Page 1

ВАШІ Свіжі Оголошення: 42-13-13 н о в и н и

+

Р е к л а м а

24 сторінк и

М і с ц е в і

лів

27 кана

Інформаційно-рекламна газета №1(1062), 16 січня 2013р w Житомирської області Âèõîäèòü ùîñåðåäè з 1 квітня 1993 р. ww Передплатний iндекс – 49897. Ціна вільна “немає вічних друзів, немає вічних ворогів – є вічні інтереси”

Попався міліціонер-хабарник

читайте шпальту

6

Читайте більше на

interesu.info

www.

Як пережити зраду в сім’ї

читайте шпальту

23

o

inf

. su

e

er

t .in

Українці: «Краще терпіти» читайте шпальту

4


2 ñòîð.

̲ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ: ÑÂßÒÊβ, ÊÎÌÓÍÀËÜͲ. ÏÎÃÎÄÀ

I TBEP BAHH A A EMI HO O Tea pa

o

ac i po a a

ie i x a

BA A: PO Êîðîñòèø³âñüêèì РÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ ðîçøóêóºòüñÿ áåçâ³ñòè çíèêëèé íåïîâíîë³òí³é Êàñïåð Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷, 30.01.1996 ðîêó íàðîäæåííÿ, æèòåëü ì. Êîðîñòèøåâà, ÿêèé 15 ãðóäíÿ áëèçüêî 10 ãîäèíè ï³øîâ ç äîìó òà íå ïîâåðíóâñÿ ³ íà äàíèé ÷àñ ì³ñöå éîãî ïåðåáóâàííÿ íå â³äîìå. Ïðèêìåòè: çð³ñò 168-170 ñì, õóäîðëÿâî¿ ò³ëîáóäîâè, îáëè÷÷ÿ ïðîäîâãóâàòå, âîëîññÿ ðóñÿâå êîðîòêå, áðîâè ñâ³òë³, ñåðåäí³, í³ñ êðóãëèé, ãóáè ñåðåäí³. Áóâ îäÿãíóòèé: ÷îðíà çèìîâà êóðòêà, â’ÿçàíà ÷îðíà øàïêà ç

i

Íà Íîâîð³÷í³ é гçäâ’ÿí³ ñâÿòà â Æèòîìèð³ öåíòðîì çì³ñòîâíîãî â³äïî÷èíêó ä³òåé âñ³õ â³êîâèõ ãðóï ñòàâ îáëàñíèé àêàäåì³÷íèé ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íèé òåàòð ³ìåí³ ²âàíà Êî÷åðãè. Ç 28 ãðóäíÿ ïî 12 ñ³÷íÿ éîãî êîëåêòèâ êîæíîãî äíÿ ðîçâàæàâ þíèõ æèòîìèðÿí ³ ãîñòåé ì³ñòà íîâîð³÷íèìè ðàíêàìè ³ çàõîïëþþ÷èìè âèñòàâàìè «Ñí³ãîâà êîðîëåâà» òà «Ïîïåëþøêà». Ïåðåä âèñòàâàìè, à âîíè â³äáóâàëèñÿ äâ³÷³ íà äåíü (îá 11-³é ³ 14-³é ãîäèíàõ), ä³òåé òà ¿õí³õ áàòüê³â çâåñåëÿëè áðàâóðíîþ ìóçèêîþ ïî-êàçêîâîìó ïðè÷åïóðåí³ îðêåñòðàíòè, ç³ ñâÿòîì â³òàëè ijä Ìîðîç, Ñí³ãóðîíüêà òà ãîëîâí³

ãàííÿ, òàíö³â. ×óäîâî âèêîíóâàëè ñâî¿ ðîë³ â öüîìó ä³éñòâ³ àðòèñòè Îëåêñàíäð Øêàðóïà (ijä Ìîðîç), Íàòàë³ÿ Ìåäâåä÷èêîâà (Ñí³ãóðîíüêà), Ðóñëàíà Ïàðàõîä (êàçêîâà ä³â÷èíêà Ìàøà) ³ Ìèêîëà Âàðôàëîìåºâ (Ìåäâåæóéêî).

ãåðî¿ êàçêè «Ìàøà ³ Âåäì³äü». Âîíè çàëó÷àëè ìàëå÷ó äî âèãàäëèâèõ êîíêóðñ³â, ñï³âî÷îãî çìà-

² ìàëå÷ó, ³ ñòàðøîãî â³êó ãëÿäà÷³â çàâîðîæóâàëî ñöåí³÷íå ïðåäñòàâëåííÿ êàçîê «Ñí³ãîâà Êîðîëåâà» òà «Ïî-

ïåëþøêà», çðåæèñîâàíå ²ðèíîþ Àíòîíþê. Äëÿ êîæíî¿ ç íèõ êîëåêòèâ òåàòðó ñòâîðèâ âðàæàþ÷ó áóòàôîð³þ – êîëîðèòí³ äåêîðàö³¿, ÿñêðàâ³ äåòàë³ äî êîñòþì³â, ùî â³äîáðàæàþòü ìàíåðè é ñòèëü ò³º¿ äàâíèíè, â ÿê³é â³äáóâàþòüñÿ îïèñàí³ â öèõ êàçêàõ ïî䳿. Ãðàíè÷íî âò³ëèëèñÿ â ñâî¿ ä³éîâ³ îñîáè çàñëóæåí³ àðòèñòêè Óêðà¿íè Ìàðèíà Áóêøà ³ ˳ë³ÿ Áåðåò (ïî÷åðãîâî ãðàëè ìà÷óõó), Ñâ³òëàíà Ãîíòàðñüêà ³ ³êòîð³ÿ Êàðï³íñüêà (Ïîïåëþøêà), çàñëóæåíèé àðòèñò Óêðà¿íè Ìèêîëà Êàðïîâè÷ (Êîðîëü), Ìàðèíà Ðîãîâà ³ Ñâ³òëàíà Ïîë³ùóê (Ôåÿ), Îëåêñàíäð Øåðïåëüîâ ³ Îëåêñàíäð Ëèòîâ÷åíêî (Ïðèíö). Ïàñàæíîñò³ ³ êîëîðèòíîñò³ íàäàâàëè ìàñîâ³ ñöåíè.  íèõ áðà-

ëè ó÷àñòü âñ³ àðòèñòè äðàìè òà áàëåòó òåàòðó. Ðàä³ñíèì ô³íàëîì ñâÿòêîâî¿ ïðîãðàìè â îáëìóçäðàìòåàòð³ äëÿ ä³òåé ñòàëà ãóáåðíàòîðñüêà ÿëèíêà, à äëÿ äîðîñëèõ – êîíöåðò «Ð³äâ’ÿíèé êàëàìáóð». Àðòèñòè ùåäðî é ùèðî äàðóâàëè ÷èñëåííèì ãëÿäà÷àì íàðîäí³ é àâòîðñüê³ ï³ñí³, çàïàëüí³ òàíö³. Òàëàíîâèòîþ âèêîíàâñüêîþ ìàéñòåðí³ñòþ âîíè ï³äòâåðäèëè, ùî Æèòîìèðñüêèé óêðà¿íñüêèé îáëàñíèé ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íèé òåàòð òîð³ê çàñëóæåíî óäîñòî¿âñÿ ïî÷åñíîãî çâàííÿ «àêàäåì³÷íèé», òîáòî âèñîêîõóäîæí³é. ²âàí ÀÍÄвªÍÊÎ Çí³ìêè Ðóñëàíà Ìîðîçà

ET TOM PA: OM C I ? Íàïðèê³íö³ ìèíóëîð³÷íîãî ãðóäíÿ äåâ’ÿòíàäöÿòà ñåñ³ÿ Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè óõâàëèëà ñôîðìîâàíèé ïðîô³ëüíèì äåïàðòàìåíòîì áþäæåò ãîëîâíîãî ì³ñòà îáëàñò³ íà 2013-é ð³ê â îáñÿç³ 914,2 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Çà âèçíà÷åííÿì äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó áþäæåòó òà ô³íàíñ³â ì³ñüêðàäè Ñåðã³ÿ Ãàðàùóêà (â³í äîïîâ³â ç öüîãî ïèòàííÿ), íàäõîäæåííÿ äî ì³ñüêî¿ êàçíè îáðàõîâàí³ íà ð³âí³ ìèíóëîãî ðîêó, à âèäàòêè ³ñòîòíî â³äêîðåãîâàí³ íà ñîö³àëüí³ ïîòðåáè. Çîêðåìà, âèçíà÷åíî çá³ëüøèòè ô³íàíñóâàííÿ îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, êóëüòóðè, ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó, êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñòà.  öüîãîð³÷íîìó áþäæåò³ Æèòîìèðà çàïëàíîâàíî ï³äâèùèòè çàðîá³òíó ïëàòó ïðàö³âíèê³â îñâ³òè íà 5-7 â³äñîòê³â, çàáåçïå÷èòè äîáðîÿê³ñíèì õàð÷óâàííÿ ó÷í³â 1-4-õ êëàñ³â òà âèõîâàíö³â äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â. ßê ³ òîð³ê, âèä³ëÿòèìóòü êîøòè íà îçäîðîâëåííÿ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â, íà 30 â³äñîòê³â çá³ëüøóþòüñÿ âèäàòêè íà ìåäèêàìåíòè òà ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ â ë³êàð-

íÿõ. Óïåðøå çàïëàíîâàí³ êîøòè íà ïðèäáàííÿ ë³êóâàëüíîãî õàð÷óâàííÿ äëÿ õâîðèõ íà ôåí³ëêåòîíóð³þ (ñïàäêîâå çàõâîðþâàííÿ, ÿêå ïðèçâîäèòü äî ðîçâèòêó íåäîóìñòâà) òà íà ïðèäáàííÿ é óòðèìàííÿ ñîö³àëüíîãî òàêñ³. Çà ðåêîìåíäàö³ºþ áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ 7,6 ìëí ãðèâåíü âèä³ëÿºòüñÿ Æèòîìèðñüêîìó òðàìâàéíî-òðîëåéáóñíîìó óïðàâë³ííþ íà ïîãàøåííÿ çàëèøêó êðåäèòó, âçÿòîãî öèì ï³äïðèºìñòâîì ó 20072008 ðîêàõ äëÿ âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè éîãî ïðàö³âíèêàì. Æèòîìèðñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Âîëîäèìèð Äåáîé íàãàäàâ, ùî ì³ñüêà ðàäà âæå äîïîìîãëà ÒÒÓ âäâ³÷³ çìåíøèòè ñóìó êðåäèòíî¿ çàáîðãîâàíîñò³, à çàçíà÷åíèé çàëèøîê éîãî áîðãó áóäå ïîãàøåíèé ó ñ³÷í³. Âîëîäèìèð Ìèõàéëîâè÷ çàïðîïîíóâàâ äåïóòàòàì áþäæåò ðîçâèòêó ì³ñòà Æèòîìèðà íà 2013 ð³ê ïðèéíÿòè íà äðóãîìó ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ ì³ñüêðàäè 24 ñ³÷íÿ ³ âîíè ï³äòðèìàëè öþ ïðîïîçèö³þ. Íà öþ äàòó ïðèçíà÷åíî ïîâòîðíî ðîçãëÿíóòè ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ ñåêðåòàðÿ Æèòîìèðñüêî¿ ì³ñüêðàäè. Áî íà ïåðøîìó ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ çàïðîïîíîâàíà

ͳ÷

I

TOM PA TOM PC O O ACTI

Äåíü

+01..+03 Íàïðÿì â³òðó Ïä. 2-3 ì/ñåê

ͳ÷

÷åðâîíîþ ïîëîñîþ, ñèí³ äæèíñè, êðîñ³âêè ÷îðíîãî êîëüîðó. Êîðîñòèø³âñüêèé РÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

C OTA 19.01

’ TH 18.01 Äåíü

ͳ÷

Äåíü

-03..+02

-11..-06

Íàïðÿì â³òðó Ïä-Çõ. 2,5-6 ì/ñåê

Íàïðÿì â³òðó Ïí-Çõ. 2,5-4 ì/ñåê

ͳ÷

Äåíü

Íà ö³ íîâîð³÷íî-ð³çäâÿí³ ñâÿòà áóëî á³ëüøå áàæàþ÷èõ ïðèäáàòè íå ëèøå çâè÷àéí³ õâîéí³ äåðåâöÿ, à é ÿëèíêó â ãîðùèêó, ÿêó íàâåñí³ ìîæíà âèñàäèòè á³ëÿ áóäèíêó ÷è íà äà÷³. ×èìàëî ëþäåé öüîãî ðàçó âïåðøå âçÿëè ÿëèíêó â îðåíäó, ³ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ñâÿò ïîâåðíóòü ¿¿ â ðîçñàäíèê, äå äåðåâöå çíîâó âèñàäÿòü â ãðóíò. Òàêèì ÷èíîì öå äåðåâöå áóäå ï³äðîñòàòè ³ âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ó ñâÿòêîâ³ íîâîð³÷íîð³çäâÿí³ äí³ ùå íå îäèí ð³ê. Âèðîùåí³ íà ñïåö³àëüíèõ ïëàíòàö³ÿõ íîâîð³÷í³ êðàñóí³ ïðèêðàñèëè îñåë³ æèòåë³â íå ëèøå Æèòîìèðùèíè, à é Õåðñîíùèíè, Ìèêîëà¿âùèíè, Ëóãàíùèíè, Êðèìó.

-12..-08 Íàïðÿì â³òðó Ïí-Ñõ. 4,5-6,5 ì/ñåê

Ñåðåäíÿ âàðò³ñòü íîâîð³÷íîãî äåðåâöÿ ñòàíîâèëà 41 ãðèâíþ. Òà íàâ³òü íåçâàæàþ÷è íà òàêó íåâèñîêó ö³íó, çíàéøëèñÿ áàæàþ÷³ ÿëèíêó ïðîñòî ïîöóïèòè. ϳä ÷àñ ðåéä³â ç îõîðîíè õâîéíèõ ïëàíòàö³é ïðàö³âíèêè ë³ñîâî¿ îõîðîíè çàòðèìàëè 32 ïðàâîïîðóøíèêè. Âñ³ì ¿ì äîâåëîñÿ ñïëàòèëè øòðàô â³ä 85 äî 425 ãðèâåíü. À îò øêîëàì, äèòÿ÷èì ñàäî÷êàì, ë³êàðíÿì ÿëèíêè ë³ñ³âíèêè íàäàëè áåçêîøòîâíî, ÿê áëàãîä³éíó äîïîìîãó. Âñüîãî ë³ñ³âíèêè ðåàë³çóâàëè ïîíàä ñòî òèñÿ÷ ÿëèíîê, ùî íà òðèäöÿòü òèñÿ÷ á³ëüøå, í³æ òîð³ê. Íàä³ÿ ÏÅÒÐÈÍÀ

I HA HA I I… CBIT O!

Ó íîìåð³ 47 íàøî¿ ãàçåòè, â ïóáë³êàö³¿ «Æèòòÿ íàâïîìàöêè» éøëîñÿ ïðî òå, ùî ùå ç ìèíóëî¿ âåñíè íà âóëèö³ Ìàÿêîâñüêîãî â³äñóòíº âóëè÷íå îñâ³òëåííÿ. Òà îò íàðåøò³ â îñ-

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ðîáîòè ïî â³äíîâëåííþ âóëè÷íîãî îñâ³òëåííÿ áóëî âèêîíàíî âñüîãî çà îäèí ðîáî÷èé äåíü. Àëå æ ÿê äîâãî äîâåëîñÿ öüîãî ÷åêàòè!

Åëåêòðîìîíòåðè âñòàíîâëþþòü ë³õòàð³ íà îïîðàõ

òàííþ ñóáîòó ðîêó, 29 ãðóäíÿ ÊÏ «Ì³ñüêñâ³òëî» çðîáèëî äëÿ ìåøêàíö³â ö³º¿ âóëèö³ ñïðàâæí³é íîâîð³÷íèé ïîäàðóíîê – â³äíîâèëè âóëè÷íå îñâ³òëåííÿ. Òåïåð øêîëÿð³ çìîæóòü íå áîÿòèñÿ òåìðÿâè, â³äâ³äóþ÷è ãóðòêè â Öåíòð³ äèòÿ÷î¿ òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³, ùî çíàõîäèòüñÿ á³ëÿ çãàäàíî¿ âóëèö³, à ¿õí³ áàòüêè áóäóòü ñïîê³éí³øèìè çà ñâî¿õ ÷àä.

HE I 20.01 ͳ÷

OHA HO

Æèòîìèðñüê³ ë³ñ³âíèêè â ïåðåäíîâîð³÷íèé ïåð³îä ðåàë³çóâàëè íàñåëåííþ ïîíàä ñòî òèñÿ÷ íîâîð³÷íèõ ÿëèíîê. Öå íà òðèäöÿòü òèñÿ÷ äåðåâåöü á³ëüøå, í³æ òîð³ê.

B

ïðàöþº íà÷àëüíèêîì óïðàâë³ííÿ æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñüêî¿ ðàäè, íå îòðèìàëà íåîáõ³äíî¿ äëÿ «îñâÿ÷åííÿ» ï³äòðèìêè – çà íå¿ ïðîãîëîñóâàëî 28 äåïóòàò³â ç 60 îáðàíèõ (ãîëîñóâàííÿ áóëî òàºìíèì). Ñâ³é ãîëîñ Ñ. ϳâîâàðîâ³é â³ääàëà é íåäàâí³é ñåêðåòàð ì³ñüêðàäè òà ðåã³îíàëêà Íàòàë³ÿ Ëåîí÷åíêî, õî÷à é ïîäàëà ïîçîâ äî ñóäó ç ïðèâîäó, ÿê ââàæàº, íåâìîòèâ î â à í î ã î çâ³ëüíåííÿ ¿¿ ç ö³º¿ ïîñàäè. ßê Ñâ³òëàíà ϳâîâàðîâà óæå ïîâ³äîìëÿëîïîêè ùî îñíîâíèé ïðåòåíäåíò íà ïîñàäó ñÿ, íà ïîïåðåäí³é ñåêðåòàðÿ ì³ñüêðàäè 18-é ñåñ³¿ ì ³ ñ ü ê ð à ä è Âîëîäèìèðîì Äåáîºì êàíäèäàòó- á³ëüø³ñòü äåïóòàò³â âèñëîâèëà ðà íà öþ â³äïîâ³äàëüíó ïîñàäó Í. Ëåîí÷åíêî íåäîâ³ðó. Ñâ³òëàíè ϳâîâàðîâî¿, ÿêà íèí³ ²âàí ÃÎÖÀËÞÊ

ETBEP 17.01

CEPE A 16.01

!

PEA I BA 100 T C Ñöåíà ç âèñòàâè «Ïîïåëþøêà»

Ìàëå÷à çàõîïëåíà ìàéñòåðíîþ ãðîþ àðòèñò³â

www.interesu.info

¹ 01 (1062) 16 ñ³÷íÿ 2013ð.

Ìåøêàíö³ âóëèö³ Ìàÿêîâñüêîãî ÷åðåç íàøó ãàçåòó ïåðåäàþòü ùèðó ïîäÿêó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Ì³ñüêñâ³òëî» çà ñâ³òëî íà ¿õí³é âóëèö³. ³êòîð Îñòðîâñüêèé çà äîðó÷åííÿì ìåøêàíö³â âóë. Ìàÿêîâñüêîãî Çí³ìîê àâòîðà

OHE I O 21.01 Äåíü

ͳ÷

Äåíü

BIBTOPO 22. 01 ͳ÷

Äåíü

-12..-08

-10.. -06

-11.. -08

Íàïðÿì â³òðó Ïí. 3,5-6,5 ì/ñåê

Íàïðÿì â³òðó Ïí-Ñõ. 3-4 ì/ñåê

Íàïðÿì â³òðó Ïí. 3,5-4 ì/ñåê


www.interesu.info

PO epi

¹ 01 (1062) 16 ñ³÷íÿ 2013ð.

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ É Ì²ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ: ÑÎÖ²ÀËÜͲ, ²Íز

CTAPO O – B PI

o o

ac i yp y c a

a op o a oc i

Ìåòîþ ÷åðãîâîãî çàñ³äàííÿ îáëàñíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ïåíñ³é, ñòèïåíä³é òà ³íøèõ ñîö³àëüíèõ âèïëàò, ùî â³äáóëàñÿ 11 ñ³÷íÿ, áóëî îáãîâîðåííÿ çàõîä³â ùîäî ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïî çàðïëàò³ íà ï³äïðèºìñòâàõ Àíäðóø³âñüêîãî, Ìàëèíñüêîãî, Ëóãèíñüêîãî, ÍîâîãðàäÂîëèíñüêîãî, ×åðíÿõ³âñüêîãî ðàéîí³â, ì³ñò Æèòîìèðà, Êîðîñòåíÿ, Áåðäè÷åâà, Ìàëèíà. Ïðîâ³â çàñ³äàííÿ çàñòóïíèê ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ßðîñëàâ Äîëãèõ, ó÷àñòü ó ðîáîò³ âçÿâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè îáëàñíî¿ ðàäè Âîëîäèìèð Àðåøîíêîâ. ³äáóëàñÿ ñåðéîçíà, ´ðóíòîâíà ðîçìîâà, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ÷ëåíè êîì³ñ³¿ çàñëóõàëè ïðåäñòàâíèê³â ì³ñöåâî¿ âëàäè, ïðåäñòàâíèê³â êîæíîãî ï³äïðèºìñòâà-áîðæíèêà. Òàê, çàáîðãîâàí³ñòü ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ×åðíÿõ³âñüêîìó êîìá³íàò³ õë³áîïðîäóêò³â íà ïî÷àòîê íèí³øíüîãî ðîêó ñêëàäຠ1642,4 òèñ. ãðí. Îäíàê, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, 967 òèñ. ãðí ç ö³º¿ ñóìè ï³äïðèºìñòâó çàáîðãóâàâ Àãðàðíèé ôîíä. гøåííÿì êîì³ñ³¿ ðåêîìåíäîâàíî ï³äãîòóâàòè çâåðíåííÿ äî ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè òà äî Àãðàðíîãî ôîíäó Óêðà¿íè, ÿêèì ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ êîìá³íàò, ç ïðîõàííÿì âèïëàòèòè êîøòè. Ùîäî ÏÀÒ „ßðóíñüêà ñ³ëüãîñïòåõí³êà”, ùî â Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîìó ðàéîí³, áîðãè íà ÿêîìó ñêëàäàþòü 261 òèñ. ãðí, áóëî ïîâ³äîìëåíî, ùî ïðîâåäåíî îïèñ âèðîáíè÷îãî îáëàä-

O

C

e

ep

i

íàííÿ, ³ ºäèíèé âèõ³ä ³ç ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ, – ïðîäàâàòè ìàéíî. Çàáîðãîâàí³ñòü, ùî âèíèêëà â äåðæë³ñãîñï³ Ëóãèíñüêîãî ðàéîíó â ñóì³ 150 òèñ. ãðí, ÿê çàçíà÷èâ éîãî êåð³âíèê, ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî â çâ’ÿçêó ç ïîã³ðøåííÿì ïîãîäíèõ óìîâ çìåíøèâñÿ îáñÿã ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿. Ïèòàííÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ âèð³øèòüñÿ âïðîäîâæ ê³ëüêîõ äí³â. Ðîçãëÿäàëàñü ñèòóàö³ÿ é ùîäî çàáîðãîâàíîñò³ ïî çàðïëàò³ â Æèòîìèðñüêîìó òðàìâàéíî-òðîëåéáóñíîìó óïðàâë³íí³. Äåðæàâíà ñóáâåíö³ÿ íà ï³ëüãîâå ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ì³ñüêîãî åëåêòðîòðàíñïîðòó, íà æàëü, íå ïåðåêðèâຠáîðãè. Îòæå, ïîòð³áíî øóêàòè ³íø³ øëÿõè âèð³øåííÿ ïðîáëåìè. ̳ñüêà âëàäà, ÿêó ïðåä-

B p

c

o

P

ac i a o i

Ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ ñï³âðîá³òíèêè Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè âèêðèëè ôàêò ðîçòðàòè ïîñàäîâèìè îñîáàìè îäíîãî ç äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ïàëèâíîåíåðãåòè÷íî¿ ãàëóç³ ðåã³îíó áþäæåòíèõ êîøò³â ó îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ òåõí³÷íîãî ïåðåîñíàùåííÿ äåðæàâíèõ âóãëå- òà òîðôîäîáóâíèõ ï³äïðèºìñòâ.

Ó ãðóäí³ 2011 ðîêó ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíîãî êîíêóðñó íà çàêóï³âëþ òîâàð³â çà äåðæàâí³ êîøòè æèòîìèðñüêå äåðæàâíå ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íå ï³äïðèºìñòâî óêëàëî óãîäó ³ç ïåðåìîæöåì òåíäåðíèõ òîðã³â – êè¿âñüêèì òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ. ³äïîâ³äíî äî ¿¿ óìîâ, ÒΠçîáîâ’ÿçàëîñÿ ó òðèì³ñÿ÷íèé òåðì³í ïîñòàâèòè íîâå îáëàäíàííÿ äëÿ ïåðåîñ-

íàùåííÿ ï³äïðèºìñòâà (ë³í³þ äëÿ ñóøêè òà áðèêåòóâàííÿ òîðôó) ³ â³äïîâ³äíó òåõí³÷íó äîêóìåíòàö³þ íà íüîãî, à äåðæï³äïðèºìñòâî – ïåðåðàõóâàòè ïîíàä 3 ìëí ãðèâåíü áþäæåòíèõ êîøò³â ó ÿêîñò³ ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè çà óñòàòêóâàííÿ. ×åðåç ï³âðîêó ñëóæáîâ³ îñîáè ÄÏ ñêëàëè é ï³äïèñàëè àêò ïðèéîìóïåðåäà÷³ ïðî òå, ùî ïîñòà÷àëüíèê íà÷åáòî âèêîíàâ ñâî¿ çîáîâ’ÿçàííÿ çà óãîäîþ â ïîâíîìó îáñÿç³.

OM

B

Ïðèãàäóºòüñÿ, ïåðåä íåäàâí³ìè âèáîðàìè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ãëàâà óðÿäó íàøî¿ äåðæàâè Ìèêîëà Àçàðîâ ïóáë³÷íî ñòâåðäæóâàâ: «Æèòü ñòàëî ëó÷øå, æèòü ñòàëî âåñåëåé». Á³ëüø³ñòü ãðîìàäÿí êðà¿íè ñêåïòè÷íî ñïðèéíÿëè öå òâåðäæåííÿ Ìèêîëè ßíîâè÷à, áî âîíè íå â³ä÷óëè «ïîêðàùåííÿ» ñâîãî ìàòåð³àëüíîãî ñòàíîâèùà. Òî êîìó æ ç íàøèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â ñòàëî æèòè «ë³ïøå ³ âåñåë³øå»? ³äïîâ³äü íà öå çàïèòàííÿ äàâ ïîïóëÿðíèé àìåðèêàíñüêèé æóðíàë «Forbes». Çà éîãî âåðñ³ºþ, ñóìàðíèé êàï³òàë ñòà íàéáàãàòøèõ óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìö³â ³ ô³íàíñîâèõ ä³ëê³â ó 2012 ðîö³ ñòàíîâèòü 56 ì³ëüÿðä³â äîëàð³â ÑØÀ. Òîáòî ïîíàä 450 ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü. À öå ìàéæå òðåòèíà âàðòîñò³ âàëîâîãî âíóòð³øíüîãî ïðîäóêòó íàøî¿ äåðæàâè. Çà âèçíà÷åííÿì öüîãî âèäàííÿ, â³ñ³ì îðóäóþ÷èõ â Óêðà¿í³ îë³ãàðõ³â óâ³éøëè äî ñïèñêó íàéáàãàòøèõ ëþäåé ïëàíåòè. Íàòîì³ñòü åêñ-çàñòóïíèê ãîëîâè ðàõóíêîâî¿ ïàëàòè Óêðà¿íè, íàø çåìëÿê ³òàë³é Ìåëüíè÷óê (íà ïî÷àòêó 90-õ ðîê³â ãîëîâóâàâ ó Æè-

òîìèðñüê³é ì³ñüêðàä³) â ïåðåäíîâîð³÷í³é äèñêóñ³¿ íàóêîâö³â-åêîíîì³ñò³â «Îë³ãàðõ³÷íèé êàï³òàë³çì â Óêðà¿í³. Êîëîí³àëüíèé ³íñòðóìåíò ³ ãîëîâíà ïåðåïîíà äëÿ óñï³õó óêðà¿íñüêîãî ïðîåêòó» çðîáèâ îñü ÿêå óòî÷íåííÿ: «Â Óêðà¿í³ ø³ñòü îë³ãàðõ³â âîëîä³þòü àêòèâàìè â 35 ìëðä äîëàð³â, ùî ïåðåâèùóº çàãàëüíó âàðò³ñòü âñ³õ àêòèâ³â 94 íàéáàãàòøèõ ëþäåé êðà¿íè, ñåðåä ÿêèõ º áàãàòî ï³äïðèºìö³â». Çà éîãî âèçíà÷åííÿì, ñï³ââ³äíîøåííÿ àêòèâ³â 100 íàéáàãàòøèõ â Óêðà¿í³ ëþäåé äî ñóìàðíî¿ âàðòîñò³ ÂÂÏ ñòàíîâèòü 38 â³äñîòê³â. «Öå íàéâèùà êîíöåíòðàö³ÿ êàï³òàëó â ñâ³ò³.  ÑØÀ âîíà íå ïåðåâèùóº 7

HOB

a

apo i o

ñòàâëÿâ íà çàñ³äàíí³ çàñòóïíèê Æèòîìèðñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ïåòðî Çàêóñèëî, ðîçãëÿäຠòàê³ âàð³àíòè: ïåðåâåçåííÿ çà ïëàòó â ãîäèíè ï³ê àáñîëþòíî âñ³õ ïàñàæèð³â ç³ çáåðåæåííÿì ï³ëüã â ³íøèé ÷àñ; îïòèì³çàö³ÿ ìåðåæ³ ìàðøðóòíèõ àâòîáóñ³â ç òèì, ùîá âîíè íå äóáëþâàëè ìàðøðóòè òðîëåéáóñ³â; çàïðîâàäæåííÿ â Æèòîìèð³ â ðàìêàõ ï³ëîòíîãî ïðîåêòó íàäàííÿ àäðåñíî¿ äîïîìîãè ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìàþòü ï³ëüãè, àáî ìîíåòèçàö³þ ï³ëüã. Äîïîìîæå âèð-

³øèòè ïðîáëåìó, âïåâíåíèé ßðîñëàâ Äîëãèõ, ³ çàâàíòàæåííÿ äâîõ ìàéäàí÷èê³â ó öåíòð³ ì³ñòà, ÿê³ íàëåæàòü ÒÒÓ. ϳäïðèºìñòâî ìຠóìîâè äëÿ òîãî, ùîá íà ¿õ áàç³ ïðîâîäèòè ìåäîãëÿäè âî䳿â, òåõí³÷íå îáñòåæåííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ùî íàëåæàòü ïðèâàòíèì ïåðåâ³çíèêàì.

A PO TPAT o

ep a i

i

a 1,5

Âò³ì, ÿê ç’ÿñóâàëè ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ, ôàêòè÷íî íà ï³äïðèºìñòâî áóëî ïîñòàâëåíî ëèøå îêðåì³ ñêëàäîâ³ åëåìåíòè ë³í³¿ äëÿ ñóøêè òà áðèêåòóâàííÿ òîðôó, íå çìîíòîâàí³ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â ºäèíèé ö³ë³ñíèé òåõíîëîã³÷íèé êîìïëåêñ, îáëàäíàííÿ çàïóùåíå íå áóëî òà, â³äïîâ³äíî, íå âèêîíóº ñâî¿õ ôóíêö³é çà ïðèçíà÷åííÿì. Êð³ì òîãî, òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ íà óñòàòêóâàííÿ (ñåðòèô³êàò â³äïîâ³äíîñò³ òà òåõí³÷íèé ïàñïîðò) òàêîæ â³äñóòíÿ. Çà ïîïåðåäí³ìè ï³äðàõóíêàìè ñïåö³àë³ñò³â Äåðæàâíî¿ ô³íàíñîâî¿ ³íñïåêö³¿ â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³, çáèòêè, çàïîä³ÿí³ äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó ò³ëüêè âíàñë³äîê íåäîîòðèìàííÿ ÷àñòèíè

CB T MO BO OXPE EHH E E HO

a

гøåííÿì êîì³ñ³¿ Æèòîìèðñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Âîëîäèìèðó Äåáîþ ñï³ëüíî ç ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ðåêîìåíäîâàíî óòâîðèòè ðîáî÷ó ãðóïó äëÿ îáãîâîðåííÿ ñï³ëüíèõ ä³é ùîäî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíî¿ âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàö³âíèêàì ÒÒÓ òà çàáåçïå÷åííÿ ñòàá³ëüíî¿ ðîáîòè ï³äïðèºìñòâ.  ðÿä³ ï³äïðèºìñòâ îáëàñò³ áóäóòü ïðîâåäåí³ â³äïîâ³äí³ ïåðåâ³ðêè ïðàö³âíèêàìè òåðèòîð³àëüíî¿ äåðæàâíî¿ ³íñïåêö³¿ ç ïèòàíü ïðàö³. Ùîäî ×åðâîíåíñüêîãî çàâîäó ïðîäòîâàð³â, Êîðîñòåíñüêîãî ôàðôîðîâîãî çàâîäó òà ³íøèõ êîì³ñ³ÿ çâåðíóëàñü ³ç ïðîõàííÿì äî óïðàâë³ííÿ ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â îáëàñò³ âæèòè çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðà¿íè. ϳäãîòîâëåíî ïðåñ-ñëóæáîþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Çí³ìîê ³ç ñàéòó www.1.zt.ua

p

19 ñ³÷íÿ – Âîäîõðåùåííÿ. ϳä ÷àñ éîãî ñâÿòêóâàííÿ íà âîäîéìàõ çáèðàºòüñÿ âåëèêà ê³ëüê³ñòü ëþäåé, à êðèãà ìîæå íå íàáðàòè äîñòàòíüî¿ ì³öíîñò³ ó çâ’ÿçêó ç ïåðåïàäàìè òåìïåðàòóðè. Òîìó íà÷àëüíèê Òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ ÌÍÑ ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ ²ãîð ͳê³ò÷óê çâåðòàºòüñÿ äî âñ³õ ãðîìàäÿí ³ç ïðîõàííÿì áóòè óâàæíèìè òà âêðàé îáåðåæíèìè íà âîäîéìàõ òà ïîáëèçó íèõ. Ö³º¿ çèìè ÷åðåç íåîáåðåæíå ïîâîäæåííÿ íà ëüîäó ð³÷êè Òåòåð³â, á³ëÿ ñ. Òðèã³ð’ÿ Æèòîìèðñüêîãî ðàéîíó çàãèíóâ 35 ð³÷íèé ÷îëîâ³ê. Òîæ áóäüòå âêðàé îáåðåæíèìè á³ëÿ âîäîéì òà êóïàþ÷èñü íà Âîäîõðåùåííÿ!  æîäíîìó ðàç³ íå çàíóðþéòåñü ó âîäó â ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ! Îêðåìå ïðîõàííÿ äî áàòüê³â: íå â³äïóñêàòè ñâî¿õ ä³òåé ãðàòèñÿ íà çàìåðçëèõ âîäîéìàõ ÷è êàòàòèñÿ ïîáëèçó íèõ íà ñàí÷àòàõ, êîâçàíàõ àáî ñïóñêàòèñÿ ç³ ñõèë³â! Êàòàòèñÿ íà êîâçàíàõ ìîæíà ëèøå ó ïåðåâ³ðåíèõ òà â³äïîâ³äíî îáëàäíàíèõ ì³ñöÿõ.

ñí³ãó. ßêùî âè îïèíèëèñü íà êðèç³, ùî íåäîñòàòíüî ì³öíà, ïðèïèí³òü ðóõ ³ ïîâåðòàéòåñü ñâî¿ìè ñë³äàìè, íå â³äðèâàþ÷è í³ã â³ä ïîâåðõí³ ëüîäó. Áåçïå÷íèì ââàæàºòüñÿ: äëÿ îäíîãî ï³øîõîäà – ë³ä çåëåíóâàòîãî â³äò³íêó òîâùèíîþ íå ìåíøå 7 ñì; äëÿ îáëàäíàííÿ êîâçàíêè – íå ìåíøå 10-12 ñì (ìàñîâå êàòàííÿ – 25 ñì). Ìàñîâà ïåðåïðàâà ï³øêè ìîæå áóòè îðãàí³çîâàíà ïðè òîâùèí³ ëüîäó íå ìåíøå 15 ñì. Òàêîæ çàêëèêàºìî ãðîìàäÿí áóòè îáåðåæíèìè ï³ä ÷àñ ìîðîç³â ³ áåðåãòè ñåáå â³ä ïåðåîõîëîäæåííÿ. Íàéãîëîâí³øå – íå

Ó æîäíîìó ðàç³ íå âèõîäüòå íà òîíêèé ë³ä. Ïåðø í³æ ñòóïèòè íà íüîãî, ïåðåêîíàéòåñü, ùî â³í ì³öíèé. Àëå êàòåãîðè÷íî çàáîðîíÿºòüñÿ ðîáèòè öå óäàðàìè í³ã! ̳ñöÿ, äå ë³ä íåì³öíèé, âèäíî çäàëåêó: ö³ ä³ëÿíêè òåìí³ø³. Çàçâè÷àé òîíêèì ë³ä áóâຠïîáëèçó áåðåã³â, êóù³â, ó ãèðëàõ ñò³÷íèõ âîä ³ ì³ñöü, äå á’þòü äæåðåëà. Òîíêèé â³í ³ òàì, äå øâèäêà òå÷³ÿ àáî ñòðóìîê âïàäຠâ ð³÷êó. ϳä ÷àñ ðóõó ïî çàìåðçë³é âîäîéì³ âàðòî îáõîäèòè íåáåçïå÷í³ ì³ñöÿ òà ä³ëÿíêè, âêðèò³ òîâñòèì øàðîì

âæèâàòè àëêîãîëüíèõ íàïî¿â: àëêîãîëüíå ñï’ÿí³ííÿ ñïðèÿº âèñîê³é âòðàò³ òåïëà, ÿêå é âèêëèêຠ³ëþç³þ òåïëà. Äîäàòêîâèì íåãàòèâíèì ôàêòîðîì º íåìîæëèâ³ñòü ñêîíöåíòðóâàòèñÿ íà ïåðøèõ îçíàêàõ îáìîðîæåííÿ. Îäÿãàéòåñÿ òàê, ùîá ì³æ øàðàìè îäÿãó çàëèøàâñÿ ïðîøàðîê ïîâ³òðÿ, ÿêèé óòðèìóº òåïëî. À ëþäÿì ïîõèëîãî â³êó â ïåð³îä ìîðîç³â êðàùå óòðèìàòèñÿ â³ä òðèâàëîãî ïåðåáóâàííÿ íà âóëèö³. Îêñàíà Êîâàëü÷óê, ïîì³÷íèê íà÷àëüíèêà ÒÓ ÌÍÑ ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

e

òîðôîïåðåðîáíîãî îáëàäíàííÿ, ñòàíîâëÿòü áëèçüêî 1,470 ìëí ãðèâåíü. Òî÷íèé ðîçì³ð çàâäàíî¿ øêîäè íàðàç³ âñòàíîâëþºòüñÿ. Çà ìàòåð³àëàìè ÑÁÓ Óïðàâë³ííÿì ÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà îçíàêàìè â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷.5 ñò.191 (ïðèâëàñíåííÿ, ðîçòðàòà ìàéíà àáî çàâîëîä³ííÿ íèì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì) Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó ñïðàâ³ òðèâàº. Ïðåñ-ãðóïà ÓÑÁ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

PA HI « O PA

â³äñîòê³â, ó Ôðàíö³¿ – 10 â³äñîòê³â, íàâ³òü ó Ðîñ³¿ – 22 â³äñîòêè» – ï³äêðåñëèâ ³òàë³é Ìåëüíè÷óê. ² ïîâ³äîìèâ, ùî ëåâîâà ÷àñòêà àêòèâ³â îë³ãàðõ³â ñêîíöåíòðîâàíà ó âàæêèõ ãàëóçÿõ åêîíîì³êè, à ñàìå â ìåòàëóð㳿, õ³ì³÷í³é ³ äîáóâàëüí³é ïðîìèñëîâîñò³ òà åíåðãåòèö³. Äî 1991 ðîêó ö³ ãàëóç³ áóëè äîì³íóþ÷èìè â Óêðà¿í³ ³ çàáåçïå÷óâàëè âåëèê³ íàäõîäæåííÿ â Äåðæàâíèé áþäæåò, à òåïåð âîíè ïðèìíîæóþòü êàï³òàëè îë³ãàðõ³â. Ñòð³ìêî çðîñòຠð³çíèöÿ ó ñòàòêàõ ì³æ á³äíèìè ³ áàãàòèìè. Çà ï³äðàõóíêàìè Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ñòàòèñòèêè, â Óêðà¿í³ ð³çíèöÿ â äîõîäàõ öèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ ïðèáëèçíî òàêà, ÿê ó Äàí³¿, ͳìå÷÷èí³, Øâåö³¿ – êîëèâàºòüñÿ â ìåæàõ øåñòèêðàòíî¿ ð³çíèö³. Òà çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó äîñë³äæåíü ð³âíÿ æèòòÿ íàñåëåííÿ ²íñòèòóòó äåìîãðàô³¿ ³ ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü Ëþäìèëà ×åðåíüêî â ïóáë³÷íèõ âèñòóïàõ îá´ðóíòóâàëà: öåé ïîêàçíèê íå â³äïîâ³äຠä³éñíîñò³, áî äåðæñòàòèñòèêà íå âðàõîâóº ñòàòêè íàéáàãàòøî¿

ñòîð. 3

êàñòè, äî ÿêî¿, äî ðå÷³, íàëåæèòü ³ íåìàëî íàðîäíèõ äåïóòàò³â íèí³øíüîãî ³ ïîïåðåäí³õ ñêëèêàíü Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.

A O»?

«Ó íàñ ð³çíèöÿ äîõîä³â ì³æ íàéá³äí³øèìè ³ íàéáàãàò³øèìè ñÿãຠòèñÿ÷³ ðàç³â! – ñòâåðäæóº ãîëîâà Íàö³îíàëüíîãî ôîðóìó ïðîôñï³ëîê

Óêðà¿íè Ìèêîëà ßê³á÷óê. – Öå âèäíî íàâ³òü íåîçáðîºíèì îêîì, êîëè ïîäàòê³âö³ ïóáë³êóþòü ³íôîðìàö³þ ïðî äîõîäè (íå âñ³, à ëèøå îô³ö³éíî çàäåêëàðîâàí³) ñòà íàéáàãàòøèõ óêðà¿íö³â». Çà äàíèìè îðãàí³çàö³¿ åêîíîì³÷íî¿ ñï³âïðàö³ òà ðîçâèòêó ïðè ÎÎÍ, ó ÑØÀ, ²çðà¿ë³, Òóðå÷÷èí³ äîõîäè áàãàòèõ ó 14 ðàç³â âèù³ çà äîõîäè á³äíèõ. Àëå â öèõ êðà¿íàõ ³ ïðàöÿ îïëà÷óºòüñÿ íåçð³âíÿííî âèùå, í³æ â Óêðà¿í³. Îñü ó Äåðæàâíîìó áþäæåò³ íà 2013 ð³ê ç 1 ñ³÷íÿ öÿ çàðïëàòà âèçíà÷åíà íà ì³ñÿöü â ðîçì³ð³ 1147 ãðèâåíü. Íàòîì³ñòü åêñïåðòè âèçíà÷èëè: çà íèí³øíüîãî ñòàíîâèùà ëþäèí³ äëÿ á³ëüø ìåíø íåá³äîâîãî ïðîæèòêó ïîòð³áíà âäâ³÷³ á³ëüøà ñóìà ãðîøåé. Òî ÷èì âò³øàºòüñÿ ãîëîâà íàøîãî óðÿäó? Çà ìàòåð³àëàìè öåíòðàëüíèõ âèäàíü ï³äãîòóâàâ Àíäð³é ÑÒÀÐÎÂÎÉÒÅÍÊÎ


4 ñòîð. H i

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ É Ì²ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ: ÑÎÖ²ÀËÜͲ, ²Íز

PA H I: « PA

o ip e

– e p i

E TEP IT »

po ec i , – a

a a 40 i co i

Íå çì³íèëàñü ñèòóàö³ÿ, íà äóìêó Óêðà¿íö³ ââàæàþòü, ùî â êðà¿í³ ïîã³ðøèëîñü ñòàíîâèùå îïèòàíèõ, ³ç ñòàíîâèùåì åòí³÷íèõ òà â á³ëüøîñò³ ãàëóçåé, àëå ïîïðè öå á³ëüøå ïîëîâèíè ç ðåë³ã³éíèõ ìåíøèí (61%), ñòàíîâèíèõ íå ãîòîâ³ âèéòè íà âóëèöþ ç ïðîòåñòàìè. ùåì óêðà¿íñüêîìîâíîãî íàñåëåííÿ (62%), ñòàíîâèùåì ðîÏðî öå éäåòüñÿ ó ðåçóëüòàòàõ îïèñ³éñüêîìîâíîãî íàñåÏîã³ðøåííÿ â³äáóëîñü: òóâàííÿ, ïðîâåäåíîãî Ôîíäîì «Äåëåííÿ (57,5%), ð³âíåì • ó ð³âí³ ö³í òà òàðèô³â (ïîã³ðøåííÿ çàçíà÷è- äîáðîáóòó âëàñíî¿ ðîäèìîêðàòè÷í³ ³í³ö³àòèâè» ³ì. ²ëüêà Êó÷åð³âà ðàçîì ³ç ñîö³îëîã³÷íîþ ñëóæíè (50%), ñòàíîâèùåì ëè 75% íàñåëåííÿ); áîþ Öåíòðó Ðàçóìêîâà ç 21 ïî 24 ó ãàëóç³ äîòðèìàííÿ • â åêîíîì³÷íîìó ñòàíîâèù³ (52%), ãðóäíÿ. ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿí • ó ð³âí³ ñòàá³ëüíîñò³ (51,5%), Íà äóìêó ãðîìàäÿí: (46%), ð³âíåì ñâîáîäè • â ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ (50%), • ñòàíîâèùå ç äîòðèìàííÿì çàñëîâà (50%), ñòàíîì îñ• â îïëàò³ ïðàö³ (50%), êîííîñò³ äåðæàâíèìè ñëóæáîâöÿìè â³òè (47%), ïåíñ³éíèì • ó ñòàâëåíí³ âëàäè äî ãðîìàäÿí (46%), ïîã³ðøèëîñÿ (42.5% îïèòàíèõ), íå çàáåçïå÷åííÿì • ó ñòàâëåíí³ ãðîìàäÿí äî âëàäè (51%), çì³íèëîñü, – 41%); (44,5%), ì³æíàö³î• ó ñèòóàö³¿ â êðà¿í³ â ö³ëîìó (50%), • ñèòóàö³ÿ ç ñîö³àëüíèì çàõèñíàëüíèìè ñòîñóíêàìè òîì ïîã³ðøèëàñÿ íà äóìêó 39% (48%), ð³âíåì äåìîê• ó ñèòóàö³¿ ç³ çëî÷èíí³ñòþ (44%), îïèòàíèõ, ³ ñò³ëüêè æ ëþäåé ââàæàðàò³¿ (48%). • ó ì³æíàðîäíîìó ³ì³äæ³ Óêðà¿íè (41%). þòü, ùî íå çì³íèëàñü. Íàòîì³ñòü ãðîìàäÿ-

O

T HA HA TO PO TOM P HI MEH

Ó ãðóäí³ 2012 ðîêó îáîðîò â³ä ðîçäð³áíîãî ïðîäàæó ñâ³òëèõ íàôòîïðîäóêò³â ³ ãàçó äëÿ àâòîìîá³ë³â íàñåëåííþ ÷åðåç ìåðåæó àâòîçàïðàâíèõ òà àâòîìîá³ëüíèõ ãàçîíàïîâíþâàëüíèõ êîìïðåñîðíèõ ñòàíö³é îáëàñò³ ñòàíîâèâ ïîíàä 138 ìëí ãðí. Ó ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì ì³ñÿöåì ñïîñòåð³ãàëîñü çìåíøåííÿ ïîïèòó íà íàôòîïðîäóêòè ³ ãàç – îáñÿã ïðîäàæó ñêîðîòèâñÿ ìàéæå íà 18%. Ó íàòóðàëüíîìó âèì³ð³ ãðóäíå-

XTO

âà ðåàë³çàö³ÿ áåíçèíó ñêîðîòèëàñü ìàéæå íà 19% ³ ñòàíîâèëà 4,9 òèñ.ò.  îáñÿç³ ðåàë³çîâàíîãî áåíçèíó 56% ïðèïàäàëî íà ìàðêè – À-90-93, 40,4% – íà À-94-98, ðåøòà – ñòàíîâèâ áåíçèí ìàðîê À-7280. Ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì ì³ñÿöåì íà 15,8% çìåíøè-

ace e

íè íå ïîì³òèëè æîäíî¿ ãàëóç³, äå á ïåðåâàæàëè çì³íè íà êðàùå. Óêðà¿íö³ ââàæàþòü, ùî êðàùå òåðï³òè ìàòåð³àëüí³ òðóäíîù³ çàðàäè çáåðåæåííÿ â êðà¿í³ ïîðÿäêó, ìèðó òà ñïîêîþ – òàêèõ 40% íàñåëåííÿ, ³ ìàéæå ñò³ëüêè æ – 42% – âïåâíåí³, ùî â ðàç³ çíà÷íîãî ïîã³ðøåííÿ óìîâ æèòòÿ ïîòð³áíî âèõîäèòè íà âóëèöþ ç ïðîòåñòîì. Ãîòîâ³ îñîáèñòî âçÿòè ó÷àñòü ó ïðîòåñòàõ 35% íàñåëåííÿ, íå ãîòîâ³ äî öüîãî 51%. Öå ìåíøå, í³æ ó ñåðïí³ ìèíóëîãî ðîêó, êîëè â íåîáõ³äíîñò³ ïðîòåñòóâàòè áóëè âïåâíåí³ 52% íàñåëåííÿ, à îñîáèñòó ãîòîâí³ñòü âèõîäèòè ç ïðîòåñòîì íà âóëèöþ âèñëîâèëè 40%. Ç ñàéòó ipress.ua

T HA BC ëàñü ðåàë³çàö³ÿ äèçåëüíîãî ïàëüíîãî, ãàçó ñòèñíåíîãî òà ñêðàïëåíîãî – íà 11,8% ³ 21,8% â³äïîâ³äíî. Ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ ö.ð. ìåðåæà ÀÇÑ òà ÀÃÍÊÑ îáëàñò³ íàë³÷óâàëà 213 îäèíèöü, ç ÿêèõ 95% íàëåæèòü þðèäè÷íèì îñîáàì, ðåøòà – ô³çè÷íèì îñîáàì-ï³äïðèºìöÿì. Çà ³íôîðìàö³ºþ â³ää³ëó ñòàòèñòèêè âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ ÃÓÑ ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

AT T ME O ATO HA HEP XOMICT ?

Ç 1-ãî ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó íàáðàëà ÷èííîñò³ ñòàòòÿ 265 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó, â ÿê³é âèçíà÷åíà ñïëàòà â äåðæàâíó ñêàðáíèöþ çà íåðóõîì³ñòü. Àëå òàêèé ïîäàòîê íàêëàäàºòüñÿ ò³ëüêè íà òèõ, õòî ìຠêâàðòèðó æèòëîâîþ ïëîùåþ á³ëüøå 120 ³ áóäèíîê ïîíàä 250 êâàðòèðíèõ ìåòð³â. Äî 1 ëèïíÿ ö.ð. âñ³ ô³çè÷í³ îñîáè – âëàñíèêè íåðóõîìîñò³, ùî ï³äëÿãຠîïîäàòêóâàííþ, îäåðæàòü â³ä ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ, äå áóäå âèçíà÷åíà ñóìà, êîòðó íàëåæèòü âíåñòè äî áþäæåòó ïðîòÿãîì 60 äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ ïîäàòêîâîãî ïîâ³äîìëåííÿ. Öÿ ñïëàòà çä³éñíþºòüñÿ îäèí ðàç íà ð³ê ³ çà òàêèì ðîçðàõóíêîì: çà êîæåí êâàäðàòíèé ìåòð äëÿ êâàðòèð æèòëîâîþ ïëîùåþ â³ä

120 äî 240 êâàäðàòíèõ ìåòð³â ³ áóäèíê³â æèòëîâîþ ïëîùåþ â³ä 250 äî 500 êâàäðàòíèõ ìåòð³â – 1 â³äñîòîê ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè, âñòàíîâëåíî¿ íà 1 ñ³÷íÿ ïîòî÷íîãî ðîêó; äëÿ á³ëüøèõ êâàðòèð ³ áóäèíê³â – 2,7 â³äñîòêà ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè. Ó Ïîäàòêîâîìó êîäåêñ³ âèçíà÷åíî: âëàñíèêè ê³ëüêîõ æèòëîâèõ îá’ºêò³â íåðóõîìîñò³ ìîæóòü îáðàòè ï³ëüãîâó æèòëîâó ïëîùó, òîáòî êâàðòèðó ÷è áóäèíîê, íà ÿê³ íå íàðàõîâóâàòèìåòüñÿ

BEPHEHH O OB TOM PC I O ACTI Cep i

Øàíîâí³ ðîáîòîäàâö³! Ãîëîâíèé àêöåíò âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè íàøî¿ äåðæàâè – öå çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³, ó òîìó ÷èñë³ ó ñôåð³ òðóäîâèõ â³äíîñèí. Çðîñòàííÿ äîáðîáóòó ãðîìàäÿí ãàëüìóºòüñÿ ò³íüîâîþ åêîíîì³êîþ òà íåëåãàëüíîþ çàéíÿò³ñòþ. Öå îäíà ç íàéàêòóàëüí³øèõ ïðîáëåì, ùî ïîòðåáóº óñâ³äîìëåííÿ êîæíèì ðîáîòîäàâöåì, êîæíèì ï³äïðèºìöåì.

Âèïëàòà çàðïëàòè â «êîíâåðòàõ» òà â ðîçì³ðàõ íèæ÷å ì³í³ìàëüíèõ ãàðàíò³é, âñòàíîâëåíèõ äåðæàâîþ, ïîçáàâëÿº íàøèõ ãðîìàäÿí íàëåæíîãî çàõèñòó íà âèïàäîê íåïðàöåçäàòíîñò³ òà ïðèð³êຠíà ì³çåðíó ïåíñ³þ. ³ä öüîãî çàçíàþòü çíà÷íèõ âòðàò Ïåíñ³éíèé ôîíä, ³íø³ ñòðàõîâ³ ôîíäè, à äî ì³ñöåâèõ áþäæåò³â íå íàäõîäÿòü íåîáõ³äí³ êîøòè, ùî áåçïîñåðåäíüî â³äîáðàæàºòüñÿ íà ð³âí³ æèòòÿ ³ íà âèð³øåíí³ áåçë³÷³ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì ìåøêàíö³â îáëàñò³. Âèïëàòà çàðîá³òíî¿ ïëàòè íèæ÷å âñòàíîâëåíîãî ð³âíÿ º ïîðóøåííÿì òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà. Ñòàòòåþ 95 Êîäåêñó çàêîí³â ïðî ïðàöþ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî ì³í³ìàëüíà çàðîá³òíà ïëàòà – öå çàêîíîäàâ÷î âñòàíîâëåíèé ðîçì³ð çàðîá³òíî¿ ïëàòè çà ïðîñòó, íåêâàë³ô³êîâàíó ïðàöþ, íèæ÷å ÿêîãî íå ìîæå ïðîâàäèòèñÿ îïëàòà çà âèêîíàíó ïðàö³âíèêîì ì³ñÿ÷íó, ïîãîäèííó íîðìè ïðàö³.

ïîäàòîê íà íåðóõîì³ñòü. Òàêîìó îïîäàòêóâàííþ íå ï³äëÿãàþòü äà÷í³ òà

ñàäîâ³ áóäèíêè. Àëå çà óìîâè, ùî âëàñíèê ìຠò³ëüêè îäèí òàêèé îá’ºêò.

C

H APEH A

Òðóäîâ³ â³äíîñèíè ì³æ íàéìàíèì ïðàö³âíèêîì ³ ðîáîòîäàâöåì ìàþòü áóòè çàô³êñîâàí³ â òðóäîâ³é óãîä³, ÿêîþ âèçíà÷àþòüñÿ óìîâè îïëàòè ïðàö³ òà ðîçì³ð çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Çã³äíî ç³ ñò.8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2013 ð³ê», âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ ðîçì³ðè ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè: ç 1 ñ³÷íÿ – 1147 ãðí. íà ì³ñÿöü òà 6,88 ãðí. íà ãîäèíó; ç 1 ãðóäíÿ – 1218 ãðí. íà ì³ñÿöü òà 7,3 ãðí. íà ãîäèíó. Äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ º íåâ³ä’ºìíîþ ñêëàäîâîþ öèâ³ë³çîâàíîãî âåäåííÿ á³çíåñó. Ïîâàæàéòå çàêîíè äåðæàâè, â ÿê³é âè æèâåòå! Ãîëîâà ÄÏÑ ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ Ñåðã³é ØÈÍÊÀÐÅÍÊÎ

Âñ³ ïîäðîáèö³ ïðî ñïëàòó ïîäàòêó íà íåðóõîì³ñòü ìîæíà îòðèìàòè, çàòåëåôîíóâàâøè íà ñïåö³àëüíó ë³í³þ ÄÏÑ 0-800501-007. Çà ïîâ³äîìëåííÿì ñåêòîðà âçàºìî䳿 ³ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ³ ãðîìàäê³ñòþ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³, íà ö³é ë³í³¿ íàäàþòüñÿ êâàë³ô³êîâàí³ êîíñóëüòàö³¿. Àíäð³é ÑÒÀÐÎÂÎÉÒÅÍÊÎ ²ëþñòðàö³ÿ ç ²íòåðíåòó

www.interesu.info

¹ 01 (1062) 16 ñ³÷íÿ 2013ð.

MI MIC B’ O I CTA IOHAPH X TE E OHIB O E EB A

³ä 21 ñ³÷íÿ æèòîìèðÿíè ïëàòèòèìóòü ìåíøå çà äçâ³íêè ð³äíèì ³ äðóçÿì â ³íøèõ îáëàñòÿõ, ÿêùî âîíè êîðèñòóþòüñÿ çâ’ÿçêîì â³ä êîìïàí³¿ “Óêðòåëåêîì”, îñòàííÿ ìຠíàì³ð íà 5 êîï³éîê çíèçèòè òàðèôè íà ì³æì³ñüê³ äçâ³íêè. Íàòîì³ñòü ïîäîðîæ÷àþòü äçâ³íêè ç³ ñòàö³îíàðíîãî òåëåôîíó íà ìîá³ëüíîãî îïåðàòîðà “ÒðèÌîá”, ÿêèé º äî÷³ðí³ì ï³äïðèºìñòâîì “Óêðòåëåêîìó”. Íà ðåøòó ìîá³ëüíèõ îïåðàòîð³â òåëåôîíóâàòèìåìî çà ñòàðîþ ö³íîþ (1 ãðí. 20 êîï. çà õâèëèíó).

BA

Çðîñòå òàêîæ òàðèô íà çàïðîøåííÿ â ïåðåãîâîðíèé ïóíêò äëÿ âåäåííÿ ì³æì³ñüêî¿ òåëåôîííî¿ ðîçìîâè (äî 15 ãðí) òà íà äîâ³äêó ïðî íîìåð òåëåôîíó â ³íøîìó íàñåëåíîìó ïóíêò³ (äî 9 ãðí). Ç 21 ñ³÷íÿ «Óêðòåëåêîì» ââîäèòü òàêîæ íîâó ïîñëóãó ì³æì³ñüê³ äçâ³íêè íà ìåðåæ³ çà ïîïåðåäí³ì çàìîâëåííÿì. Çà íå¿ ñïîæèâà÷³ ïëàòèòèìóòü 3 ãðí / õâ. íà ô³êñîâàí³é ìåðåæ³ òà 3,60 ãðí íà ìåðåæ³ ìîá³ëüíèõ îïåðàòîð³â. Ðîìàí Çäîðèê

BAPTO AX TH X C E

AT

HTIB?

Ïèòàííÿ êóðñó âàëþò ö³êàâèòü á³ëüø³ñòü ãðîìàäÿí íàøî¿ êðà¿íè. Íàâ³òü ò³, õòî íå çáåð³ãຠçàîùàäæåííÿ â äîëàðàõ ÷è ºâðî, ÷àñ â³ä ÷àñó ïîãëÿäàþòü íà öèôðè â îáì³ííèêàõ. Ñòàá³ëüíèé êóðñ íàö³îíàëüíî¿ âàëþòè òðàäèö³éíî ñïðèéìàºòüñÿ ÿê ïîêàçíèê ì³öíîñò³ åêîíîì³êè òà ÷èííèê, â³ä ÿêîãî çàëåæèòü äîáðîáóò êîæíî¿ ðîäèíè. Íàñïðàâä³, ç òî÷êè çîðó åêîíîì³÷íî¿ íàóêè, öå íå çîâñ³ì ïðàâèëüíî. Ïðèêëàä ò³º¿ æ ªâðîïè, äå ºâðî ìîæå êîëèâàòèñÿ âïðîäîâæ ðîêó íà äåñÿòêè â³äñîòê³â, öå ïåðåêîíëèâî äîâîäèòü. Àëå, çðåøòîþ, ó íàøèõ ãðîìàäÿí º ïðè÷èíè ç óâàãîþ ñòàâèòèñÿ äî äîëàðà, íåõàé íàâ³òü ³ ñóòî ñóá’ºêòèâí³. ª ïðè÷èíè ³ â ò³º¿ áóðõëèâî¿ ðåàêö³¿, ÿêó âèêëèêàëà íåùîäàâíÿ ³í³ö³àòèâà äåïóòàò³â çàïðîâàäèòè çá³ð íà ïðîäàæ ³íîçåìíî¿ âàëþòè. Ç åêðàí³â òåëåâ³çîð³â ³ ñòîð³íîê ãàçåò íàñ âæå ìàéæå ì³ñÿöü ïåðåêîíóþòü ó òîìó, ùî ïîäàòîê ñòâîðèòü íåçðó÷íîñò³ äëÿ ïðîñòèõ ãðîìàäÿí ³ íå ïðèíåñå æîäíî¿ êîðèñò³. Ç íåãàòèâíèìè îö³íêàìè âèñòóïàþòü ïîë³òèêè, ïîë³òîëîãè, êåð³âíèêè óñ³ëÿêèõ ñàìîçâàíèõ ôîíä³â òà àñîö³àö³é – õòî çàâãîäíî, îêð³ì íàóêîâö³â-åêîíîì³ñò³â. ², íà æàëü, íå ò³ëüêè ÷åðåç áðàê ïðîôåñ³îíàë³çìó âîíè ãîâîðÿòü íàì íåïðàâäó. Íàñïðàâä³, ïèòàííÿ ïðî âðåãóëþâàííÿ âàëþòíîãî ðèíêó âèíèêëî íå ïðîñòî òàê. Öå íå ïðèìõà êîãîñü ³ç ïðåäñòàâíèê³â âëàäè. Ïðî íåîáõ³äí³ñòü ðåàãóâàòè íà òå, ùî âæå íå ïåðøèé ð³ê â³äáóâàºòüñÿ â êðà¿í³, äàâíî ãîâîðèëè íàóêîâö³, ô³íàíñèñòè, áàíê³ðè. Ïðîáëåìà ñïðàâä³ º ³ ïîëÿãຠâîíà â òîìó, ùî äîëàðè òà ºâðî âèêîíóþòü ó íàñ â êðà¿í³ íåâëàñòèâó ¿ì ôóíêö³þ. Öå

ñâî¿ çàïàñè õî÷à á íà ê³ëüêà êîï³éîê äîðîæ÷å. À ÿêùî îáâàëèòè êóðñ ãðèâí³ íå äຠÍàöáàíê, ñïåêóëÿíòè ñâ³äîìî ðîçõèòóþòü ðèíîê, ñ³þòü ïàí³êó, íàãí³òàþòü ³ñòåð³þ çà äîïîìîãîþ íàéíÿòèõ «åêñïåðò³â» ³ çíàõîäÿòü ñïîñ³á ïðîäàòè äîðîãèé äîëàð ïåðåñ³÷íèì ãðîìàäÿíàì, ÿê³ íå âñòèãàþòü çðîçóì³òè, ùî æ â³äáóâàºòüñÿ íàñïðàâä³. Öå ìè áà÷èëè ó 2008-2009 ðîêàõ, ³ öå âîíè çíîâó ñïðîáóâàëè çðîáèòè ç êðà¿íîþ â æîâòí³ 2012. ªäèíà ìîæëèâ³ñòü ïðèïèíèòè öþ âàêõàíàë³þ – çðîáèòè ñïåêóëÿö³þ âàëþòîþ íåâèã³äíîþ â ïðèíöèï³. ² òîìó òàê âàæëèâî ï³äòðèìàòè ³í³ö³àòèâó ïðî çàïðîâàäæåííÿ çáîðó ç êîðîòêîòåðì³íîâèõ îïåðàö³é êóï³âë³-ïðîäàæó âàëþòè. Òàê, ïðîïîçèö³ÿ çàïðîâàäèòè ïîäàòîê íå äóæå åôåêòíà. Àëå í³õòî ç ¿¿ ïðîòèâíèê³â íå çì³ã äîâåñòè, ùî âîíà íå åôåêòèâíà. Ëèøå ïîÿâà òåêñòó çàêîíó ïðèçâåëà äî òîãî, ùî çàðàç äîëàðè ìîæíà â³ëüíî ïðèäáàòè â áóäü-ÿêîìó áàíêó êðà¿íè –

íå ïðîñòî ïàïåðîâ³ ãðîø³ ÷è çàñ³á çàîùàäæåíü. Âàëþòà ïåðåòâîðèëàñÿ â Óêðà¿í³ íà ñïåêóëÿòèâíèé ³íñòðóìåíò, íà àíàëîã á³ëåòó «ÌÌÌ», ÿêèé ìîæíà ïðèäáàòè ñüîãîäí³ äåøåâøå, à çàâòðà ñïðîáóâàòè ïðîäàòè äîðîæ÷å. Ùîá íå êàçàëè çàðàç ç åêðàí³â òåëåâ³çîð³â, ó öþ «ãðó» ãðàþòü çîâñ³ì íå ïðîñò³ ãðîìàäÿíè.  íå¿ âïëóòàëèñÿ ö³ë³ êîìåðö³éí³ áàíêè, ï³äïðèºìñòâà, âåëè÷åçíèé ò³íüîâèé ðèíîê. Âîíè ñèäÿòü «ïî âóõà» â äîëàðàõ ³ ÷åêàþòü, êîëè æ íàðåøò³ ñòàíåòüñÿ äåâàëüâàö³ÿ, àáè ïðîäàòè óêðà¿íöÿì

íàâ³òü òàì, äå ¿õ, íà÷åáòî, íå áóëî âçàãàë³. ßêùî æ çá³ð áóäå çàïðîâàäæåíî, àæ³îòàæ³ íà âàëþòíîìó ðèíêó çíèêíóòü Çà òàêèõ óìîâ çàêîí íå çà÷åïèòü ³íòåðåñè òèõ ëþäåé, õòî çáåð³ãຠñâî¿ çàîùàäæåííÿ ó âàëþò³ ÷è êóïóº äîëàðè äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá. Âäàðèòü çàêîí, ³ âäàðèòü äóæå áîëÿ÷å, ïî ñïåêóëÿíòàõ – ïî òèõ, õòî çâèê íàæèâàòèñÿ íà ³íøèõ. Àëå íàâðÿä ÷è ìè ç âàìè ìàºìî ïåðåéìàòèñÿ ¿õí³ìè ïðîáëåìàìè. Êóêîáà Âîëîäèìèð, äîêòîð åêîíîì³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð

PABO HA CO I ³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíîãî Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹5515-V² â³ä 06.12.12 «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2013 ð³ê» ðîçì³ðó ì³ñÿ÷íî¿ ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (ç 1 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó – 1147 ãðí.), ó 2013 ðîö³ òàêèì ïðàâîì ìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ ò³, õòî ìຠçàðîá³òíó ïëàòó 1610 ãðí. Ó 2012 ðîö³ òàêó ìîæëèâ³ñòü ìàëè ãðîìàäÿíè ç çàðîá³òíîþ ïëàòîþ 1500 ãðí. Îòæå, ó 2013 ðîö³ ïîäàòêîâà ñîö³àëüíà ï³ëüãà ñêëàäàòèìå: çàãàëüíà – 573,5 ãðí., ï³äâèùåíà (äëÿ îñ³á, ÿê³ âêàçàí³ ó ïï. 169.1.3 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè – 150 % â³ä çàãàëüíî¿) – 860,25 ãðí., ï³äâèùåíà (äëÿ îñ³á, ÿê³ âêàçàí³ ó ïï. 169.1.4 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè 200% â³ä çàãàëüíî¿) – 1147 ãðí. Ñåêòîð âçàºìî䳿 ç³ Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ ÄÏÑ â îáëàñò³

Á³ëüøå ÷èòàéòå íà

www.interesu.info


¹ 01 (1062) 16 ñ³÷íÿ 2013ð.

