîä³ íàøèì ÷èòà÷àì. Çàïèòóâàâ ²âàí ÃÎÖÀËÞÊ ²ëþñòðàö³ÿ ç ñàéòó ukurier.gov.ua

www.interesu.info

¹ 03 (1064) 30 ñ³÷íÿ 2013ð.

ABTOP TET Pe opo i . I. pa

I TBEP

EHO

o pc o o y i epc e y a o y o pa o e pa Cayxa

Çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè, íà âèáîðàõ ðåêòîðà Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ². Ôðàíêà ç âåëèêèì â³äðèâîì ïåðåì³ã äî öüîãî ÷àñó òèì÷àñîâî âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè ðåêòîðà Ïåòðî Ñàóõ. ³í î÷îëþº óí³âåðñèòåò îñòàíí³ 10 ðîê³â. Ñàìå íà öåé ïåð³îä ³ç íèì áóâ ï³äïèñàíèé êîíòðàêò ̳í³ñòåðñòâîì îñâ³òè òà íàóêè. Çà êð³ñëî ðåêòîðà áîðîâñÿ é äåêàí ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íîãî

ôàêóëüòåòó Îëåêñàíäð Ìóçèêà. Àëå çà íüîãî â³ääàâ ñâ³é ãîëîñ ëèøå 31 âèêëàäà÷, çà Ñàóõà – 121. Òðîº íå ï³äòðèìàëè æîäíó ç êàíäèäàòóð. Ðîìàí Çäîðèê

ATA OH A E AC EHO OBI HO a o

i c a yp a ic a e a a o, xo a...

ßê ïîâ³äîìëÿº "Óêðà¿íñüêà ïðàâäà", ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ âèðîêó ñóääÿ Ìåëüíèê çàïèòàâ ó Ïóêà÷à, ÷è ïîãîäæóºòüñÿ â³í ç âèðîêîì. Ïóêà÷ â³äïîâ³â: "Âèðîê áóäå çðîçóì³ëèé ìåí³, êîëè â ö³é êë³òö³ ç³ ìíîþ áóäóòü Êó÷ìà ³ Ëèòâèí". ϳñëÿ îãîëîøåííÿ âèðîêó Ïóêà÷ â³äìîâèâñÿ ñï³ëêóâàòèñÿ ç æóðíàë³ñòàìè. Îäíàê ïîò³ì òàêè äîäàâ: "ß âñå ãîâîðèâ ï³ä ÷àñ ñë³äñòâà ³ ï³ä ÷àñ ñóäó. Àëå ïðàâäó â öüîìó çàë³ õîò³â çíàòè ò³ëüêè Ôåäóð (àäâîêàò Ëåñ³ Ãîíãàäçå – ðåä.). ͳ Ìåëüíè÷åíêî ç Àìåðèêè, í³ Ï³ñêóí (îá³éìàâ ïîñàäó ãåíïðîêóðîðà – ðåä.), à ò³ëüêè Ôåäóð. Òîìó çàïèòàéòå ïðî ìîòèâè âáèâñòâà ó Ëèòâèíà ³ Êó÷ìè". Ñüîãîäí³ Ïå÷åðñüêèé ñóä Êèºâà çàñóäèâ äî äîâ³÷íîãî ïîçáàâëåííÿ âîë³ åêñ-íà÷àëüíèêà äåïàðòàìåíòó çîâí³øíüîãî ñïîñòåðåæåííÿ ÌÂÑ Óêðà¿íè Îëåêñ³ÿ Ïóêà÷à òà âèçíàâ éîãî âèííèì ó âáèâñòâ³ æóðíàë³ñòà Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå. Ïóêà÷à òàêîæ ïîçáàâèëè çâàííÿ ãåíåðàëà. Êð³ì òîãî, ìàéíî çàñóäæåíîãî êîíô³ñêóþòü, à ñàì â³í ïîâèíåí âèïëàòèòè 500 òèñÿ÷ ãðè-

E BO

âåíü ìîðàëüíî¿ êîìïåíñàö³¿ ñ³ì'¿ Ãîíãàäçå, à òàêîæ 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü – ïîñòðàæäàëîìó Îëåêñ³þ Ïîäîëüñüêîìó. Àäâîêàò Ïóêà÷à Ãðèãîð³é Äåìèäåíêî çàÿâèâ, ùî îñêàðæèòü âèðîê Ïå÷åðñüêîãî ñóäó, îñê³ëüêè â³í íàäòî æîðñòêèé. Âîäíî÷àñ àäâîêàò Ìèðîñëàâè Ãîíãàäçå Âàëåíòèíà Òåëè÷åíêî òàêîæ ïîäàñòü àïåëÿö³þ íà âèðîê ñóäó, îñê³ëüêè íå ïîãîäæóºòüñÿ ç òèì, ùî ó âèðîêó â³äñóòí³é çàìîâíèé õàðàêòåð âáèâñòâà. Ïóêà÷ ÷àñòêîâî âèçíàâ ñâîþ ïðîâèíó. Åêñ-ãåíåðàë ðîçïîâ³â, ùî íàêàç âåñòè ñïîñòåðåæåííÿ ³ âáèòè Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå â³í îòðèìàâ îñîáèñòî â³ä òîä³øíüîãî ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè Þð³ÿ Êðàâ÷åíêà. Ç ñàéòó ³press.ua, ç³ ñêîðî÷åííÿìè

, CBIT A, A ...

Áóäèíîê ¹ 28 ïî âóëèö³ Ñòàðîâ³ëüñüê³é, ùî â ì. Æèòîìèð³ ñâî¿ì ñòðàõ³òëèâèì âèãëÿäîì áàãàòî ðîê³â ëÿêàâ íå ò³ëüêè æèòîìèðÿí, à é ãîñòåé ì³ñòà, íàðåøò³ ìàþòü çíåñòè. Öüîãî ðàçó éîãî ðàçîì ³ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ õî÷å êóïèòè îäèí ç äåðæàâíèõ áàíê³â. Áóäèíîê âèçíàíî âåòõèì ùå â 1979 ðîö³. Ïðîòå äî ñüîãîäí³ òàì æèâå 7 îñ³á. Ùå ðàí³øå ³íâåñòîðè ìàëè ïëàíè íà íüîãî – õîò³ëè çâåñòè íà öüîìó ì³ñò³ áàãàòîïîâåðõ³âêó. Îäíàê òîä³ íå âñ³ ìåøêàíö³ çàõîò³ëè â³äñåëÿòèñÿ.

áîé çàïðîïîíóâàâ ñòâîðèòè äåïóòàòñüêó êîì³ñ³þ, ÿêà ñïî÷àòêó âèâ÷èòü ñèòóàö³þ ïî öüîìó áóäèíêó, à òîä³ ñåñ³ÿ ïðèéìå îñòàòî÷íå ð³øåííÿ. Êîëè ñàìå – íå îçâó÷óºòüñÿ. Âîäíî÷àñ æèòîìèðÿíè íå

 áóäèíêó íåëþäñüê³ óìîâè — â³äêëþ÷åíî ãàç, åëåêòðèêó, âîäó. Éîãî ìåøêàíö³ ãîòóþòü ñîá³ ¿ñòè íà ïîäâ³ð’¿, íà âîãí³. Á³ëÿ íüîãî é ãð³þòüñÿ. Îäíà ç æ³íîê ìຠîáìîðîæåí³ ê³íö³âêè. Îñòàííüîãî ðàçó ¿é ïðîïîíóâàëè ïåðå¿õàòè â ïåðåñåëåíñüêèé ä³ì ïî âóëèö³ Ñõ³äí³é, àëå âîíà â³äìîâèëàñÿ. ̳ñüêèé ãîëîâà Âîëîäèìèð Äå-

â³ðÿòü, ùî áóäèíîê-õèìåðó çíåñóòü. Âîíè êàæóòü, ùî áóäèíîê ¹6 ïî âóë. Êè¿âñüê³é òàêîæ áóâ íåïðèäàòíèé äëÿ ïðîæèâàííÿ. Îñòàíí³ 20 ðîê³â éîãî ïîñò³éíî çáèðàëèñÿ çíåñòè. Àëå ðóêè ó âëàäè ä³éøëè äî íüîãî ò³ëüêè ïîçàòîð³ê. Ðîìàí Çäîðèê Çí³ìîê ³ç ñàéòó zthata.com.ua

Á³ëüøå íîâèí ÷èòàéòå ùîäíÿ íà íàøîìó âåá-ïîðòàë³ www.interesu.info


¹ 03 (1064) 30 ñ³÷íÿ 2013ð.

BI BA T C O T BHI TEH EH I C ya i

a p

y pa i c y a

o pc o o ac i a oc i 2012 po i

 2012 ðîö³ íà ðèíêó ïðàö³ îáëàñò³ ñïîñòåð³ãàëèñÿ ïîçèòèâí³ òåíäåíö³¿ ùîäî çðîñòàííÿ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ òà ñêîðî÷åííÿ áåçðîá³òòÿ.

ʳëüê³ñòü áåçðîá³òíîãî íàñåëåííÿ îáëàñò³ ó â³ö³ 15-70 ðîê³â (çà ìåòîäîëî㳺þ ÌÎÏ) ó ñ³÷í³-âåðåñí³ 2012 ðîêó ñêîðîòèëàñÿ ïðîòè â³äïîâ³äíîãî ïåð³îäó 2011 ðîêó íà 2,2% ³ ñòàíîâèëà 59,1 òèñ. îñ³á, à ð³âåíü áåçðîá³òòÿ çà öåé ïåð³îä çíèçèâñÿ ç 9,8% äî 9,6%, õî÷ ³ çàëèøàºòüñÿ îäíèì ç íàéâèùèõ ó äåðæàâ³ (ñåðåäí³é ð³âåíü áåçðîá³òòÿ â ö³ëîìó ïî Óêðà¿í³ – 7,4%). Óïðîäîâæ ðîêó íà îáë³êó â öåíòðàõ çàéíÿòîñò³ îáëàñò³ ïåðåáóâàëî 72,4 òèñ. íåçàéíÿòèõ ãðîìàäÿí. Ñòàòóñ áåçðîá³òíîãî ìàëè 55,6 òèñ. îñ³á. Îáëàñíîþ ñëóæáîþ çàéíÿòîñò³ äîñÿãíóòî âñ³õ ïðîãíîçíèõ ïîêàçíèê³â ä³ÿëüíîñò³. Çá³ëüøóþòüñÿ îáñÿãè òà åôåêòèâí³ñòü ñîö³àëüíèõ ïîñëóã, ùî íàäàþòüñÿ íàñåëåííþ òà ðîáîòîäàâöÿì, ó òîìó ÷èñë³ çà äîïîìîãîþ íîâ³òí³õ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é. Çà íàïðàâëåííÿì öåíòð³â çàéíÿòîñò³ áóëî ïðàöåâëàøòîâàíî 26,4 òèñ. íåçàéíÿòèõ ãðîìàäÿí, ùî íà 2,3% á³ëüøå, í³æ ó 2011 ðîö³. Çîêðåìà, 13,3 òèñ.

îñ³á ³ç ÷èñëà ìîëîä³, 526 îñ³á ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè ìîæëèâîñòÿìè, 3,1 òèñ. ³íøèõ íåêîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ íà ðèíêó ïðàö³ ãðîìàäÿí. гâåíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ íåçàéíÿòèõ ãðîìàäÿí çð³ñ ³ç 35,6 ó 2011 ðîö³ äî 36,5 % ó 2012 ðîö³. Çà ðàõóíîê íàäàííÿ äîòàö³é ðîáîòîäàâöÿì ç êîøò³â Ôîíäó çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîãî äåðæàâíîãî ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ Óêðà¿íè íà âèïàäîê áåçðîá³òòÿ ïðàöåâëàøòîâàíî 1,7 òèñ. îñ³á ç ÷èñëà íåäîñòàòíüî êîíêóðåíòíèõ íà ðèíêó ïðàö³ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ: âèïóñêíèê³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ä³òåé-ñèð³ò, æ³íîê, ÿê³ ìàþòü ä³òåé, ³íâàë³ä³â, ÷ëåí³â áåçðîá³òíî¿ ðîäèíè. Äëÿ îðãàí³çàö³¿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñëóæáà çàéíÿòîñò³ çä³éñíþâàëà âèïëàòó äîïîìîãè ïî áåçðîá³òòþ îäíîðàçîâî. Îñîáëèâî âàæëèâå çíà÷åííÿ òàêà ïîñëóãà ìຠäëÿ ìåøêàíö³â ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³, îñê³ëüêè ñïðèÿº ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè, à òàêîæ ñôåðè ïîáóòîâèõ ïîñëóã òà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà. Ó 2012 ðîö³ òàêó äîïîìîãó îòðèìàëè 193 áåçðîá³òíèõ ãðîìàäÿí.

BA o e

oo

e py a

Ó ñèñòåì³ äåðæàâíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ ï³äáèòî ï³äñóìêè ïðîôåñ³éíîãî êîíêóðñó íà çâàííÿ «Êðàùèé êîëåêòèâ ðîêó». Íàéâàãîì³øèõ ïîêàçíèê³â çà îñíîâíèìè íàïðÿìàìè ä³ÿëüíîñò³ â 2012 ðîö³ äîñÿã Ëþáàðñüêèé öåíòð çàéíÿòîñò³.  ï’ÿò³ðö³ ë³äåð³â òàêîæ Áàðàí³âñüêèé, Æèòîìèðñüêèé, Ðîìàí³âñüêèé ³ Íîâîãðàä-Âîëèíñüêèé öåíòðè çàéíÿòîñò³.

Ëþáàðñüêèé öåíòð çàéíÿòîñò³ ìຠïåðøå ì³ñöå çà ñóìîþ áàë³â ç 20 ðåéòèíãîâèõ îö³íîê, ùî âèçíà÷àëèñü çà ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëüíîñò³ âïðîäîâæ ðîêó â àáñîëþòíèõ ³ â³äíîñíèõ âåëè÷èíàõ, à òàêîæ çà ³íòåíñèâí³ñòþ ïðàö³ ôàõ³âö³â. Ïåðåìîãó öåíòðó ïðèíåñëè íàéâèù³ òåìïè çðîñòàííÿ â ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì ðîêîì çà ê³ëüê³ñòþ íàÿâíèõ òà óêîìïëåêòîâàíèõ âàêàíñ³é, ÷èñåëüí³ñòþ ïðàöåâëàøòîâàíèõ ãðîìàäÿí òà îõîïëåíèõ ãðîìàäñüêèìè ðîáîòàìè. Ëþáàðñüêèé öåíòð çàéíÿòîñò³ ïåðåâåðøèâ óñï³õè ñâîãî ïîïåðåäíèêà – Îëåâñüêîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³, ùî äâà ðîêè ïîñï³ëü óòðèìóâàâ ë³äåðñòâî: éîãî ï³äñóìêîâà ðåéòèíãîâà îö³íêà íà 58 áàë³â âèùà çà ðåçóëüòàò îëåâ÷àí. Äî òîãî æ ëþáàð÷àíè ñòð³ìêî âèðâàëèñü ó ïåðåäîâèêè, çà ð³ê ï³äíÿâøèñü ç äâàäöÿòîãî íà ïåðøå ì³ñöå. Òàêèé òð³ó ìôàëüíèé ðèâîê óïåðåä ïðàö³âíèêè öåíòðó çàéíÿòîñò³ ïîâ’ÿçóþòü ç ïðèõîäîì íîâîãî äèðåêòîðà – ³êòîðà Äåìèäåíêà, ÿêèé çàïðîâàäèâ íîâ³, íå

i

Ïðîôîð³ºíòàö³éíèìè ïîñëóãàìè äåðæàâíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ îõîïëåíî 132,2 òèñ. îñ³á, ç íèõ – 70,6 òèñ. íåçàéíÿòèõ îñ³á. Êð³ì òîãî, ó ìàñîâèõ ïðîôîð³ºíòàö³éíèõ çàõîäàõ âçÿëè ó÷àñòü 39,6 òèñ. îñ³á, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ð³çíèõ òèï³â. Ïðîôîð³ºíòàö³éíà ðîáîòà íàïðàâëåíà íàñàìïåðåä íà ìîëîäü ÿê íà íàéá³ëüø óðàçëèâó ãðóïó íàñåëåííÿ, ì³ñòèòü êîìïëåêñí³ ìàñîâ³ çàõîäè íàâ÷àëüíîãî òà òðåí³íãîâîãî õàðàêòåðó, ³íòåðàêòèâí³, çìàãàëüí³, ³ãðîâ³, ïðåçåíòàö³éí³ çàõîäè, ÿê³ äîïîìàãàþòü ó âèáîð³ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿ ç óðàõóâàííÿì ïîòðåá ðåã³îíàëüíîãî ðèíêó ïðàö³. Ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ðîáî÷î¿ ñèëè îðãàí³çîâóâàëîñü ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ áåçðîá³òíèõ çà 80 ïðîôåñ³ÿìè òà ïîíàä 250 íàïðÿìàìè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿. Âñüîãî ïðîòÿãîì ðîêó ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ ïðîõîäèëî 5,4 òèñ. îñ³á, ùî íà 4% á³ëüøå, í³æ ó 2011 ðîö³. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ çíàéøëè ðîáîòó 86% áåçðîá³òíèõ. Ó 2012 ðîö³ 9,2 òèñ. íåçàéíÿòèõ îñ³á áðàëè ó÷àñòü â îïëà÷óâàíèõ ãðîìàäñüêèõ ðîáîòàõ, ùî ìàéæå íà 6% á³ëüøå, í³æ ó 2011 ðîö³. Òàê³ ðîáîòè áóëî îðãàí³çîâàíî ïåðåâàæ-

TO O MIC HA EP E

apc

ñòîð. 5

ÍÎÂÈÍÈ ÎÁËÀÑÍί ÑËÓÆÁÈ ÇÀÉÍßÒÎÑÒ²

âèïèñàí³ ³íñòðóêö³ÿìè, ïðàâèëà ðîáîòè. Ç ïåðøèõ äí³â éîãî êåð³âíèöòâà ãîëîâíèì ïð³îðèòåòîì ñòàâ ò³ñíèé çâ’ÿçîê ç ðîáîòîäàâöÿìè é âèøóêóâàííÿ âàêàíñ³é. Ó ïðàêòèêó ðîáî-

oc i –

a

pa

ÿê³ ìàþòü â³äêðèòèñü íåçàáàðîì. Òàêèì ÷èíîì, ïîøóê êàíäèäàò³â íà ðîáî÷å ì³ñöå ðîçïî÷èíàâñÿ ùå äî ïîäàííÿ ðîáîòîäàâöåì çàÿâêè â öåíòð çàéíÿòîñò³, ùî ñóòòºâî ñêîðî÷óâàëî òðèâàë³ñòü çàïîâíåííÿ âàêàíñ³¿. Òàêà ùîäåííà ö³ëåñïðÿìîâàíà ðîáîòà ïðèíåñëà é ñâî¿ ïëîäè: ê³ëüê³ñòü âàêàíñ³é, ÿê³ ìàâ öåíòð ó ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ äëÿ ñïðèÿííÿ â ïðàöåâëàøòóâàíí³ òèì, õòî äî íüîãî çâåðíóâñÿ, çá³ëüøèëàñü íà òðåòèíó

Íà ôîòî: íàãîðîäè äèðåêòîðó Ëþáàðñüêîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ Â. Äåìèäåíêó (ñïðàâà) âðó÷èëè äèðåêòîð îáëàñíîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ ². ²ùåíêî òà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïî ðîáîò³ ç êàäðàìè Ò. ×ìóòîâà

òè êîëåêòèâó óâ³éøëè ùîäåíí³ ë³òó÷êè, íà ÿêèõ îáãîâîðþâàëèñü ðåçóëüòàòè òåëåôîííèõ ïåðåìîâèí ç ïðàöåäàâöÿìè çà äåíü, çîêðåìà ùîäî âàêàíñ³é,

â ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì ðîêîì. À öå â ñâîþ ÷åðãó äîçâîëèëî çàáåçïå÷èòè ðîáîòîþ á³ëüøå áåçðîá³òíèõ – 664 ó 2012ìó, òîä³ ÿê ó 2011-ìó – 566, â

B

ic

ep

e i i e po i

y a ca oo i x i o

y

²íôîðìàö³éí³ òà êîíñóëüòàö³éí³ ïîñëóãè, ùî ñïðèÿþòü ïðàöåâëàøòóâàííþ, º îäíèìè ç îñíîâíèõ íàïðÿì³â ðîáîòè ñëóæáè çàéíÿòîñò³.

íî íà îá’ºêòàõ ñîö³àëüíî¿ ñôåðè, à ñàìå: áëàãîóñòð³é òà îçåëåíåííÿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, îá’ºêò³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, òåðèòîð³é äèòÿ÷èõ ñàäê³â, ë³ñîñìóã, ïàðê³â, çóïèíîê òðàíñïîðòó, ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â, ðîç÷èùåííÿ òåðèòîð³é â³ä ñí³ãó, âïîðÿäêóâàííÿ ìîãèë çàõèñíèê³â ³ò÷èçíè, óòðèìàííÿ â íàëåæíîìó ñòàí³ öâèíòàð³â. Äåùî ðîçøèðèâñÿ ìèíóëîãî ðîêó é äîñòóï íàñåëåííÿ äî ðîáî÷èõ ì³ñöü: 6,7 òèñ. ðîáîòîäàâö³â çàðåºñòðóâàëè â ñëóæá³ çàéíÿòîñò³ 41,3 òèñ. âàêàíñ³é, ùî íà 2,2% á³ëüøå, í³æ ó 2011 ðîö³. гâåíü óêîìïëåêòóâàííÿ âàêàíñ³é ñêëàâ 65%. Ñêëàäí³ñòü ó çàïîâíåíí³ ðîáî÷èõ ì³ñöü ïîëÿãຠâ íåâ³äïîâ³äíîñò³ ïîïèòó é ïðîïîçèö³¿ ðîáî÷î¿ ñèëè â ïðîôåñ³éíîêâàë³ô³êàö³éíîìó ðîçð³ç³, à òàêîæ ó ï³äâèùåíèõ âèìîãàõ ðîáîòîäàâö³â äî ïðåòåíäåíò³â íà ðîáîòó çà ì³í³ìàëüíó îïëàòó ïðàö³, ùî ïðîïîíóºòüñÿ íàâ³òü äëÿ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ïðàö³âíèê³â (ó ñåðåäíüîìó ïî îáëàñò³ ïèòîìà âàãà âàêàíñ³é ³ç ì³í³ìàëüíîþ çàðîá³òíîþ ïëàòîþ ñòàíîâèëà 41%, à â îêðåìèõ ðàéîíàõ ÷àñòêà òàêèõ âàêàíñ³é ñÿãàëà 85%).

– o

CTPI A HOB H PA EHTPIB A H TOCTI

MIC

ac i

ðîçðàõóíêó íà îäíîãî ïðàö³âíèêà öåíòðó – öå 55 ïðàöåâëàøòîâàíèõ ïðîòÿãîì ðîêó. Ñàì êåð³âíèê öåíòðó ç³çíàºòüñÿ, ùî âèñîê³ ðåçóëüòàòè ðîáîòè áóëè á íåìîæëèâ³ áåç äîïîìîãè ðàéîííî¿ âëàäè – íåáàéäóæîñò³ äî ïðîáëåì áåçðîá³òòÿ é ï³äòðèìêè ³í³ö³àòèâ öåíòðó çàéíÿòîñò³ ç áîêó ãîëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ³êòîðà Çàõàð÷óêà òà ãîëîâè ðàéðàäè ªâãåíà Ìàëèøà. Ñàìå çà ¿õíüîãî ñïðèÿííÿ öåíòðó çàéíÿòîñò³ âäàëîñü çàëó÷èòè â ïàðòíåðè ðîáîòîäàâö³â, çàðåºñòðîâàíèõ â ³íøèõ ðåã³îíàõ, çîêðåìà â Êèºâ³, àëå ÿê³ âåäóòü ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü íà Ëþáàðùèí³. Çäîáóòà ïåðåìîãà â êîíêóðñ³ – óñï³õ âñüîãî êîëåêòèâó, êîæíîãî ç 12-òè ñïåö³àë³ñò³â öåíòðó. Ïðèêìåòíî òå, ùî ëþáàðñüêèé – íàéìîëîäøèé êîëåêòèâ â îáëàñí³é ñëóæá³ çàéíÿòîñò³, ñåðåäí³é â³ê ïðàö³âíèê³â – 35 ðîê³â. Öå çãóðòîâàíà ³í³ö³àòèâíà êîìàíäà, ÿê³é ïðèòàìàííà âèñîêà ³íòåíñèâí³ñòü ïðàö³. Îòðèìàí³ íàãîðîäè çà ïåðåìîãó â êîíêóðñ³ – ïåðåõ³äíèé ïî÷åñíèé ïðàïîð òà ïëàêåòêà âïðîäîâæ ðîêó ïðèêðàøàòèìóòü ôîéº öåíòðó çàéíÿòîñò³ é äîäàâàòèìóòü îïòèì³çìó êîæíîìó â³äâ³äóâà÷åâ³ íà ïîçèòèâíå âèð³øåííÿ éîãî ïðîáëåì. Ùèðî â³òàºìî ëþáàð÷àí ç ïåðåìîãîþ, çè÷èìî ñòàá³ëüíîñò³ íà øëÿõó äî íîâèõ çëåò³â!

ôóíêö³é, ïîâ’ÿçàíèõ ç ¿õíüîþ ïðîôåñ³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ òà ñ³ìåéíèõ îáîâ’ÿçê³â çìóøóº ¿õ ³íîä³ â³äìîâëÿòèñÿ â³ä ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ.  ðåçóëüòàò³ ïðîãðຠÿê ñóñï³ëüñòâî, òàê ³ ñàìà æ³íêà, òîìó ùî çàëèøàºòüñÿ íåðåàë³çîâàíîþ çíà÷íà ÷àñòèíà ¿¿ äóõîâíîãî òà ³íòåëåêòóàëüíîãî ïîòåíö³àëó. Òàêîæ íà ñåì³íàð³ áóëî âèçíà÷åíî ôàêòîðè, ÿê³ îáóìîâëþþòü óñï³õ ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³, îáãîâîðåí³ îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³, ÿê³ ïðèòàìàíí³ óñï³øíèì æ³íêàì. Çðîáëåíî àêöåíò íà óñâ³äîìëåííÿ âëàñíèõ ïðîôåñ³éíèõ ïåðåâàã òà âèçíà÷åíî ä³ëîâ³ ÿêîñò³, ÿê³ íåîáõ³äíî ðîçâèâàòè äëÿ ï³äâèùåííÿ ñàìîîö³íêè æ³íêè òà óñï³øíîãî ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ. Òåòÿíà Êîçóáîâà, Áåðäè÷³âñüêèé ÌÖÇ

Òàê, ó Áåðäè÷³âñüêîìó ì³ñüêîìó öåíòð³ çàéíÿòîñò³ â³äáóâñÿ ñåì³íàð «Æ³íêà ³ ïðàöÿ», â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü 15 æ³íîê, ùî ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó ÿê áåçðîá³òí³. Ìåòîþ çàõîäó áóëî ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíîãî ³ ñâ³äîìîãî ñòàâëåííÿ æ³íîê äî ñâîãî ìàéáóòíüîãî, äî àêòèâíîãî ïðîöåñó ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ âíóòð³øíüî¿ ìîòèâàö³¿ äî äîñÿãíåííÿ âëàñíèõ æèòòºâèõ ö³ëåé. Ïðèñóòí³ îçíàéîìèëèñÿ ç ïðàâàìè æ³íîê â Óêðà¿í³, ñîö³àëüíèìè ãàðàíò³ÿìè, çàáåçïå÷åíèìè òðóäîâèì çàêîíîäàâñòâîì êðà¿íè, ñòàíîì ðåã³îíàëüíîãî ðèíêó ïðàö³. Ƴíêè îá’ºêòèâíî º ìåíø êîíêóðåíòîñïðîìîæíîþ êàòåãîð³ºþ íà ðèíêó ïðàö³. Ñï³ëêóþ÷èñü íà ñåì³íàð³, ïðèñóòí³ ä³éøëè âèñíîâêó, ùî ïîºäíàííÿ æ³íêàìè ñóñï³ëüíèõ

a

opoc e i ac a ip po eci a opo

o o c oci

Ôàõ³âö³ Êîðîñòåíñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ ñï³ëüíî ç³ ñïåö³àë³ñòàìè ì³ñüêîãî öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ìåé, ä³òåé òà ìîëîä³ ïðîâåëè ñåì³íàð «Îñîáëèâîñò³ çàéíÿòîñò³ ìîëîä³» äëÿ íåïîâíîë³òí³õ îñ³á, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â öåíòð³ çàéíÿòîñò³. Îñê³ëüêè ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü çàïðîøåíèõ – âèïóñêíèêè øê³ë, ÿê³ íå íàâ÷àþòüñÿ, òî îñíîâíèé àêöåíò çðîáëåíî íà íåîáõ³äíîñò³ ïðàâèëüíîãî òà ñâ³äîìîãî âèáîðó ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿, ïð³îðèòåòíîñò³ âèáîðó ñàìå ðîá³òíè÷î¿ ïðîôåñ³¿, àêòóàëüíî¿ íà ì³ñöåâîìó ðèíêó ïðàö³. Ñïåö³àë³ñòè öåíòðó çàéíÿòîñò³ ïðåäñòàâèëè ïðèñóòí³ì ïåðåë³ê ïðîôåñ³é, çà ÿêèìè çä³éñíþºòüñÿ êóðñîâà ï³äãîòîâêà çà ñïðèÿííÿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³, çîêðåìà â öåíòðàõ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè äåðæàâíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³. Ñïåö³àë³ñò öåíòðó ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ìåé, ä³òåé òà ìîëîä³ Íàä³ÿ Ïðîêîô’ºâà îçíàéîìèëà ç ñîö³àëüíèìè ïðîãðàìàìè ï³äòðèìêè ìîëîä³, ðîçïîâ³ëà ïðî çàãðîçó çäîðîâ’þ ²Ë/ÑͲÄ, íàâåëà ñóìíó ñòàòèñòèêó ïî Æèòîìèðñüê³é

Ma i i c i pa i

a ci

îáëàñò³ òà Êîðîñòåíþ ùîäî ö³º¿ ïðîáëåìè, ïðîâåëà àíêåòóâàííÿ íà òåìó: «Ùî ìè çíàºìî ïðî ²Ë/ ÑͲĻ, íàãîëîñèëà íà íåîáõ³äíîñò³ äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèëüíîãî òà çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ. Ôàõ³âåöü ³ç ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè ³êòîð³ÿ Ìàð÷óê ðîçïîâ³ëà ìîëîä³, ùî òóáåðêóëüîç º äóæå íåáåçïå÷íîþ ³ íàäçâè÷àéíî ï³äñòóïíîþ ³íôåêö³éíîþ õâîðîáîþ, ÿêà é äîñ³ íå ïåðåìîæåíà ³ çàâäຠâåëèêî¿ øêîäè çäîðîâ’þ òà ñòâîðþº ïåðåøêîäè ïðè ïðàöåâëàøòóâàíí³. Íà çãàäêó ïðî çóñòð³÷ ìîëîä³ ëþäè îòðèìàëè ð³çíîìàí³òí³ áóêëåòè, äîâ³äíèêè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³, ðåêëàìí³ çàïðîøåííÿ íà íàâ÷àííÿ äî íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà òà îáëàñò³. Ëþäìèëà Áîíäàð÷óê, Êîðîñòåíñüêèé ÌÖÇ

c

a o i pe y o o a

a

Ó Ìàëèíñüêîìó ì³ñüêîìó öåíòð³ çàéíÿòîñò³ â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ êðóãëîãî ñòîëó ç ãîëîâàìè ñ³ëüñüêèõ òà ñåëèùíèõ ðàä ç ï³äáèòòÿ ï³äñóìê³â âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè çàéíÿòîñò³ ðàéîíó â 2012 ðîö³ òà óçãîäæåííÿ øëÿõ³â ñï³âïðàö³ íà 2013 ð³ê ó ñâ³òë³ íîâîãî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàéíÿò³ñòü íàñåëåííÿ».  ðîáîò³ çàñ³äàííÿ âçÿëè ó÷àñòü 27 ñ³ëüñüêèõ òà ñåëèùíèõ ãîë³â, ïðàö³âíèêè öåíòðó çàéíÿòîñò³, íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ àãðîïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó òà ñïåö³àë³ñò óïðàâë³ííÿ ïðàö³ òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Äèðåêòîð öåíòðó çàéíÿòîñò³ Ò. Îáîäçèíñüêà ïî³íôîðìóâàëà ïðèñóòí³õ ïðî ñòàí ðèíêó ïðàö³ ðàéîíó, íàãîëîñèëà íà ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìàõ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, ïîðóøèëà ïèòàííÿ ïàñïîðòèçàö³¿ íàñåëåíèõ ïóíêò³â. Âîíà ï³äêðåñëèëà, ùî ïàñïîðòèçàö³ÿ äຠçìîãó êîíêðåòèçóâàòè ïèòàííÿ çàãàëüíî¿ òóðáîòè ïðî òàê³ êàòåãî𳿠ìåøêàíö³â ÿê ³íâàë³äè, ä³òè-ñèðîòè, ìîëîäü, íåçàéíÿòå íàñåëåííÿ. Çàñòóïíèê äèðåêòîðà-íà÷àëüíèê â³ää³ëó íàäàííÿ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã íàñåëåííÿ Ñ.Äîëãàíîâà íàäàëà ðîç’ÿñíåííÿ ùîäî çì³í ó çàêîíîäàâñòâ³ ïðî îáë³ê íåçàéíÿòèõ ãðîìàäÿí, îáìåæåííÿ ïðàâà íà ìàòåð³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ íà âèïàäîê áåçðîá³òòÿ òà ñîö³àëüíèõ ïîñëóã. Òàêîæ â³äïîâ³ëà íà ïèòàííÿ ãîë³â ñ³ëüðàä ùîäî îò-

ðèìàííÿ äîïîìîãè ïî áåçðîá³òòþ â³äïîâ³äíî äî ñòðàõîâîãî ñòàæó. Íà÷àëüíèê â³ää³ëó âçàºìî䳿 ç ðîáîòîäàâöÿìè À.Ïàíàñþê ï³äáèëà ï³äñóìêè âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ ðàéîíó íà 2012 ð³ê òà â³äì³òèëà ïîçèòèâíó äèíàì³êó ùîäî âèêîíàííÿ ïîêàçíèê³â. Íà ïðèêëàä³ Éîñèï³âñüêî¿, Ãîëîâê³âñüêî¿, Ãîðèíñüêî¿ ñ³ëüñüêèõ ðàä áóëè ðîçêðèò³ ìîæëèâîñò³ çàëó÷åííÿ íåçàéíÿòîãî íàñåëåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ìîëîä³, äî ó÷àñò³ â ãðîìàäñüêèõ ðîáîòàõ. Òàêîæ íà çàñ³äàíí³ áóëè ðîçãëÿíóò³ çàêîíîäàâ÷³ íîâàö³¿ ïî ñï³âïðàö³ ç ðîáîòîäàâöÿìè. Îñîáëèâà óâàãà áóëà ïðèä³ëåíà ïîøóêó ìîæëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ ãðîìàäñüêèõ ðîá³ò ó ñ³ëüñüêèõ ðàäàõ, çîêðåìà â ÷àñòèí³ ô³íàíñóâàííÿ äàíèõ ðîá³ò ïðîïîðö³éíî ð³âíèìè ÷àñòèíàìè çà ðàõóíîê êîøò³â ì³ñöåâèõ áþäæåò³â òà êîøò³â Ôîíäó. Ö³ ïèòàííÿ áóäóòü òàêîæ âèíåñåí³ íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ ñ³ëüñüêèõ òà ñåëèùíèõ ðàä. Àëåâòèíà Ïàíàñþê, Ìàëèíñüêèé ÌÖÇ


6 ñòîð.

AMICT Ha

o

p

OM A HIB...

i po pa

i

Ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ ñï³âðîá³òíèêè Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè âèêðèëè òà ïðèïèíèëè ìåõàí³çì ðîçòðàòè áþäæåòíèõ êîøò³â, âèä³ëåíèõ íà âèïëàòó êîìïåíñàö³é ñ³ëüãîñïâèðîáíèêàì çà ïðèäáàíó òåõí³êó â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà.

Ó 2010 ðîö³ ïîñàäîâ³ îñîáè æèòîìèðñüêî¿ ô³ë³¿ êîìåðö³éíî¿ ñòðóêòóðè, ùî çàéìàºòüñÿ ðåàë³çàö³ºþ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè, ñï³ëüíî ç³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè âèðîáíèêà òàêî¿ òåõí³êè – òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ óêëàäàëè óãîäè ç ñ³ëüãîñïâèðîáíèêàìè ðåã³îíó íà ïîñòà÷àííÿ â³ò÷èçíÿíèõ çåðíîçáèðàëüíèõ êîìáàéí³â. ²í³ö³éîâàíîþ ÑÁÓ ïåðåâ³ðêîþ âñòàíîâëåíî, ùî ï³ä âèãëÿäîì â³ò÷èçíÿíèõ êîìáàéí³â ïðàâîïîðóøíèêè ðåàë³çîâóâàëè òåõí³êó, âèðîáëåíó íà ï³äïðèºìñòâ³ îäí³º¿

ç ñóñ³äí³õ êðà¿í, ³ íà ÿêó ïîïåðåäíüî áóëè íàíåñåí³ íàêëåéêè òà çíàêè ìàð-

e

Ha

o

p

i a

e o i

o i

Ïðàö³âíèêè Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè áîðîòüáè ç åêîíîì³÷íèìè çëî÷èíàìè ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ âèêðèëè íåö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì ïîíàä 600 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ïðèçíà÷åíèõ äî ñïëàòè â ì³ñöåâèé áþäæåò.

̳æ ðåã³îíàëüíèìè ïðåäñòàâíèêàìè ìîá³ëüíèõ êîìïàí³é òà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì áóëî óêëàäåíî â³äïîâ³äí³ äîãîâîðè íà ðîçì³ùåííÿ àíòåííîô³äåðíèõ ïðèñòðî¿â ñò³ëüíèêîâîãî çâ’ÿçêó íà äèìîâèõ òðóáàõ êîòåëåíü â ì. Æèòîìèð³. Âïðîäîâæ ãðóäíÿ 2012 ðîêó îïåðàòîðè ðîçì³ùóâàëè â³äïîâ³äíå îáëàäíàííÿ òà ñïëà÷óâàëè çà öå êîøòè íà ðàõóíîê äðóãî¿ ñòîðîíè.

HA ME pc

i

I

pa ooxopo

i

o a

p

ìè ðå÷îâèíè òåìíî-êîðè÷íåâîãî êîëüîðó, âàòí³ òàìïîíè, á³äîí, ïëèòêó òà ì’ÿñîðóáêó – âñ å ç í à ø à ð ó â à í í ÿ ì è ò ³ º ¿ æ ðå÷îâèíè.

ϳä ÷àñ ïîäàëüøîãî îáøóêó íà òåðèòî𳿠ïîäâ³ð’ÿ ì³ë³ö³îíåðè òàêè â³äíàéøëè äîâîë³

ep a

i

x

o

a o a p

e

áàííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà. Íàðàç³ îïåðàòèâíèêè âñòàíîâèëè 5 ïðèâàòíèõ ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâ ðåã³îíó, ÿê³ ç âèêîðèñòàííÿì òàêîãî ìåõàí³çìó çàÿâèëè òà îäåðæàëè ³ç äåðæàâíîãî áþäæåòó ïîíàä 1,2 ìëí ãðèâåíü â³äøêîäóâàííÿ. Ñë³ä÷èìè ÓÑÁÓ â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ çàðåºñòðîâàíî â ªÐÄÐ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ çëî÷èíó – ïðèâëàñíåííÿ, ðîçòðàòà ìàéíà àáî çàâîëîä³ííÿ íèì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâîäèòü ïðîêóðàòóðà Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³. Ïðåñ-ãðóïà ÓÑÁ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

... Pi

îðèã³íàëüíó ñõîâàíêó, äå ãîñïîäàð äîìîâîëîä³ííÿ çáåð³ãàâ ùå é íàðêîòèêè.  äâîõ ïàêåòàõ, ùî áóëè ðåòåëüíî ïðèõîâàí³, âèÿâèëîñÿ áëèçüêî 1 ê³ëîãðàìà ïîäð³áíåíèõ êîðîáî÷îê ìàêó, ðîçôàñîâàíèõ ó 22 ïîë³åòèëåíîâ³ ïàêåòè, à òàêîæ 8 ï³âë³òðîâèõ ïëÿøîê, ÷àñòêîâî íàïîâíåíèõ ð³äèíîþ, ùî çà çîâí³øí³ìè îçíàêàìè ñõîæà íà àöåòèëüîâàíèé îï³é.

Ó äîìîãîñïîäàðñòâ³ ³íøîãî 41-ð³÷íîãî æèòåëÿ öüîãî æ ñåëà ïðàâîîõîðîíö³ òàêîæ ïðîâåëè

íà÷àëüíèêà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ Âàñèëü Äÿ÷óê, çà ìàòåð³àëàìè ïðàö³âíèê³â ÓÄÑÁÅÇ ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà íåö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â. Çàêîíîäàâñòâî çà òàê³ çëîâæèâàííÿ ïåðåäáà÷ຠïîêàðàííÿ â³ä çíà÷íèõ ñóì øòðàôó äî îáìåæåííÿ âîë³ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â àáî áåç òàêîãî. Çà ³íôîðìàö³ºþ ÑÇà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

ACTE e c

i

o

ac i

ñàíêö³îíîâàíèé îáøóê, â ðåçóëüòàò³ ÿêîãî çà ï³÷íîþ çàñë³íêîþ áóëî âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî áëèçüêî 300 ãðàì³â àíàëîã³÷íî¿ íàðêîñèðîâèíè, ïîì³ùåíî¿ â äâà ïîë³åòèëåíîâ³ ïàêåòè, à òàêîæ äåê³ëüêà ìåäè÷íèõ øïðèö³â ³ç õàðàêòåðíèìè çàëèøêàìè. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ÂÁÍÎÍ ÓÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ Àíäð³ÿ Ñòðóïèíñüêîãî, çà ö³íàìè «÷îðíîãî ðèíêó» âàðò³ñòü âèëó÷åíèõ íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â ñòàíîâèòü áëèçüêî 400 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Íàðàç³ âñå íàïðàâëåíî íà åêñïåðòíå äîñë³äæåííÿ. Ùîäî îñ³á îáîõ æèòåë³â гâíåíñüêî¿ îáëàñò³, òî âîíè îô³ö³éíî ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â ÿêîñò³ íàðêîçàëåæíèõ. ²íôîðìàö³þ ïðî êðèì³íàëüí³ ïðàâîïîðóøåííÿ áóëî âíåñåíî äî ªäèíîãî ðåºñòðó ç ïîïåðåäíüîþ êâàë³ô³êàö³ºþ çà ñò.309 (íåçàêîííå çáåð³ãàííÿ íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â) Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Îëüãà Íîìåð÷óê, ÑÇà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ ²ëþñòðàö³ÿ ç ²íòåðíåòó

IC y

CBAP

c o y pa o i i a py pa yc

a a

35-ð³÷íà æèòåëüêà ñåëà Êðåìíî Ëóãèíñüêîãî ðàéîíó íàìàãàëàñÿ çâåñòè ðàõóíêè ç æèòòÿì ï³ñëÿ ñâàðêè ç ð³äíèìè. Äëÿ öüîãî âîíà ðîçáèëà òåðìîìåòð òà âèïèëà éîãî âì³ñò. ²íöèäåíò òðàïèâñÿ â ïîíåä³ëîê, 21 ñ³÷íÿ. Ƴíêà ïðàöþº â Êèºâ³. Íà âèõ³äí³ ïðè¿õàëà äî ð³äíèõ. Íåâ³äîìî, ùî ñàìå ñòàëîñÿ, àëå ç ðîäè÷àìè, î÷åâèäíî, íå ïîðîçóì³ëàñÿ. Ñàìå öå, ìàáóòü, ³ ï³äøòîâõíóëî ¿¿ äî òàêîãî â÷èíêó. Íà ùàñòÿ, æ³íêó âäàëîñÿ âðÿòóâàòè. Ðîäè÷³ ïîì³òèëè, ùî ç íåþ ùîñü íå òàê ³ âèêëèêàëè “øâèäêó”.  ðåàí³ìàö³éíîìó â³ää³ëåíí³ Ëóãèíñüêî¿ öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³ ¿é ïðîìèëè øëóíîê. Âæå íà âå÷³ð ïàö³ºíòêà áóëà âäîìà. ¯¿ ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí íîðìàëüíèé. Â÷àñíî çðåàãóâàëè ð³äí³, êàæóòü ó

ë³êàðí³. ßêáè çàï³çíèëèñÿ áîäàé ùå íà ãîäèíó — ìåäè÷íà äîïîìîãà ìîãëà á óæå íå çíàäîáèòèñÿ. Ðîìàí Çäîðèê

HE TO O B

?

opoc e i e i o i o- ip o y api a poci c o o op a

a

e

Îäíàê, ÿê âñòàíîâèëè ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿, çîáîâ’ÿçàííÿ ï³äïðèºìñòâà áóëè îôîðìëåí³ â ïîðóøåííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îðåíäó äåðæàâíîãî ³ êîìóíàëüíîãî ìàéíà». Çîêðåìà, â óêëàäåíèõ äîãîâîðàõ éäåòüñÿ íå ïðî îðåíäó, ÿê º íàñïðàâä³, à ïðî îáñëóãîâóâàííÿ óñòàòêóâàííÿ. Òàêå òðàêòóâàííÿ ñïðèÿëî óíèêíåííþ ñïëàòè äî ì³ñüêîãî áþäæåòó, çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè, ïîíàä 600 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ßê ïîâ³äîìèâ ïåðøèé çàñòóïíèê

ap oocepe

o

B

i

P BEH – OP CTAHH

BOX O

ϳä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ñàíêö³îíîâàíîãî îáøóêó çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ äâîõ æèòåë³â гâíåíñüêî¿ îáëàñò³ ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿ Æèòîìèðùèíè âèÿâèëè òà âèëó÷èëè çíà÷í³ çàïàñè íàðêîòè÷íî¿ ñèðîâèíè òà çàñîáè äëÿ âèãîòîâëåííÿ îï³þ. Çà ö³íàìè «÷îðíîãî ðèíêó» âàðò³ñòü âèëó÷åíîãî ñòàíîâèòü 400 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ïåðåâ³ðêà îïåðàòèâíèõ â³äîìîñòåé, ï³äòâåðäæåíà â³äïîâ³äíîþ óõâàëîþ ñóäó, ïðèâåëà ïðàö³âíèê³â ñåêòîðó áîðîòüáè ç íåçàêîííèì îá³ãîì íàðêîòèê³â ÍîâîãðàäÂîëèíñüêîãî ì³ñüêâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿ â îäíå ç ñ³ë гâíåíñüêî¿ îáëàñò³, ùî ìåæóº ç Æèòîìèðùèíîþ. ϳä ïðèö³ëîì ïðàâîîõîðîíö³â îïèíèëèñÿ äâà áóäèíêè, â ÿêèõ ïðîæèâàþòü ðàí³øå ñóäèì³ ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³. Äî âêðàé çàíåäáàíîãî ïîìåøêàííÿ îäíîãî ç íèõ – 35-ð³÷íîãî ÷îëîâ³êà – ïðàö³âíèêè ï³äðîçä³ëó ÁÍÎÍ çàâ³òàëè íàäâå÷³ð. Ó çàõàðàùåí³é âñ³ëÿêèì íåïîòðåáîì îñåë³ ïðàâîîõîðîíö³ áåç îñîáëèâèõ çóñèëü â³äíàéøëè êîíêðåòí³ ñë³äè, ùî êðàñíîìîâíî ñâ³ä÷èëè ïðî ä³ÿëüí³ñòü ãîñïîäàðÿ: ìåäè÷í³ øïðèöè ³ç çàëèøêà-

i

êóâàííÿ óêðà¿íñüêîãî çàâîäà-âèðîáíèêà. Äëÿ îòðèìàííÿ ç äåðæàâíîãî áþäæåòó òðèäöÿòèâ³äñîòêîâî¿ êîìïåíñàö³¿ ï³äïðèºìñòâà-ïîêóïö³ òåõí³êè ïîäàâàëè äî Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ àãðîïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó Æèòîìèðñüêî¿ ÎÄÀ äîêóìåíòè ïðî âèòðàòè íà ïðèä-

OHA 600 T C HA HE I OBE B

o

¹ 03 (1064) 30 ñ³÷íÿ 2013ð.

̲ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ: ÊÐÈ̲ÍÀËÜͲ

Ò³ëî 60-ð³÷íîãî ìîðÿêà ç ðîñ³éñüêîãî ì³ñòà Ìóðìàíñüê, ðîç÷ëåíîâàíå íà ÷àñòèíè, äíÿìè âèÿâèëè ïðàâîîõîðîíö³ â ì. Êîðîñòåí³ â êâàðòèð³ â³äîìî¿ òóòåøíüî¿ æ³íêè-ï³äïðèºìöÿ. Âåòåðàí òðàëîâîãî ôëîòó áóâ ðîäîì ç-ï³ä Êîðîñòåíÿ. Íà áàòüê³âùèíó âæå äàâíî íå íàâ³äóâàâñÿ. Íàãîäà âèïàëà ÿêðàç òîä³, êîëè éîãî ð³äíà ñåñòðà, ì³ñöåâà á³çíåñâóìåí, âèð³øèëà ïðîâ³äàòè ñâî¿õ äîíüîê ó ͳìå÷÷èí³. Ñàìå âîíà é ïîïðîõàëà éîãî ïðèãëÿíóòè çà êâàðòèðîþ, ïîêè òà áóäå ó â³ä’¿çä³. Æîðñòîêî âáèâøè ñâîþ æåðòâó, íåëþäè áóëè ðîç÷àðîâàí³ — â êèøåí³ ïîê³éíîãî áóëà ëèøå òèñÿ÷à äîëàð³â. Óáèòà ãîðåì ñåñòðà ïîê³éíîãî òåïåð âñåðéîç áî¿òüñÿ çà ñâîº æèòòÿ, áî, ÿê ³ ì³ë³ö³îíåðè, á³ëüø

« O OT Ha

o p i c p ep a

i

í³æ óïåâíåíà, ùî íàñïðàâä³ æåðòâîþ ìàëà áóòè âîíà. ̳ë³ö³ÿ Êîðîñòåíÿ øóêຠâáèâöü, àëå ïîêè ùî áåçðåçóëüòàòíî. Ðîìàí Çäîðèê

»

p o

1,6 o y i

OTE ... oca o

p p

i ,

i c y

Íà Æèòîìèðùèí³ ñï³âðîá³òíèêè Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè ñï³ëüíî ç ïðîêóðàòóðîþ îáëàñò³ âèêðèëè òà ïðèïèíèëè ïðîòèïðàâíó ä³ÿëüí³ñòü ïîñàäîâö³â, ÿê³ çàâäàëè çíà÷íèõ ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â îäíîìó ç äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ñïèðòîâî¿ ãàëóç³. Ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ âñòàíîâèëè, ùî ïîñàäîâ³ îñîáè îäíîãî ç äåðæàâíèõ ñïèðòîâèõ êîìá³íàò³â ðåã³îíó áåç ïðîâåäåííÿ íàëåæíèõ êîíêóðñíèõ ïðîöåäóð ïðèäáàëè ó êîìåðö³éíî¿ ñòðóêòóðè ïàðîâèé êîòåë, çàâèùèâøè éîãî âàðò³ñòü ó 3 ðàçè. ×åðåç òðè ì³ñÿö³ ò³ æ ñëóæáîâ³ îñîáè óêëàëè óãîäó ç ³íøèì êîìåðö³éíèì ï³äïðèºìñòâîì íà ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò ùîéíî ïðèäáàíîãî ïàðîâîãî êîòëà.  õîä³ ñë³äñòâà ç’ÿñóâàëîñü, ùî í³ ô³ðìà-ïðîäàâåöü, í³ ô³ðìàï³äðÿäíèê æîäíèõ ïåðåäáà÷åíèõ óãîäîþ çîáîâ’ÿçàíü ç ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò íå âèêîíóâàëè. Ðåìîíò íå çä³éñíþâàâñÿ, à äåðæàâí³ ãðîø³ áóëè ïðèâëàñíåí³. Çàãàëîì, ÿê ï³äðàõîâàíî ôàõ³âöÿìè Äåðæàâíî¿ ô³íàíñîâî¿ ³íñïåêö³¿ â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³, çáèòêè, çàâäàí³ ñëóæáîâèìè îñîáàìè äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà

âíàñë³äîê óêëàäàííÿ ç ïîðóøåííÿì çàêîíîäàâñòâà óãîä, ñòàíîâëÿòü ïîíàä 1,6 ìëí.ãðèâåíü. Çà ìàòåð³àëàìè ÑÁÓ ïðîêóðàòóðîþ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà çëîâæèâàííÿ âëàäîþ àáî ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó ñïðàâ³ ïðîâàäèòèìóòü ñë³ä÷³ ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³. Ïðåñ-ãðóïà ÓÑÁ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

Á³ëüøå ÷èòàéòå íà www.interesu.info


¹ 03 (1064) 30 ñ³÷íÿ 2013ð.

A A Ha

« E o

p

i

o o

ap

a o

ëèâ âèÿâèòè ñë³äè, ÿê³ ìîãëè íàëåæàòè çëîâìèñíèêàì, òà éìîâ³ðí³ çíàðÿääÿ, ÿêèìè áóëî ïîðàíåíî

i

p o o

i

Ïðîòå, íåçâàæàþ÷è íà äîêëàäåí³ çóñèëëÿ ë³êàð³â, æèòòÿ ñòàðåíüê³é âðÿòóâàòè íå âäàëîñÿ: âîíà ïîìåðëà âðàíö³ íàñòóïíî¿ äîáè. ϳä ÷àñ ïðîâåäåííÿ îïåðàòèâíîðîçøóêîâèõ çàõîä³â ì³ë³ö³îíåðè çíàéøëè âèêðàäåíå ç áóäèíêó çîëîòî â îäíîìó ç ì³ñüêèõ ëîìáàðä³â. Ùå çà äåê³ëüêà äí³â íèòî÷êà ðîçñë³äóâàííÿ âèâåëà ïðàâîîõîðîíö³â

íà ñë³ä îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî ñìåðò³ ñòàðåíüêî¿. Íèìè âèÿâèëèñÿ òðîº ìîëîäèê³â, äâîõ ç ÿêèõ îïåðàòèâíèêè çàòðèìàëè: îäèí – æèòåëü ×åðíÿõ³âñüêîãî ðàéîíó, ³íøèé – ç Ïîëòàâùèíè, îáîì ïî 20 ðîê³â. Ðàí³øå â ïîëå çîðó ïðàâîîõîðîíö³â

oo

Ùîíàéìåíøå áëèçüêî 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü îïèíèëîñÿ â êèøåí³ ïðîéäèñâ³òà, ÿêèé, ïðèéìàþ÷è çàìîâëåííÿ íà âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â, ïðîñòî âèäóðþâàâ ç ëþäåé ãðîø³. ̳ë³ö³ÿ ï³äîçðþº, ùî âæå âñòàíîâëåí³ æåðòâè øàõðàÿ íå º îñòàíí³ìè.

EPE

i y 76-pi

Ó ïîìåøêàíí³ ïîòåðï³ëî¿ ï³ñëÿ íåïðîõàíèõ «ãîñòåé»...