MIH B C CTEMI AX CT HACE EHH

Pe op y a

MHC –

oi

Ãîëîâà Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Ìèõàéëî Áîëîòñüêèõ ââàæຠïîçèòèâíèìè çì³íè â ñèñòåì³ çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. Ïðî öå â³í ïîâ³äîìèâ ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç æóðíàë³ñòàìè â³ò÷èçíÿíèõ âèäàíü. Çà éîãî ñëîâàìè, ð³øåííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³êòîðà ßíóêîâè÷à ùîäî ðåîðãàí³çàö³¿ êîëèøíüîãî ÌÍÑ òà Äåðæòåõíîãåíáåçïåêè – ëîã³÷íèé òà ðàö³îíàëüíèé êðîê, ùî äîçâîëèòü íîâîñòâîðåí³é Ñëóæá³ ôóíêö³îíóâàòè åôåêòèâíî òà ïðîôåñ³éíî. À ò³ñíà âçàºìîä³ÿ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ³ç ̳í³ñòåðñòâîì îáîðîíè Óêðà¿íè ïîêðàùèòü ä³ÿëüí³ñòü ï³äðîçä³ë³â. «Äàâàéòå á³ëüøå çóïèíèìîñü íà ³ñòîðè÷íèõ ïåðåäóìîâàõ öüîãî ïðîöåñó. Öèâ³ëüíà îáîðîíà, ùî ïåðåäóâàëà ñüîãîäí³øíüîìó ïîíÿòòþ öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, çàâæäè áóëà ñêëàäîâîþ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè – ÿê ñêëàäîâà ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè ÑÐÑÐ àáî ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè. ² ëèøå ó 1996 ðîö³ ̳í³ñòåðñòâî íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é áóëî ñòâîðåíå ÿê ñàìîñò³éíà ñòðóêòóðà. Ïðè öüîìó äîñ³ âñÿ íîðìàòèâíîïðàâîâà áàçà äîçâîëÿº çàëó÷àòè Çáðîéí³ Ñèëè äî ë³êâ³äàö³¿ ìàñøòàáíèõ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. Ìóñèìî âèçíàòè, ùî ðàí³øå âçàºìîä³ÿ áóëà íåäîñòàòíüî åôåêòèâíîþ, àëå ñüîãîäí³, êîëè íîðìàòèâíî-ïðàâîâà áàçà äîçâîëÿº áåç áþðîêðàòè÷íèõ çàòðèìîê çàä³ÿòè ìîæëèâîñò³ Çáðîéíèõ Ñèë – ïåðåäóñ³ì àâ³àö³þ, ³íæåíåðíó òåõí³êó, òåõí³êó õ³ì³÷íîãî çàõèñòó, ï³ðîòåõí³÷í³ ï³äðîçä³ëè – ñèòóàö³ÿ çì³íèòüñÿ äîêîð³ííî.

Êð³ì òîãî, äèñëîêàö³ÿ Çáðîéíèõ Ñèë ïðè ñï³âïðàö³ ç íàøèìè ñòðóêòóðíèìè òåðèòîð³àëüíèìè îðãàíàìè äîçâîëèòü ðîáèòè öå íàäçâè÷àéíî îïåðàòèâíî. Âîäíî÷àñ, îñîáëèâî âàæëèâî òå, ùî öå â³äáóâàòèìåòüñÿ áåç çàéâèõ ô³íàíñîâèõ âèòðàò. Òàêîæ ö³ çì³íè äîçâîëÿòü ï³äâèùèòè ñîö³àëüíèé çàõèñò íàøèõ ñï³âðîá³òíèê³â», – ïîâ³äîìèâ Ìèõàéëî Áîëîòñüêèõ. Êð³ì òîãî, çà ñëîâàìè î÷³ëüíèêà óêðà¿íñüêèõ ðÿòóâàëüíèê³â, óæå â³äïðàöüîâàíî 80% íîðìàòèâíîïðàâîâî¿ áàçè, ÿêà äîçâîëèòü Ñëóæá³ ÿê³ñíî ïðàöþâàòè â ìåæàõ ïðàâîâîãî ïîëÿ ï³ñëÿ ðåîðãàí³çàö³¿. Çîêðåìà, 9 ñ³÷íÿ íà çàñ³äàíí³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè áóëî ñõâàëåíå Ïîëîæåííÿ ïðî Äåðæàâíó ñëóæáó Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, äíÿìè çàâåðøóºòüñÿ ï³äãîòîâêà Ïîëîæåííÿ ïðî òåðèòîð³àëüí³ ï³äðîçä³ëè ñòðóêòóðè. «ß äóìàþ, âæå íà íàñòóïíîìó òèæí³ ìè çàâåðøèìî ïðîöåñ ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè é óâ³éäåìî â ñòàä³þ ïðèçíà÷åííÿ ñï³âðîá³ò-

a ic op

o o y o

e

BI P B A OB A OH...MO OT OM po ec

àïàðàòó, ³ òåðèòîð ³ à ë ü í è õ ï³äðîçä³ë³â – áóëè ñîö³àëüíî çàõèùåí³, çàáåçïå÷åí³ âñ³ì íåîáõ³äíèì, ñïåöîáëàäíàííÿì, òåõí³êîþ, ìîãëè ïðîôåñ³éíî âèêîíóâàòè ñâî¿ îáîâ’ÿçêè òà ç îïòèì³çìîì äèâèòèñÿ â ìàéáóòíº», – íàãîëîñèâ Ìèõàéëî Áîëîòñüêèõ. Íàãàäàºìî, 24 ãðóäíÿ 2012 ðîêó Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ß í ó ê î â è ÷ ï³äïèñàâ Óêàç 726/2012 ïðî ðåîðãàí³çàö³þ ̳í³ñòåðñòâà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà Äåðæàâíî¿ ³íñïåêö³¿ òåõíîãåííî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè â Äåðæàâíó ñëóæáó Ìèõàéëî Áîëîòñüêèõ Óêðà¿íè ç íàäíèê³â. Êðèòåð³ÿìè â³äáîðó áóäóòü çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ÿê öåíòïîðÿäí³ñòü, ïðîôåñ³îíàë³çì òà ïàò- ðàëüíèé îðãàí âèêîíàâ÷î¿ âëàð³îòèçì â³äíîñíî äî ñôåðè ä³ÿëü- äè, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîíîñò³. ϳñëÿ ÷îãî ðîçïî÷íåòüñÿ íîð- âóºòüñÿ òà êîîðäèíóºòüñÿ ìàëüíà ñòàá³ëüíà ðîáîòà. Ïðåñòèæ ³ Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä÷óòòÿ ãîðäîñò³ çà âëàñíó ïðî- ÷åðåç ̳í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿ôåñ³þ íå ïðîñòî çàëèøàòüñÿ, à áó- í è . ϳäãîòîâëåíî äóòü ëèøå çðîñòàòè, îñê³ëüêè ìè Äåðæàâíîþ ñëóæáîþ çðîáèìî âñå ìîæëèâå, ùîá íàø³ ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ñï³âðîá³òíèêè – ³ öåíòðàëüíîãî

TT BOM CECTP AM P T BAB MI I IOHEP Ïàðàäîêñàëüíî, àëå òîé çëîùàñíèé äåíü íàñïðàâä³ ñòàâ äðóãèì äíåì íàðîäæåííÿ äëÿ ìåøêàíö³â îäíîãî ç äâîïîâåðõîâèõ áóäèíê³â ó ì.Îëåâñüêó, ùî íà Æèòîìèðùèí³. Ñåðåä íèõ – 11-ð³÷íà ijàíà òà 3-ð³÷íà Õðèñòèíà ѳá³ðüîâè, ÿêèõ ³ç çàäèìëåíî¿ êâàðòèðè ÷åðåç â³êíî âèòÿãíóâ ìîëîäèé ïðàâîîõîðîíåöü. 22-ð³÷íèé Äìèòðî ѳâêîâñüêèé ïðàöþº íà ïîñàä³ ïîì³÷íèêà ä³ëüíè÷íîãî ³íñïåêòîðà Îëåâñüêîãî ðàéâ³ää³ëêó ì³ë³ö³¿ ò³ëüêè äâà ðîêè. ² õî÷ îõîðîíÿº ïðàâîïîðÿäîê íà òåðèòî𳿠äåê³ëüêîõ ñ³ë ðàéîíó, â äåíü, êîëè ç³ çâè÷àéíîãî ñåðæàíòà ì³ë³ö³¿ ïåðåòâîðèâñÿ íà ãåðîÿ-ðÿò³âíèêà, â³í ïåðåáóâàâ ó ñëóæáîâèõ ñïðàâàõ ó ðàéîííîìó öåíòð³. – Áóëî áëèçüêî äâîõ ãîäèí äíÿ, ³ ÿ ïîâåðòàâñÿ ç îäí³º¿ ç ì³ñüêèõ îðãàí³çàö³é ó ðàéâ³ää³ëîê, – ðîçïîâ³äຠÄìèòðî. – Ðàïòîì ïî÷óâ äèòÿ÷³ âèãóêè òà çàêëèêè ïðî äîïîìîãó. Êîëè ìîëîäèé ñåðæàíò çðîçóì³â, ùî êðèêè ëóíàþòü ç äâîïîâåðõîâîãî áóäèíêó, ïîâç ÿêèé â³í ÿê ðàç ïðîõîäèâ, òî, íå ðîçäóìóþ÷è, êèíóâñÿ äî ðîç÷èíåíîãî â³êíà íà ïåðøîìó ïîâåðñ³, ç ÿêîãî ïîâîë³ òÿãíóëàñÿ ö³âî÷êà ñèâîãî äèìó. Ç öüîãî â³êíà íà ì³ë³ö³îíåðà äèâèëèñÿ ïåðåëÿêàíèìè î÷åíÿòêàìè äâ³ á³ëÿâ³ ä³â÷èíêè. Ïîáà÷èâøè ëþäèíó ó ôîðì³, âîíè îáèäâ³ çàìàõàëè ðó÷êàìè, à ñòàðøà ç íèõ ñêàçàëà, ùî âñåðåäèí³ ñò³ëüêè äèìó, ùî âèéòè ç ê³ìíàòè, òà é âçàãàë³ ç êâàðòèðè âîíè âæå íå ìîæóòü. Çâîë³êàòè áóëî íå ìîæíà, àäæå äèì âè¿äàâ î÷³, à

äèõàòè â ê³ìíàò³, äå çíàõîäèëèñÿ ä³òè, ñòàâàëî çîâñ³ì íåìîæëèâî. Íå âòðà÷àþ÷è ÷àñó, Äìèòðî ïî÷àâ âèòÿãóâàòè ä³â÷àòîê ç äèìîâî¿

â³äຠâðÿòîâàíà ì³ë³ö³îíåðîì ijàíà. – Ñïî÷àòêó â êâàðòèð³ çàïàõëî äèìîì, à ïîò³ì ñòàëî âàæêî äèõàòè. ß äóæå çëÿêàëàñÿ, ùî ìè ç ñåñòðè÷êîþ çàäèõíåìîñÿ. Òîìó ñõîïèëà íàø³ êóðòî÷êè, â³äêðèëà â³êíî, à ñàìà ïî÷àëà êëèêàòè íà äîïîìîãó. ² ðàïòîì íàñ ïî÷óâ äÿäüêî-ì³ë³ö³îíåð. Cåñòðè÷êè ïåðåáóâàëè ó â³ääàëåí³é ê³ìíàò³, â³êíî ÿêî¿ âèõîäèòü íà ïðîòèëåæíèé â³ä ï³ä’¿çäó á³ê

Äìèòðî ѳâêîâñüêèé ç âðÿòîâàíèìè íèì ñåñòðè÷êàìè ³ ¿õíüîþ ìàìîþ

ïàñòêè, â ÿêó çà ë³÷åí³ õâèëèíè ïåðåòâîðèëàñÿ ¿õ ê³ìíàòà. Ñïî÷àòêó – 3-ð³÷íó Õðèñòèíó, ïîò³ì – 11ð³÷íó ijàíó. Áëàãî, ñòàðøà ä³â÷èíêà çäîãàäàëàñÿ çàçäàëåã³äü ïðèõîïèòè âåðõí³é îäÿã äëÿ ñåáå ³ äëÿ ñåñòðè÷êè. – Ìè áóëè âäîìà ñàì³, ìàìà îá³öÿëà ïîâåðíóòèñÿ ç ðîáîòè áëèçüêî òðåòüî¿ ãîäèíè, – ðîçïî-

ñòîð. 5

̲ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ: ̲˲ֲÉͲ, ÍÀÄÇÂÈ×ÀÉͲ

âóëèö³. Òîìó íå÷èñëåíí³ ìåøêàíö³ áóäèíêó, ÿê³ âñòèãëè âèá³ãòè ç³ ñâî¿õ çàäèìëåíèõ êâàðòèð ó äâ³ð, íå ìîãëè í³ áà÷èòè, í³ ÷óòè ä³òåé. ßê ò³ëüêè Äìèòðî ѳâêîâñüêèé âèòÿãíóâ ä³â÷àò, äî áóäèíêó ï³ä’¿õàëè ïîæåæíèêè, ÿê³ çâ³ëüíèëè ç äèìîâî¿ áëîêàäè ùå òðüîõ ìåøêàíö³â äðóãîãî ïîâåðõó

³ ïî÷àëè íåãàéíî òóøèòè âèÿâëåíèé îñåðåäîê çàéìàííÿ. ßê âèÿâèëîñÿ, â³í çíàõîäèâñÿ â áåçïîñåðåäí³é íàáëèæåíîñò³ äî êâàðòèðè ѳá³ðüîâèõ: ïðîñòî ï³ä ñõîäàìè, ùî âåäóòü íà äðóãèé ïîâåðõ áóäèíêó – â³ä ïåðåïàäó åëåêòðè÷íî¿ íàïðóãè ñòàëîñÿ çàéìàííÿ âîäÿíîãî íàñîñà. Áîã çíà ÿêèì äèâîì íàçèâàþòü ðÿòóâàëüíèêè òå, ùî âîãîíü íå ä³ñòàâñÿ äî ìåòàëåâîãî áàëîíà ç ãàçîì, áåçòóðáîòíî çàëèøåíîãî ìåøêàíöÿìè íåïîäàë³ê â³ä íåáåçïå÷íîãî ïðèñòðîþ. Òèì ÷àñîì äî ñâîãî äîìó á³ãëè áàòüêè ìàëåíüêèõ ä³â÷àòîê. Óïåâíèâøèñü, ùî ä³òè âæå ó áåçïåö³ ³ ï³ä íàãëÿäîì, ì³ë³ö³îíåð-ðÿò³âíèê, ñêðîìíî â³êëàíÿâøèñü, ïîñï³øèâ ïîâåðíóòèñÿ äî âèêîíàííÿ ïîâñÿêäåííèõ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â. – ß áåçìåæíî âäÿ÷íà ì³ë³ö³îíåðó, ÿêèé âðÿòóâàâ ìî¿õ äî÷îê â³ä á³äè, – äîäຠìàìà âðÿòîâàíèõ ä³â÷àòîê ˳ë³ÿ ѳá³ðüîâà. – Íàâ³òü ñòðàøíî ïîäóìàòè, ÷èì áè âñå öå ìîãëî ñê³í÷èòèñÿ. Ñàì Äìèòðî ѳâêîâñüêèé âëàñíîðó÷íèé ïîðÿòóíîê ñåñòðè÷îê äî îñîáëèâîãî ãåðîéñòâà íå â³äíîñèòü. dzçíàºòüñÿ, ùî äîïîìàãàòè ëþäÿì ó á³ä³ – öå ÷àñòèíà éîãî ïîêëèêàííÿ. ² äÿêóº ïðîâèä³ííÿ çà òå, ùî ÿê ðàç â÷àñíî îïèíèâñÿ òàì, äå áóëà ïîòð³áíà éîãî äîïîìîãà. Îëüãà Íîìåð÷óê, ÑÇà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

³ä âèáóõó ëåäü íå çëåò³â ó ïîâ³òðÿ áóäèíîê ó ñåë³ Ñëàâ³â ×åðíÿõ³âñüêîãî ðàéîíó. Ïðè÷èíà — íåîáåðåæíå ïîâîäæåííÿ ç ãàçîâèì áàëîíîì. Òîãî äíÿ äî ñòàðåíüêèõ ä³äóñÿ ç áàáóñåþ çàâ³òàâ 19-ð³÷íèé îíóê. ßêðàç òàê ñï³âïàëî, ùî öüîãî æ äíÿ ïåíñ³îíåðàì ïðèâåçëè çàïðàâëåíèé ãàçîâèé áàëîí. Àëå, îò ëèõî, éîãî âåíòèëü áóâ òàê ì³öíî çàêðó÷åíèé, ùî, ïåðåôðàçîâóþ÷è â³äîìó êàçêó, ä³ä êðóòèâ — íå â³äêðóòèâ, áàáà êðóòèëà — íå â³äêðóòèëà. Íà äîïîìîãó ñòàðåíüêèì âèð³øèâ ïðèéòè îíóê. Íå äîâãî äóìàþ÷è, â³í óçÿâ ìîëîòîê ³ íàìàãàâñÿ õî÷ òðîõè ïîâîðóøèòè âåíòèëü, ÿêèé óïåðòî íå õîò³â â³äêðó÷óâàòèñÿ. Ëèõî òðàïèëîñÿ âæå ï³ñëÿ äðóãîãî óäàðó ìîëîòêà. – Õëîïöåâ³, î÷åâèäíî, âäàëîñÿ â³äêðèòè áàëîí ç ïåðøîãî ðàçó. ³í ïî÷àâ ïóñêàòè ãàç. À çà äðóãèì ðàçîì âèíèêëà ³ñêðà, ÿêà ³ ñïðè÷èíèëà âèáóõ, - ðîçïîâ³ëè íàì ó ïðåñ-ñëóæá³ óïðàâë³ííÿ ÌÍÑ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³.

×åðåç ñïàëàõ ñòàâñÿ òàê çâàíèé “ïîâ³òðÿíèé õëîïîê”. Çàéíÿëèñÿ øòîðè òà äåðåâ’ÿí³ êîíñòðóêö³¿. Íà ùàñòÿ, â õîä³ ïîæåæ³ ìàéæå í³õòî íå ïîñòðàæäàâ. Ó õàò³ îáãîð³ëè ò³ëüêè â³êíà òà äîìàøíº ìàéíî.

Ç âîãíþ 19-ð³÷íîãî õëîïöÿ âèòÿãóâàëè âæå ðÿòóâàëüíèêè. Éîãî ç îï³êàìè äðóãîãî ñòóïåíÿ â³äðàçó çàáðàëà “øâèäêà”. ßê ïîâ³äîìëÿþòü ðÿòóâàëüíèêè, â îíóêà îáãîð³ëè ðóêè òà îáëè÷÷ÿ. Ðåøòó øê³ðè âðÿòóâàâ îäÿã. Ðîìàí ÇÄÎÐÈÊ

OMEP BI 4-pi

O I IB

x o pyc o a y o a a ce e o pi

po

1 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó î 09.00 äî Áðóñèë³âñüêîãî РÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ïîìåð 4-ð³÷íèé õëîï÷èê, æèòåëü ñìò. Áðóñèëîâà.

Íà ì³ñöå ïî䳿 âè¿õàëà ñë³ä÷î-îïåðàòèâíà ãðóïà ðàéâ³ää³ëó, ïðàö³âíèêè ÿêî¿ ïåðåâ³ðÿëè ³íôîðìàö³þ òà ç’ÿñîâóâàëè îáñòàâèíè ïî䳿. Çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè, íàïåðåäîäí³, 30 ãðóäíÿ 2012 ðîêó, áëèçüêî 22.00, õëîï÷èê, çíàõîäÿ÷èñü âäîìà â áóäèíêó, ïðîëèâ íà ñåáå îêð³ï, îòðèìàâøè ïðè öüîìó çíà÷í³ îï³êè òóëóáà òà í³ã. Îäíàê áàòüêè äî ë³êóâàëüíîãî çàêëàäó ïî ìåäè÷íó äîïîìîãó íå çâåðòàëèñü, çà ¿õ ñëîâàìè, ñàìîñò³éíî îáðîáëÿþ÷è ðàíè äèòèíè. 4ð³÷íèé õëîï÷èê ïîìåð, îð³-

ºíòîâíî, 31 ãðóäíÿ. Çà ïîïåðåäí³ì âèñíîâêîì åêñïåðò³â, ïðè÷èíîþ ñìåðò³ ñòàëè îï³êè ²-²² ñòóïåíÿ ò³ëà äèòèíè.  ñ³ì’¿ 28-ð³÷íîãî áàòüêà òà 25-ð³÷íî¿ ìàòåð³ çðîñòຠùå 4 ä³òåé. Ðîäèíà íàëåæèòü äî, êðèçîâèõ. Íàðàç³ ì³ë³ö³ºþ çà äàíèì ôàêòîì ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ. Ïðèçíà÷åíî ñóäîâî-ìåäè÷íå äîñë³äæåííÿ, ÿêå âñòàíîâèòü ïðè÷èíó ñìåðò³ äèòèíè. ÑÇà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

M TOBI OPIB ABTO C Íåùîäàâíî áëèçüêî ñüîìî¿ âå÷îðà ó Êìèòîâ³ Êîðîñòèø³âñüêîãî ðàéîíó çàéíÿâñÿ ðåéñîâèé àâòîáóñ «Íåîïëàí», ÿêèé ¿õàâ ³ç Êèºâà äî Íîâîäí³ñòðîâñüêà ×åðí³âåöüêî¿ îáëàñò³. Çàéìàííÿ âèÿâèâ âîä³é. Ïðîñòî ç-ï³ä çàäí³õ êîë³ñ ³øîâ äèì. Ïîëóì’ÿ, ÿêå îõîïèëî çàäíþ ÷àñòèíó àâòîáóñà, ðîçäóâàâ çóñòð³÷íèé â³òåð. Íà ùàñòÿ, øîôåð øâèäêî çîð³ºíòóâàâñÿ ³ ïî÷àâ ãàñèòè ïîæåæó âîãíåãàñíèêîì. Ñàìå öå, ñòâåðäæóþòü ðÿòóâàëüíèêè, äîïîìîãëî çóïèíèòè ðîçïîâñþäæåííÿ “÷åðâîíîãî ï³âíÿ”. Ïîäàëüøå ãàñ³ííÿ çä³éñíþâàëè âæå êîðîñòèø³âñüê³ ðÿòóâàëüíèêè. Çà ãîäèíó ïîëóì’ÿ ë³êâ³äóâàëè. Ïðè÷èíîþ ïîæåæ³, ââàæàþòü â ÌÍÑ, ñòàëè ãàëüì³âí³ êîëîäêè, ÿê³ ïî÷àëè ãîð³òè â³ä ïåðåãð³âó. Ïàñàæèð³â, ÿê ñòâåðäæóº âîä³é, ó ñàëîí³ íå áóëî. Àëå î÷åâèäö³ ïðèãîäè ñòâåðäæóþòü, ùî ëþäè â àâòîÁ³ëüøå ÷èòàéòå íà

áóñ³ òàêè áóëè. Î÷åâèäíî, ùî âîä³é “Íåîïëàíà” ïðîñòî âçÿâ ïàñàæèð³â ó ïîïóòíîìó íàïðÿìêó. Íà ùàñòÿ, í³õòî ç ïðèñóòí³õ íå ïîñòðàæäàâ. Òà é ñàì àâòîáóñ îá³éøîâñÿ “êîñìåòè÷íèìè” óøêîäæåííÿìè: îáãîð³ëè ëèøå ñàëîí ó çàäí³é ÷àñòèí³ òà ôàðáà ççîâí³. Ðîìàí ÇÄÎÐÈÊ

www.interesu.info


6 ñòîð.

B O

¹ 01 (1062) 16 ñ³÷íÿ 2013ð.

̲ÑÖŲ ÍÎÂÈÍÈ: ÊÐÈ̲ÍÀËÜͲ

B

o

BAB OC pc

o y pa o i

pa ooxopo

i

HA « ET p

pa o

Íà òåðèòî𳿠Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ òðèâàþòü ñï³ëüí³ ïðîô³ëàêòè÷í³ ðåéäè ì³ë³ö³¿ òà ïðåäñòàâíèê³â ë³ñãîñï³â. Ó ë³ñàõ îõîðîíö³ æèâî¿ ïðèðîäè òà ïðàâîïîðÿäêó øóêàþòü ïîðóøíèê³â-áðàêîíüºð³â, ï³äãîäîâóþòü òâàðèí ³ ïðîâîäÿòü ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ñåðåä æèòåë³â íàéáëèæ÷èõ äî ë³ñîïîñàäîê íàñåëåíèõ ïóíêò³â. Äíÿìè ñï³ëüíèé íàðÿä ïðàâîîõîðîíö³â-ðåéäóâàëüíèê³â íàòðàïèâ íà ôàêò áðàêîíüºðñòâà. Çà ùîéíî çàëèøåíèìè ñë³äàìè áóëî âñòàíîâëåíî îñîáó ñàìîãî ïîðóøíèêà, ùî ëîâèâ äè÷èíó â ë³ñ³ çà äîïîìîãîþ ñàìîðîáíîãî çíàðÿääÿ, çíàíîãî â íàðîä³ ÿê «ïåòëÿ». Íèì âèÿâèâñÿ æèòåëü ñ. Âàñèë³âêè, ÿêèé, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè, íå ò³ëüêè çäî-

áóâ äè÷èíó çàáîðîíåíèì ñïîñîáîì, àëå é âçàãàë³ ïîëþâàâ íåçàêîííî, îñê³ëüêè íå çàðåºñòðîâàíèé ÿê ìèñëèâåöü. Ó ñâîºìó äîìîãîñïîäàðñòâ³ ÷îëîâ³ê ðîçðîáèâ òóøó äèêî¿ êîñóë³, ùî ïîòðàïèëà â ïåòåëüíó ïàñòêó. À ùîá ïðèõîâàòè ñë³äè, ïðîñòî â ï³äñîáíîìó ïðèì³ùåíí³ â ïå÷³ ñïàëèâ øêóðó òâàðèíè. Çà ñëîâàìè ñàìîãî ïðàâîïîðóø-

íèêà, ïðî ïðîòèçàêîíí³ñòü ñâîãî ïîëþâàííÿ â³í çíàâ. Àëå, ìîâëÿâ, íå âòðèìàâñÿ â³ä ñïîêóñè ïðèãîñòèòè ðîäè÷³â, ùî ïðè¿çäÿòü ç³ ñòîëèö³, ñòðàâîþ ç äè÷èíè.

øòðàôó.

»

pa

Âò³ì, ÿê ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Æèòîìèðñüêîãî РÓÌÂÑ Ìèêîëà Øì³äò, â³äíîñíî ïîðóøíèêà áóëî ñêëàäåíî àäì³í³ñòðàòèâí³ ìàòåð³àëè çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë çäîáóâàííÿ îá’ºêò³â òâàðèííîãî ñâ³òó. Òåïåð ïîðóøíèêîâ³ çàãðîæóº ñïëàòà çíà÷íî¿ ñóìè Îëüãà Íîìåð÷óê, ÑÇà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ Çí³ìîê ÓÌÂÑ

TOM PI POM T TE E OHHI « A A P » Çà òðè òèæí³ äî Íîâîãî ðîêó áàãàòîïîâåðõîâèé áóäèíîê íà âóëèö³ Øåâ÷åíêà, 12-â Æèòîìèðà íàäîâãî áóâ ïîçáàâëåíèé òåëåôîííîãî çâ’ÿçêó. Ç 15 ãðóäíÿ ³ äî гçäâà Õðèñòîâîãî ìîâ÷àëè òåëåôîíí³ àïàðàòè íå ëèøå â ñ³ìäåñÿòè éîãî êâàðòèðàõ, à é â ðîçì³ùåíîìó â íüîìó ìåäè÷íîìó öåíòð³ ðåàá³ë³òàö³¿ ÷îðíîáèëüö³â, äî ðå÷³, ñòâîðåíîìó çà ñïðèÿííÿ ïîñîëüñòâà ßïîí³¿ â Óêðà¿í³ ³ àñîö³àö³¿ «×îðíîáèëü-Òþáó». Íà ìîº çàïèòàííÿ «×îìó òàê ñòàëîñÿ?» â äèñïåò÷åðñüê³é ñëóæá³ ðåã³îíàëüíî¿ ô³ë³¿ êîìïàí³¿ «Óêðòåëåêîì» ïîÿñíèëè: «Òîìó, ùî êðà䳿 â³äð³çàëè é ïîöóïèëè êàáåëü òåëåôîííî¿ ë³í³¿ äî âàøîãî áóäèíêó». ² çàïåâíèëè, ùî äî Íîâîãî ðîêó çâ’ÿçîê áóäå â³äíîâëåíî. Àëå é íà Íîâîð³÷íå ñâÿòî ìåøêàíö³ öüîãî âåëèêîãî áóäèíêó íå çìîãëè ïðèâ³òàòèñÿ ïî òåëåôîíó ç ðîäè÷àìè, äðóçÿìè, çíàéîìèìè. Áî êðà䳿 â³äð³çàëè âæå íîâèé êàáåëü – îäðàçó íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ éîãî çàâåäåííÿ ìàéñòðàìè «Óêðòåëåêîìó» íà ïîøêîäæåíó ÷àñòèíó ë³í³¿ çâ’ÿçêó.

A BI

Ha

o

Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî öå íå ïåðøèé ôàêò òàêîãî øê³äíèöòâà. Ùå ðàí³øå ëèõî䳿 çàðàäè í³ê÷åìíî¿ ïîæèâè â³äð³çàëè òåëåôîííå ñïîëó÷åííÿ äî ñåìèïîâåðõîâîãî áóäèíêó, ùî íà ðîç³

âóëèöü Âåëèêà Áåðäè÷³âñüêà òà Äîâæåíêà, ³ äî «âèñîòêè» íà âóëèö³ ³òðóêà, 29. «ßêèõ çàõîä³â âæèâàºòüñÿ äëÿ çàõèñòó òåëåôîííèõ êîìóí³êàö³é â³ä ãðàá³æíèê³â? Àäæå âîíè äîøêóëÿþòü

PA

p i acy i c a

OBAHO

e o o x ae i

Íàáðàâ ÷èííîñò³ âèðîê Êîðîñòåíñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ â êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³, ïîðóøåí³é òà ðîçñë³äóâàí³é ñë³ä÷èìè ÓÑÁÓ ùîäî êîëèøíüî¿ íà÷àëüíèö³ ïóíêòó ïåðåäà÷³ âàãîí³â íà ïðèêîðäîíí³é ñòàíö³¿ «Êîðîñòåíü» Êîðîñòåíñüêî¿ ñòàíö³¿ çàë³çíè÷íèõ ïåðåâåçåíü Äåðæàâíîãî òåðèòîð³àëüíî-ãàëóçåâîãî îá’ºäíàííÿ «Ï³âäåííî-çàõ³äíà çàë³çíèöÿ». Çëîâìèñíèöÿ çàïðîâàäèëà êîðóïö³éíó ñõåìó óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè â ïîâíîìó îáñÿç³ ìèòíèõ ïëàòåæ³â ³ çáîð³â ï³ä ÷àñ ââåçåííÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òåõí³÷íîãî ðîç÷èííèêà (õ³ì³÷íà ðå÷îâèíà, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ â ëàêîôàðáîâ³é ïðîìèñëîâîñò³). Ùîéíî öèñòåðíè ç ðîç÷èííèêîì ïîòðàïëÿëè íà çàë³çíè÷íó ñòàíö³þ «Êîðîñòåíü» ì³æíàðîäíîãî çàë³çíè÷íîãî ïóíêòó ïðîïóñêó «Âèñòóïîâè÷³» Æèòîìèðñüêî¿ ìèòíèö³, â³äïîâ³äàëüíà ÷èíîâíèöÿ ñòàíö³¿ (äî ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â ÿêî¿ âõîäèëî äåêëàðóâàííÿ ³ìïîðòíèõ ³ òðàíçèòíèõ âàíòàæ³â, êåð³âíèöòâî àãåíòàìè, ÿê³ ï³äïèñóâàëè äåêëàðàö³¿) çä³éñíþâàëà ÷àñòêîâó çàì³íó îðèã³íàëüíèõ òîâàðíî-ñóïðîâ³äíèõ äîêóìåíò³â íà ñôàëüøîâàí³. Ïðè öüîìó â ï³äðîáëåíèõ ³íâîéñàõ á³ëîðóñüêà ô³ðìà-ïîñòà÷àëüíèê çàì³íþâàëàñÿ íà êîìåðö³éíó

íå ò³ëüêè àáîíåíòàì «Óêðòåëåêîìó», à é, ö³ëêîì î÷åâèäíî, çàâäàþòü íåìàëèõ çáèòê³â âàøîìó ï³äïðèºìñòâó», – çàïèòóþ ïðè çóñòð³÷³ äèðåêòîðà Æèòîìèðñüêî¿ ô³ë³¿ ö³º¿ ñîë³äíî¿ êîìïàí³¿ Âàëåíòèíà Êóðåëü÷óêà. «Ìè óêëàëè óãîäó ç Äåðæàâíîþ ñëóæáîþ îõîðîíè, ³ ¿¿ á³éö³ çä³éñíþòü ïàòðóëþâàííÿ ïî ì³ñòó. Âîíè íåäàâíî âï³éìàëè íà «ãàðÿ÷îìó» çàòÿòîãî âèêðàäà÷à òåëåôîííèõ êàáåë³â. ßêðàç òîä³, êîëè â³í âçÿâñÿ çð³çàòè á³ëÿ áóäèíêó íà âóëèö³ ³òðóêà,29 â³äíîâëåíèé êàáåëü», – ðîçïîâ³â Âàëåíòèí Ïåòðîâè÷. «² ùî ç íèì â÷èíèëè?» – ö³êàâëþñü «Â³äïóñòèëè. Áî â³í çàÿâèâ, ùî ìຠâ³äêðèòó ôîðìó òóáåðêóëüîçó ³ çìóøåíèé â òàêèé ãàíåáíèé ñïîñ³á çàðîáëÿòè íà ïðîæèòîê», – â³äïîâ³â Âàëåíòèí Êóðåëü÷óê ³ ïîñòàâèâ ðåçîííå çàïèòàííÿ: – «×îìó âðàæåí³ ö³ºþ íåáåçïå÷íîþ ³íôåêö³éíîþ õâîðîáîþ îñîáè

ñòðóêòóðó, çàðåºñòðîâàíó â îôøîðí³é çîí³, à ðåàëüíà âàðò³ñòü âàíòàæó çàíèæóâàëàñÿ. Çà çàì³íó ³íâîéñó íà êîæåí âàãîí ïðàâîïîðóøíèöÿ îòðèìóâàëà â³äïîâ³äíó âèíàãîðîäó. Íàäàë³ íà ï³äñòàâ³ öèõ ô³êòèâíèõ äîêóìåíò³â ñòîëè÷í³ ô³ðìè-îòðèìóâà÷³ ðîçìèòíþâàëè ââåçåíèé òåõí³÷íèé ðîç÷èííèê áåç äîïëàòè ìèòíèõ ïëàòåæ³â. Âñòàíîâëåíî, ùî öÿ ñõåìà ïðàöþâàëà çà ³íòåíñèâíèì ãðàô³êîì: öèñòåðíè ç âàíòàæåì ïåðåòèíàëè äåðæêîðäîí ç ðåãóëÿðí³ñòþ ó 3-4 äîáè. Òîæ çà òðè ì³ñÿö³ íàïðóæåíî¿ «ðîáîòè» ïðàâîïîðóøíèêè âñòèãëè ââåçòè íà ìèòíó òåðèòîð³þ Óêðà¿íè, ðîç-

a a , a a cy y o a 1

îòàê â³ëüíî ñíîâèãàþòü ïî ì³ñòó, ñåðåä ëþäåé? ×îìó ¿õ íå ³çîëüîâóþòü, íå ðîçì³ùóþòü ó ñïåöçàêëàäè, ÿê öå ðîáëÿòü ó êðà¿íàõ Çàõ³äíî¿ ªâðîïè, Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ Àìåðèêè?». À ïðèñóòí³é íà ö³é áåñ³ä³ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Æèòîìèðñüêî¿ ô³ë³¿ «Óêðòåëåêîìó» Âàëåð³é Âîçíþê ïîâ³äîìèâ, ùî òàê³ ëèõ³ «ìèñëèâö³» çà òåëåôîííèìè êàáåëÿìè ïîçàòîð³ê çàâäàëè ï³äïðèºìñòâó çáèòê³â ìàéæå íà äâ³ ñîòí³ ãðèâåíü. Òîð³øí³ âòðàòè â³ä ¿õíüî¿ êðàä³éñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ùå îáë³êîâóþòüñÿ, òà, çà éîãî îö³íêîþ, âîíè áóäóòü ùå á³ëüøèìè. Òîìó êåð³âíèöòâî Æèòîìèðñüêî¿ ô³ë³¿ «Óêðòåëåêîìó» îô³ö³éíî çâåðíóëîñÿ çà ïîì³÷÷þ é äî Êîðîëüîâñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿, ³ äî ïðîêóðàòóðè îáëàñò³. ² ãðîìàäñüê³ñòü Æèòîìèðà ñïîä³âàºòüñÿ, ùî ïðàâîîõîðîíö³ äîïîìîæóòü òåëåêîì³âöÿì ïðèïèíèòè öåé äèêóíñüêèé øàáàø, ÿêèé, çà âèñëîâîì îäíîãî äîòåïíèêà, ÷èíÿòü ëþäñüêî¿ ïîäîáè ÷óïàêàáðè. ²âàí ÃÎÖÀËÞÊ Çí³ìîê ç ²íòåðíåòó

CXEMO

o o a a a yx p e

c

ìèòíèòè òà âèïóñòèòè ó â³ëüíèé îá³ã ðîç÷èííèê çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ ïîíàä 43 ìëí ãðèâåíü. Âíàñë³äîê öüîãî äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íåäîîòðèìàâ ïîíàä 1 ìëí ãðèâåíü îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â.

âèì òåðì³íîì 1 ð³ê òà ïîçáàâëåíî ïðàâà îá³éìàòè ïîñàäè, ïîâ’ÿçàí³ ç³ çä³éñíåííÿì îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷èõ ³ àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêèõ ôóíêö³é íà ï³äïðèºìñòâàõ ³ óñ-

Ñóä âèçíàâ ïðàâîïîðóøíèöþ âèííîþ ó â÷èíåíí³ çëî÷èí³â – çëîâæèâàíí³ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, ó ñëóæáîâîìó ï³äðîáëåíí³ òà ³íøèõ. ¯é ïðèçíà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ 3 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç ³ñïèòî-

òàíîâàõ óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³, íà 1,5 ðîêó. ϳäãîòîâëåíî çà ³íôîðìàö³ºþ ïðåñ-ãðóïè ÓÑÁ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ ²ëþñòðàö³ÿ ç ²íòåðíåòó

15-PI H B 37-PI HO O

Øîêóþ÷èé âèïàäîê òðàïèâñÿ â Áåðäè÷åâ³ íàïåðåäîäí³ ð³çäâÿíèõ ñâÿò. Ó÷åíü 9 êëàñó îäí³º¿ ç áåðäè÷³âñüêèõ øê³ë çàð³çàâ ÷îëîâ³êà 37 ðîê³â. ßê ñòâåðäæóþòü â ì³ë³ö³¿, øêîëÿð ³ äîðîñëèé ðàçîì ðîçïèâàëè ñïèðòíå, à ïîò³ì ïîñâàðèëèñÿ. ßê íàñë³äîê — õëî-

ïåöü âäàðèâ ÷îëîâ³êà íîæåì ³ òîé ïîìåð. Äåòàëåé ïðàâîîõîðîíö³ ïîêè ùî íå ïîâ³äîìëÿþòü. Øêîëÿðà âæå çàòðèìàíî. Éîãî çâèíóâà÷óþòü ó íàíåñåíí³ òÿæêèõ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü, ùî ïðèçâåëè äî ñìåðò³. Ðîìàí ÇÄÎÐÈÊ

MI I IOHEP-XA APH a p

o a a

pc i o ac i C i i io epa-xa ap

a

Ñï³âðîá³òíèêè Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè ñï³ëüíî ç îáëàñíîþ ïðîêóðàòóðîþ âèêðèëè òà ïðèïèíèëè ïðîòèïðàâíó ä³ÿëüí³ñòü íà÷àëüíèêà ñåêòîðó äåðæàâíî¿ ñëóæáè áîðîòüáè ç åêîíîì³÷íèìè çëî÷èíàìè îäíîãî ç ðàéîííèõ â³ää³ë³â ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³, ÿêèé âèìàãàâ ãðîø³ â³ä ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìöÿ çà íåïåðåøêîäæàííÿ çä³éñíåííþ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âñòàíîâëåíî, ùî êàï³òàí ì³ë³ö³¿ çà çàìîâ÷óâàííÿ í³áèòî âèÿâëåíèõ ïîðóøåíü â õîä³ ïåðåâ³ðîê äåê³ëüêîõ ìàãàçèí³â, ÿê³ íàëåæàòü îäíîìó âëàñíèêó, âèìàãàâ òà îòðèìàâ â³ä ï³äïðèºìöÿ ïîíàä 11 òèñ. ãðèâåíü õàáàðà. Çà öèì ôàêòîì 13 ãðóäíÿ 2012 ðîêó îðãàíè ïðîêóðàòóðè â³äêðèëè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ÷.3 ñò.364 (çëîâæèâàííÿ âëàäîþ àáî ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì) Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Ïðàâîîõîðîíö³ ç’ÿñóâàëè, ùî òèì ÷àñîì ñï³âðîá³òíèê ì³ë³ö³¿, ïîãðîæóþ÷è ïîäàëüøèìè ïåðåâ³ðêàìè, âèëó÷åííÿì êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè, çàòðèìàííÿì ïðàö³âíèê³â ìàãàçèí³â òîùî, çàïðîïîíóâàâ «ïîñò³éíó îï³êó» ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà óìîâè ñïëàòè éîìó 1,6 òèñ. äîëàð³â ÑØÀ ùîì³ñÿöÿ. 9 ñ³÷íÿ ö.ð. íà ï³äñòàâ³ ïîñòàíîâè ïðî çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà â÷èíåííÿì çëî÷èíó ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ òà ïðîêóðàòóðè çàòðèìàëè õàáàðíèêà «íà ãàðÿ÷îìó» ï³ä ÷àñ

îäåðæàííÿ íèì 1 600 äîëàð³â ÑØÀ – ñóìè îäíîì³ñÿ÷íîãî «â³äêóïíîãî».

Òîãî æ äíÿ ïðîêóðàòóðîþ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ ñòîñîâíî çàòðèìàíîãî â³äêðèòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ÷.3 ñò.368 (îäåðæàííÿ õàáàðà) Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà îá’ºäíàíî ç óæå â³äêðèòèì ïðîâàäæåííÿì. Íàðàç³ çàòðèìàíèé ïåðåáóâຠ⠳çîëÿòîð³ òèì÷àñîâîãî óòðèìàííÿ ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³. Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó ñïðàâ³ òðèâàº. Ïðåñ-ãðóïà ÓÑÁ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

A EPA O MIH ABTOMO I M Me

a e Ho o pa a-Bo « po e i » a 45 c

c p

oo

Æèòåëü ì. гâíîãî íà òåðèòî𳿠Æèòîìèðùèíè îáì³íÿâ ñâ³é ïîòóæíèé àâòîìîá³ëü íà á³ëüø åêîíîìíèé. Ïðè öüîìó ÷îëîâ³ê íå çàô³êñóâàâ ñâî¿ ä³¿ þðèäè÷íî. Çà òðè ì³ñÿö³ ç’ÿñóâàëîñü, ùî äîêóìåíòè íà íîâèé àâòîìîá³ëü º ï³äðîáëåíèìè, à ñàìà ìàøèíà îïèíèëàñü íà øòðàôìàéäàí÷èêó. Íà ïî÷àòêó ñ³÷íÿ äî Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîãî Ì ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ çâåðíóâñÿ 27ð³÷íèé æèòåëü ñóñ³äíüî¿ îáëàñò³ ³ç çàÿâîþ ïðî òå, ùî â ðåçóëüòàò³ øàõðàéñüêèõ ä³é â³í çàçíàâ çáèòê³â íà 45 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ßê ç’ÿñóâàëîñü ó õîä³ ïîïåðåäíüî¿ ïåðåâ³ðêè ³íôîðìàö³¿, çàÿâíèê ùå ó âåðåñí³ ìèíóëîãî ðîêó ðîçì³ñòèâ ó ìåðåæ³ ²íòåðíåò îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ ñâîãî àâòîìîá³ëÿ «ÁÌ». ×åðåç äåÿêèé ÷àñ äî íüîãî çàòåëåôîíóâàâ íåçíàéîìåöü, ÿêèé íàçâàâñÿ æèòåëåì ì. Áåðäè÷åâà. ×îëîâ³ê íà ³ì’ÿ Ðîìàí çàïðîïîíóâàâ âèã³äíó óãîäó ç îáì³íó àâòîìîá³ëÿìè. Ìîâëÿâ, çàì³ñòü ïîòóæíîãî ÁÌÂ, âèñòàâëåíîãî íà òîðãè, â³í ïðîïîíóº ìàøèíó ç äâèãóíîì ìåíøîãî îá’ºìó, òîáòî åêîíîìêëàñó, ÿê òîãî õî÷å ïðîäàâåöü. ijéøîâøè çãîäè, ÷îëîâ³êè äîìîâèëèñü ïðî çóñòð³÷. Ôàêòè÷íèé îáì³í â³äáóâñÿ çà äåê³ëüêà äí³â íà íåéòðàëüí³é òåðèòî𳿠àâòîçàïðàâî÷íî¿ ñòàíö³¿ äîðîãè Êè¿â-×îï, íåïîäàë³ê Íîâîãðàäà-Âîëèíñüêîãî. Êîæíà ç³ ñòîð³í äîãîâîðó, íà÷åáòî, îòðèìàëà áàæàíå. Ïðîòå âæå çà äåê³ëüêà ì³ñÿö³â Á³ëüøå ÷èòàéòå íà

ç’ÿñóâàëîñü, ùî îáì³íÿíèé àâòîìîá³ëü ìຠï³äðîáëåí³ äîêóìåíòè. Ïðî öå âëàñíèê íîâîãî àâòî ä³çíàâñÿ â³ä ïðàö³âíèê³â ÄÀ² ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè íà äîðîç³. Àâòîìîá³ëü-äâ³éíèê áóäå âèëó÷åíî òà ïîñòàâëåíî íà øòðàôìàéäàí÷èê äî ç’ÿñóâàííÿ âñ³õ îáñòàâèí. Çàéâå ãîâîðèòè, ùî ïîïåðåäí³é âëàñíèê íàâ³äð³ç â³äìîâèâñÿ â³ä ïðè÷åòíîñò³ ³ äî àâòî, ³ äî ï³äðîáëåíèõ äîêóìåíò³â. À â³äòàê çàÿâíèê ïîæàëêóâàâ, ùî óêëàäåíà äåê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó óãîäà â³äáóâàëàñÿ óñíî, áåç æîäíèõ äîêóìåíòàëüíèõ ï³äòâåðäæåíü. Ó ðåçóëüòàò³ òàêî¿ áåçïå÷íîñò³ ÷îëîâ³ê ïîñòðàæäàâ ìàòåð³àëüíî íà ñóìó âàðòîñò³ ñâîãî ñïðàâæíüîãî àâòî 45 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Íàðàç³ ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ÷. 1 ñò. 289 (íåçàêîííå çàâîëîä³ííÿ òðàíñïîðòíèì çàñîáîì) Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Òðèâຠç’ÿñóâàííÿ óñ³õ îáñòàâèí ïî䳿 òà ïðè÷åòíèõ äî íå¿ îñ³á. Àëëà Âàùåíêî, ÑÇà ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³

www.interesu.info


¹ 01 (1062) 16 ñ³÷íÿ 2013ð.

TEPMIHOBO B HOMEP Âòðà÷åíèé ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè, ñåð³ÿ ÂÌ ¹590853, âèäàíèé 15 ëèïíÿ 1998 ð. Áîãóíñüêèì РÓÌÂÑ Óêðà¿íè â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³, íà ³ì’ÿ Òðîôèì÷óêà Àíäð³ÿ Áîðèñîâè÷à, ââàæàòè íåä³éñíèì. Èùó íîìåðà äëÿ êóëüòóðíîé ïðîãðàììû â ðåñòîðàíå.Ò: 096-565-79-49, 093-78060-98 Èùó íîìåðà ñ ó÷àñòèåì äåòåé äëÿ ïðîâåäåíèÿ äåòñêèõ ïðàçäíèêîâ.Ò: 096-56579-49, 093-780-60-98 Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó ñåð³ÿ Á

Îçäîðîâ÷èé ìàñàæ â³ä äèïëîìîâàíîãî ìàñàæèñòà.Äèïëîì ¹113594 â³ä 02.12 ð, êë³í³êîþ ôóíêö³îíàëüíî¿ ä³àãíîñòèêè, ì.Êè¿â.Ò:093608-74-11

Äîñòàâêà: ï³ñîê, ùåá³íü, áóò, â³äñ³â, ãðóíò, ï³äñèïêà. Âèâ³ç ñì³òòÿ. Ò. 067-411-9-555

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ, çàïðàâêà ôðåîíîì, ãàðàíòèÿ. Ò. 3446-37, 44-55-71, 063-224-02-72.

¹774375, âèäàíå ñóá’ºêòó ãîñïîäàðþâàííÿ Íå÷èïîðóê Çî¿ Áîðèñ³âí³ Äϲ ó ì. Æèòîìèð³ 28.05.2012 ð., êîä ¹2237716525, ââàæàòè íåä³éñíèì. Âûïîëíþ ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû áûñòðî, êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî: ìîíòàæ ãèïñîêàðòîíà, êàôåëüíîé ïëèòêè, ñòÿæêà, óòåïëåíèå ôàñàäîâ, ìàëÿðíûå ðàáîòû.Ò:096-805-6717,34-02-74 Âëàäèìèð Áóä³âíèöòâî ï³ä "êëþ÷". Âñ³ âèäè îçäîáëþâàëüíèõ ðîá³ò ëþáî¿ ñêëàäíîñò³. Ò:24-26-39, 097-488-13-12, 063-602-10-55

p a e i p c o « a : 10003, y . opca, 48, OBI OM

ïðî ïðîâåäåííÿ ÷åðãîâèõ çàãàëüíèõ çáîð³â çàñíîâíèê³â, ÿê³ â³äáóäóòüñÿ 01.02.2013 ðîêó, î 09 ãîä. 00 õâ. Ïî÷àòîê ðåºñòðàö³¿ 08 ãîä. 30 õâ. çàê³í÷åííÿ ðåºñòðàö³¿ 09 ãîä. 00 õâ., 01.02.2013 ðîêó. Ðåºñòðàö³ÿ çàñíîâíèê³â òà ïðîâåäåííÿ çáîð³â â³äáóäóòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Ùîðñà, 48, ì. Æèòîìèð (àêòîâèé çàë) Ïîðÿäîê äåííèé. 1. Îáðàííÿ ðîáî÷èõ îðãàí³â çáîð³â òà çàòâåðäæåííÿ ïðîöåäóðíèõ ïèòàíü.

.

-MA » o p

2. Çàòâåðäæåííÿ ðåçóëüòàò³â ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà çà 2012 ð³ê òà âèçíà÷åííÿ ïåðñïåêòèâ íà 2013 ð³ê. 3. Ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî âèïëàòó äèâ³äåíä³â çà 2012 ð³ê. Âñ³ áàæàþ÷³ ìîæóòü îçíàéîìèòèñü ç ìàòåð³àëàìè ñòîñîâíî çàãàëüíèõ çáîð³â çà àäðåñîþ: 10003, âóë. Ùîðñà, 48, ì. Æèòîìèð (ïðèéìàëüíÿ ÏÏ «ÁÓÄ -ÌÀØ»)

ÏÐÎÄÀªÒÜÑß ³íôîðìàö³éíîðîçâàæàëüíà ãàçåòà «Êîíòàêò»

(ó ñâ³ò âèõîäèòü óæå 22 ðîêè). Àóäèò òðàíñôîðìàö³ÿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ çà ÌÑÔÇ, êîíñóëüòàö³¿ âåäåííÿ áóõ.îáë³êó.Ò:067-424-76-43,3387-80 Äàþ áåñïëàòíûå êîíñóëüòàöèè è îêàçûâàþ ïîìîùü â ïîëó÷åíèè êðåäèòà.Ò:067500-82-13,093-75-360-69

ñòîð. 7

ÏÎÑËÓÃÈ. ÏβÄÎÌËÅÍÍß

Ò: 098-234-74-59

418-462, 418-904 Çàìîâëåííÿ ðåêëàìè

o i o e a py ÔÎÏ Ë³çóíîâà Í.Ì. ìຠíàì³ð îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: Æèòîìèðñüêà îáë., Æèòîìèðñüêèé ð-í, ñ.Áåðåç³âêà, âóë.Ëåí³íà, 104. Âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â³äáóâàþòüñÿ ïðè ðîáîò³ êîòë³â, ùî ïðàöþþòü íà äðîâàõ òà äèçåëüãåðàòîðó. Ïåðåë³ê âèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, ÿê³ âèêèäàþòüñÿ â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè: îêñèäè àçîòó, îêñèäè âóã-

01

a a po a ip Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Óêðñîöáàíê» ìຠíàì³ð îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè äëÿ Æèòîìèðñüêîãî â³ää³ëåííÿ, ùî ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ ì. Æèòîìèð, âóë. Ïåðåìîãè, 7à. Îñíîâíà âèðîáíè÷à ä³ÿëüí³ñòü – íàäàííÿ áàíê³âñüêèõ ïîñëóã. Íà òåðèòî𳿠â³ää³ëåííÿ íàë³÷óºòüñÿ 2 ñòàö³îíàðí³ äæåðåëà âèêèä³â (òðóáà êîòëà, òðóáà äèçåëüãåíåðàòîðà). dz ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ âèä³ëÿþòüñÿ òàê³ çàáðóäíþþ÷³ ðå÷îâèíè: àçî-

òó ä³îêñèä; âóãëåöþ îêñèä, ðòóòü ìåòàë³÷íà, ìåòàí, ðå÷îâèíè ó âèãëÿä³ ñóñïåíäîâàíèõ òâåðäèõ ÷àñòèíîê íåäèôåðåíö³éîâàíèõ çà ñêëàäîì, ñ³ðêè ä³îêñèä, âóãëåâîäí³ ãðàíè÷í³ Ñ12Ñ19, áåíç(à)ï³ðåí, ä³àçîòó îêñèä, âóãëåöþ ä³îêñèä. Çàóâàæåííÿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà îêðåìèõ ãðîìàäÿí ç öüîãî ïèòàííÿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äàòè ïîäà÷³ ïîâ³äîìëåííÿ â ì³ñöåâ³ çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ Áîãóíñüêîþ ðàéîííîþ ðàäîþ ì³ñòà Æèòîìèðà çà àäðåñîþ âóë. Ïåðåìîãè, 55 òåë: 42-50-31.

o i o e po o i a pe o a oc i c a io ap ÒΠ«Áåð³çêà» ìຠíàì³ð îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè, ùî çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: Æèòîìèðñüêà îáë., Æèòîìèðñüêèé ð-í, ñ.Áåðåç³âêà, âóë.Ëåí³íà, 104. Âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â³äáóâàþòüñÿ ïðè ðîáîò³ ìàíãàëó, ùî ïðàöþº íà äðîâàõ, ïîáóòîâèõ ïëèò, ùî ïðàöþþòü íà ãàçó, ïðè äåç³íôåêö³¿ ïðèì³ùåíü òà ìèéêè ³íâåíòàðþ êàôå, ïðè âèãîòîâëåíí³ áóëî÷íèõ âèðîá³â òà ³íøèõ ñòðàâ. Ïåðåë³ê âèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, ÿê³ âèêèäàþòüñÿ â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè: îêñèäè àçîòó, îêñèäè âóãëåöþ, òâåðä³ ñóñïåíäîâàí³ ÷àñòèíêè, ä³îêñèä âóãëåöþ, íàòð³þ ã³äðîîêèñ, õëîð, ñïèðò åòèëîâèé, êèñëîòà ìóðàøèíà, àöåòàëüäåã³ä, êèñëîòà îöòîâà,àêðîëå¿í. ßê âèÿâèâ ðîçðàõóíîê ïðèçåìíî¿ êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ

a ip o p a a py x ep e o i p x epe

àòìîñôåðó ðå÷îâèí íà ³ñíóþ÷èé ñòàí, äîë³ ïðèçåìíî¿ êîíöåíòðàö³¿ ïî âñ³ì ÇÐ, íà âñ³õ ðîçðàõóíêîâèõ òî÷êàõ ÿê íà ìåæ³, òàê ³ çà ìåæàìè ÑÇÇ, íå ïåðåâèùóþòü ÃÄÊ (ÎÁÐÂ) àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ. ²ñíóþ÷³ âåëè÷èíè âèêèä³â â³ä âñ³õ äæåðåë âèêèä³â ïðîïîíóºòüñÿ ïðèéíÿòè ÿê äîçâîëåí³. Îáãðóíòîâóþ÷³ ìàòåð³àëè äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè â³ä ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë íàïðàâëÿþòüñÿ íà óçãîäæåííÿ â Äåðæóïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³. Êîíòàêòí³ äàí³: Ç çàóâàæåííÿìè çâåðòàòèñü äî Æèòîìèðñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: ì. Æèòîìèð, âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè,1. ²ç ïðîïîçèö³ÿìè çâåðòàòèñü äî êåð³âíèöòâà ÒΠ«Áåð³çêà» çà òåë.: 46-40-26. Ðîçðîáíèê îáãðóíòîâóþ÷èõ ìàòåð³àë³â – ÏÏ «ÌàòðèêñÃðóï», òåë. (0412) 42-08-76.

po a ip o p a o i a x pe o a oc ep e o i p i c a io ap x epe ëåöþ, òâåðä³ ñóñïåíäîâàí³ ÷àñòèíêè, ä³îêñèä âóãëåöþ, âóãëåâîäí³ ãðàíè÷í³ òà àíã³äðèä ñ³ð÷èñòèé. ßê âèÿâèâ ðîçðàõóíîê ïðèçåìíî¿ êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ àòìîñôåðó ðå÷îâèí íà ³ñíóþ÷èé ñòàí, äîë³ ïðèçåìíî¿ êîíöåíòðàö³¿ ïî âñ³ì ÇÐ, íà âñ³õ ðîçðàõóíêîâèõ òî÷êàõ ÿê íà ìåæ³, òàê ³ çà ìåæàìè ÑÇÇ, íå ïåðåâèùóþòü ÃÄÊ (ÎÁÐÂ) àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ. ²ñíóþ÷³ âåëè÷èíè âèêèä³â â³ä âñ³õ äæåðåë âèêèä³â ïðîïîíóºòüñÿ ïðèéíÿòè ÿê äîçâîëåí³. Îáãðóíòîâóþ÷³ ìàòåð³àëè äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè â³ä ñòàö³-

îíàðíèõ äæåðåë íàïðàâëÿþòüñÿ íà óçãîäæåííÿ â Äåðæóïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³. Êîíòàêòí³ äàí³: Ç çàóâàæåííÿìè çâåðòàòèñü äî Æèòîìèðñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: ì. Æèòîìèð, âóë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè,1. ²ç ïðîïîçèö³ÿìè çâåðòàòèñü äî ÔÎÏ Ë³çóíîâî¿ Í.Ì. çà òåë.: 46-40-26. Ðîçðîáíèê îáãðóíòîâóþ÷èõ ìàòåð³àë³â – ÏÏ «Ìàòðèêñ-Ãðóï», òåë. (0412) 42-08-76.


8 ñòîð.

ÄËß ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÀ ÒÀ ÐÅÌÎÍÒÓ, ÄËß ÏÎÂÑßÊÄÅÍÍß ² ²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ

Ðàêóøíÿê êðûìñêèé îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Íåäîðîãî. Ò: 095-61-400-68

ÊÓÏËÞ ÏÐÎÄÀÌ

³êíà, äâåð³ á/ó.Ò:40-28-28 Äâåðè á/ó, áóäîâûå øïàíèðîâàíûå, 1 øò. 70õ2, âõîäíûå äâîéíûå 80õ2. Íåäîðîãî. Ò:097-419-84-52 Äâåð³ (Á³ëàðóñü), äîñêà äîáîðíà øïàí³ðîâàíà, øèðèíà 8 ñì, äóá òåìíèé. Ò:098-375-25-98 Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, á/ó - 4 øò., ÄÑÏ â äîáðîìó ñòàí³, 1 äâåð³ íàï³âçàñêëåí³, äåðåâ’ÿíí³, á/ó. Ò:098-375-25-98 Äâåð³ îäíîïîëüí³ ð. 2õ0,75 ì. Äåøåâî. Ò:42-62-25, 51-89-87 Äîñêà ñóõàÿ ñâåæåïèëåíàÿ, îáðåçíàÿ è íåîáðåçíàÿ, áðóñ â àññîðòèìåíòå. Ò:067-70451-79 Æåñòü îöèíêîâàíà.Ò:33-48-54 Çàáîð èç ïðîôíàñòèëà. Öåíà 130 ãðí/ï.ì. ò. 067-923-36-93 Îêîííûé è äâåðíîé áëîê.ò:51-1223,067-315-76-37 Ñòåêëà îêîííûå, äâåðè ìåæêîìíàòíûå. Ò. 34-08-38, 096-21-35-539 Óòåïëèòåëü,ìèíåðàëüíóþ âàòó, ìîæíî á/ó äî 10 ì.êóá.Ò:097-195-14-02 ×åòâåðî ì³æê³ìíàòíèõ äâåðåé 2ðîêè êîðèñòóâàííÿ.Ò:25-73-60

ÊÓÏËÞ

Áåòàðåè.Ò:063-352-97-58 Êóïëþ: òðóáó, êðóã, ëèñò, ïàêîâêó, äåìîíòàæ, ëåæàëóþ. (050)544-27-69,(097) 72-39-464

ÏÐÎÄÀÌ

Êóïëþ ðàêóøíÿê â³ä âèðîáíèêà ç äîñòàâêîþ. Ðóñëàí. Ò:066-02122-43 crimeanstone@gmail.com

ϳñîê ùåá³íü, áóò, â³äñ³â, ãðóíò, ï³äñèïêà, äîñòàâêà. Âèâ³ç ñì³òòÿ.Ò:067-411-95-55 Áëîêè êðûìñêèé ðàêóøíÿê, âûñîêîãî êà÷åñòâà, 1600 øò., íåäîðîãî. Ò. 093-26501-15 Áðóñ, äîñêè îáð., í/î, äîñêó ä/ïîëà, øòàõåòíèê, ðåéêè ðàçëè÷íîãî ñå÷åíèÿ, ðàñïèëîâêà äðåâåñèíû. Ò. 067-592-10-47, 26-27-79 Âàïíî.Ò:067-920-53-63 Äîñêó îáðåçíóþ, í/î, áðóñ, äîñêó ïîëà, âàãîíêó, áëîê-õàóñ. Ò. 48-29-58, 096-25960-24, 097-488-09-85 Êàìåíü æèâîé äëÿ àëüïèéñêèõ ãîðîê, ñàóí è ò.ï. ò. 097-723-62-49 Êðèìñüêèé ðàêóøíÿê Ì-25, ÿê³ñòü + äîñòàâêà. Ò:093-673-90-91 Ðàêóøíÿê âèñîêî¿ ÿêîñò³. Ò:067-47242-73 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé 1500 «Ì25».Ò:097-92-49-555 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé âûñîêîãî êà÷åñòâà, Ì-25, 4,8 ãðí/øò. Ò. 097-063-44-63 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé âûñîêîãî êà÷åñòâà, Ì-25, 4,8 ãðí/øò. Ò. 097-063-44-63 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé Ì-25, ïðÿìûå ïîñòàâêè îò ïðîèçâ. Ò. 097-92-49-555 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Íåäîðîãî. Ò. 095-61-400-68 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé îò ïðîèçâîäèòåëÿ. Íåäîðîãî. Ò. 095-61-400-68 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé ïðÿìûå ïîñòàâêè èç êàðüåðà.Ò:095-61-40-068,098-68-33007 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé ïðÿìûå ïîñòàâêè èç êàðüåðà.Ò:095-61-40-068,098-68-33007 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé, âûñîêîå êà÷åñòâî + äîñòàâêà. Ò:097-281-15-00 Ðàêóøíÿê êðûìñêèé, ïðÿìûå ïîñòàâêè ñ êàðüåðà. Ò. 098-49-56-333

Áðèãàäà ä³â÷àò ïðîôåñ³éíî âèêîíóº ìàëÿðí³ ðîáîòè: øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåëü, ã³ïñîêàðòîíó, øïàëåðè, â³äêîñè, áàãåòè, óòåïëåííÿ ï³íîïëàñòîì, «Êîðî¿äè», «Áàéðîì³êñ» òà ³íø³. ßê³ñòü, ïîðÿäí³ñòü, ïîì³ðí³ ö³íè ãàðàíòóºìî. Çîÿ.Ò:37-19-04,098-259-9951,063-357-16-33

Âñå âèäû ðåìîíòíûõ ðàáîò: îáëèöîâêà ïëèòêîé, îáîè, øïàêë¸âêà, ñòðóêòóðíàÿ øòóêàòóðêà, ãèïñîêàðòîí, íàïîëüíûå ïîêðûòèÿ, åëåêòðîïðîâîäêà è äð. Áûñòðî, êà÷åñòâåííî è íåäîðîãî.Ò:067-365-85-28,093-13532-00 Áóä³âíèöòâî ï³ä "êëþ÷". Âñ³ âèäè îçäîáëþâàëüíèõ ðîá³ò ëþáî¿ ñêëàäíîñò³. Ò:2426-39, 097-488-13-12, 063-60210-55

¹ 01 (1062) 16 ñ³÷íÿ 2013ð. Ìÿãêàÿ ìåáåëü äèâàí è 2 êðåñëà.Ò:4069-17 Ìÿãêèé óãîëîê «Ãëîðèÿ» ñ êðåñëîì, á/ó, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.Ò:34-37-67 Ìÿãêèé óãîëîê «Ïðîãðåññ»â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.Ò:093-875-71-34,22-41-64 Ìÿãêîå êðåñëî.Äåøåâî.Ò:067-993-39-60 Îõîòíè÷üè òðîôåè:ðîãà ëîñÿ è êîñóëè.Ò:067-267-91-11 Ïàëüìû ôèíèêîâûå, âûðîùåííûå â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ, äî 1 ìåòðà âûñîòîé.Ò:25-56-65 Ïîëêà íàâåñíàÿ äëÿ êóõíè.190 ãðí Ò:3426-53 Ïðèõîæàÿ 2,25 è âûñîòà 2,30 â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, íåäîðîãî.Ò:33-88-16 Ñåêðåòåð, âåøàëêà ïðèñòåííàÿ ñ çåðêàëîì, ïîëêè êíèæíûå. Ò:42-79-76 Ñåðâàíò, ñåðâ³ç ñòîëîâèé íà 6 ïåðñîí. Ò: 067-303-18-09 Ñïàëüíþ áåëóþ, ñòåíêà Æèòîìèðñüêîãî ïðîèçâîäñòâà á/ó.Ò:47-39-16,067-99770-49 Ñòåíêà «Ìàëþòêà». Öåíà:650 ãðí. Ò:093739-39-04 Ñòåíêà ìåáåëüíàÿ «Æèòîìèð». Ò:067914-88-36 Ñòåíêà, òóìáî÷êà ïîä òåëåâèçîð, æóðíàëüíûé ñòîëèê. Ò:093-990-51-03 Ñòåíêè, 2,30ì/1ì/0,45ì, ïåíàë 2,20ì/ 0,48ì/0,58ì.Ò:47-23-36, çâîíèòü ñ 9-11 è 17-23 Ñòîë íîâûé ïîëèðîâàííûé ðàñêëàäíîé, õîðîøåå ñîñòîÿíèå, êîìíàòíûé.300 ãðí Ò:34-26-53

Âûïîëíþ ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû áûñòðî, êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî: ìîíòàæ ãèïñîêàðòîíà, êàôåëüíîé ïëèòêè, ñòÿæêà, óòåïëåíèå ôàñàäîâ, ìàëÿðíûå ðàáîòû.Ò:096-805-67-17,34-02-74 Âëàäèìèð

Êàòîíîâ³ áðþêè 44-46 ðîçì³í, êðàñíèé ñèòåöü 10ì ïî 6ãðí/1ì, êóðòêà ñâ³òëà æ³íî÷à,íîâà, ìåòàëåâ³ çàêëüîïêè.Ò:2573-60 Áîëüøîé íàòóðàëüíûé ãîëóáîé ïèñåö.450 ãðíÒ:34-26-53 Øóáà ÷åðíàÿ íàòóðàëüíàÿ, ïðîèçâîäñòâî Âèëüíþñ, íåäîðîãî.900 ãðíÒ:3426-53 Ñïîðòèâíà ôîðìà. Ò:093-739-39-04 Ñâåòëûé ïóõîâèê, á/ó ðàçìåð 52 250 ãðí.Ò:097-298-88-91 Íîâîå ïàëüòî 70% øåðñòü 42 ðàçìåð 400 ãðí.Ò:097-298-88-91 Êîæàíûé ÷åðíûé ïèäæàê 44 ðàçìåð 300 ãðí.Ò:097-298-88-91 Øóáà 52-54 300 ãðí.Ò:40-28-28 Äóáëåíêà íîâàÿ,êðàñèâàÿ 52-54 ðàçìåð,öåíà 400ãðí.Ò:47-02-17 Êóðòêà ñ ëàìîé 400 ãðí.Ò:47-02-17 Òêàíü áàðõàò, äëèíà 5 ìåòðîâ, øèðèíà 1,5 ì.Ò:47-23-36, çâîíèòü ñ 9-11 è 17-23 Ñàïîãè íà ìåõó ð. 25,5. 37-62-59, 095314-45-95

ÏÐÎÄÀÌ

Êèìîíî Òåéêâàíäî, íà 6-7 ëåò.Ò:096528-77-94 Êîñòþì ñåðîãî öâåòà, ð.48 äëÿ ìîëîäîæåíà. Ò:097-885-73-69 Ïàëüòî ìåõîâîå òèïà òóëóá äëÿ ìóæ÷èíû ð.56-58 äëÿ ðàáîòû íà ñåâåðå. Ò:4318-31 Ðóáàøêè ñâåòëûå. Ò:097-885-73-69 Ñâàðî÷íûé êîñòþì áðåçåíòîâûé. Ò:097885-73-69 Òêàíü ïàëüòîâàÿ, êîñòþì íîâûé ìóæñêîé. Ò:093-990-51-03 ×åðíóþ ìóæñêóþ íàòóðàëüíóþ äåáëåíêó 52-54 ðàçìåðà 2000 ãðí.Ò:097-298-88-91 Øàïêà íîâàÿ, èç íóòðèè, ñâåòëàÿ, ðàçìåð 55-56. Ò:37-62-59, 095-314-45-95 Øàïêà íîâàÿ, ðàçìåð 55-56. Ò:37-62-59, 095-314-45-95

ÊÓÏËÞ

ÏÐÎÄÀÌ

1-ñï. êðîâàòü òåìíî-êîðè÷íåâàÿ ñ ìàòðàñîì, 6 ñòóëüåâ áðåíäîâûõ. Ò:519-555, 096-307-63-63 1-ñïàëüíóþ êðîâàòü òåìíîãî äåðåâà. Øêàô 3-ñòâîð÷àòûé - 2 øò., òóìáî÷êè, ìàòðàñû á/ó, 1,5-íûå, ïîäóøêè, äîñêó ìåáåëüíóþ ïîëèðîâàííóþ. Ò. 43-18-31, 095-712-70-05, 097-598-13-10 2-ñï. êðîâàòü - 1 øò. ñ çåðêàëîì. Ò:093458-80-15, 098-405-80-46, 050-394-9770 Áóôåòíûé ñòîë, á/ó äëÿ äà÷è. Ò:067-30318-09, 093-906-17-07 Âàçîíû:ðîæäåñòâåííèê, âîñêîâèê, ãåðàíü, òåùèí ÿçûê, êàëàíõîå, àëîå.Ò:3633-85,096-446-23-43 äçåðêàëî.Ò:34-08-38,096-213-55-39 Äèâàí-êðîâàòü, ãàç.áàëîí. ò. 093458-80-15, 098-405-80-46, 050-39497-70 Äèâàí-êðîâàòü.Ò:25-52-04,096-535-4231 Æàëþçè âåðòèêàëüíûå è ãîðèçîíòàëüíûå. ò. 067-961-69-18, 25-72-07 Æàëþç³ âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³. Ò:44-87-06 Çåðêàëî «Ðóñàëêà»è çåðêàëî äëÿ âàííîé êîìíàòû. Ò:093-990-51-03 Êîâåð 1,5õ2,4 ì.  õîðîøåì ñîñòîÿíèè, äåøåâî.Ò:067-993-39-60 Êîâåð 2õ3 â êîðè÷íåâûõ òîíàõ 1500 ãðí.Ò:42-58-53,096-974-88-06 Êîâðîâå ïîêðèòòÿ 3õ2 á/ó, â äîáðîìó ñòàí³.:51-89-87,42-62-25,098-749-1314 Êðåñëî-êðîâàòü, á/ó, 200 ãðí.Ò:41-68-43, 063-732-48-96 Êð³ñëî êîë³ñíå ÊêÄ-06.Ò41-06-86

Êðîâàòü äâóõ ñïàëüíàÿ ïðîèçâîäñòâà Ãåðìàíèÿ ñ îðòîïåäè÷åñêèì ìàòðàöîì.Öåíà 2000 ãðí.Ò:51-61-88 Êðîâàòü äâóõñïàëüíàÿ, ñ ìàòðàöàìè, òåìíàÿ 350 ãðí.Ò:067-497-95-06 Êðîâàòü íåäîðîãî.Ò:36-20-97

Ñòîë ðàçäâèæíîé 80õ120 (80õ160), 200 ãðí. ò. 067-769-98-69, Îëåã Àíàòîëüåâè÷ Ñòîë ðàçäâèæíîé, øêàô 3-õ äâåð÷àòûé, àíòðèñîëü, ïðèõîæàÿ, øêàô äëÿ îáóâè.Ò:067-769-98-69 Ñòîëèê ïîä òåëåâèçîð, êðåñëî âñ¸ Æèòîìèðñüêîãî ïðîèçâîäñòâà, íåäîðîãî.Ò:4152-42 Òóìáó ïîä òåëåâèçîð. Ò:093-458-80-15, 098-405-80-46, 050-394-97-70 Òóìáó ñ óìûâàëüíèêîì – 500 ãðí., äâåðè æåëåçíûå ñ êîðîáêàìè è çàìêîì. Ò. 3458-91, 097-790-31-13 Óãîëîê ìåòàëëè÷åñêèé. Ò:097-885-73-69 õðóñòàëüíûå âàçû, íàáîð èíäèéñêèé ìåòàëëè÷åñêèé. Ò:097-885-73-69 Øêàô 3-ñòâîð÷àòûé, òåìíûé ïîëèðîâàííûé íà íîæêàõ, ð. 1,90õ1,40. Öåíà: 400 ãðí. Ò:097-419-84-52, 25-56-57

ÊÓÏËÞ

Ìåáåëü íîâîãî îáðàçöà. Íåäîðîãî. Ò:063317-41-92 Öåðêâà â³çüìå áóäü-ÿê³ ìåáë³, äëÿ öåíòðà ç íàðêîçàëåæíèìè.Ò:098-405-8046,093-739-39-04

ÏÐÎÄÀÌ

Êóõíÿ ñ 7 ïðåäìåòîâ, î÷åíü äåøåâî.Ò:4275-36 Êóõíÿ, î÷åíü äåøåâî, ñ 7 ïðåäìåòîâ.Ò:3346-29 Êóõíÿ, ïî äîãîâîðíîé öåíå, ÌÄÔ, öâåòãðóøà.Ò:096-361-74-01 Êóõíÿ, ïî äîãîâîðíîé öåíå, ÌÄÔ, öâåòãðóøà.Ò:096-361-74-01 Ëþñòðà, ïîðòüåðû, ÷àñû ñ áîåì.Ò:093990-51-03 Ìàòðàñ 180 íà 90.39-62-95.Çâîíèòü ïîñëå 18.00 Ìàòðàñ îäèíàðíûé íà äåðåâÿííîì êàðêàñå, ð. 1,85õ1,85. Íåäîðîãî. Ò:097-41984-52, 25-56-57 Ìåáåëü êóõ., øêàô 2-ñòâîð÷àòûé, äâåðè ìåæêîìíàòíûå á/ó, ìîéêó ôàðôîðîâóþ, ñ ïüåäèñòàëîì, çåðêàëî. ò. 34-08-38, 09621-35-539

Íàáîð äëÿ ìàíèêþðà è ïåäèêþðà Bitek åëåêòðè÷åñêèé, íîâûé, íåäîðîãî. Ò:2271-70, 098-581-81-43 Êóðòêà æåíñêàÿ ð. 48-50, ñåðàÿ, êîæàííàÿ. Ò:097-885-73-69 Æàêåò æåíñêèé çàìøà, ñåðîãî öâåòà. Ò:097-885-73-69 Êîñòþì ñåðîãî öâåòà, íîâûå áåëûå ðóáàøêè. Ò:097-885-73-69 Øóáà îâ÷èííàÿ, êîðè÷íåâîãî öâåòà, ðàçìåð 50-52. Àâñòðèÿ ,íîâàÿ. Ò:47-23-36, çâîíèòü ñ 9-11 è 17-23 Ñàïîãè.Ò:093-990-51-03 Òêàíü ïàëüòîâàÿ.Ò:093-990-51-03 Äóáëåíêà íàòóðàëüíàÿ 48-50ð.Ò:39-6295 (ïîñëå 18) Ïàëüòî, çèìíåå êîðè÷íåâîãî öâåòà, ðàçìåð 52-54.Öåíà 150ãðí.Òîðã.Ò:25-4303,098-130-94-14 Øóáà, íîâàÿ, èñêóñòâåííàÿ, êîðè÷íåâîãî öâåòà.Öåíà 120-150 ãðí.Òîðã.Ò:25-4303,098-130-94-14 Äóáëåíêà æåíñêàÿ òåìíî-êîðè÷íåâàÿ ðàçìåð 50, á/ó, øóáà ÷åðíàÿ ðàçìåð 50, íåäîðîãî.Ò:41-62-50, 067-397-77-94

ßëîâûå ñàïîãè, êèðçîâûå ñàïîãè, õðîìîâûå ñàïîãè. Ò. 48-31-93, 098-830-62-80

ÏÐÎÄÀÌ

Âåëîâèïåä äëÿ ìàëü÷èêà 3-5 ëåò.Ò:3962-95(ïîñëå18.00) Äèòÿ÷ó øóáêó, êðîëÿ÷ó, ñ³ðîãî êîëüîðó.Äëÿ ä³â÷èíêè 2-õ ðîê³â.Ò:22-14-88 Êîëÿñêà çèìà-ëåòî Ïîëüøà, 3 ïîëîæåíèÿ ñïèíêè, çàïàñíûå êîëåñà,îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå.Ò:097-518-78-86 Êîëÿñêó çèìíå-ëåòíþþ, ðîçîâàÿ, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò:41-64-80, 093-737-03-12 Êîìáèíåçîí á/ó.Ò:097-518-78-86 Êóðòêà äëÿ äåâî÷êà ðîñò 90ñì.Ò:097-51878-86 Îäÿã äëÿ ä³â÷èíêè â³ä íàðîäæåííÿ äî 2 ðîê³â.Ò:067-345-30-78 Îäÿã äëÿ õëîï÷èêà 9-10 ðîê³â âñå â äîáðîìó ñòàí³.Ò:067-345-30-78 ϳäðó÷íèêè, òåñòè ÇÍÎ 8-9 êëàñ, äîìàøí³ çàâäàííÿ 8-9 êëàñ.Ò:22-14-88

ÏÐÎÄÀÌ

Êàðòîôåëü «Ñàíòà» áåëàÿ.Ò:098-083-4968 Êàðòîøêó, äåøåâî.Ò:097-460-44-35 Êóñòû ñìîðîäèíû - 3 ñîðòà, êðûæîâíèê - 2 ñîðòà, ìàëèíà ðåìîíòàííàÿ, êàëèíà - 2 ñîðòà. Ò:097-723-62-49 Ñàæåíöû êðûæîâíèêà, ìàëèíû, ôóíäóêà, ñîðòîâûå. Ò. 097-723-62-49 ßáëîêè 25ñîðòîâ, ãðóøà 15 ñîðòîâ, ñëèâà, ÷åðåøíÿ, âèøíÿ.Ò:096-555-2314,40-14-32(ïîñëå 20)

ÏÐÎÄÀÌ

2 ìàøèíû äðîâ, ïîðåçàíûõ.Ò:42-24-26 Áî÷êè íîâûå.Öåíà 120ãðí.Ò:050-46334-72 Áàíêè 3-õ ëèòðîâûå,5ãðí.Ò:36-3385,096-446-23-43


¹ 09 (1020) 07 áåðåçíÿ 2012ð. 27 AHA

9 CTOP.

ñòîð. 9

IB ☺

EPE OPHIT CTOPIH TE EB A

PE

AMHO– e e po pa

a

a

☺ ☺ ☺ – Ìîÿ äðóæèíà õî÷å ñõóäíóòè ³ òåïåð ðåãóëÿðíî ¿çäèòü âåðõè. – ² ÿêèé ðåçóëüòàò? – ʳíü ñõóä íà 10 ê³ëî. ☺ ☺ ☺ – À êîòèêà ïîãëàäèòè ìîæíà? – Î, çâè÷àéíî! Çàðàç ÿ ïðèíåñó éîä ³ áèíòè... ☺ ☺ ☺ – ß õî÷ó îäðóæèòèñÿ íà áàãàò³é, êðàñèâ³é, â³ðí³é æ³íö³! – Àëå âè æ ïîâèíí³ ðîçóì³òè, ùî òàêà æ³íêà ìîæå âèéòè çà âàñ ò³ëüêè â ðàç³, ÿêùî âîíà ïîâíà äóðåïà! – Íó äîáðå, íåõàé áóäå äóðåïà. ☺ ☺ ☺ Íà âõîä³ äî í³÷íîãî êëóáó: – ×îìó íå ìîæíà? Òè çíàºø, õòî

Анекдоти з вулиці Михайлівської Íîâèíè àñòðîëî㳿: ââåäåíî â ïðàêòèêó íîâèé çíàê çîä³àêó – «Ëîõ». Ãîðîñêîï íà êîæåí äåíü îäíàêîâèé! ☺ ☺ ☺ – À âè çíàºòå, íàâ³ùî áëîíäèíêà êîæåí äåíü êðèøèòü õë³á â óí³òàç? – Ãîäóº òóàëåòíå êà÷åíÿ! ☺ ☺ ☺ Äðóæèíà – ÷îëîâ³êîâ³: – Â÷îðà ÿ áà÷èëà, ÿê òè âèõîäèâ ç ïèâíî¿! – Ùî ïîðîáèø, íå ìîæó æ ÿ òàì æèòè!

OCIBH

a opo e i i a epeca y a

oca poc

a

21.01 – 27.01 ì³é áàòüêî? Òè ïîøêîäóºø! ̳é áàòüêî – âîä³é òðîëåéáóñà. Ïîæàë³é, ãà? ☺ ☺ ☺ – Ìàìà. Öå Ñàøà. ³í äóæå ïîçèòèâíèé. ϳäæàê ïîêëàâ ó êàëþæó, ùîá ÿ íå âñòóïèëà â áðóä. – ß ðàäà, äîíþ. – Òàê-òàê, ñï³éìàâ ìóæèêà, çíÿâ ç íüîãî ï³äæàê ³ ïîêëàâ ó êàëþæó! ☺ ☺ ☺ Ñóääÿ ï³äñóäíîìó: – ×îìó âè íå âçÿëè ñîá³ çàõèñíèêà? – Âñ³ àäâîêàòè â³äìîâëÿþòüñÿ âåñòè ìîþ ñïðàâó, ùîéíî ä³çíàþòüñÿ, ùî ÿ ä³éñíî íå áðàâ öèõ ï'ÿòè ì³ëüéîí³â! ☺ ☺ ☺ Æóðíàë³ñò áåðå ³íòåðâ'þ ó ñâÿùåíèêà. Çàïèòóº éîãî:

– Ó âàøîìó ìîíàñòèð³ º òåëåâ³çîð? – ͳ. – À ðàä³î ó âàñ º? – ͳ, öåðêâà çàáîðîíÿº íàì ñëóõàòè ðàä³î! – À ÿê æå âè òîä³ ïðîâîäèòå ñâîº äîçâ³ëëÿ? – Ñèäèìî â «Îäíîêëàñíèêàõ»! ☺ ☺ ☺ ϳñëÿ ïðîãóëÿíêè ç ñîáàêîþ ÷îëîâ³ê ïîâåðòàºòüñÿ äîäîìó ³ êàæå äðóæèí³: – Íå çíàþ, ùî ñòàëîñÿ ç íàøèì Àçîðîì. Âñþ çâîðîòíó äîðîãó ðâàâñÿ ³ ñêèãëèâ, íåíà÷å õîò³â ùîñü ñêàçàòè. Äðóæèíà âèõîäèòü â ïåðåäïîê³é, äèâèòüñÿ íà ñîáàêó ³ êàæå: – ³í õîò³â ñêàçàòè, ùî â³í – ÷óæèé ïåñ.

A EH AP HA 2013 PI


ÏÎÍÅIJËÎÊ, 21 Ѳ×Íß

¹ 1 (1062) 16 ñ³÷íÿ 2012 ð.

06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.20, 03.20 “ÒÑÍ” 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.25 Ì/ô “Ýñêèìîñêà” 09.25 Ì/ô 09.50, 17.15 Ò/ñ “Âåëè÷åñòâåííûé âåê. Ðîêñîëàíà 2” 11.50 Õ/ô “Äîì ñ ñþðïðèçîì” 15.45 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 2” 16.45 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 20.15, 21.15 Ò/ñ “Âñå íà÷àëîñü â Õàðáèíå” 22.15, 02.30 “Äåíüãè” 23.35, 03.35 Ò/ñ “Òåîðèÿ ëæè 3”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.35, 04.20 Õ/ô “Ðåâîëþöèÿ, ÿ ëþáëþ òåáÿ”. (2 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 06.10, 07.05, 08.05 Ñïîðò 06.15, 07.10, 08.10 Ïîãîäà 06.20 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.30 ÀãðîÝðà 06.35, 07.20 Ðåöåïòû çäîðîâüÿ 06.40, 07.15 Ñòðàíà on-line 06.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 07.25 Çàãëàâèÿ 07.30 Ýðà áèçíåñà 07.35 Ãîñòü ñòóäèè 07.40 Ãëàñ íàðîäà 07.45 “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.20 Ä/ô “À. Êàëÿãèí. ß îòêðûë ñåáÿ” ÓÒ-1 09.00 Èòîãè íåäåëè 09.30, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 09.40, 12.25 Ïîãîäà 09.45, 15.10 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 11.20 Øåô-ïîâàð ñòðàíû 12.15, 19.00, 21.20 Äåëîâîé ìèð 12.30 Ïðàâî íà çàùèòó 12.50 Òåìíûé ñèëóýò 13.05 Ãðàíèöà ãîñóäàðñòâà 13.20 Õ/ô “Îñâîáîæäåííàÿ çåìëÿ” 14.40 Îêíî â Àìåðèêó 15.05 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 16.00 Õ/ô “Äâîéíîé êàïêàí” 18.20 Íîâîñòè 18.45 Ñåëüñîâåò 19.20 Êðèâîå çåðêàëî 21.00 Èòîãè äíÿ 21.30 Ìåñòî âñòðå÷è 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷è ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.10, 01.10 Ñïîðò 23.15 Ïîãîäà 23.20 Îò ïåðâîãî ëèöà 23.50 Êèíî â äåòàëÿõ 00.35 Ìåæäó ñòðîê ÓÒ-1 01.20 Íîâîñòè 01.45 Î ãëàâíîì 02.15 Ñâåò 02.40 “Âåðà. Íàäåæäà. Ëþáîâü” 03.30 Êíèãà.ua 03.50 Ä/ô “Îòêðûòèå íåáà. Ïîòåðÿííûå âîçìîæíîñòè” 04.35 Ñåëüñîâåò 04.50 Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà 05.05 Ôåñòèâàëü “Ïðàçäíèê äåòñêèõ ãðåç” 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð

23.45 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.10 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 01.15 Ò/ñ “Ñïëåòíèöà” 02.40, 03.40 Çîíà íî÷è 02.45 Ìåäèöèíà Êèåâñêîé Ðóñè 03.00 Ñëîâî è çåëüå 03.10 Ìèð Þðèÿ Äðîãîáè÷à 03.25 Óíèâåðñèòåòû ìèëîñåðäèÿ 03.45 Êòî ëå÷èë ðàíû êîçàêàì? 04.00 Ðîäíûå ñòåíû 04.15 Îí ñïàñ íàñ îò ÷óìû 04.30 Ëó÷øèå... Ñðåäè ïîâèòóõ 04.40, 05.15 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.45 Êíÿãèíÿ Îëüãà 05.00 Íåçíàêîìêà

06.00 “Óòðî íà Ê1” 07.30 Ì/ô 08.00 Õ/ô “ÊîñòÿÍèêà. Âðåìÿ ëåòà” 10.00 Õ/ô “Îäíàæäû íà ìàòðàñå” 12.00 Ò/ñ “Ñàáðèíà - þíàÿ âåäüìà” 12.50 “Ïîäåëàíî â Óêðàèíå” 14.15, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 15.15 “ÊÂÍ-2012” 19.00 “Øîïèíã ìîíñòðû” 20.00, 22.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 21.00 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” 23.00 Õ/ô “Ãîëûé ïèñòîëåò”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.45 Õ/ô “Ñâèäàíèå ìîåé ìå÷òû” 02.25 Õ/ô “Çàéìåìñÿ ëþáîâüþ”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.40 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.30 Ôåéñ ëèôòèíã 06.00 Òåëåòîðãîâëÿ 07.00 Ì/ô 09.20 Áýáè-áóì 10.10, 18.30 Íàøå âñå 11.00, 19.30, 20.05 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.00, 17.40, 00.50 Çíàåòå ÷òî? 12.50, 22.25 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 13.40, 00.05 Òàéíû ñóäüáû 14.30, 14.50 5 èíãðåäèåíòîâ 15.15, 21.40 Òàéíû øåô-ïîâàðà 16.00, 23.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð 16.50, 20.40 Áóäü ïî-òâîåìó 01.35 Öâåò íî÷è

06.00 “×óæèå îøèáêè. Âçðûâíàÿ âîëíà” 06.45, 16.10 “Âñå áóäå äîáðå!” 08.25, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 09.50 Õ/ô “Âðåìÿ ñ÷àñòüÿ” 11.50 Õ/ô “Âðåìÿ ñ÷àñòüÿ 2” 13.40 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” 14.40 “Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì äåòåé” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 19.45, 22.35 “Òàíöóþò âñå! 5” 02.25 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.10 Õ/ô “Äâå èñòîðèè î ëþáâè” 04.50 Íî÷íîé ýôèð

05.30 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 05.35, 06.50, 01.45, 02.25 Ïîãîäà 05.40, 04.10 Ñâèòàíîê 06.40, 07.35 Äåëîâûå ôàêòû 06.55 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.40 Ôàêòû íåäåëè 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.25, 00.55 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.15, 16.35 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 12.35 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 05.30 Ò/ñ “Óëèêè” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 12.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 14.05, 20.10 Ò/ñ “Ìîðñêîé ïàòðóëü” 07.30 Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 09.10 Ò/ñ “Øïèîí” 22.20 Ôàêòû. Èòîã äíÿ 12.35 “Äåòåêòèâû” 22.55, 02.30 Ñâîáîäà ñëîâà 13.10 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 01.50 ÏðîÖiêàâå 14.35, 18.10 Ò/ñ “Æèçíü, êîòîðîé íå áûëî” 02.00 Ôàêòû 16.20 “Æäè ìåíÿ” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 20.30 “Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ” 20.35 Ò/ñ “Ìàðüèíà ðîùà” 06:00 óìí Óêðà¿íè 22.15 Ò/ñ “Ïðåäàòåëü” 06:10 “Çðîáëåíî ðóêàìè”. ×îëîâ³÷èé â’ÿçàíèé îäÿã 06:30 “Àêöåíòè” 07:30 “Ìàìèíà äîëÿ” 05.20 Ò/ñ “Êàê ñêàçàä Äæèì” 08:30 “Ðîäèíà” 06.00, 06.40 Î÷åâèäåö. Ñàìîå ñìåøíîå 09:00 “×åñòü ìóíäèðà” 06.35, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 09:30 “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”. Ì/ô 07.30, 08.30, 19.00, 00.40 Ðåïîðòåð 09:45 “Ñòàðå äîáðå ê³íî”. Õ/ô “Çîëîòå òåëÿ” 07.35, 08.35, 19.20, 01.05 Ïîãîäà 1, 2 ñ. 09.00, 16.50 Ò/ñ “Âèîëà Òàðàêàíîâà.  ìèðå 11:30 “Æèòîìèð: îáðàçêè ìèíóëîãî” ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé” 11:45 “Ïîäàòêîâèé â³ñíèê” 10.10, 19.35 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 12:00 “Ïàíîðàìà äíÿ” 13.15, 14.20 Kids’ Time 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 13.20 Ì/ñ “Çëþêè áîáðû” 13:20 “Ïàíîðàìà äíÿ” 14.40, 15.40 Teen Time 14:00 “Ïðî ïðîô³” 14.45 Ò/ñ “ÀéÊàðëè” 14:30 “Àíãë³éñüêèé êëóá” 15.45 Ò/ñ “Òðåòüÿ ïëàíåòà îò Ñîëíöà” 15:00 “Øêîëà íåçâè÷àéíèõ íàóê” 17.55, 20.35 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 15:30 “Ñïîðòèâíèé êàëåéäîñêîï” 19.15, 01.00 Ñïîðòðåïîðòåð 16:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 21.40 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 16:20 “Õòî ÿ? Ùî ÿ ìîæó?” 22.40 Ò/ñ “Øêîëà”. (2 êàòåãîðèÿ) 16:30 Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò

17:00 19:00 19:30 20:00 20:25 20:45 21:00 21:25 22:00 22:30 23:45 00:00 ðåêëàìà 00:10 00:35 00:50 02:50 04:20

Êîóïëåíä) “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “гäíà øêîëà” “Ñëîâî ïîëüñüêå” “Çðîáëåíî ðóêàìè”.×îëîâ³÷èé â’ÿçàíèé îäÿã “Â ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ñåêðåòè êðàñè” “Êóò çîðó” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “75 ðîê³â Ïîæåæíî-ïðèêëàäíîìó ñïîðòó Óêðà¿íè” “Êîçàöüêà öåðêâà” Ã³ìí Óêðà¿íè “Ä³ëîâèé ðèòì” Êë³ï-àíòðàêò “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” Ä/ô “Æèòòÿ ï³ñëÿ ëþäåé” “ªäíàííÿ åïîõ, ºäíàííÿ äîëü-ìîíàñòèð Ðåæåâè÷³” “75 ðîê³â Ïîæåæíî-ïðèêëàäíîìó ñïîðòó Óêðà¿íè”

09.00 Ò/ñ “Ñïàñ ïîä áåðåçàìè” 10.50 Ò/ñ “Ïðîòèâ òå÷åíèÿ” 14.45 Ò/ñ “Çàùèòíèöà” 18.30 “Ñëó÷àéíûé ñâèäåòåëü” 19.00, 23.45, 01.55, 04.05 “Ñâèäåòåëü” 19.30 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” 21.45 Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê. Ïîâåäåíèå ïîäîçðåâàåìîãî”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.45 Ò/ñ “CSI: Ëàñ-Âåãàñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.15 Õ/ô “Îõîòà íà äèíîçàâðîâ”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.25 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå óáèéñòâà”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.35 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 04.55 “Ïðàâäà æèçíè”

06.00, 08.30 Ìèð çà íåäåëþ 06.30 Ô-ñòèëü 07.00 Óòðåííåå espresso 08.50, 15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 21.30 Ïîãîäà 04:45 09.00 Æåíùèíû, êîòîðûå ìå÷òàëè î âëàñòè 10.00, 16.50, 03.50 Àëëî, äîêòîð! 11.15 Èãîðü Êèðèëëîâ. Óëûáêó øèðå - òû â ýôèðå! 12.20, 23.30 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð 06.00, 05.30 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 14.00 Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøè ïðàâà 06.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Ïðîäîëæåíèå” 15.00, 18.30, 21.00 Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé 07.00, 17.00, 19.00, 03.50 Ñîáûòèÿ ïóëüñ” 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 12.45 Ò/ñ “Ñëåä” 15.30 Òî÷êè ïåðåñå÷åíèÿ 16.00 Ñòðàíà ñîâåòîâ 10.00 Ò/ñ “Ïóëÿ-äóðà 5: Èçóìðóäíîå äåëî àãåíòà” 17.50, 00.05 Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé 11.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Ãåðîè “Ïóñòü ãîâîðÿò” 18.50, 21.25 Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Êàòÿ 2012” Ãóñåâà 15.35 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 20.00 Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøà ïåíñèÿ 16.00 Ïðàâî íà çàùèòó 17.10 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 21.35 Êëàðà Ëó÷êî. Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü 22.35 Âåëèêèå ìàõèíàòîðû 19.20 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 00.30 Àìóðíûå ìåëîäèè 3 20.00 Ò/ñ “Äèêèé 3” 21.45 Õ/ô “Õàëê”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.10 Õ/ô “Æåëàíèå ïëîòè”. (3 êàòåãîðèÿ) 00.00 Õ/ô “C ìåíÿ õâàòèò”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.00 Õ/ô “È â áåäíîñòè, è â áîãàòñòâå” 02.30 Õ/ô “Ïèñàòåëüñêèå ñòðàñòè”. (3 04.10 Ò/ñ “Âêóñ ãðàíàòà” êàòåãîðèÿ) 04.40 Õ/ô “×åëîâåê â ôóòëÿðå” 04.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò”

06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.25, 08.35, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 08.30, 23.45, 00.35, 02.35, 03.25, 04.15 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.10, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 07.15 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.30, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 07.55, 08.40 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 08.15, 08.50 “Õðîíèêà íåäåëè” 08.25, 08.45, 09.50, 10.10, 12.30, 13.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 02.25, 03.55 “Ïîãîäà” 09.15, 13.10, 14.10 “5 ýëåìåíò” 10.30, 11.20, 12.15 “Ðåñïóáëèêà ñ Àííîé Áåçóëûê” 15.15 “Ìàìèíà øêîëà” 16.10 “Ìîòîð” 17.25 “Â êàáèíåòàõ” 18.15 “Òåððèòîðèÿ çàêîíà” 19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15, 02.40 “Íàëîãîâûé äíåâíèê” 23.30, 00.25 “Crime news” 04.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 04.40 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé”

06.00 Ñ÷àñòüå åñòü 06.40 Óçíàé êàê 06.55 Ò/ñ “Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó ìàìó” 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00 Ò/ñ “Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.00 Ò/ñ “Îäíàæäû â ñêàçêå” 12.55 Òâîþ ìàìó! 13.35 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 14.40, 20.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 15.40, 00.20 Âàéôàéòåðû 16.05 Ò/ñ “Áàðâèõà 2” 17.05, 01.20 Äîñâèäîñ 17.40 Âèòàëüêà 18.25, 21.35 Îäíà çà âñåõ 19.25 Áîãèíÿ øîïèíãà 19.50 Ò/ñ “Âîñüìèäåñÿòûå”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.00 Ò/ñ “Ìåòîä Ëàâðîâîé” 23.00 Äóðíåâ+1 23.25 Ò/ñ “Ðåàëüíàÿ êðîâü”. (3 êàòåãîðèÿ) 00.55 Êóçíèöà çâåçä 3 01.45 Äî óòðà

06.00 06.30 08.00

“Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà” Õ/ô “Âåðáîâùèê” “Àãåíòû âëèÿíèÿ”

06.00, 01.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00 Ì/ñ “Îàçèñ” 10.00 Ì/ñ “Ìóëüòèìàíèÿ” 10.40, 16.00 Ì/ñ “Äàê Äîäæåðñ” 11.00 Ì/ñ “Ïîäðîñòêè-òèòàíû” 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” 13.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 17.00 Ì/ñ “Ïëàíåòà Øèí” 18.00, 21.00 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 22.00, 00.00 Ì/ñ “Ãðèôèíû” 23.00 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 03.00 Ì/ñ “Êîðîëü ãîðû” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

05.45 Ì/ô “Ñîþçìóëüòôèëüì” è äðóãèå 07.50 Õ/ô “Äåòñòâî Òåìû” 10.20, 17.15 Ä/ô ïðî Êèíî 11.15, 18.10 Ò/ñ “Ãèáåëü èìïåðèè” 13.15 Õ/ô “Âñå ðåøàåò ìãíîâåíèå” 14.55 Õ/ô “Âàññà” 20.00 Õ/ô “Ïðèêàç: îãîíü íå îòêðûâàòü” 21.35 Õ/ô “Ïðèêàç: ïåðåéòè ãðàíèöó” 23.10 Õ/ô “Åùå ëþáëþ, åùå íàäåþñü” 00.25 Õ/ô “Ãîíùèêè” 01.40 Õ/ô “Òàéíàÿ ïðîãóëêà” 03.00 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâíîãî ðîçûñêà” 04.10 Õ/ô “Êîå-÷òî èç ãóáåðíñêîé æèçíè” 05.35 Ñàóíäòðåêè

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Íîâîñòè 05.05, 09.15 “Äîáðîå óòðî!” 09.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 10.00 “Æèòü çäîðîâî!” 11.00, 04.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 12.50 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 14.25 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 15.25 “Õî÷ó çíàòü” 16.00, 01.30 “Òû íå îäèí” 16.25 “Äåøåâî è ñåðäèòî” 17.05, 02.00 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 18.40, 03.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 19.55, 00.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 21.00 “Âðåìÿ” 21.30 Ò/ñ “Âèêòîðèÿ” 23.25 Íî÷íûå íîâîñòè 23.40 “Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü”

01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô “Ìàëü÷èøêè” 02.25, 08.25, 14.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ” 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Ñàíäîêàí. Äâà òèãðà” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ô “Óòðî áåç îòìåòîê” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ñóïåðãåðîè” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå» Ò/ñ “Ýðà ñòðåëüöà» Ò/ñ “Êðîò» Ò/ñ “Ðóññêèé øîêîëàä”

06.00, 06.40, 08.05, 10.35, 11.40, 05.30 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 04.00 “Áûëî Âðåìÿ” 06.30 “Ãðàíè” 05.05 “Ïîä çíàêîì çîäèàêà. Êîçåðîã” 06.50, 10.50 “Óòðî íà ÊÐÒ” 06.25 “Ëåñòíèöà ßêîáà” 07.00, 18.00 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 07.55 Õ/ô “Ïåðåâîä ñ àíãëèéñêîãî” 07.15, 19.50 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 10.00 “Àíøëàã? Àíøëàã!” 07.35 “Îäèí íà îäèí ñî âñåìè” 11.00, 02.00 “Êîëáà âðåìåíè” 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, 12.00 “Çàáàâíûé ñëó÷àé” 18.10, 18.40 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 13.00 Ôåñòèâàëü “Ñàí-Ðåìî 40” 08.45, 11.10 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 14.30 “Çâåçäû íà ëüäó” 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 16.00 “Çâåçäíûé ÷àñ” 09.45 Ïðîãðàììà 16.55 “Ïîñòîé, ïàðîâîç...” 12.25, 02.00 Õ/ô “Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ” 17.40 Õ/ô “Ìóæåñòâî” 13.50 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 19.00, 01.00 “Âðåìÿ” 14.15, 23.00 “Þâåëèð” 20.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 21.00 “Ïóòåøåñòâèå âî âðåìÿ êîíöåðòà” 17.00, 20.40 “Êèíîèñòîðèè íàøåãî âðåìåíè” 22.10 “Êàìåðà ñìîòðèò â ìèð” 17.35, 19.15 “Ãóáåðíèÿ” 23.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Ìóçûêà äîæäÿ” “Êðèìèíàë” 23.40 Õ/ô “Ìåãðý è ÷åëîâåê íà ñêàìåé- 18.20 18.55 Ä/ô “ß íå çíàë, ÷òî òû åñòü” êå” 20.10 “Àðõèâû èñòîðèè” 03.00 “Âîêðóã è îêîëî” 21.10 “Êèíîïðîåêòîð” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.30 Õ/ô “ øåñòü ÷àñîâ âå÷åðà ïîñëå âîéíû” 04.00 “ÍÒ óòðîì” “Òåëå÷àò” 06.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Õèì÷èñ- 01.00 03.10 “Ïóøêèí” òêà”. “Ìåêñèêàíñêèå ñòðàñòè” 03.20 Êîíöåðò “Èìåþ ÷åñòü ïðèãëàñèòü” 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ “Ëþáîâü çåìíàÿ” 08.20 Àëåêñàíäð Æóðáèí. Ìåëîäèè íà ïàìÿòü 04.20 04.50 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 09.05 Òû íå ïîâåðèøü! 05.10 “Óñïåõ íà øïèëüêàõ” 10.00 Ò/ñ “Òàêñèñòêà 4” 11.35 “Äî ñóäà” 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 13.35, 16.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 06.00, 08.00, 10.00, 23.15, 01.30, 03.00 Ôóòáîë 14.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé News âåðäèêò” 06.10 Ìèëàí - Áîëîíüÿ. ×åìïèîíàò Èòàëèè 15.35 Ò/ñ “Ñóïðóãè”. “Ðîòâåéëåð” 08.10 Ñîñüåäàä - Áàðñåëîíà. ×åìïèîíàò 17.30, 01.25 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” Èñïàíèè 18.35, 02.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 10.20, 02.30 Futbol Mundial 19.25 Ò/ñ “Ëèòåéíûé”. “Ïî çàêîíó ñîâåñòè”. 10.50 Âàëåíñèÿ - Ðåàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè “Ãàìëåò” 12.50 Ñàìûå ñìåøíûå ôóòáîëüíûå ìîìåíòû 21.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 13.05 Ëèâåðïóëü - Íîðâè÷. ×åìïèîíàò Àíãëèè 21.40 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð”. “Ïîäæîã” 15.00 Ä/ô “Áûòü “Ëèâåðïóëüöåì” 23.35 Ò/ñ “Ãîðîä ñîáëàçíîâ” 16.00 Òîòòåíõýì - ÌÞ. ×åìïèîíàò Àíãëèè 03.25 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå 18.00 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. À. Êàí÷åëüõðîíèêè”. “Äåëî Ãîëîâêèíà. Óäàâ” ñêèñ

10 ñòîð. 18.30, 00.25, 04.15 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 19.30, 01.45 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà 20.20 ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. Îáçîð òóðà 21.25, 03.15 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Îáçîð òóðà 22.25 Áåòèñ - Àòëåòèê. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 05.15 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

Ïðîôèëàêòèêà 14.10, 03.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Àíäåðëåõò - Çóëüòå Âåðåãåì 16.05 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 16.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Àÿêñ - Ôåéåíîðä 18.40 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Òóðîâ - Àçîâìàø 20.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð 21.50, 05.30 Ýêñòðà-ôóòçàë 22.15 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ ×åðêàñêèå Ìàâïû - ÁÊ Äîíåöê 00.05 Áîêñ. Íüþ-Éîðê, ÑØÀ. Ãåíàäèé Ãîëîâêèí - Ãàáðèýëü Ðîñàäî

07.00, 10.55 Ä/ô “Çàïîâåäíèê” 08.00, 20.00 Ä/ô “Èññëåäîâàíèå Àðêòèêè ñ Íàéäæåëîì Ìàðâèíîì” 08.55, 19.00 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 09.55, 10.25, 16.50, 17.20 Ä/ô “Çâåðèíàÿ ñêîðàÿ ïîìîùü” 12.00 Ä/ô “Ëüâèíîå äåðåâî” 13.00, 01.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 14.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê Àííû” 14.30 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 17.55, 18.30 Ä/ô “Òàéíàÿ æèçíü ïòèö” 21.00 Ä/ô “Äíåâíèê áîëüøîé êîøêè 7” 22.00 Ä/ô “Äèêèé Óýëüñ” 23.00, 02.00 Ä/ô “Òåõíîëîãèè ïðèðîäû” 00.00 Ä/ô “Æèâîòíûå 24/7” 03.00 Ä/ô “Ñèìôîíèÿ ìèðà æèâîòíûõ” 04.00 Ä/ô “Íåïðàâèëüíûé ïèíãâèí” 05.00 Ä/ô “Âîë÷üè ãîðû” 06.00, 06.25 Ä/ô “Îáåçüÿíû-âîðèøêè”

04.00 “Óòðî Ðîññèè” 08.05 “Èñêàòåëè” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 09.30 “1000 ìåëî÷åé” 10.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 11.00, 03.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 12.30, 15.30, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 13.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 13.55 Ò/ñ “Èíñòèòóò áëàãîðîäíûõ äåâèö” 14.50 Âåñòè - Ñïîðò 15.50 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà” 7” 18.30, 02.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 19.20 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà” 8” 21.05 Ò/ñ “Îáúåêò 11” 22.05 “Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè” ñ Í. Ñâàíèäçå. “1991. Ãàéäàð. Íà÷àëî” 23.00 Ò/ñ “Êîòîâñêèé” 23.50 “Äåâ÷àòà” 00.30 “Âåñòè +” 00.50 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ” 02.00 “Âñÿ Ðîññèÿ” 02.15 Âåñòè.ru

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.10 “Ïîñòñêðèïòóì” 09.00, 17.50, 05.30 Ì/ñ 09.30 “Èçíîøåííîå ñåðäöå Àëåêñàíäðà Äåìüÿíåíêî” 10.10 “ öåíòðå ñîáûòèé” 11.00 “Òåàòð èì. À.Ñ. Ïóøêèíà” 11.30, 14.30, 17.30, 20.00 Ñîáûòèÿ 11.50, 20.25 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð” 12.35 “Îíà íå ñòàëà êîðîëåâîé” 13.20 “Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò” 13.50 “Âðà÷è” 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 15.10 Õ/ô “Ïå÷êè-ëàâî÷êè” 16.50 “Pro æèçíü” 18.15 Âðåìåííî äîñòóïåí. À. Âàññåðìàí 19.10, 03.55 “Ïðàâî ãîëîñà” 21.10 “Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. Âèðóñ ðàâíîäóøèÿ” 21.50 “Ñîâåòñêèå îáîðîòíè” 22.30, 04.45 Ò/ñ “Ñòàÿ” 23.15 Êîíöåðò “Âïåðåä, ðåáÿòà!” 00.15 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 00.45 “Ðóññêîå ÷òèâî” 01.35 Õ/ô “Ñåðäöà òðåõ”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


11 ñòîð. 06.05 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.25 “ÒÑÍ” 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.25 Ì/ô “Ýñêèìîñêà” 10.00, 17.15 Ò/ñ “Âåëè÷åñòâåííûé âåê. Ðîêñîëàíà 2” 12.00, 13.00, 20.15, 21.15 Ò/ñ “Âñå íà÷àëîñü â Õàðáèíå” 14.00 “Íå âðè ìíå 3” 14.50 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû” 15.45 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 2” 16.45, 03.15 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 22.15, 02.25 “Óêðàèíñêèå ñåíñàöèè” 23.40, 03.45 Ò/ñ “Òåîðèÿ ëæè 3”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.40, 04.30 Áîåâèê “Îòðàæåíèå”. (2 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 06.10, 07.05, 08.05 Ñïîðò 06.15, 07.10, 08.10 Ïîãîäà 06.20 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.30 ÀãðîÝðà 06.35, 07.20 Ðåöåïòû çäîðîâüÿ 06.40, 07.15 Ñòðàíà on-line 06.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 07.25 Çàãëàâèÿ 07.30 Ýðà áèçíåñà 07.35 Ñòðîéïëîùàäêà 07.40 Ãîñòü ñòóäèè 07.45 “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.20 Ä/ô “Âèíîêóðñêèé ñîëîâåé” ÓÒ-1 09.00, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 09.05 Î ãëàâíîì. Íåäåëÿ êíèæíîé ìîäû 09.25, 15.20 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 11.00 Êî Äíþ Ñîáîðíîñòè Óêðàèíû 12.25, 18.45, 21.20 Äåëîâîé ìèð 12.35 “Òàéíû óñïåõà” ñ Í. Ãîðîäåíñêîé 13.05 Õ/ô “Èâàí Áàáóøêèí” 15.15 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 16.10 Õ/ô “Ñìåðòü ïîä ïàðóñîì” 18.20 Íîâîñòè 19.05 Êðèâîå çåðêàëî 21.00 Èòîãè äíÿ 21.25 “Àäðåíàëèí” 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.10, 01.10 Ñïîðò 23.15 Ïîãîäà 23.20 Îò ïåðâîãî ëèöà 23.50 Áîëüøèå áèòâû. Âîéíà Êðàñíîé è Áåëîé Ðîç 00.35 Ìåæäó ñòðîê ÓÒ-1 01.20 Íîâîñòè 01.45 Î ãëàâíîì 02.15 Õ/ô “Èâàí Áàáóøêèí” 04.20 Ä/ô “Øàõòåðñêèé ãåðöîã” 04.55 Ñâåò 05.20 Ä/ô “Ãåííûé êîíñòðóêòîð. Ãåíòàâðû ê ñòîëó” 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð

²ÂÒÎÐÎÊ, 22 Ѳ×Íß 02.40 02.55 03.20

Ñðåäíåâåêîâüå íà÷èíàåòñÿ â 18.00 ß, ìèëîñòüþ Áîæüåé, ãîñïîäèí ââîçíûé Óêðàèíñêèé Ñîëîìîí, èëè Óêðàèíñêàÿ ïðàâäà è çàêîí 03.35 Âçîáðàòüñÿ íà ïîïà 03.50 Áåé, êòî íåâèííûé 04.05 Óòðà÷åííûå ïðàâà 04.25 Ãåîðãèé Íàðáóò. Æèâûå êàðòèíû 04.40, 05.15 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.45 Íåóãîìîííûé Ïàíòåëåéìîí

06.00 07.30 09.10 10.20

“Óòðî íà Ê1” Ì/ô “Òðè ñåñòðû” Ò/ñ “Áàôôè - ïîáåäèòåëüíèöà âàìïèðîâ” 11.15 Ò/ñ “Ñàáðèíà - þíàÿ âåäüìà” 12.10, 23.00 Ò/ñ “Êëèíèêà” 13.10, 00.00 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” 14.00 “Îðåë è Ðåøêà” 15.00, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 16.00, 19.00 “Øîïèíã ìîíñòðû” 17.00 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 20.00 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” 21.00 “Êàìåäè êëàá” 22.00 “Äíåâíèê áåðåìåííîé” 00.45 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.30 Ôåéñ ëèôòèíã 06.00 Òåëåòîðãîâëÿ 07.00 Ì/ô 09.20 Áýáè-áóì 10.00 Äåòñêàÿ éîãà 11.00, 19.25, 20.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.00, 17.40, 00.50 Çíàåòå ÷òî? 12.45, 22.25 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 13.40, 00.00 Òàéíû ñóäüáû 14.25, 14.45 5 èíãðåäèåíòîâ 15.10, 21.35 Òàéíû øåô-ïîâàðà 16.00, 23.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð 16.45, 20.40 Áóäü ïî-òâîåìó 18.30 Íàøå âñå 01.35 Öâåò íî÷è

06.00

“×óæèå îøèáêè. Ìîë÷àëèâûé ñâèäåòåëü” 06.45, 16.10 “Âñå áóäå äîáðå!” 08.25, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 09.50 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Èñïûòàíèå àëêîãîëåì” 10.50 Õ/ô “Äî÷êà” 12.40 Õ/ô “Äâå èñòîðèè î ëþáâè” 14.40 “Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì äåòåé” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 19.45, 22.35 “Òàíöóþò âñå! 5” 02.25 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.10 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå âî âëþáëåííîñòü” 04.50 Íî÷íîé ýôèð

05.20, 06.50, 01.10, 03.20 Ïîãîäà 05.25 Ôàêòû 05.40, 04.15 Ñâèòàíîê 06.40, 07.35 Äåëîâûå ôàêòû 06.55 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.45 Ýêñòðåííûé âûçîâ 06.00 Ò/ñ “Óëèêè” 08.45 Ôàêòû. Óòðî 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 09.15, 19.25, 00.15 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 10.15, 16.35 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 07.30 Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ 12.40 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 09.10, 20.35 Ò/ñ “Ìàðüèíà ðîùà” Ôàêòû. Äåíü 11.00 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 12.45 13.00, 22.20 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 12.55, 18.10 Ò/ñ “Æèçíü, êîòîðîé íå áûëî” 14.10 Ò/ñ “Ìîðñêîé ïàòðóëü” 14.40 “Ñóäåáíûå äåëà” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 15.20 “Ñåìåéíûé ñóä” 20.10 Ò/ñ “ÃÀÈøíèêè” 16.15 Ò/ñ “Ñåðäöå Ìàðèè” 23.50 Ò/ñ “Òàêñè” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 01.15 Õ/ô “Ïî÷òàëüîí âñåãäà çâîíèò 20.30, 02.00 “Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ” äâàæäû”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.15 Ò/ñ “Ïðåäàòåëü” 03.25 ÏðîÖiêàâå 00.00, 02.05 Õ/ô “Êðîâàâûé ñïîðò”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.35 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 03.35 Ä/ñ “Æàäíîñòü” 06:00 óìí Óêðà¿íè 06:10 “Ñåêðåòè êðàñè” 06:35 “Ïîâ³ð ó ñåáå” 07:00 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 05.20 Ò/ñ “Êàê ñêàçàä Äæèì” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 06.00, 06.40 Î÷åâèäåö. Ñàìîå ñìåøíîå 07:30 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 06.35, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 09:00 “×àñ êðà¿íè” 07.30, 08.30, 19.00, 00.40 Ðåïîðòåð 09.30 “75 ðîê³â Ïîæåæíî-ïðèêëàäíîìó ñïîðòó 07.35, 08.35, 19.20, 01.05 Ïîãîäà Óêðà¿íè” 09.00, 16.45 Ò/ñ “Âèîëà Òàðàêàíîâà.  ìèðå 10:45 “Ìèêîëà Ïèðîãîâ ó âèøí³” ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé” 11:00 “Ñëîâî ïîëüñüêå” 10.05, 19.35 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 11:30 “Çâèòÿãà” 13.15, 14.20 Kids’ Time 12:00 “Ïàíîðàìà äíÿ” 13.20 Ì/ñ “Çëþêè áîáðû” 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 14.40, 15.40 Teen Time 13.20 “Ïàíîðàìà äíÿ” 14.45 Ò/ñ “ÀéÊàðëè” 14:00 “Ðîçìîâà áåç íîòàö³é” 15.45 Ò/ñ “Òðåòüÿ ïëàíåòà îò Ñîëíöà” 14:30 “гäíà øêîëà” 17.55, 20.35 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 15:00 “Òâîº ìàéáóòíº” 19.15, 01.00 Ñïîðòðåïîðòåð 15:30 “Ñëóõàé î÷èìà” 21.40 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 16:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 22.40 Ò/ñ “Øêîëà”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.45 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà”. (2 êàòåãîðèÿ) 16:20 “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”, Ì/ô 16:30 Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò 01.10 Ò/ñ “Ñïëåòíèöà” Êîóïëåíä) 02.35, 03.30, 04.20 Çîíà íî÷è

17:00 19:00 19:30 20:15 20:45 21:00 21:25 22:00 22:30 00:00 00:10 00:40 00:55 02:55 04:25 05:20

“Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ðàçîì äî æèòòÿ” “Ñòîð³íêàìè ³ñòî𳿔 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” Õ/ô “Á³ëèé Á³ì ×îðíå âóõî” 1 ñ. óìí Óêðà¿íè “Ôóòáîëüí³ ä³àëîãè” Êë³ï-àíòðàêò “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” Õ/ô “Á³ëèé Á³ì ×îðíå âóõî” 1 ñ. Ä/ô “Íåâ³äîìà â³éíà”. 22 ÷åðâíÿ 1941 ðîêó Ä/ñ “Çàãàäêà Íîðèëüñüêîãî ïîâñòàííÿ”. ô. 1 “Çà ãðàòàìè ï³âíî÷³”

06.00, 04.40 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 06.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Ïðîäîëæåíèå” 07.00, 17.00, 19.00, 03.15 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 12.45, 21.45 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00 Ò/ñ “Ïóëÿ-äóðà 5: Èçóìðóäíîå äåëî àãåíòà” 11.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Ïðîêëÿòèå êîíöà ñâåòà” 15.35 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Ïðàâî íà çàùèòó 17.10 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20, 03.35 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 20.00 Ò/ñ “Äèêèé 3” 20.50 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó” 22.20 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 00.15 Ò/ñ “Òþäîðû 3” 01.10 Äîáðî ïîæàëîâàòü 02.00 Íà ÷åìîäàíàõ 02.45 Óêðàèíà. 20 ëåò æèçíè

06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.25, 08.15, 18.50, 23.40, 00.25, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 23.45, 00.35, 02.35, 03.25, 03.35, 04.15 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.10, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 07.15 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.30, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 07.55, 08.50 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 08.20 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 08.40, 09.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 03.55 “Ïîãîäà” 09.15, 13.35, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 13.10 “Íàëîãîâûé äíåâíèê” 16.10 “Òðàíñìèññèÿ” 17.25 “Îñîáåííûé âçãëÿä” 18.15 “Ýíåðãîíàäçîð” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15, 02.40 “Àãðîêîíòðîëü” 23.30 “Crime news” 04.20 “Æèçíü èíòåðåñíà” 04.40 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé”

06.00 Ñ÷àñòüå åñòü 06.40 Óçíàé êàê 06.55 Ò/ñ “Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó ìàìó” 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00 Ò/ñ “Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.00 Ò/ñ “Îäíàæäû â ñêàçêå” 12.55, 19.25 Áîãèíÿ øîïèíãà 13.35 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 14.40, 20.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 15.40, 00.20 Âàéôàéòåðû 16.05 Ò/ñ “Áàðâèõà 2” 17.05, 01.20 Äîñâèäîñ 17.40 Âèòàëüêà 18.25, 21.35 Îäíà çà âñåõ 19.50 Ò/ñ “Âîñüìèäåñÿòûå”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.00 Ò/ñ “Ìåòîä Ëàâðîâîé” 23.00 Àíåêäîòû 23.25 Ò/ñ “Ðåàëüíàÿ êðîâü”. (3 êàòåãîðèÿ) 00.55 Êóçíèöà çâåçä 3 01.45 Äî óòðà

05.20 06.40 08.30 09.00 09.55

Õ/ô “Óáèéñòâî â Ñàíøàéí-Ìåíîð” Õ/ô “Ëèíèÿ ñìåðòè” Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” “Óãîëîâíûå äåëà” Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëè ðàéîííîãî ìàñøòàáà 2” 11.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” 12.15 Ò/ñ “Ýêñïåðòû” 14.50, 19.30 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” 16.45, 19.00, 23.45, 02.00, 04.15 “Ñâèäåòåëü” 17.00 Ò/ñ “Çàùèòà ñâèäåòåëåé” 21.45 Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðå-

22.45 00.15 02.30 04.45

ñòóïíèê. Ïîâåäåíèå ïîäîçðåâàåìîãî”. (2 êàòåãîðèÿ) Ò/ñ “CSI: Ëàñ-Âåãàñ”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ”. (2 êàòåãîðèÿ) Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå óáèéñòâà”. (2 êàòåãîðèÿ) “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 06.25, 18.50, 21.25 Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ 06.30 Òî÷êè ïåðåñå÷åíèÿ 07.00 Óòðåííåå espresso 09.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Êàòÿ Ãóñåâà 10.00, 16.50, 03.30 Àëëî, äîêòîð! 11.15 Êëàðà Ëó÷êî. Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü 12.20 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð 14.00 Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøà ïåíñèÿ 15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 21.30 Ïîãîäà 15.30 Ðîíèí 16.00 Ñòðàíà ñîâåòîâ 17.50, 23.35 Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Ñåðãåé Æèãóíîâ 20.00 Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøè ëüãîòû 21.35 Àëåêñàíäð Ïîðîõîâùèêîâ. Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîãî 22.35 Âåëèêèå ìàõèíàòîðû 00.20 Àìóðíûå ìåëîäèè 3 00.55 Õ/ô “Ãîëîå ðàçîáëà÷åíèå”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.20 Õ/ô “Ëåòíèå çàáàâû”. (3 êàòåãîðèÿ) 04.15 Áóäü â êóðñå! 04.35 Õ/ô “Âåñåëûå ðåáÿòà”

06.00, 01.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00 Ì/ñ “Îàçèñ” 10.00 Ì/ñ “Ìóëüòèìàíèÿ” 10.40, 16.00 Ì/ñ “Äàê Äîäæåðñ” 11.00 Ì/ñ “Ïîäðîñòêè-òèòàíû” 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” 13.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 17.00 Ì/ñ “Ïëàíåòà Øèí” 18.00, 21.00 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 22.00, 00.00 Ì/ñ “Ãðèôèíû” 23.00 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 03.00 Ì/ñ “Êîðîëü ãîðû” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

04.05 “Àíøëàã? Àíøëàã!” 05.00, 14.00, 20.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 06.00 “Çàáàâíûé ñëó÷àé” 07.00 Ôåñòèâàëü “Ñàí-Ðåìî 40” 08.30 “Çâåçäû íà ëüäó” 10.00 “Çâåçäíûé ÷àñ” 10.55 “Ïîñòîé, ïàðîâîç...” 11.40, 17.45 Õ/ô “Ìóæåñòâî” 13.00, 19.00 “Âðåìÿ” 15.00 “Ïóòåøåñòâèå âî âðåìÿ êîíöåðòà” 16.10 “×åòûðå âñòðå÷è ñ Âëàäèìèðîì Âûñîöêèì” 17.20 Ôèëüì-êîíöåðò “Ýòî áûëî, áûëî...” 21.00 “Ðîê è âîêðóã íåãî” 22.00 “Áûëî Âðåìÿ” 23.05 “Ïîä çíàêîì çîäèàêà. Êîçåðîã” 00.25 “Ëåñòíèöà ßêîáà” 01.55 Õ/ô “Ïåðåâîä ñ àíãëèéñêîãî”

04.00 06.10

“ÍÒ óòðîì” Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Íàéòè íàñëåäíèêà”. “Çàâåðøåíèå äåë” 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 08.25 “Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê” 09.25 Ðóññêàÿ íà÷èíêà 10.00 Ò/ñ “Òàêñèñòêà 4” 11.35 “Äî ñóäà” 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 13.35, 16.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 14.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò” 15.35 Ò/ñ “Ñóïðóãè”. “Ïî íàñëåäñòâó” 17.30, 01.25 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 18.35, 02.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 19.25 Ò/ñ “Ëèòåéíûé”. “Ïîäàðîê îòöà”. “Ðàñïëàòà” 21.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 21.40 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð”. “Êëÿòâà” 23.35 Ò/ñ “Ãîðîä ñîáëàçíîâ” 03.25 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå õðîíèêè”. “Äåëî Êóëòàøåâà. Îáîðîòåíü”

05.45 Ì/ô “Ñîþçìóëüòôèëüì” è äðóãèå 08.40 Õ/ô “Ïðèíö è íèùèé” 09.55, 17.35 Ä/ô ïðî Êèíî 10.45, 18.30 Ò/ñ “Ãèáåëü èìïåðèè” 12.25 Õ/ô “Åùå ëþáëþ, åùå íàäåþñü” 13.45 Õ/ô “Êîå-÷òî èç ãóáåðíñêîé æèçíè”

15.15 20.20 21.45 23.35 01.20 02.55 04.20

¹ 1 (1062) 16 ñ³÷íÿ 2012 ð.

Õ/ô “Ñîáàêà íà ñåíå” Õ/ô “Òàéíàÿ ïðîãóëêà” Õ/ô “Áàðõàòíûé ñåçîí” Õ/ô “Âñå ðåøàåò ìãíîâåíèå” Õ/ô “Ïëîõîé õîðîøèé ÷åëîâåê” Õ/ô “Ïðèêàç: îãîíü íå îòêðûâàòü” Õ/ô “Ïðèêàç: ïåðåéòè ãðàíèöó”

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Íîâîñòè 05.05, 09.15 “Äîáðîå óòðî!” 09.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 10.00 “Æèòü çäîðîâî!” 11.00, 04.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 12.50 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 14.25 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 15.25 “Õî÷ó çíàòü” 16.00, 01.35 “Òû íå îäèí” 16.25 “Äåøåâî è ñåðäèòî” 17.05, 02.05 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 18.40, 03.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 19.55, 00.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 21.00 “Âðåìÿ” 21.30 Ò/ñ “Âèêòîðèÿ” 23.25 Íî÷íûå íîâîñòè 23.40 Ò/ñ “Çàäèðû”

01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô “È âîò ïðèøåë Áóìáî...” 02.15, 08.15, 14.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ” 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Ñàíäîêàí. Äâà òèãðà” 04.00, 10.00, 16.00 Õ/ô “Ôàíòàçèè Âåñíóõèíà” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ñóïåðãåðîè” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå» Ò/ñ “Ýðà ñòðåëüöà» Ò/ñ “Êðèìèíàëüíîå âèäåî” Ò/ñ “Áîãàòñòâî”

06.00, 06.40, 08.05, 10.35, 11.45, 05.30 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.50, 10.50 “Óòðî íà ÊÐÒ” 07.00, 17.35, 19.15 “Ãóáåðíèÿ” 07.25, 10.05, 22.40 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 07.35, 17.00, 20.40 “Êèíîèñòîðèè íàøåãî âðåìåíè” 08.35, 09.15, 10.20, 11.35, 12.10, 13.40, 16.45, 18.05 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 08.45, 11.00, 22.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 19.45 “Ïîãîäà” 09.45 “Àçáóêà âêóñà” 11.20, 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 12.25 Õ/ô “Ìîðñêîé ÿñòðåá” 13.50, 18.25 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 14.15, 23.00 “Þâåëèð” 18.15, 21.10, 22.50 “Êèíîïðîåêòîð” 18.55, 21.35 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 19.50, 05.10 “Çäîðîâüå” 20.10, 21.55 “Àðõèâû èñòîðèè” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 01.00 “Òåëå÷àò” 02.00 “Îäèí íà îäèí ñî âñåìè” 02.30 “Òðè öâåòà âðåìåíè” 03.00 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 03.30 “Óñïåõ íà øïèëüêàõ” 03.50 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” 04.20 “Øêîëà âûæèâàíèÿ” 04.50 “Âèííàÿ êàðòà”

06.00, 08.00, 10.00, 15.45, 22.30, 00.50, 03.00 Ôóòáîë News 06.10, 12.15, 03.15 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà 07.00, 04.00 ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. Îáçîð òóðà 08.10 Âîðñêëà - Ìåòàëëóðã Ç. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 10.20 Ìèëàí - Áîëîíüÿ. ×åìïèîíàò Èòàëèè 13.00 Øàõòåð - Àëü-Õèëÿëü. Àáó-Äàáè Êàï 14.55, 22.50 Øàõòåð - Çåíèò. Ñóïåð Êóáîê ×åìïèîíîâ 16.55 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 18.00 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. Â. Ãðà÷åâ 18.30 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Îáçîð òóðà 19.35 Ëèâåðïóëü - Íîðâè÷. ×åìïèîíàò Àíãëèè 21.30 Ä/ô “Áûòü “Ëèâåðïóëüöåì” 01.05 Èëüè÷åâåö - Äèíàìî. ×åìïèîíàò Óêðàèíû 05.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.00, 02.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Àÿêñ - Ôåéåíîðä 07.55, 23.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð

09.00, 00.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Òóðîâ - Àçîâìàø 10.50 “Ãîíêè íà âûíîñëèâîñòü. Èòîãè ñåçîíà 2012” 11.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Òâåíòå - Âàëâåéê 13.15 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ ×åðêàñêèå Ìàâïû - ÁÊ Äîíåöê 15.05 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 15.45 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. 1/2 ôèíàëà. Áðåäôîðä - Àñòîí Âèëëà 17.40 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Õèìèê - ÁÊ Äíåïð 19.30 Ýêñòðà-ôóòçàë 20.00 Ãîëüô. PGA. Humana Challenge. Îáçîð 21.00 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè 21.40 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. 1/2 ôèíàëà. Îòâåòíûé ìàò÷. Àñòîí Âèëëà - Áðåäôîðä 04.30 Áàñêåòáîë. Åâðîêóáîê. Ãðóïïîâîé òóðíèð. Âàëåíñèÿ - Àçîâìàø

07.00, 10.55, 14.30 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.00 Ä/ô “Èññëåäîâàíèå Àðêòèêè ñ Íàéäæåëîì Ìàðâèíîì” 08.55, 19.00 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 09.55, 10.25, 16.50, 17.20 Ä/ô “Çâåðèíàÿ ñêîðàÿ ïîìîùü” 12.00, 12.30 Ä/ô “Òàéíàÿ æèçíü ïòèö” 13.00, 01.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 14.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê Àííû” 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 17.55 Ä/ô “Äíåâíèê áîëüøîé êîøêè 7” 20.00 Ä/ô “Îñòðîâà êîñàòîê ñ Íàéäæåëîì Ìàðâèíîì” 21.00 Ä/ô “Çàêëèíàòåëü ñëîíîâ” 22.00 Ä/ô “Äèêèé Óýëüñ” 23.00, 02.00 Ä/ô “Òåõíîëîãèè ïðèðîäû” 00.00 Ä/ô “Æèâîòíûå 24/7” 03.00 Ä/ô “Ñèìôîíèÿ ìèðà æèâîòíûõ” 04.00 Ä/ô “Èãðû ýâîëþöèè” 05.00 Ä/ô “Çàãàäî÷íûå êðóãè ïóñòûíè Íàìèá” 06.00, 06.25 Ä/ô “Îáåçüÿíû-âîðèøêè”

04.00 “Óòðî Ðîññèè” 08.05, 23.00 Ò/ñ “Êîòîâñêèé” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 09.30 “1000 ìåëî÷åé” 10.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 11.00, 03.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 12.30, 15.30, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 13.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 13.55 Ò/ñ “Èíñòèòóò áëàãîðîäíûõ äåâèö” 14.50 Âåñòè - Ñïîðò 15.50 Ò/ñ “Ãàäàíèå ïðè ñâå÷àõ” 18.30, 02.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 19.20 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà” 8” 21.05 Ò/ñ “Îáúåêò 11” 22.05 “Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè” ñ Í. Ñâàíèäçå. “1992. Ãàéäàð. Ðåôîðìû” 23.50 “×åñòíûé äåòåêòèâ” 00.25 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ” 02.15 Âåñòè.ru

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.25, 13.50 “Âðà÷è” 09.05, 17.50, 05.30 Ì/ñ 09.30, 18.15, 00.50 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 10.15, 15.25, 23.10 Ò/ñ “Íåáî è çåìëÿ” 11.00 “Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå” 11.30, 14.30, 17.30, 20.00 Ñîáûòèÿ 11.50, 20.25 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð” 12.35 “Çíàõàðü ÕÕI âåêà” 13.05 “Ñîâåòñêèå îáîðîòíè” 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Ïåòðîâêà, 38” 15.20, 19.00 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 16.10 “Èçíîøåííîå ñåðäöå Àëåêñàíäðà Äåìüÿíåíêî” 16.50, 01.45 “Pro æèçíü” 19.10, 03.55 “Ïðàâî ãîëîñà” 21.10 “Äðóãèå. Äåòè áîëüøîé ìåäâåäèöû” 22.25, 04.45 Ò/ñ “Ñòàÿ” 00.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 02.25 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


22.40 Ò/ñ “Øêîëà”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.45 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.10 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 01.15 Ò/ñ “Ñïëåòíèöà” 02.40, 03.45 Çîíà íî÷è 02.45 Ðîäíèêè Îò÷èçíû 03.00 Áðàòèÿ è äðóæèíà 03.15  ëèòîâñêîå âðåìÿ 03.30 Äèêîå ïîëå 03.50 Çàïîðîæñêàÿ Ñå÷ü. Èñòîêè 04.05 Çâåçäíûé ÷àñ êàçà÷åñòâà 04.15 Êàçà÷åñòâî: ðóèíà 04.30 Òàì íà ãîðå ñå÷ü èäåò 04.45, 05.15 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.50 Òàê íèêòî íå ëþáèë

06.05 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.20, 03.15 “ÒÑÍ” 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.25 Ì/ô “Ýñêèìîñêà” 10.00, 17.15 Ò/ñ “Âåëè÷åñòâåííûé âåê. Ðîêñîëàíà 2” 12.00, 13.00, 20.15, 21.15 Ò/ñ “Âñå íà÷àëîñü â Õàðáèíå” 14.00 “Íå âðè ìíå 3” 14.50 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû” 15.45 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 2” 16.45 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 22.15, 02.30 “Òàáó ñ Íèêîëàåì Âåðåñíåì” 23.35, 03.40 Ò/ñ “Òåîðèÿ ëæè 3”. (2 êàòåãîðèÿ) “Óòðî íà Ê1” 00.35, 04.25 Õ/ô “Èðëàíäåö”. (2 êàòåãîðèÿ) 06.00 07.30 Ì/ô 09.10 “Òðè ñåñòðû” 10.20 Ò/ñ “Áàôôè - ïîáåäèòåëüíèöà âàìïèðîâ” ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 11.15 Ò/ñ “Ñàáðèíà - þíàÿ âåäüìà” 06.01 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 12.10, 23.00 Ò/ñ “Êëèíèêà” 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 13.10, 00.00 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” 06.10, 07.05, 08.05 Ñïîðò 14.00 “Îðåë è Ðåøêà” 06.15, 07.10, 08.10 Ïîãîäà 15.00, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 06.20 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 16.00, 19.00 “Øîïèíã ìîíñòðû” 06.30 ÀãðîÝðà 17.00 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 06.35, 07.20 Ðåöåïòû çäîðîâüÿ 20.00 “Êàìåäè êëàá” 06.40, 07.15 Ñòðàíà on-line 21.00 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” 06.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 22.00 “Äíåâíèê áåðåìåííîé” 07.25 Çàãëàâèÿ 00.45 “Íî÷íàÿ æèçíü” 07.30 Ýðà áèçíåñà 07.35 Ãîñòü ñòóäèè 07.40 Ãëàñ íàðîäà 05.30 Ôåéñ ëèôòèíã 07.45 “Õî÷ó âñå çíàòü” Òåëåòîðãîâëÿ 08.20 Ä/ô “Á. Òîêàðåâ. Òàéíà äâóõ êàïèòàíîâ” 06.00 07.00 Ì/ô ÓÒ-1 09.20 Áýáè-áóì 09.00, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 10.10, 18.30 Íàøå âñå 09.05 Î ãëàâíîì. Íåäåëÿ êíèæíîé ìîäû 11.00, 19.30, 20.05 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 09.25 Ïîãîäà 12.00, 17.40, 00.50 Çíàåòå ÷òî? 09.35 Ïðàâèòåëüñòâî íà ñâÿçè ñ ãðàæäàíàìè 12.50, 22.25 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 10.15, 15.15 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 13.40, 00.05 Òàéíû ñóäüáû 11.45 Ä/ô “Ñìåõîòâîðåö Ïàâåë Ãëàçîâîé” 14.30, 14.50 5 èíãðåäèåíòîâ 12.20, 18.45, 21.25 Äåëîâîé ìèð 15.15, 21.40 Òàéíû øåô-ïîâàðà 12.30 Óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ 16.00, 23.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð 13.00 Õ/ô “Èâàí Áàáóøêèí” 16.50, 20.40 Áóäü ïî-òâîåìó 15.10 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 01.35 Öâåò íî÷è 16.05 Õ/ô “Òàê è áóäåò” 18.20 Íîâîñòè 19.00 Áåíåôèñ Å. Âîðîáåé 20.50 Ìåãàëîò 06.05 “×óæèå îøèáêè. Îõîòà íà áëîíäèíêó” 21.00 Èòîãè äíÿ 06.45, 16.10 “Âñå áóäå äîáðå!” 21.35 Êðèâîå çåðêàëî 08.25, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðîéêà, Êåíî 09.55 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Çâåçäíûå âäîâöû” ÒÐÊ “Ýðà” 10.50 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå âî âëþáëåí23.00, 01.00 Èòîãè íîñòü” 23.10, 01.10 Ñïîðò 12.55, 03.25 Õ/ô “Ïðèëåòèò âäðóã âîë23.15 Ïîãîäà øåáíèê” 23.20 Îò ïåðâîãî ëèöà “Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì äåòåé” 23.50 Áîëüøèå áèòâû. Áèòâà ïîä Ãàñòèíãñîì 14.45 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 00.35 Ìåæäó ñòðîê 19.45, 22.35 “Òàíöóþò âñå! 5” ÓÒ-1 02.40 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.20 Íîâîñòè 04.55 Íî÷íîé ýôèð 01.45 Î ãëàâíîì 02.15 Õ/ô “Èâàí Áàáóøêèí” 04.25 Ñåëüñîâåò 04.40 Êíèãà.ua 05.15 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 05.00 “Âåðà. Íàäåæäà. Ëþáîâü” 05.20, 07.00, 01.15, 02.50 Ïîãîäà 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 05.25 Ôàêòû 05.50, 04.10 Ñâèòàíîê 06.55, 07.35 Äåëîâûå ôàêòû 07.05 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 05.30 Ò/ñ “Óëèêè” 07.45 Íåñåêðåòíûå ôàéëû 07.00, 18.00 Íîâîñòè 08.45 Ôàêòû. Óòðî 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 09.15, 19.25, 00.20 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 07.30 Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ 10.15, 16.35 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 “Íîâîñòè” 12.40 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 09.10, 20.35 Ò/ñ “Ìàðüèíà ðîùà” Ôàêòû. Äåíü 11.00 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 12.45 13.00, 22.25 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 12.55, 18.10 Ò/ñ “Æèçíü, êîòîðîé íå áûëî” 14.10, 20.10 Ò/ñ “ÃÀÈøíèêè” 14.40 “Ñóäåáíûå äåëà” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 15.20 “Ñåìåéíûé ñóä” 23.55 Ò/ñ “Òàêñè” 16.15 Ò/ñ “Ñåðäöå Ìàðèè” 01.20 Õ/ô “Ïàðøèâàÿ îâöà”. (2 êàòåãî20.00 “Ïîäðîáíîñòè” ðèÿ) 20.30, 01.55 “Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ” 02.55 ÏðîÖiêàâå 22.15 Ò/ñ “Ïðåäàòåëü” 23.55 Ò/ñ “Àìåðèêàíñêèé íèíäçÿ 2: Êîíôðîíòàöèÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.25 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 06:00 óìí Óêðà¿íè 02.00 Õ/ô “Àìåðèêàíñêèé íèíäçÿ 2: 06:05 “”Îáðàçêè ìèíóëîãî” Êîíôðîíòàöèÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) ðåêëàìà 03.25 Ä/ñ “Æàäíîñòü” 06:30 “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” 07:00 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 07:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 07:30 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 05.20 Ò/ñ “Êàê ñêàçàä Äæèì” 08:20 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” (ïîâòîð) 06.00, 06.45 Î÷åâèäåö. Ñàìîå ñìåøíîå 09:00 “×àñ êðà¿íè” 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 09:30 Õ/ô “Á³ëèé Á³ì ×îðíå âóõî” 1 ñ. 07.30, 08.30, 19.00, 00.45 Ðåïîðòåð 11:00 “Ïðàâî íà çàõèñò” 07.35, 08.35, 19.20, 01.05 Ïîãîäà 11:30 “Äîñüº” 09.00, 16.45 Ò/ñ “Âèîëà Òàðàêàíîâà.  ìèðå 12:00 “Ïàíîðàìà äíÿ” ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé” 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 10.05, 19.35 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 13.25 “Ïàíîðàìà äíÿ” 13.15, 14.20 Kids’ Time 14:00 “Ñòîð³íêàìè ³ñòî𳿔 13.20 Ì/ñ “Çëþêè áîáðû” 14:30 “ʳíîêîíöåðò” 14.40, 15.40 Teen Time 15:00 “²ìåíà”. Âîëîäèìèð Áîðòêî 14.45 Ò/ñ “ÀéÊàðëè” 15:30 “Ñàìîâðÿäóâàííÿ: ì³ñöåâ³ íàïðÿìêè” 15.45 Ò/ñ “Òðåòüÿ ïëàíåòà îò Ñîëíöà” 16:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 17.55, 20.35 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 16:20 “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”. Ì/ô 19.15, 01.00 Ñïîðòðåïîðòåð 16:30 Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò 21.40 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå”

12 ñòîð.