ãîñïîäàðêó. Êð³ì òîãî, ç áóäèíêó çíèêëè ¿¿ ìîá³ëüíèé òåëåôîí, þâåë³ðí³ âèðîáè ³ç çîëîòà òà 50 ãðèâåíü ç ãàìàíöÿ. Ïðàâîîõîðîíö³ ñïîä³âàëèñÿ, ùî ïîòåðï³ëà, îòÿìèâøèñü, ðîçïîâ³ñòü ïðî òå, ùî æ ñòàëîñÿ â ¿¿ áóäèíêó.

axpa ,

Îãîëîøåííÿ ïðî íàäàííÿ ïîñëóã ç òåðì³íîâîãî âèãîòîâëåííÿ áóäü-ÿêèõ âèä³â ìåáë³â 52-ð³÷íà æèòîìèðÿíêà ïîáà÷èëà â îäí³é ç ì³ñöåâèõ ãàçåò. Çàòåëåôîíóâàâøè çà íîìåðîì ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó, âêàçàíîãî â îá’ÿâ³, æ³íêà ëåãêî äîìîâèëàñü ïðî çóñòð³÷. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ÷îëîâ³ê, ùî ïðåäñòàâèâñÿ ìàéñòðîì, ñïðàâèâ íà íå¿ âðàæåííÿ äîâîë³ êîìïåòåíòíî¿ â ñâî¿é ñïðàâ³ ëþäèíè. ³í ïðîäåìîíñòðóâàâ ïîòåíö³éí³é çàìîâíèö³ ôîòî ç ãîòîâèìè êóõîííèìè ìåáëÿìè òà ñêëàâ ìîæëèâ³ îðèã³íàëüí³ åñê³çè, ÿê³ á çàäî-

O » HA opo

Ìîá³ëüíèé òåëåôîí, çîëîò³ âèðîáè òà 50 ãðèâåíü – ó ñò³ëüêè îö³íèëè æèòòÿ 76-ð³÷íî¿ æåðòâè òðîº áóçóâ³ð³â, ùî çà ñâî¿ì â³êîì ãîäèëèñÿ ¿é â îíóêè. Âæå çà äåê³ëüêà òèæí³â ï³ñëÿ ñêîºíîãî ¿õ áóëî çàòðèìàíî ïðàâîîõîðîíöÿìè. Âðàíö³ äî 76-ð³÷íî¿ æèòåëüêè ì.Êîðîñòåíÿ, ùî íà Æèòîìèðùèí³, çàâ³òàëà ñóñ³äêà, àáè çàïèòàòè, ÷îìó öå áàáóñÿ ðîç÷àõíóëà ñåðåä çèìè âõ³äí³ äâåð³. ϳä³éøîâøè áëèæ÷å, æ³íêà ïîì³òèëà ðîçáèòå ñêëî âåðàíäè é íåàáèÿê çàõâèëþâàëàñÿ. À êîëè ïîáà÷èëà ë³òíþ ãîñïîäàðêó, ÿêà ëåæàëà â êîðèäîð³ îñåë³ íåïðèòîìíà, ëåäü óòðèìàëàñÿ íà íîãàõ. Íå âàãàþ÷èñü, ñóñ³äêà òåðì³íîâî âèêëèêàëà êàðåòó «øâèäêî¿» òà ïîâ³äîìèëà äî ì³ë³ö³¿. – Íà ì³ñöå ïî䳿 âè¿õàëà ñë³ä÷î-îïåðàòèâíà ãðóïà Êîðîñòåíñüêîãî ì³ñüêâ³ää³ëó, – ðîçïîâ³äຠíà÷àëüíèê ì³ñöåâî¿ ì³ë³ö³¿ ³êòîð Êàë³òêà. – Ðîçáèò³ øèáêè ó â³êíàõ âåðàíäè, ïîøêîäæåí³ çàìêè òà âõ³äí³ äâåð³, ïîâíèé ïîãðîì ó áóäèíêó ïîòåðï³ëî¿, – âñå âêàçóâàëî íà òå, ùî ë³òíÿ æ³íêà ñòàëà æåðòâîþ íàïàäíèê³â. Ñòàðåíüêó ç îòðèìàíèìè ò³ëåñíèìè óøêîäæåííÿìè áóëî íåãàéíî ãîñï³òàë³çîâàíî, àáè âðÿòóâàòè ¿é æèòòÿ. À ðåòåëüíèé îãëÿä ì³ñöÿ ïî䳿, ïðîâåäåíèé ïðàö³âíèêàìè ì³ë³ö³¿, äîçâî-

âîëüíèëè ¿¿ ñìàêè. Âðåøò³, áóëî îãîâîðåíî âàðò³ñòü íîâèõ ìåáë³â, ùî ñòàíîâèëà ìàéæå 8 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ãðîø³ ìàéñòåð óçÿâ íàïåðåä, ìîòèâóþ÷è íåîáõ³äí³ñòþ ïðèäáàííÿ íåäåøåâèõ ìàòåð³àë³â ³ ôóðí³òóðè. Íàòîì³ñòü çàïåâíèâ çàìîâíèöþ, ùî ïðèâåçå ìåáë³ âæå çà äåê³ëüêà òèæí³â. Ïðîòå ñâîãî çàìîâëåííÿ æ³íêà òàê ³ íå äî÷åêàëàñÿ àí³ çà ì³ñÿöü, í³ çà òðè. Òåëåôîí ìåáëåâîãî ìàéñòðà ëèøå òàºìíè÷å ñïîâ³ùàâ, ùî àáîíåíò äëÿ íå¿ íåäîñÿæíèé, âò³ì, ÿê ïîò³ì ç’ÿñóâàëîñÿ, ³ çàìîâëåí³ êóõîíí³ ìåáë³. Óïåâíèâøèñü, ùî ñàìîòóæêè ðîçøó-

e

e

i i i Bo o

i

yp

py opoxy

o

B i

i

í³õòî ç íèõ íå ïîòðàïëÿâ. Ðîçøóê òðåòüîãî ñï³âó÷àñíèêà íàðàç³ òðèâàº. Çà ñëîâàìè çàòðèìàíèõ, âîíè çíàëè, ùî â áóäèíêó áàáóñÿ ïðîæèâຠîäíà, òîìó é âèð³øèëè «ðîçæèòèñÿ» íà ÷óæîìó äîáð³. Æàäàþ÷è ëåãêî¿ íàæèâè, áóçóâ³ðè ï³ä ïîêðîâîì íî÷³ âäåðëèñÿ äî îñåë³ ë³òíüî¿ æ³íêè. Âæå íà ïîðîç³ îäí³º¿ ç ê³ìíàò ìîëîäèêè ðàïòîì ïîáà÷èëè ãîñïîäàðêó, ÿêà ïðîêèíóëàñÿ â³ä íåçðîçóì³ëîãî øóìó. Àáè òà íå ï³äíÿëà ãàëàñó, ðîçá³éíèêè çáèëè ¿¿ ç í³ã òà ïîáèëè. Ïîò³ì îáøóêàëè ¿¿ îñåëþ, ñïîä³âàþ÷èñü íàòðàïèòè íà áàáèíó ñõîâàíêó, àëå òàê í³÷îãî é íå çíàéøëè. Âò³øèëèñÿ ðå÷àìè, ùî ïîòðàïèëè ï³ä ðóêè, ñåðåä ÿêèõ íàéö³íí³øèìè áóëè õ³áà ùî çîëîò³ âèðîáè. ßê ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê Êîðîñòåíñüêîãî Ì ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ ³êòîð Êàë³òêà, çà ôàêòàìè â÷èíåííÿ ðîçá³éíîãî íàïàäó, ïîºäíàíîãî ³ç çàïîä³ÿííÿì îñîá³ òÿæêèõ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü òà óìèñíîãî âáèâñòâà (÷.2 ñò. 115 ÊÊÓ) â³äêðèòî êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ. Òðèâຠäîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. ×èííå êðèì³íàëüíå çàêîíîäàâñòâî çà â÷èíåííÿ ³íêðèì³íîâàíèõ ìîëîäèêàì ä³ÿíü ïåðåäáà÷ຠïîçáàâëåííÿ âîë³ íà òðèâàëèé ñòðîê àáî é äîâ³÷íå óâ’ÿçíåííÿ.

a y

êàòè éîãî íå âäàñòüñÿ, æ³íêà â ðîçïà÷³ çâåðíóëàñÿ äî ì³ë³ö³¿. Çà äåê³ëüêà äí³â äî Êîðîëüîâñüêîãî ðàéâ³ää³ëêó ïðèéøëà ùå îäíà æåðòâà ìåáëåâîãî øàõðàÿ. Ƴíêà ðîçïîâ³ëà, ùî íà ìîìåíò çàìîâëåííÿ ïîâíî¿ ñóìè äëÿ ñïëàòè íå ìàëà, îòæå â³ääàëà çàâäàòîê ó ìàéæå 2 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. – Çà ç³áðàíîþ ³íôîðìàö³ºþ íàì âäàëîñÿ âèéòè íà ñë³ä øàõðàÿ, – êàæå íà÷àëüíèê ñåêòîðó êàðíîãî ðîçøóêó Êîðîëüîâñüêîãî РÓÌÂÑ ì.Æèòîìèðà Îëåêñàíäð ×åðåì³ñ³í. – Íèì âèÿâèâñÿ 40-ð³÷íèé æèòåëü îáëàñíîãî öåíòðó. Íåâäîâç³ â³í áóâ çàòðèìàíèé òà óï³çíàíèé çàÿâíèöÿìè. ×îëîâ³ê ïîÿñíþº, ùî íà «ëåãêèé çàðîá³òîê» éîãî øòîâõíóëî ñêðóòíå ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå. ³í í³äå îô³ö³éíî íå ïðàöþº, áàãàòî ÷óâ ïðî ìîæëèâ³ ñïîñîáè ââåäåííÿ â îìàíó ç îòðèìàííÿì ãðîøîâîãî ïðèáóòêó é

B HE O HE

Be epa y

ñòîð. 7

̲ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ: ÊÐÈ̲ÍÀËÜͲ, ÍÀÄÇÂÈ×ÀÉͲ

i

i

po i

âðåøò³ âèð³øèâ çðîáèòè øàõðàéñòâî âëàñíèì ïðîìèñëîì. Çà òàê³ íåîäíîðàçîâ³ ä³ÿííÿ ÷îëîâ³êîâ³ çàãðîæóº êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ó âèãëÿä³ ñïëàòè øòðàôó, âèïðàâíèõ ðîá³ò, îáìåæåííÿ òà íàâ³òü ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì äî òðüîõ ðîê³â. Çà îáîìà ôàêòàìè øàõðàéñòâà, â÷èíåíèõ ïîâòîðíî, â³äêðèò³ êðèì³íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ. Âîäíî÷àñ ïðàö³âíèêè ì³ë³ö³¿ ïðèïóñêàþòü, ùî â³ä ä³ÿíü ï³äïðèºìëèâîãî ä³ëêà ïîñòðàæäàëè íå ëèøå âñòàíîâëåí³ çàÿâíèö³. ³äòàê, çâåðòàþòüñÿ äî ãðîìàäÿí: ÿêùî âè ïîñòðàæäàëè â³ä àíàëîã³÷íèõ âèò³âîê øàõðàÿ, çàòåëåôîíóéòå äî ì³ë³ö³¿ çà íîìåðîì òåëåôîíó 40-73-09 àáî 102. Îëüãà Íîìåð÷óê, ÑÇà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

HE o y

EPE O OBI

e a y a o e ax y i c o y a Ho o pa Bo c o y pa o ax

27 ñ³÷íÿ î 07:15 äî ñëóæáè ïîðÿòóíêó ×óäí³âñüêîãî ðàéîíó íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîæåæó â æèòëîâîìó áóäèíêó â ñåë³ Êðàñíîï³ëü. Ïðî öå ñïîâ³ñòèëè îäíîñåëüö³ ãîñïîäàðÿ, çáåíòåæåí³ òèì, ùî âðàíö³ ó â³êíàõ ñóñ³äíüîãî áóäèíêó ãîðèòü ñâ³òëî, à ç äâåðåé âåðàíäè éäå äèì. Íå ÷åêàþ÷è íà ïðè¿çä ðÿòóâàëüíèê³â, âîíè êèíóëèñÿ äî îñåë³ íà ïîøóêè ãîñïîäàðÿ. Éîãî âèÿâèëè íà ë³æêó â ê³ìíàò³, ñóì³æí³é ç îñåðåäêîì ïîæåæ³, ïðîòå âæå áåç îçíàê æèòòÿ. ˳êâ³äîâóâàëè çàéìàííÿ ïðèáóë³ çà âèêëèêîì âîãíåáîðö³ 34ãî ïðîôåñ³éíîãî ïîæåæíîãî ïîñòó ñåëèùà ²âàíîï³ëü òà ì³ñöåâî¿ ïîæåæíî¿ îõîðîíè ñåëà Áóðê³âö³. Âîãíåì çíèùåíî ë³æêî, ÿêå ñòîÿëî âïðèòóë äî ðîçïàëåíî¿ ïå÷³, âèãîð³ëà ï³äëîãà ï³ä íèì òà ïîøêîäæåí³ äîìàøí³ ðå÷³. Òîãî æ ðàíêó çàãîð³âñÿ äåðåâ‘ÿíèé æèòëîâèé áóäèíîê ó ñåë³ Êðàñèë³âêà Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîãî

O Ha op a

T C ...

ðàéîíó. Íà ìîìåíò ïðèáóòòÿ ðÿòóâàëüíèê³â áóä³âëÿ áóëà ïîâí³ñòþ îõîïëåíà âîãíåì. ϳä ÷àñ ðîçáè-

ðàííÿ îáãîð³ëèõ êîíñòðóêö³é â îäí³é ³ç ê³ìíàò, íà ï³äëîç³, âîãíåáîðö³ âèÿâèëè îáãîð³ëå ò³ëî, éìîâ³ðíî, ãîñïîäàðÿ îñåë³. dz ñë³â ñóñ³ä³â, 54-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê ïðîæèâàâ ñàìîòíüî, çëîâæèâàâ ñïèðòíèìè íàïîÿìè. Ïðè÷èíè îáîõ ïîæåæ âñòàíîâëþþòüñÿ ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ³ç çàëó÷åííÿì ôàõ³âö³â ðàéîííèõ ï³äðîçä³ë³â óïðàâë³ííÿ Äåðæòåõíîãåíáåçïåêè. ÒÓ ÌÍÑ ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

A PO A TT

o p i copo e xa e i o o o y i co ia o o a py

Ëèøå çà ïåðøèé ì³ñÿöü ðîáîòè ñîö³àëüíîãî ïàòðóëÿ íà Æèòîìèðùèí³ ÷åòâåðî îñ³á áåç ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ îòðèìàëè ïåðøó ìåäè÷íó äîïîìîãó, 36 – áóëî äîïðàâëåíî äî ïóíêò³â îá³ãð³âó. – Ñîö³àëüíèé ïàòðóëü íà Æèòîìèðùèí³ ïðàöþº ç 30 ãðóäíÿ ìèíóëîãî ðîêó íà âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè. Äî ñêëàäó ïàòðóëÿ âõîäÿòü ðÿòóâàëüíèêè, ì³ë³ö³îíåðè, ìåäèêè òà

â’ÿ òà ïðîïîíóþòü ¿ì äîïîìîãó. Òèõ, õòî ïðîñòî ïîòåðïຠâ³ä õîëîäó, äîïðàâëÿþòü äî íàéáëèæ÷îãî ïóíêòó îá³ãð³âó. À òèõ, êîìó ïîòð³áíà íåâ³äêëàäíà ìåäè÷íà äîïîìîãà, – äî ìåäè÷íèõ çàêëàä³â.

XO ITT oc 80

Äíÿìè ñâîº 80-ð³÷÷ÿ â³äçíà÷èâ âåòåðàí îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ ïîëêîâíèê ó â³äñòàâö³ Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ Ãîðîõ. Ëþäèíà âåëèêîãî ñåðöÿ, ³ç çàãîñòðåíèì ïî÷óòòÿì ñïðàâåäëèâîñò³ òà îñîáèñòî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ðîçïî÷àòó ñïðàâó. Äî îñåë³ âåòåðàíà çàâ³òàëè äðóç³, êîëåãè òà íèí³øí³ ïðàâîîõîðîíö³ Æèòîìèðùèíè, àáè ïîçäîðîâèòè þâ³ëÿðà ç òàêîþ ñëàâíîþ æèòòºâîþ äàòîþ. Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷, ñõâèëüîâàíèé ïðèºìíîþ çóñòð³÷÷þ, ì³öíî òèñíóâ ðóêè ãîñòåé ³ ùèðî ðàä³â íàãîä³ çíîâó ïîáà÷èòèñÿ ç òèìè, ç êèì ïë³÷-î-ïë³÷ äîâîäèëîñÿ íåñòè íåëåãêó ñëóæáó. Îô³ö³éíå ïðèâ³òàííÿ ³ìåíèííèêîâ³ â³ä êåð³âíèöòâà ÓÌÂÑ îáëàñò³ ïåðåäàâ êîëèøí³é íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ Ïåòðî Ãðîç³íñüêèé. À ãîëîâà ðàäè âåòåðàí³â ÎÂÑ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ ³êòîð Áóðà âðó÷èâ þâ³ëÿðîâ³ â³ä ³ìåí³ êîëåã ö³ííèé ïîäàðóíîê. Çóñòð³÷ ïðîäîâæèëàñü ñï³ëüíèìè ñïîãàäàìè ïðî ðîêè ñëóæáè. Âåòåðàí ðàçîì ç êîëåãàìè çíîâó ³ çíîâó ãîðòàëè ñòîð³íêè æèòòÿ, çíà÷èì³ íå ò³ëüêè äëÿ îêðåìî¿ ëþäèíè, à é äëÿ ãðîìàäè â ö³ëîìó. Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ áà÷èâ ³ ëè-

õîë³òòÿ â³éíè, ³ ðîêè ï³ñëÿâîºííî¿ ðîçðóõè. Äîâåëîñÿ éîìó ïîòðàïèòè é ó ãîðíèëî ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè. Âîëîäèìèð Ãîðîõ íàðîäèâñÿ â ñ³÷í³ 1933 ðîêó íà Õìåëüíè÷÷èí³. ³í, çâ³ñíî, íå ïàì’ÿòຠãîëîäí³ ðîêè, à îò ñòðàøíèé 1941-é, êîëè ðîçïî÷àëàñÿ â³éíà, íàçàâæäè çàêàðáóâàâñÿ â éîãî ïàì’ÿò³. Áàòüêî ï³øîâ íà ôðîíò, à ñ³ì’¿ äîâåëîñÿ ïåðåæèòè ôàøèñòñüêó îêóïàö³þ. Ùå îäíå ëèõî ïðèéøëî â ñ³÷í³ 1945 ðîêó, êîëè ç ôðîíòó äîëåò³ëà çâ³ñòêà ïðî çàãèáåëü ãîëîâè ðîäèíè. Çàê³í÷èâøè øêîëó, Âîëîäèìèð ïî¿õàâ íà íàâ÷àííÿ äî Õàðê³âñüêîãî àâòîäîðîæíüîãî êîëåäæó, â³äñëóæèâ â àð쳿 â ñïåêîòíîìó Àçåðáàéäæàí³. Ó 1957 ðîö³, çàâåðøèâøè íàâ÷àííÿ, îòðèìàâ íàïðàâëåííÿ íà Æèòîìèðùèíó íà ðîáîòó äî Äåðæàâòî³íñïåêö³¿.

Þâ³ëÿð (òðåò³é çë³âà) ç êîëåãàìè-ì³ë³ö³îíåðàìè, ÿê³ ïðèéøëè éîãî ïðèâ³òàòè

Ïðàöþâàâ â îáëàñíîìó öåíòð³ òà â ì. Êîðîñòèøåâ³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêó âèùó øêîëó ÌÂÑ ³ â 1969 ðîö³ áóâ ïðèçíà÷åíèé íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó ÄÀ² ÓÂÑ Æèòîìèðñüêîãî îáëâèêîíêîìó. Ùå ÷åðåç 7 ðîê³â îá³éíÿâ ïîñàäó çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà îáëàñíîãî ÓÂÑ, ñòàâ êóðàòîðîì áëîêó ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè, â òîìó ÷èñë³ é âèïðàâíèõ óñòàíîâ. Òåïåð Âîëîäèìèð Âàñèëüîâè÷ çàóâàæóº, ùî ÿê áè íå äîâîäèëîñÿ âàæêî íà ñëóæá³, çàâæäè çíàâ, ùî âäîìà ó íüîãî ì³öíèé òèë: ÷åêàþòü êîõàíà äðóæèíà òî äâîº ä³òîê – äîíüêà Íàòàëÿ òà ñèí Âàñèëü. Âåòåðàí äÿêóº ¿ì çà òåð-

ï³ííÿ, ðîçóì³ííÿ òà ëþáîâ, áî áåç òàêî¿ ï³äòðèìêè íåìîæëèâî íàâ³òü óÿâèòè ñîá³ óñï³øíó òà ñèëüíó ëþäèíó. Øàíîâíèé Âîëîäèìèðå Âàñèëüîâè÷ó! Ïðàö³âíèêè îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ Æèòîìèðùèíè â³òàþòü Âàñ ç³ ñëàâíèì 80-ð³÷÷ÿì! Âèñëîâëþºìî Âàì ãëèáîêó øàíó òà áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ ùå íà äîâã³ ðîêè! ϳäãîòîâëåíî ñåêòîðîì çâ’ÿçêó ç ãðîìàäñüê³ñòþ ÑÇà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

Ãðóïà ñîö³àëüíîãî ïàòðóëÿ ãîòîâà äî âè¿çäó...

ïðåäñòàâíèêè ñîö³àëüíèõ ñëóæá, – ðîçïîâ³äຠçàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ ÌÍÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ ïîëêîâíèê ñëóæáè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó Îëåã Äåðæàí³âñüêèé. Äî îáîâ’ÿçê³â ïàòðóëÿ âõîäÿòü ðåéäè ïî ì³ñöÿõ ñêóï÷åííÿ «áåçõàò÷åíê³â». Ôàõ³âö³ ñï³ëêóþòüñÿ ç òàêèìè îñîáàìè, îö³íþþòü ñòàí ¿õíüîãî çäîðî-

– Ãðóïè ñîö³àëüíîãî ïàòðóëÿ ïðàöþþòü ïîñò³éíî. Íàâ³òü ó ñóáîòó òà íåä³ëþ. Íå ïðîâîäÿòüñÿ â³äïîâ³äí³ ðåéäè õ³áà ùî ç ïîòåïë³ííÿì. Àäæå òîä³ æèòòþ òà çäîðîâ’þ îñ³á áåç ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ í³÷îãî íå çàãðîæóº, – ïîâ³äîìèâ Îëåã Äåðæàí³âñüêèé. ÒÓ ÌÍÑ ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

Á³ëüøå ÷èòàéòå íà ïîðòàë³ www.interesu.info â ðóáðèö³ «Æèòîìèðñüê³ íîâèíè»


8 ñòîð.

O

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂ ß – ÂÀØ ÊÀϲÒÀË ÇÄÎÐÎÂ'ß

, TPAB , A p

• ѳê ÿã³ä áðóñíèö³ çàñòîñîâóþòü çîâí³øíüî ïðè ëèøà¿ òà êîðîñò³. • ѳê ñâ³æî¿ òðàâè ñïîðèø çàñòîñîâóþòü äëÿ ë³êóâàííÿ çàñòàð³ë³õ ðàí, âèðàçîê (ñîêîì çìî÷èòè ñåðâåòêó, ïîïåðåäíüî îáìèâøè òèì ñàìèì ñîêîì ðàíó, ïîêëàñòè ¿¿ íà ì³ñöå ïîøêîäæåíèõ òêàíèí). Äîïîìàãຠòðàâà òàêîæ ïðè îï³êàõ òà íàðèâàõ. • ³äâàð êîðè äóáà âèêîðèñòîâóþòü äëÿ îáìèâàííÿ ³ êîìïðåñ³â ïðè øê³ðíèõ çàõâîðþâàííÿõ, ðàíàõ, îï³êàõ, îáìîðîæåííÿõ. • Äëÿ ë³êóâàííÿ îï³ê³â, ð³çí³õ øê³ðí³õ çàõâîðþâàíü è ïðèñêîðåííÿ çàãîºííÿ ðàí âèêîðèñòîâóþòü îë³þ çâ³ðîáîþ (1 ñò. ë. êâ³òîê çâ³ðîáîþ çàëèòè ñêëÿíêîþ

ax op

x

ip

î볿, íàñòîþâàòè 14 äí³â, ³íîä³ çáîâòóþ÷è). • Ñîêîì ïëîä³â êàëèíè çìàùóþòü îáëè÷÷ÿ ïðè âóãðàõ ³ ëèøàÿõ. Íàñò³é ïëîä³â ë³êóº åêçåìó (ïëîäè ðîçòåðòè â ñòóïö³, çàëèòè îêðîïîì ç ðîçðàõóíêó 1-2 ñò. ë. ïëîä³â íà ñêëÿíêó âîäè, íàñòîþâàòè 4 äí³. Ïèòè ïî 1/2 ñêë. 4 ðàçè íà äåíü). • Êîìïðåñè ç æóðàâëèíîâîãî ñîêó âæèâàþòü ïðè ëèøàÿõ, ñóõ³é åêçåì³ é ³íøèõ åêñóäàòèâíèõ øê³ðíèõ ïðîöåñàõ. • Íàñò³é ³ â³äâàð êîðåí³â ëîïóõà çâè÷àéíîãî çàñòîñîâóþòü ïðè ïîðóøåíí³ îáì³íó ðå÷îâèí, åêçåì³. 1 ÷. ë. ïîäð³áíåíîãî êîðåíÿ çàëèòè 2 ñêë. îêðîïó, íàñòîþâàòè 12 ãîäèí, ïðîö³äèòè. Ïèòè ïî 1/2 ñêë. òåïëîãî íàñòîþ 4 ðàçè íà äåíü; 1 ÷. ë. ïîäð³áíåíîãî êîðåíÿ çàëèòè ñêëÿíêîþ îêðîïó, êèï'ÿòèòè 5-10 õâ. íà

BITAMIH o y

a

opy pi o a i e xap y a

³òàì³íè – öå ãðóïà ð³çíîìàí³òíèõ çà õ³ì³÷íîþ ïðèðîäîþ îðãàí³÷íèõ ðå÷îâèí, íåîáõ³äíèõ îðãàí³çìó â äóæå ìàëèõ ê³ëüêîñòÿõ. Âîíè áåðóòü ó÷àñòü ó ðåãóëÿö³¿ ð³çíîìàí³òíèõ ïðîöåñ³â. Çíà÷íà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ (îñîáëèâî â äðóã³é ïîëîâèí³ çèìè òà íàâåñí³) ñòðàæäຠâ³ä

ïðèõîâàíî¿ â³òàì³ííî¿ íåäîñòàòíîñò³ é ïîòðåáóº âèêîðèñòàííÿ ïîë³â³òàì³ííèõ ïðåïàðàò³â àáî â³òàì³í³çîâà-

B HA O I CTAHE B

pa i o o e i

Ñâèíÿ÷å ñàëî ì³ñò³òü àðàõ³äîíîâó êèñëîòó, ùî íàëåæèòü äî íåíàñè÷åíèõ æèð³â ³ º îäí³ºþ ç íåçàì³ííèõ æèðíèõ êèñëîò. Âîíà âõîäèòü äî ñêëàäó êë³òèííèõ ìåìáðàí, º ÷àñòèíîþ ôåðìåíòó ñåðöåâîãî ì'ÿçà, à òàêîæ áåðå ó÷àñòü ó õîëåñòåðèíîâîìó îáì³í³. Ñàëî ì³ñò³òü é ³íø³ íåçàì³íí³ æèðí³ êèñëîòè. Çà ¿õí³ì âì³ñòîì (áëèçüêî 10 â³äñîòê³â) ñàëî âèïåðåäæຠâåðøêîâå ìàñëî. Ñàìå òîìó á³îëîã³÷íà àêò³âí³ñòü ñàëà âï'ÿòåðî âèùà çà âåðøêîâå ìàñëî ÷è ÿëîâè÷èé æèð. Ùî æ ñòîñóºòüñÿ íàñè÷åíèõ æèð³â, ÿêèõ ó ñàë³ ÷èìàëî, ïîáîþâàòèñÿ ïîðóøåííÿ õîëåñòåðèíîâîãî îáì³íó ïîòð³áíî ëèøå ó âèïàäêàõ çëîâæèâàííÿ. ßêùî ñïîæèâàòè ñàëî ðîçóìíî, àòåðîñêëåðîçó ìîæíà íå áîÿòèñÿ. Îñîáëèâî ÿêùî ñïîæèâàòè ñàëî ç ñàëàòîì ³ç ñèðèõ îâî÷³â, çàïðàâëåíèõ íåðàô³íîâàíîþ ñîíÿøíèêîâîþ î볺þ òà íàòóðàëüíèì îöòîì (ÿáëó÷íèì àáî âèíîãðàäíèì), ùî º ñèëüíèì àíòèîêñèäàíòîì. Ñàëî øèðîêî çàñòîñîâóºòüñÿ â íàðîäí³é ìåäèöèí³. Ïðîïîíóºìî ê³ëüêà ðåöåïò³â äî óâàãè íàøèõ ÷èòà÷³â.

• Ïðè çóáíîìó áîëþ â³çüì³òü íåâåëèêó ñêèáî÷êó î÷èùåíîãî â³ä ñîë³ ñàëà é ïðèêëàä³òü äî õâîðîãî çóáà íà 15-20 õâèëèí.

E – BI BAP

o o o e

i o epa i

ñëàáêîìó âîãí³, îõîëîäèòè, ïðîö³äèòè. Ïèòè ïî 1 ñò. ë. â³äâàðó 34 ðàçè íà äåíü. • ³äâàð êîðåí³â ëîïóõà ó âèãëÿä³ êîìïðåñ³â âèêîðèñòîâóþòü ïðè åêçåì³, äåðìàòèòàõ, øê³ðí³õ âèñèïàõ, ùî ñóïðîâîäæóþòüñÿ ñâåðá³ííÿì. 1 ñò. ë. ïîäð³áíåíîãî êîðåíÿ çàëèòè 2 ñêë. îêðîïó, êèï'ÿòèòè ÇÎ õâ., îõîëîäèòè, ïðîö³äèòè. • Òåðòó ìîðêâó ïðèêëàäàþòü äî çàïàëåíèõ ä³ëÿíîê øê³ðè, îï³ê³â, ãí³éí³õ ðàí, • Òàê³ øê³ðí³ çàõâîðþâàííÿ ÿê åêçåìà, ëèøàé, âèðàçêîâèé âîâ÷àê, õâîðîáà Äàð'º äîñèòü óñï³øíî âèë³êîâóþòüñÿ ïðèéìàííÿì óñåðåäèíó îáë³ïèõîâî¿ î볿 ïî 2 ìë íà äåíü ³ çàñòîñóâàííÿì ¿¿ çîâí³øíüî ó âèãëÿä³ 5%-î¿ ìàç³. Îáë³ïèõîâà îë³ÿ ñïðèÿº øâèäêîìó ðîçñìîêòóâàííþ ³íô³ëüòðàò³â, çìåíøóº ïî-

E

o i

y a

AMIH

e a e ca o o y

íèõ ïðîäóêò³â. Âêëþ÷àþ÷è â ñâ³é ðàö³îí õàð÷óâàííÿ â³òàì³íè, ì³êðîåëåìåíòè òà ì³íåðàëè, âè ìàòèìåòå ãàðíå çäîðîâ'ÿ, â³äì³ííèé íàñòð³é, â³÷íó ìîëîä³ñòü ³ æèòòºâó åíåðã³þ. ³òàì³íè º àêòèâíèìè ðåãóëÿòîðàìè îáì³íó ðå÷îâèí ³ ð³çíîá³÷íî âïëèâàþòü íà âñþ æèòòºä³ÿëüí³ñòü íàøîãî îðãàí³çìó. Âîíè áåðóòü ó÷àñòü ó ðîçâèòêó êë³òèí, òêàíèí ³ îðãàí³â, à òàêîæ ðåãóëþþòü ¿õíþ îï³ðí³ñòü äî ³íôåêö³é ³ íåñïðèÿòëèâèõ ôàêòîð³â çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà òà ìàþòü íàäõîäèòè â îðãàí³çì ðàçîì ç ¿æåþ, áî öå ãðóïà õ³ì³÷íî ð³çíîð³äíèõ ðå÷îâèí, ÿê³ íå ñèíòåçóþòüñÿ â îðãàí³çì³ ëþäèíè àáî ñèíòåçóþòüñÿ â íåâåëèê³é ê³ëüêîñò³. Ïàòîëîã³÷í³ ñòàíè, ÿê³ âèíèêàþòü ó ëþäèíè âíàñë³äîê íåäîñòàòíüîãî íàäõîäæåííÿ â³òàì³í³â ç ¿æåþ, íàçèâàþòüñÿ àâ³òàì³íîçîì. Àëå ïî÷èíàþòüñÿ âîíè íå â³äðàçó. ²ñíóº òàê çâàíà ôàçà ã³ïîâ³òàì³íîçó, êîëè îðãàí³çì ëþäèíè ñëàáøຠ³ ñòຠâñå á³ëüø áåççàõèñíèì. ³äáóâàºòüñÿ öå, ÿê ïðàâèëî, âíàñë³äîê âæèâàííÿ â ¿æó âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ êîíñåðâîâàíèõ

I , a

÷åðâîí³ííÿ, íàáðÿê, á³ëü ³ æàð, çóïèíÿº ëóùåííÿ, ñïðèÿº åï³òåë³çàö³¿ ³ çíèêíåííþ ñâåðáëÿ÷êè. • Íàñò³é ëèñòÿ ÷îðíèö³ âèêîðèñòîâóþòü ÿê â'ÿæó÷èé, àíòèñåïòè÷íèé ³ ïðîòèçàïàëüíèé çàñ³á. Éîãî çàñòîñîâóþòü äëÿ çîâí³øíüî¿ îáðîáêè ðàí, âèðàçîê, à òàêîæ ó âèãëÿä³ ñïðèíöþâàííÿ (1 ÷. ë. ñèðîâèíè çàâàðèòè ñêëÿíêîþ îêðîïó, ÷åðåç ÇÎ õâ. ïðîö³äèòè). • Îë³þ øèïøèíè, ÿêó îòðèìàíî ³ç ñ³ì'ÿíîê, ì³ñò³òü íåíàñ³÷åí³ æèðí³ êèñëîòè, êàðîòèíî¿äè ³ òîêîôåðîë, çàñòîñîâóþòü çîâí³øíüî ³ âñåðåäèíó. Íåþ çìàùóþòü òð³ùèíè ñîñê³â, òðîô³÷í³ âèðàçêè ³ ïðîëåæí³, îï³êè øê³ðè ïðè ïðîìåíåâîìó óðàæåíí³.

ïðîäóêò³â, âèðîá³â ç áîðîøíà òîíêîãî ïîìåëó, öóêðó-ðàô³íàäó, ðàô³íîâàíî¿ ñîíÿøíèêîâî¿ î볿 òà ³íøèõ ïðîäóêò³â òåõíîëîã³÷íîãî î÷èùåííÿ. Âèõ³ä ç ö³º¿ ñèòóàö³¿ º. Ñïðîáóéòå òðîõè çì³íèòè ñâ³é ðàö³îí õàð÷óâàííÿ, ³ âñå âëàäíàºòüñÿ. Ïåðø çà âñå, íà ñí³äàíîê âæèâàéòå îäíå êðóòî çâàðåíå ÿéöå. Õîë³í, ùî ì³ñòèòüñÿ â ÿéö³, ñïðèÿòèìå ïîë³ïøåííþ ïàì'ÿò³. Íå çëîâæèâàéòå êàâîþ. Äëÿ ïîë³ïøåííÿ ïàì'ÿò³ êðàùå ï³ä³éäå ñêëÿíêà áóðÿêîâî-ìîðêâÿíîãî ñîêó.  îá³äíüîìó ìåíþ ìຠáóòè êâàñîëÿ, ðèáà, ìàêàðîíè, ìîëî÷í³ ïðîäóêòè ³ çåëåíü.  öèõ ïðîäóêòàõ ì³ñòèòüñÿ ìàãí³é, ÿêèé âïëèâຠíà íåðâîâó ñèñòåìó, ïîêðàùóº êðîâîîá³ã, ðÿòóº îðãàí³çì â³ä äåïðåñ³é. Íå çàáóäüòå ïðî â³òàì³í Ñ òà ³íø³ ì³êðîåëåìåíòè. Äëÿ öüîãî íàéêðàùå ï³ä³éäóòü ñâ³æ³ ôðóêòè òà îâî÷³. Áàãàòî êîðèñíèõ ì³êðîåëåìåíò³â ³ á³îëîã³÷íî àêòèâíèõ ðå÷îâèí, òàê íåîáõ³äíèõ íàâåñí³ îðãàí³çìó, çíàõîäèòüñÿ â ìåä³.

E CA O i y

• ßêùî ðàíè ïîãàíî çàãîþþòüñÿ, â³çüì³òü ó ð³âíèõ ÷àñòèíàõ ñâèíÿ÷èé æèð, áäæîëèíèé â³ñê ³ ÿëèíîâó ñìîëó, ïðîâàð³òü öþ ñóì³ø íà ïîâ³ëüíîìó âîãí³ â åìàëüîâàíîìó ïîñóä³, ïîì³øóþ÷è, ïðîòÿãîì 5-10 õâèëèí, ùîá îòðèìàòè ìàçü â ãàðÿ÷îìó âèãëÿä³, ïåðåëèéòå â áàíî÷êó é îõîëîä³òü. Çìàùóéòå õâîðå ì³ñöå 2-3 ðàçè íà äîáó.

c • Ïðè âàðèêîçíîìó ðîçøèðåíí³ âåí ïðèêëàä³òü ñêèáî÷êè ñàëà íà õâîð³ ì³ñöÿ é çàêð³ï³òü ¿õ ïîâ'ÿçêîþ, ÿêó ïîòð³áíî çì³íþâàòè ðàç íà äîáó. • Äëÿ âèäàëåííÿ áîðîäàâîê çì³øàéòå ñìàëåöü ç òîâ÷åíèì ÷àñíèêîì ó ïðîïîðö³¿ 2:1, íàíåñ³òü ñóì³ø íà áîðîäàâêó é çàêð³ï³òü ïîâ'ÿçêó. Ñóì³ø ïîòð³áíî çì³íþâàò³ ðàç íà äîáó. • Ïðè ðîçòð³ñêóâàíí³ øê³ðè íà ï'ÿòàõ ðîçïàðòå íîãó ãàðÿ÷îþ âîäîþ, âèäàë³òü îðîãîâ³ëèé øàð øê³ðè çà äîïîìîãîþ ïåìçè ³ ïðèêëàäàéòå ñêèáî÷êè ñòàðîãî ñàëà, î÷èùåíîãî â³ä ñîë³. Ðîáèòè öå ïîòð³áíî ê³ëüêà ðàç³â íà äåíü. • Ïðè ïîðóøåíí³ ðóõë³âîñò³ ñóãëîá³â ï³ñëÿ òðàâìè – 100 ã ñâèíÿ÷îãî æèðó çì³øàéòå ç îäí³ºþ ñòîëîâîþ ëîæêîþ ñîë³ ³ âòèðàéòå íàâêîëî ñóãëîáà, à ïîò³ì íàêëàä³òü íà íüîãî ç³ãð³âàëüíó ïîâ'ÿçêó. • Ïðè áîëÿõ ó ñóãëîáàõ çìàñò³òü ¿õ íà í³÷ ñìàëüöåì, çâåðõó íàêëàä³òü êîìïðåñíèé ïàï³ð ³ âîâíÿíèé øàðô. Çàì³ñòü ñìàëüöþ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ñòàðå ñâèíÿ÷å ñàëî, ïåðåêðó÷åíå ÷åðåç ì'ÿñîðóáêó, äîäàâøè òðîøêè ìåäó.

¹ 03 (1064) 30 ñ³÷íÿ 2013ð.

O OMO ×àñíèê íàáàãàòî åôåêòèâí³øèé â³ä áàãàòüîõ àíò³á³îòèê³â. ³í çíèæóº òèñê ³ ïîçèòèâíî âïëèâຠíà îáì³í ðå÷îâèí. ßêùî âæèâàòè ÷àñíèê ñèðèì, òî â³í äåç³íô³êóº ïîðîæíèíó ðîòà òà äèõàëüí³ øëÿõè.

O OBHI OB O

E

ACH

×àñíèê – ÷óäîâèé çàñ³á äëÿ ïðîäîâæåííÿ ìîëîäîñò³.  íüîìó ì³ñòèòüñÿ á³ëîê, æèðè, âóãëåâîäè, êàëüö³é, ôîñôîð, çàë³çî, öèíê òà â³òàì³íè ãðóïè  ³ Ñ. Ñïåöèô³÷í³é çàïàõ ³ ñìàê ðîáëÿòü éîãî íåçàì³ííèì äëÿ êóõí³.

PO T TE IB

Ôàõ³âö³ â ãàëóç³ ä³ºòîëî㳿 ñêëàëè ðåéòèíã íàéêîðèñí³øèõ äëÿ çäîðîâ'ÿ ëþäèíè ïðîäóêò³â íåçàëåæíî â³ä êðà¿íè ïîõîäæåííÿ, êóë³íàðíî¿ òðàäèö³¿ àáî ë³êóâàëüíî¿ ä³ºòè. Ö³ ïðîäóêòè âõîäÿòü äî ðàö³îíó á³ëüøîñò³ äîâãîæèòåë³â ç áàãàòüîõ êðà¿í ñâ³òó. Íàéïî÷åñí³øå ì³ñöå â ñïèñêó â³äâåäåíî ì'ÿñó. Öå äæåðåëî á³ëêà º îäíèì ³ç íàéá³ëüø çäîðîâèõ ³ íåîáõ³äíèõ äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè ïðîäóêò³â. Äæåðåëàìè æèòòºâî âàæëèâèõ äëÿ îðãàí³çìó æèâèëüíèõ êîìïîíåíò³â òàêîæ º ÿéöÿ é ëîñîñü. Ùî ñòîñóºòüñÿ îâî÷³â, òî ë³äåðîì º êàïóñòà (çâè÷àéíà êî÷àííà, áðîêîë³ àáî áðþññåëüñüêà). Ïðè÷îìó öåé îâî÷ ââàæàºòüñÿ êðàùèì ³ç êðàùèõ. Íà âåðøèí³ ôðóêòîâèõ ïåðåâàã – ÿáëóêà. Òàêîæ äî ìåíþ âñ³õ äîâãîæèòåë³â âõîäÿòü ÿãîäè, ãîð³õè, áîáîâ³, öèáóëÿ é ÷àñíèê.

Ñåðåä íàïî¿â ë³äåðàìè º çåëåíèé ÷àé, ñâ³æ³ ñîêè é ìîëîêî.

Îòæå, ÿêùî âè õî÷åòå äîâãî æèòè é ìåíøå õâîð³òè, ¿æòå ì’ÿñî, ÿéöÿ, ëîñîñÿ (òà é ³íøó ìîðñüêó ðèáó), ÿáëóêà, ÿãîäè, ãîð³õè, áîáîâ³, öèáóëþ, ÷àñíèê. Ïèéòå ñâ³æ³ ñîêè, ìîëîêî, çåëåíèé ÷àé.

HOBA XBOPO A CTO ITT Ma opyx a po y

c oci po o o

Ñëóæáîâö³, ÿê³ ùîäíÿ ïðîâîäÿòü áàãàòî ãîäèí çà êîìï’þòåðîì, ï³ääàþòüñÿ á³ëüø âèñîêîìó ðèçèêó çàêóïîðêè âåí òðîìáàìè, í³æ ïàñàæèðè, ÿê³ çä³éñíþþòü äàëåê³ àâ³àïåðåëüîòè.

Öþ íåäóãó ñâîãî ÷àñó îõðåñòèëè «ñèíäðîìîì åêîíîì-êëàñó», îñê³ëüêè íàé÷àñò³øå â³ä íå¿ ñòðàæäàþòü ïàñàæèðè ñàìå åêîíîì-êëàñó, ÿê³ çä³éñíþþòü äàëåê³ àâ³àïåðåëüîòè ³ íå ìîæóòü âèòÿãíóòè íîãè ÷åðåç îáìåæåí³ñòü ïðîñòîðó ì³æ ðÿäàìè êð³ñåë. Íîâå äîñë³äæåííÿ ïðîôåñîðà г÷àðäà Á³ñë³ ç ²íñòèòóòó ìåäè÷-

ëþäèíè. Íàé÷àñò³øå òðîìá óòâîðþºòüñÿ ó âåíàõ í³ã. Òðîìá ç ïîòîêîì êðîâ³ ìîæå ïîòðàïëÿòè â ñåðöå, ëåãåí³ àáî ìîçîê, âèêëèêàòè á³ëü ó ãðóäÿõ, ïîðóøåííÿ ïðîöåñó äèõàííÿ ³ ìîæå ìàòè ñìåðòåëüí³ íàñë³äêè â ðåçóëüòàò³ ñåðöåâîãî íàïàäó àáî ³íñóëüòó. ˳êóâàííÿ õâîðîáè, ÿêà âèìàãຠïðèéîìó êðîâîçð³äæóþ÷èõ ïðå-

íèõ äîñë³äæåíü Âåëë³íãòîíà ïîêàçàëî, ùî òðåòèíà ïàö³ºíò³â, ÿê³ ïîñòóïàþòü ó ìåäè÷í³ óñòàíîâè ç ä³àãíîçîì òðîìáîç ãëèáîêèõ âåí, – ñëóæáîâö³, ÿê³ òðèâàëèé ÷àñ ïðàöþþòü çà êîìï’þòåðîì. Òðîìáîç ãëèáîêèõ âåí – óòâîðåííÿ êðîâ’ÿíîãî çãóñòêó ó âåíàõ

ïàðàò³â, ìîæå çàòÿãíóòèñÿ íà áàãàòî ì³ñÿö³â. Á³ñë³ ñòâåðäæóº, ùî äåÿê³ ñëóæáîâö³, ÿê³ ïîòðàïèëè â êë³í³êó ç òðîìáàìè, ïðîñèäæóâàëè çà êîìï’þòåðîì ïî 14 ãîäèí íà äåíü. «Äåõòî ç íèõ íå âñòàâàâ ç ðîáî÷îãî ì³ñöÿ ïî 3-4 ãîäèíè ïîñï³ëü», – ðîçïîâ³äຠâ³í.

Á³ëüøå ÷èòàéòå íà íàùîìó ïîðòàë³ www.interesu.info, â ðóáðèö³ «Çäîðîâ'ÿ»


¹ 09 (1020) 07 áåðåçíÿ 2012ð. 27 AHA

9 CTOP.

ñòîð. 9

IB ☺

EPE OPHIT CTOPIH TE EB A

PE

AMHO– e e po pa

P

a

a

a

HI

BA E C- I

BA I TOM PC

X MIC O O

24 ñ³÷íÿ â Æèòîìèðñüêîìó í³÷íîìó êëóá³ «Indigo» æóðíàë³ñòñüêà áðàò³ÿ ç³áðàëàñü íà äðóãå çàñ³äàííÿ ñâîãî êëóáó, ùî ðîçïî÷àâ ðîáîòó íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó. Íà öå íåôîðìàëüíå ç³áðàííÿ íà òåìó « Æèòîìèð – â÷îðà, ñüîãîäí³, çàâòðà» æóðíàë³ñòè çàïðîñèëè òðüîõ êîëèøí³õ ãîë³â ì³ñòà – ³òàë³ÿ Ìåëüíè÷óêà (ãîëîâóâàâ ó 1990-1992 ðîêàõ), Ãåîðã³ÿ Áóðàâêîâà (ãîëîâóâàâ ó 2002-2006ðð.), ³ðó Øåëóä÷åíêî (ãîëîâóâàëà ó 2006-2010 ðð.) ³ íèí³ ä³þ÷îãî ìåðà Âîëîäèìèðà Äåáîÿ, îáðàíîãî ãðîìàäîþ ì³ñòà â æîâòí³ 2010 ðîêó. Ìàáóòü, ñïðàöþâàëî ïîçèòèâíå íàëàøòóâàííÿ îðãàí³çàòîð³â äî çàïðîøóâàíèõ, áî âñ³ åêñ-ìåðè ³

ìåð íèí³øí³é ìàéæå îäðàçó äàëè çãîäó íà çóñòð³÷ ç æóðíàë³ñòàìè. Íà æàëü, ç ïîâàæíèõ ïðè÷èí íå çì³ã ïðè¿õàòè ç Êèºâà ³òàë³é Ìåëüíè÷óê. Àëå ïîîá³öÿâ, ùî îáîâ’ÿçêîâî çóñòð³íåòüñÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè æèòîìèðñüêèõ Ç̲. Âîäíî÷àñ âèÿâèâ áàæàííÿ âçÿòè ó÷àñòü ó ðîáîò³ êëóáó æóðíàë³ñò³â ì³ñüêèé ãîëîâà Êîðîñòåíÿ Âîëîäèìèð Ìîñêàëåíêî, ÿêîãî ìåøêàíö³ ì³ñòà îáèðàþòü íà öþ ïîñàäó âæå â÷åòâåðòå(!). Êîæåí ç ìåð³â íà çàñ³äàíí³ êëóáó ìàâ ïðàâî âèñòóïèòè á³ëÿ ãîëîâíîãî

Ãåîðã³é Áóðàâêîâ – â ðîêè ãîëîâóâàííÿ äâåð³ éîãî êàá³íåòó äëÿ æóðíàë³ñò³â çàâæäè áóëè â³ä÷èíåí³...

Âîëîäèìèð Äåáîé – çà äâà ðîêè â³äðåìîíòóâàâ ïðèì³ùåííÿ ì³ñüêðàäè ³ âñòàíîâèâ òóò... òóðí³êåò, â³äáóäóâàâ ìóçè÷íó øêîëó ³ ïîçàêðèâàâ êðåäèòí³ áîðãè êîìóíï³äïðèºìñòâ...

04.02 – 10.02

ATMOC EPI X O OB OCT M PHA ICTIB ì³êðîôîíà äî 10 õâèëèí, à ï³ñëÿ öüîãî æóðíàë³ñòè ñòàâèëè çàïèòàííÿ, ÿê³ â îñíîâíîìó ñòîñóâàëèñÿ çðîáëåíîãî çà ÷àñ ãîëîâóâàííÿ. Çðîçóì³ëî, ùî æîäåí ç íèõ íå ì³ã íå çãàäàòè â ÿêèõ íåëåãêèõ óìîâàõ ¿ì äîâîäèëîñü âèð³øóâàòè ïðîáëåìè ì³ñòà… Ãåîðã³é Áóðàâêîâ ðîçïîâ³â ó÷àñíèêàì êëóáó ïðî ðåìîíò äîð³ã, ³ðà Øåëóä÷åíêî – ïðî ðåñòàâðàö³þ ñòàðî¿ ÷àñòèíè ì³ñòà, ôîíòàíó, âóëè÷íîãî îñâ³òëåííÿ, Âîëîäèìèð Äåáîé – ïðî âèð³øåííÿ áàãàòüîõ ñîö³àëüíî-êîìóíàëüíèõ ³ ïèòàíü, ó ò.÷. é ïðî çàêðèòòÿ áàãàòîð³÷íèõ áîðã³â êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. Íà çàñ³äàíí³ êëóáó áóëè æóðíàë³ñòè â³êîì â³ä 20 äî 80 ðîê³â. Óñ³, çäàºòüñÿ, çàëèøèëèñÿ çàäîâîëåí³ ³ ïðèÿçíîþ àòìîñôåðîþ â íüîìó, ³ ñï³ëêóâàííÿì ç éîãî ãîñòÿìè. Ïðî öå æ ãîâîðè-

ëè é îñòàíí³. Ñâ³òëèíà íà çãàäêó ïðî öþ ïîä³þ áóëà çàâåðøàëüíèì ¿¿ àêîðäîì. À ï³ñëÿ òîãî âñ³, õòî áàæàâ, ìîãëè ùå ïîòàíöþâàòè, ïîñèä³òè çà ÷àøêîþ ÷àþ ÷è êàâè é îáì³íÿòèñÿ âðàæåííÿìè. Íàãàäàºìî, ñï³âîðãàí³çàòîðàìè Æèòîìèðñüêîãî êëóáó æóðíàë³ñò³â º îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè òà îáëàñíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ìîëîäü – ³í³ö³àòîð ðåôîðì». Ñïîíñîðàìè äðóãîãî æóðíàë³ñòñüêîãî çàñ³äàííÿ áóëè í³÷íèé êëóá «²íä³ãî», ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî «Ñïîðòñêëàä», ô³ðìà «Ôàâîðèò». ¯ì âåëèêà ïîäÿêà â³ä îðãàí³çàòîð³â. ͳíà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Çí³ìêè àâòîðêè

³ðà Øåëóä÷åíêî – â ðîêè ¿¿ ãîëîâóâàííÿ â³äíîâëåíî öåíòðàëüíèé ôîíòàí, ÷àñòèíó âóëèö³ Ìîñêîâñüêî¿...

Âîëîäèìèð Ìîñêàëåíêî – ìåøêàíö³ Êîðîñòåíÿ îáèðàþòü éîãî ãîñïîäàðåì ñâîãî ì³ñòà âæå â÷åòâåðòå...

Çí³ìîê íà ïàì’ÿòü ïðî óí³êàëüíó çóñòð³÷ äâîõ åêñ- ³ äâîõ ä³þ÷èõ ìåð³â ç æóðíàë³ñòàìè Æèòîìèðà


ÏÎÍÅIJËÎÊ, 4 ËÞÒÎÃÎ

¹ 3 (1064) 30 ñ³÷íÿ 2013 ð.

06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.25 “ÒÑÍ” 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.25 Ì/ô “Ýñêèìîñêà” 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷åñòâåííûé âåê. Ðîêñîëàíà” 12.00 Êîìåäèÿ “Íà êðþ÷êå” 13.55 “Íå âðè ìíå 3” 15.00 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 2” 16.10 “Ïðîñòîøîó ñ Þðèåì Ãîðáóíîâûì” 16.45 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 20.15 Õ/ô “Ãþëü÷àòàé” 22.20, 02.45 “Äåíüãè” 23.40, 03.35 Ò/ñ “Òåîðèÿ ëæè 3”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.40 Õ/ô “Ïîñëåäíèé êîðîëü Øîòëàíäèè”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.20 Õ/ô “Ïëàòîí”. (2 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 06.10, 07.05 Ñïîðò 06.15, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 06.20 Ðåöåïòû çäîðîâüÿ 06.25 ÀãðîÝðà 06.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 07.15 Çàãëàâèÿ 07.20 Ãèãàáàéò 07.25 Ñòðàíà on-line 07.30 Ãîñòü ñòóäèè 07.40 Ýðà áèçíåñà 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.15 Õ/ô “Êîëäóíüÿ” ÓÒ-1 09.00 Èòîãè íåäåëè 09.35 221. Ýêñòðåííûé âûçîâ. Íåäåëÿ 10.15 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 11.45 Øåô-ïîâàð ñòðàíû 12.35 Ïðàâî íà çàùèòó 13.00 Òåìíûé ñèëóýò 13.10, 18.55, 21.20 Äåëîâîé ìèð 13.20 Õ/ô “Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ” 14.40 Îêíî â Àìåðèêó 15.00, 18.20 Íîâîñòè 15.20, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 15.30 EuroNews 15.50 Íàóêà 15.55 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 16.00 Ïîãîäà 16.05 Õ/ô “Êî÷óþùèé ôðîíò” 17.30 Ò/ñ “Ñîëî äëÿ ïèñòîëåòà ñ îðêåñòðîì” 18.45 Àãðî-News 19.15 Ñåëüñîâåò 19.35 Êðèâîå çåðêàëî 21.00 Èòîãè äíÿ 21.25 Øóòêà ñ Â. Âèíîêóðîì 21.55 Çâåçäû þìîðà. Â. Ìîèñååíêî, Â. Äàíèëåö 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷è ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.10, 01.10 Ñïîðò 23.15 Ïîãîäà 23.20 Êèíî â äåòàëÿõ 00.20 Îò ïåðâîãî ëèöà 00.40 Ìåæäó ñòðîê ÓÒ-1 01.20, 02.15 Íîâîñòè 01.45 Î ãëàâíîì 02.35 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.45 Ñåëüñîâåò 04.00 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 04.05 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 05.35 Èòîãè äíÿ

05.20 “Âåðíûå äðóçüÿ” 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 07.30 Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ 09.10 Ò/ñ “Ëîðä. Ïåñ-ïîëèöåéñêèé” 12.50, 18.10 Ò/ñ “Õîçÿéêà òàéãè” 14.30 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïåëèöà” 16.25 “Æäè ìåíÿ” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 20.30, 03.10 “Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ” 20.35 Ò/ñ “Õîçÿéêà òàéãè 2. Ê ìîðþ” 23.15 Ò/ñ “Ëåêòîð”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð 3: Âîññòàíèå ìàøèí”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.40 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 03.15 Ä/ô “Æàäíîñòü I”

05.20 Ò/ñ “Êàê ñêàçàë Äæèì” 06.00, 06.45 Î÷åâèäåö. Ñàìîå ñìåøíîå 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 07.30, 08.30, 19.00, 01.05 Ðåïîðòåð 07.35, 08.35, 19.30, 01.25 Ïîãîäà 09.00 Ì/ô “Òîì è Äæåððè: Øåðëîê Õîëìñ” 10.00, 16.45 Ò/ñ “Âèîëà Òàðàêàíîâà.  ìèðå ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé 3” 11.05 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 13.15, 14.15 Kids’ Time 13.20 Ì/ñ “Çëþêè áîáðû” 14.40, 15.40 Teen Time

14.45 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 15.45 Ò/ñ “Òðåòüÿ ïëàíåòà îò Ñîëíöà” 17.55, 20.50 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 19.25, 01.20 Ñïîðòðåïîðòåð 19.50 Ò/ñ “Íå ïëà÷ü ïî ìíå, Àðãåíòèíà!” 21.55 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 23.00 Ò/ñ “Øêîëà”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.10 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.30 Ò/ñ “Ñïëåòíèöà” 03.00 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 03.05 Ò/ñ “Ñîáëàçíèòåëüíûå è ñâîáîäíûå” 03.25, 04.25 Çîíà íî÷è 03.30 Çàïîðîæñêàÿ Ñå÷ü. Èñòîêè 03.40 Çâåçäíûé ÷àñ êàçà÷åñòâà 03.55 Êàçà÷åñòâî: ðóèíà 04.10 Òàì íà ãîðå ñå÷ü èäåò 04.30 Ðàéñêèå ñàäû ãåòìàíà Ñàãàéäà÷íîãî 04.50, 05.15 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.55 Òàñÿ 05.05 Ëþáîâü âñåé æèçíè

15:00 15:30 16:00 16:20 16:30

06.00 “Óòðî íà Ê1” 07.30 Ì/ô 10.10 Õ/ô “Âîëøåáíàÿ ñòðàíà” 11.50 Õ/ô “Äàâàéòå ïîòàíöóåì” 13.45 “Ïîäåëàíî â Óêðàèíå” 15.00, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 15.50 “ÊÂÍ-2012” 19.00 “Øîïèíã ìîíñòðû” 19.50, 21.40 “Ðàññìåøè êîìèêà” 20.45 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” 22.30 Õ/ô “Ãîëûé ïèñòîëåò 33 1/3. Ïîñëåäíåå îñêîðáëåíèå”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.50 Õ/ô “Ïðîñòî äðóçüÿ” 01.20 “Íî÷íàÿ æèçíü”

04:05 05:15

05.30, 05.45 Faceëèôòèíã 06.00 Òåëåòîðãîâëÿ 07.00 Ì/ô 09.05 Ñåìüÿ îò À äî ß 10.20 Íàøå âñå 11.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.25, 18.55, 00.50 Çíàåòå ÷òî? 13.15, 22.20 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 14.00, 19.50 Âðà÷è 14.40 5 èíãðåäèåíòîâ 15.30, 21.35 Òàéíû øåô-ïîâàðà 16.20, 23.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð 17.15, 20.40 Áóäü ïî-òâîåìó 18.00, 00.00 Òàéíû ñóäüáû 01.35 Öâåò Íî÷è

05.45

“×óæèå îøèáêè. Ïðîêëÿòèå äèêîé îðõèäåè” 06.30, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!” 08.20, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 10.00 Õ/ô “Ìîé ëþáèìûé ãåíèé” 13.40 “ÌàñòåðØåô” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 20.00 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 21.00 Ò/ñ “Ñàìàðà” 22.25 “Äåòåêòîð ëæè 3” 23.20 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” 00.20 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.15 Õ/ô “Ãàëèíà”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.05 Íî÷íîé ýôèð

05.55 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 06.00, 07.10, 01.20, 02.55 Ïîãîäà 06.05, 04.35 Ñâèòàíîê 07.05, 07.45 Äåëîâûå ôàêòû 07.15 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.55 Ôàêòû íåäåëè 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.15, 00.35 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.05 Õ/ô “Òóïîé è åùå òóïåå” 11.55, 16.50 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 13.00 Õ/ô “Èäåàëüíîå óáèéñòâî” 14.55, 20.00 Ò/ñ “ÃÀÈøíèêè” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 21.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 22.55, 03.00 Ñâîáîäà ñëîâà 01.25 ÏðîÖiêàâå

06:00 06:10 06:25 06:30 07:30 08:30 09:00 09:30 09:45 11:30 11:45 12:00 13:00 13:20 14:00 14:30

óìí Óêðà¿íè “Çðîáëåíî ðóêàìè” “Åíöèêëîïåä³ÿ” “Àêöåíòè” “Ìàìèíà äîëÿ” “Ðîäèíà” “×åñòü ìóíäèðà” “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà” “Ñòàðå äîáðå ê³íî”. Õ/ô “Ìîñêâà ñëüîçàì íå â³ðèòü” 2 ñ. “Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè” “Ïîäàòêîâèé â³ñíèê” “Ïàíîðàìà äíÿ” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ïàíîðàìà äíÿ” “Ïðî ïðîô³” “Àíãë³éñüêèé êëóá”

17:00 19:00 19:30 20:00 20:25 20:45 21:00 21:25 22:00 22:30 00:00 00:10 00:35 00:50 02:50

“Øêîëà íåçâè÷àéíèõ íàóê” “Ñïîðòèâíèé êàëåéäîñêîï” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Õòî ÿ? Ùî ÿ ìîæó?” Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “гäíà øêîëà” “Ñëîâî ïîëüñüêå” “Çðîáëåíî ðóêàìè” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ñåêðåòè êðàñè” “Êóò çîðó” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” Õ/ô “Áàëàäà ïðî äîáëåñíîãî ëèöàðÿ Àéâåíãî” Ã³ìí Óêðà¿íè “Ä³ëîâèé ðèòì” Êë³ï-àíòðàêò “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” Õ/ô “Áàëàäà ïðî äîáëåñíîãî ëèöàðÿ Àéâåíãî” “Çâåðíè ñâîº ñåðöå äî Áîãà” Ä/ô “Ñåêðåòí³ ïë³âêè ÊÄÁ”

06.00, 05.15 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 06.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Ïðîäîëæåíèå” 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 12.45, 17.15 Ò/ñ “Ñëåä” 09.50, 20.00 Ò/ñ “Äèêèé 3” 11.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Ñóäüáà õðóñòàëüíîãî ÷åëîâåêà” 15.20, 02.50 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Ïðàâî íà çàùèòó 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20, 03.50 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 20.50 Ò/ñ “Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà” 22.30 Õ/ô “Íè÷åãî ëè÷íîãî”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.00 Õ/ô “Âíå ïîëÿ çðåíèÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.25 “Ïóñòü ãîâîðÿò”

Ïðîôèëàêòèêà 14.00 “Ïðîãðàììà ïåðåäà÷” 14.05, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 02.25, 03.55 “Ïîãîäà” 14.10 “5 ýëåìåíò” 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 15.15 “Ìàìèíà øêîëà” 16.10 “Îêíî â Åâðîïó” 17.25 “Â êàáèíåòàõ” 18.15 “Òåððèòîðèÿ çàêîíà” 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15, 02.40 “Íàëîãîâûé äíåâíèê” 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 23.30, 00.25 “Crime news” 23.45, 00.35, 02.35, 03.25, 04.15 “Îáçîð ïðåññû” 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 04.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 04.40 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé”

06.00 Ò/ñ “Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó ìàìó” 06.45 Óçíàé êàê 07.10 Áàêëóøíèöà 07.35, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 08.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00 Ò/ñ “Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.00 Ò/ñ “Ìåòîä Ëàâðîâîé” 12.55 Òâîþ ìàìó! 13.35 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 14.40, 20.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 15.40, 01.25 Âàéôàéòåðû 16.15 Ò/ñ “Ñïëèò” 17.15 Äîñâèäîñ 17.40 Ò/ñ “Ïîëîâèíêè” 18.20, 21.35 Îäíà çà âñåõ 19.25 Áîãèíÿ øîïïèíãà 19.50, 22.25 Ò/ñ “Âîñüìèäåñÿòûå”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.00 Äóðíåâ+1 23.25 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 00.00 Ò/ñ “Ðåàëüíàÿ êðîâü”. (3 êàòåãîðèÿ) 01.00 Êóçíèöà çâåçä 3 01.50 Äî óòðà

06.00 “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà” 06.30 Õ/ô “À åñëè ýòî ëþáîâü?” 08.05 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 09.00 “Ïðàâîñëàâíûå ñâÿòûå” 10.40 Ò/ñ “Ïàóòèíà 5” 14.40 Ò/ñ “Ñëåïîé” 18.30 “Ñëó÷àéíûé ñâèäåòåëü” 19.00, 23.45, 01.50, 04.05 “Ñâèäåòåëü” 19.20 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” 21.05 “Êðóòûå 90-ûå”

21.55 22.45 00.15 02.20 04.35 05.00

Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) Ò/ñ “CSI: Ëàñ-Âåãàñ”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Ãèäðà”. (2 êàòåãîðèÿ) Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå óáèéñòâà”. (2 êàòåãîðèÿ) “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” “Ïðàâäà æèçíè”

06.00, 16.00, 03.55 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð 06.30, 08.30 Ìèð çà íåäåëþ 07.00, 05.00 Óòðåííèé espresso 08.55, 12.15, 15.15, 16.45, 17.40, 18.55, 21.30 Ïîãîäà 09.00 Íàñëåäñòâî Êåííåäè 10.00, 16.50 Àëëî, äîêòîð! 11.15 Çâåçäíàÿ ðîäíÿ 12.20 Ëþáîâü Æàííû Ä’Àðê 14.00 Äèêèå ëîøàäè îñòðîâà Ñåéáë 15.00, 18.30, 21.00 Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 15.30 Ñâåòñêèå õðîíèêè 17.45 Ðåàëüíûå èñòîðèè. Æåíñêèå ñëàáîñòè 18.50, 21.25 Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Âèêòîð Ñóõîðóêîâ 20.00 È òû, Áðóò. Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ïðåäàòåëüñòâ 21.35 Òàòüÿíà Ñàìîéëîâà. Äî è ïîñëå ñëàâû 22.40 Íåâåðîÿòíûå ïóòåøåñòâèÿ 23.40, 04.20 Íåèçâåñòíîå îá èçâåñòíûõ. Êîðåéñêèé ëåîïàðä 00.35 Àìóðíûå ìåëîäèè 3 01.15 Õ/ô “Ñåêñ ñ ôàíòàçèåé”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.40 Õ/ô “Êîìïðîìåòèðóþùèå ñèòóàöèè. Øàëîâëèâûå ïàëü÷èêè”. (3 êàòåãîðèÿ)

06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00, 18.00 Ì/ñ “Àâàòàð” 10.00 Ì/ñ “Ìóëüòèìàíèÿ” 10.40, 16.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè Íåéòðîíà” 11.00 Ì/ñ “Ïîäðîñòêè-òèòàíû” 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” 13.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 17.00 Ì/ñ “Ïëàíåòà Øèí” 21.00 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 22.00, 00.00 Ì/ñ “Ãðèôèíû” 23.00 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.00 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

04.00 “Áûëî Âðåìÿ” 05.00 “Ïîä çíàêîì çîäèàêà. Âîäîëåé” 06.30 “Ïåñíÿ-87” 08.00, 14.00 Ñïåêòàêëü “Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà” 09.30 “Ïîêà âñå äîìà” 10.00 “Ñïîðò è ìóçûêà” 11.00, 02.00 “Êîëáà âðåìåíè” 12.00 “ ãîñòÿõ ó Âàëåíòèíà Ðàñïóòèíà” 12.55 “Ãîëîñà äðóçåé” 16.00 “Àâòîãðàô” 17.30, 23.30 Õ/ô “Ñîëü çåìëè” 18.40 Ä/ô “Ëàñ-Âåãàñ äíåì è íî÷üþ” 19.00, 01.00 “Âðåìÿ” 20.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 21.00 “Ïàðàä çâåçä” 22.00 “Êàìåðà ñìîòðèò â ìèð” 23.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Êîíñòàíòèí Ñèìîíîâ. Ñòèõè” 03.00 “Òåìà”

04.00 06.10

“ÍÒ óòðîì” Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Ïàðôþìåð”. “Öâåò çàâèñòè” 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 08.25 Àëåêñàíäð Æóðáèí. Ìåëîäèè íà ïàìÿòü 09.05 Òû íå ïîâåðèøü! 10.00 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ: Áàéêàë. Æèâîå îçåðî?” 11.35 “Äî ñóäà” 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 13.35, 16.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 14.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò” 15.35 Ò/ñ “Ñóïðóãè”. “Âàñèëèñà Ëóãîâàÿ” 17.30 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 18.35 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 19.25 Ò/ñ “Ëåãàâûé” 21.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 21.40 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”. “Æàðà”. “Íàãðàäà” 23.35 Ò/ñ “Áðèãàäà” 01.40 Ò/ñ “Ãîðîä ñîáëàçíîâ” 03.30 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå õðîíèêè”. “Äåëî êîíòðàáàíäèñòîâ. Èêîíû èç Ðîññèè”

05.45 07.00

Ì/ô “Ñîþçìóëüòôèëüì” è äðóãèå Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêà”

11.00 12.00 13.30 15.00 17.00 18.30 20.00 22.00 23.30 01.00 02.30 04.00

Ä/ô ïðî êèíî Õ/ô “Ôèíèñò - ßñíûé Ñîêîë” Õ/ô “Ñåìåéíîå ñ÷àñòüå” Ò/ñ “Êðàñíàÿ êàïåëëà” Õ/ô “Âûñòðåë” Õ/ô “Àíãåëû ñìåðòè” Ò/ñ “Êðàñíàÿ ïëîùàäü” Õ/ô “Âîéíà Õàðòà” Õ/ô “Ãàíãñòåð” Õ/ô “Âîðû â çàêîíå” Õ/ô “Âèñîêîñíûé ãîä” Õ/ô “Ãîðîæàíå”

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Íîâîñòè 05.05, 09.15 Òåëåêàíàë “Äîáðîå óòðî!” 09.35 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 10.05 “Æèòü çäîðîâî!” 11.00, 04.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 12.50 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” ñ Ã. Ìàëàõîâûì 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 14.25, 18.40 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 15.35 “Õî÷ó çíàòü” 16.05, 01.55 “Òû íå îäèí” 16.30 “Äåøåâî è ñåðäèòî” ñ Ä. Äîíöîâîé 17.10, 02.20 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.10, 03.05 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 20.00, 01.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 21.00 “Âðåìÿ” 21.30 Ò/ñ “Ãðà÷” 23.15 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 23.50 “Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü” ñ À. Ìàêàðîâûì 00.45 Íî÷íûå íîâîñòè

01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô “Ñâèñòàòü âñåõ íàâåðõ!” (6+) 02.10, 08.10, 14.10 Ì/ñ “Íàø äðóã Ïèøè÷èòàé” 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Ïèñüìà îò Ôåëèêñà” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ô “Ñàâðàñêà” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ñóïåðãåðîè” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà 5” Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ 3” Ò/ñ “Âòîðîé óáîéíûé” Ò/ñ “Èç æèçíè êàïèòàíà ×åðíÿåâà” Ò/ñ “Êðèìèíàëüíîå âèäåî 2” Ò/ñ “Ãîðûíû÷ è Âèêòîðèÿ”

06.00, 06.40, 10.35, 11.40, 05.30 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.50, 10.50 “Óòðî íà ÊÐÒ” 07.00, 18.00 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 07.15, 19.50 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 07.35, 20.10 Ò/ñ “ßñòðåá” 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, 18.10, 18.40 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 08.45, 11.10 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 09.45 “Âêóñû êóëüòóð” 12.25, 01.50 Õ/ô “Öåíòð íàïàäåíèÿ” 13.50 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 14.15, 22.50 “Þâåëèð” 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 17.00 “Êèíîèñòîðèè íàøåãî âðåìåíè” 17.35, 19.15 “Ãóáåðíèÿ” 18.20 “Êðèìèíàë” 18.55 “Îòðàæåíèå: íåèçâåñòíàÿ êëàññèêà” 21.10 “Êèíîïðîåêòîð” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.30 Õ/ô “Àðòèñòêà” 00.50 “Òåëå÷àò” 03.00 “Ïóøêèí” 03.20 Êîíöåðò “Èìåþ ÷åñòü ïðèãëàñèòü” 04.20 “Ëþáîâü çåìíàÿ” 04.50 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 05.10 “Óñïåõ íà øïèëüêàõ”

06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.30, 02.45 Ôóòáîë News 06.10 Ìàëàãà - Ñàðàãîñà. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 08.10, 17.50 Âàëåíñèÿ - Áàðñåëîíà. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 10.20, 03.45 Futbol Mundial 10.50 Àòëåòèêî - Áåòèñ. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 12.45 Äæåíîà - Ëàöèî. ×åìïèîíàò Èòàëèè 14.45 Ä/ô “Áûòü “Ëèâåðïóëüöåì” 15.50 Ìàí Ñèòè - Ëèâåðïóëü. ×åìïèîíàò Àíãëèè 19.45, 22.45, 01.45 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 20.45, 23.45, 03.00 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà 21.30, 00.45, 04.15 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Îáçîð òóðà 05.15 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.00, 02.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Òâåíòå

10 ñòîð. - Óòðåõò 07.55, 04.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Ãåíê - Áðþããå 10.10, 23.55 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Èíòåð Ìîâèñòàð - Ôèñèîìåäèà Ìàíàêîð 12.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. ÁÊ Äîíåöê - Àçîâìàø 13.55 Òåííèñ. ÀÒÐ. Apia International Sydney 1/4 ôèíàëà. Òîìè÷ - Íèåìèíåí 16.10 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Ëèäñ - Êàðäèôô Ñèòè 18.05 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Äíåïð - ÁÊ Íèêîëàåâ 19.50, 01.45 Ýêñòðà-ôóòçàë 20.15 Áîêñ. Íüþ-Éîðê, ÑØÀ. Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ãàáðèýëü Ðîñàäî 21.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð 22.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - Æàëüãèðèñ

07.00, 12.00 Ä/ô “Ëåñà æèâîòâîðÿùåãî äîæäÿ” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 09.55, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.25, 21.00, 21.30 Ä/ô “Çâåðèíàÿ ñêîðàÿ ïîìîùü” 13.00 Ä/ô “Ðàé ïîïóãàåâ” 14.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê Àííû” 14.30, 15.00 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 19.00, 00.00, 02.00 Ä/ô “Äèêàÿ ïðèðîäà Êîëóìáèè ñ Íàéäæåëîì Ìàðâåíîì” 22.00 Ä/ô “Äíåâíèê áîëüøîé êîøêè (7)” 23.00 Ä/ô “Æèçíü ñ õîëîäíîé êðîâüþ” 01.00, 01.30 Ä/ô “Îáåçüÿíû-âîðèøêè” 03.00, 05.00 Ä/ô “Áûòü õèùíèêîì” 04.00, 06.00 Ä/ô “Äåëî óáèéöû ñ êóêîëüíûì ëèöîì”

04.00 “Óòðî Ðîññèè” 08.05 “Èñêàòåëè” 09.00, 12.00, 14.00, 18.00 Âåñòè 09.30 “1000 ìåëî÷åé” 10.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 11.00, 03.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 12.30, 15.30, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 13.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 13.55 Ò/ñ “Èíñòèòóò áëàãîðîäíûõ äåâèö” 14.50 Âåñòè - Ñïîðò 15.50 Ò/ñ “Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî” 18.30, 02.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 19.20 Ò/ñ “Ãðîì” 20.15 Ò/ñ “Ìàðüèíà ðîùà” 22.05 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”. Ì. Æâàíåöêèé 23.00 Ò/ñ “Ñîíüêà. Ïðîäîëæåíèå ëåãåíäû” 23.50 “Äåâ÷àòà” 00.30 “Âåñòè +” 00.50 Õ/ô “Áåëûå îäåæäû” 02.15 Âåñòè.ru

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.10 “Ïîñòñêðèïòóì” 09.00, 17.50, 05.25 Ì/ñ “Ñàíäîêàí” 09.25, 00.45 Ä/ô “Þðèé Áîãàòûðåâ. Èäåàëüíûé èñïîëíèòåëü” 10.10 “ öåíòðå ñîáûòèé” 11.00 Äîì ñ èñòîðèåé. “Òåàòð Îáðàçöîâà” 11.30, 14.30, 17.30, 20.00 Ñîáûòèÿ 11.50, 20.25 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð” 12.35 “Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. Ñåðäîáñêèé ïðèçðàê” 13.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Æèë-áûë ïåñ” 13.50 “Âðà÷è” 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Ïåòðîâêà, 38” 15.20, 23.20 Êîíöåðò “Íàäåæäà Áàáêèíà â êðóãó äðóçåé” 16.10 Ä/ô “Íîííà Ìîðäþêîâà. Êàê íà ñâåòå áåç ëþáâè ïðîæèòü” 16.50, 01.30 “Pro æèçíü” 18.15, 02.35 Âðåìåííî äîñòóïåí. Â. Áàðõàòîâ 19.10, 03.45 “Ïðàâî ãîëîñà” 21.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Êîëáàñíàÿ ìåëîäðàìà” 21.50 Ä/ô “Ãèòëåð. Ïóòü ê âëàñòè” 22.30, 04.35 Ò/ñ “Ëåãåíäà îá Îëüãå” 00.15 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 02.10 “Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


11 ñòîð. 06.05 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.15 “ÒÑÍ” 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.25 Ì/ô “Ýñêèìîñêà” 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷åñòâåííûé âåê. Ðîêñîëàíà” 12.00, 20.15 Õ/ô “Ãþëü÷àòàé” 14.00 “Íå âðè ìíå 3” 15.00 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 2” 16.10 “Ïðîñòîøîó ñ Þðèåì Ãîðáóíîâûì” 16.45 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 22.10, 02.25 “Óêðàèíñêèå ñåíñàöèè” 23.30, 03.25 Ò/ñ “Òåîðèÿ ëæè 3”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.30 Õ/ô “Ðåëèêò”. (3 êàòåãîðèÿ) 03.10 “Òåëåâèçèîííàÿ Ñëóæáà Íîâîñòåé” 04.10 Õ/ô “Ðåëèêò”. (2 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 06.10, 07.05 Ñïîðò 06.15, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 06.20 Ðåöåïòû çäîðîâüÿ 06.25 ÀãðîÝðà 06.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 07.15 Çàãëàâèÿ 07.20 Ñòðîéïëîùàäêà 07.25 Ñòðàíà on-line 07.30 Ãîñòü ñòóäèè 07.40 Ýðà áèçíåñà 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.15 Õ/ô “Êîëäóíüÿ” ÓÒ-1 09.00, 21.00 Èòîãè äíÿ 09.20, 15.20, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 09.25 Àóäèåíöèÿ. Ñòðàíû îò À äî ß 09.45 “Òàéíû óñïåõà” ñ Í. Ãîðîäåíñêîé 10.15 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 11.40  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà 12.30 Øàã ê çâåçäàì 13.15, 18.45, 21.20 Äåëîâîé ìèð 13.20 Óäà÷è 13.45 Õ/ô “Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ” 15.00, 18.20 Íîâîñòè 15.25 EuroNews 15.40 Íàóêà 15.45 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.50 Ïîãîäà 15.55 Õ/ô “Âîñòî÷íûé êîðèäîð” 17.30 Ò/ñ “Ñîëî äëÿ ïèñòîëåòà ñ îðêåñòðîì” 19.00 221. Ýêñòðåííûé âûçîâ. Íåäåëÿ 19.45 Êðèâîå çåðêàëî 21.25 “Àäðåíàëèí” 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.10, 01.10 Ñïîðò 23.15 Ïîãîäà 23.20 Õ/ô “Ìóæñêàÿ ðàáîòà” 00.20 Îò ïåðâîãî ëèöà 00.40 Ìåæäó ñòðîê ÓÒ-1 01.20, 02.15 Íîâîñòè 01.45 Î ãëàâíîì 02.35 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.30 Àóäèåíöèÿ. Ñòðàíû îò À äî ß 03.50 Ìèð àòîìà 04.00 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 04.05 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 05.35 Èòîãè äíÿ

05.35 Ò/ñ “Ëåêòîð” 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 07.30 Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ 09.10, 20.35 Ò/ñ “Õîçÿéêà òàéãè 2. Ê ìîðþ” 11.50 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ëåîíèäîì Êàíåâñêèì 2” 12.55 Õ/ô “Ïåòðîâêà, 38” 14.40 Õ/ô “Îãàðåâà, 6” 16.15 Ò/ñ “Ñåðäöå ìàòåðè” 18.10 Ò/ñ “Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 20.30, 03.15 “Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ” 23.15 Ò/ñ “Ëåêòîð”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.05 Õ/ô “Çîëîòî äóðàêîâ” 02.45 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 03.20 Ä/ô “Æàäíîñòü I”

05.20 Ò/ñ “Êàê ñêàçàë Äæèì” 06.00, 06.45 Î÷åâèäåö. Ñàìîå ñìåøíîå 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîðòåð 07.35, 08.35, 19.30, 01.25 Ïîãîäà 09.00, 19.50 Ò/ñ “Íå ïëà÷ü ïî ìíå, Àðãåíòèíà!” 10.05, 16.45 Ò/ñ “Âèîëà Òàðàêàíîâà.  ìèðå ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé 3” 11.15 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 13.25, 14.25 Kids’ Time 13.30 Ì/ñ “Çëþêè áîáðû” 14.35, 15.40 Teen Time 14.40 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 15.45 Ò/ñ “Òðåòüÿ ïëàíåòà îò Ñîëíöà” 17.55, 20.50 Ò/ñ “Âîðîíèíû”

²ÂÒÎÐÎÊ, 5 ËÞÒÎÃÎ 19.25, 01.20 Ñïîðòðåïîðòåð 21.55 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 23.00 Ò/ñ “Øêîëà”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.05 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.30 Ò/ñ “Ñïëåòíèöà” 02.55 Ò/ñ “Ñîáëàçíèòåëüíûå è ñâîáîäíûå” 03.15, 04.15 Çîíà íî÷è 03.20 Äðàé Òó÷à: ïîñëåäíèå ñòðàíèöû 03.50 Ïòèöû ãíåçäà Ìàðèè 04.20 Ìîé àäðåñ - Ñîëîâêè. Ïàñòêà 04.40 Çàðÿ âå÷åðíÿÿ 04.50, 05.15 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.55 Òàê íèêòî íå ëþáèë

06.00 “Óòðî íà Ê1” 07.30 Ì/ô 10.20 “Æåíñêàÿ ëèãà” 11.10, 23.50 Õ/ô “Æàíäàðì â Íüþ-Éîðêå” 13.00, 23.00 Ò/ñ “Êëèíèêà” 13.50 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” 14.40, 19.00 “Øîïèíã ìîíñòðû” 15.30, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 16.20 “Îðåë è Ðåøêà” 17.10 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 19.50 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” 20.45 “Áîéöîâñêèé êëóá” 21.40 “Øòó÷êè” 01.30 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.30, 05.45 Faceëèôòèíã 06.00 Òåëåòîðãîâëÿ 07.00 Ì/ô 09.05 Ñåìüÿ îò À äî ß 10.20 Íàøå âñå 11.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.25, 18.55, 00.50 Çíàåòå ÷òî? 13.15, 22.20 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 14.00, 19.50 Âðà÷è 14.40 5 èíãðåäèåíòîâ 15.30, 21.35 Òàéíû øåô-ïîâàðà 16.20, 23.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð 17.15, 20.40 Áóäü ïî-òâîåìó 18.00, 00.00 Òàéíû ñóäüáû 01.35 Öâåò Íî÷è

04.55 “×óæèå îøèáêè. Ëþáîâíèê ìîåé ìàìû” 05.40, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!” 07.20, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 09.00 Õ/ô “Ïîëåò áàáî÷êè” 12.40 “ÌàñòåðØåô” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 20.00 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 21.00 Ò/ñ “Ñàìàðà” 22.25 “Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì äåòåé” 00.15 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.05 Õ/ô “Ãàëèíà”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.55 Íî÷íîé ýôèð

05.35, 07.15, 01.45, 04.20 Ïîãîäà 05.40 Ôàêòû 06.05, 04.25 Ñâèòàíîê 07.05, 07.45 Äåëîâûå ôàêòû 07.20 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.55 Ýêñòðåííûé âûçîâ 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.15, 01.00 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.05, 16.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 13.00 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 13.05 Ò/ñ “Ãðóïïà “Zeta” 2” 14.00, 21.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 15.00, 20.00 Ò/ñ “ÃÀÈøíèêè” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 23.00 Õ/ô “Ðîêêè”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.50 Õ/ô “Êîøêà Áàëó”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.25 ÏðîÖiêàâå

06:00 06:10 06:35 07:00 07:00 07:30 09:00 09.30 11:00 11:30 12:00 13:00 13.20 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:20 16:30 17:00 19:00 19:30 20:15

óìí Óêðà¿íè “Ñåêðåòè êðàñè” “Ïîâ³ð ó ñåáå” “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” “×àñ êðà¿íè” Õ/ô “Áàëàäà ïðî äîáëåñíîãî ëèöàðÿ Àéâåíãî” “Ñëîâî ïîëüñüêå” “Çâèòÿãà” “Ïàíîðàìà äíÿ” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ïàíîðàìà äíÿ” “Ðîçìîâà áåç íîòàö³é” “гäíà øêîëà” “Òâîº ìàéáóòíº” “Ñëóõàé î÷èìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”, Ì/ô Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè”

20:45 21:00 21:25 ðåêëàìà 22:00 22:30 23:35 00:00 00:10 00:40 00:55 02:55 04:10 04:40

“ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ðàçîì äî æèòòÿ” “Ñòîð³íêàìè ³ñòî𳿔 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “Çíàéîìñòâî” “Ñîëîì³ÿ Êðóøåëüíèöüêà” Ã³ìí Óêðà¿íè “Ôóòáîëüí³ ä³àëîãè” Êë³ï-àíòðàêò “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “Çíàéîìñòâî” “²ìåíà”. Îëåêñàíäð Âîëêîâ Ä/ô “Âèäè Çåìë³ ç Êîñìîñó”

06.00, 05.15 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 06.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Ïðîäîëæåíèå” 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 12.45, 17.15 Ò/ñ “Ñëåä” 09.50, 20.00 Ò/ñ “Äèêèé 3” 11.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Äóðäîì äëÿ çâåçäû” 15.20, 03.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Ïðàâî íà çàùèòó 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20, 03.50 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 20.50 Ò/ñ “Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà” 21.45 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 23.30 Ò/ñ “Ãðèìì” 00.15 Õ/ô “Íè÷åãî ëè÷íîãî”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.15 Ò/ñ “Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.25 “Ïóñòü ãîâîðÿò”

06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.25, 08.15, 18.50, 23.40, 00.25, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 23.45, 00.35, 02.35, 03.25, 03.35, 04.15 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.10, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 07.15 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.30, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 07.55, 08.50 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 08.20 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 08.40, 09.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 03.55 “Ïîãîäà” 09.15, 13.35, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 13.10 “Íàëîãîâûé äíåâíèê” 16.10 “Òðàíñìèññèÿ” 17.25 “Îñîáåííûé âçãëÿä” 18.15 “Ýíåðãîíàäçîð” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15, 02.40 “Àãðîêîíòðîëü” 23.30 “Crime news” 04.20 “Æèçíü èíòåðåñíà” 04.40 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé”

06.00 Ò/ñ “Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó ìàìó” 06.45 Óçíàé êàê 07.10 Áàêëóøíèöà 07.35, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 08.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00 Ò/ñ “Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.00 Ò/ñ “Ìåòîä Ëàâðîâîé” 12.55, 19.25 Áîãèíÿ øîïïèíãà 13.35 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 14.40, 20.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 15.40, 01.25 Âàéôàéòåðû 16.15 Ò/ñ “Ñïëèò” 17.15 Äîñâèäîñ 17.40 Ò/ñ “Ïîëîâèíêè” 18.20, 21.35 Îäíà çà âñåõ 19.50, 22.25 Ò/ñ “Âîñüìèäåñÿòûå”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.00 Àíåêäîòû 23.25 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 00.00 Ò/ñ “Ðåàëüíàÿ êðîâü”. (3 êàòåãîðèÿ) 01.00 Êóçíèöà çâåçä 3 01.50 Äî óòðà

05.25 Õ/ô “Àòòåñòàò çðåëîñòè” 06.55 Õ/ô “ äâóõ øàãàõ îò “Ðàÿ” 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” 09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 10.00 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð 3” 11.45 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” 12.50 Ò/ñ “Ðîññèéñêèå ëåêàðñòâà” 14.55, 19.30 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” 16.45, 19.00, 23.45, 02.00, 04.10 “Ñâèäåòåëü” 17.00 Ò/ñ “1942” 21.45 Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.45 Ò/ñ “CSI: Ëàñ-Âåãàñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.15 Õ/ô “Îãð”. (3 êàòåãîðèÿ)

02.30 04.40 05.20

Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå óáèéñòâà”. (2 êàòåãîðèÿ) “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

06.00, 16.00, 03.45 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 06.55, 18.50, 21.25 Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ 07.00, 04.50 Óòðåííèé espresso 08.55, 12.10, 15.15, 16.45, 17.40, 18.55, 21.30 Ïîãîäà 09.00, 20.00 È òû, Áðóò. Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ïðåäàòåëüñòâ 10.00, 16.50 Àëëî, äîêòîð! 11.15 Òàòüÿíà Ñàìîéëîâà. Äî è ïîñëå ñëàâû 12.15 Ðåàëüíûå èñòîðèè. Æåíñêèå ñëàáîñòè 14.00, 22.40 Íåâåðîÿòíûå ïóòåøåñòâèÿ 15.30 Êóìèðû 15.45 Öèâèëèçàöèÿ Incognita 17.45 Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøà ïåíñèÿ 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Àíäðîí Ìèõàëêîâ-Êîí÷àëîâñêèé 21.35 Îòöû-îäèíî÷êè 23.40, 04.10 Íåèçâåñòíîå îá èçâåñòíûõ. Êîðåéñêèé ëåîïàðä 00.35 Àìóðíûå ìåëîäèè 3 01.00 Õ/ô “Òåëî è äóøà 2”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.35 Õ/ô “Ëåòíèå çàáàâû”. (3 êàòåãîðèÿ)

06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00, 18.00 Ì/ñ “Àâàòàð” 10.00 Ì/ñ “Ìóëüòèìàíèÿ” 10.40, 16.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè Íåéòðîíà” 11.00 Ì/ñ “Ïîäðîñòêè-òèòàíû” 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” 13.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 17.00 Ì/ñ “Ïëàíåòà Øèí” 21.00 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 22.00, 00.00 Ì/ñ “Ãðèôèíû” 23.00 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.00 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

04.00 “Ñïîðò è ìóçûêà” 05.00, 14.00, 20.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 06.00 “ ãîñòÿõ ó Âàëåíòèíà Ðàñïóòèíà” 06.55 “Ãîëîñà äðóçåé” 08.00, 02.00 Ñïåêòàêëü “Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà” 10.00 “Àâòîãðàô” 11.30, 17.30 Õ/ô “Ñîëü çåìëè” 12.40 Ä/ô “Ëàñ-Âåãàñ äíåì è íî÷üþ” 13.00, 19.00 “Âðåìÿ” 15.00, 21.00 “Ïàðàä çâåçä” 16.00 Ä/ô “Òîëñòÿê” íà ñâÿçü íå âûéäåò” 17.05 Ôèëüì-êîíöåðò “Îòðàæåíèå” 18.40 Ôèëüì-êîíöåðò “Ñòàðèííûå ðóññêèå ðîìàíñû” 22.00 “Áûëî Âðåìÿ” 23.00 “Ïîä çíàêîì çîäèàêà. Âîäîëåé” 00.30 “Ïåñíÿ-87” 03.30 “Ïîêà âñå äîìà”

04.00 06.10

“ÍÒ óòðîì” Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “ ïîèñêàõ ÷åìïèîíà”. “Òèìóðîâöû” 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 08.25 “Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê” 09.25 Ðóññêàÿ íà÷èíêà 10.00 Ò/ñ “Àëèáè” íà äâîèõ”. “Âèðòóîç” 11.35 “Äî ñóäà” 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 13.35, 16.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 14.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò” 15.35 Ò/ñ “Ñóïðóãè”. “Ðåàëèòè” 17.30 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 18.35 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 19.25 Ò/ñ “Ëåãàâûé” 21.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 21.40 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”. “Îãîíü”. “Èãðà” 23.35 Ò/ñ “Áðèãàäà” 01.40 Ò/ñ “Ãîðîä ñîáëàçíîâ” 03.30 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå õðîíèêè”. “Íåîêîí÷åííàÿ âîéíà”

05.45 Ì/ô “Ñîþçìóëüòôèëüì” è äðóãèå 08.30 Õ/ô “Çàâòðàê íà òðàâå” 11.00 Ä/ô ïðî êèíî 12.00 Õ/ô “Ïåðâûé ïàðåíü” 13.30 Õ/ô “Îïåêóí” 15.00, 20.00 Ò/ñ “Êðàñíàÿ ïëîùàäü” 17.00 Õ/ô “Ãîðîæàíå” 18.30 Õ/ô “Ãåíåðàë” 22.00 Õ/ô “Ãàíãñòåð” 23.30 Õ/ô “Ìåðòâåö èäåò” 01.00 Õ/ô “Àíãåëû ñìåðòè” 02.30 Õ/ô “Ôèíèñò - ßñíûé Ñîêîë” 04.00 Õ/ô “Íàøà äà÷à”

¹ 3 (1064) 30 ñ³÷íÿ 2013 ð.

10.55 05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Íîâîñòè 05.05, 09.15 Òåëåêàíàë “Äîáðîå óòðî!” 09.35 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 10.05 “Æèòü çäîðîâî!” 11.00, 04.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 12.50 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” ñ Ã. Ìàëàõîâûì 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 14.25, 18.40 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 15.35 “Õî÷ó çíàòü” 16.05, 01.55 “Òû íå îäèí” 16.30 “Äåøåâî è ñåðäèòî” ñ Ä. Äîíöîâîé 17.10, 02.20 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.10, 03.05 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 20.00, 01.05 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 21.00 “Âðåìÿ” 21.30 Ò/ñ “Ãðà÷” 23.15 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 23.50 Íî÷íûå íîâîñòè 00.05 Ò/ñ “Çàäèðû”

12.50 13.25 15.05 15.35 17.25 19.30 20.00 21.00 21.35 02.20 04.15

01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô “Ðàëüô, çäðàâñòâóé!” (6+) 02.10, 08.10, 14.10 Ì/ñ “Íàø äðóã Ïèøè÷èòàé” 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Ïèñüìà îò Ôåëèêñà” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ô “ îäíî ïðåêðàñíîå äåòñòâî” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ñóïåðãåðîè” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà 5” Ò/ñ “Åùå íå âå÷åð” Ò/ñ “Âòîðîé óáîéíûé” Ò/ñ “Èç æèçíè êàïèòàíà ×åðíÿåâà” Ò/ñ “Êðèìèíàëüíîå âèäåî 2” Ò/ñ “Ãîðûíû÷ è Âèêòîðèÿ”

06.00, 06.40, 10.35, 11.45, 05.30 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.50, 10.50 “Óòðî íà ÊÐÒ” 07.00, 17.35, 19.15 “Ãóáåðíèÿ” 07.25, 22.40 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 07.35 Ò/ñ “ßñòðåá” 08.35, 09.15, 10.20, 11.35, 12.10, 13.40, 16.45, 18.05 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 08.45, 11.00, 22.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 09.45 “Âêóñû êóëüòóð” 11.20, 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 12.25 Õ/ô “Äî÷ü ìîðÿêà” 13.50, 18.25 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 14.15, 22.50 “Þâåëèð” 17.00 “Êèíîèñòîðèè íàøåãî âðåìåíè” 18.15, 21.10 “Êèíîïðîåêòîð” 18.55, 21.35 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 19.50, 05.10 “Çäîðîâüå” 20.10 Ò/ñ “Áåçûìÿííûé çàìîê” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.55 “Àðõèâû èñòîðèè” 00.50 “Òåëå÷àò” 01.50 “Îäèí íà îäèí ñî âñåìè” 02.20 “Ïóøêèí” 02.30 “Òðè öâåòà âðåìåíè” 03.00 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 03.30 “Óñïåõ íà øïèëüêàõ” 03.50 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” 04.20 “Øêîëà âûæèâàíèÿ” 04.50 “Âèííàÿ êàðòà”

06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.45, 02.55 Ôóòáîë News 06.10, 18.30 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Îáçîð òóðà 07.10, 04.10 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà 08.10 Ãîâåðëà - Øàõòàð. Ëó÷øèå ìàò÷è ÷åìïèîíàòà Óêðàèíû 10.20 Ìàëàãà - Ñàðàãîñà. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 12.15, 18.00, 04.55 Futbol Mundial 12.45 Ãðàíàäà - Ðåàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 14.40, 03.10 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 16.00 Ýñïàíüîë - Ëåâàíòå. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 19.30 Ìàí Ñèòè - Ëèâåðïóëü. ×åìïèîíàò Àíãëèè 21.30 Ä/ô “Áûòü “Ëèâåðïóëüöåì” 22.50 Âàëåíñèÿ - Áàðñåëîíà. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 01.00 Ìåòàëëóðã Ç - Äíåïð. Ëó÷øèå ìàò÷è ÷åìïèîíàòà Óêðàèíû 05.25 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.00

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. ÏÑ - ÀÄÎ 07.55, 23.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð 09.00, 00.35 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - Æàëüãèðèñ

Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Ëèäñ - Êàðäèôô Ñèòè Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè Òåííèñ. ÀÒÐ. Apia International Sydney 1/4 ôèíàëà. Ãðàíîëüåðñ - Ñåïïè “Ãîíêè íà âûíîñëèâîñòü. Èòîãè ñåçîíà 2012” Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Èíòåð Ìîâèñòàð - Ôèñèîìåäèà Ìàíàêîð Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Òðèóìô - Æàëüãèðèñ Ýêñòðà-ôóòçàë Ãîëüô. PGA. Waste Management Phoenix Open. Îáçîð òóðíèðà Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Òâåíòå - Óòðåõò Òåííèñ. ÀÒÐ. Apia International Sydney 1/4 ôèíàëà. Òîìè÷ - Íèåìèíåí Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. ÁÊ Äîíåöê - Àçîâìàø

07.00 Ä/ô “Ðàé ïîïóãàåâ” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 09.55, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.25, 21.00, 21.30 Ä/ô “Çâåðèíàÿ ñêîðàÿ ïîìîùü” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 Ä/ô “Íà ÷åñòíîì ñëîâå è íà îäíîì êðûëå” 14.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê Àííû” 19.00, 00.00, 02.00 Ä/ô “Äèêàÿ ïðèðîäà Êîëóìáèè ñ Íàéäæåëîì Ìàðâåíîì” 22.00 Ä/ô “Ïðèðîäà Áðèòàíèè” 23.00 Ä/ô “Æèçíü ñ õîëîäíîé êðîâüþ” 01.00, 01.30 Ä/ô “Îáåçüÿíû-âîðèøêè” 03.00, 05.00 Ä/ô “Áûòü õèùíèêîì” 04.00, 06.00 Ä/ô “Óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü”

04.00 “Óòðî Ðîññèè” 08.05, 23.05 Ò/ñ “Ñîíüêà. Ïðîäîëæåíèå ëåãåíäû” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 09.30 “1000 ìåëî÷åé” 10.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 11.00, 03.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 12.30, 15.30, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 13.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 13.55 Ò/ñ “Èíñòèòóò áëàãîðîäíûõ äåâèö” 14.50 Âåñòè - Ñïîðò 15.50 Ò/ñ “Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî” 18.30, 02.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 19.20 Ò/ñ “Ãðîì” 20.15 Ò/ñ “Ìàðüèíà ðîùà” 22.05 “Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò” 00.00 “Âåñòè +” 00.20 “×åñòíûé äåòåêòèâ” 00.50 Õ/ô “Áåëûå îäåæäû” 02.15 Âåñòè.ru

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.25, 13.50 “Âðà÷è” 09.05, 17.50, 05.25 Ì/ñ “Ñàíäîêàí” 09.30, 18.15, 00.45 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 10.15, 15.25, 23.20 Ò/ñ “Ëèíèè ñóäüáû” 11.00 “Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå” 11.30, 14.30, 17.30, 20.00 Ñîáûòèÿ 11.50, 20.25 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð” 12.35 Ä/ô “Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà. Âî âñåì ïðîøó âèíèòü ëþáîâü” 13.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Øåô, ïîåõàëè!” 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Ïåòðîâêà, 38” 16.10 Ä/ô “Áðèæèò Áàðäî. Ýâîëþöèÿ ëþáâè” 16.50, 01.30 “Pro æèçíü” 19.00 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 19.10, 03.45 “Ïðàâî ãîëîñà” 21.10 “Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. Ýêñïåðèìåíòàòîðû” 21.50 Ä/ô “Ñòàëèíãðàä. Áèòâà ìèðîâ” 22.30, 04.35 Ò/ñ “Ëåãåíäà îá Îëüãå” 00.15 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 02.10 “Òàéíû íàøåãî êèíî. “Âèé” 02.35 Í. Êàñïåðñêàÿ “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


¹ 3 (1064) 30 ñ³÷íÿ 2013 ð. 17.55, 20.50 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 19.25, 01.20 Ñïîðòðåïîðòåð 21.55 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 23.00 Ò/ñ “Øêîëà”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.05 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.30 Ò/ñ “Ñïëåòíèöà” 02.55 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 03.00 Ò/ñ “Ñîáëàçíèòåëüíûå è ñâîáîäíûå” 03.20, 03.55 Çîíà íî÷è 03.25 Ò ïðî Ò 04.00 Ãäå òû, Óêðàèíà? 04.50, 05.15 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.55 Óñìåøíèê

06.05 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.15 “ÒÑÍ” 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.25 Ì/ô “Ýñêèìîñêà” 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷åñòâåííûé âåê. Ðîêñîëàíà” 12.00, 20.15 Õ/ô “Ãþëü÷àòàé” 13.55 “Íå âðè ìíå 3” 15.00 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 2” 16.10 “Ïðîñòîøîó ñ Þðèåì Ãîðáóíîâûì” 16.45, 03.00 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 22.10, 02.15 “Òàáó ñ Íèêîëàåì Âåðåñíåì” 23.30, 03.25 Ò/ñ “Òåîðèÿ ëæè 3”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.30 Õ/ô “Èñ÷åçíîâåíèå”. (3 êàòåãîðèÿ) “Óòðî íà Ê1” 04.10 Õ/ô “Èñ÷åçíîâåíèÿ”. (3 êàòåãîðèÿ) 06.00 07.30 Ì/ô 10.30 “Æåíñêàÿ ëèãà” 11.20, 23.50 Õ/ô “Æàíäàðì æåíèòñÿ” 13.00, 23.00 Ò/ñ “Êëèíèêà” ÒÐÊ “Ýðà” 13.50 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 14.40, 19.00 “Øîïèíã ìîíñòðû” 06.01 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 15.30, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 06.10, 07.05 Ñïîðò 16.20 “Îðåë è Ðåøêà” 06.15, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 17.10 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 06.20 Ðåöåïòû çäîðîâüÿ 19.50 “Áîéöîâñêèé êëóá” 06.25 ÀãðîÝðà 20.45 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” 06.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 21.40 “Øòó÷êè” 07.15 Çàãëàâèÿ 01.20 “Íî÷íàÿ æèçíü” 07.20 Ãèãàáàéò 07.25 Ñòðàíà on-line 07.30 Ãîñòü ñòóäèè 05.30, 05.45 Faceëèôòèíã 07.40 Ýðà áèçíåñà 06.00 Òåëåòîðãîâëÿ 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 07.00 Ì/ô 08.15 Õ/ô “Êîëäóíüÿ” 09.05 Ñåìüÿ îò À äî ß ÓÒ-1 10.20 Íàøå âñå 09.00, 15.20, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 11.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 09.05 Îêîëèöà 12.25, 18.55, 00.50 Çíàåòå ÷òî? 09.30 Ïðàâèòåëüñòâî íà ñâÿçè ñ ãðàæäàíàìè 13.15, 22.20 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 10.15 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 14.00, 19.50 Âðà÷è 11.45  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà 14.40 5 èíãðåäèåíòîâ 12.35 Óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ 15.30, 21.35 Òàéíû øåô-ïîâàðà 13.05 Êíèãà.ua 16.20, 23.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð 13.25, 18.45, 21.20 Äåëîâîé ìèð 17.15, 20.40 Áóäü ïî-òâîåìó 13.35 Î ãëàâíîì 18.00, 00.00 Òàéíû ñóäüáû 13.55 Õ/ô “Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ” 01.35 Öâåò Íî÷è 15.00, 18.20 Íîâîñòè 15.25 EuroNews 15.40 Íàóêà 15.45 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 05.50 “×óæèå îøèáêè. Ïîñëåäíèé ðåéñ” 15.50 Ïîãîäà 06.35, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!” 15.55 Õ/ô “Ïåðåïðàâà” 08.25, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 17.30 Ò/ñ “Ñîëî äëÿ ïèñòîëåòà ñ îðêåñòðîì” 10.05 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Ñàìîóáèéöû-íåóäà÷19.10, 21.30 Êðèâîå çåðêàëî íèêè” 20.50 Ìåãàëîò 10.55 “Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì äåòåé” 21.00 Èòîãè äíÿ 12.45 “ÌàñòåðØåô” 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðîéêà, Êåíî 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” ÒÐÊ “Ýðà” 20.00 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 23.00, 01.00 Èòîãè 21.00 Ò/ñ “Ñàìàðà” 23.10, 01.10 Ñïîðò 22.25 “Õàòà íà òàòà” 23.15 Ïîãîäà 00.15 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.20 Õ/ô “Ìóæñêàÿ ðàáîòà” 01.10 Õ/ô “Ãàëèíà”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.20 Îò ïåðâîãî ëèöà 03.00 Íî÷íîé ýôèð 00.40 Ìåæäó ñòðîê ÓÒ-1 01.20, 02.15 Íîâîñòè 01.45 Î ãëàâíîì 05.25 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 02.35 ÒåëåÀêàäåìèÿ 05.30, 07.10, 01.50, 04.15 Ïîãîäà 03.30 “Òàéíû óñïåõà” ñ Í. Ãîðîäåíñêîé 05.35 Ôàêòû 04.00 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 06.05, 04.20 Ñâèòàíîê 04.05 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 07.05, 07.45 Äåëîâûå ôàêòû 05.35 Èòîãè äíÿ 07.15 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.55 Íåñåêðåòíûå ôàéëû 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.15, 01.05 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 05.30 Ò/ñ “Ëåêòîð” 10.10, 16.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 07.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 12.45 Ôàêòû. Äåíü 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 13.00 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 07.30 Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ 13.05 Ò/ñ “Ãðóïïà “Zeta” 2” 08.00, 08.30, 09.00 “Íîâîñòè” 14.00, 21.50 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 09.10 Ò/ñ “Õîçÿéêà òàéãè 2. Ê ìîðþ” 15.00, 20.00 Ò/ñ “ÃÀÈøíèêè” 11.55 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ëåîíèäîì 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð Êàíåâñêèì 2” 22.50 Õ/ô “Áëèçêèå êîíòàêòû òðåòüåãî 13.00, 18.10 Ò/ñ “Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé” âèäà”. (2 êàòåãîðèÿ) 14.45 “Ñóäåáíûå äåëà” 01.55 Õ/ô “Ðîêêè”. (2 êàòåãîðèÿ) 15.25 “Ñåìåéíûé ñóä” 03.50 ÏðîÖiêàâå 16.20 Ò/ñ “Ñåðäöå ìàòåðè” 19.00 “Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ Íîðâåãèè - ñáîðíàÿ Óêðàèíû” 21.00, 04.10 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 06:00 óìí Óêðà¿íè 21.30, 04.40 “Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ” 06:05 “Ñîëîì³ÿ Êðóøåëüíèöüêà” 21.35 “Õîçÿéêà òàéãè 2. Ê ìîðþ” 06:30 “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” 00.15 Ò/ñ “Ëåêòîð”. (2 êàòåãîðèÿ) 07:00 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 01.50 “Ïàðê àâòîìîáèëüíîãî ïåðèîäà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 02.15 Õ/ô “Íåóêðîòèìûé”. (2 êàòåãîðèÿ) 07:00 07:30 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 04.45 Ä/ô “Æàäíîñòü I” 08:20 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” (ïîâòîð) 09:00 “×àñ êðà¿íè” 09:30 Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “Çíàéîìñòâî” 05.20 Ò/ñ “Êàê ñêàçàë Äæèì” 10:35 “Ñîëîì³ÿ Êðóøåëüíèöüêà” 06.00, 06.45 Î÷åâèäåö. Ñàìîå ñìåøíîå 11:00 “Ïðàâî íà çàõèñò” 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 11:30 “Äîñüº” 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîðòåð 12:00 “Ïàíîðàìà äíÿ” 07.35, 08.35, 19.30, 01.25 Ïîãîäà 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 09.00, 19.50 Ò/ñ “Íå ïëà÷ü ïî ìíå, Àðãåíòèíà!” 13.25 “Ïàíîðàìà äíÿ” 10.05, 16.45 Ò/ñ “Âèîëà Òàðàêàíîâà.  ìèðå 14:00 “Ñòîð³íêàìè ³ñòî𳿔 ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé 3” 14:30 “ʳíîêîíöåðò” 11.10 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 15:00 “²ìåíà”. Îëåêñàíäð Âîëêîâ 13.25, 14.25 Kids’ Time 15:30 “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” 13.30 Ì/ñ “Çëþêè áîáðû” 16:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 14.35, 15.45 Teen Time 16:20 “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”. Ì/ô 14.40 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 16:30 Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò 15.50 Ò/ñ “Òðåòüÿ ïëàíåòà îò Ñîëíöà”

12 ñòîð.

ÑÅÐÅÄÀ, 6 ËÞÒÎÃÎ Êîóïëåíä) 17:00 “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” 19:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 19:30 “Ìîâà ïðî ìîâó” 20:00 “Ðåöåïòè Íà䳿” 20:45 “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” 21:00 “Ðåòðîñïåêòèâà” ðåêëàìà -8 22:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 22:30 Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “Êîðîëü øàíòàæó” 23:35 “̳ñòî-ìóçåé ìàãíàò³â Ïîòîöüêèõ” 00:00 óìí Óêðà¿íè 00:10 “Ôàáðèêà ³äåé” 00:30 Êë³ï-àíòðàêò 00:55 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 02:55 Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “Êîðîëü øàíòàæó” 04:00 “̳ñòî-ìóçåé ìàãíàò³â Ïîòîöüêèõ” 04:20 Ä/ô “Ðîçòèí ³íîïëàíåòÿíèíà”

06.00, 05.15 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 06.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Ïðîäîëæåíèå” 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 12.45, 17.15 Ò/ñ “Ñëåä” 09.50, 20.00 Ò/ñ “Äèêèé 3” 10.50, 20.50 Ò/ñ “Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà” 11.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò.  ãîñòÿõ ó ñêàçêè” 14.40, 21.45 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 15.35, 03.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Ïðàâî íà çàùèòó 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20, 03.50 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 23.30 Ò/ñ “Ãðèìì” 00.15 Õ/ô “×åëþñòè 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.15 Ò/ñ “Áåçìîëâíûé ñâèäåòåëü 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.25 “Ïóñòü ãîâîðÿò”

06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.25, 08.20, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 08.45, 23.45, 00.35, 02.35, 03.25 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.10, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 07.15 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.30, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 07.55, 08.40 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 08.25 “Òðàíñìèññèÿ-òåñò” 08.50, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.55, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 03.55 “Ïîãîäà” 09.15, 13.10, 14.10 “5 ýëåìåíò” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 15.15 “Çäîðîâûå èñòîðèè” 16.15 “Äðàéâ” 17.25 “Àðñåíàë” 18.15 “Àãðîêîíòðîëü” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15 “Àêöåíò” 23.30, 00.25 “Crime news” 02.40 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 04.20 “Ìàñòåð-êëàññ ñ Íàòàëèåé Ôèöè÷” 04.40 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé”

06.00 Ò/ñ “Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó ìàìó” 06.45 Óçíàé êàê 07.10 Áàêëóøíèöà 07.35, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 08.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00 Ò/ñ “Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.00 Ò/ñ “Ìåòîä Ëàâðîâîé” 12.55, 19.25 Áîãèíÿ øîïïèíãà 13.35 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 14.40, 20.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 15.40, 01.25 Âàéôàéòåðû 16.15 Ò/ñ “Ñïëèò” 17.15 Äîñâèäîñ 17.40 Ò/ñ “Ïîëîâèíêè” 18.20, 21.35 Îäíà çà âñåõ 19.50, 22.25 Ò/ñ “Âîñüìèäåñÿòûå”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.00 Àíåêäîòû 23.25 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 00.00 Ò/ñ “Ðåàëüíàÿ êðîâü”. (3 êàòåãîðèÿ) 01.00 Êóçíèöà çâåçä 3 01.50 Äî óòðà

05.35 Õ/ô “Âàëåíòèí è Âàëåíòèíà” 07.05 Õ/ô “Êàèð-2” âûçûâàåò “Àëüôó” 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” 09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 09.55 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð 3” 11.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” 12.50 Ò/ñ “Ðîññèéñêèå ëåêàðñòâà” 14.55, 19.30 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” 16.45, 19.00, 23.45, 01.55, 04.05 “Ñâèäåòåëü”

17.00 21.45 22.45 00.15 02.30 04.35 05.05 05.15

Ò/ñ “1942” Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) Ò/ñ “CSI: Ëàñ-Âåãàñ”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Ïòåðîäàêòèëü”. (3 êàòåãîðèÿ) Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå óáèéñòâà”. (2 êàòåãîðèÿ) “Àãåíòû âëèÿíèÿ” “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” “Ïðàâäà æèçíè”

06.00, 16.00, 03.45 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 06.55, 18.50, 21.25 Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ 07.00, 04.50 Óòðåííèé espresso 08.55, 12.10, 15.15, 16.45, 17.40, 18.55, 21.30 Ïîãîäà 09.00, 20.00 È òû, Áðóò. Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ïðåäàòåëüñòâ 10.00, 16.50 Àëëî, äîêòîð! 11.15 Îòöû-îäèíî÷êè 12.15 Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøà ïåíñèÿ 14.00, 22.40 Íåâåðîÿòíûå ïóòåøåñòâèÿ 15.30 Ðîíèí 17.45 Ðåàëüíûå èñòîðèè. Íå äàé ñåáÿ îáìàíóòü 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Àíäðîí Ìèõàëêîâ-Êîí÷àëîâñêèé 21.35 Áîðèñ ×åðòîê. Âûñòðåë âî Âñåëåííóþ 23.40, 04.10 Íåèçâåñòíîå îá èçâåñòíûõ. Õèùíèêè 00.40 Àìóðíûå ìåëîäèè 3 01.00 Õ/ô “Ãîëîå ðàçîáëà÷åíèå”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.25 Õ/ô “Ïèñàòåëüñêèå ñòðàñòè”. (3 êàòåãîðèÿ)

06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00, 18.00 Ì/ñ “Àâàòàð” 10.00 Ì/ñ “Ìóëüòèìàíèÿ” 10.40, 16.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè Íåéòðîíà” 11.00 Ì/ñ “Ïîäðîñòêè-òèòàíû” 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” 13.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 17.00 Ì/ñ “Ïëàíåòà Øèí” 21.00 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 22.00, 00.00 Ì/ñ “Ãðèôèíû” 23.00 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 01.00 Ò/ñ “Àëüô” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

04.00 “Àâòîãðàô” 05.30, 11.30, 17.30 Õ/ô “Ñîëü çåìëè” 06.40 Ä/ô “Ëàñ-Âåãàñ äíåì è íî÷üþ” 07.00, 13.00, 19.00 “Âðåìÿ” 08.00, 14.00, 20.00, 23.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 09.00, 15.00 “Ïàðàä çâåçä” 10.00 Ä/ô “Òîëñòÿê” íà ñâÿçü íå âûéäåò” 11.05 Ôèëüì-êîíöåðò “Îòðàæåíèå” 12.40 Ôèëüì-êîíöåðò “Ñòàðèííûå ðóññêèå ðîìàíñû” 16.00 “Ïîä çíàêîì “Ïè” 16.55 Ôèëüì-êîíöåðò “Íàéäè ñâîþ ïåñíþ” 21.00 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ ñ òîáîé...” 22.00 “Ñïîðò è ìóçûêà” 00.00 “ ãîñòÿõ ó Âàëåíòèíà Ðàñïóòèíà” 00.55 “Ãîëîñà äðóçåé” 02.00 Ñïåêòàêëü “Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà”

04.00 06.10

“ÍÒ óòðîì” Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Çàëîæíèê ÷óâñòâ”. “Êàçóñ Ñàäîâñêîãî” 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 08.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 09.25 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” 10.00 Ò/ñ “Àëèáè” íà äâîèõ”. “Âèðòóîç” 11.35 “Äî ñóäà” 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 13.35, 16.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 14.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò” 15.35 Ò/ñ “Ñóïðóãè”. “Ñìåðòü ðàäè æèçíè” 17.30 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 18.35 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 19.25 Ò/ñ “Ëåãàâûé” 21.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 21.40 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”. “Ñâèäåòåëü”. “Ìåñòü” 23.35 Ò/ñ “Áðèãàäà” 01.40 Ò/ñ “Ãîðîä ñîáëàçíîâ” 03.30 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå õðîíèêè”. “Ñèíäèêàò óáèéö”

05.45 08.30

Ì/ô “Ñîþçìóëüòôèëüì” è äðóãèå Õ/ô “Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì âðåìåíè” 09.50 Õ/ô “Òðàíòè-âàíòè” 11.00 Ä/ô ïðî êèíî 12.00 Õ/ô “Âûñîêîñíûé ãîä” 13.30 Õ/ô “Êàëèíà êðàñíàÿ” 15.00, 20.00 Ò/ñ “Êðàñíàÿ ïëîùàäü”

17.00 18.30 22.00 23.30 01.00 02.30 04.00

Õ/ô “Çàëîæíèöà” Õ/ô “Òû äîëæåí æèòü” Õ/ô “Ìåðòâåö èäåò” Õ/ô “Êîäåêñ ìîë÷àíèÿ” Õ/ô “Ãåíåðàë” Õ/ô “Âûñòðåë” Õ/ô “Ïåðâûé ïàðåíü”

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè 05.05, 09.15 Òåëåêàíàë “Äîáðîå óòðî!” 09.35 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 10.05 “Æèòü çäîðîâî!” 11.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 12.50 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” ñ Ã. Ìàëàõîâûì 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 14.25, 18.40 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 15.35 “Õî÷ó çíàòü” 16.05 “Òû íå îäèí” 16.30 “Äåøåâî è ñåðäèòî” ñ Ä. Äîíöîâîé 17.10 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 21.00 “Âðåìÿ” 21.30 Ò/ñ “Ãðà÷” 23.15 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 23.45 Íî÷íûå íîâîñòè

07.55

Ãîëüô. PGA. Waste Management Phoenix Open. Îáçîð 09.00, 18.00, 05.40 Ýêñòðà-ôóòçàë 09.30, 18.30, 23.35 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè 10.05 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Òðèóìô - Æàëüãèðèñ 12.00, 00.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Ãåíê - Áðþããå 13.55 Òåííèñ. ÀÒÐ. Apia International Sydney 1/2 ôèíàëà. Áåííåòî - Àíäåðñîí 16.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð 19.05 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Ëèäñ - Êàðäèôô Ñèòè 21.00 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. ÏÑ - ÀÄÎ 02.00 Òåííèñ. ÀÒÐ. Apia International Sydney 1/4 ôèíàëà. Ãðàíîëüåðñ - Ñåïïè 05.15 “Ãîíêè íà âûíîñëèâîñòü. Èòîãè ñåçîíà 2012”