ÑÅÐÅÄÀ, 23 Ѳ×Íß

¹ 1 (1062) 16 ñ³÷íÿ 2012 ð.

17:00 19:00 19:30 20:00 20:45 21:00 22:00 22:30 23:50 00:00 00:10 00:30 00:55 02:55 04:25 05:05 05:25

Êîóïëåíä) “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” “Ìîâà ïðî ìîâó” “Ðåöåïòè Íà䳿” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Ðåòðîñïåêòèâà” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” Õ/ô “Á³ëèé Á³ì ×îðíå âóõî” 2 ñ. “²ñòîð³ÿ îäíîãî åêñïîíàòó”. Êðèíèö³ óìí Óêðà¿íè “Ôàáðèêà ³äåé” Êë³ï-àíòðàêò “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” Õ/ô “Á³ëèé Á³ì ×îðíå âóõî” 2 ñ. Ä/ô “Íåâ³äîìà â³éíà”. Áèòâà çà Ìîñêâó “²ñòîð³ÿ îäíîãî åêñïîíàòó”. Êðèíèö³ Ä/ñ “Çàãàäêà Íîðèëüñüêîãî ïîâñòàííÿ”. ô. 2 “³ðóñ íåïîêîðè”

06.00, 05.15 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 06.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Ïðîäîëæåíèå” 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 13.10 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Ê. Ìåëàäçå 12.10 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Åêàòåðèíà Øàâðèíà: íàðîäíàÿ àðòèñòêà” 15.20 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå. Âàëåíòèíà Òàëûçèíà 16.00 Ïðàâî íà çàùèòó 17.10 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20, 03.50 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 20.00 Ò/ñ “Äèêèé 3” 20.50 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó” 21.45 Ò/ñ “Ñëåä. Ëèêâèäàòîð”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.30 Õ/ô “Ìåõàíèê”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.15 Ò/ñ “Òþäîðû 3” 01.10 Õ/ô “ß çíàþ, ÷òî âû ñäåëàëè ïðîøëûì ëåòîì”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.50 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 04.25 “Ïóñòü ãîâîðÿò”

06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.25, 08.20, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 08.45, 23.45, 00.35, 02.35, 03.25 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.10, 08.10, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 07.15 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.30, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 07.55, 08.40 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 08.25 “Òðàíñìèññèÿ-òåñò” 08.50, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.55, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 03.55 “Ïîãîäà” 09.15, 13.10, 14.10 “5 ýëåìåíò” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 15.15 “Çäîðîâûå èñòîðèè” 16.15 “Äðàéâ” 17.25 “Àðñåíàë” 18.15 “Àãðîêîíòðîëü” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15 “Àêöåíò” 23.30, 00.25 “Crime news” 02.40 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 04.20 “Ìàñòåð-êëàññ ñ Íàòàëèåé Ôèöè÷” 04.40 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé”

06.00 Ñ÷àñòüå åñòü 06.40 Óçíàé êàê 06.55 Ò/ñ “Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó ìàìó” 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00 Ò/ñ “Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.00 Ò/ñ “Îäíàæäû â ñêàçêå” 12.55, 19.25 Áîãèíÿ øîïèíãà 13.35 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 14.40, 20.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 15.40, 00.20 Âàéôàéòåðû 16.05 Ò/ñ “Áàðâèõà 2” 17.05, 01.20 Äîñâèäîñ 17.40 Âèòàëüêà 18.25, 21.35 Îäíà çà âñåõ 19.50 Ò/ñ “Âîñüìèäåñÿòûå”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.00 Ò/ñ “Ìåòîä Ëàâðîâîé” 23.00 Àíåêäîòû 23.25 Ò/ñ “Ðåàëüíàÿ êðîâü”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.55 Êóçíèöà çâåçä 3 01.45 Äî óòðà

05.15 06.45 08.30 09.00 09.55 11.50 12.15

Õ/ô “Ïðèçðàê” Õ/ô “Âòîðæåíèå” Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” “Óãîëîâíûå äåëà” Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëè ðàéîííîãî ìàñøòàáà 2” Ò/ñ “Äåòåêòèâû” Ò/ñ “Ýêñïåðòû”

14.50, 19.30 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” 16.45, 19.00, 23.45, 02.05, 04.20 “Ñâèäåòåëü” 17.00 Ò/ñ “Çàùèòà ñâèäåòåëåé” 21.45 Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê. Ïîâåäåíèå ïîäîçðåâàåìîãî”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.45 Ò/ñ “CSI: Ëàñ-Âåãàñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.15 Õ/ô “Çìåè ïåñêà”. (2 êàòåãîðèÿ) 02.35 Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå óáèéñòâà”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.50 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 05.00 “Ïðàâäà æèçíè”

21.20 23.00 01.20 02.35 03.45 05.15

ðîçûñêà” Õ/ô “Ó îïàñíîé ÷åðòû” Õ/ô “Ñîáàêà íà ñåíå” Õ/ô “Ãîâîðèò Ìîñêâà” Õ/ô “Ïåðåõâàò” Õ/ô “Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðîøàÿ ïîãîäà, èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè” Ñàóíäòðåêè

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Íîâîñòè 05.05, 09.15 “Äîáðîå óòðî!” 09.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 10.00 “Æèòü çäîðîâî!” 11.00, 04.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 12.50 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 14.25 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 15.25 “Õî÷ó çíàòü” 16.00, 01.25 “Òû íå îäèí” 16.25 “Äåøåâî è ñåðäèòî” 17.05, 01.55 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 18.40, 03.05 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 19.55, 00.30 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 21.00 “Âðåìÿ” 21.30 Ò/ñ “Âèêòîðèÿ” 23.25 Íî÷íûå íîâîñòè 23.40 Ñðåäà îáèòàíèÿ

06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 06.25, 18.50, 21.25 Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ 06.30, 12.20, 23.30 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð 07.00 Óòðåííåå espresso 09.00, 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Ñåðãåé Æèãóíîâ 10.00, 16.50, 03.55 Àëëî, äîêòîð! 11.15 Àëåêñàíäð Ïîðîõîâùèêîâ. Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîãî 14.00 Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøè ëüãîòû 15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 21.30 Ïîãîäà 15.30 Òî÷êè ïåðåñå÷åíèÿ 16.00 Ñòðàíà ñîâåòîâ 17.50, 00.05 Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé 20.00 Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøå çäîðîâüå 21.35 Âëàäèìèð Èâàøîâ. Áàëëàäà î ëþáâè 22.35 Âåëèêèå ìàõèíàòîðû 00.30 Àìóðíûå ìåëîäèè 3 01.10 Õ/ô “Óâëå÷åíèå”. (3 êàòåãîðèÿ) 01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô “Ïÿòíàäöàòàÿ 02.30 Õ/ô “Àíãåë ñòðàñòè”. (3 êàòåãîðèÿ) âåñíà” 04.40 Õ/ô “Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà” 02.30, 08.30, 14.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ” 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Ñàíäîêàí. Äâà òèãðà” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ô “Ôàíòàçèè 06.00, 01.00, 05.00 Èãðîíàâòû Âåñíóõèíà” 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ñóïåðãåðîè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè 09.00 Ì/ñ “Îàçèñ” Ñîâû” 10.00 Ì/ñ “Ìóëüòèìàíèÿ” 10.40, 16.00 Ì/ñ “Äàê Äîäæåðñ” 11.00 Ì/ñ “Ïîäðîñòêè-òèòàíû” 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” 19.00 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 13.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 20.00 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» 17.00 Ì/ñ “Ïëàíåòà Øèí” 21.00 Ò/ñ “Âòîðîé óáîéíûé” 18.00, 21.00 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 22.00 Ò/ñ “Ýðà ñòðåëüöà» 22.00, 00.00 Ì/ñ “Ãðèôèíû” 23.00 Ò/ñ “Êðèìèíàëüíîå âèäåî” 23.00 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 00.00 Ò/ñ “Áîãàòñòâî” 03.00 Ì/ñ “Êîðîëü ãîðû” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

06.00, 06.40, 07.00, 08.05, 10.35, 11.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.50, 10.50 “Óòðî íà ÊÐÒ” 07.15, 12.25, 19.50, 05.10 “Çäîðîâüå” 07.35, 17.00, 20.40 “Êèíîèñòîðèè íàøåãî âðåìåíè” 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, 18.15 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 08.45, 11.10, 13.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 09.45 “Àçáóêà âêóñà” 10.05 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 11.30, 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 12.45 “Øêîëà âûæèâàíèÿ” 13.50, 18.25, 03.55 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 14.15, 23.00 “Þâåëèð” 17.35, 19.15 “Ãóáåðíèÿ” 18.05, 21.10 “Êèíîïðîåêòîð” 18.55 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 20.10 “Àðõèâû èñòîðèè” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 04.00 “ÍÒ óòðîì” 06.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Àðòèñò”. 21.35 Õ/ô “Íàâñòðå÷ó æèçíè” 01.00 “Òåëå÷àò” “Ñåíòèìåíòàëüíûé äîìóøíèê” 02.00 “Òðè öâåòà âðåìåíè” 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 02.30 “Ëþáîâü çåìíàÿ” 08.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 02.55 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 09.25 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” 03.25 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” 10.00 Ò/ñ “Òàêñèñòêà 4” 04.25 “Êà÷åñòâî æèçíè” 11.35 “Äî ñóäà” 04.45 “Ïóøêèí” 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ “Âèííàÿ êàðòà” 13.35, 16.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 04.50 05.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàí14.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé êèíà” âåðäèêò” 15.35 Ò/ñ “Ñóïðóãè”. “×åëîâåê-àìôèáèÿ” 17.30, 01.25 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 18.35, 02.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.45, 00.50, 03.00 19.25 Ò/ñ “Ëèòåéíûé”. “Òåëåôîí äîâåðèÿ”. Ôóòáîë News “Ñïåöçàêàç” 06.10, 12.15, 23.45 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Îáçîð òóðà 21.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 07.05, 03.15 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 21.40 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð”. “×åðíûé 08.10 Ìåòàëëóðã Ç - Äèíàìî. ×åìïèîíàò ÷åëîâåê” Óêðàèíû 23.35 Ò/ñ “Ãîðîä ñîáëàçíîâ” 10.20, 18.30 Øàõòåð - Çåíèò. Ñóïåð Êóáîê 03.25 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå ×åìïèîíîâ õðîíèêè”. “Äåëî Ìàäóåâà. Ïðèãîâî13.10 Òîòòåíõýì - ÌÞ. ×åìïèîíàò Àíãëèè ðåííûé âñåìè” 15.10 Futbol Mundial 16.00 Ñîñüåäàä - Áàðñåëîíà. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 05.45 Ì/ô “Ñîþçìóëüòôèëüì” è äðóãèå 18.00, 21.10 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. Î. Ñàëåíêî 09.15 Õ/ô “Òàì, íà íåâåäîìûõ äîðîæ20.25, 04.15 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà êàõ” 21.40 Ôèîðåíòèíà/Ðîìà - Èíòåð/Áîëîíüÿ. 10.20, 17.30 Ä/ô ïðî Êèíî Êóáîê Èòàëèè 11.15, 18.25 Ò/ñ “Ãèáåëü èìïåðèè” 01.05 Ìåòàëëóðã Ä - Øàõòåð. ×åìïèîíàò 13.05 Õ/ô “Ãîíùèêè” Óêðàèíû 14.25 Õ/ô “Íàçíà÷åíèå” 05.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷ 15.55 Õ/ô “Îõîòà íà ëèñ” 20.05 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâíîãî 04.00 “Çâåçäíûé ÷àñ” 04.55 “Ïîñòîé, ïàðîâîç...” 05.40, 11.40, 17.45 Õ/ô “Ìóæåñòâî” 07.00, 13.00, 19.00 “Âðåìÿ” 08.00, 14.00, 20.00, 23.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 09.00 “Ïóòåøåñòâèå âî âðåìÿ êîíöåðòà” 10.10, 16.00 “×åòûðå âñòðå÷è ñ Âëàäèìèðîì Âûñîöêèì” 11.20 Ôèëüì-êîíöåðò “Ýòî áûëî, áûëî...” 15.00 “Ðîê è âîêðóã íåãî” 17.05 Êîíöåðò “Âñåì ïîêîëåíèÿì ïåòü!” 17.30 “Òîëüêî äëÿ ïåøåõîäîâ” 21.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Íèêîëàé Ñëè÷åíêî” 22.00 “Àíøëàã? Àíøëàã!” 00.00 “Çàáàâíûé ñëó÷àé” 01.00 Ôåñòèâàëü “Ñàí-Ðåìî 40” 02.30 “Çâåçäû íà ëüäó”

06.00

Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Òóðîâ - Àçîâìàø 07.55, 17.30, 23.50, 05.25 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè 08.30 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. 1/2 ôèíàëà. Îòâåòíûé ìàò÷. Àñòîí Âèëëà - Áðåäôîðä 10.25, 19.55, 04.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð 11.30, 00.50 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Äåðáè Êàóíòè - Íîòòèíãåì 13.25 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Õèìèê - ÁÊ Äíåïð 15.05, 00.20 Ýêñòðà-ôóòçàë 15.35 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. 1/2 ôèíàëà. ×åëñè - Ñóîíñè 18.05 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Äîíåöê - ÁÊ Àçîâìàø 21.00 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 21.40 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. 1/2 ôèíàëà. Îòâåòíûé ìàò÷. Ñóîíñè - ×åëñè 02.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Òâåíòå - Âàëâåéê

07.00, 10.55, 14.30 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.00 Ä/ô “Îñòðîâà êîñàòîê ñ Íàéäæåëîì Ìàðâèíîì” 08.55, 19.00 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 09.55, 10.25, 16.50, 17.20 Ä/ô “Çâåðèíàÿ ñêîðàÿ ïîìîùü” 12.00 Ä/ô “Äíåâíèê áîëüøîé êîøêè 7” 13.00, 01.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 14.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê Àííû” 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 17.55 Ä/ô “Çàêëèíàòåëü ñëîíîâ” 20.00 Ä/ô “Ñòðàøíûå æèâîòíûå ñ Íàéäæåëîì Ìàðâèíîì” 21.00 Ä/ô “Äíåâíèê áîëüøîãî ìåäâåäÿ” 22.00 Ä/ô “Äèêèé Óýëüñ” 23.00, 02.00 Ä/ô “Òåõíîëîãèè ïðèðîäû” 00.00 Ä/ô “Æèâîòíûå 24/7” 03.00, 05.00 Ä/ô “Ñèìôîíèÿ ìèðà æèâîòíûõ” 04.00 Ä/ô “Ëåñíûå òàéíû” 06.00, 06.25 Ä/ô “Îáåçüÿíû-âîðèøêè”

04.00 “Óòðî Ðîññèè” 08.05, 23.00 Ò/ñ “Êîòîâñêèé” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 09.30 “1000 ìåëî÷åé” 10.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 11.00, 03.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 12.30, 15.30, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 13.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 13.55 Ò/ñ “Èíñòèòóò áëàãîðîäíûõ äåâèö” 14.50 Âåñòè - Ñïîðò 15.50 Ò/ñ “Ãàäàíèå ïðè ñâå÷àõ” 18.30, 02.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 19.20 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà” 8” 21.05 Ò/ñ “Îáúåêò 11” 22.05 “Âëàäèìèð Âûñîöêèé. Ïèñüìî Óîððåíó Áèòòè” 23.55 “Âåñòè +” 00.10 “Ãîðîäîê” 00.40 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ” 02.00 “Âñÿ Ðîññèÿ” 02.15 Âåñòè.ru

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.25, 13.50 “Âðà÷è” 09.05, 17.50, 05.30 Ì/ñ 09.30, 18.15, 00.50 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 10.15, 15.25, 23.15 Ò/ñ “Íåáî è çåìëÿ” 11.00 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð” 11.30, 14.30, 17.30, 20.00 Ñîáûòèÿ 11.50, 20.25 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð” 12.35 “È æèçíü, è òåàòð, è ëþáîâü Ñâåòëàíû Íåìîëÿåâîé” 13.10 “Áåðìóäñêèé òðåóãîëüíèê - ÃÓÌ, ÖÓÌ è “Äåòñêèé ìèð” 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Ïåòðîâêà, 38” 15.20, 19.00 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 16.10 “Òèõàÿ, êðîòêàÿ, âåðíàÿ Âåðà...” 16.50, 01.35 “Pro æèçíü” 19.10, 03.55 “Ïðàâî ãîëîñà” 21.10 “Ðóññêèé âîïðîñ” 21.50 “Áåç îáìàíà. Õèìèÿ èëè æèçíü” 22.30, 04.45 Ò/ñ “Ñòàÿ” 00.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 02.15 “Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð. Îí âåðíóëñÿ” 03.25 “Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


13 ñòîð. 06.05 “Ñëóæáà Ðîçûñêà Äåòåé” 06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 01.10, 02.10 “ÒÑÍ” 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.25 Ì/ô “Ýñêèìîñêà” 10.00, 17.15 Ò/ñ “Âåëè÷åñòâåííûé âåê. Ðîêñîëàíà 2” 12.00, 13.00, 20.15, 21.15 Ò/ñ “Âñå íà÷àëîñü â Õàðáèíå” 14.00 “Íå âðè ìíå 3” 14.50 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû” 15.45, 05.20 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 2” 16.45 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 22.15, 02.25 Áîåâèê “Ïåðåãîâîðùèê” 01.25, 04.35 Ò/ñ “Òåîðèÿ ëæè 3”. (2 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 06.10, 07.05, 08.05 Ñïîðò 06.15, 07.10, 08.10 Ïîãîäà 06.20 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.30 ÀãðîÝðà 06.35, 07.20 Ðåöåïòû çäîðîâüÿ 06.40, 07.15 Ñòðàíà on-line 06.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 07.25 Çàãëàâèÿ 07.30 Ýðà áèçíåñà 07.35 Ñòðîéïëîùàäêà 07.40 Ãîñòü ñòóäèè 07.45 “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.20 Ä/ô “Â. Ìàòåöêèé. Áûëî, íî ïðîøëî” ÓÒ-1 09.00, 20.55 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 09.05 Î ãëàâíîì. Íåäåëÿ êíèæíîé ìîäû 09.25 Øàã ê çâåçäàì 10.05, 14.50 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 11.40, 18.40, 21.20 Äåëîâîé ìèð 11.50 Õ/ô “Àðìèÿ Òðÿñîãóçêè” 13.15 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Õîëüöàóãå” 14.45 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 15.40 Õ/ô “Ãîðîäñêèå ïîäðîáíîñòè” 18.20 Íîâîñòè 18.55 Êðèâîå çåðêàëî 21.00 Èòîãè äíÿ 21.30 Îïûò 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà ÒÐÊ “Ýðà” 23.00, 01.00 Èòîãè 23.10, 01.10 Ñïîðò 23.15 Ïîãîäà 23.20 Îò ïåðâîãî ëèöà 23.50 Áîëüøèå áèòâû. Áëèöêðèã 00.35 Ìåæäó ñòðîê ÓÒ-1 01.20 Íîâîñòè 01.40 Î ãëàâíîì 02.10 Õ/ô “Àðìèÿ Òðÿñîãóçêè” 03.35 Ñâåò 04.05 Àóäèåíöèÿ. Ñòðàíû îò À äî ß 04.30 Îïûò 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð

×ÅÒÂÅÐ, 24 Ѳ×Íß 01.15 Ò/ñ “Ñïëåòíèöà” 02.40, 03.45 Çîíà íî÷è 02.45 Êàçàöêèé ôëîò 03.00 Çàêàëÿÿ þíîøåñòâî 03.15 Èç ïëåíà íà âîëþ 03.30 Ïîñëåäíèå ðûöàðè 03.50 Çåìöû 04.05 Âåðíåòñÿ ëè äîêòîð? 04.20 Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ ìåäèöèíà 04.30, 05.10 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.35 Ëåãåíäàðíîå ïàðè 04.50 Ñîí Àëèíû Êîñòîìàðîâîé

06.00 07.30 09.10 10.20

“Óòðî íà Ê1” Ì/ô “Òðè ñåñòðû” Ò/ñ “Áàôôè - ïîáåäèòåëüíèöà âàìïèðîâ” 11.15 Ò/ñ “Ñàáðèíà - þíàÿ âåäüìà” 12.10, 23.00 Ò/ñ “Êëèíèêà” 13.10, 00.00 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” 14.00 “Îðåë è Ðåøêà” 15.00, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 16.00, 19.00 “Øîïèíã ìîíñòðû” 17.00 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 20.00 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” 21.00 “Ðàññìåøè êîìèêà” 22.00 “Äíåâíèê áåðåìåííîé” 00.45 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.30 Ôåéñ ëèôòèíã 06.00 Òåëåòîðãîâëÿ 07.00 Ì/ô 09.20 Áýáè-áóì 10.00 Äåòñêàÿ éîãà 11.00, 19.30, 20.05 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.00, 17.40, 00.50 Çíàåòå ÷òî? 12.50, 22.25 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 13.40, 00.05 Òàéíû ñóäüáû 14.30, 14.50 5 èíãðåäèåíòîâ 15.15, 21.40 Òàéíû øåô-ïîâàðà 16.00, 23.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð 16.50, 20.40 Áóäü ïî-òâîåìó 18.30 Íàøå âñå 01.35 Öâåò íî÷è

06.05

“×óæèå îøèáêè. Óáèéñòâî íà ñòðàóñèíîé ôåðìå” 06.45, 16.10 “Âñå áóäå äîáðå!” 08.25, 18.20 “Íåâåðîÿòíàÿ ïðàâäà î çâåçäàõ” 09.50 “Çâåçäíàÿ æèçíü. Íå îòðåêàþòñÿ, ëþáÿ...” 10.50 Õ/ô “Íåâåñòà ìîåãî äðóãà” 12.50, 03.10 Õ/ô “Îòäàì æåíó â õîðîøèå ðóêè” 14.40 “Äîðîãàÿ, ìû óáèâàåì äåòåé” 18.00, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 19.45, 22.35 “Òàíöóþò âñå! 5” 02.25 Ò/ñ “Äîêòîð Õàóñ”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.40 Íî÷íîé ýôèð

05.10, 06.50, 01.15, 02.55 Ïîãîäà 05.15 Ôàêòû 05.40, 04.00 Ñâèòàíîê 05.30 Ò/ñ “Óëèêè” 06.45, 07.35 Äåëîâûå ôàêòû 07.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 06.55 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 07.45 Ìàêñèìóì â Óêðàèíå 07.30 Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ 08.45 Ôàêòû. Óòðî 08.00, 08.30, 09.00 “Íîâîñòè” 09.15, 19.25, 00.15 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 09.10, 20.35 Ò/ñ “Ìàðüèíà ðîùà” 10.15, 16.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 11.00 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 12.45 Ôàêòû. Äåíü 12.55 Ò/ñ “Æèçíü, êîòîðîé íå áûëî” 13.00, 22.25 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 14.40 “Ñóäåáíûå äåëà” 14.10, 20.10 Ò/ñ “ÃÀÈøíèêè” 15.20 “Ñåìåéíûé ñóä” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 16.10 Ò/ñ “Ñåðäöå Ìàðèè” 23.50 Ò/ñ “Òàêñè” 18.10 Ò/ñ “Õîçÿéêà òàéãè” 01.20 Õ/ô “Ìåäèöèíñêàÿ ôååðèÿ”. (2 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” êàòåãîðèÿ) 20.30, 02.00 “Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ” 03.00 ÏðîÖiêàâå 22.15 Ò/ñ “Ïðåäàòåëü” 00.00, 02.05 Õ/ô “Àìåðèêàíñêèé íèíäçÿ 3: Êðîâàâàÿ îõîòà”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.30 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 06:00 óìí Óêðà¿íè 03.30 Ä/ñ “Æàäíîñòü” 06:05 “Ðåòðîñïåêòèâà” ðåêëàìà 07:00 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 07:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 05.20 Ò/ñ “Êàê ñêàçàä Äæèì” 07:30 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 06.00, 06.45 Î÷åâèäåö. Ñàìîå ñìåøíîå 09:00 “×àñ êðà¿íè” 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 09:40 Õ/ô “Á³ëèé Á³ì ×îðíå âóõî” 2 ñ. 07.30, 08.30, 19.00, 00.45 Ðåïîðòåð 11:10 “²ñòîð³ÿ îäíîãî åêñïîíàòó”. Êðèíèö³ 07.35, 08.35, 19.20, 01.05 Ïîãîäà 11:20 “Àðì³ÿ” 09.00, 16.45 Ò/ñ “Âèîëà Òàðàêàíîâà.  ìèðå 11:30 “Óðîê äëÿ... áàòüê³â” ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé” 12:00 “Ïàíîðàìà äíÿ” 10.05, 19.35 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 13.15, 14.20 Kids’ Time 13:25 “Ïàíîðàìà äíÿ” 13.20 Ì/ñ “Çëþêè áîáðû” 14:00 “Ôàáðèêà ³äåé” 14.40, 15.40 Teen Time 14:30 “Ìîâà ïðî ìîâó” 14.45 Ò/ñ “ÀéÊàðëè” 15:00 “Åêîíîì³÷íå êîëî” 15.45 Ò/ñ “Òðåòüÿ ïëàíåòà îò Ñîëíöà” 16:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 17.55, 20.35 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 16:15 “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà” Ì/ô 19.15, 01.00 Ñïîðòðåïîðòåð 16:30 Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò 21.40 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” Êîóïëåíä) 22.40 Ò/ñ “Øêîëà”. (2 êàòåãîðèÿ) “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” 23.50 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà”. (2 êàòåãîðèÿ) 17:00 01.10 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 19:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè”

19:30 20:10 20:45 21:00 21:25 22:00 22:30 23:35 00:00 00:10 00:20 00:45 01:00 03:00 04:10 04:50 05:25

“Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “³ðóþ” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Íà ñâî¿é çåìë³” “Ó ïîøóêàõ ðîáîòè” “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” Õ/ô “Áåç³ìåííà ç³ðêà” 1 ñ. “²ñòîðè÷í³ ïîñòàò³”. Êè¿âñüêèé êíÿçü Ñâÿòîñëàâ óìí Óêðà¿íè “Àðì³ÿ” “³ðóþ” Êë³ï-àíòðàêò “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” Õ/ô “Áåç³ìåííà ç³ðêà” 1 ñ. Ä/ô “Íåâ³äîìà â³éíà”. Áèòâà çà Ìîñêâó “²ñòîðè÷í³ ïîñòàò³”. Êè¿âñüêèé êíÿçü Ñâÿòîñëàâ Ä/ñ “Çàãàäêà Íîðèëüñüêîãî ïîâñòàííÿ”. ô. 3 “Ïîâñòàííÿ äóõó”

06.00, 05.25 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 06.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Ïðîäîëæåíèå” 07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 12.45, 22.30 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00, 20.00 Ò/ñ “Äèêèé 3” 11.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Íåäåòñêèé äîì” 15.35 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Ïðàâî íà çàùèòó 17.10 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20, 04.00 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 20.50 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó” 21.45 Ò/ñ “Ñëåä. Õèìèêè”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.20 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 00.15 Ò/ñ “Òþäîðû 3” 02.10 Õ/ô “ß âñå åùå çíàþ, ÷òî âû ñäåëàëè ïðîøëûì ëåòîì”. (3 êàòåãîðèÿ) 04.35 “Ïóñòü ãîâîðÿò”

06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.25, 08.25, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 08.35, 23.45, 00.40, 02.35, 03.25, 04.15, 04.35 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.10, 08.15, 22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 03.15 “Áèçíåñ-âðåìÿ” 07.15 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” 07.30, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 07.55, 08.45 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 08.20, 08.40, 08.55, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 00.35, 03.55 “Ïîãîäà” 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 16.10 “Â êàáèíåòàõ” 17.25 “Àêöåíò” 18.15 “Ëåñíîé ïàòðóëü” 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.15, 02.40 “Ýíåðãîíàäçîð” 23.30, 00.25 “Crime news” 04.20 “Æèçíü èíòåðåñíà” 04.40 “Ìàøèíà âðåìåíè”

06.00 Ñ÷àñòüå åñòü 06.40 Óçíàé êàê 06.55 Ò/ñ “Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó ìàìó” 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00 Ò/ñ “Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 12.00 Ò/ñ “Îäíàæäû â ñêàçêå” 12.55, 19.25 Áîãèíÿ øîïèíãà 13.35 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 14.40, 20.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 15.40, 00.20 Âàéôàéòåðû 16.05 Ò/ñ “Áàðâèõà 2” 17.05, 01.20 Äîñâèäîñ 17.40 Âèòàëüêà 18.25, 21.35 Îäíà çà âñåõ 19.50 Ò/ñ “Âîñüìèäåñÿòûå”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.00 Ò/ñ “Ìåòîä Ëàâðîâîé” 23.00 Àíåêäîòû 23.25 Ò/ñ “Ðåàëüíàÿ êðîâü”. (3 êàòåãîðèÿ) 00.55 Êóçíèöà çâåçä 3 01.45 Äî óòðà

05.30 06.50 08.30 09.00 10.00

Õ/ô “Êàäðèëü” Õ/ô “Òðåòèé òàéì” Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” “Óãîëîâíûå äåëà” Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëè ðàéîííîãî ìàñøòàáà 2” 11.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” 12.15 Ò/ñ “Ýêñïåðòû” 14.55 “Ëèòåéíûé” 16.45, 19.00, 23.45, 02.10, 04.25 “Ñâèäåòåëü”

17.00 19.30 21.45 22.45 00.15 02.40 04.55 05.05

Ò/ñ “Çàùèòà ñâèäåòåëåé” Ò/ñ “Ëèòåéíûé” Ò/ñ “Êðèìèíàëèñòû: ìûñëèòü êàê ïðåñòóïíèê. Ïîâåäåíèå ïîäîçðåâàåìîãî”. (2 êàòåãîðèÿ) Ò/ñ “CSI: Ëàñ-Âåãàñ”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ ãëóáèíà”. (2 êàòåãîðèÿ) Ò/ñ “×èñòî àíãëèéñêèå óáèéñòâà”. (2 êàòåãîðèÿ) “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” “Ïðàâäà æèçíè”

06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 06.25, 18.50, 21.25 Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ 06.30, 15.30 Òî÷êè ïåðåñå÷åíèÿ 07.00 Óòðåííåå espresso 09.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Ñåðãåé Æèãóíîâ 10.00, 16.50, 03.45 Àëëî, äîêòîð! 11.15 Âëàäèìèð Èâàøîâ. “Áàëëàäà î ëþáâè” 12.20, 23.30 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð 14.00 Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøå çäîðîâüå 15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 21.30 Ïîãîäà 16.00 Ñòðàíà ñîâåòîâ 17.50, 00.05 Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Âëàäèìèð Êîíêèí 20.00 Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàø äîì 21.35 Åâãåíèé Ëåîíîâ. Ñòðàõ îäèíî÷åñòâà 22.35 Âåëèêèå ìàõèíàòîðû 00.30 Àìóðíûå ìåëîäèè 3 01.10 Õ/ô “Èíòèìíàÿ îäåðæèìîñòü”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.40 Õ/ô “Íåïðèêðûòàÿ ëîæü”. (3 êàòåãîðèÿ) 04.30 Õ/ô “×àïàåâ”

06.00, 01.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00 Ì/ñ “Îàçèñ” 10.00 Ì/ñ “Ìóëüòèìàíèÿ” 10.40, 16.00 Ì/ñ “Äàê Äîäæåðñ” 11.00 Ì/ñ “Ïîäðîñòêè-òèòàíû” 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” 13.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 17.00 Ì/ñ “Ïëàíåòà Øèí” 18.00, 21.00 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 22.00, 00.00 Ì/ñ “Ãðèôèíû” 23.00 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 03.00 Ì/ñ “Êîðîëü ãîðû” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

¹ 1 (1062) 16 ñ³÷íÿ 2012 ð. 13.05 14.45 18.15 19.55 21.35 22.45 02.05 03.45 05.00

Õ/ô “Ïëîõîé õîðîøèé ÷åëîâåê” Õ/ô “ íà÷àëå ñëàâíûõ äåë” Ò/ñ “Áàÿçåò” Õ/ô “Ãîâîðèò Ìîñêâà” Õ/ô “Ýòî ìû, Ãîñïîäè” Õ/ô “Çàñòàâà Èëüè÷à” Õ/ô “Áàðõàòíûé ñåçîí” Õ/ô “Æäèòå ñâÿçíîãî” Ñàóíäòðåêè

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Íîâîñòè 05.05, 09.15 “Äîáðîå óòðî!” 09.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 10.00 “Æèòü çäîðîâî!” 11.00, 04.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 12.50 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 14.25 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 15.25 “Õî÷ó çíàòü” 16.00, 01.45 “Òû íå îäèí” 16.25 “Äåøåâî è ñåðäèòî” 17.05, 02.10 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 18.40, 03.05 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 19.55 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 21.00 “Âðåìÿ” 21.30 Ò/ñ “Âèêòîðèÿ” 23.25 Íî÷íûå íîâîñòè 23.35 Þáèëåéíûé êîíöåðò Þðèÿ Áàøìåòà

01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô “Ïðèíö è íèùèé” 02.15, 08.15, 14.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ” 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Ñàíäîêàí. Äâà òèãðà” 04.00, 10.00, 16.00 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà Ñîéåðà è Ãåêëüáåððè Ôèííà” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ñóïåðãåðîè” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» Ò/ñ “Âòîðîé óáîéíûé” Ò/ñ “Ýðà ñòðåëüöà» Ò/ñ “Êðèìèíàëüíîå âèäåî” Ò/ñ “Áîãàòñòâî”

06.00, 06.40, 07.00, 10.35, 11.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.50, 10.50 “Óòðî íà ÊÐÒ” 07.15, 12.25, 19.50, 05.10 “Çäîðîâüå” 04.00, 10.00, 16.00 “×åòûðå âñòðå÷è ñ Âëàäèìè07.35, 17.00, 20.40 “Êèíîèñòîðèè íàøåãî âðåìåíè” ðîì Âûñîöêèì” 08.05 “Îäèí íà îäèí ñî âñåìè” 05.10 Ôèëüì-êîíöåðò “Ýòî áûëî, áûëî...” 05.40, 11.45, 17.50, 23.40 Õ/ô “Ìóæåñòâî” 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, 18.15 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 07.00, 13.00, 19.00, 01.00 “Âðåìÿ” 08.45, 11.10, 13.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 08.00, 14.00, 20.00, 02.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 09.05, 10.15, 16.40, 19.45 “Ïîãîäà” 09.00 “Ðîê è âîêðóã íåãî” 09.45, 17.35, 19.15 “Ãóáåðíèÿ” 11.05 Êîíöåðò “Âñåì ïîêîëåíèÿì ïåòü!” 10.05 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 11.30 “Òîëüêî äëÿ ïåøåõîäîâ” 11.30, 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 15.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Íèêîëàé Ñëè÷åíêî” 12.45 “Øêîëà âûæèâàíèÿ” 17.05 “Ïîåò Þðèé Ãóëÿåâ” 13.50, 18.25 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 17.30 “ß - âîäèòåëü òàêñè” 14.15, 23.00 “Þâåëèð” 21.00 “Òû, çåìëÿ, òàêàÿ îäíà” 18.05, 21.10 “Êèíîïðîåêòîð” 22.05 “Çâåçäíûé ÷àñ” 18.55 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 22.55 “Ïîñòîé, ïàðîâîç...” 20.10, 04.20 “Àðõèâû èñòîðèè” 03.00 “Ïóòåøåñòâèå âî âðåìÿ êîíöåðòà” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.35 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå õîçÿéñòâî” 01.00 “Òåëå÷àò” 04.00 “ÍÒ óòðîì” 02.00 “Òðóäíîñòè ïåðåâîäà” 06.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Êðèìè- 02.30 “Ëþáîâü çåìíàÿ” íàëüíûå ñåòè”. “Îòåö è äåòè” 03.00 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 03.30 “Ñêâîçü ïðèçìó âðåìåíè” 08.25 Äà÷íûé îòâåò 03.55 “Òðè öâåòà âðåìåíè” 09.25 “Ìåäèöèíñêèå òàéíû” 04.50 “Âèííàÿ êàðòà” 10.00 Ò/ñ “Òàêñèñòêà 4” 05.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàí11.35 “Äî ñóäà” êèíà” 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 13.35, 16.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 14.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.30, 00.50, 03.00 âåðäèêò” Ôóòáîë News 15.35 Ò/ñ “Ñóïðóãè”. “Áàíêðîòû” 06.10, 12.10 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 17.30, 01.25 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 07.05, 04.15 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Îáçîð òóðà 18.35, 02.30 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” Ìåòàëëóðã Ä - Äèíàìî. ×åìïèîíàò 19.25 Ò/ñ “Ëèòåéíûé”. “Ïðîöåññ”. “Íåçâàíûé 08.10 Óêðàèíû ãîñòü” 10.20 Áåòèñ - Àòëåòèê. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 21.15 “Ñåãîäíÿ. Èòîãè” 13.10 Øàõòåð - Çåíèò. Ñóïåð Êóáîê ×åìïèî21.40 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð”. “Ïîñëåäíÿÿ íîâ îñåíü” 15.10 Ïðåäèñëîâèå ê 4-ìó ðàóíäó. Êóáîê 23.35 Ò/ñ “Ãîðîä ñîáëàçíîâ” Àíãëèè 03.25 “Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ñîâðåìåííûå 16.00 Ôèîðåíòèíà/Ðîìà - Èíòåð/Áîëîíüÿ. õðîíèêè”. “Äåëî áðàêîíüåðîâ. Êóáîê Èòàëèè Ìàëåíüêàÿ âîéíà çà èêðó” 18.00 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. È. ßðåì÷óê 18.30 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà 19.15 Ñàìûå ñìåøíûå ôóòáîëüíûå ìîìåíòû 05.45 Ì/ô “Ñîþçìóëüòôèëüì” è äðóãèå 19.30 Ñîñüåäàä - Áàðñåëîíà. ×åìïèîíàò 08.55 Õ/ô “Êàê Èâàíóøêà-äóðà÷îê çà Èñïàíèè ÷óäîì õîäèë” 21.25, 03.15 ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. Îáçîð òóðà 10.20, 17.20 Ä/ô ïðî Êèíî 22.50 Òîòòåíõýì - ÌÞ. ×åìïèîíàò Àíãëèè 11.15 Ò/ñ “Ãèáåëü èìïåðèè” 01.05 Òàâðèÿ - Äíåïð. ×åìïèîíàò Óêðàèíû

05.15

Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.00

Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Àíäåðëåõò - Çóëüòå Âåðåãåì 07.55, 15.20, 19.50, 05.25 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 08.35, 17.55 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. 1/2 ôèíàëà. Îòâåòíûé ìàò÷. Ñóîíñè - ×åëñè 10.30, 14.50, 20.25, 04.55 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè 11.05, 01.15 Áàñêåòáîë. Åâðîêóáîê. Òîï-16. Òðèóìô - Áóäèâåëüíûê 12.55, 03.05 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. 1/2 ôèíàëà. Îòâåòíûé ìàò÷. Àñòîí Âèëëà - Áðåäôîðä 16.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - ÂÝÔ 21.00 Ãîëüô. European Tour Weekly. Îáçîð 21.35 Áîêñ. Íüþ-Éîðê, ÑØÀ. Ãåíàäèé Ãîëîâêèí - Ãàáðèýëü Ðîñàäî

07.00, 10.55, 14.30 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.00 Ä/ô “Ñòðàøíûå æèâîòíûå ñ Íàéäæåëîì Ìàðâèíîì” 08.55, 19.00 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 09.55, 10.25, 16.50, 17.20 Ä/ô “Çâåðèíàÿ ñêîðàÿ ïîìîùü” 12.00, 23.00, 02.00 Ä/ô “Çàêëèíàòåëü ñëîíîâ” 13.00, 01.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 14.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê Àííû” 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 17.55 Ä/ô “Äíåâíèê áîëüøîãî ìåäâåäÿ” 20.00 Ä/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Íàéäæåëà Ìàðâåíà ñ íîñîðîãàìè” 21.00 Ä/ô “Äíåâíèê îðàíãóòàíà” 22.00 Ä/ô “Äèêèé Óýëüñ” 00.00 Ä/ô “Æèâîòíûå 24/7” 03.00 Ä/ô “Äëèííîíîñûå äåëüôèíû” 04.00 Ä/ô “Ëåñíûå òàéíû” 05.00 Ä/ô “Ñèìôîíèÿ ìèðà æèâîòíûõ” 06.00 Ä/ô “Çàùèòíèêè ïðèðîäû - âîñïèòàíèå ïàâèàíîâ” 06.25 Ä/ô “Çàùèòíèêè ïðèðîäû: âîëêè ÃðàíÏàðàäèçî”

04.00 “Óòðî Ðîññèè” 08.05, 23.40 Ò/ñ “Êîòîâñêèé” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 09.30 “1000 ìåëî÷åé” 10.15 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 11.00, 03.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 12.30, 15.30, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 13.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 13.55 Ò/ñ “Èíñòèòóò áëàãîðîäíûõ äåâèö” 14.50 Âåñòè - Ñïîðò 15.50 Ò/ñ “Ãàäàíèå ïðè ñâå÷àõ” 18.30, 02.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 19.20 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà” 8” 21.05 Ò/ñ “Îáúåêò 11” 22.05 “Ïîåäèíîê” 00.35 “Âåñòè +” 00.55 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ” 02.15 Âåñòè.ru

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.25, 13.50 “Âðà÷è” 09.05, 17.50, 05.30 Ì/ñ 09.30, 18.15, 00.45 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 10.15, 15.30, 23.10 Ò/ñ “Íåáî è çåìëÿ” 11.00 “Ïðèãëàøàåò Á. Íîòêèí”. Í. Áàíäóðèí 11.30, 14.30, 17.30, 20.00 Ñîáûòèÿ 11.50, 20.25 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð” 12.35 “Ðàéìîíä Ïàóëñ. Âñå, ÷òî áûëî, íå èñïðàâèøü” 13.10 “Âå÷åð â ðåñòîðàíå” 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Ïåòðîâêà, 38” 15.20, 19.00 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 16.10 “Áîðèñ Àíäðååâ. Áîãàòûðü ñîþçíîãî çíà÷åíèÿ” 16.50, 01.30 “Pro æèçíü” 19.10, 03.55 “Ïðàâî ãîëîñà” 21.10 “Àâèàêàòàñòðîôû. Òî÷êà íåâîçâðàòà” 22.30, 04.45 Ò/ñ “Ñòàÿ” 00.15 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 02.10 “Ðóññêèé âîïðîñ” 02.50 “Áåç îáìàíà”. Áûòîâàÿ õèìèÿ” 03.30 “Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ïèðàòû XX âåêà”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


¹ 1 (1062) 16 ñ³÷íÿ 2012 ð.

06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.45 “ÒÑÍ” 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 “Çàâòðàê ñ 1+1” 07.25 Ì/ô “Ýñêèìîñêà” 10.00 Ò/ñ “Âåëè÷åñòâåííûé âåê. Ðîêñîëàíà 2” 12.00, 13.00 Ò/ñ “Âñå íà÷àëîñü â Õàðáèíå” 14.00 “Íå âðè ìíå 3” 14.50, 02.20 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû” 15.45, 03.05 “Ñåìåéíûå ìåëîäðàìû 2” 16.45 “ÒÑÍ. Îñîáåííîå” 17.15 Ò/ñ “Âåëè÷åñòâåííûé âåê. Ðîêñîëàíà” 20.15 “Âå÷åðíèé Êèåâ” 22.00 Õ/ô “Ïîãîíÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.05, 03.45 Õ/ô “Ïëîòü è êðîâü”. (3 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 “Äîáðîå óòðî, Óêðàèíà!” 06.01 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 06.05, 07.00, 08.00 Íîâîñòè 06.10, 07.05, 08.05 Ñïîðò 06.15, 07.10, 08.10 Ïîãîäà 06.20 Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 06.25, 06.35, 07.15, 07.35 Ñòðàíà on-line 06.30 ÀãðîÝðà 06.50 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 07.30 Ýðà áèçíåñà 07.45 “Õî÷ó âñå çíàòü” 08.20 Ä/ô “Î. Ñîëîâåé. Ðàáà ëþáâè” ÓÒ-1 09.00 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 09.05 Î ãëàâíîì. Íåäåëÿ êíèæíîé ìîäû 09.25 Òåàòðàëüíûå ñåçîíû. Ä. ×åðêàññêèé 10.15 Ëåãêî áûòü æåíùèíîé. Êíèãà ãîäà 2012 11.05 “Âåðà. Íàäåæäà. Ëþáîâü” 11.55, 18.45, 21.10 Äåëîâîé ìèð 12.05 “Ïðåäâå÷åðüå” 12.35 Îêîëèöà 13.00 Õ/ô “Çàëèâ ñ÷àñòüÿ” 14.25 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð 14.30 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 15.20 Õ/ô “Ìèðàæ” 19.05 Êðèâîå çåðêàëî 20.40 After Live (Çà êóëèñàìè Øóñòåð-Live) 21.00 Èòîãè äíÿ 21.15, 22.50 Øóñòåð-Live 22.45 Òðîéêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷è ÒÐÊ “Ýðà” 00.30 Èòîãè 00.45 Ïîãîäà 00.50 Îò ïåðâîãî ëèöà ÓÒ-1 01.20 Èòîãè äíÿ 01.30 After Live (Çà êóëèñàìè Øóñòåð-Live) 01.50 Õèò-ïàðàä “Íàöèîíàëüíàÿ äâàäöàòêà” 03.00 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Õîëüöàóãå” 04.30 Øóòêà ñ Â. Ñåðäþ÷êîé 04.55 Ä/ô “Ãåííûé êîíñòðóêòîð. Ïàðàä êåíòàâðîâ” 05.20 “Ïðåäâå÷åðüå” 05.50 Äåëîâîé ìèð. Àãðîñåêòîð

03.20 Ìîëüôàð 03.50 Ðîæäåíèå óêðàèíñêîãî êèíî 04.50, 05.10 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.55 Ìàñòåð ìóçû 05.00 Ñïàñåííûé ëþáîâüþ 05.05 Poeta Maximus

06.00 07.30 09.10 10.20

“Óòðî íà Ê1” Ì/ô “Òðè ñåñòðû” Ò/ñ “Áàôôè - ïîáåäèòåëüíèöà âàìïèðîâ” 11.15 Ò/ñ “Ñàáðèíà - þíàÿ âåäüìà” 12.10, 23.00 Ò/ñ “Êëèíèêà” 13.10, 00.00 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” 14.00 “Îðåë è Ðåøêà” 15.00, 18.00 “Çâàíûé óæèí” 16.00 “Øîïèíã ìîíñòðû” 17.00 “Äîì íà çàâèñòü âñåì” 19.00 “ÊÂÍ-2012” 21.40 “Ðàññìåøè êîìèêà” 22.35 “Æåíñêàÿ ëèãà” 00.50 “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.30 Ôåéñ ëèôòèíã 06.00 Òåëåòîðãîâëÿ 07.00 Ì/ô 09.20 Áýáè-áóì 10.10, 18.30 Íàøå âñå 11.00, 19.30, 20.05 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12.00, 17.40, 00.50 Çíàåòå ÷òî? 12.50, 22.25 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 13.40, 00.05 Òàéíû ñóäüáû 14.30, 14.50 5 èíãðåäèåíòîâ 15.15, 21.40 Òàéíû øåô-ïîâàðà 16.00, 23.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð 16.50, 20.40 Áóäü ïî-òâîåìó 01.35 Öâåò íî÷è

14 ñòîð.

Ï’ßÒÍÈÖß, 25 Ѳ×Íß 22:30 23:35 00:00 00:05 00:30 00:40 00:55 02:55 04:00 04:50 05:10

Õ/ô “Áåç³ìåííà ç³ðêà” 2 ñ. “Äóõîâíèé ñâ³ò çàïîðîçüêîãî êîçàöòâà” Ã³ìí Óêðà¿íè “Ïðàâî íà çàõèñò” “Äîñüº-102” Êë³ï-àíòðàêò “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” Õ/ô “Áåç³ìåííà ç³ðêà” 2 ñ. Ä/ô “Íåâ³äîìà â³éíà”. Áëîêàäà Ëåí³íãðàäà “Äóõîâíèé ñâ³ò çàïîðîçüêîãî êîçàöòâà” “Ñë³ä êðèâàâèé ñòåëèòüñÿ”, ÷. 1 Êîìäèâ

06.00, 05.15 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 06.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Ïðîäîëæåíèå” 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ñîáûòèÿ 07.20 Óòðî ñ Óêðàèíîé 09.20, 12.45 Ò/ñ “Ñëåä” 10.00, 20.00 Ò/ñ “Äèêèé 3” 11.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò. Àíäðåé Ìàëàõîâ è âñåâñå-âñå!” 15.35, 02.50 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 16.00 Ïðàâî íà çàùèòó 17.10 Ò/ñ “Íåðàâíûé áðàê” 19.20, 03.50 “Ãîâîðèò Óêðàèíà” 20.50 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó” 21.45 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû 6” 01.10 Õ/ô “ß âñåãäà áóäó çíàòü, ÷òî âû ñäåëàëè ïðîøëûì ëåòîì”. (3 êàòåãîðèÿ) 04.25 “Ïóñòü ãîâîðÿò”

06.30, 18.40, 03.30 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.25, 08.25, 18.50, 23.40, 00.30, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 08.40 “Îáçîð ïðåññû” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.10, 08.15, 22.40, 23.20, 00.15, 03.15 “Áèçíåñ06.10 “×óæèå îøèáêè. Ãðåõîâíàÿ ñòðàñòü” âðåìÿ” 07.00, 01.45 Õ/ô “Ñêàç î òîì, êàê öàðü Ïåòð 07.15 “Àâòîïèëîò-Íîâîñòè” àðàïà æåíèë” 07.30, 03.40 “Óòðî ñî çâåçäîé” 08.50 “Ìîÿ ïðàâäà. Âëàäèìèð Âûñîöêèé” 07.55, 08.50 “Òðàíñìèññèÿ-íîâîñòè” 09.50 Õ/ô “Íåâåñòà ìîåãî äðóãà” 08.30 “Èíòåëëåêò” 11.50 Õ/ô “Êîãäà åå ñîâñåì íå æäåøü” 08.45, 09.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.10, 17.20, 18.10, 22.00 “Âèêíà-Íîâîñòè” 17.50, 22.50, 23.50, 03.35 “Ïîãîäà” 18.25, 22.35 “Òàíöóþò âñå! 5” 09.15, 13.10, 14.10, 15.15 “5 ýëåìåíò” 03.20 Íî÷íîé ýôèð 10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 21.10, 01.15, 05.10 “Âðåìÿ. Èòîãè äíÿ” 16.15, 04.40 “Ëåñíîé ïàòðóëü” 17.25 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 05.00 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 18.15, 02.30 “Îêíî â Åâðîïó” 05.05, 06.45, 01.15, 03.10 Ïîãîäà 21.40, 03.00, 04.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 05.10 Ôàêòû 22.15 “Îñîáåííûé âçãëÿä” 05.40, 04.05 Ñâèòàíîê 23.30, 00.20 “Crime news” 06.40, 07.40 Äåëîâûå ôàêòû 23.45, 00.35, 04.15 “Õðîíèêà íåäåëè” 06.50 Ò/ñ “Ëåñÿ+Ðîìà” 04.20 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 07.45 Ïðîâîêàòîð 08.45 Ôàêòû. Óòðî 09.15, 19.25, 00.15 ×ðåçâû÷àéíûå íîâîñòè 10.15, 16.35 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” 06.00 Ñ÷àñòüå åñòü 12.35 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 06.40 Óçíàé êàê 12.45 Ôàêòû. Äåíü 06.55 Ò/ñ “Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó ìàìó” 05.30 Ò/ñ “Óëèêè” 13.00, 22.25 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 07.30, 08.25 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 14.10, 20.10 Ò/ñ “ÃÀÈøíèêè” 07.55 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Óòðî ñ Èíòåðîì” 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 09.00 Ò/ñ “Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû” 07.30 “Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ” 23.55 Ò/ñ “Òàêñè” 10.00 Ò/ñ “Âñå æåíùèíû - âåäüìû” 09.10 Ò/ñ “Ìàðüèíà ðîùà” 11.00 Ò/ñ “Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè” 11.00 Ä/ñ “Ñëåäñòâèå âåëè...” ñ Ë. Êàíåâñêèì” 01.20 Õ/ô “Äåâóøêà äëÿ ïðîùàíèÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) 12.00 Ò/ñ “Îäíàæäû â ñêàçêå” 12.55, 18.10 Ò/ñ “Õîçÿéêà òàéãè” 03.15 ÏðîÖiêàâå 12.55 Áîãèíÿ øîïèíãà 14.40 “Ñóäåáíûå äåëà” 13.35, 19.25 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 15.20 “Ñåìåéíûé ñóä” 14.40, 20.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 16.10 Ò/ñ “Ñåðäöå Ìàðèè” 15.40 Âàéôàéòåðû 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 06:00 óìí Óêðà¿íè 16.05 Ò/ñ “Áàðâèõà 2” 20.30, 01.40 Ñïîðò â Ïîäðîáíîñòÿõ 06:05 “Óäîñâ³òà” 17.05, 01.20 Äîñâèäîñ 20.35 “Ñïðàâåäëèâîñòü” 06:30 “Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” 17.40, 21.20 Âèòàëüêà 22.35 Ò/ñ “Ïðåäàòåëü” 07:00 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 18.25 Îäíà çà âñåõ 01.10 Ïîäðîáíîñòè 07.00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 21.35 ×òî åñëè? 01.45 Õ/ô “Ïîáåã èç Àëüêàòðàñà”. (2 07:30 “Ðàíîê íà êàíàë³ “Æèòîìèð” 22.00 Ò/ñ “Ìåòîä Ëàâðîâîé” êàòåãîðèÿ) 08:20 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” (ïîâòîð) 23.00 Àíåêäîòû 03.35 Ä/ñ “Æàäíîñòü” 09:00 “×àñ êðà¿íè” 23.25 Ò/ñ “Ðåàëüíàÿ êðîâü”. (3 êàòåãîðèÿ) 09:30 Õ/ô “Áåç³ìåííà ç³ðêà” 1 ñ. 00.20 Äóðíåâ+1 10:35 “²ñòîðè÷í³ ïîñòàò³”. Êè¿âñüêèé êíÿçü 00.55 Êóçíèöà çâåçä 3 Ñâÿòîñëàâ 05.15, 01.10 Ñëóæáà ðîçûñêà äåòåé 01.45 Äî óòðà 11:00 “Àáåòêà çäîðîâ’ÿ” 05.20 Ò/ñ “Êàê ñêàçàä Äæèì” 11:30 “Ó ïîøóêàõ ðîáîòè” 06.00, 06.45 Î÷åâèäåö. Ñàìîå ñìåøíîå 12:00 “Ïàíîðàìà äíÿ” 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 Ïîäúåì 13:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 05.30 Õ/ô “Ñàëîí êðàñîòû” 07.30, 08.30, 19.00, 00.45 Ðåïîðòåð 13:25 “Ïàíîðàìà äíÿ” 05.45 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 07.35, 08.35, 19.20, 01.05 Ïîãîäà 14:00 “Ïîçèö³ÿ” 06.55 Õ/ô “Õîä êîíåì” 09.00, 16.45 Ò/ñ “Âèîëà Òàðàêàíîâà.  ìèðå 14:30 “Åíåðãîìàí³ÿ” 08.30 Óòðåííèé “Ñâèäåòåëü” ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé” 15:00 “Ðîäèíà” 09.00 “Óãîëîâíûå äåëà” 10.05, 19.35 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 15:30 “Òåòåð³â” 10.00 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëè ðàéîííîãî ìàñøòàáà 13.15, 14.20 Kids’ Time 16:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 2” 13.20 Ì/ñ “Çëþêè áîáðû” 16:20 “Äëÿ âàñ, ìàëÿòà”. Ì/ô 11.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” 14.40, 15.40 Teen Time 16:30 Ïåðåìîæíèé ãîëîñ â³ðóþ÷îãî (Êåííåò 12.15 Ò/ñ “Ýêñïåðòû” 14.45 Ò/ñ “ÀéÊàðëè” Êîóïëåíä) 14.55 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” 15.45 Ò/ñ “Òðåòüÿ ïëàíåòà îò Ñîëíöà” 17:00 “Âå÷³ðíÿ ïàíîðàìà” 16.45, 19.00, 02.55 “Ñâèäåòåëü” 17.55, 20.40 Ò/ñ “Âîðîíèíû” 19:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 17.00 Ò/ñ “Çàùèòà ñâèäåòåëåé” 19.15, 01.00 Ñïîðòðåïîðòåð 19:30 “×åðâîíà êàëèíà” 19.30 Ò/ñ “Ñîíüêà - Çîëîòàÿ ðó÷êà” 21.40 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 20:00 “Ç ïåðøèõ âóñò” 23.30 Õ/ô “...Ïî ïðîçâèùó “Çâåðü” 22.45 Ò/ñ “Øêîëà”. (2 êàòåãîðèÿ) “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” 01.20 Õ/ô “Ïðåèñïîäíÿÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.50 Ò/ñ “Äíåâíèêè âàìïèðà”. (2 êàòåãîðèÿ) 20:45 21:00 “Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” 03.25 Ì/ô “Õîäÿ÷èé çàìîê” 01.15 Ò/ñ “Ñïëåòíèöà” 21:25 “Ïîçèö³ÿ” 05.20 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 02.40, 03.45 Çîíà íî÷è 02.45 Ò ïðî Ò 22:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè”

06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 21.00 Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 06.25, 18.50, 21.25 Ýêîíîìè÷åñêèé ïóëüñ 06.30, 15.30 Òî÷êè ïåðåñå÷åíèÿ 07.00 Óòðåííåå espresso 09.00, 19.00  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Âëàäèìèð Êîíêèí 10.00, 16.50, 03.45 Àëëî, äîêòîð! 11.15 Åâãåíèé Ëåîíîâ. Ñòðàõ îäèíî÷åñòâà 12.20, 23.30 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð 14.00 Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàø äîì 15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 21.30 Ïîãîäà 16.00 Ñòðàíà ñîâåòîâ 17.50, 00.05 Ìàñòåð ïóòåøåñòâèé 20.00 Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ: âàøè ïðàâà 21.35 Íåñêîëüêî ëåò èç æèçíè Îëåãà Òàáàêîâà 22.35 Âåëèêèå ìàõèíàòîðû 00.30 Àìóðíûå ìåëîäèè 3 01.10 Õ/ô “Êîìïðîìåòèðóþùèå ñèòóàöèè. Âîññîåäèíåíèå”. (3 êàòåãîðèÿ) 02.30 Õ/ô “Êîìïðîìåòèðóþùèå ñèòóàöèè. Øàëîâëèâûå ïàëü÷èêè”. (3 êàòåãîðèÿ) 04.30 Õ/ô “Ñåðäöà ÷åòûðåõ”

06.00, 01.00, 05.00 Èãðîíàâòû 07.00, 15.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” 08.00, 14.00, 20.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 09.00 Ì/ñ “Îàçèñ” 10.00 Ì/ñ “Ìóëüòèìàíèÿ” 10.40, 16.00 Ì/ñ “Äàê Äîäæåðñ” 11.00 Ì/ñ “Ïîäðîñòêè-òèòàíû” 12.00 Ì/ñ “Áåòìåí” 13.00, 19.00 Ì/ñ “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” 17.00 Ì/ñ “Ïëàíåòà Øèí” 18.00, 21.00 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 22.00, 00.00 Ì/ñ “Ãðèôèíû” 23.00 Ì/ñ “Þæíûé Ïàðê” 03.00 Ì/ñ “Êîðîëü ãîðû” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

04.10, 10.00, 16.05, 22.05 “×åòûðå âñòðå÷è ñ Âëàäèìèðîì Âûñîöêèì” 05.15 Êîíöåðò “Âñåì ïîêîëåíèÿì ïåòü!” 05.40 “Òîëüêî äëÿ ïåøåõîäîâ” 05.50, 11.50, 17.40, 23.40 Õ/ô “Ìóæåñòâî” 07.00, 13.00, 19.00, 01.00 “Âðåìÿ” 08.00, 14.00, 02.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 09.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Íèêîëàé Ñëè÷åíêî” 11.05 “Ïîåò Þðèé Ãóëÿåâ” 11.30 “ß - âîäèòåëü òàêñè” 15.00 “Òû, çåìëÿ, òàêàÿ îäíà” 17.20 Êîíöåðò “Âäâîåì ñ îðêåñòðîì” 20.00 “Êîëáà âðåìåíè” 21.00 “Êèíîïàíîðàìà” 23.20 Ôèëüì-êîíöåðò “Ýòî áûëî, áûëî...” 03.00 “Ðîê è âîêðóã íåãî”

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè 05.05, 09.15 “Äîáðîå óòðî!” 09.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 10.00 “Æèòü çäîðîâî!” 11.00, 03.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 12.15 “Âðåìÿ îáåäàòü!” 12.50 “Äîáðîãî çäîðîâüèöà!” 14.00 Äðóãèå íîâîñòè 14.25 “Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü” 15.25 “Õî÷ó çíàòü” 16.00, 01.55 “Òû íå îäèí” 16.25 “Äåøåâî è ñåðäèòî” 17.05 “Æäè ìåíÿ” 18.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” 21.00 “Âðåìÿ” 21.30 Õ/ô “Âûñîöêèé. Ñïàñèáî, ÷òî æèâîé” 23.55 “Âûñîöêèé. Ïîñëåäíèé ãîä” 00.50 Õ/ô “Ïðåä÷óâñòâèå ëþáâè” 02.25 Õ/ô “Âûêóï” 04.45 “Ïîêà âñå äîìà”

01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô “×òî áû òû âûáðàë?” 02.20, 08.20, 14.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ” 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ æó÷êîâ” 04.00, 10.00, 16.00 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà Ñîéåðà è Ãåêëüáåððè Ôèííà” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ñóïåðãåðîè” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» Ò/ñ “Âòîðîé óáîéíûé” Ò/ñ “Ýðà ñòðåëüöà» Ò/ñ “Êðèìèíàëüíîå âèäåî” Ò/ñ “Áîãàòñòâî”

06.00, 06.40, 07.00, 10.35, 11.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 “Ãðàíè” 06.50, 10.50 “Óòðî íà ÊÐÒ” 07.15, 12.25 “Çäîðîâüå” 07.35, 20.40 “Êèíîèñòîðèè íàøåãî âðåìåíè” 08.05, 12.45 “Îäèí íà îäèí ñî âñåìè” 08.35, 09.15, 10.20, 11.00, 12.10, 13.40, 16.45, 17.45 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 08.45, 11.10, 13.10, 22.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 09.05, 10.15, 16.40 “Ïîãîäà” 09.45, 17.15 “Ãóáåðíèÿ” 10.05, 17.55, 22.40 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 11.30, 16.25 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 13.50, 18.25, 03.25 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ” 04.00 “ÍÒ óòðîì” 14.15, 23.00 “Þâåëèð” 06.10 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Êóðî÷êà 17.00, 21.10, 22.50 “Êèíîïðîåêòîð” ðÿáà”. “Äîáðîæåëàòåëü” 18.05 “Êðèìèíàë” 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 18.55, 22.00 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 08.25 “Î÷íàÿ ñòàâêà” 19.15, 20.10 “Àðõèâû èñòîðèè” 09.25 Ñïàñàòåëè 19.45 “Òàì, çà ïîâîðîòîì” 10.00 Ò/ñ “Òàêñèñòêà 4” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 11.35 “Äî ñóäà” 21.30 “Âêóñû êóëüòóð” 12.35 Ñóä ïðèñÿæíûõ 01.00 “Òåëå÷àò” 13.35, 16.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 02.00 “Òðè öâåòà âðåìåíè” 14.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 02.30 “Ëþáîâü çåìíàÿ” âåðäèêò” 02.55 “Òðóäíîñòè ïåðåâîäà” 15.35 Ò/ñ “Ñóïðóãè”. “Ñåðäöå ìàòåðè” 03.55 “×åñòü èìåþ ïðèãëàñèòü” 17.35 “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” 04.40 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 18.45 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì” 05.10 “Àêâàñêîï” 19.40 Ò/ñ “Ëèòåéíûé”. “Êðîò”. “Äîðîæíàÿ ïåòëÿ”. “Äâîéíîé çàõâàò”. “Íàïðàâëåí- 05.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” íûé âçðûâ”. “Íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé” 00.15 “Øêîëà çëîñëîâèÿ” 01.05 “Øàõìàòíîå îáîçðåíèå”. “Ñóïåðòóðíèð â Âåéê-àí-Çåå” 06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 20.45, 22.15, 00.55, 01.40 Ò/ñ “Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, èëè Âñå 03.10, 03.55, 04.40 Ôóòáîë News ìóæèêè - ñâî...” “Òîðæåñòâî ñïðà06.10, 18.30 ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. Îáçîð òóðà âåäëèâîñòè”. “Îò ñóäüáû íå óéäåøü, 07.05 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Îáçîð òóðà èëè Ñìåíà ñåêñóàëüíîé îðèåíòàöèè”. 08.10 Èëüè÷åâåö - Ìåòàëëèñò. ×åìïèîíàò “Íà âîéíå êàê íà âîéíå”. “Çàêîí Óêðàèíû ïðèõîäüêî” 10.20 Ôèîðåíòèíà/Ðîìà - Èíòåð/Áîëîíüÿ. Êóáîê Èòàëèè 12.10, 00.25, 04.55 Ïðåäèñëîâèå ê 4-ìó ðàóíäó. Êóáîê Àíãëèè 05.45 Ì/ô “Ñîþçìóëüòôèëüì” è äðóãèå 12.45 Âàëåíñèÿ - Ðåàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 08.50 Õ/ô “Ñòàðèê Õîòòàáû÷” 14.40 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Îáçîð òóðà 10.10, 17.35 Ä/ô ïðî Êèíî 16.00 Ìèëàí - Áîëîíüÿ. ×åìïèîíàò Èòàëèè 11.05, 18.30 Ò/ñ “Áàÿçåò” 18.00, 23.55 “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé”. À. Ãîëîâêî 12.45 Õ/ô “Ïîâîðîò” 19.30, 04.10 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïðåäèñëîâèå 14.20 Õ/ô “Çàñòàâà Èëüè÷à” ê òóðó 20.10 Õ/ô “Ïåðåõâàò” 19.55, 01.10 Øàõòåð - Ãåòåáîðã. Copa del Sol 21.35 Õ/ô “Æäèòå ñâÿçíîãî” 21.50 Áîðóññèÿ Ä - Íþðíáåðã. ×åìïèîíàò 22.55 Õ/ô “Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðîøàÿ Ãåðìàíèè ïîãîäà, èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷ 23.25 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó îïÿòü èäóò äîæäè” 03.25 Futbol Mundial 00.20 Õ/ô “ íà÷àëå ñëàâíûõ äåë” 05.25 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷ 02.45 Õ/ô “Ó îïàñíîé ÷åðòû” 04.15 Ñàóíäòðåêè

06.00, 18.20 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Äåðáè Êàóíòè - Íîòòèíãåì 07.55 Ãîëüô. European Tour Weekly. Îáçîð 08.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Òâåíòå - Âàëâåéê 10.25 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 11.05 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ Äîíåöê - ÁÊ Àçîâìàø 12.55, 00.00 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. 1/2 ôèíàëà. Îòâåòíûé ìàò÷. Ñóîíñè - ×åëñè 14.50, 05.10 Áàäìèíòîí. World Superseries Finals 2012. Ôèíàë. Æåíùèíû. Ïàðû 15.35, 04.45 Ýêñòðà-ôóòçàë 16.05, 02.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Àñòàíà - Êðàñíûå Êðûëüÿ 20.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Àÿêñ - Ôåéåíîðä 22.10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Òóðîâ - Àçîâìàø 01.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð

07.00, 10.55, 14.30 Ä/ô “Çàïîâåäíèê â äåáðÿõ Àôðèêè” 08.00 Ä/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Íàéäæåëà Ìàðâåíà ñ íîñîðîãàìè” 08.55, 19.00 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 09.55, 10.25, 16.50, 17.20 Ä/ô “Çâåðèíàÿ ñêîðàÿ ïîìîùü” 12.00 Ä/ô “Äíåâíèê áîëüøîãî ìåäâåäÿ” 13.00, 01.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 14.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê Àííû” 15.30, 16.10 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 17.55 Ä/ô “Äíåâíèê îðàíãóòàíà” 20.00 Ä/ô “Ïðèêëþ÷åíèå â ñòðàíå ïèíãâèíîâ ñ Íàéäæåëîì Ìàðâèíîì” 21.00 Ä/ô “Òàéíàÿ æèçíü ïðèìàòîâ” 22.00 Ä/ô “Èñòîðèÿ æèçíè áåëîé öàïëè” 23.00, 02.00 Ä/ô “Ïîëåò âî èìÿ ñïàñåíèÿ” 00.00 Ä/ô “Æèâîòíûå 24/7” 03.00 Ä/ô “Âíèç ïî Þêîíó” 04.00, 06.00 Ä/ô “Ëåñíûå òàéíû” 05.00 Ä/ô “Ñèìôîíèÿ ìèðà æèâîòíûõ”

04.00 “Óòðî Ðîññèè” 08.05 Ò/ñ “Êîòîâñêèé” 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Âåñòè 09.30 “Âñÿ Ðîññèÿ” 09.45 “1000 ìåëî÷åé” 10.20 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 11.00, 03.10 Ò/ñ “Åôðîñèíüÿ. Òàåæíàÿ ëþáîâü” 12.30, 15.30, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 12.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 13.00 “Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæàåòñÿ” 13.55 Ò/ñ “Èíñòèòóò áëàãîðîäíûõ äåâèö” 14.50 Âåñòè - Ñïîðò 15.50 Ò/ñ “Ãàäàíèå ïðè ñâå÷àõ” 18.30 “Ïðÿìîé ýôèð” 19.20 “Êðèâîå çåðêàëî”. Òåàòð 21.30 Õ/ô “Ëåñíîå îçåðî” 23.20 Õ/ô “Áîëüøàÿ ëþáîâü” 01.05 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ” 02.40 Âåñòè.ru. Ïÿòíèöà

06.00 “Íàñòðîåíèå” 08.15, 13.50 “Âðà÷è” 08.50, 17.50, 05.30 Ì/ñ 09.15, 18.10, 00.40 Ò/ñ “Ìàðóñÿ” 10.05, 15.25, 23.30 Ò/ñ “Íåáî è çåìëÿ” 10.50 “Âëàäèìèð Âûñîöêèé. Ìû âðàùàåì çåìëþ” 11.30, 14.30, 17.30, 20.00, 00.15 Ñîáûòèÿ 11.50 “ÀÁÂÃÄåéêà” 12.15 Ì/ô 13.10 Ñ. Ãàðìàø “Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó” 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 15.05 “Ïåòðîâêà, 38” 15.20, 19.00, 00.30 “Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî” 16.05 “ßñíîâèäÿùèé Õàíóññåí. Ñòðåëî÷íèê ñóäüáû” 16.50, 01.30 “Pro æèçíü” 19.10, 03.55 “Ïðàâî ãîëîñà” 20.25 Õ/ô “Îïàñíûå ãàñòðîëè” 21.50 “Äîáðûé âå÷åð, Ìîñêâà!” 02.10 “Àâèàêàòàñòðîôû. Òî÷êà íåâîçâðàòà” 03.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. “ áîé èäóò îäíè ñòàðèêè” 04.45 “Îíà íå ñòàëà êîðîëåâîé”


15 ñòîð. 06.40 “ß ëþáëþ Óêðàèíó 3” 08.00 “Ñâåòñêàÿ æèçíü” 09.00 “Êòî òàì?” 10.10, 10.35 Ì/ñ “×èï è Äåéë” 11.00, 04.45 “Ìèð íàèçíàíêó 3: Òàíçàíèÿ, Ýôèîïèÿ” 11.55 Õ/ô “Ðàïóíöåëü: Çàïóòàííàÿ èñòîðèÿ” 13.55 Õ/ô “Ëåäè-ÿñòðåá” 16.35 “Âå÷åðíèé Êèåâ” 18.30 “Ðàññìåøè êîìèêà” 19.30, 05.30 “ÒÑÍ” 20.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ 2: Ñóíäóê ìåðòâåöà”. (2 êàòåãîðèÿ) 23.15, 03.05 Õ/ô “Âîéíà áîãîâ”. (2 êàòåãîðèÿ) 01.25 Õ/ô “Ïîãîíÿ”. (2 êàòåãîðèÿ)

ÑÓÁÎÒÀ, 26 Ѳ×Íß 06.00 07.30 09.00 10.05 11.45 13.40 14.45 17.00 18.00 19.00 21.45 00.10 02.00 03.40

“Óòðî íà Ê1” Ì/ô Ì/ñ “Ñêàçêè Ãàíñà Õðèñòèàíà Àíäåðñåíà” Ì/ô “Ñìûâàéñÿ” Õ/ô “Àíãåëû â çà÷åòíîé çîíå” “Ïîäàðè ñåáå æèçíü” Õ/ô “×àñ ïèê” “Æåíñêàÿ ëèãà” “Ðàññìåøè êîìèêà” “ÊÂÍ-2012” Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåííîå”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Íåâåñòà ñ òîãî ñâåòà”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Ïîìíè ìåíÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.30 Ôåéñ ëèôòèíã 06.00 Òåëåòîðãîâëÿ 07.00 Ì/ô 09.15 Òàéíû ñóäüáû 10.00, 00.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 10.45, 01.30 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 11.35 Ñïåöèÿ 12.30 Ò/ñ “Øèðîêàÿ ðåêà” 00.00 Ñåêðåòû ñóäüáû 02.00 Öâåò íî÷è

03:55 04:15 05:05

“Êîçàöüêà çáðîÿ”, ÷ 1 Ä/ô “Íåâ³äîìà â³éíà”. Ïàðòèçàíè “Ñë³ä êðèâàâèé ñòåëèòüñÿ”, ÷.2 Îòàìàí

06.00 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 07.00, 19.00, 03.30 Ñîáûòèÿ 07.10 Ò/ñ “Èíòåðíû” 09.00 Ëó÷øèé ïîâàð íà ñåëå 10.00 Òàéíû çâåçä 11.00 Ò/ñ “Âêóñ ãðàíàòà” 13.20 Ò/ñ “Ìàìî÷êà, ÿ êèëëåðà ëþáëþ” 15.00 Ò/ñ “Ñëåä” 16.20, 19.20 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé” 21.15 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå 6” 01.00 Õ/ô “Ëåøèé. Ïðîäîëæåíèå èñòîðèè” 02.50, 03.50 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû 6”

06.30, 18.40 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.40, 09.35, 19.25, 01.55 “Òåìà íåäåëè” 06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 23.35, 00.20, 03.25 ÒÐÊ “Ýðà” “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.00 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 10.10, 10.55, 13.55, 06.05, 06.55, 07.55 Ïîãîäà 16.10, 17.20, 19.20, 23.40, 00.25, 06.10 Ìèð ïðàâîñëàâèÿ 00.55, 03.35, 05.55, 06.25 “Ïîãîäà” 06.40 “Õî÷ó âñå çíàòü” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 07.00 Ýðà çäîðîâüÿ 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 07.25 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, ÓÒ-1 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 “Âðåìÿ 08.00, 09.50 Øóñòåð-Live íîâîñòåé” 09.30 Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà 07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.20 “Áèçíåñ11.35 Ïîãîäà 05.40 Ì/ô “Êðîêîäèë Ãåíà è ×åáóðàøêà” âðåìÿ” 11.40 Íîâîãîäíÿÿ øóòêà ñ Â. Äàíèëüöåì è Â. 06.45 Õ/ô “Ìîðîçêî” 07.30 “Êëóá 700” Ìîèñååíêî 08.10 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíå” 08.30 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 15.25 “Ìåëîäèÿ äâóõ ñåðäåö” Ñ. è Â. Áåëî09.05 “Òàíöóþò âñå! 5” 09.10 “Èíòåëëåêò.ua” íîæêî 19.00 Õ/ô “Áàáüå ëåòî” 10.15 “Çäîðîâûå èñòîðèè” 17.45 Çîëîòîé ãóñü 22.30 Õ/ô “Íåáåñíûé ñóä” 11.10 “Òðàíñìèññèÿ” 18.15 Ìèð àòîìà 02.10 Õ/ô “Åùå ðàç ïðî ëþáîâü” 11.30 “Àâòîïèëîò-òåñò” 18.20 Øóòêà ñ Å. Âîðîáåé 12.10 “Îêíî â Åâðîïó” 18.45 Ãðàíä-øîó Ì. Ïîïëàâñêîãî “ß ëþáëþ 13.30 “Äðàéâ” òåáÿ, Óêðàèíà” 14.10, 23.50 “Èñòîðèÿ óñïåõà” 04.50, 05.25 Ïîãîäà 20.40 Êàáìèí: ñîáûòèå íåäåëè 14.25 “Èãðà ñóäüáû” 04.55 Ôàêòû 20.50 Ìåãàëîò 15.15 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé” 05.30, 04.35 Ñâèòàíîê 21.00 Èòîãè äíÿ 16.15 “Àðñåíàë” 06.25 Êîçûðíàÿ æèçíü 21.20 Óêðàèíñêàÿ ïåñíÿ 17.25 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé” 06.55 Ò/ñ “Òàêñè” 21.50 Êðèâîå çåðêàëî 18.15 “Îñîáåííûé âçãëÿä” 08.45 Çâåçäà YouTube 22.50 Ñóïåðëîòî, Òðîéêà, Êåíî 19.30, 02.10 “Ìàøèíà âðåìåíè” 09.55 Äà÷à ÒÐÊ “Ýðà” 20.10, 01.10, 05.10 “Ïîðòðåòû ñ Ñåðãååì 11.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 23.00 Òâîé ãîëîñ Äîðîôååâûì” 12.00 Ñìîòðåòü âñåì! 23.20 Ïîãîäà 21.10, 02.40 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà” 13.00 Çà ðóëåì 23.25 Ýðà çäîðîâüÿ 21.40, 03.00, 06.00 “Îêíî â Àìåðèêó” 13.30 Õ/ô “Èç Ïàðèæà ñ ëþáîâüþ” 23.50 Êîíöåðò Âÿ÷åñëàâà Äîáðèíèíà 22.00, 03.40 “ êàáèíåòàõ” 15.45 Íåñåêðåòíûå ôàéëû ÓÒ-1 22.30 “Ìàñòåð-êëàññ ñ Íàòàëèåé Ôèöè÷” 16.45 Ýêñòðåííûé âûçîâ 01.20 Èòîãè äíÿ 00.30 “Ìîòîð” 17.45 Ìàêñèìóì â Óêðàèíå 01.40 Òåàòðàëüíûå ñåçîíû. Ä. ×åðêàññêèé 02.30, 03.30, 04.30, 04.55, 05.50, 06.20 “Õðîíèêà 18.45 Ôàêòû. Âå÷åð 02.30 “Ïîòîìêè” ñ Í. Ðûá÷èíñêîé è Ê. íåäåëè” 19.00 Õ/ô “Çàõâàò ïîäçåìêè 123” Ãíàòåíêî 04.10 “Æèçíü èíòåðåñíà” 21.40 Õ/ô “Êðèìèíàëüíîå ÷òèâî”. (2 03.30 Õ/ô “Çàëèâ ñ÷àñòüÿ” 04.35 “Àêöåíò” êàòåãîðèÿ) 04.55 Ä/ô “Ñìåõîòâîðåö Ïàâåë Ãëàçîâîé” 00.50 Õ/ô “Êàðàòåëü”. (2 êàòåãîðèÿ) 05.30 Îêîëèöà 02.55 Õ/ô “Äîñòàòü êîðîòûøêó”. (2 êàòåãîðèÿ) 06.00, 10.40 Åðàëàø 07.05 Ò/ñ “Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó ìàìó” 06.15 Õ/ô “Ìóæèêè!” 07.40 Ìàëûøè-òâîéíÿòà 07.50 “Ñïðàâåäëèâîñòü” 08.00 Òåëåïóçèêè 06:00 óìí Óêðà¿íè 09.55 “Îðåë è Ðåøêà” 08.35 Áàêëóøíèöà 06:00 “Íîâèíè Æèòîìèðùèíè” 10.50 Êîíöåðò “Ôåñòèâàëü: Áîëüøàÿ Ðàçíèöà 09.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 06:35 Õ/ô “Áåç³ìåííà ç³ðêà” 2 ñ. â Îäåññå” 09.40 Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” 07:40 “ÅêîÒóð” 12.30 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” 10.05 Ì/ñ “Ëèëî è Ñòè÷” 08:00 “×àñ êðà¿íè” 13.30 Ò/ñ “Êàòåðèíà. Äðóãàÿ æèçíü” 11.15 Ò/ñ “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ” 08:30 “Ðåöåïòè Íà䳿” 20.00 “Ïîäðîáíîñòè” 13.25 Îäíà çà âñåõ 09:00 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” 20.25 Êîíöåðò “Þðìàëà-2012” 13.50 Õ/ô “Îíà ìóæ÷èíà” 10:30 “Ç ïåðøèõ âóñò” 22.10 Õ/ô “Ñîëî íà ñàêñîôîíå” 16.00 Õ/ô “Ìîíòå-Êàðëî” 11:00 “Òåòåð³â” 00.10, 03.25 Õ/ô “Ìåäâåæàòíèê” 18.10 Õ/ô “Êîñìè÷åñêèå ÿéöà” 11:30 “×åðâîíà êàëèíà” 02.10 “Ïîäðîáíîñòè” - “Âðåìÿ” 20.10 Âèòàëüêà 12:00 “Ñïîðòèâíèé êàëåéäîñêîï” 02.35 Ä/ñ “Æàäíîñòü” 21.55 Äàåøü ìîëîäåæü! 12:30 “Ðîäèíà” 23.00 Õ/ô “Îìåí”. (2 êàòåãîðèÿ) 13:00 “Íà ñâî¿é çåìë³” 01.05 Comedy Woman 13:30 “Ìàìèíà äîëÿ” 01.55 Õ/ô “Îé, ìîðîç, ìîðîç” 05.25 Ò/ñ “Òðó Äæåêñîí” 14:30 “³ðóþ” 03.20 Äî óòðà 06.35 Ò/ñ “Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî” 15:00 “Ïð³îðèòåò - åêîíîì³êà” 09.00 Ì/ñ “Ðîãà è Êîïûòà: Âîçâðàùåíèå” 15:30 “×åñòü ìóíäèðà” 09.35 Ì/ñ “Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêàðà” 16:00 “ʳíîêîíöåðò” 10.00 Ôàéíà Þêðàéíà 16:30 “Áëàãà â³ñòü ç гêîì Ðåííåðîì” 06.10 “Ëåãåíäû áàíäèòñêîãî Êèåâà” 10.50 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 17:00 “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” 06.35 Õ/ô “Ñîó÷àñòèå â óáèéñòâå” 11.50 Ëþäè ÕÝ 18:30 “Òåòåð³â” 08.15 Ò/ñ “Ñëåäóÿ íà þã” 12.55 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ 19:00 “Àêöåíòè” 10.10 “Æåëåçíûé Îñêàð” 13.55 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 20:00 “Äóìêè ç ïðèâîäó” 10.50 Ñïåöïðîåêò “Ðàçáîé â öåíòðå Êèåâà” 18.20 Õ/ô “Æåíþñü íà ïåðâîé âñòðå÷20:30 “Æèòîìèð: îáðàçêè ìèíóëîãî” 11.30 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî”. íîé” 20:45 “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” Êðîâàâûé áëåñê çîëîòà 20.00 Õ/ô “ßìàêàñè 2”. (2 êàòåãîðèÿ) 21:00 “Ñïîðòèâíèé êàëåéäîñêîï” 12.00 “Ãëàâíûé ñâèäåòåëü” 22.00 Õ/ô “Ñïåöèàëèñò”. (2 êàòåãîðèÿ) 21:30 “Ñëóõàé î÷èìà” 12.55 “Ñëó÷àéíûé ñâèäåòåëü” 00.10 Ñïîðòðåïîðòåð 22:00 “Êóò çîðó” 13.25 Õ/ô “...Ïî ïðîçâèùó “Çâåðü” 00.15 Õ/ô “Ìèñòåð “Íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé” 22:30 “Ñòàðå äîáðå ê³íî”. Õ/ô “Âîêçàë äëÿ 15.10 Ò/ñ “Ïðîòèâ òå÷åíèÿ” 02.10 Ò/ñ “Ñïëåòíèöà” äâîõ” 1 ñ. 19.00 Ò/ñ “Ïàóòèíà 5” 02.50, 03.55 Çîíà íî÷è 23:40 “Êîçàöüêà çáðîÿ”, ÷ 1 22.50 Õ/ô “Ïðàâîñóäèå âîëêîâ”. (2 02.55 Èâàí Ìàçåïà 00:00 óìí Óêðà¿íè êàòåãîðèÿ) 04.00 Ìàãäåáóðãñêèå õðîíèêè 00:10 “Ïðàâî íà çàõèñò” 00.15 Õ/ô “Ìèñòåð Áîíñ 2: Íàçàä èç 04.15 Ïåðâûå øàãè êðèìèíàëèñòèêè 00:30 Êë³ï-àíòðàêò ïðîøëîãî” 04.30 Ïîìíè î æèçíè 00:45 “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé”. Ìîâëåííÿ 02.00 “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” 04.40, 05.20 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä 03.05 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 04.45 Êàòåðèíà Áèëîêóð. Ïîñëàíèå 02:45 “Ñòàðå äîáðå ê³íî”. Õ/ô “Âîêçàë äëÿ 04.50 “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” 05.10 “Ïðàâäà æèçíè” äâîõ” 1 ñ.

¹ 1 (1062) 16 ñ³÷íÿ 2012 ð. 07.50

06.00 Ñòðàíà ñîâåòîâ 06.30, 08.40, 15.30, 18.55, 19.55 Ïîãîäà 06.40, 18.15, 05.00 Êóìèðû 06.50 Ô-ñòèëü 07.20, 04.05 Áóäü â êóðñå! 07.50, 17.25, 02.55, 05.10 Öèâèëèçàöèÿ Incognita 08.00 Ñëóæáà íîâîñòåé “Ñîöèàëüíûé ïóëüñ” 09.00 Íåñêîëüêî ëåò èç æèçíè Îëåãà Òàáàêîâà 10.00 Õ/ô “Öûãàí” 13.50 Ýòîò óäèâèòåëüíûé ìèð 14.25 Àðò City 15.00 Çà ñåìü ìîðåé 16.40 Óêðàèíà-Åâðîïà: ìàÿòíèê Ôóêî 17.35, 03.40 Äíåâíèê äëÿ ðîäèòåëåé 18.30 Ñîöèàëüíûé ïóëüñ âûõîäíûõ 19.00, 05.21 Ñàìûå âëèÿòåëüíûå æåíùèíû ìèðà 20.00, 03.10 Ðîíèí 20.40  ãîñòÿõ ó Äìèòðèÿ Ãîðäîíà. Âëàäèìèð Êîíêèí 21.45 Þðèé Ñîëîìèí. ß âñåãäà ïðàâ 22.50 Íàòàëüÿ Êðà÷êîâñêàÿ. Çíîéíàÿ æåíùèíà - ìå÷òà ïîýòà 23.50 Æåíùèíû, êîòîðûå ìå÷òàëè î âëàñòè 00.45 Àìóðíûå ìåëîäèè 3 01.30 Õ/ô “Âåíåöèàíñêèé êàïðèç”. (3 êàòåãîðèÿ)

06.00, 15.30, 01.30 Èãðîíàâòû 07.00 Ì/ñ “×óäàêîâàòûå ðîäñòâåííèêè” 08.00, 11.00 Ì/ñ “Ýëü Òèãðå” 09.00 Ì/ñ “Ìîíñóíî” 10.00 Ì/ñ “Çåâî 3” 12.00 Ì/ñ “Ñóïåðïåñ Êðèïòî” 13.00 Ì/ñ “Êóðàæ - òðóñëèâûé ïåñ” 14.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 16.00, 18.00, 00.00, 05.00 Ðåñòëèíã 19.00 Ì/ñ “Ôóòóðàìà” 22.00 Ì/ñ “Adult Swim” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

04.00, 10.05, 22.00 “×åòûðå âñòðå÷è ñ Âëàäèìèðîì Âûñîöêèì” 05.05 “Ïîåò Þðèé Ãóëÿåâ” 05.30 “ß - âîäèòåëü òàêñè” 05.50, 11.40, 23.45 Õ/ô “Ìóæåñòâî” 07.00, 13.00, 01.00 “Âðåìÿ” 08.00, 02.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 09.00 “Òû, çåìëÿ, òàêàÿ îäíà” 11.20 Êîíöåðò “Âäâîåì ñ îðêåñòðîì” 14.00 “Êîëáà âðåìåíè” 15.00 “Êèíîïàíîðàìà” 16.05 “Áûëî Âðåìÿ” 17.05 “ ñóááîòó âå÷åðîì. Âàø âûõîä!” 18.40 “Ïåñíÿ-85” 20.00 Õ/ô “Îõ, ýòîò óæàñíûé, óæàñíûé òåëåâèçîð” 21.25 “Ïîêà âñå äîìà” 23.05 Êîíöåðò “Âñåì ïîêîëåíèÿì ïåòü!” 23.30 “Òîëüêî äëÿ ïåøåõîäîâ” 03.00 Ôèëüì-êîíöåðò “Íèêîëàé Ñëè÷åíêî”

06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Ñåãîäíÿ 06.20 Ñìîòð 06.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà 07.25 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì” 08.25 Ðóññêàÿ íà÷èíêà 08.55 “Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê” 09.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 11.25 “Ïðèçíàíèå îïàñíîãî ÷åëîâåêà” 12.10 “Íàøè” ñî Ëüâîì Íîâîæåíîâûì” 13.00 “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Áåç ëèöà” 14.25 “Ñëåäñòâèå âåëè...” 15.20 “Î÷íàÿ ñòàâêà” 16.20 Àëåêñàíäð Æóðáèí. Ìåëîäèè íà ïàìÿòü 17.30 Ò/ñ “Îäèññåÿ ñûùèêà Ãóðîâà” 21.05 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 21.40 Ò/ñ “Íàäîåëî áîÿòüñÿ” 23.35 “Ïåñíÿ äëÿ âàøåãî ñòîëèêà” 01.00 “Øàõìàòíîå îáîçðåíèå”. “Ñóïåðòóðíèð â Âåéê-àí-Çåå” 01.35 Ò/ñ “Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, èëè Âñå ìóæèêè - ñâî... 2”. “Íåñêîëüêî õîðîøèõ ïàðíåé”. “Ñëèøêîì õîðîøèé äëÿ íåå”. “Òèõîå æåíñêîå ñ÷àñòüå, èëè Áîðüáà çà ñóùåñòâîâàíèå”. “Íåóäà÷íèöà”

05.45 09.35 11.00 12.25 13.20 14.45 16.25 02.30 04.45

Ì/ô “Ñîþçìóëüòôèëüì” è äðóãèå Õ/ô “Îñòðîâ ñîêðîâèù” Âîêðóã ñìåõà Ä/ô ïðî Êèíî Õ/ô “Ðàññåÿííûé” Õ/ô “Ïîáåã” Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé” Õ/ô “Ãîðäîñòü è ñòðàñòü” Ñàóíäòðåêè

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè 06.10 “Ãåíèè è çëîäåè” 06.35 Õ/ô “×åòâåðòûé” 07.50 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” 08.40 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ” 08.55 “Óìíèöû è óìíèêè” 09.40 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” 10.15 “Ñìàê” 10.50 “Âëàäèìèð Âûñîöêèé è Ìàðèíà Âëàäè. Ïîñëåäíèé ïîöåëóé” 12.15 “Æèâîé Âûñîöêèé” 13.10 Õ/ô “Ñòðÿïóõà” 14.35 “Âûñîöêèé. Ïîñëåäíèé ãîä” 15.35 “Âûñîöêèé. Ñïàñèáî, ÷òî æèâîé” 18.15 “Âëàäèìèð Âûñîöêèé. “ß íå âåðþ ñóäüáå...” 19.20 “Ñâîÿ êîëåÿ” 21.00 “Âðåìÿ” 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” 22.55 Õ/ô “Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà”. 00.40 Õ/ô “Êðèìèíàëüíàÿ ôèøêà îò Ãåíðè” 02.20 Õ/ô “Ïîçäíÿÿ ÿãîäà” 03.45 Õ/ô “Õîä êîíåì” 05.05 “Ïîëå ÷óäåñ”

01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô “Íîâîãîäíèå ïðèêëþ÷åíèÿ Ìàøè è Âèòè” 02.10, 08.10, 14.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ” 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ æó÷êîâ” 04.00, 10.00, 16.00 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà Ñîéåðà è Ãåêëüáåððè Ôèííà” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ñóïåðãåðîè” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» Ò/ñ “Âòîðîé óáîéíûé” Ò/ñ “Ýðà ñòðåëüöà» Ò/ñ “Êðèìèíàëüíîå âèäåî” Ò/ñ “Áîãàòñòâî”

06.00, 07.55, 11.00, 12.20, 16.25, 05.40 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå õîçÿéñòâî” 08.30, 09.10, 10.05, 10.50, 11.20, 12.00, 17.15 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 09.00, 16.40, 20.35 “Ïîãîäà” 09.05, 10.40, 20.40 “Ìèíè-ïóòåøåñòâèÿ” 09.45 “Äëÿ ìàëåíüêîé êîìïàíèè” 11.35 “Àçáóêà âêóñà” 12.10, 19.25, 05.00 “Êèíîïðîåêòîð” 12.45 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 13.10, 16.45 “Âêóñû êóëüòóð” 13.45 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 14.05 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 14.15, 23.00 “Þâåëèð” 17.30 Ì/ô “Îñòðîâ ñîêðîâèù” 19.20, 03.50 Õ/ô “Ñòàðèííûé âîäåâèëü” 20.50 “Àðõèâû èñòîðèè” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.30 Õ/ô “Íàçàð Ñòîäîëÿ” 01.00 “Òåëå÷àò” 02.00 Êîíöåðò 05.10 “Ïîä çíàêîì Íîáåëÿ”

06.00, 08.00, 10.00, 13.15, 16.10, 19.45, 21.45, 23.45, 00.55, 03.05 Ôóòáîë News 06.10, 18.30 ×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 06.45, 10.45, 15.40 ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ïðåäèñëîâèå ê òóðó 07.15, 10.20 Ïðåäèñëîâèå ê 4-ìó ðàóíäó. Êóáîê Àíãëèè 07.45, 13.30 Ñàìûå ñìåøíûå ôóòáîëüíûå ìîìåíòû 08.10, 13.40 Øàõòåð - Ãåòåáîðã. Copa del Sol 11.15 Áîðóññèÿ Ä - Íþðíáåðã. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè 16.25, 01.10 Àóãñáóðã - Øàëüêå. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè 18.55, 03.20 Ëàöèî - Êüåâî. ×åìïèîíàò Èòàëèè 20.55 Ñàðàãîñà - Ýñïàíüîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 22.55 Äåïîðòèâî - Âàëåíñèÿ. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 05.15 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.00

Áàñêåòáîë. Åâðîêóáîê. Òîï-16. Òðèóìô - Áóäèâåëüíûê

“Ãîíêè íà âûíîñëèâîñòü. Èòîãè ñåçîíà 2012” 08.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Àÿêñ - Ôåéåíîðä 10.15 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. 1/2 ôèíàëà. Îòâåòíûé ìàò÷. Àñòîí Âèëëà - Áðåäôîðä 12.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Îáçîð 13.10, 01.25 Áàñêåòáîë. Æóðíàë Ñóïåðëèãè 13.50 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. 1/2 ôèíàëà. 1-é ìàò÷ 15.55, 00.50 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè 16.25, 03.45 Ýêñòðà-ôóòçàë 16.50 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. 1/2 ôèíàëà. 2-é ìàò÷ 18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Ëîêåðåí - Àíäåðëåõò 21.05 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ìàðôèë Ñàíòà-Êîëîìà - Óìàêîí Ñàðàãîñà 22.55 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. Êóáîê Ëèãè. 1/2 ôèíàëà. Îòâåòíûé ìàò÷. Ñóîíñè - ×åëñè 02.05 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. ÁÊ ×åðêàñêèå Ìàâïû - ÁÊ Äîíåöê 04.10 Ôóòáîë. Àíãëèÿ. nPower Championship. Ñåçîí 2012-2013. Äåðáè Êàóíòè - Íîòòèíãåì

07.00, 22.00 Ä/ô “Ïîëåò âî èìÿ ñïàñåíèÿ” 08.00, 21.00 Ä/ô “Çàêëèíàòåëü ñëîíîâ” 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Ä/ô “Çàïîâåäíèê Àííû” 11.35, 12.15, 12.50, 13.25 Ä/ô “Íîâîðîæäåííûå â çîîïàðêå” 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Ä/ô “Ñòèâ Èðâèí: äíåâíèêè îõîòíèêà çà êðîêîäèëàìè” 19.00 Ä/ô “Äíåâíèê îðàíãóòàíà” 20.00 Ä/ô “Òàéíàÿ æèçíü ïðèìàòîâ” 23.00, 02.00 Ä/ô “Äèêèé Óýëüñ” 00.00 Ä/ô “Íåáåñíûå îõîòíèêè - ìèð ñòðåêîç” 01.00 Ä/ô “Ãîä åæà” 03.00 Ä/ô “Ðåêà áåç ãðàíèö” 04.00 Ä/ô “Àðêòè÷åñêèé âîïðîñ” 05.00 Ä/ô “Äèêàÿ Ìîíãîëèÿ” 06.00 Ä/ô “Ëåñíûå òàéíû”

04.00 “Êðèâîå çåðêàëî”. Òåàòð 06.00, 09.00, 12.00 Âåñòè 06.15 Õ/ô “Åùå ëþáëþ, åùå íàäåþñü...” 07.45 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” 08.20 “Ñóááîòíèê” 09.15, 02.30 “Óëûáàéòåñü, Âàñ ñíèìàþò! Êîñìè÷åñêèå ðàçâåä÷èêè” 10.15 Õ/ô “Äâà êàïèòàíà” 12.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 12.30 “×åñòíûé äåòåêòèâ” 13.00 Õ/ô “Ëåñíîå îçåðî” 14.55 Ò/ñ “Ñâàòû” 16.05 “Ñóááîòíèé âå÷åð” 18.00 Âåñòè â ñóááîòó 18.45 Õ/ô “Àíäðåéêà” 22.30 ÕI Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ Íàöèîíàëüíîé êèíåìàòîãðàôè÷åñêîé ïðåìèè “Çîëîòîé Îðåë” 00.55 Õ/ô “Ëåòîì ÿ ïðåäïî÷èòàþ ñâàäüáó”

06.00, 10.15 “Ïî ñëåäó çâåðÿ” 06.40 Êîíöåðò “Âïåðåä, ðåáÿòà!” 07.30 Ì/ô 08.35 “ÀÁÂÃÄåéêà” 09.00 “Íà ñòàðò!” 09.10 “Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå” 09.35 Êèíî, êîòîðîå áûëî. “Ïèêå Äàëÿ” 11.00 “Òåàòð Îáðàçöîâà” 11.30, 17.45, 00.20 Ñîáûòèÿ 11.45 Ê. Àëôåðîâà “Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó” 12.25 Õ/ô “Îïàñíûå ãàñòðîëè” 13.45 “Âëàäèìèð Âûñîöêèé. Ìû âðàùàåì çåìëþ” 14.25, 03.35 Êîíöåðò “Îò ñåðäöà ê ñåðäöó” 16.25 “Ìóæ÷èíà è æåíùèíà. Ïî÷óâñòâóéòå ðàçíèöó” 18.00, 00.40 Ò/ñ “Öåïü” 21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” 21.50 Í. Êàñïåðñêàÿ “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè” 23.00 “Çíàêè ñóäüáû”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


06.00 Õ/ô “Áåçáèëåòíûå ïàññàæèðêè” 07.50 Ì/ô 08.10 “Ðåìîíò +” 09.00 “Ëîòî-Çàáàâà” 10.10, 10.35 Ì/ñ “×èï è Äåéë” 11.00 “Êóëèíàðíûå êóðñû ñ Þ. Âûñîöêîé. Èòàëèÿ, Òîñêàíà” 11.25, 03.10 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” 13.10 Êîìåäèÿ “Àôîíÿ” 15.10 Õ/ô “Òðàâà ïîä ñíåãîì” 19.30 “ÒÑÍ-Íåäåëÿ” 20.15 Õ/ô “Íàçàä ê ñ÷àñòüþ, èëè Êòî íàéäåò ñèíþþ ïòèöó” 22.25 “Ñâåòñêàÿ æèçíü” 23.25, 04.20 Áîåâèê “Êîä àïîêàëèïñèñà” 01.35 Õ/ô “Õëîÿ: ñåêñ-íàåìíèöà”. (2 êàòåãîðèÿ)

ÒÐÊ “Ýðà” 06.00 Óòðåííÿÿ ìîëèòâà 06.05, 07.05, 08.55 Ïîãîäà 06.10 Øàã ê çâåçäàì 06.50 “Õî÷ó âñå çíàòü” 07.10 Òâîé ãîëîñ 07.30 Ñåëüñêèé ÷àñ 08.00 Óêðàâòîêîíòèíåíò 08.20 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì ÓÒ-1 09.00 Ïîãîäà 09.05 Çîëîòîé ãóñü 09.30 Êòî â äîìå õîçÿèí? 09.50 Øàã ê çâåçäàì 10.30 Áëèæå ê íàðîäó 11.00 Èìåþ ÷åñòü ïðèãëàñèòü 11.45 Øåô-ïîâàð ñòðàíû 12.40 Õ/ô “Îòäàòü øâàðòîâû” 14.05 Í. Øåñòàê. “Íàçâàííàÿ íàäåæäîé” 15.15 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà ê 60-ëåòèþ òåëåâèäåíèÿ 17.15 Äåëîâîé ìèð. Íåäåëÿ 17.45 Çâåçäû þìîðà. Ê. Íîâèêîâà 18.40 Êðèâîå çåðêàëî 20.40 Óêðàèíà èííîâàöèîííàÿ 20.50 Ãëàâíûé àðãóìåíò 21.00 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 21.10 Èòîãè íåäåëè 21.45 Òî÷êà çðåíèÿ 22.10 Ôîëüê-music 22.55 Òðîéêà, Êåíî, Ìàêñèìà ÒÐÊ “Ýðà” 23.00 Ýðà áèçíåñà. Èòîãè 23.30 Ïîãîäà 23.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 00.10 Êîíöåðò Äìèòðèÿ Ìàëèêîâà ÓÒ-1 01.20 Èòîãè íåäåëè 01.50 Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà 02.00 Ãëàâíûé àðãóìåíò 02.10 Óêðàèíà èííîâàöèîííàÿ 02.20 Êàáìèí: ñîáûòèå íåäåëè 02.30 Õ/ô “Ìèðàæ”

05.35 Õ/ô “Êîò â øëÿïå” 06.45 Ì/ñ “Âèíêñ” 07.40 Õ/ô “Äâîå: ÿ è ìîÿ òåíü” 09.25 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî” 10.00 Ò/ñ “×îêíóòàÿ” 16.35 “Þðìàëà-2012” 18.15, 20.50 Õ/ô “Îäèí åäèíñòâåííûé è íàâñåãäà”. (2 êàòåãîðèÿ) 20.00, 03.20 “Ïîäðîáíîñòè íåäåëè” 22.35 Õ/ô “Ïîéìàé ìåíÿ, åñëè ñìîæåøü” 01.05 Õ/ô “×åðíîå âîñêðåñåíüå”. (2 êàòåãîðèÿ) 04.05 Ò/ñ “Æàäíîñòü”

05.35 Ò/ñ “Òðó Äæåêñîí” 05.55 Ò/ñ “Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî” 07.45 Öåðêîâü Õðèñòîâà 08.00 Ñïðîñèòå ó äîêòîðà 08.25, 09.35 Ì/ñ “Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêàðà” 09.00 Ì/ñ “Ðîãà è Êîïûòà: Âîçâðàùåíèå” 10.00 Ì/ô “Òîì è Äæåððè” 11.45 Ò/ñ “Ïàïèíû äî÷êè” 13.50 Ò/ñ “Ñ÷àñòëèâû âìåñòå” 16.00 Õ/ô “Æåíþñü íà ïåðâîé âñòðå÷íîé” 18.00 Õ/ô “Ñïåöèàëèñò”. (2 êàòåãîðèÿ) 20.00, 00.25 Õ/ô “Íàïàäåíèå íà 13-é ó÷àñòîê”. (2 êàòåãîðèÿ) 22.00 Õ/ô “Ñóïðóãè Ìîðãàí â áåãàõ”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.20 Ñïîðòðåïîðòåð 02.20 Ò/ñ “Ñïëåòíèöà” 03.00, 03.55 Çîíà íî÷è 03.05 Ëåîïîëüä, èëè Ïîáåã îò ñâîáîäû

03.30 Ìîå ñåðäöå ïðîíçàåò íîæàìè 04.00 Ñ. Ïàðàäæàíîâ. Îòëîæåííàÿ ïðåìüåðà 04.15 Êèåâ íà ðóáåæå ñòîëåòèé 04.40, 05.10 Çîíà íî÷è. Êóëüòóðà 04.45 Îáîæàåìàÿ

06.00 07.30 09.00 10.30 12.20 14.10 16.20 18.00 20.00 21.45 00.30 02.15 03.40

“Óòðî íà Ê1” Ì/ô Ì/ô “Ñìûâàéñÿ” Õ/ô “Àíãåëû â çà÷åòíîé çîíå” Õ/ô “Ëàâêà ÷óäåñ” Õ/ô “Çîëóøêà èç Çàïðóäüÿ” “Ïîäåëàíî â Óêðàèíå” “Ðàññìåøè êîìèêà” Õ/ô “Ãîëûé ïèñòîëåò 2 1/2”. (2 êàòåãîðèÿ) Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåííîå”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Ïîìíè ìåíÿ”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Äâåíàäöàòü” “Íî÷íàÿ æèçíü”

05.30 Ôåéñ ëèôòèíã 06.00 Òåëåòîðãîâëÿ 07.00 Ì/ô 09.15 Òàéíû ñóäüáû 10.00, 00.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 10.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 11.35 Ñïåöèÿ 12.30 Ò/ñ “Øèðîêàÿ ðåêà” 00.00 Ñåêðåòû ñóäüáû 01.30 Äàâàé ïîæåíèìñÿ 02.00 Öâåò íî÷è

05.30

Ì/ô “Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî ïîïóãàÿ” 06.20 Õ/ô “Âàðâàðà-êðàñà, äëèííàÿ êîñà” 07.50, 12.00 “Òàíöóþò âñå! 5” 11.05 “Êàðàîêå íà Ìàéäàíå” 15.25 Õ/ô “Áàáüå ëåòî” 19.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” 20.00 Õ/ô “Îñåííèé âàëüñ” 22.10 Õ/ô “Òåáå, íàñòîÿùåìó” 01.10 Õ/ô “Îñåííèé ìàðàôîí” 02.45 Íî÷íîé ýôèð

05.30, 05.50 Ïîãîäà 05.35 Ôàêòû 05.55, 04.25 Ñâèòàíîê 06.45 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 07.40 Àíåêäîòû ïî-óêðàèíñêè 08.00 Äà÷à 09.05 Îñíîâíîé èíñòèíêò 09.35, 12.20 Ñìîòðåòü âñåì! 10.50 ÎëèìïèËÿïû 11.30 Êîçûðíàÿ æèçíü 12.00 Ìóëüò ëè÷íîñòè 13.05 Êðèìèíàëüíûé îáëîì 14.00 Õ/ô “Çàõâàò ïîäçåìêè 123” 16.40 Õ/ô “Èç Ïàðèæà ñ ëþáîâüþ” 18.45 Ôàêòû íåäåëè 19.30 Õ/ô “Ïàðîëü “Ðûáà-ìå÷” 21.25 Õ/ô “Êàðàòåëü”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.00 Äðóãîé ôóòáîë 00.30 Õ/ô “Êðèìèíàëüíîå ÷òèâî”. (2 êàòåãîðèÿ) 03.25 ÏðîÖiêàâå

06:00 06:05 07:00 08:10 08:30 09:00 10:30 11:00 11:25 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30 14:45 16:00 16:30 17:00 18:30 19:00 20:00 20:45 21:00 21:30 22.00

óìí Óêðà¿íè “Àêöåíòè” “Ñòàðå äîáðå ê³íî”. Õ/ô “Âîêçàë äëÿ äâîõ” 1 ñ. “Êîçàöüêà çáðîÿ”, ÷ “Ñëîâî ïîëüñüêå” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “Æàðò-êëóá “Ïîáðåõåíüêè” “гäíà øêîëà” “Øêîëà íåçâè÷àéíèõ íàóê” “Ïîçèö³ÿ” “Àíãë³éñüêèé êëóá” “Ðåòðîñïåêòèâà “ “Äóìêè ç ïðèâîäó” “Õòî ÿ? Ùî ÿ ìîæó?” “Äèòÿ÷à ê³íîçàëà”. Õ/ô “Ãîñòÿ ç ìàéáóòíüîãî” “Òâîº ìàéáóòíº” “Ïîâíîòà ðàäîñò³ æèòòÿ” “Ïîäàðóíîê â³ä äóø³” “Ïðîïðîô³” “Ìàìèíà äîëÿ” “Àêöåíòè” “ ãîñòÿõ ó Êñåí³” “Æàðò-êëóá “Ïîáðåõåíüêè” “Ñåêðåòè êðàñè” “Ñòàðå äîáðå ê³íî”. Õ/ô “Âîêçàë äëÿ äâîõ” 2 ñ.

16 ñòîð.

ÍÅIJËß, 27 Ѳ×Íß

¹ 1 (1062) 16 ñ³÷íÿ 2012 ð. 23:05 00:00 00:10 00:35 00:50 02:50

“Ëþäèíà ç ÷èñòîþ ñîâ³ñòþ” ÷ 1, 2 óìí Óêðà¿íè “Çâèòÿãà” Êë³ï-àíòðàêò “Óêðà¿íà: ÷àñ ì³ñöåâèé” “Ñòàðå äîáðå ê³íî”. Õ/ô “Âîêçàë äëÿ äâîõ” 2 ñ. 04:10 “Ëþäèíà ç ÷èñòîþ ñîâ³ñòþ” ÷ 1, 2 04:55 “Åíöèêëîïåä³ÿ” 05:00 “Çàãàäêîâ³ ³ñòîòè ³ ÍËΔ Ïðèì³òêà: Ó ïðîãðàì³ ìîæëèâ³ çì³íè Äèðåêòîð ïðîãðàì Áåðåëåò Â. ². òåë.: (0412) 47-3087, tvradiored@ukr.net,

06.00, 05.15 Ñåðåáðÿíûé àïåëüñèí 07.00 Ñîáûòèÿ 07.20 Õ/ô “Ñåðäöå äðàêîíà” 09.00 Äîáðî ïîæàëîâàòü 10.00 Òàéíû çâåçä 11.00 Ò/ñ “Ñóïðóãè” 13.30 Ò/ñ “Ìàìî÷êà, ÿ êèëëåðà ëþáëþ” 15.10 Ò/ñ “Ñëåä” 16.20 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé” 19.00, 03.20 Ñîáûòèÿ íåäåëè 20.00, 22.00 Ò/ñ “Èíòåðíû” 23.00 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå 6” 01.30 Õ/ô “Ëåøèé. Ïðîäîëæåíèå èñòîðèè” 04.00 Õ/ô “Ñòþàðò Ëèòòë 2”

06.30, 18.40 “Êèåâñêîå âðåìÿ” 06.45, 07.10, 08.25, 18.55, 23.35, 00.20, 03.20 “Âðåìÿ ñïîðòà” 06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 10.55, 11.15, 13.10, 14.10, 14.55, 16.10, 17.10, 17.50, 19.10, 00.25, 00.40, 03.25, 06.25 “Ïîãîäà” 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.00, 00.00, 01.00, 04.00, 05.00 “Âðåìÿ íîâîñòåé” 07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 03.15 “Áèçíåñâðåìÿ” 07.30 “Êëóá 700” 08.30 “Ôååðèÿ ñòðàíñòâèé” 09.10 “Îêíî â Àìåðèêó” 09.35 “Áîëüøàÿ ïîëèòèêà” 10.10 “Ìàìèíà øêîëà” 10.30 “Òåõíîïàðê” 11.20 “Òðàíñìèññèÿ-òåñò” 12.10, 04.15 “Æèçíü èíòåðåñíà” 13.15 “Ìîòîð” 14.20 “Èãðà ñóäüáû” 16.15 “Ôàêòîð áåçîïàñíîñòè” 17.15 “Ïàëàòà” 17.30 “Íîâîñòè Êèåâùèíû” 18.15 “Îêíî â Åâðîïó” 19.30, 01.10, 05.10 “Ðåñïóáëèêà ñ Àííîé Áåçóëûê” 20.50, 03.30, 06.20 “Òåìà íåäåëè” 21.00, 02.20 “Âðåìÿ: èòîãè íåäåëè” 21.40, 03.00 “Âðåìÿ-Òàéì” 22.00 “Òåððèòîðèÿ çàêîíà” 22.35, 03.40 “Êèíî ñ ßíèíîé Ñîêîëîâîé” 23.40, 04.35 “Õðîíèêà íåäåëè” 00.30, 03.35 “Îáçîð ïðåññû” 04.40 “Ìàñòåð-êëàññ ñ Íàòàëèåé Ôèöè÷”

06.00 07.05 07.40 08.00 08.35 09.00 09.40 10.05 12.05 14.15 16.25 18.35 19.40 20.25 22.30 00.35 01.25 02.50

06.00 07.20 11.30

Åðàëàø Ò/ñ “Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó ìàìó” Ìàëûøè-òâîéíÿòà Òåëåïóçèêè Áàêëóøíèöà Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì Ì/ñ “Äàøà-ñëåäîïûò” Ì/ô “Ñîþç çâåðåé” Õ/ô “Îíà ìóæ÷èíà” Õ/ô “Ìîíòå-Êàðëî” Õ/ô “Êîñìè÷åñêèå ÿéöà” Äàåøü ìîëîäåæü! Âèòàëüêà Ò/ñ “Âîñüìèäåñÿòûå”. (2 êàòåãîðèÿ) Õ/ô “Ïîïñà”. (2 êàòåãîðèÿ) Comedy Woman Õ/ô “Êàê ÿ ïîïàë â êîëëåäæ”. (2 êàòåãîðèÿ) Äî óòðà

“Ëåãåíäû áàíäèòñêîãî Êèåâà” Ò/ñ “Ñîíüêà - Çîëîòàÿ ðó÷êà” “Ëåãåíäû óãîëîâíîãî ðîçûñêà”. Êðîâàâàÿ âîëüíèöà 12.00, 04.25 “Àãåíòû âëèÿíèÿ” 13.00 “Ïðàâîñëàâíûå ñâÿòûå” 15.00 Ò/ñ “Ïàóòèíà 5” 19.00 Ò/ñ “Ñëåïîé” 23.00 Õ/ô “Êàòàëà”. (2 êàòåãîðèÿ) 00.40 Õ/ô “Òåíè ïðîøëîãî”. (2 êàòåãîðèÿ)

02.15 03.45 05.20 05.35

Õ/ô “Ëåãåíäà î äèíîçàâðå”. (2 êàòåãîðèÿ) “Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî” “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû” “Ïðàâäà æèçíè”

06.00, 03.50 Äíåâíèê äëÿ ðîäèòåëåé 06.30, 22.10 Æåíùèíû, êîòîðûå ìå÷òàëè î âëàñòè 07.20, 20.00 Öèâèëèçàöèÿ Incognita 07.30, 20.40, 02.50 Ñâåòñêèå õðîíèêè 08.00 Ñîöèàëüíûé ïóëüñ âûõîäíûõ 08.35, 14.25, 17.45, 18.55, 20.10 Ïîãîäà 09.00 Þðèé Ñîëîìèí. ß âñåãäà ïðàâ 10.00, 02.25 Áóäü â êóðñå! 10.35 Ô-ñòèëü 11.00 Õ/ô “Öûãàí” 15.25 Àðò City 16.20 Çà ñåìü ìîðåé 16.40 Íàòàëüÿ Êðà÷êîâñêàÿ. Çíîéíàÿ æåíùèíà - ìå÷òà ïîýòà 17.50, 03.15 Ðîíèí 18.30, 23.50 Ìèð çà íåäåëþ 19.00, 04.40 Íèêîëàé, Àëåêñàíäð è Ãðèãîðèé 20.15 Êóìèðû 21.05 Þðèé Àíòîíîâ. Ïîä êðûøåé äîìà ñâîåãî 23.00, 05.20 ÃÊ×Ï - 1917 00.20 Àìóðíûå ìåëîäèè 3 01.05 Õ/ô “Äðóãàÿ æåíùèíà”. (3 êàòåãîðèÿ)

06.00, 15.30, 01.30 Èãðîíàâòû 07.00 Ì/ñ “×óäàêîâàòûå ðîäñòâåííèêè” 08.00, 11.00 Ì/ñ “Ýëü Òèãðå” 09.00 Ì/ñ “Ìîíñóíî” 10.00 Ì/ñ “Çåâî 3” 12.00 Ì/ñ “Ñóïåðïåñ Êðèïòî” 13.00 Ì/ñ “Êóðàæ - òðóñëèâûé ïåñ” 14.00 Ì/ñ “Ãóáêà Áîá” 16.00, 05.00 Ðåñòëèíã (Superstars) 17.00, 00.00 Ðåñòëèíã 19.00 Ì/ñ “Àìåðèêàíñêèé ïàïà” 22.00 Ì/ñ “Adult Swim” 04.00 Ìîáèëüíûé êèîñê

04.00, 22.00 “×åòûðå âñòðå÷è ñ Âëàäèìèðîì Âûñîöêèì” 05.20 Êîíöåðò “Âäâîåì ñ îðêåñòðîì” 05.40, 23.50 Õ/ô “Ìóæåñòâî” 07.00, 01.00 “Âðåìÿ” 08.00 “Êîëáà âðåìåíè” 09.00 “Êèíîïàíîðàìà” 10.05 “Áûëî Âðåìÿ” 11.05 “ ñóááîòó âå÷åðîì. Âàø âûõîä!” 12.40 “Ïåñíÿ-85” 14.00 Õ/ô “Îõ, ýòîò óæàñíûé, óæàñíûé òåëåâèçîð” 15.25 “Ïîêà âñå äîìà” 16.00 “Ñ÷àñòëèâûé ñëó÷àé” 17.00, 02.00 “Ðîæäåííûå â ÑÑÑД 18.00 “Ìåëîäèè è ðèòìû çàðóáåæíîé ýñòðàäû” 19.00 “Êàê ñëîâî íàøå îòçîâåòñÿ” 20.30 Êîíöåðò “×åðâîíà Ðóòà”, Òðèî “Ìàðåíè÷” 23.05 “Ïîåò Þðèé Ãóëÿåâ” 23.30 “ß - âîäèòåëü òàêñè” 03.00 “Òû, çåìëÿ, òàêàÿ îäíà”

05.25 “Æèâóò æå ëþäè!” 06.00, 08.00, 11.00, 14.00 Ñåãîäíÿ 06.20 Ñêàçêè Áàæåíîâà 06.50 Ïðîñòî öèðê 07.20 Èõ íðàâû 08.25 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” 08.55 Åäèì äîìà! 09.25 “×óäî òåõíèêè” ñ Ñ. Ìàëîçåìîâûì 10.00 Äà÷íûé îòâåò 11.25 Çîëîòàÿ ïûëü 12.00 “Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 2”. “Êîðîáêà êîíôåò”. “Áåñïîêîéíûé ôàêóëüòåò” 14.20 Ò/ñ “Ãðàæäàíêà íà÷àëüíèöà. Ïðîäîëæåíèå”. “Ìàðèíà” 16.10 “Ðóññêèå ñåíñàöèè” 17.00 “Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà” ñ Ê. Ïîçäíÿêîâûì 18.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå 18.50 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå” 20.05 Òû íå ïîâåðèøü! 21.00 “Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà” 21.35 Õ/ô “Ïàóòèíà” 23.25 “Ëó÷ Ñâåòà” 00.00 “Ïåñíÿ äëÿ âàøåãî ñòîëèêà” 01.20 “Øàõìàòíîå îáîçðåíèå”. “Ñóïåðòóðíèð â Âåéê-àí-Çåå” 01.55 Õ/ô “Ìàñêàðàä”

Ýðåäèâèçèå. Îáçîð Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. 1/2 ôèíàëà. 2-é ìàò÷ 10.55 Áàäìèíòîí. World Superseries Finals 2012. Ôèíàë. Ìóæ÷èíû. Ïàðû 11.50, 23.50 “Ãîíêè íà âûíîñëèâîñòü. Èòîãè ñåçîíà 2012” 12.20, 23.20 Ýêñòðà-ôóòçàë 12.50, 21.20 Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. Ôèíàë 14.55 Àíãëèÿ. Îáçîð Ôóòáîëüíîé ëèãè 15.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Ôåéåíîðä - Òâåíòå 17.35, 04.15 Ôóòçàë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. Ìàðôèë Ñàíòà-Êîëîìà - Óìàêîí Ñàðàãîñà 19.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû. Ýðåäèâèçèå. Ñåçîí 2012-2013. Âèòåññ - Àÿêñ 00.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëüãèè. Ëîêåðåí - Àíäåðëåõò 02.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ Ëèãà ÂÒÁ. Òóðîâ - Àçîâìàø 09.00

05.45 08.50 10.00 11.25 13.05 03.45 05.30

Ì/ô “Ñîþçìóëüòôèëüì” è äðóãèå Õ/ô “Êîðòèê” Õ/ô “Ðàññåÿííûé” Õ/ô “Ïîáåã” Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé” Õ/ô “Áëàãîðîäíûé âåíåöèàíåö” Ñàóíäòðåêè

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè 06.25 Õ/ô “Âåñíà” 08.10 “Àðìåéñêèé ìàãàçèí” 08.45 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä” 08.55 “Çäîðîâüå” 10.10 “Ïîêà âñå äîìà” 11.00 “Ýõ, Ñåðåãà! Æèòü áû äà æèòü...” 12.15 “Àáðàêàäàáðà” 14.25, 15.15 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð â Ãàãðàõ” 16.15 Õ/ô “ÏèðàÌÌÌèäà” 18.10 “Ðîæäåñòâåíñêèå âñòðå÷è” Àëëû Ïóãà÷åâîé 21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ” 22.00 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà Ò” 23.45 “Ïîçíåð” 00.40 Õ/ô “Âàëåíòèí è Âàëåíòèíà” 02.15 Õ/ô “Áðåëîê ñ ñåêðåòîì” 03.20 Õ/ô “Òàíöïëîùàäêà”

01.00, 07.00, 13.00 Õ/ô “Öàðåâè÷ Ïðîøà” 02.25, 08.25, 14.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãåëÿ” 03.00, 09.00, 15.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ æó÷êîâ” 04.00, 10.00, 16.00 Ì/ô “Ñèíÿÿ ïòèöà” 05.30, 11.30, 17.30 Ì/ñ “Ñóïåðãåðîè” 06.00, 12.00, 18.00 Ì/ô “Óðîêè òåòóøêè Ñîâû”

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» Ò/ñ “Âòîðîé óáîéíûé” Ò/ñ “Ýðà ñòðåëüöà» Ò/ñ “Êðèìèíàëüíîå âèäåî” Ò/ñ “Áîãàòñòâî”

06.00, 10.05, 11.40, 17.20, 05.30 Ì/ñ “Âîçâðàùåíèå êîòà Ñìåòàíêèíà” 06.25 “Äåíü àíãåëà” 06.30 Ì/ô “Îñòðîâ ñîêðîâèù” 08.30, 09.20, 10.15, 11.20, 12.00, 12.25, 17.05 “Ýêñêëþçèâ äëÿ ñåìüè” 09.00, 11.35 “Ïîãîäà” 09.05, 12.15, 16.35, 18.20, 21.00, 22.40 “Ìèíèïóòåøåñòâèÿ” 09.45 “Äëÿ ìàëåíüêîé êîìïàíèè” 11.00, 13.55, 22.20 “Íå ïåðâûé âçãëÿä” 12.40, 02.00 Õ/ô “Ïåðâîêëàññíèöà” 14.15, 23.00 “Þâåëèð” 16.25, 21.10, 22.50 “Êèíîïðîåêòîð” 16.45, 22.00 “Êîðîòêèå âñòðå÷è” 17.45 “ ïîèñêàõ ëåãåíä” 17.55 “Âêóñû êóëüòóð” 18.30 “Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå” 19.20 Õ/ô “Ìàðòèí Áîðóëÿ” 21.20 “Íà ñîí ãðÿäóùèé” 21.35 “Àðõèâû èñòîðèè” 01.00 “Òåëå÷àò” 03.10 “Êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî” 03.40 Êîíöåðò 05.00 “Øêîëà âûæèâàíèÿ”

06.00, 08.00, 10.00, 15.00, 16.45, 20.45, 22.45, 23.55, 02.10, 04.20 Ôóòáîë News 06.10 Àóãñáóðã - Øàëüêå. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè 08.10 Äåïîðòèâî - Âàëåíñèÿ. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 10.20, 15.20 Ñàìûå ñìåøíûå ôóòáîëüíûå ìîìåíòû 10.30 Futbol Mundial 11.00, 04.35 Ä/ô “Áûòü “Ëèâåðïóëüöåì” 12.00 ×åìïèîíàò Àíãëèè. Îáçîð òóðà 12.55, 00.10 Ðåàë - Õåòàôå. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 15.30 À. Ãóñèí. “Îäèí íà îäèí ñ Ãàìóëîé” 15.55 Ïàðìà - Íàïîëè. ×åìïèîíàò Èòàëèè 17.55, 02.25 Îëäýì - Ëèâåðïóëü. Êóáîê Àíãëèè 19.55 Áàðñåëîíà - Îñàñóíà. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 21.55 Àòëåòèê - Àòëåòèêî. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 05.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.00 07.55

Áàñêåòáîë. Ñóïåðëèãà Óêðàèíû. 1/2 ôèíàëà. 1-é ìàò÷ Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Íèäåðëàíäû.

07.00, 23.00, 02.00 Ä/ô “Ïîëå äëÿ ãîëüôà è åãî îáèòàòåëè” 08.00, 00.00 Ä/ô “Èñòîðèÿ æèçíè áåëîé öàïëè” 08.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55 Ä/ô “Íàäåæäà äèêîé ïðèðîäû” 14.00, 15.05, 16.05, 17.05, 18.05 Ä/ô “Æèâîòíûå 24/7” 19.00, 20.00, 21.00 Ä/ô “Òåõíîëîãèè ïðèðîäû” 22.00 Ä/ô “Çàêëèíàòåëü ñëîíîâ” 01.00 Ä/ô “Ïîëåò âî èìÿ ñïàñåíèÿ” 03.00 Ä/ô “Êðàé ÷èñòîé âîäû” 04.00 Ä/ô “Àðêòè÷åñêèé âîïðîñ” 05.00 Ä/ô “Çàùèòíèêè ïðèðîäû - âîñïèòàíèå ïàâèàíîâ” 05.30 Ä/ô “Çàùèòíèêè ïðèðîäû: âîëêè ÃðàíÏàðàäèçî” 06.00 Ä/ô “Ëåñíûå òàéíû”

03.40 07.00 07.35 08.20

Õ/ô “Àíäðåéêà” “Ïëàíåòà ñîáàê” “Ñàì ñåáå ðåæèññåð” Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå 09.00, 12.00 Âåñòè 09.15 “Ñìåõîïàíîðàìà” 09.45 “ ìèðå æèâîòíûõ” 10.20 Õ/ô “Âîñêðåñíûé ïàïà” 12.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè - Ìîñêâà 12.30 “Âñÿ Ðîññèÿ” 12.40 “×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà” 13.25, 02.50 “Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ ëåäè. Òàòüÿíà Øìûãà” 14.20 “Ãîðîäîê” 14.55 Ò/ñ “Ñâàòû” 16.05, 01.10 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ” 18.00 Âåñòè Íåäåëè 19.30 Êîìåäèÿ “Îøèáêè ëþáâè” 21.25 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì” 23.10 Õ/ô “Îòäàëåííûå ïîñëåäñòâèÿ”

06.00, 10.15 “Ïî ñëåäó çâåðÿ” 06.40 Ì/ô 07.30 “Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ” 08.05 “Ðóññêîå ÷òèâî” 09.00 “Íàäåæäà Áàáêèíà â êðóãó äðóçåé” 09.50 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð” 11.00, 03.35 “×óæèå äåòè”. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ 11.55 “Äðóãèå. Äåòè áîëüøîé ìåäâåäèöû” 13.10, 22.40 Õ/ô “Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðîøàÿ ïîãîäà, èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè” 14.45 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 15.15 “Ïðèãëàøàåò Á. Íîòêèí”. Í. Ãðåáåøêîâà 15.40, 04.00 Êîíöåðò “Ñîëíå÷íûé êðóã Ëüâà Îøàíèíà” 16.40 Ðåàëüíûå èñòîðèè. “Îäíîëþáû” 17.10, 00.30 Ò/ñ “Ðóññêèå àìàçîíêè” 20.05 Âðåìåííî äîñòóïåí. Â. Áàðõàòîâ 21.00 “ öåíòðå ñîáûòèé” 21.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì” 05.00 “Ñàìîöâåòû. Ôàáðèêà çâåçä Þðèÿ Ìàëèêîâà”

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÏÎÄÀײ ÂÀØÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß - 42-13-13. ÍÀÁÈÐÀÉÒÅ ÂÆÅ ÇÀÐÀÇ!


www.interesu.info

Äðîâà (ñòðîé îòõîäû)äåøåâî.Ò:097-195-1402 Áóòëè 20 ëèòðîâûå. Ò:097-885-73-69 äðîâà äëÿ áàíè.Ò:55-49-09(ñïðàøèâàòü áàáóøêó Âàëþ) Ïðîäàì ñ/õ ïðîäóêöèþ. Ò6097-764-87-51 Òðàâà ãàçîííàÿ â ðóëîíàõ.Ò:066-362-56-84 Âåíèêè èç êàíàëñêîãî äóáà íåäîðîãî.Ò:25-6236 Ñåíî.Ò:24-49-87 Áî÷êà ìåòàëè÷åñêàÿ.Ò:44-88-98 ªìí³ñòü 10,25,50,75 íà 100 ì. êóá. íåðæàâ³éêà, ìåòàëåâà, åìàë³ðîâàíà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò:095-829-44-15, 067-55-31-349

ÊÓÏËÞ

Êóïëþ äðîâà è äðóãèå îòõîäû äðåâåñèíû.Ò:093-568-15-93,097-220-35-97

ÏÐÎÄÀÌ

Àëîº 3-õ òà 7-ìè ðîê³â.ò:34-37-67 Àïàðàò ýëåêòîðîòåðàïåâòè÷åñêèé «Ñåðîãåì», õàëàòû õ/á ðàáî÷èè - 6 øò, õàëàòû õ/á ìåäèöèíñêèå - 2 øò. áåëûå. Ò:43-18-31 Âàçîí Àëîº äëÿ ë³êóâàííÿ, 5-ð³÷íî¿ äàâíèíè. Ò:063-103-10-94 Èíâàëèäíûå êîëÿñêè á/ó 2 øò. ïî 300 ãðí, 1 íîâàÿ 1000 ãðí.Ò:55-33-31 Êîðåéñêàÿ îðòîïåäè÷åñêàÿ êðîâàòü «Ñåðàãåì». Öåíà 10000 ãðí.Ò:51-61-88 Ëå÷åáíàÿ êðîâàòü «Ñåðîãåì».Ò:26-77-73,097332-85-11

Íîâóþ ìàññàæíóþ òåðàïåâòè÷åñêóþ êðîâàòü «Ñåðàãåì». Ò. (0412) 46-15-15, 067-162-21-33 Òðåíàæåð äûõàòåëüíûé Ôðîëîâà + 3 êíèãè ñîïðîâîæäåíèå. Öåíà: 200 ãðí. Ò:34-26-53 Òðåíàæîð äûõàòåëüíîé ãèìíàñòèêè ïî Ôðîëîâó.Ò:47-23-36, çâîíèòü ñ 9-11 è 17-23

ÏÐÎÄÀÌ

Àêêîðäåîí ïð-âà Ãåðìàíèè, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè è êíèãè ñàìîó÷èòåëè. Ò. 063-103-1094 Àêêîðäåîí ïð-âà Ãåðìàíèè, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè è êíèãè ñàìîó÷èòåëè. Ò. 063-103-109 Íîâûé êîìïëåêò ìóçûêàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ò:097-885-73-69 Ïèàíèíî (àíòèêâàðèàò), ñîñòîÿíèå õîðîøåå, çâó÷àíèå îòëè÷íîå, êëàâèàòóðà èç ñëîíîâîé êîñòè, ï-âî Ãåðìàíèÿ. 37-62-59, 095-314-45-9 Ïðîäàì ñòàðèííîå ïèàíèíî íåìåöêîå á/ó â õîðîøåì ñîñòîÿíèè .Ò:067-500-82-13,093-75360-69

ÏÐÎÄÀÌ

³ääàì â äîáð³ ðóêè á³ëîãî êîòèêà. Ò. 40-1455 ³ääàì ñîáà÷êó, êîáåëü, 1 ãîä. ò. 40-14-55 Äâå ñðåäíåàçèàòñêèå îâ÷àðêè, ñóêè, âîçðàñò 1 è 2 ãîäà. Ò. 096-334-75-17 Æèâ³ ãóñè, 6 ì³ñÿö³â.Ò:098-959-39-26 Êîáèëêà 2 ðîêè êàøòàíîâîãî êîëüîðó.Ò:097027-47-87 Êîðîâó.Ò:097-598-76-01 Êðîëèêè. ìÿñíûå, êàëèôîðíèéñêàÿ ïîðîäà, âçðîñëûå è ìîëîäíÿê. Âîçìîæåí áàðòåð. Ò:098-003-72-03 Êðîëèê³â ÷èñòîïîðîäíèõ êàë³ôîðí³éñüêèõ. Ò. 097-343-10-11 Êðóïíûé ðèçåíøíàóöåð èùåò ïîäðóãó äëÿ âÿçêè. Ò:096-528-77-94 Îòäàì â õîðîøèå ðóêè áîëüøîãî, êðàñèâîãî, ïåðñèäñêîãî êîòà, áåëîãî öâåòà.Ò:36-3385,096-446-23-43 Îòäàì â õîðîøèå ðóêè äîìàøíèõ êîòÿò. Ò. 3633-85, 096-446-23-43 Îòäàì â õîðîøèå ðóêè ñèìïàòè÷íûõ âçðîñëûõ êîòà èëè êîøêó. Çâîíèòü â ëþáîå âðåìÿ.Ò: 067-87-82-610,41-12-03 Ïîäàðþ ïóøèñòîãî êîòåíêà îò äîìàøíèõ êîòèêîâ.Ò:096-344-80-89 Ïîí³.Ò:26-77-73,097-332-85-11 Ïðîäàì ùåíêîâ íåì. îâ÷àðêè 30.11.12-äåíü ðîæäåíèÿ.Íåäîðîãî.Ò:095-449-44-18 Ëþäìèëà Ðîáî÷îãî, ñïîê³éíîãî, çäîðîâîãî êîíÿ ñ.Êóðãàíè Îñòðîçüêèé ðàéîí, гâíåíñüêà îáëàñòü.Ò:067-382-17-80 Îëåêñàíäð Ùåíêè àëàáàÿ.Ò:098-946-64-18,098-946-64-19 Ùåíêè íåìåöêîé îâ÷àðêè,2,5 ìåñÿöà, êðóïíûå, íåäîðîãî.Ò:067-418-58-88

¹ 01 (1062) 16 ñ³÷íÿ 2013ð.

ÄËß

ÏÎÂÑßÊÄÅÍÍß

²

²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ Â²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ..