07.00

Ä/ô “Íà ÷åñòíîì ñëîâå è íà îäíîì êðûëå” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 09.55, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 10.50, 11.25, 21.00, 21.30 Ä/ô “Çâåðèíàÿ ñêîðàÿ ïîìîùü” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 13.00 Ä/ô “Êóêóøêà” 19.00 Ò/ñ “Ïîñëåäíåå ïóòåøåñòâèå Ñèíäáàäà” 14.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê Àííû” 20.00 Ò/ñ “Åùå íå âå÷åð” 19.00, 00.00, 02.00 Ä/ô “Äèêàÿ ïðèðîäà Êîëóìáèè 21.00 Ò/ñ “Âòîðîé óáîéíûé” ñ Íàéäæåëîì Ìàðâåíîì” 22.00 Ò/ñ “Èç æèçíè êàïèòàíà ×åðíÿåâà” 22.00 Ä/ô “Äèêèå áåëûå ëüâèöû” 23.00 Ò/ñ “Êðèìèíàëüíîå âèäåî 2” 00.00 Ò/ñ “Ãîðûíû÷ è Âèêòîðèÿ” 23.00 Ä/ô “Æèçíü ñ õîëîäíîé êðîâüþ” 01.00, 01.30 Ä/ô “Îáåçüÿíû-âîðèøêè” 03.00, 05.00 Ä/ô “Ïîäâîäíûé ìèð Àëÿñêè” 06.00, 06.40, 07.00, 10.35, 11.40 Ì/ñ “Âîçâðàùå- 04.00, 06.00 Ä/ô “×åøóé÷àòûé êðîõàëü - ïîñëåäíèé ãåðîé ëåäíèêîâîãî ïåðèîäà” íèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.50, 10.50 “Óòðî íà ÊÐÒ” 07.15, 12.25, 19.50, 05.10 “Çäîðîâüå” 04.00 “Óòðî Ðîññèè” 07.35, 20.10 Ò/ñ “Áåçûìÿííûé çàìîê” 08.05, 23.00 Ò/ñ “Ñîíüêà. Ïðîäîëæåíèå ëåãåíäû” 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 18.15 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 09.30 “1000 ìåëî÷åé” 08.45, 11.10, 13.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 10.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 11.00, 03.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 09.45 “Âêóñû êóëüòóð” 12.30, 15.30, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè 11.30, 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 12.45 “Øêîëà âûæèâàíèÿ” - Ìîñêâà 13.50, 18.25, 03.55 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 14.15, 22.50 “Þâåëèð” 13.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 17.00 “Êèíîèñòîðèè íàøåãî âðåìåíè” 13.55 Ò/ñ “Èíñòèòóò áëàãîðîäíûõ äåâèö” 17.35, 19.15 “Ãóáåðíèÿ” 14.50 Âåñòè - Ñïîðò 18.05, 21.10 “Êèíîïðîåêòîð” 15.50 Ò/ñ “Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî” 18.55 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 18.30, 02.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.30 Õ/ô “Çà òåõ, êòî â ìîðå” 19.20 Ò/ñ “Ãðîì” 00.50 “Òåëå÷àò” 20.15 Ò/ñ “Ìàðüèíà ðîùà” 01.50 “Òðè öâåòà âðåìåíè” 22.05 “Øàðëü äå Ãîëëü. Åãî Âåëè÷åñòâî 02.20, 04.45 “Ïóøêèí” ïðåçèäåíò” 02.30 “Ëþáîâü çåìíàÿ” 23.55 “Âåñòè +” 02.55 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 00.10 “Ãîðîäîê” 03.25 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” 00.40 Õ/ô “Áåëûå îäåæäû” 04.25 “Êà÷åñòâî æèçíè” 04.50 “Âèííàÿ êàðòà” 02.15 Âåñòè.ru 05.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 01.00, 07.00, 13.00 Êîìåäèÿ “Äâà äíÿ ÷óäåñ” 02.05, 08.05, 14.05 Ì/ñ “Íàø äðóã Ïèøè÷èòàé” 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Ïèñüìà îò Ôåëèêñà” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ô “Âîëøåáíèê Èçóìðóäíîãî ãîðîäà” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ãåðîé èç òðóùîá” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.45, 00.55, 02.05 Ôóòáîë News 06.10, 18.30 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 07.05, 04.15 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Îáçîð òóðà 08.10 Ìåòàëëóðã Ä - Ìåòàëëèñò. Ëó÷øèå ìàò÷è ÷åìïèîíàòà Óêðàèíû 10.20 Ìàí Ñèòè - Ëèâåðïóëü. ×åìïèîíàò Àíãëèè 12.15 Ä/ô “Áûòü “Ëèâåðïóëüöåì” 13.15, 16.00 Futbol Mundial 13.45 Âåðäåð - Ãàíîâåð. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè 16.30 Àòëåòèêî - Áåòèñ. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 19.30, 05.10 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. Þ. Ñåìèí 20.00 Âàëåíñèÿ - Áàðñåëîíà. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 21.55 Ôðàíöèÿ - Ãåðìàíèÿ. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷ 23.55 Íèäåðëàíäû - Èòàëèÿ. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷ 02.20 Âîðñêëà - Äèíàìî. Ëó÷øèå ìàò÷è ÷åìïèîíàòà Óêðàèíû 05.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.05, 03.35 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Èíòåð Ìîâèñòàð - Ôèñèîìåäèà Ìàíàêîð

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.25, 13.50 “Âðà÷è” 09.05, 17.50, 05.25 Ì/ñ “Ñàíäîêàí” 09.30, 18.10, 00.45 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 10.15, 15.25, 23.20 Ò/ñ “Ëèíèè ñóäüáû” 11.00 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð” 11.30, 14.30, 17.30, 20.00 Ñîáûòèÿ 11.50, 20.25 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð” 12.35 Ä/ô “Ãåîðãèé Ææåíîâ. Àãåíò íàäåæäû” 13.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ðîìàí ñ èíîñòðàíöåì” 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Ïåòðîâêà, 38” 16.10 Ä/ô “Ãèòëåð. Ïóòü ê âëàñòè” 16.50, 01.30 “Pro æèçíü” 19.00 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 19.10, 03.45 “Ïðàâî ãîëîñà” 21.10 “Ðóññêèé âîïðîñ” 21.50 “Áåç îáìàíà. ×àøêà áîäðîñòè” 22.25, 04.35 Ò/ñ “Ëåãåíäà îá Îëüãå” 00.15 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 02.10 Õ/ô “Ñìåðòü Òàèðîâà” 03.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Êîëáàñíàÿ ìåëîäðàìà”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


13 ñòîð. 06.05 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.15 “ÒÑÍ” 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.25 Ì/ô “Ýñêèìîñêà” 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷åñòâåííûé âåê. Ðîêñîëàíà” 12.00, 20.15 Õ/ô “Ãþëü÷àòàé” 13.55 “Íå âðè ìíå 3” 15.00 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 2” 16.10 “Ïðîñòîøîó ñ Þðèåì Ãîðáóíîâûì” 16.45, 04.00 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 22.10, 03.10 “Ìîÿ õàòà ñêðàþ” 23.30, 00.30, 04.25, 05.10 Ò/ñ “Òåîðèÿ ëæè 3”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.25 Õ/ô “Ðàçäåëèòåëü”. (3 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 06.10, 07.05 Ñïîðò 06.15, 07.10, 08.05 Ïîãîäà 06.20 Ðåöåïòû çäîðîâüÿ 06.25 ÀãðîÝðà 06.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 07.15 Çàãëàâèÿ 07.20 Ñòðîéïëîùàäêà 07.25 Ñòðàíà on-line 07.30 Ãîñòü ñòóäèè 07.40 Ýðà áèçíåñà 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.15 Õ/ô “Êîëäóíüÿ” ÓÒ-1 09.00, 21.00 Èòîãè äíÿ 09.20, 15.20, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 09.25 Êàðàîêå äëÿ âçðîñëûõ 10.15 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 11.45  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà 12.35 Çäîðîâüå 13.15, 18.10, 21.20 Äåëîâîé ìèð 13.20 Î ãëàâíîì 13.45 Õ/ô “Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ” 15.00 Íîâîñòè 15.25 EuroNews 15.40 Íàóêà 15.45 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.50 Ïîãîäà 15.55 Õ/ô “Ïåðåïðàâà” 17.25 Ò/ñ “Ñîëî äëÿ ïèñòîëåòà ñ îðêåñòðîì” 18.30 Áèàòëîí. ×Ì. Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà 20.00 Çâåçäû þìîðà. Å. Ïåòðîñÿí 21.30 Îïûò 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.10, 01.10 Ñïîðò 23.15 Ïîãîäà 23.20 Õ/ô “Ìóæñêàÿ ðàáîòà” 00.20 Îò ïåðâîãî ëèöà 00.40 Ìåæäó ñòðîê ÓÒ-1 01.20 Ïðàâèòåëüñòâî íà ñâÿçè ñ ãðàæäàíàìè 01.45 Î ãëàâíîì 02.15 Íîâîñòè 02.35 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.30 Êíèãà.ua 04.00 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 04.05 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 05.35 Èòîãè äíÿ

05.30, 23.20 Ò/ñ “Ëåêòîð” 07.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 07.30 Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ 08.00, 08.30, 09.00 “Íîâîñòè” 09.10, 20.35 Ò/ñ “Õîçÿéêà òàéãè 2. Ê ìîðþ” 11.50 “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ëåîíèäîì Êàíåâñêèì 2” 12.55 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ëåîíèäîì Êàíåâñêèì 2” 13.45, 18.10 Ò/ñ “Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé” 14.40 “Ñóäåáíûå äåëà” 15.20 “Ñåìåéíûé ñóä” 16.15 Ò/ñ “Ñåðäöå ìàòåðè” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 20.30, 03.30 “Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ” 01.05 Õ/ô “Èíòåðâüþ ñ âàìïèðîì” 03.00 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 03.35 Ä/ô “Æàäíîñòü I”

05.20 Ò/ñ “Êàê ñêàçàë Äæèì” 06.00, 06.45 Î÷åâèäåö. Ñàìîå ñìåøíîå 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîðòåð 07.35, 08.35, 19.30, 01.25 Ïîãîäà 09.00, 19.50 Ò/ñ “Íå ïëà÷ü ïî ìíå, Àðãåíòèíà!” 10.05, 16.45 Ò/ñ “Âèîëà Òàðàêàíîâà.  ìèðå ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé 3” 11.10 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 13.25, 14.25 Kids’ Time 13.30 Ì/ñ “Çëþêè áîáðû” 14.35, 15.45 Teen Time 14.40 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 15.50 Ò/ñ “Òðåòüÿ ïëàíåòà îò Ñîëíöà” 17.55, 20.50 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 19.25, 01.20 Ñïîðòðåïîðòåð

×ÅÒÂÅÐ, 7 ËÞÒÎÃÎ 21.55 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 23.00 Ò/ñ “Øêîëà”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.05 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.30 Ò/ñ “Ñïëåòíèöà” 02.55 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 03.00 Ò/ñ “Ñîáëàçíèòåëüíûå è ñâîáîäíûå” 03.20, 04.15 Çîíà íî÷è 03.25 Ñåìåðåíêî 04.20 Ãåîðãèé Íàðáóò. Æèâûå êàðòèíû 04.40, 05.10 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.45 Ëåãåíäàðíîå ïàðè 04.55 Ïðåâðàùåíèå

06.00 “Óòðî íà Ê1” 07.30 Ì/ô 10.20 “Æåíñêàÿ ëèãà” 11.15, 23.50 Õ/ô “Æàíäàðì íà îòäûõå” 13.00, 23.00 Ò/ñ “Êëèíèêà” 13.50 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” 14.40, 19.00 “Øîïèíã ìîíñòðû” 15.30, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 16.20 “Îðåë è Ðåøêà” 17.10 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 19.50 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” 20.45 “Ðàññìåøè êîìèêà” 21.40 “Øòó÷êè” 01.30 “Íî÷íàÿ æèçíü”

16:30 17:00 19:00 19:30 20:10 20:45 21:00 21:25 22:00 22:30 23:35 00:00 00:10 00:20 00:45 01:00 03:00 04:05 05:00 05:20

Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “³ðóþ” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Íà ñâî¿é çåìë³” “Ó ïîøóêàõ ðîáîòè” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “Êðèâàâèé íàïèñ” “À â Ãîðîäêó “Íàìèñòî” Ã³ìí Óêðà¿íè “Àðì³ÿ” “³ðóþ” Êë³ï-àíòðàêò “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “Êðèâàâèé íàïèñ” “Æàð-çåðíà Ìèêîëè Ðóäåíêà” ÷. 1, 2 “À â Ãîðîäêó “Íàìèñòî” Ä/ô “ÍËÎ â Ðîçâåëë³. Ðåòåëüíå ðîçñë³äóâàííÿ”

¹ 3 (1064) 30 ñ³÷íÿ 2013 ð.

12.50 Ò/ñ “Ðîññèéñêèå ëåêàðñòâà” 14.50, 19.30 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” 16.45, 19.00, 23.45, 01.55, 04.05 “Ñâèäåòåëü” 17.00 Ò/ñ “1942” 21.45 Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.45 Ò/ñ “CSI: Ëàñ-Âåãàñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.15 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ: âòîðæåíèå”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.25 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå óáèéñòâà”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.35 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 04.45 “Ïðàâäà æèçíè”

08.30 Õ/ô “Òðàíòè-âàíòè” 09.50 Õ/ô “Çîëîòûå ðîãà” 11.00 Ä/ô ïðî êèíî 12.00 Õ/ô “Çàëîæíèöà” 13.30 Õ/ô “Âñå íàîáîðîò”. 15.00, 20.00 Ò/ñ “Êðàñíàÿ ïëîùàäü” 17.00 Õ/ô “Ñåìåéíîå ñ÷àñòüå” 18.30 Õ/ô “Êîìèññàð” 22.00 Õ/ô “Êîäåêñ ìîë÷àíèÿ” 23.30 Õ/ô “Âûõîäà íåò” 01.00 Õ/ô “Òû äîëæåí æèòü” 02.30 Õ/ô “Äíåâíîé ïîåçä” 04.00 Õ/ô “Îïåêóí”

06.00, 16.00, 03.50 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 06.55, 18.50, 21.25 Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ 07.00, 04.50 Óòðåííèé espresso 08.55, 12.10, 15.15, 16.45, 17.40, 18.55, 21.30 Ïîãîäà 09.00, 20.00 È òû, Áðóò. Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ïðåäàòåëüñòâ 10.00, 16.50 Àëëî, äîêòîð! 11.15 Áîðèñ ×åðòîê. Âûñòðåë âî Âñåëåííóþ 12.15 Ðåàëüíûå èñòîðèè. Íå äàé ñåáÿ îáìàíóòü 14.00, 22.40 Íåâåðîÿòíûå ïóòåøåñòâèÿ 15.30 Äíåâíèê äëÿ ðîäèòåëåé 17.45 Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøè ïðàâà è ëüãîòû 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Ëåîíèä Áðîíåâîé 21.35 Àëåêñåé Áàòàëîâ. Äîðîãîé íàø ÷åëîâåê 23.40, 04.10 Íåèçâåñòíîå îá èçâåñòíûõ. Ñåðûé âîëê 00.40 Àìóðíûå ìåëîäèè 3 01.10 Õ/ô “Àíãåë ñòðàñòè”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.30 Õ/ô “Êîìïðîìåòèðóþùèå ñèòóàöèè. Ëþáèòåëè îñòðåíüêîãî”. (3 êàòåãîðèÿ)

Ïðîôèëàêòèêà 08.00, 09.15 Òåëåêàíàë “Äîáðîå óòðî!” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Íîâîñòè 09.35 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 10.05 “Æèòü çäîðîâî!” 11.00, 04.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 12.50 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” ñ Ã. Ìàëàõîâûì 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 14.25, 18.40 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 15.35 “Õî÷ó çíàòü” 16.05, 01.45 “Òû íå îäèí” 16.30 “Äåøåâî è ñåðäèòî” ñ Ä. Äîíöîâîé 17.10, 02.10 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.10, 03.05 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 20.00, 00.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 21.00 “Âðåìÿ” 21.30 Ò/ñ “Ãðà÷” 23.20 Íî÷íûå íîâîñòè 23.35 Êîìåäèÿ “Ìàëåíüêèé ãèãàíò áîëüøîãî ñåêñà”

06.00, 05.15 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 05.30, 05.45 Faceëèôòèíã 09.20, 12.45, 17.15 Ò/ñ “Ñëåä” 06.00 Òåëåòîðãîâëÿ 09.50, 20.00 Ò/ñ “Äèêèé 3” 07.00 Ì/ô 10.50, 20.50 Ò/ñ “Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà” 09.05 Ñåìüÿ îò À äî ß 11.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Ïîòåðÿííàÿ Âåðà” 10.20 Íàøå âñå 14.40 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 11.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 15.35 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 12.25, 18.55, 01.00 Çíàåòå ÷òî? 16.00 Ïðàâî íà çàùèòó 13.15, 22.20 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 14.00, 19.50 Âðà÷è 19.20, 03.50 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 14.40 5 èíãðåäèåíòîâ 21.45 Ä/ñ “1941” 15.30, 21.35 Òàéíû øåô-ïîâàðà 22.45 “1941: Çàïðåùåííàÿ ïðàâäà” 16.20, 23.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð 23.30 Ò/ñ “Ãðèìì” 17.15, 20.40 Áóäü ïî-òâîåìó 00.15 Õ/ô “×åëþñòè 3”. (2 êàòåãîðèÿ) 18.00, 00.00 Òàéíû ñóäüáû 01.50 Õ/ô “Àìåðèêàíñêèé ïèðîã 5: Ãîëàÿ 01.35 Öâåò Íî÷è 06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû ìèëÿ”. (3 êàòåãîðèÿ) 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 04.25 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00, 18.00 Ì/ñ “Àâàòàð” 05.40 “×óæèå îøèáêè. Çìåèíîå ïðîêëÿòüå” 10.00 Ì/ñ “Ìóëüòèìàíèÿ” 06.25, 16.00 “Âñå áóäå äîáðå!” 06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 10.40, 16.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 08.15, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 06.45, 07.25, 08.25, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 Íåéòðîíà” 09.55 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Âûæèòü ïîñëå “Âðåìÿ ñïîðòà” 11.00 Ì/ñ “Ïîäðîñòêè-òèòàíû” ñìåðòè” 06.50, 08.35, 23.45, 00.40, 02.35, 03.25, 04.15, 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” 10.45 Õ/ô “Íèêîãäà íå çàáóäó òåáÿ” 04.35 “Îáçîð ïðåññû” 13.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 12.40 “ÌàñòåðØåô” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00 Ì/ñ “Ïëàíåòà Øèí” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 20.00 “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 22.00, 00.00 Ì/ñ “Ãðèôèíû” 21.00 Ò/ñ “Ñàìàðà” 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 23.00 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 22.25 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Ñîñòîÿòåëüíûå è 07.10, 08.15, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 01.00 Ò/ñ “Àëüô” íåçàìóæíèå” “Áèçíåñ-âðåìÿ” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê 23.20 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Ñàìîóáèéöû-íåóäà÷- 07.15 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” íèêè” 07.30, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 00.15 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 07.55, 08.45 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 01.05 Õ/ô “Ãàëèíà”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.00 Ä/ô “Òîëñòÿê” íà ñâÿçü íå âûéäåò” 08.20, 08.40, 08.55, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 02.55 Íî÷íîé ýôèð 05.05 Ôèëüì-êîíöåðò “Îòðàæåíèå” 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 05.30, 11.30, 17.30, 23.30 Õ/ô “Ñîëü 00.35, 03.55 “Ïîãîäà” çåìëè” 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 06.40 Ôèëüì-êîíöåðò “Ñòàðèííûå ðóññêèå 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.20, 07.00, 01.30, 04.25 Ïîãîäà ðîìàíñû” 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 05.25 Ôàêòû 07.00, 13.00, 19.00, 01.00 “Âðåìÿ” 16.10 “ êàáèíåòàõ” 05.55, 04.30 Ñâèòàíîê 08.00, 14.00, 20.00, 02.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 17.25 “Àêöåíò” 06.55, 07.45 Äåëîâûå ôàêòû 09.00, 03.00 “Ïàðàä çâåçä” 18.15 “Ëåñíîé ïàòðóëü” 07.05 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 10.00 “Ïîä çíàêîì “Ïè” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 07.55 Ìàêñèìóì â Óêðàèíå 10.55 Ôèëüì-êîíöåðò “Íàéäè ñâîþ ïåñíþ” 22.15, 02.40 “Ýíåðãîíàäçîð” 08.45 Ôàêòû. Óòðî 15.00 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ ñ òîáîé...” 23.30, 00.25 “Crime news” 09.15, 19.15, 00.45 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 16.00 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïàíîðàìà” 04.20 “Æèçíü èíòåðåñíà” 10.05, 16.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 16.55 “Áóäèëüíèê” 04.40 “Ìàøèíà âðåìåíè” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 18.40 Ä/ô “Îëåã Ïîïîâ íà àðåíå ìîñêîâñêîãî 13.00 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè öèðêà” 13.15 Ò/ñ “Ãðóïïà “Zeta” 2” 21.00 “Ìîñêâà - Êîñìîñ - Êàëèôîðíèÿ” 14.10, 21.50 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 06.00 Ò/ñ “Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó ìàìó” 22.00 “Àâòîãðàô” 15.10, 20.00 Ò/ñ “ÃÀÈøíèêè” 06.45 Óçíàé êàê 00.40 Ä/ô “Ëàñ-Âåãàñ äíåì è íî÷üþ” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 07.10 Áàêëóøíèöà 22.50 Õ/ô “Ìîë÷àíèå ÿãíÿò”. (2 êàòåãî- 07.35, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” ðèÿ) 08.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 01.35 Õ/ô “Áëèçêèå êîíòàêòû òðåòüåãî 04.00 “ÍÒ óòðîì” 09.00 Ò/ñ “Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû” âèäà”. (2 êàòåãîðèÿ) 06.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Ïðîâåð10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 03.45 ÏðîÖiêàâå êà”. “Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ëóíû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 12.00 Ò/ñ “Ìåòîä Ëàâðîâîé” 08.25 Äà÷íûé îòâåò 12.55, 19.25 Áîãèíÿ øîïïèíãà 09.25 “Ìåäèöèíñêèå òàéíû” 13.35 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 06:00 óìí Óêðà¿íè 10.00 Ò/ñ “Àëèáè” íà äâîèõ”. “Âîçâðàùåíèå” 14.40, 20.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 06:05 “Ðåòðîñïåêòèâà” 11.35 “Äî ñóäà” 15.40, 01.25 Âàéôàéòåðû 07:00 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 16.15 Ò/ñ “Ñïëèò” 07:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 13.35, 16.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 17.15 Äîñâèäîñ 07:30 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 14.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 17.40 Ò/ñ “Ïîëîâèíêè” 09:00 “×àñ êðà¿íè” âåðäèêò” 18.20, 21.35 Îäíà çà âñåõ 09:40 Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà 15.35 Ò/ñ “Ñóïðóãè”. “Ñëàáîå çâåíî” 19.50, 22.25 Ò/ñ “Âîñüìèäåñÿòûå”. (2 êàòåãîðèÿ) ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “Êîðîëü øàíòà- 23.00 17.30 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” Àíåêäîòû æó” 18.35 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 23.25 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 10:50 “̳ñòî-ìóçåé ìàãíàò³â Ïîòîöüêèõ” 19.25 Ò/ñ “Ëåãàâûé” 00.00 Ò/ñ “Ðåàëüíàÿ êðîâü”. (3 êàòåãîðèÿ) 11:10 “Ãîñò³ Êà÷àí³âêè”.Ò. Øåâ÷åíêî 21.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 01.00 Êóçíèöà çâåçä 3 11:20 “Àðì³ÿ” 21.40 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”. “×åðíûé êîðîëü”. 01.50 Äî óòðà 11:30 “Óðîê äëÿ... áàòüê³â” “Êðàæà” 12:00 “Ïàíîðàìà äíÿ” 23.35 Ò/ñ “Áðèãàäà” 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 01.40 Ò/ñ “Ãîðîä ñîáëàçíîâ” 13:25 “Ïàíîðàìà äíÿ” 05.40 Õ/ô “Ìîé ëþáèìûé êëîóí” 03.30 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå 14:00 “Ôàáðèêà ³äåé” 07.00 Õ/ô “Ïîåçä âíå ðàñïèñàíèÿ” õðîíèêè”. “Êóðãàíñêèé òåðìèíàòîð” 14:30 “Ìîâà ïðî ìîâó” 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” 15:00 “Åêîíîì³÷íå êîëî” 09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 16:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 09.55 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð 3” 16:15 “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà” Ì/ô 05.45 Ì/ô “Ñîþçìóëüòôèëüì” è äðóãèå 11.45 Ò/ñ “Äåòåêòèâû”

03.15 05.10

Àòëåòèêî - Áåòèñ. ×åìïèîíàò Èñïàíèè Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.05, 04.05 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Ëèäñ - Êàðäèôô Ñèòè 08.00, 19.45 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 08.40 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. ÁÊ Äîíåöê - Õèìêè 10.35, 20.25 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè 11.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Ãåíê - Áðþããå 13.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð 14.10 Òåííèñ. ÀÒÐ. Apia International Sydney 1/2 ôèíàëà. Ñåïïè - Òîìè÷ 15.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Òðèóìô - Æàëüãèðèñ 17.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Òâåíòå - Óòðåõò 21.00 Ãîëüô. European Tour Weekly. Îáçîð 21.35 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Èíòåð Ìîâèñòàð - Ôèñèîìåäèà Ìàíàêîð 23.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. ÁÊ Äîíåöê - Àçîâìàø 01.20 Òåííèñ. ÀÒÐ. Apia International Sydney 1/2 ôèíàëà. Áåííåòî - Àíäåðñîí

07.00 Ä/ô “Êóêóøêà” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô “Ïîñåéäîí” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå ñïåøèò íà ïîìîùü” â çîîïàðêå” 02.05, 08.05, 14.05 Ì/ñ “Íà çàäíåé ïàðòå” 09.55, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Ïèñüìà îò Ôåëèêñà” 10.50, 11.25, 21.00, 21.30 Ä/ô “Çâåðèíàÿ ñêîðàÿ 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ô “Çîëîòûå ðîãà” ïîìîùü” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ãåðîé èç òðóùîá” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè 13.00 Ä/ô “Êàïñêèå îëóøè: áîðüáà çà âûæèâàÑîâû” íèå” 14.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê Àííû” 19.00, 00.00, 02.00 Ä/ô “Äèêàÿ ïðèðîäà Êîëóìáèè 19.00 Ò/ñ “Ïîñëåäíåå ïóòåøåñòâèå Ñèíäáàäà” ñ Íàéäæåëîì Ìàðâåíîì” 20.00 Ò/ñ “Åùå íå âå÷åð” 22.00 Ä/ô “Äíåâíèê îðàíãóòàíà” 21.00 Ò/ñ “Âòîðîé óáîéíûé” 23.00 Ä/ô “Æèçíü ñ õîëîäíîé êðîâüþ” 22.00 Ò/ñ “Èç æèçíè êàïèòàíà ×åðíÿåâà” 01.00, 01.30 Ä/ô “Îáåçüÿíû-âîðèøêè” 23.00 Ò/ñ “Êðèìèíàëüíîå âèäåî 2” 03.00, 05.00 Ä/ô “Áóääa, ï÷åëû è êîðîëåâà 00.00 Ò/ñ “Ãîðûíû÷ è Âèêòîðèÿ” øåðøíåé” 04.00, 06.00 Ä/ô “Êëèìàò ìåíÿåò ïðèðîäó” 06.00, 06.40, 07.00, 10.35, 11.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.50, 10.50 “Óòðî íà ÊÐÒ” 07.15, 12.25, 19.50, 05.10 “Çäîðîâüå” 07.35, 20.10 Ò/ñ “Áåçûìÿííûé çàìîê” 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, 18.15 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 08.45, 11.10, 13.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 09.45 “Âêóñû êóëüòóð” 11.30, 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 12.45 “Øêîëà âûæèâàíèÿ” 13.50, 18.25 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 14.15, 22.50 “Þâåëèð” 17.00 “Êèíîèñòîðèè íàøåãî âðåìåíè” 17.35, 19.15 “Ãóáåðíèÿ” 18.05, 21.10 “Êèíîïðîåêòîð” 18.55 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.30 Õ/ô “Íàâñòðå÷ó æèçíè” 00.50 “Òåëå÷àò” 01.50 “Òðóäíîñòè ïåðåâîäà” 02.20 “Ïóøêèí” 02.30 “Ëþáîâü çåìíàÿ” 03.00 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 03.30 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” 03.55 “Òðè öâåòà âðåìåíè” 04.20 “Àðõèâû èñòîðèè” 04.50 “Âèííàÿ êàðòà” 05.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà”

04.00 “Óòðî Ðîññèè” 08.05, 23.40 Ò/ñ “Ñîíüêà. Ïðîäîëæåíèå ëåãåíäû” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 09.30 “1000 ìåëî÷åé” 10.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 11.00, 03.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 12.30, 15.30, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 13.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 13.55 Ò/ñ “Èíñòèòóò áëàãîðîäíûõ äåâèö” 14.50 Âåñòè - Ñïîðò 15.50 Ò/ñ “Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî” 18.30, 02.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 19.20 Ò/ñ “Ãðîì” 20.15 Ò/ñ “Ìàðüèíà ðîùà” 22.05 “Ïîåäèíîê” 00.35 Õ/ô “Áåëûå îäåæäû” 02.15 Âåñòè.ru

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.30, 13.50 “Âðà÷è” 09.10, 17.50, 05.30 Ì/ñ “Ñàíäîêàí” 09.35, 18.15, 00.45 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 10.15, 15.25, 23.20 Ò/ñ “Ëèíèè ñóäüáû” 11.00 “Ïðèãëàøàåò Á. Íîòêèí”. Í. Ãðåáåøêîâà 11.30, 14.30, 17.30, 20.00 Ñîáûòèÿ 11.50, 20.25 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð” 06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50, 03.00 12.35 Ä/ô “Ïîþùèé Ëåâ ó íàñ îäèí” Ôóòáîë News 13.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Êîâåð, 06.15, 12.20, 18.00 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà còåíêà, õðóñòàëü” 07.00, 21.30 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 08.10 ×åðíîìîðåö - Øàõòåð. Ëó÷øèå ìàò÷è 15.05 “Ïåòðîâêà, 38” ÷åìïèîíàòà Óêðàèíû 16.10 Ä/ô “Ñòàëèíãðàä. Áèòâà ìèðîâ” 10.20 Íèäåðëàíäû - Èòàëèÿ. Òîâàðèùåñêèé 16.50, 01.30 “Pro æèçíü” ìàò÷ 13.05, 19.00 Ôðàíöèÿ - Ãåðìàíèÿ. Òîâàðèùåñêèé 19.00 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” ìàò÷ 19.05, 03.45 “Ïðàâî ãîëîñà” 15.05, 21.00 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. Þ. Ñåìèí 21.10 Ä/ô “Êàê ïðèðó÷èòü ãîëîä” 15.30, 18.45 Ñàìûå ñìåøíûå ôóòáîëüíûå 22.30, 04.35 Ò/ñ “Ëåãåíäà îá Îëüãå” ìîìåíòû 00.15 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 16.00 Ãðàíàäà - Ðåàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 02.10 Õ/ô “Ñìåðòü Òàèðîâà” 22.50 Ìàí Ñèòè - Ëèâåðïóëü. ×åìïèîíàò 03.00 “Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. ÝêñïåðèìåíòàÀíãëèè òîðû” 01.05 Âîðñêëà - Äíåïð. Ëó÷øèå ìàò÷è ÷åìïèîíàòà Óêðàèíû

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


¹ 3 (1064) 30 ñ³÷íÿ 2013 ð.

06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.20 “ÒÑÍ” 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.25 Ì/ô “Ýñêèìîñêà” 10.00, 17.10 Ò/ñ “Âåëè÷åñòâåííûé âåê. Ðîêñîëàíà” 12.00 Õ/ô “Ãþëü÷àòàé” 13.55 “Íå âðè ìíå 3” 15.00 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 2” 16.10 “Ïðîñòîøîó ñ Þðèåì Ãîðáóíîâûì” 16.45 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 20.15 “Âå÷åðíèé Êèåâ” 22.00 Õ/ô “Ïåêëî” 00.05 Õ/ô “Ðàçäåëèòåëü”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.05 Êîìåäèÿ “Ôëèðò ñî çâåðåì”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.35 Êîìåäèÿ “Îí ñâåäåò ìåíÿ ñ óìà”

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 06.10, 07.05, 08.05 Ñïîðò 06.15, 07.10, 08.10 Ïîãîäà 06.20, 07.20, 07.40 Ñòðàíà on-line 06.25 ÀãðîÝðà 06.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 07.15 Çàãëàâèÿ 07.35 Ýðà áèçíåñà 07.45 Êèíîæóðíàë “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.15 Õ/ô “Êîëäóíüÿ” ÓÒ-1 09.00, 21.00 Èòîãè äíÿ 09.20 Ä/ô “Êîíòèíãåíò. Âîéíà âî Âüåòíàìå” 10.15 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 11.45 Ñâåò 12.10 “Ïðåäâå÷åðüå” 12.40, 17.20, 21.10 Äåëîâîé ìèð 12.45 “Âåðà. Íàäåæäà. Ëþáîâü” 13.35 “Àäðåíàëèí” 15.00 Íîâîñòè 15.20 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 15.25 EuroNews 15.40 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.45 Ïîãîäà 15.50 Ìåñòî âñòðå÷è 17.45 Êðèâîå çåðêàëî 20.40 After Live (Çà êóëèñàìè Øóñòåð-Live) 21.15, 22.50 Øóñòåð-Live 22.45 Òðîéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷è ÒÐÊ “Ýðà” 00.30 Èòîãè 00.45 Ïîãîäà 00.50 Îò ïåðâîãî ëèöà ÓÒ-1 01.20 After Live (Çà êóëèñàìè Øóñòåð-Live) 01.40 Î ãëàâíîì 02.10 Íîâîñòè 02.30 Õèò-ïàðàä “Íàöèîíàëüíàÿ äâàäöàòêà” 03.40 Áëèæå ê íàðîäó 04.10 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 04.15 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 05.45 Èòîãè äíÿ

05.30 Ò/ñ “Ëåêòîð” 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 07.30, 20.25, 03.40 “Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ” 09.10 Ò/ñ “Õîçÿéêà òàéãè 2. Ê ìîðþ” 11.55 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ëåîíèäîì Êàíåâñêèì 2” 13.00, 18.10 Ò/ñ “Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé” 14.45 “Ñóäåáíûå äåëà” 15.25 “Ñåìåéíûé ñóä” 16.20 Ò/ñ “Ñåðäöå ìàòåðè” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 20.30 “Ñïðàâåäëèâîñòü” 22.25 Ò/ñ “Ëþáîâü ñ îðóæèåì” 01.55 Õ/ô “Ìèñòåð Êðóòîé” 03.15 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 03.45 Ä/ô “Æàäíîñòü I”

05.15 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 05.20 Ò/ñ “Êàê ñêàçàë Äæèì” 06.00, 06.45 Î÷åâèäåö. Ñàìîå ñìåøíîå 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîðòåð 07.35, 08.35, 19.30, 01.20 Ïîãîäà 09.00, 19.50 Ò/ñ “Íå ïëà÷ü ïî ìíå, Àðãåíòèíà!” 10.05 Ò/ñ “Âèîëà Òàðàêàíîâà.  ìèðå ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé 3” 11.10 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 13.25, 14.25 Kids’ Time 13.30 Ì/ñ “Çëþêè áîáðû” 14.35, 15.40 Teen Time 14.40 Ò/ñ “Äðóçüÿ” 15.45 Ò/ñ “Òðåòüÿ ïëàíåòà îò Ñîëíöà” 16.45 Ò/ñ “Êàäåòñòâî” 17.55, 20.50 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 19.25, 01.15 Ñïîðòðåïîðòåð 21.55 Ò/ñ “Ñâåòîôîð” 22.55 Ò/ñ “Øêîëà”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.05 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.25 Ò/ñ “Ñïëåòíèöà” 02.55 Ò/ñ “Ñîáëàçíèòåëüíûå è ñâîáîäíûå” 03.15, 04.10 Çîíà íî÷è 03.20 Ñ. Ïàðàäæàíîâ. Îòëîæåííàÿ ïðåìüåðà

03.30 Ìàðêî Êðîïèâíèöêèé 04.15 Ïóòåøåñòâèå â óòðà÷åííîå ïðîøëîå 04.45, 05.10 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.50 Íèêîëàé Ëûñåíêî

06.00 “Óòðî íà Ê1” 07.30 Ì/ô 10.30 “Æåíñêàÿ ëèãà” 11.20, 00.00 Õ/ô “Æàíäàðì è èíîïëàíåòÿíå” 13.00, 23.10 Ò/ñ “Êëèíèêà” 13.50 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” 14.40 “Øîïèíã ìîíñòðû” 15.30, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 16.20 “Îðåë è Ðåøêà” 17.10 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 19.00 “ÊÂÍ-2012” 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 22.00 “Ïîäåëàíî â Óêðàèíå” 01.35 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.30, 05.45 Faceëèôòèíã 06.00 Òåëåòîðãîâëÿ 07.00 Ì/ô 09.05 Ñåìüÿ îò À äî ß 10.20 Íàøå âñå 11.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.25, 18.55, 00.50 Çíàåòå ÷òî? 13.15, 22.20 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 14.00, 19.50 Âðà÷è 14.40 5 èíãðåäèåíòîâ 15.30, 21.35 Òàéíû øåô-ïîâàðà 16.20, 23.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð 17.15, 20.40 Áóäü ïî-òâîåìó 18.00, 00.00 Òàéíû ñóäüáû 01.35 Öâåò Íî÷è

05.55 06.40

“×óæèå îøèáêè. Óáèòü ó÷åíîãî” Õ/ô “Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå” 08.15 Õ/ô “Íèêîãäà íå çàáóäó òåáÿ” 10.05, 18.10 Õ/ô “Äûøè ñî ìíîé” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 20.05 “Ìîÿ ïðàâäà. “Áëåñòÿùèå”. Íå âñå òî çîëîòî ÷òî áëåñòèò” 22.25 “Ìîÿ ïðàâäà. Òèíà Êàðîëü” 23.15 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Ðîæäåííûå â ÷óæîì òåëå” 00.15 Õ/ô “Ñóìàñøåäøàÿ ëþáîâü” 02.00 Õ/ô “Æåíèòüáà Áàëüçàìèíîâà” 03.25 Íî÷íîé ýôèð

05.30 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 05.35, 07.10, 02.05, 03.25 Ïîãîäà 05.40 Ôàêòû 06.05, 03.30 Ñâèòàíîê 07.05, 07.50 Äåëîâûå ôàêòû 07.15 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.55 Ïðîâîêàòîð 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.15, 02.10 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.05, 17.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 13.00 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 13.20 Ò/ñ “Ãðóïïà “Zeta” 2” 14.15, 21.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 15.15, 20.00 Ò/ñ “ÃÀÈøíèêè” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 22.55 Õ/ô “Ñïèñîê Øèíäëåðà”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.55 ÏðîÖiêàâå

06:00 06:05 06:30 07:00 07.00 07:30 08:20 09:00 09:30 10:40 11:00 11:30 12:00 13:00 13:25 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:20 16:30 17:00 19:00 19:30 20:00 20:45 21:00 21:25

óìí Óêðà¿íè “Óäîñâ³òà” “Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” (ïîâòîð) “×àñ êðà¿íè” Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “Êðèâàâèé íàïèñ” “À â Ãîðîäêó “Íàìèñòî” “Àáåòêà çäîðîâ’ÿ” “Ó ïîøóêàõ ðîáîòè” “Ïàíîðàìà äíÿ” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ïàíîðàìà äíÿ” “Ïîçèö³ÿ” “Åíåðãîìàí³ÿ” “Ðîäèíà” “Òåòåð³â” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”. Ì/ô Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò Êîóïëåíä) “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “×åðâîíà êàëèíà” “Ç ïåðøèõ âóñò” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” “Ïîçèö³ÿ”

14 ñòîð.

Ï’ßÒÍÈÖß, 8 ËÞÒÎÃÎ 22:00 22:30

“Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “Êðèâàâèé íàïèñ” “²ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêîãî ïàðëàìåíòàðèçìó” óìí Óêðà¿íè “Ïðàâî íà çàõèñò” “Äîñüº-102” Êë³ï-àíòðàêò “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “Êðèâàâèé íàïèñ” “Çãàäóþ÷è ²âàíà Ñâ³òëè÷íîãî” Ä/ô “Íåáåñí³ ñòðèæí³”

06.00 Äóõîâíàÿ æèçíü ñ æèâîòíûìè 06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 06.55, 18.50, 21.25 Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ 07.00, 04.50 Óòðåííèé espresso 08.55, 15.15, 16.45, 17.40, 18.55, 21.30 Ïîãîäà 09.00, 20.00 È òû, Áðóò. Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ ïðåäàòåëüñòâ 10.00, 16.50 Àëëî, äîêòîð! 11.15 Àëåêñåé Áàòàëîâ. Äîðîãîé íàø ÷åëîâåê 12.15 Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøè ïðàâà è 04:05 ëüãîòû 05:15 14.00, 22.40 Íåâåðîÿòíûå ïóòåøåñòâèÿ 15.30 Áóäü â êóðñå! 16.00, 03.50 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð 17.45 Ðåàëüíûå èñòîðèè. Òû óâîëåí 06.00, 05.10 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Ëåîíèä 07.00, 17.00, 19.00, 03.25 Ñîáûòèÿ Áðîíåâîé 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 21.35 Ãîñïîæà óäà÷à. 40 ëåò “Áåëîìó ñîëíöó 09.20, 12.45, 17.15 Ò/ñ “Ñëåä” ïóñòûíè” 09.50, 20.00 Ò/ñ “Äèêèé 3” 10.50, 20.50 Ò/ñ “Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà” 23.40, 04.10 Íåèçâåñòíîå îá èçâåñòíûõ. Ñåðûé âîëê 11.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Ëæåö” 00.40 Àìóðíûå ìåëîäèè 3 14.40 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 00.50 Õ/ô “Îïàñíîå ñåêñ-ñâèäàíèå”. (3 15.35 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå êàòåãîðèÿ) 16.00 Ïðàâî íà çàùèòó 02.30 Õ/ô “Êîìïðîìåòèðóþùèå 18.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” ñèòóàöèè. Îäèíîêàÿ ìèññ”. (3 19.20, 03.45 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” êàòåãîðèÿ) 21.45 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû 6”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.10 Õ/ô “×åëþñòè 4: Ìåñòü”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.40 Äîáðî ïîæàëîâàòü 06.00, 02.00, 05.00 Èãðîíàâòû 04.20 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00, 18.00 Ì/ñ “Àâàòàð” 10.00 Ì/ñ “Ìóëüòèìàíèÿ” 06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 10.40, 16.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 06.45, 07.25, 08.25, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 Íåéòðîíà” “Âðåìÿ ñïîðòà” 11.00 Ì/ñ “Ïîäðîñòêè-òèòàíû” 06.50, 08.40 “Îáçîð ïðåññû” 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 17.00 Ì/ñ “Ïëàíåòà Øèí” 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 21.00 22.00, 00.00 Ì/ñ “Ãðèôèíû” 07.10, 08.15, 22.40, 23.20, 00.15, 03.15 “Áèçíåñ23.00 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” âðåìÿ” 01.00 Ò/ñ “Àëüô” 07.15 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê 07.30, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 07.55, 08.50 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 08.30 “Èíòåëëåêò” 08.45, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.10, 17.20, 04.00 “Ïîä çíàêîì “Ïè” 17.50, 22.50, 23.50, 03.35 “Ïîãîäà” 04.55 Ôèëüì-êîíöåðò “Íàéäè ñâîþ ïåñíþ” 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 05.30, 11.30, 23.30 Õ/ô “Ñîëü çåìëè” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 07.00, 13.00, 19.00, 01.00 “Âðåìÿ” 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 08.00, 14.00, 02.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 16.15, 04.40 “Ëåñíîé ïàòðóëü” 09.00 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ ñ òîáîé...” 17.25 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïàíîðàìà” 18.15, 23.45, 00.35, 02.30, 04.15 “Õðîíèêà íåäåëè” 10.00 10.55 “Áóäèëüíèê” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 12.40 Ä/ô “Îëåã Ïîïîâ íà àðåíå ìîñêîâñêîãî 22.15 “Îñîáåííûé âçãëÿä” öèðêà” 23.30, 00.20 “Crime news” 15.00 “Ìîñêâà - Êîñìîñ - Êàëèôîðíèÿ” 04.20 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 16.00 “Êëóá ïóòåøåñòâåííèêîâ” 17.05 “Çíàê âîïðîñà” 17.30 Õ/ô “Ñòðàíèöû æóðíàëà Ïå÷îðèíà” 06.00 Ò/ñ “Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó ìàìó” 20.00 “Êîëáà âðåìåíè” 06.45 Óçíàé êàê 21.00 “Âçãëÿä” 07.10 Áàêëóøíèöà 22.00 Ä/ô “Òîëñòÿê” íà ñâÿçü íå âûéäåò” 07.35, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 23.05 Ôèëüì-êîíöåðò “Îòðàæåíèå” 08.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 00.40 Ôèëüì-êîíöåðò “Ñòàðèííûå ðóññêèå 09.00 Ò/ñ “Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû” ðîìàíñû” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 03.00 “Ïàðàä çâåçä” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.00 Ò/ñ “Ìåòîä Ëàâðîâîé” 12.55 Áîãèíÿ øîïïèíãà 13.35 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 04.00 “ÍÒ óòðîì” 14.40, 20.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 06.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Ôîêóñ15.40, 01.25 Âàéôàéòåðû ïîêóñ”. “Ìîñêîâñêàÿ ïëåííèöà” 16.15 Ò/ñ “Ñïëèò” 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 17.15 Äîñâèäîñ 08.25 “Î÷íàÿ ñòàâêà” 17.40 Ò/ñ “Ïîëîâèíêè” 09.25 Ñïàñàòåëè 18.20 Îäíà çà âñåõ 10.00 Ò/ñ “Àëèáè” íà äâîèõ”. “Âîçâðàùåíèå” 19.25 Øóðû-ìóðû 11.35 “Äî ñóäà” 21.20 ×òî åñëè? 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 22.00 Âèòàëüêà 13.35, 16.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 23.00 Àíåêäîòû 14.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 23.25 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à âåðäèêò” 00.00 Ò/ñ “Ðåàëüíàÿ êðîâü”. (3 êàòåãîðèÿ) 15.35 Ò/ñ “Ñóïðóãè”. “Ïðîäóêò ðàñïàäà” 01.00 Äóðíåâ+1 17.35 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 01.50 Äî óòðà 18.45 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 19.40 Ò/ñ “Ëåãàâûé” 23.20 Õ/ô “Êîììóíàëêà” 05.15 Õ/ô “Íà áîéêîì ìåñòå” 01.10 “Øêîëà çëîñëîâèÿ” 05.25 “Ïðàâäà æèçíè” 02.00 Ò/ñ “Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, èëè Âñå 06.50 Õ/ô “Ðàçìàõ êðûëüåâ” ìóæèêè - ñâî... 3” 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” 09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 09.55 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð 3” 05.45 Ì/ô “Ñîþçìóëüòôèëüì” è äðóãèå 11.40 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” 08.30 Õ/ô “Çîëîòûå ðîãà” 12.45 Ò/ñ “Ðîññèéñêèå ëåêàðñòâà” 09.50 Õ/ô “Äàé ëàïó, äðóã” 14.50 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” 11.00 Õ/ô “Ïîäíÿòàÿ öåëèíà” 16.45, 19.00, 01.30 “Ñâèäåòåëü” 15.00 Ò/ñ “Êðàñíàÿ ïëîùàäü” 17.00 Ò/ñ “1942” 17.00 Õ/ô “Êàëèíà êðàñíàÿ” 19.30 Ò/ñ “Â÷åðà çàêîí÷èëàñü âîéíà” 18.30 Õ/ô “Ýòî áûëî â ðàçâåäêå” 23.00 Ò/ñ “Êîãäà Ñîëíöå áûëî Áîãîì”. (2 20.00 Ò/ñ “Áàÿçåò” êàòåãîðèÿ) 22.00 Õ/ô “Âûõîäà íåò” 02.00 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 23.30 Õ/ô “×àñû îò÷àÿíèÿ” 03.50 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 01.00 Õ/ô “Ñåðæàíò ìèëèöèè” 05.10 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 23:35 00:00 00:05 00:30 00:40 00:55 02:55

Ôèíàë. Àíäåðñîí - Òîìè÷ 10.55, 17.20, 01.05 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 11.35, 01.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. 05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè 05.05, 09.15 Òåëåêàíàë “Äîáðîå óòðî!” Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. ÏÑ 05.15 “Ïîêà âñå äîìà” - ÀÄÎ 09.35 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 13.30, 00.30 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè 10.05 “Æèòü çäîðîâî!” 14.05 Òåííèñ. ÀÒÐ Open Sud de France, 11.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” Montpellier. 1/4 ôèíàëà. 1-é ìàò÷ 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 12.50 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” ñ Ã. Ìàëàõîâûì 15.55, 05.40 “Ãîíêè íà âûíîñëèâîñòü. Èòîãè 14.00 Äðóãèå íîâîñòè ñåçîíà 2012” 14.25, 18.40 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 16.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. 15.35 “Õî÷ó çíàòü” Ýðåäèâèçèå. Îáçîð 16.05 “Åðàëàø” 17.55 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ 17.10 “Æäè ìåíÿ” 19.10 “×åëîâåê è çàêîí” Áóäèâåëüíûê - ÁÊ Ãàëû÷èíà 20.05 “Ïîëå ÷óäåñ” 20.00 Ýêñòðà-ôóòçàë 21.00 “Âðåìÿ” 20.25 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Êèåâ 21.30 “Ãîä äî ÕÕII Îëèìïèéñêèõ èãð 2014 â - ÁÊ Ãîâåðëà Ñî÷è” 22.35 Òåííèñ. ÀÒÐ Open Sud de France, 23.00 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” Montpellier. 1/4 ôèíàëà. 2-é ìàò÷ 23.50 Õ/ô “Ðåïîðòàæ” 01.20 Õ/ô “Êîò â ìåøêå” 03.30 Òåííèñ. ÀÒÐ. Apia International Sydney 02.45 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 1/2 ôèíàëà. Ñåïïè - Òîìè÷ 03.35 Õ/ô “ßäû, èëè Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ 05.00 Áîêñ. Íüþ-Éîðê, ÑØÀ. Ãåííàäèé îòðàâëåíèé” Ãîëîâêèí - Ãàáðèýëü Ðîñàäî 01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô “Òèãðû íà ëüäó” 02.20, 08.20, 14.20 Ì/ñ “Íà çàäíåé ïàðòå” 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Ïèñüìà îò Ôåëèêñà” 04.00, 10.00, 16.00 Õ/ô “Âûøå Ðàäóãè” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ãåðîé èç òðóùîá” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

Ä/ô “Êàïñêèå îëóøè: áîðüáà çà âûæèâàíèå” 08.00, 16.50, 20.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.55, 09.25, 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 09.55, 17.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 19.00 Ò/ñ “Ïîñëåäíåå ïóòåøåñòâèå Ñèíäáàäà” 10.50, 11.25, 21.00, 21.30 Ä/ô “Çâåðèíàÿ ñêîðàÿ ïîìîùü” 20.00 Ò/ñ “Åùå íå âå÷åð” 21.00 Ò/ñ “Óãðî. Ïðîñòûå ïàðíè” 12.00, 12.30, 14.30, 15.00 Ä/ô “Äíåâíèêè ãåïàðäà” 22.00 Ò/ñ “Èç æèçíè êàïèòàíà ×åðíÿåâà” 13.00 Ä/ô “Îðëàí-áåëîõâîñò: ïòèöà ñ çîëîòû23.00 Ò/ñ “Êðèìèíàëüíîå âèäåî 2” ìè ãëàçàìè” 00.00 Ò/ñ “Ãîðûíû÷ è Âèêòîðèÿ” 14.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê Àííû” 19.00, 00.00, 02.00 Ä/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Íàéäæåëà Ìàðâåíà ñ íîñîðîãàìè” 06.00, 06.40, 07.00, 10.35, 11.40 Ì/ñ “Âîçâðàùå- 22.00 Ä/ô “Äðàêîíîâû ãîðû” íèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 23.00 Ä/ô “Æèçíü ñ õîëîäíîé êðîâüþ” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 01.00, 01.30 Ä/ô “Îáåçüÿíû-âîðèøêè” 06.30 “Ãðàíè” 03.00, 05.00 Ä/ô “Êîðåííûå îáèòàòåëè êåìïèíãà” 06.50, 10.50 “Óòðî íà ÊÐÒ” 07.15, 12.25 “Çäîðîâüå” 04.00, 06.00 Ä/ô “Êóáà: Äèêèé îñòðîâ Êàðèáîâ” 07.35, 20.10 Ò/ñ “Áåçûìÿííûé çàìîê” 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, 17.45 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 08.45, 11.10, 13.10, 22.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 04.00 “Óòðî Ðîññèè” 09.05, 10.15, 16.40 “Ïîãîäà” 08.05 Ò/ñ “Ñîíüêà. Ïðîäîëæåíèå ëåãåíäû” 09.45, 21.30 “Âêóñû êóëüòóð” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 11.30, 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 12.45 “Îäèí íà îäèí ñî âñåìè” 09.30 “Âñÿ Ðîññèÿ” 13.50, 18.25, 03.25 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 09.45 “1000 ìåëî÷åé” 14.15, 22.50 “Þâåëèð” 10.20 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 17.00, 21.10 “Êèíîïðîåêòîð” 11.00, 03.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 17.15 “Ãóáåðíèÿ” 12.30, 15.30, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè 17.55, 22.40 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” - Ìîñêâà 18.05 “Êðèìèíàë” 18.55, 22.00 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 19.15 “Àðõèâû èñòîðèè” 13.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 19.45 Ä/ô “Çâåçäíûå èñòîðèè” 13.55 Ò/ñ “Èíñòèòóò áëàãîðîäíûõ äåâèö” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 14.50 Âåñòè - Ñïîðò 00.50 “Òåëå÷àò” 15.50 Ò/ñ “Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî” 01.50 “Òðè öâåòà âðåìåíè” 02.20 “Ïóøêèí” 18.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 02.30 “Ëþáîâü çåìíàÿ” 19.20 “Þðìàëà” 02.55 “Òðóäíîñòè ïåðåâîäà” 21.10 Õ/ô “Äâà áèëåòà â Âåíåöèþ” 03.55 “×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü” 23.05 Õ/ô “Ìåñòü” 04.40 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 00.50 “Êðåéñåð “Âàðÿã” 05.10 “Àêâàñêîï” 05.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàí02.25 Âåñòè.ru. Ïÿòíèöà êèíà”

06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50, 03.00, 04.15 Ôóòáîë News 06.10 Äæåíîà - Ëàöèî. ×åìïèîíàò Èòàëèè 08.10 Øàõòåð - Äèíàìî. Ëó÷øèå ìàò÷è ÷åìïèîíàòà Óêðàèíû 10.20, 22.50 Ãðàíàäà - Ðåàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 12.15 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Îáçîð òóðà 13.15, 02.30 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. Þ. Ñåìèí 13.45, 19.30 Íèäåðëàíäû - Èòàëèÿ. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷ 16.00 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 17.00 Ôðàíöèÿ - Ãåðìàíèÿ. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷ 19.00 Futbol Mundial 21.30, 01.30 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 22.00, 02.00, 03.45 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 01.05, 03.15, 04.30 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 05.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.00 07.50 08.25

Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Äíåïð - ÁÊ Íèêîëàåâ Ãîëüô. European Tour Weekly. Îáçîð Òåííèñ. ÀÒÐ. Apia International Sydney.

07.00

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.15, 13.50 “Âðà÷è” 08.55, 17.50, 05.25 Ì/ñ “Ñàíäîêàí” 09.20, 18.15, 00.40 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 10.10, 15.25, 23.30 Ò/ñ “Ëèíèè ñóäüáû” 10.55 Ä/ô “Ñòàíèñëàâ Ãîâîðóõèí. Îäèíîêèé âîëê” 11.30, 14.30, 17.30, 20.00, 00.15 Ñîáûòèÿ 11.50 “ÀÁÂÃÄåéêà” 12.15 Ì/ô: “Åëêà”, “Âîëøåáíûé êëàä”, “Ïîëêàí è øàâêà” 13.10 Ê. Àëôåðîâà “Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó” 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Ïåòðîâêà, 38” 16.10 “Ðóññêèé âîïðîñ” 16.50, 01.30 “Pro æèçíü” 19.00 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 19.10, 03.40 “Ïðàâî ãîëîñà” 20.25 Ò/ñ “Ëàíäûø ñåðåáðèñòûé” 21.55 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. “Çâåçäíûå äåòè” 02.05 Õ/ô “Ñìåðòü Òàèðîâà” 03.00 “Áåç îáìàíà. ×àøêà áîäðîñòè” 04.30 “Êëóá þìîðà”


15 ñòîð.