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ,

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

Ùåíêîâ ëàéêè çàïàäíî-ñèáèðñêîé, ìàòü è îòåö ðàáî÷èå(êàáàí, ëîñü, êóíèöà).Öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:42-80-85,067-422-91-39,097-029-27-25

ÏÐÎÄÀÌ

Àêàìóëÿòîð íîâèé 190 àìïåð ÷àñîâ.Ò:097519-43-35 Áàãàæíèê íà æèãóëè. Ò:097-228-74-05 Áàãàæíèê íà ìèêðîàâòîáóñ. Ò:097-228-74-05, 093-309-19-68

ÏÐÎÄÀÌ

Àïïàðàò êîñìåòè÷åñêèé «Ëîòîñ», ôèëåí÷àòóþ äâåðü ñ êîðîáêîé, íîâóþ. Ò. 37-62-59, 095314-45-95 Áàëëîíû ãàçîâûå – 2 øò., æåëåçíûå êðîâàòè 1-ñïàëüíûå – 2 øò., 2 öâ.òåëåâèçîðà ïð-âà ÑÑÑÐ è Ãåðìàíèè – ïî 50 ãðí + äîñòàâêà. Ò. 098-405-80-46, 093-458-80-15, Áàíêîâñêèé ñåéô 1-ãî è 2-ãî êëàññà óñòîé÷èâîñòè ê âçëîìó, ñ ñåðòèôèêàòàìè, á/ó. Ò. 067146-92-90 Áîëüøàÿ ìåäåöèíñêàÿ áèáëèîòåêà.Ò:34-37-67 Âàçîíû ëå÷åáíûå è äðóãèå: êàëàíõîý, àëîý, èíäèéñêèé óñ è äð. Ïàëüòà á/ó äëÿ øèòüÿ âàëåíêîâ, õîðîøèé ìàòåðèàë, íåäîðîãî. Ò. 3633-85, 096-446-23-43 Âàííó 1,5 ïð-âà ÑÑÑÐ, ñòîë 0,80õ1,30, ôóòáîëüíóþ ôîðìó. Ò. 098-405-80-46 ijäà ìîðîçà ï³ä ÿëèíêó.Ò:097-885-73-69 Èíöèêëîïåäèÿ «Ìèôû íàðîäîâ ìèðà» 2 òîìà.ò: ²íâàë³äíèé â³çîê, íîâà â óïàêîâö³, ñêëàäíà, äåøåâî.Ò:067-993-39-60 Êíèãà À.Ãàðäèí «Ìîáèëüíèê èçíóòðè:óñòðîéñòâî è ðåìîíò ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ»45ãðí.Ò:067-857-10-54 Êíèã໲çîëÿö³ÿ:ìàòåð³àëè òà òåõíîëî㳿»40ãðí.Ò:067-857-10-54 Êíèãó ýíöèêëîïåäèþ ñïåöíàçà ñòðàí ìèðà. Ò. 25-98-15 Êóïîë ïàðàøþòíèé, êîñòþì L-1, öåíà 650 ãðí. òåë. 097-107-92-34, 050-225-72-29 Ëûæè. Ò:097-885-73-69 Ëûæû á/ó íà ëþáîé âîçðàñò.Ò:24-34-79,09676-28-330 Íèòêè äëÿ âÿçàííÿ øåðñòÿí³ òà ïîëóøåðñòÿí³, âèãîòîâëåííÿ ×åðí³ã³â.Ò:22-14-88 Íîâ³ 4 êèñíåâ³ áàëîíè. Ò. 093-458-80-15, 098405-80-46, 050-39-49-770 Íîâûé øêîëüíûé ðàíåö äëÿ 1-ãî êëàññà - 70 ãðí. Ò. 37-62-59, 095-314-45-95 Íîâûé øêîëüíûé ðàíåö äëÿ 1-ãî êëàññà - 70 ãðí. Ò. 37-62-59, 095-314-45-95 Ïàâðàôèí.Ò: 47-23-36 Ïàìïåðñû äëÿ âçðîñëîãî, áîëüøèå ðàçìåðû, 150ãðí.Ò:39-67-72,097-432-71-11 Ïëàñòèíêè.Ò:34-26-53 Ïíåâìàòè÷íó âèíòîâêó. Ò:067-267-91-11 Ïîðòàòèâíûé ðàçãîðåâàòåëü äëÿ ñóõèõ ïàéêîâ. òåë. 097-107-92-34, 050-225-72-29 Ïîðòàòèâíûé ðàçãîðåâàòåëü äëÿ ñóõèõ ïàéêîâ. òåë. 097-107-92-34, 050-225-72-29 Ïðîäàì êðàâ÷ó÷êó áîëüøîé ãðóçîïîäúåìíîñòè èëè îáìåíÿþ íà âåëîñèïåä á/ó.Ò:096-76283-30 Ñàøà Ñàíêè äåòñêèå.Ò:067-267-91-11 Ñåéô 30õ70õ50.Ò:47-10-33 ѳòêà ìàñêóâàëüíà, ïàëàòêà àðì³éñüêà, 450 ãðí., 3õ6. Òåë. 097-107-92-34, 050-225-72-29 Ñòàðèííûé æåíñêèé ïëàòîê 1,50õ1,60. Ò. 3762-59, 095-314-45-95 Ñóìêó-êåíãóðó, ñòàêàíû ôèðìåííûå «Êîêà êîëà», «Òóáîðã», ñåéô. Ò:067-267-91-11 Òåõíîëîãèÿ âûðàùèâàíèÿ øèíøèë, 2 âèäåîôèëüìà, 5 êíèã, êàòàëîã èç 45 ãàçåò áåñïëàòíûõ îáúÿâëåíèé äëÿ ðåêëàìû, òåõíîëîãèÿ ïðÿíûõ åêîòðàâ êàòàëîã 9 ñîðòîâ, òåõíîëîãèÿ «Ýêî-êðîëèêîâ». Àòëàñ 2 êîíâåðòà 32300 Õìåëüíèöêàÿ î-òü, ã. Êàìåíåö-Ïîäîëüñêèé, à/ÿ 64. Ò:096-911-65-85 ×àéíûé ñåðâèç íà 12 ïåðñîí.Ò:47-23-36, çâîíèòü ñ 9-11 è 17-23 ×óãóííóþ âàííó â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.Ò:067105-11-87 ßëèíêó âèðîáíèöòâà ÑÑÑÐ, 1,5 ì ö³íà 200 ãðí.Ò:097-029-27-25

ÊÓÏËÞ

Êíèãè è æóðíàëû äî 1940 ãîäà ïå÷àòè. Ïðåäìåòû êîëëåêöèîíèðîâàíèÿ è ñòàðèíû. Ò. 466200, 063-229-20-60, Àíäðåé Êóïëþ ìåäàëè, îðäåíà, çíà÷êè.Ò:097-00398-58

²Ò×ÈÇÍßͲ ² ÊÐÀ¯Í ÑÍÄ

ÏÐÎÄÀÌ

«ÂÀÇ Êàëèíà 118» ñåðèé ìåòàëèê, ìàãíèòîëà, áîðòîâîé êîìïüþòåð, öåíòðàëüíèé çàìîê, öåíà 45600 ãðí.Ò:26-32-54 «Âîëãà» ÃÀÇ 2402, 1982 ã.â. êîìáè, 7 ìåñò, äèçåëü, 5-òè ñòóï. ÊÏÏ íà õîäó. Öåíà 1200 ó.å. Âîçìîæåí òîðã.Ò:067-437-91-71

«Âîëãà» ÃÀÇ 3110 2003 ð.â. Ïðîá³ã 67 òèñ. êì.Ö³íà äîãîâ³ðíà.Ò:096700-51-34,096-809-47-59 «Ñëàâóòà» 2006 ã.â. 1,2 èíæåêòîð, ñåðûé ìåòàëèê, êóïëåí â 2008 ãîäó 12 ìåñÿöà. Öåíà: 24000 ãðí. Òîðã. Ò:26-32-54, 067-777-58-71, 09720-96-135 ÂÀÇ 21043 2002 ã.â., 1,5, 80 òûñ. ïðîáåã, öâåò çåëåíûé, ìóçûêà, ñèãíàëèçàöèÿ.Ò:096-29305-50 Âàç 2110 2007 ã.â. 8 êëàïàííûé äâèãàòåëü, öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:097-519-43-35 ÂÀÇ-21063, 92 ã.â., ãàç/áåíçèí, áåæåâûé, ïðîáåç 139 òûñ. êì. Öåíà:20000 ãðí. Õîçÿèí. Ò:097-42-07-180, 096-810-89-99 ÂÀÇ-21099 2007 ã.â., êðàñíîãî öâåòà, ñèãíàëèçàöèÿ, ÖÇ, 5-ñò ÊÏÏ, V=1,5. Öåíà 44000 ãðí. Òîðã. ò. 25-72-07 ÃÀÇ Òàâðèÿ, 2003 ã.â. äâèãàòåëü 1,2, ñèíèé, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå. Ò:26-32-54, 097-20-96135 Òàâðèÿ Ïèêàï 11024.Ò:063-975-20-70 Òàâð³ÿ.Ò:067-267-91-11

²ÍÎÌÀÐÊÈ

ÏÐÎÄÀÌ

«Chevrolet» 2005 ã.â.,öåíòð. çàìîê, íîâàÿ ðåçèíà, ñèãíàëèçàöèÿ.Ò:067-972-09-90 «Ford Fusion»2007 ã.â, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå.Ò:067-804-11-91 «Opel Vivaro», 2004 ã.â., 216 òûñ. êì. ïðîáåã, òóðáî-äèçåëü 1,9, ñàëîí 1+5, ìàãíèòîëà, TV, DVD, êðàñíûé öâåò, ñòåêëî-ïîäåìíèêè, åëåêòðî-ðåãóëÿòîð çåðêàë, êîíäèöèîíåð, çèìíÿÿ ðåçèíà, õîðîøåå ñîñòîÿíèå. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò:097-135-73-66, 093-307-78-56 «Àóäè100» 83 ã.â. ãàç, áåíçèí.Ò:096-361-26-77 Äìèòðèé «Äýó Íåêñèÿ» 2007 ã.â. ïðîáåã 85 òûñ. êì., áåëûé òîíèðîâàí, ìàãíèòîëà, öåíòðàëüíûé çàìîê, 4 ýëåêòðîñòåêëîïîäúåìíèêîâ, ãèäðîóñèëèòåëü ðóëÿ. Öåíà:44800 ãðí. Òîðã. Ò:4487-06 «Èâåêî»4910, áóñ ãðóçî-ïàñàæèðñêèé, 8 ìåñò, ñïàðêà, 2,5 òóðáîäèçåëü, ãðóçî-ìîñò, öâåò áåëûé.Öåíà 33 òûñ. ãðí.Ò:067-984-30-18 «Ìåðñåäåñ-Áåíñ-123», äâîéíîé äèçåëü, êðàñíûé, ãèäðîóñèëèòåëè ðóëÿ, 82 ã.â., õîðîøåå ñîñòîÿíèå. Öåíà:19200 ãðí. Òîðã. Ò:44-87-06 «Ô³àò Äóêàòî» 2004 ã.â. öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:067508-44-15 «Ôîëüñâàãåí Ïàñàòò Â-Ç» 90 ð.â., 1,8 ãàç, áåíçèí, ñèí³é, õîðîøèé ñòàí, 2 êîìïëåêòà ðåçèíû 34,5 òûñ. ãðí.Ò:097-63-45-633

«Ôîëüñâàãåí-Ïàññàò Â3» 1991 ã.â, êîðîáêà ïåðåäà÷, ñèíèé ìåòàëèê, öåíòð çàìîê, åëåêòðî-ñò¸êëà ïîäúåìíèêè, îðèãèíàëüíîå âñ¸.Öåíà 47600 ãðí.Ò:44-87-06 «Ôîðä»íèçüêèé, á³ëîãî êîëüîðó, 2,0 äèçåëü, 5 ÊÏÏ, 6 ì³ñöü, âàíòàæíî-ïàñàæèðñüêèé, â äîáðîìó ñòàí³.Ö³íà 32000 ãðí.Ò:067-958-1197,063-615-65-44 „Âîëüâî 360”, ëåãêîâà, ñåäàí, 82 ð.â, îá’ºì 1,7 êóá, áëàêèòíîãî êîëüîðó, îáðîáëåíèé, çàõèñò, ðîáî÷èé ñòàí, íà õîäó, ö³íà 20000 ãðí. Òåë. 050-187-35-44, 096-528-39-76, 26-15-37 Fiat Doblo Multijet 1,9 öâåò êðàñíûé 2008 ã, ïðîáåã 78 òûñ ïàæèðñêèé 5 äâåðåé, êîíäèöèîíåð, áåç ïðîáåãà ïî Óêðàèíå.Ò:067-410-28-44 Äýó Íåêñèÿ» 2007 ã.â., ïðîáåã 60 òûñ. êì. æåëòûé, ìîòîð 1,5, öåíòðàëüíûé çàìîê, ñèãíàëèçàöèÿ, åëåêòðî- ñòåêëîïîäåìíèêè, òîíèðîâàí, ìóçèêà, êîíäèöèîíåð. Ò:096-293-05-50

ÊÓÏËÞ Àâòîâèêóï àâòî â áóäü-ÿêîìó ñòàí³: ö³ëå, ï³ñëÿ ÄÒÏ, òà ïîòðåáóþ÷å ðåìîíòó.  íàÿâíîñò³ åâàêóàòîð. Ò. 09399-44-229, 096-897-36-74

ÃÀÇ-3110: òîïëèâíûé áàê íà 75 ë, ôàðó ïðàâóþ, ýëåêòðîâåíò., òîðïåäà, êîðçèíó ñöåïëåíèÿ. ÂÀÇ: ìàõîâèê ñ âåíöîì. Óðàë: îáëèöîâêà, êîëüöà ßÌÇ. Ò. 096-293-05-50 ÃÀÇ-3110: ôàðó ïðàâóþ, ýëåêòðîâåíò., òîðïåäà, êîðçèíó ñöåïëåíèÿ. ÂÀÇ: ìàõîâèê ñ âåíöîì. Óðàë: îáëèöîâêà, êîëüöà ßÌÇ. ÃÀÇ-24: êàïîò, áîêîâûå ñòåêëà, ðóëåâîé ìåõàíèçì, ìàõîâèê ñ âåíöîì, ïå÷êà îòîïëåíèé á/ó «Íåêñèÿ». Ò. 096-293-05-50 Ãîëîâêó áëîêà ê àâòîìîáèëþ ÃÀÇåëü. Öåíà:2900 ãðí. Ò: 096-546-22-51 Ãîëîâêó áëîêà ê èíîìàðêå. Ãîëîâêó áëîêà ê à/ì «Ãàçåëü», 16-êëàïàííóþ. Ò. 096-546-2251 Ãîëîâêó áëîêà ê èíîìàðêå. Ò. 097-457-17-03 ãîëîâêó áëîêà. Ò:067-768-38-93 Äâèãàòåëü ê ãèäðîöèêëó,êàòåðó.067-768-38-93

ñòîð. 17 Çàï÷àñòè á/ó ê ìèêðîàâòîáóñàì «Ôîëüêñâàãåí» è «Ìåðñåäåñ». Ò. 097-457-17-03 Çàï÷àñòè ÊÐÀÇ, á/â: ÃÓÐ (áåç öèëèíäðà), êðûøêà ÃÓÐ, ÒÍÂÄ, ðàñïûëèòåëè, òðåùîòêè, âêëàäûøè, êîëüöà, ïàëüöû, âûêëþ÷àòåëü ìàññû, øïðèö, êëþ÷, ïîäøèïíèêè íà ïðèöåï. 25-98-15, 096-380-42-56 Çèìíþþ ðåçèíó 185/65 ð.4 4 øòóêè,íîâàÿ öåíà 350 ãðí/1 øòóêà.Ò:067-410-02-20 Çèìíÿÿ ðåçèíà, á/ó, ðàçìåð 14, íåäîðîãî.Ò:067-267-91-11 Êîëîíêà ðåëåâàÿ Ìîñêâè÷ á/ó.Ò:25-33-01,067492-05-47

Êîìïðåñîð îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà äëÿ øèíîìîíòàæà.Ò:097-519-43-35 Ýëåêòðîäâèãàòåëü ìîùíûé 220 V + êàòàëîãè çàï÷àñòåé ê àâòî: ÀÇËÊ-2141, ÎÊÀ, ÃÀÇ2410, 11,12,13, ÂÀÇ-2121 (Íèëà), ÇÀÇ-1102 (Òàâðèÿ), ÇÀÇ-968, ÃÀÇ-66, ÓÀÇ-452, ÈÆ-2715, ÂÀÇ, Ì-2140 ëþêñ è êíèãà ðåìîíòà Ì-2140, Ì-2138, öâåòíîé àëüáîì êîìïëåêò Ì-2140, Ì2138. Ò:25-33-01, 067-492-05-47

ÏÐÎÄÀÌ

Ïåðåäíº êîëåñî íà ñïîðòèâíèé âåëîñèïåä, íîâå. Ò:25-98-15

Àâòîâûêóï èíîìàðîê â ëþáîì ñîñòîÿíèè, ïîñëå ÄÒÏ.Ò:063-48-27-645

Àâòî ëþáîé ìàðêè è ëþáîãî ñîñòîÿíèÿ, öåëûå, ïîñëå ÄÒÏ, òðåáóþùèå ðåìîíòà, ñàìîâûâîç. Ò:093-94-99-77-6, 067-42678-28 Àâòîìîáèëè òîëüêî Ìîñêâè÷ è Âîëãà íà ðàçáîðêó.Ò:47-43-42 Àâòîìîáèëü «Ôîëüêñâàãåí Ò-4» èëè «Ôîëüêñâàãåí LT». Öåíà: äî 16000 ãðí. Ò:067-76838-93

Âûêóï àâòî â ëþáîì ñîñòîÿíèè, ëþáûõ ìàðîê, ïîñëå ÄÒÏ, òðåáóþùèõ ðåìîíòà, ïðîáëåìíûå. Äîðîãî. Ò. 098-89-34-451, 063-48-27-645

ÏÐÎÄÀÌ

Òðàêòîð ç áîðòîâèé ïðè÷³ïîì äëÿ áóä³âíèöòâà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, 2,76õ1,60, ïðàöþº íà áåíçèí³. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò:097-548666-0 Òðàêòîð ÌÒÇ80 1991 ã.â. ïîñëå êàïðåìîíòà.Ñðî÷íî.36 òûñ. ãðí.Ò:067-393-63-30 Îëåêñàíäð

ÏÐÎÄÀÌ

Íîâûå ïðèöåïû ê ëåãêîâîìó à/ì – 3400 ãðí, íîâûå ïðèöåïû ê ìîòîáëîêàì – 2600 ãðí. ñ äîêóìåíòàìè è ãàðàíòèåé. Ò. 096-121-72-76

i

p

c o a a ip o p a e e po i i e pi cep i a i i . i o y e eo xi i op a e e po x i ?

Äëÿ îòðèìàííÿ ïîñèëåíîãî ñåðòèô³êàòà êëþ÷à äëÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè íåîáõ³äí³ íàñòóïí³ äîêóìåíòè: - çàïîâíåíà òà ï³äïèñàíà çàÿâà íà ðåºñòðàö³þ òà äîçâ³ë íà âèêîðèñòàííÿ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ ï³äïèñóâà÷à äëÿ ðåºñòðàö³¿ ï³äïèñóâà÷à; - îðèã³íàë ñòàòóñó þðèäè÷íî¿ îñîáè àáî éîãî íîòàð³àëüíî çàñâ³ä÷åíà êîï³ÿ; - äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ïîâíîâàæåííÿ êåð³âíèêà çàÿâíèêà; - çàñâ³ä÷åí³ äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü íàëåæí³ñòü ï³äïèñóâà÷à äî þðèäè÷íî¿ îñîáè – çàÿâíèêà òà éîãî ïîâíîâàæåííÿ;

- çàñâ³ä÷åí³ êîﳿ ïàñïîðò³â çàÿâíèêà òà ï³äïèñóâà÷³â (êîﳿ 1-4 ñòîð³íîê), çàñâ³ä÷åí³; - êîï³ÿ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â. Äîêóìåíòè ïîäàþòüñÿ çà àäðåñîþ: ì-í. Ïåðåìîãè, 2 êàá. 102. Áëàíêè ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â âñòàíîâëåíî¿ ôîðìè ðîçì³ùóþòüñÿ íà ³íôîðìàö³éíîìó ðåñóðñ³ ÀÖÑÊ ²ÄÄ ÄÏÑ çà àäðåñîþ www.cskidd.gov.ua. ³ää³ë âçàºìî䳿 ³ç Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Äϲ ó ì.Æèòîìèð³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè


18 ñòîð.

ÒÅÕͲÊÀ ÒÀ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÊÓÏËÞ

Õîëîäèëüíèê³ ïîáóòîâ³ á/ó òà íà çàï÷àñòèíè.Ò:46-83-09,096-299-32-87,063-18-07-623

ÒÅËÅ-, ÔÎÒÎ-, ²ÄÅÎ-, ÀÓIJÎÒÅÕͲÊÀ ÏÎÁÓÒÎÂÀ ÒÅÕͲÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ

Ìîðîçèëüíàÿ êàìåðà.Ò:40-69-17 Ïûëåñîñ Ôèëèïñ8732 íîâûé.Ò:066-791-5595 Ïûëåñîñ, ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó, øâåéíóþ ìàøèíêó, âñ¸ á/ó.Ò:22-35-52 Ñîêîâûæèìàëêà ýëåêòðè÷åñêàÿ, áîëüøàÿ ñîâåòñêîãî îáðàçöà â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè 200 ãðí, ìèêñåð «Ðèãà» ñîâåòñêèé ýëåêòðè÷åñêèé, ýëåêòðîáðèòâà íîâàÿ «Ìèêìà»100 ãðí, ìàøèíêà äëÿ ñòðèæêè âîëîñ «Àâðîðà» .Ò:34-26-53 Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà Candy íà çàï÷àñòè.Ò:25-93-82 Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà LG 4,5 êã 800 ãðí.Ò:098220-73-30 Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà Ñèìåíñ 7211 á/ó.Ò:050539-24-17,37-63-32 Õîëîäèëüíèê «Ñíàéãå», 2-õ êàìåðíûé, âèñîòà 1,5, öåíà 900 ãðí.Ò:067-292-41-02

Õîëîäèëüíèê «Ñíàéãå». Ö³íà: 200 ãðí. Ò:067267-91-11 Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíûé á/ó â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò:42-24-26 Íèíà ßêîâëåâíà Õîëîäèëüíèê Äîíáàñ, Ìèíñê.Ò:096-299-3287,063-180-76-23,46-83-09 Õîëîäèëüíèê ÇÈË 500 ãðí.Ò:067-267-91-11 Õîëîäèëüíèê ÇÈË.Ò:093-990-51-03 Õîëîäèëüíèê DzË. Ö³íà:300 ãðí. Ò:26-68-09 Õîëîäèëüíèê íåìåöêèé á/ó.Ò:097-485-18-40 Ýëåêòðîáðèòâà «Õàðüêîâ ÍÕ-852», íîâàÿ íà ãàðàíòèè.Ò:25-98-15

ÊÓÏËÞ

Êóïëþ á/ó òåëåâèçîðû ÷/á, öâåòíûå, ðàäèî, ìàãíèòîôîíû,õîëîäíèêè, ïëèòû.Ò:46-8309,096-299-32-87, 063-18-07-623 Õîëîäèëüíèêè áûòîâûå, á/ó è íà çàï÷àñòè, ìîðîçèëüíûå êàìåðû. Ò:46-83-09, 096-29932-87, 063-18-07-623 Õîëîäèëüíèêè íà ðàçáîðêó.Ò:47-43-42

¹ 01 (1062) 16 ñ³÷íÿ 2013ð.

ÏÐÎÄÀÌ

DVD ïëååð «Thomson» íåäîðîãî.Ò:34-23-33 DVD ïðîèãðûâàòåëü «Ïèîíåð». Ò:42-79-76 LCD òåëåâèçîð ñ îïòîâîãî ñêëàäà. Ò:097-33359-77 Âèäåîêàìåðà öèôðîâàÿ «Ñîíè». Ò:42-79-76 Âèäåîêàìåðó GVS ïîä ìàëåíüêóþ êàññåòó, ìîäåì òåëåôîííûé ñòàöèîíàðíûé. Ò:067267-91-11 Âèäåîìàãíèòîôîí300 ãðí.Ò:40-28-28 Êèíåñêîï 20 äþéìîâ (51 ñì), êèíåñêîï 21 äþéì (54ñì), êèíåñêîï Ñîíè òðèìåòðîí 27 äþéìîâ, Ñîíè òðèìåòðîí 25 äþéìîâ, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå, íåäîðîãî. Ò:097-333-59-77 Ñðî÷íî ïðîäàì âèäåîêàìåðó «Panasonic», ôîòîàïïàðàò, íîóòáóê.Ò:093-212-58-22.Çâîíèòü â íî÷íîå âðåìÿ ñ 3 äî 6. Òåëåâèçîð «Lifetek» äèàãîíàëü 56 ñì, á/ó. Ò:067-180-34-45 Òåëåâèçîð «Àêàé» 54 ñì äèàãîíàëü, öåíà 500 ãðí.Ò:067-292-41-02

Òåëåâèçîð «Ñàìñóíã» äèàãîíàëü 32 ñì, 1 ãîä. Öåíà: 300 ãðí. Ò:067-292-41-02 Òåëåâèçîð Ïàíàñîíûê, 5 ëåò, ðàáî÷èé, õîðîøåå ñîñòîÿíèå, ð. 54õ32. Öåíà:700 ãðí. Òåëåâèçîð ïåðåíîñíîé, ÷åðíî-áåëûé. Óäîáíî äëÿ äà÷è, îõðàíû, ìàëî-ãàáàðèòíûé.Ò:09698-50-906 Òåëåâèçîð Ñàìñóíã, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, äèàã. 63 ñì.Ò:097-453-70-83 Òåëåâèçîðû Ñîíó, Åëèíáåðã.Ò:096-299-3287,063-180-76-23,46-83-09 Òåëåâ³çîð «Ñîí³ Âåãà» 3 íåòðîí, 29 äþéìîâ (70 ñì äèàãîíàëü). Ò:050-070-51-34, 099-29083-74 Òåëåâ³çîðè «Åëåêòðîí» - Ö 45²Ä,Îð³îí 54 ñì ä³àãîíàëü ñ ïóëüòîì Ò:46-69-41, 098-479-2764 Òåëåâ³çîðè ²âà 30ñì-150 ãðí,Åëåêòðîí451Ä 51 ñì-250 ãðí.Ò:33-22-26 Òåëåôîí ÀÎÍ, á/ó, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå - 120 ãðí. Òîðã. Ò:22-71-70, , 098-581-81-43 Ôîòîàïïàðàò „ÔªÒ”. Ò. 22-71-70, 098-581-8143

Òåëåâèçîðû íà ðàçáîðêó.Ò:47-43-42 Òåëåâèçîðû, ìàãíèòîôîíû, ðàäèîäåòàëè, îñöèëëîãðàôû, íåèñïðàâíûå è á/ó. Ò. 46-6941, 098-479-27-64 Òåëåâ³çîðè, ÷/á ³ êîëüîðîâ³ á/ó ³ íà çàï÷àñòèíè.Ò:46-83-09,096-299-32-87,063-18-07-623

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÀ ÒÅÕͲÊÀ

ÏÐÎÄÀÌ

DVD-äèñêîâîä äëÿ ÏÊ îò 100 ãðí. ò. 097-33359-77 Áëîê ïèòàíèÿ 300 Âò Êîäåãûí - 130 ãðí, CD RV äèñêîâîä - 60 ãðí. âèäåîêàðòû AGP 128 ìåãàáàéò - 150 ãðí. Ò:097-333-59-77 Âèäåîêàðòó 2048 ìá, 128 áèò. Öåíà 650 ãðí. ò. 097-333-59-77 Âèí÷åñòåð íà ãàðàíòèè, IDE 160 Ãá.300 ãðí.Ò:096-362-42-34 Æîðñòêèé äèñê 80 ãèãàáàéò - 450 ãðí, íà 40 95 ãðí, íà 80 - 450 ãðí, 500 - 1159 ãðí. Ò:097333-59-77 Êîìïüþòåð 1100 ãðí, Àòëîí 2600+2,1 Ããö, âèäåî, ìóëüòèìåäèà, êëàâèàòóðà. ì³ø, îïòèêà.Ò:096-362-42-34 Êîìïüþòåð AMD-Sempron, 2500+(1,8 Ìáö), AS Lockk7V4, ÎÇÓ 512 ÌÂ, HDD 80 Ãá, CDRW 52x, õîðîøèé êîðïóñ, êëàâèàòóðà, ìûøü, ïðîãðàììû 750 ãðí òîðã.Ò:096-362-42-34 Êîìïüþòåð Atlon, 1 ÎÇÓ, 40 âèí÷åñòåð, 750 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Atlon, 256 ÎÇÓ, 40 âèí÷åñòåð, 500 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Atlon, 3000, 1 ÎÇÓ, 160 ãáàéò âèí÷åñòåð, âèäåîêàðòà Ðîäèîí 9600, 1250 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Atlon, 3000, 1,5 ÎÇÓ, 160 ãáàéò âèí÷åñòåð, âèäåîêàðòà Ðîäèîí 9600, 1400 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Atlon, 3000, 512 ÎÇÓ, 160 ãáàéò âèí÷åñòåð, âèäåîêàðòà Ðîäèîí 9600, 1100 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Atlon, 512 ÎÇÓ, 40 âèí÷åñòåð, 650 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Intel Pentium 2,4 ãÃö, 1 ÎÇÓ, 80ãáàéò âèí÷åñòåð, âèäåîêàðòà GeForce – 1150 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Intel Pentium 2,4 ãÃö, 512 ÎÇÓ, 80ãáàéò âèí÷åñòåð, âèäåîêàðòà GeForce – 950 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð Intel Pentium 2400ìÃö, 1 ÎÇÓ, 160 ãáàéò âèí÷åñòåð, âèäåîêàðòà GeForce – 1350 ãðí. Ò. 097-333-59-77 Êîìïüþòåð ñ ïðîöåñîðîì 2,26 ãèãàãåðöà, 124 ìåãàáàéòà, 80 ãèãàáàéò âèí÷åñòåð, ñåðåáðÿíûé êîðïóñ. Öåíà:1850, âîçìîæíî ïðîäàæà ïî çàï÷àñòÿì. Ò:097-333-59-77

Êîìïüþòåð ñ Ò òþíåðîì, áåñïëàòíûé ïðîñìîòð ëþáûõ êàíàëîâ íà êàáåëüíîì èëè àíòåíå. Öåíà:150 ó.å. Ò:097-333-59-77 Êîìïüþòåð Ñåâåðóí 1000 Ìãö – 500 ãðí. Ìîíèòîð Áåíêüþ – 650 ãðí. ò. 097-333-5977 Êîìïüþòåð ñòàöèîíàðíûé. Öåíà: 400 ãðí. Ò:067-267-91-11 Êîìïüþòåð.Ò:063-980-35-86 Êîìïüþòåðû íîâûå ñ ãàðàíòèåé îò 1680 ãðí. Ò: 097-333-59-77 Êîìïüþòåðû, ìîíèòîðû, íîóòáóêè, ôîòîàïàðàòû ñ îïòîâîãî ñêëàäà. Ò:097-333-59-77 Êîðïóñ ñåðåáðÿíûé äëÿ êîìïüþòåðà - 100 ãðí, ÷åðíûé - 100 ãðí. Ò:097-333-59-77 Ëàìïû ïîäñâåòêè äëÿ ìîíèòîðîâ, ìàòðèö, íîóòáóêîâ è LCD òåëåâèçîðîâ, áëîê ïèòàíèÿ, çàï÷àñòè äëÿ íîóòáóêà - 195 ãðí. Ò:097-33359-77 Ìàòåð. ñ ïðîöåñîð. 1000 Ìãö. – 250 ãðí. Ìàòåð.ñ ïðîöåñ.1100-1500 Ìãö, 295 ãðí. Êîðïóñ äëÿ ÏÊ – 100 ãðí. Êîëîíêè êîìï. ÌÀÊÑÒÐÎ 180 W, õîðîøåå çâó÷àíèå – 100 ãðí. Êðåïëåíèÿ äëÿ ïîäâåñêè íà ñòåíä LCD è ïëàçìåííûõ ïàíåëåé – 200 ãðí. Ìîíèòîð LG ôëåòðîí 15” (åñòü ñèñò.áëîê) 200 ãðí + äèñê ñ äðàéâåðîì. Ò. 097-333-59-77 Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà + ïðîöåñîð 2,26 ãèãàãåðöà, öåíà çà êîìïëåêò 800 ãðí. Ò:097-333-5977 Ìîíèòîðû LSD îò 500 ãðí, íîâûå è á/ó, ÅËÒ îò 150 ãðí, ìîíèòîðû, êîïëåêòóþùèå è êîìïüþòåðû ïî îïòîâûì öåíàì è â ðîçíèöó, ñåòåâàÿ êàðòà äëÿ ÏÊ - 50 ãðí, ÌÔÓ íîâàÿ 3 â 1 ç ãàðàíòèåé - 565 ãðí, íîâûå ñàáâóôåðû îò 480 ãðí. Ò:Ò:097-333-59-77 Íîóòáóê ASUS X50 2 ÿäðà, 2 Ãèãà.Ò:097-80181-11 Íîóòáóê Àñóñ Ì51Ñ.Õîðîøåå ñîñòîÿíèå.Ò:096-852-13-35 Íîóòáóê ÀÑÓÑ, 2 ÿäðà, 320 ãèãàáàéò, âèí÷åñòåð õ 2,950, áëþòóñ 3.0, VF, âåáêàìåðà, ñ ëèö.Windows, íîâûé ñ ãàðàíòèåé. Öåíà:2950 ãðí. Ò:097-333-59-77 Íîóòáóê á/ó. Ò:063-70-89-875 Íîóòáóê íà 1600 ãðí, ñèñòåìíûé áëîê ñ ïðîöåñîðîì ñèëåðî, 1000 ìåãà ãåðö - 600 ãðí, ìîíèòîð LCD - 500 ãðí. Ò:097-333-5977 Îïåðàòèâíóþ ïàìÿòü DDR1-400, 256 ìåãàáàéò - 75 ãðí, îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü äëÿ ÏÊ DDR1-400, 512 ìåãàáàéò - 135 ãðí, ïðîöåñîð «Àòëîí 3000+» - 385 ãðí + ìàòåðèíñêóþ ïëàòó + êóëåð. Ò:097-333-59-77 Ïàìÿòü îïåðàòèâíàÿ äëÿ ÏÊ ÄÄÐ-14, 512 ìåãàáàéò, 2 øòóêè. Öåíà: 90 ãðí çà 1 øò. Ò:097333-59-77 Ïëàíøåò Apple WM-8650 íîâèé, 3000 ãðí.Ò:093-471-94-96 Ïëàíøåò Pocketbook íîâûé.Ò:066-791-55-95

www.interesu.info

ÎÁ̲ÍßÞ

Íîóòáóê Acer 5720 i íà ñòàöèîíàðíûé êîìïüþòåð.Ò:093-892-73-92

ÒÅËÅÔÎÍÈ ÒÀ ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ

ÏÐÎÄÀÌ

Ìîáèëüíûé òåëåôîí «Ñàìñóíã» áåç çàðÿäíîãî óñòðîéñòâà ñ çàáëîêèðîâàíûì íîìåðîì 90 ãðí.Ò:24-34-79,096-762-83-30 Ñàøà Òåëåôîíû: Íîêèÿ-6300, Ñàìñóíã Õ-460,Þ Íîêèÿ n-6030, Ñîíè Ýðèêñîí w810. Ò:097-4207-180

ÃÀÇÎ-, ÂÎÄÎÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÏÐÎÄÀÌ

Âîäîî÷èñòèòåëü Åêî-Âîä.Ò:47-23-36 Âûòÿæêà â êîìïëåêòå. Öåíà:300 ãðí. Ò:26-6809 Ãàçîâàÿ ïëèòà «Ýëåêòà», õîðîøåå ñîñòîÿíèå. Öåíà:450 ãðí. Ò:26-68-09 Ãàçîâàÿ ïëèòà 4 êîìô.300 ãðí.Ò:40-28-28 Åëåêòðîíàñîñ â³áðàö³éíèé «Êàøòàí 2» íîâèé.Ò:22-35-52 Êîòåë áåðåçîâñêèé â êîìïëåêòå ñ ÷óãóííûìè áàòàðåÿìè è òðóáàìè. Öåíà:2000 ãðí. Ò:2668-09 Êîòåë íà òâ¸ðäîì òîïëèâå, îáîãðåâ äî 2000 ì êóá.Ò:066-600-87-84 Ïå÷ü íà òâåðäîì òîïëèâå, îáîãðåâ äî 2000 ì. êóá.Ò:066-600-87-84 Ïëèòà ãàçîâàÿ áåëàÿ Áåëîðóñêàÿ.Ò:41-21-04 Ïëèòà ãàçîâàÿ: «Ýëåêòà» íà 4 êàìôîðêè. Ò:46-83-09, 096-299-32-87, 063-18-07623 Ïëèòè ãàçîâ³ é êîëîíêè ãàçîâ³ á/ó.Ò:46-8309,096-299-32-87,063-18-07-623 Òåïëîâåíòèëÿòîð íà äðîâàõ, îáîãðåâ äî 2000 ì êóá.Ò:066-600-87-84

ÊÓÏËÞ

Ãàç.êîëîíêó îòå÷åñòâåííîãî ïð-âà, íà çàï÷àñòè. Ò. 46-69-41, 098-479-27-64 Åëåêòðî ïëèòó íà 4 êîì. ñ äóõîâêîé è êóõîíûé êîìáàéí.Ò:093-568-15-93,097-22035-97 Êîëîíêó ãàçîâóþ «Ëüâîâñêàÿ», ïëèòó ãàçîâóþ. Ò: 46-83-09, 063-18-07-623, 096299-32-8 Ïëèòû ãàçîâûå, á/ó. Ò: 46-83-09, 063-18-07623, 096-299-32-87

ÅËÅÊÒÐÎÎÁËÀÄÍÀÍÍß

Çàäâèæêè, íàñîñû, ýëåêòðîäâèãàòåëè, ýëåêòðîïðèâîäû íà çàäâèæêè, òåëüôåðû, ñàëüíèêîâûå êîìïðåññîðû, çàòâîðû, ôëàíöû, îòâîäû, ãåíåðàòîðû, ýëåêòðîòåëüôåð, ðåäóêòîðû, êîìïðåññîðû, çóáí.ìóôòû, ãàçîäóâêè, ïîãðóç÷èêè, ïîäøèïíèêè. Ò. 067-638-48-75 Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïð-âà ãàçîáåòîíà è ïåíîáåòîíà, äðîáèëêó âàëüöîâóþ, äåçèíòåãðàòîð. Ò. 050-317-31-23

Ïðîäàì îáëàäíàííÿ íà õîëîäèëüíó óñòàíîâêó òà ëèñòè õàð÷îâîãî àëþì³í³þ. Ö³íà äîãîâ³ðíà.Ò:067-37-92-509 Øóðóïîâåðò «Makita 6270 DWAE». Ò:42-7976

ÏÐÎÄÀÌ

³òðèíà õîëîäèëüíà, ñòåëàæ³.Ò:40-60-59

Ñòåëàæè , ïðèëàâêè âñå íîâîå, ïîäâåñíûå ïîëêè.ò:097-2339961,067-410-65-50 Õîëîäèëüíèê ïðîìûøëåííûé 560ë, íîâûé, öåíà 2000 ãðíÒ:067-981-31-98

ÊÓÏËÞ

Ôðèçåð äëÿ ìîðîçèâà. Ò: 066-339-36-34

ÏÐÎÄÀÌ

Ïèëîðàìó, ïðåñ ãèäðàâëè÷åñêèé äëÿ êëåéêè åâðî-áðóñà, äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå îáîðóäîâàíèå, äðîâàêîë ãèäðàâëè÷åñêèé. Ò: 050317-31-23, 096-364-30-53 Ñòîë ñëåñàðíûé.Ò:47-10-33

²ÍØÅ

ÏÐÎÄÀÌ

Åëåêòðîäçâ³íîê ñèëüíîãî áîþ.Ò:46-8309,096-299-32-87,063-18-07-623

ÏÐÎÄÀÌ

Àãðåãàò õîëîäèëüíèêà ðàáî÷èé.Ò:33-4854 Êàðòîïëåêîïàëêó äî ìîòîáëîêó. Ö³íà 1150 ãðí. Ò. 096-121-72-76 Ïðîäàì ïðîôåñèîíàëüíóþ øâåéíóþ ìàøèíêó êëàñ-35. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò:067-292-4102


www.interesu.info

ÏÐÎÄÀÌ

Ïðîäàì ïðîôåñèîíàëüíóþ øâåéíóþ ìàøèíêó êëàñ-35. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò:067-292-41-02 Øâåéíàÿ ìàøèíêà «Singer» íîæíàÿ. Ò:067914-88-36 Øâåéíàÿ ìàøèíêà «Ïîäîëêà» íîæíàÿ.Ò:066791-55-95 Øâåéíàÿ ìàøèíêà «×àéêà», á/ó.300ãðí.Ò:3967-72,097-432-71-11 Øâåéíóþ ìàøèíêó èìïîðòíóþ íåäîðîãî.Ò:097534-76-00 Øâåéíóþ ìàøèíêó Ïîäîëüñêóþ. Ò:063-828-35-23

42-13-13

ïÒåëåôîí äëÿ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü

¹ 01 (1062) 16 ñ³÷íÿ 2013ð.

³éñüêîâèé ïåíñ³îíåð 50/180/75, ðîçëó÷åíèé, ïîçíàéîìèòüñÿ ç³ ñòðóíêîþ æ³íêîþ íåùàñëèâî¿ äîë³, ç æèòëîì. Ìàòåð³àëüíî ï³äòðèìàþ. Æèòîìèð, ãîëîâïîøòàìò, ïðåä’ÿâíèêó ïàñïîòðó ÂÍ 040702. Ò:098-232-21-04 Ìóæ÷èíà 53/177/75, âäîâåö, ïîçíàêîìèòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè ñ æåíùèíîé 40-48 ëåò, íå ñêëîííîé ê ïîëíîòå, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Ò:098-61-00-943 Ìóæ÷èíà 59 ðîê³â ñåðåäíüîãî çðîñòó áàæຠïîçíàéîìèòèñÿ ç æ³íêîþ 58-62 ðîê³â áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿.Ò:09860-64-021

42-13-13

ïÒåëåôîí äëÿ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü

GSM-ñèãíàëèçàöèÿ äëÿ äîìà, êâàðòèðû, äà÷è.Öåíà 360 ãðí.Ò:097-281-24-97 Çàðÿäíèé ïðèñòð³é ç 2 êîíòóð³â 12 ³ 24 Âîëüò, ìîæíà ñòàâèòè 3 àêóìóëÿòîðè.Ò:098-87-47-495 Îëåêñàíäð Ìèêðîñêîï áèîëîãè÷åñêèé Ì1.Ò:47-10-33 Ýëåêòðîçâîíîê ãðîìêîãî áîÿ. Ïðèìåíÿåòüñÿ â øóìíûõ ïîìåùåíèÿõ.Ò:24-34-79, 096762-83-30

ÊÓÏËÞ

Êóïëþ ëþáûå íåëèêâèäû ðàäèîêîìïîíåíòîâ, öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:063-202-62-71 Êóïëþ: òðóáó, êðóã, ëèñò, ïàêîâêó, äåìîíòàæ, ëåæàëóþ. (050)544-27-69, (097)72-39-464

Äèâîâèæíà, ÷àð³âíà æ³íêà, íåçâè÷àéíà æ³íêà ñåðåäí³õ ðîê³â, ñòðóíêà, íåâèñîêîãî çðîñòó ñïîä³âàºòüñÿ íà çóñòð³÷ ç íåçàëåæíèì íàä³éíèì ³ áëàãîðîäíèì ÷îëîâ³êîì äî 50 ðîê³â äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿.Ò:098-69541-86 Æåíùèíà 43 ãîäà 164/64, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ðîâåñíèêîì, äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè, òðóäîâèòûì, èíòåëåêòóàëüíûì, âåäóùèì çäîðîâûé îáðàç æèçíè.Ìîè óâëå÷åíèÿ: ëèòåðàòóðà, êóëèíàðèÿ.Ò:096-771-25-91 Ƴíêà 56 ðîê³â ïîçíàéîìèòüñÿ äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â.Ò:096-988-83-54 Îäèíîêà æ³íêà 35/1,65, ðîçëó÷åíà, ìàþ ñèíà, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, áåç æèòëîâèõ ïðîáëåì ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì ñåðéîçíèì, íå ñóäèìèì, íå ï’þùèì, îäèíîêèì, â³ëüíèì äëÿ ñòâîðåííÿ ðîäèíè. Æèòîìèð 1 0025 (äî âîñòðåáîâàíèÿ ïðåäÿâèòåëþ ïàñïîðòà)ÂÍ205388. Ò:33-05-20, 098-340-83-80 Ïðîñòî ä³â÷èíà 33 ðîê³â ç ñåëà áàæຠïîçíàéîìèòèñÿ ç ïðîñòèì ðîáîòÿùèì ÷îëîâ³êîì 30-40 ðîê³â áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿.Ò:097-380-57-16

×è çìîæå ô³çè÷íà îñîáà, ÿêà çä³éñíþº íåçàëåæíó ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü (àäâäêàò, íîòàð³óñ òîùî), çàðåºñòðóâàòèñÿ ô³çè÷íîþ îñîáîþ ï³äïðèºìöåì, òà ÿê ïðè öüîìó òàêà ô³çè÷íà îñîáà áóäå îáë³êîâóâàòèñÿ â îðãàíàõ ÄÏÑ?

³äïîâ³äíî äî ï.6.9 ðîçä³ëó V² Ïîðÿäêó îáë³êó ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ³ çáîð³â, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â³ä 09.12.11 ¹ 1588, ÿêèé çàðåºñòðîâàíî â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 29.12.10 çà ¹ 1562/20300, âçÿòòÿ íà îáë³ê ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ íå º ï³äïðèºìöÿìè òà çä³éñíþþòü íåçàëåæíó ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü, óìîâîþ âåäåííÿ ÿêî¿ çã³äíî ³ç çàêîíîì º äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó â³äïîâ³äíîìó óïîâíîâàæåíîìó îðãàí³ òà îòðèìàííÿ ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ ÷è ³íøîãî äîêóìåíòà (äîçâîëó, ñåðòèô³êàòà òîùî), ùî ï³äòâåðäæóº ïðàâî ô³çè÷íî¿ îñîáè íà

ÒÀ

ÎÁËÀÄÍÀÍÍß.

ÏÐÎÄÀÌ

ÂÎÍÀ ØÓÊÀª

Â²Í ØÓÊÀª

ÒÅÕͲÊÀ

âåäåííÿ íåçàëåæíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çä³éñíþºòüñÿ çà ì³ñöåì ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó öèì ïîðÿäêîì äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â. ßêùî ô³çè÷íà îñîáà çàðåºñòðîâàíà ÿê ï³äïðèºìåöü òà ïðè öüîìó òàêà îñîáà çä³éñíþº íåçàëåæíó ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü, òàêà ô³çè÷íà îñîáà îáë³êîâóºòüñÿ â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ÿê ô³çè÷íà îñîáàï³äïðèºìåöü. ³ää³ë âçàºìî䳿 ç³ Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Äϲ ó ì. Æèòîìèð³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè

Ãëàâíîãî áóõãàëòåðà, çàìåñòèòåëÿ èëè áóõãàëòåðà, î/ð 15 ëåò. Ò:067-262-19-74 Äèðåêòîðà ô³ë³àëó, ãîëîâíîãî ³íæåíåðà, òåë. 067-180-34-45 Ƴíêà 45 ðîê³â, çà ñïåö³àëüí³ñòþ ïðîäàâåöü, øóêຠîïëà÷óâàíó ðîáîòó, ìîæëèâî íà ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. ò. 46-73-60, 067-388-76-54 Èùó ðàáîòó äîìðàáîòíèöû, ñèäåëêè. îïëàòà ïî äîãîâîðåííîñòè, ðàñìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ.Ò:097-420-71-88 Èùó ðàáîòó ðåïåòèòîðîì íåìåöêîãî ÿç³êà.Ò:063-980-35-86 Ïðîäàâöÿ. Ò. 46-73-60 Ðàáîòó íÿíè, ìåäîáðàçîâàíèå, áîëüøîé î.ð., ðåêîìåíäàöèè, ïîðÿäî÷íîñòü è õîðîøèé óõîä ãàðàíòèðóþ. Ò. 43-11-79, 096-797-58-11 ×îëîâ³ê 1985 ðîêó íàðîäæåííÿ , îñâ³òà âèùà, áóõ. îáë³ê ³ àóäèò, ñòàæ ðîáîòè 8 ðîê³â, ïðîïîíóâàòè ãîëîâíîãî áóõ., ô³í. äèðåêòîðà, îïëàòó â³ä 3000 ãðí.ò:093-132-38-13 ×îëîâ³ê 38 ðîê³â øóêຠðîáîòó áóõãàëòåðà, ñòàæ íåâåëèêèé, îñâ³òà òåõí³êóì.Ò:36-06-81 ×îëîâ³ê 46 ðîê³â øóêຠðîáîòó ãîëîâíîãî åíåðãåòèêà îñâ³òà âèùà òåõí³÷íàÞ ñòàæ ïî ñïåö³àëüíîñò³ âåëèêè.Ò:36-06-81 Øóêàþ ðîáîòó áóõãàëòåðà çà ñóì³ñíèöòâîì, âèùà îñâ³òà, 1Ñ áóõãàëòåðèÿ, ñòàæ 10 ðîê³â.Ò:067-366-33-66,095-363-80-08 Øóêàþ ðîáîòó ç³ çíàííÿì ³ñïàíñüêî¿ ìîâè.Ò:067-105-11-87

Àâòîñëåñàðü-õîäîâèê òðåáóåòüñÿ ñ îïûòîì ðàáîòû. Ðàáîòà ñ àâòîáóñàìè Áîãäàí õîäîâàÿ è ïíåâìàòèêà â ã. Êèåâå.Ç/ï 6000 ãðí (îïëàòà åæåíåäåëüíî), èíîãîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëü¸.Ò:067-600-0161,050-900-34-44,050-330-15-09 Áóëüäîçåðèñòè, åêñêàâàòîðíèêè, âî䳿 1, 2-ãî êëàñó, ìàøèí³ñòè íàâàíòàæóâà÷à ÏÊ-46, ãàçîåëåêòðîçâàðíèêè 4 ðîçðÿäó. Çàðïëàòà 1300$ ÑØÀ.Ïðîæèâàííÿ ³ õàð÷óâàííÿ íàäàºòüñÿ. Ïðî¿çä êîìïåíñóºòüñÿ. ²íôîðìàö³ÿ íà www.rabotasever.com àáî çà òåë. 093-240-31-66  îõðàííóþ ôèðìó òðåáóþòüñÿ îõðàííèêè íà âàõòó 15/15 îïëàòà 2200 ãðí, îáüåêò íàõîäèòüñÿ 10 êì îò Êèåâà, ïðîæèâàíèå.Ò:095762-68-09

Âîäèòåëè êàò. Ä òðåáóþòñÿ äëÿ ðàáîòû íà ìàðøðóòàõ ã. Êèåâà, àâòîáóñû Áîãäàíû. ÇÏ îò 5000 ãðí. Ðåìîíò è çàïðàâêà çà ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ. Èíîãîðîäíèì-æèëü¸.Ò:067-600-01-61,095-603-0105,050-900-34-44 Âîä³é â ðåñòîðàí, â³ê â³ä 25-45 ðîê³â. Ò:5524-18

ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÀ.

Âû ïðîôåñèîíàëüíûé ïðîäàâåö? Äëÿ âàñ ðîáîòà ñ âûñîêèì äîõîäîì.Ò:093-735-95-25 Ãðóç÷èê è ãàçî-ðåç÷èê ñ îïûòîì ðàáîòû.Ò:067-584-98-55 Äâ³ðíèê íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ò:067-250-83-06 Äåëîâûì ëþäÿì,ñ ñèñòåìíûì î. ð., ãîòîâûì ê ïåðåìåíàì. Ò:067-410-19-87 Äîäàòêîâèé äîõ³ä äëÿ ìîëîäèõ ëþäåé â³ä 18 ðîê³â, ö³ëåñïðÿìîâàíèõ, àìá³ö³éíèõ, äèñöèïë³íîâàíèõ, ïîçèòèâíèõ.Ò:093-524-1936,46-56-48 Äîäàòêîâèé äîõ³ä äëÿ ïðàö³âíèê³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.Ò:46-56-48

Äîäàòêîâèé äîõ³ä äëÿ ñåðéîçíèõ, ïîðÿäíèõ ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â, îô³öåð³â çàïàñó, â÷èòåë³â, äîìîãîñïîäàðîê, ïåíñ³îíåð³â. Òåë. 4698-19, 098-641-09-42 Äîäàòêîâèé äîõ³ä, äëÿ òèõ õòî ìຠ2-3 ãîäèíè â³ëüíîãî ÷àñó. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè áåç êàï³òàëîâêëàäåíü. Ñï³âáåñ³äà: 096-88-62-521 Äîäàòêîâèé ³ ñòàá³ëüíèé çàðîá³òîê äëÿ åíåðã³éíèõ ³ êîìóí³êàáåëüíèõ ëþäåé. Ãðàô³ê ðîáîòè â³ëüíèé ç/ï 700 ãðí â íåä³ëþ.Ò:093568-15-93,097-220-35-97 Äîïîëíèòåëüíûé äîõîä â îôèñå, äîìà ÷åðåç Èíòåðíåò. Ñâîáîäíûé ãðàôèê. Ò. 06725-99-875 Äîïîëíèòåëüíûé äîõîä äëÿ ïåíñèîíåðîâ, ìåäðàáîòíèêîâ, îôèöåðîâ çàïàñà, ó÷èòåëåé è ëþäåé äð. ïðîôåññèé. 096-360-7661, 093-33-95-601 Àëåíà Àëåêñàíäðîâíà Äîïîëíèòåëüíûé çàðîáîòîê äëÿ âñåõ æåëàþùèõ íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà è îáðàçîâàíèÿ, ñîçäàíèå áèçíåñà áåç êàïèòàëà.Ò:4378-14,097-60-87-429 Äîïîëíèòåëüíûé çàðîáîòîê ìîæåò ñòàòü îñíîâíûì äîõîäîì. Çâîíèòå â áóäíè ñ 9-18. Ò:094-914-76-69 Åêñêàâàòîðíèê ïîòð³áåí ï³äïðèºìñòâó. Ò. 067-412-55-48 Æèòîìèðñüê³é óñòàíîâ³ ¹ 8 ïîòð³áí³ ìîëîäø³ ³íñïåêòîðè. Âèìîãè: äî 40 ðîê³â, ÷îëîâ³êè, íåñóäèì³, íàÿâí³ñòü ñëóæáè â Àð쳿. Ç/ ïëàòà â³ä 1500 ãðí. ò. 097-48-70-271, 36-24-61, 097-498-12-1 Çà 2 ãîäà ñîòðóäíè÷åñòâà ñ íàìè êóïèòå íîâûé àâòîìîáèëü,Ò:050-23-46-589 Çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 1200$ ÑØÀ, ïðîæèâàííÿ ³ õàð÷óâàííÿ íàäàºòüñÿ, ïðî¿çä êîìïåí-

ÐÎÁÎÒÀ,

ÍÀÂ×ÀÍÍß

ñóºòüñÿ. ²íôîðìàö³ÿ íà www.rabotasever.com àáî çà òåë.063-251-65-51 Èíñïåêòîð. ñ ïîäãîòîâêè êàäðîâ, ìóæ÷èíà.Ò:050-385-35-56 Êîñìåòîëîã-â³çàæèñò ïîòð³áåí ì³æíàðîäí³é êîìïàí³¿, êàð’ºðíèé ð³ñò, çàêîðäîíí³ ïî¿çäêè. Ò:098-92-90-563 Ìàãàçèíó «Ñâ³ò ²ãðàøîê» ïîòð³áåí ïðîäàâåöü íà ïîñò³éíó ðîáîòó.Ò:37-35-70 Íàáèðàåì ñîòðóäíèêîâ â êðóïíûé áèçíåñ.Ò:093-736-39-67,096-502-97-12 Íàäîìíàÿ ðàáîòà íå òðåáóþùàÿ êâàðèôèêàöèè 2500ãðí/ìåñ. Ïîäðîáíîñòè ïî÷òîé. Âëîæèòü 2 êîíâåðòà íà àäðåñ:à/ÿ 2075 Ìàðèóïîëü Äîíåöêàÿ îáë. èíä.87502 Íóæíû êëþ÷åâûå ëþäè äëÿ îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû, äëÿ óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì.Ò:067-412-38-8 Îô³ñíà ðîáîòà. Ò:46-56-48

ñòîð. 19

Ðîáîòà ó Ô³íëÿí䳿 íà ë³òî. Çá³ð ïîëóíèö³. ÷îðíèö³. fintrud.com.ua.Ò:099-00-57030,096-858-55-58 ˳ö. Àà 507915 â³ä 111.07.2011

Ðîáîòà çà êîðäîíîì: çâàðþâàëüíèêè, áóä³âåëüí³ ñïåö³àë³ñòè, ð³çíîðîáè, ñ/õ ðîáîòè, äîìîãîñïîäàðêè, æèòëî òà õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâíå, ç/ï â³ä 5000 äî 10000 ãðí. âóë. Êè¿âñüêà, 81, 2 ïîâ. 12 îô³ñ. Ò:46-3723, 096-013-80-91, 093-714-36-00 ˳ö. ñåð. À ¹389067 â³ä 7.05.2008 ð. âèä. ̳í. ïðàö³ òà ñî. ïîë³ò. Óêð.

Îõðàííèêè íà Êèåâñêèé ïèâîâàðíûé çàâîä. Ðàáîòà â ã.Êèåâ. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ãðàôèêè ðàáîòû: 7/7; 14/14; 5/2; Ìîæåì ïðåäîñòàâèòü êîéêî-ìåñòî â îáùåæèòèè. Çàðïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ êàæäûé äåíü ïîñëå ðàáî÷åãî äíÿ: 410 ãðí/äåíü. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë: (044)-36142-12 098-298-84-25 Òàòüÿíà Èâàíîâíà Îõðàííèêè, ìóæ÷èíû è æåíùèíû äî 50 ëåò. Âàõòà 14/7. ò. 050-385-35-56, 067-60-73-773 Ïîäðàáîòêà äëÿ òåõ, êòî èìååò 2-3 ÷àñà ñâîáîäíîãî âðåìåíè, â îôèñå, ÷åðåç Èíòåðíåò. ò. 096-360-76-61, 093-33-95-601 Ïîäðàáîòêà íåñêîëüêî âàêàíñèé, ãèáêèé ãðàôèê.Òðåáîâàíèÿ:äî 30 ëåò, òðóäîëþáèå, êîììóíèêàáåëüíîñòü,Ò:096-114-98-62,095843-13-51 Ïîòð³áåí âàíòàæíèê.Ò:067-712-08-90,093811-02-01 Ïîòð³áåí âîä³é â³ê â³ä 25-40 ðîê³â.Ò:067-71208-90,093-811-02-01 Ïîòð³áåí ðîá³òíèê äëÿ ðåìîíòó â ïðèâàòíèé áóäèíîê: ïîêëåéêà îáîåâ, ìàëÿðêà ì. ²ðï³íü, æèòëî íàäàºòüñÿ.Ò:093-00-63-174 Ïîòð³áí³ çàâ³äóâà÷ ³ ôàðìàöåâò,ñîö. ïàêåò.Ò:43-17-90,067-269-79-96,34-69-50 Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó äî 30 ëåò. Ò:096-61436-78. Íàäåæäà Èãîðåâíà Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó êîîðäèíàòîðîâ êîìïàíèè «AVON». Ò:096-502-97-12, 093736-39-67 Ïðîäàâö³, ïðàö³âíèêè â³ää³ëó êàäð³â, ïîì³÷íèêè êåð³âíèêà. Ò:098-522-71-66 Ðàáîòà â îôèñå, óäîáíûé ðàá. ãðàôèê, 3 ÷àñà 1000ãðí, 7 ÷àñîâ 2400ãðí. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå,ïí-ïò ñ 10-18.Ò:46-06-69 Ðàáîòà äëÿ ìîëîäåæè(18-35 ëåò) â îôèñå, âèñîêàÿ îïëàòà, êàðüåðíûé ðîñò.Ò:096-63210-38

Ðàáîòíèêè íà òàáà÷íóþ ôàáðèêó â ã.Êèåâ. Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Ãðàôèê: íåäåëÿ ÷åðåç íåäåëþ ëèáî äâå ÷åðåç äâå. Çàðïëàòà ñòàâêà 430ãðí â äåíü. Âûïëàòà åæåäíåâíî. Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè. Èíîãîðîäíèì ïîìîùü ñ æèëüåì + äâóõðàçîâîå áåñïëàòíîå ïèòàíèå. Òåë: (044)-361-42-96 096-786-08-03 Ðîáîòà àáî äîäàòêîâèé çàðîá³òîê â îô³ñ³ äëÿ ïåíñ³îíåð³â, ìåäïðàö³âíèê³â, â÷èòåë³â, ñòóäåíò³â, 3-ãîäèíè â äåíü-800 ãðí, 7ãîäèí â äåíü-1800 ãðí.Ò:097-608-74-29,43-78-14 Þð³é Ìèõàéëîâè÷ Ðîáîòà äëÿ æåíùèí â äåêðåòå.Ò:093-735-9525 Ðîáîòà äëÿ ìàì, ó êîòîðûõ åñòü ìàëåíüêèå äåòè.Ò:096-89-12-996

Ñâîé áèçíåñ â èíòåðíåòå, áåç êàïèòàëîâëîæåíèé.Ò:47-18-69 Ñëþñàð ñàíòåõí³ê íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ò:067250-83-06 Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ ñîòðóäíèêè â îôèñ äëÿ îôîðìëåíèÿ äèñêîíòíûõ êàðòî÷åê. Ò:098-99237-98, 093-736-39-67 Ñðî÷íî, óòþæíèöà.Ò:33-19-68,067-97-65417 Ñòðàõîâ³ àãåíòè ç ìîæëèâ³ñòþ íàâ÷àííÿ, ïåðñïåêòèâíà ïðîôåñ³ÿ, âåëèê³ %. Ò. 55-2414, 067-53-70-11 Ñòðàõîâ³ àãåíòè ç ìîæëèâ³ñòþ íàâ÷àííÿ, ïåðñïåêòèâíà ïðîôåñ³ÿ, âåëèê³ %. Ò. 55-2414, 067-53-70-112 Òåðì³íîâî ïîòð³áí³ êðîâåëüùèêè 2-3 ëþäèíè.Ò:067-412-19-69

Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ ïðîâîäèò íàáîð âîäèòåëåé êàò. «Å», äëÿ ðàáîòû íà ãðóçîâûõ àâòîìîáèëÿõ, ãð/ð è ç/ï ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ.Ò:098-596-76-84 Òðåáóåòñÿ ìåíåäæåð ïî ïåðñîíàëó â òîðãîâóþ îðãàíèçàöèþ. Ò:098-99-237-98, 093-73639-67 Òðåáóåòüñÿ ãðóç÷èê íà îïòîâûé ñêëàä ïîñóäû, âîçðàñò äî 30 ëåò, ç/ï ïî ñîáåñåäîâàíèþ.Ò:49-24-25 Òðåáóåòüñÿ ïðîäàâåö.Ò:36-18-07, 093-31671-80 Òðåáóåòüñÿ ïðîìîóòåð ç/ï îò 2500 ãðí.Ò:098766-91-21 ñ 10 äî 17 Òðåáóåòüñÿ ñâàðùèê äëÿ ðàáîòû â êóçíå ñ î/ð, ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ %.Ò:050-313-68-98 Òðåáóåòüñÿ ñïåöèàëèñò ïî ïðîèçâîäñòâó êðåìîâ è ìàçåé ñ ïðàêòè÷åñêèì îïûòîì.Ò:091-333-53-95

Òðåáóåòüñÿ âîä. êàò Å ñàìîñâàë èíîìàðêè îïûò ðàáîòû.Ò:097-23399-61,067-410-65-50 Òðåáóºòüñÿ âîäèòåëü ñî ñâîèì òðàíñïîðòîì, ìîæíî ïåíñèîíåðû.Ò:46-22-26,067-78423-06


20 ñòîð.

ÐÎÁÎÒÀ,

ep a a e o o i a i c e i y o pc i o ac i o o o y o ypc a a i e a a o oca – ïðîâ³äíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó åêîëîã³÷íîãî êîíòðîëþ âîäíèõ ðåñóðñ³â – äåðæàâíîãî ³íñïåêòîðà ç îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ (íà ïåð³îä â³äïóñòêè ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ äî äîñÿãíåííþ íå¿ òðèð³÷íîãî â³êó îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà ³íñïåêö³¿) – 1 îäèíèöÿ (ïîñàäîâèé îêëàä 1147,00 ãðí.). Ïåðåë³ê äîêóìåíò³â, ÿê³ ïîäàþòü êàíäèäàòè äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³: - çàÿâà ïðî ó÷àñòü ó êîíêóðñ³; - êîï³þ ïàñïîðòà; - êîï³þ ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäà; - êîï³þ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó; - ìåäè÷íó äîâ³äêó ïðî ñòàí çäîðîâ`ÿ (ôîðìà ¹ 133/î çàòâåðäæåíà íàêàçîì ÌÎÇ Óêðà¿íè â³ä 02.03.2012 ¹ 147); - çàïîâíåíó äåêëàðàö³þ ïðî Òðåáóþòñÿ êîíñóëüòàíòû è ìåíåäæåðû äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Ãèáêèé ãðàôèê. Ò:47-1869,096-40-48-511 Òðåáóþòüñÿ ìåíåäæåðû ïî ïðîäàæå òîëüêî ñ îïûòîì ðàáîòû.Ò:44-89-31,096-364-3053,å-mail:050-5442769mail.ru Òðåáóþòüñÿ ðàáîòíèêè äëÿ îôîðìëåíèÿ äèñêîíòíûõ êàðòî÷åê.Ò:096-502-97-12, 093736-39-67 Òðåáóþòüñÿ ðóêîâîäèòåëè êîôåéíî-÷àéíûé áèçíåñ(áîëüøèå äåíüãè).Ò:093-736-39-67, 096-502-97-12

Óïàêîâùèêè êèåâñêèõ òîðòîâ â êîðîáêè. Ðàáîòà â ã.Êèåâ. Áåç îïûòà ðàáîòû. Ãðàôèê ðàáîòû: 7/7 ëèáî 15/15. Îïëàòà â êîíöå êàæäîé íåäåëè: 3000ãðí çà ðàáî÷óþ íåäåëþ. Îáùåæèòèå íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ ïðåäïðèÿòèåì, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äëÿ ðàáîòíèêîâ áåñïëàòíîå ïèòàíèå. Ïðÿìîé òåëåôîí: 044362-99-86 097-949-19-63

ÍÀÂ×ÀÍÍß.

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

¹ 01 (1062) 16 ñ³÷íÿ 2013ð.

www.interesu.info

:

ìàéíî, äîõîäè, âèòðàòè ³ çîáîâ`ÿçàííÿ ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó çà 2012 ð³ê; - çàïîâíåíó îñîáîâó êàðòêó ôîðìè Ï-2ÄÑ ç â³äïîâ³äíèìè äîäàòêàìè; - êîï³ÿ â³éñüêîâîãî êâèòêà äëÿ â³éñüêîâîçîáîâ`ÿçàíèõ; - äâ³ ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 3x4. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îñâ³òà âèùà åêîëîã³÷íà, â³ëüíå çíàííÿ ä³ëîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, çíàííÿ ÏÊ òà ²íòåðíåò – ìåðåæ³. Ñåðåä îñîáèñòèõ ÿêîñòåé ìàþòü ïåðåâàæàòè îðãàí³çîâàí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü òà êîìïåòåíòí³ñòü. Äîêóìåíòè ïîäàâàòè çà àäðåñîþ: 10014 ì. Æèòîìèð, âóë. ×åðíÿõîâñüêîãî,12à. Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 42-0524 – ñåêòîð ïî ðîáîò³ ç ïåðñîíàëîì. Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äíÿ îãîëîøåííÿ êîíêóðñó. Ó âàñ åñòü êîìïüþòåð, èíòåðíåò? Äëÿ âàñ åñòü ëåãàëüíàÿ ðîáîòà.Ò:050-23-46589

Ôàñîâùèêè ìàêàðîííûõ èçäåëèé. Ðàáîòà â ã.Êèåâ. Áåç îïûòà ðàáîòû. Ãðàôèê ðàáîòû åñòü âàõòîâûé(7/7; 14/14), åñòü ïîñìåííûé(2/2; 4/4; 5/2). Äëÿ èíîãîðîäíèõ åñòü æèëü¸. Çàðïëàòà ñòàâêà 430ãðí/äåíü. Çàðïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ êàæäûé äåíü. Ïèòàíèå 2-õ ðàçîâîå. Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè. Ïðîñèì ïîñðåäíèêîâ íå áåñïîêîèòü. (044)-383-17-91 096404-32-44 Ö³êàâà ðîáîòà äëÿ äèêðåòíèõ ìàì, ãíó÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè, äîñòîéíà îïëàòà. Ò:093-8751-332, 098-92-90-563 Ýëåêòðèê òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Ò:067-250-83-06

o pi o a y a y o o a o o c y po y a BE

oo o a y o a a p i i BE i 2005 2010 po y?