ÑÓÁÎÒÀ, 9 ËÞÒÎÃÎ 00.05 00.10

06.05 “Ðåìîíò +” 06.40 “ß ëþáëþ Óêðàèíó 3” 08.00 “Ñâåòñêàÿ æèçíü” 09.00 “Êòî òàì?” 10.10, 10.35 Ì/ñ “×èï è Äåéë” 11.00 “Ìèð íàèçíàíêó 3: Òàíçàíèÿ, Ýôèîïèÿ” 12.35 Õ/ô “Äâèãàé âðåìÿ” 14.20 Êîìåäèÿ “Îí ñâåäåò ìåíÿ ñ óìà” 16.45 “Âå÷åðíèé Êèåâ” 18.30 “Ðàññìåøè êîìèêà” 19.30, 05.35 “ÒÑÍ” 20.00 Êîìåäèÿ “Ìåòîä Õèò÷à” 22.25 Õ/ô “Ïðåäåë ðèñêà”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.35 Êîìåäèÿ “Ôëèðò ñî çâåðåì”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.20 Õ/ô “Àä” 03.55 Õ/ô “Ãðàíèöà ðèñêà”. (2 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 06.05 Èòîãè 06.15, 06.55, 07.55 Ïîãîäà 06.20 Ìèð ïðàâîñëàâèÿ 07.00 Êëóá þìîðà ÓÒ-1 08.00, 09.50 Øóñòåð-Live 09.30 Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà 11.30 After Live (Çà êóëèñàìè Øóñòåð-Live) 11.50, 15.25 Êðèâîå çåðêàëî 13.25 Çîëîòîé ãóñü 13.55 Áèàòëîí. ×Ì. Ñïðèíò (ìóæ.) 15.20 Ïîãîäà 17.10 Áèàòëîí. ×Ì. Ñïðèíò (æåí.) 18.40 Ìåæäóíàðîäíûé ëåãêîàòëåòè÷åñêèé òóðíèð “Çâåçäû øåñòà” 19.10  ïåðåðûâå - Ìèð àòîìà 20.05 Øóòêà ñ Þ. Ãàëüöåâûì 20.50 Ìåãàëîò 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 21.00 Èòîãè äíÿ 21.20 Êàáìèí: ñîáûòèå íåäåëè 21.30 Óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ 22.00 Øóòêà ñ Â. Âèíîêóðîì 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðîéêà, Êåíî ÒÐÊ “Ýðà” 23.00 Òâîé ãîëîñ 23.20 Ïîãîäà 23.25 Ýðà çäîðîâüÿ 23.50 Êèíî â äåòàëÿõ 00.50 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì ÓÒ-1 01.20 Èòîãè äíÿ 01.40 Êàáìèí: ñîáûòèå íåäåëè 01.50 “Ïîòîìêè” ñ Í. Ðûá÷èíñêîé è Ê. Ãíàòåíêî 02.45 ÒåëåÀêàäåìèÿ 03.50 Ñâåò 04.15 Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà 04.30 Ä/ô “Êîíòèíãåíò. Âîéíà âî Âüåòíàìå” 05.30 Îêîëèöà

05.00 05.25 07.05 09.00 09.55 11.50 12.55 14.45 18.10 20.00 20.25 22.10 00.10 01.50 02.15 04.00

05.30 06.35 07.00 09.00 09.35 10.00 10.55 12.20 13.25 14.45 17.55 20.10 22.00

“Ïàðê àâòîìîáèëüíîãî ïåðèîäà” “Ñïðàâåäëèâîñòü” Õ/ô “Ïðèõîäèòå çàâòðà” “Îðåë è Ðåøêà” Êîíöåðò “Âå÷åðíèé Êèåâ” “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” Õ/ô “Ðàñïëàòà çà ëþáîâü” Ò/ñ “Ëþáîâü ñ îðóæèåì” “Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà “Ñ ïåðâûì ñìåõîì” “Ïîäðîáíîñòè” “Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü þìîðà “Þðìàëà 2012” Õ/ô “Ëþáîâü ïîä ãðèôîì “Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Ëþáîâü ïîä ãðèôîì “Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî” 2”. (2 êàòåãîðèÿ) “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” Õ/ô “Çàáèðàÿ æèçíè”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Ïåâåö íà ñâàäüáå”. (2 êàòåãîðèÿ)

Ò/ñ “Òðó Äæåêñîí” Ò/ñ “Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî” Õ/ô “Îñâîáîäèòå Âèëëè” Ì/ñ “Ðîãà è Êîïûòà: Âîçâðàùåíèå” Ì/ñ “Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêàðà” Ôàéíà Þêðàéíà Óðàëüñêèå ïåëüìåíè Ëþäè ÕÝ Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” Õ/ô “Àðòóð. Èäåàëüíûé ìèëëèîíåð” Õ/ô “Ìèëàøêà”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Íà ðàññòîÿíèè ëþáâè”. (2 êàòåãîðèÿ)

Ñïîðòðåïîðòåð Õ/ô “Áåñêîíå÷íûé ìèð”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.40, 04.30 Çîíà íî÷è 03.45 Óêðàèíöû Âåðà 04.35 ×åðíûé öâåò ñïàñåíèÿ 05.00, 05.25 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 05.05 Ìàñòåð ìóçû 05.20 Ñîëíå÷íûé ÷åëîâåê

06.00 “Óòðî íà Ê1” 07.30, 10.00 Ì/ô 09.00 Ì/ñ “Ñêàçêè Ãàíñà Õðèñòèàíà Àíäåðñåíà” 11.20 Ì/ô “Áîëüøîé ôèëüì î Ïÿòà÷êå” 12.30 Õ/ô “Áåëûé Êëûê” 14.25 “Ïîäàðè ñåáå æèçíü” 15.25 Õ/ô “Ñòàòñêèé ñîâåòíèê” 17.50 “Ðàññìåøè êîìèêà” 19.30 “ÊÂÍ-2012” 21.40 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåííîå”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.50 Õ/ô “Äåâóøêà ìîåãî ëó÷øåãî äðóãà”. (3 êàòåãîðèÿ) 01.30 Õ/ô “Ïðîâèíöèàëêà”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.00 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.30, 11.05 Faceëèôòèíã 06.00 Òåëåòîðãîâëÿ 07.00 Ì/ô 07.40 Áýáè-áóì 08.35, 09.10 Êâàäðàòíûé ìåòð 09.50, 20.55 Çíàåòå ÷òî? 10.40 Ãèìíàñòèêà äîëãîëåòèÿ 11.30 Âðà÷è 12.10, 21.45 Ñïåöèÿ 13.00 Ïîâàðà èç Áåâåðëè-Õèëëç 13.50 Ýíöèêëîïåäèÿ âêóñà 14.45, 17.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð 15.40, 20.00 Áóäü ïî-òâîåìó 16.35, 22.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 18.25, 23.35 Òàéíû ñóäüáû 19.05 Ìèð çâåçä 00.15 Öâåò Íî÷è

05.40 06.35 08.05 09.00 10.00 10.35 12.20

Ì/ô “Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå” Õ/ô “Æåíèòüáà Áàëüçàìèíîâà” “Êàðàîêå íà Ìàéäàíå” “Åäèì äîìà” “ÓñîËàïîÕâîñò” “Õàòà íà òàòà” “Ìîÿ ïðàâäà. “Áëåñòÿùèå”. Íå âñå òî çîëîòî ÷òî áëåñòèò” “Ìîÿ ïðàâäà. Òèíà Êàðîëü” “Ñëåäñòâèå âåäóò ýêñòðàñåíñû” Õ/ô “Áàáüå öàðñòâî” “Äåòåêòîð ëæè 3” “Çâåçäíàÿ æèçíü. Âûæèòü ïîñëå ñìåðòè” Õ/ô “Ãàðàæ” Õ/ô “Íå ãîðþé” Íî÷íîé ýôèð

11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 18:30 19:00 20:00 20:30 20:45 21:00 21:30 22:00 23:05 00:00 00:10 00:30 00:45 02:45 04:00 05:00 05:15

“×åðâîíà êàëèíà” “Ñïîðòèâíèé êàëåéäîñêîï” “Ðîäèíà” “Íà ñâî¿é çåìë³” “Ìàìèíà äîëÿ” “³ðóþ” “Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” “×åñòü ìóíäèðà” “ʳíîêîíöåðò” “Áëàãà â³ñòü ç гêîì Ðåííåðîì” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “Òåòåð³â” “Àêöåíòè” “Äóìêè ç ïðèâîäó” “Ïàðëàìåíòè ñâ³òó”. Àâñòð³ÿ “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ñïîðòèâíèé êàëåéäîñêîï” “Ñëóõàé î÷èìà” Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “Ñìåðòåëüíà ñóòè÷êà” “Çâ³òíèé êîíöåðò Ʋʲ̔ óìí Óêðà¿íè “Ïðàâî íà çàõèñò” Êë³ï-àíòðàêò “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé”. Ìîâëåííÿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “Ñìåðòåëüíà ñóòè÷êà” “Çâ³òíèé êîíöåðò Ʋʲ̔ “Æèòîìèð: îáðàçêè ìèíóëîãî” Ä/ô “Çåìëÿ ï³ä ïðèö³ëîì ÍËΔ

06.00, 05.30 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 07.00, 19.00, 03.40 Ñîáûòèÿ 07.10 Õ/ô “Èäåàëüíûé ìóæ÷èíà” 09.00 Ò/ñ “Èíòåðíû” 10.00 Òàéíû çâåçä 11.00 Ò/ñ “Ìàìî÷êà, ÿ êèëëåðà ëþáëþ” 13.30 Õ/ô “Ñîðîê” 15.00 Ò/ñ “Ñëåä” 16.20, 19.20 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé” 21.10 Ò/ñ “Âòîðîå âîññòàíèå Ñïàðòàêà” 00.00 Ò/ñ “Êîíòðèãðà” 01.30 Õ/ô “Ïîñëåäíÿÿ èñòèíà”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.10 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 04.00 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû 6”

06.30, 18.40 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.40, 09.35, 19.25, 01.55 “Òåìà íåäåëè” 06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 23.35, 00.20, 03.25 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 10.10, 10.55, 13.55, 14.10 16.10, 17.20, 19.20, 23.40, 00.25, 15.05 00.55, 03.35, 05.55, 06.25 “Ïîãîäà” 19.00 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 22.35 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 23.35 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 “Âðåìÿ 00.25 íîâîñòåé” 02.10 07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.20 “Áèçíåñ03.35 âðåìÿ” 07.30 “Êëóá 700” 08.30 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.10 “Èíòåëëåêò.ua” 04.30, 05.00 Ïîãîäà 10.15 “Çäîðîâûå èñòîðèè” 04.35 Ôàêòû 11.10 “Òðàíñìèññèÿ” 04.50, 05.05 Ñâèòàíîê 11.30 “Àâòîïèëîò-òåñò” 05.55 Êîçûðíàÿ æèçíü 12.10, 02.30, 03.30, 04.30, 04.55, 05.50, 06.20 06.30 Ì/ô “Òîì è Äæåððè. Âîëøåáíîå “Õðîíèêà íåäåëè” êîëüöî” “Äðàéâ” 07.25 Õ/ô “Ëþáîâü è äðóãèå íåïðèÿòíîñ- 13.30 14.10, 23.50 “Èñòîðèÿ óñïåõà” òè” 14.25 “Èãðà ñóäüáû” 09.05 Çâåçäà YouTube 15.15 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé” 10.00 Äà÷à 16.15 “Àðñåíàë” 10.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 17.25 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé” 11.50, 15.35 Ñìîòðåòü âñåì! 18.15 “Îñîáåííûé âçãëÿä” 12.45 ÎëèìïèËÿïû 19.30, 02.10 “Ìàøèíà âðåìåíè” 13.10 Çà ðóëåì 20.10, 01.10, 05.10 “Ïîðòðåòû ñ Ñåðãååì 13.35 Õ/ô “Áåãëåöû” Äîðîôååâûì” 16.10 Íåñåêðåòíûå ôàéëû 21.10, 02.40 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà” 17.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ 21.40, 03.00, 06.00 “Îêíî â Àìåðèêó” 17.55 Ìàêñèìóì â Óêðàèíå 22.00, 03.40 “ êàáèíåòàõ” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 22.30 “Ìàñòåð-êëàññ ñ Íàòàëèåé Ôèöè÷” 19.00 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà” 00.30 “Ìîòîð” 20.55 Õ/ô “22 ïóëè. Áåññìåðòíûé” 04.10 “Æèçíü èíòåðåñíà” 22.55 Õ/ô “Íåñêîëüêî õîðîøèõ ïàðíåé”. 04.35 “Àêöåíò” (2 êàòåãîðèÿ) 01.15 Õ/ô “Ñïèñîê Øèíäëåðà”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.20 ÏðîÖiêàâå 06.00, 10.40 Åðàëàø 07.15 Ì/ñ “Ëóíòèê” 07.40 Ìàëûøè-òâîéíÿòà 08.00 Òåëåïóçèêè 06:00 óìí Óêðà¿íè 08.35 Áàêëóøíèöà 06:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 06:35 “²ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêîãî ïàðëàìåíòàðèçìó” 09.00 09.40 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 06:55 Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà 10.05 Ì/ñ “Ëèëî è Ñòè÷” ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “Êðèâàâèé 11.30 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” íàïèñ” 13.40 Ò/ñ “Ïîëîâèíêè” 08:00 “×àñ êðà¿íè” 14.50 Õ/ô “Ãðÿçíûå òàíöû 2” 08:30 “Ðåöåïòè Íà䳿” 16.40 Õ/ô “Øîïî-êîï” 09:00 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” 18.35 Õ/ô “Äîì áîëüøîé ìàìî÷êè 2” 10:30 “Ç ïåðøèõ âóñò” 11:00 “Òåòåð³â” 20.40 Âèòàëüêà

22.25 23.00 01.05 01.55 03.25

×òî åñëè? Õ/ô “Ñïóñê”. (3 êàòåãîðèÿ) Comedy Woman Õ/ô “Ñ Íîâûì ãîäîì, ïàïà!” Äî óòðà

05.50 07.05

“Ëåãåíäû áàíäèòñêîãî Êèåâà” Õ/ô “×àñòíûé äåòåêòèâ, èëè Îïåðàöèÿ “Êîîïåðàöèÿ” 08.40 Ò/ñ “Ñëåäóÿ íà þã” 10.20 “Æåëåçíûé Îñêàð” 10.55 “Ëîõîòðîí” 11.30 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî”. Ôàëüøèâîìîíåò÷èê îò Áîãà 12.00, 23.00 “Ãëàâíûé ñâèäåòåëü” 12.55, 22.35 “Ñëó÷àéíûé ñâèäåòåëü” 13.40 Õ/ô “Àêöèÿ” 15.15 Ò/ñ “×îêíóòàÿ” 19.00 Ò/ñ “Ïàóòèíà 6” 23.55 Õ/ô “Óðîê âûæèâàíèÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.35 Õ/ô “Òåìíûé ëåãèîí”. (3 êàòåãîðèÿ) 03.00 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 03.45 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 04.40 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 05.05 “Ïðàâäà æèçíè”

06.00 Õ/ô “Òîëüêî â ìþçèê-õîëëå” 07.20, 18.20 Öèâèëèçàöèÿ Incognita 07.30 Ô-ñòèëü 08.00 Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 08.40, 18.55, 19.55 Ïîãîäà 09.00 Ãîñïîæà óäà÷à. 40 ëåò “Áåëîìó ñîëíöó ïóñòûíè” 10.00 Ñâåòñêèå õðîíèêè 10.40 Ýõî äæóíãëåé 11.00 Õ/ô “Àëåíüêèé öâåòî÷åê” 13.30 Çà ñåìü ìîðåé 14.10 Àðò City 14.50, 04.10 Ñëåçû ìèðà. Ñëåçû Àðêòèêè 16.00, 22.10 Çèìà â Éåëëîóñòîóíå 17.00, 03.40 Ðîíèí 17.40 Äíåâíèê äëÿ ðîäèòåëåé 18.30, 03.20 Ñîöèàëüíûé ïóëüñ âûõîäíûõ 19.00 Êëèíòîíû: ñåìåéíûå òàéíû 20.00 Ãðåíëàíäèÿ. Äèêàÿ ïðèðîäà âèêèíãîâ 21.00, 05.10 Ýäóàðä Õèëü. Ñòî õèòîâ êîðîëÿ ýñòðàäû 23.10 Õ/ô “Ýñêîðò äëÿ äàì”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.10 Õ/ô “Ãðèíáåðã”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.50 Àìóðíûå ìåëîäèè 3

06.00, 15.30, 02.30, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00 Ì/ñ “×óäàêîâàòûå ðîäñòâåííèêè” 08.00, 11.00 Ì/ñ “Ýëü Òèãðå” 09.00 Ì/ñ “Ìîíñóíî” 10.00 Ì/ñ “Ýäãàð è Ýëëåí” 12.00 Ì/ñ “Ñóïåðïåñ Êðèïòî” 13.00 Ì/ñ “Êóðàæ - òðóñëèâûé ïåñ” 14.00, 19.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 16.00, 18.00, 00.00, 01.30 Ðåñòëèíã 22.00 Ì/ñ “Àìåðèêàíñêèé ïàïà” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

04.00 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïàíîðàìà” 04.55 “Áóäèëüíèê” 05.30, 23.30 Õ/ô “Ñîëü çåìëè” 06.40 Ä/ô “Îëåã Ïîïîâ íà àðåíå ìîñêîâñêîãî öèðêà” 07.00, 13.00, 01.00 “Âðåìÿ” 08.00, 02.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 09.00 “Ìîñêâà - Êîñìîñ - Êàëèôîðíèÿ” 10.00 “Êëóá ïóòåøåñòâåííèêîâ” 11.05 “Çíàê âîïðîñà” 11.30 Õ/ô “Ñòðàíèöû æóðíàëà Ïå÷îðèíà” 14.00 “Êîëáà âðåìåíè” 15.00 “Âçãëÿä” 16.00 “Áûëî Âðåìÿ” 17.00 “Èíñòèòóò þìîðà” 18.30 “Ïåñíÿ-91” 20.00 Õ/ô “Äóýíüÿ” 21.30 “Ïîêà âñå äîìà” 22.00 “Ïîä çíàêîì “Ïè” 22.55 Ôèëüì-êîíöåðò “Íàéäè ñâîþ ïåñíþ” 03.00 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ ñ òîáîé...”

06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 06.20 Ñìîòð 06.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà 07.25 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì” 08.25 Ðóññêàÿ íà÷èíêà 08.55 “Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê” 09.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 11.25 “Æåíñêèé âçãëÿä” ñ Î. Ïóøêèíîé 12.10 “Íàøè” ñî Ëüâîì Íîâîæåíîâûì” 13.00 “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Áåðåòòà” 14.25 “Ñëåäñòâèå âåëè...” 15.20 “Î÷íàÿ ñòàâêà”

¹ 3 (1064) 30 ñ³÷íÿ 2013 ð. 16.20 17.30 21.10

Àëåêñàíäð Æóðáèí. Ìåëîäèè íà ïàìÿòü Ò/ñ “Îäèññåÿ ñûùèêà Ãóðîâà” “Ñêðèïà÷ íà êðûøå - 5772/2012”. Âðó÷åíèå ïðåìèè Ôåäåðàöèè åâðåéñêèõ îáùèí Ðîññèè 22.40 Ò/ñ “Áîìæ” 00.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå Ïðîôèëàêòèêà 03.15 Ò/ñ “Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, èëè Âñå ìóæèêè - ñâî... 3”

05.45 09.00 10.30 12.00 13.00 14.30 16.00 23.30 04.00

Ì/ô “Ñîþçìóëüòôèëüì” è äðóãèå Õ/ô “Äàé ëàïó, äðóã” Âîêðóã ñìåõà Ä/ô ïðî Êèíî Õ/ô “Èãðà â ÷åòûðå ðóêè” Õ/ô “Ìåæäó àíãåëîì è áåñîì” Ò/ñ “Ïðîòèâîñòîÿíèå” Õ/ô “Êîëüå Øàðëîòòû” Õ/ô “Íåêóäà áåæàòü”

11.10

Ôðàíöèÿ - Ãåðìàíèÿ. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷ 13.05 Futbol Mundial 14.40, 01.10 Òîòòåíõýì - Íüþêàñë. ×åìïèîíàò Àíãëèè 16.35, 03.20 Áîðóññèÿ Ä - Ãàìáóðã. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè 18.55 Þâåíòóñ - Ôèîðåíòèíà. ×åìïèîíàò Èòàëèè 20.55 Àÿ÷÷î - Áîðäî. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè 22.55 Ðåàë - Ñåâèëüÿ. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 05.15 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.10

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Ãåíê - Áðþããå 08.05 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Áóäèâåëüíûê - ÁÊ Ãàëû÷èíà 10.00 Òåííèñ. ÀÒÐ Open Sud de France, Montpellier. 1/4 ôèíàëà 12.00 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Êèåâ - ÁÊ Ãîâåðëà 13.55, 04.15 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Òðèìàí Íàâàððà - Áóðåëà Ïåñêàäîñ 06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè 16.05 Áîêñ. Íüþ-Éîðê, ÑØÀ. Ãåííàäèé 06.20 “Ãåíèè è çëîäåè” Ãîëîâêèí - Ãàáðèýëü Ðîñàäî 06.45 Õ/ô “Ðàçðåøèòå âçëåò!” 16.55 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. 08.20 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” Ñåçîí 2012-2013. Áîëòîí - Áåðíëè 09.00 “Óìíèöû è óìíèêè” 19.15 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. 09.40 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” Ñåçîí 2012-2013. Áðàéòîí - Õàëë 10.15 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ” Ñèòè 10.25 “Ñìàê” 21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðå11.00 “Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ. Óòîìëåííûé äèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Âèòåññ ñóäüáîé” - ÏÑ 12.15 Õ/ô “Äåëî áûëî â Ïåíüêîâå” Òåííèñ. ÀÒÐ Open Sud de France, 14.05 “Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ. Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à” 23.50 Montpellier. 1/2 ôèíàëà. 1-é ìàò÷ 15.10 Õ/ô “Åâðîïåéñêàÿ èñòîðèÿ” 01.35 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 16.45, 18.10 “Âñïîìèíàÿ Âÿ÷åñëàâà Òèõîíîâà” 02.10 Ýêñòðà-ôóòçàë 19.00 Õ/ô “Äîæèâåì äî ïîíåäåëüíèêà” 02.30 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ 21.00 “Âðåìÿ” Äîíåöê - ÁÊ Êðûâáàñáàñêåò 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” 22.50 Õ/ô “×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïóöèíîâ” 00.30 Ñâåðõíîâûé Øåðëîê Õîëìñ. “Ýëåìåí07.00, 14.00 Ä/ô “Ðàé ïîïóãàåâ” òàðíî” 08.00, 15.00 Ä/ô “Íà ÷åñòíîì ñëîâå è íà îäíîì 01.15 Õ/ô “×àøà òåðïåíèÿ” êðûëå” 02.45 Êîìåäèÿ “13 ïîðó÷åíèé” 08.55, 09.25, 09.55, 10.25, 10.50, 11.25, 11.55, 03.50 Êîìåäèÿ “Âàì ÷òî, íàøà âëàñòü íå 12.25, 13.00, 13.30 Ä/ô “Äíåâíèêè íðàâèòñÿ?” ãåïàðäà” 05.20 “Õî÷ó çíàòü” 16.00 Ä/ô “Êóêóøêà” 16.50 Ä/ô “Êàïñêèå îëóøè: áîðüáà çà âûæèâàíèå” 17.55 Ä/ô “Îðëàí-áåëîõâîñò: ïòèöà ñ çîëîòû01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô “Ìàðüÿ-èñêóñìè ãëàçàìè” íèöà” 02.15, 08.15, 14.15 Ì/ñ “Íà çàäíåé ïàðòå” 19.00 Ä/ô “Ïðèðîäà Áðèòàíèè” 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Ïèñüìà îò Ôåëèêñà” 20.00 Ä/ô “Äíåâíèê îðàíãóòàíà” 04.00, 10.00, 16.00 Õ/ô “Âûøå Ðàäóãè” 21.00 Ä/ô “Äðàêîíîâû ãîðû” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ãåðîé èç òðóùîá” 22.00 Ä/ô “Äèêèå áåëûå ëüâèöû” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè 23.00 Ä/ô “Äíåâíèê áîëüøîé êîøêè (7)” Ñîâû”. (12+) 00.00 Ä/ô “Îðàíãóòàíû â òóìàíå” 01.00 Ä/ô “Äèêèå ëîøàäè Åâðîïû” 02.00 Ä/ô “Ñïàñàòåëè â Àôðèêàíñêîì áóøå” 02.35 Ä/ô “Êàëàõàðè” 19.00 Ò/ñ “Ïîñëåäíåå ïóòåøåñòâèå Ñèíäáàäà” 03.00, 05.00 Ä/ô “Áàõà: äðóãàÿ Êàëèôîðíèÿ” 20.00 Ò/ñ “Åùå íå âå÷åð” 04.00, 06.00 Ä/ô “Äîëèíà ñìåðòè” 21.00 Ò/ñ “Óãðî. Ïðîñòûå ïàðíè” 22.00 Ò/ñ “Èç æèçíè êàïèòàíà ×åðíÿåâà” 23.00 Ò/ñ “Êðèìèíàëüíîå âèäåî 2” 00.00 Ò/ñ “Ãîðûíû÷ è Âèêòîðèÿ” 04.00 “Þðìàëà” 05.35, 06.15 Õ/ô “Äâà áèëåòà â Âåíåöèþ” 06.00, 09.00, 12.00 Âåñòè 07.45 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” 06.00, 08.10, 11.00, 16.25, 05.40 Ì/ñ “Âîçâðàùå- 08.20 “Ñóááîòíèê” íèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 09.15 “ ïîèñêàõ ðàÿ” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 10.15 Õ/ô “×åëîâåê ñ äðóãîé ñòîðîíû” 06.30 Õ/ô “Ìàñêàðàä” 12.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 08.30, 09.10, 10.05, 10.50, 11.20, 12.00, 17.15 12.30 “×åñòíûé äåòåêòèâ” “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 12.55 “Ãîðîäîê” 09.00, 16.40, 19.30 “Ïîãîäà” 13.30 “Ìîäà äëÿ íàðîäà” 09.05, 10.40, 13.40 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 14.30, 00.20 Ò/ñ “Ñâàòû” 09.45 “Äëÿ ìàëåíüêîé êîìïàíèè” 16.25, 02.10 “Ñóááîòíèé âå÷åð” 11.35 “Àçáóêà âêóñà” 18.00 Âåñòè â ñóááîòó 12.10 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 18.45 “Ôàêòîð À” 12.20 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 20.35 Õ/ô “Ïåòðîâè÷” 12.40, 04.00 Ä/ô “Ïñêîâî-Ïå÷åðñêàÿ îáèòåëü” 22.40 Õ/ô “Òîëüêî ëþáîâü” 13.50, 16.45 “Âêóñû êóëüòóð” 14.15, 22.50 “Þâåëèð” 17.30, 01.50 Ò/ñ “ßñòðåá” 19.35 Õ/ô “Âåñíà” 06.00, 10.15 Ä/ñ “Ïî ñëåäó çâåðÿ” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 06.40 Õ/ô “Åëêà” 21.30 Õ/ô “Ñòàðèííûé âîäåâèëü” 07.10 “Íà ñòàðò!” 22.40, 05.00 “Êèíîïðîåêòîð” 07.25 “ÀÁÂÃÄåéêà” 00.50 “Òåëå÷àò” 07.50 “Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå” 03.50 “Ïóøêèí” 08.20 Ä/ô “Áèòâà çà Âîðîíåæ” 05.10 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 09.00 Ä/ô “Òðàåêòîðèÿ ñóäüáû” 11.00 Äîì ñ èñòîðèåé. “Òåàòð ÐÀÌÒ” 11.30, 17.45, 00.10 Ñîáûòèÿ 11.45 Å. Äîãà “Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó” 06.00, 08.00, 10.00, 14.25, 18.30, 19.45, 21.45, 12.25 Ò/ñ “Ëàíäûø ñåðåáðèñòûé” 23.45, 00.50, 03.05 Ôóòáîë News Òàëàíòû è ïîêëîííèêè. Î. Òàáàêîâ 06.15 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 13.50 Êîíöåðò “Êîãäà âûõîäèøü íà ýñòðàäó...” 06.45, 10.45, 13.30 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïðåäèñ- 15.10 16.15, 18.00, 00.25 Ò/ñ “Ãëàâíûå ðîëè” ëîâèå ê òóðó 19.25 “Äîáðûé âå÷åð, Ìîñêâà!” 07.15, 10.20, 14.00 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðåäèñ21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” ëîâèå ê òóðó 21.50, 04.15 Ò/ñ “Ïëàöåíòà” 07.45, 18.45 Ñàìûå ñìåøíûå ôóòáîëüíûå 23.30 Ä/ô “Ñòàëèíãðàä. Áèòâà ìèðîâ” ìîìåíòû 03.20 “Êëóá þìîðà” 08.10 Íèäåðëàíäû - Èòàëèÿ. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


¹ 3 (1064) 30 ñ³÷íÿ 2013 ð.

21:30 22.00

06.05 Õ/ô “Îòïóñòè ìåíÿ” 07.50 Ì/ô 08.10 “Ðåìîíò +” 09.00 “Ëîòî-Çàáàâà” 10.10, 10.35 Ì/ñ “×èï è Äåéë” 11.00 “Êóëèíàðíûå êóðñû ñ Þ. Âûñîöêîé. Èòàëèÿ, Òîñêàíà” 11.25 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” 12.20, 03.30 Êîìåäèÿ “Ïîêðîâñêèå âîðîòà” 15.20 Õ/ô “Åùå îäèí øàíñ” 19.30 “ÒÑÍ-Íåäåëÿ” 20.15 Õ/ô “ÏèðàÌÌÌèäà”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.25 “Ñâåòñêàÿ æèçíü” 23.25 Õ/ô “Íåïðîùåííûå” 01.40 Õ/ô “Ñîêðîâèùå”. (2 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 06.05, 07.35, 08.55 Ïîãîäà 06.10 Êëóá þìîðà 07.10 Ñåëüñêèé ÷àñ 07.40 “Æåíà” ÓÒ-1 09.00, 13.45 Ïîãîäà 09.05 Ìåñòî âñòðå÷è 10.20 Øàã ê çâåçäàì 11.00 Èìåþ ÷åñòü ïðèãëàñèòü 11.45 Êàðàîêå äëÿ âçðîñëûõ 12.30 Øåô-ïîâàð ñòðàíû 13.25 Êòî â äîìå õîçÿèí? 13.55, 17.10 Áèàòëîí. ×Ì. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ 14.45 Ãëóáèííîå áóðåíèå 15.15 Çîëîòîé ãóñü 15.40 Êîíöåðò Î. Ãàâðèøà “Ìóçûêà... è... Ëåä” 16.40 Äåëîâîé ìèð. Íåäåëÿ 18.05 Star-øîó 19.55 Çâåçäû þìîðà. Â. Ìîèñååíêî, Â. Äàíèëåö 20.50 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 21.00 Èòîãè íåäåëè 21.30 Òî÷êà çðåíèÿ 21.50 Ãëàâíûé àðãóìåíò 22.00 Ôîëüê-music 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà ÒÐÊ “Ýðà” 23.00 Ýðà áèçíåñà. Èòîãè 23.35 Ïîãîäà 23.40 “Æåíà” 01.00 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì ÓÒ-1 01.20 Èòîãè íåäåëè 01.50 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 02.00 Òî÷êà çðåíèÿ 02.20 “Âåðà. Íàäåæäà. Ëþáîâü” 03.10 Îïûò 04.30 Ä/ô “Êîíòèíãåíò. Âîéíà âî Âüåòíàìå” 05.25 “Ïðåäâå÷åðüå” ñ Ò. Ùåðáàòþê

05.30 Ì/ô “Ìàóãëè” 06.40 Ì/ñ “Âèíêñ 5” 07.50 Õ/ô “Çåâñ è Ðîêñàíà” 09.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî” 10.05, 04.20 Õ/ô “Ñåìü íÿíåê” 11.30 “Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü þìîðà “Þðìàëà 2012” 13.20 Õ/ô “Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì” 16.05 Õ/ô “Ëþáîâü íà àñôàëüòå” 18.10 Õ/ô “Ñòðàõîâîé ñëó÷àé” 20.00, 02.05 “Ïîäðîáíîñòè íåäåëè” 20.55 Ò/ñ “Íåìîé” 00.35 Õ/ô “Ëþáîâü ïîä ãðèôîì “Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî” 3” 02.45 “Õîäÿò ñëóõè”

05.35 Ò/ñ “Òðó Äæåêñîí” 06.00 Ò/ñ “Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî” 07.45 Öåðêîâü Õðèñòîâà 08.00 Ñïðîñèòå ó äîêòîðà 08.25, 09.35 Ì/ñ “Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêàðà” 09.00 Ì/ñ “Ðîãà è Êîïûòà: Âîçâðàùåíèå” 09.55 Ì/ô “Ñêóáè-Äó! Èñòîðèè ëåòíåãî ëàãåðÿ” 11.20 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 16.00 Õ/ô “Àðòóð. Èäåàëüíûé ìèëëèîíåð” 18.15 Õ/ô “Ìèëàøêà”. (2 êàòåãîðèÿ) 20.05 Õ/ô “Íà êðþ÷êå”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.00 Õ/ô “Äî÷ü ìîåãî áîññà”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.50 Ñïîðòðåïîðòåð 23.55 Õ/ô “Íà ðàññòîÿíèè ëþáâè” 01.55 Ò/ñ “Ñïëåòíèöà” 02.30, 03.35, 04.30 Çîíà íî÷è 02.35 Óêðàèíöû Ëþáîâü 03.40 Óêðàèíöû Âåðà 04.35 Óïðÿìûé óêðàèíåö 04.50 Íèìôåÿ êàíäèäà 05.05, 05.30 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 05.10 Íåóãîìîííûé Ïàíòåëåéìîí

“Ñåêðåòè êðàñè” Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “Ñîáàêà Áàñ06.00 “Óòðî íà Ê1” êâåðâ³ëåé” 1 ñ. 07.30 Ì/ô 23:15 “²ìåíà”.Àíäæåé Âàéäà 10.00 Ì/ô “Áîëüøîé ôèëüì î Ïÿòà÷êå” 00:00 óìí Óêðà¿íè 11.45, 17.15 “Äîáðûé âå÷åð, æèâîòíûå” 00:10 “Çâèòÿãà” 12.35 Õ/ô “Çâåçäíàÿ áîëåçíü” 00:35 Êë³ï-àíòðàêò 14.00 Õ/ô “Ïàóòèíà Øàðëîòòû” 00:50 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” 15.30, 01.30 Õ/ô “Øàã âïåðåä” 02:50 Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà 18.15 “Ðàññìåøè êîìèêà” ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “Ñîáàêà Áàñ20.00 Õ/ô “Ñìîêèíã” êâåðâ³ëåé” 1 ñ. 21.40 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåííîå”. (2 êàòåãîðèÿ) 04:20 “²ìåíà”.Àíäæåé Âàéäà 23.50 Õ/ô “Ïðîâèíöèàëêà”. (2 êàòåãî05:15 Ä/ô “ÍËÎ î÷èìà î÷åâèäö³â” ðèÿ) Ïðèì³òêà: Ó ïðîãðàì³ ìîæëèâ³ çì³íè 03.00 “Íî÷íàÿ æèçíü” Äèðåêòîð ïðîãðàì Áåðåëåò Â. ². òåë.: (0412) 47-3087, tvradiored@ukr.net, 05.30, 11.05 Faceëèôòèíã 06.00 Òåëåòîðãîâëÿ 07.00 Ì/ô 07.40 Áýáè-áóì 08.35, 09.10 Êâàäðàòíûé ìåòð 09.50, 20.55 Çíàåòå ÷òî? 10.40 Ãèìíàñòèêà äîëãîëåòèÿ 11.30 Âðà÷è 12.10, 21.45 Ñïåöèÿ 13.00 Ïîâàðà èç Áåâåðëè-Õèëëç 13.50 Ýíöèêëîïåäèÿ âêóñà 14.45, 17.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð 15.40, 20.00 Áóäü ïî-òâîåìó 16.35, 22.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 18.25, 23.35 Òàéíû ñóäüáû 19.05 Ìèð çâåçä 00.15 Öâåò Íî÷è

06.00 07.05 09.00 10.05 11.05 12.00 15.30 19.00 19.55 23.40 01.15 02.45

Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî” Õ/ô “Ãàðàæ” “Åäèì äîìà” “Çâåçäíàÿ æèçíü. Ñîñòîÿòåëüíûå è íåçàìóæíèå” “Êàðàîêå íà Ìàéäàíå” Ò/ñ “Ñàìàðà” Õ/ô “Áàáüå öàðñòâî” “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” Õ/ô “Ëþáîâü íå äåëèòñÿ íà äâà” Õ/ô “Àýëèòà, íå ïðèñòàâàé ê ìóæ÷èíàì” Õ/ô “Ïî ãëàâíîé óëèöå ñ îðêåñòðîì” Íî÷íîé ýôèð

05.40, 06.00 Ïîãîäà 05.45 Ôàêòû 06.05, 04.20 Ñâèòàíîê 06.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 07.50 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 08.10 Äà÷à 09.05 Îñíîâíîé èíñòèíêò 09.35 Ñìîòðåòü âñåì! 10.30 ÎëèìïèËÿïû 11.30 Êîçûðíàÿ æèçíü 12.00 Ìóëüò ëè÷íîñòè 12.20 Êðèìèíàëüíûé îáëîì 13.20 Õ/ô “Æèâîé èëè ìåðòâûé” 14.45 Õ/ô “22 ïóëè. Áåññìåðòíûé” 16.45 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà” 18.45 Ôàêòû íåäåëè 19.30 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà 2” 21.45 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà 3” 23.50 Äðóãîé ôóòáîë 00.20 Õ/ô “Íåñêîëüêî õîðîøèõ ïàðíåé”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.35 Õ/ô “Ëþáîâü è äðóãèå íåïðèÿòíîñòè” 04.05 ÏðîÖiêàâå

06:00 06:05 07:05 08:10 08:30 09:00 10:30 11:00 11:25 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30 14:45 16:00 16:30 17:00 18:30 19:00 20:00 20:45 21:00

óìí Óêðà¿íè “Àêöåíòè” Õ/ô “Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ë³êàðÿ Âàòñîíà”. “Ñìåðòåëüíà ñóòè÷êà” “Ñë³ä íà çåìë³” Çàïîðîæö³-ãîñïîäàðíèêè “Ñëîâî ïîëüñüêå” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “Æàðò-êëóá “Ïîáðåõåíüêè” “гäíà øêîëà” “Øêîëà íåçâè÷àéíèõ íàóê” “Ïîçèö³ÿ” “Àíãë³éñüêèé êëóá” “Ðåòðîñïåêòèâà “ “Äóìêè ç ïðèâîäó” “Õòî ÿ? Ùî ÿ ìîæó?” “Äèòÿ÷à ê³íîçàëà”. Õ/ô “Ãîñòÿ ç ìàéáóòíüîãî”, 2 ñ. “Òâîº ìàéáóòíº” “Ïîâíîòà ðàäîñò³ æèòòÿ” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “Ïðîïðîô³” “Ìàìèíà äîëÿ” “Àêöåíòè” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Æàðò-êëóá “Ïîáðåõåíüêè”

16 ñòîð.

ÍÅIJËß, 10 ËÞÒÎÃÎ 05.20 05.35

“Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” “Ïðàâäà æèçíè”

06.00 Õ/ô “Àëåíüêèé öâåòî÷åê” 07.20, 20.00 Öèâèëèçàöèÿ Incognita 07.30 Ýõî äæóíãëåé 08.00 Ñîöèàëüíûé ïóëüñ âûõîäíûõ 08.40, 14.15, 18.55, 19.55, 20.15 Ïîãîäà 09.00 Ãðåíëàíäèÿ. Äèêàÿ ïðèðîäà âèêèíãîâ 10.00 Áóäü â êóðñå! 10.45 Ô-ñòèëü 11.10 Õ/ô “Òîëüêî â ìþçèê-õîëëå” 13.40 Çà ñåìü ìîðåé 14.20 Àðò City 15.00, 05.05 Ñëåçû ìèðà. Ñëåçû Àðêòèêè 16.00 Ëóã 17.00 Óêðàèíà-Åâðîïà: ìàÿòíèê Ôóêî 17.50 Óáèéñòâî Äæîíà Êåííåäè 18.30, 04.00 Ìèð çà íåäåëþ 19.00 Ðîìàíîâû. Çàêàò Ðîññèéñêîé èìïåðèè 20.20, 04.25 Êóìèðû 20.45, 04.40 Ñâåòñêèå õðîíèêè 21.10 Çâåçäíûå ìàòåðè-îäèíî÷êè 22.15 Õ/ô “Ãðèíáåðã”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.20 Õ/ô “Ýñêîðò äëÿ äàì”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.10 Àìóðíûå ìåëîäèè 3 02.30 Õ/ô “Ñëàäêèé òðåïåò”. (3 êàòåãîðèÿ)

06.00, 05.30 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 07.00 Ñîáûòèÿ 07.20 Õ/ô “Áåòõîâåí” 09.00 Äîáðî ïîæàëîâàòü 10.00 Òàéíû çâåçä 11.00 Ò/ñ “Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê” 13.20 Õ/ô “Ýãîèñò” 15.00 Ò/ñ “Ñëåä” 17.10, 20.00 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé” 19.00, 03.15 Ñîáûòèÿ íåäåëè 21.00 Ò/ñ “Èíòåðíû” 23.00 Ò/ñ “Êîíòðèãðà”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.20 Õ/ô “Ñîðîê” 02.40 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 04.00 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû 6”. (2 êàòåãîðèÿ) 06.00, 15.30, 02.30, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00 Ì/ñ “×óäàêîâàòûå ðîäñòâåííèêè” 08.00, 11.00 Ì/ñ “Ýëü Òèãðå” 09.00 Ì/ñ “Ìîíñóíî” 06.30, 18.40 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 10.00 Ì/ñ “Ýäãàð è Ýëëåí” 06.45, 07.10, 08.25, 18.55, 23.35, 00.20, 03.20 12.00 Ì/ñ “Ñóïåðïåñ Êðèïòî” “Âðåìÿ ñïîðòà” 13.00 Ì/ñ “Êóðàæ - òðóñëèâûé ïåñ” 06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 11.15, 13.10, 14.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 14.10, 14.55, 16.10, 17.10, 17.50, 16.00, 01.30 Ðåñòëèíã (Superstars) 19.10, 00.25, 00.40, 02.55, 03.30, 17.00, 00.00 Ðåñòëèíã 05.55, 06.25 “Ïîãîäà” 19.00 Ì/ñ “Ïàíäà Êóíã Ôó” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 22.00 Ì/ñ “Àìåðèêàíñêèé ïàïà” 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê 19.00, 20.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15 “Áèçíåñ04.00 “Êëóá ïóòåøåñòâåííèêîâ” âðåìÿ” 05.05 “Çíàê âîïðîñà” 07.30 “Êëóá 700” 05.30 Õ/ô “Ñòðàíèöû æóðíàëà Ïå÷îðè08.30 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé” íà” 09.10 “Îêíî â Àìåðèêó” 07.00, 01.00 “Âðåìÿ” 09.35, 19.30, 06.00 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà” 08.00 “Êîëáà âðåìåíè” 10.10 “Ìàìèíà øêîëà” 09.00 “Âçãëÿä” 10.30 “Òåõíîïàðê” 10.00 “Áûëî Âðåìÿ” 11.20 “Òðàíñìèññèÿ-òåñò” 11.00 “Èíñòèòóò þìîðà” 12.10, 04.15 “Æèçíü èíòåðåñíà” 12.30 “Ïåñíÿ-91” 13.15 “Ìîòîð” 14.00 Õ/ô “Äóýíüÿ” 14.20 “Èãðà ñóäüáû” 15.30 “Ïîêà âñå äîìà” 16.15 “Ôàêòîð áåçîïàñíîñòè” 16.00 Êîíöåðò “Àíòîëîãèÿ þìîðà”. Ñìåõ 17.30 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” ñêâîçü ãîäû” 18.10 “Îêíî â Åâðîïó” 17.00, 02.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 20.30, 23.40, 01.55, 02.35, 04.35, 05.50 “Õðîíèêà 18.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Ñ ðàçðåøåíèÿ íåäåëè” ïðîãðàììû “Áåíåôèñ” 21.00 “Âðåìÿ: èòîãè íåäåëè” 19.00 “...Ñóäüáû ìîåé ïðîñòîå ïîëîòíî” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 20.20 Êîíöåðò “Ìèøåëü Ëåãðàí â Ìîñêâå” 22.00, 02.10 “Òåððèòîðèÿ çàêîíà” 22.00 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïàíîðàìà” 22.35, 03.40 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé” 22.55 “Áóäèëüíèê” 00.30, 02.30, 03.35 “Îáçîð ïðåññû” 23.30 Õ/ô “Ñîëü çåìëè” 01.10, 05.10 “Ïîðòðåòû ñ Ñåðãååì Äîðîôååâûì” 00.40 Ä/ô “Îëåã Ïîïîâ íà àðåíå ìîñêîâñêîãî 03.25, 06.20 “Òåìà íåäåëè” öèðêà” 04.40 “Ìàñòåð-êëàññ ñ Íàòàëèåé Ôèöè÷” 03.00 “Ìîñêâà - Êîñìîñ - Êàëèôîðíèÿ” 06.00 07.15 07.40 08.00 08.35 09.00 09.40 10.05 10.40 12.35 14.45 16.35 18.40 19.45 20.50 22.50

Åðàëàø Ì/ñ “Ëóíòèê” Ìàëûøè-òâîéíÿòà Òåëåïóçèêè Áàêëóøíèöà Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” Ì/ñ “Ëèëî è Ñòè÷” Ì/ô “Ñìåëûé áîëüøîé ïàíäà” Õ/ô “Ìîé åäèíñòâåííûé” Õ/ô “Øîïî-êîï” Õ/ô “Äîì áîëüøîé ìàìî÷êè 2” Äàåøü ìîëîäåæü! Øóðû-ìóðû Ò/ñ “Âîñüìèäåñÿòûå”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Äàæå íå äóìàé 2”. (2 êàòåãîðèÿ)

06.00, 08.00, 11.00, 14.00 Ñåãîäíÿ 06.20 Ñêàçêè Áàæåíîâà 06.50 “Ïðîñòî öèðê”. “Õóäîæíèêè ïî êîñòþìàì” 07.20 Èõ íðàâû 08.25 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” 08.55 Åäèì äîìà! 09.25 “×óäî òåõíèêè” ñ Ñ. Ìàëîçåìîâûì 10.00 Äà÷íûé îòâåò 11.25 Çîëîòàÿ ïûëü 12.00 “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Àòòåñòàöèÿ”. “ íîâîì ñòàòóñå” 14.20 Ò/ñ “Ãðàæäàíêà íà÷àëüíèöà. Ïðîäîëæåíèå”. “Óëüÿíà” 16.10 “Ðóññêèå ñåíñàöèè” 17.00 “Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà” ñ Ê. Ïîçäíÿêîâûì 18.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 18.50 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå” ñ Âàäèìîì 06.00 “Ëåãåíäû áàíäèòñêîãî Êèåâà” Òàêìåíåâûì 06.50 Õ/ô “Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà Øàëû- 20.00 Òû íå ïîâåðèøü! ãèíà” 20.55 “Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà” 08.15 Ò/ñ “×îêíóòàÿ” 21.30 Ò/ñ “Áîìæ” 11.30 “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà”. Ïîä 23.20 “Ëó÷ Ñâåòà” ãðèôîì ñåêðåòíîñòè 23.55 “Êîíöåðòíûé çàë ñóïåðáåíåôèñ Ëàéìû 12.00, 03.55 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” Âàéêóëå” 13.00 “Ïðàâîñëàâíûå ñâÿòûå” 02.15 Êîìåäèÿ “Áîãàòàÿ íåâåñòà” 15.00 Ò/ñ “Â÷åðà çàêîí÷èëàñü âîéíà” 19.00 Ò/ñ “Ñëåïîé 2” 22.40 “Ëîõîòðîí” 05.45 Ì/ô “Ñîþçìóëüòôèëüì” è äðóãèå 23.10 Õ/ô “Êèäàëû” 09.00 Õ/ô “Ïðèíö è íèùèé” 00.55 Õ/ô “Êàçèíî Äæåê” 10.30 Âîêðóã ñìåõà 02.40 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî”

12.00 13.00 14.30 16.00 20.30 01.00 02.30

Ä/ô ïðî Êèíî Õ/ô “Ìåæäó àíãåëîì è áåñîì” Õ/ô “Èãðà â ÷åòûðå ðóêè” Ò/ñ “Êîëüå Øàðëîòòû” Õ/ô “Ñåðæàíò ìèëèöèè” Õ/ô “Ýòî áûëî â ðàçâåäêå” Õ/ô “Ïðîòèâîñòîÿíèå”

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè 06.20 Êîìåäèÿ “Ýôôåêò Ðîìàøêèíà” 07.25 Õ/ô “Ñòàíöèîííûé ñìîòðèòåëü” 08.30 “Àðìåéñêèé ìàãàçèí” 09.00 “Çäîðîâüå” 10.10 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä” 10.25 “Íåïóòåâûå çàìåòêè” 10.45 “Ïîêà âñå äîìà” 11.30 “Ôàçåíäà” 12.15 Ñðåäà îáèòàíèÿ. “×òîáû ëîæêà ñòîÿëà” 13.10 Õ/ô “Ýêèïàæ” 15.35 “Ýêèïàæ Àëåêñàíäðà Ìèòòû” 16.20 Õ/ô “Ðîäíÿ” 18.00 “Îäèí øàíñ èç òûñÿ÷è” 18.55 “Äîñòîÿíèå Ðåñïóáëèêè: Ëåâ Ëåùåíêî” 21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ” 22.00 “Ìóëüò ëè÷íîñòè” 22.30 “Yesterday live” 23.30 “Ïîçíåð” 00.30 Õ/ô “Àññà” 02.55 Êîìåäèÿ “Åñëè áû ÿ áûë íà÷àëüíèêîì...” 04.15 “Õî÷ó çíàòü”

Áðàéòîí - Õàëë Ñèòè Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Âèòåññ - ÏÑ 11.50 Òåííèñ. ÀÒÐ Open Sud de France, Montpellier. 1/2 ôèíàëà. 1-é ìàò÷ 13.50, 02.10 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 14.25 “Ãîíêè íà âûíîñëèâîñòü. Èòîãè ñåçîíà 2012” 14.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Ñïàðòàê - Àçîâìàø 17.00 Ýêñòðà-ôóòçàë 17.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Çâîëëå - Òâåíòå 19.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Ñòàíäàðò - ÔÊ Ìîíñ 21.30 Òåííèñ. ÀÒÐ Open Sud de France, Montpellier. Ôèíàë 23.35 Áîêñ. Íüþ-Éîðê, ÑØÀ. Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ãàáðèýëü Ðîñàäî 00.20 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Áóäèâåëüíûê - ÁÊ Ãîâåðëà 04.35 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Êèåâ - ÁÊ Ãàëû÷èíà 09.55

Ä/ô “Êàïñêèå îëóøè: áîðüáà çà âûæèâàíèå” 08.00 Ä/ô “Ëåñà æèâîòâîðÿùåãî äîæäÿ” 08.55, 09.55, 10.50, 11.55, 13.00 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô “Ñîëîâåé” 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 02.25, 08.25, 14.25 Ì/ñ “Íà çàäíåé ïàðòå” 18.25, 18.55, 19.30 Ä/ô “Íîâîðîæäåí03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Ïèñüìà îò Ôåëèêñà” íûå â çîîïàðêå” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ô “Ïîäâîäíûå 20.00 Ä/ô “Ïðûãóí÷èêè - ëåñíûå ýëüôû” áåðåòû” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ãåðîé èç òðóùîá” 21.00 Ä/ô “×àíäàíè - äî÷ü ïîãîíùèêà ñëîíîâ” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè 22.00 Ä/ô “Ïðèðîäà Áðèòàíèè” Ñîâû” 23.00 Ä/ô “Äèêèå ëîøàäè Åâðîïû” 00.00 Ä/ô “Ìèññèÿ: ñïàñåíèå àìôèáèé” 01.00 Ä/ô “Îðàíãóòàíû â òóìàíå” Ä/ô “Àýðîäðîì êðàï÷àòîãî ñóñëèêà” 19.00 Ò/ñ “Ïîñëåäíåå ïóòåøåñòâèå Ñèíäáàäà” 02.00 03.00, 05.00 Ä/ô “Ïðîáëåìà Àíòàðêòèäû: Ïðåäóï20.00 Ò/ñ “Åùå íå âå÷åð” 21.00 Ò/ñ “Óãðî. Ïðîñòûå ïàðíè” ðåæäåíèå ìèðó” 22.00 Ò/ñ “Èç æèçíè êàïèòàíà ×åðíÿåâà” 04.00, 06.00 Ä/ô “Äèçàéíåðñêèå ñîáàêè” 23.00 Ò/ñ “Êðèìèíàëüíîå âèäåî 2” 00.00 Ò/ñ “Ãîðûíû÷ è Âèêòîðèÿ”

06.00, 08.10, 10.05, 11.40, 05.30 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 Õ/ô “Âåñíà” 08.30, 09.20, 10.15, 11.20, 12.00, 12.25, 17.05 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 09.00, 11.35, 19.30 “Ïîãîäà” 09.05, 12.15, 13.40, 16.35 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 09.45 “Äëÿ ìàëåíüêîé êîìïàíèè” 11.00, 22.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 12.40, 03.50 Ä/ô “Ñâÿòîå çíàìåíèå Ðîññèè” 13.50 “Âêóñû êóëüòóð” 14.15, 22.50 “Þâåëèð” 16.25, 22.40, 04.50 “Êèíîïðîåêòîð” 16.45, 22.00 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 17.20 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 17.30, 01.50 Ò/ñ “Áåçûìÿííûé çàìîê” 19.35 Õ/ô “Êîìàíäèð êîðàáëÿ” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.35 “Àðõèâû èñòîðèè” 00.50 “Òåëå÷àò” 05.00 “Øêîëà âûæèâàíèÿ”

06.00, 08.00, 10.00, 13.45, 15.10, 17.40, 20.45, 22.45, 23.55, 02.10, 04.20 Ôóòáîë News 06.10 Ðåàë - Ñåâèëüÿ. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 08.10 Þâåíòóñ - Ôèîðåíòèíà. ×åìïèîíàò Èòàëèè 10.20, 04.35 Ä/ô “Áûòü “Ëèâåðïóëüöåì” 11.15 Futbol Mundial 11.45 Æóðíàë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ 12.15 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. Þ. Ñåìèí 12.45, 14.55, 17.30 Ñàìûå ñìåøíûå ôóòáîëüíûå ìîìåíòû 12.55, 00.10 Áàðñåëîíà - Õåòàôå. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 15.25, 02.25 Àñòîí Âèëëà - Âåñò Õýì. ×åìïèîíàò Àíãëèè 17.55 Ñàðàãîñà - Ñîñüåäàä. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 19.55 Àòëåòèê - Ýñïàíüîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 21.55 Ðàéî Âàëüåêàíî - Àòëåòèêî. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 05.25 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.05

Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Òðèóìô - Æàëüãèðèñ 08.00, 02.45 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013.

07.00

03.45 07.00 07.35 08.20

Õ/ô “Òðîïèíêà âäîëü ðåêè” “Ïëàíåòà ñîáàê” “Ñàì ñåáå ðåæèññåð” Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå 09.00, 12.00 Âåñòè 09.15 “Ñìåõîïàíîðàìà” 09.45 “ ìèðå æèâîòíûõ” 10.15 Ì/ô 10.25 Õ/ô “Âûëåò çàäåðæèâàåòñÿ” 12.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 12.30 “×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà” 13.15, 02.50 “Õîëîä” 14.05, 01.00 Ò/ñ “Ñâàòû” 16.05 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ” 18.00 Âåñòè Íåäåëè 19.30 “Ôàêòîð À” 21.25 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì” 23.15 Õ/ô “Ïîëûíü - òðàâà îêàÿííàÿ”

06.00, 10.15 Ä/ñ “Ïî ñëåäó çâåðÿ” 06.50 Ì/ô: “Çîëîòàÿ àíòèëîïà”, “Âàëèäóá”, “Ñîëîìåííûé áû÷îê” 07.50 “Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ” 08.15 Ä/ô “Íîííà Ìîðäþêîâà. Êàê íà ñâåòå áåç ëþáâè ïðîæèòü” 08.55 Ãàëà-êîíöåðò XIV Ìîñêîâñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ èñïîëíèòåëåé ðóññêîãî ðîìàíñà “Ðîìàíñèàäà 2010” 09.50 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð” 11.00 “Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà” 11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ 11.45 Ä/ô “Ëþáîâü âîïðåêè...” 12.20 Õ/ô “Ðåáðî Àäàìà” 13.40, 23.25 Ä/ô “Òàëãàò Íèãìàòóëèí. Ïðèò÷à î æèçíè” 14.25, 03.25 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì” 15.10 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 15.40 “Ïðèãëàøàåò Á. Íîòêèí”. Ì. Àâåðèí 16.05 Êîíöåðò “Âàäèì Êàçà÷åíêî. À ìíå íå áîëüíî” 17.10, 00.25 Ò/ñ “Ðóññêèå Àìàçîíêè” 20.05 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ïåëàãåÿ 21.00 “ öåíòðå ñîáûòèé” 21.50, 04.20 Ò/ñ “Ïëàöåíòà”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


www.interesu.info

¹ 03 (1064) 30 ñ³÷íÿ 2013ð.

ÏÎÑËÓÃÈ.