Ç 01.01.2012 ð. íàáóâ ÷èííîñò³ íàö³îíàëüíèé êëàñèô³êàòîð Óêðà¿íè ÄÊ 009:2010 «Êëàñèô³êàòîð âèä³â åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³», çàòâåðäæåíèé íàêàçîì Äåðæñïîæèâñòàíäàðòó â³ä 11.10.2010 ð. ¹ 457 (³ç çì³íàìè â³ä 29.11.2010 ¹ 530). Çã³äíî ç çàçíà÷åíèì íàêàçîì ñòàð³ ÊÂÅÄ (ÄÊ 009:2005) ä³þòü äî 01.01.2013 ð., ï³ñëÿ ÷îãî óñ³ ñóá’ºêòè ï³äïðèºìíèöòâà çîáîâ’ÿçàí³ çàì³íèòè ¿õ íà íîâ³ ÊÂÅÄ. Çã³äíî ç ï.299.12 ñò.299 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 02.12.2012 ðîêó ¹ 2755-VI ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè äî ðàí³øå âèäàíîãî ñâ³äîöòâà ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó â äåíü ïî-

äàííÿ ïëàòíèêîì ºäèíîãî ïîäàòêó çàÿâè îðãàíîì ÄÏÑ âíîñÿòüñÿ çì³íè, çîêðåìà, ùîäî âèä³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îòæå, ô³çè÷íà îñîáà – ï³äïðèºìåöü – ïëàòíèê ºäèíîãî ïîäàòêó ïðè çì³í³ â ªäèíîìó äåðæàâíîìó ðåºñòð³ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ç ÊÂÅÄ ÄÊ 009:2005 íà àíàëîã³÷í³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ çà ÊÂÅÄîì ÄÊ 009:2010 ïîâèíåí ïîäàâàòè äî îðãàíó ÄÏÑ çàÿâó ïðî âíåñåííÿ çì³í ùîäî âèä³â ä³ÿëüíîñò³ äî ñâ³äîöòâà ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó. ³ää³ë âçàºìî䳿 ³ç Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Äϲ ó ì.Æèòîìèð³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè

1-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ

1 ê³ìíàòíà êâàðòèðà 31/17/6, 2/5 ïàíåëüíîãî äîìà íå óãëîâàÿ, òåëåôîí, áðîí. äâåðü, æèëîå ñîñòîÿíèå 228 òûñ ãðèâåí.Ò:067-345-3078 1 Ìàÿ óë., 4/9-ýò. ïàí. äîìà, 65 êâ.ì, õ/ð, ñ/ó ðàçä., áîéëåð, õîðîøåå ñîñòîÿíèå, 445500ãðí.Òåë: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Á. Áåðäè÷åâñêàÿ/Ãàãàðèíà óë., 4/5ö, 17/6, êîëîíêà, òåëåôîí, íå óãëîâàÿ, õîðîøåå ñîñòîÿíèå. Öåíà: 232 ãðí. Ò:55-41-48 Á.Áåðäè÷åâñêàÿ óë., 2/2-ýò. êèðï. äîìà, 29.2/ 18.6/6.5 êâ.ì, h=3.7ì, ñ÷åò÷èêè, ãàçà - ïå÷íîå îòîïëåíèå, åâðîîêíà, áðîíèðîâàííàÿ äâåðü, 195000ãðí., òîðã.Òåë: (63) 6874412, (96) 9340272 Á.Áåðäè÷åâñêàÿ óë., 3/5-ýò. êèðï. äîìà, 30/ 18/6 êâ.ì, íå óãëîâàÿ, áàëêîí çàñòåêëåí, åâðîîêíà, êîíäèöèîíåð, ñ/ó ñîâì., 244500ãðí. Òåë: (67) 8762490, (63) 1673748, Ëþäìèëà Èâàíîâíà Áàëüçàêîâñêàÿ óë., 1 êîìí. â 1ê, 3/5-ýò. êèðï. äîìà, 19 êâ.ì, îáùåæèòèå, áîéëåð, äóøåâàÿ êàáèíêà, óìûâàëüíèê, òóàëåò, òåëåôîí, õîðîøåå ñîñòîÿíèå, 126325ãðí. Òåë: (97) 5787297 Áîãóíà ïðîåçä, 53/37/9 êâ.ì, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, ëîäæèÿ çàñòåêëåíà, åâðîîêíà, õîðîøèé ðåìîíò, 366750ãðí.Òåë: (412) 553648, (97) 2504788 Áîãóíñêàÿ óë., 1/2-ýò. êèðï. äîìà, 28/16.7/5.5 êâ.ì, ñ/ó ñîâì., áîéëåð, ìÿãêàÿ ìåáåëü, íîâàÿ ãàçîâàÿ ïëèòà, åâðîîêíà, ðåøåòêè, 203750ãðí.Òåë: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721

Áîðîäèÿ óë., 1 ýòàæ, êèðï. äîì, 50/30/9 êâ.ì, õ/ð, ñ/ó ðàçä. êàôåëü, ïàðêåò, äâà áîéëåðà, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå íà äîì, äâà ôàñàäíûõ îêíà, 403425ãðí., òîðã.Òåë: (67) 9155833 Âàòóòèíà óë., 7/10-ýò. êèðï. äîìà, 88/47/12 êâ.ì, íàòÿæíûå ïîòîëêè, åâðîîêíà, ãëÿíöåâûå ïîòîëêè, ïàðêåò, äîðîãàÿ ñòîëÿðêà, áðîíèðîâàííàÿ äâåðü, ñîâðåìåííûé åâðîðåìîíò, 586800ãðí.Òåë: (412) 468658, (97) 5082182 Âèëüñêèé 1-é ïåð., 1/2-ýò. êèðï. äîìà, 53/30/ 7.5 êâ.ì, õ/ñ, ÷/ä, ðåìîíò, ñ/ó ðàçä., àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, ìåñòî äëÿ äîñòðîéêè, 366750ãðí. Òåë: (67) 8762490, (63) 1673748, Ëþäìèëà Èâàíîâíà Âèòðóêà óë., 1 êîìí. â 1ê, 5/5-ýò. êèðï. äîìà, 18 êâ.ì, îáùåæèòèå, ãàçîâàÿ ïëèòà íà äâå ñåìüè, ñâîé äóø, áîéëåð, ñëèâ ïîä ñòèðàëüíóþ ìàøèíó, áðîíèðîâàííàÿ äâåðü, 126325ãðí. Òåë: (97) 5787297 Âèòðóêà óë., 1/5-ýò. äîìà, 64/45/6 êâ.ì, óãëîâàÿ, õîðîøèé ðåìîíò, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, ëîäæèÿ 4 êâ.ì, åâðîîíêà, íîâàÿ ñòîëÿðêà, áðîíèðîâàííàÿ äâåðü, 407500ãðí.Òåë: (96) 8185793 Âèòðóêà óë., 1-êîìíàòíóþ, 4/5 ê, êîëîíêà, òåëåôîí, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Öåíà 208 òûñ. ãðí. Ò. 55-41-48 Âîéêîâà óë., 5/5-ýò. êèðï. äîìà, 29/17/5.8 êâ.ì, êâàäðàòíûé õîëë, ñ/ó ñìåæíûé, áàëêîí íå çàñòåêëåí, 237165ãðí., òîðã.Òåë: (412) 468658, (97) 5082182 Äîâæåíêî óë., 1/2-ýò. êèðï. äîìà, 35/19/8 êâ.ì, ñòàëèíêà, íå óãëîâàÿ, ñ/ó ðàçä., ãàçî ïå÷íîå îòîïëåíèå, êîëîíêà, ñ÷åò÷èêè, 260000ãðí.Òåë: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Èðèíà Àëåêñååâíà

Êèáàëü÷è÷à óë. 8/9 êèðïè÷,ìàëîñåìåéêà 25/ 12,5 ëîäæèÿ 6 ì êâ., æèëîå ñîñòîÿíèå.Öåíà 183000 ãðí.Ò:33-44-44,067-345-30-78 Êèáàëü÷è÷à óë., 10/10-ýò. Êèðïè÷ äîìà, 52/ 28/7 êâ.ì, åâðîîêíà, ëàìèíàò, íîâàÿ ñòîëÿðêà, áîéëåð, ñ÷åò÷èêè, ñ/ó ðàçä., òåõ ýòàæ, 326000ãðí.Òåë: (97) 3477233 Êèáàëü÷è÷à óë., 1-êîìíàòíóþ, 4/9 ê, 33/16/ 7,5, á/ç, æèëîå ñîñòîÿíèå, 196000 ãðí. ò. 4673-60 Êèáàëü÷è÷à óë., 1-êîìíàòíóþ, 4/9 ê, 33/16/ 7,5, á/ç, æèëîå ñîñòîÿíèå,196000 ãðí. ò. 46-7360

Êèåâñêàÿ óë., 152/0/17 êâ.ì, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå íà äîì, åâðîîêíà, áðîíèðîâàííàÿ äâåðü, åâðîðåìîíò, ÷àñòè÷íî ìåáåëü, âñòðîåííàÿ êóõíÿ, 2001 ãîäà ïîñòðîéêè.Òåë: (63) 6874412, (96) 9340272 Êëîñîâñêîãî óë. 1 åòàæ, âîçìîæåí äîñòðîé 18/6.Öåíà 228000 ãðí.Ò:33-44-44,067-345-3078 Êëîñîâñêîãî óë., 1/9-ýò. ïàí. äîìà, 38/19.8/ 6.2 êâ.ì, êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò, ñîâìåñòíûé ñàíóçåë, 228200ãðí.Òåë: (97) 5787297 Êëîññîâñêîãî óë., 1-êîìíàòíóþ, 8/9 ï, æèëîå ñîñòîÿíèå, 35/18/9. Öåíà 232 òûñ. ãðí. ò. 063-317-41-92 Êîòîâñêîãî óë., 1/2-ýò. êèðï. äîìà, ãàçî ïå÷íîå îòîïëåíèå, åâðîîêíà, áðîíèðîâàííàÿ äâåðü, ïàðêåò, ìåñòî ïîä ãàðàæ, áîëüøàÿ êóõíÿ, æèëîå ñîñòîÿíèå, 236350ãðí., òîðã.Òåë: (67) 9155833 Êîòîâñêîãî óë., 1/5-ýò. ïàí. äîìà, 61/31/6 êâ.ì, åâðîîîêíà, íîâàÿ ñòîëÿðêà, ìåòàëëîïëàñòèêîâûå òðóáû, áðîíèðîâàííàÿ äâåðü, 366750ãðí.Òåë: (96) 8185793 Êîòîâñêîãî óë., 2 ýòàæ, 38.5/24.5/6 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/ó ñîâì., íîâàÿ ñòîëÿðêà, ñ÷åò÷èêè íà ãàç, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, ïåðåïëàíèðîâêà, 260000ãðí.Òåë: (63) 6874412, (96) 9340272 Êîòîâñêîãî óë., 5/5-ýò. êèðï. äîìà, ÷åøñêèé ïðîåêò, 38/19.5/8 êâ.ì, ðåìîíò, åâðîîêíà, áîéëåð, áàëêîí çàñòåêëåí è îáøèò ìåòàëëîïëàñòèêîì, 255000ãðí.Òåë: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Èðèíà Àëåêñååâíà Êîòîâñêîãî óë., 9/9-ýò. êèðï. äîìà, 33/ 18/5.5 êâ.ì, îêíà âî äâîð, êðûøà «äîìèêîì», õîðîøåå æèëîå ñîñòîÿíèå, ìàëîñåìåéêà, 224125ãðí.Òåë: (97) 3477233, (93) 2564172

Êîòîâñêîãî óë., ìàëîñèìåéêà, 3/9ê, 28/11,5/ 4,9, áîéëåð, á/ç, ÌÏÎ, ñ÷åò÷èê íà âîäó, ìåáåëü,ðåìîíò, òåëåôîí. Õîçÿéêà. Öåíà: 220000. Ò:097-57-55-811 Êðîøåíñêàÿ óë., 3/5-ýò. ïàí. äîìà, 46/28/6 êâ.ì, õ/ð, êàïèòàëüíûé ðåìîíò, åâðîîêíà, íîâàÿ ñòîëÿðêà, áîéëåð, âñòðîåííàÿ êóõíÿ, 320000ãðí.Òåë: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Èðèíà Àëåêñååâíà Ë.Øåâöîâîé óë., 1-êîìíàòíóþ, 1/9 ê, 36/18/ 7, êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò. Öåíà 208000 ãðí. ò. 067-440-14-34, 55-41-48 Ëåñè Óêðàèíêè óë., 2/5-ýò. ïàí. äîìà, 62/0/6 êâ.ì, áðîíèðîâàííàÿ äâåðü, ñ/ó ðàçä., åâðîîêíà, èíòåðíåò, æèëîå ñîñòîÿíèå, íå óãëîâàÿ, 360000ãðí.Òåë: (93) 2633209, (67) 2723904 Ëåñè Óêðàèíêè óë., 4/5-ýò. êèðï. äîìà, 37/ 17/6.6 êâ.ì, íîâàÿ êîëîíêà, áðîíèðîâàííàÿ äâåðü, áàëêîí çàñòåêëåí, æèëîå ñîñòîÿíèå, îòëè÷íàÿ òðàíñïîðòíàÿ ðàçâÿçêà, 268950ãðí.Òåë: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Ëÿòîøèíñêîãî óë., 1/3-ýò. êèðï. äîìà, 36.4/ 20.4/8.1 êâ.ì, íå óãëîâàÿ, ïîä áèçíåñ, âûñîêèé öîêîëü, ñ/ó ðàçä., êîëîíêà, áåòîííîå ïåðåêðûòèå.Òåë: (63) 6874412, (96) 9340272 Ìàë³êîâà âóë., 2/9, 41/19/9, õîðîøèé ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, íîâà ïëèòà, ÌÏÂ, æàëþç³, õîðîøà êëàäîâêà. Ö³íà:260000 ãðí. Ò:46-09-37, 098-462-59-14 Ìàíóèëüñêîãî óë., 3/9-ýò. ïàí. äîìà, íå óãëîâàÿ, áàëêîí çàñòåêëåí, ñ/ó ðàçä., ïëèòêà, áîéëåð, êâàäðàòíûé õîëë, î÷åíü õîðîøèé ðåìîíò, 405000ãðí.Òåë: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Ìàÿêîâñêîãî óë., 2/5-ýò. êèðï. äîìà, 41/28/6 êâ.ì, õ/ð, õîðîøèé ðåìîíò, ïåðåïëàíèðîâêà, êîíäèöèîíåð, âñòðîåííàÿ êóõíÿ, øêàô - êóïå, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, ñòîëÿðêà, 3667502ãðí. Òåë: (97) 5787297 Ìèðà ïðîñï., 1/3-ýò. êèðï. äîìà, 60/42/5 êâ.ì, íå óãëîâàÿ, åâðîðåìîíò, ïîäâàë, ðÿäîì îñòàíîâêà, ìàãàçèí, 362675ãðí., òîðã. Òåë: (97) 3477233, (93) 2564172 Ìîñêîâñàÿ óë., 1-êîìíàòíóþ, 4/5 ï, öåíà 224 òûñ.ãðí. Ò. 096-446-86-17 Ìûñòåöêèå âîðîòà ïë., 1/9-ýò. êèðï. äîìà, 38/18/7.5 êâ.ì, ðåìîíò â êîìíàòå è êóõíå, åâðîîêíà, ëîäæèÿ çàñòåêëåíà, áîéëåð, ïàðêåò, 280000ãðí. Òåë: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Èðèíà Àëåêñååâíà Ìûñòåöêèå âîðîòà ïë., 8/9-ýò. êèðï. äîìà, 84.6/75.4/8.5 êâ.ì, êîëîíêà, áàëêîí è ëîäæèÿ çàñòåêëåíû, æèëîå ñîñòîÿíèå, 529750ãðí.Òåë: (96) 8185793 Íàðîäèöêàÿ óë., 1/10-ýò. êèðï. äîìà, 68/42/ 11 êâ.ì, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, ñ/ó ðàçä., áðîíèðîâàííàÿ äâåðü, åâðîðåìîíò, äîðîãàÿ ìåáåëü, íîâàÿ ñòîëÿðêà, 668300ãðí., òîðã.Òåë: (412) 468658, (97) 5082182 Íàðîäèöêàÿ óë., 1/10-ýò. êèðï. äîìà, 69/43/ 12 êâ.ì, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, íîâàÿ ñòîëÿðêà, âñÿ íîâàÿ ìåáåëü, áðîíèðîâàííàÿ äâåðü, êóõíÿ «Èíòåðñòèëü», 635700ãðí.Òåë: (412) 468658, (97) 5082182 Îáóâíîé ô-êè ð-í, 3 Áåðåçîâñêèé ïåð, 6/9ï, íå óãëîâàÿ, 34/17,5/8,5, ñàíóçåð ðàçäåëüíûé, áîéëåð, æèëîå ñîñòîÿíèå. Öåíà: 240000 ãðí. Òîðã. Ò:26-32-54 Îãèåíêî óë., 1/5-ýò. ïàí. äîìà, áàëêîí, ñ÷åò÷èêè íà âîäó, åâðîîêíà, ñòîëÿðêà, ñ/ó ðàçä., òåëåôîí, 224125ãðí.Òåë: (412) 468658, (97) 5082182 Îôèöåðñêàÿ óë., 1/3-ýò. êèðï. äîìà, 90/60/8 êâ.ì, h=3.5ì, õ/ñ/ð, êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, ñ/ó ðàçä., 529750ãðí. Òåë: (67) 1613332, (93) 4414464 Îôèöåðñêàÿ óë., 2/5-ýò. êèðï. äîìà, 44/30/ 6.5 êâ.ì, õ/ð, íå óãëîâàÿ, áàëêîí çàñòåêëåí, ñ/ ó ðàçä., êîëîíêà, õîðîøåå æèëîå ñîñòîÿíèå, 301600ãðí.Òåë: (97) 3792201, (63) 3462225

Îôèöåðñêàÿ óë., 3/3-ýò. êèðï. äîìà, 87/60/8 êâ.ì, õ/ñ/ð, êðûøà «äîìèêîì», æèëîå ñîñòîÿíèå, ñ/ó ðàçä., 399350ãðí., òîðã.Òåë: (97) 5787297 Îôèöåðñêàÿ óë., 3/5-ýò. êèðï. äîìà, ÷åøñêèé ïðîåêò, 35/18/7.8 êâ.ì, ñ/ó ñîâì., êàôåëü, åâðîîêíà, áàëêîí çàñòåêëåí, êîëîíêà, õîðîøåå ñîñòîÿíèå, 277100ãðí. Òåë: (67) 1613332, (93) 4414464 Îôèöåðñêàÿ óë., 5/5-ýò. êèðï. äîìà, 30/13/6 êâ.ì, íå óãëîâàÿ, êðûøà «äîìèêîì, åâðîîêíî, áðîíèðîâàííàÿ äâåðü, æèëîå ñîñòîÿíèå, áàëêîí çàñòåêëåí, 199675ãðí.Òåë: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Ñåííûé ðûíîê ð-í, êîìíàòà ñ îòäåëüíûì âõîäîì, ÷àñòíûé ñåêòîð.Öåíà 45000 ãðí.Ò:096-999-60-75 Õëåáíàÿ óë., 2/5 ê, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Öåíà 280 òûñ.ãðí. Ò. 096-446-86-17 Öåíòð, 3/5 ïîâ., ö. áóä., õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 2640000 ãðí. Ò: 096-446-86-17 Öåíòð, 4/5ö, æèòëîâèé ñòàí. Ö³íà:240000 ãðí. Ò:063-317-41-92 Øåâöîâîé óë., 1/9-ýò. êèðï. äîìà, 28/15/6 êâ.ì, òåëåôîí, ðåìîíò, ñ÷åò÷èêè, ðåøåòêè íà îêíàõ, öåíòðàëüíàÿ âîäà, æèëîå ñîñòîÿíèå, ñ/ó ñîâì., 207825ãðí.Òåë: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Øåâöîâîé óë.,1/9 êèðïè÷íîãî äîìà,28/15/6 êâ.ì. Æèëîå ñîñòîÿíèå, íå óãëîâàÿ, áåç áàëêîíà.Öåíà 200000 ãðí.Ò:067-718-16-07 Øåëóøêîâà óë., äîì, 48/28/10 êâ.ì, h=3.2ì, ÷/ä, äåðåâî/êèðïè÷, ãàçî - ïå÷íîå îòîïëåíèå, ïðîåêò íà öåíòðàëüíóþ âîäó è êàíàëèçàöèþ, 195000ãðí.Òåë: (67) 4101406, (93) 3404954 Ùîðñà óë., 1-êîìíàòíóþ, 2/9 ê, 38/20/8,5, åâðîðåìîíò, ì/ï áàëêîí, áîéëåð, öåíà 280 òûñ. ãðí. Ò. 55-41-48

2-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ

Áîðîäèÿ óë., 5/5-ýò. êèðï. äîìà, 58 êâ.ì, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, êðûøà «äîìèêîì», áàëêîí çàñòåêëåí, íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå, 317850ãðí.Òåë: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721

Âàöêîâñêèé ïåð., 2/9-ýò. êèðï. äîìà, 90/60/ 10 êâ.ì, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, áàëêîí è ëîäæèÿ çàñòåêëåíà, ñ/ó ðàçä., åâðîðåìîíò, ñ÷åò÷èêè íà âñå, òèõèé äâîð, 733500ãðí.Òåë: (97) 3477233, (93) 2564172 Âàöêîâñêèé ïåð., 5/5-ýò. êèðï. äîìà, ÷åøñêèé ïðîåêò, 68 êâ.ì, õ/ð, áàëêîí, ëîäæèÿ, ïîäâàë, òåëåôîí, æèëîå ñîñòîÿíèå, êðûøà «äîìèêîì», 372600ãðí.Òåë: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Ãàãàðèíà óë., 4/5-ýò. êèðï. äîìà, 63/48/0 êâ.ì, æèëîå ñîñòîÿíèå, áàëêîí, ëèíîëåóì, êàôåëü, åâðîîêíà, íå óãëîâàÿ, ñ/ó ðàçä., êîìíàòû ðàçäåëüíûå, 366750ãðí.Òåë: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Ãîãîëåâñêàÿ óë., 63/45/6 êâ.ì, õ/ð, êâàäðàòíûé õîëë, íå óãëîâàÿ, ñ/ó ðàçä., íîâàÿ êîëîíêà «Áåðåòòà», êðûøà «äîìèêîì», 320000ãðí.Òåë: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Èðèíà Àëåêñååâíà Äîâæåíêî óë., 1/9-ýò. ïàí. äîìà, 50/30/8.5 êâ.ì, åâðîîêíà, òåëåôîí, êàôåëü, ïîòîëêè ñíåæêà, æèëîå ñîñòîÿíèå, 340000ãðí.Òåë: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Èðèíà Àëåêñååâíà Äîìáðîâñêîãî óë., 1/5-ýò. êèðï. äîìà, 52/ 43/7 êâ.ì, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, æèëîå ñîñòîÿíèå, åâðîîêíà, îêíà âî äâîð, ñ/ó ñîâì., ïëèòêà, ñ÷åò÷èêè íà ãàç è âîäó, 383050ãðí.Òåë: (97) 3477233, (93) 2564172 Äîìáðîâñêîãî óë., 5/5-ýò. êèðï. äîìà, ÷åøñêèé ïðîåêò, 53/32/8 êâ.ì, õ/ð, ñ/ó ðàçä., íå óãëîâàÿ, äâà áàëêîíà çàñòåêëåíû, äîðîãàÿ ñòîëÿðêà, õîðîøèé ðåìîíò, 367000ãðí. Òåë: (97) 3792201, (63) 3462225


www.interesu.info

Æåëåçíîäîðîæíàÿ óë., äîì, 104/0/10 êâ.ì, ó÷. 4 ñîò., 5 êîìí., âñå êîììóíèêàöèè, âûãðåáíàÿ ÿìà, ãàðàæ, õîçïîñòðîéêè, 456400ãðí., òîðã.Òåë: (97) 3792201, (63) 3462225 Æèòíèé ïåð., 1/2-ýò. êèðï. äîìà, ñòàëèíêà, 53/36/8 êâ.ì, åâðîðåìîíò, åâðîîêíà, êîëîíêà, íîâàÿ ñòîëÿðêà, ñàíòåõíèêà, êàôåëü, 380000ãðí.Òåë: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Èðèíà Àëåêñååâíà Æèòíèé ïåð., 3/4-ýò. êèðï. äîìà, 44/30/6 êâ.ì, õ/ñ, æèëîå ñîñòîÿíèå, íîâàÿ êîëîíêà, 268950ãðí.Òåë: (97) 5787297 Êèåâñêàÿ óë., 3/5-ýò. êèðï. äîìà, ÷åøñêèé ïðîåêò, 38/20/8 êâ.ì, íå óãëîâàÿ, îêíà âûõîäÿò âî äâîð, áàëêîí, æèëîå ñîñòîÿíèå, 293400ãðí.Òåë: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Êîðîëåíêî ïë., 5/5-ýò. êèðï. äîìà, 53/38/6.8 êâ.ì, õ/ñ/ð, óãëîâàÿ, æèëîå ñîñòîÿíèå, ñ/ó ðàçä., êîëîíêà, êðûøà «äîìèêîì», 309700ãðí. Òåë: (67) 1613332, (93) 4414464 Êîñìîíàâò³â âóë., 1/5ï, íå êóòîâà, á/ç, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, òåëåôîí, êîëîíêà, ê³ìíàòè îêðåì³. Ö³íà:280 òûñ ãðí. Ò:55-41-48 Êðîøåíñêàÿ óë., 3/9-ýò. ïàí. äîìà, 78.5/42.8/ 8.7 êâ.ì, áîéëåð, âîäà êðóãëîñóòî÷íî, äâå ëîäæèè çàñòåêëåíû, åâðîîêíà, êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò, êâàäðàòíûé õîëë, 448050ãðí.Òåë: (63) 6874412, (96) 9340272 Êðîøåíñêàÿ óë., 4/9-ýò. êèðï. äîìà, 53/30/ 7.5 êâ.ì, íå óãëîâàÿ, ëîäæèÿ çàñòåêëåíà, êîëîíêà, õîðîøèé ðåìîíò, 358600ãðí.Òåë: (412) 553648, (97) 2504788 Êðîøåíñêàÿ óë., 5/5-ýò. ïàí. äîìà, 44.5/27.5/ 5.4 êâ.ì, õ/ð, ñ/ó ðàçä., ïëèòêà, â êóõíå ïëèòêà, òåëåôîí, ðåìîíò êðûøè, áàëêîí çàñòåêëåí, æèëîå ñîñòîÿíèå, 293400ãðí., òîðã.Òåë: (97) 3477233 Êðîøåíñêàÿ óë., êèðï. äîì, 40/18/9 êâ.ì, ñ/ó ðàçä., íå óãëîâàÿ, æèëîå ñîñòîÿíèå, ëîäæèÿ èç êóõíè, çàñòåêëåíà, äâà êîðèäîðà, 247050ãðí.Òåë: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Ë.Òîëñòîãî óë., 2-êîìíàòíóþ, 8/9 ê, ðàçä., 44/ 28/6, ñ/ó ñîâì., ÷èñòàÿ ïðîäàæà. Öåíà 168000 ãðí. ò. 46-73-60 Ëüâîâñêàÿ óë., 4/5-ýò. êèðï. äîìà, 51/40.5/6 êâ.ì, õ/ñ/ð, òåëåôîí, åâðîîêíà, áðîíèðîâàííàÿ äâåðü, áàëêîí çàñòåêëåí, íîâàÿ êàíàëèçàöèÿ, æèëîå ñîñòîÿíèå, 366750ãðí., òîðã.Òåë: (97) 3477233, (93) 2564172 Ëÿòîøèíñêîãî óë., 1/3-ýò. êèðï. äîìà, 36.4/ 20.4/8.1 êâ.ì, íå óãëîâàÿ, ïîä áèçíåñ, âûñîêèé öîêîëü, ñ/ó ðàçä., êîëîíêà, áåòîííîå ïåðåêðûòèå.Òåë: (63) 6874412, (96) 9340272 Ì.Áåðäè÷åâñêàÿ óë., 3/9-ýò. êèðï. äîìà, 67/ 43/8.5 êâ.ì, áàëêîí çàñòåêëåí, ñ/ó ðàçä., õîðîøåå æèëîå ñîñòîÿíèå, 505300ãðí., òîðã.Òåë: (412) 468658, (97) 5082182 Ìàéäàí Çãîäè óë. 1/5 ïàíåëüíîãî äîìà, 45/ 32/5, õîðîøèé ðåìîíò, äîêóìåíòû ãîòîâû, ìîæíî ïîä îôèñ.Öåíà 303000 ãðí.Ò:33-4444,067-345-30-78 Ìèðà ïðîñï., 15/15-ýò. êèðï. äîìà, 71/31/13 êâ.ì, òåõ ýòàæ, äâå ëîäæèè çàñòåêëåíû, ðåìîíò, åâðîîêíà, áðîíèðîâàííàÿ äâåðü, äîìîôîí, 448250ãðí.Òåë: (97) 5787297 Ìèðà ïðîñï., 2/9-ýò. ïàí. äîìà, 80/57/9 êâ.ì, ìàëèêîâñêèé ïðîåêò, æèëîå ñîñòîÿíèå, äâå ëîäæèè çàñòåêëåíû, êâàäðàòíûé õîëë, êàôåëü, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, 489000ãðí.Òåë: (93) 2633209, (67) 2723904 Ìèðà ïðîñï., 3/9-ýò. äîìà, 52/30/9 êâ.ì, áàëêîí çàñòåêëåí, áîéëåð, áðîíèðîâàííàÿ äâåðü, ïàðêåò, íå óãëîâàÿ, ñàíóçåë ðàçäåëüíûé, 335000ãðí. Òåë: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Èðèíà Àëåêñååâíà Ìèðà ïðîñï., 4/5-ýò. ïàí. äîìà, 63/42/6 êâ.ì, õ/ð, óãëîâàÿ, ñ/ó ðàçä., êîëîíêà, êâàäðàòíûé õîëë, æèëîå ñîñòîÿíèå, 344150ãðí.Òåë: (67) 1613332, (93) 4414464 Ìèõàéëîâñêàÿ óë., 2/2-ýò. êèðï. äîìà, 44/32/ 6 êâ.ì, õ/ð, ðåìîíò â êóõíå è â ñàíóçëå, åâðîîêíà, íîâàÿ ñòîëÿðêà, âñòðîåííûé øêàô-êóïå â êîðèäîðå, 546050ãðí. Òåë: (67) 8762490, (63) 1673748, Ëþäìèëà Èâàíîâíà Ìîñêîâñêàÿ óë., 1/5-ýò. ïàí. äîìà, 55.5/40/ 5.5 êâ.ì, õ/ñ/ð, íå óãëîâàÿ, ñ/ó ñîâì., êîëîíêà, áåç áàëêîíà, õîðîøåå ñîñòîÿíèå, 399350ãðí.Òåë: (67) 1613332, (93) 4414464 Ìîñêîâñêàÿ óë., 1/5-ýò. ïàí. äîìà, 55.5/40/ 5.5 êâ.ì, õ/ñ/ð, íå óãëîâàÿ, ñ/ó ñîâì., êîëîíêà, áåç áàëêîíà, õîðîøåå ñîñòîÿíèå, 399350ãðí.Òåë: (67) 1613332, (93) 4414464 Ìîñêîâñêàÿ óë., 3/4-ýò. êèðï. äîìà, 42/26/7 êâ.ì, õ/ñ, òåëåôîí, íå óãëîâàÿ, êîëîíêà, åâðîîêíà, â ñòàäèè ðåìîíòà.Òåë: (63) 6874412, (96) 9340272 Ìîñêîâñêàÿ óë., 3/5-ýò. ïàí. äîìà, 44/33/6 êâ.ì, åâðîðåìîíò ñäåëàí â 2012 ãîäó, âñÿ áûòîâàÿ òåõíèêà è ìåáåëü îñòàåòñÿ, 415650ãðí.Òåë: (97) 5787297 Ìîñêîâñêàÿ óë., 4/5-ýò. êèðï. äîìà, 60/42/6 êâ.ì, íå óãëîâàÿ, ñ/ó ðàçä., òåëåôîí, êîëîíêà, áàëêîí çàñòåëåí, æèëîå ñîñòîÿíèå, 350000ãðí.Òåë: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Èðèíà Àëåêñååâíà Ìîñêîâñêàÿ óë., 8/10-ýò. äîìà, 85/55/12 êâ.ì, áðîíèðîâàííàÿ äâåðü, òðè áàëêîíà çàñòåêëåíû è óòåïëåíû, äèçàéíåðñêèé ðåìîíò, áûòîâàÿ òåõíèêà, âñÿ ìåáåëü.Òåë: (67) 8762490, (63) 1673748, Ëþäìèëà Èâàíîâíà Ïîáåäû ïë., 2-êîìíàòíóþ, 3/5 ê, öåíà 384 òûñ.ãðí. Ò. 096-446-86-17 Ðèëüñüêîãî âóë., 3/5ö, íå êóòîâà, ÏÂ, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà: 288 òûñ. ãðí. Ò:55-41-48 Òóòêîâñêîãî ïðîåçä, 6/9-ýò. ïàí. äîìà, 51/ 30/9 êâ.ì, åâðîîêíà, ìåòàëëîïëàñòèêîâûå òðóáû, áàëêîí çàñòåêëåí, áðîíèðîâàííàÿ äâåðü, õîðîøèé ðåìîíò, 383050ãðí.Òåë: (96) 8185793 Òóòêîâñêîãî ïðîåçä, 87/62/9 êâ.ì, áîéëåð, äâå ëîäæèè çàñòåêëåíû, äâå êëàäîâûå, ñ/ó ðàçä., æèëîå ñîñòîÿíèå, êâàäðàòíûé õîëë, 513450ãðí.Òåë: (97) 2504788

¹ 01 (1062) 16 ñ³÷íÿ 2013ð. Õëåáíàÿ óë., 1/5-ýò. êèðï. äîìà, 47 êâ.ì, áåç áàëêîíà, ïîä áèçíåñ, 288000ãðí.Òåë: (93) 2633209, (67) 2723904 Õëåáíàÿ óë., 1/5-ýò. ïàí. äîìà, 63/45/6 êâ.ì, õ/ð, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, åâðîîêíà, íîâûå äâåðè, áàëêîí çàñòåêëåí, 489000ãðí.Òåë: (67) 8762490, (63) 1673748, Ëþäìèëà Èâàíîâíà Õëåáíàÿ óë., 5/5-ýò. ïàí. äîìà, 61/45/6 êâ.ì, õ/ñ/ð, áàëêîí çàñòåêëåí, æèëîå ñîñòîÿíèå, êðûøà ïåðåêðûòà, 340000ãðí.Òåë: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Èðèíà Àëåêñååâíà Õëåáíàÿ óë., êèðï. äîì, 59/0/6 êâ.ì, õ/ñ/ð, íå óãëîâàÿ, ñ/ó ðàçä., êîëîíêà, æèëîå ñîñòîÿíèå, áðîíèðîâàííàÿ äâåðü, êðûøà «äîìèêîì», 342000ãðí.Òåë: (63) 6874412, (96) 9340272 ×åõîâà ïåð., äîì, 37.5 êâ.ì, ó÷. 1 ñîò., 2 êîìí., êóõíÿ, ãàç, âîäà, îòëèâ, ñ/ó íà óëèöå, äåðåâî/ êèðïè÷, 248575ãðí.Òåë: (97) 3477233, (93) 2564172 Øåâ÷åíêî óë., 1/9-ýò. êèðï. äîìà, 26.8/14.2/ 6.5 êâ.ì, ñ/ó ñîâì., íå óãëîâàÿ, æèëîå ñîñòîÿíèå, ðÿäîì äåòñêàÿ ïëîùàäêà, àïòåêà.Òåë: (63) 6874412, (96) 9340272 Øåâ÷åíêî óë., 1/9-ýò. ïàí. äîìà, 67/38/8 êâ.ì, õ/ð, íå óãëîâàÿ, ñàíóçåë ðàçäåëüíûé, äåðåâÿííûé ïàðêåò, êàôåëü, æèëîå ñîñòîÿíèå, 377345ãðí.Òåë: (67) 1613332, (93) 4414464 Øåâ÷åíêî óë., 1/9-ýò. ïàí. äîìà, 70/40/8 êâ.ì, íå óãëîâàÿ, ñ/ó ðàçä., ëîäæèÿ çàñòåêëåíà, òåëåôîí, 365000ãðí.Òåë: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Èðèíà Àëåêñååâíà Øåâ÷åíêî óë., 3/5-ýò. êèðï. äîìà, 63/43/6.2 êâ.ì, õ/ñ/ð, íå óãëîâàÿ, ñ/ó ðàçä., áàëêîí çàñòåêëåí, êîëîíêà, íîðìàëüíîå æèëîå ñîñòîÿíèå, 367000ãðí.Òåë: (97) 3792201, (63) 3462225 Øåëóøêîâà âóë., 2/9ö, 59 êâ.ì., 2 ëîä泿, ñàíâóçîë, êóõíÿ ç áàëêîíîì. Ö³íà:356000 ãðí. Ò:46-09-37, 098-462-59-14 Øåëóøêîâà óë. 5/9 êèðïè÷, åâðîðåìîíò. áûòîâàÿ òåõíèêà. öåíà 365000 ãðí.Ò:098-46259-14 Øåëóøêîâà óë., 1/1-ýò. êèðï. äîìà, 27/19.5/ 5.9 êâ.ì, áåç óäîáñòâ, êîëîäåö âî äâîðå, åâðîîêíà, 138550ãðí.Òåë: (96) 8185793 Øåëóøêîâà óë., 1/4-ýò. êèðï. äîìà, 44/28/6.5 êâ.ì, òîðåö çäàíèÿ, ñ/ó ñîâì., ïëèòêà, íîâàÿ êîëîíêà, óãëîâàÿ, æèëîå ñîñòîÿíèå, ìîæíî ïîä áèçíåñ, 456400ãðí.Òåë: (97) 3477233, (93) 2564172 Øåëóøêîâà óë., 1/5-ýò. êèðï. äîìà, ÷åøñêèé ïðîåêò, 48/31/8.5 êâ.ì, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, äîñòðîåí áàëêîí, âñòðîåííàÿ ìåáåëü, íîâàÿ ñòîëÿðêà, 350000ãðí.Òåë: (97) 6576285, (63) 6908309, Èðèíà Àëåêñååâíà Øåëóøêîâà óë., 2/5-ýò. êèðï. äîìà, 58/39/6.5 êâ.ì, õ/ñ/ð, íå óãëîâàÿ, ëîäæèÿ çàñòåêëåíà è îáøèòà äåðåâÿííîé âàãîíêîé, ñ/ó ðàçä., êàôåëü, êîëîíêà, õîðîøåå ñîñòîÿíèå, 456400ãðí.Òåë: (67) 1613332, (93) 4414464Øåëóøêîâà óë., 2/5-ýò. êèðï. äîìà, 60/45/7 êâ.ì, õ/ñ/ð, íå óãëîâàÿ, êàôåëü, íîâûå îêíà, âõîäíàÿ äâåðü, 464550ãðí.Òåë: (67) 8762490, (63) 1673748, Ëþäìèëà Èâàíîâíà Øåëóøêîâà óë., 9/10-ýò. ïàí. äîìà, 69/40/9 êâ.ì, õ/ð, æèëîå ñîñòîÿíèå, áàëêîí, äîìîôîí, èíòåðíåò, 407500ãðí., òîðã. Òåë: (97) 5787297 Øåëóøêîâà óë., 9/9-ýò. êèðï. äîìà, 72/40/8.2 êâ.ì, äîìó 20 ëåò, äâå ëîäæèè çàñòåêëåíû, íå óãëîâàÿ, ïàðêåò, êâàäðàòíûé õîëë, íîâûé ëèôò, ñ/ó ðàçä.,åâðîîêíà.Òåë: (67) 9155833 Øåëóøêîâà/Êè¿âñüêà âóë., 4/5 êåðàìçèò, 47 êâ.ì., âåëèê³ ê³ìíàòè, ë/ç, ðåìîíò â òóàëåò³ ³ â âàíí³é. Ö³íà:292000 ãðí. Òåðì³íîâî! Ò:2233-67, 46-09-37, 098-462-59-14 Ùîðñà óë., 1/5-ýò. êèðï. äîìà, 47/35/9 êâ.ì, õ/ ð, íå óãëîâàÿ, íîâàÿ äåðåâÿííàÿ ñòîëÿðêà, ñ/ ó ñîâì., êàôåëü, æèëîå ñîñòîÿíèå, 304000ãðí.Òåë: (93) 2633209, (67) 2723904 Ùîðñà óë., 2/10-ýò. êèðï. äîìà, 54/32/8 êâ.ì, íå óãëîâàÿ, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, íîâûé êàôåëü, ëîäæèÿ çàñòåêëåíà, æèëîå ñîñòîÿíèå, 374900ãðí.Òåë: (67) 8762490, (63) 1673748, Ëþäìèëà Èâàíîâíà Ùîðñà óë., 2-êîìíàòíóþ, 2/5 ï, 48/30/6, ðåìîíò, ìåáåëü, êîëîíêà, öåíà 344 òûñ.ãðí. Ò. 55-41-48 Ùîðñà óë., 3/5-ýò. êèðï. äîìà, 64/42/8.5 êâ.ì, ñ/ó ðàçä., ëîäæèÿ, áàëêîí çàñòåêëåíû, êàôåëü, ñòîëÿðêà, õîðîøåå ñîñòîÿíèå, 4238000ãðí., òîðã. Òåë: (412) 468658, (97) 5082182 Ùîðñà óë., 8/10-ýò. êèðï. äîìà, 68.8/39.9/9 êâ.ì, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, õîðîøèé êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò, íîâàÿ ñòîëÿðêà, ñàíòåõíèêà, äåðåâÿííûå ñòåêëîïàêåòû, áðîíèðîâàííàÿ äâåðü, 431000ãðí.Òåë: (63) 6874412, (96) 9340272

3-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ

Ãóéâà, 1/4ö, ãàðíèé ñàä. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò:09754-13-465 Ìèðó ïð. 2/9ï, 76/45/9, ÏÂ, êàôåëü. Ö³íà:400 òûñ ãðí. Ò:067-440-14-34, 55-41-48 Ùîðñà, 8/10 êèðïè÷, 68/39/10 àâòîíîìêà, ñ÷åò÷èêè, ñòåëëîïàêåòû.431 òûñ ãðèâåí.Ò:067-345-30-78 Ãîãîëÿ ðàéîí «Ãëîáàëà», õîðîøèé ðåìîíò, ñâîáîäíàÿ, äîêóìåíòû ãîòîâû 343 òûñ ãðèâåí.Ò:067-345-30-78 Âîñòî÷íàÿ óë., äîì, 3 êîìí., ÷/ä, êóõíÿ, ñàíóçåë, ãîñòèíàÿ, ëàìèíàò, ñòåíû ïðîøïàêëåâàíû, âñå íîâîå, 529750ãðí.Òåë: (67) 8762490, (63) 1673748, Ëþäìèëà Èâàíîâíà Äîâæåíêî óë., 8/10-ýò. äîìà, 90/56/12 êâ.ì, ñòîëÿðêà, êàôåëü, æèëîå ñîñòîÿíèå, 529750ãðí., òîðã. Òåë: (412) 468658, (97) 5082182 Êèåâñêàÿ óë., 9/10-ýò. êèðï. äîìà, 64/40/10 êâ.ì, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, ñòîëÿðêà, åâðîîêíà,

ñòîð. 21

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ ñ/ó ñîâì., ïëèòêà, íå óãëîâàÿ, áîëüøîé êîðèäîð, ãàðäåðîáíàÿ, êîíñüåðæêà, 529750ãðí.Òåë: (97) 3477233, (93) 2564172 Ìèðà ïðîñï., 6/9-ýò. êèðï. äîìà, 70/45/0 êâ.ì, åâðîðåìîíò, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, åâðîîêíà, ïîäâåñíûå ïîòîëêè, ëàìèíàò, ñòîëÿðêà, 690000ãðí.Òåë: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Èðèíà Àëåêñååâíà Îñòðîâñêîãî óë., äîì, 56 êâ.ì, 3 êîìí., ÷/ä, êóõíÿ, ñàíóçåë, ãàçî - ïå÷íîå îòîïëåíèå, 285250ãðí.Òåë: (67) 8762490, (63) 1673748, Ëþäìèëà Èâàíîâíà Ùîðñà ïåð., äîì, 3 êîìí., äîìó 15 ëåò, êóõíÿ 22 êâ.ì, áîëüøîé ñàíóçåë, ãàðàæ 15 x 6 ì, 800000ãðí.Òåë: (67) 4101406, (93) 3404954 ×åðíÿõîâñêîãî óë., 10/10-ýò. êèðï. äîìà, 108/75/12 êâ.ì, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, íåçàêîí÷åííûé ðåìîíò, ïàðêåò, åâðîîêíà, øêàô – êóïå, 700000ãðí.òåë: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Èðèíà Àëåêñååâíà ×àïàåâà óë., 4/10-ýò. êèðï. äîìà, 68/37/9 êâ.ì, êîëîíêà, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, ëîäæèÿ è áàëêîí çàñòåêëåíû, íîâàÿ ñòîëÿðêà, ïàðêåò, åâðîîêíà, áðîíèðîâàííàÿ äâåðü, 692750ãðí.Òåë: (96) 8185793 Êèåâñêàÿ óë., 4/5-ýò. êèðï. äîìà, 46.9/30/6 êâ.ì, õ/ð, æèëîå ñîñòîÿíèå, êîëîíêà, åâðîîêíà, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, ñòîëÿðêà, áðîíèðîâàííàÿ äâåðü, íå óãëîâàÿ. 309700ãðí.Òåë: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Íàëèâàéêî óë., äîì, 2-ýò., 59/28/10.5 êâ.ì, ó÷. 1.5 ñîò., 3 êîìí., õ/ñ/ð, ÷/ä, êèðïè÷, âñå êîììóíèêàöèè, ñ/ó ñîâì., õîðîøèé ðåìîíò, îòäåëüíûé äâîð, 448250ãðí., òîðã.Òåë: (97) 3792201 Êèåâñêàÿ óë., 2/5-ýò. êèðï. äîìà, 65/40/9.7 êâ.ì, h=2.7ì, õ/ð, ïàðêåò, åâðîîêíà, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, áðîíèðîâàííàÿ äâåðü, òðåáû ìåòàëëîïëàñòèêîâûå, ãðàíèòíûå ïîäîêîííèêè, 570500ãðí.Òåë: (97) 3477233 Êèåâñêàÿ óë., 4/5-ýò. êèðï. äîìà, 47/30/7.7 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, äæàêóçè, áàëêîí çàñòåêëåí, íîâàÿ ñòîëÿðêà, ñàíòåõíèêà, 383050ãðí. Òåë: (97) 5787297 Áîãóí³ÿ, ñòàë³íêà, 3-ê³ì. 2/3ö, õîðîøèé ñòàí. Ö³íà:352000 ãðí. Ò:37-80-57, 096-446-86-17, 063-317-41-92 Ùîðñà-×àïàåâà óãîë óë., öåíòð, ïîä áèçíåñ, 1/5 ê, åñòü ìåñòî äëÿ ïðèñòðîéêè. Öåíà 600000 ãðí. Âîçìîæåí îáìåí íà äâå 2-êîìíàòíûå. Ò. 22-63-00, 067-932-18-90 Ãîíòû óë., äîì, ó÷. 2.5 ñîò., 3 êîìí., ÷/ä, ðåìîíò, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, åâðîîêíà, îòäåëüíûé äâîð, 350450ãðí.Òåë: (67) 8762490, (63) 1673748, Ëþäìèëà Èâàíîâíà Êèåâñêàÿ óë., 2/5-ýò. êèðï. äîìà, 60 êâ.ì, íå óãëîâàÿ, õîðîøèé ðåìîíò, åâðîîêíà, áðîíèðîâàííàÿ äâåðü. Ïîä áèçíåñ, 400000ãðí.Òåë: (93) 2633209, (67) 2723904 Êîòîâñêîãî-Âàòóòèíà óë., 3-êîìíàòíóþ, 4/5 ê, êóõíÿ-ñòóäèÿ ïåðåõîäèò â ñòîëîâóþ, êîìí.ðàçä., åâðîðåìîíò, àâò.îòîïëåíèå, ìåáåëü, áàãåòû, ëþñòðà. Öåíà 600 òûñ. ãðí. Òîðã. ò. 067-440-14-34, 55-41-48

4-ʲÌÍÀÒͲ

ÏÐÎÄÀÌ

Æóêîâà âóë., 4/9, 78/47/9. Ö³íà:480000 ãðí. Òîðã. Ò:098-462-59-14 Æóêîâà âóë., 4/9ö, æèòëîâèé ñòàí, 2 ë/ç, òèõå ì³ñöå. Ö³íà:464000 ãðí. Ò:098-462-59-14 Ìàêñþòîâà óë., äîì, 105/71/16 êâ.ì, 4 êîìí., ÷/ä, êèðïè÷, âàííàÿ è ñ/ó â äîìå, âñå êîììóíèêàöèè, îòäåëüíûé àñôàëüòèðîâàííûé äâîð, òðè ñîòêè îáðàáîòàííîé çåìëè, 456400ãðí., òîðã. Òåë: (97) 3792201 Õëåáíàÿ óë., 4-êîìàòíóþ, 5/5, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, åâðîðåìîíò. Öåíà 384000 ãðí Òîðã. ò. 096-446-86-17

1-ʲÌÍÀÒͲ

ÊÓÏËÞ

Êîìíàòó â îáùåæèòèè áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 067-180-34-45 Êóïëþ 1-2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ðåìîíòîì. Ò: 096-264-46-79 Êîìíàòó â îáùåæèòèè.Ò:067-508-44-15 Êóïëþ êâàðòèðó, ìîæíî áåç ðåìîíòà, îïëà÷ó ðàñõîäû ïî îôîðìëåíèþ.Òåë: (67) 4101406, (93) 3404954 Êóïëþ ñðî÷íî ìàëîñåìåéêó áåç ðåìîíòà, ìîæíî ñ äîëãàìè. Ëþáîé ðàéîí. Ñðî÷íî.Òåë: (67) 4101406, (93) 3404954 1-2-3-4 êîì. êâ. ãîñòèíêó, ìàëîñèìåéêó, ÷/ñ, êîìíàòó â îáùåæèòèè â ëþáîì ðàåíå ãîðîäà. Ò:093-513-67-98, 46-81-48

1-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ

1-î êîìíàòíóþ êâàðòèðó.Ò:46-36-20,063-62789-20 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.Ò:46-36-20,063-62789-20 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.Ò:46-36-20,063-62789-20 Àâòîâîêçàë, êîìíàòíó èëè êîéêî-ìåñòî. Ò. 46-81-48, 067-8-795-799 Á.Áåðäè÷åâñêàÿ óë., êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå, åâðîðåìîíò, áûòîâàÿ òåõíèêà, íåìåöêàÿ ìåáåëü. Áûñòðîå çàñåëåíèå. Ïîñóòî÷íî, ïî÷àñîâî. Õîçÿéêà. Ò. 067-59-19-019, 095-49502-72

Á.Áåðäè÷åâñêàÿ óë., êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå, åâðîðåìîíò, áûòîâàÿ òåõíèêà, íåìåöêàÿ ìåáåëü. Áûñòðîå çàñåëåíèå. Ïîñóòî÷íî, ïî÷àñîâî. Õîçÿéêà. Ò. 24-52-98, 067-59-19-019, 095-495-02-72 Áîãóíèÿ êîìíàòó, ïîðÿäî÷íîìó ïàðíþ èëè äåâóøêå, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê.Ò:51-68-79 Âèòðóêà óë., 1-êîìíàòíóþ, 3/5 ï, 1200 + ñâåò. Ò. 46-73-60 Âîçüìó äåâî÷åê íà êâàðòèðó, Êîðáóòîâêà.Ò:24-40-48 Çäàì êîéêî-ìåñòî äëÿ äåâóøêè. Ò:37-96-22 Êâàðòèðà ïîñóòî÷íî ïî Ãîãîëÿ.Ò:063-302-6535 Êâàðòèðà ïîñóòî÷íî öåíòð.Ò:063-470-14-11 Êâàðòèðà ïîñóòî÷íî Ùîðñà.Ò:063-302-65-35 Êèåâñêàÿ-Ìàíóèëüñêîãî óë., 2-êîìíàòíóþ, 2000 + ñ÷åò÷èêè, äëÿ ñåìüè èëè ðàáîòàþùèõ. Ò. 093-513-67-98, 46-81-48 Êè¿âñüêà âóë., 1 ê³ì. â 3 ê³ì. êâ., äëÿ 1 ä³â÷èíè ÷è ñòóäåíòêè. Ö³íà: 500 ãðí+ñâ³òëî. Ò:4006-02, 46-81-48, 067-8-795-799 ʳìíàòó â 2-ê³ì. êâ. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Ïðîæèâàíèå ñ õîçÿé. Ò:33-05-20, 098-340-83-80 ʳìíàòó â 2-ê³ìíàòí³é êâàðòèð³ äëÿ 1-2 ÷îëîâ³ê, ìåáë³, ãàðÿ÷à âîäà, ïðîæèâàííÿ áåç ãîñïîäàðÿ. Ö³íà: 700 ãðí. Ò:46-81-48 ʳìíàòó â 2-õ ê³ìíàòí³é êâàðòèð³ ïðîæèâàííÿ ç ãîñïîäàðêîþ. 450 ãðí.Ò:25-31-48 (ï³ñëÿ 18) Êîìíàòà äëÿ ïàðíåé, ïðîæèâàíèå ñ õîçÿéêîé 400 ãðí.Ò:33-15-75 Êîìíàòó â îáùåæèòèè.Ò:51-68-79 Êîìíàòó îòäåëüíóþ, â ÷àñòíîì äîìå, Ñìîëÿíñêàÿ ïëîùàäü, äëÿ äåâóøêè áåç âðåäíûõ ïðèâè÷åê, óäîáñòâà,áåç õîçÿéêè.Ò:34-4954,098-028-30-85 Êðîøíÿ, êîéêó-ìåñòî äëÿ ïàðíÿ.Ò:26-5913,093-316-71-80 Ìèðà ïðîñï., 68 êâ.ì, ìåáåëü, òåëåâèçîð, õîëîäèëüíèê, êîíäèöèîíåð, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà, õîðîøèé ðåìîíò, 3000ãðí./ìåñ. Òåë: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255 Ìîñêîâñêàÿ/Êîòîâñêîãî óë., çäàì 1 êîì. êâ. ïîñóòî÷íî, ïî÷àñîâî, ýâðîðåìîíò, êàáåëüíîå, ãàðÿ÷àÿ âîäà, ÷èñòàÿ ïîñòåëü, àâòîñòîÿíêà ðÿäîì. Öåíà ðàçóìíàÿ. Õîçÿéêà. Ò:44-73-46, 098-47-91-615 Ïîëåâàÿ, 1-êîìíàòíàÿ õðóùîâêà,2/5, êîëîíêà, ìåáåëü, êàáåëüíîå, õîëîäèëüíèê, íà äëèòåëüíûé ñðîê.1300+ñâåò.Õîçÿéêà.Ò:067704-22-98,39-52-84 Ïîñóòî÷íî, ïî÷àñîâî 1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ñ åâðîðåìîíòîì, ïî óë. Êèåâñêàÿ.Ò:093637-75-79 Ñîáîðíàÿ ïë., 1-êîìíàòíóþ, ñ ìåáåëüþ, õîðîøèì ðåìîíòîì. Öåíà 1300 + êîììóíàëüíûå. ò. 063-317-41-92 Òåàòðàëüíàÿ óë., êâàðòèðà ñ ðåìîíòîì, áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñïàëüíûõ ìåñò, êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå, ãîðÿ÷àÿ âîäà. Ïîñóòî÷íî. Ïî÷àñîâî. Õîçÿéêà. Ò. 095-495-02-72 Òåàòðàëüíàÿ óë., êâàðòèðà ñ ðåìîíòîì, áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñïàëüíûõ ìåñò, êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå, ãîðÿ÷àÿ âîäà. Ïîñóòî÷íî. Ïî÷àñîâî. Õîçÿéêà. Ò. 24-52-98, 095495-02-72 ×åðíÿõîâñêîãî óë., 68 êâ.ì, ìåáåëü, òåëåâèçîð, õîëîäèëüíèê, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà, ìåáåëü, êóõíÿ - ñòóäèÿ, 3000ãðí./ìåñ. Òåë: (412) 467045, (67) 7977284, (97) 0072255

2-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ

2-ê³ì. êâ., ºâðîðåìîíò. Ö³íà: 3,5 ãðí. Ò:46-8148 Ãëîáàë ð-í, 2-êîìíàòíóþ, 4/5 ê, õîðîøèé ðåìîíò, ìåáåëü, áûòîâàÿ òåõíèêà. Öåíà 2000 + ñâåò. ò. 063-317-41-92 Ïîñóòî÷íî, ïî÷àñîâî ñ åâðîðåìîíòîì ïî óë. Ëåñ³ Óêðà¿íêè.Ò:093-637-75-79 Øåëóøêîâî-Êèåâñêàÿ óë., 3-êîìíàòíóþ, âñå áûò.òåõíèêà, äëÿ ðàáîòàþùèõ ìóæ÷èí, 3200 + ñ÷åò÷èê. Ò. 093-513-67-98, 46-81-48

3-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇÄÀÌ

Ïîñóòî÷íî, ïî÷àñîâî ïî óë. Êèåâñêîé.Ò:097612-61-87 Öåíòð, 3-êîìíàòíóþ äëÿ ñîñòîÿòåëüíûõ ëþäåé. ò. 063-317-41-92

1-ÊIÌÍÀÒÍI

ÇͲÌÓ

1-êîìíàòíóþ ñ óäîáñòâàìè, áåç ïîñðåäíèêîâ. Ò. 067-180-34-45 Êâàðòèðó, êîìíàòó, ãîñòèíêó, ìàëîñåìåéêó, ÷/ñåêòîð â ëþáîì ð-íå ãîðîäà. Ò. 46-81-48, 067-8-795-799 Ëþáîå æèëüå ó õîçÿèíà. Ò. 46-73-60 Êâàðòèðó â ëþáîì ðàéîíå â ëþáîì ñîñòîÿíèè.Ò:096-084-61-80 Ñåìüÿ âîåííîñëóæàùåãî èç 3 ÷åëîâåê ñíèìåò êâàðòèðó(äîì) íà äëèòåëüíûé ïåðèîä,áåç ìåáåëè, ïîðÿäî÷íîñòü è ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó ãàðàíòèðóåì. Ðàññìîòðèì âñå ïðåäëîæåíèÿ.Ò:067-293-74-51 1-2-3-4 êîì. êâ. ãîñòèíêó, ìàëîñèìåéêó, êîìíàòó â îáùåæèòèè. Ó õîçÿèíà â ëþáîì ðàéîíå ãîðîäà. Ò:46-81-48, 093-513-67-98

ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â Ì²ÑÒÀÕ ÎÁËÀÑÒ²

ÏÐÎÄÀÌ

²âàíîï³ëü ñ., ×óäí³âñüêîãî ð-íó, 2-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, º ãàç. Ò. 096-334-75-17 Êîðîñòåíü, 2-êîìíàòíóþ, 3/5 ê, êîìíàòû ðàçä., ñàíóçåë ñîâì., åâðîêîíà, íîâàÿ ñòîëÿðêà, ñ÷åò÷èêè, ðåìîíò, õîçÿèí. Ò. (242) 5-62-17, 096-267-38-66

ÊÂÀÐÒÈÐÈ Â Ì²ÑÒÀÕ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÏÐÎÄÀÌ

Êâàðòèðó â Êðèìó á³ëÿ Äæàíêîÿ 2-õ ê³ìíàòíó 42 êâ.ì, îáì³íÿþ íà êâàðòèðó â ì. Æèòîìèð³.Ò:067-958-11-97

ÁÓÄÈÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈв

ÏÐÎÄÀÌ

1 Ìàÿ óë., 1/2-ýò. êèðï. äîìà, 66/50/7 êâ.ì, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, òåëåôîí, êîëîíêà, ïàðêåò, ìîæíî ïîä áèçíåñ, 440000ãðí.Òåë: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Èðèíà Àëåêñååâíà 1 ïåðåóëîê Ñìîëÿíñêèé óñàäüáà 7,2 ñîò, äîì èç êèðïè÷ÿ,ðàçäåëüíûé ñàíóçåëü, 2 ñàðàÿ, ïîãðåá, ëåòíÿÿ êóõíÿ, â ïîëüçîâàíèå 4 ñîòêè çåìëè, Öåíà 720000 ãðí.Ò:067-905-77-00 8 Ìàðòà óë., äîì, ó÷. 1 ñîò., 2 êîìí., ÷/ä, îòäåëüíûé äâîð, âîäà â äîìå, òóàëåò íà óëèöå, äåðåâî/êèðïè÷, æèëîå ñîñòîÿíèå, 244500ãðí.Òåë: (67) 1613332, (93) 4414464 Â.Áåðäè÷³âñüêà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 33/20/13, äåðåâî îáêëàäåíå öåãëîþ, öåíòðàëüíà âîäà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ãàçî-ï³÷íå îòîïëåííÿ,äî 1 ñîòêè çåìë³,äâ³ð ñï³ëüíèé.Ö³íà 208000 ãðí.ÕàçÿéêàÒ:093-601-53-13 Âîéêîâà óë., ÷àñòü äîìà êîìíàòà 20 êâ. ì.,êóõíÿ 10 êâ.ì., îòîïëåíèå ãàçîâîå, îáùèé äâîð, êîëîäåö.Öåíà 120000ãðí. Ò:26-68-58, 067-270-07-24 Äîâæåíêî óë., 1/2-ýò. êèðï. äîìà, 35/19/8 êâ.ì, ñòàëèíêà, íå óãëîâàÿ, ñ/ó ðàçä., ãàçî ïå÷íîå îòîïëåíèå, êîëîíêà, ñ÷åò÷èêè, 260000ãðí.Òåë: (412) 463065, (97) 6576285, (63) 6908309, Èðèíà Àëåêñååâíà Äîì êèðïè÷íûé, ãàðàæ, õîç. ïîñòðîéêè, 20 ñîòîê. Ò:067-914-88-36 Æèòíèé ïåð., äîì, 88 êâ.ì, äîì íà äâà âõîäà, ñ/ó íà óëèöå, âîäà-êîëîäåö, ãàçîâîå îòîïëåíèå, êèðïè÷, 391200ãðí.Òåë: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Æèòíèé ïåð., äîì, ó÷. 1.5 ñîò., 2 êîìí., ÷/ä, äåðåâî/êèðïè÷, îòäåëüíûé äâîð, õîðîøèé ðåìîíò, óäîáñòâà âî äâîðå, ãàç, âîäà, êàíàëèçàöèÿ, 277100ãðí.Òåë: (97) 5787297 Çàïàäíàÿ óë., äîì, 2 êîìí., ÷/ä, êóõíÿ, êîðèäîð, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, ðåìîíò, ñàðàé, îòäåëüíûé äâîð, 4 ñîòêè ïðèâàòèçèðîâàííîé çåìëè, 285250ãðí.Òåë: (67) 8762490, (63) 1673748, Ëþäìèëà Èâàíîâíà Çåëåíàÿ óë., äîì, ó÷. 5 ñîò., ÷/ä, ïîä ñíîñ, ìîæíî ñäåëàòü çàåçä. Ðÿäîì ëåñ è ðå÷êà, 203750ãðí.Òåë: (67) 9155833 Èâàíà Ôðàíêà, ÷àñòü äîìà, 2 êîìíàòû 41,5 êâ.ì, âñå óäîáñòâà, åâðîðåìîíò, åñòü îãîðîä 2 ñîòêè.Ò:063-053-87-83,097-854-90-40 Ñàøà Êèðîâà ïåð., äîì, 81.6/55/14 êâ.ì, 3 êîìí., êèðïè÷, ñ÷åò÷èêè íà ãàç è âîäó, áàëêîí çàñòåêëåí è îáøèò ìåòàëëîïëàñòèêîì, ãàðàæ â öîêîëå 47 êâ.ì, 260800ãðí.Òåë: (63) 6874412, (96) 9340272 Êíÿãèíè Îëüãè óë., äîì, 180/100/20 êâ.ì, ó÷. 20 ñîò., 8 êîìí., íåäîñòðîé, âñå êîììóíèêàöèè, àñôàëüòèðîâàííûé ïîäúåçä, äâà ñàíóçëà, áàëêîí, ïåðåãîðîäêè è ñòÿæêà íà ïîëó, 529750ãðí.Òåë: (412) 468658, (97) 5082182 Êîíäðàòþêà ïðîåçä, 9/9-ýò. êèðï. äîìà, 82/ 52/7.5 êâ.ì, óãëîâàÿ, êîëîíêà, åâðîîêíà, áàëêîí è ëîäæèÿ çàñòåêëåíû, æèëîå ñîñòîÿíèå.Òåë: (96) 8185793 Êîðîëåâà óë., äîì, ó÷. 10 ñîò., íåäîñòðîé, ïåíîáëîê/êèðïè÷, êðûøà - ìåòàëëî÷åðåïèöà, åâðîîêíà, áðîíèðîâàííàÿ äâåðü, ãàç íà ó÷àñòêå, íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ, ýëåêòðîîòîïëåíèå, 489000ãðí.Òåë: (97) 5787297 Êîñìîíàâòîâ óë., ïàí. äîì, 45 êâ.ì, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, êîëîíêà, ïàðêåò, 270000ãðí.Òåë: (67) 4101406, (93) 3404954 Êîòîâñêîãî óë., 1 ýòàæ, 22 êâ.ì, íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå, âîäà, ãàç, òóàëåò íà óëèöå, ôàñàä, ìîæíî ïîä îôèñ, 179300ãðí.Òåë: (67) 9155833 Êðàñíîãî Êðåñòà óë., äîì, 39/27/8 êâ.ì, ó÷. 2 ñîò., 2 êîìí., ÷/ä, ãàçî - ïå÷íîå îòîïëåíèå, êîëîíêà, êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò. ñ÷åò÷èêè íà ãàç è âîäó, 285000ãðí., òîðã.Òåë: (63) 6874412, (96) 9340272 Êðîøåíñêàÿ óë., 2/9-ýò. ïàí. äîìà, 51/30/8.5 êâ.ì, íîâàÿ ñòîëÿðêà, ñàíòåõíèêà, ñ÷åò÷èêè, áîéëåð, àðêà, ëàìèíàò, áàëêîí çàñòåêëåí, óòåïëåí, îáøèò äåðåâîì, 252350ãðí.Òåë: (412) 460365, (67) 4109465 Ìàêñþòîâà óë., äîì, 105/71/16 êâ.ì, 4 êîìí., ÷/ä, êèðïè÷, âàííàÿ è ñ/ó â äîìå, âñå êîììóíèêàöèè, îòäåëüíûé àñôàëüòèðîâàííûé äâîð, òðè ñîòêè îáðàáîòàííîé çåìëè, 456400ãðí., òîðã. Òåë: (97) 3792201

Ìàêñþòîâà óë., äîì, ó÷. 7.5 ñîò., âåòõèé äîì ïîä ñíîñ, ôóíäàìåíò 7 x 10 ì, ãàç è ñâåò â äîìå.Òåë: (63) 6874412, (96) 9340272 Ìèðà óë., äîì, ó÷. 11 ñîò., 3 êîìí., êèðïè÷, ðåìîíò, âñå óäîáñòâà â äîìå, 526500ãðí.Òåë: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Ïåðåìîãè âóë., ÷/áóäèíêó, êóõíÿ, âàííà, êîðèäîð. Ñàðàé, òóàëåò, 1,5 ñîòêè, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ, â 3 ê³ìíàòàõ ïîòð³áåí ðåìîíò. Õàçÿ¿í. Ö³íà 467500 ãðí. ò. 42-63-64, 067-128-55-11 Ñâîáîäû óë., óñàäüáó, æèëîé êèðïè÷íûé äîì, 70 êâ.ì, ïðèâàòèçèðîâàííûé ó÷àñòîê 10 ñîòîê, èíä.îòîïëåíèå, ãàç, âîäà, òåëåôîí, áàíÿ, ëåòíÿÿ êóõíÿ, ñàðàé, ãàðàæ. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò. 050-440-75-49 Òðàíçèòíûé ïåð., äîì, 47 êâ.ì, ó÷. 6 ñîò., 2 êîìí., õ/ð, ÷/ä, âñå êîììóíèêàöèè è óäîáñòâà, åâðîîêíà, ðåìîíò, 300000ãðí. Òåë: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Âèòàëèé Îëåãîâè÷ Ó÷åáíûé ïåð., äîì, 30/16/8 êâ.ì, 1 êîìí., äîì íà äâà õîçÿèíà, êðàñíûé êèðïè÷, öåíòðàëüíàÿ âîäà, êàíàëèçàöèÿ, ãàç, ñâåò, 179300ãðí.Òåë: (412) 468658, (97) 5082182 Ôèçêóëüòóðíàÿ óë., äîì, 70 êâ.ì, ó÷. 2 ñîò., 3 êîìí., äåðåâî/êèðïè÷, âûñîêèå ïîòîëêè, êîëîäåö, âûãðåáíàÿ ÿìà, ðÿäîì ëåñ, êàðüåð, õîçïîñòðîéêè, 529750ãðí.Òåë: (412) 553648, (97) 2504788 Öåíòð, ïðîäàì èëè îáìåíÿþ ÷àñòü äîìà, 53 êâ.ì., íà 2 êîì. äî 4 ýòàæà. Ò:22-68-33, 06769-65-395 Øåâ÷åíêà âóë.. ÷àñòü äîìà.Íåäîðîãî.Õàçÿéêà.Ò:067-745-39-20,097-748-33-41

ÁÓÄÈÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ

ÏÐÎÄÀÌ

Áàðàøåâêà ñ., 2 êì. îò Æèòîìèðà, íîâûé äåðåâÿííûé äîì îáëîæåí êèðïè÷åì, 100 êâ.ì., ï.ç. Öåíà:160000 ãðí. Òîðã. Ò:097-88573-69 Áðóñèë³â, ïðîäàì íîâèé ä³ì, 2 ïîâåðõè, êóõîíí³ ìåáë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 22 ñ., îãîðîæà, âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà:452000 ãðí. Ò:097252-80-90 Âèñîêà ϳ÷, 1 êîìí, 2/5 êèðïè÷, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, ñ÷åò÷èêè.Ò:096-864-47-12 Äåíåøè, äîì, ó÷. 20 ñîò., 3 êîìí., êóõíÿ, ñ/ó ñîâì., åâðîîêíà, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, êîëîíêà, ìàíñàðäà, ñàðàé, ãàðàæ, ëåòíÿÿ êóõíÿ, 448250ãðí. Òåë: (67) 8762490, (63) 1673748, Ëþäìèëà Èâàíîâíà Äîì ïëîùà 52 êâ ì îãîðîä 40 ñîòîê ñàðàé, ñ.Âàñèëüåâêà ö³íà 60 òèñ ãðèâåíü (äîãîâîð).Ò:098-081-04-30

Äîì ïëîùà 52 êâ ì îãîðîä 40 ñîòîê ñàðàé, ñ.Âàñèëüåâêà ö³íà 60 òèñ ãðèâåíü (äîãîâîð).Ò:098081-04-30 Çàð³÷àíè ñ. 100% ãîòîâèé íîâèé ä³ì, êàíàäñüêèé ïðîåêò, 250 êâ.ì., 12 ñ. ç. ôîíòàí,áàñåéí, ãàðàæ íà 2 ìàøèíè, ð³÷êà, ë³ñ, öåíòðàëüíèé ãîðîäñüêèé ïàðê. Ò:067-810-50-38 Èâàíîâêà, äîì, 120 êâ.ì, ó÷. 12 ñîò., àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, åâðîîêíà, âñòðîåííàÿ êóõíÿ, ìåáåëü, âñå óäîáñòâà.Òåë: (67) 8762490, (63) 1673748, Ëþäìèëà Èâàíîâíà Êàâàëåðèéñêèé ïåð., äîì, 2 êîìí., ÷/ä, êóõíÿ, ñàíóçåë â äîìå, ãàðàæ, 3 ñîòêè ïðèâàòèçèðîâàííîé çåìëè, 317850ãðí.Òåë: (67) 8762490, (63) 1673748, Ëþäìèëà Èâàíîâíà Êàëèíîâêà, äîì, 90 êâ.ì, ó÷. 45 ñîò., 2 êîìí., êóõíÿ 12 êâ.ì, êîëîäåö, ïå÷íîå îòîïëåíèå, ãàç ðÿäîì, äâå ëåòíèå êóõíè, 180000ãðí., òîðã.Òåë: (97) 3792201, (63) 3462225 ñ. Ïîäîëÿíö³, äåðåâî îáêëàäåíå öåãëîþ, êðèíèöÿ, íîâèé ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä 23 ñîòêè, ôðóêòîâ³ äåðåâà, çà 2 êì äî ç/ä ñòàíö³¿. íåäîðîãî.Ò:097-027-47-87 Ñîëíå÷íîå ñ., äîì íîâûé, 2-ýòàæíûé, 5 êîìíàò, òóàëåò, âàííàÿ, êóõíÿ, ãàðàæ, ñâåò, ãàç, âîäà, êàíàëèçàöèÿ, çàáîð âîçëå äîìà. Öåíà 520 òûñ.ãðí. ò. 067-961-69-18, 25-72-07 Ñîíÿ÷íå ñ., íîâèé áóäèíîê, 2 ïîâåðõè, 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, âàííà, êóõíÿ, ãàðàæ, ñâ³òëî, ãàç, 7500 ñ. ç. Ö³íà:480000ãðí. Ò:44-87-06, 067961-69-18 Òåòåðåâêà ñ., ÷àñòü 2-ýòàæíîãî äîìà, 90 êâ.ì, 7,25 ñîòîê, ñâåò, ãàç, áàëêîí, òåëåôîí, áàíÿ, òóàëåò, âî äâîðå êîëîäåö, 3 ìèí. Õîäüáû îò òðàíñïîðòà. Ò. 43-18-31 Òåòåðåâêà, äîì, 52/35/5 êâ.ì, ó÷. 15 ñîò., 2 êîìí., êèðïè÷, áåç ðåìîíòà, êîëîäåö, ãàç 20 ì, ñâåò â äîìå, îòëè÷íûé ïîäúåçä, 211900ãðí.Òåë: (67) 9155833 ×åðâîíîå, äîì, 89 êâ.ì, 3 êîìí., êèðïè÷, êóõíÿ, âåðàíäà, äóøåâàÿ, êîòåë, êîëîäåö, 22 ñîòêè ïðèâàòèçèðîâàííîé çåìëè, õîðîøåå æèëîå ñîñòîÿíèå, 130000ãðí.Òåë: (67) 4101406, (93) 3404954 ×åðíÿõîâ, äîì, 82 êâ.ì, ó÷. 8.6 ñîò., 4 êîìí., êóõíÿ, ïðèõîæàÿ, âåðàíäà, êðàñíûé êèðïè÷, âûñîêèé ôóíäàìåíò, 163000ãðí.Òåë: (67) 4101406, (93) 3404954

ÁÓÄÈÍÊÈ Â ²ÍØÈÕ ÐÀÉÎÍÀÕ ÎÁËÀÑÒ²

ÏÐÎÄÀÌ

18 êì îò Æèòîìèðà íà 25 ñîò. ïðèâàò. çåìëè, 60êâ/ì æèëîå ñîñòîÿíèå, ïå÷íîå îòîïëåíèå,êîëîäåö, õîç. ïîñòðîéêè, ðÿäîì ðåêà, ëåñ.Öåíà 120000 ãðí.Ò:096-98-28-632 Òàìàðà

Àíäðåºâêà ñ., ×åðíÿõîâñüêèé ðí, âåòõèé äîì, ñ ó÷àñòêîì 30 ñîò.