ñòîð. 17

ÏβÄÎÌËÅÍÍß

TEPMIHOBO B HOMEP Âòðà÷åíå Ïîñâ³ä÷åííÿ «Ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é» ñå𳿠ÀÁ ¹066538 âèäàíå íà ³ì’ÿ Ëàé÷óêà Îëåêñ³ÿ Ìàêàðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

a a

Ðåìîíò íîóòáóêîâ. Ïîêóïàåì íå ðàáî÷èå íîóòáóêè.Ò:46-90-53,46-80-21, 098-599-27-82

Ïðîôåñèîíàëüíàÿ âèäåîñüåìêà ñâàäåáíûõ òîðæåñòâ, þáèëååâ, êîðïîðàòèâíûõ âå÷åðèíîê. Öèôðîâàÿ çàïèñü ÇÑÑD, ñîâðåìåííûé âèäåîìîíòàæ, çàïèñü íà DVD. Äîñòóïí³å öåí³.Ò:097-91-57-211, 093-33-15558

Îçäîðîâ÷èé ìàñàæ â³ä äèïëîìîâàíîãî ìàñàæèñòà.Äèïëîì ¹113594 â³ä 02.12 ð, êë³í³êîþ ôóíêö³îíàëüíî¿ ä³àãíîñòèêè, ì.Êè¿â.Ò:093-608-74-11

Ìîíòàæ àâòîíîìíîãî îòîïëåíèÿ, âîäîïðîâîäà, êàíàëèçàöèèÿ, ãàçîâûõ è òâåðäîòîïëèâíûõ êîòëîâ, êîëîíîê, áîéëåðîâ, íàñîñíûõ ñòàíöèé, ãëóáèííûõ íàñîñîâ. Ñâàðî÷íûå ðàáîòû.Ò:098045-83-10, 093-806-52-96 Àëåêñàíäð

Óñòàíîâêà âîäÿíûõ ñ÷åò÷èêîâ, áîéëåðîâ, êîëîíîê, óíèòàçîâ, ñòèðàëüíûõ ìàøèí,.Ñâàðî÷íûå ðàáîòû.Ò:098-04583-07 Îëåã

Äîñòàâêà: ï³ñîê, ùåá³íü, áóò, â³äñ³â, ãðóíò, ï³äñèïêà. Âèâ³ç ñì³òòÿ. Ò. 067-411-9-555 Àâòîìîá³ëüí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó òà Óêðà¿í³. Ïîñëóãè âàíòàæíèê³â.Ò:067-867-07-98, 093-766-7390 Ãðóçîïåðåâîçêè àâòîìîáèëåì «Âîëüâî» ã/ï äî 6 ò. Âñå âèäû çàãðóçêè.Ò:24-17-03, 067-91224-63 ˳ö. ¹353985 ñåð³ÿ À â³ä 18.07.07ð.

o o a e apa a o, i

Óðîêè àíãë³éñüêî¿, êîíòðîëüí³ ðîáîòè, ïåðåêëàä.Øâèäêî, íåäîðîãî.Ò:063-196-85-38, 06745-41-253

Áóð³ííÿ àðòåç³àíñüêèõ ñâåðäëîâèí.Ðåìîíò.Ïðîåêòóâàííÿ.˳ö. ÀÁ ¹55-38-63 â³ä 26.10.10.Ò:098-48140-44,067-410-36-17 Äàþ áåñïëàòíûå êîíñóëüòàöèè è îêàçûâàþ ïîìîùü â ïîëó÷åíèè êðåäèòà.Ò:067-500-8213,093-75-360-69 Èùó íîìåðà äëÿ êóëüòóðíîé ïðîãðàììû â ðåñòîðàíå.Ò: 096-565-79-49, 093-78060-98 Èùó íîìåðà ñ ó÷àñòèåì äåòåé äëÿ ïðîâåäåíèÿ äåòñêèõ ïðàçäíèêîâ.Ò: 096-565-79-49, 093780-60-98

a a! C o pa i x e pc a o ep a

a a opy a po o apc a, ca i a y 2013 po i i c c oo ey pa

³äïîâ³äíî äî ñò. 10 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò íà 2013 ð³ê» çá³ð íà ðîçâèòîê âèíîãðàäàðñòâà, ñàä³âíèöòâà ³ õìåëÿðñòâà ó 2013 ðîö³ âêëþ÷åíî äî íàäõîäæåíü çàãàëüíîãî ôîíäó Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè. Ïèòàííÿ íàðàõóâàííÿ òà ñïëàòè çáîðó íà ðîçâèòîê âèíîãðàäàðñòâà, ñàä³âíèöòâà ³ õìåëÿðñòâà ç 01.01.13 âðåãóëüîâàíî ï.16 ï³äðîçä³ëó 10 Ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî Çàêîíó Óêðà¿íè «ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî ïîäàëüøîãî óäîñêîíàëåííÿ àäì³í³ñòðóâàííÿ ïîäàòê³â ³ çáîð³â» â³ä 06.12.12 ¹ 5519-V², ÿêèì ñêàñîâàíî ä³þ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çá³ð íà ðîçâèòîê âèíîãðàäàðñòâà, ñàä³âíèöòâà ³ õìåëÿðñòâà» â³ä 09.04.99 ¹587-Õ²V. Ïðè

öüîìó âèçíà÷åííÿ ïëàòíèê³â, îá’ºêòó îïîäàòêóâàííÿ òà ñòàâêà çáîðó íå çì³íèëèñü. Ïåðåë³ê íîâèõ ðàõóíê³â, â³äêðèòèõ Äåðæàâíèì êàçíà÷åéñòâîì Óêðà¿íè äëÿ çàðàõóâàííÿ ó 2013 ðîö³ íàäõîäæåíü çáîðó íà ðîçâèòîê âèíîãðàäàðñòâà, ñàä³âíèöòâà ³ õìåëÿðñòâà äî äåðæàâíîãî áþäæåòó ðîçì³ùåíî íà âåá-ñàéò³ ÄÏÑ ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ òà íà ³íôîðìàö³éíîìó ñòåíä³ Äϲ ó ì. Æèòîìèð³. Íàãàäóºìî, ùî ãðàíè÷íèé òåðì³í ñïëàòè çáîðó íà ðîçâèòîê âèíîãðàäàðñòâà, ñàä³âíèöòâà ³ õìåëÿðñòâà çà ãðóäåíü 2012 ðîêó çàê³í÷óºòüñÿ 30-ãî ñ³÷íÿ 2013 ðîêó. ³ää³ë âçàºìî䳿 ³ç Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Äϲ ó ì.Æèòîìèð³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè

03

po

Ïðèâàòíå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Êè¿âñòàð» ìຠíàì³ð îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè äëÿ Æèòîìèðñüêîãî â³ää³ëåííÿ Êè¿âñüêî¿ ô³ë³¿, ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ ì. Æèòîìèð, âóë. Øåëóøêîâà, 96. Îñíîâíà âèðîáíè÷à ä³ÿëüí³ñòü – ä³ÿëüí³ñòü çâ’ÿçêó. Íà òåðèòî𳿠â³ää³ëåííÿ íàë³÷óºòüñÿ 3 ñòàö³îíàðí³ äæåðåëà âèêèä³â (òðóáè êîòë³â (2 øò.), òðóáà äèçåëüãåíåðàòîðà). dz ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ âèä³ëÿþòüñÿ òàê³ çàáðóäíþþ÷³ ðå-

a

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ, çàïðàâêà ôðåîíîì, ãàðàíòèÿ. Ò. 34-46-37, 44-55-71, 063-224-02-72.

42-13-13 ïÒåëåôîí äëÿ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü

Ïðîèçâîäñòâî è ïðîäàæà êîíâåéåðíûõ ðîëèêîâ, ðîëèêîîïîð.Ò:050-544-27-69, 050-446-0069

a

a ip

÷îâèíè: àçîòó ä³îêñèä; âóãëåöþ îêñèä, ðòóòü ìåòàë³÷íà, ìåòàí, ðå÷îâèíè ó âèãëÿä³ ñóñïåíäîâàíèõ òâåðäèõ ÷àñòèíîê íåäèôåðåíö³éîâàíèõ çà ñêëàäîì, ñ³ðêè ä³îêñèä, âóãëåâîäí³ ãðàíè÷í³ Ñ12Ñ19, áåíç(à)ï³ðåí, ä³àçîòó îêñèä, âóãëåöþ ä³îêñèä. Çàóâàæåííÿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà îêðåìèõ ãðîìàäÿí ç öüîãî ïèòàííÿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äàòè ïîäà÷³ ïîâ³äîìëåííÿ â ì³ñöåâ³ çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ Áîãóíñüêîþ ðàéîííîþ ðàäîþ ì³ñòà Æèòîìèðà çà àäðåñîþ âóë. Ïåðåìîãè, 55 òåë: 42-50-31.

op o eo xi o a a i o a a o a o y i o a y a epyxo e i e i e e o i ?

³äïîâ³äíî âèìîã ï.46.6 ñòàòò³ 46 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ç ìåòîþ çàïðîâàäæåííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ ç ïîäàòêó íà íåðóõîìå ìàéíî, â³äì³ííå â³ä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ïîäàòêîâîþ ñëóæáîþ ðîçðîáëåíî ôîðìó Ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ ³ íàïðàâëåíî ̳í³ñòåðñòâó ô³íàíñ³â Óêðà¿íè. Îñê³ëüêè íàêàç ̳í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â³ä 25.12.2012ð. ¹ 1408 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ôîðìè Ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ ç ïîäàòêó íà íåðóõîìå ìàéíî, â³äì³ííå â³ä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè» ïåðåáóâຠíà ðåºñòðàö³¿ ó

Ha

Âòðà÷åíå Ñâ³äîöòâî ïðî ñïëàòó ºäèíîãî ïîäàòêó ÏÏ «Îð³îí-Ñ» ¹235 â³ä 12.01.2012 ð. ââàæàòè íåä³éñíèì.

o p e 7 c

̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè, òà çâàæàþ÷è íà âèìîãè ï. 46.6 ñò. 46 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ïëàòíèêàì ïîäàòêó íà íåðóõîì³ñòü íàðàç³ ïðîïîíóºòüñÿ ñêëàñòè ïîäàòêîâó çâ³òí³ñòü ³ç çàñòîñóâàííÿì ôîðìè Ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿, âèçíà÷åíî¿ íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â³ä 25.12.12 ¹1408 ³ ïîäàòè ¿¿ äî 1 ëþòîãî. ³ää³ë âçàºìî䳿 ³ç Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Äϲ ó ì. Æèòîìèð³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè

i a e e po

Çà ÷àñ ðîáîòè ðåã³îíàëüíîãî ïðåäñòàâíèöòâà öåíòðó ñåðòèô³êàö³¿ åëåêòðîííèõ êëþ÷³â æèòîìèðÿíè òà æèòåë³ îáëàñò³ îòðèìàëè 6781 êëþ÷ öèôðîâîãî ï³äïèñó. Ñåðåä òèõ, õòî ñêîðèñòàâñÿ íîâèì ñåðâ³ñîì, íàéá³ëüøå ô³çè÷íèõ îñ³á – ï³äïðèºìö³â, âîíè îäåðæàëè 4465 êëþ÷³â. 1842 êëþ÷³ îòðèìàëè þðèäè÷í³ îñîáè òà 474 êëþ÷³ – ô³çè÷í³ îñîáè. Óæå ñüîãîäí³ 98 % ïëàòíèê³â ÏÄ îáëàñò³ íàäñèëàþòü çâ³òí³ñòü â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³. Ïîäàòê³âö³ íàãîëîøóþòü, ùî öèôðîâèé ï³äïèñ ðîáèòü çðó÷íèì íå ò³ëüêè çâ³òóâàííÿ ï³äïðèºìö³â äî ïîäàòêîâî¿, àäæå áóäü-ÿêèé ãðîìàäÿíèí ìîæå

op x

a i

ñêîðèñòàòèñÿ åëåêòðîííèì êëþ÷åì äëÿ ïîäàííÿ ùîð³÷íî¿ äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè, çàõèñòó ñâ åëåêòðîííî¿ ïîøòîâî¿ ñêðèíüêè, äëÿ ëèñòóâàííÿ â ìåðåæ³ ²íòåðíåò ç àäðåñàòîì, ÿêèé òåæ ìຠåëåêòðîííèé ï³äïèñ. Íàãàäóºìî, ùî òåðì³í 䳿 ïîñèëåíèõ ñåðòèô³êàò³â â³äêðèòèõ êëþ÷³â ñòàíîâèòü îäèí ð³ê ç ìîìåíòó ¿õ ôîðìóâàííÿ. Ó Æèòîìèð³ â³ää³ëåííÿ Öåíòðó ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â ïðàöþº ó ì³ñüê³é ïîäàòêîâ³é ³íñïåêö³¿ çà àäðåñîþ: ïë. Ïåðåìîãè, 2, 1-é ïîâ., êàá.102. Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: (0412) 413-899. ÄÏÑ ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³


18 ñòîð.

ÄËß ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ ÒÀ ÐÅÌÎÍÒÓ, ÄËß ÏÎÂÑßÊÄÅÍÍß ² ²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ

Âñå âèäû ðåìîíòíûõ ðàáîò: îáëèöîâêà ïëèòêîé, îáîè, øïàêë¸âêà, ñòðóêòóðíàÿ øòóêàòóðêà, ãèïñîêàðòîí, íàïîëüíûå ïîêðûòèÿ, åëåêòðîïðîâîäêà è äð. Áûñòðî, êà÷åñòâåííî è íåäîðîãî.Ò:067-365-8528,093-135-32-00

Âàïíî.Ò:067-920-53-63 Äîñêó îáðåçíóþ, í/î, áðóñ, äîñêó ïîëà, âàãîíêó, áëîê-õàóñ. Ò. 48-29-58, 096-259-60-24, 097488-09-85

ÏÐÎÄÀÌ

³êíà, äâåð³ á/ó.Ò:40-28-28 Äâåðè á/ó, áóäîâûå øïàíèðîâàíûå, 1 øò. 70õ2, âõîäíûå äâîéíûå 80õ2. Íåäîðîãî. Ò:097-41984-52 Äâåð³ (Á³ëàðóñü), äîñêà äîáîðíà øïàí³ðîâàíà, øèðèíà 8 ñì, äóá òåìíèé. Ò:098-375-25-98 Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, á/ó - 4 øò., ÄÑÏ â äîáðîìó ñòàí³, 1 äâåð³ íàï³âçàñêëåí³, äåðåâ’ÿíí³, á/ó. Ò:098-375-25-98 Äâåð³ îäíîïîëüí³ ð. 2õ0,75 ì. Äåøåâî. Ò:4262-25, 51-89-87 Äîñêà ñóõàÿ ñâåæåïèëåíàÿ, îáðåçíàÿ è íåîáðåçíàÿ, áðóñ â àññîðòèìåíòå. Ò:067-704-51-79 Æåñòü îöèíêîâàíà.Ò:33-48-54 Çàáîð èç ïðîôíàñòèëà. Öåíà 130 ãðí/ï.ì. ò. 067-923-36-93 Îêîííûé è äâåðíîé áëîê.ò:51-12-23,067-31576-37 Îòîïèòåëüíüíûå ÷óãóííûå áàòàðåè 4 ñåêöèè.Ò:25-56-49 Ñòåêëà îêîííûå, äâåðè ìåæêîìíàòíûå. Ò. 34-08-38, 096-21-35-539 Óòåïëèòåëü,ìèíåðàëüíóþ âàòó, ìîæíî á/ó äî 10 ì.êóá.Ò:097-195-14-02 ×åòâåðî ì³æê³ìíàòíèõ äâåðåé 2ðîêè êîðèñòóâàííÿ.Ò:25-73-60

ÏÐÎÄÀÌ Ï³ñîê ùåá³íü, áóò, â³äñ³â, ãðóíò, ï³äñèïêà, äîñòàâêà. Âèâ³ç ñì³òòÿ.Ò:067-411-95-55 Áëîêè êðûìñêèé ðàêóøíÿê, âûñîêîãî êà÷åñòâà, 1600 øò., íåäîðîãî. Ò. 093-265-01-15 Áðóñ, äîñêè îáð., í/î, äîñêó ä/ïîëà, øòàõåòíèê, ðåéêè ðàçëè÷íîãî ñå÷åíèÿ, ðàñïèëîâêà äðåâåñèíû. Ò. 067-592-10-47, 26-27-79

Äîøêó äëÿ ïîëà, âàãîíêó, áëîêõàóñ, áðóñ ïðîô³ëüîâàíèé, ïë³íòóñ, íàë³÷íèê, äîøêó ñòîëÿðíó 50 ìì, øàë³âêó 25 ìì, 30 ìì, áðóñ, ðåéêà ìîíòàæíà, çàãîòîâêà íà ï³ääîíè. Ò. 097-745-54-57, 067681-55-70, zheca@bk.ru Êàìåíü æèâîé äëÿ àëüïèéñêèõ ãîðîê, ñàóí è ò.ï. ò. 097-723-62-49 Êðèìñüêèé ðàêóøíÿê Ì-25, ÿê³ñòü + äîñòàâêà. Ò:093-673-90-91

Áðèãàäà ä³â÷àò ïðîôåñ³éíî âèêîíóº ìàëÿðí³ ðîáîòè: øïàêëþâàííÿ ñò³å, ñòåëü, ã³ïñîêàðòîíó, øïàëåðè, â³äêîñè, áàãåòè, óòåïëåííÿ ï³íîïëàñòîì, «êîðî¿ä», «áàéðàì³êñ» òà ³íøå. ßê³ñòü, ïîðÿäí³ñòü, ïîì³ðí³ ö³íè ãàðàíòóºìî. Çîÿ.Ò:37-19-04,098-259-9951,063-357-16-33

¹ 03 (1064) 30 ñ³÷íÿ 2013ð. ïüåäèñòàëîì, çåðêàëî. ò. 34-08-38, 096-2135-539 Ìÿãêàÿ ìåáåëü äèâàí è 2 êðåñëà.Ò:40-69-17 Ìÿãêèé óãîëîê «Ãëîðèÿ» ñ êðåñëîì, á/ó, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.Ò:34-37-67 Ìÿãêèé óãîëîê «Ïðîãðåññ»â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.Ò:093-875-71-34,22-41-64 Ìÿãêîå êðåñëî.Äåøåâî.Ò:067-993-39-60 Îõîòíè÷üè òðîôåè:ðîãà ëîñÿ è êîñóëè.Ò:067267-91-11 Ïàëüìû ôèíèêîâûå, âûðîùåííûå â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ, äî 1 ìåòðà âûñîòîé.Ò:25-56-65 Ïîëêà íàâåñíàÿ äëÿ êóõíè.190 ãðí Ò:34-26-53 Ïðèõîæàÿ 2,25 è âûñîòà 2,30 â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, íåäîðîãî.Ò:33-88-16 Ñâåòëûé øêàô ñ çåðêàëîì.Ò:099-229-64-31, 34-13-63 Ñåêðåòåð, âåøàëêà ïðèñòåííàÿ ñ çåðêàëîì, ïîëêè êíèæíûå. Ò:42-79-76 Ñåðâàíò, ñåðâ³ç ñòîëîâèé íà 6 ïåðñîí. Ò: 067303-18-09 Ñïàëüíþ áåëóþ, ñòåíêà Æèòîìèðñüêîãî ïðîèçâîäñòâà á/ó.Ò:47-39-16,067-997-70-49 Ñòåíêà «Ìàëþòêà». Öåíà:650 ãðí. Ò:093-73939-04 Ñòåíêà ìåáåëüíàÿ «Æèòîìèð». Ò:067-91488-36 Ñòåíêà, òóìáî÷êà ïîä òåëåâèçîð, æóðíàëüíûé ñòîëèê. Ò:093-990-51-03 Ñòåíêè, 2,30ì/1ì/0,45ì, ïåíàë 2,20ì/0,48ì/ 0,58ì.Ò:47-23-36, çâîíèòü ñ 9-11 è 17-23 Ñòîë íîâûé ïîëèðîâàííûé ðàñêëàäíîé, õîðîøåå ñîñòîÿíèå, êîìíàòíûé.300 ãðí Ò:34-2653 Ñòîë ðàçäâèæíîé 80õ120 (80õ160), 200 ãðí. ò. 067-769-98-69, Îëåã Àíàòîëüåâè÷ Ñòîë ðàçäâèæíîé, øêàô 3-õ äâåð÷àòûé, àíòðèñîëü, ïðèõîæàÿ, øêàô äëÿ îáóâè.Ò:067769-98-69 Ñòîëèê ïîä òåëåâèçîð, êðåñëî âñ¸ Æèòîìèðñüêîãî ïðîèçâîäñòâà, íåäîðîãî.Ò:41-5242 Òóìáó ïîä òåëåâèçîð. Ò:093-458-80-15, 098405-80-46, 050-394-97-70 Òóìáó ñ óìûâàëüíèêîì – 500 ãðí., äâåðè æåëåçíûå ñ êîðîáêàìè è çàìêîì. Ò. 34-58-91, 097-790-31-13 Óãîëîê ìåòàëëè÷åñêèé. Ò:097-885-73-69 õðóñòàëüíûå âàçû, íàáîð èíäèéñêèé ìåòàëëè÷åñêèé. Ò:097-885-73-69 Øêàô 3-ñòâîð÷àòûé, òåìíûé ïîëèðîâàííûé íà íîæêàõ, ð. 1,90õ1,40. Öåíà: 400 ãðí. Ò:097419-84-52, 25-56-57

ÊÓÏËÞ

Ðàêóøíÿê âèñîêî¿ ÿêîñò³. Ò:067-472-42-73 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé 1500 «Ì-25».Ò:097-9249-555 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé âûñîêîãî êà÷åñòâà, Ì25, 4,8 ãðí/øò. Ò. 097-063-44-63 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé âûñîêîãî êà÷åñòâà, Ì25, 4,8 ãðí/øò. Ò. 097-063-44-63 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé Ì-25, ïðÿìûå ïîñòàâêè îò ïðîèçâ. Ò. 097-92-49-555 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Íåäîðîãî. Ò. 095-61-400-68 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé ïðÿìûå ïîñòàâêè èç êàðüåðà.Ò:095-61-40-068,098-68-33-007 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé, âûñîêîå êà÷åñòâî + äîñòàâêà. Ò:097-281-15-00 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé, ïðÿìûå ïîñòàâêè ñ êàðüåðà. Ò. 098-49-56-333

Ðàêóøíÿê êðûìñêèé îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Íåäîðîãî. Ò: 095-61400-68

ÏÐÎÄÀÌ

Êðûøêó äëÿ óíèòàçà, áåëóþ, íîâóþ â óïàêîâêå - 40 ãðí. Ò:22-71-70, 098-581-81-43 Óìûâàëüíèê êåðàìè÷åñêèé íà ïüåäåñòàëå ñ êðàíîì. Ò. 34-08-38, 096-21-35-539

˳æêà â³éñüêîâ³ â³ä 10øò, ìîæíà á/ ó.Òåë.(050)506-16-93 Ìåáåëü íîâîãî îáðàçöà. Íåäîðîãî. Ò:063317-41-92 Öåðêâà â³çüìå áóäü-ÿê³ ìåáë³, äëÿ öåíòðà ç íàðêîçàëåæíèìè.Ò:098-405-80-46,093-73939-04

ÏÐÎÄÀÌ

ÏÐÎÄÀÌ

1-ñï. êðîâàòü òåìíî-êîðè÷íåâàÿ ñ ìàòðàñîì, 6 ñòóëüåâ áðåíäîâûõ. Ò:519-555, 096-307-63-63 1-ñïàëüíóþ êðîâàòü òåìíîãî äåðåâà. Øêàô 3-ñòâîð÷àòûé - 2 øò., òóìáî÷êè, ìàòðàñû á/ ó, 1,5-íûå, ïîäóøêè, äîñêó ìåáåëüíóþ ïîëèðîâàííóþ. Ò. 43-18-31, 095-712-70-05, 097-59813-10 2-ñï. êðîâàòü - 1 øò. ñ çåðêàëîì. Ò:093-45880-15, 098-405-80-46, 050-394-97-70 Áóôåòíûé ñòîë, á/ó äëÿ äà÷è. Ò:067-303-1809, 093-906-17-07 Âàçîíû:ðîæäåñòâåííèê, âîñêîâèê, ãåðàíü, òåùèí ÿçûê, êàëàíõîå, àëîå.Ò:36-33-85,096446-23-43 Âåøàëêà äëÿ âåðõíåé îäåæäû, 111 íà 170, ïîëêà äëÿ øëÿï è 7 êðþ÷êîâ.Ò:42-75-36,067493-46-20 äçåðêàëî.Ò:34-08-38,096-213-55-39 Äèâàí-êðîâàòü, ãàç.áàëîí. ò. 093-458-80-15, 098-405-80-46, 050-394-97-70 Äèâàí-êðîâàòü.Ò:25-52-04,096-535-42-31 Æàëþçè âåðòèêàëüíûå è ãîðèçîíòàëüíûå. ò. 067-961-69-18, 25-72-07 Æàëþç³ âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³. Ò:44-8706 Çåðêàëî «Ðóñàëêà»è çåðêàëî äëÿ âàííîé êîìíàòû. Ò:093-990-51-03 Êîâåð 1,5õ2,4 ì.  õîðîøåì ñîñòîÿíèè, äåøåâî.Ò:067-993-39-60 Êîâåð 2õ3 â êîðè÷íåâûõ òîíàõ 1500 ãðí.Ò:4258-53,096-974-88-06 Êîâðîâå ïîêðèòòÿ 3õ2 á/ó, â äîáðîìó ñòàí³.:5189-87,42-62-25,098-749-13-14 Êðåñëî-êðîâàòü, á/ó, 200 ãðí.Ò:41-68-43, 063732-48-96

Êð³ñëî êîë³ñíå ÊêÄ-06.Ò41-06-86 Êðîâàòü äâóõ ñïàëüíàÿ ïðîèçâîäñòâà Ãåðìàíèÿ ñ îðòîïåäè÷åñêèì ìàòðàöîì.Öåíà 2000 ãðí.Ò:51-61-88 Êðîâàòü íåäîðîãî.Ò:36-20-97 Êðîâàòü ñ îðòîïåäè÷åñêèì ìàòðàöîì.Ò:4671-35

Êóõíÿ ñ 7 ïðåäìåòîâ, î÷åíü äåøåâî.Ò:42-75-36 Êóõíÿ, î÷åíü äåøåâî, ñ 7 ïðåäìåòîâ.Ò:33-46-29 Êóõíÿ, ïî äîãîâîðíîé öåíå, ÌÄÔ, öâåò-ãðóøà.Ò:096-361-74-01 Êóõíÿ, ïî äîãîâîðíîé öåíå, ÌÄÔ, öâåò-ãðóøà.Ò:096-361-74-01 Ëþñòðà, ïîðòüåðû, ÷àñû ñ áîåì.Ò:093-99051-03 Ìàòðàñ 180 íà 90.39-62-95.Çâîíèòü ïîñëå 18.00 Ìàòðàñ îäèíàðíûé íà äåðåâÿííîì êàðêàñå, ð. 1,85õ1,85. Íåäîðîãî. Ò:097-419-84-52, 25-56-57 Ìåáåëü êóõ., øêàô 2-ñòâîð÷àòûé, äâåðè ìåæêîìíàòíûå á/ó, ìîéêó ôàðôîðîâóþ, ñ

Íàáîð äëÿ ìàíèêþðà è ïåäèêþðà Bitek åëåêòðè÷åñêèé, íîâûé, íåäîðîãî. Ò:22-71-70, 098581-81-43 Êóðòêà æåíñêàÿ ð. 48-50, ñåðàÿ, êîæàííàÿ. Ò:097-885-73-69 Æàêåò æåíñêèé çàìøà, ñåðîãî öâåòà. Ò:097885-73-69 Êîñòþì ñåðîãî öâåòà, íîâûå áåëûå ðóáàøêè. Ò:097-885-73-69 Øóáà îâ÷èííàÿ, êîðè÷íåâîãî öâåòà, ðàçìåð 50-52. Àâñòðèÿ ,íîâàÿ. Ò:47-23-36, çâîíèòü ñ 9-11 è 17-23 Ñàïîãè.Ò:093-990-51-03 Òêàíü ïàëüòîâàÿ.Ò:093-990-51-03 Äóáëåíêà íàòóðàëüíàÿ 48-50ð.Ò:39-62-95 (ïîñëå 18) Ïàëüòî, çèìíåå êîðè÷íåâîãî öâåòà, ðàçìåð 52-54.Öåíà 150ãðí.Òîðã.Ò:25-43-03,098-13094-14 Øóáà, íîâàÿ, èñêóñòâåííàÿ, êîðè÷íåâîãî öâåòà.Öåíà 120-150 ãðí.Òîðã.Ò:25-43-03,098-13094-14 Äóáëåíêà æåíñêàÿ òåìíî-êîðè÷íåâàÿ ðàçìåð 50, á/ó, øóáà ÷åðíàÿ ðàçìåð 50, íåäîðîãî.Ò:4162-50, 067-397-77-94 Êàòîíîâ³ áðþêè 44-46 ðîçì³í, êðàñíèé ñèòåöü 10ì ïî 6ãðí/1ì, êóðòêà ñâ³òëà æ³íî÷à,íîâà, ìåòàëåâ³ çàêëüîïêè.Ò:25-73-60 Áîëüøîé íàòóðàëüíûé ãîëóáîé ïèñåö.450 ãðíÒ:34-26-53 Øóáà ÷åðíàÿ íàòóðàëüíàÿ, ïðîèçâîäñòâî Âèëüíþñ, íåäîðîãî.900 ãðíÒ:34-26-53 Ñïîðòèâíà ôîðìà. Ò:093-739-39-04 Ñâåòëûé ïóõîâèê, á/ó ðàçìåð 52 250 ãðí.Ò:097298-88-91 Íîâîå ïàëüòî 70% øåðñòü 42 ðàçìåð 400 ãðí.Ò:097-298-88-91 Êîæàíûé ÷åðíûé ïèäæàê 44 ðàçìåð 300 ãðí.Ò:097-298-88-91 Øóáà 52-54 300 ãðí.Ò:40-28-28 Ïëàòüå íîâîå ëåòíåå, êðàñèâîå, íàðÿäíîå, íà õóäåíüêóþ äåâóøêó ð 40-42. Íåäîðîãî.Ò:098267-49-99

www.interesu.info

Äóáëåíêà íîâàÿ,êðàñèâàÿ 52-54 ðàçìåð,öåíà 400ãðí.Ò:47-02-17 Êóðòêà ñ ëàìîé 400 ãðí.Ò:47-02-17 Òêàíü áàðõàò, äëèíà 5 ìåòðîâ, øèðèíà 1,5 ì.Ò:47-23-36, çâîíèòü ñ 9-11 è 17-23 Ñàïîãè íà ìåõó ð. 25,5. 37-62-59, 095-314-4595

ÏÐÎÄÀÌ

Êèìîíî Òåéêâàíäî, íà 6-7 ëåò.Ò:096-528-7794 Êîñòþì ñåðîãî öâåòà, ð.48 äëÿ ìîëîäîæåíà. Ò:097-885-73-69 Ïàëüòî ìåõîâîå òèïà òóëóá äëÿ ìóæ÷èíû ð.56-58 äëÿ ðàáîòû íà ñåâåðå. Ò:43-18-31 Ðóáàøêè ñâåòëûå. Ò:097-885-73-69 Ñâàðî÷íûé êîñòþì áðåçåíòîâûé. Ò:097-88573-69 Òêàíü ïàëüòîâàÿ, êîñòþì íîâûé ìóæñêîé. Ò:093-990-51-03 ×åðíóþ ìóæñêóþ íàòóðàëüíóþ äåáëåíêó 5254 ðàçìåðà 2000 ãðí.Ò:097-298-88-91 Øàïêà íîâàÿ, èç íóòðèè, ñâåòëàÿ, ðàçìåð 5556. Ò:37-62-59, 095-314-45-95 Øàïêà íîâàÿ, ðàçìåð 55-56. Ò:37-62-59, 095314-45-95

ÏÐÎÄÀÌ

Âåëîâèïåä äëÿ ìàëü÷èêà 3-5 ëåò.Ò:39-6295(ïîñëå18.00) Äèòÿ÷ó øóáêó, êðîëÿ÷ó, ñ³ðîãî êîëüîðó.Äëÿ ä³â÷èíêè 2-õ ðîê³â.Ò:22-14-88 Çèìíèé êîìáèíèçîí äëÿ äåâî÷êè 6 ìåñ.-2 ëåò.110 ãðí.Ò:067-345-30-78 Êîëÿñêà «×èêî», ïðîãóëî÷íàÿ, åñòü ÷åõîë, ñåòêà, äîæäåâèê, èäåàëüíîå ñîñòîÿíèå. Ò:093-638-27-58 Êîëÿñêà çèìà-ëåòî Ïîëüøà, 3 ïîëîæåíèÿ ñïèíêè, çàïàñíûå êîëåñà,îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå.Ò:097-518-78-86 Êîëÿñêó çèìíå-ëåòíþþ, ðîçîâàÿ, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò:41-64-80, 093-737-03-12 Êîìáèíåçîí á/ó.Ò:097-518-78-86 Êðåñëî ìàøèííîå äëÿ ðåáåíêà äî 1 ãîäà. Ò:093-638-27-58 Êóðòêà äëÿ äåâî÷êà ðîñò 90ñì.Ò:097-518-7886 Ìàíåæ ïðÿìîóãîëüíûé, óñòîé÷åâûé, èäåàëüíîå ñîñòîÿíèå. Ò:093-638-27-58 Ìåõàíè÷åñêàÿ, ìóçûêàëüíàÿ èãðóøêà, êðåïèòñÿ ê êðîâàòêå, èäåàëüíîå ñîñòîÿíèå. Ò:093638-27-58 Îäÿã äëÿ ä³â÷èíêè â³ä íàðîäæåííÿ äî 2 ðîê³â.Ò:067-345-30-78 Îäÿã äëÿ õëîï÷èêà 9-10 ðîê³â âñå â äîáðîìó ñòàí³.Ò:067-345-30-78 ϳäðó÷íèêè, òåñòè ÇÍÎ 8-9 êëàñ, äîìàøí³ çàâäàííÿ 8-9 êëàñ.Ò:22-14-88 øêîëüíûé ïèäæàê, 3 áðþê äëÿ ìàëü÷èêà 910 ëåò. 120 ãðí.Ò:067-345-30-78

ÏÐÎÄÀÌ

Êàðòîôåëü «Ñàíòà» áåëàÿ.Ò:098-083-49-68 Êóñòû ñìîðîäèíû - 3 ñîðòà, êðûæîâíèê - 2 ñîðòà, ìàëèíà ðåìîíòàííàÿ, êàëèíà - 2 ñîðòà. Ò:097-723-62-49 Ñàæåíöû êðûæîâíèêà, ìàëèíû, ôóíäóêà, ñîðòîâûå. Ò. 097-723-62-49 ßáëîêè 25ñîðòîâ, ãðóøà 15 ñîðòîâ, ñëèâà, ÷åðåøíÿ, âèøíÿ.Ò:096-555-23-14,40-1432(ïîñëå 20)

ÏÐÎÄÀÌ

2 ìàøèíû äðîâ, ïîðåçàíûõ.Ò:42-24-26 Áî÷êè íîâûå.Öåíà 120ãðí.Ò:050-463-34-72 Áàíêè 3-õ ëèòðîâûå,5ãðí.Ò:36-33-85,096-44623-43 Äðîâà (ñòðîé îòõîäû)äåøåâî.Ò:097-195-1402 Áóòëè 20 ëèòðîâûå. Ò:097-885-73-69 äðîâà äëÿ áàíè.Ò:55-49-09(ñïðàøèâàòü áàáóøêó Âàëþ) Ïðîäàì ñ/õ ïðîäóêöèþ. Ò6097-764-87-51 Òðàâà ãàçîííàÿ â ðóëîíàõ.Ò:066-362-56-84 Âåíèêè èç êàíàëñêîãî äóáà íåäîðîãî.Ò:25-6236 Ñåíî.Ò:24-49-87 Áî÷êà ìåòàëè÷åñêàÿ.Ò:44-88-98


www.interesu.info

Îâåñ, îòðóáè.:067-946-28-54 ªìí³ñòü 10,25,50,75 íà 100 ì. êóá. íåðæàâ³éêà, ìåòàëåâà, åìàë³ðîâàíà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò:095-829-44-15, 067-55-31-349

ÊÓÏËÞ

Êóïëþ äðîâà è äðóãèå îòõîäû äðåâåñèíû.Ò:093-568-15-93,097-220-35-97 Êóïëþ îòõîäû ïîäñîëíå÷íèêà è ñîè.Ò:097764-87-51 Êóïëþ ñîåâûå è êóêóðóçíûå.Ò:097-764-87-51 Êóïëþ ñîþ è ïîäñîëíå÷íèê.Ò:097-764-87-51

ÏÐÎÄÀÌ

Àëîº 3-õ òà 7-ìè ðîê³â.ò:34-37-67 Àïàðàò ýëåêòîðîòåðàïåâòè÷åñêèé «Ñåðîãåì», õàëàòû õ/á ðàáî÷èè - 6 øò, õàëàòû õ/á ìåäèöèíñêèå - 2 øò. áåëûå. Ò:43-18-31 Âàçîí Àëîº äëÿ ë³êóâàííÿ, 5-ð³÷íî¿ äàâíèíè. Ò:063-103-10-94 Èíâàëèäíûå êîëÿñêè á/ó 2 øò. ïî 300 ãðí, 1 íîâàÿ 1000 ãðí.Ò:55-33-31 Èíâàëèäíûå êîëÿñêè. Êîìïàêòíàÿ è äîðîæíàÿ. Öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:41-06-86 Êîðåéñêàÿ îðòîïåäè÷åñêàÿ êðîâàòü «Ñåðàãåì». Öåíà 10000 ãðí.Ò:51-61-88 Ëå÷åáíàÿ êðîâàòü «Ñåðîãåì».Ò:26-77-73,097332-85-11 Íîâóþ ìàññàæíóþ òåðàïåâòè÷åñêóþ êðîâàòü "Ñåðàãåì". Ò. (0412) 46-15-15, 067-162-21-33 Òðåíàæåð äûõàòåëüíûé Ôðîëîâà + 3 êíèãè ñîïðîâîæäåíèå. Öåíà: 200 ãðí. Ò:34-26-53 Òðåíàæîð äûõàòåëüíîé ãèìíàñòèêè ïî Ôðîëîâó.Ò:47-23-36, çâîíèòü ñ 9-11 è 17-23

¹ 03 (1064) 30 ñ³÷íÿ 2013ð.

ÄËß

Áàëëîíû ãàçîâûå – 2 øò., æåëåçíûå êðîâàòè 1-ñïàëüíûå – 2 øò., 2 öâ.òåëåâèçîðà ïð-âà ÑÑÑÐ è Ãåðìàíèè – ïî 50 ãðí + äîñòàâêà. Ò. 098-405-80-46, 093-458-80-15, Áàíêîâñêèé ñåéô 1-ãî è 2-ãî êëàññà óñòîé÷èâîñòè ê âçëîìó, ñ ñåðòèôèêàòàìè, á/ó. Ò. 067146-92-90 Áîëüøàÿ ìåäåöèíñêàÿ áèáëèîòåêà.Ò:34-3767 Âàçîíû ëå÷åáíûå è äðóãèå: êàëàíõîý, àëîý, èíäèéñêèé óñ è äð. Ïàëüòà á/ó äëÿ øèòüÿ âàëåíêîâ, õîðîøèé ìàòåðèàë, íåäîðîãî. Ò. 3633-85, 096-446-23-43 Âàííó 1,5 ïð-âà ÑÑÑÐ, ñòîë 0,80õ1,30, ôóòáîëüíóþ ôîðìó. Ò. 098-405-80-46 ijäà ìîðîçà ï³ä ÿëèíêó.Ò:097-885-73-69 Èíöèêëîïåäèÿ «Ìèôû íàðîäîâ ìèðà» 2 òîìà.ò: ²íâàë³äíèé â³çîê, íîâà â óïàêîâö³, ñêëàäíà, äåøåâî.Ò:067-993-39-60 Êíèãà «Âåëèêîëåïíàÿ ôèãóðà çà 15 ìèí â äåíü», ñåêðåò äîìàøíåãî ïîõóäåíèÿ.Ò:22-6613,068-834-96-64,096-607-30-13 Êíèãà À.Ãàðäèí «Ìîáèëüíèê èçíóòðè:óñòðîéñòâî è ðåìîíò ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ»45ãðí.Ò:067-857-10-54 Êíèã໲çîëÿö³ÿ:ìàòåð³àëè òà òåõíîëî㳿»40ãðí.Ò:067-857-10-54 Êíèãó ýíöèêëîïåäèþ ñïåöíàçà ñòðàí ìèðà. Ò. 25-98-15 Êîìíàòíàÿ èíâàëèäíàÿ êîëÿñêà íîâàÿ.Ò:067993-39-60,097-460-44-35 Êîíüêè ñ áîòèíêàìè.Ò:097-785-73-69 Êóïîë ïàðàøþòíèé, êîñòþì L-1, öåíà 650 ãðí. òåë. 097-107-92-34, 050-225-72-29 Ëûæè íîâûå, ñàâäåïîâñêèå.Ò:097-885-73-69 Ëûæè. Ò:097-885-73-69 Ëûæû á/ó íà ëþáîé âîçðàñò.Ò:24-34-79,09676-28-330 Íèòêè äëÿ âÿçàííÿ øåðñòÿí³ òà ïîëóøåðñòÿí³, âèãîòîâëåííÿ ×åðí³ã³â.Ò:22-14-88 Íîâ³ 4 êèñíåâ³ áàëîíè. Ò. 093-458-80-15, 098405-80-46, 050-39-49-770 Íîâûé øêîëüíûé ðàíåö äëÿ 1-ãî êëàññà - 70 ãðí. Ò. 37-62-59, 095-314-45-95 Íîâûé øêîëüíûé ðàíåö äëÿ 1-ãî êëàññà - 70 ãðí. Ò. 37-62-59, 095-314-45-95

ÏÐÎÄÀÌ

ÏÎÂÑßÊÄÅÍÍß

²

Ïàâðàôèí.Ò: 47-23-36 Ïàëàòêà òóðèñòè÷åñêàÿ.Ò:097-003-98-58 Ïàìïåðñû äëÿ âçðîñëîãî, áîëüøèå ðàçìåðû, 150ãðí.Ò:39-67-72,097-432-71-11 Ïëàñòèíêè.Ò:34-26-53 Ïíåâìàòè÷íó âèíòîâêó. Ò:067-267-91-11 Ïîðòàòèâíûé ðàçãîðåâàòåëü äëÿ ñóõèõ ïàéêîâ. òåë. 097-107-92-34, 050-225-7229 Ïîðòàòèâíûé ðàçãîðåâàòåëü äëÿ ñóõèõ ïàéêîâ. òåë. 097-107-92-34, 050-225-72-29 Ïðîäàì êðàâ÷ó÷êó áîëüøîé ãðóçîïîäúåìíîñòè èëè îáìåíÿþ íà âåëîñèïåä á/ó.Ò:096-76283-30 Ñàøà Ñàíêè äåòñêèå.Ò:067-267-91-11 Ñåéô 30õ70õ50.Ò:47-10-33 ѳòêà ìàñêóâàëüíà, ïàëàòêà àðì³éñüêà, 450 ãðí., 3õ6. Òåë. 097-107-92-34, 050-225-72-29 Ñòàðèííûé æåíñêèé ïëàòîê 1,50õ1,60. Ò. 3762-59, 095-314-45-95 Ñóìêó-êåíãóðó, ñòàêàíû ôèðìåííûå «Êîêà êîëà», «Òóáîðã», ñåéô. Ò:067-267-91-11 Òåõíîëîãèÿ âûðàùèâàíèÿ øèíøèë, 2 âèäåîôèëüìà, 5 êíèã, êàòàëîã èç 45 ãàçåò áåñïëàòíûõ îáúÿâëåíèé äëÿ ðåêëàìû, òåõíîëîãèÿ ïðÿíûõ åêîòðàâ êàòàëîã 9 ñîðòîâ, òåõíîëîãèÿ «Ýêî-êðîëèêîâ». Àòëàñ 2 êîíâåðòà 32300 Õìåëüíèöêàÿ î-òü, ã. Êàìåíåö-Ïîäîëüñêèé, à/ÿ 64. Ò:096-911-65-85 Õîäóíêè.Ò:33-03-98 ×àéíûé ñåðâèç íà 12 ïåðñîí.Ò:47-23-36, çâîíèòü ñ 9-11 è 17-23 ×óãóííóþ âàííó â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.Ò:067105-11-87 ßëèíêó âèðîáíèöòâà ÑÑÑÐ, 1,5 ì ö³íà 200 ãðí.Ò:097-029-27-25

ÊÓÏËÞ

Êóïëþ ñòàðûå ìåõàíè÷åñêèå ÷àñû, çíà÷êè íà çàêðóòêàõ, ñòàòóåòêè ôàðôîðîâûå è ìåòàëè÷åñêèå, ïîäñòàêàííèêè, ôîòîàïàðàòû, ïîäñâå÷íèêè, ìîíåòû, ìåëüõèîðîâûå èçäåëèÿ, îðäåíà. ìåäàëè.Ò:097735-85-75 Íàìåòè â³éñüêîâ³, ñ³òêè ìàñêóâàëüí³, êóíã, áóðæóéêó, òåðìîñ 12ë.Òåë. (050)50616-93

Àêêîðäåîí ïð-âà Ãåðìàíèè, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè è êíèãè ñàìîó÷èòåëè. Ò. 063-103-10-94 Àêêîðäåîí ïð-âà Ãåðìàíèè, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè è êíèãè ñàìîó÷èòåëè. Ò. 063-103-10-9 Íîâûé êîìïëåêò ìóçûêàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ò:097-885-73-69 Ïèàíèíî (àíòèêâàðèàò), ñîñòîÿíèå õîðîøåå, çâó÷àíèå îòëè÷íîå, êëàâèàòóðà èç ñëîíîâîé êîñòè, ï-âî Ãåðìàíèÿ. 37-62-59, 095-314-45-9 Ïðîäàì ñòàðèííîå ïèàíèíî íåìåöêîå á/ó â õîðîøåì ñîñòîÿíèè .Ò:067-500-82-13,093-753-60-69

²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ.

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ-ÂÅËÎ

«Chevrolet» 2005 ã.â.,öåíòð. çàìîê, íîâàÿ ðåçèíà, ñèãíàëèçàöèÿ.Ò:067-972-09-90 «Ford Fusion»2007 ã.â, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå.Ò:067-804-11-91 «Ô³àò Äóêàòî» 2004 ã.â. öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:067508-44-15 «Àóäè100» 83 ã.â. ãàç, áåíçèí.Ò:096-361-26-77 Äìèòðèé Òîéîòà Ëåíäêðóçåð Ïðàäî 2004 ã.â, äèçåëü, ïðîáåã 160 òèñ.êì.Ò:067-984-30-18 Äýó Íåêñèÿ» 2007 ã.â., ïðîáåã 60 òûñ. êì. æåëòûé, ìîòîð 1,5, öåíòðàëüíûé çàìîê, ñèãíàëèçàöèÿ, åëåêòðî- ñòåêëîïîäåìíèêè, òîíèðîâàí, ìóçèêà, êîíäèöèîíåð. Ò:096293-05-50 „Âîëüâî 360”, ëåãêîâà, ñåäàí, 82 ð.â, îá’ºì 1,7 êóá, áëàêèòíîãî êîëüîðó, îáðîáëåíèé, çàõèñò, ðîáî÷èé ñòàí, íà õîäó, ö³íà 20000 ãðí. Òåë. 050-187-35-44, 096-528-39-76, 2615-37 «Ôîëüñâàãåí Ïàñàòò Â-Ç» 90 ð.â., 1,8 ãàç, áåíçèí, ñèí³é, õîðîøèé ñòàí, 2 êîìïëåêòà ðåçèíû 34,5 òûñ. ãðí.Ò:097-63-45-633 Fiat Doblo MulÀ tijet 1,9 öâåò êðàñíûé 2008 ã, ïðîáåã 78 òûñ ïàæèðñêèé 5 äâåðåé, êîíäèöèîíåð, áåç ïðîáåãà ïî Óêðàèíå.Ò:067-410-28-44 «Opel Vivaro», 2004 ã.â., 216 òûñ. êì. ïðîáåã, òóðáî-äèçåëü 1,9, ñàëîí 1+5, ìàãíèòîëà, TV, DVD, êðàñíûé öâåò, ñòåêëî-ïîäåìíèêè, åëåêòðî-ðåãóëÿòîð çåðêàë, êîíäèöèîíåð, çèìíÿÿ ðåçèíà, õîðîøåå ñîñòîÿíèå. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò:097-135-73-66, 093-307-78-56 «Ôîðä»íèçüêèé, á³ëîãî êîëüîðó, 2,0 äèçåëü, 5 ÊÏÏ, 6 ì³ñöü, âàíòàæíî-ïàñàæèðñüêèé, â äîáðîìó ñòàí³.Ö³íà 32000 ãðí.Ò:067-958-1197,063-615-65-44 Ford Sierra óíèâåðñàë 1989 ã.â. 2,0 áåíçèí, õîðîøàÿ çèìíÿÿ ðåçèíà R14, ïîñëå êàï. ðåìîíòà, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè 24500 ãðí.ÒÎðã.Ò: 067-410-33-24 «Èâåêî»4910, áóñ ãðóçî-ïàñàæèðñêèé, 8 ìåñò, ñïàðêà, 2,5 òóðáîäèçåëü, ãðóçî-ìîñò, öâåò áåëûé.Öåíà 33 òûñ. ãðí.Ò:067-984-30-18

Ôîëüöâàãåí Ïàññàò Á-Ç 1990 ð.â. 1.8 ãàç/áåíçèí, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Öåíà 33600 ãðí òîðã.ò:097634-56-33 Ñðî÷íî ïðîäàì Øåâðîëåò Ëà÷÷åò³ 2006 ã.â., ñèíèé ìåòàëèê, 1.8, ìàêñèìàëüíàÿ êîìïëåêòàöèÿ, 77 òèñ ãðí.Ò:067-426-88-95 Ëåîí³ä

ÏÐÎÄÀÌ

Àëàáàé àç³àòñüêà â³â÷àðêà, ùåíê³ 2,5, ÷åðíîá³ëèé îêðàñ, êðóïí³, êóï³ðîâàí³, ïðèâèò³ 8001000 ãðí.Ò:067-411-95-55 ³ääàì ñîáà÷êó, êîáåëü, 1 ãîä. ò. 40-14-55 Äâå ñðåäíåàçèàòñêèå îâ÷àðêè, ñóêè, âîçðàñò 1 è 2 ãîäà. Ò. 096-334-75-17 Êîáèëêà 2 ðîêè êàøòàíîâîãî êîëüîðó.Ò:097027-47-87 Êîðîâó.Ò:097-598-76-01 Êðîëèêè. ìÿñíûå, êàëèôîðíèéñêàÿ ïîðîäà, âçðîñëûå è ìîëîäíÿê. Âîçìîæåí áàðòåð. Ò:098-003-72-03 Êðîëèê³â ÷èñòîïîðîäíèõ êàë³ôîðí³éñüêèõ. Ò. 097-343-10-11 Êðóïíûé ðèçåíøíàóöåð èùåò ïîäðóãó äëÿ âÿçêè. Ò:096-528-77-94 Îòäàì â õîðîøèå ðóêè áîëüøîãî, êðàñèâîãî, ïåðñèäñêîãî êîòà, áåëîãî öâåòà.Ò:36-3385,096-446-23-43 Îòäàì â õîðîøèå ðóêè äîìàøíèõ êîòÿò. Ò. 3633-85, 096-446-23-43 Îòäàì â õîðîøèå ðóêè ñèìïàòè÷íûõ âçðîñëûõ êîòà èëè êîøêó. Çâîíèòü â ëþáîå âðåìÿ.Ò: 067-87-82-610,41-12-03 Ïîäàðþ ïóøèñòîãî êîòåíêà îò äîìàøíèõ êîòèêîâ.Ò:096-344-80-89 Ïîí³.Ò:26-77-73,097-332-85-11 Ïðîäàì ùåíêîâ íåì. îâ÷àðêè 30.11.12-äåíü ðîæäåíèÿ.Íåäîðîãî.Ò:095-449-44-18 Ëþäìèëà Ðîáî÷îãî, ñïîê³éíîãî, çäîðîâîãî êîíÿ ñ.Êóðãàíè Îñòðîçüêèé ðàéîí, гâíåíñüêà îáëàñòü.Ò:067-382-17-80 Îëåêñàíäð Ùåíêè àëàáàÿ.Ò:098-946-64-18,098-946-64-19 Ùåíêè íåìåöêîé îâ÷àðêè,2,5 ìåñÿöà, êðóïíûå, íåäîðîãî.Ò:067-418-58-88

ÏÐÎÄÀÌ

Àïïàðàò êîñìåòè÷åñêèé «Ëîòîñ», ôèëåí÷àòóþ äâåðü ñ êîðîáêîé, íîâóþ. Ò. 37-62-59, 095314-45-95

²Ò×ÈÇÍßͲ ² ÊÐÀ¯Í ÑÍÄ

ÏÐÎÄÀÌ

«ÂÀÇ Êàëèíà 118» ñåðèé ìåòàëèê, ìàãíèòîëà, áîðòîâîé êîìïüþòåð, öåíòðàëüíèé çàìîê, öåíà 45600 ãðí.Ò:26-32-54 «Âîëãà» ÃÀÇ 2402, 1982 ã.â. êîìáè, 7 ìåñò, äèçåëü, 5-òè ñòóï. ÊÏÏ íà õîäó. Öåíà 1200 ó.å. Âîçìîæåí òîðã.Ò:067-437-91-71 «Ñëàâóòà» 2006 ã.â. 1,2 èíæåêòîð, ñåðûé ìåòàëèê, êóïëåí â 2008 ãîäó 12 ìåñÿöà. Öåíà: 24000 ãðí. Òîðã. Ò:26-32-54, 067-777-58-71, 09720-96-135 ÂÀÇ 061 1983 ã.â. ïîñëå êàï. ðåìîíòà öåíà 15000ãðí.Ò:067-41-25-114 ÂÀÇ 2101, öâåò çåëåíûé, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå, öåíà 10400 ãðí.Ò:063-732-72-68 ÂÀÇ 21043 2002 ã.â., 1,5, 80 òûñ. ïðîáåã, öâåò çåëåíûé, ìóçûêà, ñèãíàëèçàöèÿ.Ò:096-29305-50

Âàç 2110 2007 ã.â. 8 êëàïàííûé äâèãàòåëü, öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:097-519-43-35 ÂÀÇ-21063, 92 ã.â., ãàç/áåíçèí, áåæåâûé, ïðîáåç 139 òûñ. êì. Öåíà:20000 ãðí. Õîçÿèí. Ò:097-42-07-180, 096-810-89-99 ÂÀÇ-21099 2007 ã.â., êðàñíîãî öâåòà, ñèãíàëèçàöèÿ, ÖÇ, 5-ñò ÊÏÏ, V=1,5. Öåíà 44000 ãðí. Òîðã. ò. 25-72-07 ÃÀÇ Òàâðèÿ, 2003 ã.â. äâèãàòåëü 1,2, ñèíèé, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå. Ò:26-32-54, 097-20-96135 Òàâðèÿ Ïèêàï 11024.Ò:063-975-20-70 Òàâð³ÿ.Ò:067-267-91-11

²ÍÎÌÀÐÊÈ «Ôîëüñâàãåí-Ïàññàò Â3» 1991 ã.â, êîðîáêà ïåðåäà÷, ñèíèé ìåòàëèê, öåíòð çàìîê, åëåêòðî-ñò¸êëà ïîäúåìíèêè, îðèãèíàëüíîå âñ¸.Öåíà 47600 ãðí.Ò:44-87-06 «Äýó Íåêñèÿ» 2007 ã.â. ïðîáåã 85 òûñ. êì., áåëûé òîíèðîâàí, ìàãíèòîëà, öåíòðàëüíûé çàìîê, 4 ýëåêòðîñòåêëîïîäúåìíèêîâ, ãèäðîóñèëèòåëü ðóëÿ. Öåíà:44800 ãðí. Òîðã. Ò:4487-06 «Ìåðñåäåñ-Áåíñ-123», äâîéíîé äèçåëü, êðàñíûé, ãèäðîóñèëèòåëè ðóëÿ, 82 ã.â., õîðîøåå ñîñòîÿíèå. Öåíà:19200 ãðí. Òîðã. Ò:44-87-06

ÊÓÏËÞ Àâòîâèêóï àâòî â áóäü-ÿêîìó ñòàí³: ö³ëå, ï³ñëÿ ÄÒÏ, òà ïîòðåáóþ÷å ðåìîíòó.  íàÿâíîñò³ åâàêóàòîð. Ò. 09399-44-229, 096-897-36-74 Àâòîâèêóï àâòîìîá³ë³â Àóä³, ÁÌÂ, ÂÀÇ, ÃÀÇ, Äåó, Ìàçäà, Íèññàí, Îïåëü, Ïåæî, Ðåíî, ÇÀÇ â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ö³ë³, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîòðåáóþ÷³ ðåíìîíòó, ïðîáëåìí³, êðåäèòí³.  íàÿâíîñò³ åâàêóàòîð. Áåçêîøòîâíèé âè¿çä.Ò:097-664-65-75, 063-56364-55 Àâòî ëþáîé ìàðêè è ëþáîãî ñîñòîÿíèÿ, öåëûå, ïîñëå ÄÒÏ, òðåáóþùèå ðåìîíòà, ñàìîâûâîç. Ò:093-94-99-77-6, 067-426-7828

Àâòî ëþáîé ìàðêè è ëþáîãî ñîñòîÿíèÿ, öåëûå, ïîñëå ÄÒÏ, òðåáóþùèå ðåìîíòà, ñàìîâûâîç. Ò:093-94-99-77-6, 067-42678-28 Àâòîâûêóï èíîìàðîê â ëþáîì ñîñòîÿíèè, ïîñëå ÄÒÏ.Ò:063-48-27-645 Àâòîìîáèëè òîëüêî Ìîñêâè÷ è Âîëãà íà ðàçáîðêó.Ò:47-43-42 Àâòîìîáèëü «Ôîëüêñâàãåí Ò-4» èëè «Ôîëüêñâàãåí LT». Öåíà: äî 16000 ãðí. Ò:067-76838-93

Âûêóï àâòîìîáèëåé â ëþáîì ñîñòîÿíèè, ëþáûõ ìàðîê, ïîñëå ÄÒÏ, ïðîáëåìíûå.Äîðîãî.Ò:097-648-46-69,063-585-23-50 ÓÀÇ 33151(469), ÓÀÇ 3452 (áîðòîâèé) ç äîêóìåíòàìè, è äåðæ íîìåðàìè.Ò:068-513-32-18

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

ÏÐÎÄÀÌ

Òðàêòîð ç áîðòîâèé ïðè÷³ïîì äëÿ áóä³âíèöòâà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, 2,76õ1,60, ïðàöþº íà áåíçèí³. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò:097-548666-0 Òðàêòîð ÌÒÇ80 1991 ã.â. ïîñëå êàïðåìîíòà.Ñðî÷íî.36 òûñ. ãðí.Ò:067-393-63-30 Îëåêñàíäð

ÊÓÏËÞ

ìèíè-òðàêòîð.Ò:067-393-63-30

ÏÐÎÄÀÌ

Íîâûå ïðèöåïû ê ëåãêîâîìó à/ì – 3400 ãðí, íîâûå ïðèöåïû ê ìîòîáëîêàì – 2600 ãðí. ñ äîêóìåíòàìè è ãàðàíòèåé. Ò. 096121-72-76

ÏÐÎÄÀÌ

Àâòîäîìêðàò. ïîðøíåâîé äî 5 òîíí.Ò:25-5679 Àêàìóëÿòîð íîâèé 190 àìïåð ÷àñîâ.Ò:097519-43-35 Áàãàæíèê íà æèãóëè. Ò:097-228-74-05 Áàãàæíèê íà ìèêðîàâòîáóñ. Ò:097-228-74-05, 093-309-19-68 ÃÀÇ-3110: òîïëèâíûé áàê íà 75 ë, ôàðó ïðàâóþ, ýëåêòðîâåíò., òîðïåäà, êîðçèíó ñöåïëåíèÿ. ÂÀÇ: ìàõîâèê ñ âåíöîì. Óðàë: îáëèöîâêà, êîëüöà ßÌÇ. Ò. 096-293-0550 ÃÀÇ-3110: ôàðó ïðàâóþ, ýëåêòðîâåíò., òîðïåäà, êîðçèíó ñöåïëåíèÿ. ÂÀÇ: ìàõîâèê ñ âåíöîì. Óðàë: îáëèöîâêà, êîëüöà ßÌÇ. ÃÀÇ-24: êàïîò, áîêîâûå ñòåêëà, ðóëåâîé ìåõàíèçì, ìàõîâèê ñ âåíöîì, ïå÷êà îòîïëåíèé á/ó «Íåêñèÿ». Ò. 096-293-05-50

ñòîð. 19 Ãîëîâêó áëîêà ê àâòîìîáèëþ ÃÀÇåëü. Öåíà:2900 ãðí. Ò: 096-546-22-51 Ãîëîâêó áëîêà ê èíîìàðêå. Ãîëîâêó áëîêà ê à/ì «Ãàçåëü», 16-êëàïàííóþ. Ò. 096546-22-51 Ãîëîâêó áëîêà ê èíîìàðêå. Ò. 097-457-1703 Ãîëîâêó áëîêà. Ò:067-768-38-93 Äâèãàòåëü ê ãèäðîöèêëó,êàòåðó.067-76838-93 Äâèãàòåëü îäíîöèëèíäðîâèé ÓÌ35.Ò:067318-43-81 Åëåêòðîäâèãóíè â³ä 0,55 êÂò äî 15 êÂò á/â.Íåäîðîãî.Ò:097-262-05-58 Çàï÷àñòè á/ó ê ìèêðîàâòîáóñàì «Ôîëüêñâàãåí» è «Ìåðñåäåñ». Ò. 097-457-17-03 Çàï÷àñòè ÊÐÀÇ, á/â: ÃÓÐ (áåç öèëèíäðà), êðûøêà ÃÓÐ, ÒÍÂÄ, ðàñïûëèòåëè, òðåùîòêè, âêëàäûøè, êîëüöà, ïàëüöû, âûêëþ÷àòåëü ìàññû, øïðèö, êëþ÷, ïîäøèïíèêè íà ïðèöåï. 25-98-15, 096380-42-56 Çèìíþþ ðåçèíó 185/65 ð.4 4 øòóêè,íîâàÿ öåíà 350 ãðí/1 øòóêà.Ò:067-410-02-20 Çèìíÿÿ ðåçèíà, á/ó, ðàçìåð 14, íåäîðîãî.Ò:067-267-91-11 Êîëîíêà ðåëåâàÿ Ìîñêâè÷ á/ó.Ò:25-33-01,067492-05-47 Êîìïðåñîð îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà äëÿ øèíîìîíòàæà.Ò:097-519-43-35 Ýëåêòðîäâèãàòåëü ìîùíûé 220 V + êàòàëîãè çàï÷àñòåé ê àâòî: ÀÇËÊ-2141, ÎÊÀ, ÃÀÇ-2410, 11,12,13, ÂÀÇ-2121 (Íèëà), ÇÀÇ1102 (Òàâðèÿ), ÇÀÇ-968, ÃÀÇ-66, ÓÀÇ-452, ÈÆ-2715, ÂÀÇ, Ì-2140 ëþêñ è êíèãà ðåìîíòà Ì-2140, Ì-2138, öâåòíîé àëüáîì êîìïëåêò Ì-2140, Ì2138. Ò:25-33-01, 067492-05-47

ÏÐÎÄÀÌ

Ìîòîöèêë Ìèíñê 95 ã.â. â õîðîøîè ñîñòîÿíèè.Ò:067-318-43-81

ÏÐÎÄÀÌ

Ïåðåäíº êîëåñî íà ñïîðòèâíèé âåëîñèïåä, íîâå. Ò:25-98-15


20 ñòîð.