22 ñòîð.

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ. ÏβÄÎÌËÅÍÍß

çåìëè.ªñòü êîëîäåö, ñàðàé.Ò:099203-80-20, 095-095-01-44

íÿ.Ö³íà äîãîâ³ðíà.Ò:067-410-3497

Áóäè÷àíû, äîì, 88 êâ.ì, 4 êîìí., êèðïè÷, ðåìîíò, ãàç â äîìå, î÷åíü õîðîøåå ñîñòîÿíèå, 1 Ãà çåìëè, 65500ãðí.Òåë: (67) 4101406, (93) 3404954 Ãðèøêîâöû ñ., Áåðäè÷åâñêèé ð-í, óñàäüáà, 15 ñîòîê ïðèâàò., ñàä, 45 êâ.ì äîì, îáëîæåí êèðïè÷îì, 2 êîìíàòû, êóõíÿ, êëàäîâàÿ, âåðàíäà, ïå÷íîå îòîïëåíèå, ãàç ðÿäîì, êèðïè÷íûé ñàäîâûé äîìèê, 3 ê, êèðï.äîñòðîéêà äîìà 12 êâ.ì, êèðïè÷íûå õîçïîñòðîéêè äëÿ äðîâ è óãëÿ, àñôàëüò.äîðîãà è äâîð, 700 ì îò òðàññû. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ò. 096-309-96-32 Äîì Àíäðóøåâñêîì ðàéîíå.Òåë: (67) 4101406, (93) 3404954 ²âàíîï³ëü ñ., ×óäí³âñüêîãî ð-íó, óñàäüáó, 1 ãà çåìëè, äîì èç 5 êîìíàò, êðàñíûé êèðïè÷, ëåòíÿÿ êóõíÿ, õëåâ, ãàðàæ, ïîãðåá, 380 Âîëüò. Ò. 096-334-75-17 Îáë³òêè ñåëî, Ðàäîìèøëüñüêèé ð-í, 3 ê³ì., ãîñïáóä. 160000 ãðí. Òåë. 37-80-57, 063-31741-92 Îâðó÷, äîì äåðåâÿííûé èç 4 êîìíàò, õîðîøåå ñîñòîÿíèå, âñå êîììóíèêàöèè, 3 ñîòêè ïðèâàò.çåìëè, âñå óäîáñòâà, õîçïîñòðîéêè. Öåíà 224 òûñ. ãðí. ò. 063-317-41-92 Ïîï³ëüíÿíñüêèé ð-í, Êîðíèí ñìò, Ïðî¿çäíà, 40 âóë., öóêðîçàâîä, ïëîùà 65 êâ.ì., ãàç, ãîðîä 15 ñ.ç., ïîðó÷ ë³ñ. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò:067410-12-18 Ïðîäàì äîì ïãò Áåëèêè Êîáåëÿöêîãî ð-íà Ïîëòàâñêîé îáë, 40 êì îò Ïîëòàâû.Îáùàÿ ïëîùàäü 55 êâ.ì,4 êîìíàòû,ãàçîâîå îòïîïëåíèå, ëåòíÿÿ êóõíÿ, 34 êâ.ì õîç.ïîñòðîåê.11 ñîòîê ïðèâàò.çåìëè âìåñòå ñî ñòðîåíèÿìè.Íåäîðîãî.Ò:095-48-41-514 ñìò. ×åðâîíå, öåãëÿíèé áóäèíîê, 90 êâ. ì, ç ãàçîì, âîäîþ, ñàðàé, êðèíèöÿ, 22 ñîòêè ïðèâàòèçîâàííî¿ çåìëè, ìîæëèâî îïëàòà â ðîñòðî÷êó.Ò:097-259-91-26,067-391-17-43 ñìò.×åðíÿõ³â, öåãëÿíèé áóäèíîê, 3 ê³ìíàòè, 7 ñîòîê çåìë³,ãàç ïî âóëèö³.Ò:(0234)4-1225,063-274-73-98

Áóòèê çà òîðãîâûì öåíòðîì, íå äîðîãî.Ò:067946-26-50 Êèîñê íà Ñåííîì ðûíêå.Ò:36-18-04,093-31671-80 ʳîñê.Ò:093-316-71-80 Ëåñè Óêðàèíêè óë., ãîñòèíèöà, 300 êâ.ì, ôàñàä, îòäåëüíî ñòîÿùåå çäàíèå, äåéñòâóþùèé áèçíåñ, ñäåëàí åâðîðåìîíò. Òåë: (412) 553648, (97) 2504788 Ëåñè Óêðàèíêè óë., êàôå, 300 êâ.ì, ôàñàä, îòäåëüíî ñòîÿùåå çäàíèå, äåéñòâóþùèé áèçíåñ, ñäåëàí åâðîðåìîíò. Òåë: (412) 553648, (97) 2504788 ÌÈíè ïåêàðíÿ óë.Êîñìîíàâòîâ,180 êâ. ì, óäîáíûé ïîäúåçä. Öåíà 6400000 ãðí.Ò:096084-61-80 Òåðì³íîâî çäàì ïðèì³ùåííÿ ïëîùà 60 êâ ì â³ä ìàãàçèí, áàíê ÷è àïòåêó íà ðîç³ âóë. Êî÷åðãè-Ìîñêîâñüêà

ÊÓÏËÞ

Äîì. Âûêóïëþ íåäîðîãîé äîì â ñåëå Æèòîìèðñêîé îáëàñòè.Òåë: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Äîì. Êóïëþ äîì ïîä ñíîñ èëè íà ðàçáîðêó äëÿ ñòðîéìàòåðèàëîâ â Æèòîìèðñêîé îáëàñòè.Òåë: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Äîì. ×àñòü äîìà â ëþáîì ðàéîíå, â ëþáîì ñîñòîÿíèè ñ ìåñòîì äëÿ ïðèñòðîéêè.Òåë: (67) 4101406, (93) 3404954

ÎÁÌ²Í ÁÓÄÈÍʲ Æèòîìèð 1 êîì. êâàðòèðó íà ó 2 ê³ìíàòíó ó Êðèìó.Ò:063-615-65-44,067-958-11-97 Îáë³òêè ñ. 55 êì. â³ä Æèòîìèðà,êàï³òàëüíèé áóäèíîê, 3 ê³ìíàòè, âîäÿíå îïàëåííÿ, ãàç, çîõ. ïîñòðîéêè, 25 ñ. ç. á³ëÿ áóäèíêó+äîïëàòà íà êâàðòèðó â Æèòîìèð³. Ò:37-80-57, 063-317-4192 Ïîëòàâñüêà îáë., 18 êì â³ä êóðîðòó «Ìèðãîðîä». Áóä. 8õ8 ì, ãàçèô³êîâàíèé, âñ³ çðó÷íîñò³, ä³ëÿíêà ïðèâàò. 0,25 ãà.  äâîð³ êàì’ÿí³ ãîñïáóä., ãàðàæ, ë³òíüî-çèìîâà êóõíÿ ç³ çðó÷íîñòÿìè, â 20 ì ð³÷êà, ë³ñ. Êóðîðòíà åêîëîã³÷íî ÷èñòà ì³ñöåâ³ñòü. Ö³íà 200000 ãðí. ò. 098-96245-93

ÊÓÏËÞ

ijþ÷èé ìàãàçèí â ñåë³ äî 50 êì â³ä Æèòîìèðà. Ò:063-354-18-82 Êèîñê èëè ìàãàçèí â ëþáîì ð-íå, ìîæíî ïðèãîðîä. Ò. 46-81-48, 067-8-795-799

ÎÐÅÍÄÀ ÒÎÐÃÎÂÈÕ ÏÐÈ̲ÙÅÍÜ

ÇÄÀÌ

Êàôå â àðåíäó,×åðíÿõîâñêîãî-Êîðáóòîâêà.140êâ.ì.5000ãðí/ìåñÿö.Ò:096-084-61-80 Ïîìåùåíèå ïîä îôèñ, óë. Ïóøêèíñêàÿ,60êâ.ì, æèëîé ôîíä. Öåíà 52000ó.å.Òîðã.Ò:096-084-61-80

Ñäàåòüñÿ â àðåíäó ïîìåùåíèå S=125 êâ.ì, ïî óë. Áàðàíîâà ïîä ñêëàä, àâòîìàñòåðñêóþ, ïðîèçâîäñòâî. Îõðàíÿåìàÿ òåððèòîðèÿ, ïîìåùåíèå ñóõîå. Öåíà 15ãðí/ êâ.ì.Ò:446-001,050-585-91-19

ÏÐÎÄÀÌ

ÏÐÎÄÀÌ Àáî çäàì ʳîñê ïî âóë. Ìàë³êîâà, 32, ïëîùà 18 êâ ì.Ö³íà äîãîâ³ðíà.Ò:067-410-34-97 Àáî çäàì ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ ïëîùåþ 200 êâ. ì, ï³ä êàôå àáî ìàãàçèí, ÷àñòêîâî º îáëàäíàí-

ÏÐÎÄÀÌ

«Àãðàðíèê» 4*6. Öåíà 20000 ãðí.Ò:097-25280-58 «Àãðàðíèê» êîîïåðàòèâ (Áîãóíèÿ) ãàðàæ, 4õ6. Òîðã. Ò:097-252-80-58 «Âîñõîä» 1 åòàæ.Ò:067-802-08-38 «Âîñõîä» êîîïåðàòèâ, ïðîäàì ãàðàæ. Öåíà:18400ãðí. Ò:26-28-25, 093-010-27-39 «Âîñõîä» ïàíåëüíîå ïåðåêðûòèå.Ò:067-80208-38 «Êàìÿíêà» ãàðàæ, Áîãóíèÿ, âîðîòà 2,5õ3, õîðîøèé çàåçä.Ò:098-360-14-58 «Ìàÿê» 2-õ åòàæíûé+ïîäâàë.Ò:067-673-4672 «Ìàÿê» Ïîëåâàÿ ñìîòðîâàÿ ÿìà, ïîãðåá.Ò:097-758-18-49 «Ìàÿê»2-åòàæà + ïîäâàë.Ò:096-146-92-93 «Ìåõàíèçàòîð» çà óë.Âàòóòèíà.Ò:067-411-0570,097-256-85-72 «Ïðîãðåñ» êîîïåðàòèâ (Êðîøíÿ).Òîðã. Ò:097252-80-58 «Ïðîì³íü»çàë³çíèé ãàðàæ, âóë Ìàêñþòîâà.Ò:42-53-32,24-41,06,096-323-75-68 «Ñâåòëîôîðè» ãàðàæ êàïèòàëüíûé. Öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:063-79-11-783 «Ñïóòíèê» êàïèòàëüíûé ãàðàæ ñ ïîäâàëîì. Öåíà: äîãîâîðíàÿ Ò:097-64-26-260 «Âîñõîä» 6õ6. Ò. 097-444-74-20 Ãàðàæ ¹31-Ì, 27 êâ ì «Âîñõîä» ïîðó÷ ç àäì³íáóäèíêîì.Ò: 51-89-87,098-74-91-13-14 Ãàðàæ ìåòàëëè÷åñêèé, áåç ìåñòà, ðàçîáðàí, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå. Öåíà:4900 ãðí. Ò:067-923-36-93 Êîçûðåê ãàðàæíûé êîâàíûé, âîðîòà ãàðàæíûå. Ò. 096-264-46-79 Êðîøíÿ, ðàéîí Àãðîòåõêîëåäæà, ãàðàæ êèðïè÷íûé, öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:098-298-40-69,4158-47

ÎÐÅÍÄÀ ÃÀÐÀƲÂ

ÇÄÀÌ

ÏÐÎÄÀÌ

Îôèñíå ïîìåùåíèå Ìîñêîâñêàÿ-Êîòîâñêîãî, 1 åòàæ 45 êâ ì, âõîä ñ ïîäüåçäà 2500 ãðí+ êîìóíàëüíûå.Ò:096-999-60-75 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ 74 êâ. ì, â ð-í ijàãíîñòè÷íîãî öåíòðó.Äåøåâî.Ò:096-438-17-63 Õëåáíàÿ óë., îôèñ, 1 ýòàæ, 22 êâ.ì, ó÷. 1 ñîò., 1 êîìí., ôàñàä, õîðîøèé îôèñíûé ðåìîíò, àâòîíîìíîå îòîïëåíèå, îòäåëüíûé âõîä, âîçìîæíîñòü äîñòðîéêè, 244500ãðí. Òåë: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721

ÎÐÅÍÄÀ ÎÔ²ÑÍÈÕ ÏÐÈ̲ÙÅÍÜ

«Âîñõîä» ãàðàæ.Ò:34-08-38,096-213-55-39 «Êîñìîíàâòîâ» êèðïè÷íûé ãàðàæ, 300 ãðí/ ìåñÿö.Ò:063-054-96-52 «Ïðîñòîð»,ãàðàæ,200ãðí/ìåñÿö.Ò:26-5972,097-954-19-21,063-193-89-08 «Ïðîñòîð» ãàðàæ êàïèòàëüíûé. Ò. 25-69-50, 34-45-81, 067-309-58-44 Ãàðàæ íà çèìó.Ò:097-885-73-69 Çäàì ãàðàæ â îðåíó, êîîïåðàòèâ «Âîñõîä», 3,5õ6 ì, ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ õðàíåíèÿ òîâàðîâ. Ò:43-09-95 Êîîïåðàòèâ «Ìîòîð», ãàðàæ öåíà äîãîâîðíàÿ.Ò:098-583-60-56 Øåëóøêîâà, ãàðàæ.Ò:097-444-74-20

ÇÄÀÌ Çäàì â àðåíäó ï³ä îô³ñ ïî âóë. Ìàë³êîâà ïëîùåþ 8, 12, 33 êâ.ì.Ò:067-584-39-85

Áàðàøåâñêèé ìàñèâ, ïðîäàì äà÷ó íåäîðîãî, ðÿäîì àâòîáóñíàÿ îñòàíîâêà, ñòâîê, ëåñÒ:067-345-30-78,33-44-44 Áîáðîâñüêèé ìàñèâ, ô³íñüêèé ä³ì, 32 êâ.ì., ï³÷, ñâ³òëî, êîëîäÿçü, öåãëÿíèé ñàðàé, òóàëåò, 12 ñ.ç. Ö³íà:56000 ãðí. Õîçÿ¿í. Ò:097-313-52-67 Äàâèäîâñêèé ìàñèâ, 4,5 ñîòêè çåìëè, ãàç, âîäà, ñâåò, â öåíòðå.Ò:095-597-15-55 Äàâûäîâñêèé ìàññèâ, äà÷à, 2-ýò., 50 êâ.ì, ó÷. 9 ñîò., 2 êîìí., òåïëèöà, ðÿäîì ãàç, âîäîåì, 64000ãðí.Òåë: (412) 460808, (97) 3039477, (66) 0971668, Âèòàëèé Îëåãîâè÷ Ñîêîëîâñêèé ìàñèâ, ïðîäàì äà÷ó. Äåøåâî. Ò:22-68-33, 067-69-65-395 Ñîëíå÷íîå, äà÷à, 2-ýòàæíûé äîì, äåðåâÿííûé, ëåòíèé â-ò, òåïëèöà, ñàðàé, ñ/ó, êîëîäåö, ôðóêòîâûå äåðåâüÿ, âåäåòñÿ ãàç, 450 êâ.ì îáùàÿ ïë. ó÷àñòêà. Ò. 050-440-75-49 Òåòåð³âñüêèé ìàñèâ, äà÷à, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 7,2 ñ.ï.ç., íà áåðåç³ îçåðà, áóäèíîê 6õ6 ì. ç á³ëî¿ öåãëè, 1-ïîâåðõ ãàðàæ ³ 2 ïîâåðõ íàä ãàðàæîì, 2 ëîä泿, ñàä, êëóìáà, ãàçîíè, âèíîãðàä, ìîæëèâ³ñòü ðîáèòè ãîðîä ç êëóìá. Ò:47-11-42

¹ 01 (1062) 16 ñ³÷íÿ 2013ð.

Îðãàí³çàö³ÿ çäຠâ îðåíäó îô³ñí³ ³ ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ ì³ñòà Æèòîìèðà ïî âóë. Â.Áåðäè÷³âñüêà. Äîâ³äêè çà òåëåôîíàìè:47-27-84,47-4901,47-27-39

Ñäàì â îðåíäó îôèñ, 10êâ. ì, òåëåôîí, 1000ãðí/ìåñÿö.Ò:097233-99-61

ÇͲÌÓ

Îôèñ. Ñíèìó îôèñ îò 60 äî 120 êâ.ì. â öåíòðå ãîðîäà. Ðàññìîòðþ âñå ïðåäëîæåíèÿ.Òåë: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721

²ÍØÅ

ÏÐÎÄÀÌ

ijþ÷ó àâòîìèéêó â öåíòð³ ì³ñòà, 2 áîêñà ç îáëàäíàííÿì, 6 ÷îëîâ³ê ïðàöþþ÷èõ, àêò. Ö³íà:1440000 ãðí Ò:067-810-50-38 Ïðîäàì êàôå â öåíòð³ ì³ñòà. Ïëîùà - 200 êâ.ì. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò:24-55-38, 067-281-7628

ÎÐÅÍÄÀ ²ÍØÎÃÎ

ÇÄÀÌ Â îðåíäó àñôàëüòîâàíà çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä ñòîÿíêó âëàñíîãî òðàí ñïîðòó ïî âóë.Áàðàíîâà, 77, 850 êâ.ì. ijëÿíêà îõîðîíÿºòüñÿ, ïîðÿä ÑÒÎ, ìèéêà. Ò. 446-001

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈв

ÏÐÎÄÀÌ

2 ïðèëåãàþùèõ äðóã ê äðóãó ó÷àñòêà 18,5 è 12,5.Ò:097-004-16-56 Õîçÿèí Âóë. Îëåíè Ï÷³ëêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, äîêóìåíòè ãîòîâ³. çàëèòèé ôóíäàìåíò, 9õ11.Ò:093-010-42-79

o pe c pa i

Ãðóíò íà ï³äñèïêó. Íåäîðîãî. Ò:25-69-50, 3445-81, 067-309-58-44 Çà Áóìàæíîé ôàáðèêîé, çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä çàñòðîéêó 25 ñ. Öåíà: 12000 ãðí. çà ñîòêó. Ò:22-68-33, 067-69-65-395 Êóðãàííûé ïåð., ó÷àñòîê, 14 ñîò., ïîä çàñòðîéêó, âñå êîììóíèêàöèè, ïðîåêò íà äîì 200 ì.êâ.Òåë: (67) 8762490, (63) 1673748, Ëþäìèëà Èâàíîâíà Íàðîäèöêàÿ óë., ó÷àñòîê, 1.6 ñîò., âîçìîæåí îáìåí èëè âûêóï ïî ÷àñòÿì. Ïîä ÎÑà èëè ñòðîèòåëüñòâî äà÷íûõ êîòòåäæåé, õîðîøèé àñôàëüòèðîâàííûé çàåçä, 7335ãðí./ñîòêà, òîðã.Òåë: (412) 460365, (67) 4109465, (63) 5656721 Ñèëèêàòíîãî çàâîäà ð-í, çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä çàñòðîéêó 25 ñ. Öåíà: 5600 ãðí. çà ñîòêó. Ò:22-68-33, 067-69-65-395 Ñìîêîâêà âóë. Ñâ³òèíñüêà, 10 ñîòîê ïðèâàòèçîâàíî¿ çåìëè, ôóíäàìåíò, ðÿäîì ãàç, ñâåò.Ò:063-989-70-77

ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Â ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ

ÏÐÎÄÀÌ

Ãëóáî÷èöÿ, ï³ä áóä³âíèöòâî, 10 ñîòîê ïðèâàò.çåìë³, ïîðó÷ ãàç, åëåêòðè÷åñòâî, äîáðèé ï³ä’¿çä (âóëèöÿ). Ò. 067-356-24-93. Áåðåç³âêà, Êè¿âñüêå øîñå, ä³ëÿíêà 20 ñ.ç. Ò:097-444-74-20 Äåíèø³ ñ., ç ïðîåêòîì áóäèíêó, 17 ñîòîê ï³ä çàáóäîâó, â åë³òíîìó ì³ñö³.Ò. 46-15-15, 067909-69-21. Êàëèí³âêà ñ., 11 êì â³ä Æèòîìèðà, Ãðèöåíêî, 164 âóë., ïðîäàºòüñÿ çåìåëüíà ä³ëÿíêà 40 ñ.ç. ç³ ñòàðîþ õàòîþ, ó äâîð³ º êðèíèöÿ. Ò:067-41090-26, 067-412-33-14 Êàëèíîâêà, ó÷àñòîê, 16 ñîòîê ïðèâàòèçèðîâàííîé çåìëè, ïîä èíäèâèäóàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî, â ñåëå, ñðåäè æèëûõ äîìîâ, óãëîâîé, õîðîøèé ïîäúåçä, 44825ãðí.Òåë: (67) 4101406, (93) 3404954 Êàì’ÿíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 4,5 ñîòêè, ôàñàäíà ä³ëÿíêà àâòîäîðîãè Êè¿â-×îï. Ö³íà:5,5 ó.î. Ò:093-866-53-98 Êëèò÷èí, ó÷àñòîê, 20 ñîòîê ïðèâàòèçèðîâàííîé çåìëè, ïîä ÎÑÃ, 57050ãðí.Òåë: (67) 1613332, (93) 4414464 Êîðîñòûøåâñêèé ðàéîí, âîçëå îáúåçäíîé Æèòîìèð-Êèåâ, 2,8 ãåêòàðà, îáìåí-ïðîäàæà.224òûñ ãðí.Ò:096-98-28-632 Òàìàðà Ëóêà ñ.,0,5 ãà.Ò:066-362-56-84 ѳíãóðè,ðàéîí öåðêâè,íå íîâèé, îáêëàäåíèé öåãëîþ, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ. 15 ñîòîê çåìëè. 136000 ãðí.Ò:098-387-26-14 Ñòàí³ø³âêà ñ., öåíòð, âóë.Íåçíàéêî. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ ðîçì³ùåííÿ ìàãàçèíó, êàôå òà ³í. ª ãîòîâèé ïðîåêò ï³ä ìàãàçèí, êàôå. Íåäîðîãî. Âëàñíèê. ò. 063-354-18-82 Òåòåðåâêà, ó÷àñòîê, 10 ñîò., 300 ìåòðîâ îò äîðîãè, ðÿäîì êîììóíèêàöèè, ïðàâèëüíîé ôîðìû, 65200ãðí. Òåë: (412) 468658, (97) 5082182 Òåòåðåâêà, ó÷àñòîê, 15 ñîò., ñòîðîíà ðåêè, âñå êîììóíèêàöèè, õîðîøåå ìåñòî, 122250ãðí., òîðã. Òåë: (412) 468658, (97) 5082182 Òåòåð³âêà ñ, 10 ñîòîê ï³ä çàáóäîâó. Ò. 46-1515, 067-909-69-21. Òåòåð³âêà ñ., çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä çàáóäîâó, 20 ñ.ç., æèâîïèñíà ì³ñöåâ³ñòü íà áåðåç³ ð³÷êè, ïîðÿä ãàç, ñâ³òëî. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò:098150-79-58 Òðèã³ð’ÿ ñ. 15 ñ.ï.ç., ïîðÿä ë³ñ, ð³÷êà, ãàç. Ò:096-32-500-39, 25-68-12 Ó÷àñòîê. Ó÷àñòîê ïîä îãîðîä â áëèæíèõ ñåëàõ, Èâàíîâêà, Áàðàøåâêà, Äîâæèê, Ãëûáî÷èöà, Ñòàíåøîâêà.Òåë: (67) 4101406, (93) 3404954 Öàðåâêà, ó÷àñòîê, 25 ñîò., ïîä ñòðîèòåëüñòâî, âûõîä ê îçåðó, øèêàðíîå ìåñòî, 122500ãðí.Òåë: (67) 4101406, (93) 3404954

p a o opi x o epi o i o o

Ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â — åëåìåíò Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á Óêðà¿íè, ùî º ³íäèâ³äóàëüíèì êîäîì, ÿêèé íàäàºòüñÿ ô³çè÷íèì îñîáàì – ïëàòíèêàì ïîäàòê³â òà ³íøèõ îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â òà çáåð³ãàºòüñÿ çà íèìè ïðîòÿãîì óñüîãî ¿õíüîãî æèòòÿ. Ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â âèêîðèñòîâóºòüñÿ ãðîìàäÿíàì ïðè îòðèìàíí³ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ïðè óêëàäàíí³ öèâ³ëüíî - ïðàâîâèõ óãîä, ïðè îôîðìëåí³ ïîäàòêîâî¿ çíèæêè; äëÿ âèêîðèñòàííÿ ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ â ðàç³ âèïëàòè äîõîä³â ãðîìàäÿíàì, ç ÿêèõ óòðèìóþòüñÿ ïîäàòêè é ³íø³ îáîâ’ÿçêîâ³ ïëàòåæ³.  îðãàíàõ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ì³ñòà Æèòîìèðà çà 10 ì³ñÿö³â ïî-

a o ap

7390 a

a

òî÷íîãî ðîêó ïðèñâîºíî 2631 ðåºñòðàö³éí³ íîìåðè îáë³êîâèõ êàðòîê ïëàòíèê³â ïîäàòê³â. Îáë³ê ãðîìàäÿí, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà òà íàäàëè äî îðãàíó äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Ïîâ³äîìëåííÿ çà ôîðìîþ ¹ 1Ï âåäåòüñÿ â îêðåìîìó ðåºñòð³ Äåðæàâíîãî ðåºñòðó çà ïð³çâèùåì, ³ì’ÿì, ïî áàòüêîâ³ òà ñåð³ºþ ³ íîìåðîì ïàñïîðòà áåç âèêîðèñòàííÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â. Çà öåé ð³ê ó Æèòîìèð³ â³ä ðåºñòðàö³éíèõ íîìåð³â îáë³êîâèõ êàðòîê ïëàòíèê³â ïîäàòê³â â³äìîâèëèñü 65 ÷îëîâ³ê. ³ää³ë ðåºñòðàö³¿ òà îáë³êó ïëàòíèê³â ïîäàòê³â Äϲ ó ì.Æèòîìèð³ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè

www.interesu.info

o i o e po a ip o p a o i a a py x pe o a oc ep e o i p i c a io ap x epe ÒΠ«Ñòàð-Êàð» ìຠíàì³ð îòðèìàòè äîçâ³ë íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè, ùî ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: ì.Æèòîìèð, âóë.Âàòóò³íà, 55-Ã. Âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â³ä ñòàö³îíàðíèõ äæåðåë â³äáóâàþòüñÿ ïðè çëèâ³, íàëèâ³ òà çáåð³ãàíí³ ì³íåðàëüíèõ ìàñåë, ïðè çàêà÷óâàíí³ ôðåîíó ó õîëîäèëüí³ ñèñòåìè ç îäíîðàçîâèõ áàëîí³â, ïðè ðîáîò³ ÄÂÇ. Ïåðåë³ê âèä³â çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, ÿê³ âèêèäàþòüñÿ â àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè äæåðåëàìè: âóãëåâîäí³ ãðàíè÷í³, ìàñëî ì³íåðàëüíå, îêñèä âóãëåöþ, àçîòó ä³îêñèä, ñóñïåíäîâàí³ òâåðä³ ÷àñòèíêè, ñ³ð÷èñòèé àíã³äðèä, áåíç(à)ï³ðåí, ôðåîí. ßê âèÿâèâ ðîçðàõóíîê ïðèçåìíî¿ êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ àòìîñôåðó ðå÷îâèí

PAB IHH PA H B M.

íà ³ñíóþ÷èé ñòàí, äîë³ ïðèçåìíî¿ êîíöåíòðàö³¿ ïî âñ³ì ÇÐ, íà âñ³õ ðîçðàõóíêîâèõ òî÷êàõ ÿê íà ìåæ³, òàê ³ çà ìåæàìè ÑÇÇ, íå ïåðåâèùóþòü ÃÄÊ (ÎÁÐÂ) àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ. ²ñíóþ÷³ âåëè÷èíè âèêèä³â â³ä âñ³õ äæåðåë âèêèä³â ïðîïîíóºòüñÿ ïðèéíÿòè ÿê äîçâîëåí³. Îáãðóíòîâóþ÷³ ìàòåð³àëè äëÿ îòðèìàííÿ äîçâîëó íà âèêèäè íàïðàâëÿþòüñÿ íà óçãîäæåííÿ â Äåðæóïðàâë³ííÿ îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà â Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³. Êîíòàêòí³ äàí³: Ç çàóâàæåííÿìè çâåðòàòèñü äî Áîãóíñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè ì. Æèòîìèðà çà àäðåñîþ: ì. Æèòîìèð, âóë. Ïåðåìîãè, 55.. ²ç ïðîïîçèö³ÿìè çâåðòàòèñü äî êåð³âíèöòâà ÒΠ«Ñòàð-Êàð» çà òåë.: (0412)41-93-51. Ðîçðîáíèê îáãðóíòîâóþ÷èõ ìàòåð³àë³â – ÏÏ «Ìàòðèêñ Ãðóï», òåë. (0412) 42-08-76.

EHCI HO O OH TOM PI OBI OM

Ïîñòàíîâîþ ïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â³ä 10 ãðóäíÿ 2012 ðîêó ¹ 24-1 âíåñåíî çì³íè äî ïîñòàíîâè ïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â³ä 08 æîâòíÿ 2010 ðîêó ¹ 22-2 „Ïðî ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ òà ïîäàííÿ ñòðàõóâàëüíèêàìè çâ³òó ùîäî ñóì íàðàõîâàíîãî ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ”. ³äïîâ³äíî äî âíåñåíèõ çì³í, çâ³òí³ñòü äî îðãàí³â Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè ôîðìóþòü òà ïîäàþòü íàñòóïí³ êàòåãîð³¿: •Ñòðàõóâàëüíèêè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ïðàöþ ô³çè÷íèõ îñ³á íà óìîâàõ òðóäîâîãî äîãîâîðó (êîíòðàêòó) àáî íà ³íøèõ óìîâàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì, ÷è çà öèâ³ëüíî-ïðàâîâèìè äîãîâîðàìè, çîáîâ'ÿçàí³ ïîäàâàòè Äîäàòîê 4 äî Ïîðÿäêó íå ï³çí³øå 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòຠçà çâ³òíèì ïåð³îäîì (çâ³òíèì ïåð³îäîì º êàëåíäàðíèé ì³ñÿöü). ªäèíèé âíåñîê íà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ, íàðàõîâàíèé çà êàëåíäàðíèé ì³ñÿöü, äàíà êàòåãîð³ÿ çîáîâ’ÿçàíà ñïëà÷óâàòè äî 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòຠçà ì³ñÿöåì, çà ÿêèé ñïëà÷óºòüñÿ ºäèíèé âíåñîê. •Ô³çè÷í³ îñîáè-ï³äïðèºìö³, ÿê³ îáðàëè ñïðîùåíó ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ, çîáîâ'ÿçàí³ ïîäàâàòè Äîäàòîê 5 äî Ïîðÿäêó îäèí ðàç íà ð³ê äî 10 ëþòîãî ðîêó, íàñòóïíîãî çà çâ³òíèì ïåð³îäîì (çâ³òíèì ïåð³îäîì º êàëåíäàðíèé ð³ê). ªäèíèé âíåñîê íà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ, íàðàõîâàíèé çà êàëåíäàðíèé êâàðòàë, äàíà êàòåãîð³ÿ çîáîâ’ÿçàíà ñïëà÷óâàòè äî 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòຠçà êâàðòàëîì, çà ÿêèé ñïëà÷óºòüñÿ ºäèíèé âíåñîê. •Ô³çè÷í³ îñîáè-ï³äïðèºìö³, ÿê³ çàéìàþòüñÿ íà çàãàëüí³é ñèñòåì³ îïîäàòêóâàííÿ, çîáîâ'ÿçàí³ ïîäàâàòè Äîäàòîê 5 äî Ïîðÿäêó îäèí ðàç íà ð³ê äî 10 ëþòîãî ðîêó, íàñòóïíîãî çà çâ³òíèì ïåð³îäîì (çâ³òíèì ïåð³îäîì º êàëåíäàðíèé ð³ê). ªäèíèé âíåñîê íà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ, íàðàõîâàíèé çà êàëåíäàðíèé ð³ê, äàíà

êàòåãîð³ÿ çîáîâ’ÿçàíà ñïëà÷óâàòè äî 10 ëþòîãî íàñòóïíîãî ðîêó. • Ô³çè÷í³ îñîáè-ï³äïðèºìö³, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ñåáå ðîáîòîþ ñàìîñò³éíî – çàéìàþòüñÿ íåçàëåæíîþ ïðîôåñ³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, à ñàìå íàóêîâîþ, ë³òåðàòóðíîþ, àðòèñòè÷íîþ, õóäîæíüîþ, îñâ³òíüîþ àáî âèêëàäàöüêîþ, à òàêîæ ìåäè÷íîþ, þðèäè÷íîþ ïðàêòèêîþ, â òîìó ÷èñë³ àäâîêàòñüêîþ, íîòàð³àëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, àáî îñîáè, ÿê³ ïðîâàäÿòü ðåë³ã³éíó (ì³ñ³îíåðñüêó) ä³ÿëüí³ñòü, ³íøó ïîä³áíó ä³ÿëüí³ñòü òà îòðèìóþòü äîõ³ä áåçïîñåðåäíüî â³ä ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³, çà óìîâè, ùî òàê³ îñîáè íå º íàéìàíèìè ïðàö³âíèêàìè ÷è ï³äïðèºìöÿìè çîáîâ'ÿçàí³ ïîäàâàòè Äîäàòîê 5 äî Ïîðÿäêó îäèí ðàç íà ð³ê äî 01 òðàâíÿ ðîêó, íàñòóïíîãî çà çâ³òíèì ïåð³îäîì (çâ³òíèì ïåð³îäîì º êàëåíäàðíèé ð³ê). ªäèíèé âíåñîê íà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ, íàðàõîâàíèé çà êàëåíäàðíèé ð³ê, äàíà êàòåãîð³ÿ çîáîâ’ÿçàíà ñïëà÷óâàòè äî 1 òðàâíÿ íàñòóïíîãî ðîêó. Êð³ì òîãî, äîâîäèìî äî â³äîìà ñòðàõóâàëüíèê³â, ùî ó ðàç³ íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó íà âèðîáíèöòâ³ ÷è ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ ³ç çàñòðàõîâàíîþ îñîáîþ, âîíè çîáîâ’ÿçàí³ ñôîðìóâàòè òà ïîäàòè Äîäàòîê 7 äî Ïîðÿäêó ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ï³ñëÿ äàòè ñêëàäàííÿ àêòà íàñòàííÿ íåùàñíîãî âèïàäêó, ïîâ’ÿçàíîãî ç âèðîáíèöòâîì, àáî ç äàòè ñêëàäàííÿ àêòà ðîçñë³äóâàííÿ ïðîôåñ³éíîãî çàõâîðþâàííÿ çà ôîðìîþ Ï-4. Çà ïîðóøåííÿ íîðì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà äî ïëàòíèê³â çàñòîñîâóþòüñÿ ô³íàíñîâ³ ñàíêö³¿. Äîäàòêîâî ïîâ³äîìëÿºìî, ùî 21 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó î 10 ãîäèí³ â³äáóäåòüñÿ áåçêîøòîâíèé ñåì³íàð íà òåìó: „Çì³íè ó ïåíñ³éíîìó çàêîíîäàâñòâ³” â ïðèì³ùåíí³ Áîãóíñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè ì. Æèòîìèðà (àêòîâèé çàë, 2 ïîâåðõ). Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ïåðñîí³ô³êîâàíîãî îáë³êó, ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì òà ìåðåæ Æ.Â.Ëÿøêåâè÷


www.interesu.info

Ti

¹ 01 (1062) 16 ñ³÷íÿ 2013ð.

O CTA AC

13% o o i i

oo i

ßêùî êîõàòè – òî ïî-ñïðàâæíüîìó, ÿêùî îäðóæóâàòèñü – òî íàâ³êè, ÿêùî áóòè ðàçîì – òî çàëèøàòèñÿ â³ðíèìè îäèí îäíîìó… Öèõ çàãàëüíîïðèéíÿòèõ ïðàâèë, çäàâàëîñÿ á, íå òàê âæå é âàæêî äîòðèìóâàòèñü, ïðîòå â íàø ÷àñ ìàëî õòî çâåðòຠíà íèõ óâàãó…  ÕÕ² ñòîë³òò³ ïîäðóæíÿ â³ðí³ñòü ñòàëà ñïðàâæíüîþ ð³äê³ñòþ, á³ëüøå òîãî – ïîäðóæíÿ çðàäà ñòຠ÷èìîñü çâè÷íèì ³ çàãàëüíîïðèéíÿòèì! Ñòðèáàííÿ â ãðå÷êó, ÿêå ðàí³øå ïðèçâîäèëî äî ðîçëó÷åííÿ, çàðàç ââàæàºòüñÿ ÷è íå ãîëîâíîþ îçíàêîþ ùàñëèâèõ ñ³ìåéíèõ ñòîñóíê³â! Ùî æ ïðèìóøóº ëþäåé «³òè íàë³âî» ³ øóêàòè ùàñòÿ â ÷óæèõ îá³éìàõ? Àìåðèêàíñêèé ïñèõîòåðàïåâò ̳ðà ʳðøåíáàóì ïðèñâÿòèëà ö³é ïðîáëåì³ íå îäíó íàóêîâó ïðàöþ. ¯¿ òâîð÷èé äîðîáîê ë³ã â îñíîâó êíèãè «Êîëè õîðîø³ ëþäè çðàäæóþòü», äå æ³íêà íàäàëà ö³ëèé ñïèñîê ïðè÷èí, ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî çðàäè. Íà äóìêó äîñë³äíèö³, â îñíîâ³ áóäü-ÿêî¿ çðàäè ëåæèòü íå áàæàííÿ çàâäàòè áîëþ àáî îáðàçèòè ñâîþ äðóãó ïîëîâèíêó.  á³ëüøîñò³ âèïàäê³â öå áàæàííÿ ïåðåâ³ðèòè ñâîþ ñåêñóàëüíó ïðèâàáëèâ³ñòü, çäîáóòè íîâèé äîñâ³ä ³ öèì ñàìèì óð³çíîìàí³òíèòè ñâîº ïîä-

ðóæíº æèòòÿ. Çàçâè÷àé, öå êîðîòêî÷àñí³ ³íòðèæêè, ïðî ÿê³ äðóãà ïîëîâèíêà íàâ³òü íå çäîãàäóºòüñÿ.

Àëå º ùå é ³íøà ñèòóàö³ÿ…²íîä³ çðàäà – öå òàêà ñîá³ ñïðîáà âòåêòè â³ä ïðîáëåì. Öå äîâãîòðèâàë³ ñòîñóíêè,

po a

i

i

PA A oxi

ïðî ÿê³, çàçâè÷àé, ðàíî ÷è ï³çíî ñòຠâ³äîìî, áî (íà ð³âí³ ï³äñâ³äîìîñò³) çðàäíèê õî÷å, ùîá ïðî íèõ ä³çíàëàñÿ éîãî äðóãà ïîëîâèíêà. Òàêà çðàäà – öå ñâîºð³äíèé ëàêìóñîâèé ïàï³ðåöü äëÿ ïîäðóæíüîãî æèòòÿ, ï³ñëÿ ÿêî¿ øëþá àáî ðîçïàäàºòüñÿ îñòàòî÷íî, àáî ñòຠñèëüí³øèì âíàñë³äîê âèð³øåííÿ ïðîáëåì ³ óñóíåííÿ ïðè÷èí, ÿê³ äî íèõ ïðèçâåëè. À îò ó ôàõ³âö³â Êàðëîâà óí³âåðñè-

òåòó (×åõ³ÿ) äåùî ³íøà äóìêà. Ïðè÷èíó çðàäè ÷îëîâ³ê³â ¿õ íàóêîâö³ âáà÷àþòü ó ïîäðóæí³é íåâ³ðíîñò³ ¿õí³õ

« a i o»

áàòüê³â. ßêùî áàòüêî ïåð³îäè÷íî «íàñòàâëÿâ ðîãè» ñâî¿é äðóæèí³, òî, íà äóìêó äîñë³äíèê³â, ñèí ðîáèòèìå òå æ ñàìå. Äî ðå÷³, íà æ³íîê ñåêñóàëüíå æèòòÿ ¿õ ìàòåð³â, çà ñëîâàìè Äîêòîðà ßíà Ãàâë³÷åêà, í³ÿêîãî âïëèâó íå ìàº. Äî ðå÷³, øèðîêî ðîçïîâñþäæåíèé ì³ô ïðî òå, ùî ÷îëîâ³êè çðàäæóþòü ÷àñò³øå, áóâ îäíîçíà÷íî ï³äòâåðäæåíèé áðèòàíñüêèìè, ðîñ³éñüêèìè ³ ÷åñüêèìè äîñë³äíèêàìè. 56% ÷åñüêèõ, 74% ðîñ³éñüêèõ è 38% àíãë³éñüêèõ ÷îëîâ³ê³â ç³çíàëèñÿ, ùî õî÷à á ðàç çðàäæóâàëè ñâî¿ì êîõàíèì. À îò íà çàïèòàííÿ, ÷è ãîòîâ³ ïðîáà÷èòè çðàäó ñâî¿é äðóæèíè, ò³ëüêè 13% äàëè ïîçèòèâíó â³äïîâ³äü, óòî÷íþþ÷è ïðè öüîìó, ùî ëèøå îäíó ³ ëèøå ïî âàãîì³é ïðè÷èí³. Ƴíêè æ íå áóëè òàêèì êàòåãîðè÷íèìè â ñâî¿õ âèñëîâëþâàííÿõ – çàäëÿ çáåðåæåííÿ ñòîñóíê³â 53% îïèòóâàíèõ ãîòîâ³ çàïëþùèòè î÷³ íà 1-2 ïîõîäè «íàë³âî». Ìîæíà ïî-ð³çíîìó â³äíîñèòèñü äî ïîäðóæíüî¿ â³ðíîñò³ – çàõîïëþâàòèñÿ íåþ ÷è çíåâàæàòè, äîòðèìóâàòèñü ¿¿ ÷è, íàâïàêè, ïîðóøóâàòè ïðè áóäü-ÿê³é ìîæëèâîñò³. Ïðîòå, ÿê áè òàì íå áóëî, çðàäà, õî÷åòå âè òîãî ÷è í³, – öå çàâæäè á³ëü, ðîç÷àðóâàííÿ ³ í³æ ó ñïèíó òîìó, êîãî, íåçâàæàþ÷è í³ íà ùî, âè âñå ùå ïðîäîâæóºòå îá³éìàòè âíî÷³.

M CTE TBO BAP T BAPEH e e poc o ic o

a

Âàðåíèêè – íå ùî ³íøå, ÿê òóðåöüê³ ïåëüìåí³ "äîø-âàðà". Àëå íàøèì ïðåäêàì âîíè òàê ïðèéøëèñÿ äî ñìàêó, ùî çãîäîì ïåðåòâîðèëèñÿ â "Âàðàí-Íèêè" – ãîðä³ñòü óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ êóõí³. Ö³ºþ áóñóðìàíñêîþ ñòðàâîþ ³ ïðèãîùàëà ãîñòåé ãîãîë³âñüêà Ñîëîõà. ¯¿ ðåöåïò íàñò³ëüêè ïðîñòèé, ùî ³ ïèñàòè íåö³êàâî: ðîçì³øàâ áîðîøíî ç âîäîþ, íàòîâê êàðòîïë³, çàãîðíóâ íà÷èíêó â ò³ñòî, â³äâàðèâ ï'ÿòü õâèëèí – ³ ñòàâ íà ñò³ë! Íóäíî... Âàðåíèêè íå òåðïëÿòü îäíîìàí³òíîñò³! ÇÀ̲ÑÈËÈ Ò²ÑÒÎ... Ïåðø í³æ ïî÷èíàòè ä³ÿòè, ïîòð³áíî ÷³òêî çàñâî¿òè åëåìåíòàðí³ âàðåíè÷í³ ïðàâèëà. Ò³ñòî ìຠáóòè òîíêèì, àëå ì³öíèì. Ùîá ïîêðàùèòè éîãî âëàñòèâîñò³, íàø³ áàáóñ³ áðàëè íå çâè÷àéíó âîäó, à êðèæàíó. À áîðîøíî – íàéäð³áí³øîãî ïîìîëó. Êîæíà íà÷èíêà âèìàãຠñâîãî ò³ñòà. ª òðè îñíîâíèõ ðåöåïòè: äëÿ êëàñè÷íèõ âàðåíèê³â (ç ì'ÿñîì, ãðèáàìè òîùî), äëÿ âàðåíèê³â ³ç ñèðîì ³ äëÿ ñîëîäêèõ âàðåíèê³â, ÿê, íàïðèêëàä, âàðåíèêè ç âèøíåþ. Êëàñè÷íå Ãîëîâíå – òî÷íî äîòðèìàòèñÿ ïðîïîðö³¿. Áåðåìî òðè ñêëÿíêè ïøåíè÷íîãî áîðîøíà, ï³âñêëÿíêè âîäè, äâà ÿéöÿ ³ ïîëîâèíó ÷àéíî¿ ëîæêè ñîë³. Âîäó ïîòð³áíî âëèâàòè â áîðîøíî ïîñòóïîâî, ïîñò³éíî ïîì³øóþ÷è, à ÿéöÿ – â ê³íö³, êîëè ò³ñòî âæå ñòàíå îäíîð³äíèì. Òåïåð ìîæíà ³ ïîñîëèòè. Ãîòîâî? Ðîçêà÷óéòå ³ âèðîáëÿéòå âàðåíèêè. Äëÿ âàðåíèê³â ³ç ñèðîì Ïðîïîðö³¿ ïðàêòè÷íî ò³ æ, ò³ëüêè çàì³ñòü ñîë³ áåðåìî öóêîð, à çàì³øóºìî ò³ñòî ³íàêøå. Ñïî÷àòêó ïðîñ³ºìî áîðîøíî â ìèñêó ³ çðîáèìî â í³é íåâåëèêó ëóíêó.  ïîãëèáëåííÿ âáèâàºìî ÿéöÿ, ðîçòåðò³ ç öóêðîì. À âæå ïîò³ì âëèâàºìî âîäó. Ò³ñòî âèõîäèòü á³ëüø ïëàñòè÷íèì, í³æ çâè÷àéíå, àëå éîãî í³ â ÿêîìó ðàç³ íå ìîæíà ñòàâèòè â õîëîäèëüíèê. ßê çàì³ñèëè – â³äðàçó â ðîáîòó. Äëÿ ñîëîäêèõ âàðåíèê³â Çíàäîáèòüñÿ äâ³ ñêëÿíêè áîðîøíà, äâà ÿéöÿ, ï³âñòàêàíà õîëîäíîãî ìîëîêà, ñòîëîâà ëîæêà âåðøêîâîãî ìàñëà, äâ³ ëîæêè öóêðó ³ òðîõè ñîë³. ßéöÿ ðîç³òðåìî ç

ñòîð. 23

ÌÎß Ñ²Ì Ñ²Ì' ß – ÌÎß ÔÎÐÒÅÖß

ðîçì'ÿêøåíèì ìàñëîì, öóêðîì ³ ñ³ëëþ, ïîò³ì óâ³ëëºìî òóäè ìîëîêî. Äîäàìî âñå öå â ëóíêó ç áîðîøíà – òàê ñàìî, ÿê ³ äëÿ ñèðíèõ âàðåíèê³â. ² äàìî ò³ñòó ï³ä³éòè ï³âãîäèíè. Ñîëîäê³ âàðåíèêè – îñîáëèâèé âèïàäîê, òóò ïîñï³øàòè íå ìîæíà. ÍÀ×ÈÍÊÀ-ÌÎËÎÄ×ÈÍÊÀ ϳä óêðà¿íñüêå гçäâî, êîëè íà ñòîë³ ìຠáóòè íå ìåíøå äâàíàäöÿòè ñòðàâ, á³äí³ ðîäèíè âèêðó÷óâàëèñÿ ñàìå çà äîïîìîãîþ âàðåíèê³â. Óÿâëÿºòå, çà îäèí âå÷³ð ç'¿ñòè ¿õ äâàíàäöÿòü âèä³â?! Ùî æ, óñå çàëåæèòü â³ä íà÷èíêè. Áàíàëüíèé ì'ÿñíèé ôàðø ÷è êàðòîïëÿíå ïþðå çàëèøèìî äëÿ ïî÷àòê³âö³â. Ç ðèáêè, êàïóñòè ³ ãðèáî÷ê³â Äð³áíî íàøàòêóºìî ìàëåíüêó ãîë³âêó ñâ³æî¿ á³ëîêà÷àíî¿ êàïóñòè ³ â³äâàðèìî ÷îòèðè ïîêðèøåí³ ïå÷åðèö³. Êàïóñòó ïîñòàâèìî òóøêóâàòèñÿ íà ìàëåíüêîìó âîãí³, à òèì ÷àñîì íàð³æåìî îäèí îñåëåä÷èê ³ îáñìàæèìî äî çîëîòàâîãî êîëüîðó öèáóëèíêó. Äîäàìî ðèáó ç öèáóëåþ ³ êàïóñòó, ïîñîëèìî, ïîïåð÷èìî ³ òóøêóâàòèìåìî äî ãîòîâíîñò³. Âñå, ìîæíà ë³ïèòè âàðåíèêè – ³ç êëàñè÷íèì ò³ñòîì, çâè÷àéíî. À ¿ñòè – ç³ ñìåòàíîþ ÷è ìàéîíåçîì. Ñèðíà íà÷èíêà ç ³çþìîì ͳ â ÿêîìó ðàç³ íå âèêîðèñòîâóéòå ìàãàçèííèé ñèð, ïðåñîâàíèé ó áðèêåòè. Ò³ëüêè ñâ³æèé, ò³ëüêè äîìàøí³é. Äëÿ ïî÷àòêó ï³âê³ëîãðàìà ñèðó ïîòð³áíî â³äæàòè, çàãîðíóòè â ìàðëþ ³ ïîêëàñòè íà 20 õâèëèí ï³ä âàæêèé ïðåñ. Òåïåð çì³øàºìî éîãî ç òðüîìà æîâòêàìè ³ äâîìà ñòîëîâèìè ëîæêàìè ñìåòàíè. Äîäàìî òóäè ñêëÿíêó ³çþìó. Öóêîð áóäåìî ñèïàòè, êîëè âàðåíèêè ë³ïëÿòüñÿ, – ïî ÷àéí³é ëîæö³ íà êðóæå÷îê ò³ñòà. ² ïàì’ÿòàéòå: äëÿ êðóæå÷êà òåñòà ðîçì³ðîì ç ñåðåäíþ ÷àøêó íà÷èíêè áåðåìî îäíó ÷àéíó ëîæêó!

o . Ty

c o ce pe ...

Âèøíÿ ÷è ³íøà ÿãîäà Ãóðìàíè íå ïðèïèíÿþòü ñïåðå÷àòèñÿ: ÷è äîðå÷í³ ó âàðåíèêàõ âèøíåâ³ ê³ñòî÷êè? ßêùî ¿õ çàëèøèòè – âàðåíèê âèõîäèòü ïóçàòèì ³ çàäåðèêóâàòèì. Àëå ìîæå ïðîðâàòèñÿ ï³ä ÷àñ âàð³ííÿ. Äåõòî ëþáèòü ê³ñòî÷êè çà òå, ùî íèìè ìîæíà ÷óäîâî ïîãðàòè "ó ñíàéïåðà". Àëå êðàùå âñå-òàêè âèäàëèòè ê³ñòî÷êó ³ çö³äèòè ñ³ê, ïîñèïàþ÷è ÿãîäè öóêðîì, òàê ³ íà÷èíêè á³ëüøå âë³çå, ³ âæå òî÷íî âàðåíèê çàëèøèòüñÿ ö³ëèì. Øàð ò³ñòà ðîçêà÷óº-

ìî òîâñò³øå, à êîæåí êðóæå÷îê îáìàùóºìî ÿéöåì. Âàðèòè òàêèõ "ïóçàòèê³â" ïîòð³áíî â òðîõè ï³äñîëåíîìó îêðîï³. Ùîá íå ðîçïàäàëèñÿ, âèéìàéòå ¿õ, ÿê ñïëèâóòü, ³ â³äðàçó æ íà ñò³ë, õîëîäíèìè âîíè áóäóòü óæå íå òàê³. ² íå çàáóäüòå ïðî ñìåòàíó, à êðàùå – ïîëèéòå âàðåíèêè ìåäîì. ³ä òàêîãî äåñåðòó çà âóõà íå â³äòÿãíåø! Âàðåíèêè ³ç ñþðïðèçîì Ôàíòàçóþ÷è ç íà÷èíêîþ, ïàì’ÿòàéòå ïðî ïî÷óòòÿ ì³ðè! Êîëè Òàðàñ Øåâ÷åíêî ðîçïîâ³â Òîëñòîìó ïðî ïðèíàäè óêðà¿íñüêî¿ êóõí³, òîé òàê íàäèõíóâñÿ, ùî ïðîæîãîì êèíóâñÿ ãîòóâàòè âàðåíèêè. ² ÷èì æå â³í ¿õ íà÷èíèâ? Òåæ ñóòî íàö³îíàëüíèì ïðîäóêòîì – ñàëîì. ²ñòîðèêè ñòâåðäæóþòü, ùî ñàìå ï³ñëÿ öüîãî âèïàäêó Ëåâ Ìèêîëàéîâè÷ ñòàâ çàòÿòèì âåãåòàð³àíöåì. Ùîá ë³ïèòè íå áóëî íóäíî, ïðèãîòóéòå âàðåíèêè ³ç ñþðïðèçîì. Ïîêëàä³òü â îäèí ç íèõ øìàòî÷îê ïå÷èâà, õë³áíó êóëüêó ÷è ÿêó-íåáóäü ³íøó ¿ñòèâíó ô³øêó. Êîìó ïîùàñòèòü çíàéòè òàêèé âàðåíèê, ó òîãî çáóäåòüñÿ çàïîâ³òíà ìð³ÿ. À êðàùå çðîáèòè ÿê êèòàéö³ – çà-

ãîðíóòè â íà÷èíêó ïàï³ðåöü ³ç ïðîðîêóâàííÿì. Îò ³ óá'ºìî äâîõ çàéö³â îðàçó – ³ ïðî ìàéáóòíº äîâ³äàºìîñÿ, ³ ñìà÷íî ïîëàñóºìî. ÂÀÐÅÍÈÊÈ ÍÀ ÁÓÄÜ-ßÊÈÉ ÑÌÀÊ Âåãåòàð³àíñüê³ Çíàäîáèòüñÿ: 1 ñåðåäí³é êà÷àí êàïóñòè, 2 áàêëàæàíè, 2-3 öèáóëèíè, 1 ìîðêâèíà, 1 êîð³íü ïåòðóøêè, 2 ñòîëîâ³ ëîæêè ðîñëèííî¿ î볿, 2 ÷àéí³ ëîæêè öóêðó, ñ³ëü ³ ïåðåöü – çà ñìàêîì. Ñïîñ³á ïðèãîòóâàííÿ: íåâåëèêèé êà÷àí ñâ³æî¿ êàïóñòè äð³áíî íàøàòêóâàòè. Áàêëàæàíè â³äâàðèòè ³ çëåãêà çàïåêòè â äóõîâö³. Ãîòîâ³ îâî÷³ ïðîòåðòè, äîäàòè äî íèõ êàïóñòó é óñå òóøêóâàòè ïðîòÿãîì 10-15 õâèëèí. Äîäàòè ïàñåðîâàíó öèáóëþ ³ ÷îðíèé ïåðåöü. Ç áîðîøíà, òåïëî¿ âîäè, ñîë³ é ðîñëèííî¿ î볿 çàì³ñèòè äîñèòü êðóòå åëàñòè÷íå ò³ñòî, ïîêëàñòè éîãî â ïîë³åòèëåíîâèé ïàêåòèê ³ çàëèøèòè íà ãîäèíó. Ïîò³ì ò³ñòî ðîçêà÷àòè òîíêèì øàðîì òîâùèíîþ áëèçüêî 2 ìì ³ ðîçð³çàòè íà íåâåëèê³ êâàäðàòèêè. Ç ìàêîì Çíàäîáèòèñÿ: 2 ñêëÿíêè áîðîøíà, 1 ñêëÿíêà âîäè, ù³ïêà ñîë³, 2-3 ñòîëîâ³ ëîæêè ðîñëèííî¿ î볿, 250 ã ìàêó, ï³âñêëÿíêè öóêðó, 2 ñòîëîâ³ ëîæêè ìåäó, ùî çàöóêðèâñÿ, 3 ñòîëîâ³ ëîæêè áóäü-ÿêîãî âàðåííÿ. Ñïîñ³á ãîòóâàííÿ: ìàê äîáðå ïîìèòè, çàëèòè îêðîïîì, çëèòè âîäó, âèêëàñòè íà ñåðâåòêó ³ äîáðå îáñóøèòè, ùîá âîëîãà âèïàðóâàëàñÿ. Ïîò³ì ïîòîâêòè, çì³øàòè ç ìåäîì, äîäàòè òðîõè öóêðó ³ ïðîäîâæóâàòè ðîçòèðàòè, ïîêè íå âèéäå îäíîìàí³òíà ìàñà. Ç áîðîøíà, òåïëî¿ âîäè, ñîë³ ³ ðîñëèííî¿ î볿 çàì³ñèòè åëàñòè÷íå ò³ñòî, ÿêå ïîòð³áíî âèòðèìàòè ïðîòÿãîì ãîäèíè. Äàë³ – ë³ïèòè âàðåíèêè çà ñòàíäàðòíîþ ñõåìîþ. Ïîäàâàòè ç ÿáëó÷íèì ñîêîì.

O OHI – IH ATOP PAB BOCTI Íàéêðàùèé ñïîñ³á ä³çíàòèñÿ, ÷è â³äâåðòèé ³ ÷åñíèé ç âàìè ñï³âðîçìîâíèê, – öå ïðîñòåæèòè çà ïîëîæåííÿì éîãî äîëîíü. Êîëè ëþäèíà ç âàìè â³äâåðòà, âîíà çàçâè÷àé ðîçêðèâຠäîëîí³ ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Öå àáñîëþòíî íåñâ³äîìèé æåñò – â³í ï³äêàçóº, ùî ñï³âðîçìîâíèê ãîâîðèòü ïðàâäó. Êîëè äèòèíà îáìàíþº ÷è ùîñü ïðèõîâóº, âîíà õîâຠäîëîí³ çà ñïèíîþ. ßêùî äðóæèíà ÷è ÷îëîâ³ê ùîñü õî÷å ïðèõîâàòè â³ä ñâ ïîëî-

AH

âèíè, òî ï³ä ÷àñ ïîÿñíåííÿ õîâàòèìå ðóêè â êèøåí³ ÷è òðè-

ìàòèìå ¿õ ïåðåõðåùåíèìè. Òàêèì ÷èíîì ñõîâàí³ äîëîí³ ìîæóòü ï³äêàçàòè, ùî ëþäèíà ïðèõîâóº ïðàâäó.

MO CTAT T H

Óêðà¿íñüê³ ìåäèêè îñâî¿ëè ñó÷àñí³ ìåòîäè ãåíåòè÷íèõ äîñë³äæåíü, ùî äîçâîëÿþòü çàïîá³ãòè ñïàäêîâèì õâîðîáàì ó ä³òåé ³ äîïîìîãòè íàðîäèòè äèòèíó áàæàíî¿ ñòàò³. Öå ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿêè âïðîâàäæåííþ ìîëåêóëÿðíî-öèòîãåíåòè÷íîãî àíàë³çó, ÿêèé ïîêè ïîâíîìàñøòàáíî íå çàñòîñîâóºòüñÿ â ³íøèõ ìåäè÷íèõ öåíòðàõ íà òåðèòî𳿠êðà¿í ÑÍÄ ³ Áàëòèêè. Ïåðøà ä³â÷èíêà «íà çàìîâëåííÿ» â êîëèøí³õ ñîþçíèõ ðåñïóáë³êàõ íàðîäèëàñÿ â Óêðà¿í³ â ê³íö³ 2003 ðîêó. Öå â³äáóëîñÿ ÷åðåç ê³ëüêà ì³ñÿö³â ï³ñëÿ ïîâ³äîìëåíü ºâðîïåéñüêèõ Ç̲ ïðî ïîÿâó â Áåëü㳿 ïåðøî¿ â ªâðîï³ äèòèíè ³ç çàçäàëåã³äü âèáðàíîþ ñòàòòþ, äî ðå÷³, òåæ ä³â÷èíêè. Ñóòü ìåòîäó ïîëÿãຠâ ïåðåíåñåíí³ æ³íö³ åìáð³îíà, ñòàòü ÿêîãî âæå â³äîìà. Ìîëåêóëÿðíî-öèòîãåíåòè÷íèé àíàë³ç àáî Ô²Ø-ìåòîä äîçâîëÿº òàêîæ âèçíà÷èòè ñòàòü äèòèíè ³ íàâ³òü áàòüê³âñòâî âæå ç øîñòîãî òèæíÿ âàã³òíîñò³. Äî öüîãî ìàéáóòíÿ ìàìà ìîãëà ä³çíàòèñÿ, íîñèòü âîíà õëîï÷èêà ÷è ä³â÷èí-

êó, ò³ëüêè çà äîïîìîãîþ óëüòðàçâóêîâîãî äîñë³äæåííÿ ç ø³ñòíàäöÿòîãî òèæíÿ. Ôàõ³âö³ â³äçíà÷àþòü, ùî çàñòîñóâàííÿ íîâîãî ìåòîäó äîïîìîæå çáåðåãòè ì³í³ìóì ïîëîâèíó «íåçàïëàíîâàíèõ» âàã³òíîñòåé, âèÿâèòè ùå äî íàñòàííÿ çà÷àòòÿ òàê³ íåáåçïå÷í³ çàõâîðþâàííÿ ÿê ñèíäðîì Äàóíà, Êëàéôåëüòåðà, Ïàòàó, ïîçáàâèòèñÿ â³ä õâîðîá, ùî ïåðåäàþòüñÿ ïî ÷îëîâ³÷³é àáî æ³íî÷³é ë³í³¿, íàïðèêëàä, ãåìîô³ë³¿, ÿêà ïðîÿâëÿºòüñÿ ò³ëüêè â õëîï÷èê³â.

HE B HE B OP CTAHH B H X PE E

Àñï³ðèí: ðîçâåä³òü 2 òàáëåòêè â 100 ìë ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ çìî÷³òü íà 3 ãîäèíè öèì ñë³äè äåçîäîðàíòó íà îäÿç³ – âîíè çíèêíóòü. Õë³á: ñêèáî÷êà á³ëîãî õë³áà âèäàëèòü ñàëüí³ â³äáèòêè ïàëüö³â ç³ ñò³íè ³ ç³ øïàëåð, ùî íå ìèþòüñÿ.

Çóáíà íèòêà: äîïîìîæå êðåïêî ïðèøèòè êíîïêè ³ ãóäçèêè, à òàêîæ â³äðåìîíòóâàòè ïàðàñîë³ é ðþêçàêè. Êîëüîðîâ³ îë³âö³: ðîçêðèøåíèé ãðèôåëü äîïîìîæå çàìàñêóâàòè ïîøêîäæåííÿ äåðåâ'ÿíî¿ ï³äëîãè ³ ìåáë³â. Ìîðîçèëêà: ÿêùî ïîì³ñòèòè â íå¿ ñâ³÷êè áåçïîñåðåäíüî ïåðåä âèêîðèñòàííÿì, òî âîíè ãîð³òèìóòü äîâøå.

Ëàê äëÿ âîëîññÿ: äîïîìîæå ïðîäîâæèòè æèòòÿ ìàëþíêà, îñîáëèâî ÿêùî òîé âèêîíàíèé ïàñòåëëþ. Êåò÷óï: î÷èñòèòü ñð³áí³ ïðèêðàñè, ÿêùî îïóñòèòè ¿õ ó ìèñêó ç íèì íà ê³ëüêà õâèëèí, à ïîò³ì ïî÷èñòèòè ñòàðîþ çóáíîþ ù³òêîþ. ϳäãóçêè: ãàðàíòóþòü áåçïå÷íó äîñòàâêó êðèõêèõ ïðåäìåò³â ó ïîñèëêàõ. Îëèâêîâà îë³ÿ ç äîäàâàííÿì ëèìîííîãî ñîêó â ñï³ââ³äíîøåíí³ 1/2 â³ä çàãàëüíîãî îáñÿãó î볿 äîäàñòü áëèñêó ïîë³ðîâàíèì ìåáëÿì. Àðàõ³ñîâå ìàñëî çäàòíå âèäàëèòè æóâàëüíó ãóìêó ç âîëîññÿ, äîñòàòíüî ïðîñòî âòåðòè éîãî. Éîãóðò: 200 ìë æèâîãî éîãóðòó çì³øàòè ç 200 ìë âîäè ³ æìåíüêîþ ìîõó. Îòðèìàíó ñóì³ø ïîøèðèòè ñêð³çü, äå âè õî÷åòå, ùîá ð³ñ ìîõ. ×îõîë äëÿ çàïàëüíè÷êè: ïðèøèéòå éîãî äî îäíîãî ê³íöÿ âàøîãî ïëÿæíîãî ðóøíèêà, ùîá çáåð³ãàòè â íüîìó êëþ÷³ òà ãðîø³ ï³ä ÷àñ ïîõîäó íà ïëÿæ.


24 стор.

ÐÅÊËÀÌÀ

замовляйте за тел. 418-904, 418-462

¹ 1 (1062) 16 січня 2013 ð.

УВАГА КОНКУРС !

Стецюк Марина, 17 років Марина – житомирянка, нині – студентка III курсу комерційного відділення Житомирського коледжу бізнесу і права. Старанно навчається, бо після закінчення коледжу дівчина мріє продовжити навчання у ВНЗ. Активна учасниця художньої самодіяльності. Нещодавно закінчила фешнстудію одного з модельних агентств. Нині освоює хіп-хоп танці на підборах, що додає креативу й драйву у житті. Марина опікується домашніми улюбленцями. А ще знаходить час, щоб експериментувати на кухні зі старими й новими рецептами, допомагаючи мамі. Увага ! Якщо тобі від 16 до 32 років. Конкурс «Поліський красень -2013» та «Чарівна полісянка- 2013» саме для тебе! Бажаєш взяти участь? Надсилай власні фото на ел. пошту аrt-forum@ mail.ru; interes@utel.net.ua або телефонуй (0412) 418-904,093-603-22-67,097-191-29-35. У день Святого Валентина 14 лютого 2013 р. 6 півфіналістів візьмуть участь у супершоу «Кохання з першого погляду». А влітку – Грандіозний фінал конкурсу! Приєднуйся! Голосуйте за учасників на сайті : www.interesu.info

•Інформаційно-рекламна газета “Ваші ІНТЕРЕСи”. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія ЖТ, №65/442Р, видане 26.02.2010 р. Ф – Б-4, УДО – 4, МНН – 8000. Виходить 1 раз на тиждень – у середу. Засновник газети – М.Ф. Рой. Видавець газети – СП “Редакція обласної ділової газети “Інтерес”. Адреса редакції: 10014, м. Житомир, вул. Михайлівська, 17 (2-й поверх) Телефони редакції: (0412) 418-462, 418-904, 42-13-13. Електронна пошта: interes@utel.net.ua •Кольороподіл, фотовивід та друк газети “Ваші ІНТЕРЕСи” виконано ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”. Адреса друкарні: 21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 12-А , тел. 0432-55-63-97, зам. 131801 •До відома читачів, рекламодавців і абонентів газети “Ваші ІНТЕРЕСи”! Відповідальність за зміст публікацій несуть їх автори, за зміст реклами і оголошень – рекламодавці та абоненти. Відповідальність за якість друку газети несе друкарня.Редакція газети з читачами не листується. Не замовлені редакцією матеріали (дописи, знімки) можуть бути надруковані на безгонорарних умовах. Публікації рекламного характеру друкуються (з позначкою Р) лише на платних умовах – згідно з редакційними розцінками або за домовленістю. Головний редактор – М.Ф. Рой.

"ВАШІ ІНТЕРЕСи" (місцеві новини + реклама) №1 (1062)  

Інформаційно-рекламна газета Житомирської області