ÒÅÕͲÊÀ

ÊÓÏËÞ

ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕͲÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ

Åëåêòðè÷åñêóþ ìàøèíêó äëÿ ñòðèæêè âîëîñ, åëåêòðîáðèòâó, åëåêòðîòîñòåð, ïëååð êàñåòíûé.Ò:097-003-98-58

Êóïëþ á/ó òåëåâèçîðû ÷/á, öâåòíûå, ðàäèî, ìàãíèòîôîíû,õîëîäíèêè, ïëèòû.Ò:46-8309,096-299-32-87, 063-18-07-623 Êóïëþ ÕÀÇ-ñàí³òàðêó, â äîáðîìó ñòàí³.Ò:067984-30-18 Õîëîäèëüíèêè áûòîâûå, á/ó è íà çàï÷àñòè, ìîðîçèëüíûå êàìåðû. Ò:46-83-09, 096-29932-87, 063-18-07-623 Õîëîäèëüíèêè íà ðàçáîðêó.Ò:47-43-42 Õîëîäèëüíèê³ ïîáóòîâ³ á/ó òà íà çàï÷àñòèíè.Ò:46-83-09,096-299-32-87,063-18-07-623

ÒÀ

ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

Òåëåâ³çîð «Ñîí³ Âåãà» 3 íåòðîí, 29 äþéìîâ (70 ñì äèàãîíàëü). Ò:050-070-51-34, 099-29083-74 Òåëåâ³çîðè «Åëåêòðîí» - Ö 45²Ä,Îð³îí 54 ñì ä³àãîíàëü ñ ïóëüòîì Ò:46-69-41, 098-479-27-64 Òåëåôîí ÀÎÍ, á/ó, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå - 120 ãðí. Òîðã. Ò:22-71-70, , 098-581-81-43 Òþíåð íà òåëåâèçîð.Ò:25-98-15 Ôîòîàïïàðàò „ÔªÒ”. Ò. 22-71-70, 098-581-81-43

ÊÓÏËÞ

Ðàäèîàïïàðàòóðó.Ò:46-83-09,096-299-3287,063-180-76-23 Òåëåâèçîðû íà ðàçáîðêó.Ò:47-43-42 Òåëåâèçîðû, ìàãíèòîôîíû, ðàäèîäåòàëè, îñöèëëîãðàôû, íåèñïðàâíûå è á/ó. Ò. 46-6941, 098-479-27-64 Òåëåâ³çîðè, ÷/á ³ êîëüîðîâ³ á/ó ³ íà çàï÷àñòèíè.Ò:46-83-09,096-299-32-87,063-18-07-623

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÀ ÒÅÕͲÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ

Ìîðîçèëüíàÿ êàìåðà.Ò:40-69-17 Ïûëåñîñ á/ó, Öèêëîí.Ò:095-274-35-05 Ïûëåñîñ Ôèëèïñ8732 íîâûé.Ò:066-79155-95 Ïûëåñîñ, ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó, øâåéíóþ ìàøèíêó, âñ¸ á/ó.Ò:22-35-52 Ñîêîâûæèìàëêà ýëåêòðè÷åñêàÿ, áîëüøàÿ ñîâåòñêîãî îáðàçöà â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè - 200 ãðí, ìèêñåð «Ðèãà» ñîâåòñêèé ýëåêòðè÷åñêèé, ýëåêòðîáðèòâà íîâàÿ «Ìèêìà»100 ãðí, ìàøèíêà äëÿ ñòðèæêè âîëîñ «Àâðîðà» .Ò:34-26-53 Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà Virpul ñ âåðòèêàëüíîé çàãðóçêîé, 6 êã, â îòë. ñîñòîÿíèè.Ò:22-4164,093-90-58-934 Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà Candy íà çàï÷àñòè.Ò:25-93-82 Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà LG 4,5 êã 800 ãðí.Ò:098220-73-30 Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà Ñèìåíñ 7211 á/ó.Ò:050539-24-17,37-63-32 Õîëîäèëüíèê «Ñíàéãå», 2-õ êàìåðíûé, âèñîòà 1,5, öåíà 900 ãðí.Ò:067-292-41-02 Õîëîäèëüíèê «Ñíàéãå». Ö³íà: 200 ãðí. Ò:067267-91-11 Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíûé á/ó â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò:42-24-26 Íèíà ßêîâëåâíà Õîëîäèëüíèê Äíåïð á/ó â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.Öåíà 800 ãðí.Ò:098-375-46-50 Õîëîäèëüíèê Çèë 1,40 ì, Íîðä 1,4 ì, Ìèíñê 10 1,2ì.Ò:096-299-32-87,063-180-76-23,4683-09 Õîëîäèëüíèê ÇÈË 500 ãðí.Ò:067-267-91-11 Õîëîäèëüíèê ÇÈË.Ò:093-990-51-03 Õîëîäèëüíèê DzË. Ö³íà:300 ãðí. Ò:26-68-09 Õîëîäèëüíèê íåìåöêèé á/ó.Ò:097-485-1840 Ýëåêòðîáðèòâà «Õàðüêîâ ÍÕ-852», íîâàÿ íà ãàðàíòèè.Ò:25-98-15

ÒÅËÅ-, ÔÎÒÎ-, ²ÄÅÎ-, ÀÓIJÎÒÅÕͲÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ

DVD ïëååð «Thomson» íåäîðîãî.Ò:34-23-33 DVD ïðîèãðûâàòåëü «Ïèîíåð». Ò:42-79-76 LCD òåëåâèçîð ñ îïòîâîãî ñêëàäà. Ò:097-33359-77 Âèäåîêàìåðà öèôðîâàÿ «Ñîíè». Ò:42-79-76 Âèäåîêàìåðó GVS ïîä ìàëåíüêóþ êàññåòó, ìîäåì òåëåôîííûé ñòàöèîíàðíûé. Ò:067267-91-11 Âèäåîìàãíèòîôîí300 ãðí.Ò:40-28-2 Êèíåñêîï 20 äþéìîâ (51 ñì), êèíåñêîï 21 äþéì (54ñì), êèíåñêîï Ñîíè òðèìåòðîí 27 äþéìîâ, Ñîíè òðèìåòðîí 25 äþéìîâ, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå, íåäîðîãî. Ò:097-333-59-77 Ñðî÷íî ïðîäàì âèäåîêàìåðó «Panasonic», ôîòîàïïàðàò, íîóòáóê.Ò:093-212-58-22.Çâîíèòü â íî÷íîå âðåìÿ ñ 3 äî 6. Òåëåâèçîð «Lifetek» äèàãîíàëü 56 ñì, á/ó. Ò:067-180-34-45 Òåëåâèçîð «Àêàé» 54 ñì äèàãîíàëü, öåíà 500 ãðí.Ò:067-292-41-02 Òåëåâèçîð «Ñàìñóíã» äèàãîíàëü 32 ñì, 1 ãîä. Öåíà: 300 ãðí. Ò:067-292-41-02 Òåëåâèçîð Åëåêòðîí 451ij 51 äèàãîíàëü, öåíà 180 ãðí.Ò:33-22-26 Òåëåâèçîð Ïàíàñîíèê.Ò:067-605-11-73 Òåëåâèçîð Ïàíàñîíûê, 5 ëåò, ðàáî÷èé, õîðîøåå ñîñòîÿíèå, ð. 54õ32. Öåíà:700 ãðí. Òåëåâèçîð ïåðåíîñíîé, ÷åðíî-áåëûé. Óäîáíî äëÿ äà÷è, îõðàíû, ìàëî-ãàáàðèòíûé.Ò:09698-50-906 Òåëåâèçîð Ñàìñóíã, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, äèàã. 63 ñì.Ò:097-453-70-83 Òåëåâèçîðû Åëèíáåðã, Òîøèáî 54 ñì, Øàðï, .Ò:096-299-32-87,063-180-76-23,4683-09

DVD-äèñêîâîä äëÿ ÏÊ îò 100 ãðí. ò. 097-33359-77 GPS íàâèãàòîð ñ âèäåîðåãèñòðàòîðîì Easy Go 530.Ò:098-012-29-23 Áëîê ïèòàíèÿ 300 Âò Êîäåãûí - 130 ãðí, CD RV äèñêîâîä - 60 ãðí. âèäåîêàðòû AGP 128 ìåãàáàéò - 150 ãðí. Ò:097-333-59-77 Âèäåîêàðòó 2048 ìá, 128 áèò. Öåíà 650 ãðí. ò. 097-333-59-77 Âèí÷åñòåð íà ãàðàíòèè, IDE 160 Ãá.300 ãðí.Ò:096-362-42-34 Æîðñòêèé äèñê 80 ãèãàáàéò - 450 ãðí, íà 40 95 ãðí, íà 80 - 450 ãðí, 500 - 1159 ãðí. Ò:097333-59-77 Êîìïüþòåð 1100 ãðí, Àòëîí 2600+2,1 Ããö, âèäåî, ìóëüòèìåäèà, êëàâèàòóðà. ì³ø, îïòèêà.Ò:096-362-42-34 Êîìïüþòåð AMD-Sempron, 2500+(1,8 Ìáö), AS Lockk7V4, ÎÇÓ 512 ÌÂ, HDD 80 Ãá, CD-RW 52x, õîðîøèé êîðïóñ, êëàâèàòóðà, ìûøü, ïðîãðàììû 750 ãðí òîðã.Ò:096362-42-34 Êîìïüþòåð Atlon, 1 ÎÇÓ, 40 âèí÷åñòåð, 750 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Atlon, 256 ÎÇÓ, 40 âèí÷åñòåð, 500 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Atlon, 3000, 1 ÎÇÓ, 160 ãáàéò âèí÷åñòåð, âèäåîêàðòà Ðîäèîí 9600, 1250 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Atlon, 3000, 1,5 ÎÇÓ, 160 ãáàéò âèí÷åñòåð, âèäåîêàðòà Ðîäèîí 9600, 1400 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Atlon, 3000, 512 ÎÇÓ, 160 ãáàéò âèí÷åñòåð, âèäåîêàðòà Ðîäèîí 9600, 1100 ãðí. Ò. 097-333-59-77

Êîìïüþòåð Atlon, 512 ÎÇÓ, 40 âèí÷åñòåð, 650 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Intel Pentium 2,4 ãÃö, 1 ÎÇÓ, 80ãáàéò âèí÷åñòåð, âèäåîêàðòà GeForce – 1150 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Intel Pentium 2,4 ãÃö, 512 ÎÇÓ, 80ãáàéò âèí÷åñòåð, âèäåîêàðòà GeForce – 950 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Intel Pentium 2400ìÃö, 1 ÎÇÓ, 160 ãáàéò âèí÷åñòåð, âèäåîêàðòà GeForce – 1350 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð ñ ïðîöåñîðîì 2,26 ãèãàãåðöà, 124 ìåãàáàéòà, 80 ãèãàáàéò âèí÷åñòåð, ñåðåáðÿíûé êîðïóñ. Öåíà:1850, âîçìîæíî ïðîäàæà ïî çàï÷àñòÿì. Ò:097-33359-77 Êîìïüþòåð ñ Ò òþíåðîì, áåñïëàòíûé ïðîñìîòð ëþáûõ êàíàëîâ íà êàáåëüíîì èëè àíòåíå. Öåíà:150 ó.å. Ò:097-33359-77 Êîìïüþòåð Ñåâåðóí 1000 Ìãö – 500 ãðí. Ìîíèòîð Áåíêüþ – 650 ãðí. ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð ñòàöèîíàðíûé. Öåíà: 400 ãðí. Ò:067-267-91-11 Êîìïüþòåð.Ò:063-980-35-86 Êîìïüþòåðû íîâûå ñ ãàðàíòèåé îò 1680 ãðí. Ò: 097-333-59-77 Êîìïüþòåðû, ìîíèòîðû, íîóòáóêè, ôîòîàïàðàòû ñ îïòîâîãî ñêëàäà. Ò:097-333-59-77 Êîðïóñ ñåðåáðÿíûé äëÿ êîìïüþòåðà - 100 ãðí, ÷åðíûé - 100 ãðí. Ò:097-333-59-77 Ëàìïû ïîäñâåòêè äëÿ ìîíèòîðîâ, ìàòðèö, íîóòáóêîâ è LCD òåëåâèçîðîâ, áëîê ïèòàíèÿ, çàï÷àñòè äëÿ íîóòáóêà - 195 ãðí. Ò:097333-59-77 Ìàòåð. ñ ïðîöåñîð. 1000 Ìãö. – 250 ãðí. Ìàòåð.ñ ïðîöåñ.1100-1500 Ìãö, 295 ãðí. Êîðïóñ äëÿ ÏÊ – 100 ãðí. Êîëîíêè êîìï. ÌÀÊÑÒÐÎ 180 W, õîðîøåå çâó÷àíèå – 100 ãðí. Êðåïëåíèÿ äëÿ ïîäâåñêè íà ñòåíä LCD è ïëàçìåííûõ ïàíåëåé – 200 ãðí. Ìîíèòîð LG ôëåòðîí 15” (åñòü ñèñò.áëîê) 200 ãðí + äèñê ñ äðàéâåðîì. Ò. 097-333-59-77 Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà + ïðîöåñîð 2,26 ãèãàãåðöà, öåíà çà êîìïëåêò 800 ãðí. Ò:097-33359-77 Ìîíèòîðû LSD îò 500 ãðí, íîâûå è á/ó, ÅËÒ îò 150 ãðí, ìîíèòîðû, êîïëåêòóþùèå è êîìïüþòåðû ïî îïòîâûì öåíàì è â ðîçíèöó, ñåòåâàÿ êàðòà äëÿ ÏÊ - 50 ãðí, ÌÔÓ íîâàÿ 3 â 1 ç ãàðàíòèåé - 565 ãðí, íîâûå ñàáâóôåðû îò 480 ãðí. Ò:Ò:097333-59-77 Íîóòáóê ASUS X50 2 ÿäðà, 2 Ãèãà.Ò:097-80181-11 Íîóòáóê Àñóñ Ì51Ñ.Õîðîøåå ñîñòîÿíèå.Ò:096-852-13-35 Íîóòáóê ÀÑÓÑ, 2 ÿäðà, 320 ãèãàáàéò, âèí÷åñòåð õ 2,950, áëþòóñ 3.0, VF, âåáêàìåðà, ñ ëèö.Windows, íîâûé ñ ãàðàíòèåé. Öåíà:2950 ãðí. Ò:097-333-59-77 Íîóòáóê á/ó. Ò:063-70-89-875 Íîóòáóê íà 1600 ãðí, ñèñòåìíûé áëîê ñ ïðîöåñîðîì ñèëåðî, 1000 ìåãà ãåðö - 600 ãðí, ìîíèòîð LCD - 500 ãðí. Ò:097-33359-77 Íîóòáóêè DEL500,Samsung R25.Ò:096-85213-35 Îïåðàòèâíóþ ïàìÿòü DDR1-400, 256 ìåãàáàéò - 75 ãðí, îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü äëÿ ÏÊ DDR1-400, 512 ìåãàáàéò - 135 ãðí, ïðîöåñîð «Àòëîí 3000+» - 385 ãðí + ìàòåðèíñêóþ ïëàòó + êóëåð. Ò:097-333-59-77 Ïàìÿòü îïåðàòèâíàÿ äëÿ ÏÊ ÄÄÐ-14, 512 ìåãàáàéò, 2 øòóêè. Öåíà: 90 ãðí çà 1 øò. Ò:097333-59-77 Ïëàíøåò Apple WM-8650 íîâèé, 3000 ãðí.Ò:093-471-94-96 Ïëàíøåò Pocketbook íîâûé.Ò:066-791-55-95 Ïðèíòåð.Ò:34-08-38

¹ 03 (1064) 30 ñ³÷íÿ 2013ð.

www.interesu.info

ÊÓÏËÞ

Íåðàáî÷èå íîóòáóêè. ìîæíî ñ áèòûì åêðàíîì, íåðàáî÷èå êîìïüþòåðû.Ò:46-90-53, 4680-21, 098-599-27-82

ÎÁ̲ÍßÞ

Íîóòáóê Acer 5720 i íà ñòàöèîíàðíûé êîìïüþòåð.Ò:093-892-73-92

Åëåêòðî ïëèòó íà 4 êîì. ñ äóõîâêîé è êóõîíûé êîìáàéí.Ò:093-568-15-93,097-22035-97 Ïëèòû ãàçîâûå, á/ó. Ò: 46-83-09, 063-18-07623, 096-299-32-87

ÒÅËÅÔÎÍÈ ÒÀ ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ

ÏÐÎÄÀÌ

Ìîáèëüíûé òåëåôîí «Ñàìñóíã» áåç çàðÿäíîãî óñòðîéñòâà ñ çàáëîêèðîâàíûì íîìåðîì 90 ãðí.Ò:24-34-79,096-762-83-30 Ñàøà Òåëåôîíû: Íîêèÿ-6300, Ñàìñóíã Õ-460,Þ Íîêèÿ n-6030, Ñîíè Ýðèêñîí w810. Ò:097-42-07-180

ÃÀÇÎ-, ÂÎÄÎÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÏÐÎÄÀÌ

Âîäîî÷èñòèòåëü Åêî-Âîä.Ò:47-23-36 Âûòÿæêà â êîìïëåêòå. Öåíà:300 ãðí. Ò:26-68-09 Ãàç. ïëèòà Áðåñò.Ò:46-83-09,096-299-3287,063-18-07-623 Ãàçîâàÿ êîëîíêà, á/ó ðàáî÷àÿ.Ò:42-45-19, 096246-25-95 Ãàçîâàÿ ïëèòà «Ýëåêòà», õîðîøåå ñîñòîÿíèå. Öåíà:450 ãðí. Ò:26-68-09 Ãàçîâàÿ ïëèòà 4 êîìô.300 ãðí.Ò:40-28-28 Ãàçîâàÿ ïëèòà 4 êîìôîðêè á/ó, õîðîøîå ñîñòîÿíèå.Ò:42-45-19, 096-246-25-95 Åëåêòðîíàñîñ â³áðàö³éíèé «Êàøòàí 2» íîâèé.Ò:22-35-52 Êîòåë áåðåçîâñêèé â êîìïëåêòå ñ ÷óãóííûìè áàòàðåÿìè è òðóáàìè. Öåíà:2000 ãðí. Ò:26-68-09 Êîòåë íà òâ¸ðäîì òîïëèâå, îáîãðåâ äî 2000 ì êóá.Ò:066-600-87-84 Ïå÷ü íà òâåðäîì òîïëèâå, îáîãðåâ äî 2000 ì. êóá.Ò:066-600-87-84 Ïëèòà ãàçîâàÿ áåëàÿ Áåëîðóñêàÿ.Ò:41-21-04 Òåïëîâåíòèëÿòîð íà äðîâàõ, îáîãðåâ äî 2000 ì êóá.Ò:066-600-87-84

ÊÓÏËÞ

Ãàç.êîëîíêó îòå÷åñòâåííîãî ïð-âà, íà çàï÷àñòè. Ò. 46-69-41, 098-479-27-64

ÅËÅÊÒÐÎÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÏÐÎÄÀÌ

Ïèëîðàìó, ïðåñ ãèäðàâëè÷åñêèé äëÿ êëåéêè åâðî-áðóñà, äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå îáîðóäîâàíèå, äðîâàêîë ãèäðàâëè÷åñêèé. Ò: 050-317-31-23, 096-36430-53 Ñòîë ñëåñàðíûé.Ò:47-10-33

²ÍØÅ

ÏÐÎÄÀÌ

Åëåêòðîäçâ³íîê ñèëüíîãî áîþ.Ò:46-8309,096-299-32-87,063-18-07-623 Çàäâèæêè, íàñîñû, ýëåêòðîäâèãàòåëè, ýëåêòðîïðèâîäû íà çàäâèæêè, òåëüôåðû, ñàëüíèêîâûå êîìïðåññîðû, çàòâîðû, ôëàíöû, îòâîäû, ãåíåðàòîðû, ýëåêòðîòåëüôåð, ðåäóêòîðû, êîìïðåññîðû, çóáí.ìóôòû, ãàçîäóâêè, ïîãðóç÷èêè, ïîäøèïíèêè. Ò. 067-638-48-75


www.interesu.info

¹ 03 (1064) 30 ñ³÷íÿ 2013ð.

ÒÅÕͲÊÀ

ÒÀ

ÎÁËÀÄÍÀÍÍß.

ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ.

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïð-âà ãàçîáåòîíà è ïåíîáåòîíà, äðîáèëêó âàëüöîâóþ, äåçèíòåãðàòîð. Ò. 050-317-31-23 øóðóïîâåðò «Makita 6270 DWAE». Ò:42-79-76

ÊÓÏËÞ

Çàäâèæêè, íàñîñû, ýëåêòðîäâèãàòåëè, ýëåêòðîïðèâîäû íà çàäâèæêè, òåëüôåðû, ñàëüíèêîâûå êîìïðåññîðû, çàòâîðû, ôëàíöû, îòâîäû, ãåíåðàòîðû, ýëåêòðîòåëüôåð, ðåäóêòîðû, êîìïðåññîðû, çóáí.ìóôòû, ãàçîäóâêè, ïîãðóç÷èêè, ïîäøèïíèêè. Ò. 098-681-72-67 Ñàäîâóþ òåõíèêó íå ñòàðøå 1 ãîäà, êóëüòèâàòîð, öåïíûå ïèëû, áåíçî-ýëåêòðî ïèëû, ãàçîíîêîñèëêè, âîçäóõîäóâû, íàòîïîìïû, îïðûñêèâàòåëè, ýëåêòðîïèëû, òðàêòîðû, ñòàáèëèçàòîðû íàïðÿæåíèÿ, ñåíîêîñèëêè. Ò:067-638-48-75

ÏÐÎÄÀÌ

³òðèíà õîëîäèëüíà, ñòåëàæ³.Ò:40-60-59

ÏÐÎÄÀÌ

Ïðîäàì ïðîôåñèîíàëüíóþ øâåéíóþ ìàøèíêó êëàñ-35. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò:067292-41-02 Ïðîäàì ïðîôåñèîíàëüíóþ øâåéíóþ ìàøèíêó êëàñ-35. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò:067-292-41-02 Øâåéíàÿ ìàøèíêà «Singer» íîæíàÿ. Ò:067914-88-36 Øâåéíàÿ ìàøèíêà «Ïîäîëêà» íîæíàÿ.Ò:066791-55-95 Øâåéíàÿ ìàøèíêà «×àéêà», á/ó.300ãðí.Ò:3967-72,097-432-71-11 Øâåéíóþ ìàøèíêó èìïîðòíóþ íåäîðîãî.Ò:097534-76-00 Øâåéíóþ ìàøèíêó Ïîäîëüñêóþ. Ò:063-82835-23 Øâåéíûå ìàøèíêè: ×àéêà Ïîëîëüñüêàÿ åëåêòðè÷åñêàÿ,çèíãåð íåìåöêàÿ.Ò:4203-49

Ñòåëàæè ïðèëàâêè ïîä ìàðêåò ñàìîîñëóæèâàíèÿ, âñå íîâîå.Ò:097-233-99-61, 067-410-65-50 Õîëîäèëüíèê ïðîìûøëåííûé 560ë, íîâûé, öåíà 2000 ãðíÒ:067-981-31-98

ÊÓÏËÞ

Ôðèçåð äëÿ ìîðîçèâà. Ò: 066-339-36-34

ÏÐÎÄÀÌ

Çàï÷àñòè íà ôðèçåðíûé äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé ñòàíîê ÔÑØ-1À. ò. 096-547-25-29 Ôðèçåíûé äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé ñòàíîê ÔÑØ-1À. ò. 066-729-40-00

ÏÐÎÄÀÌ

4-õ ñ³ãìåíòíó ñ³÷êàðêó.Ò:067-970-72-86 Àãðåãàò õîëîäèëüíèêà ðàáî÷èé.Ò:33-48-54 Êàðòîïëåêîïàëêó äî ìîòîáëîêó. Ö³íà 1150 ãðí. Ò. 096-121-72-76

Ïðîäàì Ò25 êîñàðêà, ïëóã.Ò:09793-74-530

Â²Í ØÓÊÀª

Âäîâåö 63/170/90, æèëüåì îáåçïå÷åí, ïåíñèÿ õîðîøàÿ. Èùó îäèíîêóþ æåíùèíó 55-65 ëåò, íåâèñîêóþ, íå êðóïíóþ, äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè.Ò:096-815-06-44 ³éñüêîâèé ïåíñ³îíåð 50/180/75, ðîçëó÷åíèé, ïîçíàéîìèòüñÿ ç³ ñòðóíêîþ æ³íêîþ íåùàñëèâî¿ äîë³, ç æèòëîì. Ìàòåð³àëüíî ï³äòðèìàþ. Æèòîìèð, ãîëîâïîøòàìò, ïðåä’ÿâíèêó ïàñïîòðó ÂÍ 040702. Ò:098-232-21-04 Ãäå, òû ìîÿ ñåðîãëàçàÿ áëîíäèíêà?Ñ âîñòî÷íûì ñòèëåì îäåæäû, òû òàèíñòâåííà è íåæíà.Äî 45 ëåò.Ò:47-43-42(ïîñëå 20.00) Ìóæ÷èíà 53/177/75, âäîâåö, ïîçíàêîìèòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè ñ æåíùèíîé 40-48 ëåò, íå ñêëîííîé ê ïîëíîòå, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ò:098-61-00-943 Ìóæ÷èíà 59 ðîê³â ñåðåäíüîãî çðîñòó áàæຠïîçíàéîìèòèñÿ ç æ³íêîþ 56-62 ðîê³â áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì'¿. Ò:09860-64-021

ÂÎÍÀ ØÓÊÀª

Äåâóøêà 33 ëåò ñåëüñüêîé ìåñòíîñòè èùåò ìóæ÷èíó îò 35-40 ëåò, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,

ÏÐÎÄÀÌ

Ïðîèçâîäñòâî è ïðîäàæà êîíâåéåðíûõ ðîëèêîâ, ðîëèêîîïîð.Ò:050-544-27-69, 050446-00-69

ÏÐÎÄÀÌ

GSM-ñèãíàëèçàöèÿ äëÿ äîìà, êâàðòèðû, äà÷è.Öåíà 360 ãðí.Ò:097-281-24-97 Çàðÿäíèé ïðèñòð³é ç 2 êîíòóð³â 12 ³ 24 Âîëüò, ìîæíà ñòàâèòè 3 àêóìóëÿòîðè.Ò:098-87-47-495 Îëåêñàíäð Ìèêðîñêîï áèîëîãè÷åñêèé Ì1.Ò:47-10-33 Ïðîäàæ ïíåâìîï³ñòîëåò³â äëÿ âèãîòîâëåííÿ ï³ääîí³â.Ò:067-447-40-58 Ïðîäàæ ïíåâìîï³ñòîëåò³â äëÿ âèãîòîâëåííÿ ï³ääîí³â.Ò:067-447-40-58 Ýëåêòðîçâîíîê ãðîìêîãî áîÿ. Ïðèìåíÿåòüñÿ â øóìíûõ ïîìåùåíèÿõ.Ò:24-34-79, 096762-83-30

ÊÓÏËÞ

Êóïëþ ëþáûå íåëèêâèäû ðàäèîêîìïîíåíòîâ, öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:063-202-6271

èç ñåëüñüêîé ìåñòíîñòè, äëÿ ñåðüîçíûõ îòíîøåíèé.Ò:098-048-36-71 Äèâîâèæíà, ÷àð³âíà æ³íêà, íåçâè÷àéíà æ³íêà ñåðåäí³õ ðîê³â, ñòðóíêà, íåâèñîêîãî çðîñòó ñïîä³âàºòüñÿ íà çóñòð³÷ ç íåçàëåæíèì íàä³éíèì ³ áëàãîðîäíèì ÷îëîâ³êîì äî 50 ðîê³â äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿.Ò:098-695-41-86 Îäèíîêà æ³íêà 40/1,65, ðîçëó÷åíà, ìàþ ñèíà, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, áåç æèòëîâèõ ïðîáëåì ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì ñåðéîçíèì, íå ñóäèìèì, íå ï’þùèì, îäèíîêèì, â³ëüíèì äëÿ ñòâîðåííÿ ðîäèíè. Æèòîìèð 1 0025 (äî âîñòðåáîâàíèÿ ïðåäÿâèòåëþ ïàñïîðòà)ÂÍ-205388. Ò:33-05-20, 098-340-83-80 Îäèíîêàÿ æåíùèíà 40 ëåò, ïîðÿäî÷íàÿ, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, äîìîñåäêà, îäíîëþáêà, â ðàçâîäå, åñòü ñûí, æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé, ïîðÿäî÷íûì, äîáðûì, îòçûâ÷èâûì, íå ïüþùèì, íå ñóäèìûì.Ò:098-34083-80

418-462 418-904 Çàìîâëåííÿ ðåêëàìè

Ãëàâíîãî áóõãàëòåðà, çàìåñòèòåëÿ èëè áóõãàëòåðà, î/ð 15 ëåò. Ò:067-262-19-74 Äèðåêòîðà ô³ë³àëó, ãîëîâíîãî ³íæåíåðà, òåë. 067-180-34-45 Ƴíêà 45 ðîê³â, çà ñïåö³àëüí³ñòþ ïðîäàâåöü, øóêຠîïëà÷óâàíó ðîáîòó, ìîæëèâî íà ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. ò. 46-73-60, 067-388-76-54 Èùó ðàáîòó äîìðàáîòíèöû, ñèäåëêè. îïëàòà ïî äîãîâîðåííîñòè, ðàñìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ.Ò:097-420-71-88 Èùó ðàáîòó ðåïåòèòîðîì íåìåöêîãî ÿç³êà.Ò:063-980-35-86 Èùó ðàáîòó:ïñèõîëîãà, âîñïèòàòåëÿ, íÿíè, îôèñ-ìåíåäæåðà, àäìèíèñòðàòîðà, ãîðíè÷íîé,Ò:097-48-95-632,093-53-78-450,095-4215-382 Ìóæ÷èíà 45 ëåò, âîåííûé ïåíñèîíåð, èùó ðàáîòó ñòîðîæà.Ò:093-140-09-46 Ïðîäàâöÿ. Ò. 46-73-60 Ðàáîòó íÿíè, ìåäîáðàçîâàíèå, áîëüøîé î.ð., ðåêîìåíäàöèè, ïîðÿäî÷íîñòü è õîðîøèé óõîä ãàðàíòèðóþ. Ò. 43-11-79, 096-797-58-11 ×îëîâ³ê 1985 ðîêó íàðîäæåííÿ , îñâ³òà âèùà, áóõ. îáë³ê ³ àóäèò, ñòàæ ðîáîòè 8 ðîê³â, ïðîïîíóâàòè ãîëîâíîãî áóõ., ô³í. äèðåêòîðà, îïëàòó â³ä 3000 ãðí.ò:093-132-38-13 ×îëîâ³ê 38 ðîê³â øóêຠðîáîòó áóõãàëòåðà, ñòàæ íåâåëèêèé, îñâ³òà òåõí³êóì.Ò:36-06-81 ×îëîâ³ê 46 ðîê³â øóêຠðîáîòó ãîëîâíîãî åíåðãåòèêà îñâ³òà âèùà òåõí³÷íàÞ ñòàæ ïî ñïåö³àëüíîñò³ âåëèêè.Ò:36-06-81 Øóêàþ ðîáîòó áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì, âèùà îñâ³òà, 1Ñ áóõãàëòåðèÿ, ñòàæ 10 ðîê³â.Ò:067-366-33-66,095-363-80-08 Øóêàþ ðîáîòó ç³ çíàííÿì ³ñïàíñüêî¿ ìîâè.Ò:067-105-11-87 Øóêàþ ðîáîòó êîðåêòîðà äîñâ³ä ðîáîòè.Ò:067-105-11-87 Øóêàþ ðîáîòó ìåäñåñòðè äîñâ³ä ðîáîòè.Ò:067-105-11-87 Øóêàþ ðîáîòó:âîä³é êàò. Â, Ñ, Å, 2 êëàñó, ñòàæ ðîáîòè 28 ðîê³â.Ò:093-674-58-06

Áóëüäîçåðèñòè, åêñêàâàòîðíèêè, âî䳿 1, 2ãî êëàñó, ìàøèí³ñòè íàâàíòàæóâà÷à ÏÊ-46, ãàçîåëåêòðîçâàðíèêè 4 ðîçðÿäó. Çàðïëàòà 1300$ ÑØÀ.Ïðîæèâàííÿ ³ õàð÷óâàííÿ íàäàºòüñÿ. Ïðî¿çä êîìïåíñóºòüñÿ. ²íôîðìàö³ÿ íà www.rabotasever.com àáî çà òåë. 093-240-3166  êëóá Èíäèãî ïî àäðåñó Ïîáåäû 68 íóæíà ãàðäåðîáíèöà, ðàáîòà íî÷íàÿ ïî ñìåíàì.Ò:42-67-67, 067-410-09-60  îõðàííóþ ôèðìó òðåáóþòüñÿ îõðàííèêè íà âàõòó 15/15 îïëàòà 2200 ãðí, îáüåêò íàõîäèòüñÿ 10 êì îò Êèåâà, ïðîæèâàíèå.Ò:095762-68-09

Âîäèòåëè êàò. Ä òðåáóþòñÿ äëÿ ðàáîòû íà ìàðøðóòàõ ã. Êèåâà, àâòîáóñû Áîãäàíû. ÇÏ îò 5000 ãðí. Ðåìîíò è çàïðàâêà çà ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ. Èíîãîðîäíèì-æèëü¸.Ò:067-600-01-61,095-603-0105,050-900-34-44 Âîäèòåëè âñåõ êàò. (ÌÀÍ, Ãàçåëü, Ìåðñåäåñ, ÄÀÔ), äëÿ ðàçâîçà ñòðîéìàòåð. ïî ã. Äíåïðîïåòðîâñê. Ìàøèíèñò ïîãðóç÷èêà, áóëüäîçåðèñò. Âàõòà. Ç/ï 3400-3700ãðí/íåä. Ôîðìà è æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Îôîðì. îôèöèàëüíîå, ñîãëàñíî ÊÇîÒ Óêðàèíû. 095-782-64-92 Âîäèòåëè êàò.Ñ,D,E, ìåõàíèçàòîðû íà ïîñò. ðàáîòó òðåá. ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè «Ïðåìèóì-êëàññà» â ã. Äíåïðîïåòðîâñêå. Âàõòà, ç/ï îò 3650 ãðí./íåäåëÿ, îïëàòà ïîíåäåëüíàÿ. Íîâûé àâòîïàðê, ðåì.áàçà. Ïðîæèâàíèå + ïèòàíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè. 099-471-86-23

Âîäèòåëè-ìàøèíèñòû ñòðîèòåëüíîé è ïîãðóçî÷íîé òåõíèêè, âîäèòåëè êàò. Â, Ñ, Ä, Å íà ïîñò. ðàáîòó â ã. Äíåïðîïåòðîâñê. Òåõíèêà íîâàÿ, ðåì. áàçà. Âàõòîâûé ìåòîä. Îïëàòà ñâîåâðåìåííàÿ îò 7000ãðí/ìåñ. Ôîðìà, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ôèðìîé. 099-46251-63 Âîä³é â ðåñòîðàí, â³ê â³ä 25-45 ðîê³â. Ò:5524-18 Âîçìîæíîñòü çàðàáàòûâàòü äåíüãè äëÿ âñåõ, âîçðàñò îò 18 äî 65 ëåò.Ò:46-93-39 Âîçìîæíîñòü ðàáîòû íà äîìó, à òàêæå ÷åðåç Èíòåðåíåò. Ãèáêèé ãðàôèê. Ïîääåðæêà è ïîìîùü íà÷èíàþùèì.Ò:096-8-000-919 Âû ïðîôåñèîíàëüíûé ïðîäàâåö? Äëÿ âàñ ðîáîòà ñ âûñîêèì äîõîäîì.Ò:093-735-95-25 Ãðóç÷èê è ãàçî-ðåç÷èê ñ îïûòîì ðàáîòû.Ò:067-584-98-55 Äâ³ðíèê íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ò:067-250-83-06 Äåëîâûì ëþäÿì,ñ ñèñòåìíûì î. ð., ãîòîâûì ê ïåðåìåíàì. Ò:067-410-19-87

ÐÎÁÎÒÀ,

ÍÀÂ×ÀÍÍß

Äîõîä äëÿ âñåõ æåëàþùèõ íåçàâèñèìî îò îáðàçîâàíèÿ è ìåñòà æèòåëüñòâà.Ò:44-62-31 Òàìàðà Èâàíîâíà Åêñêàâàòîðíèê ïîòð³áåí ï³äïðèºìñòâó. Ò. 067-412-55-48 ÆÁÊ «Ïîë³ññÿ» ñðî÷íî íóæíû ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, åëåêòðî-ãàçî-ñâàðùèê, çàðïëàòà âîâðåìÿ.Ò:42-53-73 Æèòîìèðñüê³é óñòàíîâ³ ¹ 8 ïîòð³áí³ ìîëîäø³ ³íñïåêòîðè. Âèìîãè: äî 40 ðîê³â, ÷îëîâ³êè, íåñóäèì³, íàÿâí³ñòü ñëóæáè â Àð쳿. Ç/ ïëàòà â³ä 1500 ãðí. ò. 097-48-70-271, 36-24-61, 097-498-12-1 Çà 2 ãîäà ñîòðóäíè÷åñòâà ñ íàìè êóïèòå íîâûé àâòîìîáèëü,Ò:050-23-46-589 Çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 1200$ ÑØÀ, ïðîæèâàííÿ ³ õàð÷óâàííÿ íàäàºòüñÿ, ïðî¿çä êîìïåíñóºòüñÿ. ²íôîðìàö³ÿ íà www.rabotasever.com àáî çà òåë.063-251-65-51 Èíñïåêòîð. ñ ïîäãîòîâêè êàäðîâ, ìóæ÷èíà.Ò:050-385-35-56 Èùó ïàðòíåðîâ â áèçíåñ, à òàêæå ðåãèîíàëüíûõ ïðåäñòàâèòåëåé.Âûñîêèé äîõîä.Ò:096-8000-919 Åëåíà Ïåòðîâíà Êîñìåòîëîã-â³çàæèñò ïîòð³áåí ì³æíàðîäí³é êîìïàí³¿, êàð’ºðíèé ð³ñò, çàêîðäîíí³ ïî¿çäêè. Ò:098-92-90-563

Êðóïíîé ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè â Äíåïðîïåòðîâñêå òðåá. ðàáîòíèêè âñåõ ñòðîéñïåöèàë., êâàëèô-ûå îòäåëî÷íèêè, êàìåíùèêè, áåòîíùèêè, ñâàðùèêè, ìîíòàæíèêè. Ç/ï 6800-9000ãðí.+ïðåìèè. Âàõòà. Îô.îôîðì. Æèëüå, ïèòàíèå ïðåäîñòàâ. 093-539-69-63 Ìàãàçèíó «Ñâ³ò ²ãðàøîê» ïîòð³áåí ïðîäàâåöü íà ïîñò³éíó ðîáîòó.Ò:37-35-70 Íà îïòîâèé ñêëàä íóæíô ãðóç÷èêè. Ôèçè÷åñêè êðåïêèå áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ìîæíà áåç îïûòà ðàáîòû.Ò:097-221-05-03 Íàáèðàåì ñîòðóäíèêîâ â êðóïíûé áèçíåñ.Ò:093-736-39-67,096-502-97-12 Íóæíû êëþ÷åâûå ëþäè äëÿ îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû, äëÿ óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì.Ò:067-412-38-81, 050-079-22-48 Âàñèëü ²âàíîâè÷ Îô³ñíà ðîáîòà. Ò:46-56-48

Äîäàòêîâèé äîõ³ä äëÿ ìîëîäèõ ëþäåé â³ä 18 ðîê³â, ö³ëåñïðÿìîâàíèõ, àìá³ö³éíèõ, äèñöèïë³íîâàíèõ, ïîçèòèâíèõ.Ò:093-524-1936,46-56-48 Äîäàòêîâèé äîõ³ä äëÿ ïðàö³âíèê³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.Ò:46-56-48 Äîäàòêîâèé äîõ³ä äëÿ ñåðéîçíèõ, ïîðÿäíèõ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â, îô³öåð³â çàïàñó, â÷èòåë³â, äîìîãîñïîäàðîê, ïåíñ³îíåð³â. Òåë. 4698-19, 098-641-09-42 Äîäàòêîâèé äîõ³ä, äëÿ òèõ õòî ìຠ2-3 ãîäèíè â³ëüíîãî ÷àñó. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè áåç êàï³òàëîâêëàäåíü. Ñï³âáåñ³äà: 096-88-62521

Äîäàòêîâèé ³ ñòàá³ëüíèé çàðîá³òîê äëÿ åíåðã³éíèõ ³ êîìóí³êàáåëüíèõ ëþäåé. Ãðàô³ê ðîáîòè â³ëüíèé ç/ï 700 ãðí â íåä³ëþ.Ò:093568-15-93,097-220-35-97 Äîïîëíèòåëüíûé äîõîä â îôèñå, äîìà ÷åðåç Èíòåðíåò. Ñâîáîäíûé ãðàôèê. Ò. 06725-99-875 Äîïîëíèòåëüíûé äîõîä äëÿ ïåíñèîíåðîâ, ìåäðàáîòíèêîâ, îôèöåðîâ çàïàñà, ó÷èòåëåé è ëþäåé äð. ïðîôåññèé. 096-360-7661, 093-33-95-601 Àëåíà Àëåêñàíäðîâíà Äîïîëíèòåëüíûé çàðîáîòîê äëÿ âñåõ æåëàþùèõ íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà è îáðàçîâàíèÿ, ñîçäàíèå áèçíåñà áåç êàïèòàëà.Ò:4378-14,097-60-87-429 Äîïîëíèòåëüíûé çàðîáîòîê ìîæåò ñòàòü îñíîâíûì äîõîäîì. Çâîíèòå â áóäíè ñ 9-18. Ò:094-914-76-69

Îõîðîíí³é ïîòð³áí³ îõîðîíö³ òà êîíòðîëåðè ÊÏÏ. Âàõòîâèé ìåòîä 14 ÷åðåç 14 ä³á. Ïðî¿çä òà ïðîæèâàííÿ çà ðàõóíîê ô³ðìè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç/ï 90-140 ãðí/äîáó.Ò:4678-75, 067-58-28-909

Îõðàíà ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ â ã. Äíåïðîïåòðîâñê. ÊÏÏ/Ñîïðîâîæä. ãðóçîïåðåâîçîê. Âàõòîâûé ìåòîä ðàáîòû (20/10; 30/10; 15/15). Ç/ï îò 7200 ãðí/ìåñ. Ôîðìó, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåò ôèðìà. Îôîðìëåíèå ïî ÊÇîÒ Óêðàèíû, ïîëíûé ñîö.ïàêåò. 066-271-99-10

Îõðàííèêè íà Êèåâñêèé ïèâîâàðíûé çàâîä. Ðàáîòà â ã.Êèåâ. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ãðàôèêè ðàáîòû: 7/7; 14/14; 5/2; Ìîæåì ïðåäîñòàâèòü êîéêî-ìåñòî â îáùåæèòèè. Çàðïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ êàæäûé äåíü ïîñëå ðàáî÷åãî äíÿ: 410 ãðí/äåíü. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë: (044)-36142-12 098-298-84-25 Òàòüÿíà Èâàíîâíà

Îõðàííèêè òðåá. íà ñòðîéîáúåêòû â ã.Äíåïðîïåòðîâñê. (Âèäåîíàáëþä./ÊÏÏ/Ïàòðóëèð. òåððèòî-

ñòîð. 21 ðèè). Ñîïðîâîæäåíèå ãðóçîïåðåâîçîê ïî ãîðîäó. Äíåâíûå ñìåíû. Âàõòîâûé ìåòîä. Ç/ï 75009800ãðí/ìåñ. Ïèòàíèå 2-ðàç., æèëüå, îôîðìëåíèå îôèöèàëüíîå. 095-159-83-24 Îõðàííèêè, ìóæ÷èíû è æåíùèíû äî 50 ëåò. Âàõòà 14/7. ò. 050-385-35-56, 067-60-73-773

ϳäïðèºìñòâî çàïðîøóº íà ðîáîòó àòåñòîâàíèõ ìàéñòð³â ç ïðàêòè÷íîãî êåðóâàííÿ. Ò:096017-29-77 Ïîäðàáîòêà äëÿ òåõ, êòî èìååò 2-3 ÷àñà ñâîáîäíîãî âðåìåíè, â îôèñå, ÷åðåç Èíòåðíåò. ò. 096-360-76-61, 093-33-95-601 Ïîäðàáîòêà íåñêîëüêî âàêàíñèé, ãèáêèé ãðàôèê.Òðåáîâàíèÿ:äî 30 ëåò, òðóäîëþáèå, êîììóíèêàáåëüíîñòü,Ò:096-114-98-62,095843-13-51 Ïîòð³áåí âàíòàæíèê.Ò:067-712-08-90,093811-02-01 Ïîòð³áåí âîä³é â³ê â³ä 25-40 ðîê³â.Ò:067-71208-90,093-811-02-01

Ïîòð³áåí ðîá³òíèê äëÿ ðåìîíòó â ïðèâàòíèé áóäèíîê: ïîêëåéêà îáîåâ, ìàëÿðêà ì. ²ðï³íü, æèòëî íàäàºòüñÿ.Ò:093-00-63-174 Ïîòð³áí³ çàâ³äóâà÷ ³ ôàðìàöåâò,ñîö. ïàêåò.Ò:43-17-90,067-269-79-96,34-69-50 Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó äî 30 ëåò. Ò:096-61436-78. Íàäåæäà Èãîðåâíà Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó êîîðäèíàòîðîâ êîìïàíèè «AVON». Ò:096-502-97-12, 093-736-3967 Ïðîäàâö³, ïðàö³âíèêè â³ää³ëó êàäð³â, ïîì³÷íèêè êåð³âíèêà. Ò:098-522-71-66 Ïðîñòàÿ ðàáîòà äëÿ âñåõ êàòåãîð³é íàñåëåíèÿ. Ãðàôèê ñâîáîäíûé 2-3 ÷àñà â äåíü, ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó.Ò:067-259-98-75 Ïðîñòàÿ ðàáîòà äëÿ ïåíñèîíåðîâ, ñòóäåíòîâ è äîìîõîçÿåê. Ãðàôèê ñâîáîäíûé.Ò:4693-39 Ðàáîòà â îôèñå, óäîáíûé ðàá. ãðàôèê, 3 ÷àñà 1000ãðí, 7 ÷àñîâ 2400ãðí. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå,ïí-ïò ñ 10-18.Ò:46-06-69 Ðàáîòà äëÿ ìîëîäåæè(18-35 ëåò) â îôèñå, âèñîêàÿ îïëàòà, êàðüåðíûé ðîñò.Ò:096-63210-38

Ðàáîòíèêè íà òàáà÷íóþ ôàáðèêó â ã.Êèåâ. Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Ãðàôèê: íåäåëÿ ÷åðåç íåäåëþ ëèáî äâå ÷åðåç äâå. Çàðïëàòà ñòàâêà 430ãðí â äåíü. Âûïëàòà åæåäíåâíî. Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè. Èíîãîðîäíèì ïîìîùü ñ æèëüåì + äâóõðàçîâîå áåñïëàòíîå ïèòàíèå. Òåë: (044)-361-42-96 096-786-08-03

Ðàçíîðàáî÷èå, ïîäñîáíèêè, êàìåíùèê, ïëèòî÷íèê, ìàëÿð-øòóêàòóð, îòäåëî÷íèê íà ïîñò. ðàáîòó â ñôåðå íåæèëîãî ñòðîèòåëüñòâà â ã. Äíåïðîïåòðîâñê. Âàõòà. Ç/ï ñâîåâðåìåííàÿ 2700-3600 ãðí/íåäåëÿ. Èíñòðóì., ïèòàíèå, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. 066-344-87-45 Ðîáîòà àáî äîäàòêîâèé çàðîá³òîê â îô³ñ³ äëÿ ïåíñ³îíåð³â, ìåäïðàö³âíèê³â, â÷èòåë³â, ñòóäåíò³â, 3-ãîäèíè â äåíü-800 ãðí, 7ãîäèí â äåíü-1800 ãðí.Ò:097-608-74-29,43-78-14 Þð³é Ìèõàéëîâè÷ Ðîáîòà âäîìà ñêëåþâàííÿ ïàêåò³â äëÿ íàñ³ííÿ. Çàðîá³òîê 2000-2500 ãðí íà ì³ñÿöü. Ìàòåð³àëè - ïîøòîþ. Íàïèø³òü çàìîâëåííÿ+êîíâåðò ç³ ç/à + êóïîí á/î. À/ñ 382 «Ñï» ì. Äèìèòðîâ-4 Äîíåöüêà îáë.85324 Ðîáîòà äëÿ æåíùèí â äåêðåòå.Ò:093-735-95-25 Ðîáîòà äëÿ ìàì, ó êîòîðûõ åñòü ìàëåíüêèå äåòè.Ò:096-89-12-996 Ðîáîòà ó Ô³íëÿí䳿 íà ë³òî. Çá³ð ïîëóíèö³. ÷îðíèö³. fintrud.com.ua.Ò:099-00-57-030,096858-55-58 ˳ö. Àà 507915 â³ä 111.07.2011 Ñâîé áèçíåñ â èíòåðíåòå, áåç êàïèòàëîâëîæåíèé.Ò:47-18-69 Ñëþñàð ñàíòåõí³ê íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ò:067250-83-06 Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ ñîòðóäíèêè â îôèñ äëÿ îôîðìëåíèÿ äèñêîíòíûõ êàðòî÷åê. Ò:098-99237-98, 093-736-39-67 Ñðî÷íî, óòþæíèöà.Ò:33-19-68,067-97-65-417 Ñòðàõîâ³ àãåíòè ç ìîæëèâ³ñòþ íàâ÷àííÿ, ïåðñïåêòèâíà ïðîôåñ³ÿ, âåëèê³ %. Ò. 55-2414, 067-53-70-11


22 ñòîð. Ñòðàõîâ³ àãåíòè ç ìîæëèâ³ñòþ íàâ÷àííÿ, ïåðñïåêòèâíà ïðîôåñ³ÿ, âåëèê³ %. Ò. 55-2414, 067-53-70-112 Òåðì³íîâî ïîòð³áí³ êðîâåëüùèêè 2-3 ëþäèíè.Ò:067-412-19-69

ÒΠ«Àëüòåðíàòèâí³ òåõíîëî㳿 ïëþñ» çàïðîøóº íà ðîáîòó âîä³ÿ ç ãðóçîâèì ì³êðîàâòîáóñîì äëÿ ïåðåâåçåííÿ ìàêóëàòóðè. Îïëàòà ïîãîäèííà.Ò:097-498000-2 Òðåáóåòñÿ ìåíåäæåð ïî ïåðñîíàëó â òîðãîâóþ îðãàíèçàöèþ. Ò:098-99-237-98, 093-73639-67 Òðåáóåòüñÿ ãðóç÷èê íà îïòîâûé ñêëàä ïîñóäû, âîçðàñò äî 30 ëåò, ç/ï ïî ñîáåñåäîâàíèþ.Ò:49-24-25 Òðåáóåòüñÿ äîñêîíò ìåíåäæåð äëÿ ðàáîòû ñ êëèåíòàìè.Ò:44-67-11,093-790-72-85 Òðåáóåòüñÿ ïðîäàâåö.Ò:36-18-07, 093-31671-80 Òðåáóåòüñÿ ïðîìîóòåð ç/ï îò 2500 ãðí.Ò:098766-91-21 ñ 10 äî 17 Òðåáóåòüñÿ ñâàðùèê äëÿ ðàáîòû â êóçíå ñ î/ð, ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ %.Ò:050-313-68-98 Òðåáóåòüñÿ ñïåöèàëèñò ïî ïðîèçâîäñòâó êðåìîâ è ìàçåé ñ ïðàêòè÷åñêèì îïûòîì.Ò:091-333-53-95

Òðåáóåòüñÿ âîä. êàò Å, îïûò ðàáîòû íà èíîìàðêàõ, ç/ï îò 4000 ãðí.Ò:097-233-99-61, 067-410-65-50 Òðåáóºòüñÿ âîäèòåëü ñî ñâîèì òðàíñïîðòîì, ìîæíî ïåíñèîíåðû.Ò:46-22-26,067-784-23-06 Òðåáóþòñÿ êîíñóëüòàíòû è ìåíåäæåðû äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Ãèáêèé ãðàôèê. Ò:47-1869,096-40-48-511 Òðåáóþòüñÿ ìåíåäæåðû ïî ïðîäàæå òîëüêî ñ îïûòîì ðàáîòû.Ò:44-89-31,096-364-3053,å-mail:050-5442769mail.ru Òðåáóþòüñÿ ïðèéîìùèêè ñòåêëî-òàðû.Ò:098-413-2000,050-313-2000,551-261 Òðåáóþòüñÿ ðàáîòíèêè äëÿ îôîðìëåíèÿ äèñêîíòíûõ êàðòî÷åê.Ò:096-502-97-12, 093736-39-67 Òðåáóþòüñÿ ðóêîâîäèòåëè êîôåéíî-÷àéíûé áèçíåñ(áîëüøèå äåíüãè).Ò:093-736-39-67, 096-502-97-12 Òðåáóþòüñÿ øâåè.Ò:098-05260-14 Ó âàñ åñòü êîìïüþòåð, èíòåðíåò? Äëÿ âàñ åñòü ëåãàëüíàÿ ðîáîòà.Ò:050-23-46-589

1-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ

1 ê³ìíàòíà êâàðòèðà 31/17/6, 2/5 ïàíåëüíîãî äîìà íå óãëîâàÿ, òåëåôîí, áðîí. äâåðü, æèëîå ñîñòîÿíèå 228 òûñ ãðèâåí.Ò:067-345-3078 Êèáàëü÷è÷à óë. 8/9 êèðïè÷,ìàëîñåìåéêà 25/ 12,5 ëîäæèÿ 6 ì êâ., æèëîå ñîñòîÿíèå.Öåíà 183000 ãðí.Ò:33-44-44,067-345-30-78 Êèáàëü÷è÷à óë., 1-êîìíàòíóþ, 4/9 ê, 33/16/ 7,5, á/ç, æèëîå ñîñòîÿíèå, 196000 ãðí. ò. 4673-60 Êèáàëü÷è÷à óë., 1-êîìíàòíóþ, 4/9 ê, 33/16/ 7,5, á/ç, æèëîå ñîñòîÿíèå,196000 ãðí. ò. 46-7360 Êèáàëü÷è÷à, 5/9 êèðïè÷, 30/16/7, íå óãëîâàÿ, áàëêîí çàñòåêëåí, êàïèòàëüíûé ðåìîíò.Öåíà 232000 ãðí.Ò:067-345-30-78 Êëîñîâñêîãî óë. 1 åòàæ, âîçìîæåí äîñòðîé 18/6.Öåíà 228000 ãðí.Ò:33-44-44,067-345-3078 Êëîññîâñêîãî óë., 1-êîìíàòíóþ, 8/9 ï, æèëîå ñîñòîÿíèå, 35/18/9. Öåíà 232 òûñ. ãðí. ò. 063-317-41-92 Êîòîâñêîãî óë., ìàëîñèìåéêà, 3/9ê, 28/11,5/ 4,9, áîéëåð, á/ç, ÌÏÎ, ñ÷åò÷èê íà âîäó, ìåáåëü,ðåìîíò, òåëåôîí. Õîçÿéêà. Öåíà: 220000. Ò:097-57-55-811 Êîòîâñüêîãî, 3/9 êèðïè÷íîãî äîìà, íå óãëîâàÿ, ðåìîíò, ñ÷åò÷èê íà âîäó, áîéëåð, áàëêîí

¹ 03 (1064) 30 ñ³÷íÿ 2013ð.

ÐÎÁÎÒÀ, ÍÀÂ×ÀÍÍß. ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ Óáîðùèöû(êè) , äâîðíèêè, òåëåæíèêè, îïåðàòîðû ïîëîìîå÷íûõ ìàøèí íà ðàáîòó â Êèåâå. Ñòàáèëüíàÿ êëèíèíãîâàÿ êîìïàíèÿ, èíîãîðîäíèì æèëüå.Ò:097-94-44-794 Óïàêîâùèêè êèåâñêèõ òîðòîâ â êîðîáêè. Ðàáîòà â ã.Êèåâ. Áåç îïûòà ðàáîòû. Ãðàôèê ðàáîòû: 7/7 ëèáî 15/15. Îïëàòà â êîíöå êàæäîé íåäåëè: 3000ãðí çà ðàáî÷óþ íåäåëþ. Îáùåæèòèå íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ ïðåäïðèÿòèåì, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äëÿ ðàáîòíèêîâ áåñïëàòíîå ïèòàíèå. Ïðÿìîé òåëåôîí: 044362-99-86 097-949-19-63 Ôàñîâùèêè ìàêàðîííûõ èçäåëèé. Ðàáîòà â ã.Êèåâ. Áåç îïûòà ðàáîòû. Ãðàôèê ðàáîòû åñòü âàõòîâûé(7/7; 14/14), åñòü ïîñìåííûé(2/2; 4/4; 5/2). Äëÿ èíîãîðîäíèõ åñòü æèëü¸. Çàðïëàòà ñòàâêà 430ãðí/äåíü. Çàðïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ êàæäûé äåíü. Ïèòàíèå 2-õ ðàçîâîå. Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè. Ïðîñèì ïîñðåäíèêîâ íå áåñïîêîèòü. (044)-383-17-91 096-404-32-44 Ô³íàíñîâèé êîíñóëüòàíò.Ò:46-74-46 Ö³êàâà ðîáîòà äëÿ äèêðåòíèõ ìàì, ãíó÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè, äîñòîéíà îïëàòà. Ò:093-8751-332, 098-92-90-563

×àñòíîìó ïðåäñïðèÿòèþ ðàñïîëîæåíîìó â 12 êì îò Êèåâà òðåáóþòüñÿ: ðàçíîðàáî÷èå, óïàêîâùèêè, ïå÷íèê. Ïðåäîñòàâëÿåòüñÿ òåïëîå îáùåæèòèå á/ï, ç/ï õîðîøàÿ.Ò: 067-232-73-11, 044-410-5944, 044-419-91-05 áåç ïîñðåäíèêîâ

Ìàéäàí Çãîäè óë. 1/5 ïàíåëüíîãî äîìà, 45/ 32/5, õîðîøèé ðåìîíò, äîêóìåíòû ãîòîâû, ìîæíî ïîä îôèñ.Öåíà 303000 ãðí.Ò:33-4444,067-345-30-78 Ìàéäàí Çãîäè, 1/5 ïàíåëüíîãî äîìà, 42/32/5 õîðîøîèé ðåìîíò, ìîæíî ïîä îôèñ 303000 ãðí.Ò:067-345-30-78 Ïîáåäû ïë., 2-êîìíàòíóþ, 3/5 ê, öåíà 384 òûñ.ãðí. Ò. 096-446-86-17 Ïðîñïåêò 3/5 ïàíåëü, íå ðàçäåëüíàÿ, 280000 ãðí.Ò:55-41-48,093-08-12-445 Ðèëüñüêîãî âóë., 3/5ö, íå êóòîâà, ÏÂ, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 288 òûñ. ãðí. Ò:55-41-48 Øåëóøêîâà âóë., 2/9ö, 59 êâ.ì., 2 ëîä泿, ñàíâóçîë, êóõíÿ ç áàëêîíîì. Ö³íà:356000 ãðí. Ò:46-09-37, 098-462-59-14 Øåëóøêîâà óë. 5/9 êèðïè÷, åâðîðåìîíò. áûòîâàÿ òåõíèêà. öåíà 365000 ãðí.Ò:098-46259-14 Øåëóøêîâà/Êè¿âñüêà âóë., 4/5 êåðàìçèò, 47 êâ.ì., âåëèê³ ê³ìíàòè, ë/ç, ðåìîíò â òóàëåò³ ³ â âàíí³é. Ö³íà:292000 ãðí. Òåðì³íîâî! Ò:2233-67, 46-09-37, 098-462-59-14 Ùîðñà óë., 2-êîìíàòíóþ, 2/5 ï, 48/30/6, ðåìîíò, ìåáåëü, êîëîíêà, öåíà 344 òûñ.ãðí. Ò. 55-41-48

2-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ

Êîñìîíàâò³â âóë., 1/5ï, íå êóòîâà, á/ç, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, òåëåôîí, êîëîíêà, ê³ìíàòè îêðåì³. Ö³íà:280 òûñ ãðí. Ò:55-41-48 Ë.Òîëñòîãî óë., 2-êîìíàòíóþ, 8/9 ê, ðàçä., 44/ 28/6, ñ/ó ñîâì., ÷èñòàÿ ïðîäàæà. Öåíà 168000 ãðí. ò. 46-73-60

ÊÓÏËÞ

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ëþáîì ðàéîíå ãîðîäà áåç ïîñðåäíèêî, ðàñìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ.Ò:098-581-34-38

3-ʲÌÍÀÒͲ

ÊÓÏËÞ

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ëþáîì ðàéîíå ãîðîäà áåç ïîñðåäíèêî, ðàñìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ.Ò:098-581-34-38

1-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ

ʳìíàòó â 2-ê³ì. êâ. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Ïðîæèâàíèå ñ õîçÿé. Ò:33-05-20, 098-34083-80

EHH

HA CA T

WWW.INTERESU.INFO ( e o o o)

ÏÐÎÄÀÌ

Ãóéâà, 1/4ö, ãàðíèé ñàä. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò:09754-13-465 Ìèðó ïð. 2/9ï, 76/45/9, ÏÂ, êàôåëü. Ö³íà:400 òûñ ãðí. Ò:067-440-14-34, 55-41-48

Ýëåêòðèê òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Ò:067-250-83-06

çàñòåêë¸í, ìåò.ïëàñò. îêíà, òåëåôîí.Õîçÿéêà. 225500 ãðí.Ò:097-575-58-11 Ìàë³êîâà âóë., 2/9, 41/19/9, õîðîøèé ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, íîâà ïëèòà, ÌÏÂ, æàëþç³, õîðîøà êëàäîâêà. Ö³íà:260000 ãðí. Ò:46-09-37, 098-462-59-14 Ìîñêîâñàÿ óë., 1-êîìíàòíóþ, 4/5 ï, öåíà 224 òûñ.ãðí. Ò. 096-446-86-17 Îáóâíîé ô-êè ð-í, 3 Áåðåçîâñêèé ïåð, 6/9ï, íå óãëîâàÿ, 34/17,5/8,5, ñàíóçåð ðàçäåëüíûé, áîéëåð, æèëîå ñîñòîÿíèå. Öåíà: 240000 ãðí. Òîðã. Ò:26-32-54 Ñåííûé ðûíîê ð-í, êîìíàòà ñ îòäåëüíûì âõîäîì, ÷àñòíûé ñåêòîð.Öåíà 45000 ãðí.Ò:096-999-60-75 Õëåáíàÿ óë., 2/5 ê, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Öåíà 280 òûñ.ãðí. Ò. 096-446-86-17 Öåíòð, 3/5 ïîâ., ö. áóä., õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 2640000 ãðí. Ò: 096-446-86-17 Öåíòð, 4/5ö, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà:240000 ãðí. Ò:063-317-41-92 Øåâöîâîé óë.,1/9 êèðïè÷íîãî äîìà,28/15/6 êâ.ì. Æèëîå ñîñòîÿíèå, íå óãëîâàÿ, áåç áàëêîíà.Öåíà 200000 ãðí.Ò:067-718-16-07 Ùîðñà 6/9 êèðïè÷, 30/15/7, ðåìîíò.öåíà 220 000 ãðí.Ò:55-41-48, 093-08-12-445

2-ʲÌÍÀÒͲ

O A TE OH A H O O O

3-ʲÌÍÀÒͲ

Ùîðñà, 8/10 êèðïè÷, 68/39/10 àâòîíîìêà, ñ÷åò÷èêè, ñòåëëîïàêåòû.431 òûñ ãðèâåí.Ò:067-345-30-78 Ãîãîëÿ ðàéîí «Ãëîáàëà», õîðîøèé ðåìîíò, ñâîáîäíàÿ, äîêóìåíòû ãîòîâû. 303 òûñ ãðèâåí.Ò:067-345-30-78 Êèåâñêàÿ, 3-õ êîìíàòíàÿ, 3/5 êèðïè÷, íå óãëîâàÿ, 58/42/6, îêíà âî äâîð, õîðîøåå ñîñòîÿíèå, 360000 ãðí.Òîðã.Ò:46-65-09, 097-274-2284 Âàëåíòèíà Ãðèãîðèåâíà Áîãóí³ÿ, ñòàë³íêà, 3-ê³ì. 2/3ö, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà:352000 ãðí. Ò:37-80-57, 096-446-86-17, 063-317-41-92 Ùîðñà-×àïàåâà óãîë óë., öåíòð, ïîä áèçíåñ, 1/5 ê, åñòü ìåñòî äëÿ ïðèñòðîéêè. Öåíà 600000 ãðí. Âîçìîæåí îáìåí íà äâå 2-êîìíàòíûå. Ò. 22-63-00, 067-932-18-90 Êîòîâñêîãî-Âàòóòèíà óë., 3-êîìíàòíóþ, 4/5 ê, êóõíÿ-ñòóäèÿ ïåðåõîäèò â ñòîëîâóþ, êîìí.ðàçä., åâðîðåìîíò, àâò.îòîïëåíèå, ìåáåëü, áàãåòû, ëþñòðà. Öåíà 600 òûñ. ãðí. Òîðã. ò. 067-440-14-34, 5541-48

4-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ

Æóêîâà âóë., 4/9, 78/47/9. Ö³íà:480000 ãðí. Òîðã. Ò:098-462-59-14 Æóêîâà âóë., 4/9ö, æèòëîâèé ñòàí, 2 ë/ç, òèõå ì³ñöå. Ö³íà:464000 ãðí. Ò:098-462-59-14 Õëåáíàÿ óë., 4-êîìàòíóþ, 5/5, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, åâðîðåìîíò. Öåíà 384000 ãðí Òîðã. ò. 096-446-86-17

1-ʲÌÍÀÒͲ

ÊÓÏËÞ

Ñíèìó êâàðòèðó â ëþáîì ðàéîíå ãîðîäà.Ò:096-084-61-80 Êóïëþ 1-2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ðåìîíòîì. Ò: 096-264-46-79 Êîìíàòó â îáùåæèòèè.Ò:067-508-44-15 1-êîìíàòó êâàðòèðó â Æèòîìèð³ â æèèëîâîìó ñòàí³, áåç ïîñåðåäíèê³â çàãàëüíîþ ïëîùåþ â³ä 33 êâ ì.Ò:067-175-67-06 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ëþáîì ðàéîíå ãîðîäà áåç ïîñðåäíèêî, ðàñìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ.Ò:098-581-34-38 1-2-3-4 êîì. êâ. ãîñòèíêó, ìàëîñèìåéêó, ÷/ñ, êîìíàòó â îáùåæèòèè â ëþáîì ðàåíå ãîðîäà. Ò:093-513-67-98, 46-81-48

www.interesu.info

Ñîáîðíàÿ ïë., 1-êîìíàòíóþ, ñ ìåáåëüþ, õîðîøèì ðåìîíòîì. Öåíà 1300 + êîììóíàëüíûå. ò. 063-317-41-92 Òåàòðàëüíàÿ óë., êâàðòèðà ñ ðåìîíòîì, áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñïàëüíûõ ìåñò, êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå, ãîðÿ÷àÿ âîäà. Ïîñóòî÷íî. Ïî÷àñîâî. Õîçÿéêà. Ò. 095-495-02-72 Á.Áåðäè÷åâñêàÿ óë., êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå, åâðîðåìîíò, áûòîâàÿ òåõíèêà, íåìåöêàÿ ìåáåëü. Áûñòðîå çàñåëåíèå. Ïîñóòî÷íî, ïî÷àñîâî. Õîçÿéêà. Ò. 067-59-19-019, 095-495-0272 Ìîñêîâñêàÿ/Êîòîâñêîãî óë., çäàì 1 êîì. êâ. ïîñóòî÷íî, ïî÷àñîâî, ýâðîðåìîíò, êàáåëüíîå, ãàðÿ÷àÿ âîäà, ÷èñòàÿ ïîñòåëü, àâòîñòîÿíêà ðÿäîì. Öåíà ðàçóìíàÿ. Õîçÿéêà. Ò:44-73-46, 098-47-91-615 Âèòðóêà óë., 1-êîìíàòíóþ, 3/5 ï, 1200 + ñâåò. Ò. 46-73-60 Êè¿âñüêà âóë., 1 ê³ì. â 3 ê³ì. êâ., äëÿ 1 ä³â÷èíè ÷è ñòóäåíòêè. Ö³íà: 500 ãðí+ñâ³òëî. Ò:4006-02, 46-81-48, 067-8-795-799 Êèåâñêàÿ-Ìàíóèëüñêîãî óë., 2-êîìíàòíóþ, 2000 + ñ÷åò÷èêè, äëÿ ñåìüè èëè ðàáîòàþùèõ. Ò. 093-513-67-98, 46-81-48 Àâòîâîêçàë, êîìíàòíó èëè êîéêî-ìåñòî. Ò. 46-81-48, 067-8-795-799 Êðîøíÿ, êîéêó-ìåñòî äëÿ ïàðíÿ.Ò:26-5913,093-316-71-80 Òåàòðàëüíàÿ óë., êâàðòèðà ñ ðåìîíòîì, áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñïàëüíûõ ìåñò, êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå, ãîðÿ÷àÿ âîäà. Ïîñóòî÷íî. Ïî÷àñîâî. Õîçÿéêà. Ò. 24-52-98, 095-495-0272 Á.Áåðäè÷åâñêàÿ óë., êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå, åâðîðåìîíò, áûòîâàÿ òåõíèêà, íåìåöêàÿ ìåáåëü. Áûñòðîå çàñåëåíèå. Ïîñóòî÷íî, ïî÷àñîâî. Õîçÿéêà. Ò. 24-52-98, 067-59-19-019, 095-495-02-72 Áîãóíèÿ êîìíàòó, ïîðÿäî÷íîìó ïàðíþ èëè äåâóøêå, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê.Ò:51-68-79 Êîìíàòó â îáùåæèòèè.Ò:51-68-79 Çäàì êîéêî-ìåñòî äëÿ äåâóøêè. Ò:37-96-22 Êîìíàòó îòäåëüíóþ, â ÷àñòíîì äîìå, Ñìîëÿíñêàÿ ïëîùàäü, äëÿ äåâóøêè áåç âðåäíûõ ïðèâè÷åê, óäîáñòâà,áåç õîçÿéêè.Ò:34-4954,098-028-30-85 Ïîñóòî÷íî, ïî÷àñîâî 1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ñ åâðîðåìîíòîì, ïî óë. Êèåâñêàÿ.Ò:093-63775-79 ʳìíàòó â 2-õ ê³ìíàòí³é êâàðòèð³ ïðîæèâàííÿ ç ãîñïîäàðêîþ. 450 ãðí.Ò:25-31-48 (ï³ñëÿ 18) Êâàðòèðà ïîñóòî÷íî öåíòð.Ò:063-470-14-11 Êâàðòèðà ïîñóòî÷íî ïî Ãîãîëÿ.Ò:063-302-6535 Êâàðòèðà ïîñóòî÷íî Ùîðñà.Ò:063-302-65-35 Êîìíàòà äëÿ ïàðíåé, ïðîæèâàíèå ñ õîçÿéêîé 400 ãðí.Ò:33-15-75 Âîçüìó äåâî÷åê íà êâàðòèðó, Êîðáóòîâêà.Ò:24-40-48 1-î êîìíàòíóþ êâàðòèðó.Ò:46-36-20,063-62789-20 Êîìíàòó äëÿ äåâóøêè (1 óæå ïðîæèâàåò) îòëè÷íûå óñëîâèÿ, ãàðÿ÷àÿ âîäà, õîëîäèëüíèê, åâðîðåìîíò, ïðîæèâàíèå ñ õîçÿéêîé.Ò:51-7772,096-551-17-29 Âîçüìó íà êâàðòèðó ïîðÿäíóþ äåâóøêó.Ò:3338-55 Êîìíàòó äëÿ îäíîé äåâóøêè Á.Áåðäè÷åâñêàÿ-Äîâæåíêî,îòëè÷íûå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ: ãàðÿ÷àÿ âîäà, êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå, ïðîæèâàíèå ñ õîçÿèíîì.Ò:097-44742-38,46-32-18 Çäàì êîìíàòó äëÿ äåâóøêè, âîçëå Äàñòîðà. 400 ãðí.Ò:22-66-13, 068-834-96-64, 096-607-3013 Êîìíàòó äëÿ äåâóøêè, 2 ìåñòà, Áóìàæíàÿ Ôàáðèêà,400 ãðí.Ò:22-66-13, 068-834-96-64, 096-607-30-13 Ïóøêèíñêàÿ, äëÿ ïðàíÿ 2 åòàæ ÷àñòíîãî äîìà 600 ãðí.Ò:22-66-13, 068-834-96-64, 096-607-3013 Êðîøíÿ, äëÿ ïàðíÿ-ñòóäåíòà 400 ãðí.Ò:2266-13, 068-834-96-64, 096-607-30-13

Áîãóíèÿ, âîçëå Ðîääîìà, äëÿ ïàðíÿ-ñòóäåíòà 450 ãðí.Ò:22-66-13, 068-834-96-64, 096607-30-13 Êîìíàòà äëÿ ïàðíÿ-ñòóäåíòà Ïðîñïåêò Ìèðà, âñå óäîáñòâà 450 ãðí.Ò:22-66-13, 068834-96-64, 096-607-30-13 Çäàì 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó, Ïðîìàâòîìàòèêà, äëÿ 1 ÷åëîâåêà, ìåáåëü, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà, áîéëåð.2200 ãðí+ñâåò.Ò:22-66-13, 068-834-96-64, 096-607-30-13 Ñäàì 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ðàéîí óë. Äîâæåíêà.1600+ñâåòÕîçÿéêà.Ò:098-214-82-52 Ñäàåòüñÿ êîìíàòà äëÿ ïàðíåé ñ õîçÿéêîé 400 ãðí.Ò:33-15-75 óë. Áîðîäèÿ, êîìíàòà â 3-õ êîìíàòíîé êâàðòèðå, äëÿ 2 äåâóøåê-ñòóäåíòîê 400ãðí ñ ÷åëîâåêà,ñ õîçÿéêîé.Ò:41-48-25, 098-317-30-40 Ïîëåâàÿ-Êîñìîíàâòîâ, êîìíàòà â 2-õ êîìíàòíîé êâàðòèðå, äëÿ ïàðíÿ-ñòóäåíòà, ïðîæèâàíèå ñ õîçÿéêîé.Ò:093-565-04-36 ʳìíàòó â 2-ê³ìíàòí³é êâàðòèð³ äëÿ 1-2 ÷îëîâ³ê, ìåáë³, ãàðÿ÷à âîäà, ïðîæèâàííÿ áåç ãîñïîäàðÿ. Ö³íà: 700 ãðí. Ò:46-81-48 Çäàì êîìíàòó íà Ïîëåâîé äëÿ 2-3 ÷åëîâåê â 2-õ êâàðòèðå, áåç ïîñðåäíèêîâ.Ò:098-34083-80 Ïîëåâàÿ, 1-êîìíàòíàÿ õðóùîâêà,2/5, êîëîíêà, ìåáåëü, êàáåëüíîå, õîëîäèëüíèê, íà äëèòåëüíûé ñðîê.1300+ñâåò.Õîçÿéêà.Ò:067704-22-98,39-52-84 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ùîðñà (öåíò) 7/ 9 êèðïè÷. Öåíà 1300 ãðí + êîìóíàëüí³å óñëóãè.Ò:093-949-49-80

2-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ

2-ê³ì. êâ., ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 3,5 ãðí. Ò:46-8148 2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ðàéîíå Âîåííîãî ó÷èëèùà,Ò:063-227-23-60 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.Ò:46-36-20,063-62789-20 Ãëîáàë ð-í, 2-êîìíàòíóþ, 4/5 ê, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáåëü, áûòîâàÿ òåõíèêà. Öåíà 2000 + ñâåò. ò. 063-317-41-92

Ïîñóòî÷íî, ïî÷àñîâî ïî óë. Êèåâñêîé.Ò:097612-61-87 Öåíòð, 3-êîìíàòíóþ äëÿ ñîñòîÿòåëüíûõ ëþäåé. ò. 063-317-41-92

1-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇͲÌÓ

1-2-3-4 êîì. êâ. ãîñòèíêó, ìàëîñèìåéêó, êîìíàòó â îáùåæèòèè. Ó õîçÿèíà â ëþáîì ðàéîíå ãîðîäà. Ò:46-81-48, 093-51367-98 1-êîìíàòíóþ ñ óäîáñòâàìè, áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 067-180-34-45 1-êîìíàòíóþ ñ óäîáñòâàìè, áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 067-180-34-45 Êâàðòèðó â ëþáîì ðàéîíå â ëþáîì ñîñòîÿíèè.Ò:096-084-61-80 Êâàðòèðó â ëþáîì ðàéîíå ãîðîäà.Ò:096-08461-80 Êâàðòèðó, êîìíàòó, ãîñòèíêó, ìàëîñåìåéêó, ÷/ñåêòîð â ëþáîì ð-íå ãîðîäà. Ò. 46-81-48, 067-8-795-799 Ëþáîå æèëüå ó õîçÿèíà. Ò. 46-73-60 Ñåìüÿ âîåííîñëóæàùåãî èç 3 ÷åëîâåê ñíèìåò êâàðòèðó(äîì) íà äëèòåëüíûé ïåðèîä,áåç ìåáåëè, ïîðÿäî÷íîñòü è ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó ãàðàíòèðóåì. Ðàññìîòðèì âñå ïðåäëîæåíèÿ.Ò:067-293-74-51 Ñíèìó 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó äî 1500 ãðí Áîãóíèÿ, öåíò.Ò:098-581-34-38 Ñíèìó ëþáîå æèëüå, â ëþáîì ðàéîíå ãîðîäà ó õîçÿèíà.Ò:44-62-31

ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â Ì²ÑÒÀÕ ÎÁËÀÑÒ²

ÏÐÎÄÀÌ

²âàíîï³ëü ñ., ×óäí³âñüêîãî ð-íó, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, º ãàç. Ò. 096-334-75-17 Êîðîñòåíü, 2-êîìíàòíóþ, 3/5 ê, êîìíàòû ðàçä., ñàíóçåë ñîâì., åâðîêîíà, íîâàÿ ñòîëÿðêà, ñ÷åò÷èêè, ðåìîíò, õîçÿèí. Ò. (242) 5-62-17, 096-267-38-66

Ëþáàð, öåíòð, 2-êîìíàòíóþ. Ïîäðîáèö³ ïî ö³í³ ïî òåë. àáî ïðè çóñòð³÷³: 067-388-63-54

ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â Ì²ÑÒÀÕ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÏÐÎÄÀÌ

Ïîñóòî÷íî, ïî÷àñîâî ñ åâðîðåìîíòîì ïî óë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè.Ò:093-637-75-79 Øåëóøêîâî-Êèåâñêàÿ óë., 3-êîìíàòíóþ, âñå áûò.òåõíèêà, äëÿ ðàáîòàþùèõ ìóæ÷èí, 3200 + ñ÷åò÷èê. Ò. 093-513-67-98, 46-81-48

3-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.Ò:46-36-20,063-62789-20

Êâàðòèðó â Êðèìó á³ëÿ Äæàíêîÿ 2-õ ê³ìíàòíó 42 êâ.ì, îáì³íÿþ íà êâàðòèðó â ì. Æèòîìèð³.Ò:067-958-11-97

ÁÓÄÈÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈв

ÏÐÎÄÀÌ

1 ïåðåóëîê Ñìîëÿíñêèé óñàäüáà 7,2 ñîò, äîì èç êèðïè÷ÿ,ðàçäåëüíûé ñàíóçåëü, 2 ñàðàÿ,


www.interesu.info

ïîãðåá, ëåòíÿÿ êóõíÿ, â ïîëüçîâàíèå 4 ñîòêè çåìëè, Öåíà 720000 ãðí.Ò:067-905-77-00  ðàéîí³ Ñ³ííîãî ðèíêó ÷àñòèíà ïðèâàòíîãî áóäèíêó, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 31 êâ. ì º ñàðàé, ïîãðåá, âðåìÿíêà, ãàðàæ, îêðåìèé äâ³ð, 5 ñîòîê ïðèâàòèçîâàííî¿ çåìë³.Ö³íà 320000ãðí.Ò: 098-902-85-38.097-579-82-85 Â.Áåðäè÷³âñüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 33/20/13, äåðåâî îáêëàäåíå öåãëîþ, öåíòðàëüíà âîäà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ãàçî-ï³÷íå îòîïëåííÿ,äî 1 ñîòêè çåìë³,äâ³ð ñï³ëüíèé.Ö³íà 208000 ãðí.ÕàçÿéêàÒ:093-601-53-13 Âîéêîâà óë., ÷àñòü äîìà êîìíàòà 20 êâ. ì.,êóõíÿ 10 êâ.ì., îòîïëåíèå ãàçîâîå, îáùèé äâîð, êîëîäåö.Öåíà 120000ãðí. Ò:26-68-58, 067-270-07-24 Äîì êèðïè÷íûé, ãàðàæ, õîç. ïîñòðîéêè, 20 ñîòîê. Ò:067-914-88-36

¹ 03 (1064) 30 ñ³÷íÿ 2013ð. ðàíäà, ïå÷íîå îòîïëåíèå, ãàç ðÿäîì, êèðïè÷íûé ñàäîâûé äîìèê, 3 ê, êèðï.äîñòðîéêà äîìà 12 êâ.ì, êèðïè÷íûå õîçïîñòðîéêè äëÿ äðîâ è óãëÿ, àñôàëüò.äîðîãà è äâîð, 700 ì îò òðàññû. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò. 096-309-96-32 ²âàíîï³ëü ñ., ×óäí³âñüêîãî ð-íó, óñàäüáó, 1 ãà çåìëè, äîì èç 5 êîìíàò, êðàñíûé êèðïè÷, ëåòíÿÿ êóõíÿ, õëåâ, ãàðàæ, ïîãðåá, 380 Âîëüò. Ò. 096-334-75-17 Îáë³òêè ñåëî, Ðàäîìèøëüñüêèé ð-í, 3 ê³ì., ãîñïáóä. 160000 ãðí. Òåë. 37-80-57, 063-31741-92 Îâðó÷, äîì äåðåâÿííûé èç 4 êîìíàò, õîðîøåå ñîñòîÿíèå, âñå êîììóíèêàöèè, 3 ñîòêè ïðèâàò.çåìëè, âñå óäîáñòâà, õîçïîñòðîéêè. Öåíà 224 òûñ. ãðí. ò. 063-317-41-92 Ïîï³ëüíÿíñüêèé ð-í, Êîðíèí ñìò, Ïðî¿çäíà, 40 âóë., öóêðîçàâîä, ïëîùà 65 êâ.ì., ãàç, ãîðîä 15 ñ.ç., ïîðó÷ ë³ñ. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò:067410-12-18 Ïðîäàì äîì ïãò Áåëèêè Êîáåëÿöêîãî ð-íà Ïîëòàâñêîé îáë, 40 êì îò Ïîëòàâû.Îáùàÿ ïëîùàäü 55 êâ.ì,4 êîìíàòû,ãàçîâîå îòïîïëåíèå, ëåòíÿÿ êóõíÿ, 34 êâ.ì õîç.ïîñòðîåê.11 ñîòîê ïðèâàò.çåìëè âìåñòå ñî ñòðîåíèÿìè.Íåäîðîãî.Ò:095-48-41-514 ñ. Ïîäîëÿíö³, ×óäí³âñüêèé ðàéîí, äåðåâ’ÿíà õàòà, îáêëàäåíà öåãëîþ, êðèíèöÿ, íîâèé ñàðàé, ïîãðåá, 23 ñîòêè çåìë³. íåäîðîãî.Ò:097-027-47-87 ñìò. ×åðâîíå, öåãëÿíèé áóäèíîê, 90 êâ. ì, ç ãàçîì, âîäîþ, ñàðàé, êðèíèöÿ, 22 ñîòêè ïðèâàòèçîâàííî¿ çåìëè, ìîæëèâî îïëàòà â ðîñòðî÷êó.Ò:097-259-91-26,067-391-17-43 ñìò.×åðíÿõ³â, öåãëÿíèé áóäèíîê, 3 ê³ìíàòè, 7 ñîòîê çåìë³,ãàç ïî âóëèö³.Ò:(0234)4-1225,063-274-73-98

ÊÓÏËÞ

Ñðî÷íî êóïëþ 1-2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Áåðäè÷åâå, ðàéîí Êðàñíàÿ ãîðà, ó õîçÿèíà, ìîæíî ñ äîëãàìè.Ò:067-426-88-95 Ëåîíèä Èâàíà Ôðàíêà, ÷àñòü äîìà, 2 êîìíàòû 41,5 êâ.ì, âñå óäîáñòâà, åâðîðåìîíò, åñòü îãîðîä 2 ñîòêè.Ò:063-053-87-83,097-854-90-40 Ñàøà Ïåðåìîãè âóë., ÷/áóäèíêó, êóõíÿ, âàííà, êîðèäîð. Ñàðàé, òóàëåò, 1,5 ñîòêè, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ, â 3 ê³ìíàòàõ ïîòð³áåí ðåìîíò. Õàçÿ¿í. Ö³íà 467500 ãðí. ò. 42-63-64, 067-128-55-11 Ñâîáîäû óë., óñàäüáó, æèëîé êèðïè÷íûé äîì, 70 êâ.ì, ïðèâàòèçèðîâàííûé ó÷àñòîê 10 ñîòîê, èíä.îòîïëåíèå, ãàç, âîäà, òåëåôîí, áàíÿ, ëåòíÿÿ êóõíÿ, ñàðàé, ãàðàæ. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò. 050-440-75-49 Öåíòð, ïðîäàì èëè îáìåíÿþ ÷àñòü äîìà, 53 êâ.ì., íà 2 êîì. äî 4 ýòàæà. Ò:22-68-33, 06769-65-395 ×àñòü äîìà (öåíò ð-í Æèòíåãî ðûíêà) óë. Øåëóøêîâà, 2 êîì+ êîì.60 êâ ì, âîäà, ãàç, äðêóìåíòû íà âðåçêó â ãîðîäñêóþ êàíàëûçàöûþ ãîòîâû, äâîð îòäåëüíûé. Åñòü ìåñòî äëÿ äîñòðîéêè ãàðàæà.Ò:098-267-49-99 Øåâ÷åíêà âóë.. ÷àñòü äîìà.Íåäîðîãî.Õàçÿéêà.Ò:067-745-39-20,097-748-33-41

ÁÓÄÈÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ

ÏÐÎÄÀÌ

Áàðàøåâêà ñ., 2 êì. îò Æèòîìèðà, íîâûé äåðåâÿííûé äîì îáëîæåí êèðïè÷åì, 100 êâ.ì., ï.ç. Öåíà:160000 ãðí. Òîðã. Ò:097-88573-69 Áðóñèë³â, ïðîäàì íîâèé ä³ì, 2 ïîâåðõè, êóõîíí³ ìåáë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 22 ñ., îãîðîæà, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà:452000 ãðí. Ò:097252-80-90

Áóäèíîê ñ. ѳíãóðè, öåíòð, äåðåâ’ÿíèé, óòåïëåíèé, ãàç, 25 ñîòîê çåìëè.Ò:063-640-80-06 Âèñîêà ϳ÷, 1 êîìí, 2/5 êèðïè÷, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, ñ÷åò÷èêè.Ò:096-864-47-12 Âèñîêà ϳ÷, 3 ºòàæ, 2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îòîïëåíèå, òåëåôîí.Ò:40-28-84 Îêñàíà Çàð³÷àíè ñ. 100% ãîòîâèé íîâèé ä³ì, êàíàäñüêèé ïðîåêò, 250 êâ.ì., 12 ñ. ç. ôîíòàí,áàñåéí, ãàðàæ íà 2 ìàøèíè, ð³÷êà, ë³ñ, öåíòðàëüíèé ãîðîäñüêèé ïàðê. Ò:067-810-50-38 ñ. Ïîäîëÿíö³, äåðåâî îáêëàäåíå öåãëîþ, êðèíèöÿ, íîâèé ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä 23 ñîòêè, ôðóêòîâ³ äåðåâà, çà 2 êì äî ç/ä ñòàíö³¿. íåäîðîãî.Ò:097-027-47-87 Ñîëíå÷íîå ñ., äîì íîâûé, 2-ýòàæíûé, 5 êîìíàò, òóàëåò, âàííàÿ, êóõíÿ, ãàðàæ, ñâåò, ãàç, âîäà, êàíàëèçàöèÿ, çàáîð âîçëå äîìà. Öåíà 520 òûñ.ãðí. ò. 067-961-69-18, 25-72-07 Ñîíÿ÷íå ñ., íîâèé áóäèíîê, 2 ïîâåðõè, 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, âàííà, êóõíÿ, ãàðàæ, ñâ³òëî, ãàç, 7500 ñ. ç. Ö³íà:480000ãðí. Ò:44-87-06, 067961-69-18 Òåòåðåâêà ñ., ÷àñòü 2-ýòàæíîãî äîìà, 90 êâ.ì, 7,25 ñîòîê, ñâåò, ãàç, áàëêîí, òåëåôîí, áàíÿ, òóàëåò, âî äâîðå êîëîäåö, 3 ìèí. Õîäüáû îò òðàíñïîðòà. Ò. 43-18-31

ÁÓÄÈÍÊÈ Â ²ÍØÈÕ ÐÀÉÎÍÀÕ ÎÁËÀÑÒ²

ÏÐÎÄÀÌ

18 êì îò Æèòîìèðà íà 25 ñîò. ïðèâàò. çåìëè, 60êâ/ì æèëîå ñîñòîÿíèå, ïå÷íîå îòîïëåíèå,êîëîäåö, õîç. ïîñòðîéêè, ðÿäîì ðåêà, ëåñ.Öåíà 120000 ãðí.Ò:096-98-28-632 Òàìàðà Ãðèøêîâöû ñ., Áåðäè÷åâñêèé ð-í, óñàäüáà, 15 ñîòîê ïðèâàò., ñàä, 45 êâ.ì äîì, îáëîæåí êèðïè÷îì, 2 êîìíàòû, êóõíÿ, êëàäîâàÿ, âå-

ÁÓÄÈÍÊÈ Ó Ì²ÑÒÀÕ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÏÐÎÄÀÌ

Ïîëòàâñüêà îáë., 18 êì â³ä êóðîðòó «Ìèðãîðîä». Áóä. 8õ8 ì, ãàçèô³êîâàíèé, âñ³ çðó÷íîñò³, ä³ëÿíêà ïðèâàò. 0,25 ãà.  äâîð³ êàì’ÿí³ ãîñïáóä., ãàðàæ, ë³òíüî-çèìîâà êóõíÿ ç³ çðó÷íîñòÿìè, â 20 ì ð³÷êà, ë³ñ. Êóðîðòíà åêîëîã³÷íî ÷èñòà ì³ñöåâ³ñòü. Ö³íà 200000 ãðí. ò. 098-96245-93

ÎÁÌ²Í ÁÓÄÈÍʲ Æèòîìèð 1 êîì. êâàðòèðó íà ó 2 ê³ìíàòíó ó Êðèìó.Ò:063-615-65-44,067-958-11-97 Îáë³òêè ñ. 55 êì. â³ä Æèòîìèðà,êàï³òàëüíèé áóäèíîê, 3 ê³ìíàòè, âîäÿíå îïàëåííÿ, ãàç, çîõ. ïîñòðîéêè, 25 ñ. ç. á³ëÿ áóäèíêó+äîïëàòà íà êâàðòèðó â Æèòîìèð³. Ò:37-80-57, 063-317-41-92 Ïîëòàâñüêà îáë., 18 êì â³ä êóðîðòó «Ìèðãîðîä». Áóä. 8õ8 ì, ãàçèô³êîâàíèé, âñ³ çðó÷íîñò³, ä³ëÿíêà ïðèâàò. 0,25 ãà.  äâîð³ êàì’ÿí³ ãîñïáóä., ãàðàæ, ë³òíüî-çèìîâà êóõíÿ ç³ çðó÷íîñòÿìè, â 20 ì ð³÷êà, ë³ñ. Êóðîðòíà åêîëîã³÷íî ÷èñòà ì³ñöåâ³ñòü. Ö³íà 200000 ãðí. ò. 098-96245-93

ÏÐÎÄÀÌ

Áóòèê çà òîðãîâûì öåíòðîì, íå äîðîãî.Ò:067946-26-50 Êèîñê íà Ñåííîì ðûíêå.Ò:36-18-04,093-31671-80 ʳîñê.Ò:093-316-71-80 ÌÈíè ïåêàðíÿ óë.Êîñìîíàâòîâ,180 êâ. ì, óäîáíûé ïîäúåçä. Öåíà 6400000 ãðí.Ò:096084-61-80 Ñäàì òîðãîâîå ïîìåùåíèå 170 êâ ì ïî óë Ìîñêîâñêîé. Îòäåëüíûé âûõîä, åâðîðåìîíò. Öåíà 15 òûñ ãðí/ ìåñ.Ò:093-949-49-80

ÊÓÏËÞ

ijþ÷èé ìàãàçèí â ñåë³ äî 50 êì â³ä Æèòîìèðà. Ò:063-354-18-82 Êèîñê èëè ìàãàçèí â ëþáîì ð-íå, ìîæíî ïðèãîðîä. Ò. 46-81-48, 067-8-795-799

ÎÐÅÍÄÀ ÒÎÐÃÎÂÈÕ ÏÐÈ̲ÙÅÍÜ

ÇÄÀÌ Ñäàåòüñÿ â àðåíäó ïîìåùåíèå S=125 êâ.ì, ïî óë. Áàðàíîâà ïîä ñêëàä, àâòîìàñòåðñêóþ, ïðîèçâîäñòâî. Îõðàíÿåìàÿ òåððèòîðèÿ, ïîìåùåíèå ñóõîå. Öåíà 15ãðí/ êâ.ì.Ò:446-001,050-585-91-19

42-13-13 Òåëåôîí äëÿ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü

ñòîð. 23

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ. ÏβÄÎÌËÅÍÍß Êîçûðåê ãàðàæíûé êîâàíûé, âîðîòà ãàðàæíûå. Ò. 096-264-46-79 Êðîøíÿ, ðàéîí Àãðîòåõêîëåäæà, ãàðàæ êèðïè÷íûé, öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:098-298-40-69,4158-47

ÏÐÎÄÀÌ

Îôèñíå ïîìåùåíèå Ìîñêîâñêàÿ-Êîòîâñêîãî, 1 åòàæ 45 êâ ì, âõîä ñ ïîäüåçäà 2500 ãðí+ êîìóíàëüíûå.Ò:096-999-60-75

ÎÐÅÍÄÀ ÎÔ²ÑÍÈÕ ÏÐÈ̲ÙÅÍÜ

ÇÄÀÌ Ñäàì â àðåíäó îôèñ, 10 êâ. ì 1000 ãðí/ â ìåñÿö+ ñâåò.Ò:097-23399-61,067-410-65-50

ÎÐÅÍÄÀ ÃÀÐÀƲÂ

ÇÄÀÌ

«Âîñõîä» ãàðàæ.Ò:34-08-38,096-21355-39 «Êîñìîíàâòîâ» êèðïè÷íûé ãàðàæ, 300 ãðí/ ìåñÿö.Ò:063-054-96-52 «Ïðîñòîð»,ãàðàæ,200ãðí/ìåñÿö.Ò:26-5972,097-954-19-21,063-193-89-08 «Ïðîñòîð» ãàðàæ êàïèòàëüíûé. Ò. 25-69-50, 34-45-81, 067-309-58-44 Ãàðàæ íà çèìó.Ò:097-885-73-69 Çäàì ãàðàæ â îðåíó, êîîïåðàòèâ «Âîñõîä», 3,5õ6 ì, ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ õðàíåíèÿ òîâàðîâ. Ò:43-09-95 Êîîïåðàòèâ «Ìîòîð», ãàðàæ öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:098-583-60-56 Øåëóøêîâà, ãàðàæ.Ò:097-444-74-20

ÏÐÎÄÀÌ

Ñäàì â àðåíäó ïîìåùåíèå ïî óë. Ìîñêîâñêîé (öåíòð) 60 êâ. ì, îòäåëüíûé âûõîä. Öåíà 7 òûñ ãðí/ìåñ + êîìóíàëüíûå óñëóãè.Ò:096084-61-80

ÎÐÅÍÄÀ ÑÊËÀÄÑÜÊÈÕ ÏÐÈ̲ÙÅÍÜ

ÇÄÀÌ Ñäàåòñÿ â àðåíäó ñêëàä 250 ì 2, âûñîòà ïîòîëêîâ 6 ì ðàìïà, îõðàíà, ñòîÿíêà àâòî. 20 ãðí çà 1 ì 2 êîíòàêòíîå ëèöî Àëåêñàíäð Ñòàíèñëàâîâè÷ ìîá. 067 509 22 55 è êîíòàêòíîå ëèöî áóõãàëòåð Íàòàëüÿ Ìîèñååâíà ìîá. 097 041 19 74

²ÍØÅ

ÏÐÎÄÀÌ

ijþ÷ó àâòîìèéêó â öåíòð³ ì³ñòà, 2 áîêñà ç îáëàäíàííÿì, 6 ÷îëîâ³ê ïðàöþþ÷èõ, àêò. Ö³íà:1440000 ãðí Ò:067-810-50-38

ϳäïðèºìñòâî çäຠâ îðåíäó: ñêëàäñüê³, îô³ñí³, ãàðàæí³ ïðèì³ùåííÿ, ÑÒÎ.Ò:098-481-40-44, 067-410-36-17

ÎÐÅÍÄÀ ²ÍØÎÃÎ

ÇÄÀÌ Â îðåíäó àñôàëüòîâàíà çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä ñòîÿíêó âëàñíîãî òðàí ñïîðòó ïî âóë.Áàðàíîâà, 77, 850 êâ.ì. ijëÿíêà îõîðîíÿºòüñÿ, ïîðÿä ÑÒÎ, ìèéêà. Ò. 446-001

ÏÐÎÄÀÌ

«Àãðàðíèê» 4*6. Öåíà 20000 ãðí.Ò:097-25280-58 «Àãðàðíèê» êîîïåðàòèâ (Áîãóíèÿ) ãàðàæ, 4õ6. Òîðã. Ò:097-252-80-58 «Âîñõîä» 1 åòàæ.Ò:067-802-08-38 «Âîñõîä» êîîïåðàòèâ, ïðîäàì ãàðàæ. Öåíà:18400ãðí. Ò:26-28-25, 093-010-27-39 «Âîñõîä» ïàíåëüíîå ïåðåêðûòèå.Ò:067-80208-38 «Êàìÿíêà» ãàðàæ, Áîãóíèÿ, âîðîòà 2,5õ3, õîðîøèé çàåçä.Ò:098-360-14-58 «Ìàÿê» 2-õ åòàæíûé+ïîäâàë.Ò:067-673-4672 «Ìàÿê» Ïîëåâàÿ ñìîòðîâàÿ ÿìà, ïîãðåá.Ò:097-758-18-49 «Ìàÿê»2-åòàæà + ïîäâàë.Ò:096-146-92-93 «Ìåõàíèçàòîð» çà óë.Âàòóòèíà.Ò:067-411-0570,097-256-85-72 «Ïðîãðåñ» êîîïåðàòèâ (Êðîøíÿ).Òîðã. Ò:097252-80-58 «Ïðîì³íü»çàë³çíèé ãàðàæ, âóë Ìàêñþòîâà.Ò:42-53-32,24-41,06,096-323-75-68 «Ñâåòëîôîðè» ãàðàæ êàïèòàëüíûé. Öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:063-79-11-783 «Ñïóòíèê» êàïèòàëüíûé ãàðàæ ñ ïîäâàëîì. Öåíà: äîãîâîðíàÿ Ò:097-64-26-260 «Âîñõîä» 6õ6. Ò. 097-444-74-20 Ãàðàæ ¹31-Ì, 27 êâ ì «Âîñõîä» ïîðó÷ ç àäì³íáóäèíêîì.Ò: 51-89-87,098-74-91-13-14 Ãàðàæ ìåòàëëè÷åñêèé, áåç ìåñòà, ðàçîáðàí, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå. Öåíà:4900 ãðí. Ò:067-923-36-93

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈв

ÏÐÎÄÀÌ

2 ïðèëåãàþùèõ äðóã ê äðóãó ó÷àñòêà 18,5 è 12,5.Ò:097-004-16-56 Õîçÿèí Âóë. Îëåíè Ï÷³ëêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, äîêóìåíòè ãîòîâ³. çàëèòèé ôóíäàìåíò, 9õ11.Ò:093-010-42-79 Ãðóíò íà ï³äñèïêó. Íåäîðîãî. Ò:25-69-50, 3445-81, 067-309-58-44 Çà Áóìàæíîé ôàáðèêîé, çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä çàñòðîéêó 25 ñ. Öåíà: 12000 ãðí. çà ñîòêó. Ò:22-68-33, 067-69-65-395 Çìåëüíà ä³ëÿíêà ïî âóë. Îëåíè Ï÷³ëêè.Ò:093-010-42-7 Ñèëèêàòíîãî çàâîäà ð-í, çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä çàñòðîéêó 25 ñ. Öåíà: 5600 ãðí. çà ñîòêó. Ò:22-68-33, 067-69-65-395 Ñìîêîâêà âóë. Ñâ³òèíñüêà, 10 ñîòîê ïðèâàòèçîâàíî¿ çåìëè, ôóíäàìåíò, ðÿäîì ãàç, ñâåò.Ò:063-989-70-77

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ

ÏÐÎÄÀÌ

Áåðåç³âêà, Êè¿âñüêå øîñå, ä³ëÿíêà 20 ñ.ç. Ò:097-444-74-20 Ãëóáî÷èöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî, 10 ñîòîê ïðèâàò.çåìë³, ïîðó÷ ãàç, åëåêòðè÷åñòâî, äîáðèé ï³ä’¿çä (âóëèöÿ). Ò. 067-356-24-93. Äåíèø³ ñ., ç ïðîåêòîì áóäèíêó, 17 ñîòîê ï³ä çàáóäîâó, â åë³òíîìó ì³ñö³.Ò. 46-15-15, 067909-69-21. Êàëèí³âêà ñ., 11 êì â³ä Æèòîìèðà, Ãðèöåíêî, 164 âóë., ïðîäàºòüñÿ çåìåëüíà ä³ëÿíêà 40 ñ.ç. ç³ ñòàðîþ õàòîþ, ó äâîð³ º êðèíèöÿ. Ò:067-410-90-26, 067-412-33-14 Êàì’ÿíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 4,5 ñîòêè, ôàñàäíà ä³ëÿíêà àâòîäîðîãè Êè¿â-×îï. Ö³íà:5,5 ó.î. Ò:093-866-53-98 Êîðîñòûøåâñêèé ðàéîí, âîçëå îáúåçäíîé Æèòîìèð-Êèåâ, 2,8 ãåêòàðà, îáìåíïðîäàæà.224òûñ ãðí.Ò:096-98-28-632 Òàìàðà Ëóêà ñ.,0,5 ãà.Ò:066-362-56-84 ѳíãóðè,ðàéîí öåðêâè,íå íîâèé, îáêëàäåíèé öåãëîþ, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ. 15 ñîòîê çåìëè. 136000 ãðí.Ò:098-387-26-14 Ñòàí³ø³âêà ñ., öåíòð, âóë.Íåçíàéêî. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ ðîçì³ùåííÿ ìàãàçèíó, êàôå òà ³í. ª ãîòîâèé ïðîåêò ï³ä ìàãàçèí, êàôå. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. ò. 063354-18-82 Òàðàñîâêà 10 ñîòîê, ñ ïðàâîì çàñòðîéêè 15000 ãðí.Ò:098-952-72-79 Òåòåð³âêà ñ, 10 ñîòîê ï³ä çàáóäîâó. Ò. 46-1515, 067-909-69-21. Òåòåð³âêà ñ., çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä çàáóäîâó, 20 ñ.ç., æèâîïèñíà ì³ñöåâ³ñòü íà áåðåç³ ð³÷êè, ïîðÿä ãàç, ñâ³òëî. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò:098150-79-58 Òðèã³ð’ÿ ñ. 15 ñ.ï.ç., ïîðÿä ë³ñ, ð³÷êà, ãàç. Ò:096-32-500-39, 25-68-12

418-462 418-904 Çàìîâëåííÿ ðåêëàìè

« i i a op o i o po po a a a a py a CTOB « pac oci c e», o 30809824, p. a peca: 13234, o pc a o ., y i c p- , c. pac oci a, y . e i a, y .9 Ëîò ¹1. Ñêëàä ì³íäîáðèâ, ùî çà àäðåñîþ: ×óäí³âñüêèé ð-í, ñ. Êðàñíîñ³ëêà çà ìåæàìè íàñåëåíîãî ïóíêòó, çàã. ïëîùà 1080, 0 êâ. ì.,îäíîïîâåðõîâà áóä³âëÿ ³ç çàë³çîáåòîííèì ïåðåêðèòòÿì. Ïî÷àòêîâà ö³íà ïðîäàæó (âàðò³ñòü ë³êâ³äàö³¿) – 6159, 00 ãðí áåç ÏÄÂ. Ïðîäàâåöü: ˳êâ³äàòîð ÑÒΠ«Êðàñíîñ³ëüñüêå» Ñóøêîâ Â.Â. òåë.:097-39-404-22. Îðãàí³çàòîð àóêö³îíó – ÒΠÀÍ «Áåðëîãà» Êîä ªÄÐÏÎÓ 38267273, ì. Æèòîìèð, âóë.Ùîðñà, 27, 067-410-94-65. Äëÿ ó÷àñò³ â àóêö³îí³ íåîáõ³äíî ïîäàòè çàÿâó; ñïëàòèòè ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê 51,00 ãðí òà êîøòè ó ðîçì³ð³ – 10% â³ä ïî÷àòêîâî¿ âàðòîñò³ ìàéíà íà ð/ð

26008404530100 â ÀÒ «Óêðñèááàíê» ì. Õàðê³â. ÌÔÎ 351005 Îòðèìóâà÷: ÒΠÀÍ «Áåðëîãà» êîä ªÄÐÏÎÓ 38267273. Ïðèéîì çàÿâîê çä³éñíþºòüñÿ: ÒΠÀÍ «Áåðëîãà» ì. Æèòîìèð, âóë. Ùîðñà, 27, 067-410-94-65. Îçíàéîìèòèñü ç ìàéíîì ìîæëèâî â ðîáî÷³ äí³ çà éîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿì ïîáëèçó ñ. Êðàñíîñ³ëêà ×óäí³âñüêîãî ð-íó. ʳíöåâèé òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ 12 ëþòîãî 2013 ðîêó. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 15 ëþòîãî 2013 ðîêó î 10 ãîä 00 õâ. ̳ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: Æèòîìèðñüêà îáë., ×óäí³âñüêèé ð-í., ñ. Êðàñíîñ³ëêà, âóë. Ëåí³íà, áóä. 25

o i o e po o i a pe o a oc i c a io ap ÄÏ «ªâðîãîëä ²íäåñòð³ç ËÒÄ» ìຠíàì³ð îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ íà ïëîùàäö³ â ì. Æèòîìèð, âóë. Ïðîìèñëîâà 1/154. Âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â³äáóâàþòüñÿ ïðè ðîáîò³ êîòëîàãðåãàò³â, ùî ïðàöþþòü íà ïðèðîäíîìó ãàç³, ïîñò³â çâàðêè, ôàðáóâàëüíèõ êàìåð, êàìåð ïîë³ìåðèçàö³¿, ìåòàëîîáðîáíèõ âåðñòàò³â òîùî. Ïåðåë³ê âèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, ÿê³ âèêèäàþòüñÿ â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ: ðå÷îâèíè ó âèãëÿä³ ñóñïåíäîâàíèõ òâåðäèõ ÷àñòèíîê, àçîòó ä³îêñèäè, âóãëåöþ îêñèä, ìåòàí, ðòóòü, çàêèñ àçîòó, âóãëåöþ ä³îêñèä, íåìåòàíîâ³ ëåòê³ îðãàí³÷í³ ñïîëóêè, òðèåòàíîàì³í, àåðîçîëü ìàñëà, êèñëîòà ñ³ð÷àíà, îêñèä õðîìó, îêñèäè ìàðãàíöþ, îðòîôîñôîðíà êèñëîòà, ôóðôóðîëîâèé ñïèðò, ôîñôîðíèé àíã³äðèä, àíã³äðèä ñ³ð÷èñòèé òîùî.

o i o o i pe o

e a

a ip o p a a py x ep e o i p x epe

ßê âèÿâèâ ðîçðàõóíîê çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ – êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ó ïðèçåìíîìó øàð³ àòìîñôåðè íà ³ñíóþ÷èé ñòàí íå ïåðåâèùóþòü ÃÄÊ (ÎÁÐÂ) àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ íàñåëåíèõ ì³ñò çà ìåæàìè ÑÇÇ ïî âñ³ çàáðóäíþþ÷è ðå÷îâèíà, íà âñ³õ ðîçðàõóíêîâèõ òî÷êàõ. ²ñíóþ÷³ âåëè÷èíè âèêèä³â â³ä âñ³õ äæåðåë âèêèä³â ïðîïîíóºòüñÿ ïðèéíÿòè ÿê íîðìàòèâí³. Êîíòàêòí³ äàí³: Ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ òà îêðåì³ ãðîìàäÿíè ³ç çàóâàæåííÿìè ìîæóòü çâåðòàòèñü äî ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè: ì. Æèòîìèð, ìàéäàí Ïîëüîâèé, 8. ²ç ïðîïîçèö³ÿìè çâåðòàòèñü äî êåð³âíèöòâà ÄÏ «ªâðîãîëä ²íäåñòð³ç ËÒÄ» çà àäðåñîþ: ì. Æèòîìèð, âóë. Ïðîìèñëîâà 1/ 154. Ðîçðîáíèê ÏÏ «Ìàòðèêñ Ãðóï»

po

a ip o p a a py x a oc ep e o i p i c a io ap x epe

ÒΠ«Ôàêòîð-Êàï³òàë» ìຠíàì³ð îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè, ùî ðîçòàøîâàí³ â ì. Æèòîìèð ïî âóë. Ìàëèíñüêà, 10. Âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â³äáóâàþòüñÿ ïðè ðîáîò³ àâòîçàïðàâî÷íîãî ãàçîâîãî ïóíêòó. Ïåðåë³ê âèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, ÿê³ âèêèäàþòüñÿ â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè: ìåòàí, îäîðàíò. ßê âèÿâèâ ðîçðàõóíîê çàáðóäíåííÿ àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ó ïðèçåìíîìó øàð³ àòìîñôåðè íà ³ñíóþ÷èé ñòàí íå ïåðåâè-

ùóþòü ÃÄÊ (ÎÁÐÂ) àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ íàñåëåíèõ ì³ñò çà ìåæàìè ÑÇÇ ïî âñ³õ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèíàõ, íà âñ³õ ðîçðàõóíêîâèõ òî÷êàõ. ²ñíóþ÷³ âåëè÷èíè âèêèä³â â³ä âñ³õ äæåðåë âèêèä³â ïðîïîíóºòüñÿ ïðèéíÿòè ÿê íîðìàòèâí³. Êîíòàêòí³ äàí³: Äëÿ îáãîâîðåííÿ ïèòàííÿ çâåðòàòèñü äî ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè çà àäðåñîþ: ì. Æèòîìèð, âóë. Ïåðåìîãè, 55. Ç ïðîïîçèö³ÿìè ïî äàíîìó ïèòàííþ çâåðòàòèñÿ äî êåð³âíèöòâà ÒΠ«Ôàêòîð-Êàï³òàë» çà àäðåñîþ: ì. Æèòîìèð, âóë. Ìàëèíñüêà, 10.. Ðîçðîáíèê ÏÏ «Ìàòðèêñ Ãðóï», òåë. (0412)420876


24 стор.

ÐÅÊËÀÌÀ

замовляйте за тел. 418-904, 418-462

¹ 3 (1064) 30 січня 2013 ð.

УВАГА КОНКУРС !

Юлія Місюна, 17 років Юлія – житомирянка, навчається в кооперативному коледжі бізнесу та права на юридичному факультеті. Неодноразово виборювала призові місця у міських конкурсах краси – «Королева осені-2009», «Міс весна-2010». Народилася у звичайній житомирській родині: тато – військовий і грає на гітарі та барабанах, мама – лікар і грає на фортепіано. Саме батьки зуміли прищепити доньці любов до музики. Хобі Юлії – естрадний спів, яким вона мріє підкорити українську сцену. Також високо цінує українську народну пісню та класичну музику. Улюблений композитор – Бах. У свій вільний час з неабияким задоволенням дівчина читає історичні романи. Надає перевагу спілкуванню з друзями і не дуже «пропадає» в соціальних мережах. Найулюбленіша її пора року – літо, найкраще місце відпочинку – сонячний Крим, найсмачніший продукт – солодощі. Життєве кредо Юлії – завжди йти вперед, незважаючи на перешкоди. Увага ! Якщо тобі від 16 до 32 років. Конкурс «Поліський красень -2013» та «Чарівна полісянка-2013» саме для тебе! Бажаєш взяти участь? Надсилай власні фото на ел. пошту аrt-forum@ mail.ru; interes@utel.net.ua або телефонуй (0412) 418-904,093-603-22-67,097-191-29-35. У день Святого Валентина 14 лютого 2013 р. 6 півфіналістів візьмуть участь у супершоу «Кохання з першого погляду». А влітку – Грандіозний фінал конкурсу! Приєднуйся! Голосуйте за учасників на сайті : www.interesu.info

•Інформаційно-рекламна газета “Ваші ІНТЕРЕСи”. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія ЖТ, №65/442Р, видане 26.02.2010 р. Ф – Б-4, УДО – 4, МНН – 8000. Виходить 1 раз на тиждень – у середу. Засновник газети – М.Ф. Рой. Видавець газети – СП “Редакція обласної ділової газети “Інтерес”. Адреса редакції: 10014, м. Житомир, вул. Михайлівська, 17 (2-й поверх) Телефони редакції: (0412) 418-462, 418-904, 42-13-13. Електронна пошта: interes@utel.net.ua •Кольороподіл, фотовивід та друк газети “Ваші ІНТЕРЕСи” виконано ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”. Адреса друкарні: 21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 12-А , тел. 0432-55-63-97, зам. 131803 •До відома читачів, рекламодавців і абонентів газети “Ваші ІНТЕРЕСи”! Відповідальність за зміст публікацій несуть їх автори, за зміст реклами і оголошень – рекламодавці та абоненти. Відповідальність за якість друку газети несе друкарня.Редакція газети з читачами не листується. Не замовлені редакцією матеріали (дописи, знімки) можуть бути надруковані на безгонорарних умовах. Публікації рекламного характеру друкуються (з позначкою Р) лише на платних умовах – згідно з редакційними розцінками або за домовленістю. Головний редактор – М.Ф. Рой.

"ВАШІ ІНТЕРЕСи" (місцеві новини + реклама) №3 (1064) (кольорова) 30 січня 2013 р.  

Інформаційно-рекламна газета Житомирської області